BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING (18)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING 2011 1(18)"

Transkript

1 BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA ÅRSREDOVISNING (18)

2 Innehållsförteckning Sid. Förvaltningsberättelse..2-9 Resultaträkning...10 Balansräkning Noter till resultat- och balansräkning BYGGNADSARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2(18)

3 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011 Styrelsens ledamöter, arbetsutskott och revisorer Under året har följande personer varit ledamöter i kassans styrelse: Ordinarie ledamöter Suppleanter Lars-Åke Lundin, ordförande Kurt Kraenzmer Johan Lindholm, vice Leif Nyberg ordförande Bengt-Erik Rolfs Henry Larsson, Jörgen Eriksson Ingemar Rönn, Peter Hellgren Tomas Nilsson Christer Lindström Patrik Östberg Sven Lindkvist Tomas Sundqvist Lennart Borgkvist Dick Berglind Eva Plogeus, stat.repr Lars Sjöström, stat.repr, tom Richard Dimberg, arb.tag.repr, tom Maria Gawell-Skog, arb.tag.repr, tom Lena Kjellgre, arb.tar.repr from Maria Nilsson, arb.tag.repr from Björn Sahlén, stat.repr from Marianne Hidmark, arb.tag.repr Kassans arbetsutskott har under året bestått av: Lars-Åke Lundin, Bengt-Erik Rolfs, Jörgen Eriksson, Johan Lindholm och Eva Plogeus som är statens representant. 3(18)

4 Sammanträden: Under 2011 har kassan hållit 13 ordinarie styrelsesammanträden. Arbetsutskottet har inte sammanträtt under Revisorer sedan ordinarie föreningsstämma är Ulrika Granholm Dahl, auktoriserad revisor från PWC samt Benny Augustsson, förtroendevald revisor. Revisorssuppleanter sedan ordinarie föreningsstämma är Johan Rönnqvist, auktoriserad revisor från PWC samt Görgen Zilén, förtroendevald revisor. 4(18)

5 Kassans ledning och personal Kassaföreståndare under året var Gunnar Dahlberg. Vid årets början var 58 personer anställda i kassan och hade vid årets slut minskat till 49 personer. Kassan bedriver verksamhet i tre regioner Syd, Mitt och Norr. Varje region leds av en regionchef. Region Syd har sin verksamhet förlagd till ett kontor i Halmstad. Region Mitt har sin verksamhet på två kontor, Solna och Borlänge. Region Norr har sin verksamhet på två kontor, Söderhamn och Umeå. På dessa kontor hanteras alla förstagångsbeslut både ersättningsärenden och medlemsärenden samt kassans Servicecenter. I Stockholm är kassans huvudkontor förlagt där omprövningar och kassans centrala administration handläggs. Där arbetar tio personer inklusive kassaföreståndaren och biträdande kassaföreståndare. Kassans ledningsgrupp består av Kassaföreståndaren samt biträdande kassaföreståndare och regioncheferna. 5(18)

6 Medlemsutveckling 2010 års siffror inom parentes Medlemsantal Under 2011 fick Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa (10 688) nya medlemmar. Samtidigt avgick (12 040) medlemmar. Den 31 december 2011 uppgick därmed medlemsantalet till ( ) medlemmar, en ökning med 930 jämfört med året innan. Antalet kvinnor som var medlemmar i kassan ökade under året med 240 till och utgör 1,8 % av det totala antalet medlemmar. Medlemsstatistik År 1 januari Inträden Avgångna 31 december Därav kvinnor Medlemsavgift För enskilt anslutna medlemmar vad medlemsavgiften 1 januari-31 augusti 140 kr per månad och 1 september-31 december 125 kr per månad. För medlemmar i såväl arbetslöshetskassan som Byggnadsarbetarförbundet och Målareförbundet var avgiften 125 kronor per månad. Sedan 1 september tillämpar inte kassan differentierade avgifter. 6(18)

7 Utbetald ersättning 2010 års siffror inom parentes Den högsta dagpenningen som kan utbetalas i arbetslöshetsersättning var under 2011 liksom under året innan 680 kronor. Taket för dagpenningen har inte höjts sedan den 1 juli 2002 vilket innebär att många medlemmar i såväl Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa som andra kassor inte får ersättning med 80 %. Medeldagpenningen i kassan under 2011 uppgick till 634 kronor (640). Antal medlemmar som fick ersättning under 2011 var (17 698), vilket är färre än under Försäkringsår Belopp kronor Antal ers.dagar Genomsnittligt antal ers.dagar per medlem , , , , ,10 Beslut om avstängning ALF 2010 Beslut gällande avstängning fattas i huvudsak av handläggare på lokal nivå och fördelar sig enligt följande: Beslut Lagrum Antal Avstängning från ersättning under viss 43 punkt tid ALF Avstängning från ersättning under viss tid 43 punkt 2 ALF 30 7(18)

