Alliansens 57 försämringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alliansens 57 försämringar"

Transkript

1 Alliansens 57 försämringar 1. Försämrad a-kassa: Sänkt tak i a-kassan från 730 till 680 kronor. 2. Försämrad a-kassa: Sänkt ersättning i a-kassan till 70 procent efter 200 dagar och 65 procent efter 300 dagar (450 dagar om du har försörjningsansvar). 3. Försämrad a-kassa: Skärpt arbetsvillkor från 70 till 80 timmar under minst sex månader den senaste tolvmånadersperioden. 4. Försämrad a-kassa: Avskaffat studerandevillkor studenter kan inte längre kvalificera sig för a-kassan. 5. Försämrad a-kassa: Ersättningen i a-kassan baseras på 12 månader istället för som idag 6 månader. Tiden att kvalificera sig för en full inkomstbortfallsförsäkring fördubblas. 6. Försämrad a-kassa: Höjd egenfinansiering i a-kassan. 7. Försämrad a-kassa: Göra medlemskapet i a-kassan obligatoriskt, ska utredas. 8. Försämrad a-kassa: Slopa avdragsrätten för avgift till a-kassa och för fackavgift. 9. Hushållsnära tjänster: Den borgerliga regeringen inför ett skatteavdrag. För hushållsnära tjänster från och med 1 juli Det är de med högre inkomster som främst kommer att efterfråga denna typ av tjänster och därmed få del av skattesubventionen. Avdraget om hushållsnära tjänster ska även ses mot bakgrund av den borgerliga regeringens ambitioner att skapa en låglönemarknad. För att öka efterfrågan på låglönejobb inför regeringen Ett avdrag för hushållsnära tjänster. Tillsammans med de brutala försämringarna i a-kassan, arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken samverkar den borgerliga skattepolitiken till att skapa en ny arbetsmarknad där lönerna är mycket låga.

2 10. F-skattsedel: F-skattesedel även om man bara har en uppdragsgivare, utredning ska tillsättas. 11. Arbetsmarknadspolitik: Kraftiga nedskärningar i arbetsmarknadspolitiken. Drygt människor går ut i öppen arbetslöshet istället för att få möjlighet till utbildning eller praktik. Får dock inte effekt förrän senare under mandatperioden. 12. Skattesänkning: Minskade skatteintäkter med 65 miljarder mellan 2006 och De genomförda skattesänkningarna gynnar främst de som redan har och tränger undan utlovade välfärdsreformer. 13. Sjukintyg: Ge arbetsgivare lagreglerad rätt att kräva sjukintyg av sina anställda från första sjukdagen. Se även lagrådsremiss Läkarintyg för första sjukfrånvarodagen. Avsedd att träda i kraft den 1 januari Utförsäljning av akutsjukhus: Den borgerliga regeringen vill privatisera akutsjukvården och tillåta gräddfiler i vården. De lagändringar som krävs för genomförandet kommer att träda i kraft 1 juli (fler privata vårdgivare, avknoppning, ökad konkurrens). De flesta människor accepterar inte en uppdelning i landstingspatienter och försäkringspatienter med olika rätt till vård som inte grundas på medicinska behov. Vi vill inte att plånboken ska avgöra om du behöver vänta på att få vård eller inte. Och vi säger nej till att våra gemensamma och högspecialiserade sjukhus tillåts hamna på börsen eller hamnar i händerna på internationella riskkapitalister. 15. Försämrade socialförsäkringar: Sänkt ersättning i sjuk- och föräldraförsäkringen genom att sänka beräkningsgrunden från 100 procent till 99 procent. 16. Försämrade socialförsäkringar: Sänkt tak i den tillfälliga föräldrapenningen, rehabiliteringspenningen, havandeskapspenningen, närståendepenningen, smittbärarpenningen, arbetsskadesjukpenningen, dagpenningen enligt det statliga personskadeskyddet och ersättningen från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön från 10 prisbasbelopp till 7,5 from 1 januari Färre kommer att få ut 80 procent av sin inkomst i ersättning. 17. Försämrade socialförsäkringar: Sänkt tak i sjukförsäkringen från 10 prisbasbelopp till 7,5 prisbasbelopp från och med 1 januari Färre kommer att få ut 80 procent av sin inkomst i ersättning.

