brolrtonlö Vi sciger "uälkomna"... Nr 68 April t9b4 Distribution: AB Berglind o Bergström Tryckning: Trycksakskonsult AB, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "brolrtonlö Vi sciger "uälkomna"... Nr 68 April t9b4 Distribution: AB Berglind o Bergström Tryckning: Trycksakskonsult AB, Stockholm"

Transkript

1 brolrtonlö Nr 68 April t9b4 \, \, v! Vi sciger "uälkomna"... Det är med glädje som vi denna gång säger "Välkomna" till ett ovanligt stort antal nva medlemmar. Tillströmningen av nya ansökningar om medlemskap har varit mycket kraftig under de senaste månaderna. Det var styreisens förhoppning att vi genom att utse Springtime till Sällskapets officiella tidning skulle få kontakt med många maratonlöpare som hittills inte känt till Sällskapets verksamhet och det ar klart att denna förhoppning har börjat uppfyllas. Nu böriar information om Sällskapet att spridas på ett mycket effektivt sätt. Som ny medlem i Sällskapet har Du på ett speciellt sätt blivit medlem i den stora maratonfamiljen. Maratonlöpning är inte så ovanlig sttm företeelse som den var för endast fem sex år sedan och Du har kanske inte något problem att förklara för Dina närmaste vad Du ägnar Dig åt. Ändå kommer Du med iakerhei att kunna säga som en annan medlem har sagt att "i Marathonsällskapet kände iag att jag tillhörde en grupp som accepterade vad jag gjorde". Det gör vi verkligen. Sällskapet är en kamratförening för alla som vet hur det är att springa 42 km och som hängivet förbereder sig för nya Utgiven av Svenska Marathonsällsk Lpet, Box 28, 0 22 Stockholm Redaktör och ansvarig utgivare: Tonv Bristow Resultatredaktör: G,Jran Andersson ansträngnin gar pä maratonsträckan. Som nybliven medlem har Du säkert uppmärksammat att Du inte är en riktig medlem förrän Du har betalat den fastställda årsavgiften. Detta gäller förstås även gamla medlemmar och vi måste, som vanligt, påminna ett ailtför stort antal att årets avgift ännu inte har betalats. Glöm inte atr så fort som möjligt skicka kr 25:- till postgiro Denna summa är tämligen blvgsam med hänsyn till dagens allmänna prisläge och med häns'n till att den inkluderar bäde Springtime och Marathonlöparen. Samtidigt som vi välkomnar många medlemmar måste vi meddela att styrelsen har lörvånats över att ett ovanligt stort antal medlemmar i år har begärt utträde ur Sällskapet, tydligen därför atr de inte ville ha Springtime. Detta var en överraskning, eftersom det inte har hörts en enda röst under året som har antytt att någon medlem var emot detta förslag som fick så klart stöd vid föregående Årsmötet. Många kanske andrar sig när de nu har hafr tillfälle att se vilken samlad information om svensk maratonlöpning som ges av Springtime och Marathonlöparen tillsammans. Under drygt fyra månader har det inte funnits någon maratontävling i Sverige, men nu ar vi pä väg in i en ny maratonsäsong dar det snart kommer att visa sig om vi har tränat med förnuft eller inte under vintern. Vi hoppas att Du också är valtranad och väl uppladdad när startskottet går och när Du än en gång ger Dig iväg med m framför Dig... Tony Bristow Tryckning: Trycksakskonsult AB, Stockholm Distribution: AB Berglind o Bergström

2 löpaade öreaden Anonyma medlemmar! Trots flera uppmaningar visar det sig att problemet med namnlösa in- betalningskort bara ökar. Kassören och medlemssekreteraren får mycket extra-arbete med alla inbetalningskort som bara har ett kontonummer som nyckel till avsändarens identitet. Därutöver rapporteras det att vi i är redan fått in ett tiotal inbetalningar som helt saknar identifikationsmöjlighet. Du tror förstås inte att detta kan gälla Dig men tänk efterl Samarbete med Trivselresor En viktig del av Sällskapets verksamhet har blivit våra resor till utländska maratonlopp. En grupp bestående av drygt tjugo löpare reser till London Marathon den J maj med Göran Andersson som Sällska- pets ledare. örmodligen kommer en mindre grupp också att resa till Rom Marathon den 8 april. tterligare mål som diskuteras är Moskva Marathon den augusti, Reykiavik Marathon den 26 augusti samt Rio de Janeiro Nlarathon den 2 juni. Som vanligt ordnar vi en resa till New ork Citi Marathon den 28 oktober. ör ytterligare information ta kontakt med Trivselresor, tel Genom ett flerårigt samarbete med Svenska Marathonsällskapet har Trivselresor nu stor erfarenhet av hur en resa skall ldggas upp för att tillmötesgå maratonlöpares speciella krav och önskemå. Till Grekland igen! Enligt traditionen ordnar vi även i år en resa tiil Grekland till Athens Open nternational Marathon den l4 oktober. Loppet börjar i b.vn Marathon där allting bör- platsen jade följer den historiska, och - banan till Athen. Någon klassiska gång bör vatje marutonlöpare vallinte 984? Vi arfärdas dit - varför rangerar en resa i samarbete med ritidsresor. Skicka in anmälningsblanketten som medföljde Marathonlöparen Nr 67 eller ring till ritidsresor (Agn«a Hesslow), telo& Veteran VM i San Diego är arrangeras ett Veteran VM i maratonlöpning ar. GAL - nteressengemeinschaft Alterer Langstreckenläufer den decem- i San Diego ber. Därutö\-er arrangeras i Bern, Schweiz. \'eteran EM över 0 och 25 km den -4 oktober. ör löpare som är intresserade av dessa tävlingar kan det vara vartatt notera att resor till dessa lopp planeras av RESO, Box Örebro. nformation kan erhållas från Arne Sundberg '20. 7 veaskarl utlandet öpnna linska mästerskapen. Erkki iluutiselle Kullervo Ekenäs, lt{ Joutseno, lll Män/6 Bo Åkerlind, Väsby Män/68 Curt Sandberg, Väsby K.4.8 Vi Män/5 Harri Jantunen gratulerar Dig tifi ett fullfö,it MANÄTONLOPP Maraton Korso Maraton, lil M40/8 Matti Haaplainen å ser det ut på framsidan ay en broschyr som vi försöker dela ut till alla debutanter. Broschyren inkluderar information om Sällskapet och en blankett för medlemsansökan. Vi har missat några debutanter hjälp oss att kontakta dem. - Broschyren erhålles från Sällskapets sekretariat, Box 28, l}l 27 Stockholm l -

3 Axel Sundebrant ser tillbako,... Vid årsmötet i slutet av mars aygår AXEL SUNDEBRANT efter sex år som Marathonsällskapets ordförande. Dessa har varit händelserika år för maratonlöpning i allmänhet och speciellt för Svenska Marathonsällskapet. Under Axel Sundebrants ledning har Sällskapet växt från att ala en förening med 7OO medlemmar till att vara ett stort sällskap med drygt 25OO medlemmar och verksamheten har blivit betydligt mer omfattande med styrelserepresentation vid ett flertal inhemska mafatonlopp varie år, med många utländska resor, med en serie Marathon Råd broschyrer och med en annan tidning. Vi har ställt nägra frågor till Acke om hur han ser på denna utveckling... '4 *4."- tt. *.r,- När Du tänker tillbaka på dessa sex är, vad är det viktigaste som har hänt? allra uiktigaste barförstås -Det uarit clen stora ökningen uad gäller maratonlöpning i Suerige mycket tack uare Stockbolm Maratbon förstås. nom Sällskapet dr det uiktigaste det att t,i bar bliuit mycket mer riksomspcinnande. Sedan får man nog nrimna kuinnornas frant nt a rsclt inom maratonlöpning dar t i jtt ser bara början. ad ar Ditt gladaste minne från denna periodt så många. Per-Det barciruarit jag oerbört tacksam sonligen dessa sex år bar gett mig. Det bar uarit en stor cira att uara med i en sådan samling för uad Axel Sundebrant agerar som Scillskapets styrelse cir. gengäld har Du fått se många lopp som åskådare och funktionär? Har det varit betungande? uissa lcigen, fast det cir inte - betungande när man gör någonting som man tycker om. Nu kcinner jag dock med bcinsyn till familjen och utuecklingen inom företaget drir jag cir anställd att jag cir tuungen att clra mig tillbaka. Man kan inte uara en balu styrelsemedlem. Du har själv sprungit maratonlopp med en bästatid av , men Du slutade strax efter det att Du blev ordförande. Kommer Du att ätergä till att vara aktiv maratonlöpare när Du befriats från ordförandeskapet? Jag fortsätter att trcina -Nej ocb bålla mig i form, men jag började kcinna för några år se- rlan att kroppen reagerade på ett satt som sade mig att det uar dags att sluta med de långa lop-!en. t flitigt som speaker uid maratontciulingar stamnter. början kcindes -Det det bittert ndr stctrten gick, men det bar uarit t,cildigt triusamt cttt ta aktiu del au arbetet uid. ucitskekontrollerna ocb cttt ge löparna uppmuntrande utrop. Det cir uiktigt att man uid målet tar band om alla som bar glort ett stort uerk. Sällskapet grundades 952 för att blåsa nytt liv i svensk maratonlöpning. Ar det inte dags att lägga ner Sällskapets verksamhet nu när vi uppenbarligen nått målet? Det måste finnas ett -nte alls.tak. samlande Sällskapets uppgift cir att samlc4 maratonlöpare, att samla idöer, klagomål ocb förslag till cindringar. Långlöp- ning är en au de bcista idrotterna ncir det gäller att ucirna om bcilsan. Maratonträning är mycket gynnsamför kroppen. Det cir klart mindre slitande att springa tugnt ocb långt. Du tror alltså att Sällskapet har en framtid? Sällskapet fyller ett -Absolut. stort bebou. En samlande organisation måste finnas. Det kommer att uara mer cin uiktigt som en At) de största samlande idrottsgrupperna i Suerige med undantag au lagidrotten. Vad har Du för budskap till Din efterträdare som ordförande? kanske låte.r egoistiskt, -Det men jag uill sciga: Andra inte så mycket i den utstakade linjen. Det beböus en lugn period cttt se effekterna au de anstrcingningar som nyligen giorts att utueckla Sällskapets uerksambet. Vi bar nått ett delmåt ocb efter sex år uar det lcimpligt för mig att boppa au, men jag boppas att det som ui bar gjort kan stabiliseras ocb uidareutuecklas.