8 Underrättelser från arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingarna har under 2011 lämnat 102 underrättelser till arbetslöshetskassan där ersättningsrätten för medlemmen ifrågasatts på grund av att medlemmen avvisat erbjudande om arbete eller arbetsmarknadspolitiskt program eller där det i övrigt framkommit andra skäl att pröva den fortsatta ersättningsrätten. Motsvarande antal för 2010 var 124. Beslut med anledning av arbetsförmedlingens underrättelser fattas sedan 2007 av kassans regionchefer. I de fall en medlem begär omprövning fattas besluten på kassans huvudkontor. Under 2011 har kassan fattat beslut i 113 ärenden vilket även innefattar 15 underrättelser från 2010, enligt följande: Beslut i ärenden där underrättelse inkommit från arbetsförmedlingen 2010 Beslut Lagrum Antal Avstängning för viss tid ALF Nedsatt ersättning 25 % 45a ALF 41 Nedsatt ersättning 50 % 45a ALF 0 Förlorat ersättningsrätt till dess nytt 45a ALF 0 arbetsvillkor uppfylls Ej ersättningsberättigad, uppfyller inte 9 ALF 33 grundvillkor Ersättning tillerkänd 11 Lämnas utan åtgärd från kassan 23 Ej medlem 3 Arbetsförmedlingen har återkallat 2 st. ifrågasättanden. Under året har det begärts omprövning i 7 ärenden och kassan har fattat beslut i samtliga gällande underrättelser. I samtliga 7 ärenden vidhöll kassan det första beslutet. 8(18)

9 Antal ärenden där arbetsförmedlingen ifrågasatt ersättningsrätten för kassans medlemmar under de senaste fem åren fördelar sig enligt följande: Underrättelser från arbetsförmedlingen åren Omprövningar och överklaganden 2010 års siffror inom parentes Enligt 61 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, har en sökande som inte är nöjd med beslut som fattats av kassan rätt att begära omprövning av beslutet. Under år (1 138) medlemmar begärt sådan omprövning. 9(18)

10 Kassans omprövningsbeslut kan överklagas till förvaltningsdomstol. Under året överklagades 88 (104) av kassans omprövningsbeslut till förvaltningsrätt. Under 2011 inkom till kassan domar från Förvaltningsrätten i 68 (48) ärenden. I 54 (38) domar har Förvaltningsrätten avslagit medlemmens överklagande. Förvaltningsrätten har alltså funnit att kassans beslut var riktigt. I 14 domar har Förvaltningsrätten bifallit medlemmens överklagande och i sex (6) ärenden har Förvaltningsrätten delvis bifallit ärendet. För att Kammarrätten ska ta upp ett ärende till prövning krävs prövningstillstånd. Kammarrätten har i 4 (7) ärenden under 2011, där sökanden överklagat Förvaltningsrättens beslut, inte medgivit prövningstillstånd. I två (2) ärenden har Kammarrätten medgivit prövningstillstånd. Kassan har i tre (3) ärenden överklagat Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten, i samtliga fall har Kammarrätten meddelat prövningstillstånd. Även för prövning i Högsta Förvaltningsdomstolen krävs prövningstillstånd. Två (2) medlemmar har under året överklagat Kammarrättens beslut att inte medge prövningstillstånd. Högsta Förvaltningsdomstolen meddelade heller inte prövningstillstånd, varför Kammarrättens beslut stod kvar. 10(18)

