BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING (18)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING 2011 1(18)"

Transkript

1 BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING (18)

2 Innehållsförteckning Sid. Förvaltningsberättelse..2-9 Resultaträkning...10 Balansräkning Noter till resultat- och balansräkning BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2(18)

3 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011 Styrelsens ledamöter, arbetsutskott och revisorer Under året har följande personer varit ledamöter i kassans styrelse: Ordinarie ledamöter Suppleanter Lars-Åke Lundin, ordförande Kurt Kraenzmer Johan Lindholm, vice Leif Nyberg ordförande Bengt-Erik Rolfs Henry Larsson, Jörgen Eriksson Ingemar Rönn, Peter Hellgren Tomas Nilsson Christer Lindström Patrik Östberg Sven Lindkvist Tomas Sundqvist Lennart Borgkvist Dick Berglind Eva Plogeus, stat.repr Lars Sjöström, stat.repr, tom Richard Dimberg, arb.tag.repr, tom Maria Gawell-Skog, arb.tag.repr, tom Lena Kjellgre, arb.tar.repr from Maria Nilsson, arb.tag.repr from Björn Sahlén, stat.repr from Marianne Hidmark, arb.tag.repr Kassans arbetsutskott har under året bestått av: Lars-Åke Lundin, Bengt-Erik Rolfs, Jörgen Eriksson, Johan Lindholm och Eva Plogeus som är statens representant. 3(18)

4 Sammanträden: Under 2011 har kassan hållit 13 ordinarie styrelsesammanträden. Arbetsutskottet har inte sammanträtt under Revisorer sedan ordinarie föreningsstämma är Ulrika Granholm Dahl, auktoriserad revisor från PWC samt Benny Augustsson, förtroendevald revisor. Revisorssuppleanter sedan ordinarie föreningsstämma är Johan Rönnqvist, auktoriserad revisor från PWC samt Görgen Zilén, förtroendevald revisor. 4(18)

5 Kassans ledning och personal Kassaföreståndare under året var Gunnar Dahlberg. Vid årets början var 58 personer anställda i kassan och hade vid årets slut minskat till 49 personer. Kassan bedriver verksamhet i tre regioner Syd, Mitt och Norr. Varje region leds av en regionchef. Region Syd har sin verksamhet förlagd till ett kontor i Halmstad. Region Mitt har sin verksamhet på två kontor, Solna och Borlänge. Region Norr har sin verksamhet på två kontor, Söderhamn och Umeå. På dessa kontor hanteras alla förstagångsbeslut både ersättningsärenden och medlemsärenden samt kassans Servicecenter. I Stockholm är kassans huvudkontor förlagt där omprövningar och kassans centrala administration handläggs. Där arbetar tio personer inklusive kassaföreståndaren och biträdande kassaföreståndare. Kassans ledningsgrupp består av Kassaföreståndaren samt biträdande kassaföreståndare och regioncheferna. 5(18)

6 Medlemsutveckling 2010 års siffror inom parentes Medlemsantal Under 2011 fick Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa (10 688) nya medlemmar. Samtidigt avgick (12 040) medlemmar. Den 31 december 2011 uppgick därmed medlemsantalet till ( ) medlemmar, en ökning med 930 jämfört med året innan. Antalet kvinnor som var medlemmar i kassan ökade under året med 240 till och utgör 1,8 % av det totala antalet medlemmar. Medlemsstatistik År 1 januari Inträden Avgångna 31 december Därav kvinnor Medlemsavgift För enskilt anslutna medlemmar vad medlemsavgiften 1 januari-31 augusti 140 kr per månad och 1 september-31 december 125 kr per månad. För medlemmar i såväl arbetslöshetskassan som Byggnadsarbetarförbundet och Målareförbundet var avgiften 125 kronor per månad. Sedan 1 september tillämpar inte kassan differentierade avgifter. 6(18)