4 Diplom från SParta ör några veckor sedan fick Svenska Marathonsällskapet ett fint diplom som tack för en hälsning som hade skickats till borgmästaren i Sparta i södra Grekland med anledning av SPARTATHLON '8. är hälsning hade dock inte skickats med vanlig post. Meddelandet hade framförts av Bertil Järlåker som bar det springande den 25O km sträckan från Atdn till Sparta i slutet av september. Sammanlagt 45 löpare startade ultradetta lopp - alla etablerade med förutsättlångdistanslöpare ningar att kunna fullfölja inom de tillåtna 6 timmarna - och 5 av dessa kom fram till Sparta med Bertil på 6:e plats med tiden..44. ör en utomstående är det sr,årt att få någon riktig uppfattning om denna prestation (sex maror i följd med en genomsnittlig tid ar, 5.20) eftersom banan även omfattade någonting som var näst intill bergsklättring för att passera berget vid en höid av 00 m efter drygt 5 mils löpning. Bertil säger att han fick ta både händer och fötter till hjälp över den 4 km långa väglösa biten som passerades under natten med amerikanska studerande utplacerade som vägvisare. Under tiden fick servicebilarna ta en l km lång omväg och löparna blev ensamma en lång stund innan de åter fick kontakt med sina medhiälpare. v v mest fantastiska -Detta var den upplevelsen iag haft som ultralångdistanslöpare, säger Bertil. Det hade inslag av både aventyr och tävling och det tillfredsställde på alla sätt min aptit på långlopp; inte bara täv- *g ling man mot man utan även en ultraläng personlig ansträngning utöver det vanliga. ör att fävara med i detta lopp var man tvungen att visa att man hade erfarenhet av långa lopp, men detta var lnte något problem för den 48åriga Bertil. Bl.a. sprang han 982 från Helsingfors till Stockholm över Haparanda och han har sprungit flera 00 km tävlingar och nästan err hundra maratonlopp. Numera ar Bertil dock mest fängslad av 24timmars och 6-dagars tävlingar. Hosten 982 deltog han i sitt första Z4-timmarslopp på en km lång landsvägsbana i rankrike där han avverkade tota'lt2 km. November 98 nådde han endast 204 km, men detta lopp var ju bara 6 veckor efter det grekiska äventyret och däremellan hade han sprungit Köping Marathon. ör att förbereda sig för sädana prestationer tanar Bertil ofta mil i vecka. ör Bertil är en vilovecka ca km i veckan. Det är det minsta han har tränat någon vecka sedan 97. Bertil betonar att det dr viktigt för honom på det meritala planet att veta att det finns marginaler för att kunna klara en stor vecko- Med kcilluatten ur lerkrus släckte Bertil sin törst efter det dammiga 25 ml len i mördande sol. dos. Dagen efter ankomsten till Sparta var Bertil ute och tränade som vanligt, till de övriga deitagarnas förvåning, och avverkade 2- mil. fr.trts

5 L Pä vag från At6n till Sparta fanns vätskekontroller var femte kilometer, men löparna behöver ytterligare näring på en sådan distans. ör Bertil får det garna vara risgrynsgröt, som förbereddes i Grekland med hjälp av en maratonlöpande assistent vid sjömanskyrkan i Piraeus. rukt, speciellt bananer, är också ett önskemål när Bertil planerar ett sådant lopp, fast bananer kunde han inte hitta i Grekland. Nu planeras nya ultralopp. maj springer Bertil antingen ett 24- timmarslopp i Wien eller helst ett 6- dagarslopp i England. Här springer man på en 2 mil läng bana och tar den sömn som man finner nödvändig. Sedan siktar han på det stora loppet över USA från Atlantic City till Los Angeles som ordnas i september för första gången sedan 928 som ett 5O-dagars etapplopp med vilodagar pä söndagar - vad nu detta kommer att betyda för Bertils del! När man pratar med Bertil vill han gärna understr,vka hur viktigt det är att kroppen skall byggas upp och inte slitas ner, att kroppen behöver tillfälle till återhämtning, men han tycks ändå inte behöver mer än ca 8 timmars sömn om dagen ofta indelad i två perioder. När jag - pratade med honom häromkvällen tänkte iag, att iag, måste se till att inte hindra honom fren att komma i säng. men han hade bara tranat 5 km den dagen och det visade att han skulle ta ytterligare en runda på 2 km innan han gick och lade sig - fastän han egentligen r-ar mitt i en vilovecka med sammanlagt endast 2 mil pä Programmet Tony Bristow t' Maratonlopp på kontinenten Borgmcistaren au Sparta uar lika glad som suensken när ban gratulerade ocb satte en oliukrans på bans buuud. bakgrunden statyn au Kung Leonidas. t \, 5.5 Bremen Marathon Post-Spo rt verein Bremen Luxemburger Strasse 9, Postfach D-2800 BREMEN Olympia City Marathon (Munchen) Postfach D-8OOO MUNCHEN nt.rhein-marathon Oskar Behr jr Königsberger Strasse 2 D-6729 MAXMLANSAU 2.5 Amsterdam Marathon H. Orii Kruislaan 2 4 NL.O98 SL AMSTERDAM 2.5 Neufchateau, rankrike, OO km 2.5 Paris Marathon J.5 London Mararhon (fullt) L.5 DSC-Höchst-Marathon 7. Bleul Postfach D.6OOO RANKURT 9.5 Wonderful Copenhagen Marathon 9.5 Weiden Marathon DJK Teiden Ludwig Wolker Veg 9 D-8480 TEDEN 20.5 Hussigny, Lorraine, rankrike, 52 km 20.5 Schönbuch-Marathon, Leinfelden, Tyskland 27.5 Geneve Marathon MG. CP 05 2 GENEVE, Schweiz 27.5 iirther Hafenmarathon \lanfred Brunner Erlangen Strasse 28 D-850 URTH.6 tllertissenmarathon SG -\{ack e.v. Posrfach 206+ D.-98 LLERTSSEN.6 Diilmen Marathon, Tyskland O.6 Rölzheim Marathon, Tyskland 7.6 Daverden Marathon, Tyskland f 8.8 Odense Marathon, Danmark 25.8 Klagenfurt Marathon 2.9 Oslo Marath«rn 8.9 Antwerpen Marathon 8.9 Vogelgrun, rankrike, loo km 9.9 redrikshavnmarathon, Danmark 22.9 Ciudad de Santander, Spanien, OO km 2.9 Paris, Avon Marathon för kvinnor 29.9 Bryssel Marathon O.9 Glasgow Marathon 0.9 Berlin Marathon SCC Berlin PostBox 9866 D-OOO BERLN 9 O.9 Luxemburg Marathon 6.0 Hanau-Rodenbach Matathon, Tyskland 7.lO Plitvicen Marathon, Jugoslavien. O Geiselhöring Marathon Richard Weichsegärtner Stadtplatz 2 D-8+"2 CESELHÖRNG 4.0 At6n Marathon (Kontakta Svenska Marathonsällskapet!) 20.lO Essen Marathon, Tyskland 28.f O Neuf-Brisach Marathon, rankrike 28.O Budapest Marathon, Ungefn 28.O stanbul Marathon, Turkiet 28. O Niirnberg Marathon Jochen Kraft Stadtweg 48 D.85OO NURNBERG Galilei Sjön Marathon, srael

6 erevlådaa Marathonlöpare är Din tidning. Alla bidrag är välkomna. Har Du någon fuäga eller någon kommentar skriv gd;rra:t titl Brevlådan, Marathonlöparen, Box 28, lol 22 Stockholm el i lagresultat 5. Linköpings G 6. redrikshofs, lag Ncir man lciser resultatlistan från Vintermaratbon och dess lagtciuling för 5-mannalag undrqr man lite till mans om den som uppröttat denna lista stirrat sig blind ocb i sin enfald bara rciknat Stockbolmslagen. nte mindre än åtta Stockbolmslag i tciten! Nu cir facit emellertid inte så. östgötalagen Linköpings G hamnar inte på nionde plats utan på fiärde plats ocb K Akele från Mjölby, som inte finns med alls i resultatlistan. kom på en tionde plats. Linköpingslaget bade en klasseg- rare i H-j5 namligen clen snabbspringande polisen Roger Nilsson med tiden På den tiden bleu Roger också östgötsk distriktsmcistare, men Roger tycks inte uara medtagen i sammanrcikningen. Henry Kallioniemi som uar sjcitte man bland LGarna med tiden..0 bar kommit med istället. Mjölbyklubben K Akeles fem löpare spra.ng in på en tionde plats med tiden men detta finns som sagt inte alls med i resultatlistan. Bcittre lycka ncista gång med res ul t atre dou i sningen. H a ls ningar, Göran Petersson, Linköping Vi tackar för detta påpekande. Göranhar i stort sett rätt och vi kan bara beklaga att resultatlistan i föregående Marathonlöparen inte var helt riktig. Vid tidpunkten för tidninrlens pressläggning hade inte den officiel- la resultatlistan erhållits och det snabba försöket att fä fram en förteckning över lagresultaten var tyvärr inte så framgångsrik som man hade önskat. Eftersom Göran ändå inte har helt rätt klubb som - den kom på fjärde plats var egentligen ytterligare en bortglömd klubb, Trollhättans i Västergötland, gör vi här ett nytt forsök att presentera de riktiga resultaten från Vintermaratons 5-mannatavling PSl : Lagresultat Vintermafathon f 98. Hässelby, lag 2. redrikshofs, lag J. redrikshofs, lag 2 4. Trollhättans r.O Boo 8, lemingsbergs P Hässelby,lag2.6.o O9 0, Duvbo K, K Akele 2. Solvikingarna, lag 7. Hemlingby LK 4. Hammarby 5. redrikshofs, lag o t4.4.4 LUG-Marathon Tillåt mig ytterligare en kommentar i fallet "LUG MARATHO);". med hcinuisning till breuuaxlingen i Maratbonlöparen Nr 66. Lugi-maratbon clreus under många år under små omstandigbeter. Deltagarantalet uar lågt. Startaugifterna..uar låga ocb inkomsterna för ORBUNDET uar således också låga. ör att dryga ut kassan sökte LUG-RDROTT sanktion för att i samband med det årliga maratbonloppet anordna balumaratbon ocb minimaratbon. Detta sanktionerades uilligt au pönatlndet. Tiden gick. Som den ju gör. ler ocb fler intresserade sig för motionslöpning. ntresset låg som alla kommer ibåg för de kortare motionsloppen först. Dessa lopp kring O-2 kilometer började dra till sig stora startfält. Här nere i södern började lopp som t.ex. SEGERUNDAN att u6ixa ocb breda ut sig. Anmcilningsaugifterna böjdes ocb inkoms terna steg. Deltagarantalet i LUG-maran med de kortare distanserna steg också. Vi nådde som bäst det anmcirkningsucirda deltagarantalet 75 (sjuttiofem) startande. Au någon okcind (?) anledning såg sig den ucilkcinda arrangörsklubben au SEGE-RUNDAN Polisens GK nu botad au LUG-RDROTTS deltagarmassor ocb protesterade mot att LUG sex dagar efter SEGE fick arrangera balumara ocb minimara. Sanktion gaus följdaktligen NTE till LUG. Vi fick nöja oss med 42 kilometer. Nu inträffade något som somliga inte kunnat drömma om, ncimligen att folk började intressera sig för MARATHON. Maratbonloppen bör.iade dra till sig massorna. SEGE- arrangörerna kom då på den ljusa idön att scitta igång ett maratbon i Malmö. (nom parentes kan ncimnas att LUG-maran drog uicl det laget ca 50 personer ocb uisade en tendens att öka sitt startfcilt.) Problemet for malmöklubben uar att på uåren gick Malmö s mara, som brukade ba några bundra deltagare (inkl. halumara och minimara) (Ett m'cket treuligt lopp som jag själt,sprungit ett q.ntal gånger!) Litsikterna att ba ett stort maratbon på L'åren rar inte så bra pga Stockltolm-ntaratbon. Då uar det i stallet en bra lösning att lägga det samtidigt nted SEGE-rundan på bösten..lan skulle uinna många fördelar med ett sådant parallellarrangemang. Sagt ocb ortl Sanktion gaus! Malmö bade fått ett nytt marathon. Malmö bjöds in som medarrangör ocb Malmö s mara lades ner. LUG gick dock icke lottlösa ur denna lombola. HöR OCH HÅPNA! Nufick ui tillbaka sanktioner för balumaratbon ocb minimaratbon. BORDE NTE örbundet glort tucirtom. Jag menar i konsekuensens na?nn. Jag menar ett u,intat deltagarantal på 75 maratbonlöpare borde uäl då som nu uara ett bot mot POLSEN. ngen protesterade skriuer Holmquist. Det cir ingen som protesterar nu beller! Som medlem i venska Marathonsällskapet har Du tre skyldig*reter: a att betala ålrsavglften 25:postgiro 8 26 O7-j anmäla varie adressändring a att anmäla det om Du mot förmodan önskar utträda ur Sdllskapet V d ordförande LUGl-riidrott o att utan dröismål Kennet lennmark f vi

7 fonolulu Maratboto 9Ss Trots att det inte gick att få ihop tillräckligt många löpare till en ordentlig gruppresa till Honolulu ifiol visar resultatlistan som nyligen erhållits att det fanns ett trettiotal svenskar bland dem som gick i mål i Vaikikis Kapiolani Park. Bland t y #k dessa fanns ätta löpare som utgjorde kärnan till det som skulle ha blivit Marathonsällskapets grupp. En av dessa, Tore Andefsson från Sundbyberg, har lämnat denna rapport. Der blev ingen resa till Honolulu i Sällskapets regi. Det var för få anmälningar. Men den ursprungliga resplanen gjordes om av Trivselresor och till slut blev vi nio personer som gav oss iväg till Hawaii. Vi höll ihop som vi brukar göra pä Sällskapets resor och hade verkligen en trevlig tid tillsammans. Vi kom från olika hålli landet och via Köpenhamn flög vi direkt till Los Angeles för övernattning. Trivselresors representant mötte på flygpiar sen och körde oss till hoteliet. Efter den samlingen tycker jag vi fungerade som en sammanhållande grupp öljande dag flög gruppen via Honolulu till ön Maui. Honolulu r'älkomnades vi av vackra flickor, fick vära lei, blev fotograferade o s v. Här sällade sig också nger - Trivselresors guide till gruppen. - väl hand omhon tog sedan mycket oss under vistelsen på Hawaii. Det blev en underbar vecka på Maui. Bra hotell, fina bad och mycket bra möjligheter till träning. Tack vare nger fick vi också se mycket av ön. Hon tog oss med huss till många intressanta platser, bl a till den nu slocknade vulkanen falea- Starten i Honalulu Maratbon Banan gick från Aloha Tower ge- nom Hor-rolulu centrum bort runt Hax-aii Kai och till målet i Kapiolani park. -\r- oss nio var ätta anmälda till loppet. \-i gick alla runt. Bäst blev Lennart Sr-ensson från Tranås på ca {lla i-ar helnöjda att ha klarat detta ganska krävande loppp. Jag tror att den enda flickan i gruppen Kerstin var gladast. Det såg i -larje fall ut- så på målfotot. Dagarna efter loppet gjorde vi utflr-kter på Oahu, bl a till Pearl Harbor. \-i badade förstås, gick på Huladans osr', Så var det plötsligt slut på en intressant och my,cket givande resa. iyget gick mot Skandinavien igen. Till mångas förnöjelse fick vi en natt i San rancisco på hemresan i stället för Los Angeles. Det var vädrets fel eller förtjänst. Tore Andersson kala. Lördagen den 0 december börja- de allvaret närma sig. Vi lämnade med stor saknad Maui och flög till ön Oahu och Honolulu. Dagen gick åt till förberedelser och uppladdning till tävlingen. Tore Andersson H'onolulu Marathon Den december kl på morgonen började bussarna gå ut till startplatsen Aloha Tower. Kl 6 gick starten och ca löpare gav sig ir'äg i mörkret fyrverkeri. Temperaturen höll sig på skaplig nir-å före soluppgången. Vid 7-l2 8tiden blev det betydligt varmare. Den stora luftfuktigheten gjorde också att det kändes ganska tungt. 707 '8t ? Kevh yån, USA sttre Ms0ormäck, CAN Craeme flold6n, l,lz 64 Lennarl Sansson * 44 Anders o ebrall 628 Sören Konrådsson* 668 Jouni ftåntekoisu 742 Beftgl olofssön 8 Mikko Lotvonen 98 Jonny Blomqvist 964 Göran orsberg till ackompanjemang av bl a ett storslaget 297 4S M40/!C M20 M40t 44 M0284 M0t M4080 t'å20t20 [40/S Pel6r Vinrä Jan Afld rsson M0/42 M40/? Tom Sillfors Lsil Svenssoft* Starran P rsson M20/272 M0/ 47 M?A/276 Sör ft Önwall Maggie Andersson M0/ i(50/ ZZ7fr Z%2 Magnus v ftningsson Tore Änders on' (enn6t Joharsson Stsphafi Somogyyara Eryerl ky$no, Lensärt Joiån$ofi Bengl Agelald Krrstin 0lsson" s2s i g0l B6t Pete, Hans on K nt BUdSä Eert lnglehammar Hans Lirfldon' Per Ålmerstaöm Göran No{din Lennart Barklund Thore Engwall Per'Arns Aflensten Slure Ssndvall+ Pia Stigell Kain oyrelius Lolta ydång BBnot Skyttiämmar 2% ilra.20 6s M0/5sl M60ll M0/6 8 M2t/427 M 0/ S M0/865 M0/865 KX0/f0 M20/67 M0/070 M0,/204. M50/20 M0/407 M0/45 M50/25 M408CS M4G/926 M60/ K20/4$2 lb0/588 x2a/459 M40/45.7.5S s 4.07_09 4.A7.r 4.4.S t S s G7 7

8 Helsinki City Marathon Eino Tossavainen. 596 Gerl Vende 598 0lli Savola 60 Bo Broslröm 602 Gösta Henriksson 60 Jan Erik Blom 645 Tredje upplagan av den finska huvudstadens maratonlopp ägde rum på torsdagen. friicirottvm:s vilodag, och hade samlat +r++ startande varav 700 utlänr-ringar från trettio löpare [,4ar]n 262 StgWnterdah Ardelius.9 2l Bäisänen. 9. Kjell\y'agnusson.r t Jorma Bauha a Kalevi l/eri äinen Välnö Kuukasjärvi Lennart Svensson Erkki Vesa Per Llndh Peler Haglund Leil 0dman Lennarl Svills Slelan Guslalsson Arne Julenius / bven Ake Jats Per Åke That Ji9 472 Aima qa a ol Jussl 490 Jan Gidlund 2 56 John Erik Nyman Johan Brandström 525 lrgvar 5römberg 526 Per flgmanson 54 Curt Sandberg 57 o ke Nyberg 555 Nrls 0la Westerberg 575 i Bo Ekman Görån Nilsson r A s Leil Renlors G!nnar Guslavsson Lars Wallerius John Erik Laselle Gert Persson l.lll Johansson Rolf Andersson Erkkr Hyvönen Niis oslnor Heikki Bäsänen rjöjyrkinen 26. Heimo Saarinen 29. Horsl T llybs Jorma lvailala Tord Brän;mark 58. ove Engman 6. Paavo Tolander 69. Haimo A sterslå 98. Hans Bruno r0 4.s 4t.4 Jan Mossberg Bo tlll\,4athasson 49. Kari Ni sson 420. Hannu Piilinen Henry Wikström Jorma Vatlulainen 466. Alfredo [,4unoz 474. Ake Anderssoo 5r JormaJokinen Jan Nordln lb K'G Nyström Tomas Hedman Ralner Loihuranta Esa Matti Salomäki Bo Jansson Tore Bergstedl lvllkael Thurow Bengt 0 ssrn Peler LinCqvisl Jan Johansson Peler Wies er Jarmo Tåani a Sven 0of Johansson Timo Kauko a r t l99l , Roll Car son i r Kent Ramslrom Er k Hedin Eero Sollanterå Karl-Erik Kar sson Keijo Eloranla r Hans 0rsing 0rn Dysholm Per Ryden [,ikko Haalaja Riku Kyl 6nen lngwar Heinrich 62. Leif Holmberg 66. Eero Ahokangas 695 Pekka Harlu 709. Torsten Eriksson l 0 Bl Jouko Slmilä Karl Axel Petersohn Ral{ 0hman Bo Stenmark Penili riman Knul Blorkman Kurt Ä Slob om l\ r e Leino S!en Si(öld Xinnunen !ss lel Larsson )::,e ful lolide i klassen r M60 ': G!fraf Bons ': S E'rid Enksson 'l re.o rla ofen :2 '! s Larssof Slen På mqv st -ia j,! (ar Gustav Skyhed ae Sven Kja lman i 5-q ooare fullloljde rollmaran, rollhailan B DAPEST ROTTERDA tsoston S äter 28 apr 28 apr i o52a \ r COPE\HAGEN Gävlc Ostgötamarat()n. Linköping mai 6 maj 2 ma) Landsk rona mai mai 9 maj i 7 0r-t} 5? 90 o 'ARS LONDON V ONDERT'L i o Stut'khcllm RO DE JANERO Luleå-Boden A o92t Pirjo.22.A pare fu lfö jde öppna k assen lör kvinnor.49 0B r0 2:!2t22 K i2 i6 : 6i 6l.2 2 Bar r Laatikarnef Le ra Vattu arnen Le [4 lalast S!sanne Alvenslrand S:.k(; K nnunef 4 r4.0 Arnrkk Niem ne! 406 Leeia [laenpäa U a Hansson 66 opare lu lfölde klassen Sr anstein K A t 0-76t 7A l8 iuli Killingi 09s0-s0 90 aug aug Olandsbro o t 4 aug, Diurklou, Odensbackcn MOVA ll aug..önköping l8 aug Trestacls 8 aug Västerås 9 aug Strömmingsm?tan. COPENHAGEN Nils Holgersson 8 26 Rose'l\rarie Anila Blrgilla Bromölla Knalleland 28 ylrli Wisby t qzv k assen [,460 Vasarainen Lölqvisl Berström 72. Mertala 78 Ann'C Hedslröm 82. Thea Björklund 97. Gisela Nyman 98 Christin Nyman 09. lvarlut Ahola 8 Guni la Ho mström 5 S rkka Sandrdn 48 Karln Hallln l9. 55 juni Glada Hudik J0 iurri Orebro Citl' J0 iuni Skelleiteå Midnight - iuli 7 juli 2l iuli 0 46 Kvinnor 0 RO\r apr apr apr 6 apr t, [,450 Komma,n de mczra,t onlopp tt apr l 5 -a:s Klang.0 5 Börje Nyman lngemar Eriksson S?!ed Lundberg 258i2 Sven-Åke zakrissor Kauko Karjalainen Erkki Kauppinen Tåuno Nurmi Laurl lmatero Su o Älsänaho Raimo Ahomäkl i': 2 : :: 2,4.: : :a s : :a :: Gustavsson 706. Seppo Lyytinen 708 Ve i Erkki Tuom 77. N.4ikael Hedmaf 77.: Hans L ewendahl Per Jacobsson Antti Daschek Claes'Göran Johansson Anders Albinsson 0lli-Pekkå Salomåk Sven Å alkeby 629. Harri Laakso 60. Lars Lovdn 65. Lennarl Guslfssoa r Miltjas Tomas Millias C aes l.lnto Huttunen Rune Bäcklund B Bo l-lnge Torslensson 4 Jan röberg 44. Kje Jansson 54 Benqt Jöfsson 55 Per Anders Hansson 75 Ehsbiörn Holmqvist 80 Pekka Anderman B2 Reino Puhakka 84 Peter Kiel ersson 200. Edward Sohl 205 Johnny Nyhl n 207 Jan Ni sson 26 Timo Wah gren 2 Jorma Hadika nen 256. Urban Apell 2Bg Jan Persson 296 Torgny Bergslr(jm 299 Thorblorn Blorch Bi Aker rnd 52 Erkk A alauri 56 Björf Arvidsson 425 Erlk Brandström lll Tom Pedersen Dag Helander Bo Nyman Risto Barsk Angelo Redaelli Seppo Karonen Aarre Ko ehmainen ngve Sohl [,lanlred Hägglund Parll Jansson Tage Jagne Ve kko Korlund Bo Lindström haro d Johansson S!en-Gunnar K ndenås Bangl Svahn!e (ko Kosklnen P!ne N4attsson öppna krasse Esa Koti ainen 2 Biörn Larsson Johansson 205. Jörgen Holmberg 249. Lars elolblad M50 al :5 Raymond Almqvisl Leonardo Cardenas. 0 Hatr 94 lopare lu lföide klassen :l.a 2 r: tullfölde Karl-Gusåf Nöid Göran Gustavsson AttÅmossa Arvo Salminen Heikki livanainen Anlero Kurvinen ngve Marlinsson Ve i lnnig Kyosli Karvonen Boand Lindberg Unlo Hariunpää Båymond Duke Berkeley,;8.,r ta _': -: a' BB l 248. Jan Lindslröm 25. Baimo Puurunen Ronny l\y'attsson 247. Håkan Lindberg Lars Elllors Tauno Myllymäki 46 Jonfy Pelersson 59 Pererlk Hagberg 60 Leil Warebflng Jörgen Brännmark Slen Rös er 275. Curth Zetlergren Tell Hermansson Jan Ahlstrom 244 Johan Björkiund l\l kael Vikman A4 2 r Lars Elfving 989 r7 assoi Kjell Billström Matti Kekki Perlleynert Hannu Ruokola M El orsse [4axe ove Karlsson 249 löpare Kjel Rendaht 2.7 Henrik l Paul 225. Kurl Bo Persson 9. An Putaaa 22. Blorn Eg und l TomSllors 970 Jan ove Nelsby Män. r banan. 208 Erik Li lsebbas 225. Sture N lsson 849. Leif Hallh fullfollde sträckan, som var nara nog identisk med VM- 5l Per-Äke Näslröm 807. Bisto 2086 or Antli Korhonen 747 Amlne Benhaiji 78 Jan Oahl l:rnder. 92i Röös Matti Haapiainen Görao Sandstr0m Håkan Axen Kimmo Hulkkonen Tauno Sak nen Håkan 206 r S2 i o2t- L Söclcrhamn 25 aug Höga Kusten 26 aug REJKJAVK o6-rc 6

