Arbetsförmedlingens remissvar på Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens remissvar på Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31)"

Transkript

1 Sida: 1 av 31 Dnr: AF-2012/ Datum: Ert dnr: A 2012/1945/A Arbetsmarknadsdepartementet Stockholm Arbetsförmedlingens remissvar på Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Arbetsförmedlingen har tagit del av FunkA-utredningens betänkande Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) och vill med anledning härav lämna bifogat remissvar. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Angeles Bermudez- Svankvist. Ärendet har föredragits av Martin Vadelius. I den slutliga handläggningen har chefen för Avdelningen Rehabilitering till arbete Henrietta Stein, biträdande generaldirektör Jan-Olof Dahlgren och chefen för Ledningsstaben Christina Storm Wiklander deltagit. Angeles Bermudez-Svankvist Martin Vadelius Arbetsförmedlingen BESÖKSADRESS Hälsingegatan 38 POSTADRESS Stockholm Växel:

2 Sida: 2 av 31

3 Sida: 3 av 31 Sammanfattning Utredningen utgör enligt Arbetsförmedlingen ett välkommet initiativ. Arbetsförmedlingen tillstyrker i huvudsak utredningens förslag och är positiv till att man beaktat Arbetsförmedlingens synpunkter från tidigare budgetunderlag. Personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kommer i högre utsträckning att kunna delta och konkurrera i arbetslivet på lika villkor om förslagen genomförs. Det innebär att kompetens tas tillvara vilket är positivt för den enskilde individen, arbetsgivare och svensk arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen delar utredningens principiella utgångspunkter och anser att förslagen speglar dessa väl. En effekt av förslagen blir att Arbetsförmedlingens insatser kan användas mer koordinerat och flexibelt. Förenklingen av regelverket ger ökad tydlighet för arbetssökande, arbetstagare och arbetsgivare. Förslagen innebär att såväl behov av utvecklingsinsatser för att öka arbetsförmågan som långvariga behov av lönestöd tillgodoses. Arbetsförmedlingen vill särskilt framhålla betydelsen av att storleken på lönestödet ska motsvara den nedsatta arbetsförmågan. Arbetsförmedlingen bedömer att fler personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga kan komma i arbete om utredningens förslag går igenom. Dels på grund av att antalet anställningar med lönestöd förväntas öka, dels av att övergångarna från en anställning med lönestöd till en reguljär anställning förväntas öka. Arbetsförmedlingen bedömer att fler personer kommer att ha behov av lönestöd för trygghet jämfört med utredningens antagande. Arbetslivsinriktad rehabilitering är ett av Arbetsförmedlingen prioriterat uppdrag. Arbetsförmedlingen instämmer i att det behövs mer vetenskapliga studier och forskning kring sambandet mellan arbetslivsinriktad rehabilitering och graden av delaktighet i arbetslivet hos personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen delar även uppfattningen att tillsyn och kontroll är avgörande för legitimiteten för lönestöden. Vissa av förslagen behöver förtydligas för att säkerställa en rättssäker tillämpning och det finns ett behov av att diskutera tidsramarna för genomförandet. Arbetsförmedlingen ser ett behov av och utgår från att regeringen bjuder in till en fördjupad diskussion kring de förslag som regeringen avser gå till beslut i. Detta för att ge myndigheten goda förutsättningarna inför genomförandet.

4 Sida: 4 av 31 Arbetsförmedlingens övergripande synpunkter Positivt med förenklad programstruktur Utredningen lyfter förtjänstfullt fram behovet av sänkta trösklar på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 1 och lämnar förslag som kan skapa bättre förutsättningar för att uppnå detta mål. De föreslagna förändringarna innebär att programstrukturen för lönestöd förenklas, vilket medför att enskilda program och lönestöd kan kombineras mer flexibelt. Att de arbetsmarknadspolitiska insatserna är enkla och koordinerade bidrar sammantaget till att Arbetsförmedlingen bättre kan genomföra uppdraget att rusta och stödja personer med nedsatt arbetsförmåga som ofta står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen delar utredningens syn på att varaktigheten och inte omfattningen av den nedsatta arbetsförmågan ska vara avgörande för typ av anställning med lönestöd. Vidare delar Arbetsförmedlingen utredningens syn att prövningen om en anställning lämpar sig för lönestöd ska ske på samma grunder och utifrån samma kriterier oavsett arbetsgivare då detta medför ökad tydlighet och förutsägbarhet. Storleken på lönestödet ska motsvara den nedsatta arbetsförmågan Arbetsgivare anställer utifrån den kompetens personen kan tillföra varför utredningens förslag till kompetenshöjande insatser välkomnas. Vid sidan av kompetens är dock ekonomiska incitament, tillsammans med attityder och värderingar, avgörande för arbetsgivares vilja att anställa personer med funktionsnedsättning. För att delaktighet på arbetsmarknaden på lika villkor ska vara möjlig krävs att storleken på lönestödet motsvarar nedsättningen av arbetsförmågan. En generell princip bör alltså vara att arbetsgivare inte ska få lägre, eller högre, ekonomisk kompensation än vad som är motiverat utifrån den nedsatta arbetsförmågan. Dagens mycket låga bidragsgrundande lönekostnad gör att detta inte är möjligt varför det är viktigt att den höjs. För att skapa förutsägbarhet och undvika att lönestöden urholkas över tid är en indexering en bra lösning. En årlig indexerad omräkning av storleken på lönestödet bör kunna ske 1 Om inget annat anges används begreppet funktionsnedsättning i remissvaret som beteckning för funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

5 Sida: 5 av 31 automatiskt och Arbetsförmedlingen bör ges juridiska förutsättningar för detta. Förutsättningar för rättssäker tillämpning vid beslut om lönestöd Bedömningen av hur långvarigt behov av lönestöd en individ har får ökad betydelse med utredningens förslag. För att regelverket och den praktiska tillämpningen av de föreslagna lönestöden ska bli förutsägbar och rättssäker anser Arbetsförmedlingen att det finns ett behov av förtydliganden hur begreppet långvariga behov ska tolkas. Vidare finns behov av förtydliganden avseende möjligheten att bevilja lönestöd till befintlig arbetsgivare. I det fall utredningen avsett att Arbetsförmedlingen närmare ska utveckla förutsättningarna för att bevilja lönestöd bör detta enligt Arbetsförmedlingen ske genom ett riktat bemyndigande att utfärda föreskrifter. Utredningens förslag aktualiserar även frågan om på vilka grunder bedömningen om en nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska göras. Arbetsförmedlingen delar utredningens uppfattning att handläggningen av lönestöd måste vara av god kvalité och vila på tillräckliga underlag. Arbetsförmedlingen anser att ansvaret för att utreda och bedöma förekomst av en funktionsnedsättning ska åligga medicinskt sakkunnig personal hos vårdgivare. Arbetsförmedlingens uppgift bör även fortsättningsvis vara att, utifrån det medicinska underlaget, bedöma om funktionsnedsättningen medför nedsatt arbetsförmåga samt bedöma omfattningen av den nedsatta arbetsförmågan. Utredningens förslag och intentioner medför att Arbetsförmedlingens behov av att kunna inhämta medicinska underlag från vårdgivare ökar. Övergången från befintligt regelverk måste ske med hänsyn till individen Det finns ett behov av att övergångsreglerna utformas på ett sätt som medför att påtagliga negativa konsekvenser för enskilda individer kan undvikas. Utredningen innehåller inga konkreta skrivningar om hur övergången från Samhall AB till de nya lönestödsformerna ska ske, utöver att den ska ske under fyra år. Arbetsförmedlingen anser att det behövs en fördjupad diskussion mellan berörda parter kring övergångens konkreta form och tidsramar. Utredningen bedömer att stor andel av dem som idag har anställningar med lönestöd kommer att uppfylla förutsättningarna för att omfattas av något av de nya lönestöden. Som grund för det antagandet anger utred-

6 Sida: 6 av 31 ningen att Arbetsförmedlingen har i uppdrag att regelbundet pröva förutsättningarna för lönestöd. Uppdraget har dock tidigare inte omfattat personer med anställning hos Samhall AB. Det kan inte uteslutas att personer som haft anställning med lönestöd under lång tid (exempelvis inom ramen för offentligt skyddat arbete) har underlag som vid en prövning mot det nya regelverket inte styrker behov av en anställning med lönestöd. Arbetsförmedlingen ser därför att det finns en risk att personer som har en befintlig anställning med lönestöd inte kommer att uppfylla förutsättningarna för lönestöd enligt utredningens förslag. Fler personer kommer att ha behov av lönestöd för trygghet Arbetsgivarnas vilja och incitament att ta del av kompetensen hos personer med nedsatt arbetsförmåga bör öka med utredningens förslag. Utredningen tar inte ställning till om de lämnade förslagen påverkar antalet personer som får en anställning med lönestöd. Arbetsförmedlingens prognos är, redan med nuvarande former av lönestöd, att antalet personer som har anställning med lönestöd kommer att öka. Om utredningens förslag införs finns det anledning att förvänta sig en större ökning och därmed en högre kostnad på Arbetsförmedlingens anslag för lönestöd. Arbetsförmedlingen gör en annan bedömning än utredningen av hur de nuvarande lönestöden kommer att fördela sig på lönestöd för utveckling respektive trygghet. Som utredningen konstaterar har flera av dem som i dag har lönebidrag ett behov av mer långvarigt stöd. Arbetsförmedlingen ser anledning att anta att antalet övergångar till lönestöd för trygghet kommer att vara betydligt större än utredningens beräkningar. Arbetslivsinriktad rehabilitering ett prioriterat uppdrag på Arbetsförmedlingen Arbetslivsinriktad rehabilitering är ett av Arbetsförmedlingens prioriterade uppdrag och målgruppen får en stor andel av Arbetsförmedlingens resurser. Personer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering ska kunna förvänta sig att få det stöd de behöver på Arbetsförmedlingen. Utredningen anser att Arbetsförmedlingen bedriver uppdraget inom arbetslivsinriktad rehabilitering professionellt och att personalen har kompetens och engagemang för uppgiften vilket är glädjande. Samtidigt är utredningen i sin beskrivning av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen i delar kritisk. Kritiken grundas ofta på att det saknas forskning som styrker att det är just de insatser och processer som Arbetsförmedlingen an-

7 Sida: 7 av 31 vänder som mest effektivt leder till arbete. Arbetsförmedlingen konstaterar att utredningen ger en beskrivning av arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering som myndigheten inte delar men instämmer i att kunskapsläget inom arbetslivsinriktad rehabilitering i ett vetenskapligt perspektiv är begränsat och att det finns behov av ytterligare forskning på området. Förslagen innebär ökade behov av personalresurser på Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen bedömer att utredningens förslag kommer att kräva en ökning av personalresurser för handläggning av lönestöd. Förslagen innebär att Arbetsförmedlingen måste bedöma och följa upp arbetsförmågan hos samtliga anställda hos Samhall AB vilket medför en kraftig ökning av antalet ärenden. Anställda på Samhall AB har dessutom i de flesta fall ingen pågående kontakt med Arbetsförmedlingen vilket kräver en särskild hänsyn och respekt för individens integritet vid en bedömning av arbetsförmågan och prövning av förutsättningarna för anställning med lönestöd. Arbetsförmedlingen delar inte utredningens uppfattning att detta omfattande arbete kan genomföras inom ramen för befintliga resurser. Arbetsförmedlingen bedömer att ett antal arbetsgivare kommer att utnyttja möjligheten att begära omprövning av beslut om befintliga lönestöd. Utredningens förslag kommer enligt Arbetsförmedlingen även att innebära att antalet omprövningar av lönestöd kommer att öka jämfört med idag. Detta skapar även på längre sikt ett ökat behov av personalresurser för handläggning av lönestöd. Riksrevisionen 2 har konstaterat att Arbetsförmedlingen bedriver verksamheten resurseffektivt. Även om det finns viss förbättringspotential kan flertalet arbetsförmedlingskontor inte öka sin resurseffektivitet utan att personalresurser tillförs. Det innebär att en förstärkning av personal för handläggning av lönestöd inte kan ske utan att personalresurser tas från andra delar av verksamheten vilket kan påverka andra prioriterade grupper negativt. 2 RiR 2012:9. Effektivitetsmätning som metod för att jämföra arbetsförmedlingskontor