7 Utbetald ersättning 2010 års siffror inom parentes Den högsta dagpenningen som kan utbetalas i arbetslöshetsersättning var under 2011 liksom under året innan 680 kronor. Taket för dagpenningen har inte höjts sedan den 1 juli 2002 vilket innebär att många medlemmar i såväl Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa som andra kassor inte får ersättning med 80 %. Medeldagpenningen i kassan under 2011 uppgick till 634 kronor (640). Antal medlemmar som fick ersättning under 2011 var (17 698), vilket är färre än under Försäkringsår Belopp kronor Antal ers.dagar Genomsnittligt antal ers.dagar per medlem , , , , ,10 Beslut om avstängning ALF 2010 Beslut gällande avstängning fattas i huvudsak av handläggare på lokal nivå och fördelar sig enligt följande: Beslut Lagrum Antal Avstängning från ersättning under viss 43 punkt tid ALF Avstängning från ersättning under viss tid 43 punkt 2 ALF 30 7(18)

8 Underrättelser från arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingarna har under 2011 lämnat 102 underrättelser till arbetslöshetskassan där ersättningsrätten för medlemmen ifrågasatts på grund av att medlemmen avvisat erbjudande om arbete eller arbetsmarknadspolitiskt program eller där det i övrigt framkommit andra skäl att pröva den fortsatta ersättningsrätten. Motsvarande antal för 2010 var 124. Beslut med anledning av arbetsförmedlingens underrättelser fattas sedan 2007 av kassans regionchefer. I de fall en medlem begär omprövning fattas besluten på kassans huvudkontor. Under 2011 har kassan fattat beslut i 113 ärenden vilket även innefattar 15 underrättelser från 2010, enligt följande: Beslut i ärenden där underrättelse inkommit från arbetsförmedlingen 2010 Beslut Lagrum Antal Avstängning för viss tid ALF Nedsatt ersättning 25 % 45a ALF 41 Nedsatt ersättning 50 % 45a ALF 0 Förlorat ersättningsrätt till dess nytt 45a ALF 0 arbetsvillkor uppfylls Ej ersättningsberättigad, uppfyller inte 9 ALF 33 grundvillkor Ersättning tillerkänd 11 Lämnas utan åtgärd från kassan 23 Ej medlem 3 Arbetsförmedlingen har återkallat 2 st. ifrågasättanden. Under året har det begärts omprövning i 7 ärenden och kassan har fattat beslut i samtliga gällande underrättelser. I samtliga 7 ärenden vidhöll kassan det första beslutet. 8(18)

9 Antal ärenden där arbetsförmedlingen ifrågasatt ersättningsrätten för kassans medlemmar under de senaste fem åren fördelar sig enligt följande: Underrättelser från arbetsförmedlingen åren Omprövningar och överklaganden 2010 års siffror inom parentes Enligt 61 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, har en sökande som inte är nöjd med beslut som fattats av kassan rätt att begära omprövning av beslutet. Under år (1 138) medlemmar begärt sådan omprövning. 9(18)

10 Kassans omprövningsbeslut kan överklagas till förvaltningsdomstol. Under året överklagades 88 (104) av kassans omprövningsbeslut till förvaltningsrätt. Under 2011 inkom till kassan domar från Förvaltningsrätten i 68 (48) ärenden. I 54 (38) domar har Förvaltningsrätten avslagit medlemmens överklagande. Förvaltningsrätten har alltså funnit att kassans beslut var riktigt. I 14 domar har Förvaltningsrätten bifallit medlemmens överklagande och i sex (6) ärenden har Förvaltningsrätten delvis bifallit ärendet. För att Kammarrätten ska ta upp ett ärende till prövning krävs prövningstillstånd. Kammarrätten har i 4 (7) ärenden under 2011, där sökanden överklagat Förvaltningsrättens beslut, inte medgivit prövningstillstånd. I två (2) ärenden har Kammarrätten medgivit prövningstillstånd. Kassan har i tre (3) ärenden överklagat Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten, i samtliga fall har Kammarrätten meddelat prövningstillstånd. Även för prövning i Högsta Förvaltningsdomstolen krävs prövningstillstånd. Två (2) medlemmar har under året överklagat Kammarrättens beslut att inte medge prövningstillstånd. Högsta Förvaltningsdomstolen meddelade heller inte prövningstillstånd, varför Kammarrättens beslut stod kvar. 10(18)

11 Felaktigt erhållen ersättning 2010 års siffror inom parentes Kassan har under året fattat beslut om återkrav i 708 ärenden. Av dessa har kassans huvudkontor i 129 (159) fall genomfört utredning varefter de ärenden där det inte framkommit annat än att det är fråga om sådant förfarande som ska leda till uteslutning eller frånkännande av ersättningsdagar, föredragit ärendet för beslut av kassastyrelsen. Styrelsen har under året beslutat i 48 sådana ärenden. I samtliga fall omfattade styrelsens beslut återkrav motsvarande den ersättning som medlemmen obehörigen erhållit. Sammanlagt beslutade styrelsen i dessa ärenden om återkrav med kronor. Kassans styrelse har under 2011 i enlighet med tillämpningen av 37 punkt 2 LAK uteslutit 38 (64) medlemmar. I 10 (18) ärenden har styrelsen funnit att särskilda skäl förelåg att inte utesluta medlemmen på grund av det inträffade och i stället frånkänt denne rätt till ersättning under viss tid. I normalfallet har frånkännandet gällt under 130 ersättningsdagar. För att därefter ha rätt till ersättning igen ska medlemmen också ha förvärvsarbetat i minst 80 dagar. I 42 (60) fall har kassans styrelse i samband med beslutet också beslutat polisanmäla den före detta medlemmen för bedrägeri mot kassan. 11(18)

12 Kommentarer till Verksamheten 2011 Arbetslösheten har varierat under året även om siffrorna i januari var 6,9 % och i december 6,2 % så har den varit nere på 2,8 % i september som blev den lägsta under året. Kassan har, genom att arbetslösheten minskat vid två tillfällen under året, sänkt arbetslösheten totalt med 140 kr/mån. Kassan har under året beviljat personer medlemskap och därigenom ökat antalet medlemmar med 930 personer så att kassan nu har medlemmar varav är kvinnor. Ökningen i denna grupp var 240 personer vilket innebär att det är den gruppen medlemmar som ökat mest. Vi ser att krisen har klingat ut även om det finns en oro över att eurokrisen ska utlösa ytterligare uppsägningar. Under året har personer vilket är färre än Det betyder att 11,2 % av medlemmarna någon gång under året fått ersättning. Kassan har under året, som ett led i kvalitetsarbetet, utbildat sig i och börjat tillämpa Internkontroll och styrning, det innebär att alla kassans risker är dokumenterade och bedömda. Resultatet är en upprättad Internkontrollplan. Det arbetet har sedan legat till grund för kassans arbete med mål och verksamhetsplan för Kassan har under året genomfört en Nöjd Kund undersökning (NKI), där kassans resultat blev 56 och genomsnittet bland kassorna hamnade på 68. Undersökningen har visat inom vilka områden kassan behöver vidta åtgärder för att höja NKI värdet. Åtgärder är vidtagna, som exempelvis utbildning i det 12(18)

13 proffesionella samtalet, vilket är genomfört för hela kassans personal. Även andra åtgärder är vidtagna eller under åtgärd varför vi förväntar oss ett något bättre resultat 2012 men där vi väntar oss det stora lyftet vid mätningen En Nöjd Medarbetar undersökning (NMI) har också genomförts med resultatet 66 där 60 är en godkänd nivå, även här har det kommit konkreta förslag till åtgärder för att nå bättre resultat framöver. 13(18)