9 KW-maraton att se till att man ligger bland de sista vid 0 km resterande 2 km kan - vem ju som helst springal ( Westmannia) Det gjorde Lennart ors, Tävlingsledaren Bosse som med äg pä 78:e och med "kronisk" jämnfart var 94:a i mål ef- Lindkvist hade mänga järn i elden och som legitimerad förbundsbanmätare kunde han informera om att vändpunkten utåt ter.7 vid vändpunkten. M2 llamn, tödelssår, AtS Thommy Blomqvlst, -55, ltx SalE Bongt Agren, -50, Enhöma lt Seppo Laine, -52, Eskilstuna l\,lats Lundblad, -56, Va bo A Göran Lagrol, '50, Sävedalens AK ove olsson, '59, Kvarnsvedens Go Gunnar Sjndt, 52, lemlngsbergs (0) Kjell Rendahl, -55, Enhörna LasseJ0hanss0n. Melleruds RogerAndersson, '55. i Sata K' 7-maran togs av Thommy Blomqvisr, Sala respektive Got Eengl Salomonsson, '57 Åsbro Henry Eriksson, -49. Kvismareda ens t PekkaAndermann, 65 0ranberos AtS Anders Gezelius, -50. orebro Egil Takle, -58 N0R Lars'olovWedlund'55. Mby Bekame co SeppoJuttula, -5, Räby Rekarne Go Bengt Agren. Enhorna. AK Motvinden till trots hade loppet en del "runnerups". Seppo Laine och , Vaitenlatis i K Hans Andersson, 8örje Råberg, -49, Råby Rekarne Got Torsten Hjerpe, -50, Bo Alsterlund, -5, Kvarnsvedens Got Mats Birkeståhi, -58, Westmannia Per Erik Melander, -49, Eskilsluna Steinar Mathisen, -57, (0) Västerås slutade på en siätte-sjunde plats. Hans Björkkvist hade NoR l0mas [,4arkstror 49 (al.inehorts.]4 00 Lennart ors, 52. i,4aratonknallarnas 4.58 Örjan Wedin '55. Östhammars.j7.40 placering och,.5 vid första milen S( t Sören Bjork -49 osterfärnebo Leil Rysdn -5. Brevens 8 nqt{hvekdahl. 55 MJdmkfldtare kiffi Hdl rand.-58. MäAmkoaltilB gav sen 84:e plats och jämnfarten gav riil slut fin utdelning med i {20) Andersrundslröm.-4l,Höosb0At(.2.25 lertsvensson,-44,linköpinqsgt.8.4 lngemar Lövling,,45, Hans Törnblom, -47, Västerås Västerås K2 G M Västerås Lars-Gösta Nilsson, '42, Eskilstuna Bert Holmblad, -40, Toivo Vuori, -4, Högbo Slen-Ake Willson, -9, Skövde Lejf Engstrand, -42, Råby Rekarne Got.0.6 Kiell Lundström, -40,.0.05 Conny Anderss0n, -42, Hemlinaby.7.2 Göta G Göta LK (0) ransjaska, 9,Westmannia Sören Konradsson, alu Soger Dahlbom, -40, J0rdbänningarna Veli Paiari, -40, Eskilstuna Håkan Johansson, -4, Eskilstuna Siven Jansson, -4, Postens Västerås 8jörn Smeds, Upsala oldboysktubb rro tan. Nyligen i en amerikansk Grillby -8, redrikshols Lars rohm, -6, Nordia, Göte lvarsson, -7, Tibro AK Toivo Jaakkola. l\,lolala A Willy ovist, '8, Eskilstuna Slig Hellslröm, -6, redrikshols.02.7 Gustd Gustessn, -8, Sundsvails didrottsf Hatry Söderberg. -4, Strängnäs Bengl Wallin, -7, alu.0. Tord 8rännrwk, -8. agersla Running Club ) ( BertilJårlåker,-6,Tiwaz dn Aryidsson, -5, Maratonknallmas Eengi Ryden, -5, Eskilsluna Erik Malmkvist, -8, Westmannia Hans Blomberg, -7, Eskilsluna M50 Munkfors Nilsson,, agersta Södra K ' oskar Hanssen, '29, Västerås.20.9 Rolf Jonsson, -0, Eskilstuna.9.4 Anders Karlss0n. Upsala ordboysklubb.47 7 Ml'ur Nilssn Upela oldboysklubb ollerydberg,-,kvästeräs -47 Kvarnsvecens Goi Raimo Jokinen, 45, alu Tommy Wal er, '47, Heml ngby LK Lennart Vallin, -45, Akele Ake Lutner, -45, Vikingen Hans Björkkvrsl, -48, Hogsbo A K Göran Karlsson, 47. Äby S0K som han upprepade tre veckor senare i Vinterma M45 Ralph Nilsson, Per Sune Edvinsson.-44 Skeningen K Armas Tamminen. -48 Weslmannia Jouko Kulju, Tulling Tumba tretimmarsvallen Stig Hellb rg,, Eskilsluna ( 0) A s Esbjöra Holmqvist, -46, Akete -46, VK riidrotl Kbnl Svensson, 44, ik Akele 2,58. Roland Wiberg, Ms5 K Hytte At A're Aroe.sson -26. Hemtingoy Gulrär Kansson. 25. {a l Uuslav Be.gvårl. -28, Motata RÄTTELSER Motion klubb/ort Eskilstuna Slockholm Nässiö Slig Stolpe, -4, ASEA -45. Siglrid Öryd, oiös Veikko(orpi,-S,Stockholm Kent Karlsson, '62. Eskilsiuna llamn, lödols8år, Ttd , Billy Ehn, -46, AndersLindström,'5. Eskilstuna Verner l\,4ihlberg, -5, Anders Guslalsson, -48, Postens.04.' HedbyA Hans ohlsson, Nils-olaWesterberg, -49, Magnar Johansson, -8, oxelösunds Sl( Bele Johansson. -9, Hällelors Arne Karlsson, 0K Denseln Mikko Hannukainen, -45, Mellösa Curt Sandberg, -5, Väsby Kjell Eriksson, Kvismaredalens Jörgen Holm, -57, A Örebro Rune Kapell, -52, Vikingarna Tord Nilsbert, -47, Strängnäs 20) George Kårlss0n Granbergsdars rans Svendsen, -47, ASEA Kl BK 0K orebro HJre ULS'avsson. Arlanda Märsla a6.4j r r Sten Ringkvist, -4l, Eskilstuna.2.5 Tyrone Vieira, Upsaia oldb Rol, Karlsson, -4, Högsiö T0rsten Lund, -45, Våsterås Kjell Larsson, -56, Dagab oanielvan Eerlekom, -55, Bankirfimornas Torbjörn Hasselkvist, -50, Eskilstuna Torslen Hammargren, -, (0) Skövde StureAndersson,'6, MariestadsA John Slrandberg, '52, Örebro Stud Bengt Andersson, -49, Ulfhyttans Georg Dawidsson, -4, Vretstorps Christer Vikman, -46, Kal e Korhonen, -50, agersta Slen-ove Bergwall, -40, Korsnäs Bune Blidh, '50, Johan Henriksson, l.lpsala oldboysklubb.7.42 Kjell J0hansson, -45, riluttsfr. Västerås.8.57 Nora Krisiinehamn (40) Björn Bertelin, -4, SPP;s kamratlö. Eengt odmark, -0, 0K Nicolaus LoOUin, '8, Västerås Stig Lundvall, -46, Barkarö Ull Kjellson. -46, Värmdö l\,läna-stina Berg, ', Grava Alvar Nord, -7. Brevens Lars Johansson, -4, Vrelstorps Dierl Kjelr Hiorl,-4, Ha lslahammar Sven-Äke Nilsson. -4 itipstad Bernhard Bengtsson,'2', Häkm Lundberg, -46, agersta Bunning Club.0. lvar Jdnsson, -44, Deoerlors Sven-Eric Carlsson, -47, Altta G b8. l2 (50) Solvikingarna.58.0 AK Sune orn, -8, ellingsbro Uno Karlsson, -8, Televerkets (0) 5 löpartidning stod det att lättaste sättet att genomföra ett maratonlopp är AK (0) Västeräs HansTapper,-7,[,4otalaA Häkan Carle K5 Ljisa Nikkinen, -4, Högsbo lvarjegers, -46, Hemlingby Solvikingarna M5 SP K...4i.4 E.44 t Solvikingarna i.56 t M60 Erik Östbye, -2, Gunnar Nelzell, -2, alu.2.40 Erik Holm, -2, Broddbo.6.00 Erling Häkansson, -9,.4.04 Henric Källid, -20, Maratonknallarnas Kylliki Kumpula, -50, Högbo.7.5 Ulla Korhonen, -5, Westmannia.20.5 l\,largareta Lundqvist, -9, Brollby.7.5 olke Jonsson, '2, Glid, Erik Un0 Eriksson, Jakko Thenunen, -2, och placerin g 40 Hasses kölvatten visade Billy Ehn att träningen gett resultat Leil Eriksson, -4, Eskilsluna John R Andersson, -6, Einar Johansson, -9, ASEA Palrik lwarson, -6. Västerås Eric Kustmark, -50, Knight Hammarö KLlNGT MARATON (Killingi A) Västerås Maraton S8$ Tävlingsklass män: 4. Sören Remar, Tvärred.08. 5; Göran Karlsson, AOy SOf.09.i klässj plad M4S/l M5/ sn/l M5/2 M40/2 Sen/2 Män seniorer: Cement ej Dan Ljungstam 2.5.i9 Peler med.7 vid vändpunkten och placeringarna 2 respektive 9. De båda Plac. 98 Eriksson Lars, t20\ Svensson. 5, tk WeslTannra Bengl Nybergh.50. rl( cöteborq Pe, Melen räjl 2 \9 2 Mats Lundblad började som försiktiga generaler Vinterma raton Tid Go gällde samridigr som DM fg. Västmanland och Södermanland och titlarna V r,,rg, meq 2.5o. En tlrbb Christer abricius, -50, Sisu, orshaga 2.' t Vesa Eemilå, '5, Räby Rekarfle T0iv0 ollonen, -55, Granbergs stark motvind. Ett lopp för taktiker eller löpare och Anders Andersson, -45, Eskilsluna Akete till Köping var alltsä 2.22 m och detta skedde i + 6", sol och Kartslad BogerPistoi,-4,KVästeräs ren hem V -. Göta Karl-Everl Stenlund, -42, Karl'Erik Söderma!,,9, Hallstahammar åg efter löpta meter. Retu- med sisu! Niilo Voronen, -47, Maratonknallarnas Tom Lövgren,,46, i2 Leil Nilsson, Skånska sen/ Nl40/ M40/4 M0t/ Sen/4 M0l/2, tamn, klubb Tid S A A t Sl{ A At (0) A rj$ Johansson, Lahnä,ärvi Br0r 0l0iss0n; Kiflingi Jan-Erik olofsscn, Xillingi Karl Mörtberg, Safiajärvi Göran Kangas, Junssuoando Bert Pålsson, Killingi Anders Landsröm, valhall Leil Rantaralo. Kiltingi Kiell-ove Skoglund. Enångers Arne olsson, Safldrä k Bror Snell, Kirunapostens Kiell Reineström, Killingi Bär Sällskapets overallmärke Banan k0ntrollmätt av leg. förbundsbanmätaren Johan Henriksson. Uppsala. 9

10 HOGAKJSTEN /t/t.arathon S\,ERTGES H'RDASTE OCH VACX.RASTE Män llamn, klubb Tid S0ren Pettersson, Gran nge Alliansen Arders Bodrn, Graninge A liansen Befgt Norlin, Va hall Peler redrikss0n, [,4älarhöjden (te Berglund Huddinqe Sven Åke Lundbäck, GH Tryggve 8önnqvist, KramforsAlliansen Er k Keskikangas, Hassela Jan Skedebrant, Ja les TC Hans Naucler r.56 (0) Lars Berglund, Bondsjöhöjdens Kje Nyberg, [rodo AK Dan Larsson, orbyhus Kle Sahlen, Härnösands Slukhus Sören Nylander, Värmdö Alf Westedind, Slori skarna Bengt Nordlund, Vibyggerä Äke Höglund, Tynderö Göran Dåhlberg, H-sands Brukshundskl Sven-0lov orsberg Umeä (20) Janerlc Sundberg, lalles TC Assar ager, Umeå Kjell Nilsson, Wäija-Dynäs K Bengl'ove Berglund, Umedalens Sture Carlslröm, Blörns Roland Lundqvist, Arnäsvall Håkan l/agnusson, Kr0nägg Sundsvall Hans Wa lvlk, Storfiskarna Anders Wiberg, Jalles TC Lars Göran Eriksson, Viksla (0) Samuel Granho m, N Lars Westberg, H sands Brukshundkl. Lorenlz N0rd und, [rodo AK riidrott Bengl Jonsson, Timrå S0K Bo Peltersson, Gudmundräringen A Siödin, Besele Torbjörn Häggkvist, Vingarna Michae Berl n,0rbyhus Ake.lohansson dsvllens Tk Göran Jansson, Della BTK (40) Benql Benatsson, S-va ls riidroll Leif-Åke Jacobsson, GraninOeAl iansen Björn Suneson, TT iger Slockholm Bertil Järlåker, Linköping Sune Ramström, Norabygdens Tomas Blom, 0K ors. Bispgården Anders Eriksson, B0ndsjöhöjdens Christer Leij0n, Ungdomsskidan Kraml Jan-0loi lsacsson, Björns S( Boden Slmon 0lala, Eriksl. Skldkl. (s0) Gunnar Bäckmån, 0sterlorse Tomas Magn!sson, De sbo Jan-0lov Eklund, Rörb0lagel Härnösand Mats Höglund, Brännans Thord Hjä m Krimlnalvårdens Jan Gradin. T Sollefteå Bengt 0lov unseth, Ströms!nd Johnny Weslin, Wärmbols Go Sten Weslin. 77 0rnsköldsvik r r r l l KennethPh,Sollelleå (60) Gösta Johnsen, Knivsta Bruno Westln, Ungdomsskidan K fors 0dd Berglund, Vårby kenl RannerLrd 0råns 0ve HCrnleldt. Högglunds lo Krsler Norrgård. N ian G dlund Trehörnlngssjö Lars-Erlk Renhman, Trångsvikens Esbl0rn Wiberg. Sundsvalls ridrott Eenr Teqe unc. Huddinge r r 2A (70) Timrå, Lennart Carlander, Tureberg Bo Andersson. Kvarnsveden G0 Boll Kar sson, VA Leo [,4ellberg, Bondsiöhöjden [,lats de Vahl, Kramlors Paul Alsen. VK Uvarna [,,lallors Svanle Hamberg, Ädalsl den Emanue Brännström, Se ga Umeå Rune Hellström. lrol dens K (s0) Enar Boman, 2 Pauli l\,luhonen, Sidenslo Bengl Engqvlsl, [,4oDo'Korpen Tord Bergman, SU Torstea Palbom, Gräsmyr Kennth Petlersson. SCA 0strand Er k Johan Wedin Nordingrå Uif Söderström, Banaljä s LarsWkberg JallesTC LarsGöran Biermert, Härnösand (00) Kenth Sandin, Skogs Kjell Högberg Militärslab. PeLJOhnny Svanberg, Brännans Lars Saomonsson, Själevads Bo and Liungqvist, Bo Jansson. MoDo All ohisson, Me lansels Leif tjattisson Gösla Håggund, E. S Klel Andersson, Saab Solna Sollefleå AK SU [,,]äli0m Scania ( 0) Lars Thidho m Brännans Bosse Wiklund, Sl.J i.28 Benh0ld J0hanss0n. Vanadis Kraml0rs Anders Skarin. SHST Spånga lenn ng inta. [.4e]lansels Leri Larsson. Hudiksval s B!fe Lundkvisi. MoDo A K Ragnar 0stlund, Linköprng Jan-Roger Jonsson Hems0 Bengt Enqvlst, N (80).2r 0.2r r s Långsele Bonässund ostero Gi G Alpina S-vall Slotts s0) Hasse Sundel, Sundsvallspolisen Kiell Wedin, Vinqarna 0 vik Torbjörn Hägesten, Ragunda Per Erik Skoglund, AGA-t Ltdingö Kurl Kempe, Umeå Kenneth Ehricsson, l,4alå Jaf Carlsledt, Resee Håkan Hydl ng, [,4e]ansels Lennart Thuvesson. T Sol etteå Guslai Krigh, T Sollelteå (60) 45 r Roger Nordin, 0rnäns Kenl Lövgren. Er ksl. Skidk Ange Sl g Jonsson, Midlanda l Kle [,yck]en, Kovland Roli Llf dström. 0sterforse Sluveribolag. Kjell Berg, Ungdomsskidan ove Berg, osterforse Per olov Svensson, T am Edilh Carl-Guslal Barrevall, Rossöns Slaffan Wikman,oieby Karl-Bert rom, CC Sundsvall Leii Savander. E Erikslund Hans Nordin, Timrå B lly Melinder, T Sollefteå (80) Leil ors und, Timrå ove Andersson, Söderberge, Sam Lundqvist, T Sollefteå Bengt Sandslröm, Sollefleå Hans Nord und, Bundv k Berl Lundin, Docksla BTK Jan Eurenius. SPK Trångsund Arne Lund, Upplands Våsby Berndt Jonsson K Aluminium Kenaeth Weslberg, Sundsva Roger Burman, Boris Amsköld. Kamralforen BJ0r No'l n. -sdfos S Eläkten l utrls J Ål.e Ca'rssor Volvo Lnev 'er J- på J Sven Johansson, Vinde ns Bengl Hi l, Sundsval.55.7 Hans-Erlk Hanss0n. Saab-Scånia Ådalen.55.8 Ullcarbin. Umeå.56 6 Tommyw k, Arnäs.56.4 Lars Bergslen Skellefteå A K Lennart Bergsten, SCA Tunada s Sågverk (200) l,4atlors SHST.58 tlmeå Kramlors Conny rånlund, K rånk Br0r-Evert Nilsson, Telev i Bonåssund Lars Peltersson. Aluminium S-va Berl Andersson, Sl g Wallin, Hans Holmdah, Univ.pers. Erik Ekman,ojeby Leil Ekman,ojeby Hans Nordstedt, KarlÖdlund,TS0llelleå (2 K Umeå S-vall tln fors Härnosand GunnarJanss0n.leiSundsval R0 Edlund. Härnosands ) Conny Törenius, Molidens Kjell-Er k oskarsson, Erik Bredin. Aluminium Lennalt Lundholm, Strömbäcks olkhogsk. K m Kronho m. Berl Krooks, Ungdomsskidan K Ulf Andersson, öl inge Henry Haglund Asea Sjukhus l l4 4 0l l 4 4 0l t220) Äke Sr verplalz Bondsjohöjdens Svante Molander Solelleå Lennart Vestrn. Se ånger icmmy Helrl n JCC S!ndsva Jan Erik ransson. Sjalevad Ull Nordström. Wilstavarls AB Börje Melin. Lucksla Bo-Thorsten öll, SL Hudd nge Jan Gunnar lvarsson. Sundsvall Kent Lundgren, Umeå (20) ljlf Ericsson, ritidslöreninqen [,4als Åke t\.4oberg, Sollelteå Skidklubb Anders Nordenberg Umeå 4..2 Hans Lundqvist, T Solleiteå.56 Tomas Rvdel. Kramfors 2.09 Kenneth Berggren, Lycksele 2.5 rank Li ledahl, Kriminalv. H sand 2.48 Bengt ällström, T Sollelteå 2.5 Bengl Könberg, SU r.4 Hans Jenneslö, Mo0o AK.9 240) r5 Blörn Sprängare, MoDo Le Henry Svensson, Sundsva Kar Erik L lla, redrikshov Åke Wrkslröm. l.lmeå AK 6.4 f Andersson. CK Umeä 7. (250) (90).0.42 Arvidsjaur Biörkådalen All holm Sundsvall Jan-Eric Eng und, orsmo Ebbe Sa omonsson, [,4oDo AiK Kjell Scherman, Biörna Bo Holm. Kälaren Sven olov Jonsson. Sävar TK Lars 0lolsson l\,4ellanseis Gösla Hed und, T So leiteå Thomas Hellberg, NorrfoS Bo Åström, Gideå Rune By und, Nordingrå 45 jl4 Jan 0lsson, Bondlohöjdens K Klell Nilsson, Delibralors John-Erlk Weslln, VU Umeå Bein Ärlemo, Vägverkets Thorblörn Spängs, Stockholm Äke Hamrin Gereslaskolans A HAgglund, rösö Kjell Solnes, öreningsbanken Steian Björk CC Sundsvall Dennis Wackerberg, Drös Sundsvall ( 70) Kurl Näslund. Härnösands Bråndkår..0 Sören Nyslröm, Postens sporlklubb.2.06 Jan Dorsch.2 9 Kjell Wikner, 2.25 l,rats Östman, Vibyggerä Bernt-ola Sunde l, Kramlors S.6 Börje Gustalsson, Llber Sp0rt 6 Lars Karis, 65, (20) Eskil Strandman. Överboda Umeå..4 Äke Sjölund, Arnäs Hans Norling,.4.2 Anders Sylvan, LarsEr k Nyberg, ramtiden.4.29 Hans Söderberg, Arnäs Einar Westman. l.lmeda ens 5 04 E nar Jonsson, Blörna 5 05 Klell Slrind und, Solletteå Toivo Wigldn, Solleileä.5 05 (0).5.5 J0el Mådenss0n, Kubbe-N0trflärke Evald Karlss0n, Kronåskamralerna Lennart Bylund, Kristin bergs Lennart Dahlin. Bamviks Statlan Perbo, Nordingrå.6.00 Ulf Sandlund, Al!minium Nyberg, SalsåkerU långer.6.0 Lennart Sven-Erik Johansson, Bondsjöhöjdens K.6 09 Kennelh ostberg, Cadbury Bert Back und, Aflräs (40) ( Klel Sundberg. Kema rit d Sl0ckvlk Kaf Gosla Nordberg Skel etleåa K r0 Kenl Svelander, Bllspedition Boger Lenman, Bondslöhöjdens Håkan Elf 2-02 Sollefteå ngemar Palbom, Ål dhemsskolan Lars Dahl. Ramsås Ä(lrur Slölander, Brännans lcl'an Gy lrngberg, Sollelteå qune Hi lslröm. Sjålevads Henry Ah en, Kabi V trum S holm Leii Er ksson, Esk lsluna risksp. Anders Bergslröm, inska ör S val (260) fit? l) Cole Wikström. Umeå Pei Hedstrom. T S0l elteå Benri 0olsson. T Sollefteå Bengl ololsson, T Sol elteå A lan L!ndgren. Domsjö Ni s 0hlsson 0råns Jan Jclransson. Öråns Lars-E Soderback. Bjärsla Sven-Erik 0rsgren, l\4ellansels Penli Kokko, Mel ansels Kurt Nordlånder, Sollelteå Tord Veslman. [yclelqensjo v Bo Loden. Sorberge Nore åge brant. Grenges Alum nlum \270) Slen'Erik Westergren, Televerkels SLrnc HP 4.29.s r lqtrnm ÄsclP lk Arne Karlsson, Volvo Umeverken Åke redriksson. Håk0niterna llmeå Lennarl Nylander, Beckers KK Bengl Dahl n, Saab Scanla Ädalen 4.2. (280) lngemar Pellersson, T Soll lteå Rune Danielss0n, B0ndsiöhöidens 4.6 Johan l\,4agnusson, Sundsvållsbankens Sven Wikström. Kabl'Vilrum S-hom 4 7. Allan Hansson, Bengt Pelterss0n Sunds Deflbral0r Kennelh Granberg Umeå [rotorcykelkl Rein0 J0nass0n. J0hannisberg Arne Soder ind. [lodo Birger Gustalsson. Sollelteå (290) Thomas Nilsson. 4 K Härnösand AK AK Umeä Kent Nr sson. Sandvlkarna 4 i! Benot Linoer t So letteå Jantrq en. ica-cer-e Uneå 47.5 Eiarne Andersson Länosele Lennad Hedlund. T Sollefteå Anders Engslrom, MEAB Hägerslen 4 52.S Xe.np llel'n, 0 fshdld)vrk Rune Lindsäler. 4 Öslersund Kerneln Sj()oil [,4yckelgers.d (00) Sven göran Nilsson, Skorpeds Berti 0lsson, Skogslöp. Slälevad Helmut Näckdal, risksportarna Luleå olke Sjölander, overhörnäs Johnny 0lsson, Vattenfa ls Umeä Göran Eriksson, Ungd0msskidan K-f0rs rils redriksson. Ramviks Kvinnor [.4eeri Bodelid, Högbo G Eva Liunoslröm, Enhörna Lizeiotte Westman, Nordingrå llonica Krigh, Remsele U Karin N0rdlund. [,4000 AK riidrott Annica Bergman, SU [ronica Jaobsson, Shorpeds Sh Grela Adollsson Öslersun., 0i( da Sarädlic, Eskllsluna risksp. Annika Kllngryd, Soilefleå (0) Ulla liesberg, Soilelteå 4?4 --

11 GÄVLE MARATON Kjell karlsson, -46, Slrömtorp Bo Dahlsten, -47, Skidkamraterna Håkan Palling, -48, Turebergs (Gävle G, Skade och Valbo A) Män Erik Lindblom,'46. Poslens tk Gunnar 0lsson, -6, Tjalv Go Herberth Nordmark. Luleå L0( Slig Sarelin, -40, Krylbo Sören Konradsson, alu Sören Alneberg, -57.0ckelbo lvar Jegers, -46, Hemlingby LK,lamn, lödelseår, tlubb ove 0lssofl, -49, Kvarnsveden Tid Karl-Evert 0lsson, osterf ärnebo Jan Petlersson, -5', Hemlingby LK Eengl Wikström, -56, TLmba Kiell Lindqvist, '45 Mats Lufldblad, -56, Vålbo A l\,lagnus Jeppsson, -66 Krjsler Jakobss0n, -5 Hemlingby LK Jerry Hedlund, -48, Hellas So Tommy Waller, -47, Hemlingby LK (0) Jouko Hyvönen, '4, Hojors A Bo Alsterlund, 5, Kvarnsveden Tommy Lindholm Jim Sjöström. 5, Skulskärs 0K Sune Lewin, '4, Semlingby LK lvar Jönsson, -44. Degerlors Kenneth Zelleroren, '49 Geile Sune Larsson '42. Hemllngby LK Enn 8aela, 8, Gelie AndersGezeiius'50 orebroa Bo Lrndberg. -4, Såndvrhens Gk Slig Källs, -4, Hemlingby LK Tord Lindgren, -42. Hemlingby LK Gunnar Lindbom. Skidkamraterna Veikko Korpi, -8. Slhlm. inska Hans-0lov Hurtiq, -5, Kriminalvården Torsten Berg, -54 Håkan Håkansson,-40, Hemlingby LK Arne Andersson, -, Hemllngby LK i\ragnus 0din,'52, Skidkamraterna (40) Seppo Jårvi, -42, Söderlors co Hans'Ake Löfberg, lrsta Krisler Palm, -54, Holors A Tage olsson, -8, AGEVE Jan Holmgren, 48. Skidkamraterna Nils Nordensköld. -42 StelaB Lindh. -6 Roqer Dah bom, 40, Jordbrdnntnaarna Lars Bickard Noren Skidkamraterna lsson 6 (20) 'f 0lle 0lsson, -42 Klas Göran Storm, -4, Lantmäteriet Lars-Göran Karlsson, -54, Ahlsell VVS Uao Wähien, -5 Erik Holmqvist go Weslin, -44. Sandvikens GK Gunnar Gustavsson, -46, SJ Sporl Thomas Jansson, -56, Järätta Lars Winberg, -46, Ulvsäter PelerJohnsson, -55, Järläl]a (60) Bo Larsson..5. Elohlårå C Nils-Arne Nilss0n, Skrdkamralerna lngemar Holmoren -4 Gösla odin Sktrikamfitern: Rolf Lewin, -40. Järbo t Kjell Sporrong,,46 Lars Göran Eklund, -5, ocketbo Håkan Eflksson, Kunosoården SX Åhe Persson, österlaäeio Hans Windhäuser, -45, Esso (70) Lars Hallberg, Gävle Ulf Andersson, -5. 0cketbo t Tor orsman, uppsala i Karl.Gunnar Sröm. Krånoede K( Per lterberg, -6 Björn Nrlsson,-46, Nordslö Andrew Sundrn Åke Eriksson,-0, Norrbuss SL l\.4arkku Järvi. Söderlors t Bengt Hdberg, -4, Sparlrämjandel (80) (0) K r r (50) Peter Weise, -44, Percy Bengtsson, Göte Äström, '4, Skidkamraterna Kvarnsveden UllNåslund.-60,crund-Data GötheJansson,',Järlälla A.0.2 rank Starborg, -47, Valbo.2.0 JohnAlneberq,-5.ockelbo.2.0 Karl-Göran Tom Jormelin,'46, orexler.2.4 [ l-tlidlanda ] 4..2 (90) Björn Cederberg,'42, Esso Leil Karlsson 0lle Lindqvisl,-0, Lånaheds Bror 0hslad. - Erling Mårshagen, 20 yrklöv rn SB Bengt Johaflsson, -4 Benny Schön, -9, Göla Leil Karlsson.-46 Jan Arnbom, Anedersberg KK S( Gurnar Btmdanl, -44, Hemringby LK '9, Skutskärs Kvinnor Heml nqby LK Kyllikhi Kumpuia -50 Hoqbo G lnga Andersson, Hemlingby LK Liisa Nikkinen, -4, Högbo AtK Margarela Jonsson lnger Borg,'45, Geile [.4aud Lagerlöf, -49, Gelle t Ulla Larsson. 5. 0ckelbo Gun Nygårds, r Maratonlopp i inland ör Sällskapets medlemmar med finska rötter och för dem som skulle vilja fullborda etr mararonlopp i inland, ett av långlöpningens hemländer, ger vi här lite extra service! När du ringer från Sverige till de finska kontaktpersonerna så slår du signal samt de siffror - angir-na som flnns härnedan. När du 29.6 i Hartola, :e inlandia Marathon Ahdinkatu 8 B 0 S-4OO7OO 27.5 Walki-maraton och Kalevan Kierroksen Maraton i (Markku Tunturi) 7.6 Helsingfors motions- i Hämeenlinna (Lauri Laiho) (Rauno Karimies) 2.7!:e Jakob Polcirkeln Veikko Mäkinen Kiekerötie S (Risto Kuusisto) (Penrri&Raiia Rika) O 6557 (llika & Tuija Luukkonen) (Jouni Hvttinen) (Raimo piiroinen) (]aako Lehtonen) (Paavo Talonpoika) l4.l0 lo:e KorsoJubileums raton, Helsinglors -9 82O (Veikko Mäkinen) (Teuvo Rovasakr) Etelä-Saimaan Maraton vid i sydöstra -O (Pentti Perttula) Chymos-maraton vid Lap- :e Rautaveden Maraton i Vammala -2 9 peenranna (kansli) (Paavo Pstynen) Ma :e Kullervo-maraton (kansli, Kari Kuikka) ROVANET,,l4 5:e Liperi Maraton (M) (Ahti Papinsaari) 8.8 Nord-Karelens :e mara- Ruissalo Maraton, Åbo TUL Linnankatu 7 S-200 TURKU rel: (kansli) (Kaarle Lempainen) 6 Saimens sjösystem Lammi Maraton 4:e Tiger-maraton te: tofl (Solveig Backman) (Reino Lammi) (Pentti Taat,itsainen) Rovaniemi Maraton vid Marathon i Ja- kobstad, Österbotten Nivalas 9:e maraton (Mauno Niemeta) (Hannu Haavisto) ( ", kväilstid) - inskaveteranmäster5.7 skap med bl.a. maraton 5.7 maraton i Rovaniemi) (Pekka Roukanen) ( " kvällstid) Valkeakoski -7,{ v borg 8:e Polcirkeln Maraton Adidas-maraton,Björne (Onni Toivonen) (Armas Käppi) 6t6gi, 64r4 rc Teriärv Marathon , 76429, 7659 (start T\'ÄLÄ (kansli) (P O. Hiltunen) V Helsingfors , OO958 kommer tillbaka efter loppet vill vi garna fä information om Ditt resultat samt en kopia av resultatlistan. 2:e Suomi-iuoksu, maraton och 00 km (start 20.00, 8 rim maxrid) 4.ll (Mikko Rautakallio) :e Åland Maraton Ålands drottsdistrikt inland adress: LUM , Koulukatu 29- (Matti Turkia) (Mauri Mäkelä) S-500 LAPPEENRANNA S-2200 MAREHAMN (kansli, Gun Nordlund) drottsgården l

12 ilaraton-utnilärkelser o SÄLLAPETS PRESTATONSNÅL tilldelas varje medlem som fullföljer ett maratonlopp under.0 (damer.55). Normalt skickas nålen till den nya medlemmen när den första årsavgiften har betalats. En ny medlem är dock inte berättigad till nålen om hans (hennes) maratontid överskrider.0 (.55). Vi har ingen möjlighet att centralt bevaka senare prestationer. En medlem som vid ett senare tillfälle klarar stipulationsgränsen skall själv skriva och ansöka om nålen. O PRESTATONSMÄRKEN GULD OCH SLVER tilldelas medemmat som fullföljer ett maratonlopp under 2.20 (damer 2.45) resp (damer.0). o SÄLLAPETS DPLOM tilldelas medlem som fullföljt 5 maratonlopp. SÄLLAPETS STANDAR tilldelas medlem som fullföljt 25 maratonlopp. SÄLLAPETS STATETT tilldelas medlem som fullföljt 50 maratonlopp. ANSÖKAN OM MARATON-UTMÄRKELSE föt 5, 25 resp 50 fullföljda maratonlopp sker på en speciell blankett som rekvireras från Sällskapets sekretariat - Box 28, l0l 22 Stockholm. Tröjor, Märken Till: SVENA MARATHONSÄLLAPET, Box 28, l0l 22 STOCKHOLM Härmed beställer jag mot postförskott följande artiklar: o Tröjor stå,25:- S ME LE XLE Overallmärke Blazermäike stä st ä 5:- C o Souvenirvimplar Klisterdekaler stä st ( l0:- för 5 st) Namn: Adress:

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Starten vid Gammliaterrängen 2014

Starten vid Gammliaterrängen 2014 Starten vid Gammliaterrängen 2014 I täten vid varvningen efter 4 km segraren Thomas Edström, Jalles TC och totaltvåan Klas Johansson, Vegan Runners. Malin Skoog, IFK Umeå t h, segrade i damklassen. Här

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat Nr # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb

Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat Nr # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb Robertsfors MS Officiell resultatlista Heat # 1 Svenskt Mästerskap i Isracing - Klass 1 - Långnabb 2008-03-21 älare 102 Sören Häggström Örnsköldsviks RK Volvo 240 Quickman Traktorredskap 1 10 113 Roger

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Veteran-SM på landsväg

Veteran-SM på landsväg Veteran-SM på landsväg 5-8 juli 202 Officiella Result : D30 7 Anna Classon Nässjö CK 46.39, 0,0 2 4 Susanne Gradin 46.52,0 2,9 3 8 Charlotta Calås 47.28,8 49,7 4 6 Josefine Östfeldt 5.6,9 4.37,8 5 5 Simona

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 2008-04-15 1 (6) KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 Sammanträdesdata Tid 2008-04-06 kl 09.30-12.00 Plats Täby Park Hotel, Täby Närvarande Sture Fredell, ordförande

Läs mer

Gaston Friman Memorial Resultat:

Gaston Friman Memorial Resultat: Gaston Friman Memorial Resultat: D1 1 Mary Wiener Enskede PBK 956 13 31 2 Barbro Berggren GÄVLE 801 9 20 3 Asta Blom Enskede PBK 771 9 18 4 Maj Britt Fyhr Rättvik 709 7 13 D2 1 Gun Alström SOLNA PBK 1094

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Maraton Män (42 195 m) tid namn födelseår plats årtal

Maraton Män (42 195 m) tid namn födelseår plats årtal Maraton Kvinnor (42 195 m) 2:39.44 Solweig Harryson -59 Stockholm 1985 3:16.12 Inga Andersson -56 London 1990 3.17.55 Ulla Jonsson -44 Stockholm 1988 3:21.16 Katarina Jonsson -65 Berlin 1986 3:24.13 Anne-Charlotte

Läs mer

UPPLANDS GOLFFÖRBUNDS SENIORKOMMITTÉ Verksamheten 2013

UPPLANDS GOLFFÖRBUNDS SENIORKOMMITTÉ Verksamheten 2013 UPPLANDS GOLFFÖRBUNDS SENIORKOMMITTÉ Verksamheten 2013 Seniorverksamheten växer. Antalet tävlande blir alltfler. Antalet serielag har under året varit 161 (2012 159). Under året har minst 850 spelare deltagit

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

Odd Fellows Riksgolf 2006

Odd Fellows Riksgolf 2006 Startlista, singel Odd Fellows Riksgolf 006 Datum 006-07-0 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 090 Leif Olsson Arvika GK 8, Gul Jan-Ove Knutsson Alvesta GK 8,7

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj:

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: Så var det åter dags igen för 40 förväntansfulla gentlemän (en del med på resan för första gången) att kliva på bussen för den årliga

Läs mer

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson 2 Gösta Anderssons Byggnadsfirma AB 228 228 Margareta Olofsson Bengt Axgren

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Citroën AX Sport Antal startande: 2 1.12,47 1.12,54 1.12,47 1.13,48 1.12,91

Läs mer

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS / 00 Officiell Resultatlista Klass : Supernationell Platssiffra Bästa tid Jimmy Holmqvist ().0,0.,.,., A.0, Katalysatoråtervinning i Hofors Christer

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Antal startande: 2 Citroën AX Sport 1.07,79 1.10,05 1.07,79 1.10,48 1.10,60

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap 213 Klass Placering DAM-klassen Namn Rond 2 Spel.kat. Spelform Klubb Slaggolf S-HCP CBA Rondresultat Datum 213-9-21 Resultat 1 Monika Ax AM Visby 15 87-85

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Svampabanan 7/ 00 Arrangör: Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg 0 Kristoffer Andersson Dalby MK.0,7.0, ().09,66.0, A., Maskinutbildning i Skåne BMW M Robin

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 27 februari 2010 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 27 februari 2010 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 27 februari 2010, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2010 ABC-Åkarna AB Karosseritillbehör Alviks

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan /5 008 Arrangör: / Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 0 Martin

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Välkommen till utbildningsveckan 2005!

Välkommen till utbildningsveckan 2005! Välkommen till utbildningsveckan 25! Hej, här kommer mera information om den utbildning du ska gå om några veckor på Bosön i samband med Förbundet Svensk Bridge Utbildningsvecka. Som du kanske vet är utbildningen

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

TRUPPEN SKÖVDE IK 1988 1989. Målvakter: 1. Peter Hedberg Född: 1970 Moderklubb: Tibro IK Säsong: 1 Nyförvärv från: Tibro IK

TRUPPEN SKÖVDE IK 1988 1989. Målvakter: 1. Peter Hedberg Född: 1970 Moderklubb: Tibro IK Säsong: 1 Nyförvärv från: Tibro IK TRUPPEN SKÖVDE IK 1988 1989 Målvakter: 1. Peter Hedberg Född: 1970 Moderklubb: Tibro IK Säsong: 1 Nyförvärv från: Tibro IK 15. Lars-Johan Clarberg Född: 1962 Moderklubb: Olofströms IK Säsong: 9 - Christer

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Definitiv inbjudan till skid VM 2009 i Älvsbyn 20-22 mars

Definitiv inbjudan till skid VM 2009 i Älvsbyn 20-22 mars Definitiv inbjudan till skid VM 2009 i Älvsbyn 20-22 mars Till alla föreningar anslutna till Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund (VIF) DEFINITIV INBJUDAN SKID-VM 2009. Nu är dags att anmäla sig till

Läs mer

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10

121 77 Globen - Stockholm 070-576 19 10 Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som byggarbetsmiljösamordnare enligt "Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare". Förteckningen är sorterad efter

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare Logen Idris Druidordens Riksmästerskap Golf 0 Riksmästare (Endast deltagare med bruttoslag

Läs mer

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN 2014-06-05 Nr Namn F 102 Gislaveds Jaktvårdsförening F 104 Nässjöortens Jaktvårdsförening F 105 Värnamoortens Jaktvårdsförening F 108 Hookortens Jaktvårdsförening

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4 1 2 Jimmy Karlsson Skepptuna MK 1 7 2 4 Bo Tordegård 6 Erik Pettersson 3 Daniel Hollén 5 Andreas Pettersson 1 Benny Friberg 11 Daniel Svedberg 12 Jimmie Åhlen 8 Mathias Sparring 10 Marcus Gladh 7 Daniel

Läs mer

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING

Linköpings HC. SNABBFAKTA SKÖVDE IK vs. LINKÖPINGS HC MATCHER I KRONOLOGISK ORDNING bildades 1932 som BK Kenty. Hockey kom med på programmet 1946 och 1976 byttes namnet till. Klubben gjorde en satsning mot eliten som tog sin början tidigt 1990-tal och är numera en etablerad klubb i SHL.

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

Dina kunders förtroende - vårt absoluta fokus Utgåva 2012-05-09. Certifikatsförteckning. av besiktningsmän

Dina kunders förtroende - vårt absoluta fokus Utgåva 2012-05-09. Certifikatsförteckning. av besiktningsmän Certifikatsförteckning Besiktningsmän för lekredskap och platser för lek, motion eller annan utevistelse enligt kravspecifikation för certifiering av platser för lek, motion eller annan utevistelse, samt

Läs mer

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa 1/25/2014 Resultatlista Påverundan Plac StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell SS 1 SS 2 Tot A-förare 4 WD 1 101 Kjell Sandberg Haninge MK A Toyota 06:02.0 12:15.6 18:17.6 Göran

Läs mer

Kort bakgrund om vattenförvaltningen. Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

Kort bakgrund om vattenförvaltningen. Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Kort bakgrund om vattenförvaltningen Varför r en särskild s vattenförvaltning? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer