UNIVERSEN. #7 oktober -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNIVERSEN. #7 oktober -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare"

Transkript

1 UNIVERSEN #7 okober -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Vulkanisk hea Sid 4 Foo: BÖRJE DAHRÉN Fler nyheer hiar du på Nyiga länkar på Försärkning av forskningen Regeringens forsknings- och innovaionsproposiion innebär en försärkning av forskningen vid landes universie. En redjedel av försärkningen, 1, 8 miljarder kronor, kommer a syras ill e 20-al sraegisk uvalda områden inom bland anna medicin-, klima-, energi- och fredsforskning. Sid 3 Kopplingar ill Zornmuseum Uppsala universie och Zornsamlingarna i Mora vad har dessa vå insiuioner gemensam? Jo, universiee förvalar musees illgångar, all enlig Emma Zorns uryckliga önskan. Inenden och chef för Zornmusee är Johan Cederlund, idigare universiesanikvarie i Uppsala. Sid 7 Universiee bygger för full De pågår byggprojek run om i hela Uppsala, och universiee har också mycke på gång - i kvarere Blåsenhus, vid EBC och på BMC. Resuae blir e sammanhängande universiessråk från Ångsröm ill Ekonomikum cirka re kilomeer lång och 1,5 kilomeer bre. Sid 8 11 Verkyg för bäre undervisning Sjukgymnasikubildningen är en av sex enheer inom universiee som esar e verkyg för pedagogisk uveckling under hösen. Med hjälp av äa möen och diskussioner i lärarlage, ska undervisningen förbäras all i enlighe med universiees nya pedagogiska program. Sid Nysar för färgsark professor En ny professor i klinisk bakeriologi har kommi ill san, och är i full färd med a bygga upp en ny forskargrupp. Hilpi Rauelin från Helsingfors är en av alla nya professorer som insalleras den 14 november. Och hon gillar orange: Man behöver ine vara grå för a man är professor! Sid 16

2 Tåge i försa hand Uppsala universies resepolicy har revideras och alla uppmanas a allid välja de i miljöbäsa alernaive och i sörsa möjliga usräckning kollekiva färdmedel. Vid resor i Sverige ska åg vara försahandsalernaive. Besällningarna ska göras hos resebyrån American Express som universiee har aval med. Höjd friskvårdssubvenion Fr o m den 1 januari 2009 höjs universiees friskvårdssubvenion ill 700 kr per ermin (1 400 kr per år). De har rekor beslua. Mosvarande belopp i dag är 600 kr respekive kr. E högre belopp kan beviljas ill enskilda ansällda i förebyggande eller rehabilierande syfe. Liksom idigare gäller a helidsansälld personal med reglerad arbesid får ägna en arbesimme per vecka å moion. Samråd ska förs ske med berörd chef så a moionsimmen ine sör verksamheen. Bäre inköpsprocesser sparar pengar Upphandlingsfunkionen har nyligen avslua en försudie gällande inköp vid universiee. Syfe är a hia förbäringsförslag som ökar kvalieen i inköpsprocesserna. Måle är a genom effekiviseringar och kosnadsbesparingar vid inköp bidra ill a mer resurser går ill ubildning och forskning. Inköpsprocesserna omfaar all verksamhe från planering, aval och besällning ill fakurering och uppföljning. Inernaionell marknadsföring Rekor har beslua a Uppsala universie ska dela i e projek för koordinering av inernaionell marknadsföring av svensk högre ubildning. Projeke leds av Svenska insiue. Till Uppsala universies represenan i syrgruppen har uses informaionschef Karin Carlsson. Uredaren Lars Fransson har uses ill universiees represenan i arbesgruppen sudenservice och myndigheer. Många konaker med lärare Under okober har de vari många akivieer för lärare vid universiee. Konferensen Forskning pågår den 27 okober hade ema Ubildning, vilke lockade cirka 675 delagare. För arrangemange sår UU Educaion och Kollegie för ubildningsveenskap i samarbee med Regional pedagogisk kunskapscenrum. Under Lärarubildardagen den 28 okober möes kommunens och universiees lärarubildare, med cirka 350 anmälda från kommunen. Foo: isockphoo LEDARE Ann Fus Hösen en inensiv period Tiden bara rusar iväg. Var og sommaren vägen? Plöslig när man iar upp över skrivbordskanen uppäcker man a rädens blad förvandlas i hösens fanasiska färger. Hösen är en inensiv period oavse var verksamheen bedrivs inom universiee. Alla nya förvänansfulla sudener, ansökningar ill forskningsfinansiärer, budge och verksamhesplan och mycke mera gör a immar och dagar ine räcker ill för de ambiioner som finns. Ubildningssekorn är inne i en förändringsperiod där vi vänar på svaren i e anal uredningar och proposiioner. Forsknings- och innovaionsproposiionen har peka u e anal nya områden där naionella sasningar ska göras. Lie längre fram i hös vänas också uredningen kring lärarubildningen i Sverige, en proposiion om avgifer för sudener uanför EES-område och den s k auonomiuredningen. De är många frågor som är i lufen som rör grundfundamenen för universiees verksamhe, allifrån resursilldelning ill universiees självsändighe. Vi har inga planer på a uöka verksamheen, men vi finns idag i för rånga lokaler som är charmiga och cenrala, men där yvärr byggnaden i sig ugör e hinder för effekiv användande. Lokalfrågan för förvalningen handlar ine om a bygga monumen eller a ine ha respek för kärnverksamheen. För mig och mina medarbeare är verksamheens behov, effekivie och illgänglighe verkligen fundamenala. Samidig är de också självklar a medarbearna inom universiesförvalningen, för a kunna fungera väl, måse ha en veig arbesmiljö där uppgiferna kan fullgöras ill gagn för hela verksamheen. Vi har inga planer på a uöka verksamheen, men vi finns idag i för rånga lokaler som är charmiga och cenrala, men där yvärr byggnaden i sig ugör e hinder för effekiv användande. En projekgrupp är därför illsa för a ureda hur lokalbehoven kan lösas illfredsällande. E alernaiv kan vara nybyggnad, men fler alernaiv ureds. Min ambiion är a moverka vi och dom-änkande. Vi finns ill för a underläa och södja kärnverksamheen så a vår universie får de allra bäsa änkbara förusäningar! REDAKTION I dea nummer av Universen kan vi läsa om de besluade och planerade byggprojek som finns inom universiee. Ändamålsenliga lokaler och övrig infrasrukur är vikiga för a kärnverksamheen ska kunna fungera på e bra sä. De gäller också a vara föruseende och skaffa handlingsfrihe för evenuell kommande behov. En sådan ågärd är a ha godkända dealjplaner. I kvarere Blåsenhus har planarbee delas upp i fyra eapper (delområden). Nu har arbee kommi ill den nordösra delen av kvarere. Denna fas innehåller inga som hels beslu om byggande, uan avser a skapa möjligheer för framiden. Om någon byggenskap skulle bli akuell så sker sedvanlig beredning inför e sådan beslu. Efer arikeln i UNT har en delvis infekerad deba blossa upp med spekulaioner kring universiesförvalningens inenioner och ambiioner vad gäller lokaler. Ann Fus, universiesdirekör REDAKTÖR: Annica Hulh, el , E-POST: ADRESS: Universen, Uppsala universie, Box 256, , Uppsala BESÖKSADRESS: S: Olofsgaan 10b TEL: FAX: ANSVARIG UTGIVARE: Karin Carlsson LAYOUT: Mikael Mannberg, Redakörerna AB, TRYCK: v-ab, Norrälje UPPLAGA: ex ADRESSÄNDRING: meddela din personalhandläggare, övriga prenumeraner gör skriflig anmälan ill redakionen. Texer lagras elekronisk hos Universen. En del exmaerial publiceras också på Inerne. Den som sänder maerial ill Universen anses medge elekronisk lagring/publicering. För obesäll maerial ansvaras ej. ISSN Foo: ommy wesberg FOTO: STAFFAN CLAESSON Konkurrenskrafig forskning ger Uppsala fördelar Regeringens forsknings- och innovaionsproposiion innebär en försärkning av forskningen ill landes universie med cirka fem miljarder kronor de närmase fyra åren. En redjedel av försärkningen kommer a syras ill e 20-al sraegisk uvalda områden inom bland anna medicin-, klima- och energiforskning och fredsforskning. De sraegiska områden som pekas u är goda nyheer för Uppsala universie. Vi har världsledande forskning inom e fleral av dessa områden, vilke gör a vi bör kunna hävda oss väl i konkurrensen. Speciell glädjande är den sora sasningen på energi- och maerialforskning, säger rekor Anders Hallberg. Samidig är han besviken på a så få områden inom humaniora och samhällsveenskap finns bland de sraegiska områdena. Men vi är nöjda a freds- och säkerhesforskningen ändå finns med. Medel för a bygga upp cenra inom de upekade områdena kommer Forskningen og plas mi i san Forskarfredag den 26 sepember blev e lycka arrangemang för universiee, med sammanlag 26 olika akivieer a prova på eller lyssna ill. Till Grand och kvällens veenskapsshow kom ungefär 300 ungdomar, där en populär uppvisning var de dansande roboarna som e gäng Knivsaelever dansade med. Roboarna hade eleverna bygg på Ångsrömlaboraorie. Kinesisk punk och Hollywoodfysik var anna som sod på programme. Under efermiddagen kunde alla som besöke Sora orge i Uppsala, a del av modern forskning och samala med forskare äle var sprängfyll med besökare. Även Museum Gusavianum delog i Forskarfredag, bland anna med en usällning om DNA-analys i brosuredningar. Ungefär barn, ungdomar och vuxna og del av Forskarfredags akivieer i Uppsala. gunilla shyr a ulysas för a kunna sökas i konkurrens av högskolor och universie. Joseph Nordgren, vicerekor för eknik och naurveenskap, är veksam ill den dealjsyrning av anslag ill upekade områden som regeringen nu gör. Samidig är de försås bra a områdena sämmer väl överens med de professurer som veenskapsområde ska nyrekryera och med planerna på e energicenrum i Uppsala. De är mycke vikiga sraegiska områden som är väl värda a sasa på även för oss, vilke universiees sora forskningsuvärdering förra åre visade, säger han. Saknar läkemedelssasning Bri Skogseid, vicerekor för medicin och farmaci, hade hoppas på mer pengar men är samidig nöjd med vale av de sraegiska områdena och a pengarna ska sökas i konkurrens. Vår medicinska forskning är framsående när de gäller de upekade områdena, ill exempel cancer. Men jag saknar en sasning på läkemedelsforskning där Uppsala och Sverige länge haf en sark posiion. Föruom de sraegiska sasningarna höjs de direka anslagen med sammanlag 1,55 miljarder kronor under fyra år. Försärkningen innebär för Uppsala universies del dryg 200 nya miljoner fram ill Pengarna illdelas varje universie eller högskola i form av e enda forskningsanslag isälle för uppdela på olika veenskapsområdena som idigare. Hur Uppsala universies forskningsanslag ska fördelas inern besluas idigas av konsisorie den 5 november. Anslagen har fördelas enlig en ny modell där e lärosäes exerna medel och anale cieringar ugör grund. Modellen är vikad för a ujämna mellan veenskapsområdenas olika sä a publicera forskningsresula. Margareha Fahlgren, vicerekor för humaniora och samhällsveenskap, konsaerar a modellen för basanslagen ine är anpassad efer rådande publiceringsmönser. Men vi kommer a vara rusade för a vara med inom områden som energi och klima. Där är samhällsveenskaplig och humanisisk forskning avgörande, säger hon. anneli waara Bäre samarbeen krävs för unik Life science-region Uppsala har unika förusäningar a bli en ledande Life science-region men om banbryande medicinsk forskning snabbare ska komma paiener i vården ill godo, måse samarbee mellan akademi och sjukvård förbäras. De var en av slusaserna vid e framidsseminarium om Life science i Uppsala. Temadagen i universiesaulan om Uppsalas framid inom Life science, var finalen på Akademiska sjukhuses 300-års jubileum. Inför nära 300 delagare föreläse represenaner från Uppsala universie, Akademiska sjukhuse, Uppsala läns landsing, forskningsfinansiärer, sam bioeknik- och läkemedelsföreag. Möjligheer och svårigheer när de gäller a gå från laboraoriebaserad idé ill en paenerad, eferfrågad och använd produk eller behandling inom hälso- och sjukvården, blev huvudema för den paneldeba som avsluade dagen. helena edsröm Life science-seminarium i aulan; fr v Lars Hagel, Richard Bergsröm, Arne Sandemo, Lena Gusafsson, Lars Wallenin, Bri Skogseid, Marie Beckman Suurküla, Erik Hemmingsson och Loh Hammar. FOTO: STAFFAN CLAESSON Foo: :ÅKE JOHANSSON UNIVERSELLT Damlage angör bryggan efer sin seger. Universieskapprodd vanns av uppsala I år vann Uppsala överlägse i den årliga universieskapprodden, som den här gången ukämpades i Fyrisån. Både damlage och herrlage vann. Tävlingen arrangeras varanna år av Uppsala Akademiska Roddaresällskap, UARS, varanna år av Lunds universie och Malmö högskola, LuMaH. Läs mer: universen.uu.se Alumnverksamheen på webben Uppsala universies alumnporal har få ny useende och förbäras yerligare för a passa målgruppen alumner. Den nya adressen är Alumnkonore samordnar konakerna med idigare sudener vid Uppsala universie och ansvarar för Alumndaabasen. Uöver dea söar konore med bl a kvalificerad rådgivning inom universiee. Hiills har personer regisrera sig i Uppsala universies alumndaabas. Framgång för vindkrafseknik Avknoppningsföreage Verical Wind, som grundar sig på Uppsala universies uveckling av vindkrafseknik, har eckna aval med E.ON och Falkenberg Energi för uppförande av fyra vindkrafverk i Falkenberg. A så sora akörer på marknaden nu visar inresse Mas Leijon för den vindkrafseknik som agis fram här på Ångsrömlaboraorie är mycke glädjande, säger Mas Leijon, professor i elekricieslära vid insiuionen för eknikveenskaper. Uppsala universies uvecklingsbolag UUAB är delägare i Verical Wind. 50-årsfes för föreagsekonomer Föreagsekonomiska insiuionen vid Uppsala universie fyller 50 år. De firades bland anna med föreläsningar och en jubileumsfes den 17 okober. I ansluning ill jubilee höll alumniföreningen sin årliga Alumnidag för idigare sudener. Jubileumsföreläsare var professor Sidney Winer från en av världens ledande handelshögskolor: The Wharon School vid Universiy of Pennsylvania. Professor Winer föreläse om sraegi och värdeskapande. Dessuom föreläse några av insiuionens lovande unga forskare om miljöreglering, e-marknadsföring sam IT och organisaionsförändring. 2 3

3 Forskarna Valenin Troll, Börje Dahrén och Frances Mary Deegan hann besöka 13 vulkaner och på var och en av dem a gas- och bergprover a analysera i Sverige, Amserdam, Rom och San Diego. Nu har de prover från en vulkan var ionde mil. 13 vulkaner på 24 dagar. Expediionen ill Indonesien i sepember blev inensiv, för forskarrion från insiuionen för geoveenskaper vid Uppsala universie. Och resulae blev över förvänan. TEXT: Charloa Zingmark FOTO: Saffan Claesson, Börje Dahrén (övers) och Isockphoo ( h) Vulkanex pediion på Java: Här kan du ha en dialog med jorden! ndonesiska Java är världens reonde sörsa ö och ursprunge är näsan hel och hålle vulkanisk. 38 av öns berg har den koniska form som visar a de vid någon id vari akiva vulkaner. De fakum a de finns en mängd vulkaner som är mer eller mindre akiva på Java än i dag gör ön ill de perfeka måle för en vulkanforskningsexpediion. Valenin Troll, professor i perologi, läran om bergarer, vid insiuionen för geoveenskaper vid Uppsala universie, är en erfaren Javaresenär. I sepember rese han di illsammans med dokoranden Frances Mary Deegan och Börje Dahrén, suden på geovearprogramme, som jobbade som fälassisen under expediionen. Uppsalaforskarna rese illsammans med övriga medlemmar i de inernaionella forskaream de ingår i med akademiker från Nederländerna, Irland, Ialien, Tyskland och USA. Överräffa förvänningar Resan var en del av e reårig forskningsprojek, finansiera av Veenskapsråde och Uppsala universie, och måle var a besöka 13 vulkaner och på var och en av dem a gas- och bergprover a analysera i Sverige, Amserdam, Rom och San Diego. När de gäller prover har vi överräffa våra egna förvänningar! säger Valenin Troll enusiasisk. Vi hann besöka 13 vulkaner elva på Java och vå på grannön Bali och ill proverna därifrån kan vi lägga prov från yerligare re vulkaner som en medlem i eame undersök idigare. Nu har vi gas- och bergprov från en vulkan var ionde mil. Tidigare fanns de prover från en vulkan var reionde mil. Vi har uppgradera siffran med en fakor 3! De gör de här ill e väldig spännande projek, säger Frances Mary Deegan, som forska på indonesiska vulkaner i e och e halv år och nu för försa gången fick uppleva dem i verkligheen. Lear efer gasens ursprung Syfe med forskningsprojeke är a uforska den vulkaniska gasens ursprung. Kommer all gas från nå- 4

