Statusrapport nyanlända

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statusrapport nyanlända"

Transkript

1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/ Arbets- och företagsnämnden Statusrapport nyanlända Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning I statusrapporten presenteras hur mottagandet av nyanlända invandrare och ensamkommande barn för närvarande ser ut i Nacka. Hittills under året, fram till den 30 april, har 43 nyanlända anvisats för bosättning i kommunen. Tretton personer har hittat bostad i kommunen på egen hand (EBO). Kommunen har fram till den 30 april tagit emot 5 ensamkommande barn. Totalt ansvarar kommunen för cirka 355 ensamkommande barn. Av dessa är cirka 300 asylsökande. Nacka har fått godkänt att minska antalet kvotflyktingar med elva personer från 59 till 48. Därmed blir det totala antalet för Nacka 355 personer (366 11). Planering för boenden pågår. Viss modifiering kommer att behövas då några personer kommer att starta sin egen boendekarriär eller flyttar till andra kommuner. Fördjupade kontakter med större fastighetsägare är planerade för att kunna få tillgång till nya kontrakt för sociala bostäder i stort. En ombyggd förskola är inflyttningsklar och inventering av andra lokaler pågår. Identifiering av mark för att bygga med såväl tidsbegränsade som permanenta bygglov sker löpande. Bostäder som byggs med modulteknik och tidsbegränsade bygglov kommer att vara klara hösten Kontrakt hos privat personer sker när lämpliga objekt kommer in. Kommunen bjuder in till Öppet hus den 10 maj för att bjuda in mark- och fastighetsägare till dialog och möjliga samarbeten kring framtida bostäder. En kampanj planeras i mitten av maj för att öka antalet boendeplatser hos privatpersoner. Ärendet I statusrapporten presenteras hur mottagandet av nyanlända invandrare och ensamkommande barn för närvarande ser ut i Nacka. Som bakgrund ges även en kort POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

2 2 (6) lägesbeskrivning av flyktingsituationen i Sverige. I bilaga 1 finns en lista med förklaringar till de vanligaste begreppen som används inom området flyktingmottagning. Asylsökande i Sverige Hittills i år har antalet asylsökande minskat. Jämfört med hösten 2015 är nedgången kraftig, och det har även kommit färre sökande än motsvarande tid förra året. De tre sista månaderna 2015 sökte nästan personer asyl i Sverige. Allra högst var antalet i oktober, personer. I mars var motsvarande siffra et asylsökande var 30 procent färre under första kvartalet 2016 jämfört med första kvartalet Den kraftigt nedåtgående trenden gäller också ensamkommande barn. Under oktober sökte 9339 barn utan vårdnadshavare asyl i Sverige. I mars var antalet 121. Av dem var en fjärdedel afghaner medan de två andra större grupperna kom från Somalia (18) och Etiopien (12). Migrationsverkets prognos från 27 april 2016 Den nya analysen från Migrationsverket om antalet asylsökande under 2016 och 2017 presenterades den 27 april. Bedömningen är att antalet minskar, men det är fortfarande stor osäkerhet från sommaren och framåt. Migrationsverket planerar för asylsökande i år varav ensamkommande barn. Förra året mottogs över asylsökande totalt och mer än ensamkommande barn. Även denna gång bygger beräkningsalternativen på tre scenarier, och de rör sig nu mellan och asylsökande, med ett planeringsscenario på asylsökande. Det så kallade beredskapsscenariot på asylsökande är inte just nu det mest troliga alternativet, men kan inte heller räknas bort helt. et asylsökande ensamkommande beräknas bli mellan 4000 och med ett mellanscenario/planeringsscenario på 7000 barn. För Nackas del skulle det utifrån fördelningstalen innebära att antalet anvisade asylsökande ensamkommande till kommunen blir mellan 40 och 140 där mellanscenariot ligger på 70 barn under Migrationsverkets handläggningstider från ansökan till beslut i asylärenden är i dagsläget i genomsnitt cirka 9 månader och väntas öka till 12 månader innan utvecklingen vänder. Det innebär att de asylsökande ensamkommande barnen i snitt kommer att belägga en asylplats under ett helt år. Enligt UNHCR har tre gånger så många människor tagit sig över Medelhavet hittills 2016 än under samma period Drivkrafterna att söka skydd i Europa har alltså inte minskat, men det har blivit betydligt svårare att ta sig till norra Europa och Sverige. På grund av att västra Balkanrutten är helt stängd tillsammans med EU:s nya överenskommelse med Turkiet har det blivit svårare för asylsökande att ta sig genom Europa.

3 3 (6) Tidsbegränsade uppehållstillstånd föreslås från den 20 juli 2016 I regeringens remiss Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som överlämnades till Lagrådet den 7 april, föreslås en tidsbegränsad lag som innehåller bestämmelser som begränsar möjligheten till uppehållstillstånd. Det föreslås att den tidsbegränsade lagen ska innehålla bestämmelser om tidsbegränsade uppehållstillstånd för alla skyddsbehövande utom kvotflyktingar, om begränsade möjligheter till anhöriginvandring för skyddsbehövande med tidsbegränsade tillstånd och om skärpt försörjningskrav. Lagen föreslås gälla i tre år och träda i kraft den 20 juli Migrationsverket tar över bosättningsansvaret Migrationsverket föreslås ta över ansvaret från Arbetsförmedlingen för att anvisa nyanlända till kommuner med stöd av lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning från och med Nyheter i regeringens vårbudget för 2016 I regeringens vårändringsbudget för 2016 aviserar regeringen ett antal satsningar på nyanländas etablering och tidiga insatser för asylsökande. Regeringen aviserar också kommande förslag om bland annat förändringar i ersättningar till kommunerna för ensamkommande. Förändringar angående ersättning för ensamkommande barn aviseras Regeringen aviserar i vårbudgeten kommande förslag om hur ersättning för mottagande av ensamkommande barn och i större utsträckning ska utgöras av schablonersättningar jämfört med vad som sker i dag. Tidiga insatser för asylsökande Länsstyrelserna föreslås få uppdrag från och med 2017 att samordna och organisera tidiga insatser för asylsökande för att underlätta etablering. Migrationsverkets uppdrag ändras samtidigt till att från och med 2017 inte längre omfatta organiserad sysselsättning som syftar till att stärka kunskaper i svenska och andra etableringsfrämjande insatser. Kompetenskartläggning för asylsökande på Arbetsförmedlingen Kartläggning av kompetens (utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet) ska kunna erbjudas av Arbetsförmedlingen under asyltiden. Arbetsförmedlingen tilldelas extra medel.

4 4 (6) Översikt av antalet anvisade invandrare, EBO och ensamkommande barn per månad under 2015 och 2016 Nacka har till och med 30 april tagit emot 43 personer på anvisning. Av dessa är 20 vuxna och 23 barn. Med de planerade mottagande för kvotflyktingar så ligger kommunen i fas med den årsplanering som är överenskommen med Arbetsförmedlingens bosättningsenhet (anvisning) och Migrationsverkets vidarebosättningsenhet (kvot). När det gäller personer som bosatt sig i Nacka kommun på egen hand har det hittills i år kommit 13 vuxna personer. Inga nya ensamkommande barn har anvisats till kommunen under februari.- april nyanlända på anvisning EBO TOT ensamkommande 2016 nyanlända på anvisning EBO nyanlända TOT ensamkommande Månad vuxna barn Månad vuxna barn vuxna barn Januari Januari Februari Februari Mars Mars April April Maj Maj Juni Juni Juli Juli Augusti Augusti September September Okt Oktober November November December December SUMMA SUMMA TOTAL: TOTAL: Nackas mottagande av nyanlända invandrare på anvisning Efter ombyggnation är den före detta förskolan (Strandparken) på Flädervägen i Älta inflyttningsklar. Det är 4 större lägenheter och 6 mindre. Här kommer totalt cirka 40 personer att få bostad, främst blir det barnfamiljer. 32 personer har hittills flyttat in. Sju personer har fått bostad hos privatpersoner i Saltsjöbaden, Älta och på Sicklaön. Ytterligare en lägenhet i ett HSB område kommer att finnas till förfogande i maj. Det är den första bostadsrättsförening som gett tillåtelse till en medlem att hyra ut till kommunen. De fastigheter som kommer att stå klara under hösten utgör den största gruppen av planerade bostäder, totalt cirka 115 personer. Parallellt pågår ett intensivt arbete med inventering av möjliga ombyggnadsprojekt för att tillfredsställa de behov som krävs. Förhandlingar med olika privata fastighetsägare pågår.

5 5 (6) Bostadstyp 2016 Inflyttande Planerade Återstår PRIVAT Kontrakt med externa hyresvärdar Kvot Kontrakt med privatpersoner Deltotal privat: 141 KOMMUN Omställda verksamhetslokaler Kvot Resafastigheter 5 5 Bostäder byggda med tillfälligt bygglov Inköp av villor/lägenheter Deltotal kommun: 214 Summa Kvotflyktingar Migrationsverket har i planeringen för 2016 främst fördelat kvotflyktingar till kommuner som redan har erfarenhet av att ta hand om denna grupp. Stockholms län ska ta emot 180 kvotflyktingar och Nacka och Stockholm utvalda att ta emot flest personer. Övriga kommunerna är Huddinge, Järfälla, Lidingö, Sollentuna och Värmdö. Nacka har önskat och fått godkänt att minska antalet kvotflyktingar med elva personer från 59 till 48. Därmed blir det totala antalet för Nacka 355 personer (366 11). En grupp om 15 personer kommer under april- maj. Därefter är två större grupper om 14 och 19 personer inplanerade att komma till Nacka. De bor idag på UNHCRs läger i Uganda och är flyktingar från Demokratiska republiken Kongo. Det är två grupper där man har samlat personer som är släkt mer varandra och som i vissa fall redan idag lever ihop. Nacka kommun ingår i Sverigeprogrammet som är Migrationsverkets satsning för förbättrad kunskap för vidarebosättning av kvotflyktingar. Personal från Nacka har besökt UNHCRs läger i Uganda och mött de två grupper av flyktingar som planeras komma till Nacka. Syftet är att lära känna gruppen och förbereda personerna om framtida boende, skola, vuxenstöd för språk och framtida kompetensutveckling. EBO Två personer har på egen hand bosatt sig i kommunen under april månad. Därmed har 13 personer bosatt sig här sedan årsskiftet. Ensamkommande barn Nacka kommun arbetar nu för att flytta hem enskommande barn som hittills bott i andra kommuner. Välfärd Samhällsservice kommer att i kommunens egen regi öppna ytterligare

6 6 (6) ett boende under maj. Inga nya ensamkommande barn har anvisats till kommunen under februari.- april. Öppet hus för kommersiella aktörer och kampanj för att nå privatpersoner Tisdagen den 10 maj mellan klockan arrangerar Nacka kommun ett Öppet hus med möjlighet att träffa politiker och tjänstemän. Inbjudan har gått ut till cirka 600 mark- och fastighetsägare i Nacka kommun och som kommunen vill nå för att ha en dialog med om möjliga framtida samarbeten när det gäller bostäder. Kommunen bjuder in för att diskutera möjligheter att kunna; bygg nytt, bygga till eller bygga om. Tjänstemän från olika enheter finns på bemannade stationer för att kunna svara på frågor och diskutera olika möjligheter för bostadsbyggande. Se inbjudan, bilaga 2. I mitten av maj kommer en kampanj att starta som riktar sig till privatpersoner som kan hyra ut till våra nya Nackabor. Tre berättelser om familjer som erbjudit bostad och hur våra nyanlända tagits emot kommer att presenteras. Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser av mottagandet av nyanlända och ensakommande barn redovisas i arbets- och företagsnämndens beslut. Avseende regeringens aviserade förslag kring att öka andelen schablonersättningar kan komma att få ekonomiska konsekvenser för ersättningen för ensamkommande barn från och med Konsekvenser för barn De nyanlända barnen är i behov av särskilt stöd under etableringsperioden. Kommunens insatser i mottagandet bör därför särskilt beakta konsekvenser för barn och arbeta för att de ska få samma förutsättningar som andra barn. En effektiv kartläggning av barnens kunskaper ger en god grund för en bra skolgång. Att snabbt komma in i förskola och skolverksamhet är viktigt. Barn till asylsökande som bor i eget boende (EBO) ska få likvärdigt omhändertagande. Genom att skapa förutsättningar för att komma i kontakt med fritidsaktiviteter ges möjligheter till god och snabb integration. För de ensamkommande ungdomarna kan det även handla om riktad samhällsorientering, information om föreningslivet och genusfrågor. Då hvb-hemmen blandar ungdomar som är asylsökande och de som fått uppehållstillstånd är det viktigt att detta beaktas. Bilagor 1. Migrationsverkets förklaringar på vanliga begrepp inom flyktingmottagandet 2. Inbjudan till Öppet hus den 10 maj Carina Filipovic Enhetschef Arbets- och företagsenheten Susanne Broman Kjulsten Samhällsplanerare Arbets- och företagsenheten Jenny Rivas Etableringsutvecklare Arbets- och företagsenheten

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport april 2016

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport april 2016 2016-04-05 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport april 2016 Förslag till beslut Arbets- och

Läs mer

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn 2016-03-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn Statusrapport februari 2016 Förslag till beslut Arbets- och

Läs mer

Statusrapport nyanlända

Statusrapport nyanlända 2016-05-27 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/93-133 Statusrapport nyanlända Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Från den 1 januari till

Läs mer

Statusrapport nyanlända

Statusrapport nyanlända 2016-08-19 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/93-133 Statusrapport nyanlända Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Från den 1 januari till

Läs mer

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport november 2015

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport november 2015 2015-12-09 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport november 2015 Förslag till beslut Arbets-

Läs mer

Statusrapport nyanlända

Statusrapport nyanlända 2016-11-01 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Statusrapport nyanlända Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-09

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-09 2015-10-14 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr. AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-09 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen

Läs mer

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn 2016-02-04 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn Statusrapport december 2015 januari 2016 Förslag till beslut

Läs mer

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10 2015-11-03 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr. AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen

Läs mer

Nyanlända flyktingar och ensamkommande barn - statusrapport

Nyanlända flyktingar och ensamkommande barn - statusrapport 2015-09-02 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr. AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nyanlända flyktingar och ensamkommande barn - statusrapport Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen

Läs mer

Bostadsförsörjning till nyanlända invandrare

Bostadsförsörjning till nyanlända invandrare 2016-04-26 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2016/49 Arbets- och företagsnämnden Bostadsförsörjning till nyanlända invandrare Förslag till beslut 1. Arbets- och företagsnämnden noterar redovisning kring bostadsförsörjning

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Behovsbedömning av bostäder Förslag till beslut

Behovsbedömning av bostäder Förslag till beslut 2017-03-15 1 (11) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2017/27 Arbets- och företagsnämnden Behovsbedömning av bostäder 2017-2020 Förslag till beslut 1. Arbets- och företagsnämnden fastställer behovsbedömningen av bostäder

Läs mer

Bostadsförsörjning nyanlända

Bostadsförsörjning nyanlända 1 1 (7) 2017-11-08 TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2017/100 Arbets- och företagsnämnden Bostadsförsörjning nyanlända Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Statusrapport och uppföljning av genomförandeplan ensamkommande barn och unga

Statusrapport och uppföljning av genomförandeplan ensamkommande barn och unga 2018-04-26 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2018/117 Arbets- och företagsnämnden Statusrapport och uppföljning av genomförandeplan ensamkommande barn och unga Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Möte i Lunds arbetarekommun

Möte i Lunds arbetarekommun 1 Möte i Lunds arbetarekommun 5 oktober 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

Behovsanalys samt reviderad beställning av bostäder åt anvisade

Behovsanalys samt reviderad beställning av bostäder åt anvisade 1 (6) Förvaltningschef Zara Göransson Tosic zara.tosic@trelleborg.se 0410-73 40 33 Behovsanalys samt reviderad beställning av bostäder åt anvisade 2018-2019 Bakgrund Den 1 mars 2016 infördes bosättningslagen

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn

Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn 2015-11-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/123-133 Arbets- och företagsnämnden Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår

Läs mer

Kommunledningskonferens Skåne

Kommunledningskonferens Skåne 1 Kommunledningskonferens Skåne 5 juni 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och

Läs mer

Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända

Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända 2016-03-30 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2016/39 Arbets- och företagsnämnden Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända Förslag till beslut 1. Arbets- och företagsnämnden beslutar att genomföra

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av nyanlända flyktingar

Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av nyanlända flyktingar 2015-06-04 1 (11) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/10-050 Arbets- och företagsnämnden Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av nyanlända flyktingar Förslag till beslut 1. Arbets-och företagsnämnden

Läs mer

Migrationsverket tar över anvisningsansvaret Teamledare Tel:

Migrationsverket tar över anvisningsansvaret Teamledare Tel: Migrationsverket tar över anvisningsansvaret 2017 Elina Södring elina.sodring@migrationsverket.se Teamledare Tel: 010-203 69 09 Presentationen idag Bosättningslagen Migrationsverkets ansvar Årsplanering

Läs mer

Politikerhelg i Skåne

Politikerhelg i Skåne 1 Politikerhelg i Skåne 29 augusti 2015 Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2 Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade och till

Läs mer

Bostäder för nyanlända invandrare med uppehållstillstånd

Bostäder för nyanlända invandrare med uppehållstillstånd 1 (5) Arbets- och företagsnämnden Bostäder för nyanlända invandrare med uppehållstillstånd Förslag till beslut 1. Arbets- och företagsnämnden antar kriterier vid införskaffning av bostäder för nyanlända

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. Prop. 2015:16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nuläge Majoriteten av de nyanlända

Läs mer

Yttrande över detaljplan för Talluddsvägen, Björknäs, Boo

Yttrande över detaljplan för Talluddsvägen, Björknäs, Boo 2016-12-02 TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2016/124 1 (5) ) Arbets- och företagsnämnden Yttrande över detaljplan för Talluddsvägen, Björknäs, Boo Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden antar yttrande enligt

Läs mer

Mottagande av flyktingar i Tyresö

Mottagande av flyktingar i Tyresö TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 2014-03-05 1 (8) Diarienr: 2014/GAN 0029 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Mottagande av flyktingar i Tyresö Förslag till beslut 1. Godkänna förvaltningens

Läs mer

VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG

VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG FLYKTINGAR I VÄRLDEN Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen Nästan 26 miljoner får någon form avskydd eller assistans av UNHCR

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Nordqvist Sjöborg Lena Datum 2014-03-24 Diarienummer UAN-2013-0555 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till

Läs mer

KS 14 10 SEPTEMBER 2014

KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-08-29 Diarienummer KSN-2014-1045 Kommunstyrelsen Mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn 2014 Förslag

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av nyanlända flyktingar

Överenskommelse om mottagande av nyanlända flyktingar 2015-08-07 1 (11) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/536-133 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fatta följande

Läs mer

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:173-723 2015-04-13 1/1 Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

Revidering av arbets- och företagsnämndens delegationsordning

Revidering av arbets- och företagsnämndens delegationsordning 2017-03-15 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2017/29 Arbets- och företagsnämnden Revidering av arbets- och företagsnämndens delegationsordning Förslag till beslut 1. Arbets- och företagsnämnden beslutar att lägga

Läs mer

(Bild från Nybros hemsida) Integration

(Bild från Nybros hemsida) Integration (Bild från Nybros hemsida) 2015-08-31 Integration Prognos, asyl -och integrationsprocessen Martina Almqvist och Beatrice Solhjort Länsstyrelsens integrationsuppdrag Överlägga och träffa överenskommelser

Läs mer

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-13 KS 2013/0619 Rev 2013-08-28 Kommunfullmäktige Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar Förslag till

Läs mer

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Sida 1 (6) 2016-05-26 Handläggare Susanna Nytell Telefon: 08-508 150 29 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2016-06-16 Svar på remiss från kommunstyrelsen dnr 156-607/2016 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

10 maj 2017 Gävle Välkommen!

10 maj 2017 Gävle Välkommen! Grunden om asyl- och flyktingmottagning 10 maj 2017 Gävle Välkommen! Under dagen får du bland annat svar på följande frågor: Hur går en asylansökan till? Vad betyder olika begrepp? Hur ser flyktingsituationen

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030

PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030 RAPPORT PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030 2014-12-01 Lotta Nordkvist SÄN 2014/503-709 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

Samhällsorientering och vägledning 2018

Samhällsorientering och vägledning 2018 Samhällsorientering och vägledning 2018 Enheten 2018 Målgruppen för enheten är flyktingar, som fått ett uppehållstillstånd, mottagna enligt avtal mellan Västerås Stad och Migrationsverket, egenbosatta

Läs mer

Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015

Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015 Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015 Nuläge Nationellt Fler evakueringsplatser behövs! Förfrågan från Migrationsverket om att driftsätta fler evakueringsplatser

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN. Integrationsstrategi för Tomelilla kommun. Kf 169/2017 Dnr KS 2016/379

TOMELILLA KOMMUN. Integrationsstrategi för Tomelilla kommun. Kf 169/2017 Dnr KS 2016/379 TOMELILLA KOMMUN Kf 169/2017 Dnr KS 2016/379 Integrationsstrategi för Tomelilla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 11 december 2017, Kf 169. Gäller från den 19 december 2017. Dokumentansvarig politisk

Läs mer

Sommarlovscheck. Förslag till beslut. Sammanfattning. Ärendet TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2017/50. Arbets- och företagsnämnden

Sommarlovscheck. Förslag till beslut. Sammanfattning. Ärendet TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2017/50. Arbets- och företagsnämnden 2017-09-08 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2017/50 Arbets- och företagsnämnden Sommarlovscheck Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut. Kommunfullmäktige

Läs mer

KLK 2018/729

KLK 2018/729 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 2018-09-18 KLK 2018/729 Handläggare Enhetschef Annika Karlsson Strategisk integration Annika.S.Karlsson@hassleholm.se Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

Mottagandet av asylsökande och flyktingar

Mottagandet av asylsökande och flyktingar Mottagandet av asylsökande och flyktingar Sveriges Kommuner och Landsting Sektionen för arbetsmarknad Mia Hemmestad 22 september 2016 Åtgärder för att minska inflödet av asylsökande November 2015 utökade

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Verksamhets- och kvalitetsbesök, boenden för ensamkommande barn

Verksamhets- och kvalitetsbesök, boenden för ensamkommande barn 2016-07-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2016/91 Arbets- och företagsnämnden Verksamhets- och kvalitetsbesök, boenden för ensamkommande barn Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 6. Integration

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 6. Integration Gemensamma planeringsförutsättningar 2019 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 6. Integration 6. Integration 6.1. Inledning Ett bra mottagande och en inkluderande integration av asylsökande och nyanlända

Läs mer

Aktuellt inom flyktingområdet december 2015

Aktuellt inom flyktingområdet december 2015 Aktuellt inom flyktingområdet december 2015 Migrationsverkets scenario Under 2014 sökte 81 301 personer asyl i Sverige, en ökning med 50 procent jämfört med 2013 (54 259) De senaste sju dagarna har 3811

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE/PM Dnr SN2018/64:725 Bedömning av bostadsbehovet för nyanlända flyktingar Bakgrund Kommunen har sedan införandet av Lag (2

TJÄNSTESKRIVELSE/PM Dnr SN2018/64:725 Bedömning av bostadsbehovet för nyanlända flyktingar Bakgrund Kommunen har sedan införandet av Lag (2 TJÄNSTESKRIVELSE/PM 2018-05-07 Dnr SN2018/64:725 Bedömning av bostadsbehovet för nyanlända flyktingar Bakgrund Kommunen har sedan införandet av Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S)

Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S) 2015-10-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE SOCN 2015/563-709 Socialnämnden Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S) Förslag till beslut Socialnämnden noterar

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Information ensamkommande barn - budget 2017

Information ensamkommande barn - budget 2017 2016-10-28 1 (6) Dnr :BON2016/340-1 Bildnings- och omsorgsförvaltningen Jennica Johansson Enhetschef IFO 033-430 57 71 jennica.johansson@bollebygd.se Bildnings- och omsorgsnämnden Information ensamkommande

Läs mer

Asyl och flyktingmottagning

Asyl och flyktingmottagning Asyl och flyktingmottagning Asylsökande i anordnat boende (ABO) i eget boende (EBO) Flyktingmottagning asylsökande med uppehållstillstånd kvotflyktingar anhöriga Ensamkommande barn asylsökande eller med

Läs mer

Uppförande av två modulhus för bostäder på stadshustomten och fortsatt utredning

Uppförande av två modulhus för bostäder på stadshustomten och fortsatt utredning 2017-03-20 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2017/102 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Uppförande av två modulhus för bostäder på stadshustomten och fortsatt utredning Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens

Läs mer

Beslutsunderlag inför eventuellt utträde ur samarbetet inom Boråsregionens etableringscenter

Beslutsunderlag inför eventuellt utträde ur samarbetet inom Boråsregionens etableringscenter Beslutsunderlag inför eventuellt utträde ur samarbetet inom Boråsregionens etableringscenter Ärendet Bollebygds kommuns kommunfullmäktige beslutade 2012-04-26 81 att ansluta sig till den gemensamma flyktingmottagningen,

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Yttrande över promemoria "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga"

Yttrande över promemoria Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga YTTRANDE 1(5) Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Linda Jönsson 010-224 14 19 linda.s.jonsson@lansstyrelsen.se Yttrande över promemoria "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande

Läs mer

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 6. Integration

Gemensamma planeringsförutsättningar. Gällivare en arktisk småstad i världsklass. 6. Integration Gemensamma planeringsförutsättningar 2018 Gällivare en arktisk småstad i världsklass 6. Integration 6. Integration 6.1. Inledning Ett bra mottagande och en inkluderande integration av asylsökande och nyanlända

Läs mer

April Information om ensamkommande barn

April Information om ensamkommande barn April 2017 Information om ensamkommande barn Asylsökande ensamkommande barn 2000 200 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657

Läs mer

Nya överenskommelser om mottagning av ensamkommande barn och nyanlända

Nya överenskommelser om mottagning av ensamkommande barn och nyanlända Tjänsteskrivelse VARMDO KOMMUN 2014-05-09 Handläggare Marie Lindström Kansli- och utvecklingsavdelningen Diarienummer 14SN/0092 Socialnämnden Nya överenskommelser om mottagning av ensamkommande barn och

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48. Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48. Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Dir. 2017:48 Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 2017. Utvidgning av uppdraget Regeringen beslutade den 5 november 2015 att

Läs mer

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet Kallelse Föredragningslista Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 1(1) 2019-02-13 Sammanträde Arbetsmarknads- och integrationsutskottet Plats och tid Stadshuset, Kompassen kl 8.30 Ordförande Sekreterare

Läs mer

Politiska inriktningsmål för integration

Politiska inriktningsmål för integration Dnr 2016KS524 078 Politiska inriktningsmål för integration Förord Kommunen har enligt lag det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. I detta ansvar ryms att förhålla

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

Mottagandet under asylprocessen

Mottagandet under asylprocessen Mottagandet under asylprocessen För många asylsökande som lyckas ta sig till Sverige innebär det slutmålet på en vanligtvis lång och svår resa. Samtidigt är det början på något nytt, på det liv man bestämt

Läs mer

Nyanländas bosättning och mottagande i kommunerna

Nyanländas bosättning och mottagande i kommunerna Nyanländas bosättning och mottagande i kommunerna Ylva Johansson, arbetsmarknadsoch etableringsminister 30 november 2016 Arbetsmarknadsdepartementet 1 Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan

Läs mer

Flyktingmottagning i Västmanlands län

Flyktingmottagning i Västmanlands län Flyktingmottagning i Västmanlands län 2011 0622 3 eller färre i någon cell har plockats bort ur tabellerna, för att inte röja identitet. Därför ser summorna inte alltid ut att stämma. Kommunmottagna 2010

Läs mer

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354)

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2014-11-10 138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) Sammanfattning Med anledning av

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningens presidiekonferens Västmanland

Vård- och omsorgsberedningens presidiekonferens Västmanland Vård- och omsorgsberedningens presidiekonferens Västmanland Hallstahammar 2016-05-25 Situationen i EU och Sverige EU 2015-1 255 600 personer sökte asyl, 360 000 från Syrien (626 000 personer sökte asyl

Läs mer

Regeringens satsningar på nyanländas etablering

Regeringens satsningar på nyanländas etablering Regeringens satsningar på nyanländas etablering Statssekreterare Anders Kessling Tylösand 22 maj 2018 Arbetsmarknadsdepartementet 1 Effektiv användning av tid fokus på jobb ETABLERINGS- INSATSER SUBVENTIONERAD

Läs mer

Ett nationellt perspektiv

Ett nationellt perspektiv Ett nationellt perspektiv Flyktingsituationen innebär stora möjligheter för det svenska samhället Få igång stor bostadsproduktion som ändå behövs Klara arbetskraftsförsörjningen Stärka befolkningsunderlaget

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen

Förändringar Asylersättningsförordningen Förändringar Asylersättningsförordningen Från början av 2014 Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser anvisade barn som vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen,

Läs mer

Överenskommelse med Integrationsverket om flyktingmottagandet

Överenskommelse med Integrationsverket om flyktingmottagandet Bilaga 18:5 till kommunstyrelsens protokoll den 12 oktober 2005, 8 PM 2005 RVI (Dnr 333-270/2005) Överenskommelse med Integrationsverket om flyktingmottagandet för år 2005 Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Mars Stockholm 26 september 2016

Mars Stockholm 26 september 2016 Mars 2016 Stockholm 26 september 2016 Prognos 25 juli Fortsatt internationell flyktingkris men begränsad framkomlighet till och genom Europa Planeringsantagande för 2016 34 500 asylsökande, varav 3 000

Läs mer

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP).

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP). 2015-03-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/573-869 Kommunstyrelsen Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRelSENS ARBETSUTSKOTT 8 (15) Sammanträdesdatum 2010-12-14 225 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Dnr 2010/225 INLEDNING Kommunstyrelsen

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

Tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande

Tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande 1 [8] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-12-02 Frågor och svar Tillfälliga evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn. 1 Inledning... 3 RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Särskilda förutsättningar... 3 2.1 Barns behov i centrum - BBIC... 3 2.2 Evidensbaserad praktik... 3 3 Jourhem...

Läs mer

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen!

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen! Informationsmöte flyktingsituationen Välkommen! Vad är kommunens ansvar och hur jobbar vi? Magnus Färjhage/Åselotte Andersson Vad händer när man fått uppehålltillstånd? Samtal med Arbetsförmedlingen lokalt,

Läs mer

Sporthall och 7-spelarplan på Kvarnholmen

Sporthall och 7-spelarplan på Kvarnholmen 2017-02-23 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2017/34 Fritidsnämnden Sporthall och 7-spelarplan på Kvarnholmen Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden förordar att kommunen ska hyra sporthallen och 7-spelarplanen

Läs mer

Kvalitetsuppföljning kundval arbetsmarknadsinsatser

Kvalitetsuppföljning kundval arbetsmarknadsinsatser 2017-09-06 1 (6) AFN 2017/83 Arbets- och företagsnämnden Kvalitetsuppföljning kundval arbetsmarknadsinsatser Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:199-723 2015-04-13 1/6 Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Lägesrapport om mottagande av ensamkommande barn och unga

Lägesrapport om mottagande av ensamkommande barn och unga Tjänsteutlåtande Kvalitets- och utvecklingsledare 2016-11-22 Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr: carin.erlandengman@upplandsvasby.se SÄN/2016:335 33721 Social- och äldrenämnden Lägesrapport om mottagande

Läs mer

Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända

Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända LÄGESRAPPORT 1 (6) 2016-02-18 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2016/21-2 Integration av utrikes födda med mottagande av nyanlända Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har i samband med beslutandet av mål och budget

Läs mer