14 Teknikutveckling Under året har stort arbete lagts på en ny plattform AIS, för kassans gränssnitt mot andra aktörer och mellan kassorna. Det är driftsatt under årets sista månad. Detta arbete har skett inom samverkan mellan kassorna genom A-kassornas Samorganisation (SO) en genomgång av kassornas Databaser har även skett så att alla har samma tabeller för säkrare drift. Kassorna har gemensamt upphandlat ett system för bearbetning av statistik, Qlikveiw som under våren 2012 kommer att vara i drift i steg 1. IP telefonin har gett kassan möjlighet att på ett bättre sätt hantera stora volymer av samtal på ett strukturerat sätt. Ett stort arbete har under året påbörjats med kassans hemsida i syfte att lägga den i en modärnare plattform och göra den grafiskt och strukturellt enklare att administrera. Syftet med detta är att göra mer information tillgänglig så att fler medlemmar på ett enkelt sätt kan hitta relevant information. Utbildning Under året har alla handläggare genomgått olika former av kompetenshöjande utbildningar. Dels i rena försäkringsregler men även i hur man har samtal på ett proffesionelt sätt. Detta är ett av de år kassan lagt mest resurser på kompetenshöjning i kassans historia. 14(18)

15 Handläggarkonferens Vid årets handläggarkonferens las fokus på kassans utvecklingsarbete i syfte att höja både Nöjd Kund Index (NKI) och Nöjd Medarbetare Index (NMI). I detta arbete var Teamkultur involverade som moderator i de diskussioner som genomfördes. Resultatet av det arbete som genomfördes var att alla förslag till förändringar infördes antingen i mål- och verksamhetsplanen för 2012 eller infördes under relevant punkt i kassans internkontrollplan i syfte att inget ska ramla i glömska utan utvärderas när IK-planen omarbetas nästa gång. Övriga Noterbara händelser under året Kassan har under året sänkt sin arbetslöshetsavgift vid två till fällen med vardera 70 kr/mån det är en sänkning med ca 168 miljoner kr på årsbasis och alla prognoser tyder på ytterligare sänkning under nästkommande år. Kassan har under 2011 betalat ut ersättning till medlemmar vilket är en minskning med 36 %. Antalet ersättningsdagar som våra medlemmar i genomsnitt fick ersättning var ca 8 vilket är en minskning med ca 6 dagar per medlem. De medlemmar som var arbetslösa under 2011 fick i genomsnitt ersättning för 72 dagar vilket är 7 dagar mindre än föregående år. Den utbetalda ersättningen som utbetalades 2011 var 503 miljoner vilket är en minskning med 43 %. Kassan har trots sänkta intäkter åter haft ett år med ett positivt resultat vilket uppgick till 117 miljoner. Kassan har nu ett eget kapital som gör att kassan dels kan räkna med ett årligt tillskott 15(18)

16 genom kapitalavkastning på ca 15 miljoner årligen, vilket innebär att kassan under ett antal år framöver bör klara sig utan avgiftshöjning och kan finansiera kostnadsökningar med avkastning på det egna kapitalet. Man har även möjlighet att ekonomiskt bära kostnader för investeringar för bättre kvalitet och effektivitet. Kassan har under året löst problematiken med sårbarhet på ekonomisidan genom att involvera en person från servicecentrat i kassans ekonomihantering som har relevant utbildning för detta. Under sista månaden av året sa regionchefen för region Syd upp sig för att gå till ett nytt arbete, det har medfört att vi tillfälligt löst vakansen genom att Biträdande kassaföreståndaren gått in som tillförordnad regionchef i syd. En Organisationsutredning har startats på ledningsgruppens initiativ för att se över hur vi effektivast ställer om organisationen till de omständigheter som råder och som vi bedömer kommer att krävas under de närmaste åren. Under året har beslut fattats om att de förbund som ingår i det administrativa samarbetet inom 6F ska samlokalisera sig på Hagagatan. Som en del i detta kommer kassan att flytta ut från förbundets lokaler på Hagagatan för att via en tillfällig lokallösning sedan flytta in på Barnhusgatan, efter att dessa lokaler renoverats under våren I den fastigheten kommer fem kassor att vara samlokaliserade Byggnads, Kommunal Seko Fastighets samt Elektrikerna. Ett arbete pågår om hur vi genom att samverka ska kunna minska kostnaderna och eventuellt förbättra kvalitén på kassans arbete. 16(18)

17 RESULTATRÄKNING belopp i tkr INTÄKTER Medlemsavgifter Not Statliga bidrag till arbetslöshetsersättningen Not Övriga intäkter Not SUMMA INTÄKTER FÖRSÄKRINGSKOSTNADER Utbetald arbetslöshetsersättning Not Utbetald ej statsbidragsberättigad arbetslöshetsersättning Not Finansieringsavgift Arbetslöshetsavgift SUMMA FÖRSÄKRINGSKOSTNADER Resultat före administrationskostnader ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Not Övriga externa kostnader Not Avskrivningar enligt plan Not SUMMA ADMINISTRATIONSKOSTNADER Resultat före finansiella poster FINANSIELLA POSTER Ränta på återkrav felaktig ersättning Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader SUMMA FINANSIELLA POSTER ÅRETS RESULTAT (18)

18 BALANSRÄKNING belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Maskiner och inventarier Not Förbättringsutgifter på annans fastighet Not FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Långfristiga värdepappersinnehav Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar FORDRINGAR Fordringar statsbidrag Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning Not Fordringar ränta återkrav felaktig arbetslöshetsersättning Not Fordringar medlemsavgift Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not KORTFRISTIGA PLACERINGAR Övriga kortfristiga placeringar Not (18)

19 KASSA OCH BANK Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR (18)

20 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Belopp i tkr Eget kapital Eget kapital vid räkenskapsårets början Årets överskott Summa eget kapital Skulder Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Not Skulder närstående organisation Leverantörsskulder Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 20(18)

21 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING, belopp i tkr Redovisningsprinciper: Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Lagen om arbetslöshetskassor, IAF:s föreskrifter samt Årsredovisningslagen i tillämpliga delar. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Fordringar I enlighet med IAFs föreskrifter redovisas fordringar felaktig ersättning till nominellt belopp. Övriga fordringar, inklusive fordran medlemsavgift, redovisas till de belopp som beräknas bli betalt. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över bedömd ekonomisk livslängd. Tillämpade avskrivningstider redovisas nedan. Förbättringsutgifter på annans fastighet 3 år Maskiner och inventarier 5 år Värdepapper Värdepapper som är omsättningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om det verkliga värdet minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning till detta värde. 21(18)

22 Arbetslöshetsersättning har använts vid redovisning av statsbidrag och avgifter relaterade till utbetald arbetslöshetsersättning, dvs. kontantprincipen Not 1 Medlemsavgifter Grundavgift Arbetslöshetsavgift SUMMA Not 2 Statliga bidrag Statliga bidrag till arbetslöshetsersättning Återbetald ersättning (till Arbetsförmedlingen) SUMMA Not 3 Övriga intäkter Erhållna bidrag Inkassointäkter Övriga intäkter SUMMA Not 4 Utbetald ersättning Utbetald arbetslöshetsersättning Utbetald ej statsbidragsberättigad arbetslöshetsersättning Återbetald ersättning (från försäkrade) SUMMA Not 5 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medeltal anställda Kvinnor Män Löner och andra ersättningar, styrelse och kassaföreståndare (18)

