ÅRSREDOVISNING 2005 STIFTELSEN LARYNGFONDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2005 STIFTELSEN LARYNGFONDEN"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2005 STIFTELSEN LARYNGFONDEN 1

2 INNEHÅLL Ordföranden har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Tilläggsupplysningar 8 Revisionsberättelse 13 2

3 Ordföranden har ordet. Under det gångna året har fonden satt ett definitivt slut för den under många framgångsrika år bedrivna insamlingsverksamheten. Detta har skett genom ett riktat tackbrev till ca av fondens trogna bidragsgivare. I detta brev har vi först och främst tackat bidragsgivarna för det stöd fonden genom åren fått samt informerat om att fonden upphört med insamling via telemarketing och slutligen har vi upplyst om att fonden fortfarande står öppen för bidrag. I detta brev har vi också tvingats informera om att tidigare anlitande telemarketingföretag fortsatt kontakta våra bidragsgivare och därvid framfört missvisande uppgifter såsom att fonden upphört, inte längre tar emot bidrag, har för mycket etc. Ordföranden har såväl skriftligen som muntligen framfört vårt skarpa ogillande av företagets tillvägagångssätt. Under året har även administrationen i Bergshamra avvecklats med att Sevenj Nematovas anställning upphörde april Fonden har även detta år fått Skatteverkets beslut om att fonden skall betala skatt för kapitalinkomster och förmögenhet. Skatteverkets beslut motiveras med att för stor andel av beviljade bidrag inte anses falla in under det s.k. kvalificerade ändamålet. Här kan särskilt anmärkas att fondens bidrag till talkurser och föreningsbidrag inte bedöms utgöra kvalificerat ändamål enligt skattelagstiftningen. Fonden överklagar samtliga beslut men har erlagt samtliga beslutade skatter. Vid ändring av skattebesluten till vår fördel återbetalas skatterna jämte ränta. År 2005 har varit ett gott år för aktieplacerare samtidigt som placeringar i säkra papper ger rekordlåg avkastning beroende på de extremt låga ränteläget. Tack vare tidigare beslutade placeringar i olika räntepapper och andra s.k. garantiprodukter samt ett medvetet val av aktier med hög utdelning har fonden ändock fått en bra avkastning. 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE År 1977 instiftades: Laryngektomerades gåvo- och testamentsfond under mottot Till fonden influtna medel användes, om donator ej särskilt föreskriver, till rehabiliterande åtgärder för behövande inom RLE. ( Riksföreningen för laryngektomerade).rle namnändrades 1991 till Svenska Laryngförbundet. Förbundet är en riksomfattande organisation för människor som opererats/ strålats för tumörer i öron näs-och halsområdet. Tal-, ät- och sväljsvårigheter är de funktionshinder som oftast kvarstår efter genomgången behandling. Samma år 1991 blev Laryngfonden en Stiftelse och lyder under Stiftelselagen. Tillsynen över Stiftelsen ankommer på Länsstyrelsen i Norrbottens Län. ÄNDAMÅL, SYFTE OCH VERKSAMHET Stiftelsen Laryngfondens ändamål är att främja forskning och utveckling, särskilt på hjälpmedelsområdet, inom områdena laryng-,hemi- och glossektomi(munhålecancer) samt främja vård och rehabilitering och ge stöd för behövande sjuka och opererade inom dessa områden, dock ej avseende sådant som åligger stat, landsting och kommun enligt gällande lagar, regler och praxis. För detta ändamål äger fonden att mottaga och förvalta testamentariska och andra gåvor från enskilda, företag och organisationer. Fondens styrelse kan för ovan angivna ändamål besluta om bidrag till enskilda, organisationer och institutioner. Syftet är att förbättra vården och rehabiliteringen samt att arbeta för en social gemenskap och trygghet för de människor som drabbats av dessa cancersjukdomar. I förebyggande syfte avsätter fonden medel till antirökkampanjer med inriktning på information i skolor. Av avkastningen skall årligen minst tio ( 10%) tillföras kapitalet. Stiftelsen Laryngfonden är således en avkastningsstiftelse och kommer att kunna uppfylla sitt syfte även utan att kapital tillförs genom insamlingsverksamheten. Under året har 74 stycken ansökningar behandlats varav 51 stycken helt eller delvis beviljats. Totalt har bidrag beviljats med kr varav till Forskning, medicinsk utrustning mm. Styrelsen har tillsatt ett medicinråd för inhämtande av råd i ansökningar där styrelsen behöver hjälp med bedömningar i komplicerade och svårbedömda ärenden. Under året har medicinrådet bestått av Överläkare Maciej Tytor, Logoped Christina Danbolt båda Öronklinilken Universitetssjukhuset Linköping. Ersättare har varit Klinikchef Richard Kuylenstierna, Chefssjuksköterska Lena Nyström samt Logoped Jill Nyberg samtliga Öronkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna. 4

5 Nedan framgår i sammandrag hur beviljade bidrag har fördelats under de senaste 5 åren. År Forskning mm (1) Stipendier,kongresser (2) Rehabilitering (3) Exempel på under året beviljade bidrag. Silvia Johansson, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå forskningsprojekt; proliferation och tumörsvar under pågående strålbehandling hos patienter med huvudhalstumörer, Johan Wennberg Universitetssjukhuset i Lund tumörtillväxt hos huvudhalscancer efter kirurgiskt och annat celltrauma, Birgit Risberg Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg nationell kurs i rehabilitering av luktförmågan hos laryngektomerade patienter, Svenska Logopedförbundet logopedkongress San Diego USA, Eva Munck- Wikland Institutionen för klinisk neurovetenskap sekt ÖNH Karolinska Universitetssjukhuset Solna Molekylär karaktärisering vid tidig diagnostik och progression av huvud-hals cancer, Bengt Svensson ÖNH kliniken Östersunds Sjukhus morfologiskt återställande av/regeneration av ärrskadade stämband. ADMINISTRATION/PERSONAL Administrativa personalen har avvecklats under perioden januari-april All administration sker sedan den 1 december 2004 i Kalix genom anlitande av advokatbyrån Kaiding där tre personer, Anna-Lena Nilsson, Kristina Sandberg och Eva Berglund är ansvariga för göromålen. Avtalet om administration inkluderar även lokaler, telefon, data mm och ersättningen uppgår till kr per månad. Administrationskostnaderna uppgår till totalt kr. Motsvarande siffra för år 2004 var kr. Administrationskostnaderna har minskat med kr eller ca 30 %. STYRELSEN OCH ARBETSUTSKOTTET Styrelsen har haft fem sammanträden och arbetsutskottet fem sammanträden under Avtackning av distriktscheferna har skett i Stockholm i november 2005 varvid Fonden betalat resa, hotell, logi samt teaterbesök. Vid samma tillfälle avtackades också en av initiativtagarna till insamlingsverksamheten Ingvar Ståhl. EKONOMI Insamling genom telemarketing upphörde 31 december, Genom Tackbrevsutskick samt mindre del eftersläpande inbetalningar från 5

6 telemarketinginsamlingen har fonden erhållit intäkter med kr. På grund av att lönekostnader inkl. lönebikostnder för anställda telefonörer avseende novemberdecember 2004 betalats under 2005 blir verksamhetsresultatet negativt. Den finansiella verksamheten visar på ett positivt resultat, kr. Efter att Fonden vunnit skatteprocesser för åren har reserveringar för skatteskulder kunnat återföras och påverkar Stiftelsens resultat positivt. Årets resultat uppgår till att jämföras med året innan ( kr). Resultat från finansiella investeringar uppgår till kr att jämföras med året innan ( ). Direktavkastningen, vilken kan utdelas enligt stadgarna, uppgår till kr. För år 2004 var direktavkastningen kr. Direktavkastningen förbättrades således med ca 11% jämfört med året innan. Under året har en reviderad Placerings och Finanspolicy antagits. Placeringskommitéen består av Hans-Ola Fors, Kaarlo Vuolle och Gunnar Persson och beslut i placerings och finansfrågor behandlas kontinuerligt per telefonkonferenser där även vår placeringsrådgivare i FöreningsSparbanken Johan Ronander medverkat. RESULTATRÄKNING 2005 Not Rörelsens intäkter Verksamhetsintäkter Direkta insamlingskostnader Kostnader för information Administrationskostnad Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Omplaceringsresultat Aktieutdelning Ränteintäkter Övriga ränteintäkter Räntekostnader Återföring nedskrivning av aktier Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster

7 Föregående års skatter Reservering för skatt Årets resultat BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Upplupna ränteintäkter Övriga fordringar Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fonderade medel Disponibla medel Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder

8 Upplupna kostnader SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Avkastningsstiftelsens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens rekommendationer och uttalanden. I årsredovisningen har även de upplysningar lämnats som krävs av SFI. erhållna gåvor redovisas netto, det vill säga efter avdrag för eventuell gåvoskatt och de direkta kostnader som kan uppkomma vid en försäljning av en tillgång. Beviljade bidrag redovisas som en minskning av disponibelt eget kapital och belastar således inte stiftelsens resultaträkning. Not 2 Verksamhetsintäkter Insamlade medel Gåvor Av ovanstående belopp 2005 har kr insamlats via 90-konto. Not 3 Löner och sociala kostnader Styrelsearvoden Löner övriga anställda Totala löner och arvoden Sociala kostnader Pensionskostnader Not 4 Administrationskostnader Styrelsekostnader (inkl. styrelsearvoden ) Lokalhyra Revision, konsultkostnader Telefon, porto Övrig administration Diverse kostnader Not 5 Skatter och pågående skatteärenden 8

9 I bokslutet har tidigare reserverade skatteskulder om totalt kr avseende taxeringsåren återförts i sin helhet. Totalt har stiftelsen taxerats med kr för dessa taxeringsår. Skatten har betalts under I skatteskulder ingår reserveringar för omprövningsbeslut från skatteverket som ej ännu betalts. Not 6 Inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets inköp Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Redovisat värde Not 7 Långfristiga värdepapper Ingående nominellt värde Förvärv Försäljningar Förändring av värdet på aktier Utgående nominellt värde Företag och aktier 2005 Antal Bokfört värde Marknadsvärde ABB LTD Astra Zeneca Bilia A Billerud Cardo Ericsson B Föreningssparbanken A Handelsbanken A Holmen B Investor B Munters Nokia OY SDB Nordea Bank SCA B Scania B Skandia Skanska B Teliasonera

10 Trelleborg B West Siberian Resources Wihlborgs Fastigheter WM-Data B Räntebärande instrument 2005 Bokfört värde Marknadsvärde Spintab 5% (172) o Swedmort 4,75% Stadshypotek 6% nr SBAB 5,5% nr SPAX Indexobl. 189 KREDSPAX SPAX Indexobl. 254 SWINGGAR SPAX Indexobl. 55 SPECIALSPAX FSPOVAL 9 RB Kupongcert. Eurostoxx Kupongobl. Snowblade FSPOKG62 A10 365A Tillväxtobl. Turkiet FSPOVA14 RB Not 8 Eget kapital Fonderade medel Disponibla medel Totalt eget kapital Ingående balans Netto från insaml. verks. o gåvor Omplaceringsresultat Årets nettoavkastning Återbetalda bidrag Beslutade bidrag Utgående balans Not 9 Kostnader för information Löner och ersättningar Arbetsgivaravgifter Lönestkatt 20 10

11 KP-avgifter Hyra, annons, port, övrigt SLUTORD Fondstyrelsen har under år 2005 fortsatt arbetet med att effektivisera verksamheten. Styrelsen vill framföra ett stort tack till våra bidragsgivare. Tack till alla som på ett positivt sätt bidragit till årets resultat och verksamhet. Styrelsen vill härmed framföra ett tack för visat förtroende. Kalix Hans-Ola Fors Gunnar Persson Kaarlo Vuolle Ordförande Vice ordförande Kassaförvaltare Tord Andéhring Ledamot Svante Wikström Ledamot 11

12 Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Tommy Enstedt Auktoriserad revisor Corneliu Hangan Förtroendevald revisor 12

ÅRSREDOVISNING 2006 STIFTELSEN LARYNGFONDEN

ÅRSREDOVISNING 2006 STIFTELSEN LARYNGFONDEN ÅRSREDOVISNING 2006 STIFTELSEN LARYNGFONDEN 1 INNEHÅLL Ordföranden har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Tilläggsupplysningar 9 Revisionsberättelse 13 2 Ordföranden har

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2009 Föreningen Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR MÖJLIGGJORT CANCERHJÄLPEN UNDER ÅR 2009. INNEHÅLL Presentation

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 Antagna av FRIIs styrelse 27 maj 2014 2 Innehållsförteckning FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 Förord 4 FRIIs Redovisningsråd

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2011 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2011 AB ÅRSREDOVISNING 212 COELI PRIVATE EQUITY 211 AB ORGANISATIONSNUMMER 556825941 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JAN 212 31 DEC 212 PRIVATE EQUITY VD HAR ORDET 212 blev för riskkapitalbranschen överlag ett hyggligt år

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

Detta är Cancerfonden

Detta är Cancerfonden ForskningNU 2003 med Cancerfondens årsredovisning 2002 Detta är Cancerfonden CANCERFONDEN är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys 11

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRVEN. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2003

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRVEN. VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2003 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRVEN Styrelsen för bostadsrättsföreningen Kärven (org nr 716420-3783) avger härmed VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2003 Bostadsrättföreningen Kärven är belägen på Råsundavägen 64 och

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

visning 2011 Årsredo

visning 2011 Årsredo Årsredovisning 2011 Förvaltningsberättelse 2011 Svenska Kommunalarbetareförbundet är en ideell organisation bestående av medlemmar som är anställda hos kommuner, landsting, församlingar och andra arbetsgivare

Läs mer

I sydsvenska företags intresse

I sydsvenska företags intresse Årsredovisning 2013 I sydsvenska företags intresse Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Almi Företagspartner Väst AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005 BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2005 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid 1 Sid 3 Sid 4 Sid 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005. Organisationsnummer 802401-1648 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING 2005. Organisationsnummer 802401-1648 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN ÅRSREDOVISNING 2005 Styrelsen för Resultatandelsstiftelsen Kärven får med följande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning avge redovisning för tiden 1 januari

Läs mer

INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE

INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 INGABRITT OCH ARNE LUNDBERGS FORSKNINGSSTIFTELSE Org nr 857204-2573 Förord

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer