ÅRSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2014 802005-4857"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 Vårt år År 2014 har vi gjort till vårt år! När vi nu sitter med facit i hand har vi utökat vår organisation med nästan åttatusen yrkesverksamma medlemmar. Hela 15 % på 12 månader. Vi måste backa tillbaka till december år 2007 för att finna samma medlemstal. HRAK har starkast medlemstillströmning av alla de 28 arbetslöshetskassorna och trenden håller i sig. Det är givetvis borttaget av arbetslöshetsavgiften som möjliggjort att fler har råd att försäkra sitt arbete mot arbetslöshet. Men vi har förvaltat den möjligheten med många medvetna och riktade insatser. Vi har fattat ett medvetet beslut om att det ingår i vår informationsplikt i vårt uppdrag att berätta för människor yrkesverksamma inom vår bransch att vi finns och vad vi är till för. Vi tar ansvar för vår organisationsform och i det innebär att vi får möjligheten att fylla vår funktion på den svenska arbetsmarknaden. Det får vi om många blir tryggare mellan sina arbeten. Vid mätning av NKI (Nöjdkundindex) i början av 2014 kan vi glädjande konstatera att de senaste årens utvecklingsarbete har lett till att nöjdheten hos våra medlemmar har ökat med flera steg och speciellt inom områden som handlar om bemötande, service och kvalité. Vi summerar att vi gjort en förtroenderesa. Det ger oss en språngbräda att ta avstamp i när vi fortsätter vårt utvecklingsarbete för medlemmarnas bästa. Vi kan konstatera att hela den administration som lades på den enskilda medlemmen och arbetslöshetskassorna i form av aktivitetsrapportering under slutet på 2013 och som skapat en stor extra administration i vår verksamhet, inte har påverkat arbetslöshetstalen inom HRAK under Så nu vet vi politikens syfte och mål uteblev. Kvar blev kostnader och administration och i vissa fall lite mer ordning och struktur i jobbsökeriet hos den enskilda medlemmen. Vi såg fram emot en politik som skulle möjliggöra en bättre arbetslöshetsförsäkring för våra medlemmar när vi avvaktade valresultatet i september Efter en turbulent regeringsbildning, löften om nyval och till slut en budgetomröstning som ledde till en budget där satsningar på arbetslöshetsförsäkringen inte är finansierade, lämnade vi året med väldigt lite insyn i vad vår verksamhet står inför under nästa verksamhetsår. Sällan har det varit så svårt att planera för närmaste året. Vi kan bara konstatera att vi fortfarande väntar. Vi väntar på höjt tak och golv i arbetslöshetsförsäkringen för våra medlemmar. För vi vet med våra 73 erfarenhetsår i att möta medlemmar i arbetslöshet i ryggen, att trygga människor vågar och klarar så mycket mer. Malin Ackholt, styrelseordförande

3 Styrelsen för Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa och kassaföreståndaren avger härmed följande årsredovisning för verksamhetsåret Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående verksamhetsår. Nedan anges Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa som HRAK. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten HRAK:s uppgift är att administrera arbetslöshetsförsäkringen för kassans medlemmar enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring ALF och lagen om arbetslöshetskassor LAK. HRAK är en ekonomisk förening med egna stadgar och eget ansvar för sin organisation och verksamhet. Därtill har kassan en delegerad myndighetsutövning från staten för att hantera arbetslöshetsförsäkringen. HRAK:s högsta beslutande organ är föreningsstämman, vilken bland annat utser styrelsen. Vårt verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda inom hotell, restauranger, casinon, kaféer, konditorier, turistanläggningar, spa, bowling, catering, bingoföretag, samt andra nöjesföretag. Organisation HRAK har sitt säte i Stockholm. Handläggning av ersättningsärenden sker på kontoren i Stockholm, Malmö och Gävle. Medlemskapsärenden och kravhantering handläggs i Västerås. Den operativa ledningen finns i Stockholm tillsammans med funktionerna Ekonomi, IT/Applikation, Återkrav och Omprövning/Juridik. Kassans ledning Kassaföreståndare är Karin Pettersson. I ledningsgruppen ingår förutom kassaföreståndaren även biträdande kassaföreståndare Ewa Larsson, försäkringsansvarig Christina Järlegård och IT/Verksamhetsansvarig Inger Kilsand. Styrelse Styrelsen har under året haft 10 (13) sammanträden. Under året har styrelsen haft följande sammansättning:

4 Ordinarie ledamot Malin Ackholt ordförande Per Persson vice ordförande Zeljko Klemse Susanne Blom Daniel Jernström Göran Ekström (sr)* Sebastian Grip till och med Satu Söderström till och med Margareta Granda Berg fr.o.m Patrik Carlsten (pr)** Emil Bäckström Datum 19 mars dec mars dec Suppleant Therese Gouvelin Margareta Granda Berg till och med 19 mars 2014 Emil Bäckström till och med 3 dec 2014 Pim Van Dorpel Katja Ojanne till och med 18 juni 2014 Michael Kvist från och med 18 juni 2014 Irfan Velic Jens Jansson Malin Vindelfors från och med 18 juni 2014 Saga Fröjd (sr)* Lisa Lanér (pr)** från och med 18 juni 2014 *) Statens representant (utses av IAF) **) Personalens representant Styrelsens arbetsutskott Arbetsutskottet har under året haft 10 (10) sammanträden samt haft följande sammansättning: Malin Ackholt (ordförande), Per Persson (vice ordförande) och kassaföreståndaren som föredragande. Sekreterare är Ewa Larsson. Revisorer Auktoriserad revisor är Johan Rönnkvist och auktoriserad revisorssuppleant är Birgitta Bjelkberg. Båda från Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC). Förtroendevald revisor är Lise-Lotte Bensköld-Olsson och förtroendevald revisorssuppleant är Anna-Carin Lundqvist.

5 Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma genomfördes i Stockholm den 18 juni Stämmans dagordning innehöll stadgeenliga val, bland annat val av revisorer och behandling av resultat- och balansräkning för Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att besluta om ändringar av medlemsavgiften och revidering av föreslagen budget fram till nästa ordinarie stämma. Kassans personal Totalt har ca 51 (51) årsarbetare ingått i kassans förvaltning fördelat på 66 (67) unika personer. Av dem har fördelningen på unik person varit 10 (11) män och 56 (56) kvinnor. Av det totala antalet årsarbetare hänförs ca 4 (4) till intern IT/Ekonomi/administration och resterande ca 47 (47) årsarbetare är direkt knutna till kassan kärnverksamhet. I totalsifforna ingår även kassans ledning Antal månader totalt (610,7) 610,5 Antal personer totalt (67) 66 Medeltal anst total (50,9) 50,88 Medeltal ekonomi/adm/it (3,76) 3,82 Medeltal anställda försäkringen (47,14) 47,06 Medeltal anställda kvinnor (44,96) 46,59 Medeltal anställda män (5,94) 4,29

6 Utbildning och kompetensutveckling Under 2014 har vi genomfört en omfattande kompetensutveckling för hela organisationen avseende stress, hållbart arbetsliv och medarbetarskap. Cheferna har erhållit individuell coachning och omfattande utbildning i workshopform har genomförts på alla avdelningar med all personal. Kompetensutvecklingen är genomförd i samarbete med verksamhetens företagshälsovård Previa. Vi kan summera att arbetet har haft positiv effekt på stresstalen, förbättrat arbetsmiljön och lett till ökad effektivitet. Personalen har erhållit fördjupad branschkunskap om turismnäringen och säsongsberoendet inom fjällturism. Detta var ett uppskattat inslag under årets personalkonferens. Utöver det genomfördes en omfattande fördjupad utbildning för personalen i hantering av meddelanden från Arbetsförmedlingen utifrån den praxis som växt fram och nytt systemstöd. Effekten av detta kan bland annat ses i den mätning av handläggningstid för dessa ärenden som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) gör löpande där HRAK har bra resultat. Utöver detta har personalen utifrån individuella utvecklingsplaner deltagit i flera av A-kassornas samorganisations (SO) utbildningar under året, som är unika i sitt slag. Vi har kompetensutvecklat organisationen i att använda ett enklare språk i skrivelser genom ett särskilt projekt där även genomgång av samtliga brevmallar och framtagande av förvaltningsdokument har skett. Styrelsen har fastställt en språkpolicy för verksamheten. Vi har implementerat en ny e-tjänst för medlemmarna (Mina Sidor) och detta har medfört omfattande kompetensutveckling rörande digitala verktyg som möjliggörare för medlemmarna att ha kontakt med oss. Särskild utbildning har genomförts i applikationen för hela personalen. Vi har utökat resurserna och kompetensutvecklat avseende övrig juridik som rör kassans förvaltning till exempel inom PuL-lagstiftning och IT-juridik. Finansiering av verksamheten Vår verksamhet finansieras i första hand genom avgifter från medlemmarna. Dessa medlemsavgifter används dels till att täcka kostnader för arbetslöshetskassans administration och hantering av försäkringen och dels till betalning av en finansieringsavgift till IAF för att finansiera en del av arbetslöshetsförsäkringens kostnader. Storleken på denna finansieringsavgift avgörs av antalet medlemmar per månad och den genomsnittliga dagpenning som betalas ut till de arbetslösa. Av de 140 kr per månad som inbetalas i medlemsavgift per månad och per medlem, utgör ca 70 kr finansieringsavgift. Under 2014 har finansieringsavgiften till staten gått över budget som ett led av vår starka tillströmning av medlemmar. Detta trots att budgeten har justerats en gång under verksamhetsåret.