23 Löner och andra ersättningar, övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader, kassaföreståndare Pensionskostnader, övriga anställda Not 5 Sjukfrånvaro forts. Total sjukfrånvaro 7,67% 4,84% varav långtidssjukfrånvaro* 16,60% 37,93% sjukfrånvaro kvinnor 5,25% 4,40% sjukfrånvaro män 3,41% 6,24% anställda > 29 år ** ** anställda år 2,89% 2,77% anställda >50 år 4,78% 4,84% * ** Sjukfrånvaro som varat i minst 60 dagar. Redovisa ej pga undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både kön och ålderskategori. Not 6 Övriga externa kostnader Datakostnader/telefoni Portokostnader/information Lokalkostnader Förvaltningskostnader SO Konstaterad förlust medlemsavgifter Befarade förlust medlemsavgifter Övriga externa kostnader SUMMA Not 7 Maskiner och inventarier Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början (18)

24 Inköp under året - - Avyttringar / Utrangeringar under året - - Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Årets avskrivningar inventarier Avyttring / Utrangering under året - - Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Utgående planenligt restvärde Not 7 Förbättringsutgifter på annans fastighet forts. Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början Årets förbättringsutgifter - - Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Utgående planenligt restvärde 0 39 Not 8 Finansiella intäkter Utdelning Ränteintäkter från bank Ränteintäkter kortfr placering Skattefria intäkter - - SUMMA Not 9 Finansiella Anläggningstillgångar Ingående bokförda värden Årets förändringar -Köp av värdepapper (18)

25 Utgående bokförda värden Marknadsvärde Not 10 Fordringar felaktig ersättning: Ingående fordringar Årets fordringar - Under året tillkommande fordringar Under året reglerade fordringar Avskrivningar av fordringar SUMMA Åldersfördelning felaktig ersättning: Fordringar < 1 år Fordringar > 1 år < 5 år Fordringar > 5 år < 10 år Fordringar >10 år SUMMA Av summan fordringar felaktig ersättning bedöms nominella beloppet vara osäkra. Not 11 Övriga fordringar Skattekonto Övriga kortfristiga fodringar 38 2 SUMMA Not 12 Förutbetalda kostnader och uppl intäkter Förutbetalda hyror Upplupen ränta Övriga förutbetalda kostnader Upplupen medlemsintäkt från förbundet SUMMA Not 13 Kortfristiga placeringar 25(18)

26 Räntebärande placeringar SUMMA Marknadsvärde Not 14 Skulder Arbetsförmedlingen och IAF Finansieringsavgift Arbetslöshetsavgift Skulder felaktig ersättning Övriga skulder till Af och IAF SUMMA Not 15 Övriga skulder Källskatt arbetslöshetsersättning Personalens källskatt Skatt uppdragstagare - 0 Skatt EES 11 - Övriga skulder SUMMA Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner Upplupen löneskatt Upplupna soc avgifter Övriga interimsskulder SUMMA (18)

27 Styrelsen vill avslutningsvis tacka Byggnads A-kassans personal för ett engagerat och bra arbete under det gångna verksamhetsåret. Stockholm Lars-Åke Lundin Johan Lindholm Christer Lindstöm Bengt-Erik Rolfs Peter Hellgren Sven Lindkvist Maria Nilsson Jörgen Eriksson Eva Plogeus Lena Kjellgren Lennart Borgkvist Gunnar Dahlberg Kassaföreståndare Vår revisionsberättelse har lämnats Ulrika Granholm Dahl Benny Augustsson Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers Förtroendevald revisor 27(18)

28 28(18)

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:4) och inspektionens föreskrifter (IAFFS

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 27 maj 2015 Innehållsförteckning BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA... 2 Förvaltningsberättelse... 2 Styrelsens ledamöter, arbetsutskott och revisorer... 2 A-kassans ledning och

Läs mer

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER RESULTATRÄKNING Räken- Jämförelseskapsår år INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa

Läs mer

Innehållsförteckning 2(22)

Innehållsförteckning 2(22) Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Styrelsens ledamöter, arbetsutskott och revisorer...3 A-kassans ledning och personal...3 Medlemsutveckling...4 Medlemsstatistik...5 Medlemsavgift...5

Läs mer

2 En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad.

2 En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den 15 november 2012. IAFFS 2012:2 Utkom från trycket den 28

Läs mer

Årsredovisning 1 januari december 2015

Årsredovisning 1 januari december 2015 Årsredovisning 1 januari 2015 31 december 2015 Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA... 1 Kommentarer till verksamheten 2015... 2 Struktur och organisation... 3 Medlemsservice...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Medlemmar medlemmar i GS a-kassa, tillsammans blir vi tryggare.

Medlemmar medlemmar i GS a-kassa, tillsammans blir vi tryggare. Stämman Kassastyrelsen Arbetsutskott För att våra medlemmar ska få bästa hjälp har vi stödfunktioner som stöttar kärnverksamheten. Kassaföreståndare & Kassans ledning Medlemmar 51 medlemmar i GS a-kassa,

Läs mer

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 beslutade den 13 augusti 2004. IAFFS 2004:2 Utkom från trycket den

Läs mer

Organisationsnummer 8020015-4741 Årsredovisning 2012

Organisationsnummer 8020015-4741 Årsredovisning 2012 Organisationsnummer 8020015-4741 Årsredovisning 2012 1(27) Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3-11 Resultaträkning 12-13 Balansräkning 14-15 Noter till resultat- och balansräkning 16-20 Protokoll

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm

Årsbokslut. Socialdemokraterna i Stockholm Årsbokslut Socialdemokraterna i Stockholm 2008 1 Stockholms arbetarekommun Organisationsnummer 802000-1627 Årsbokslut för räkenskapsåret 2008 Styrelsen för Stockholms arbetarekommun avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut Org nr Årsbokslut för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsbokslut. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3, 4 - noter 5, 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i

Läs mer

Årsbokslut. SV Blekinge

Årsbokslut. SV Blekinge Årsbokslut för SV Blekinge 802462-9647 Räkenskapsåret 2014 01 01 2014 12 31 2 (10) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 2 037 122 1 590

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2015 2 (9) Resultaträkning Not 2015-01-01-2015-12-31 2014-01-01-2014-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 375 150 3 119 370 Bidrag 1

Läs mer

Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2. Årsredovisning 3. Förvaltningsberättelse 3

Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2. Årsredovisning 3. Förvaltningsberättelse 3 Innehållsförteckning Alfa-kassan - en arbetslöshetskassa för alla 2 Årsredovisning 3 Förvaltningsberättelse 3 Verksamhetsområde 3 Organisation 3 Föreningsstämma 3 Styrelse 4 Ledning 4 Revisorer 4 Ekonomi

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall

Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall 1(9) Stiftelsen Boo KFUM:s Sporthall Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-07-01-2016-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Svenska Flygsportförbundet Organisationsnummer

Svenska Flygsportförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer 802014-7164 Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Svenska Flygsportförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut per 2007-12-31

Årsbokslut per 2007-12-31 1(8) KFUK-KFUM Ängsholmen Org nr Årsbokslut per 2007-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - noter 5 2(8) Resultaträkning 2007 2006 Verksamhetens intäkter Deltagaravgifter 1 866 405

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr

ÅRSBOKSLUT. för Alingsås Ryttarsällskap Org.nr ÅRSBOKSLUT för Alingsås Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse Org nr 802424-7986 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 Innehåll: Sid 2-3 Sid 4 Sid 5 Sid 6-8 Sid 9 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING Stockholms Handikappidrottsförbund sid 1 (7) Stockholms Handikappidrottsförbund Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Stockholms Handikappidrottsförbund sid 2 (7) Styrelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning HUMANA People to People Sverige 2014 Organisationsnummer:

Årsredovisning HUMANA People to People Sverige 2014 Organisationsnummer: Årsredovisning HUMANA People to People Sverige 2014 Organisationsnummer: 802412-9408 Belopp anges i tusental kr Not RESULTATRÄKNING 1 2014-01- 01 2013-01- 01 Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter 8 8

Läs mer