Arenastaden. Övergripande gestaltningsprogram 2007 sid. 1. december Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arenastaden. Övergripande gestaltningsprogram 2007 sid. 1. december 2007. Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB"

Transkript

1 Arenastaden Övergripande gestaltningsprogram Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB

2

3 Arenastaden Övergripande gestaltningsprogram Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB Övergripande gestaltningsprogram 2007 sid. 1 Arenastaden

4 Projektorganisation Detta övergripande gestaltningsprogram för stadsdelen Arenastaden i Solna är upprättat hösten 2007 av Solna stad i samverkan med Ny Nationalarena i Solna AB. Programansvarig konsult: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB Medverkande: Ann-Christine Källeskog, Solna stad, stadsbyggnadskontoret Jennie Kastengren, Ny Nationalarena i Solna AB Peter Walker, BAU Thomas Andersson, Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB Illustrationer och foto (där annat inte anges): Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB Omslagsillustration: BAU Arenastaden sid. 2 Övergripande gestaltningsprogram

5 Förord Illustrationer ur fördjupad översiktsplan för Solna stationsområde. I den fördjupade översiktsplanen för Solna stationsområde formuleras målen för den nya stadsdelen Arenastaden i Solna. I det strategiska läget intill Solna station och i anslutning till Råstasjöns höga natur- och rekreationsvärden ska en ny stadsdel med bostäder, arbetsplatser, service och handel byggas kring en ny nationalarena för fotboll. Detta gestaltningsprogram syftar till att på en övergripande nivå sammanfatta mål och riktlinjer för utformningen av stadsdelen. Programmet är ett policydokument som kompletterar den fördjupade översiktsplanen som underlag för kommande detaljplanering och det ska kunna biläggas kommande exploaterings- och överlåtelseavtal. Arbetet med att gestalta Arenastaden befinner sig i en första fas och mycket arbete återstår för att kunna precisera såväl mål och metoder som att vidareutveckla konkreta riktlinjer för stadsdelens utformning. Principerna i detta program ska därför utvecklas i särskilda kvalitetsprogram knutna till den fortsatta detaljplaneringen. Arbetet med gestaltningsprogrammet har genomförts av Solna stad i samverkan Ny Nationalarena i Solna AB. Solna i Övergripande gestaltningsprogram 2007 sid. 1 Arenastaden

6 Innehåll Inledning sid 3 Bakgrund Syfte Programmets innehåll Allmänna förutsättningar Överordnade stadsbyggnadsmål sid 4 Bebyggelse Trafik Grönstruktur Trygghet/säkerhet Miljö Gestaltningsprinciper sid 7 Karaktär och gestaltning Stadsstruktur och bebyggelseenheter Gatumiljö Torg och Platser Nivåskillnader Park- och naturmark Gestaltningsfrågor relaterade till Miljöprogram Belysning/ljussättning Material Konstnärlig gestaltning Trygghet/säkerhet Tillgänglighet/orienterbarhet Arbetsprocess sid 35 Om projektet Kvalitetsprogram Uppföljning Referenser sid 38 Arenastaden sid. 2 Övergripande gestaltningsprogram

7 Inledning Bakgrund I den fördjupade översiktsplanen för Solna stationsområde (med lokalisering av en ny arena för fotboll) formuleras utbyggnadsmålen för Arenastaden, en ny stadsdel i anslutning till Råstasjön och Solna station. Marken i planområdet ägs av privata intressenter och av kommunen. Området som idag har svaga kopplingar till omgivande stadsbygd, rymmer i sig stora kontraster. Avvecklad industrimark starkt präglad av närheten till järnvägen och stora kontorskvarter längs Dalvägen gränsar till Råstasjön med omgivande park- och naturmark. Miljön vid Råstasjön är med en koppling mot Lötsjöområdet i Sundbyberg av stor betydelse som rekreationsområde för Solna och Sundbyberg. Sjön med omgivande grönområde har också ett stort naturvärde, i synnerhet som fågellokal. Här ska en ny stadsdel med bostäder, arbetsplatser, service och handel byggas kring en ny nationalarena för fotboll. Utbyggnaden sträcker sig över en lång tidsperiod och kommer att ske i etapper fram till cirka Programmets syfte I den fördjupade översiktsplanen beskrivs visionen om en levande stadsdel. Detta gestaltningsprogram ska med utgångspunkt i den fördjupade översiktsplanens motiv formulera de övergripande gestaltningsmålen för Arenastaden och därigenom kunna utgöra en vägledning för gestaltningsmässiga ställningstagenaden i samband med kommande planläggning och utveckling av stadsdelen. Programmet ska med fokus på stadsmiljö och det offentliga rummet bidra till att säkerställa stadsdelens överordnade karaktär och kvaliteter genom att: Fokusera på det som är strukturellt grundläggande för utvecklingen av stadsdelen (disposition och samband). Formulera generella riktlinjer för stadsdelens överordnade gestaltning (bebyggelsekaraktär, gatumiljö/platsbildningar och grönområden). Skapa en gemensam plattform för de som deltar i utvecklingsarbetet. Programmet är ett policydokument som kompletterar den fördjupade översiktsplanen som underlag för kommande detaljplanering och det ska kunna biläggas kommande exploaterings- och överlåtelseavtal. Mål och gestaltningsprinciper som formuleras i detta program ska utvecklas i särskilda kvalitetsprogram knutna till planarbetet. Innehåll och läsanvisning Gestaltningsprogrammet är indelat i tre avsnitt: Överordnade stadsbyggnadsmål Gestaltningsprinciper Arbetsprocess I det första avsnittet Överordnade stadsbyggnadsmål sammanfattas de överordnade målen för Arenastadens form och innehåll som främst finns angivna i den fördjupade översiktsplanen för området. Det andra avsnittet Gestaltningsprinciper innehåller mål och riktlinjer för stadsdelens övergripande karaktär och gestaltning avseende stadsstuktur, bebyggelse, gatumiljö, park- och naturmark, gestaltningsfrågor relaterade till miljömålen för stadsdelen samt trygghetsoch säkerhetsaspekter. Det tredje och sista avsnittet Arbetsprocess beskriver i korthet på vilket sätt programmets intentioner kan implementeras och följas upp under kommade planerings- och genomförandeskeden. Allmänna förutsättningar Programmet förutsätter att planeringen och byggandet inom Arenastaden sker inom ramen för gällande lagar och förordningar (Plan- och bygglagen PBL, Boverkets bygg- och konstruktionsregler BBR och BKR, lokala förordningar, etc). Avsikten med detta gestaltningsprogram är att formulera de mål för stadsdelens utformning som dessa inte kan hantera. Ett kommunövergripande gestaltningsprogram för offentlig miljö i Solna håller på att tas fram. Detta ska när det föreligger, tillsammans med detta program och kommande kvalitetsprogram knutna till detaljplaneringen, också ingå som gestaltningsförutsättningar i den fortsatta planeringen och utvecklingen av stadsdelen. Eftersom utbyggnaden av området är utsträckt i tiden och såväl innehåll som omfattning kan komma att förändras, ska de mål eller riktlinjer som formuleras i detta program utvecklas eller anpassas till nya förutsättningar om och när sådana uppstår. Övergripande gestaltningsprogram 2007 sid. 3 Arenastaden

8 Överordnade stadsbyggnadsmål Utbyggnaden av Arenastaden är ett av de stora stadsutvecklingsprojekten i Stockholmsregionen som genom att innehålla en stor arenaanläggning dock i väsentlig grad skiljer sig från övriga projekt. Viljan är att skapa en tät blandstad där bostäder, arbetsplatser, service, handel, kultur och sport kompletterar varandra. Strukturen i området ska ge förutsättningar för ett livskraftigt stadsliv och utbyggnaden av stadsdelen ska kännetecknas av en omsorg om stadsbygden och dess innevånare genom en väl gestaltad bebyggelse och välintegrerade kommunikationer och grönstruktur. De överordnade målen i den fördjupade översiktsplanen som leder till gestaltningsmässiga åtgärder kan sammanfattas i följande rubriker: Bebyggelse Trafik Grönstruktur Trygghet/säkerhet Miljö Bebyggelse Målsättningen är att den nya stadsdelen ska länka samman omgivande stadsdelar och bidra till att överbrygga trafikbarriärer. Strukturen bygger vidare på dagens kvarter och vägnät. Karaktär och skala Bebyggelsen kommer att utgöra två karaktärsmässiga delar, en storskalig och enhetlig och en mera sammansatt och småskalig: Arenan och bebyggelse för handel, service, etc, utmed spår- och verkstadsområde ska forma en storskalig yttre bebyggelseskärm, där arenan ska utgöra ett påtagligt landmärke. Stadsdelens inre ska utformas som en småskaligare blandad stadsbebyggelse av nya bostäder tillsammans med ny och befintlig verksamhetsbebyggelse. Stadsmiljö Stadsdelen ska präglas av väl avvägd variation i planstruktur och bebyggelseutformning. Målsättningen är en hög arkitektonisk kvalitet: Höga kvaliteter för boende, arbete och fritid med närhet till park- och grönområden, service och kollektivtrafik. Variation i fasadutformning och takfotsshöjder ska nyansera kvarterens form och skala och skapa spännande stadsrum. Gränser mellan privata och offentliga rum ska vara tydliga, inte minst med tanke på strandskyddet. Hänsyn till park- och naturmark Mötet mellan bebyggelsen och park- och naturmarken ska utformas med stor hänsyn till befintliga natur- och rekreationsvärden: Mötet mellan bebyggelsen och Råstasjön ska utformas så att det både tillvaratar det attraktiva läget och så att en väl utformad och allmänt brukbar övergång uppstår. Bostadsbebyggelse i stadsdelens nordvästra hörn och på Dalvägens södra sida utformas med stor hänsyn till parkmiljö och naturvärden. (Bebyggelseutveckling i nordväst bör ske i samverkan med Sundbybergs stad.) Ovan: Stadsdelens nya bebyggelse kommer att skapa en urban och storskalig stadsmiljö. Foto: BAU Nedan: Park- och naturmarken vid Råstasjön med höga frilufts-, natur- och rekreationsvärden är en mycket värdefull resurs i området. Grönstrukturkarta ur den fördjupade översiktsplanen för Solna stationsområde Arenastaden sid. 4 Övergripande gestaltningsprogram

9 Trafik Trafiksystemet i stadsdelen ska vara väl gestaltat och tydligt och svara mot krav som ställs både från nationalarenans verksamhet och från det dagliga livet i området. Kollektivtrafik Nationalarenan för fotboll och utveckling av stadsdelen Arenastaden förutsätter en utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik: Solna station byggs ut med en norra entré som får direktkoppling till Arenastaden via ny gc-bro över spårområdet. Solna stations befintliga södra del genomgår en omfattande förändring i den så kallade strålplatsen där även den nya grenen av Tvärbanan avses ansluta. Busstrafik till stadsdelen ansluter via ny vägbro över spårområdet samt nya väganslutningar från Enköpingsvägen/Sjövägen (norr om Råstasjön) och från Frösundaleden/strålplatsen. Nya broar och ny stationsentré är särskilt viktiga gestaltningsuppgifter. Gång- och cykelvägnät Gång- och cykelvägnätet i och i anslutning till stadsdelen ska byggas ut så att ett sammanhållet och väl fungerande nät uppstår: Gång- och cykelvägnätet ska ha god standard och präglas av hög tillgänglighet, trafiksäkerhet och trygghet. Samordning med väg- och broutbyggnader ska vara inbjudande, utformas för att klara stora gångfl öden och tydligt kunna vägleda besökare till arenan och andra viktiga målpunkter. Vägnät Utvecklingen av stadsdelen förutsätter en utbyggnad av följande nya vägar och väganslutningar. Vägnätet ska vara trafiksäkert, lätt att orientera i präglas av god gestaltning. Vägnätets övergripande organisation: Koppling till huvudvägnätet (E4/E18) sker via Frösundaleden/strålplatsen, via Kolonnvägen (ny vägbro) samt till Enköpingsvägen via Sjövägen. Huvudvägar in mot stadsdelen utgörs av en ny väg norr om Råstasjön, en ny väg parallellt med spåren från Frösundaleden/strålplatsen och av den befintliga och ombyggda Vintervägen-Östervägen. En ny vägbro över spårområdet uppförs mellan stadsdelen och Kolonnvägen. Stadsdelens nya huvudgata går längs nuvarande Lokvägens/Stinsvägens sträckning (ansluter till samtliga huvudvägar in mot Arenastaden). Sjövägen stängs längs Råstasjöns västra sida. Parkering Parkeringen i stadsdelen ska utformas med trygghet och användarvänlighet i fokus: Bilparkering ska ordnas i garage under kvartersbebyggelsen. Angöring och besöksparkering ska möjliggöras även längs gatorna inom stadsdelen. Bussparkering (charterbussar) inom stadsdelen ordnas i första hand längs den nya vägen mot verkstadsområdet. Grönstruktur Utbyggnaden av stadsdelen ger utrymme för bevarande och utveckling av Råstasjöns natur- och parkområde. Kopplingen mot angränsande Lötsjöområdet i Sundbyberg och mot Järvafältet ska förbättras genom en framtida avstängning av Sjövägen. Genom att nya broar över järnvägen ska också tillgängligheten till Nationalstadsparken och Haga förbättras. Naturvärde Naturmiljön vid Råstasjön bevaras och utvecklas: Råstasjöns naturvärden är främst knutna till strandoch vattenmiljöerna, men naturmiljön vid sjön ska vid utvecklingen av stadsdelen betraktas som en helhet. Parkmiljö/ny stadsdelspark Mellan den nya bebyggelsen och Råstasjön tillkommer en ny stadsdelspark. En ny stadsdelspark ska berika hela park- och rekreationsmiljön vid Råstasjön: Stadsdelsparken ska vara väl integrerad i befintlig park- och naturmiljö och bidra till att utveckla befintliga värden. Den ska vara allmänt tillgänglig och användbar och erbjuda ett ökat utrymme för aktivitet och utevistelse i anslutning till stadsdelen och grannskapet. Trygghet/säkerhet Arenastaden ska utformas för att passa det sociala liv som den är avsedd för, vilket innebär att en hög grad trygghet och säkerhet både som bostads-, handels- och arbetsplatsmiljö och inte minst som evenemangsplats ska säkerställas: Planeringen av stadsdelens olika delar eller etapper samordnas så att en stadsmiljö som helhet kan utformas som upplevs trygg och som bidrar till att begränsa brott. Övergripande gestaltningsprogram 2007 sid. 5 Arenastaden

10 Indela och utforma området så att bostäder och andra känsliga verksamheter inte påverkas negativt vid stora evenemang. Stora besöksmängder kräver särskild omsorg vid planering och utformning av torg och platser runt arenan. Risker med anledning av det intilliggande spårområde ska åtgärdas med olika skyddsanordningar så att inte obehöriga kan ta sig in eller falla ner från broarna vid trängsel. Området ska också planeras så att insatser från räddningstjänsten och polisen kan ske på ett smidigt och säkert sätt. Möjligheterna att separera rivaliserande supportergrupper måste hanteras. Trygghets- och säkerhetsaspekter måste hanteras och preciseras kontinuerligt för att målen för stadsdelen ska kunna uppnås. Miljö Miljömålen för Arenastaden är preciserade i Miljöprogram för Arenastaden (november 2007). I detta program kommer bara miljömålens gestaltningsmässiga konsekvenser att sammanfattas. Dagvatten Dagvatten ska renas och bidra till att förbättra vattenkvalitén i Råstasjön och utloppet i Brunnsviken. Dagvattenhanteringen i Arenastaden ska kunna bidra estetiskt till områdets karaktär och särart. Avfall Stadsdelen ska ha en infrastruktur som tillåter en uthållig och flexibel avfallshantering med möjlighet till fastighetsnära sortering och hämtning. Anläggningar för avfallshantering i gaturum och på kvartersmark ska utformas så att de är enkla att använda och attraktiva att betrakta. Lokalklimat Genom den relativt stora skalan med omgivande höga hus finns en risk att området kring arena, hotell, m m, får ett lokalklimat med turbulens och förhöjda vindhastigheter. Åtgärder studeras för att skapa bra lokalklimat ex. genom anpassning av byggnaders detaljutformning eller med andra vindbrytande och läbildande konstruktioner. Ovan: Arenastaden ska utvecklas till en levande och trygg stadsdel, där det känns komfortabelt att vistas vid alla tillfällen. Foto: BAU Nedan: Miljömålen för Arenastaden finns formulerade i Miljöprogrammet (koncepthandling september 2007) för stadsdelen. Omslag rapport: SWECO VIAK AB Arenastaden sid. 6 Övergripande gestaltningsprogram

11 Gestaltningsprinciper Arenastaden ska gestaltas både som en representativ evenemangsplats av hög internationell klass för en bred målgrupp och som en välintegrerad stads- och bostadsmiljö för en lokal grupp boende, arbetande och besökande. Stadsdelen bör med utgångspunkt från sin representativa roll präglas av en samtida och framåtblickande arkitektur. Det innebär att formspråk och materialanvändning ska kännetecknas både av tilltro till modern teknik och av miljömedvetenhet. System och detaljutformningar bör alltid väljas som optimerar båda dessa gestaltningsuttryck. Karaktär och gestaltning om funktion, identitet och skala Arenastadens olika delar kommer beroende på funktion och läge att ha olika karaktär till innehåll och form. Tre huvudsakliga stadsbyggnadskaraktärer (och kontaktytorna mellan dem) kommer att känneteckna Arenastaden: Nationalarena och handelsplats Bostäder och verksamheter Park- och naturmark Nationalarenan och handelsplatsen tillsammans med omgivande stadsrum på sin upplyfta nivå medför att en ny, storskalig och urban stadsmiljö kommer att skapas, där Arenan ska utgöra det betydelsefulla landmärket och signaturen för stadsdelen. Stadsrummen i denna del av Arenastaden Arenatorget med anslutande vistelseytor, rörelsestråk och länkar till Solna station och omgivande marknivåer måste vara robusta och momentant kunna tåla ett stort publikt tryck med högt ställda krav på funktion, tillgänglighet och genomströmningskapacitet. Arenastaden kommer att innehålla tre huvudsakliga stadsbyggnadskaraktärer: Nationalarena och handelsplats, storskalig och urban stadsmiljö på en upplyft nivå (blå), bostäder och verksamheter som angörs från marknivå längs främst Lokvägen (brun) och park- och naturmarken vid Råstasjön (grön). Denna del ska upplevas som trygg och den ska präglas av välnyanserade arkitektoniska kvaliteter som klarar både vardag och fest. Stadsdelens bostäder och verksamheter, som angörs från marknivå längs i en kvartersstruktur kring Lokväg, har en mera traditionell form och funktion. Här ska en levande stadsmiljö för vardagslivet i stadsdelen kunna utvecklas. Men även dessa delar kommer att påverkas av olika evenemangssituationer. Gaturummen ska gestaltas klara såväl vardagstrafiken med buss-, bilangörings-, gång- och cykeltrafik som evenemangsanknutna aktiviteter och trafikrörelser med stora mängder gående eller köande, charterbussar och evenemangstransporter. Gaturummen måste med andra ord vara tydliga och robusta, samtidigt som arkitektur och bebyggelse tydligt ska signalera hemvist för boende och verksamma i stadsdelen. Övergripande gestaltningsprogram 2007 sid. 7 Arenastaden

12 dem. Att utforma kontaktytorna är en lika viktig gestaltningsuppgift som att utforma delarna varför sig. Detta gäller både delarna sinsemellan genom att utforma nivåskillnaderna mellan en upplyft entrénivå till arenan och marknivån och att gestalta imaginära eller reella gränser mellan det offentliga och det privata i stadsrum, bostads- och parkmiljöer, samt i kopplingarna till omgivande stadsbygd genom broutformningar över spårområdet och parkmark och rörelsestråk mot angränsande bebyggelse och parkområden i Solna och Sundbyberg. Arenastadens bebyggelse är organiserad längs två kommunikationsstråk: Ett för gångtrafik (blå) mellan Solna station och arenan på en övre entrénivå (ca + 12 m) samt ett för blandad trafik till stadsdelen och arenan (orange) i marknivå längs Lokvägen (ca + 3 m). Park- och naturmarken vid Råstasjön är en betydelsefull och karaktärsskapande del av Arenastaden som genom sin storlek bidrar till att balansera den tillkommande bebyggelsevolymen i stadsdelen. Den är en befintlig och uppskattad resurs inom området och stor hänsyn ska tas till de höga frilufts-, natur- och rekreationsvärden vid utvecklingen av stadsdelen. Parkmiljön runt sjön kompletteras med en ny stadsdelspark i anslutning till Arenastadens nya bebyggelse. Denna del av Arenastaden har också högt ställda krav på tillgänglighet, trygghet och användbarhet och ska kunna brukas av alla men är främst avsedd för traktens innevånare i form av Arenastads-, Solna- och Sundbybergsbor. Arenastaden ska tydligt präglas av sina olika delar och karaktärer men också av övergångarna mellan Stadsstruktur och bebyggelseenheter Visionen om Arenastaden baseras på två bärande och mot varandra balanserande delar: En bebyggd och en obebyggd. Råstasjöns park- och naturmiljö i stadsdelens västra halva är befintlig och kommer principiellt att genomgå marginella förändringar under utbyggnaden av stadsdelen (se Park- och naturmark nedan). Den stora omdaningen av området, funktionellt och visuellt, kommer den nya bebyggelsen och utvecklingen av den befintliga i stadsdelens östra halva att stå för. Stadsdelens bebyggelse är organiserad längs två kommunikationsstråk: Ett för gångtrafik mellan Solna station och arenan på en övre entrénivå samt ett för blandad trafik till stadsdelen och arenan i marknivå längs Lokvägen. Stadsdelens principiella disposition följer dessa stråk. Längs det övre stråket är det kommersiella innehållet och evenemangsfunktionen i stadsdelen främst orienterat och kring Lokvägen lokaliseras huvudsakligen boende och kontorsverksamhet i stadsdelen. Någon helt entydig funktionell disposition längs dessa stråk bör inte uppstå Arenastaden sid. 8 Övergripande gestaltningsprogram

13 Ovan: Arenastaden ska både gestaltas som en representativ evenemangsplats av hög internationell klass och samtidigt fungera som en välintegrerad stadsmiljö för stadsdelens nya innevånare. Foto: Amsterdam Arena. Nedan: Både ur stadsmiljö- och besökssynpunkt är det av stor vikt att arena kan bli ett karaktäristiskt landmärke och att dess yttre gestaltning kan motsvara rollen som nationalarena. Foto: Allianz Arena, München. utan innehållet bör med beaktande av exempelvis bulleravskärmningen från spår- och verkstadsområde kunna blandas i största möjliga utsträckning för att skapa en levande och variationsrik stadsmiljö (exempelvis med bostäder ovanpå kommersiella lokaler, etc). Arenan, Arenatorg och kommunikationsstråk Den nya nationalarenan för fotboll kommer att bli den största evenemangsarenan i landet. Vid fotbollsevenemang kommer en publik på upp till sittande åskådare att kunna tas emot. Vid konsertevenemang är upp till åskådare möjliga att hysa i arenan. Detta betyder att arenan kommer att bli besöksmål för ett mycket stort antal människor. Prognosen är ca 65 evenemang och upp mot 1,5 miljoner besökare årligen. Både ur stadsmiljö- och besökssynpunkt är det därför av stor vikt att arena kan bli ett karaktäristiskt landmärke och att dess yttre gestaltning kan motsvara rollen som nationalarena. Även om arenan inte skulle bli den enskilt största byggnadsvolymen i området ska den framstå med dignitet och som stadsdelens tydligaste solitära byggnadsverk. Miljön runt samtida stora arenor är oftast urban och präglad av närhet till kommunikationssystemen, vilket oftast också brukar avspeglas i arkitektur och gestaltning. Målet för Arenastaden bör på motsvarande sätt vara att skapa en stadsmiljö där såväl byggnader som stadsrummen mellan upplevs som ändamålsenliga, välgestaltade och samtida, dvs uppvisa en välstuderad och bearbetad gestaltningsmässig kvalitetsnivå (inte nödvändigtvis dyrbar) som svarar mot avsedd funktion. Olika möjligheter i nyttjandet av stadsdelen och området runt arenan ska bli möjliga. Arenan med omgivande torgytor och kommunikationsstråk är de delar av Arenastaden som kommer att utsättas för högst publikt tryck och måste gestaltas för detta. Men området ska också fungera i en vardagssituation med betydligt färre människor i rörelse. Detta ställer stora krav på gestaltningen av stadsmiljön vad det gäller såväl utformning, skala och materialval som på funktion, flexibilitet, tålighet mot slitage (och vandalism), etc. Det är också viktigt att området upplevs som tryggt, vänligt och säkert för olika typer av besökare vid olika tidpunkter. Kommunikations- och uppehållsytorna ska därför dimensioneras och utformas så att variation och nyanser uppstår i stadsrummen. Ytorna ska orienteras mot viktiga målpunkter och med lämpliga storlekar länkas samman i ett system av stråk, torg och platsbildningar. Sträckan mellan Solna station och arenaentréerna kan delas in i följande stråk och platser (se karta sid. 10). Tre delstråk på bro-/arena-entrénivån: 1) bropassagen över spårområdet 2) passagen av handelsplats och kontor 3) entrézonen runt arenan På marknivå utgör Lokvägen (d) det primära rörelsestråket. Fyra platsbildningar på bro-/arena-entrénivån: a) en mindre plats vid nya entrén till Solna station b) en större entréplats vid de nya broarnas möte med stadsdelen c) Arenatorget söder om arenan d) en mindre entréplats norr om arenan Platserna ska vara tillgängliga från marknivån med tydliga trapp- eller rampförbindelser. Övergripande gestaltningsprogram 2007 sid. 9 Arenastaden

14 1) bropassage över spårområde 2) passage handelsplats/kontor 3) entrézon arena a) entré Solna station b) entréplats söder/öster c) Arenatorget d) entréplats norr x) torgyta vid sjöutlopp y) torgyta/entréplats Vintervägen z) entréplats mark handelsplats/kontor För att skapa variation och valmöjligheter i nyttjandet av stadsdelen och området runt arenan ska kommunikationsoch uppehållsytorna beroende på funktion delas in i sammanlänkade stråk, torg och platsbildningar med lämpliga storlekar. Ett flertal platsbildningar (ex som stadsdelstorg) kan utvecklas på marknivå längs Lokvägen: x) vid korsningen med Råstasjöns utlopp (främst kopplad till den nya bostadsmiljön) y) vid korsningen med Vintervägen (kopplad till arenans sydvästra entré till innerplan) z) vid lämplig central entrépunkt från marknivå till handelsplats/kontor x) d) y) 3) 3) 2) c) z) 3) 2) 2) b) 1) Denna överordnade indelning av stråk och platser ska tydliggöras i den fortsatta gestaltningen så att stråk främst upplevs som rörelsezoner och torg och platser främst upplevs som uppehålls-/vistelsezoner. Orientering och rörelseriktningar ska anpassas efter respektive målpunkters funktion och lokalisering (Se Torg och platser nedan) a) Handel/kontor och övriga kommersiella delar Handel, kontorsarbetsplatser och övriga kommersiella inslag i Arenastaden är betydelsefulla förutsättningar för livet i stadsdelen. Framförallt under dagtid. Eftersom det är fråga om gemensamma stadsrum/typer av stadsrum gäller i huvudsak samma gestaltningsmässiga principer för gränssnittet (exponering, entréfunktioner, fasadutformning, etc) mot de kommersiella delarna av Arenastaden som mot själva Arenafunktionen. Däremot är det andra mera vardagliga personflöden eller besökssituationer som ska tas om hand. Det är med andra ord viktigt att den kommersiella bebyggelsen utformas med ett rimligt mått av generalitet så att den över tiden kan inrymma varierande funktioner och erbjuda ett varierat utbud för att betjäna olika typer av lokal- eller konsumtionsbehov. Både boende, arbetande och besökare till handelsanläggningar ska på ett naturligt sätt också kunna orientera sig i stadsdelen och enkelt finna den service man efterfrågar och man ska känna sig trygg i utvändiga stadsrum även när det är färre människor i rörelse. En större handelsplats eller ett köpcentra är av kommersiella skäl inåtvänd till sin natur och andelen lokaler och butiker i fasader är vanligtvis begränsad. Gestaltningsarbetet ska därför fokusera på hur en anläggning av sådan art arkitektoniskt kommer till uttryck i Arenastadens stadsmiljön. Utformning av alla entrésituationer och byggnaders utvändiga exponeringen ska gestaltningsmässigt tas om hand på ett sätt som skapar ett mervärde i stadsmiljön, genom en nyanserad arkitektonisk bearbetning, välstuderad mateialanvändning eller ljussättning, etc. Viktiga entréer bör inte orienteras mot frekventa rörelsestråk utan mot torg och platsbildningar. Där Arenastaden sid. 10 Övergripande gestaltningsprogram

15 Ovan: Storskalig stadsgata där den centrala delen hålls fri för kommunikation och sidorna har ett småskaligare innehåll anpassat till entréer och en långsammare rörelse. Foto: esterno/electrah. Nedan: Bostadsbebyggelsen mot Råstasjön orienteras mot sjön och parklandskapet, både som en boendekvalitet och som karaktärsdrag för stadsdelen. Tuborghavn, Köpenhamn. entréer ändå kommer att riktas mot rörelsestråk bör plats finnas för en tydlig entrézon som tillåter både passage förbi och en bekväm entrésituation. Uteserveringar, etc, i anslutning till caféer och restauranger bör planeras i lugna lägen, eller på annat vis skyddade från stora publikflöden med exempelvis låga murar, permanenta upphöjda planteringar eller staket. Bostäder En avgörande förutsättning för att Arenastaden ska bli en över dygnet och året levande stadsdel är att inslaget av bostäder blir väl disponerat och attraktivt. Ca lägenheter är enligt den fördjupade översiktsplanen möjliga att utföra inom stadsdelen (väster om spår- och verkstadsområde). Arenastadens innehåll av bostäder kommer att preciseras under kommande detaljplanearbete. Här exemplifieras bara med två tänkbara bebyggelsetyper som illustreras i den fördjupade översiktsplanen: skivhus mellan Råstasjön och arenan kvartersbebyggelse längs Lokvägen (ovanpå kommersiella lokaler) Dessutom kan komplement med ytterligare en typ av bostäder (penthouse) bli aktuell genom påbyggnad av befintliga kontorslokaler mellan Dalvägen och Lokvägen (se även Befintlig bebyggelse nedan). Generellt utförs bostäderna goda lägen, dvs. orienterade i gynnsamma väderstreck, med möjlighet till goda bullervärden och ofta med utsikt mot grönområden. De får därigenom en viktig funktion som ett sammanlänkande element mellan Arenastadens mera storskaliga delar och anslutande park- och naturmiljö i området. Olika förhållanden avseende bebyggelsetyp, läge (ljus och klimat) och sammanlänkande funktion leder också till att gestaltningsuppgiften i bostadsmiljönerna kommer skifta vilket bör leda till olika utformningsprinciper. Skivhus mot Råstasjön bör orienteras för att bäst utnyttja möjligheten för utsikt mot sjön. Eventuellt kan detta förstärkas med terrasseringar av våningsplanen mot sjön. Sambanden mellan arenans upplyfta nivå och bostädernas och Råstasjöns nivå bör främst vara visuella och den fysiska kopplingen koncentreras till relativt begränsade passager mot Lokvägen (se Torg och platser nedan). Bebyggelsen studeras särskilt med hänsyn till den befintliga parkmiljön och dess natur- och vistelsevärden. Bostadskvarteren och gårdsmiljöerna bör ha en gräns mot den nya stadsdelsparken som markerar vad som är privat och vad som är offentligt, utan att de visuella sambanden dem emellan skärs av och så att den samlade park- och gårdsmiljö upplevs så rumsligt stor och enhetlig som möjligt. Den viktigaste gestaltningsuppgiften för bostäderna i kvartersbebyggelse längs Lokvägen (ovanpå kommersiella lokaler) är att tydliggöra de boendes hemvist och entréförhållanden, entréer och trapphus. Åt vilket håll orienteras dessa, hur samordnas dessa med kontors- eller handelsverksamhet och hur uppstår en hög trygghetsoch säkerhetsnivå över dygnet? Gårdsmiljöerna torde bli kringbyggda och de kommer att utföras på bjälklag. Detta leder till att möjligheten att göra gårdarna gröna och med så goda klimatförhållanden som möjligt bör studeras särskilt. Det senare gäller naturligtvis för samtliga bostäder. Målet bör vara att åstadkomma så goda ljus- och lokalklimatförhållanden som möjligt i alla bostadsmiljöer. I den fördjupade översiktsplanen illustreras även bostads- bebyggelse i stadsdelens nordvästra hörn och på Dalvägens södra sida. Denna kommer att studeras under Övergripande gestaltningsprogram 2007 sid. 11 Arenastaden

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

del av kvarteret Ekorren

del av kvarteret Ekorren Planprogram september 2013 del av kvarteret Ekorren Strömsundshuset Piteå kommun Norrbottens län För kartor och ortofoton i programmet gäller: Karträttigheter Piteå kommun. Primärkartans samtliga skikt

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

Gångbar stad. Att skapa nät för gående

Gångbar stad. Att skapa nät för gående trast fördjupning Gångbar stad Att skapa nät för gående Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7585-017-7 Sveriges Kommuner och Landsting Text: Lars

Läs mer

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26 1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188 Betygar: Claes Hedlund Laga kraft 2007-02-26 Detaljplan för Lomma 29:23 m fl, Hamntorget Lomma, Lomma kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27 Planprogram Södra Veddesta Sammanfattning Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att utvecklas till en blandstad som inrymmer

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ

SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ Gestaltningsprogrammet har utarbetats i samråd med fastighetsägaren Balticgruppen AB genom Björn Johansson och Samhällsbyggnadskontoret på

Läs mer

RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET. Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01

RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET. Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01 RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01 Ramprogram för sjukhusområdet och södra universitetsområdet i Lund, Lunds kommun PÄ 37/2010

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

11 18 december 2008. Nr 119 Planprogram för Krokshallsområdet

11 18 december 2008. Nr 119 Planprogram för Krokshallsområdet 11 18 december 2008 Nr 119 Planprogram för Krokshallsområdet 2008 11 17 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige gav i augusti 2005 Kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta förslag till

Läs mer

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Planområdet är markerat med orange Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16 BOSTÄDER/VERKSMAHET Stadsarkitektkontoret Fördjupad översiktsplan för T ä l j ö v i k e n (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut GATA BOSTÄDER/VERKSMAHET

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

Följande har deltagit i framtagande av detta dokument

Följande har deltagit i framtagande av detta dokument 1 2 Följande har deltagit i framtagande av detta dokument Per Johansson Anders Ekstrand Lotta Lindstam Hans Näslund Patrizia Strandman Martin Landerby Jaroslaw Bartosiak Marie Joelsson Anna Kruger Monika

Läs mer

Översiktsplan för Storsjö strand. Inledning 2. Planeringsförutsättningar 7. Planförslag 20. Genomförande 38. Översiktsplanens konsekvenser 40

Översiktsplan för Storsjö strand. Inledning 2. Planeringsförutsättningar 7. Planförslag 20. Genomförande 38. Översiktsplanens konsekvenser 40 Översiktsplan för Storsjö strand INNEHÅLL Inledning 2 Planeringsförutsättningar 7 Planförslag 20 Genomförande 38 Översiktsplanens konsekvenser 40 Bilageförteckning 52 Utlåtande 1 INLEDNING Bakgrund När

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Maria Sahlstrand 2014-06-20 Tfn 08-508 274 82 1(28) Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm,

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491.

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Planbeskrivning Sida 1 (38) 2014-07-04 Planbeskrivning i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm,

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

Attraktiv Stad UNDERLAG

Attraktiv Stad UNDERLAG Trafik för en Attraktiv Stad UNDERLAG Utgåva 1 2 Trafik för en Attraktiv Stad UNDERLAG Utgåva 1 www.vv.se/vgu-trast 4 Medverkande Ansvariga projektledare: Sari Wallberg, Svenska Kommunförbundet och Mathias

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

Nytt universitetssjukhus vid Karolinska Solna. Formgivningstävling Tävlingsprogram

Nytt universitetssjukhus vid Karolinska Solna. Formgivningstävling Tävlingsprogram Nytt universitetssjukhus vid Karolinska Solna Formgivningstävling Tävlingsprogram november 2005 Tävlingsprogram Innehåll 4............ 1.0 Inbjudan 4............ 2.0 Bakgrund 5............ 3.0 Det nya

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer