ÅRSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2014 802005-4857"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 Vårt år År 2014 har vi gjort till vårt år! När vi nu sitter med facit i hand har vi utökat vår organisation med nästan åttatusen yrkesverksamma medlemmar. Hela 15 % på 12 månader. Vi måste backa tillbaka till december år 2007 för att finna samma medlemstal. HRAK har starkast medlemstillströmning av alla de 28 arbetslöshetskassorna och trenden håller i sig. Det är givetvis borttaget av arbetslöshetsavgiften som möjliggjort att fler har råd att försäkra sitt arbete mot arbetslöshet. Men vi har förvaltat den möjligheten med många medvetna och riktade insatser. Vi har fattat ett medvetet beslut om att det ingår i vår informationsplikt i vårt uppdrag att berätta för människor yrkesverksamma inom vår bransch att vi finns och vad vi är till för. Vi tar ansvar för vår organisationsform och i det innebär att vi får möjligheten att fylla vår funktion på den svenska arbetsmarknaden. Det får vi om många blir tryggare mellan sina arbeten. Vid mätning av NKI (Nöjdkundindex) i början av 2014 kan vi glädjande konstatera att de senaste årens utvecklingsarbete har lett till att nöjdheten hos våra medlemmar har ökat med flera steg och speciellt inom områden som handlar om bemötande, service och kvalité. Vi summerar att vi gjort en förtroenderesa. Det ger oss en språngbräda att ta avstamp i när vi fortsätter vårt utvecklingsarbete för medlemmarnas bästa. Vi kan konstatera att hela den administration som lades på den enskilda medlemmen och arbetslöshetskassorna i form av aktivitetsrapportering under slutet på 2013 och som skapat en stor extra administration i vår verksamhet, inte har påverkat arbetslöshetstalen inom HRAK under Så nu vet vi politikens syfte och mål uteblev. Kvar blev kostnader och administration och i vissa fall lite mer ordning och struktur i jobbsökeriet hos den enskilda medlemmen. Vi såg fram emot en politik som skulle möjliggöra en bättre arbetslöshetsförsäkring för våra medlemmar när vi avvaktade valresultatet i september Efter en turbulent regeringsbildning, löften om nyval och till slut en budgetomröstning som ledde till en budget där satsningar på arbetslöshetsförsäkringen inte är finansierade, lämnade vi året med väldigt lite insyn i vad vår verksamhet står inför under nästa verksamhetsår. Sällan har det varit så svårt att planera för närmaste året. Vi kan bara konstatera att vi fortfarande väntar. Vi väntar på höjt tak och golv i arbetslöshetsförsäkringen för våra medlemmar. För vi vet med våra 73 erfarenhetsår i att möta medlemmar i arbetslöshet i ryggen, att trygga människor vågar och klarar så mycket mer. Malin Ackholt, styrelseordförande

3 Styrelsen för Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa och kassaföreståndaren avger härmed följande årsredovisning för verksamhetsåret Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående verksamhetsår. Nedan anges Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa som HRAK. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten HRAK:s uppgift är att administrera arbetslöshetsförsäkringen för kassans medlemmar enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring ALF och lagen om arbetslöshetskassor LAK. HRAK är en ekonomisk förening med egna stadgar och eget ansvar för sin organisation och verksamhet. Därtill har kassan en delegerad myndighetsutövning från staten för att hantera arbetslöshetsförsäkringen. HRAK:s högsta beslutande organ är föreningsstämman, vilken bland annat utser styrelsen. Vårt verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda inom hotell, restauranger, casinon, kaféer, konditorier, turistanläggningar, spa, bowling, catering, bingoföretag, samt andra nöjesföretag. Organisation HRAK har sitt säte i Stockholm. Handläggning av ersättningsärenden sker på kontoren i Stockholm, Malmö och Gävle. Medlemskapsärenden och kravhantering handläggs i Västerås. Den operativa ledningen finns i Stockholm tillsammans med funktionerna Ekonomi, IT/Applikation, Återkrav och Omprövning/Juridik. Kassans ledning Kassaföreståndare är Karin Pettersson. I ledningsgruppen ingår förutom kassaföreståndaren även biträdande kassaföreståndare Ewa Larsson, försäkringsansvarig Christina Järlegård och IT/Verksamhetsansvarig Inger Kilsand. Styrelse Styrelsen har under året haft 10 (13) sammanträden. Under året har styrelsen haft följande sammansättning:

4 Ordinarie ledamot Malin Ackholt ordförande Per Persson vice ordförande Zeljko Klemse Susanne Blom Daniel Jernström Göran Ekström (sr)* Sebastian Grip till och med Satu Söderström till och med Margareta Granda Berg fr.o.m Patrik Carlsten (pr)** Emil Bäckström Datum 19 mars dec mars dec Suppleant Therese Gouvelin Margareta Granda Berg till och med 19 mars 2014 Emil Bäckström till och med 3 dec 2014 Pim Van Dorpel Katja Ojanne till och med 18 juni 2014 Michael Kvist från och med 18 juni 2014 Irfan Velic Jens Jansson Malin Vindelfors från och med 18 juni 2014 Saga Fröjd (sr)* Lisa Lanér (pr)** från och med 18 juni 2014 *) Statens representant (utses av IAF) **) Personalens representant Styrelsens arbetsutskott Arbetsutskottet har under året haft 10 (10) sammanträden samt haft följande sammansättning: Malin Ackholt (ordförande), Per Persson (vice ordförande) och kassaföreståndaren som föredragande. Sekreterare är Ewa Larsson. Revisorer Auktoriserad revisor är Johan Rönnkvist och auktoriserad revisorssuppleant är Birgitta Bjelkberg. Båda från Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC). Förtroendevald revisor är Lise-Lotte Bensköld-Olsson och förtroendevald revisorssuppleant är Anna-Carin Lundqvist.

5 Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma genomfördes i Stockholm den 18 juni Stämmans dagordning innehöll stadgeenliga val, bland annat val av revisorer och behandling av resultat- och balansräkning för Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att besluta om ändringar av medlemsavgiften och revidering av föreslagen budget fram till nästa ordinarie stämma. Kassans personal Totalt har ca 51 (51) årsarbetare ingått i kassans förvaltning fördelat på 66 (67) unika personer. Av dem har fördelningen på unik person varit 10 (11) män och 56 (56) kvinnor. Av det totala antalet årsarbetare hänförs ca 4 (4) till intern IT/Ekonomi/administration och resterande ca 47 (47) årsarbetare är direkt knutna till kassan kärnverksamhet. I totalsifforna ingår även kassans ledning Antal månader totalt (610,7) 610,5 Antal personer totalt (67) 66 Medeltal anst total (50,9) 50,88 Medeltal ekonomi/adm/it (3,76) 3,82 Medeltal anställda försäkringen (47,14) 47,06 Medeltal anställda kvinnor (44,96) 46,59 Medeltal anställda män (5,94) 4,29

6 Utbildning och kompetensutveckling Under 2014 har vi genomfört en omfattande kompetensutveckling för hela organisationen avseende stress, hållbart arbetsliv och medarbetarskap. Cheferna har erhållit individuell coachning och omfattande utbildning i workshopform har genomförts på alla avdelningar med all personal. Kompetensutvecklingen är genomförd i samarbete med verksamhetens företagshälsovård Previa. Vi kan summera att arbetet har haft positiv effekt på stresstalen, förbättrat arbetsmiljön och lett till ökad effektivitet. Personalen har erhållit fördjupad branschkunskap om turismnäringen och säsongsberoendet inom fjällturism. Detta var ett uppskattat inslag under årets personalkonferens. Utöver det genomfördes en omfattande fördjupad utbildning för personalen i hantering av meddelanden från Arbetsförmedlingen utifrån den praxis som växt fram och nytt systemstöd. Effekten av detta kan bland annat ses i den mätning av handläggningstid för dessa ärenden som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) gör löpande där HRAK har bra resultat. Utöver detta har personalen utifrån individuella utvecklingsplaner deltagit i flera av A-kassornas samorganisations (SO) utbildningar under året, som är unika i sitt slag. Vi har kompetensutvecklat organisationen i att använda ett enklare språk i skrivelser genom ett särskilt projekt där även genomgång av samtliga brevmallar och framtagande av förvaltningsdokument har skett. Styrelsen har fastställt en språkpolicy för verksamheten. Vi har implementerat en ny e-tjänst för medlemmarna (Mina Sidor) och detta har medfört omfattande kompetensutveckling rörande digitala verktyg som möjliggörare för medlemmarna att ha kontakt med oss. Särskild utbildning har genomförts i applikationen för hela personalen. Vi har utökat resurserna och kompetensutvecklat avseende övrig juridik som rör kassans förvaltning till exempel inom PuL-lagstiftning och IT-juridik. Finansiering av verksamheten Vår verksamhet finansieras i första hand genom avgifter från medlemmarna. Dessa medlemsavgifter används dels till att täcka kostnader för arbetslöshetskassans administration och hantering av försäkringen och dels till betalning av en finansieringsavgift till IAF för att finansiera en del av arbetslöshetsförsäkringens kostnader. Storleken på denna finansieringsavgift avgörs av antalet medlemmar per månad och den genomsnittliga dagpenning som betalas ut till de arbetslösa. Av de 140 kr per månad som inbetalas i medlemsavgift per månad och per medlem, utgör ca 70 kr finansieringsavgift. Under 2014 har finansieringsavgiften till staten gått över budget som ett led av vår starka tillströmning av medlemmar. Detta trots att budgeten har justerats en gång under verksamhetsåret.

7 Medlemsavgifter Från den 1 januari 2014 är arbetslöshetsavgiften till staten avskaffad. Arbetslöshetsavgiften infördes år 2007 och innebar kraftigt höjda avgifter då finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen skulle ske främst genom denna avgift och främst från A-kassor med hög arbetslöshet som till exempel HRAK. Borttagandet av arbetslöshetsavgiften innebar en kraftigt sänkt avgift för våra medlemmar från den 1 januari 2014, hela kr per år. För att kompensera hela denna stora omställning av kassans ekonomiska struktur beslutade styrelsen om att höja grundavgiften med 5 kr per medlem och månad. Under 2014 har medlemsavgiften därmed varit 140 kr totalt per medlem och månad. Ekonomi Från och med år 2008 finns inga mellanhavanden med närstående organisation avseende medlemsavgifter. Övriga mellanhavanden regleras löpande under verksamhetsåret och utifrån avtal. Kassans ekonomi är fortsatt stabil trots krav på snabb omställning när arbetslöshetsavgiften avskaffades och förutsättningarna ändrades från beslutad rambudget. Budgeten för 2014 hade ett prognostiserat negativt resultat om 2,1 miljoner. Utöver detta tog styrelsen ett separat beslut under verksamhetsåret om ombyggnad av lokalerna i Gävle. Detta för att stärka avdelningens funktion och arbetsmiljö. Vidare beslutades att inte revidera budget med anledning av detta, utan att låta kostnaderna gå mot det egna kapitalet som bedömts som tillräckligt stort. Vi gör således ett medvetet negativt resultat för år 2014 på motsvarande 2,6 miljoner sammantaget. Anledningen till att det negativa resultatet inte blir större mot bakgrund av ombyggnaden beror på den positiva medlemsutvecklingen. Vi har en löpande förvaltning av placerade medel som trots det kärva ränteläget gett verksamheten en välkommen avkastning. Under verksamhetsåret 2013 erhöll vi ett särskilt statligt bidrag motsvarande 1,6 miljoner kronor för implementering av nya regler, nya myndighetsutövande arbetsuppgifter och därmed väsentligt utökad administration från 1 september Under år 2014 har vi använt resterande del av bidraget till vidareutbildning av personalen samt utveckling och implementering av ett nytt förbättrat teknikstöd framtaget av A-kassornas samorganisation.

