brolrtonlö Vi sciger "uälkomna"... Nr 68 April t9b4 Distribution: AB Berglind o Bergström Tryckning: Trycksakskonsult AB, Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "brolrtonlö Vi sciger "uälkomna"... Nr 68 April t9b4 Distribution: AB Berglind o Bergström Tryckning: Trycksakskonsult AB, Stockholm"

Transkript

1 brolrtonlö Nr 68 April t9b4 \, \, v! Vi sciger "uälkomna"... Det är med glädje som vi denna gång säger "Välkomna" till ett ovanligt stort antal nva medlemmar. Tillströmningen av nya ansökningar om medlemskap har varit mycket kraftig under de senaste månaderna. Det var styreisens förhoppning att vi genom att utse Springtime till Sällskapets officiella tidning skulle få kontakt med många maratonlöpare som hittills inte känt till Sällskapets verksamhet och det ar klart att denna förhoppning har börjat uppfyllas. Nu böriar information om Sällskapet att spridas på ett mycket effektivt sätt. Som ny medlem i Sällskapet har Du på ett speciellt sätt blivit medlem i den stora maratonfamiljen. Maratonlöpning är inte så ovanlig sttm företeelse som den var för endast fem sex år sedan och Du har kanske inte något problem att förklara för Dina närmaste vad Du ägnar Dig åt. Ändå kommer Du med iakerhei att kunna säga som en annan medlem har sagt att "i Marathonsällskapet kände iag att jag tillhörde en grupp som accepterade vad jag gjorde". Det gör vi verkligen. Sällskapet är en kamratförening för alla som vet hur det är att springa 42 km och som hängivet förbereder sig för nya Utgiven av Svenska Marathonsällsk Lpet, Box 28, 0 22 Stockholm Redaktör och ansvarig utgivare: Tonv Bristow Resultatredaktör: G,Jran Andersson ansträngnin gar pä maratonsträckan. Som nybliven medlem har Du säkert uppmärksammat att Du inte är en riktig medlem förrän Du har betalat den fastställda årsavgiften. Detta gäller förstås även gamla medlemmar och vi måste, som vanligt, påminna ett ailtför stort antal att årets avgift ännu inte har betalats. Glöm inte atr så fort som möjligt skicka kr 25:- till postgiro Denna summa är tämligen blvgsam med hänsyn till dagens allmänna prisläge och med häns'n till att den inkluderar bäde Springtime och Marathonlöparen. Samtidigt som vi välkomnar många medlemmar måste vi meddela att styrelsen har lörvånats över att ett ovanligt stort antal medlemmar i år har begärt utträde ur Sällskapet, tydligen därför atr de inte ville ha Springtime. Detta var en överraskning, eftersom det inte har hörts en enda röst under året som har antytt att någon medlem var emot detta förslag som fick så klart stöd vid föregående Årsmötet. Många kanske andrar sig när de nu har hafr tillfälle att se vilken samlad information om svensk maratonlöpning som ges av Springtime och Marathonlöparen tillsammans. Under drygt fyra månader har det inte funnits någon maratontävling i Sverige, men nu ar vi pä väg in i en ny maratonsäsong dar det snart kommer att visa sig om vi har tränat med förnuft eller inte under vintern. Vi hoppas att Du också är valtranad och väl uppladdad när startskottet går och när Du än en gång ger Dig iväg med m framför Dig... Tony Bristow Tryckning: Trycksakskonsult AB, Stockholm Distribution: AB Berglind o Bergström

2 löpaade öreaden Anonyma medlemmar! Trots flera uppmaningar visar det sig att problemet med namnlösa in- betalningskort bara ökar. Kassören och medlemssekreteraren får mycket extra-arbete med alla inbetalningskort som bara har ett kontonummer som nyckel till avsändarens identitet. Därutöver rapporteras det att vi i är redan fått in ett tiotal inbetalningar som helt saknar identifikationsmöjlighet. Du tror förstås inte att detta kan gälla Dig men tänk efterl Samarbete med Trivselresor En viktig del av Sällskapets verksamhet har blivit våra resor till utländska maratonlopp. En grupp bestående av drygt tjugo löpare reser till London Marathon den J maj med Göran Andersson som Sällska- pets ledare. örmodligen kommer en mindre grupp också att resa till Rom Marathon den 8 april. tterligare mål som diskuteras är Moskva Marathon den augusti, Reykiavik Marathon den 26 augusti samt Rio de Janeiro Nlarathon den 2 juni. Som vanligt ordnar vi en resa till New ork Citi Marathon den 28 oktober. ör ytterligare information ta kontakt med Trivselresor, tel Genom ett flerårigt samarbete med Svenska Marathonsällskapet har Trivselresor nu stor erfarenhet av hur en resa skall ldggas upp för att tillmötesgå maratonlöpares speciella krav och önskemå. Till Grekland igen! Enligt traditionen ordnar vi även i år en resa tiil Grekland till Athens Open nternational Marathon den l4 oktober. Loppet börjar i b.vn Marathon där allting bör- platsen jade följer den historiska, och - banan till Athen. Någon klassiska gång bör vatje marutonlöpare vallinte 984? Vi arfärdas dit - varför rangerar en resa i samarbete med ritidsresor. Skicka in anmälningsblanketten som medföljde Marathonlöparen Nr 67 eller ring till ritidsresor (Agn«a Hesslow), telo& Veteran VM i San Diego är arrangeras ett Veteran VM i maratonlöpning ar. GAL - nteressengemeinschaft Alterer Langstreckenläufer den decem- i San Diego ber. Därutö\-er arrangeras i Bern, Schweiz. \'eteran EM över 0 och 25 km den -4 oktober. ör löpare som är intresserade av dessa tävlingar kan det vara vartatt notera att resor till dessa lopp planeras av RESO, Box Örebro. nformation kan erhållas från Arne Sundberg '20. 7 veaskarl utlandet öpnna linska mästerskapen. Erkki iluutiselle Kullervo Ekenäs, lt{ Joutseno, lll Män/6 Bo Åkerlind, Väsby Män/68 Curt Sandberg, Väsby K.4.8 Vi Män/5 Harri Jantunen gratulerar Dig tifi ett fullfö,it MANÄTONLOPP Maraton Korso Maraton, lil M40/8 Matti Haaplainen å ser det ut på framsidan ay en broschyr som vi försöker dela ut till alla debutanter. Broschyren inkluderar information om Sällskapet och en blankett för medlemsansökan. Vi har missat några debutanter hjälp oss att kontakta dem. - Broschyren erhålles från Sällskapets sekretariat, Box 28, l}l 27 Stockholm l -

3 Axel Sundebrant ser tillbako,... Vid årsmötet i slutet av mars aygår AXEL SUNDEBRANT efter sex år som Marathonsällskapets ordförande. Dessa har varit händelserika år för maratonlöpning i allmänhet och speciellt för Svenska Marathonsällskapet. Under Axel Sundebrants ledning har Sällskapet växt från att ala en förening med 7OO medlemmar till att vara ett stort sällskap med drygt 25OO medlemmar och verksamheten har blivit betydligt mer omfattande med styrelserepresentation vid ett flertal inhemska mafatonlopp varie år, med många utländska resor, med en serie Marathon Råd broschyrer och med en annan tidning. Vi har ställt nägra frågor till Acke om hur han ser på denna utveckling... '4 *4."- tt. *.r,- När Du tänker tillbaka på dessa sex är, vad är det viktigaste som har hänt? allra uiktigaste barförstås -Det uarit clen stora ökningen uad gäller maratonlöpning i Suerige mycket tack uare Stockbolm Maratbon förstås. nom Sällskapet dr det uiktigaste det att t,i bar bliuit mycket mer riksomspcinnande. Sedan får man nog nrimna kuinnornas frant nt a rsclt inom maratonlöpning dar t i jtt ser bara början. ad ar Ditt gladaste minne från denna periodt så många. Per-Det barciruarit jag oerbört tacksam sonligen dessa sex år bar gett mig. Det bar uarit en stor cira att uara med i en sådan samling för uad Axel Sundebrant agerar som Scillskapets styrelse cir. gengäld har Du fått se många lopp som åskådare och funktionär? Har det varit betungande? uissa lcigen, fast det cir inte - betungande när man gör någonting som man tycker om. Nu kcinner jag dock med bcinsyn till familjen och utuecklingen inom företaget drir jag cir anställd att jag cir tuungen att clra mig tillbaka. Man kan inte uara en balu styrelsemedlem. Du har själv sprungit maratonlopp med en bästatid av , men Du slutade strax efter det att Du blev ordförande. Kommer Du att ätergä till att vara aktiv maratonlöpare när Du befriats från ordförandeskapet? Jag fortsätter att trcina -Nej ocb bålla mig i form, men jag började kcinna för några år se- rlan att kroppen reagerade på ett satt som sade mig att det uar dags att sluta med de långa lop-!en. t flitigt som speaker uid maratontciulingar stamnter. början kcindes -Det det bittert ndr stctrten gick, men det bar uarit t,cildigt triusamt cttt ta aktiu del au arbetet uid. ucitskekontrollerna ocb cttt ge löparna uppmuntrande utrop. Det cir uiktigt att man uid målet tar band om alla som bar glort ett stort uerk. Sällskapet grundades 952 för att blåsa nytt liv i svensk maratonlöpning. Ar det inte dags att lägga ner Sällskapets verksamhet nu när vi uppenbarligen nått målet? Det måste finnas ett -nte alls.tak. samlande Sällskapets uppgift cir att samlc4 maratonlöpare, att samla idöer, klagomål ocb förslag till cindringar. Långlöp- ning är en au de bcista idrotterna ncir det gäller att ucirna om bcilsan. Maratonträning är mycket gynnsamför kroppen. Det cir klart mindre slitande att springa tugnt ocb långt. Du tror alltså att Sällskapet har en framtid? Sällskapet fyller ett -Absolut. stort bebou. En samlande organisation måste finnas. Det kommer att uara mer cin uiktigt som en At) de största samlande idrottsgrupperna i Suerige med undantag au lagidrotten. Vad har Du för budskap till Din efterträdare som ordförande? kanske låte.r egoistiskt, -Det men jag uill sciga: Andra inte så mycket i den utstakade linjen. Det beböus en lugn period cttt se effekterna au de anstrcingningar som nyligen giorts att utueckla Sällskapets uerksambet. Vi bar nått ett delmåt ocb efter sex år uar det lcimpligt för mig att boppa au, men jag boppas att det som ui bar gjort kan stabiliseras ocb uidareutuecklas.

4 Diplom från SParta ör några veckor sedan fick Svenska Marathonsällskapet ett fint diplom som tack för en hälsning som hade skickats till borgmästaren i Sparta i södra Grekland med anledning av SPARTATHLON '8. är hälsning hade dock inte skickats med vanlig post. Meddelandet hade framförts av Bertil Järlåker som bar det springande den 25O km sträckan från Atdn till Sparta i slutet av september. Sammanlagt 45 löpare startade ultradetta lopp - alla etablerade med förutsättlångdistanslöpare ningar att kunna fullfölja inom de tillåtna 6 timmarna - och 5 av dessa kom fram till Sparta med Bertil på 6:e plats med tiden..44. ör en utomstående är det sr,årt att få någon riktig uppfattning om denna prestation (sex maror i följd med en genomsnittlig tid ar, 5.20) eftersom banan även omfattade någonting som var näst intill bergsklättring för att passera berget vid en höid av 00 m efter drygt 5 mils löpning. Bertil säger att han fick ta både händer och fötter till hjälp över den 4 km långa väglösa biten som passerades under natten med amerikanska studerande utplacerade som vägvisare. Under tiden fick servicebilarna ta en l km lång omväg och löparna blev ensamma en lång stund innan de åter fick kontakt med sina medhiälpare. v v mest fantastiska -Detta var den upplevelsen iag haft som ultralångdistanslöpare, säger Bertil. Det hade inslag av både aventyr och tävling och det tillfredsställde på alla sätt min aptit på långlopp; inte bara täv- *g ling man mot man utan även en ultraläng personlig ansträngning utöver det vanliga. ör att fävara med i detta lopp var man tvungen att visa att man hade erfarenhet av långa lopp, men detta var lnte något problem för den 48åriga Bertil. Bl.a. sprang han 982 från Helsingfors till Stockholm över Haparanda och han har sprungit flera 00 km tävlingar och nästan err hundra maratonlopp. Numera ar Bertil dock mest fängslad av 24timmars och 6-dagars tävlingar. Hosten 982 deltog han i sitt första Z4-timmarslopp på en km lång landsvägsbana i rankrike där han avverkade tota'lt2 km. November 98 nådde han endast 204 km, men detta lopp var ju bara 6 veckor efter det grekiska äventyret och däremellan hade han sprungit Köping Marathon. ör att förbereda sig för sädana prestationer tanar Bertil ofta mil i vecka. ör Bertil är en vilovecka ca km i veckan. Det är det minsta han har tränat någon vecka sedan 97. Bertil betonar att det dr viktigt för honom på det meritala planet att veta att det finns marginaler för att kunna klara en stor vecko- Med kcilluatten ur lerkrus släckte Bertil sin törst efter det dammiga 25 ml len i mördande sol. dos. Dagen efter ankomsten till Sparta var Bertil ute och tränade som vanligt, till de övriga deitagarnas förvåning, och avverkade 2- mil. fr.trts

5 L Pä vag från At6n till Sparta fanns vätskekontroller var femte kilometer, men löparna behöver ytterligare näring på en sådan distans. ör Bertil får det garna vara risgrynsgröt, som förbereddes i Grekland med hjälp av en maratonlöpande assistent vid sjömanskyrkan i Piraeus. rukt, speciellt bananer, är också ett önskemål när Bertil planerar ett sådant lopp, fast bananer kunde han inte hitta i Grekland. Nu planeras nya ultralopp. maj springer Bertil antingen ett 24- timmarslopp i Wien eller helst ett 6- dagarslopp i England. Här springer man på en 2 mil läng bana och tar den sömn som man finner nödvändig. Sedan siktar han på det stora loppet över USA från Atlantic City till Los Angeles som ordnas i september för första gången sedan 928 som ett 5O-dagars etapplopp med vilodagar pä söndagar - vad nu detta kommer att betyda för Bertils del! När man pratar med Bertil vill han gärna understr,vka hur viktigt det är att kroppen skall byggas upp och inte slitas ner, att kroppen behöver tillfälle till återhämtning, men han tycks ändå inte behöver mer än ca 8 timmars sömn om dagen ofta indelad i två perioder. När jag - pratade med honom häromkvällen tänkte iag, att iag, måste se till att inte hindra honom fren att komma i säng. men han hade bara tranat 5 km den dagen och det visade att han skulle ta ytterligare en runda på 2 km innan han gick och lade sig - fastän han egentligen r-ar mitt i en vilovecka med sammanlagt endast 2 mil pä Programmet Tony Bristow t' Maratonlopp på kontinenten Borgmcistaren au Sparta uar lika glad som suensken när ban gratulerade ocb satte en oliukrans på bans buuud. bakgrunden statyn au Kung Leonidas. t \, 5.5 Bremen Marathon Post-Spo rt verein Bremen Luxemburger Strasse 9, Postfach D-2800 BREMEN Olympia City Marathon (Munchen) Postfach D-8OOO MUNCHEN nt.rhein-marathon Oskar Behr jr Königsberger Strasse 2 D-6729 MAXMLANSAU 2.5 Amsterdam Marathon H. Orii Kruislaan 2 4 NL.O98 SL AMSTERDAM 2.5 Neufchateau, rankrike, OO km 2.5 Paris Marathon J.5 London Mararhon (fullt) L.5 DSC-Höchst-Marathon 7. Bleul Postfach D.6OOO RANKURT 9.5 Wonderful Copenhagen Marathon 9.5 Weiden Marathon DJK Teiden Ludwig Wolker Veg 9 D-8480 TEDEN 20.5 Hussigny, Lorraine, rankrike, 52 km 20.5 Schönbuch-Marathon, Leinfelden, Tyskland 27.5 Geneve Marathon MG. CP 05 2 GENEVE, Schweiz 27.5 iirther Hafenmarathon \lanfred Brunner Erlangen Strasse 28 D-850 URTH.6 tllertissenmarathon SG -\{ack e.v. Posrfach 206+ D.-98 LLERTSSEN.6 Diilmen Marathon, Tyskland O.6 Rölzheim Marathon, Tyskland 7.6 Daverden Marathon, Tyskland f 8.8 Odense Marathon, Danmark 25.8 Klagenfurt Marathon 2.9 Oslo Marath«rn 8.9 Antwerpen Marathon 8.9 Vogelgrun, rankrike, loo km 9.9 redrikshavnmarathon, Danmark 22.9 Ciudad de Santander, Spanien, OO km 2.9 Paris, Avon Marathon för kvinnor 29.9 Bryssel Marathon O.9 Glasgow Marathon 0.9 Berlin Marathon SCC Berlin PostBox 9866 D-OOO BERLN 9 O.9 Luxemburg Marathon 6.0 Hanau-Rodenbach Matathon, Tyskland 7.lO Plitvicen Marathon, Jugoslavien. O Geiselhöring Marathon Richard Weichsegärtner Stadtplatz 2 D-8+"2 CESELHÖRNG 4.0 At6n Marathon (Kontakta Svenska Marathonsällskapet!) 20.lO Essen Marathon, Tyskland 28.f O Neuf-Brisach Marathon, rankrike 28.O Budapest Marathon, Ungefn 28.O stanbul Marathon, Turkiet 28. O Niirnberg Marathon Jochen Kraft Stadtweg 48 D.85OO NURNBERG Galilei Sjön Marathon, srael

6 erevlådaa Marathonlöpare är Din tidning. Alla bidrag är välkomna. Har Du någon fuäga eller någon kommentar skriv gd;rra:t titl Brevlådan, Marathonlöparen, Box 28, lol 22 Stockholm el i lagresultat 5. Linköpings G 6. redrikshofs, lag Ncir man lciser resultatlistan från Vintermaratbon och dess lagtciuling för 5-mannalag undrqr man lite till mans om den som uppröttat denna lista stirrat sig blind ocb i sin enfald bara rciknat Stockbolmslagen. nte mindre än åtta Stockbolmslag i tciten! Nu cir facit emellertid inte så. östgötalagen Linköpings G hamnar inte på nionde plats utan på fiärde plats ocb K Akele från Mjölby, som inte finns med alls i resultatlistan. kom på en tionde plats. Linköpingslaget bade en klasseg- rare i H-j5 namligen clen snabbspringande polisen Roger Nilsson med tiden På den tiden bleu Roger också östgötsk distriktsmcistare, men Roger tycks inte uara medtagen i sammanrcikningen. Henry Kallioniemi som uar sjcitte man bland LGarna med tiden..0 bar kommit med istället. Mjölbyklubben K Akeles fem löpare spra.ng in på en tionde plats med tiden men detta finns som sagt inte alls med i resultatlistan. Bcittre lycka ncista gång med res ul t atre dou i sningen. H a ls ningar, Göran Petersson, Linköping Vi tackar för detta påpekande. Göranhar i stort sett rätt och vi kan bara beklaga att resultatlistan i föregående Marathonlöparen inte var helt riktig. Vid tidpunkten för tidninrlens pressläggning hade inte den officiel- la resultatlistan erhållits och det snabba försöket att fä fram en förteckning över lagresultaten var tyvärr inte så framgångsrik som man hade önskat. Eftersom Göran ändå inte har helt rätt klubb som - den kom på fjärde plats var egentligen ytterligare en bortglömd klubb, Trollhättans i Västergötland, gör vi här ett nytt forsök att presentera de riktiga resultaten från Vintermaratons 5-mannatavling PSl : Lagresultat Vintermafathon f 98. Hässelby, lag 2. redrikshofs, lag J. redrikshofs, lag 2 4. Trollhättans r.O Boo 8, lemingsbergs P Hässelby,lag2.6.o O9 0, Duvbo K, K Akele 2. Solvikingarna, lag 7. Hemlingby LK 4. Hammarby 5. redrikshofs, lag o t4.4.4 LUG-Marathon Tillåt mig ytterligare en kommentar i fallet "LUG MARATHO);". med hcinuisning till breuuaxlingen i Maratbonlöparen Nr 66. Lugi-maratbon clreus under många år under små omstandigbeter. Deltagarantalet uar lågt. Startaugifterna..uar låga ocb inkomsterna för ORBUNDET uar således också låga. ör att dryga ut kassan sökte LUG-RDROTT sanktion för att i samband med det årliga maratbonloppet anordna balumaratbon ocb minimaratbon. Detta sanktionerades uilligt au pönatlndet. Tiden gick. Som den ju gör. ler ocb fler intresserade sig för motionslöpning. ntresset låg som alla kommer ibåg för de kortare motionsloppen först. Dessa lopp kring O-2 kilometer började dra till sig stora startfält. Här nere i södern började lopp som t.ex. SEGERUNDAN att u6ixa ocb breda ut sig. Anmcilningsaugifterna böjdes ocb inkoms terna steg. Deltagarantalet i LUG-maran med de kortare distanserna steg också. Vi nådde som bäst det anmcirkningsucirda deltagarantalet 75 (sjuttiofem) startande. Au någon okcind (?) anledning såg sig den ucilkcinda arrangörsklubben au SEGE-RUNDAN Polisens GK nu botad au LUG-RDROTTS deltagarmassor ocb protesterade mot att LUG sex dagar efter SEGE fick arrangera balumara ocb minimara. Sanktion gaus följdaktligen NTE till LUG. Vi fick nöja oss med 42 kilometer. Nu inträffade något som somliga inte kunnat drömma om, ncimligen att folk började intressera sig för MARATHON. Maratbonloppen bör.iade dra till sig massorna. SEGE- arrangörerna kom då på den ljusa idön att scitta igång ett maratbon i Malmö. (nom parentes kan ncimnas att LUG-maran drog uicl det laget ca 50 personer ocb uisade en tendens att öka sitt startfcilt.) Problemet for malmöklubben uar att på uåren gick Malmö s mara, som brukade ba några bundra deltagare (inkl. halumara och minimara) (Ett m'cket treuligt lopp som jag själt,sprungit ett q.ntal gånger!) Litsikterna att ba ett stort maratbon på L'åren rar inte så bra pga Stockltolm-ntaratbon. Då uar det i stallet en bra lösning att lägga det samtidigt nted SEGE-rundan på bösten..lan skulle uinna många fördelar med ett sådant parallellarrangemang. Sagt ocb ortl Sanktion gaus! Malmö bade fått ett nytt marathon. Malmö bjöds in som medarrangör ocb Malmö s mara lades ner. LUG gick dock icke lottlösa ur denna lombola. HöR OCH HÅPNA! Nufick ui tillbaka sanktioner för balumaratbon ocb minimaratbon. BORDE NTE örbundet glort tucirtom. Jag menar i konsekuensens na?nn. Jag menar ett u,intat deltagarantal på 75 maratbonlöpare borde uäl då som nu uara ett bot mot POLSEN. ngen protesterade skriuer Holmquist. Det cir ingen som protesterar nu beller! Som medlem i venska Marathonsällskapet har Du tre skyldig*reter: a att betala ålrsavglften 25:postgiro 8 26 O7-j anmäla varie adressändring a att anmäla det om Du mot förmodan önskar utträda ur Sdllskapet V d ordförande LUGl-riidrott o att utan dröismål Kennet lennmark f vi

7 fonolulu Maratboto 9Ss Trots att det inte gick att få ihop tillräckligt många löpare till en ordentlig gruppresa till Honolulu ifiol visar resultatlistan som nyligen erhållits att det fanns ett trettiotal svenskar bland dem som gick i mål i Vaikikis Kapiolani Park. Bland t y #k dessa fanns ätta löpare som utgjorde kärnan till det som skulle ha blivit Marathonsällskapets grupp. En av dessa, Tore Andefsson från Sundbyberg, har lämnat denna rapport. Der blev ingen resa till Honolulu i Sällskapets regi. Det var för få anmälningar. Men den ursprungliga resplanen gjordes om av Trivselresor och till slut blev vi nio personer som gav oss iväg till Hawaii. Vi höll ihop som vi brukar göra pä Sällskapets resor och hade verkligen en trevlig tid tillsammans. Vi kom från olika hålli landet och via Köpenhamn flög vi direkt till Los Angeles för övernattning. Trivselresors representant mötte på flygpiar sen och körde oss till hoteliet. Efter den samlingen tycker jag vi fungerade som en sammanhållande grupp öljande dag flög gruppen via Honolulu till ön Maui. Honolulu r'älkomnades vi av vackra flickor, fick vära lei, blev fotograferade o s v. Här sällade sig också nger - Trivselresors guide till gruppen. - väl hand omhon tog sedan mycket oss under vistelsen på Hawaii. Det blev en underbar vecka på Maui. Bra hotell, fina bad och mycket bra möjligheter till träning. Tack vare nger fick vi också se mycket av ön. Hon tog oss med huss till många intressanta platser, bl a till den nu slocknade vulkanen falea- Starten i Honalulu Maratbon Banan gick från Aloha Tower ge- nom Hor-rolulu centrum bort runt Hax-aii Kai och till målet i Kapiolani park. -\r- oss nio var ätta anmälda till loppet. \-i gick alla runt. Bäst blev Lennart Sr-ensson från Tranås på ca {lla i-ar helnöjda att ha klarat detta ganska krävande loppp. Jag tror att den enda flickan i gruppen Kerstin var gladast. Det såg i -larje fall ut- så på målfotot. Dagarna efter loppet gjorde vi utflr-kter på Oahu, bl a till Pearl Harbor. \-i badade förstås, gick på Huladans osr', Så var det plötsligt slut på en intressant och my,cket givande resa. iyget gick mot Skandinavien igen. Till mångas förnöjelse fick vi en natt i San rancisco på hemresan i stället för Los Angeles. Det var vädrets fel eller förtjänst. Tore Andersson kala. Lördagen den 0 december börja- de allvaret närma sig. Vi lämnade med stor saknad Maui och flög till ön Oahu och Honolulu. Dagen gick åt till förberedelser och uppladdning till tävlingen. Tore Andersson H'onolulu Marathon Den december kl på morgonen började bussarna gå ut till startplatsen Aloha Tower. Kl 6 gick starten och ca löpare gav sig ir'äg i mörkret fyrverkeri. Temperaturen höll sig på skaplig nir-å före soluppgången. Vid 7-l2 8tiden blev det betydligt varmare. Den stora luftfuktigheten gjorde också att det kändes ganska tungt. 707 '8t ? Kevh yån, USA sttre Ms0ormäck, CAN Craeme flold6n, l,lz 64 Lennarl Sansson * 44 Anders o ebrall 628 Sören Konrådsson* 668 Jouni ftåntekoisu 742 Beftgl olofssön 8 Mikko Lotvonen 98 Jonny Blomqvist 964 Göran orsberg till ackompanjemang av bl a ett storslaget 297 4S M40/!C M20 M40t 44 M0284 M0t M4080 t'å20t20 [40/S Pel6r Vinrä Jan Afld rsson M0/42 M40/? Tom Sillfors Lsil Svenssoft* Starran P rsson M20/272 M0/ 47 M?A/276 Sör ft Önwall Maggie Andersson M0/ i(50/ ZZ7fr Z%2 Magnus v ftningsson Tore Änders on' (enn6t Joharsson Stsphafi Somogyyara Eryerl ky$no, Lensärt Joiån$ofi Bengl Agelald Krrstin 0lsson" s2s i g0l B6t Pete, Hans on K nt BUdSä Eert lnglehammar Hans Lirfldon' Per Ålmerstaöm Göran No{din Lennart Barklund Thore Engwall Per'Arns Aflensten Slure Ssndvall+ Pia Stigell Kain oyrelius Lolta ydång BBnot Skyttiämmar 2% ilra.20 6s M0/5sl M60ll M0/6 8 M2t/427 M 0/ S M0/865 M0/865 KX0/f0 M20/67 M0/070 M0,/204. M50/20 M0/407 M0/45 M50/25 M408CS M4G/926 M60/ K20/4$2 lb0/588 x2a/459 M40/45.7.5S s 4.07_09 4.A7.r 4.4.S t S s G7 7

8 Helsinki City Marathon Eino Tossavainen. 596 Gerl Vende 598 0lli Savola 60 Bo Broslröm 602 Gösta Henriksson 60 Jan Erik Blom 645 Tredje upplagan av den finska huvudstadens maratonlopp ägde rum på torsdagen. friicirottvm:s vilodag, och hade samlat +r++ startande varav 700 utlänr-ringar från trettio löpare [,4ar]n 262 StgWnterdah Ardelius.9 2l Bäisänen. 9. Kjell\y'agnusson.r t Jorma Bauha a Kalevi l/eri äinen Välnö Kuukasjärvi Lennart Svensson Erkki Vesa Per Llndh Peler Haglund Leil 0dman Lennarl Svills Slelan Guslalsson Arne Julenius / bven Ake Jats Per Åke That Ji9 472 Aima qa a ol Jussl 490 Jan Gidlund 2 56 John Erik Nyman Johan Brandström 525 lrgvar 5römberg 526 Per flgmanson 54 Curt Sandberg 57 o ke Nyberg 555 Nrls 0la Westerberg 575 i Bo Ekman Görån Nilsson r A s Leil Renlors G!nnar Guslavsson Lars Wallerius John Erik Laselle Gert Persson l.lll Johansson Rolf Andersson Erkkr Hyvönen Niis oslnor Heikki Bäsänen rjöjyrkinen 26. Heimo Saarinen 29. Horsl T llybs Jorma lvailala Tord Brän;mark 58. ove Engman 6. Paavo Tolander 69. Haimo A sterslå 98. Hans Bruno r0 4.s 4t.4 Jan Mossberg Bo tlll\,4athasson 49. Kari Ni sson 420. Hannu Piilinen Henry Wikström Jorma Vatlulainen 466. Alfredo [,4unoz 474. Ake Anderssoo 5r JormaJokinen Jan Nordln lb K'G Nyström Tomas Hedman Ralner Loihuranta Esa Matti Salomäki Bo Jansson Tore Bergstedl lvllkael Thurow Bengt 0 ssrn Peler LinCqvisl Jan Johansson Peler Wies er Jarmo Tåani a Sven 0of Johansson Timo Kauko a r t l99l , Roll Car son i r Kent Ramslrom Er k Hedin Eero Sollanterå Karl-Erik Kar sson Keijo Eloranla r Hans 0rsing 0rn Dysholm Per Ryden [,ikko Haalaja Riku Kyl 6nen lngwar Heinrich 62. Leif Holmberg 66. Eero Ahokangas 695 Pekka Harlu 709. Torsten Eriksson l 0 Bl Jouko Slmilä Karl Axel Petersohn Ral{ 0hman Bo Stenmark Penili riman Knul Blorkman Kurt Ä Slob om l\ r e Leino S!en Si(öld Xinnunen !ss lel Larsson )::,e ful lolide i klassen r M60 ': G!fraf Bons ': S E'rid Enksson 'l re.o rla ofen :2 '! s Larssof Slen På mqv st -ia j,! (ar Gustav Skyhed ae Sven Kja lman i 5-q ooare fullloljde rollmaran, rollhailan B DAPEST ROTTERDA tsoston S äter 28 apr 28 apr i o52a \ r COPE\HAGEN Gävlc Ostgötamarat()n. Linköping mai 6 maj 2 ma) Landsk rona mai mai 9 maj i 7 0r-t} 5? 90 o 'ARS LONDON V ONDERT'L i o Stut'khcllm RO DE JANERO Luleå-Boden A o92t Pirjo.22.A pare fu lfö jde öppna k assen lör kvinnor.49 0B r0 2:!2t22 K i2 i6 : 6i 6l.2 2 Bar r Laatikarnef Le ra Vattu arnen Le [4 lalast S!sanne Alvenslrand S:.k(; K nnunef 4 r4.0 Arnrkk Niem ne! 406 Leeia [laenpäa U a Hansson 66 opare lu lfölde klassen Sr anstein K A t 0-76t 7A l8 iuli Killingi 09s0-s0 90 aug aug Olandsbro o t 4 aug, Diurklou, Odensbackcn MOVA ll aug..önköping l8 aug Trestacls 8 aug Västerås 9 aug Strömmingsm?tan. COPENHAGEN Nils Holgersson 8 26 Rose'l\rarie Anila Blrgilla Bromölla Knalleland 28 ylrli Wisby t qzv k assen [,460 Vasarainen Lölqvisl Berström 72. Mertala 78 Ann'C Hedslröm 82. Thea Björklund 97. Gisela Nyman 98 Christin Nyman 09. lvarlut Ahola 8 Guni la Ho mström 5 S rkka Sandrdn 48 Karln Hallln l9. 55 juni Glada Hudik J0 iurri Orebro Citl' J0 iuni Skelleiteå Midnight - iuli 7 juli 2l iuli 0 46 Kvinnor 0 RO\r apr apr apr 6 apr t, [,450 Komma,n de mczra,t onlopp tt apr l 5 -a:s Klang.0 5 Börje Nyman lngemar Eriksson S?!ed Lundberg 258i2 Sven-Åke zakrissor Kauko Karjalainen Erkki Kauppinen Tåuno Nurmi Laurl lmatero Su o Älsänaho Raimo Ahomäkl i': 2 : :: 2,4.: : :a s : :a :: Gustavsson 706. Seppo Lyytinen 708 Ve i Erkki Tuom 77. N.4ikael Hedmaf 77.: Hans L ewendahl Per Jacobsson Antti Daschek Claes'Göran Johansson Anders Albinsson 0lli-Pekkå Salomåk Sven Å alkeby 629. Harri Laakso 60. Lars Lovdn 65. Lennarl Guslfssoa r Miltjas Tomas Millias C aes l.lnto Huttunen Rune Bäcklund B Bo l-lnge Torslensson 4 Jan röberg 44. Kje Jansson 54 Benqt Jöfsson 55 Per Anders Hansson 75 Ehsbiörn Holmqvist 80 Pekka Anderman B2 Reino Puhakka 84 Peter Kiel ersson 200. Edward Sohl 205 Johnny Nyhl n 207 Jan Ni sson 26 Timo Wah gren 2 Jorma Hadika nen 256. Urban Apell 2Bg Jan Persson 296 Torgny Bergslr(jm 299 Thorblorn Blorch Bi Aker rnd 52 Erkk A alauri 56 Björf Arvidsson 425 Erlk Brandström lll Tom Pedersen Dag Helander Bo Nyman Risto Barsk Angelo Redaelli Seppo Karonen Aarre Ko ehmainen ngve Sohl [,lanlred Hägglund Parll Jansson Tage Jagne Ve kko Korlund Bo Lindström haro d Johansson S!en-Gunnar K ndenås Bangl Svahn!e (ko Kosklnen P!ne N4attsson öppna krasse Esa Koti ainen 2 Biörn Larsson Johansson 205. Jörgen Holmberg 249. Lars elolblad M50 al :5 Raymond Almqvisl Leonardo Cardenas. 0 Hatr 94 lopare lu lföide klassen :l.a 2 r: tullfölde Karl-Gusåf Nöid Göran Gustavsson AttÅmossa Arvo Salminen Heikki livanainen Anlero Kurvinen ngve Marlinsson Ve i lnnig Kyosli Karvonen Boand Lindberg Unlo Hariunpää Båymond Duke Berkeley,;8.,r ta _': -: a' BB l 248. Jan Lindslröm 25. Baimo Puurunen Ronny l\y'attsson 247. Håkan Lindberg Lars Elllors Tauno Myllymäki 46 Jonfy Pelersson 59 Pererlk Hagberg 60 Leil Warebflng Jörgen Brännmark Slen Rös er 275. Curth Zetlergren Tell Hermansson Jan Ahlstrom 244 Johan Björkiund l\l kael Vikman A4 2 r Lars Elfving 989 r7 assoi Kjell Billström Matti Kekki Perlleynert Hannu Ruokola M El orsse [4axe ove Karlsson 249 löpare Kjel Rendaht 2.7 Henrik l Paul 225. Kurl Bo Persson 9. An Putaaa 22. Blorn Eg und l TomSllors 970 Jan ove Nelsby Män. r banan. 208 Erik Li lsebbas 225. Sture N lsson 849. Leif Hallh fullfollde sträckan, som var nara nog identisk med VM- 5l Per-Äke Näslröm 807. Bisto 2086 or Antli Korhonen 747 Amlne Benhaiji 78 Jan Oahl l:rnder. 92i Röös Matti Haapiainen Görao Sandstr0m Håkan Axen Kimmo Hulkkonen Tauno Sak nen Håkan 206 r S2 i o2t- L Söclcrhamn 25 aug Höga Kusten 26 aug REJKJAVK o6-rc 6

9 KW-maraton att se till att man ligger bland de sista vid 0 km resterande 2 km kan - vem ju som helst springal ( Westmannia) Det gjorde Lennart ors, Tävlingsledaren Bosse som med äg pä 78:e och med "kronisk" jämnfart var 94:a i mål ef- Lindkvist hade mänga järn i elden och som legitimerad förbundsbanmätare kunde han informera om att vändpunkten utåt ter.7 vid vändpunkten. M2 llamn, tödelssår, AtS Thommy Blomqvlst, -55, ltx SalE Bongt Agren, -50, Enhöma lt Seppo Laine, -52, Eskilstuna l\,lats Lundblad, -56, Va bo A Göran Lagrol, '50, Sävedalens AK ove olsson, '59, Kvarnsvedens Go Gunnar Sjndt, 52, lemlngsbergs (0) Kjell Rendahl, -55, Enhörna LasseJ0hanss0n. Melleruds RogerAndersson, '55. i Sata K' 7-maran togs av Thommy Blomqvisr, Sala respektive Got Eengl Salomonsson, '57 Åsbro Henry Eriksson, -49. Kvismareda ens t PekkaAndermann, 65 0ranberos AtS Anders Gezelius, -50. orebro Egil Takle, -58 N0R Lars'olovWedlund'55. Mby Bekame co SeppoJuttula, -5, Räby Rekarne Go Bengt Agren. Enhorna. AK Motvinden till trots hade loppet en del "runnerups". Seppo Laine och , Vaitenlatis i K Hans Andersson, 8örje Råberg, -49, Råby Rekarne Got Torsten Hjerpe, -50, Bo Alsterlund, -5, Kvarnsvedens Got Mats Birkeståhi, -58, Westmannia Per Erik Melander, -49, Eskilsluna Steinar Mathisen, -57, (0) Västerås slutade på en siätte-sjunde plats. Hans Björkkvist hade NoR l0mas [,4arkstror 49 (al.inehorts.]4 00 Lennart ors, 52. i,4aratonknallarnas 4.58 Örjan Wedin '55. Östhammars.j7.40 placering och,.5 vid första milen S( t Sören Bjork -49 osterfärnebo Leil Rysdn -5. Brevens 8 nqt{hvekdahl. 55 MJdmkfldtare kiffi Hdl rand.-58. MäAmkoaltilB gav sen 84:e plats och jämnfarten gav riil slut fin utdelning med i {20) Andersrundslröm.-4l,Höosb0At(.2.25 lertsvensson,-44,linköpinqsgt.8.4 lngemar Lövling,,45, Hans Törnblom, -47, Västerås Västerås K2 G M Västerås Lars-Gösta Nilsson, '42, Eskilstuna Bert Holmblad, -40, Toivo Vuori, -4, Högbo Slen-Ake Willson, -9, Skövde Lejf Engstrand, -42, Råby Rekarne Got.0.6 Kiell Lundström, -40,.0.05 Conny Anderss0n, -42, Hemlinaby.7.2 Göta G Göta LK (0) ransjaska, 9,Westmannia Sören Konradsson, alu Soger Dahlbom, -40, J0rdbänningarna Veli Paiari, -40, Eskilstuna Håkan Johansson, -4, Eskilstuna Siven Jansson, -4, Postens Västerås 8jörn Smeds, Upsala oldboysktubb rro tan. Nyligen i en amerikansk Grillby -8, redrikshols Lars rohm, -6, Nordia, Göte lvarsson, -7, Tibro AK Toivo Jaakkola. l\,lolala A Willy ovist, '8, Eskilstuna Slig Hellslröm, -6, redrikshols.02.7 Gustd Gustessn, -8, Sundsvails didrottsf Hatry Söderberg. -4, Strängnäs Bengl Wallin, -7, alu.0. Tord 8rännrwk, -8. agersla Running Club ) ( BertilJårlåker,-6,Tiwaz dn Aryidsson, -5, Maratonknallmas Eengi Ryden, -5, Eskilsluna Erik Malmkvist, -8, Westmannia Hans Blomberg, -7, Eskilsluna M50 Munkfors Nilsson,, agersta Södra K ' oskar Hanssen, '29, Västerås.20.9 Rolf Jonsson, -0, Eskilstuna.9.4 Anders Karlss0n. Upsala ordboysklubb.47 7 Ml'ur Nilssn Upela oldboysklubb ollerydberg,-,kvästeräs -47 Kvarnsvecens Goi Raimo Jokinen, 45, alu Tommy Wal er, '47, Heml ngby LK Lennart Vallin, -45, Akele Ake Lutner, -45, Vikingen Hans Björkkvrsl, -48, Hogsbo A K Göran Karlsson, 47. Äby S0K som han upprepade tre veckor senare i Vinterma M45 Ralph Nilsson, Per Sune Edvinsson.-44 Skeningen K Armas Tamminen. -48 Weslmannia Jouko Kulju, Tulling Tumba tretimmarsvallen Stig Hellb rg,, Eskilsluna ( 0) A s Esbjöra Holmqvist, -46, Akete -46, VK riidrotl Kbnl Svensson, 44, ik Akele 2,58. Roland Wiberg, Ms5 K Hytte At A're Aroe.sson -26. Hemtingoy Gulrär Kansson. 25. {a l Uuslav Be.gvårl. -28, Motata RÄTTELSER Motion klubb/ort Eskilstuna Slockholm Nässiö Slig Stolpe, -4, ASEA -45. Siglrid Öryd, oiös Veikko(orpi,-S,Stockholm Kent Karlsson, '62. Eskilsiuna llamn, lödols8år, Ttd , Billy Ehn, -46, AndersLindström,'5. Eskilstuna Verner l\,4ihlberg, -5, Anders Guslalsson, -48, Postens.04.' HedbyA Hans ohlsson, Nils-olaWesterberg, -49, Magnar Johansson, -8, oxelösunds Sl( Bele Johansson. -9, Hällelors Arne Karlsson, 0K Denseln Mikko Hannukainen, -45, Mellösa Curt Sandberg, -5, Väsby Kjell Eriksson, Kvismaredalens Jörgen Holm, -57, A Örebro Rune Kapell, -52, Vikingarna Tord Nilsbert, -47, Strängnäs 20) George Kårlss0n Granbergsdars rans Svendsen, -47, ASEA Kl BK 0K orebro HJre ULS'avsson. Arlanda Märsla a6.4j r r Sten Ringkvist, -4l, Eskilstuna.2.5 Tyrone Vieira, Upsaia oldb Rol, Karlsson, -4, Högsiö T0rsten Lund, -45, Våsterås Kjell Larsson, -56, Dagab oanielvan Eerlekom, -55, Bankirfimornas Torbjörn Hasselkvist, -50, Eskilstuna Torslen Hammargren, -, (0) Skövde StureAndersson,'6, MariestadsA John Slrandberg, '52, Örebro Stud Bengt Andersson, -49, Ulfhyttans Georg Dawidsson, -4, Vretstorps Christer Vikman, -46, Kal e Korhonen, -50, agersta Slen-ove Bergwall, -40, Korsnäs Bune Blidh, '50, Johan Henriksson, l.lpsala oldboysklubb.7.42 Kjell J0hansson, -45, riluttsfr. Västerås.8.57 Nora Krisiinehamn (40) Björn Bertelin, -4, SPP;s kamratlö. Eengt odmark, -0, 0K Nicolaus LoOUin, '8, Västerås Stig Lundvall, -46, Barkarö Ull Kjellson. -46, Värmdö l\,läna-stina Berg, ', Grava Alvar Nord, -7. Brevens Lars Johansson, -4, Vrelstorps Dierl Kjelr Hiorl,-4, Ha lslahammar Sven-Äke Nilsson. -4 itipstad Bernhard Bengtsson,'2', Häkm Lundberg, -46, agersta Bunning Club.0. lvar Jdnsson, -44, Deoerlors Sven-Eric Carlsson, -47, Altta G b8. l2 (50) Solvikingarna.58.0 AK Sune orn, -8, ellingsbro Uno Karlsson, -8, Televerkets (0) 5 löpartidning stod det att lättaste sättet att genomföra ett maratonlopp är AK (0) Västeräs HansTapper,-7,[,4otalaA Häkan Carle K5 Ljisa Nikkinen, -4, Högsbo lvarjegers, -46, Hemlingby Solvikingarna M5 SP K...4i.4 E.44 t Solvikingarna i.56 t M60 Erik Östbye, -2, Gunnar Nelzell, -2, alu.2.40 Erik Holm, -2, Broddbo.6.00 Erling Häkansson, -9,.4.04 Henric Källid, -20, Maratonknallarnas Kylliki Kumpula, -50, Högbo.7.5 Ulla Korhonen, -5, Westmannia.20.5 l\,largareta Lundqvist, -9, Brollby.7.5 olke Jonsson, '2, Glid, Erik Un0 Eriksson, Jakko Thenunen, -2, och placerin g 40 Hasses kölvatten visade Billy Ehn att träningen gett resultat Leil Eriksson, -4, Eskilsluna John R Andersson, -6, Einar Johansson, -9, ASEA Palrik lwarson, -6. Västerås Eric Kustmark, -50, Knight Hammarö KLlNGT MARATON (Killingi A) Västerås Maraton S8$ Tävlingsklass män: 4. Sören Remar, Tvärred.08. 5; Göran Karlsson, AOy SOf.09.i klässj plad M4S/l M5/ sn/l M5/2 M40/2 Sen/2 Män seniorer: Cement ej Dan Ljungstam 2.5.i9 Peler med.7 vid vändpunkten och placeringarna 2 respektive 9. De båda Plac. 98 Eriksson Lars, t20\ Svensson. 5, tk WeslTannra Bengl Nybergh.50. rl( cöteborq Pe, Melen räjl 2 \9 2 Mats Lundblad började som försiktiga generaler Vinterma raton Tid Go gällde samridigr som DM fg. Västmanland och Södermanland och titlarna V r,,rg, meq 2.5o. En tlrbb Christer abricius, -50, Sisu, orshaga 2.' t Vesa Eemilå, '5, Räby Rekarfle T0iv0 ollonen, -55, Granbergs stark motvind. Ett lopp för taktiker eller löpare och Anders Andersson, -45, Eskilsluna Akete till Köping var alltsä 2.22 m och detta skedde i + 6", sol och Kartslad BogerPistoi,-4,KVästeräs ren hem V -. Göta Karl-Everl Stenlund, -42, Karl'Erik Söderma!,,9, Hallstahammar åg efter löpta meter. Retu- med sisu! Niilo Voronen, -47, Maratonknallarnas Tom Lövgren,,46, i2 Leil Nilsson, Skånska sen/ Nl40/ M40/4 M0t/ Sen/4 M0l/2, tamn, klubb Tid S A A t Sl{ A At (0) A rj$ Johansson, Lahnä,ärvi Br0r 0l0iss0n; Kiflingi Jan-Erik olofsscn, Xillingi Karl Mörtberg, Safiajärvi Göran Kangas, Junssuoando Bert Pålsson, Killingi Anders Landsröm, valhall Leil Rantaralo. Kiltingi Kiell-ove Skoglund. Enångers Arne olsson, Safldrä k Bror Snell, Kirunapostens Kiell Reineström, Killingi Bär Sällskapets overallmärke Banan k0ntrollmätt av leg. förbundsbanmätaren Johan Henriksson. Uppsala. 9

10 HOGAKJSTEN /t/t.arathon S\,ERTGES H'RDASTE OCH VACX.RASTE Män llamn, klubb Tid S0ren Pettersson, Gran nge Alliansen Arders Bodrn, Graninge A liansen Befgt Norlin, Va hall Peler redrikss0n, [,4älarhöjden (te Berglund Huddinqe Sven Åke Lundbäck, GH Tryggve 8önnqvist, KramforsAlliansen Er k Keskikangas, Hassela Jan Skedebrant, Ja les TC Hans Naucler r.56 (0) Lars Berglund, Bondsjöhöjdens Kje Nyberg, [rodo AK Dan Larsson, orbyhus Kle Sahlen, Härnösands Slukhus Sören Nylander, Värmdö Alf Westedind, Slori skarna Bengt Nordlund, Vibyggerä Äke Höglund, Tynderö Göran Dåhlberg, H-sands Brukshundskl Sven-0lov orsberg Umeä (20) Janerlc Sundberg, lalles TC Assar ager, Umeå Kjell Nilsson, Wäija-Dynäs K Bengl'ove Berglund, Umedalens Sture Carlslröm, Blörns Roland Lundqvist, Arnäsvall Håkan l/agnusson, Kr0nägg Sundsvall Hans Wa lvlk, Storfiskarna Anders Wiberg, Jalles TC Lars Göran Eriksson, Viksla (0) Samuel Granho m, N Lars Westberg, H sands Brukshundkl. Lorenlz N0rd und, [rodo AK riidrott Bengl Jonsson, Timrå S0K Bo Peltersson, Gudmundräringen A Siödin, Besele Torbjörn Häggkvist, Vingarna Michae Berl n,0rbyhus Ake.lohansson dsvllens Tk Göran Jansson, Della BTK (40) Benql Benatsson, S-va ls riidroll Leif-Åke Jacobsson, GraninOeAl iansen Björn Suneson, TT iger Slockholm Bertil Järlåker, Linköping Sune Ramström, Norabygdens Tomas Blom, 0K ors. Bispgården Anders Eriksson, B0ndsjöhöjdens Christer Leij0n, Ungdomsskidan Kraml Jan-0loi lsacsson, Björns S( Boden Slmon 0lala, Eriksl. Skldkl. (s0) Gunnar Bäckmån, 0sterlorse Tomas Magn!sson, De sbo Jan-0lov Eklund, Rörb0lagel Härnösand Mats Höglund, Brännans Thord Hjä m Krimlnalvårdens Jan Gradin. T Sollefteå Bengt 0lov unseth, Ströms!nd Johnny Weslin, Wärmbols Go Sten Weslin. 77 0rnsköldsvik r r r l l KennethPh,Sollelleå (60) Gösta Johnsen, Knivsta Bruno Westln, Ungdomsskidan K fors 0dd Berglund, Vårby kenl RannerLrd 0råns 0ve HCrnleldt. Högglunds lo Krsler Norrgård. N ian G dlund Trehörnlngssjö Lars-Erlk Renhman, Trångsvikens Esbl0rn Wiberg. Sundsvalls ridrott Eenr Teqe unc. Huddinge r r 2A (70) Timrå, Lennart Carlander, Tureberg Bo Andersson. Kvarnsveden G0 Boll Kar sson, VA Leo [,4ellberg, Bondsiöhöjden [,lats de Vahl, Kramlors Paul Alsen. VK Uvarna [,,lallors Svanle Hamberg, Ädalsl den Emanue Brännström, Se ga Umeå Rune Hellström. lrol dens K (s0) Enar Boman, 2 Pauli l\,luhonen, Sidenslo Bengl Engqvlsl, [,4oDo'Korpen Tord Bergman, SU Torstea Palbom, Gräsmyr Kennth Petlersson. SCA 0strand Er k Johan Wedin Nordingrå Uif Söderström, Banaljä s LarsWkberg JallesTC LarsGöran Biermert, Härnösand (00) Kenth Sandin, Skogs Kjell Högberg Militärslab. PeLJOhnny Svanberg, Brännans Lars Saomonsson, Själevads Bo and Liungqvist, Bo Jansson. MoDo All ohisson, Me lansels Leif tjattisson Gösla Håggund, E. S Klel Andersson, Saab Solna Sollefleå AK SU [,,]äli0m Scania ( 0) Lars Thidho m Brännans Bosse Wiklund, Sl.J i.28 Benh0ld J0hanss0n. Vanadis Kraml0rs Anders Skarin. SHST Spånga lenn ng inta. [.4e]lansels Leri Larsson. Hudiksval s B!fe Lundkvisi. MoDo A K Ragnar 0stlund, Linköprng Jan-Roger Jonsson Hems0 Bengt Enqvlst, N (80).2r 0.2r r s Långsele Bonässund ostero Gi G Alpina S-vall Slotts s0) Hasse Sundel, Sundsvallspolisen Kiell Wedin, Vinqarna 0 vik Torbjörn Hägesten, Ragunda Per Erik Skoglund, AGA-t Ltdingö Kurl Kempe, Umeå Kenneth Ehricsson, l,4alå Jaf Carlsledt, Resee Håkan Hydl ng, [,4e]ansels Lennart Thuvesson. T Sol etteå Guslai Krigh, T Sollelteå (60) 45 r Roger Nordin, 0rnäns Kenl Lövgren. Er ksl. Skidk Ange Sl g Jonsson, Midlanda l Kle [,yck]en, Kovland Roli Llf dström. 0sterforse Sluveribolag. Kjell Berg, Ungdomsskidan ove Berg, osterforse Per olov Svensson, T am Edilh Carl-Guslal Barrevall, Rossöns Slaffan Wikman,oieby Karl-Bert rom, CC Sundsvall Leii Savander. E Erikslund Hans Nordin, Timrå B lly Melinder, T Sollefteå (80) Leil ors und, Timrå ove Andersson, Söderberge, Sam Lundqvist, T Sollefteå Bengt Sandslröm, Sollefleå Hans Nord und, Bundv k Berl Lundin, Docksla BTK Jan Eurenius. SPK Trångsund Arne Lund, Upplands Våsby Berndt Jonsson K Aluminium Kenaeth Weslberg, Sundsva Roger Burman, Boris Amsköld. Kamralforen BJ0r No'l n. -sdfos S Eläkten l utrls J Ål.e Ca'rssor Volvo Lnev 'er J- på J Sven Johansson, Vinde ns Bengl Hi l, Sundsval.55.7 Hans-Erlk Hanss0n. Saab-Scånia Ådalen.55.8 Ullcarbin. Umeå.56 6 Tommyw k, Arnäs.56.4 Lars Bergslen Skellefteå A K Lennart Bergsten, SCA Tunada s Sågverk (200) l,4atlors SHST.58 tlmeå Kramlors Conny rånlund, K rånk Br0r-Evert Nilsson, Telev i Bonåssund Lars Peltersson. Aluminium S-va Berl Andersson, Sl g Wallin, Hans Holmdah, Univ.pers. Erik Ekman,ojeby Leil Ekman,ojeby Hans Nordstedt, KarlÖdlund,TS0llelleå (2 K Umeå S-vall tln fors Härnosand GunnarJanss0n.leiSundsval R0 Edlund. Härnosands ) Conny Törenius, Molidens Kjell-Er k oskarsson, Erik Bredin. Aluminium Lennalt Lundholm, Strömbäcks olkhogsk. K m Kronho m. Berl Krooks, Ungdomsskidan K Ulf Andersson, öl inge Henry Haglund Asea Sjukhus l l4 4 0l l 4 4 0l t220) Äke Sr verplalz Bondsjohöjdens Svante Molander Solelleå Lennart Vestrn. Se ånger icmmy Helrl n JCC S!ndsva Jan Erik ransson. Sjalevad Ull Nordström. Wilstavarls AB Börje Melin. Lucksla Bo-Thorsten öll, SL Hudd nge Jan Gunnar lvarsson. Sundsvall Kent Lundgren, Umeå (20) ljlf Ericsson, ritidslöreninqen [,4als Åke t\.4oberg, Sollelteå Skidklubb Anders Nordenberg Umeå 4..2 Hans Lundqvist, T Solleiteå.56 Tomas Rvdel. Kramfors 2.09 Kenneth Berggren, Lycksele 2.5 rank Li ledahl, Kriminalv. H sand 2.48 Bengt ällström, T Sollelteå 2.5 Bengl Könberg, SU r.4 Hans Jenneslö, Mo0o AK.9 240) r5 Blörn Sprängare, MoDo Le Henry Svensson, Sundsva Kar Erik L lla, redrikshov Åke Wrkslröm. l.lmeå AK 6.4 f Andersson. CK Umeä 7. (250) (90).0.42 Arvidsjaur Biörkådalen All holm Sundsvall Jan-Eric Eng und, orsmo Ebbe Sa omonsson, [,4oDo AiK Kjell Scherman, Biörna Bo Holm. Kälaren Sven olov Jonsson. Sävar TK Lars 0lolsson l\,4ellanseis Gösla Hed und, T So leiteå Thomas Hellberg, NorrfoS Bo Åström, Gideå Rune By und, Nordingrå 45 jl4 Jan 0lsson, Bondlohöjdens K Klell Nilsson, Delibralors John-Erlk Weslln, VU Umeå Bein Ärlemo, Vägverkets Thorblörn Spängs, Stockholm Äke Hamrin Gereslaskolans A HAgglund, rösö Kjell Solnes, öreningsbanken Steian Björk CC Sundsvall Dennis Wackerberg, Drös Sundsvall ( 70) Kurl Näslund. Härnösands Bråndkår..0 Sören Nyslröm, Postens sporlklubb.2.06 Jan Dorsch.2 9 Kjell Wikner, 2.25 l,rats Östman, Vibyggerä Bernt-ola Sunde l, Kramlors S.6 Börje Gustalsson, Llber Sp0rt 6 Lars Karis, 65, (20) Eskil Strandman. Överboda Umeå..4 Äke Sjölund, Arnäs Hans Norling,.4.2 Anders Sylvan, LarsEr k Nyberg, ramtiden.4.29 Hans Söderberg, Arnäs Einar Westman. l.lmeda ens 5 04 E nar Jonsson, Blörna 5 05 Klell Slrind und, Solletteå Toivo Wigldn, Solleileä.5 05 (0).5.5 J0el Mådenss0n, Kubbe-N0trflärke Evald Karlss0n, Kronåskamralerna Lennart Bylund, Kristin bergs Lennart Dahlin. Bamviks Statlan Perbo, Nordingrå.6.00 Ulf Sandlund, Al!minium Nyberg, SalsåkerU långer.6.0 Lennart Sven-Erik Johansson, Bondsjöhöjdens K.6 09 Kennelh ostberg, Cadbury Bert Back und, Aflräs (40) ( Klel Sundberg. Kema rit d Sl0ckvlk Kaf Gosla Nordberg Skel etleåa K r0 Kenl Svelander, Bllspedition Boger Lenman, Bondslöhöjdens Håkan Elf 2-02 Sollefteå ngemar Palbom, Ål dhemsskolan Lars Dahl. Ramsås Ä(lrur Slölander, Brännans lcl'an Gy lrngberg, Sollelteå qune Hi lslröm. Sjålevads Henry Ah en, Kabi V trum S holm Leii Er ksson, Esk lsluna risksp. Anders Bergslröm, inska ör S val (260) fit? l) Cole Wikström. Umeå Pei Hedstrom. T S0l elteå Benri 0olsson. T Sollefteå Bengl ololsson, T Sol elteå A lan L!ndgren. Domsjö Ni s 0hlsson 0råns Jan Jclransson. Öråns Lars-E Soderback. Bjärsla Sven-Erik 0rsgren, l\4ellansels Penli Kokko, Mel ansels Kurt Nordlånder, Sollelteå Tord Veslman. [yclelqensjo v Bo Loden. Sorberge Nore åge brant. Grenges Alum nlum \270) Slen'Erik Westergren, Televerkels SLrnc HP 4.29.s r lqtrnm ÄsclP lk Arne Karlsson, Volvo Umeverken Åke redriksson. Håk0niterna llmeå Lennarl Nylander, Beckers KK Bengl Dahl n, Saab Scanla Ädalen 4.2. (280) lngemar Pellersson, T Soll lteå Rune Danielss0n, B0ndsiöhöidens 4.6 Johan l\,4agnusson, Sundsvållsbankens Sven Wikström. Kabl'Vilrum S-hom 4 7. Allan Hansson, Bengt Pelterss0n Sunds Deflbral0r Kennelh Granberg Umeå [rotorcykelkl Rein0 J0nass0n. J0hannisberg Arne Soder ind. [lodo Birger Gustalsson. Sollelteå (290) Thomas Nilsson. 4 K Härnösand AK AK Umeä Kent Nr sson. Sandvlkarna 4 i! Benot Linoer t So letteå Jantrq en. ica-cer-e Uneå 47.5 Eiarne Andersson Länosele Lennad Hedlund. T Sollefteå Anders Engslrom, MEAB Hägerslen 4 52.S Xe.np llel'n, 0 fshdld)vrk Rune Lindsäler. 4 Öslersund Kerneln Sj()oil [,4yckelgers.d (00) Sven göran Nilsson, Skorpeds Berti 0lsson, Skogslöp. Slälevad Helmut Näckdal, risksportarna Luleå olke Sjölander, overhörnäs Johnny 0lsson, Vattenfa ls Umeä Göran Eriksson, Ungd0msskidan K-f0rs rils redriksson. Ramviks Kvinnor [.4eeri Bodelid, Högbo G Eva Liunoslröm, Enhörna Lizeiotte Westman, Nordingrå llonica Krigh, Remsele U Karin N0rdlund. [,4000 AK riidrott Annica Bergman, SU [ronica Jaobsson, Shorpeds Sh Grela Adollsson Öslersun., 0i( da Sarädlic, Eskllsluna risksp. Annika Kllngryd, Soilefleå (0) Ulla liesberg, Soilelteå 4?4 --

11 GÄVLE MARATON Kjell karlsson, -46, Slrömtorp Bo Dahlsten, -47, Skidkamraterna Håkan Palling, -48, Turebergs (Gävle G, Skade och Valbo A) Män Erik Lindblom,'46. Poslens tk Gunnar 0lsson, -6, Tjalv Go Herberth Nordmark. Luleå L0( Slig Sarelin, -40, Krylbo Sören Konradsson, alu Sören Alneberg, -57.0ckelbo lvar Jegers, -46, Hemlingby LK,lamn, lödelseår, tlubb ove 0lssofl, -49, Kvarnsveden Tid Karl-Evert 0lsson, osterf ärnebo Jan Petlersson, -5', Hemlingby LK Eengl Wikström, -56, TLmba Kiell Lindqvist, '45 Mats Lufldblad, -56, Vålbo A l\,lagnus Jeppsson, -66 Krjsler Jakobss0n, -5 Hemlingby LK Jerry Hedlund, -48, Hellas So Tommy Waller, -47, Hemlingby LK (0) Jouko Hyvönen, '4, Hojors A Bo Alsterlund, 5, Kvarnsveden Tommy Lindholm Jim Sjöström. 5, Skulskärs 0K Sune Lewin, '4, Semlingby LK lvar Jönsson, -44. Degerlors Kenneth Zelleroren, '49 Geile Sune Larsson '42. Hemllngby LK Enn 8aela, 8, Gelie AndersGezeiius'50 orebroa Bo Lrndberg. -4, Såndvrhens Gk Slig Källs, -4, Hemlingby LK Tord Lindgren, -42. Hemlingby LK Gunnar Lindbom. Skidkamraterna Veikko Korpi, -8. Slhlm. inska Hans-0lov Hurtiq, -5, Kriminalvården Torsten Berg, -54 Håkan Håkansson,-40, Hemlingby LK Arne Andersson, -, Hemllngby LK i\ragnus 0din,'52, Skidkamraterna (40) Seppo Jårvi, -42, Söderlors co Hans'Ake Löfberg, lrsta Krisler Palm, -54, Holors A Tage olsson, -8, AGEVE Jan Holmgren, 48. Skidkamraterna Nils Nordensköld. -42 StelaB Lindh. -6 Roqer Dah bom, 40, Jordbrdnntnaarna Lars Bickard Noren Skidkamraterna lsson 6 (20) 'f 0lle 0lsson, -42 Klas Göran Storm, -4, Lantmäteriet Lars-Göran Karlsson, -54, Ahlsell VVS Uao Wähien, -5 Erik Holmqvist go Weslin, -44. Sandvikens GK Gunnar Gustavsson, -46, SJ Sporl Thomas Jansson, -56, Järätta Lars Winberg, -46, Ulvsäter PelerJohnsson, -55, Järläl]a (60) Bo Larsson..5. Elohlårå C Nils-Arne Nilss0n, Skrdkamralerna lngemar Holmoren -4 Gösla odin Sktrikamfitern: Rolf Lewin, -40. Järbo t Kjell Sporrong,,46 Lars Göran Eklund, -5, ocketbo Håkan Eflksson, Kunosoården SX Åhe Persson, österlaäeio Hans Windhäuser, -45, Esso (70) Lars Hallberg, Gävle Ulf Andersson, -5. 0cketbo t Tor orsman, uppsala i Karl.Gunnar Sröm. Krånoede K( Per lterberg, -6 Björn Nrlsson,-46, Nordslö Andrew Sundrn Åke Eriksson,-0, Norrbuss SL l\.4arkku Järvi. Söderlors t Bengt Hdberg, -4, Sparlrämjandel (80) (0) K r r (50) Peter Weise, -44, Percy Bengtsson, Göte Äström, '4, Skidkamraterna Kvarnsveden UllNåslund.-60,crund-Data GötheJansson,',Järlälla A.0.2 rank Starborg, -47, Valbo.2.0 JohnAlneberq,-5.ockelbo.2.0 Karl-Göran Tom Jormelin,'46, orexler.2.4 [ l-tlidlanda ] 4..2 (90) Björn Cederberg,'42, Esso Leil Karlsson 0lle Lindqvisl,-0, Lånaheds Bror 0hslad. - Erling Mårshagen, 20 yrklöv rn SB Bengt Johaflsson, -4 Benny Schön, -9, Göla Leil Karlsson.-46 Jan Arnbom, Anedersberg KK S( Gurnar Btmdanl, -44, Hemringby LK '9, Skutskärs Kvinnor Heml nqby LK Kyllikhi Kumpuia -50 Hoqbo G lnga Andersson, Hemlingby LK Liisa Nikkinen, -4, Högbo AtK Margarela Jonsson lnger Borg,'45, Geile [.4aud Lagerlöf, -49, Gelle t Ulla Larsson. 5. 0ckelbo Gun Nygårds, r Maratonlopp i inland ör Sällskapets medlemmar med finska rötter och för dem som skulle vilja fullborda etr mararonlopp i inland, ett av långlöpningens hemländer, ger vi här lite extra service! När du ringer från Sverige till de finska kontaktpersonerna så slår du signal samt de siffror - angir-na som flnns härnedan. När du 29.6 i Hartola, :e inlandia Marathon Ahdinkatu 8 B 0 S-4OO7OO 27.5 Walki-maraton och Kalevan Kierroksen Maraton i (Markku Tunturi) 7.6 Helsingfors motions- i Hämeenlinna (Lauri Laiho) (Rauno Karimies) 2.7!:e Jakob Polcirkeln Veikko Mäkinen Kiekerötie S (Risto Kuusisto) (Penrri&Raiia Rika) O 6557 (llika & Tuija Luukkonen) (Jouni Hvttinen) (Raimo piiroinen) (]aako Lehtonen) (Paavo Talonpoika) l4.l0 lo:e KorsoJubileums raton, Helsinglors -9 82O (Veikko Mäkinen) (Teuvo Rovasakr) Etelä-Saimaan Maraton vid i sydöstra -O (Pentti Perttula) Chymos-maraton vid Lap- :e Rautaveden Maraton i Vammala -2 9 peenranna (kansli) (Paavo Pstynen) Ma :e Kullervo-maraton (kansli, Kari Kuikka) ROVANET,,l4 5:e Liperi Maraton (M) (Ahti Papinsaari) 8.8 Nord-Karelens :e mara- Ruissalo Maraton, Åbo TUL Linnankatu 7 S-200 TURKU rel: (kansli) (Kaarle Lempainen) 6 Saimens sjösystem Lammi Maraton 4:e Tiger-maraton te: tofl (Solveig Backman) (Reino Lammi) (Pentti Taat,itsainen) Rovaniemi Maraton vid Marathon i Ja- kobstad, Österbotten Nivalas 9:e maraton (Mauno Niemeta) (Hannu Haavisto) ( ", kväilstid) - inskaveteranmäster5.7 skap med bl.a. maraton 5.7 maraton i Rovaniemi) (Pekka Roukanen) ( " kvällstid) Valkeakoski -7,{ v borg 8:e Polcirkeln Maraton Adidas-maraton,Björne (Onni Toivonen) (Armas Käppi) 6t6gi, 64r4 rc Teriärv Marathon , 76429, 7659 (start T\'ÄLÄ (kansli) (P O. Hiltunen) V Helsingfors , OO958 kommer tillbaka efter loppet vill vi garna fä information om Ditt resultat samt en kopia av resultatlistan. 2:e Suomi-iuoksu, maraton och 00 km (start 20.00, 8 rim maxrid) 4.ll (Mikko Rautakallio) :e Åland Maraton Ålands drottsdistrikt inland adress: LUM , Koulukatu 29- (Matti Turkia) (Mauri Mäkelä) S-500 LAPPEENRANNA S-2200 MAREHAMN (kansli, Gun Nordlund) drottsgården l

12 ilaraton-utnilärkelser o SÄLLAPETS PRESTATONSNÅL tilldelas varje medlem som fullföljer ett maratonlopp under.0 (damer.55). Normalt skickas nålen till den nya medlemmen när den första årsavgiften har betalats. En ny medlem är dock inte berättigad till nålen om hans (hennes) maratontid överskrider.0 (.55). Vi har ingen möjlighet att centralt bevaka senare prestationer. En medlem som vid ett senare tillfälle klarar stipulationsgränsen skall själv skriva och ansöka om nålen. O PRESTATONSMÄRKEN GULD OCH SLVER tilldelas medemmat som fullföljer ett maratonlopp under 2.20 (damer 2.45) resp (damer.0). o SÄLLAPETS DPLOM tilldelas medlem som fullföljt 5 maratonlopp. SÄLLAPETS STANDAR tilldelas medlem som fullföljt 25 maratonlopp. SÄLLAPETS STATETT tilldelas medlem som fullföljt 50 maratonlopp. ANSÖKAN OM MARATON-UTMÄRKELSE föt 5, 25 resp 50 fullföljda maratonlopp sker på en speciell blankett som rekvireras från Sällskapets sekretariat - Box 28, l0l 22 Stockholm. Tröjor, Märken Till: SVENA MARATHONSÄLLAPET, Box 28, l0l 22 STOCKHOLM Härmed beställer jag mot postförskott följande artiklar: o Tröjor stå,25:- S ME LE XLE Overallmärke Blazermäike stä st ä 5:- C o Souvenirvimplar Klisterdekaler stä st ( l0:- för 5 st) Namn: Adress:

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Hästveda Brottarklubb 1970-1971

Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Arbetets cup, Hästveda - Ore 4-4. 1970-09-19 Modén Tomas Niklasson Anders, Ore 1 1970-09-19 Modén Leif W.O.

Läs mer

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGSTRÄFFEN FÄLTSKJUTNING 30:de gången 27 APRIL 2003 200 starter. Vi tackar alla skyttar som trotsade vädret och hjälpte oss till en lyckad tävling. Gränser för

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Resultat Lista DM

Resultat Lista DM Bolmyra Svets & Rörmontage H 11 2,5 Km 5 1 40 Hasselgren Sundbybergs IK 00:10:22 00:00:00 2 49 Swidén Jonas Söders SOL 00:12:38 00:02:16 Sida 1 av 21 Österbybruk Bil AB H 13 2,5 Km 9 1 86 Larsson-Löfqvist

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Tjuvskytten Gideå Pistol

Tjuvskytten Gideå Pistol KRETS MÄSTERSKAP Fältskytte Revolver Klass 1 Arne Selander 3 Örnsköldsviks Pistolklubb 59 Guld 2 Patrik Hägglund 3 Örnsköldsviks Pistolklubb 57 Silver 3 Per-Erik Eriksson 3 Kramfors Pistolskytteklubb 54

Läs mer

T1 Örsundaracet Örsundsbro MK T2 Mineraljakten SMK Sala T3 Mini-Xplosion Västerås MS T4 Brukssvängen MSK Hammaren 04-01-25 04-04-25 04-05-02 04-07-04 0 = Startat men ej fullföljt - = Ej deltagit Bilklass

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping Resultatlista 2016 1 1 Leif Hedlund ÖPB 212 193 175 199 209 179 1167 2 1 Bernth Andersson Köping 215 180 184 189 212 166 1146 3 1 Roos Sandberg Fagersta 154 201 191 146 152 166 1010 4 1 Sten Andersson

Läs mer

M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve Emil Franzén -95 Östansjö SK

M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve Emil Franzén -95 Östansjö SK Resultatlista Lucialoppet 13/12 2014 Arrangör Östansjö SK och Vretstorps IF Tävlingsledare Kent Johansson och Per Börjesson Mulet, svag vind, +2 grader M 19 1 Simon Hjortmark.-00 Tjalve 0.39.53 2 Emil

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

ÖSM Precision i Bollnäs 11-12/9 2004

ÖSM Precision i Bollnäs 11-12/9 2004 Vapengrupp A 1 Anders Hagberg Mora Skg 49 46 48 49 46 49 50 337 46 48 46 140 477 S 2 Bo Simu Sandvikens Psk 46 48 49 50 45 46 47 331 48 47 47 142 473 S 3 Jan Helghe Atlas Copco Pk 48 48 48 49 50 44 46

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

Tävling: ÖSM fält grov -14,

Tävling: ÖSM fält grov -14, Klass: ÖPA 1 Beck, Thomas Salems PK 66665666 47/30 18 S 2 Karlsson, Thomas Salems PK 66666656 3 Björkman, Roger Råsbo PSK 66656666 47/31 23 S 4 Hämäläinen, Tomas Atlas Copco PSK 66666566 5 Råsbo, Robert

Läs mer

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Markku Kärkkäinen Urban Lindgren Vännäs MK Toyota Celica 17 17 2 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 2

Läs mer

OG GOLFEN 2014 Klass A

OG GOLFEN 2014 Klass A OG GOLFEN 2014 Klass A Lidköping Breviken Lundsbrunn Mariestad Hökensås Vara SkövdeEkarnas Falköping Töreboda LäcköKnistad Spelare Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poäng 1 Bengt Ryberg Mariestads GK 14

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

Startlista Örnsköldsviks PK's Bilfält 2011-03-20 Patrullvis

Startlista Örnsköldsviks PK's Bilfält 2011-03-20 Patrullvis Patrull 1 Uppropstid 06:30 1 K-G Johansson Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 2 Tord Olsson Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 3 Lennart Selander Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 4 Fredrik Johansson Örnsköldsviks

Läs mer

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2

GF 17 1 Jens Appelt Glanshammar (T) 4 4 4 6 6 24 6 2 Marcus Ollas Rättvik (W) 3 4 6 5 4 22 6 3 Markus Thoresson Glanshammar (T) 6 1 3 3 3 16 2 GF 15 Klubb 1 2 3 4 5 Sa 1 Darija Radicic Rättvik (W) 6 3 6 5 5 25 5 2 Marcus Åhlin Bälgvikens Skf (D) 3 6 6 0 4 19 3 3 Rebecka Lung-Niellssen Västerås Frivilliga Skf (U) 3 5 2 0 5 15 1 GF 17 1 Jens Appelt

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 25 55 2 Michael Wikström Lennart Nilsson NMS Boden Ford Focus 13 20 33 2 Jonas Rönnlund Rickard Normark Lövångers

Läs mer

Bil-O SM På pallen. 1.Alrik Stenström / MSK Hammaren 1.Börje Nilsson / MSK Hammaren. Thorbjörn Nord / SMK Malmö Hans Olsson / SMK Malmö

Bil-O SM På pallen. 1.Alrik Stenström / MSK Hammaren 1.Börje Nilsson / MSK Hammaren. Thorbjörn Nord / SMK Malmö Hans Olsson / SMK Malmö Bil-O SM På pallen 1961: Enköping 1.Alrik Stenström / MSK Hammaren 1.Börje Nilsson / MSK Hammaren 2.Bengt Jismark / Djursholms MK 2.Fergus Sager / Djursholms MK 3.Yngve Andersson / Göteborgs MF 3.Lars

Läs mer

SLUTRESULTAT. Avstånd

SLUTRESULTAT. Avstånd SLUTRESULTAT Avstånd Station 1 1/7-300 meter Station 2 1/3-440 meter Station 3 L2-390 meter Station 4 C40-430 meter Station 5 1 / 8-280 meter Station 6 S20H - 310 meter Statistik Klass Antal deltagare

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Fullträffen B2 Namn Förening Summa Standardmedalj Stellan Johansson Malå PSK 33/21 (5p) Anna Ölund Umeå PK 25/19 (2p)

Fullträffen B2 Namn Förening Summa Standardmedalj Stellan Johansson Malå PSK 33/21 (5p) Anna Ölund Umeå PK 25/19 (2p) Fullträffen 16-06-06 A1 Åsa Edvinsson Umeå PK 38/24 (2p) B Björn Karlström Nätra Skyttegille 35/20 (2p) B Linus Eriksson Vännäs PSK 32/22 (0p) Kennet Kalberg Vännäs PSK 28/18 (4p) Dennis Andersson Umeå

Läs mer

Välkommen till Söderhamn och SPF-Mästerskapen i Pingis 2017

Välkommen till Söderhamn och SPF-Mästerskapen i Pingis 2017 Välkommen till Söderhamn och SPF-Mästerskapen i Pingis 2017 Vi hälsar alla välkomna till Söderhamn och 2017 års SPF-mästerskap i Bordtennis. 60 st har anmält sig. Tyvärr har vi varit tvungna att flytta

Läs mer

RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014

RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014 RESULTAT STÄLLNING SM KPIST 2014 Fredag den 22 augusti, SM och Vet-SM Kpist Ställning SM Kpist 2014 Öppen final ställning Plac Namn Grund. Ligg Knä 1:a 2:a 3:e 4:e 5:e Sum. 1 Bo Wettergren 271 43 47 10

Läs mer

NSM /6 Precision

NSM /6 Precision NSM 2009 26-28/6 Precision Resultat Jun-precision NSM 2009 1 Cecilia Pohl Grovskyttarna LU 313 444 Resultat Dam-precision NSM 2009 1 Veronica Ferden Luleå PK 324 460 B 2 Liz Blomberg A4 SKF 323 457 B 3

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Örnsköldsviks Motorklubb - Jannes Tankservice Racet 2016

Örnsköldsviks Motorklubb - Jannes Tankservice Racet 2016 debutanter 1 14 Fabian Hålberg Örnsköldsviks Audi - 1 51 Sandra Sjödin Wallin Örnsköldsviks Volvo - juniorer A-final (Heat 57) 1 105 Niklas Palm Ilsbo MK Opel 7 2 100 Adam Westlund Gestrike RT Saab 4 Anmälare:

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat  pipan  Göran Hägg Bälgviken 41tr Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr Resultat F 15 1 Ella Carlsson Ramsberg 2 2 5 5 6 6 4 30 11 Resultat F 17 1 Robert Häggdin Härnösand 3 6 6 1 5 6 6 33 12 2 Kalle Åberg

Läs mer

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj.

den 7 september 2015 SAAB Mästerskap 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Klass Till par Total Särskilj. 1 ALEXANDERSSON, Patrik Landeryds Golfklubb 640102-006 A klass Par 72 Spelhandicapmetoden 2 BRUUN, Erling Vreta Kloster Golfklubb 680616-011 A klass Par 72 3 ERIKSSON, Fredrik Landeryds Golfklubb 730914-013

Läs mer

Resultat från Nsm pistol 2007 Precision

Resultat från Nsm pistol 2007 Precision Resultat från Nsm pistol 2007 Precision Resultat Kretslag precision 1 Norrbotten 1320 Stefan Eriksson 331 Kjell Eriksson 330 Jens Strömberg 330 Jari Törmänen 329 2 Västerbotten 1319 Ove Lundqvist 332 David

Läs mer

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Svenska Fotbollförbundets Förtjänstmedalj i Guld Åke Nilsson År 2003 Svenska Fotbollförbundets Förtjänstecken i

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1954-1955 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Eslövsserien i Hästveda, 1:a omgången. 1954-10-03 Svantesson Helge Persson Stig, Osby 1 Eslövsserien i Osby.

Läs mer

IND. RESULTAT VÅRMÖNSTRINGEN 2008

IND. RESULTAT VÅRMÖNSTRINGEN 2008 1 Johnny Schödin Sundsvalls SSK A 3 284 S 2 Örjan Jansson Härnösands PSK A 3 281 S 3 Lennart Selander Örnsköldsviks PK A 3 279 S 4 Jan Danielsson Härnösands PSK A 3 277 S 5 Ulf Strindlund Kramfors PSK

Läs mer

RESULTATLISTA Open Damer

RESULTATLISTA Open Damer RESULTATLISTA Open Damer 1 BENGTSSON, Pia Emmaboda Golfklubb 621115-025 Open Dam +25 97 2 KJELLBERG, Lotta Åtvidabergs Golfklubb 650310-053 Open Dam +28 100 3 BESTERMAN, Gunilla Vreta Kloster Golfklubb

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Resultat Kretsmästerskap fältskjutning C och kretsfältskjutning A- B- och R-vapen

Resultat Kretsmästerskap fältskjutning C och kretsfältskjutning A- B- och R-vapen Lycksele 23/5-09 Kretsmästerskap AC C-vapen Resultat Kretsmästerskap fältskjutning C och kretsfältskjutning A- B- och R-vapen 1. Kurt Marklund Norsjö PK 48/25 2. Peter Stenlund Norsjö PK 47/25 Särskj.

Läs mer

För 1:a Ottarstrampet. Kristihimmelsfärdsdag 13 Maj 2010

För 1:a Ottarstrampet. Kristihimmelsfärdsdag 13 Maj 2010 För 1:a Ottarstrampet Kristihimmelsfärdsdag 13 Maj 2010 Antal anmälda löpare Klass Status Antal 2 Brutit 6 2 Ej startat 2 2 OK 31 3 Brutit 1 4 Brutit 1 4 Ej startat 1 4 OK 16 5 OK 8 6 Anmäld 1 6 Brutit

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

Resultatlista SM Mormyska 2015 Individuellt

Resultatlista SM Mormyska 2015 Individuellt Resultatlista SM Mormyska 2015 Individuellt Herrsenior 1 Johan Axelsson Trosa AFK Södermanland 21 1388 1 980 10 1098 13 3466 24 2 Peter Eriksson Tunabygdens SFK Dalarna 10 296 20 1646 3 1710 4 3652 27

Läs mer

Klassresultatlista Veterantävling 18 aug Sida

Klassresultatlista Veterantävling 18 aug Sida Klassresultatlista Veterantävling 18 aug Sida 1 Ö4 4300 meter 34 anmälda 1 Anton Gumaelis Waxholms OK 33:37 0:00 2 Nils Gumaelius Waxholms OK 33:49 0:12 3 Sven-Olov Wiklund Arboga OK 37:22 3:45 4 Karl

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Vårslaget. Datum: 2014-05-31. Rond:

Vårslaget. Datum: 2014-05-31. Rond: Datum 2014-05-31 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Karin Orav 12,8 64.2 1 Karin Orav Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 64.2 1 Helena Hägg Örnsköldsviks Golfklubb Puttom

Läs mer

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Skövde Garnisons skf Resultat bana Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Klass 1 1. Viktor Nordström Bankeryd 42 46 33 33 32 42 42 270 Klass 3 1. Lars-Olof Aronsson Kville 41 44 40 39 38 39 46 287 Klass 4 1.

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Marcus Nilsson Lars Nilsson Vännäs MK Mitsubishi 15 15 1 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 15 1 Kenneth Andersson Inger Lundberg Piteå MS Subaru 15 15 4 B-O

Läs mer

Gränsträffen 2015 Haparanda PSK

Gränsträffen 2015 Haparanda PSK Gränsträffen 2015 Haparanda PSK Gränsmästare Christer Willman Kretsmästare klass A Ulf Lindeberg Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mikael Persson SJ PK Luleå 5 5 434434 32/23 2 Anders Stokke Luleå PK 4 3 342632

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1949-1950 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Skolbrottningar i Bjärnum. 1949-09-11 Nilsson Bertil Persson Stig, Sösdala 1 1949-09-11 Nilsson Bertil Paulsson

Läs mer

Tävling VSM Fältskjutning Datum

Tävling VSM Fältskjutning Datum Tävling VSM Fältskjutning Datum 2014-05-25 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 18-103 Arvika PSK Nilsson, Anders 19 (10:24) C 3C Nilsson, Anders 35 (12:32) B 3B Nilsson, Anders 51 (14:40) R 3R Olsson, Krister

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Norrlandsmästerskap i pistol 12-14 juni 2015 i Luleå

Norrlandsmästerskap i pistol 12-14 juni 2015 i Luleå Norrlandsmästerskap i pistol 12-14 juni 2015 i Luleå Fältskytte C, resultat Tävlingsdatum: 2015-06-12 Antal lag: 16 Placering Skytt Förening Träff Figur Träff Figur 1 Tommy Hansen Bodens Ssk 1 60 30 167

Läs mer

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II Datum 2014-06-24, 0800 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 0810 1 0820 1 0830 1 0840 1 0850 1 0900 1 0910 1 0920 1 0930 1 1 Mats Carlsson 49 Mälarbadens

Läs mer

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling träffens Resultat Jubileumsstationen NR 9 Belönas med 1000 Kronor till 1 Peter Andersson SAAB PK 67 Poäng Resultat i A-vapen Klass 1 1 Christoffer Sjösten Växjö PK 6 9 7 7 8 11 2 7 57p 16 2 Lennart Andersson

Läs mer

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK MIXED 1 Ann-Marie Karlsson Örebro BGK 37 35 72 Jan-Olov Larsson 2 MarieLouis Tunmats Örebro BGK 37 36 73 Stefan Viberg 3 Monika Andersson Djulö BGK 43 30 73 Gunnar Andersson 4 Jessica Rosén Djulö BGK 36

Läs mer

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat Tarstaborgsrundan 2008, Resultat 9-km, samtliga 1 Jakob Olars 84 Kumla SF Friidrott 33,05 2 Johan Röjler 81 Sk Winner 33,47 3 Stefan Olars 84 Kumla SF Friidrott 34,18 4 Ulf Hallmén 68 Hagaby GoIF 35,13

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

Redovisning av individuella resultat Allsvenskan Kungsörs SK Div 2 gr :a Kungsörs SK Div 3 gr :a

Redovisning av individuella resultat Allsvenskan Kungsörs SK Div 2 gr :a Kungsörs SK Div 3 gr :a Redovisning av individuella resultat Allsvenskan 2009-10 Kungsörs SK Div 2 gr 3 7 4 1 2 29 2:a Kungsörs SK Div 3 gr 4 6 2 1 3 22 5:a r.1 r.2 r.3 r.4 r.5 r.6 r.7 Sum % prestation Alf Isaxon 1987/2020 x

Läs mer

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Westerlund 38 Tranås 17 1137 4 Elke Borg 40 Tranås 15 1131

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Stockholm Storkyrka 2 Datum Uppsläppstid Transportgruppen syd Mästerskap

Stockholm Storkyrka 2 Datum Uppsläppstid Transportgruppen syd Mästerskap Stockholm Storkyrka 2 Datum Uppsläppstid 5:: Mästerskap Medeldistans Antal duvor 575 Svenska Brevduveförbundet 26-7-8 The Swedish Racing Pigeon Association Plac Medlem Fotring Hem/Av Hastighet Avstånd

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum

Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum 2013-06-16 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 01-307 Atlas Copco PSK Forsman, Alexandra 7 (09:30) C D1C Forsman, Alexandra 16 (11:00) R 1R Johansson, Kurt 7 (09:30) C VÄC

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Resultatlista

Resultatlista Segrare Erik Anfält: Rekordtid 2:36:16 Segrarinna Kajsa Berg: Rekordtid 2:50:12 Arrangör: Östansjö SK Resultatlista 2015-07-04 Tävlingsledare: Kent Johansson Tävlingsplats: En varvbana runt Vibysjön med

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Resultat i C-vapen Klass 1. Resultat i C-vapen Klass 2

Resultat i C-vapen Klass 1. Resultat i C-vapen Klass 2 Resultat i C-vapen Klass 1 1 Oskar Härn Åby SK 2/1 6/4 6/4 5/4 6/5 6/4 5/4 6/6 42/32 = 74p-24 Guld 200 kr 2 Mats Andersson Åby SK 6/3 6/4 5/4 4/3 5/4 4/3 6/4 4/3 40/28 = 68p-17 Silver 150 kr 3 Patrik Svensson

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Resultat Ölands Marathon 28 juli 2007

Resultat Ölands Marathon 28 juli 2007 > Resultat Ölands Marathon 28 juli 2007 Arrangör: Högby IF Start och mål: Start/Mål Löttorp. Alvedsjö passeras 3ggr Tävlingsledare

Läs mer

Startlista, singel: EriM 2007

Startlista, singel: EriM 2007 07:30 1 1 Joakim Gyllin 131 Viff Golfsektion i Lund +0,1 Vit 0 H 2 Lars Ekstam 12 Ericsson IK 6,8 Vit 0 H 3 Martin Trygg 218 Göteborg / Mölndal 7,6 Vit 0 H 07:30 2 1 Patrik Millsjö 190 Göteborg / Mölndal

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 8 mars 2014 Viksmon/Graninge, Sollefteå

RESULTATLISTA RM på skidor 8 mars 2014 Viksmon/Graninge, Sollefteå RESULTATLISTA RM på skidor 8 mars 2014 Viksmon/Graninge, Sollefteå Ett varmt tack till alla deltagare, våra tävlingsarrangörer samt våra sponsorer. Sponsorer RM 2014 Företag ABKATI Bil Nord, Lycksele Exxon

Läs mer