7 Medlemsavgifter Från den 1 januari 2014 är arbetslöshetsavgiften till staten avskaffad. Arbetslöshetsavgiften infördes år 2007 och innebar kraftigt höjda avgifter då finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen skulle ske främst genom denna avgift och främst från A-kassor med hög arbetslöshet som till exempel HRAK. Borttagandet av arbetslöshetsavgiften innebar en kraftigt sänkt avgift för våra medlemmar från den 1 januari 2014, hela kr per år. För att kompensera hela denna stora omställning av kassans ekonomiska struktur beslutade styrelsen om att höja grundavgiften med 5 kr per medlem och månad. Under 2014 har medlemsavgiften därmed varit 140 kr totalt per medlem och månad. Ekonomi Från och med år 2008 finns inga mellanhavanden med närstående organisation avseende medlemsavgifter. Övriga mellanhavanden regleras löpande under verksamhetsåret och utifrån avtal. Kassans ekonomi är fortsatt stabil trots krav på snabb omställning när arbetslöshetsavgiften avskaffades och förutsättningarna ändrades från beslutad rambudget. Budgeten för 2014 hade ett prognostiserat negativt resultat om 2,1 miljoner. Utöver detta tog styrelsen ett separat beslut under verksamhetsåret om ombyggnad av lokalerna i Gävle. Detta för att stärka avdelningens funktion och arbetsmiljö. Vidare beslutades att inte revidera budget med anledning av detta, utan att låta kostnaderna gå mot det egna kapitalet som bedömts som tillräckligt stort. Vi gör således ett medvetet negativt resultat för år 2014 på motsvarande 2,6 miljoner sammantaget. Anledningen till att det negativa resultatet inte blir större mot bakgrund av ombyggnaden beror på den positiva medlemsutvecklingen. Vi har en löpande förvaltning av placerade medel som trots det kärva ränteläget gett verksamheten en välkommen avkastning. Under verksamhetsåret 2013 erhöll vi ett särskilt statligt bidrag motsvarande 1,6 miljoner kronor för implementering av nya regler, nya myndighetsutövande arbetsuppgifter och därmed väsentligt utökad administration från 1 september Under år 2014 har vi använt resterande del av bidraget till vidareutbildning av personalen samt utveckling och implementering av ett nytt förbättrat teknikstöd framtaget av A-kassornas samorganisation.

8 Väsentliga händelser under räkenskapsåret Arbetslösheten Arbetslösheten är fortsatt hög i relation till medlemsantalet även om den minskar under 2014 som en konsekvens av fler medlemmar. Totalt fick ca 18,7 % (21 %) (räknat på unika ersättningstagare/personer och ett genomsnittligt medlemstal om medlemmar) av kassans medlemmar ersättning någon gång under året. Under 2014 har vi haft 119 (+330) färre unika personer som fått ersättning någon gång under året än under Denna minskning är trots den starka medlemstillströmningen som varit under året. Detta pekar på att en majoritet av våra nya medlemmar är i sysselsättning. Arbetslösheten har legat på i princip samma nivå sedan slutet av år Under år 2014 har vi i snitt haft (4 100) ersättningstagare och medlemmar (3 800) som erhåller aktivitetsstöd, per månad under året. Vi har således ökat i antal ersättningstagare i snitt med ca 2,4 % jämfört med föregående år och minskat i antal medlemmar som får aktivitetsstöd med ca 10,5 % i snitt. Detta skall ställas mot att vi ökat vårt medlemsantal med 14,8 % under året. Kassan ser små variationer i arbetslösheten under kalenderåret som är förenligt med verksamhetsområdets säsongskonstruktion. Deltidsarbetslösheten (andelen medlemmar som kombinerar ersättning med arbete/hinder) sjönk till rekordlåga nivåer under föregående verksamhetsår. Under 2014 har talen varit fortsatt låga och legat på nivåer under 4 % sedan juni Vår bedömning är fortsatt att sysselsättningsgraden sjunker inom verksamhetsområdet och därmed även för våra medlemmar som kombinerar arbete med arbetslöshetsersättning. Deltidsregeln med sin begränsning av dagar där arbete och arbetslöshetsersättning får kombineras bedömer vi påverkar möjligheten för långtidsarbetslösa att fortsätta sina deltidsarbeten eftersom sysselsättningen och lönen är låg. Våra medlemmar behöver heltidsarbete. Detta tror vi även påverkar andelen deltidsarbetslösa negativt. Arbetslösheten i procent av antalet medlemmar År ,5 % År ,0 % År ,5 % År ,0 % År ,0 %

9 Medlemmarna HRAK:s medlemskår har ökat med (1 540) medlemmar netto under 2014 och var per den 31 december i antal (51 478). Det är en mycket stark ökning med hela 14,8 % (3 %). Vi är mycket nöjda med detta resultat och lutar det mot borttagandet av arbetslöshetsavgiften, våra kvalitetshöjande insatser, vårt utåtriktade arbete tillsammans med Hotell- och restaurangfacket och enskilt samt den verksamhetsutveckling som vi har genomfört de senaste verksamhetsåren. Verksamhetsmålet om (51 000) medlemmar vid utgången av 2014 nåddes med god marginal. HRAK var den arbetslöshetskassa som procentuellt sett ökade mest i antal medlemmar av alla Sveriges 28 arbetslöshetskassor under Näst efter HRAK kommer Alfa-kassan med en ökning om 6,7 %. Vi ökade dubbelt så mycket. Organisatoriska förändringar Vi har verkställt beslut om organisationsförändringar fattade i slutet av år 2013 under verksamhetsåret. Vi har förtydligat och förstärkt ledningen av det operativa försäkringsarbetet och övrig juridik genom att tillföra ledningsresurs till vår kärnverksamhet. Resultatet av denna förändring kommer att följas upp under verksamhetsåret 2015 men vi kan redan nu se positiva effekter i handläggningstid och vid granskningar av vår ärendehantering. IT och administrativt stöd Vi har fortsatt att vidareutveckla vårt intranät under året och fyllt på med metod- och informationsstöd till organisationen. I början av 2014, som en av de första arbetslöshetskassorna, implementerade vi Mina Sidor som är A-kassornas nya e- tjänst för självbetjäning och kommunikation mellan oss och våra medlemmar. Det framkom tidigt att många av våra medlemmar har sin mobil eller platta som enda verktyg och därför blev det mycket angeläget för HRAK att skynda på framtagandet av ett bra mobilt gränssnitt. Efter lyhördhet från SO, som utvecklar och förvaltar denna applikation, kunde detta levereras till medlemmarna i maj månad. HRAK har vid utgången av 2014 flest mobila användare av alla arbetslöshetskassor. Under hösten upphörde möjligheten att använda tjänsten med enbart lösenordshantering och alla användare av Mina sidor kommunicerar nu med oss säkert via bankid/e-legitimation. Vi har aktivt marknadsfört tjänsten och har under 2014 ökat andelen e-användare med ca 10 %. Under året fick vi en bättre levererad tjänst för att hantera meddelanden från Arbetsförmedlingen. Lösningen är framtagen och utvecklad av SO och denna förbättrade del i vår applikation har lett till en omfattande volymsänkning av antalet ärenden som vi måste hantera. Från och med denna leverans hanterar vi nu bara meddelanden för de som är aktuella som arbetslösa och ersättningssökande.

10 Under hösten bytte vi driftsleverantör till Softronic AB och överflyttningsprojektet genomfördes utan påverkan på övrig verksamhet och därmed med mycket gott resultat Förändringar av regler under år 2014 Under verksamhetsåret är de huvudsakliga regelförändringarna kortfattat: - Arbetslöshetsavgiften avskaffas från den 1 januari Detta innebär att vår verksamhet återgår till att endast ha en grundavgift och att medlemsavgiften totalt sett kunde sänkas med 255 kr per månad. - Den 30 januari kom en förordningsändring som möjliggjorde att vi kunde bygga ett nytt system för hantering av AF-meddelanden och därmed minska ärendevolymen. - Nya och förenklade regler avseende studier i kombination med arbetslöshetsersättning infördes den 1 oktober Dessa innebär bland annat en möjlighet att under 15 dagar delta i utbildning som främjar möjlighet till nytt arbete med bibehållen arbetslöshetsersättning. HRAK har analyserat och lämnat in skriftliga synpunkter inför SO:s remissvar till delbetänkandet från Parlamentariska socialförsäkringsutredningen: SOU 2013:64 Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen. Skrivelsen bifogas som en bilaga till denna förvaltningsberättelse. Tillsyn och revison Kassan har fått återkoppling på granskning av förstagångsprövade företagsärenden där vi inte fick nedslag i något ärende. Under året har IAF varit hos HRAK och gjort provgranskningar inför sina planerade granskningsaktiviteter. Granskning har skett av flera olika ärendetyper som till exempel AF-meddelanden, avstängning av ersättning och särskilda skäl. Vi har inte fått återkoppling vid årets slut på samtliga granskningar. Därutöver har IAF gjort flera kartläggningar som har lett till sammanställda rapporter. Riksarkivet har granskat vår efterlevnad av föreskrifter för lagring, gallring och bevarande av handlingar som vår verksamhet omfattas av. Efter påpekande kring vissa delar har vi åtgärdat och erhållit beslut om att ytterligare redovisning inte behöver ske i ärendet. Vi har under året utvecklat en god ordning, kontroll och förvaltning avseende detta område.

11 Interngranskning Kassan har genomfört tre interngranskningar under året omfattande ca 100 ärenden. Ärendetyperna som har granskats har varit EU/EES, AF-meddelanden och slumpmässigt urval. Utöver detta har kassan vid tre tillfällen under året utfört kvalitetsgranskning av ca 140 ärenden. Kassan har månatliga Försäkringsmöten och Ärendemöten 2 ggr per vecka som ett led i kontrollen av handläggningen av ärenden och säkerställande av likabehandling och rättsäkerhet. Kassan har utöver detta en rad systematiska kontroller och rutiner avseende ärenden i våra applikationer. Genomströmningstider och handläggnings mål Kassans genomströmningstider enligt IAF:s mätningar har varierat under året men från oktober månad har vi haft verksamhetsbästa 6 veckor för inkomstrelaterad ersättning. Detta trendbrott höll i sig hela sista kvartalet I genomsnitt har genomströmningstiden varit 8 veckor för inkomstrelaterad ersättning och 9 veckor för grundersättning. Mätningen görs endast av ärenden där en medlem ansöker om ersättning första gången. Kassans stora arbetsmängd avser dock ansökningar vid återkommande arbetslöshet. Kassans olika handläggningskontor har klarat de uppsatta veckovisa handläggningsmålen under verksamhetsåret med gott resultat. Medlemmarnas nöjdhet Under början av året genomförde vi en Nöjdkundindex undersökning (NKI) för HRAK. Denna undersökning görs vartannat år tillsammans med övriga arbetslöshetskassor i SO:s regi. Vi kunde glädjande nog se att många av våra satsningar har gett resultat och den totala nöjdheten hade ökat med hela 8 enheter. Inom vissa områden, som till exempel bemötande, hade nöjdheten ökat med hela 13 enheter. Vårt NKI totalt blev 68 att jämföra med 69 för A-kassorna totalt (68 för A-kassor med fler än ersättningstagare per månad) vilket innebär att vi nu ligger på snittet. Det är dock en stor upphämtning som gjorts sedan den senaste mätningen år 2012 (60). Detta ger god motivation till fortsatt utvecklingsarbete för medlemmarnas bästa. Vi tog emot ca ( ) samtal under året, vilket är färre samtal än föregående år. Det innebär att varje medlem ringer till kassan i snitt 1,9 (2,4) gånger per år. Vi har arbetat med tillgänglighetsfrågor löpande under året och genomfört bland annat ett stort projekt Enklare språk där vi gått igenom i stort sett hela vårt skriftliga språkbruk och ton. Styrelsen har beslutat om en särskild Språkpolicy för verksamheten. Övrig information om verksamheten 2014 Kassaföreståndaren är förtroendevald som ordförande i SO:s teknikutskott och därmed ledamot i SO:s arbetsutskott och styrelse.

12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Den politiska situationen efter valet i september 2014 har gjort det svårt att förutse nästkommande verksamhetsår och budgetarbete. Efter regeringsskiftet såg det ut som en höjning av golv och tak i arbetslöshetsförsäkringen äntligen skulle kunna genomföras (har varit oförändrat eller sänkts under de senaste 11 åren). Detta skulle påverka kassans ekonomi eftersom vi enligt gällande regelverk betalar in en finansieringsavgift som baseras på genomsnittlig dagpenning och medlemsantal varje månad till staten. Denna skulle nu höjas och vi kalkylerade med en risk att behöva höja medlemsavgiften med några kronor per månad. Det som senare hände var att regeringens budget röstades ner och i den statsbudget som röstades igenom fanns ingen finansiering för höjning av ersättningsnivåerna. Höjning och finansiering av denna diskuteras löpande men HRAK har gjort analysen att en höjning tidigast kan komma under år Sammantaget har budgetarbetet för nästkommande verksamhetsår försvårats av det osäkra politiska läget och avsaknad av tydliga besked. Styrelsen beslutade i februari 2015 om en reviderad budget för 2015 som innebär en sänkning av medlemsavgiften med 10 kr per månad. Kassans framtida utveckling Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har presenterat sitt slutbetänkande och med den några skarpa lagförslag med förslag om ikraftträdande från 1 januari Det som särskilt kan få påverkan på kassans framtida utveckling är förslag om lagstiftning om förvaltningslagens tillämpning på A-kassorna, krav på regelverk för informationssäkerhet och intern styrning och kontroll. HRAK står på en bra plattform i dessa delar och uppfyller i stora delar redan mycket av det som föreslås ska införas. Dock kan detta, beroende på hur ramarna sätts vid en eventuell lagstiftning, få stor resurspåverkan. Det är därför av största vikt att vi fortsätter vårt kvalitetshöjande utvecklingsarbete och genomför fortsatta effektiviseringar. År 2017 är inte långt bort. Under 2015 påbörjar alla A-kassor tillsammans ett stort utvecklingsprojekt när vi ska utveckla nya IT-stöd för våra medlemmar och vår handläggning. Vi kommer att gå mot mer självbetjäning och automatisering. Vi kommer att behöva stödja våra medlemmar i deras kontakter med oss när de befinner sig i e-tjänsten och vi kommer att behöva stödja dem i andra frågor än bara runt försäkringen. Nya kommuniceringsverktyg och vägar behöver arbetas fram och vi ser att förändrade framtida arbetssätt kan kräva en ny förändrad organisation. Vi är redo hos HRAK då vi har tillsatt förändringsledare och har redan under hösten 2014 tillsammans med all personal börjat tänka i nya banor.

13 Trenden håller i sig. Vi spår en fortsatt medlemstillströmning och målet är medlemmar vid utgången av Vi planerar att fortsatt vara bäst i klassen. Vi tror att en avgiftssänkning kan få fler att vilja skaffa sig trygghet. Att vara många medlemmar är viktigt av flera skäl men för oss har vi framförallt fastställt att vi vill fylla vår funktion som vi är tilldelad i samhället. Vi vill vara stödet vid arbetslöshet till alla yrkesverksamma inom vårt område. Vi spår att arbetslösheten under 2015 kommer att ligga på ungefär samma nivåer som 2014, om inte lite lägre. Vårt verksamhetsområde har tillväxt och efterfrågan spås fortsatt vara hög även om konkurrensen om arbetstillfällena också är stor. Eventuella politiska beslut avseende bidragsanställningar och borttagande av dessa eller arbetsgivaravgiften för unga kan komma att påverka arbetslöshetstalen. Lagstiftning runt visstidsanställningar och rätten till heltid likaså. Vi kommer under 2015 att särskilt satsa på kompetensutveckling runt vår kärnverksamhet och att vidareutveckla våra processer runt internkontroll. Eftersom det stora regelförändringsåret ställdes in kommer vi att jobba för att få ännu bättre förutsättningar för att ta emot dem under 2016.

14 Verksamheten i siffror Medlemsutvecklingen Medlemsutveckling per månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Medlemsantalets växlingar under året januari december (10 954) nya medlemmar har beviljats inträde under året (8 884) medlemmar har beviljats utträde varav (6 307) på egen begäran (inklusive övergång), och (2 388) på grund av bristande betalning. Antal medlemmar som av andra orsaker har lämnat kassan uppgick till 245 (189). Ovan siffor härrör sig till redovisade uppgifter per månad. Differenser mot visst uttag av siffror på helår beror på förändringar utifrån bland annat ärenden som ligger för överprövning.

15 Fördelning per månad in- och utträden Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utträden Inträden Åldersfördelning inträden och utträden <= >=64 Inträden Utträden

16 Medlemmar fördelade utifrån ålder och kön 2014 Ålder Män Kvinnor Totalt <= >= % 57% Vår största medlemsgrupp i åldersfördelning är kvinnor mellan år Period Medlemsantal Varav kvinnor 31 december (57 %) 31 december (59 %)

17 Ärendehantering Omprövningar 757 omprövningsärenden har inkommit under 2014 (829) Varav: 194 ärenden avsåg ärenden enligt lagen om arbetslöshetskassor LAK (286) 639 beslut har fattats under 2014 (826) Varav: Beslut om bifall eller delvis bifall har fattats i 240 (284) ärenden. Överklagningar 55 (72) ärenden har överklagats till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har beslutat i 75 (73) ärenden varav 66 (56) avslag och 2 (11) bifall. Förvaltningsrätten har avvisat 5 (1) ärenden, avskrivit 1 (1) och återförvisat 1 ärende. Kassan har kännedom om 10 (8) ärenden som överklagats till Kammarrätten under året. Vi har mottagit 10 (13) KR-domar fördelat på 2 (1) bifall och 8 (12) avslag. Kassan har mottagit 3 (2) domar från Högsta förvaltningsdomstolen där de meddelat avslag i ett fall och bifall i två ärenden. Av de båda bifallen har IAF överklagat våra ärenden. * Under 2014 har vi inte haft några ärenden i form av underrättelser från arbetsförmedlingen då reglerna endast var gällande fram till och med den 31 augusti 2013 Felaktigt erhållen arbetslöshetsersättning Under 2014 har kassan beslutat om återkrav av utbetald arbetslöshetsersättning i (1 077) ärenden. Kassaföreståndaren har på delegation från styrelsen fattat 63 (47) beslut om uteslutning, frånkännande och polisanmälan enligt fördelning: 51 (36) uteslutna 12 (11) frånkännande 42 (29) polisanmälan enligt bidragsbrottslagen

18 Utbetald ersättning under 2014 Skattepliktig ersättning som har utbetalats under Skatteavdrag under Nettoersättning under Antal unika personer som erhållit ersättning under (10 582) Den genomsnittliga dagpenningen i form av inkomstrelaterad ersättning har varit 586 (575) kronor under året. Inkomstrelaterad och grundbelopp 2013 Ers dagar Utbetald bruttoersättning * Inkomstrelaterad ersättning Grundbelopp Inkomstrelaterad ersättning Grundbelopp *Beloppet avser bruttoersättning utan avdrag/tillägg för kassakortsregleringar, återbetalningar och återutbetalningar.

19 Arbetslösheten Arbetslösheten i antal unika personer under 2014 Källa: Arbetsförmedlingen Månad Helt arbetslösa totalt (AF) Deltidsarbetslösa (AF) I aktivitet via AF Ersättningstagare (HRAK) Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Arbetslösheten i procent av medlemsantalet under 2014 Källa: Arbetsförmedlingen Månad Helt arbetslösa totalt (AF) Deltidsarbetslösa (AF) I aktivitet via AF Januari 9,4 4,5 7,2 Februari 9,3 4,5 7,1 Mars 8,9 4,4 7,0 April 8,7 4,2 6,9 Maj 8,2 4,0 6,6 Juni 8,1 3,7 6,1 Juli 8,1 3,6 5,9 Augusti 8,3 3,6 6,0 September 8,2 3,6 6,2 Oktober 8,2 3,7 6,5 November 7,9 3,8 7,0 December 8,3 3,8 6,5

20 Arbetslösheten 2014 i procent 10 8 Axeltitel I aktivitet via AF Helt arbetslösa totalt (AF) Helt arbetslösa totalt (AF) Deltidsarbetslösa (AF) I aktivitet via AF Utveckling över tid antal unika ersättningstagare

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691 Medlemmarna ökade med 11 668 en ökning med 1,8% Årsredovisning 2013 Innehåll AEA årsredovisning 2013 Ordlista Arbetslöshetsavgift Avgift för delfinansiering

Läs mer

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL OM OSS 4 ORGANISATION 5 STYRELSEN 6 KASSAFÖRESTÅNDAREN HAR ORDET 8 GS A-KASSAS EKONOMI 9 VÄRDEGRUNDSARBETE 10 MEDLEMSFOKUS 12 MEDLEMSAVDELNINGEN

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Styrelse 2 Verksamhet 4 Fem år i sammandrag 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 10 Nyckeltal 11

Läs mer

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT VI GÖR DET SVÅRA ENKELT ÅRSREDOVISNING 2014 Vi är till för lärare Innehåll Och den ljusnande framtid är vår 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Tilläggsupplysningar 12 Nyckeltal

Läs mer

SmåA. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa ÅRSREDOVISNING 2012. Org nr 802005 5037

SmåA. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa ÅRSREDOVISNING 2012. Org nr 802005 5037 SmåA ÅRSREDOVISNING 2012 Org nr 802005 5037 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 8 BALANSRÄKNING 9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 10 RAPPORT FRÅN LEKMANNAREVISOR 14 REVISIONSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Org.nr 802005 5037

ÅRSREDOVISNING 2010. Org.nr 802005 5037 ÅRSREDOVISNING 2010 Org.nr 802005 5037 1 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 4 Inledning 4 Förslag till resultatdisposition 5 Information 8 Styrelse mm 10 RESULTATRÄKNING 12 BALANSRÄKNING 13 NOTER TILL RESULTAT-

Läs mer

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

Årsredovisning 2003. Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Årsredovisning 2003. Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Årsredovisning 2003 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Innehåll 03 Kassaföreståndarens kommentar 04 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Noter till resultat- och balansräkningar

Läs mer

A-kassans organisation

A-kassans organisation RAPPORT Till Förbundsrådet A-kassans organisation Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 1. Vad är en försäkring?... 4 2. Dagens arbetslöshetsförsäkring... 4 3. Vad en arbetslöshetsförsäkring ska

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

SM&4 SMAFÖRETAGARNAS A-KASSA

SM&4 SMAFÖRETAGARNAS A-KASSA SM&4 DATUM SMAFÖRETAGARNAS A-KASSA REFERENS SIDAN 201507-17 SOU 2015:21 1 (13) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkandet av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet

Läs mer

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885 I slutet av 1800-talet började fackföreningarna ge viss ekonomisk hjälp till sina arbetslösa medlemmar. Den bestod till en början av ett resebidrag för att ge medlemmarna möjlighet att söka arbete på annan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försvarsförbundet 2012 Innehållsförteckning Året som gått...2 Organisation och personal...5 Förbundsstyrelsen...5 Internationella kontakter och besök...5 Förbundsstyrelsens arbetsgrupper

Läs mer

Årsredovisning 2013. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Årsredovisning 2013. Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Årsredovisning 2013 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Innehållsförteckning Generaldirektörens förord... 3 Viktiga händelser under året... 5 1 IAF:s uppdrag... 7 1.1 Resultatredovisningen

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Årsredovisning 2004 2

Årsredovisning 2004 2 Årsredovisning 2004 2 Innehåll Resultatredovisning Generaldirektörens inledning...5 IAF: s uppdrag...6 Insynsrådet...6 Regeringens mål och IAF: s resultatredovisning...7 Utveckling av arbetslöshetsförsäkringen...8

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken EN REDOGÖRELSE FÖR AKTUELL LAGSTIFTNING OCH SAMVERKANSFORMER

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken EN REDOGÖRELSE FÖR AKTUELL LAGSTIFTNING OCH SAMVERKANSFORMER Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken EN REDOGÖRELSE FÖR AKTUELL LAGSTIFTNING OCH SAMVERKANSFORMER 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:12

Regeringens proposition 2012/13:12 Regeringens proposition 2012/13:12 Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. Prop. 2012/13:12 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 september 2012 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Remissvar. Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Svenskt Näringslivs sammanfattande synpunkter 63/2015/CBK.

Remissvar. Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Svenskt Näringslivs sammanfattande synpunkter 63/2015/CBK. Socialdepartementet Vår referens/dnr: 63/2015/CBK s.sf@regeringskansliet.se, s.registrator@regeringskansliet.se Er referens/dnr: S2015/1554/SF 2015-08-28 Remissvar Mer trygghet och bättre försäkring (SOU

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Innehåll Vd har ordet 3 Opinionsbildning 5

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter 2015-08-17 Rnr 34.15 Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Övergripande synpunkter Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har arbetat

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Du är misstänkt LO-TCO R ättsskydd ÅRsRedOvisning 2012

Du är misstänkt LO-TCO R ättsskydd ÅRsRedOvisning 2012 Du är misstänkt LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2012 Sverige har blivit misstänksammare Det blåser hårt i Sverige. Konkurrensen om jobben är stenhård och kraven på effektivitet höga. Samtidigt har arbetsgivarnas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 1 Innehållsförteckning Året i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Bolagsstyrningsrapport 8 Fem år i sammandrag 10 Finansiella rapporter 12 Resultaträkning 12 Rapport

Läs mer