8 Sida: 8 av 31 Arbetsförmedlingens behov av att utveckla systemstöd för att implementera förslagen Utredningens förslag skapar behov av tekniska anpassningar av Arbetsförmedlingens förmedlingssystem. Behoven av förändringar ligger i linje med befintliga ärendestrukturer och -flöden, vilket underlättar detta arbete. Kraven på systemteknisk utveckling är dock i dagsläget höga, med prioriterade utvecklingsområden utifrån tvingande lagkrav. Regering och departement har ålagt Arbetsförmedlingen att senast juni 2013 implementera förändringar med anledning av myndighetens speciallagstiftning och förordning rörande personuppgiftslagen (AfPuL/AfPuF). Förslag finns också på en ny reform inom arbetslöshetsförsäkringen som beräknas träda i kraft under sommaren Dessa reformer ställer krav på genomgripande anpassningar och nyutveckling av förmedlingssystemen. I samband med de tekniska anpassningarna kommer även införandet av nya funktioner och rutiner att i hög grad påverka användare/handläggare på de lokala arbetsförmedlingskontoren vilket kräver att tid avsätts för utbildning och genomgång av nya rutiner. Myndighetens erfarenhet vid införande av nya eller förändrade uppdrag är att systemstöd bör vara implementerade innan förändringarna träder i kraft. Arbetsförmedlingen ser därför ett behov av att erforderlig tid ges för att hinna utveckla de förändringar i systemstöden som krävs.

9 Sida: 9 av 31 Arbetsförmedlingens synpunkter på utredningens förslag 7.1 Lönestöd för utveckling respektive trygghet Arbetsförmedlingen tillstyrker förslaget. Arbetsförmedlingen föreslår tillägg av möjligheten att medge anpassning av arbetstid vid anställning med lönestöd. Arbetsförmedlingen föreslår tillägg av möjligheten att kombinera stöd till start av näringsverksamhet och särskilt stöd vid start av näringsverksamhet med lönestöd för utveckling och lönestöd för trygghet vid start av arbetsintegrerande sociala företag. Arbetsförmedlingen anser att förslaget innebär en förenkling av programstrukturen och ger en ökad träffsäkerhet vid lönestöd till arbetsgivare, något som Arbetsförmedlingen efterfrågat. Arbetsförmedlingen är positiv till att antalet former av lönestöd minskas, liksom att de två föreslagna lönestöden baseras på de nuvarande stödformerna utvecklingsanställning respektive trygghetsanställning som fungerar väl. Arbetsförmedlingen stödjer utredningens förslag om att varaktigheten i den enskildes funktionsnedsättning ska väga tyngre vid beslut om lönestöd då förutsättningarna att utveckla arbetsförmågan i anställning med lönestöd över tid i många fall kan vara begränsad. Förslaget innebär att fler personer kommer att kunna beviljas ett lönestöd som är anpassat efter deras behov. Ett tydligt exempel på detta är personer med låg grad av funktionsnedsättning men långvarigt behov av stöd. Ett välkommet tillägg till förslaget vore att medge anpassning av arbetstid för personer med en anställning med lönestöd. För en del personer med en funktionsnedsättning är det oavsett arbetsuppgifter eller arbetsmiljö omöjligt att klara åtta timmars arbetsdag. Främst avser detta personer med psykiska funktionsnedsättningar. Denna förändring behövs för att stödja en anpassning av arbetstid för personer som har en kvarstående nedsättning av arbetsförmågan trots att arbetsuppgifterna i övrigt är anpassade. För de individer som inte orkar arbeta heltid innebär nuvarande regelverk att de idag endast får en deltidslön eftersom regelverket inte medger anpassning av arbetstid. Arbetsförmedlingen ser gärna att stöd till start av näringsverksamhet och särskilt stöd till start av näringsverksamhet ska kunna kombineras med

10 Sida: 10 av 31 de föreslagna lönestöden för utveckling respektive lönestöd för trygghet vid start av arbetsintegrerande sociala företag. Detta skulle ge fler personer med en funktionsnedsättning möjlighet att starta ett arbetsintegrerande socialt företag genom att Arbetsförmedlingen kan stödja och underlätta under hela processen. Begreppet långvariga behov bör förtydligas. Arbetsförmedlingen anser att det finns behov av förtydliganden och att förvaltningsrättsliga konsekvenser av förslaget belyses ytterligare. Utredningens förslag innebär att begreppet långvarigt behov av lönestöd får en central betydelse. Inom socialförsäkringsområdet brukar en tid som benämns som avsevärd eller långvarig bedömas uppgå till mer än ett år. Mot bakgrund av att lönestöd för utveckling kan beviljas under ett år med möjlighet att förlänga med ytterligare ett år bör en rimlig tolkning av utredningens avsikt vara att långvarigt behov är ett behov som är längre än två år. Arbetsförmedlingen anser att det är önskvärt med ett förtydligande på vilka grunder en bedömning om val av lönestöd för utveckling respektive trygghet ska ske, och då inte endast gällande vilka tidsramar som avses. Att bedöma varaktigheten hos en nedsättning av arbetsförmåga är ett komplext ställningstagande. Arbetsförmedlingens bedömning av nedsatt arbetsförmåga utgår från en individs förutsättningar i en specifik arbetsmiljö och med en viss arbetsuppgift, vilket skiljer sig från en medicinsk bedömning om funktions- och aktivitetsnivå. Det är således möjligt att en person i en viss situation har full arbetsförmåga trots förekomst av funktionsnedsättning. Bedömningen av arbetsförmåga kan därmed också variera med ändrade arbetsförhållanden trots att funktionsnedsättningen är konstant. Arbetsförmedlingen anser att det är av stor vikt att begreppet ges en definition som innebär att Arbetsförmedlingen kan operationalisera tilllämpningen effektivt och som säkerställer en rättssäker handläggning av lönestöden. Vårdgivare bör göra bedömningen om funktionsnedsättning. Den ökade vikt bedömningen om varaktigheten i behovet av lönestöd ges får konsekvenser för på vilka grunder en bedömning om nedsatt arbetsförmåga kan och bör göras. Arbetsförmedlingen anser att det är en rimlig princip att ansvaret för att utreda och bedöma förekomst av en funktionsnedsättning ska utföras av medicinskt sakkunnig personal hos vård-

11 Sida: 11 av 31 givare. Arbetsförmedlingens uppgift bör vara att, utifrån det medicinska underlaget, bedöma om funktionsnedsättningen medför en nedsatt arbetsförmåga samt bedöma omfattningen av nedsättningen. Arbetsförmedlingen anser att det ur rättssäkerhetssynpunkt alltid bör finnas ett läkarutlåtande om hälsotillstånd eller bedömning av medicinskt sakkunnig som styrker en funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen anser även att Arbetsförmedlingens bedömning av funktionsnedsättningens varaktighet bör baseras på det medicinska underlaget. Utredningens förslag innebär att behovet av medicinska bedömningar om funktionsnedsättningar kommer att öka, inte minst under övergångsperioden då nuvarande lönebidrag ska omprövas samt anställningarna på Samhall AB ska övergå till det nya systemet. Det förutsätter att vårdgivare kan utföra de bedömningar som kommer att krävas vilket antagligen medför ett behov av resurstillskott hos vårdgivare. Arbetsförmedlingen anser vidare att myndighetens behov av att utveckla rutiner och samarbetsformer med vårdgivare förstärks i och med utredningens förslag. Möjligheten att ompröva beslut om lönestöd bör förtydligas Arbetsförmedlingen anser att det finns ett behov av förtydliganden angående möjligheten att ompröva beslut om lönestöd. Anställningar med något av de lönestöd som avskaffas ska enligt utredningen övergå till det nya regelverket i samband med beslutens omprövning. Arbetsförmedlingen vill påpeka att handläggningen av ett lönebidrag i dag innefattar två olika förvaltningsrättsliga ärenden. Ett ärende gällande den sökandes anvisning till det arbetsmarknadspolitiska programmet, och ett om stöd till arbetsgivaren där Arbetsförmedlingen fattar ett beslut om lönebidrag. En anvisning innebär att den sökande erbjuds att delta i programmet medan ett beviljande eller avslag om stöd utgör ett förvaltningsrättsligt beslut. Ett beviljande av lönebidrag till arbetsgivaren utgör ett gynnande förvaltningsrättsligt beslut som endast kan ändras eller upphävas till nackdel för den enskilde om det finns stöd i författning eller under vissa särskilda förutsättningar såsom vid uppenbara skrivfel eller medvetet vilseledande. Arbetsförmedlingen har hittills hanterat situationen genom att skriva in särskilda förbehåll i besluten som gör det möjligt att återkalla besluten vid väsentligt ändrade förhållanden.

12 Sida: 12 av 31 Enligt den föreslagna lydelsen i Förordning om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 35 ska Arbetsförmedlingen regelbundet pröva att ett stöd är motiverat och att stödet inte överstiger vad som behövs för att kompensera nedsättningen av arbetsförmågan. Syftet med 35 är att tillförsäkra att Arbetsförmedlingen ska göra en regelbunden omprövning av stöden. Omfattningen och förutsättningarna för denna omprövning framstår dock utifrån författningstexten som oprecisa och kan skapa risk för bristande förutsägbarhet för såväl arbetsgivare som anställd. Vid lönestöd för trygghet sägs i förslaget till 31 att omprövning ska ske minst vart fjärde år. Det uttalas att omprövning också ska kunna ske tidigare än vart fjärde år om Arbetsförmedlingen bedömer att individens situation förändrats. Innebörden av 35 och förhållandet mellan 31 och 35 framstår därigenom som oklart. Vad som krävs för en omprövning som innebär att ett tidigare gynnande förvaltningsbeslut ändras behöver beskrivas mer tydligt i författningstexten. 7.2 Lönestödens storlek Arbetsförmedlingen tillstyrker huvudsakligen förslaget. Arbetsförmedlingen föreslår att 27 i den föreslagna Förordning om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ändras så att indexeringen av lönestödet blir 48 procent av prisbasbeloppet. Arbetsförmedlingen föreslår att 26 i den föreslagna Förordning om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ändras så att lönestöd lämnas med bestämt belopp per månad. Syftet med lönestöd är att allas kompetens ska kunna tas tillvara i arbetslivet, oavsett om arbetsförmågan är nedsatt eller ej. Dagens låga tak för den bidragsgrundande lönekostnaden innebär att arbetsgivare i en majoritet av fallen inte får full kompensation för den anställdes nedsatta arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen delar därför utredningens uppfattning att taket för den bidragsgrundande lönekostnaden måste höjas. Taket för den bidragsgrundande lönekostnaden bör vara högre Arbetsförmedlingen har tidigare framfört att taket för den bidragsgrundande lönekostnaden bör vara kr vid heltidsarbete. Utredningens förslag är i rätt riktning men kommer även fortsatt att innebära att vissa

13 Sida: 13 av 31 arbetsgivare inte kompenseras för den nedsatta arbetsförmågan. Det riskerar att leda till lägre ingångslöner och sämre löneutveckling för personer med funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen anser att taket för den bidragsgrundande lönekostnaden bör vara högre än vad utredningen föreslår. Den nuvarande nivån på taket för bidragsgrundande lönekostnad höjdes senast 2007 och då från en mycket låg nivå. Utredningen fastslår med berömvärd tydlighet att urholkningen av lönestödens storlek länge utgjort ett av de största hindren för att fler människor med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till delaktighet i arbetslivet på lika villkor. Arbetsförmedlingen är därför positiv till utredningens förslag om att taket för den bidragsgrundande lönekostnaden indexeras för att undvika en fortsatt urholkning. Arbetsförmedlingen anser dock att utredningens förslag om att indexeringen ska utgå från 45 procent av prisbasbeloppet leder till att taket blir för lågt. Arbetsförmedlingen föreslår därför att den del av lönekostnaden vid heltidsarbete som överstiger en bruttolön om 48 procent av prisbasbeloppet per månad inte ska ligga till grund för lönestöd. För 2012 motsvarar detta ett tak på kronor. Administrativa konsekvenser för Arbetsförmedlingen vid indexering och höjd bidragsgrundande lönekostnad I förslaget till förordningstext anges i 26 att lönestödet ska omräknas årligen. Arbetsförmedlingen anser att det är oklart om omräkningen endast ska ske utifrån en indexerad uppräkning av taket för den bidragsgrundande lönekostnaden eller om den även ska omfatta de delar som regleras i 27 såsom exempelvis löneökningar. Det är även oklart om den årliga omräkningen ska ske per kalenderår utifrån förändrat prisbasbelopp eller från starten av en beslutsperiod. Arbetsförmedlingen ser ett angeläget behov av förtydliganden kring vad en omräkning av stödbeloppet ska innefatta då detta får förvaltningsrättsliga konsekvenser som påverkar Arbetsförmedlingens hantering av omräkningen. Om en omräkning av lönestöden kräver ett förvaltningsrättsligt beslut kommer en manuell hantering att krävas vilket innebär en orealistisk administrativ uppgift om exempelvis samtliga lönestöd ska omräknas ett givet datum utifrån förändrat prisbasbelopp. I det fall omräkningen inte medför ett förvaltningsrättsligt beslut bör den kunna betraktas som en administrativ åtgärd som kan automatiseras. En förutsättning för att omräkningen ska kunna ske per automatik är dock att det rättsliga ram-

14 Sida: 14 av 31 verket möjliggör detta. Det kräver även att Arbetsförmedlingen utvecklar systemtekniska lösningar för detta. I förslaget till förordningstext 26 anges att lönestödet ska lämnas med ett bestämt belopp per arbetsdag. Arbetsförmedlingen anser att det är en rimligare princip att lönestödet baseras på månadslön. Om lönestödet baseras på dagsbelopp varierar storleken på lönestödet beroende på hur många vardagar och helgdagar en månad har. För arbetsgivare kan variationer av lönestödets storlek innebära negativa konsekvenser då löner vanligtvis utbetalas månadsvis. Möjlighet att besluta om ett bestämt belopp per månad skulle innebära att utbetalningen av lönestödet bättre harmonierar med det faktum att månadslön är den vanligaste formen av ersättning och förenkla Arbetsförmedlingens hantering. Utredningens förslag är att befintliga beslut om lönestöd kommer att övergå i de nya formerna för lönestöd i takt med att tidigare beslutsperioder löper ut. Arbetsgivare har dock rätt att begära omprövning av ett befintligt beslut i de fall arbetsförmågan förändrats. Arbetsförmedlingen delar utredningens uppfattning att det är svårt att uppskatta hur många arbetsgivare som kommer att använda den möjligheten. Ett troligt scenario är dock att ett antal arbetsgivare kommer att begära omprövning relativt snart efter det att förslagen genomförts vilket kommer att påverka övergångstakt och volymutveckling avseende de nya lönestöden. Prisbasbeloppet brukar årligen höjas men kan dock även sänkas, vilket senast skedde En indexering av lönestödet kopplat till prisbasbeloppet innebär således att storleken på lönestödet kan minska. Arbetsförmedlingen ser ett behov av förtydliganden kring hur detta ska hanteras. Likaså måste de bemyndiganderamar Arbetsförmedlingen ges för beviljande av stöd harmoniera med de nya tidsgränserna för beslut om lönestöd. 7.3 Lönestöd för anställning i företag som ägs av arbetstagarens familj Arbetsförmedlingen tillstyrker förslaget. Arbetsförmedlingen anser att det är en rimlig princip att prövning om en anställning är lämpad för lönebidrag ska ske enligt samma grunder oavsett vem som är arbetsgivare. För personer med särskilt svår funktionsnedsättning eller flera funktionsnedsättningar existerar redan idag möjligheten till lönestöd vid an-

15 Sida: 15 av 31 ställning i företag som ägs av arbetstagarens familj. Förslaget innebär således att en redan befintlig möjlighet utökas till att omfatta samtliga personer med funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingens tidigare restriktiva hållning kring att bevilja lönestöd vid en anställning i arbetstagarens familj har baserats på en bedömning att det funnits en högre risk för felaktiga utbetalningar vid dessa anställningar. Arbetsförmedlingen ser dock att det arbete som myndigheten bedriver med att utveckla tillsyn och kontroll av handläggningen av lönestöd innebär att detta kan hanteras. 7.4 Lönestöd hos befintlig arbetsgivare Arbetsförmedlingen tillstyrker huvudsakligen förslaget. Arbetsförmedlingen föreslår förtydliganden av 24 i den föreslagna Förordning om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i enlighet med nedan framförda synpunkter. Arbetsförmedlingen är positiv till att kunna bevilja lönestöd i pågående anställning. Det är olyckligt att en person som får arbetsförmågan nedsatt på grund av en skada, sjukdom eller funktionsnedsättning måste lämna sin anställning om detta kan undvikas. Om ett lönestöd kan innebära att personen kan vara kvar i sin anställning är detta positivt för såväl för den enskilde som för arbetsgivaren. Idag kan lönestöd beviljas under pågående anställning endast om personen haft hel tidsbegränsad sjuk- eller aktivitetsersättning eller om personen tidigare inom tidsrymden tre år haft lönebidrag. Arbetsförmedlingen anser att det är rimligt att behovet av lönestöd utifrån en nedsatt arbetsförmåga ska vara avgörande för möjligheten att bevilja lönestöd och inte i vilken omfattning eller form en person haft ersättning från sjukförsäkringen. Förordningstexten behöver förtydligas Arbetsförmedlingen anser att den föreslagna förordningstexten inte överensstämmer med de intentioner som framgår i skrivningarna kopplade till förslaget. Kravet på att försämringen ska ha skett till följd av sjukdom eller skada riskerar utesluta de fall där det är fråga om en befintlig funktionsnedsättning som på grund av ändrade förutsättningar i arbetet leder till en minskad arbetsförmåga. Det framstår som oklart om det är avsikten att lönestöd inte ska vara möjligt i denna situation.

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 1 (44) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm LM Ericsons väg 30 08-786 90 00 E-post Internetadress Telefax

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. Sida: 2 av 47

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016. Sida: 2 av 47 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016 15 mars 2013 Sida: 2 av 47 Sida: 3 av 47 Dnr: Af - 2011/333721 Datum: 2013-03-15 Återrapportering

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21

Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21 1(32) Socialdepartementet Handläggare TCO Åsa Forsell Asa.forsell@tco.se Mats Essemyr Mats.essemyr@tco.se Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21 TCOs inledande kommentarer TCO har beretts tillfälle

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Yttrande. Remissvar. Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010. Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03

Yttrande. Remissvar. Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010. Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03 Yttrande Sida: 1 av 12 Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Remissvar. Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Svenskt Näringslivs sammanfattande synpunkter 63/2015/CBK.

Remissvar. Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Svenskt Näringslivs sammanfattande synpunkter 63/2015/CBK. Socialdepartementet Vår referens/dnr: 63/2015/CBK s.sf@regeringskansliet.se, s.registrator@regeringskansliet.se Er referens/dnr: S2015/1554/SF 2015-08-28 Remissvar Mer trygghet och bättre försäkring (SOU

Läs mer

Arbetsmarknadsbegrepp och arbetsförmågebedömning.

Arbetsmarknadsbegrepp och arbetsförmågebedömning. 1 (42) Arbetsmarknadsbegrepp och arbetsförmågebedömning. Redovisning av ett regeringsuppdrag Wimi 2005 FK90010_003_G 2 (42) Arbetsmarknadsbegrepp och arbetsförmågebedömning. Försäkringskassan fick 2010

Läs mer

Budgetunderlaget 2012-2014

Budgetunderlaget 2012-2014 Budgetunderlaget 2012-2014 2 (90) Budgetunderlaget 2012-2014 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren 2012-2014...

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter 2015-08-17 Rnr 34.15 Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har arbetat

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) REMISSVAR 1(27) Datum Diarienummer 2015-08-17 2015-53 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) (S2015/1554/SF) Sammanfattning Inspektionen för socialförsäkringen

Läs mer

Nytt stöd till egenföretagare?

Nytt stöd till egenföretagare? 2010:6 Nytt stöd till egenföretagare? En analys av stöd till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga MISSIV DATUM DIARIENR 2010-03-08 2009/183-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-09-03

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-08-28 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Tina Eriksson Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Mer trygghet och bättre

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

Sida: 2 av 22. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga - 11 a och b

Sida: 2 av 22. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga - 11 a och b Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 15 juni 2012 Sida: 2 av 22 Sida: 3 av 22 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-06-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Lönebidrag - 11a och b Arbetsförmedlingen

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21 HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-08-17 Dnr.nr: S2015/1554/SF Vår referens: Mikael Klein Socialdepartementet Remissvar: Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21 Handikappförbunden Handikappförbunden

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementets utredning Matchningsanställningennya

Arbetsmarknadsdepartementets utredning Matchningsanställningennya Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-04-20 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Arbetsmarknadsdepartementets utredning Matchningsanställningennya

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Budgetunderlag 2014-2016 Sida: 1 av 76 Datum: 2013-03-01 Innehåll 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren

Läs mer

Till statsrådet Ylva Johansson

Till statsrådet Ylva Johansson Till statsrådet Ylva Johansson Den 30 juni 2014 beslutade Arbetsmarknadsdepartementet att tillsätta en utredning för att utreda förutsättningarna för matchningsanställningen (A 2014:D). Enligt direktivet

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Ett steg in och en ny start hur fungerar subventionerade anställningar för nyanlända?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Ett steg in och en ny start hur fungerar subventionerade anställningar för nyanlända? riksrevisionen granskar: etablering och integration Ett steg in och en ny start hur fungerar subventionerade anställningar för nyanlända? rir 2013:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

SM&4 SMAFÖRETAGARNAS A-KASSA

SM&4 SMAFÖRETAGARNAS A-KASSA SM&4 DATUM SMAFÖRETAGARNAS A-KASSA REFERENS SIDAN 201507-17 SOU 2015:21 1 (13) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkandet av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Studerande och socialförsäkringen

Studerande och socialförsäkringen Studerande och socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Studerande och socialförsäkringen Parlamentariska

Läs mer