8 Väsentliga händelser under räkenskapsåret Arbetslösheten Arbetslösheten är fortsatt hög i relation till medlemsantalet även om den minskar under 2014 som en konsekvens av fler medlemmar. Totalt fick ca 18,7 % (21 %) (räknat på unika ersättningstagare/personer och ett genomsnittligt medlemstal om medlemmar) av kassans medlemmar ersättning någon gång under året. Under 2014 har vi haft 119 (+330) färre unika personer som fått ersättning någon gång under året än under Denna minskning är trots den starka medlemstillströmningen som varit under året. Detta pekar på att en majoritet av våra nya medlemmar är i sysselsättning. Arbetslösheten har legat på i princip samma nivå sedan slutet av år Under år 2014 har vi i snitt haft (4 100) ersättningstagare och medlemmar (3 800) som erhåller aktivitetsstöd, per månad under året. Vi har således ökat i antal ersättningstagare i snitt med ca 2,4 % jämfört med föregående år och minskat i antal medlemmar som får aktivitetsstöd med ca 10,5 % i snitt. Detta skall ställas mot att vi ökat vårt medlemsantal med 14,8 % under året. Kassan ser små variationer i arbetslösheten under kalenderåret som är förenligt med verksamhetsområdets säsongskonstruktion. Deltidsarbetslösheten (andelen medlemmar som kombinerar ersättning med arbete/hinder) sjönk till rekordlåga nivåer under föregående verksamhetsår. Under 2014 har talen varit fortsatt låga och legat på nivåer under 4 % sedan juni Vår bedömning är fortsatt att sysselsättningsgraden sjunker inom verksamhetsområdet och därmed även för våra medlemmar som kombinerar arbete med arbetslöshetsersättning. Deltidsregeln med sin begränsning av dagar där arbete och arbetslöshetsersättning får kombineras bedömer vi påverkar möjligheten för långtidsarbetslösa att fortsätta sina deltidsarbeten eftersom sysselsättningen och lönen är låg. Våra medlemmar behöver heltidsarbete. Detta tror vi även påverkar andelen deltidsarbetslösa negativt. Arbetslösheten i procent av antalet medlemmar År ,5 % År ,0 % År ,5 % År ,0 % År ,0 %

9 Medlemmarna HRAK:s medlemskår har ökat med (1 540) medlemmar netto under 2014 och var per den 31 december i antal (51 478). Det är en mycket stark ökning med hela 14,8 % (3 %). Vi är mycket nöjda med detta resultat och lutar det mot borttagandet av arbetslöshetsavgiften, våra kvalitetshöjande insatser, vårt utåtriktade arbete tillsammans med Hotell- och restaurangfacket och enskilt samt den verksamhetsutveckling som vi har genomfört de senaste verksamhetsåren. Verksamhetsmålet om (51 000) medlemmar vid utgången av 2014 nåddes med god marginal. HRAK var den arbetslöshetskassa som procentuellt sett ökade mest i antal medlemmar av alla Sveriges 28 arbetslöshetskassor under Näst efter HRAK kommer Alfa-kassan med en ökning om 6,7 %. Vi ökade dubbelt så mycket. Organisatoriska förändringar Vi har verkställt beslut om organisationsförändringar fattade i slutet av år 2013 under verksamhetsåret. Vi har förtydligat och förstärkt ledningen av det operativa försäkringsarbetet och övrig juridik genom att tillföra ledningsresurs till vår kärnverksamhet. Resultatet av denna förändring kommer att följas upp under verksamhetsåret 2015 men vi kan redan nu se positiva effekter i handläggningstid och vid granskningar av vår ärendehantering. IT och administrativt stöd Vi har fortsatt att vidareutveckla vårt intranät under året och fyllt på med metod- och informationsstöd till organisationen. I början av 2014, som en av de första arbetslöshetskassorna, implementerade vi Mina Sidor som är A-kassornas nya e- tjänst för självbetjäning och kommunikation mellan oss och våra medlemmar. Det framkom tidigt att många av våra medlemmar har sin mobil eller platta som enda verktyg och därför blev det mycket angeläget för HRAK att skynda på framtagandet av ett bra mobilt gränssnitt. Efter lyhördhet från SO, som utvecklar och förvaltar denna applikation, kunde detta levereras till medlemmarna i maj månad. HRAK har vid utgången av 2014 flest mobila användare av alla arbetslöshetskassor. Under hösten upphörde möjligheten att använda tjänsten med enbart lösenordshantering och alla användare av Mina sidor kommunicerar nu med oss säkert via bankid/e-legitimation. Vi har aktivt marknadsfört tjänsten och har under 2014 ökat andelen e-användare med ca 10 %. Under året fick vi en bättre levererad tjänst för att hantera meddelanden från Arbetsförmedlingen. Lösningen är framtagen och utvecklad av SO och denna förbättrade del i vår applikation har lett till en omfattande volymsänkning av antalet ärenden som vi måste hantera. Från och med denna leverans hanterar vi nu bara meddelanden för de som är aktuella som arbetslösa och ersättningssökande.

10 Under hösten bytte vi driftsleverantör till Softronic AB och överflyttningsprojektet genomfördes utan påverkan på övrig verksamhet och därmed med mycket gott resultat Förändringar av regler under år 2014 Under verksamhetsåret är de huvudsakliga regelförändringarna kortfattat: - Arbetslöshetsavgiften avskaffas från den 1 januari Detta innebär att vår verksamhet återgår till att endast ha en grundavgift och att medlemsavgiften totalt sett kunde sänkas med 255 kr per månad. - Den 30 januari kom en förordningsändring som möjliggjorde att vi kunde bygga ett nytt system för hantering av AF-meddelanden och därmed minska ärendevolymen. - Nya och förenklade regler avseende studier i kombination med arbetslöshetsersättning infördes den 1 oktober Dessa innebär bland annat en möjlighet att under 15 dagar delta i utbildning som främjar möjlighet till nytt arbete med bibehållen arbetslöshetsersättning. HRAK har analyserat och lämnat in skriftliga synpunkter inför SO:s remissvar till delbetänkandet från Parlamentariska socialförsäkringsutredningen: SOU 2013:64 Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen. Skrivelsen bifogas som en bilaga till denna förvaltningsberättelse. Tillsyn och revison Kassan har fått återkoppling på granskning av förstagångsprövade företagsärenden där vi inte fick nedslag i något ärende. Under året har IAF varit hos HRAK och gjort provgranskningar inför sina planerade granskningsaktiviteter. Granskning har skett av flera olika ärendetyper som till exempel AF-meddelanden, avstängning av ersättning och särskilda skäl. Vi har inte fått återkoppling vid årets slut på samtliga granskningar. Därutöver har IAF gjort flera kartläggningar som har lett till sammanställda rapporter. Riksarkivet har granskat vår efterlevnad av föreskrifter för lagring, gallring och bevarande av handlingar som vår verksamhet omfattas av. Efter påpekande kring vissa delar har vi åtgärdat och erhållit beslut om att ytterligare redovisning inte behöver ske i ärendet. Vi har under året utvecklat en god ordning, kontroll och förvaltning avseende detta område.

11 Interngranskning Kassan har genomfört tre interngranskningar under året omfattande ca 100 ärenden. Ärendetyperna som har granskats har varit EU/EES, AF-meddelanden och slumpmässigt urval. Utöver detta har kassan vid tre tillfällen under året utfört kvalitetsgranskning av ca 140 ärenden. Kassan har månatliga Försäkringsmöten och Ärendemöten 2 ggr per vecka som ett led i kontrollen av handläggningen av ärenden och säkerställande av likabehandling och rättsäkerhet. Kassan har utöver detta en rad systematiska kontroller och rutiner avseende ärenden i våra applikationer. Genomströmningstider och handläggnings mål Kassans genomströmningstider enligt IAF:s mätningar har varierat under året men från oktober månad har vi haft verksamhetsbästa 6 veckor för inkomstrelaterad ersättning. Detta trendbrott höll i sig hela sista kvartalet I genomsnitt har genomströmningstiden varit 8 veckor för inkomstrelaterad ersättning och 9 veckor för grundersättning. Mätningen görs endast av ärenden där en medlem ansöker om ersättning första gången. Kassans stora arbetsmängd avser dock ansökningar vid återkommande arbetslöshet. Kassans olika handläggningskontor har klarat de uppsatta veckovisa handläggningsmålen under verksamhetsåret med gott resultat. Medlemmarnas nöjdhet Under början av året genomförde vi en Nöjdkundindex undersökning (NKI) för HRAK. Denna undersökning görs vartannat år tillsammans med övriga arbetslöshetskassor i SO:s regi. Vi kunde glädjande nog se att många av våra satsningar har gett resultat och den totala nöjdheten hade ökat med hela 8 enheter. Inom vissa områden, som till exempel bemötande, hade nöjdheten ökat med hela 13 enheter. Vårt NKI totalt blev 68 att jämföra med 69 för A-kassorna totalt (68 för A-kassor med fler än ersättningstagare per månad) vilket innebär att vi nu ligger på snittet. Det är dock en stor upphämtning som gjorts sedan den senaste mätningen år 2012 (60). Detta ger god motivation till fortsatt utvecklingsarbete för medlemmarnas bästa. Vi tog emot ca ( ) samtal under året, vilket är färre samtal än föregående år. Det innebär att varje medlem ringer till kassan i snitt 1,9 (2,4) gånger per år. Vi har arbetat med tillgänglighetsfrågor löpande under året och genomfört bland annat ett stort projekt Enklare språk där vi gått igenom i stort sett hela vårt skriftliga språkbruk och ton. Styrelsen har beslutat om en särskild Språkpolicy för verksamheten. Övrig information om verksamheten 2014 Kassaföreståndaren är förtroendevald som ordförande i SO:s teknikutskott och därmed ledamot i SO:s arbetsutskott och styrelse.

12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Den politiska situationen efter valet i september 2014 har gjort det svårt att förutse nästkommande verksamhetsår och budgetarbete. Efter regeringsskiftet såg det ut som en höjning av golv och tak i arbetslöshetsförsäkringen äntligen skulle kunna genomföras (har varit oförändrat eller sänkts under de senaste 11 åren). Detta skulle påverka kassans ekonomi eftersom vi enligt gällande regelverk betalar in en finansieringsavgift som baseras på genomsnittlig dagpenning och medlemsantal varje månad till staten. Denna skulle nu höjas och vi kalkylerade med en risk att behöva höja medlemsavgiften med några kronor per månad. Det som senare hände var att regeringens budget röstades ner och i den statsbudget som röstades igenom fanns ingen finansiering för höjning av ersättningsnivåerna. Höjning och finansiering av denna diskuteras löpande men HRAK har gjort analysen att en höjning tidigast kan komma under år Sammantaget har budgetarbetet för nästkommande verksamhetsår försvårats av det osäkra politiska läget och avsaknad av tydliga besked. Styrelsen beslutade i februari 2015 om en reviderad budget för 2015 som innebär en sänkning av medlemsavgiften med 10 kr per månad. Kassans framtida utveckling Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har presenterat sitt slutbetänkande och med den några skarpa lagförslag med förslag om ikraftträdande från 1 januari Det som särskilt kan få påverkan på kassans framtida utveckling är förslag om lagstiftning om förvaltningslagens tillämpning på A-kassorna, krav på regelverk för informationssäkerhet och intern styrning och kontroll. HRAK står på en bra plattform i dessa delar och uppfyller i stora delar redan mycket av det som föreslås ska införas. Dock kan detta, beroende på hur ramarna sätts vid en eventuell lagstiftning, få stor resurspåverkan. Det är därför av största vikt att vi fortsätter vårt kvalitetshöjande utvecklingsarbete och genomför fortsatta effektiviseringar. År 2017 är inte långt bort. Under 2015 påbörjar alla A-kassor tillsammans ett stort utvecklingsprojekt när vi ska utveckla nya IT-stöd för våra medlemmar och vår handläggning. Vi kommer att gå mot mer självbetjäning och automatisering. Vi kommer att behöva stödja våra medlemmar i deras kontakter med oss när de befinner sig i e-tjänsten och vi kommer att behöva stödja dem i andra frågor än bara runt försäkringen. Nya kommuniceringsverktyg och vägar behöver arbetas fram och vi ser att förändrade framtida arbetssätt kan kräva en ny förändrad organisation. Vi är redo hos HRAK då vi har tillsatt förändringsledare och har redan under hösten 2014 tillsammans med all personal börjat tänka i nya banor.

13 Trenden håller i sig. Vi spår en fortsatt medlemstillströmning och målet är medlemmar vid utgången av Vi planerar att fortsatt vara bäst i klassen. Vi tror att en avgiftssänkning kan få fler att vilja skaffa sig trygghet. Att vara många medlemmar är viktigt av flera skäl men för oss har vi framförallt fastställt att vi vill fylla vår funktion som vi är tilldelad i samhället. Vi vill vara stödet vid arbetslöshet till alla yrkesverksamma inom vårt område. Vi spår att arbetslösheten under 2015 kommer att ligga på ungefär samma nivåer som 2014, om inte lite lägre. Vårt verksamhetsområde har tillväxt och efterfrågan spås fortsatt vara hög även om konkurrensen om arbetstillfällena också är stor. Eventuella politiska beslut avseende bidragsanställningar och borttagande av dessa eller arbetsgivaravgiften för unga kan komma att påverka arbetslöshetstalen. Lagstiftning runt visstidsanställningar och rätten till heltid likaså. Vi kommer under 2015 att särskilt satsa på kompetensutveckling runt vår kärnverksamhet och att vidareutveckla våra processer runt internkontroll. Eftersom det stora regelförändringsåret ställdes in kommer vi att jobba för att få ännu bättre förutsättningar för att ta emot dem under 2016.

14 Verksamheten i siffror Medlemsutvecklingen Medlemsutveckling per månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Medlemsantalets växlingar under året januari december (10 954) nya medlemmar har beviljats inträde under året (8 884) medlemmar har beviljats utträde varav (6 307) på egen begäran (inklusive övergång), och (2 388) på grund av bristande betalning. Antal medlemmar som av andra orsaker har lämnat kassan uppgick till 245 (189). Ovan siffor härrör sig till redovisade uppgifter per månad. Differenser mot visst uttag av siffror på helår beror på förändringar utifrån bland annat ärenden som ligger för överprövning.

15 Fördelning per månad in- och utträden Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utträden Inträden Åldersfördelning inträden och utträden <= >=64 Inträden Utträden

16 Medlemmar fördelade utifrån ålder och kön 2014 Ålder Män Kvinnor Totalt <= >= % 57% Vår största medlemsgrupp i åldersfördelning är kvinnor mellan år Period Medlemsantal Varav kvinnor 31 december (57 %) 31 december (59 %)

17 Ärendehantering Omprövningar 757 omprövningsärenden har inkommit under 2014 (829) Varav: 194 ärenden avsåg ärenden enligt lagen om arbetslöshetskassor LAK (286) 639 beslut har fattats under 2014 (826) Varav: Beslut om bifall eller delvis bifall har fattats i 240 (284) ärenden. Överklagningar 55 (72) ärenden har överklagats till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har beslutat i 75 (73) ärenden varav 66 (56) avslag och 2 (11) bifall. Förvaltningsrätten har avvisat 5 (1) ärenden, avskrivit 1 (1) och återförvisat 1 ärende. Kassan har kännedom om 10 (8) ärenden som överklagats till Kammarrätten under året. Vi har mottagit 10 (13) KR-domar fördelat på 2 (1) bifall och 8 (12) avslag. Kassan har mottagit 3 (2) domar från Högsta förvaltningsdomstolen där de meddelat avslag i ett fall och bifall i två ärenden. Av de båda bifallen har IAF överklagat våra ärenden. * Under 2014 har vi inte haft några ärenden i form av underrättelser från arbetsförmedlingen då reglerna endast var gällande fram till och med den 31 augusti 2013 Felaktigt erhållen arbetslöshetsersättning Under 2014 har kassan beslutat om återkrav av utbetald arbetslöshetsersättning i (1 077) ärenden. Kassaföreståndaren har på delegation från styrelsen fattat 63 (47) beslut om uteslutning, frånkännande och polisanmälan enligt fördelning: 51 (36) uteslutna 12 (11) frånkännande 42 (29) polisanmälan enligt bidragsbrottslagen

18 Utbetald ersättning under 2014 Skattepliktig ersättning som har utbetalats under Skatteavdrag under Nettoersättning under Antal unika personer som erhållit ersättning under (10 582) Den genomsnittliga dagpenningen i form av inkomstrelaterad ersättning har varit 586 (575) kronor under året. Inkomstrelaterad och grundbelopp 2013 Ers dagar Utbetald bruttoersättning * Inkomstrelaterad ersättning Grundbelopp Inkomstrelaterad ersättning Grundbelopp *Beloppet avser bruttoersättning utan avdrag/tillägg för kassakortsregleringar, återbetalningar och återutbetalningar.

19 Arbetslösheten Arbetslösheten i antal unika personer under 2014 Källa: Arbetsförmedlingen Månad Helt arbetslösa totalt (AF) Deltidsarbetslösa (AF) I aktivitet via AF Ersättningstagare (HRAK) Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Arbetslösheten i procent av medlemsantalet under 2014 Källa: Arbetsförmedlingen Månad Helt arbetslösa totalt (AF) Deltidsarbetslösa (AF) I aktivitet via AF Januari 9,4 4,5 7,2 Februari 9,3 4,5 7,1 Mars 8,9 4,4 7,0 April 8,7 4,2 6,9 Maj 8,2 4,0 6,6 Juni 8,1 3,7 6,1 Juli 8,1 3,6 5,9 Augusti 8,3 3,6 6,0 September 8,2 3,6 6,2 Oktober 8,2 3,7 6,5 November 7,9 3,8 7,0 December 8,3 3,8 6,5

20 Arbetslösheten 2014 i procent 10 8 Axeltitel I aktivitet via AF Helt arbetslösa totalt (AF) Helt arbetslösa totalt (AF) Deltidsarbetslösa (AF) I aktivitet via AF Utveckling över tid antal unika ersättningstagare

Medlemmar medlemmar i GS a-kassa, tillsammans blir vi tryggare.

Medlemmar medlemmar i GS a-kassa, tillsammans blir vi tryggare. Stämman Kassastyrelsen Arbetsutskott För att våra medlemmar ska få bästa hjälp har vi stödfunktioner som stöttar kärnverksamheten. Kassaföreståndare & Kassans ledning Medlemmar 51 medlemmar i GS a-kassa,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:4) och inspektionens föreskrifter (IAFFS

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER RESULTATRÄKNING Räken- Jämförelseskapsår år INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

2 En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad.

2 En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den 15 november 2012. IAFFS 2012:2 Utkom från trycket den 28

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen 1 Styrelsesammanträden,

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Ekonomigranskning 2015

Ekonomigranskning 2015 2015:32 Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

ÅRSREDOVISNING 2014 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 ÅRSREDOVISNING 214 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Göteborg Stockholm Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2. Årsredovisning 3. Förvaltningsberättelse 3

Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2. Årsredovisning 3. Förvaltningsberättelse 3 Innehållsförteckning Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde 3 Organisation 3 Föreningsstämma 3 Styrelse 4 Ledning 4 Revisorer 4 Ekonomi

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 beslutade den 13 augusti 2004. IAFFS 2004:2 Utkom från trycket den

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor... Innehåll Sammanfattning... 3 1 Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...5 2 Inledning... 9 3 Gällande rätt... 13 3.1 Medlemsavgiften till en

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 2016:26 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

1 4 *03-04 0 00 1 3 *

1 4 *03-04 0 00 1 3 * Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1605 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 *03-04 0 00 1 3 * Yttrande över delbetänkandet Pensionärers och förtroendevaldas

Läs mer

Årsredovisning 2015. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2015. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 215 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Styrelse Ledning Kassaföreståndere ALF Enhetschef Medlemsservice Enhetschef Staben Biträdande

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall 1(9) Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå Årsredovisning för Brf Öbacka Strand 4, Umeå 769625-2670 Räkenskapsåret 2014 Brf Öbacka Strand 4, Umeå 1 (8) Styrelsen för Brf Öbacka Strand 4, Umeå får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen

Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen 2012-03-15 1 Marie.nordmarc@employment.ministry.se SO:s yttrande över: Remiss: Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2012:3) SO har givits möjlighet att yttra sig över departementsskrivelsen

Läs mer

DS 2009:46, A2009/2824/AE

DS 2009:46, A2009/2824/AE 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: 2009/1421 M1 Remissvar avseende regeringens pm Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Verksamhet 2009 K A S S A N

Verksamhet 2009 K A S S A N Verksamhet 2009 K A S S A N Innehållsförteckning Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2 Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde 3 Organisation 3 Föreningsstämma 3 Styrelse 4 Ledning 4 Revisorer

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas.

Kassorna delar PSFU:s uppfattning att samordningsreglerna för arbetslöshetsersättning och pension såväl bör förtydligas som förenklas. Vårt datum 2014-03-05 Ert Dnr Cirkulär 66/13 SO info@samorg.org Synpunkter från Elektrikernas, Sekos, Byggnads och Fastighets a-kassor på SOU 2013:64, Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Styrelsen och kassaföreståndaren för Arbetslöshetskassan Alfa avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2010, kassans trettonde verksamhetsår.

Styrelsen och kassaföreståndaren för Arbetslöshetskassan Alfa avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2010, kassans trettonde verksamhetsår. ÅRSREDOVISNING 2010 Innehållsförteckning Årsredovisning för Arbetslöshetskassan Alfa Verksamhetsåret 2010 Styrelsen och kassaföreståndaren för Arbetslöshetskassan Alfa avger härmed årsredovisning för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer