195 Svar på medborgarförslag - Skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer (KSKF/2016:148)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "195 Svar på medborgarförslag - Skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer (KSKF/2016:148)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(2) 195 Svar på medborgarförslag - Skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer (KSKF/2016:148) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget förklaras besvarat. Ärendebeskrivning Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 12 september Ett medborgarförslag om att skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer, har lämnats in till kommunfullmäktige den 3 februari Medborgarförslaget föreslår att aktiviteter skapas och utvecklas i mötet mellan invandrare och pensionärer inom mötesplatser i olika bostadsområden i kommunen. Befintliga lokaler kan tas i anspråk. Syftet är att öka kontakten, stärka invandrares språk- och samhällskunskap i dialog med pensionärer, samt bidra till ömsesidig förståelse och respekt för varandras likheter och olikheter. Medborgarförslaget remitterades till arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden kultur- och fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, Torshälla Stads nämnd, kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för interkulturella frågor. Torshälla Stads nämnd, arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har lämnat yttrande. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunens mötesplatser utvecklas hela tiden utifrån förändrade behov i samhället. Utvecklingen sker ofta i direkt dialog med de människor som använder möjligheten att besöka mötesplatserna. Mot bakgrund att kommunen redan idag bedriver mötesplatser och att det finns möjlighet att redan idag påverka innehållet och dessutom genom arrangemangsbidrag skapa verksamhet efter önskemål föreslår kommunledningskontoret att medborgarförslaget ska anses besvarat. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 2(2) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3

4

5

6 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:148 Sara Molander (4) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag om att skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget förklaras besvarat Sammanfattning Ett medborgarförslag om att skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer, har lämnats in till kommunfullmäktige den 3 februari Torshälla Stads nämnd, arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har lämnat yttrande. Mot bakgrund att kommunen redan idag bedriver mötesplatser och att det finns möjlighet att redan idag påverka innehållet och dessutom genom arrangemangsbidrag skapa verksamhet efter önskemål föreslår kommunledningskontoret att medborgarförslaget ska anses besvarat. Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag om att skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer, har lämnats in till kommunfullmäktige den 3 februari Medborgarförslaget remitterades till arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden kultur- och fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, Torshälla Stads nämnd, kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för interkulturella frågor. Torshälla Stads nämnd, arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har lämnat yttrande.

7 Eskilstuna kommun (4) Medborgarförslaget föreslår att aktiviteter skapas och utvecklas i mötet mellan invandrare och pensionärer inom mötesplatser i olika bostadsområden i kommunen. Befintliga lokaler kan tas i anspråk. Syftet är att öka kontakten, stärka invandrares språk- och samhällskunskap i dialog med pensionärer, samt bidra till ömsesidig förståelse och respekt för varandras likheter o ch olikheter. Torshälla stads nämnd Torshälla stads nämnd erbjuder idag möjlighet till möten mellan människor i olika former på Medborgakontoret/Torshälla direkt, biblioteket och Ebelingmuseet. Dessutom finns en mötesplats öppen varje vardag och nio olika mötesplatser för pensionärer i olika delar av Torshälla, som leds av frivilligkrafter en dag per vecka. Bedömningen är att mötesplatserna mycket väl kan utveckla former för att öppnas för invandrare i enlighet med Medborgarförslaget. Viktigt att det sker i samråd med och formas tillsammans med deltagarna. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ser positivt på förslagställarens intentioner och förslag i medborgarförslaget. Det finns stora behov i samhället av olika mötesytor mellan gamla och unga, nya svenskar och de som bott i Sverige längre, olika grupper som behöver mötas och där kontaktytor skapar en viktig del i en gemenskap i samhället. Nämnden har själva inga egna mötesplatser i områden men ser att de befintliga mötesplatser som finns genom kultur- och fritidsnämnden och Torshälla stads nämnd skulle kunna vara lämpliga platser för utveckling av förslagen i medborgarförslaget. Civilsamhället i form av ideella organisationer, företag, privatpersoner och olika nätverk ser nämnden har en viktig roll för att skapa mötesytor mellan människor. Det är viktigt att bygga på det som redan finns, och samtidigt ser nämnden att det kan vara önskvärt med en mer strukturerad samordning för att utnyttja de resurser som finns på bästa sätt. Inom nämndens ansvarsområde svenska för invandrare (sfi) har man startat upp ett arbete kring språkstödjare under våren 2016 som innebär att frivilliga träffar studerande på sfi i grupper och övar i svenska språket en gång i veckan. Inom området Arbete och försörjning finns arbetsmarknadsinsatsen STEGEN där brukare får möjlighet att utveckla svenska språket och där det även ges möjlighet till praktik. För alla arbetssökande oavsett bakgrund, är det av stor vikt att ha tillgång till sammanhang, insatser och kontakter för att komma in i arbetslivet. Delaktighet och gemenskap är även viktigt utifrån ett folkhälsoperspektiv. Förslagsställaren sätter ljuset på en viktig fråga och nämnden hoppas att de kommunala mötesplatserna tillsammans med föreningsliv är ett svar på frågan. Med fortsatt utveckling av arbetet på mötesplatserna, men även i befintliga insatser för nyanlända och arbetsmarknadsinsatser, skapas fler möjligheter för att alla ska vara en del av arbetslivet och det svenska samhället.

8 Eskilstuna kommun (4) Vård- och omsorgsnämnden Inom nämndens ansvarsområde finns mötesplatser för seniorer. Till dessa mötesplatser är både svenska seniorer och seniorer av utländsk härkomst välkomna. Alla deltagare är välkomna i planeringen och utformningen av aktiviteter. Därutöver anordnar hemtjänsten sociala träffpunkter för personer med hemtjänstinsatser i flera bostadsområden i kommunen. Vård- och omsorgsnämnden tar även emot praktikanter, i form av personer som behöver praktik utifrån sina studier, eller personer som behöver praktik ellersysselsättning utifrån arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Nämnden ser positivt på att ta emot praktikanter och menar att praktik är ett utmärkt och viktigt sätt att närma sig arbetsmarknaden. Då nämnden redan anordnar mötesplatser för äldre samt medverkar i att ta emot praktikanter förordas att medborgarförslaget avslås utifrån de ansvarsområden som åligger vård- och omsorgsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden Inom nämndens verksamhetsområden finns idag sex stycken mötesplatser geografiskt utspridda i kommunen. De finns i Alberga, Fröslunda, Kjula, Nyfors, Skiftinge och på Söder. Utöver det finns två filialbibliotek i Lagersberg och Årby. På mötesplatserna och filialbiblioteken finns redan idag ett brett utbud av aktiviteter som är tillgängliga för alla kommuninvånare oavsett kön, ålder, funktionsförmågor och etnisk bakgrund. Eftersom de flesta aktiviteterna är kostnadsfria är de tillgängliga oavsett socioekonomiska förutsättningar. Exempel på aktiviteter som har varit är; skivor till kaffet, prova på yoga, sagostunder på olika språk, fredagsfika, filmvisning, hantverk, medspråk hjälp att lära sig svenska, stavgång, bokcirklar, brandkunskap, dialogcaféer, lära sig dator och mobil, utställningar, odla på din balkong, läxläsning för SFI, föräldrafika med aktiviteter, musik och utflykter för pensionärer. Genom att delta på de olika aktiviteterna finns det en möjlighet att utveckla det svenska språket och lära sig hur det svenska samhället fungerar. Aktiviteterna bidrar till att främja folkhälsan med utbudet av fysiska aktiviteter, kulturupplevelser och genom att känslan av sammanhang ökar. Mötesplatserna samarbetar med olika aktörer i samhället som kommer till mötesplatserna och ger information och utbildningar. Som exempel kan nämnas polisen, räddningstjänsten, socialtjänsten, kommunfastigheter, föreningslivet samt andra förvaltningar inom kommunen. Kommunens invånare har möjlighet att föra en dialog med personalen på mötesplatserna och ge egna förslag på aktiviteter.

9 Eskilstuna kommun (4) Kommunledningskontorets synpunkter Kommunens mötesplatser utvecklas hela tiden utifrån förändrade behov i samhället. Utvecklingen sker ofta i direkt dialog med de människor som använder möjligheten att besöka mötesplatserna. Mot bakgrund att kommunen redan idag bedriver mötesplatser och att det finns möjlighet att redan idag påverka innehållet och dessutom genom arrangemangsbidrag skapa verksamhet efter önskemål föreslår kommunledningskontoret att medborgarförslaget ska anses besvarat. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Pär Eriksson kommundirektör Marita Skog utvecklingsdirektör Beslutet skickas till: Förslagsställaren Arbetsmarknad- och vuxenutbildningen Vård- och omsorgsnämnden Kultur- och fritidsnämnden

10 Torshälla stads nämnd Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(2) 49 Yttrande över medborgarförslag - Skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer (TSN/2016:88) Beslut Yttrandet antas Förslag till Kommunfullmäktige Medborgarförslaget tillstyrks med uppdrag till nämnderna att utveckla mötesformer i samklang med förslaget. Ärendebeskrivning Torshälla stads förvaltning ger i skrivelse, daterad den 9 maj 2016, förslag till beslut. Torshälla stads nämnd har möjlighet att senast den 7 september 2016 yttra sig över Medborgarförslag daterat från Avat Bahramis. Medborgarförslaget föreslår att en livlig aktivitet skapas och utvecklas i möte mellan invandrare och pensionärer inom mötesplatser i olika bostadsområden i kommunen. Befintliga lokaler tas i anspråk. Syfte att öka kontakten, stärka invandrares språk- och samhällskunskap i dialog med pensionärer, samt bidra till ömsesidig förståelse och respekt för varandras likheter och olikheter. Torshälla stads nämnd erbjuder idag möjlighet till möten mellan människor i olika former på Medborgakontoret/Torshälla direkt, biblioteket och Ebelingmuseet. Dessutom finns en mötesplats öppen varje vardag och nio olika mötesplatser för pensionärer i olika delar av Torshälla, som leds av frivilligkrafter en dag per vecka. Bedömningen är att mötesplatserna mycket väl kan utveckla former för att öppnas för invandrare i enlighet med Medborgarförslaget. Viktigt att det sker i samråd med och formas tillsammans med deltagarna. Finansiering Personalkostnader ca 15 tkr för planering, förberedande informationsinsatser och introduktion till mötesplatser 40 timmar under ett år. Layout för information och publicering på webb, veckoannons och Torshälla runt mellan tkr/år. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 Torshälla stads nämnd Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 2(2) Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation Stimulering av möten mellan människor kan bidra till ökad delaktighet och utveckling av demokratin. Användande av befintliga resurser bidrar till en effektiv organisation för att förbättra integrationsarbetet. Föredragande: Karin Engstad Beslutet skickas till: kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 Torshälla stads nämnd Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:88 Karin Engstad (2) Torshälla stads nämnd Yttrande över Medborgarförslag - Skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer Förslag till beslut Yttrandet antas Förslag till Kommunfullmäktige Medborgarförslaget tillstyrks med uppdrag till nämnderna att utveckla mötesformer i samklang med förslaget. Sammanfattning Medborgarförslaget syftar till att öka förutsättningar för möten mellan människor, stärka språk- och samhällskunskapen hos de kvinnor och män, som håller på att etablera sig i samhället men ännu ej kommit in på arbetsmarknaden, samt bidra till en ömsesidig förståelse och respekt för varandras likheter och olikheter. Torshälla stads nämnd erbjuder möjlighet till möte mellan människor i alla åldrar på Medborgakontoret, biblioteket och Ebelingmuseet dessutom 10 olika riktade mötesplatser för pensionärer samt Ung fritid. Inom ramen för dessa finns möjligheter att mer riktat bjuda in till möten som efterfrågas i medborgarförslaget. Ärendebeskrivning Torshälla stads nämnd har möjlighet att senast den 7 september 2016 yttra sig över Medborgarförslag daterat från Avat Bahramis. Medborgarförslaget föreslår att en livlig aktivitet skapas och utvecklas i möte mellan invandrare och pensionärer inom mötesplatser i olika bostadsområden i kommunen. Befintliga lokaler tas i anspråk. Syfte att öka kontakten, stärka invandrares språk- och samhällskunskap i dialog med pensionärer, samt bidra till ömsesidig förståelse och respekt för varandras likheter och olikheter. Torshälla stads nämnd erbjuder idag möjlighet till möten mellan människor i olika former på Medborgakontoret/Torshälla direkt, biblioteket och Ebelingmuséet. Dessutom finns en mötesplats öppen varje vardag och nio olika mötesplatser för pensionärer i olika delar av Torshälla, som leds av frivilligkrafter en dag per vecka. Bedömningen är att mötesplatserna mycket väl kan utveckla former för att öppnas för invandrare i enlighet med Medborgarförslaget. Viktigt att det sker i samråd med och formas tillsammans med deltagarna.

13 Eskilstuna kommun / 2 (2) Finansiering Personalkostnader ca 15 tkr för planering, förberedande informationsinsatser och introduktion till mötesplatser 40 timmar under ett år. Layout för information och publicering på webb, veckoannons och Torshälla runt mellan tkr/år. Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation Stimulering av möten mellan människor kan bidra till ökad delaktighet och utveckling av demokratin. Användande av befintliga resurser bidrar till en effektiv organisation för att förbättra integrationsarbetet. TORSHÄLLA STADS FÖRVALTNING Ingrid Sköldmo Förvaltningschef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Anna Werner Områdeschef för vård- och omsorg Cathrine Olsson enhetschef för SKU (Samhälle, Kultur och Ungdom)

14 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(2) 51 Protokollsutdrag Yttrande över medborgarförslag - skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer (AVN/2016:42) Beslut Nämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag om att skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer, har lämnats in till kommunfullmäktige den 3 februari Arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden har ombetts yttra sig över förslaget. Yttrandet ska inkomma till kommunstyrelsen senast 7 september Förslaget från förslagsställaren Avat Bahrami handlar om att skapa och utveckla en livlig aktivitet och skapa mötesplatser i olika bostadsområden i Eskilstuna för målgruppen arbetslösa invandrare och pensionärer. Eventuella tomma byggnader föreslås kunna användas till mötesplatser där målgrupperna kan samlas och göra olika aktiviteter. Förslagsställaren lyfter fram vinster utifrån att arbetslösa invandrare har behov av att träffa svenskar och lära sig mer svenska, och pensionärer som också kan vara ensamma får möjlighet att träffa andra och berätta om sina erfarenheter och liv. Förslagsställaren påtalar vinster i form av ökad förståelse för människor från andra länder vilket kan ge minskad rasism i samhället. Förslag på aktiviteter är till exempel matlagning och gå ut i naturen. Yrkanden Marie Svensson (S), Abdirisak Hussein (S) och Mohamed Abdukani (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Förvaltningen har berett ärendet på arbetsutskottet den 10 augusti Förvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad den 10 augusti Justerandes sign Utdragsbestyrkande

15 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 2(2) Muntlig föredragning av utvecklare Sofia Eriksson. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

16 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Enheten för kvalitet och utveckling AVN 2016:42 Sofia Eriksson (2) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer Förslag till beslut Nämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag om att skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer, har lämnats in till kommunfullmäktige den 3 februari Arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden har ombetts yttra sig över förslaget. Yttrandet ska inkomma till kommunstyrelsen senast 7 september Förslaget från förslagsställaren Avat Bahrami handlar om att skapa och utveckla en livlig aktivitet och skapa mötesplatser i olika bostadsområden i Eskilstuna för målgruppen arbetslösa invandrare och pensionärer. Eventuella tomma byggnader föreslås kunna användas till mötesplatser där målgrupperna kan samlas och göra olika aktiviteter. Förslagsställaren lyfter fram vinster utifrån att arbetslösa invandrare har behov av att träffa svenskar och lära sig mer svenska, och pensionärer som också kan vara ensamma får möjlighet att träffa andra och berätta om sina erfarenheter och liv. Förslagsställaren påtalar vinster i form av ökad förståelse för människor från andra länder vilket kan ge minskad rasism i samhället. Förslag på aktiviteter är till exempel matlagning och gå ut i naturen. Yttrande Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ser positivt på förslagställarens intentioner och förslag i medborgarförslaget. Det finns stora behov i samhället av olika mötesytor mellan gamla och unga, nya svenskar och de som bott i Sverige längre, olika grupper som behöver mötas och där kontaktytor skapar en viktig del i en gemenskap i samhället. Nämnden har själva inga egna mötesplatser i områden men ser att de de befintliga mötesplatser som finns genom Kultur- och fritidsförvaltningen och Torshälla stads förvaltning skulle kunna vara lämpliga platser för utveckling av förslagen i medborgarförslaget. Civilsamhället i form av ideella organisationer, företag, privatpersoner och olika nätverk ser nämnden har en

17 Eskilstuna kommun AVN 2016:42 viktig roll för att skapa mötesytor mellan människor. Det är viktigt att bygga på det som redan finns, och samtidigt ser nämnden att det kan vara önskvärt med en mer strukturerad samordning för att utnyttja de resurser som finns på bästa sätt. Inom nämndens ansvarsområde svenska för invandrare (sfi) har man startat upp ett arbete kring språkstödjare under våren 2016 som innebär att frivilliga träffar studerande på sfi i grupper och övar i svenska språket en gång i veckan. Inom området Arbete och försörjning finns arbetsmarknadsinsatsen STEGEN där brukare får möjlighet att utveckla svenska språket och där det även ges möjlighet till praktik. För alla arbetssökande oavsett bakgrund, är det av stor vikt att ha tillgång till sammanhang, insatser och kontakter för att komma in i arbetslivet. Delaktighet och gemenskap är även viktigt utifrån ett folkhälsoperspektiv. Förslagsställaren sätter ljuset på en viktig fråga och nämnden hoppas att de kommunala mötesplatserna tillsammans med föreningsliv är ett svar på frågan. Med fortsatt utveckling av arbetet på mötesplatserna, men även i befintliga insatser för nyanlända och arbetsmarknadsinsatser, skapas fler möjligheter för att alla ska vara en del av arbetslivet och det svenska samhället. ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Thure Morin Förvaltningschef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

18 Vård- och omsorgsnämnden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(2) 81 Remiss - Medborgarförslag - Skapa mötesplatser med aktivtiter för arbetslösa invandrare och pensionärer (VON/2016:53) Beslut Medborgarförslag avslås i de delar som rör vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige med förslag om att skapa mötesplatser för arbetslösa invandrare och pensionärer. Då förslaget rör flera nämnders ansvarsområden har kommunstyrelsen fått ansvaret att samordna beredningen och inhämta yttrande från berörda nämnder inför kommunfullmäktiges beslut. Ärendet har remitterats till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Yttrande ska lämnas senast den 7 september Syftet med medborgaförslaget är att underlätta för personer med utländsk härkomst att komma in i det svenska samhället, lära känna kulturen, utveckla språk och minska isolering. Syftet är också att öka intresset för att studera eller praktisera och lära sig ett yrke. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård- och omsorg till äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Inom nämndens ansvarsområde finns mötesplatser för seniorer. Till dessa mötesplatser är både svenska seniorer och seniorer av utländsk härkomst välkomna. Alla deltagare är välkomna i planeringen och utformningen av aktiviteter. Därutöver anordnar hemtjänsten sociala träffpunkter för personer med hemtjänstinsatser i flera bostadsområden i kommunen. Vård- och omsorgsnämnden tar även emot praktikanter, i form av personer som behöver praktik utifrån sina studier, eller personer som behöver praktik ellersysselsättning utifrån arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Nämnden ser positivt på att ta emot praktikanter och menar att praktik är ett utmärkt och viktigt sätt att närma sig arbetsmarknaden. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 Vård- och omsorgsnämnden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 2(2) Då nämnden redan anordnar mötesplatser för äldre samt medverkar i att ta emot praktikanter förordas att medborgarförslaget avslås utifrån de ansvarsområden som åligger vård- och omsorgsnämnden. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

20 Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsförvaltningen VON 2016:53 Uppdragsenheten Mona Bjurling, (2) Vård- och omsorgsnämnden Yttrande över remiss Medborgarförslag - Skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer (KSKF/2016:148) Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslag avslås i de delar som rör vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde Sammanfattning Medborgarförslaget innehåller förslag om att skapa mötesplatser för arbetslösa invandrare och pensionärer, där man samlas och har aktiviteter så att invandrare kan komma in i det svenska samhället och för att bryta sysslolösheten. Inom vård- och omsorgsnämnden finns redan mötesplatser, där man oavsett härkomst erbjuder aktiviteter och social samvaro för äldre personer och för personer med funktionsnedsättning. Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige med förslag om att skapa mötesplatser för arbetslösa invandrare och pensionärer. Då förslaget rör flera nämnders ansvarsområden har kommunstyrelsen fått ansvaret att samordna beredningen och inhämta yttrande från berörda nämnder inför kommunfullmäktiges beslut. Ärendet har remitterats till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Yttrande ska lämnas senast den 7 september Syftet med medborgarförslaget är att underlätta för personer med utländsk härkomst att komma in i det svenska samhället, lära känna kulturen, utveckla

21 Eskilstuna kommun (2) språk och minska isolering. Syftet är också att öka intresset för att studera eller praktisera och lära sig ett yrke. Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård- och omsorg till äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Inom nämndens ansvarsområde finns mötesplatser för seniorer. Till dessa mötesplatser är både svenska seniorer och seniorer med utländsk härkomst välkomna. Alla deltagare är välkomna i planeringen och utformningen av aktiviteter. Därutöver anordnar hemtjänsten sociala träffpunkter för personer med hemtjänstinsatser i flera bostadsområden i kommunen. Vård- och omsorgsnämnden tar även emot praktikanter, i form av personer som behöver praktik utifrån sina studier, eller personer som behöver praktik eller sysselsättning utifrån arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Nämnden ser positivt på att ta emot praktikanter, och menar att praktik är ett utmärkt och viktigt sätt att närma sig arbetsmarknaden. Då nämnden redan ordnar mötesplatser för äldre, samt medverkar i att ta emot praktikanter förordas att medborgarförslaget avslås utifrån de ansvarsområden som åligger vård- och omsorgsnämnden. VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Sara Schelin Förvaltningschef Cecilia Palm Siosteen Uppdragschef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

22 Kultur- och fritidsnämnden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(1) 37 Remiss från kommunstyrelsen - Medborgarförslag - Skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer (KFN/2016:89) Förslag till beslut Medborgarförslaget anses besvarat Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har fått in ett medborgarförslag om att skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer. Kultur- och fritidsförvaltningen är en av remissinstanserna. Målet är att skapa en meningsfull fritid. Med hänvisning till att Kultur- och fritidsnämnden redan har många av de föreslagna aktiviteterna och att invånarna kan ge egna förslag till aktiviteter direkt på mötesplatserna och att det finns ett bidrag för föreningar att söka för aktiviteter med särskild samhällsnytta anses medborgarförslaget vara besvarat. Beslutet skickas till: Kommunstyrelse Justerandes sign Utdragsbestyrkande

23 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:89 Lena Klintberg (2) Kultur- och fritidsnämnden Svar på medborgarförslag - Skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer Förslag till beslut Medborgarförslaget anses besvarat Sammanfattning Kommunfullmäktige har fått in ett medborgarförslag om att skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer. Kultur- och fritidsförvaltningen är en av remissinstanserna. Målet är att skapa en meningsfull fritid. Med hänvisning till att Kultur- och fritidsnämnden redan har många av de föreslagna aktiviteterna och att invånarna kan ge egna förslag till aktiviteter direkt på mötesplatserna och att det finns ett bidrag för föreningar att söka för aktiviteter med särskild samhällsnytta anses medborgarförslaget vara besvarat. Ärendebeskrivning Den 3 februari 2016 inkom ett medborgarförslag till kommunfullmäktige om att skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer av Avat Bahrami. Förslaget är att skapa mötesplatser i olika kommundelar för arbetslösa invandrare och pensionärer. Yttrande Medborgarförslaget lyfter fram ett behov av mötesplatser för daglediga. Målgrupperna är i första hand arbetslösa invandrare och pensionärer samt deras familjer. Det föreslås aktiviteter som bidrar till att invandrarna utvecklar det svenska språket och att lär känna den svenska kulturen och naturen. Genom mötet med invandrare och pensionärer finns tanken att rasismen minskar i samhället och känslan av sammanhang ökar. Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på att det kommer in medborgarförslag som gör att verksamheter inom nämndens ansvarsområden utvecklas. Inom nämndens verksamhetsområden finns idag sex stycken mötesplatser geografiskt utspridda i kommunen. De finns i Alberga, Fröslunda, Kjula, Nyfors, Skiftinge och på Söder. Utöver det finns två filialbibliotek i Lagersberg och Årby. På mötesplatserna och

24 Eskilstuna kommun / 2 (2) filialbiblioteken finns redan idag ett brett utbud av aktiviteter som är tillgängliga för alla kommuninvånare oavsett kön, ålder, funktionsförmågor och etnisk bakgrund. Eftersom de flesta aktiviteterna är kostnadsfria är de tillgängliga oavsett socioekonomiska förutsättningar. Exempel på aktiviteter som har varit är; skivor till kaffet, prova på yoga, sagostunder på olika språk, fredagsfika, filmvisning, hantverk, medspråk hjälp att lära sig svenska, stavgång, bokcirklar, brandkunskap, dialogcaféer, lära sig dator och mobil, utställningar, odla på din balkong, läxläsning för SFI, föräldrafika med aktiviteter, musik och utflykter för pensionärer. Genom att delta på de olika aktiviteterna finns det en möjlighet att utveckla det svenska språket och lära sig hur det svenska samhället fungerar. Aktiviteterna bidrar till att främja folkhälsan med utbudet av fysiska aktiviteter, kulturupplevelser och genom att känslan av sammanhang ökar. Mötesplatserna samarbetar med olika aktörer i samhället som kommer till mötesplatserna och ger information och utbildningar. Som exempel kan nämnas polisen, räddningstjänsten, socialtjänsten, kommunfastigheter, föreningslivet samt andra förvaltningar inom kommunen. Kommunens invånare har möjlighet att föra en dialog med personalen på mötesplatserna och ge egna förslag på aktiviteter. Det finns också en möjlighet för föreningar att söka bidrag för särskild samhällsnytta hos Kultur- och fritidsförvaltningen. Bidraget riktar sig till föreningar som gör en särskild samhällsinsats. En sådan insats skulle kunna vara en verksamhet eller aktivitet som riktar sig till daglediga invandrare och pensionärer. Med hänvisning till att Kultur- och fritidsnämnden redan har många av de föreslagna aktiviteterna och att invånarna kan ge egna förslag till aktiviteter på mötesplatserna och att det finns ett bidrag för föreningar att söka för aktiviteter med särskild samhällsnytta anses medborgarförslaget vara besvarat. Finansiering Kostnader för fler mötesplatser finns inte inom ramen för befintlig budget. Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation Mötesplatserna bidrar till att personer i olika åldrar, med olika etnisk bakgrund och med olika funktionsför oavsett socioekonomiska förutsättningar får tillgång till en rad aktiviteter som bidrar till en ökad känsla av sammanhang och därmed ökad folkhälsa. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Eva Königsson Förvaltningschef Lena Klintberg Utvecklande Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

25 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 1(2) 47 Anmälan av medborgarförslag och förslag till beredning - Skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer (KSKF/2016:148) Beslut Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning och överlämnas därefter till kommunfullmäktige för beslut. Ärendebeskrivning Ett medborgarförslag om att skapa mötesplatser med aktiviteter för arbetslösa invandrare och pensionärer, har lämnats in till kommunfullmäktige den 3 februari Kommunledningskontorets granskning visar att förslaget uppfyller de formella krav som ställs på medborgarförslag och att det därmed ska behandlas av kommunen. Medborgarförslaget berör flera nämnders verksamhetsområden. Kommunstyrelsen bör därför få ansvaret att samordna beredningen och inhämta yttranden från berörda nämnder. Kommunledningskontoret föreslår därför att medborgarförslaget ska remitteras till kommunstyrelsen för beredning och därefter överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Beslutet skickas till: Förslagsställaren Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, demokrati och välfärd, för åtgärd Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ledningsstaben, för remittering Justerandes sign Utdragsbestyrkande

26 Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 2(2) Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek

Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek Kommunstyrelsen 2016-07-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:604 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek Förslag till beslut

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag - Låt varje barn i skolan få en frukt per dag

Yttrande över medborgarförslag - Låt varje barn i skolan få en frukt per dag Torshälla stads nämnd 2016-12-12 Torshälla stads förvaltning Ledning och administration TSN/2016:139 1 (4) Torshälla stads nämnd Yttrande över medborgarförslag - Låt varje barn i skolan få en frukt per

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604)

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Yttrande över remiss av motion - Ett "Hemlaås" för kvinnor i Eskilstuna kommun

Yttrande över remiss av motion - Ett Hemlaås för kvinnor i Eskilstuna kommun Torshälla stads nämnd 2016-06-02 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:85 Karin Engstad 016-710 73 43 1 (2) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss av motion - Ett "Hemlaås" för

Läs mer

Svar på motion om att införa ett återvändarcenter

Svar på motion om att införa ett återvändarcenter Kommunstyrelsen 2016-12-15 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2016:351 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att införa ett återvändarcenter Förslag till beslut Förslag till

Läs mer

Yttrande över remiss av motion Sällskapsdjur på äldreboende (KSKF/2016:512)

Yttrande över remiss av motion Sällskapsdjur på äldreboende (KSKF/2016:512) Torshälla stads nämnd 2017-01-03 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:151 Karin Engstad 016-710 73 43 1 (4) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss av motion Sällskapsdjur på

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att varje barn i skolan ska få en frukt per dag och att frukt ska ingå i skolpengen

Svar på medborgarförslag om att varje barn i skolan ska få en frukt per dag och att frukt ska ingå i skolpengen Kommunstyrelsen 2017-01-10 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:485 Irène Häll 016-710 31 58 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag om att varje barn i skolan ska få en frukt

Läs mer

Beslut. Förslag till kommunfullmäktige

Beslut. Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(1) 170 Svar på medborgarförslag - Inför bättre snöröjning och halkbekämpning även på de gång- och cykelbanor som inte tillhör de prioriterade

Läs mer

19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391)

19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sida 1(3) 19 Svar på medborgarförslag - Hjälp utländska tiggare att åka tillbaka hem och bistå dem därefter ekonomiskt i deras hemländer (KSKF/2015:391)

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Särskilt yttrande. Ärendebeskrivning 1(2)

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Särskilt yttrande. Ärendebeskrivning 1(2) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(2) 192 Svar på medborgarförslag - Se till att Eskilstuna kommuns upphandlingskrav lever upp till den svenska djurskyddsslagstiftningen bl a genom att säkerställa att mejeriprodukter

Läs mer

Svar på motion om att ett "Hemlaås" för kvinnor behövs i Eskilstuna

Svar på motion om att ett Hemlaås för kvinnor behövs i Eskilstuna Kommunstyrelsen 2016-09-08 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:217 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att ett "Hemlaås" för kvinnor behövs i Eskilstuna

Läs mer

116 Svar på motion om att ställa krav för deltagande i ceremoni för nya medborgare (KSKF/2017:115)

116 Svar på motion om att ställa krav för deltagande i ceremoni för nya medborgare (KSKF/2017:115) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-05-02 Sida 1(1) 116 Svar på motion om att ställa krav för deltagande i ceremoni för nya medborgare (KSKF/2017:115) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5)

176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS, kvartal 1 2015 (KSKF/2015:5) Beslut

Läs mer

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171)

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(3) 226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Beslut Förslag till Kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Förslag till beslut - Svar på motion om att införa en rökruta på Fristadstorget

Förslag till beslut - Svar på motion om att införa en rökruta på Fristadstorget Kommunstyrelsen 2016-10-20 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:171 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - Svar på motion om att införa en rökruta på

Läs mer

80 Redovisning av medborgarförslag (KSKF/2016:243)

80 Redovisning av medborgarförslag (KSKF/2016:243) Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-04-12 Sida 1(1) 80 Redovisning av medborgarförslag (KSKF/2016:243) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning

Läs mer

Svar på motion om obligatoriskt skolval

Svar på motion om obligatoriskt skolval Kommunstyrelsen 2016-12-22 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:385 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om obligatoriskt skolval Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Yttrande över remiss av motion - Upprätta en handlingsplan med åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska ohälsa

Yttrande över remiss av motion - Upprätta en handlingsplan med åtgärder för att förbättra unga tjejers psykiska ohälsa Torshälla stads nämnd 2016-07-04 Torshälla stads förvaltning Ledning och adminstration TSN/2016:84 Therese Nilsson 016-710 73 88 1 (4) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss av motion - Upprätta en

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning 1(2) Medborgarförslaget anses besvarat.

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning 1(2) Medborgarförslaget anses besvarat. Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(2) 193 Svar på medborgarförslag - Ställ krav vid upphandling så att de mineraler som används vid tillverkning av IT-produkter har utvunnits i områden där befolkningens säkerhet

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Förslag till organisation för kultur- och fritidsnämndens mötesplatser

Förslag till organisation för kultur- och fritidsnämndens mötesplatser Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-29 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:173 Mattias Berglund 016-710 32 54 Kultur- och fritidsnämnden Förslag till organisation för kultur-

Läs mer

Yttrande över ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral

Yttrande över ansökan från Vårdcentralen Smeden AB om att få starta en familjecentral Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-21 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsenheten BUN/2016:293 Lars Niska 016-710 24 46 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över ansökan från Vårdcentralen

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-12-21 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen delfinansierar socialnämndens utredning av upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) med kronor

Förslag till beslut Kommunstyrelsen delfinansierar socialnämndens utredning av upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) med kronor Kommunstyrelsen 2016-05-12 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:324 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om finansiering för utredning av upphandling av Hem och vård

Läs mer

Yttrande över remiss (KSKF/2016:132) Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Yttrande över remiss (KSKF/2016:132) Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Torshälla stads nämnd 2016-08-16 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:106 Annette Johansson 7303 1 (3) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss (KSKF/2016:132) Handlingsplan för

Läs mer

Svar på motion om att erbjuda halkskydd kostnadsfritt för pensionärer

Svar på motion om att erbjuda halkskydd kostnadsfritt för pensionärer Kommunstyrelsen 2015-09-01 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:95 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion om att erbjuda halkskydd kostnadsfritt för pensionärer

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 2 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal 2 2015) Kommunstyrelsen 2015-09-15 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132)

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132) Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningsledningen BUN/2016:299 Thomas Åkerblom Telefon 016-710 22 96 1 (2) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över remissförslag

Läs mer

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Kommunstyrelsen 2017-10-03 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2016:623 Lena Lundberg 1 (2) Kommunstyrelsen Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Förslag

Läs mer

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71)

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-03-01 Sida 1(2) 33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Beslut Förslag till

Läs mer

Verksamhetsidé Ung Fritid

Verksamhetsidé Ung Fritid Torshälla stads nämnd 2016-02-01 Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2016:19 Rina Oord-Lundh 016-710 73 48 1 (5) Torshälla stads nämnd Verksamhetsidé Ung Fritid Förslag till beslut

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal 1 2015) Kommunstyrelsen 2015-07-09 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (3) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet Kultur och fritidsnämnden 2016-05-25 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:109 Sara Nordlund 016 710 7032 Kultur och fritidsnämnden Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-03-23 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service, LSS (Kvartal ) Kommunstyrelsen 2016-08-24 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:5 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen

Läs mer

Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator

Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-29 Kommunfullmäktige KF 161 Dnr KS 2014/27 Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator Ärendebeskrivning Eva Kullenberg

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

82 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, 2015 (KSKF/2015:6)

82 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, 2015 (KSKF/2015:6) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-04-12 Sida 1(2) 82 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SoL), kvartal 4, 2015 (KSKF/2015:6) Beslut

Läs mer

22 Avslag yttrande - Remiss av förslag till riktlinjer för stadsodling i Eskilstuna kommun

22 Avslag yttrande - Remiss av förslag till riktlinjer för stadsodling i Eskilstuna kommun Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-02-22 Sida 1(1) ÖFNES/2016:28 22 Avslag yttrande - Remiss av förslag till riktlinjer för stadsodling i Eskilstuna kommun

Läs mer

Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden

Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden Kommunstyrelsen 2016-07-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:119 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden

Läs mer

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396)

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) 2016-01-26 1(4) 20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås. Reservation Niklas Frykman

Läs mer

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171)

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Kommunstyrelsen 2016-11-08 1(3) 226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Beslut Förslag till Kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Ingrid Sermeno Escobar (-) reserverar

Läs mer

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439)

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Från och med den 1 januari

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

70 Svar på revisionsrapport - Granskning av konsult och uppdrag (KSKF/2016:367)

70 Svar på revisionsrapport - Granskning av konsult och uppdrag (KSKF/2016:367) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 70 Svar på revisionsrapport - Granskning av konsult och uppdrag (KSKF/2016:367) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Yttrande över

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Utredning om möjligheterna att ge barn i skola och förskoleklass, med hemmavarande förälder, rätt till fritidsplats tio timmar i veckan

Utredning om möjligheterna att ge barn i skola och förskoleklass, med hemmavarande förälder, rätt till fritidsplats tio timmar i veckan Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-22 Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2016-04-06 Dnr BUN/2015:245 Johan Lindeberg 070-0866384 1 (6) Barn- och utbildningsnämnden Utredning om möjligheterna att

Läs mer

Svar på motion Låt cyklister cykla mot enkelriktat

Svar på motion Låt cyklister cykla mot enkelriktat Kommunstyrelsen 2017-06-19 Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad och miljö KSKF/2016:613 Kristina Nyström 016-710 80 58 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion Låt cyklister cykla mot enkelriktat Förslag

Läs mer

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547)

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Partistöd betalas ut för första halvåret

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-18. ... Marie Svensson... Elin Blomberg

Sammanträdesdatum 2015-03-18. ... Marie Svensson... Elin Blomberg 1(15) Plats och tid Nämndrummet, våningsplan 5 i Värjan klockan 08.00 15.10 Ajournering för kaffe klockan 09.40 10.05 Ajournering för paus klockan 10.55 11.05 Ajournering för lunch klockan 11.35 13.00

Läs mer

Redovisning av medborgarförslag

Redovisning av medborgarförslag 2016-03-23 Ledningsstaben KSKF/2016:243 Andreas Lindbom 016-710 54 80 1 (1) Redovisning av medborgarförslag Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Läs mer

169 Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 (KSKF/2014:494)

169 Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 (KSKF/2014:494) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 169 Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 (KSKF/2014:494) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget

Läs mer

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119)

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(3) 190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare

Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare Socialnämnden Datum Socialförvaltningen 2017-02-20 Hr och Adminitration Lena-Marie Adèrn, 2003 1 (3) Socialnämnden Yttrande angående motion från Vänsterpartiet, att pröva 6 timmars arbetsdag för socialsekreterare

Läs mer

48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222)

48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-03-07 Sida 1(3) 48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen bifalles.

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 7/ Utegym i Österåkers kommun

Svar på medborgarförslag nr 7/ Utegym i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-18 AU 3:7 Dnr. KS 2015/0236 Svar på medborgarförslag nr 7/2014 - Utegym i Österåkers kommun Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393)

266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-11-24 Sida 1(2) 266 Förtydligande av beslut om pensionsförsäkring för uppdrag i kommunala bolag (KSKF/2015:393) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Svar på remiss - Motion om hållbar kost

Svar på remiss - Motion om hållbar kost Torshälla stads nämnd 2017-04-06 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2017:26 Annette Johansson 016-710 70 28 1 (1) Torshälla stads nämnd Svar på remiss - Motion om hållbar kost Förslag

Läs mer

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden 161 Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd Dnr SN 2013/0448 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-08-09 Slutrapport

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-09-12 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning"

Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Ge en nystart till föreningsdriven svenskundervisning 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-13 Arbetslivskontoret Kultur- och fritidskontoret Arbetslivsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp "Ge en nystart till föreningsdriven

Läs mer

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279)

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Kommunstyrelsen 2015-11-10 1(2) 243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

149 Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott (KSKF/2016:395)

149 Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott (KSKF/2016:395) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 149 Sammanträdestider 2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott (KSKF/2016:395) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

att Tranås kommun tar ansvar för att svenskundervisning för nyanlända ungdomar genomförs under sommarlovet varje år

att Tranås kommun tar ansvar för att svenskundervisning för nyanlända ungdomar genomförs under sommarlovet varje år ~ r ';~ TRANAs KOMMUN W." KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 26(35) 291 Dnr510/15 Svar på motion om sommarundervisning i svenska Socialdemokraterna har genom Evelina

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Svar på medborgarförslag Inför en enprocentsregel för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer

Svar på medborgarförslag Inför en enprocentsregel för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer Kommunstyrelsen 2016-04-07 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2015:364 Camilla Björkman tel. 016-710 51 58 1 (4) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag Inför en enprocentsregel för

Läs mer

Missiv - Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag för medverkan i utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå

Missiv - Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag för medverkan i utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå Kommunstyrelsen 2016-03-17 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:82 Sirpa Lindelöf 016-710 12 55 1 (1) Kommunstyrelsen Missiv - Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag för medverkan i utvecklingsverksamhet

Läs mer

75 Svar på medborgarförslag - Inför enprocentsregel för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer (KSKF/2015:364)

75 Svar på medborgarförslag - Inför enprocentsregel för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer (KSKF/2015:364) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-04-12 Sida 1(4) 75 Svar på medborgarförslag - Inför enprocentsregel för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer (KSKF/2015:364) Beslut Förslag

Läs mer

Svar på motion (M) om språkträning för föräldralediga

Svar på motion (M) om språkträning för föräldralediga UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum 2013-12-18 Barn- och ungdomsnämnden 121 Svar på motion (M) om språkträning för föräldralediga Dnr BUN 2013/0699 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2013-11-27. Kalmarsunds

Läs mer

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. Beslutsunderlag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2017-09-05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 53(66) 166 Svar på medborgarförslag om lägre skatt för unga som studerar och jobbar / dnr 2017/231 Beslut Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

Förslag till beslut Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen. Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Förslag till beslut Yttrandet antas och skickas till kommunstyrelsen. Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad. Torshälla stads nämnd 2016-12-13 Torshälla stads förvaltning Ledning och adminstration TSN/2016:150 Therese Nilsson 016-710 73 88 1 (4) Torshälla stads nämnd Yttrande över remiss av motion - Ge föräldrar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Medborgarfärslag om boendestäd till fler kommuninvånare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum Medborgarfärslag om boendestäd till fler kommuninvånare 1, - " e,_".' SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-10-09 :(1" : S 'i\ ',; ULl :,ig 33 (40) 182 Medborgarfärslag om boendestäd till fler kommuninvånare Dnr 2014/60 INLEDNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01 l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-10-01 18 (38) 244 Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun Dnr 2012/66 INLEDNING

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152)

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Läs mer

Svar på motion om att minska tiggeriet

Svar på motion om att minska tiggeriet Kommunstyrelsen 2016-09-12 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:241 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att minska tiggeriet Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-06-27 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH)

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) SIGNERAD 2015-09-14 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-09-14 Vår referens Malin Eggertz Forsmark Avdelningschef malin.eggertzforsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskilt ekonomiskt stöd till

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Yttrande över motion om bättre brandskydd

Yttrande över motion om bättre brandskydd Sammanträdesprotokoll Sida 20 (34) 2012-03-06 \ Kommunstyrelsen 37 KS.2011.0273 Yttrande över motion om bättre brandskydd Ärendebeskrivning Lennart Nielsen (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en

Läs mer

8 Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun (KSKF/2016:593)

8 Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun (KSKF/2016:593) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(3) 8 Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun (KSKF/2016:593) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

23 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS), kvartal 3, 2015 (KSKF/2015:5)

23 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS), kvartal 3, 2015 (KSKF/2015:5) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sida 1(2) 23 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS), kvartal 3, 2015 (KSKF/2015:5) Beslut

Läs mer

Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder

Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder Kommunstyrelsen Datum Diarienummer Kommunledningskontoret 2016-07-22 KSKF/2016:152 HR Ulrika Jonsson, 016-7107301 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder Förslag till beslut

Läs mer

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130

Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 340 Medborgarförslag om att låta pensionärer åka buss gratis mellan klockan 9.30-14.30. KS 2014-130 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad

Förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-07-05 Handläggare: Carola Östling Telefon: 08-508 15 055 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2012-08-28 Förslag till

Läs mer

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD)

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Utlåtande 2017:112 RIV (Dnr 106-1450/2016) Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:103) av Per

Läs mer

Folkhälsopolicy 4 KS

Folkhälsopolicy 4 KS Folkhälsopolicy 4 KS 2015.126 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-17 185 Folkhälsopolicy (KS 2015.126) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

223 Godkännande av överlåtelse av Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB till Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB (KSKF/2016:466)

223 Godkännande av överlåtelse av Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB till Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB (KSKF/2016:466) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(2) 223 Godkännande av överlåtelse av Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB till Eskilstuna Strängnäs Elförsäljning AB (KSKF/2016:466)

Läs mer

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen Sida 1 (7) 2015-08-13 Till Arbetsmarknadsnämnden den 25 augusti 2015 Ärende 6 Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal )

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen, SoL (kvartal ) Kommunstyrelsen 2017-02-16 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:6 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (2) Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 4 kap 1 socialtjänstlagen,

Läs mer

1(2) Det är förbjudet både att sälja och lämna ut e-cigaretter till personer under 18 år.

1(2) Det är förbjudet både att sälja och lämna ut e-cigaretter till personer under 18 år. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-10-10 Sida 1(2) 187 Revidering av miljö- och räddningstjänstnämndens reglemente med anledning av den nya lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter

Läs mer