3 18. Pensionärsskatt: Pensionärer får betala högre skatt än yrkesarbetande (grundavdraget gäller för yrkesarbetande). 19. Högre skatt för vissa grupper: Arbetslösa, sjuka och föräldralediga får betala högre skatt än övriga from Regeringens budgetproposition (grundavdraget gäller för yrkesarbetande) Försämrad ålderspension: Sänkt ålderspension för förtidspensionärer genom förändrad antagandeinkomst från 93 till 80 procent. 20. Höjd trafikförsäkringspremie: Den borgerliga regeringen höjer trafikförsäkringspremien med 32 procent från och med 1 juli Det motsvarar en bensinskattehöjning på 76 öre per liter. På sikt ska försäkringen också privatiseras. 21. Avskaffad förmögenhetsskatt: Regeringen sänker skatten för de allra rikaste genom att avskaffa förmögenhetsskatten per den 1 januari Avskaffad värnskatt: Den borgerliga regeringen vill på sikt ta bort värnskatten för höginkomsttagare. 23. Fastighetsskatt: Den borgerliga regeringen förändrar fastighetsskatten så att rika gynnas och kvinnor missgynnas. Det är flest ensamstående kvinnor som bor i egen fastighet med låga avdragsförmåner. 24. Avgifter på museum: Den borgerliga regeringen har återinfört entréavgifterna på de statliga museerna. (satsar enbart på fri entré för unga upp till 19 år). Från 1/1 år 2007 minskad besök med 80%. 25. Bostadspolitik: Den borgerliga regeringen har avskaffat investeringsstödet och räntebidraget som innebär att byggandet av nya bostäder kommer att minska. 26. Integrationsverket: Den borgerliga regeringen lägger ner Integrationsverket 27. Arbetslivsinstitutet: Den borgerliga regeringen lägger ner Arbetslivsinstitutet 1 juli Djurskyddsmyndigheten: Den 1 juli 2007ska Djurskyddsmyndigheten läggas ned enligt ett förslag från den borgerliga regeringen. Utförsäljning av allmännyttan: 29. Bostadspolitik: Den borgerliga regeringen upphäver reglerna som hindrat ideologiska utförsäljningar av allmännyttiga bostäder.

4 Utförsäljningarna av allmännyttiga bostäder innebär att det blir färre hyresrätter, vilket särskilt drabbar grupper som inte kan eller inte vill ta lån; ungdomar, pensionärer eller låginkomsttagare. När allmännyttan försvinner från attraktiva områden, så riskerar vi en hård uppdelning i samhället beroende på var man bor. De nya reglerna träder i kraft 1 juli Arbetsmiljöverket: Minska anslagen till Arbetsmiljöverket, påbörjas Försämrat anställningsskydd: De förslag som nu läggs fram av den borgerliga regeringen innebär kraftiga försämringar av anställningsskyddet jämfört med den socialdemokratiska regeringens förslag. Det finns anledning att känna oro. 32. Visstidsanställda: Det finns en rad nackdelar med visstidsanställningar: Sämre löneutveckling, lägre sjuk- och arbetslöshetsersättning och lägre pension. Möjligheterna att planera ekonomin blir sämre. Det är svårare att få lån, hyreskontrakt eller telefonabonnemang. Med den pågående tendensen mot fler visstidsanställningar skapar arbetsmarknaden ytterligare ekonomiska orättvisor mellan kvinnor och män som består livet igenom. Dessutom har visstidsanställda ofta mindre inflytande på jobbet och sämre stöd av sina chefer. Det är svårt att ställa rättmätiga krav på arbetsvillkor och arbetsförhållanden. Risken finns för tystare arbetsplatser med sämre arbetsmiljö. Socialdemokraterna anser att anställningstryggheten bör stärkas. Med den borgerliga regeringens förslag kommer flera korta anställningar av olika slag att kunna staplas på varandra. Trots en lång tids arbete hos samma arbetsgivare i olika visstidsanställningar blir det omöjligt att kräva tillsvidareanställning. Regeringen förefaller medveten om problemet men slår bort det med motiveringen att det blir relativt ovanligt. Reglerna träder i kraft 1 juli och 2007 och 1 januari En del av förslagen träder i kraft 1 juli 2007 medan förslaget om när en tidsbegränsad anställning övergår till en tillsvidareanställning träder i kraft 1 januari Höjda arbetsgivaravgifter: Kraftigt höjda arbetsgivaravgiften för alla småföretagare från och med årsskiftet 2006/07. Regeringens budgetproposition 34. Bensinskattehöjning: Höjd momsen på bensin med 7 öre från och med årsskiftet 2006/07.

5 35. Miljöpolitik: Minska anslaget till SMHI med 20 miljoner kronor per från och med Det motsvarar två tredjedelar av SMHIs hela klimatarbete och är dubbelt så stort som SMHIs klimatforskning. 36. Jobb- och utvecklingsgarantin: Den borgerliga regeringen har slagit stort på trumman och sagt att de ska införa en jobb- och utvecklingsgaranti för långtidsarbetslösa och socialbidragstagare, men det är bara tomt prat. Till jobb- och utvecklingsgarantin, som ska träda i kraft den 2 juli, avsätts endast 123 miljoner kronor i år. Utslaget per antalet personer som ingår i målgruppen (enligt LO-ekonomerna uppgår målgruppen för jobb- och utvecklingsgarantin till cirka personer) är det inte mer än en dryg tusenlapp per person! I år avsätts 123 miljoner kronor för jobb- och utvecklingsgarantin. Utslaget per person i en målgrupp som enligt LO-ekonomerna uppgår till totalt är det cirka kronor. Det räcker knappast till några utvecklande aktiviteter. 37. Tillträde till högskolan: Regeln om grundläggande behörighet på grund av ålder, arbetslivserfarenhet och kunskaper i svenska och engelska eller flera språk den s.k. 25:4-regeln, ska tas bort. Endast fullgod gymnasieutbildning med höga betyg Mg/Mvg ska räknas. Det finns risk för utanförskap och snedrekryteringen till högskolorna ökar. 38. Högre ränta: Vårpropositionen visar att den borgerliga regeringen nu visar sig bli desperata. De sänker skatterna och höjer utgifterna med 13 miljarder kronor mitt under en brinnande högkonjunktur för att förbättra opinionssiffrorna. Och erkänner själva att det leder till överhettning. I vårpropositionen visar regeringen att de räknar med att Riksbanken kommer att höja räntan till 4,75 procent det är betydligt mer än Riksbankens egen prognos på 3,75 procent. 39. Försämrad a-kassa igen: Regeringen ska skärpa villkoren ytterligare i a-kassan. I vårpropositionen skriver man: De förändringar i finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen som infördes 2007 förbättrade incitamenten till återhållsamhet i lönebildningen. Regeringen avser att stärka dessa incitament ytterligare. Det man menar är att man ska göra det ännu dyrare att vara med i a-kassor med hög arbetslöshet. Det är som Anders Borg själv uttryckte det i en debatt på TCO den 2 juni förra året: Då kommer en del fackförbund som Teater, Byggnads att få höjda avgifter [ ] Och det är ju, om jag ska vara helt ärlig [ ]

6 meningen. Och vad är syftet? Jo, syftet är att pressa ned lönerna i dessa branscher. Det är en metod för att skapa nya jobb. 40. Utebliven tilläggsjustering för investeringsstöden: Regeringen lovade i BP2007 att alla byggföretag som gjutit plattor för lägenheterna innan den 30 december 2006 skulle få del av räntebidrag och investeringsstöd. Eftersökningar hos Boverket har visat att ramen för byggande utanför Stockholms län redan innan årsskiftet var övertecknade med 160 miljoner kronor. 41. Minskad satsning på energieffektivisering: Stödet till de villaägare som vill byta ut sin direktverkande el mot fjärrvärme eller pelletspanna minskar med 12 miljoner kronor och kraftiga besparingar, hela 120 miljoner kronor, görs på energirådgivning och informationsinsatser för ökad energieffektivisering. Det är tydligt att man inte tar energipolitiken på allvar. 42. Utförsäljning av de statliga bolagen återkallas: Mats Odell rear ut Teliasonera. Tillsammans med bankernas arvoden närmar sig notan redan efter utförsäljningspremiären två miljarder kronor. Och fortfarande återstår mycket att sälja om regeringen ska nå sina mål. Fram till 2010 har de nämligen beslutat sig för att statliga företag till ett värde av minst 200 miljarder kronor ska säljas ut. Och efter förra veckans affär står det nu klart att utförsäljningarna kan komma att ske genom en lång rad, för svenska skattebetalare, mycket kostsamma transaktioner. Utförsäljningarna är dock redan från grunden en mycket dålig affär för svenska staten. Genom att använda utförsäljningsmiljarderna till att betala av på statsskulden minskar statens räntekostnader. Men samtidigt går staten också miste om stora utdelningar. Förra året delade bara TeliaSonera, Nordea, OMX, Vasakronan, SBAB och Vin&Sprit ut nästan 10 miljarder kronor till statskassan och i år blev utdelningarna från dessa sex företag över 16 miljarder kronor. Det är dubbelt så hög avkastning som om företagen istället sålts för att betala av på statsskulden. På bolånemarknaden till exempel kan utförsäljningen innebära sämre konkurrens. SBAB har tvingat fram en rejäl prispress på boräntorna och när SBAB nu säljs ut är risken stor att konkurrensen försämras och att lånen återigen blir dyrare. 43. Public service: Sändningstillståndet för public service har förkortats från sex år till tre år. 44. Sämre a-kassa för ungdomar: Regeringen försämrar a-kassa ytterligare för ungdomar mellan 16 och 24 år. A-kassan sänks till

7 70 procent redan efter 100 dagar (200 dagar för människor över 24 år) och 65 procent efter 200 dagar (300 dagar för människor över 24 år). De som inte är berättigade till a-kassa får en utvecklingsersättning i nivå med studiebidraget inom studiehjälpen och studiemedlet på respektive kronor per månad. 45. Avskaffade bostadsbidrag: Anders Borg aviserade i Ekots lördagsintervju (14 april 2007) att moderaterna vill avskaffa bostadsbidraget. 46. Näringspolitik: Den största näringspolitiska satsningen i årets tilläggsbudget är de 100 miljoner kronor som ska användas för att sälja ut de statliga företagen. Samtidigt undviker regeringen, trots tidigare löften att redan i år återställa anslaget på 100 miljoner till forskningsprogrammet Forska&Väx. Det är ett svek mot den företagsnära forskningen. 47. Hem-pc: En förmånsbeskattning av löntagares hem-pc införs till ett värde av kronor per år. 48. Höjt reseavdrag: I de borgerliga partiernas gemensamma budgetmotion från våren 2006 utlovas en höjning av reseavdraget från 18 till 20 kronor milen. Istället försämras reseavdraget i budgetpropositionen för 2007 genom att beloppet för rätten till avdrag höjs från till 8000 kronor. 49. Möjligheten att begränsa arbetssökande tas bort: Att under de första 100 dagarna i en arbetslöshetsperiod begränsa sitt arbetssökande till egna yrket och till sitt närområde tas bort. I kraft 2 juli Möjligheten att förlänga ersättningsperioden med 300 dagar tas bort: Längsta period att kunna få arbetslöshetsersättning blir 300 dagar. Om man är förälder till barn under 18 år, då man får den 300:e ersättningsdagen, kan man få ytterligare 150 ersättningsdagar. Kompensationsnivån är då 70 procent. I kraft 2 juli Arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd räknas ihop: Detta innebär att ersättningsperioden blir sammanlagt 300 dagar eller 450 dagar med aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning. I kraft 2 juli Bisyssla 12 månader vid sidan av heltidsarbete: För att få extraarbete godkänt som bisyssla kommer det att krävas att bisysslan utförs 12 månader vid sidan av heltidsarbete. Tages bort och träder i kraft 2 juli 2007.

8 53. Starkare incitament till återhållsamhet i lönebildningen: I vårpropositionen skriver regeringen: De förändringar av finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen som infördes 2007 förbättrade incitamenten till återhållsamhet i lönebildningen. Regeringen avser att stärka dessa incitament ytterligare. Aviserat i VÅP Avskaffa rekryteringsbidrag: Rekryteringsbidraget är till för personer som fyllt 25 år och som har kort tidigare utbildning. Dessa personer ska också vara eller riskera att bli arbetslösa eller ha funktionshinder och därför behöva extra tid för att klara studierna. Rekryteringsbidraget är ett bidrag som inte behöver betalas tillbaka. Den borgerliga regeringen har i proposition 2006/07:17 lagt förslag om en avveckling av rekryteringsbidraget. Man anger att förslaget syftar till att villkoren för finansiering av studier ska bli mer likvärdiga och enhetliga för vuxna studerande på olika utbildningsnivåer. Rekryteringsbidraget ska enligt förslaget avvecklas från och med den 1 januari 2007, med vissa övergångsbestämmelser. 55. Neddragning i Komvux: Regeringen minskar anslaget till kommunal vuxenutbildning med en tredjedel, från 1,8 miljarder kr till 1,0 miljarder kr. Dessutom kommer pengarna inte längre att fördelas efter behov till kommunerna utan ingå i det generella bidraget till kommunerna. 56. Höjd reavinstskatt: Det finns två förslag till finansiering av förändringen av fastighetsskatten, det ena förslaget innebär att reavinstbeskattningen höjs från 20 till 30 procent vilket kommer att leda till kraftiga inlåsningseffekter på bostadsmarknaden. Framför allt ungdomar får de svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Det andra förslaget innebär att reavinstskatten höjs från 20 till 25 procent. Därutöver beläggs eventuella uppskovsavdrag med en ränta på 2 procent som ska betalas löpande. Flera bostadsägare kan i själva verket förlora på det senare alternativet beroende på hur stora uppskov man har. Detta ökar osäkerheten på en marknad som redan är i gungning på grund av höjda räntor. 57. Vårdnadsbidrag: Regeringen vill införa ett vårdnadsbidrag, det vill säga betala föräldrar som vill vara hemma längre än föräldraförsäkringen tillåter. En kvinnofälla? kvinnorna kommer att tappa kontakten med arbetsmarknaden samtidigt som ålderspensionen blir väsentligt längre.

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Livet är orättvist Ska politiken göra det värre?

Livet är orättvist Ska politiken göra det värre? Livet är orättvist Ska politiken göra det värre? En studie av effekterna av moderaternas ekonomiska politik av LO-ekonomerna Åsa-Pia Järliden Bergström, Albin Kainelainen och Anna-Kirsti Löfgren SUMMERING...

Läs mer

Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition

Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition MOTIONSNUMMER DELAD [ ] Partimotion Motion till riksdagen 2006/07:s10400 Mf av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition Motivering Fler jobb inte ökade

Läs mer

Högerpolitiken klyver Sverige. Massarbetslöshet, ökade klyftor och skenande budgetunderskott var det så det skulle bli?

Högerpolitiken klyver Sverige. Massarbetslöshet, ökade klyftor och skenande budgetunderskott var det så det skulle bli? Högerpolitiken klyver Sverige Massarbetslöshet, ökade klyftor och skenande budgetunderskott var det så det skulle bli? Lyssnar man på Östros är det lätt att få intrycket att Sverige står inför en allvarlig

Läs mer

Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000

Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000 Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000 Motion till riksdagen 2006/07:s9000 Mf av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:1 Budgetproposition för 2007 2 Stockholm den

Läs mer

Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006.

Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://web.telia.com/~u86119282/omr36-39j.pdf) Innehåll: Sid 2 Inledning

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Innehåll 5 Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik. 5 I Sverige pågår

Läs mer

Allians mot facket. Om högeralliansens nya strategi för svagare fack och sänkta löner

Allians mot facket. Om högeralliansens nya strategi för svagare fack och sänkta löner Allians mot facket Om högeralliansens nya strategi för svagare fack och sänkta löner - De som lever på bidrag eller är ovilliga att acceptera erbjudna arbeten ska göra detta väl medvetna om att ingen standard

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Hur tänker alliansen vem ska arbeta mer?

Hur tänker alliansen vem ska arbeta mer? Hur tänker alliansen vem ska arbeta mer? Version II Författare: Dan Andersson, LOs chefsekonom och Anna-Kirsti Löfgren, LO-ekonom, Enheten för ekonomisk politik och arbetstagares rättigheter. Innehåll

Läs mer

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2009-10-21 Stockholm Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2 (36) 3 (36) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 5 2 Ungdomarna och jobben...

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER

VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER VALFAKTAHÄFTE NR9 VÄLFÄRD & SKATTER INLEDNING Detta är valfaktahäftet om välfärd och skatter. Dessa två områden hänger många gånger väldigt tydligt samman. När skatterna sänks innebär det att förutsättningarna

Läs mer

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats

nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats nvestera möjligheter ch framtidstro åt ungdomsgenerationen ta plats Jobbkongressen 2009 Häfte D Investera i möjligheter och framtidstro Låt ungdomsgenerationen ta plats Partistyrelsens utlåtanden och motioner

Läs mer

HÖGER- POLITIKEN KLYVER

HÖGER- POLITIKEN KLYVER HÖGER- POLITIKEN KLYVER en granskning av den borgerliga regeringsperioden under 2006 2010 Ungdomsarbetslöshetssiffran är en skapad synvilla Fredrik Reinfeldt våren 2010 när ungdomsarbetslösheten låg på

Läs mer

riktiga jobb med egen försörjning

riktiga jobb med egen försörjning D riktiga jobb med egen försörjning Innehållsförteckning GODA MÖJLIGHETER TILL OMSTÄLLNING... 3 UD1 Utlåtande arbetslöshetsförsäkringen... 3 UD2 Utlåtande arbetsmarknadspolitik... 104 UD3 Utlåtande vuxenutbildning...

Läs mer

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001

Jobben först. Motion till riksdagen 2009/10:Fi260. 1 Innehållsförteckning. av Mona Sahlin m.fl. (s) 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 2009/10 mnr: Fi260 pnr: s43001 Motion till riksdagen 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobben först 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...4 3 Jobben först...7

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:v620 sj av Lars Ohly m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:1 Budget, Välfärdsinvesteringar för framtiden 1 Sammanfattning Sverige behöver göra en rad kraftfulla

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Tid för ansvar? En snabbanalys av budgetproposition 2012. Socialdemokraterna i riksdagen

Tid för ansvar? En snabbanalys av budgetproposition 2012. Socialdemokraterna i riksdagen Socialdemokraterna i riksdagen En snabbanalys av budgetproposition 2012 Tid för ansvar? Passivitet, glädjekalkyler och sänkt krogmoms är fel väg för Sverige Den största reformen i den budget som idag presenterats,

Läs mer

En rättvis och hållbar beskattning

En rättvis och hållbar beskattning rapport nr 4/2007 Projekt Skatteystem för jämlikhet En rättvis och hållbar beskattning ett diskussionsunderlag av Magdalena Andersson och Jan Larsson juni 2007 Innehåll Förord... Bakgrund... Blott Sverige

Läs mer

Motion B32 Bodens arbetarekommun Validering Motion B48 Överkalix arbetarekommun Arbetsmarknadspolitiken

Motion B32 Bodens arbetarekommun Validering Motion B48 Överkalix arbetarekommun Arbetsmarknadspolitiken Motion B32 Bodens arbetarekommun Validering Med stigande arbetslöshet ökas efterfrågan på kompetensutveckling och omställningsarbete. Att inte tillvarata en individs informella och formella kunskaper är

Läs mer

Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop

Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop Sid 1 (7) Ett axplock ur budgetpropositionen 2014/15 Ett Sverige som håller ihop Arbetsliv, arbetsmarknad och arbetsmiljö Inom detta omfattande område tar regeringen avstamp med att uttala att jobbpolitiken

Läs mer

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring...

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

December 2012. Unionens förslag för att möta de ökade varslen

December 2012. Unionens förslag för att möta de ökade varslen December 2012 Unionens förslag för att möta de ökade varslen 1 Sammanfattning av Unionens förslag Staten måste stimulera efterfrågan Se över om infrastruktursatsningar kan tidigareläggas Inför ett tillfälligt

Läs mer

En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd

En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s33000 KH av Mona Sahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009 En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb & välfärd BM2009/KH

Läs mer

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll

Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Sveket mot pensionärerna 100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärs hushåll Innehåll Sammanfattning..........................................................3 Avskaffa pensionärsskatten... 4 Jämna

Läs mer

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

Ny färdriktning. Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Ny färdriktning Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige Gemensam vårmotion 2010 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 2 (106) Innehållsförteckning 1. FÖRSLAG

Läs mer