4 Zornmusee i Mora under universiees vingar Uppsala universie och Zornsamlingarna i Mora vad har dessa vå insiuioner gemensam? Jo, sanningen är den a universiee förvalar musees illgångar, all enlig Emma Zorns uryckliga önskan. Till vänser Zorngården i Mora. Nu är de dags a analysera proverna med hjälp av avancerad urusning. Sedan följer skrivfasen. Fr v: Börje Dahrén, Valenin Troll och Frances Mary Deegan. Vulkanism I världen finns ca 700 verksamma vulkaner. Till vulkanisk verksamhe räknas även hea källor, he jord och gejsrar hea källor som kasar upp kokhe vaen i lufen i kaskader. Vulkaner finns huvudsakligen i re slags områden: l Desrukiva plagränser, där havsboen sjunker under koninen eller havsboen. Hi hör Indonesien och Java. l Konsrukiva plagränser, där plaor åker isär. Till exempel Island. l Ho spos, där hea magmasrömmar gör jordskorpan unn. Till exempel Hawaii. De finns vå huvudyper av vulkaner: l Sraovulkanerna som är kägelformade och har mycke explosiva ubro. l Sköldvulkaner som är sköldformade och har mindre explosiva ubro. Expediionens besöka vulkaner På Java: Anak Krakaau, Salak, Gede, Tangkubabparahu, Papandayan, Slame, Dieng Plaeau, Merapi, Wilis, Kelu och Kawah Ijen. På Bali: Baur och Agung. gonsans djup ner i jordens innandöme eller är en del vulkanisk gas åervunnen från jordskorpans översa lager? Och i så fall hur sor procen kommer nedifrån och hur sor procen är åervunnen? Med proverna de bärga på Java och Bali hoppas Valenin, Frances och Börje vara sanningen på spåren. Frågan om var vulkangasen kommer ifrån har även en ydlig koppling ill klimafrågan. Världens vulkaner släpper årligen u miljoner on koldioxid i amosfären och är vulkangasens ursprung kän blir de läare a förså den globala kolcykeln. Resan ill Java var spännande och inensiv. Där finns geologi du ine kan få se i Sverige, beräar Börje Dahrén. Java i dag ser u som Sverige såg u för knapp vå miljarder år sedan. Tigh schema På 24 dagar undersöke de 13 vulkaner. E igh schema. De rese från den ena vulkanen ill den andra. Bodde gjorde de nedanför vulkanerna, men för a kunna uvinna gas- och bergprover fick de bege sig uppå. För a undvika hean gjorde de vissa kläringar naeid. En del kläringar og 24 immar. För a dela i en vulkanexpediion krävs uppenbarligen ine bara gedigna kunskaper om geologi och e brinnande inresse uan även en fysik som heer duga. Nja, någon elifysik behöver man ine, säger Valenin i e försök a nyansera bilden av vulkanforskaren som superale. Men viss ska man ha en hyfsad kondiion. Och uhållighe är absolu nödvändig! Teame anliade lokala guider som hjälpe dem hia rä och även hjälpe ill a bära packningen. De var vikig a hela iden se ill a alla var med. Den försa och sisa i gruppen hade reflexväsar så a de skulle vara ydlig var gruppen började och sluade. De längsa kläringarna krävde sovpauser på berge, en mindre angenäm upplevelse. A vakna på så hög höjd mi i naen hu, En vulkan är en av få plaser där du kan se in i jordens inre om du kan förså berges språk. vad kall! minns Börje. Men belöningen kom när vi nådde oppen på en vulkan i soluppgången.de var speciell! Förjänsen med dessa srapaser, vid sidan av den ren veenskapliga, var a eames medlemmar som ill vardags sier spridda på olika håll i världen nu fick illfälle a umgås och lära känna varandra bäre. Vi kom varandra mycke närmare än föru, konsaerar Frances, och de är någo vi har nya av i forskningen. Ja, försår man varandra på en vulkan mi i naen då hiar man en lösning i laboraorie, säger Valenin och ler. Laboraorie vänar Och nu när de kommi hem från Java med e imponerande anal prover är de laboraorie på Geocenrum i Uppsala som vänar. Där ska de analysera sina prover med hjälp av avancerad urusning. Sedan följer skrivfasen. Valenin Troll och Frances Mary Deegan ska förfaa veenskapliga ariklar och Börje Dahrén skriva e kandidaarbee där Valenin är hans handledare. Planen är också a göra deras forskning känd genom a hålla föreläsningar och dela i seminarier. Valenin Troll svävar ine på måle när han ska förklara vad de är som är så fascinerande med jus vulkaner. En vulkan är en av få plaser där du kan se in i jordens inre om du kan förså berges språk. Där kan du ha en dialog med jorden! Anders Zorn planerade för e museum redan på 1910-ale men de blev ine verklighe förrän lång efer hans död. De invigdes förs 1939 i Mora, ria av en av dåidens främsa arkieker Ragnar Ösberg. Emma Zorn var drivande bakom förverkligande av musee och efer hennes död 1942, uryckes de i hennes och Anders Zorns inbördes esamene a Zornmusee och dess samlingar skulle doneras ill saen men den omedelbara förvalningen uövas av Uppsala universie. Varför, kan man undra? Ja, hon hyse väl förroende för a universiee skulle sköa om de väl. Någon känd koppling ill universiee hade hon ine, säger birädande akademiombudsman Per Abrahamsson. Pengar ill förvalning av Zornsamlingarna kommer från den saliga donaionsfonden. I syrelsen för samlingarna ska de ingå vå represenaner från Uppsala universie, för närvarande akademiombudsman Marianne Andersson och museichef Ing-Marie Munkell. I Emma Zorns illägg i esamene sår bland anna, a Zornmusees inenden ska vara bosa i Mora men ånjua samma löneförmåner och Spädbarnslabbe vid insiuionen för psykologi, Uppsala universie, har få 3,25 miljoner kronor av Knu och Alice Wallenbergs fond för a urusa labbe med hypermodern eknik, den försa i si slag i Skandinavien. Dea har mycke sor beydelse för kunskapen om barns idiga beeendeuveckling, liksom för forskningen om bland anna auism och ADHD, säger Claes von Hofsen, professor i percepionspsykologi. Sedan fem år illbaka används e högupplös EEG-sysem med 128 sensorer för sudier av hjärnakivie på spädbarnslabbe. Meoden har hög Vid akademiinendenuren och juridiska avdelningens besök i Mora var moagande vid ågsaionen imponerande. I mien syns Zornmusees chef Johan Cederlund. pension, som vid varje mosvarande idpunk illkommer professor vid Uppsala Universie med normalavlöning. Kosnaden härför skall besridas av avkasningen av vår ill saen donerade förmögenhe. Banden ill Uppsala universie ville hon uppenbarligen ine umma på. Spädbarnslabbe blir förs i Skandinavien med ny eknik känslighe, är illförlilig och acceperas lä av barnen. Urusningen behöver nu byas u och med söde från Knu och Alice Wallenbergs fond kan forskargruppen dels köpa in e ny, beydlig känsligare och robusare EEG-sysem och dels skaffa s k NIRS-apparaur (Near Infrared Specroscopy). De är en ny meodik som mäer genomsrömning av syre i olika delar av hjärnan. De vå meoderna kompleerar varandra vilke ger oss unika möjligheer. Percepuell, kogniiv och moorisk uveckling kan ine försås ill fullo uan kunskaper om hur akivieen på hjärnbarken uvecklas och förändras, säger Claes von Hofsen. anneli waara Konferens med guidning Inenden och chef för Zornmusee och samlingarna är sedan några år Johan Cederlund, idigare universiesanikvarie vid Uppsala universie. Med alla dessa kopplingar ill Uppsala universie välkomnar han gärna universiesansällda, ensaka såväl som i grupp, ill e besök i Mora och en guidning bland Anders Zorns oljemålningar, akvareller, esningar och skulpurer. Zornsamlingarna är en kulurska som jag gärna vill visa mina idigare arbeskamraer på universiee. Varför ine förlägga en arbeskonferens här i Mora och samidig passa på a uppäcka en del av Zorns mäserverk? föreslår han. Nyligen var ill exempel akademiinendenuren och juridiska avdelningen på besök och fick en grundlig rundvandring bland musees samlingar. Anders Zorn är kanske mes känd för sina kullor men här visar han många andra sidor, som a han var en världsberömd porrämålare. Missa heller ine e besök i pare Zorns hem, Zorngården, där man bland anna kan se e av Sveriges försa kylskåp(!) men också hur Zorns kompisar Prins Eugen och Carl Larsson bodde när de besöke Anders och Emma Zorn, säger Per Abrahamsson. Hundraals nya föreag e bra resula Vågkraf, nya maerial, solceller, cancervaccin, roboar, smara fönser, maskinöversäning, 3D-opik, PET-eknik, mikromoorer... De är några exempel på verksamheer och produker som har väx fram ur universiees forskning. De senase io åren har e hundraal nya föreag skapas ur forskningen vid Uppsala universie. För a synliggöra de fakum a grundforskningen vid Uppsala universie har resulera i så många olika sorers avknoppningsföreag har universiee sasa på a marknadsföra sig i en profilannons den 19 okober i gunilla shyr Dagens Nyheer, Svenska Dagblade och Upsala Nya Tidning sam den 20 okober i Dagens Indusri. Mer informaion på webben De har ine vari illräcklig uppmärksamma a Uppsala universie har en så bra miljö för innovaioner. Vår solida forskning har gjor a många nya föreag har skapas, säger rekor Anders Hallberg. De är dags a visa upp de förhållande nu. Annonsen ska följas upp, bland anna med djupare informaion på webben. Den sörsa delen av universiees forskningssamarbeen görs dock med redan befinliga föreag. Namnen på några av avknoppningsföreagen finns på 6 7

5 byggprojek Moionsanläggning vid Blåsenhus I Blåsenhus byggs en sor moionsanläggning, som kommer a ersäa Sveis när den sår klar. Bygge sker i samarbee med Sudenhälsan, som sår för huvuddelen av verksamheen och kosnaderna. Däruöver kommer lärarubildningen a använda lokalerna för ubildningen i idro och hälsa. Moionsanläggningen ska så klar vid årsskife 2009/10, då hela Blåsenhus invigs. Den 17 okober ogs försa spadage för moionsanläggningen. I sepember 2007 påbörjades byggande i kvarere Blåsenhus. Tanken var ine a expandera, uan a samlokalisera lärarubildningen med pedagogiska insiuionen och försärka forskningsanknyningen. Samidig medverkar inflyningen ill a skapa e sammanhålle universiessråk. Ursprungligen ingick ine insiuionen för psykologi i planeringen, uan de var e ege projek, men när även de pekade mo Blåsenhus blev de naurlig a samordna. Hi ska också Learning Lab och avdelningen för universiespedagogisk uveckling (PU) flya. De innebär a universiee lämnar de gamla lokalerna på Trädgårdsgaan, Suregaan och Seminarie. Här byggs lokaler för universiee De pågår byggprojek run om i hela Uppsala, och universiee har också mycke på gång. I Blåsenhus byggs för lärarubildning, pedagogik och psykologi. Nyligen ogs försa spadage för den nya moionsanläggningen i samma kvarer. Vid EBC byggs nya, moderna laboraorielokaler. Och på BMC pågår den redje eappen av upprusning och ombyggnad om för nya verksamheer. ex: Annica Hulh foo: Tommy Wesberg, Margarea Öberg Grafik: Calle Åsrand Resuae blir e sammanhängande universiessråk Från Ångsröm ill Ekonomikum cirka re kilomeer lång och en och en halv kilomeer bre, med kvarere Blåsenhus i mien. De innebär samidig a universiee lämnar lokaler run om i saden. Kosvearna och exilvearna har flya från Trädgårdsgaan ill BMC respekive Engelska Parken. Och när byggnaderna i Blåsenhus sår klara, lämnas lokaler på Trädgårdsgaan, Suregaan och Seminariegaan. De alas ibland om a universiee lämnar cenrum, men man kan snarare se de som a Uppsala växer å alla håll och kaner. När Observaorie byggdes på 1800-ale, lämnade universiee också cenrum, men i dag ycker vi a Observaorie ligger cenral. Procenuell har de nya lokalerna ine medför högre kosnader, då effekivieen har blivi bäre i de nya lokalerna, menar universiesdirekören Ann Fus. Till bäre effekivie kan läggas bäre arbesmiljö som i sig, i bäsa fall, kan leda ill sörre arakionskraf i förhållande ill såväl personal som sudener. De alas ibland om a universiee lämnar cenrum, men man kan snarare se de som a Uppsala växer å alla håll och kaner. Jus nu är universiee inne i en konsolideringsfas, efer a ha sasa mycke på a expandera under åren 1996 ill Under den perioden gjordes enorma inveseringar i nybyggda och ombyggda lokaler och den oala arean ökade ill kvm. Delvis berodde de på en dubblering under omdaningsprocessen, men nu är arean på väg ned igen och ligger på cirka kvm. De beror på a lokalerna planeras mer effekiv, vilke man kan göra när man bygger ny. Många insiuioner har också kunna minska sina lokaler. Lokalkosnaderna har naurligvis öka krafig under den här omdaningen, men har plana u under de senase åren och uppgår idag ill ungefär 14 procen av universiees kosnader. Som mes var de uppe i 15,5 procen och prognosen är a de sjunker mo 13,5 procen under näsa år. Upprusning på BMC Byggprojeke på BMC märks ine uifrån, efersom upprusningen pågår på insidan. Renoveringen går hand i hand med inflyningen av nya verksamheer för a fylla omma lokaler. Vårdubildningen är på väg a flya in och insiuionen för kosveenskap, som flyade di illfällig, har nu blivi permanena hyresgäser. Sjukgymnasiken kommer också a flya in. I projeke ingår både verksamhesanpassningar för universiees behov och underhåll och anna som faller på Akademiska hus som fasighesägare. Renoveringen kosar cirka 200 miljoner kr och fasighesägaren Akademiska hus sår för hälfen av kosnaderna. För universiee innebär dea ökade hyreskosnader, men samidig kan andra konrak sägas upp på Döbelnsgaan, i Science park och på sjukhusområde. Inflyning på Engelska parken Hus 4 i Engelska parken är nu i ordningssäll. The Svedberglaboraorie ryms numera på e plan. Texilveenskapen har flya in, liksom Cenrum för mulienisk forskning och Programme för sudier kring Förinelsen och folkmord. Och Risalen har flya hi från Sloe. Nya laboraorier vid EBC Jus nu uppförs en ny laboraoriebyggnad vid EBC, som ska vara klar för inflyning sommaren De blir en åerflyning av insiuionen för limnologi, som är evakuerade ill BMC. För limnologernas gamla lokaler på EBC-område finns e förslag a bygga om dem ill gäsforskarbosäder isälle, men beslu har ännu ine faas. Växekologi flyar också in i den nya byggnaden, och lämnar husen på Villavägen, nära Geocenrum. Fysiologisk boanik har gradvis flyas över från byggnaden i Boan, där de nu är om. När EBC skapades följde ine växekologi och limnologi med och ine heller fysiologisk boanik. Förs i och med dea fullföljs EBC så som man änke sig a de skulle bli. 8 9

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6 UNIVERSEN #2 mars -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Snabba dopingeser Sid 9 Oellokören övar för full Sid 15 Resurs för Rysslandssudier Sid 4 6 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och

Läs mer

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8 VÄNSKAPSid 11 13 UNIVERSEN # 7 december -11 årg 42 En idning för Uppsala universies medarbeare 20 år av Bara upploppe kvar för rekor och prorekor Sid 4 Sudener ar plas som menorer Sid 8 Han jobbar allra

Läs mer

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #3 april -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Träffsäker rekryering FOTO: STAFFAN CLAESSON SON Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/. Nyiga länkar på www.uu.se/inern KARRIÄRVÄGAR

Läs mer

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA LUM Lunds universies magasin Nr 2 2011 Klassfrågan he igen... LU sarar sifelse i USA omsvärmad En dealjskiss ill eaerridån i Medborgarhuse i Hägersen (1957). 1947 års kvinna Ovan: E idig självporrä (1943)

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft.

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft. n Hinsehäxan: Vi är ine lika inför lagen! n Tramadol-besvär: Blev paranoid av ableerna 3/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. SKÄRP DIG! I de nya coach-sverige

Läs mer

Fastighet & finans. »Jag har haft konkret nytta av mina studier« vältajmade pionjärer sid 4. Sara Wäsström om KTH: Första kullen färdig:

Fastighet & finans. »Jag har haft konkret nytta av mina studier« vältajmade pionjärer sid 4. Sara Wäsström om KTH: Första kullen färdig: e magasin om kh:s kandidaubildning inom Fasighe & finans Ansökan ill ubildningen ska vara inne senas 15 april 2009 Sara Wässröm om KTH:»Jag har haf konkre nya av mina sudier«sid 8 Försa kullen färdig:

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan särryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 windows server 2012 skolan Tex: Henrik Elmsjö WINDOWS SERVER 2012 SKOLAN Lekion 1: Nyheer i Hyper-V och näverk Under hösen släpper Microsof Windows Server 2012.

Läs mer

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 VINDKRAFTSPOLICY för Hallsahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Köpings kommun 2013-03-25, 14 Hallsahammars kommun, 2013-04-29 48 Besällning: Hallsahammars kommun Arbesgrupp:

Läs mer

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002 Egnahemsposen i konsumenprisindex En granskning av KPI-uredningens förslag Specialsudie Nr 2, maj 22 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 22 Konjunkurinsiue (KI) gör analyser och prognoser över den svenska

Läs mer

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag Förord Förord Dea examensarbee ugör en del i e sörre forskningsprojek för a öka kunskapen inom ämnesområde vinerväglag. Syfe med examensarbee är a konsruera en esrigg som en sar på forskningsprojeke. Tesriggen

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram Konjunkurinsiues finanspoliiska ankeram SPECIALSTUDIE NR 16, MARS 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och ekonomin sam bedriver forskning

Läs mer

RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR

RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR prfessinell ch prisvärd samrdning persnlig uveckling & kreaiva möen Runö ch LO har en lång gemensam hisria. Redan 1952 sarade LO facklig kursverksamhe på Runö, sm ligger i Sckhlms

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet Modeller och projekioner för dödlighesinensie en anpassning ill svensk populaionsdaa 1970- Jörgen Olsén juli 005 Presenerad inför ubildningsuskoe inom Svenska Akuarieföreningen den 1 sepember 005 Modeller

Läs mer

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna Förvänningar, finansiella marknader och makroekonomiska flukuaioner Kurskompendium h-02 200-0-29 Preliminär, kommenarer välkomna Av Beng Assarsson Naionalekonomiska insiuionen Uppsala universie Box 53

Läs mer

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem!

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem! Vad sägs om a snygga ill en ö? Och ragga kunder på Srand! Nu behöver du ine gå över ön efer nya kunder. Helgen den 17-18 mars slår vi upp dörrarna ill Öliv 2012, Golands nya boendemässa på Wisby Srand.

Läs mer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr.

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr. Imporera bilen från USA Den låga dollarkursen gör de lönsam för dig a köpa bilen i USA. Du kan spara 50 000 kr. Av Mikael Sjerna/virginia,usa A köpa bil i USA är den bäsa bilaffären du kan göra i dag.

Läs mer

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller Finansmarknaden; En översik av insrumen och värderingsmodeller Jan R. M. Röman Deparmen of Mahemaics and Physics Mälardalen Universiy, weden Mälardalen Universiy INLEDNING... Akieopionens villkor... Akieerminens

Läs mer

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön.

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön. MARK Kapiel 8 - Miljöer Björkvreen Norsdike Barköbro Askholmen Naurres. Adolfsdal Tackmyren Skogsborg Mon Brudgrind Barkö Rörmar 95 9 Husbacka Nässelö Mariedal 1 Lillsjön Granlund Norrängen Roparören Norrhagen

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning 1(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Källor - Bealningsbalans och ulandssällning 2014 Källor och meoder 2014 2(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Innehåll 1 Inernaionell nomenklaur... 3 2 Bealningsbalansen... 3 2.1 Allmän

Läs mer