11 Felaktigt erhållen ersättning 2010 års siffror inom parentes Kassan har under året fattat beslut om återkrav i 708 ärenden. Av dessa har kassans huvudkontor i 129 (159) fall genomfört utredning varefter de ärenden där det inte framkommit annat än att det är fråga om sådant förfarande som ska leda till uteslutning eller frånkännande av ersättningsdagar, föredragit ärendet för beslut av kassastyrelsen. Styrelsen har under året beslutat i 48 sådana ärenden. I samtliga fall omfattade styrelsens beslut återkrav motsvarande den ersättning som medlemmen obehörigen erhållit. Sammanlagt beslutade styrelsen i dessa ärenden om återkrav med kronor. Kassans styrelse har under 2011 i enlighet med tillämpningen av 37 punkt 2 LAK uteslutit 38 (64) medlemmar. I 10 (18) ärenden har styrelsen funnit att särskilda skäl förelåg att inte utesluta medlemmen på grund av det inträffade och i stället frånkänt denne rätt till ersättning under viss tid. I normalfallet har frånkännandet gällt under 130 ersättningsdagar. För att därefter ha rätt till ersättning igen ska medlemmen också ha förvärvsarbetat i minst 80 dagar. I 42 (60) fall har kassans styrelse i samband med beslutet också beslutat polisanmäla den före detta medlemmen för bedrägeri mot kassan. 11(18)

12 Kommentarer till Verksamheten 2011 Arbetslösheten har varierat under året även om siffrorna i januari var 6,9 % och i december 6,2 % så har den varit nere på 2,8 % i september som blev den lägsta under året. Kassan har, genom att arbetslösheten minskat vid två tillfällen under året, sänkt arbetslösheten totalt med 140 kr/mån. Kassan har under året beviljat personer medlemskap och därigenom ökat antalet medlemmar med 930 personer så att kassan nu har medlemmar varav är kvinnor. Ökningen i denna grupp var 240 personer vilket innebär att det är den gruppen medlemmar som ökat mest. Vi ser att krisen har klingat ut även om det finns en oro över att eurokrisen ska utlösa ytterligare uppsägningar. Under året har personer vilket är färre än Det betyder att 11,2 % av medlemmarna någon gång under året fått ersättning. Kassan har under året, som ett led i kvalitetsarbetet, utbildat sig i och börjat tillämpa Internkontroll och styrning, det innebär att alla kassans risker är dokumenterade och bedömda. Resultatet är en upprättad Internkontrollplan. Det arbetet har sedan legat till grund för kassans arbete med mål och verksamhetsplan för Kassan har under året genomfört en Nöjd Kund undersökning (NKI), där kassans resultat blev 56 och genomsnittet bland kassorna hamnade på 68. Undersökningen har visat inom vilka områden kassan behöver vidta åtgärder för att höja NKI värdet. Åtgärder är vidtagna, som exempelvis utbildning i det 12(18)

13 proffesionella samtalet, vilket är genomfört för hela kassans personal. Även andra åtgärder är vidtagna eller under åtgärd varför vi förväntar oss ett något bättre resultat 2012 men där vi väntar oss det stora lyftet vid mätningen En Nöjd Medarbetar undersökning (NMI) har också genomförts med resultatet 66 där 60 är en godkänd nivå, även här har det kommit konkreta förslag till åtgärder för att nå bättre resultat framöver. 13(18)

14 Teknikutveckling Under året har stort arbete lagts på en ny plattform AIS, för kassans gränssnitt mot andra aktörer och mellan kassorna. Det är driftsatt under årets sista månad. Detta arbete har skett inom samverkan mellan kassorna genom A-kassornas Samorganisation (SO) en genomgång av kassornas Databaser har även skett så att alla har samma tabeller för säkrare drift. Kassorna har gemensamt upphandlat ett system för bearbetning av statistik, Qlikveiw som under våren 2012 kommer att vara i drift i steg 1. IP telefonin har gett kassan möjlighet att på ett bättre sätt hantera stora volymer av samtal på ett strukturerat sätt. Ett stort arbete har under året påbörjats med kassans hemsida i syfte att lägga den i en modärnare plattform och göra den grafiskt och strukturellt enklare att administrera. Syftet med detta är att göra mer information tillgänglig så att fler medlemmar på ett enkelt sätt kan hitta relevant information. Utbildning Under året har alla handläggare genomgått olika former av kompetenshöjande utbildningar. Dels i rena försäkringsregler men även i hur man har samtal på ett proffesionelt sätt. Detta är ett av de år kassan lagt mest resurser på kompetenshöjning i kassans historia. 14(18)

15 Handläggarkonferens Vid årets handläggarkonferens las fokus på kassans utvecklingsarbete i syfte att höja både Nöjd Kund Index (NKI) och Nöjd Medarbetare Index (NMI). I detta arbete var Teamkultur involverade som moderator i de diskussioner som genomfördes. Resultatet av det arbete som genomfördes var att alla förslag till förändringar infördes antingen i mål- och verksamhetsplanen för 2012 eller infördes under relevant punkt i kassans internkontrollplan i syfte att inget ska ramla i glömska utan utvärderas när IK-planen omarbetas nästa gång. Övriga Noterbara händelser under året Kassan har under året sänkt sin arbetslöshetsavgift vid två till fällen med vardera 70 kr/mån det är en sänkning med ca 168 miljoner kr på årsbasis och alla prognoser tyder på ytterligare sänkning under nästkommande år. Kassan har under 2011 betalat ut ersättning till medlemmar vilket är en minskning med 36 %. Antalet ersättningsdagar som våra medlemmar i genomsnitt fick ersättning var ca 8 vilket är en minskning med ca 6 dagar per medlem. De medlemmar som var arbetslösa under 2011 fick i genomsnitt ersättning för 72 dagar vilket är 7 dagar mindre än föregående år. Den utbetalda ersättningen som utbetalades 2011 var 503 miljoner vilket är en minskning med 43 %. Kassan har trots sänkta intäkter åter haft ett år med ett positivt resultat vilket uppgick till 117 miljoner. Kassan har nu ett eget kapital som gör att kassan dels kan räkna med ett årligt tillskott 15(18)

16 genom kapitalavkastning på ca 15 miljoner årligen, vilket innebär att kassan under ett antal år framöver bör klara sig utan avgiftshöjning och kan finansiera kostnadsökningar med avkastning på det egna kapitalet. Man har även möjlighet att ekonomiskt bära kostnader för investeringar för bättre kvalitet och effektivitet. Kassan har under året löst problematiken med sårbarhet på ekonomisidan genom att involvera en person från servicecentrat i kassans ekonomihantering som har relevant utbildning för detta. Under sista månaden av året sa regionchefen för region Syd upp sig för att gå till ett nytt arbete, det har medfört att vi tillfälligt löst vakansen genom att Biträdande kassaföreståndaren gått in som tillförordnad regionchef i syd. En Organisationsutredning har startats på ledningsgruppens initiativ för att se över hur vi effektivast ställer om organisationen till de omständigheter som råder och som vi bedömer kommer att krävas under de närmaste åren. Under året har beslut fattats om att de förbund som ingår i det administrativa samarbetet inom 6F ska samlokalisera sig på Hagagatan. Som en del i detta kommer kassan att flytta ut från förbundets lokaler på Hagagatan för att via en tillfällig lokallösning sedan flytta in på Barnhusgatan, efter att dessa lokaler renoverats under våren I den fastigheten kommer fem kassor att vara samlokaliserade Byggnads, Kommunal Seko Fastighets samt Elektrikerna. Ett arbete pågår om hur vi genom att samverka ska kunna minska kostnaderna och eventuellt förbättra kvalitén på kassans arbete. 16(18)

17 RESULTATRÄKNING belopp i tkr INTÄKTER Medlemsavgifter Not Statliga bidrag till arbetslöshetsersättningen Not Övriga intäkter Not SUMMA INTÄKTER FÖRSÄKRINGSKOSTNADER Utbetald arbetslöshetsersättning Not Utbetald ej statsbidragsberättigad arbetslöshetsersättning Not Finansieringsavgift Arbetslöshetsavgift SUMMA FÖRSÄKRINGSKOSTNADER Resultat före administrationskostnader ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Not Övriga externa kostnader Not Avskrivningar enligt plan Not SUMMA ADMINISTRATIONSKOSTNADER Resultat före finansiella poster FINANSIELLA POSTER Ränta på återkrav felaktig ersättning Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader SUMMA FINANSIELLA POSTER ÅRETS RESULTAT (18)

18 BALANSRÄKNING belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Maskiner och inventarier Not Förbättringsutgifter på annans fastighet Not FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Långfristiga värdepappersinnehav Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar FORDRINGAR Fordringar statsbidrag Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning Not Fordringar ränta återkrav felaktig arbetslöshetsersättning Not Fordringar medlemsavgift Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not KORTFRISTIGA PLACERINGAR Övriga kortfristiga placeringar Not (18)

19 KASSA OCH BANK Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR (18)

20 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Belopp i tkr Eget kapital Eget kapital vid räkenskapsårets början Årets överskott Summa eget kapital Skulder Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Not Skulder närstående organisation Leverantörsskulder Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 20(18)

21 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING, belopp i tkr Redovisningsprinciper: Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Lagen om arbetslöshetskassor, IAF:s föreskrifter samt Årsredovisningslagen i tillämpliga delar. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Fordringar I enlighet med IAFs föreskrifter redovisas fordringar felaktig ersättning till nominellt belopp. Övriga fordringar, inklusive fordran medlemsavgift, redovisas till de belopp som beräknas bli betalt. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över bedömd ekonomisk livslängd. Tillämpade avskrivningstider redovisas nedan. Förbättringsutgifter på annans fastighet 3 år Maskiner och inventarier 5 år Värdepapper Värdepapper som är omsättningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om det verkliga värdet minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning till detta värde. 21(18)

22 Arbetslöshetsersättning har använts vid redovisning av statsbidrag och avgifter relaterade till utbetald arbetslöshetsersättning, dvs. kontantprincipen Not 1 Medlemsavgifter Grundavgift Arbetslöshetsavgift SUMMA Not 2 Statliga bidrag Statliga bidrag till arbetslöshetsersättning Återbetald ersättning (till Arbetsförmedlingen) SUMMA Not 3 Övriga intäkter Erhållna bidrag Inkassointäkter Övriga intäkter SUMMA Not 4 Utbetald ersättning Utbetald arbetslöshetsersättning Utbetald ej statsbidragsberättigad arbetslöshetsersättning Återbetald ersättning (från försäkrade) SUMMA Not 5 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medeltal anställda Kvinnor Män Löner och andra ersättningar, styrelse och kassaföreståndare (18)

23 Löner och andra ersättningar, övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader, kassaföreståndare Pensionskostnader, övriga anställda Not 5 Sjukfrånvaro forts. Total sjukfrånvaro 7,67% 4,84% varav långtidssjukfrånvaro* 16,60% 37,93% sjukfrånvaro kvinnor 5,25% 4,40% sjukfrånvaro män 3,41% 6,24% anställda > 29 år ** ** anställda år 2,89% 2,77% anställda >50 år 4,78% 4,84% * ** Sjukfrånvaro som varat i minst 60 dagar. Redovisa ej pga undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både kön och ålderskategori. Not 6 Övriga externa kostnader Datakostnader/telefoni Portokostnader/information Lokalkostnader Förvaltningskostnader SO Konstaterad förlust medlemsavgifter Befarade förlust medlemsavgifter Övriga externa kostnader SUMMA Not 7 Maskiner och inventarier Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början (18)

24 Inköp under året - - Avyttringar / Utrangeringar under året - - Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Årets avskrivningar inventarier Avyttring / Utrangering under året - - Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Utgående planenligt restvärde Not 7 Förbättringsutgifter på annans fastighet forts. Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets början Årets förbättringsutgifter - - Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Utgående planenligt restvärde 0 39 Not 8 Finansiella intäkter Utdelning Ränteintäkter från bank Ränteintäkter kortfr placering Skattefria intäkter - - SUMMA Not 9 Finansiella Anläggningstillgångar Ingående bokförda värden Årets förändringar -Köp av värdepapper (18)

25 Utgående bokförda värden Marknadsvärde Not 10 Fordringar felaktig ersättning: Ingående fordringar Årets fordringar - Under året tillkommande fordringar Under året reglerade fordringar Avskrivningar av fordringar SUMMA Åldersfördelning felaktig ersättning: Fordringar < 1 år Fordringar > 1 år < 5 år Fordringar > 5 år < 10 år Fordringar >10 år SUMMA Av summan fordringar felaktig ersättning bedöms nominella beloppet vara osäkra. Not 11 Övriga fordringar Skattekonto Övriga kortfristiga fodringar 38 2 SUMMA Not 12 Förutbetalda kostnader och uppl intäkter Förutbetalda hyror Upplupen ränta Övriga förutbetalda kostnader Upplupen medlemsintäkt från förbundet SUMMA Not 13 Kortfristiga placeringar 25(18)

26 Räntebärande placeringar SUMMA Marknadsvärde Not 14 Skulder Arbetsförmedlingen och IAF Finansieringsavgift Arbetslöshetsavgift Skulder felaktig ersättning Övriga skulder till Af och IAF SUMMA Not 15 Övriga skulder Källskatt arbetslöshetsersättning Personalens källskatt Skatt uppdragstagare - 0 Skatt EES 11 - Övriga skulder SUMMA Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner Upplupen löneskatt Upplupna soc avgifter Övriga interimsskulder SUMMA (18)

27 Styrelsen vill avslutningsvis tacka Byggnads A-kassans personal för ett engagerat och bra arbete under det gångna verksamhetsåret. Stockholm Lars-Åke Lundin Johan Lindholm Christer Lindstöm Bengt-Erik Rolfs Peter Hellgren Sven Lindkvist Maria Nilsson Jörgen Eriksson Eva Plogeus Lena Kjellgren Lennart Borgkvist Gunnar Dahlberg Kassaföreståndare Vår revisionsberättelse har lämnats Ulrika Granholm Dahl Benny Augustsson Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers Förtroendevald revisor 27(18)

28 28(18)

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691 Medlemmarna ökade med 11 668 en ökning med 1,8% Årsredovisning 2013 Innehåll AEA årsredovisning 2013 Ordlista Arbetslöshetsavgift Avgift för delfinansiering

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Styrelse 2 Verksamhet 4 Fem år i sammandrag 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 10 Nyckeltal 11

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Org.nr 802005 5037

ÅRSREDOVISNING 2010. Org.nr 802005 5037 ÅRSREDOVISNING 2010 Org.nr 802005 5037 1 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 4 Inledning 4 Förslag till resultatdisposition 5 Information 8 Styrelse mm 10 RESULTATRÄKNING 12 BALANSRÄKNING 13 NOTER TILL RESULTAT-

Läs mer

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT VI GÖR DET SVÅRA ENKELT ÅRSREDOVISNING 2014 Vi är till för lärare Innehåll Och den ljusnande framtid är vår 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Tilläggsupplysningar 12 Nyckeltal

Läs mer

Årsredovisning 2003. Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Årsredovisning 2003. Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Årsredovisning 2003 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Innehåll 03 Kassaföreståndarens kommentar 04 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Noter till resultat- och balansräkningar

Läs mer

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING GS ARBETSLÖSHETSKASSA VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL OM OSS 4 ORGANISATION 5 STYRELSEN 6 KASSAFÖRESTÅNDAREN HAR ORDET 8 GS A-KASSAS EKONOMI 9 VÄRDEGRUNDSARBETE 10 MEDLEMSFOKUS 12 MEDLEMSAVDELNINGEN

Läs mer

SmåA. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa ÅRSREDOVISNING 2012. Org nr 802005 5037

SmåA. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa ÅRSREDOVISNING 2012. Org nr 802005 5037 SmåA ÅRSREDOVISNING 2012 Org nr 802005 5037 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 8 BALANSRÄKNING 9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 10 RAPPORT FRÅN LEKMANNAREVISOR 14 REVISIONSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2004 2

Årsredovisning 2004 2 Årsredovisning 2004 2 Innehåll Resultatredovisning Generaldirektörens inledning...5 IAF: s uppdrag...6 Insynsrådet...6 Regeringens mål och IAF: s resultatredovisning...7 Utveckling av arbetslöshetsförsäkringen...8

Läs mer

visning 2011 Årsredo

visning 2011 Årsredo Årsredovisning 2011 Förvaltningsberättelse 2011 Svenska Kommunalarbetareförbundet är en ideell organisation bestående av medlemmar som är anställda hos kommuner, landsting, församlingar och andra arbetsgivare

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

Ekonomigranskning 2011

Ekonomigranskning 2011 2012:5 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/920 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Ekonomikommitténs rapport. 1. Inledning. 2. Ekonomisk tillbakablick

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Ekonomikommitténs rapport. 1. Inledning. 2. Ekonomisk tillbakablick Ekonomikommitténs rapport 1. Inledning 1.1 Ekonomikommitténs uppdrag I december 2012 fattade förbundsstyrelsen beslut om att tillsätta en ekonomikommitté inför 2014 års kongress. Det uppdrag som gavs var

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Almi Företagspartner Väst AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse2006

Trafikförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse2006 Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse2006 Innehåll Verksamhetsberättelse 1 År 2006 i sammanfattning 2 Vd har ordet: Fortsatta framgångar under 2006 3 TFF:s uppgift 4 Trafikskador regleras av

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet i Partille. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering,

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse 2005

Trafikförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse 2005 Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2005 Omslagsfoto: Hans Strand/briljans.se Innehåll Verksamhetsberättelse Sid 3 År 2005 i sammanfattning Sid 4 VD har ordet: Mycket bra resultat för 2005

Läs mer

[2006] Årsredovisning. Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006]

[2006] Årsredovisning. Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006] [2006] Årsredovisning Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006] Om Fora Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter

Läs mer

omställning Verksamheten 2009 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29

omställning Verksamheten 2009 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29 Verksamheten 2009 årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för omställning trender Inför tiotalet generationsväxling ger nya jobb inom staten. SiDAN 4 katty tog makten över

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer