ASI-X INTERVJUFORMULÄR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASI-X INTERVJUFORMULÄR"

Transkript

1 ASI-X INTERVJUFORMULÄR INSTRUKTIONER. Lämna inga tomma svarsrutor. När så behövs, använd: X=Frågan obesvarad N=Frågan inte tillämpbar. Frågenummer som är i kursiv fetstil är kritiska frågor.. Utrymme finns efter varje frågeområde för kommentarer. INTERVJUARSKATTNING AV SVÅRIGHETSGRAD Skattningarna är intervjuarens uppskattning av klientens behov av ytterligare behandling/hjälp inom varje frågeområde. Skalorna varierar från 0 (ingen behandling nödvändig) till 9 (behandling behövs för att intervenera i en livshotande situation). Varje skattning baseras på klientens tidigare och nu aktuella besvär och uppfattning om sina behandlingsbehov inom ett givet område. För en detaljerad beskrivning av skattningarnas utförande, se manualen. ASI-X v., , Öberg, D., Zingmark, D. & Sallmen, B. ASI-X baseras på the Expanded Female Version of the Addiction Severity Index (ASI) instrument, The ASI-F (Brown, E., Frank, D. & Friedman, A. 997). ASI-X är anpassad för jämförbarhet med både den svenska versionen av ASI (Andreasson et al. 999) och med EuropASI (Blanken et al. 99). ASI-X har arbetats fram med stöd av Brottsförebyggande rådet, Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet, Kriminalvårdsstyrelsen och Statens institutionsstyrelse. KLIENTENS SKATTNINGSSKALA 0=Inget problem/behov av hjälp =Litet problem/behov av hjälp =Måttligt problem/behov av hjälp =Påtagligt problem/behov av hjälp =Mycket stort problem/behov av hjälp PROFIL ÖVER KLIENT- OCH INTERVJUARSKATTNINGAR Klientskattning besvär 0 0 Fysisk hälsa Arbete/försörjning Alkohol Narkotika Kriminalitet Familj/umgänge Psykisk hälsa Klientskattning hjälp Intervjuarskattning Fysisk hälsa Arbete/försörjning Alkohol Narkotika Kriminalitet Familj/umgänge Psykisk hälsa Namn: AJ. Intervjuarkod: AA. Personnummer: AB. Behandlingstyp: 0=Ej behandling 7=Psykiatrisk vård =Avgiftning i öppenvård 8=Annan sjukhusvård =Avgiftning i slutenvård 9=Annat =Drogsubstitution i öppenvård 0=Fängelse =Öppenvårdsbehandling, drogfri =Frivård 5=Sluten-/institutionsvård, drogfri =Häkte 6=Dagvård AK. Special: =Klienten avbröt =Klienten nekade =Klienten ur stånd att svara AL. AM. Datum från vilket senaste 0 dagar räknas: Å Å Å Å M M D D Landskod AC. AD. Inskrivningsdatum: Datum för intervju: Å Å Å Å M M D D Å Å Å Å M M D D AN. AO. Enhetskod KOMMENTARER: AE. Intervjun påbörjad (TTMM) AF. Intervjun avslutad (TTMM) AG. Typ av intervju: =Inskrivningsintervju -9=Uppföljningsintervjuer (nummer på intervju) AH. Intervjuform: =Personlig kontakt =Telefonkontakt Ai. =Man Kön: =Kvinna

2 B ALLMÄN INFORMATION B. Nuvarande bostadsort: =Stor stad (>00.000) =Mellanstor ( ) =Landsort (<0.000) B. Kommunkod: B. Hur länge har du bott på nuvarande adress? Å Å M M B. Huvudsakligt boende? =Egen bostad (ägande, bostadsrätt, förstahandskontrakt) =Andrahandsboende =Hos föräldrar, släktingar, inneboende, boendekollektiv =Försöks-/träningslägenhet 5=Institution/kategorihus/familjevård 6=Hotell 7=Bostadslös 8=Annat Ba. Har du varit bostadslös under de senaste 0 dagarna? Bb. Om ja, var befann du dig/ bodde du huvudsakligen under denna tid? =Natthärberge =I en byggnad =Hos vänner 5=Utomhus =I en bil/husvagn 6=Annat B5. Ålder: B5b. Födelsedatum: (ÅÅÅÅMM) B6. Nationalitet: B7. Födelseland: a Klient b Far c Mor B8. Har du varit intagen/inlagd på någon institution de senaste 0 dagarna? 0=Nej =Ja, psykiatrisk vård =Ja, kriminalvård. 5=Ja, enbart avgiftning =Ja, missbrukarvård 6=Ja, annat =Ja, somatisk vård (Om flera alternativ, ange det längsta) B9. Om ja på B8, hur många dagar av dessa har du varit intagen/inlagd? B0. Hur många gånger har du varit/gjort någon gravid? B. Hur många gånger har du fött/fått barn? Bb. Hur många personer har du fått dessa barn med? B. Hur gammal var du då ditt första barn föddes? Ba. Ange födelsedatum för dina barn i kolumn. Börja med det äldsta barnet. (ÅÅÅÅMMDD) Bb. Ange kön för barnen i kolumn. =Pojke =Flicka N=Frågan ej tillämpbar, har ej barn Bc. Ange var barnen för närvarande bor i kol.. =Med mor och far 5=Adopterad =Med moder 6=Institution =Med fader 7=Avliden (när) =Hos annan familjemedlem 8=Annat 5=Fosterhem Nr Födelsedatum Kön Bor Ba. Lever du för tillfället tillsammans med några andra barn, som du tar hand om? Bb Om ja på Ba, ange kön: =Pojke =Flicka Bc. Om ja på Ba, ange ålder: b Kön c Ålder 5 B5. KOMMENTARER:

3 C FYSISK HÄLSA C. Hur många gånger har du varit inlagd på sjukhus för fysiska skador eller sjukdomar? (ta med överdoser och delirium tremens, uteslut avgiftning) C. För hur länge sedan låg du på sjukhus för en fysisk skada eller sjukdom?å Å C. Har du några långvariga kroppsliga skador eller sjukdomar som påverkar din livsföring? Ca. Om ja på C, vilka: C. Har du någonsin haft något av följande hälsoproblem? 0=Nej =Vet ej =Ja =Vill ej svara a Gulsot, hepatit B? b Gulsot, hepatit C? c d e f Könssjukdomar (ej HIV) Tuberkulos Underlivssjukdomar/besvär Har du någonsin haft krampanfall? M M C5. Har du HIV-testats? 0=Nej =Vet ej =Ja =Vill ej svara C6. Om ja på C5, för hur många månader sedan? C7. Om ja på C5, vad var det senaste provresultatet? 0=HIV - negativ =Vet ej =HIV - positiv =Vill ej svara C7b. Om HIV-positiv (C7, alternativ ), har du utvecklat AIDS? 0=Nej =Vet ej =Ja =Vill ej svara C8. Är du ordinerad att regelbundet ta läkemedel för kroppsliga skador eller sjukdomar? C9. Har du pension eller sjukbidrag på grund av fysisk sjukdom eller skada? (uteslut psykiska besvär) C0. Har du behandlats av läkare för fysisk skada eller sjukdom de senaste 6 månaderna? C. Under hur många av de senaste 0 dagarna upplever du att du har haft problem med din fysiska hälsa? C7. KOMMENTARER: FÖR FRÅGORNA C OCH C, BE KLIENTEN ANVÄNDA C. Hur oroad eller besvärad har du varit på grund av dessa fysiska hälsoproblem under de senaste 0 dagarna? C. Hur viktigt är det för dig nu att få behandling för dessa fysiska hälsoproblem? INTERVJUARSKATTNING AV SVÅRIGHETSGRAD C. Hur stort uppskattar du att klientens behov av somatisk vård är? C5. Klientens förvanskning av förhållandena? C6. Klientens svårighet att förstå frågorna?

4 D ARBETE OCH FÖRSÖRJNING D. Avslutad skolutbildning efter antal år? D. Högre utbildning, antal år? (universitet eller annan eftergymnasial utbildning) D. Högsta avklarade utbildning, a (specificera): D. Har du ett giltigt körkort? Da. Har du tillgång till bil? (sätt nej om körkort ej finns) D5. Hur länge varade din längsta period av regelbundet arbete? Å Å M M D6. Hur länge varade din längsta arbetslöshetsperiod? Å Å M M D7. Vanligaste arbete/yrke (eller senaste)? a (specificera ): D7b. Bidrager någon person till din försörjning? D7c. Om ja på 7b, vem är denna person? =Make/partner 5=Barn =Tidigare make/partner 6=Far-/morföräldrar =Förälder/fosterförälder 7=Annan släkting =Bror/syster 8=Annan D7d. Om ja på 7b, står denna person för huvuddelen av din försörjning? D8. Vanligaste anställningsmönster under de senaste åren: =Heltid (minst 5 tim/v) 5=Militärtjänstgöring =Deltid (anställd, inkl. vikariat) 6=Pension/sjukbidrag =Deltid (timanställd) 7=Arbetslös (inkl hemarbete) =Studier 8=Intagen/inlagd på institution D9. Hur många dagar har du arbetat under de senaste 0? (uteslut prostitution eller olaglig verksamhet) D9b. Hur många dagar har du, under de senaste 0, har du varit sjukskriven? D0. Hur mycket pengar erhöll du från anställning under de senaste 0 dagarna? (efter skatt) Fick du under de senaste 0 dagarna pengar för din försörjning från någon av följande källor? D. Arbetslöshetsersättning? D. Socialbidrag? D. Pension, sjukkasseersättning eller föräldrapenning? D. Partner, familj eller vänner? (för personliga utgifter) D5. Illegala källor? D6. Prostitution? D7. Andra källor? D8. Vilken var din huvudsakliga inkomstkälla? (använd kodning 0-7) D9. Har du några skulder? D9a Om ja på D9, summa i kr. D0. Hur många personer är beroende av dig för sin försörjning (mat, bostad etc)? D. Under hur många av de senaste 0 dagarna, har du haft problem i arbetet eller med arbetslöshet? D. Hur viktigt är det för dig nu att få hjälp med dessa arbets- eller arbetslöshetsproblem? INTERVJUARSKATTNING AV SVÅRIGHETSGRAD D. Hur skattar du att klientens behov av hjälp för arbetsproblem? D5. Klientens förvanskning av förhållandena? D6. Klientens svårighet att förstå frågorna? D7. KOMMENTARER: FÖR FRÅGORNA D OCH D, BE KLIENTEN ANVÄNDA D. Hur oroad eller besvärad har du varit av dessa arbets- eller arbetslöshetsproblem under de senaste 0 dagarna?

5 E ALKOHOL OCH NARKOTIKAANVÄNDNING Debut Tidigare Senaste Int. Kod Preparat ålder i livet, år 0 dagar sätt* E Alkohol - regelbunden användning E Alkohol - till berusning E Heroin E Metadon E5 Andra opiater/smärtstillande prep. E6 Dämpande mediciner-bdz,sed,hypn. E7 Kokain E8 Amfetamin E9 Cannabis E0 Hallucinogener E Lösningsmedel E Annat E Flera droger per dag (fråga -) (se bilaga angående preparattyper) *Intagningssätt: =Oralt =Nasalt =Rökning =Icke intravenös injicering 5=Intravenös injicering E. Har du någonsin injicerat? Ea. (om Ja på E) Ålder :a injektion. (ÅÅ) Tidigare i livet. (antal år) Senaste 6 månaderna. (antal månader) Senaste 0 dagarna. (antal dagar) Eb. Om injektioner under senaste 6 mån? =Inte delat spruta =Ibland delat =Ofta delat E5. Hur många gånger har du: a Fått delirium av alkohol b Tagit överdos av narkotika E5c. Röker du tobak/snusar dagligen? E5d. Om ja på 5c, hur många gånger har du rökt/snusat per dag under de senaste 0 dagarna? E5e. Under de senaste 0 dagarna, hur många gånger stannade du uppe senare än till klockan på morgonen, för att du använde alkohol eller droger? 0=Inga =En ggr =Två ggr =Tre ggr =Fyra ggr eller fler E5f. Brukar du för det mesta sova längre än till klockan på morgonen? 0=Nej, =Ja, ej på grund av arbete/arbetstider =Ja, på grund av arbete/arbetstider E6. Behandlingstyp och antal behandlingstillfällen a Alkohol Droger Avgiftning i öppenvård Avgiftning i slutenvård Drogsubstitution i öppenvård Öppenvårdsbehandling, drogfri 5 Sluten-/institutionsvård, drogfri 6 Strukturerad dagvård 7 Psykiatrisk vård 8 Annan sjukhusvård 9 Annan behandling E7. Hur många månader varade den längsta perioden som du haft av missbruksfrihet efter någon av dessa behandlingar? a Alkohol E8. Vilket medel utgör det dominerande problemet? Ange nummer enligt listan ovan till vänster (-), eller se nedan. Om ej klart, fråga klienten. 00=Inget problem 5=Alkohol och något narkotiskt medel (dubbelt missbruk) 6=Missbruk av mer än två medel (blandmissbruk) E9. Hur lång var den senaste perioden då du utan föregående behandling avstod från att använda detta dominerande medel? (00=Har aldrig varit missbruksfri) E0. För hur många månader sedan upphörde denna missbruksfria period? (00=Avstår fortfarande) E. Hur mycket pengar har du betalt under de senaste 0 dagarna för? a Alkohol b Narkotika E. Hur många dagar av de senaste 0 har du fått behandling för alkoholeller narkotikamissbruk i öppenvård? (inklusive AA, NA, Länkarna etc.) (månader) b Narkotika 5

6 E. Hur många dagar av de senaste 0 har du upplevt: a Alkoholproblem b Narkotikaproblem FÖR FRÅGORNA E OCH E5, BE KLIENTEN ANVÄNDA E. Hur besvärad och oroad har du varit under de senaste 0 dagarna på grund av: E7. Klientens förvanskning av förhållandena? E8. Klientens svårighet att förstå frågorna? E9. KOMMENTARER: a Alkoholproblem b Narkotikaproblem E5. Hur viktigt är det för dig nu att få hjälp me dina a Alkoholproblem b Narkotikaproblem E6. Hur skattar du klientens behov av hjälp för sitt: a Alkoholproblem b Narkotikaproblem F KRIMINALITET F. Har denna kontakt skett efter krav eller förslag från rättsvårdande myndighet? (domstol, kriminalvård, etc.) F. Är du villkorligt frigiven eller har du frivårdspåföljd? Hur många gånger i ditt liv har du åtalats för följande: (om aldrig koda 0) F. Narkotikabrott? F. Egendomsbrott? (inbrott, stöld, snatteri, förfalskning, utpressning, häleri, bedrägeri) F5. Våldsbrott? (rån. överfall, misshandel, våldtäkt, mordbrand, mord eller dråp) F6. Andra brott? F7. Hur många av dessa (F-F6) ledde till fällande domar? Hur många gånger i ditt liv har du åtalats/ omhändertagits för följande: (om aldrig koda 0) F8. Förargelseväckande beteende, berusad på allmän plats? ( Lobbad ) F9. Prostitution? F0. Rattfylleri? F. Allvarliga trafikbrott? (grov vårdslöshet, fortkörning, olovlig körning etc.) F. Hur många månader har du suttit häktad eller varit intagen på kriminalvårdsanstalt/rättspsyk? (om aldrig koda 0) F. Om ja på F, hur många månader omfattade den senaste intagningsperioden? F. Om ja på F, vad gällde det? (Använd koderna 0-06 och 08-. Om flera, ange det grövsta.) F5. Väntar du åtal, rättegång eller straffpåföljd för brott? F6. Om ja på F5, för vilka brott? (Använd koderna -6 och 8-. Om flera åtal, ange det grövsta.) F7. Hur många dagar av de senaste 0 har du varit anhållen, häktad eller intagen på kriminalvårdsanstalt/rättspsyk? F8. Hur många dagar av de senaste 0 har du ägnat åt olaglig verksamhet med syfte att skaffa pengar? (om aldrig koda 0) 6

7 FÖR FRÅGORNA F9 OCH F0, BE KLIENTEN ANVÄNDA F. KOMMENTARER: F9. Hur allvarliga upplever du att dina nuvarande juridiska problem är? (exkludera civilmål) F0. Hur viktigt är det för dig nu att få hjälp med dessa juridiska problem? F. Hur skattar du klientens behov av juridisk hjälp? F. Klientens förvanskning av förhållandena? F. Klientens svårighet att förstå frågorna? G MISSBRUK, KRIMINALITET OCH PSYKISKA PROBLEM I SLÄKTEN Har några av dina släktingar haft vad du skulle kalla allvarliga problem med alkohol, droger, psykisk hälsa eller kriminalitet som föranledde eller borde föranlett behandling? a Moderns sida b Faderns sida c Syskon d Barn -Alk -Drog -Psyk -C (Krim) -A -D -P -C -A -D -P -C -A -D -P -C Mormor Farmor Bror Barn Morfar Farfar Bror Barn Mor Far Syster Barn Moster Faster Syster Barn 5 Morbror 5 Farbror 5 Styvsyskon 5 Barn 5 6 Andra v. 6 Andra v. 6 Barn 6 KODA ENLIGT FÖLJANDE: I fall av flera medlemmar per kategori, koda utifrån den släkting som har störst problem. 0=Klart nej för alla släktingar i kategorin =Klart ja för någon släkting i kategorin X=Osäker eller jag vet inte N=Har aldrig funnits någon släkting i kategorin G7. KOMMENTARER:: KOLUMNER: =A=Alkoholproblem =D=Drogproblem =P=Psykiska problem =C=Kriminalitetsproblem 7

8 H FAMILJ OCH UMGÄNGE H. Civilstånd: =Gift =Ensamstående, tidigare gift eller sammanboende =Sammanboende =Ensamstående, aldrig gift eller sammanboende H. Hur länge har du haft detta civilstånd? (om aldrig gift, sedan 8 års ålder) Å Å H. Är du nöjd med denna situation? 0=Nej =Likgiltig =Ja M M H. Vanligaste levnadsförhållanden de senaste tre åren: =Med partner och barn =Med förälder 7=Ensam =Endast med partner 5=Med släktingar 8=På institution/motsvarande =Endast med barn 6=Med vänner 9=Inga stabila levnadsförhåll. H5. Hur länge har du levt under dessa förhållanden? (om med föräldrar eller Å Å M M släktingar, sedan 8 års ålder) H6. Är du nöjd med dessa levnadsförhållanden? 0=Nej =Likgiltig =Ja Lever du tillsammans med någon som: H6a. Missbrukar alkohol för närvarande? H6b. Använder ickeförskrivna droger H7. Med vem tillbringar du det mesta av din fritid? =Familj/släkt, utan aktuella alkohol- eller narkotikaproblem =Familj/släkt, med aktuella alkohol- eller narkotikaproblem =Vänner, utan aktuella alkohol- eller narkotikaproblem =Vänner, med aktuella alkohol- eller narkotikaproblem 5=Ensam H8. Är du tillfreds med att tillbringa din fritid på detta sätt? 0=Nej =Likgiltig =Ja H9. Hur många nära vänner har du? FÖR FRÅGORNA H9a + H0-H8: 0=Klart nej för någon/några i kategorin =Klart ja för någon/några i kategorin X=Osäker eller jag vet inte N=Fanns ej någon i kategorin H9a. Skulle du säga att du haft nära, långvariga och personliga relationer med några av följande personer i ditt liv? Mor Far Syskon Partner/maka/make 5 Barn 6 Vänner H9b. I vilken utsträckning upplever du att personer som står dig nära, bryr sig om, tycker om eller älskar dig? 0=Inte alls =En del =Lite =Mycket H9c. I vilken utsträckning känner du att du behöver mer känslomässigt stöd? 0=Inte alls =En del =Lite =Mycket Har du upplevt längre perioder då du haft stora svårigheter att komma överens med: Senaste Tidigare 0 dgr i livet H0. Mor? H. Far? H. Syskon? H. Partner/maka/make? H. Barn? Har någon av dessa (H0-H8) eller någon annan (okänd/bekant) misshandlat dig: Senaste Tidigare 0 dgr i livet H8a. Psykiskt/känslomässigt? (fått dig att må dåligt genom hårda ord) H8b. Fysiskt? (skadat dig fysiskt) H8c. Sexuellt? (påtvingade sexuella närmanden eller handlingar) H8d. Sexuella trakasserier? (oönskad fysisk kontakt av sexuell natur, använt hot för att tillförsäkra sig sexuell kontakt, osv.) H9. Hur många dagar av de senaste 0 har du haft allvarliga konflikter med: a Din familj eller anhöriga? (dagar) b Andra personer? (dagar) H5. Annan nära släkting? H6. Nära vänner? H7. Grannar? H8. Arbetskamrater? 8

9 FÖR FRÅGORNA H0 TILL H, BE KLIENTEN ANVÄNDA Hur besvärad eller oroad har du varit under de senaste 0 dagarna av dessa: H6. Klientens svårighet att förstå frågorna? H7. KOMMENTARER: H0. Familje-/släktproblem? H. Övriga relationsproblem? Hur viktigt är det för dig att nu få hjälp för dessa: H. Familje-/släkt problem? H. Övriga relationsproblem? H. Hur skattar du intervjupersonens behov av hjälp för sina familje/släkt/övriga relationsproblem? H5. Klientens förvanskning av förhållandena? i PSYKISK HÄLSA i. Hur många gånger har du fått behandling för psykiska eller känslomässiga problem: a I dygnsvård? i9. Upplevt att du har haft allvarligt menade självmordstankar? i0. Gjort självmordsförsök? Senaste Tidigare 0 dagar i livet b I öppenvård? i. Har du pension eller sjukbidrag på grund av psykiska besvär? Har du haft någon längre period då du: (Frågorna i-i6+i8, avser ej under perioder av Senaste Tidigare direkt alkohol-/drogpåverkan/abstinensproblem.) 0 dagar i livet i. Upplevt allvarlig depression? i. Upplevt allvarlig ångest eller allvarliga spännings tillstånd? i5. Upplevt svårigheter att förstå, minnas eller koncentrera dig? i6. Upplevt hallucinationer? i7. Upplevt svårigheter att kontrollera våldsamt beteende? i8. Ordinerats läkemedel för något psykiskt/känslomässigt problem? i0a. Hur många gånger har du gjort självmordsförsök? i0b. Upplevt anorexi, bulimi eller andra ätstörningar? I vilken utsträckning har du under de senaste 0 dagarna varit oroad eller besvärad, på grund av att du tidigare blivit utsatt för: 0=Inte alls =En del =Lite =Mycket i0c. Psykisk/känslomässig misshandel? i0d. Fysisk misshandel? i0e. Sexuellt utnyttjande? (exklusive våldtäkt och sexuella trakasserier) i0f. Våldtäkt? i0g. Sexuella trakasserier? 9

10 i. Hur många av de senaste 0 dagarna har du upplevt dessa psykiska eller känslomässiga problem? FÖR FRÅGORNA i OCH i, BE KLIENTEN ANVÄNDA i. Hur besvärad eller oroad har du varit av dessa psykiska eller känslomässiga problem under de senaste 0 dagarna? i. Hur viktigt är det för dig nu att få behandling för dessa psykiska eller känslomässiga problem? DE FÖLJANDE UPPGIFTERNA SKA FYLLAS I AV INTERVJUAREN Är klienten vid intervjutillfället: i. Uppenbart deprimerad/tillbakadragen? i5. Uppenbart fientlig? i6. Uppenbart ångestfylld/nervös? Har klienten vid intervjutillfället: i7. Svårigheter med verklighetsförankring, tankeoreda eller paranoida föreställningar? i8. Svårigheter att förstå, koncentrera sig eller minnas? i9. Självmordstankar? i0. Hur stort uppskattar du att klientens behov av vård för dessa psykiska eller känslomässiga problem är? i. Klientens förvanskning av förhållandena? i. Klientens svårighet att förstå frågorna? i. KOMMENTARER: INTERVJU AVSLUTAD: T T M M 0

ID: INTERVJUARSKATTNING AV SVÅRIGHETSGRAD/ BEHANDLINGSBEHOV

ID: INTERVJUARSKATTNING AV SVÅRIGHETSGRAD/ BEHANDLINGSBEHOV ID: ASI-INTERVJU INSTRUKTIONER TILL INTERVJUAREN 1. Lämna inga tomma svarsrutor. När så behövs använd: X - frågan obesvarad/vill ej svara N - frågan inte tillämpbar 2. Frågenummer som är understrukna ställs

Läs mer

Allmän information (1 av 1) A10 Intervjuarkod. A11 Enhetskod

Allmän information (1 av 1) A10 Intervjuarkod. A11 Enhetskod ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en standardintervju för uppföljning av personer i missbruks- och beroendevård. Den används för att stämma av personens situation och hjälpbehov samt för uppföljning av

Läs mer

Allmän information (1 av 1) Intervjuarkod. A10 Enhetskod

Allmän information (1 av 1) Intervjuarkod. A10 Enhetskod ASI Grund ASI Grund är en standardintervju för kartläggning och bedömning av problem och resurser för personer med missbruks- och beroendeproblem. Intervjun innehåller huvudsakligen frågor om sju livsområden:

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan ASI Grund är en standardintervju för kartläggning och bedömning av problem och resurser för personer med missbruks- och beroendeproblem. Intervjun innehåller huvudsakligen

Läs mer

Inledning Sammanfattning

Inledning Sammanfattning Inledning Maria Beroendecentrum har under sin tid som en personalägd verksamhet för beroendevård i Stockholms län kontinuerligt genomfört intervjuer med sina patienter. När man som patient kommer till

Läs mer

Årsrapport ASI 2009 1 [3] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten. Referens Staffan Wallier SOCIALFÖRVALTNINGEN

Årsrapport ASI 2009 1 [3] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten. Referens Staffan Wallier SOCIALFÖRVALTNINGEN 1 [3] Referens Staffan Wallier Årsrapport ASI 2009 SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-53061814 E-post staffan.wallier@botkyrka.se

Läs mer

Årsrapport ASI 2010 1 [41] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten. Referens Staffan Wallier SOCIALFÖRVALTNINGEN

Årsrapport ASI 2010 1 [41] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten. Referens Staffan Wallier SOCIALFÖRVALTNINGEN 1 [41] Referens Staffan Wallier Årsrapport ASI 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-53061814 E-post staffan.wallier@botkyrka.se

Läs mer

4. Datum för ifyllande av formulär: A3. Formuläret besvarat genom *: B3. Födelseland. a. Intervjuperson: b. Förälder 1: c.

4. Datum för ifyllande av formulär: A3. Formuläret besvarat genom *: B3. Födelseland. a. Intervjuperson: b. Förälder 1: c. Intervjuinformation 1. Individkod: 4. Datum för ifyllande av formulär: 2. Vårdtillfälle: 5. Löpnummer: 3. Inskrivningsdatum: 6. Intervjuare/uppgiftslämnare (II+3 siffror): A - Administrativa uppgifter

Läs mer

ASI fördjupningsdag Familj och umgänge

ASI fördjupningsdag Familj och umgänge ASI fördjupningsdag Familj och umgänge Dagordning 9.00-9.30 Inledning 9.30-10.00 Fika 10.00-10.45 Frågorna i Familj och Umgänge 10.45-10.50 Bensträckare 10.50-11.30 Övning 11.30-12.00 Sammanfattning och

Läs mer

Inskrivning text, IKM-DOK

Inskrivning text, IKM-DOK Inskrivning text, IKM-DOK Individkod: Datum för intervju: Placerande kommun: Intervjuare: Inskriven: (A,B) Allmän information Klienten är en 39-årig man. Han är svensk medborgare och är född i Sverige.

Läs mer

e-mail: info@euroadad.com TILLÄGGSFRÅGOR Namn Adress Bostadsort Postnummer Skola Å Å Å Å M M D D Klass Å Å Å Å M M D D Relation Adress Bostadsort

e-mail: info@euroadad.com TILLÄGGSFRÅGOR Namn Adress Bostadsort Postnummer Skola Å Å Å Å M M D D Klass Å Å Å Å M M D D Relation Adress Bostadsort A Administrativ Ino EUROADAD 9 Proil över intervjuarskattning (rån AFF) INTERVJUFORMULÄR INSTRUKTIONER. Lämna inga tomma svarsrutor. När så behövs, använd: X=Frågan obesvarad N=Frågan inte tillämpbar Använd

Läs mer

DOK 2011 Inskrivning. Intervjuinformation 1. Individkod (ÅÅDDII):

DOK 2011 Inskrivning. Intervjuinformation 1. Individkod (ÅÅDDII): 1 Intervjuinformation 1. Individkod (ÅÅDDII): 2. Vårdtillfälle: 3. Inskrivningsdatum: 4. Datum för ifyllande av formulär: 5. Löpnummer: 6. Intervjuare/uppgiftslämnare: A - Administrativa uppgifter A1.

Läs mer

BoendeDOK. Inflyttning

BoendeDOK. Inflyttning GÖTEBORGS STAD SOCIAL RESURSFÖRVALTNING BoendeDOK Inflyttning IKMDOK-Boende Inskrivning 2012 Generella svarskoder: N = Ej relevant, X = Klienten vill ej svara, V = Vet ej, Z = Frågan har ej ställts Social

Läs mer

Kartläggning av missbrukare som fått pengar från prostitution: En analys baserad på 14000 ASI-intervjuer fram till oktober 2008

Kartläggning av missbrukare som fått pengar från prostitution: En analys baserad på 14000 ASI-intervjuer fram till oktober 2008 Kartläggning av missbrukare som fått pengar från prostitution: En analys baserad på 14000 ASI-intervjuer fram till oktober 2008 En rapport till Socialstyrelsens utredning om våldsutsatta kvinnor med missbruk.

Läs mer

MAPS-in. Bas MAPS-in MÅL. Namn. Klientkod (Personnummer) Ifyllnadsdatum (ÅÅÅÅMMDD) Landskod. Enhetskod. Arbete/försörjning.

MAPS-in. Bas MAPS-in MÅL. Namn. Klientkod (Personnummer) Ifyllnadsdatum (ÅÅÅÅMMDD) Landskod. Enhetskod. Arbete/försörjning. Bas MAPS-in MAPS-in Namn Klientkod (Personnummer) Ifyllnadsdatum (ÅÅÅÅMMDD) Landskod 7 5 2 9 4 3 2 1 Enhetskod 0 Intervjuarkod INSTRUKTIONER Lämna inga tomma svarsrutor. När så behövs, använd: X=Frågan

Läs mer

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning Anders Håkansson, leg läkare, med dr Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Vanliga sjukdomar - alkohol Inre organskador

Läs mer

ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning

ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning Anders Håkansson, leg läkare, med dr Avd för psykiatri, Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Vad är samsjuklighet? klienter och patienter

Läs mer

Sammanställning av ASI-data. - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år. Sammanställt av Anders Arnsvik (2011)

Sammanställning av ASI-data. - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år. Sammanställt av Anders Arnsvik (2011) Sammanställning av ASI-data - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år Sammanställt av Anders Arnsvik (2011) Inledning Föreliggande redovisning är ett exempel på vad ASI-data kan användas till. ASI-intervjuerna

Läs mer

Bilaga A Traumaintervju

Bilaga A Traumaintervju Bilaga A Traumaintervju (används av terapeuten i session 1) Traumaintervju Klientens namn: Datum: Terapeut: Obs: Den här intervjun förutsätter att en grundlig bedömning eller undersökning redan är gjord,

Läs mer

Uppföljning och beskrivning av missbruksklienter som intervjuats med ASI i Södertälje jämfört med klienter från 314 enheter i Sverige

Uppföljning och beskrivning av missbruksklienter som intervjuats med ASI i Södertälje jämfört med klienter från 314 enheter i Sverige Uppföljning och beskrivning av missbruksklienter som intervjuats med ASI i Södertälje jämfört med klienter från 314 enheter i Sverige Datum för uttaget ur databasen: 2016-01-26. Grundintervjuerna är gjorda

Läs mer

Riktlinjerna säger; Orientering i bedömningsinstrument inom socialtjänsten VAD ÄR ASI? Addiction severity index

Riktlinjerna säger; Orientering i bedömningsinstrument inom socialtjänsten VAD ÄR ASI? Addiction severity index Riktlinjerna säger; Orientering i bedömningsinstrument inom socialtjänsten För att upptäcka och bedöma graden av alkoholeller narkotikaproblem hos en person behövs olika former av bedömningsinstrument.

Läs mer

Screening och utredning av drogproblem

Screening och utredning av drogproblem Beroende enligt DSM-IV Screening och utredning av drogproblem Anders Håkansson Leg läkare, Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Med dr, Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Minst tre av följande under

Läs mer

ADAD-intervjuer 1997 2004

ADAD-intervjuer 1997 2004 Allmän SiS-rapport 6:2 ADAD-intervjuer 1997 4 Förändringar i ungdomars bakgrund, livssituation och behandlingsbehov ISSN 144-2584 Förord Sedan 1997 har ungdomar som skrivits in på särskilda ungdomshem

Läs mer

Inventering av personer med samtidigt förekommande missbruk/beroende och psykisk störning i Jönköpings län.

Inventering av personer med samtidigt förekommande missbruk/beroende och psykisk störning i Jönköpings län. Inventering av personer med samtidigt förekommande missbruk/beroende och psykisk störning i Jönköpings län. Rapport 2008-05-09 Åsa Hemgren Rose-Marie Nordeström Sammanfattning På uppdrag av landstinget

Läs mer

Levnadshistoria och nuvarande problem

Levnadshistoria och nuvarande problem Levnadshistoria och nuvarande problem Underlag till bedömningssamtal [Pre-Appointment Questionnaire] Syftet med detta frågeformulär är att din KBT-terapeut (kognitiva beteendeterapeut) ska få detaljerad

Läs mer

Kartläggning av missbrukare i Eksjö, hösten 2002

Kartläggning av missbrukare i Eksjö, hösten 2002 1 FoU-Rapport Kartläggning av missbrukare i Eksjö, hösten 2002 Socialförvaltningen, Eksjö kommun December 2002 Johan Näslund Institutionen för beteendevetenskap Linköpings universitet 2 Inledning och metod

Läs mer

Sammanställning av ASI-intervjuer i Nordväst. Jämförelser mellan kön, ålder, missbruksgrupper och nordvästkommunerna

Sammanställning av ASI-intervjuer i Nordväst. Jämförelser mellan kön, ålder, missbruksgrupper och nordvästkommunerna Sammanställning av ASI-intervjuer i Jämförelser mellan kön, ålder, missbruksgrupper och nordvästkommunerna Utvärderingsrapport mars 2009 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 1. Inledning...6 1.1 Läsarens

Läs mer

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor En rapport till Socialstyrelsens utredning om våldsutsatta kvinnor med missbruk Oktober 2010 Kerstin

Läs mer

Beroendemottagningarna i Gävleborgs län

Beroendemottagningarna i Gävleborgs län Arbetsrapport 2011:2 Beroendemottagningarna i borgs län Sammanställning av besökarstatistik första halvåret 2010 Ann Lyrberg Annika Almqvist Per Åsbrink Arbetsrapport 2011:2 FoU Välfärd Region borg Grafisk

Läs mer

ASI som kunskapskälla

ASI som kunskapskälla UFFE Meddelande nr 1/2007 ASI som kunskapskälla En beskrivning av vuxna personer med missbruksproblematik som kommer till Umeå socialtjänst och har genomgått ASIintervju. Jan Brännström INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SiS - DOK. Inskrivningsintervju. Formulärversion: In 2014:1

SiS - DOK. Inskrivningsintervju. Formulärversion: In 2014:1 SiS - DOK Inskrivningsintervju Formulärversion: In 2014:1 SiS - DOK Inskrivningsintervju Formulärversion: In 2014:1 DOK Dokumentationssystem inom missbruksvården består av strukturerade intervjuer vid

Läs mer

Stöd för initial vårdplanering

Stöd för initial vårdplanering Stöd för initial vårdplanering Stöd för vårdplanering Ambitionen med det här materialet är att vara ett stöd vid vårdplaneringen för personer med missbruks- och/eller beroendeproblematik. Det bygger på

Läs mer

Södertälje: Uppföljning och beskrivning av missbruksklienter som intervjuats med ASI-metod

Södertälje: Uppföljning och beskrivning av missbruksklienter som intervjuats med ASI-metod Södertälje: Uppföljning och beskrivning av missbruksklienter som intervjuats med ASI-metod Datum för uttaget ur databasen: 2016-01-15. Grundintervjuerna är gjorda mellan 2007-05- 06 och 2015-12-16 och

Läs mer

A) I den första kolumnen (dvs., Hände detta dig?), ange ifall du har varit med om var och en av de 29 upplevelserna genom att ringa in JA eller NEJ.

A) I den första kolumnen (dvs., Hände detta dig?), ange ifall du har varit med om var och en av de 29 upplevelserna genom att ringa in JA eller NEJ. T. E. C. Människor kan uppleva många olika traumatiska upplevelser under sitt liv. Vi skulle vilja veta tre saker: 1) om du har upplevt någon av de 29 följande händelserna, 2) hur gammal du var när de

Läs mer

Anders Hjern. barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset

Anders Hjern. barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset Anders Hjern barnläkare, professor Sachsska Barnsjukhuset Lagen om barn som anhöriga Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon

Läs mer

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem)

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) Det här instrumentet har konstruerats med utgångspunkt från vad forskning och praktik visar är

Läs mer

MAPS-ut. Bas MAPS-ut. MO1 Datainsamlingsmetod (BAS-klient, INSATSER och CHANGE utskrivning) 1=Klientintervju 2=Journaler/personal 3=Övrigt.

MAPS-ut. Bas MAPS-ut. MO1 Datainsamlingsmetod (BAS-klient, INSATSER och CHANGE utskrivning) 1=Klientintervju 2=Journaler/personal 3=Övrigt. MAPS-ut Namn Klientkod (Personnummer) Ifyllnadsdatum (ÅÅÅÅMMDD) Landskod Enhetskod Intervjuarkod INSTRUKTIONER Lämna inga tomma svarsrutor. När så behövs, använd: X=Frågan obesvarad N=Frågan inte tillämpbar

Läs mer

UPPFÖLJNINGSREGISTRERING version 2013-12-01

UPPFÖLJNINGSREGISTRERING version 2013-12-01 Ärendeansvarig* Patientens personnummer* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Datum då nedanstående uppgifter har inhämtats. Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registrerats varit

Läs mer

Mår barnen bättre eller sämre? - om att tolka registerdata. Måns Rosén SBU Tidigare Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen

Mår barnen bättre eller sämre? - om att tolka registerdata. Måns Rosén SBU Tidigare Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen 1 Mår barnen bättre eller sämre - om att tolka registerdata Måns Rosén SBU Tidigare Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen 2 Slutsats: Lägesrapport Folkhälsa 2006 Ca 80 % börjar röka före 18 års ålder

Läs mer

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling

Våra lagar. Riksdagen stiftar lagar, alla skrivs i Svensk Författningssamling Lag och rätt Historik Brott förr självmord, otrohet, annan religiös tro även samma som idag som mord, stöld Straff förr fredslös, även kroppsliga som spöstraff, dödstraff och som idag fängelse Sista avrättningen

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

ASI-stad: Uppföljning och beskrivning av missbruksklienter som intervjuats med ASI-metoden

ASI-stad: Uppföljning och beskrivning av missbruksklienter som intervjuats med ASI-metoden ASI-stad: Uppföljning och beskrivning av missbruksklienter som intervjuats med ASI-metoden ASI-stad: Blandade orter : Alla övriga kommuner. Datum för uttaget ur databasen: 2013-10-28. Grundintervjuerna

Läs mer

ASI i Trelleborg. Implementering Politiken Sammanställningar. Program

ASI i Trelleborg. Implementering Politiken Sammanställningar. Program ASI i Implementering Politiken Sammanställningar Program Historisk beskrivning Implementeringsarbetet Politiken Vad har förändrats & vad är kvar att göra Vad har varit viktigast Aktuella sammanställningar

Läs mer

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift)

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift) Situationsbedömning SOS-projektet PILOT 1. Grunduppgifter Klientens namn: Adress: Socialarbetare: Datum: Personsignum: Telefonnummer: Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling

Läs mer

MAPS-enhet. Bas MAPS-enhet. M1a Enhet. Landskod Sverige. M1b Om underavdelning, ange namn: Namn, enhet. M2 Huvudsaklig vårdform.

MAPS-enhet. Bas MAPS-enhet. M1a Enhet. Landskod Sverige. M1b Om underavdelning, ange namn: Namn, enhet. M2 Huvudsaklig vårdform. MAPS-enhet Landskod Sverige Namn, enhet Enhetskod Ifyllnadsdatum (ÅÅÅÅMMDD) Intervjupersoner Funktion på enheten Intervjuarkod 7 5 2 M1a Enhet 1=Separat enhet 2=Underavdelning inom enhet M1b Om underavdelning,

Läs mer

Vad säger ASI om missbrukare i Malmö?

Vad säger ASI om missbrukare i Malmö? Vad säger ASI om missbrukare i Malmö? Kartläggning och analys av förändringar under ett år avseende de 784 missbruksklienter i Malmö som intervjuats med ASI-metoden fram till november 2008 Juni 2010 Stadskontoret

Läs mer

olovlig körning fordran fordran fordran umgänge med barn misshandel våldtäkt mot barn m.m.

olovlig körning fordran fordran fordran umgänge med barn misshandel våldtäkt mot barn m.m. må 2014-03-03 09:00-09:45 B 12934-13 olovlig körning må 2014-03-03 09:00-10:00 B 12577-13 narkotikabrott må 2014-03-03 09:00-11:00 Fortsatt muntlig förb T 7445-13 må 2014-03-03 09:00-11:00 B 13955-13 narkotikabrott,

Läs mer

Hur vanligt är riskbruk/missbruk/beroende under grav? Vilka andra risker/problem är vanliga hos gruppen? Omhändertagande på RMT Patientfall

Hur vanligt är riskbruk/missbruk/beroende under grav? Vilka andra risker/problem är vanliga hos gruppen? Omhändertagande på RMT Patientfall Åsa Magnusson, leg. läkare, Rosenlundsmödravårdsteam Innehåll Hur vanligt är riskbruk/missbruk/beroende under grav? Vilka andra risker/problem är vanliga hos gruppen? Omhändertagande på RMT Patientfall

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Konfidentiellt frågeformulär 2014

Konfidentiellt frågeformulär 2014 Konfidentiellt frågeformulär 2014 Hej! Du har fått detta formulär för du är intresserad av att gå i terapi hos mig. Inför det första besöket är det bra om du har hunnit fylla i formuläret och även returnerat

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF11 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur

Läs mer

TEMA: Droger Mitt namn:

TEMA: Droger Mitt namn: TEMA: Droger Mitt namn: 1 Vad är en drog? Drog är ett medel som ger användaren (den som använder droger) en bra känsla som brukar kallas rus, t.ex. glädje. För att inte förlora detta rus måste användaren

Läs mer

ASI-STAD JÄMFÖRT MED ÖVRIGA

ASI-STAD JÄMFÖRT MED ÖVRIGA Råbe & Kobberstad AB i samarbete med Bengt-Åke och Kerstin Armelius professorer em. ASI-STAD JÄMFÖRT MED ÖVRIGA EN VERKSAMHETSRAPPORT SKAPAD I NET-ANALYS Syftet med denna rapport är att visa vad man kan

Läs mer

ASIDEMO JÄMFÖRT MED ÖVRIGA EN VERKSAMHETSRAPPORT SKAPAD I NET-ANALYS

ASIDEMO JÄMFÖRT MED ÖVRIGA EN VERKSAMHETSRAPPORT SKAPAD I NET-ANALYS Råbe & Kobberstad AB i samarbete med Bengt-Åke och Kerstin Armelius professorer em. ASIDEMO JÄMFÖRT MED ÖVRIGA EN VERKSAMHETSRAPPORT SKAPAD I NET-ANALYS Syftet med denna rapport är att visa vad man kan

Läs mer

Datum dom Brott Straff

Datum dom Brott Straff Datum dom Brott Straff 2007 Försök t grov stöld, Brott mot knivlagen Fängelse 6 mån 2007 Narkotikabrott, Rattfylleri, Olovlig körning Fängelse 1 mån 2007 Misshandel Dagsböter 6000 2007 Narkotikabrott Fängelse

Läs mer

Användning av AAS hos missbrukare misstänkta för brott

Användning av AAS hos missbrukare misstänkta för brott Användning av AAS hos missbrukare misstänkta för brott Lena Lundholm leg psykolog, doktorand Rättsmedicin Uppsala universitet Kriminalvårdens FoU: Stockholmsgruppen Bakgrund Anabola effekter- muskeltillväxt

Läs mer

B B

B B må 2015-04-27 09:00-09:30 B 3094-15 rattfylleri må 2015-04-27 09:00-09:45 B 12558-14 bedrägligt beteende. må 2015-04-27 09:00-10:15 B 13050-14 våld mot tjänsteman må 2015-04-27 09:00-10:15 B 14861-14 skadegörelse

Läs mer

ABCDE. Slutrapport för projektet

ABCDE. Slutrapport för projektet ABCDE BILAGA Slutrapport för projektet Introduktion av MAPS och integrering av ASI och MAPS data från vuxna missbrukare med data från psykiatrisk, psykologisk och somatisk faktainsamling Anitta Litvinov

Läs mer

Lisa Berg. PhD, forskare vid CHESS. lisa.berg@chess.su.se

Lisa Berg. PhD, forskare vid CHESS. lisa.berg@chess.su.se Lisa Berg PhD, forskare vid CHESS lisa.berg@chess.su.se Lagen om barn som anhöriga Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon

Läs mer

ASIKÖPING JÄMFÖRT MED ÖVRIGA EN VERKSAMHETSRAPPORT SKAPAD I NET-ANALYS

ASIKÖPING JÄMFÖRT MED ÖVRIGA EN VERKSAMHETSRAPPORT SKAPAD I NET-ANALYS Råbe & Kobberstad AB i samarbete med Bengt-Åke och Kerstin Armelius professorer em. ASIKÖPING JÄMFÖRT MED ÖVRIGA EN VERKSAMHETSRAPPORT SKAPAD I NET-ANALYS Syftet med denna rapport är att visa vad man kan

Läs mer

European Family Empowerment. Enkät till förälder/vårdnadshavare

European Family Empowerment. Enkät till förälder/vårdnadshavare European Family Empowerment Enkät till förälder/vårdnadshavare ANONYMITET Ingen annan än vi forskare kommer att kunna se dina svar. Dina svar är konfidentiella och kommer inte att visas för någon annan.

Läs mer

grov vårdslöshet i trafik rattfylleri fordran

grov vårdslöshet i trafik rattfylleri fordran må 2014-05-26 09:00-10:00 Huvudförhandling B 9922-13 grov vårdslöshet i trafik må 2014-05-26 09:00-10:00 Huvudförhandling B 13467-13 olovligt anskaffande av alkoholdrycker må 2014-05-26 09:00-10:30 Huvudförhandling

Läs mer

Bilaga 1. Frågeguide kartläggning MET

Bilaga 1. Frågeguide kartläggning MET Frågorna nedan är tänkta att vara en utgångspunkt för vilken information som är värdefull för behandlare och patient att reflektera kring i samband med återkopplingen. Det är inte nödvändigt att ställa

Läs mer

Oro och besvär Hjälpbehov Område Intervjuarskattning. Fysisk hälsa. Arbete/försörjning. Alkoholanvändning. Narkotikaanvändning.

Oro och besvär Hjälpbehov Område Intervjuarskattning. Fysisk hälsa. Arbete/försörjning. Alkoholanvändning. Narkotikaanvändning. 1 ASI Feedback Formulär Skattning ASI Feedback Form Intervju uppgifter Skattningsskalor Namn Intervjuare Klient Klientkod Problem/Hjälpbehov Hjälp - Oro och Besvär Intervjudatum (ÅÅÅÅMMDD) 0-1 Inget 0

Läs mer

snatteri narkotikabrott misshandel misshandel stöld äktenskapsskillnad bevisupptagning åt utländsk domstol vårdnad

snatteri narkotikabrott misshandel misshandel stöld äktenskapsskillnad bevisupptagning åt utländsk domstol vårdnad må 09:00-09:45 Huvudförhandling B 10927-14 snatteri må 09:00-09:45 Huvudförhandling B 4287-15 grovt rattfylleri må 09:00-10:00 Huvudförhandling B 3859-15 narkotikabrott må 09:00-10:30 Huvudförhandling

Läs mer

Förhandlingar i Göteborgs tingsrätt, vecka 11, mars 2017

Förhandlingar i Göteborgs tingsrätt, vecka 11, mars 2017 må 13-mar 08:45-10:15 Huvudförhandling B 16206-16 framkallande av fara för annan Sal 13 må 13-mar 08:45-10:45 Muntlig förberedelse T 13783-15 äktenskapsskillnad m.m. Sal 16 må 13-mar 08:45-10:45 Muntlig

Läs mer

Utvecklingsseminarium

Utvecklingsseminarium Utvecklingsseminarium Samverka för att förebygga återfall i brott Del 2. Workshopkompendium Innehåll Workshop 1 Hur arbetar vi effektivt och individanpassat mot återfall i brott?...3 Workshop 2 Vad krävs

Läs mer

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 3

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 3 RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 3 OM brotten Brottsbalken reglerar Brott mot person Förmögenhetsbrott Brott mot allmänheten och staten Brott mot specialstrafflagar, till exempel trafikbrott och narkotikabrott LIBER

Läs mer

Skiljer sig kvinnor med sen debut i alkoholberoende från kvinnor med tidig debut

Skiljer sig kvinnor med sen debut i alkoholberoende från kvinnor med tidig debut Skiljer sig kvinnor med sen debut i alkoholberoende från kvinnor med tidig debut Fides Schückher Doktorand PFC, APEC Överläkare Beroendecentrum USÖ Kajsamottagningen Speciellt inriktad på kvinnor med alkohol

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

B B

B B må 2014-10-06 09:00-09:30 Huvudförhandling B 11146-14 stöld B 11582-14 må 2014-10-06 09:00-09:30 Huvudförhandling B 1061-14 narkotikabrott B 11580-14 må 2014-10-06 09:00-09:45 Sammanträde B 797-14 undanröjande

Läs mer

Personer intagna på SiS LVM-hem 2013 och 2014

Personer intagna på SiS LVM-hem 2013 och 2014 INSTITUTIONSVÅRD I FOKUS n NR 2 2016 Personer intagna på SiS LVM-hem 2013 och 2014 En tabellsammanställning av DOK inskrivningsintervju Institutionsvård i fokus ges ut av Statens institutionsstyrelse,

Läs mer

Samhällsekonomiska aspekter av missbruk. Kari Jess Fil dr i socialt arbete Mälardalens högskola

Samhällsekonomiska aspekter av missbruk. Kari Jess Fil dr i socialt arbete Mälardalens högskola Samhällsekonomiska aspekter av missbruk Kari Jess Fil dr i socialt arbete Mälardalens högskola INVESTERING KONTRA KOSTNAD EXEMPEL MISSBRUKSBEHANDLING KOMMUNALEKONOMISK SAMHÄLLSEKONOMISK KOSTNAD INVESTERING

Läs mer

Barn som anhöriga till patienter i vården hur många är de?

Barn som anhöriga till patienter i vården hur många är de? Barn som anhöriga till patienter i vården hur många är de? Anders Hjern barnläkare, professor Att studera barns hälsa med hjälp av register De nordiska ländernas personnummer ger en unik möjligt att följa

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet Föräldrar i missbruks- och beroendevården Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet 1 2 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inom ramen för utvecklingsarbetet

Läs mer

Dag Datum Tid Mötestyp Mål nr Saken må 04-nov 09:00-09:30 Huvudförhandling B snatteri

Dag Datum Tid Mötestyp Mål nr Saken må 04-nov 09:00-09:30 Huvudförhandling B snatteri Dag Datum Tid Mötestyp Mål nr Saken må 04-nov 09:00-09:30 Huvudförhandling B 15833-12 snatteri må 04-nov 09:00-09:30 Huvudförhandling B 8340-13 rattfylleri, olovlig körning, narkotikabrott må 04-nov 09:00-09:30

Läs mer

Title: Repeat infection with Chlamydia trachomatis: a prospective cohort study from an STI-clinic in Stockholm

Title: Repeat infection with Chlamydia trachomatis: a prospective cohort study from an STI-clinic in Stockholm Author's response to reviews Title: Repeat infection with Chlamydia trachomatis: a prospective cohort study from an STI-clinic in Stockholm Authors: Karin Edgardh (karin.edgardh-stanggren@karolinska.se)

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-10:30 Sammanträde Ä anordnande av förvaltarskap, skyndsam må :00-11:00

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må :00-10:30 Sammanträde Ä anordnande av förvaltarskap, skyndsam må :00-11:00 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-06-08 09:00-10:30 Sammanträde Ä 1026-15 anordnande av förvaltarskap, skyndsam må 2015-06-08 09:00-11:00 Muntlig förberedelse T 14375-14 försäkringsersättning

Läs mer

Barn och föräldrar i Skåne hur mår och lever de skånska familjerna?

Barn och föräldrar i Skåne hur mår och lever de skånska familjerna? Barn och föräldrar i Skåne hur mår och lever de skånska familjerna? Nätverksmöte för föräldrastödjande aktörer den 4 mars 215 Maria Fridh Enheten för folkhälsa och social hållbarhet Region Skånes epidemiologiska

Läs mer

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet Ungdomar som är sexuellt utsatta Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet 1 Förekomst sexuell utsatthet Incidens = antal upptäckta fall per år Polisanmälda

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-13 09:00-10:15 Huvudförhandling B 17056-14 misshandel, narkotikabrott (ringa brott) må 2015-04-13

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-13 09:00-10:15 Huvudförhandling B 17056-14 misshandel, narkotikabrott (ringa brott) må 2015-04-13 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-13 09:00-10:15 Huvudförhandling B 17056-14 misshandel, narkotikabrott (ringa brott) må 2015-04-13 09:00-10:30 Huvudförhandling B 17071-14 otillåten taxitrafik

Läs mer

Personnummer: Längd: Vikt: Adress: Tfn bostad: Tfn arb: Etnisk tillhörighet, jag/min familj härstammar ifrån:

Personnummer: Längd: Vikt: Adress: Tfn bostad: Tfn arb:   Etnisk tillhörighet, jag/min familj härstammar ifrån: HÄLSODEKLARATION Fyll i de första 5 sidorna och skicka med vanlig post till Tobias Registret tillsammans med signerad blankett Medgivande (sida 7). OBS! Missa inte att läsa igenom dokumentet om blodsmitta!

Läs mer

Dag Datum Tid Typ av förhandling Målnummer Saken må :00-10:30 Huvudförhandling B Misshandel må :00-10:45

Dag Datum Tid Typ av förhandling Målnummer Saken må :00-10:30 Huvudförhandling B Misshandel må :00-10:45 må 2015-08-31 09:00-10:30 Huvudförhandling B 274-15 Misshandel må 2015-08-31 09:00-10:45 Huvudförhandling B 3221-15 misshandel må 2015-08-31 09:00-11:00 Huvudförhandling B 1727-15 narkotikabrott må 2015-08-31

Läs mer

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18 Definition Beroende/missbruk och samtidig diagnos av psykisk sjukdom eller personlighetsstörning Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer 2006 Definition Beroende/missbruk och oberoende psykisk sjukdom enligt

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

må :30-16:00 Huvudförhandling B grovt bokföringsbrott må :00-15:30 Muntlig förberedelse T

må :30-16:00 Huvudförhandling B grovt bokföringsbrott må :00-15:30 Muntlig förberedelse T må 2014-02-17 09:30-16:00 Huvudförhandling B 2808-13 grovt bokföringsbrott må 2014-02-17 13:00-15:30 Muntlig förberedelse T 8094-13 äktenskapsskillnad m m må 2014-02-17 09:00-14:00 Huvudförhandling B 15992-13

Läs mer

Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa

Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa Solveig Olausson Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil. dr. i psykologi Beroendekliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg Psykiska problem hos

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-27 09:00-09:15 Konkursförhandling K 1333-15 ansökan om konkurs Sal 22 må 2015-04-27 09:00-09:45

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-27 09:00-09:15 Konkursförhandling K 1333-15 ansökan om konkurs Sal 22 må 2015-04-27 09:00-09:45 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-27 09:00-09:15 Konkursförhandling K 1333-15 ansökan om konkurs Sal 22 må 2015-04-27 09:00-09:45 Huvudförhandling B 16914-14 narkotikabrott, narkotikabrott

Läs mer

PRIDE-HEMUPPGIFTER Hemuppgift 3 Sida 1 / 8

PRIDE-HEMUPPGIFTER Hemuppgift 3 Sida 1 / 8 PRIDE-HEMUPPGIFTER Hemuppgift 3 Sida 1 / 8 Namn: PRIDE-hemuppgift TREDJE TRÄFFEN Barnets behov av anknytning Släktträd Släktträdet beskriver din familj och släkt. Det visar vem som hör till familjen och

Läs mer

Varför långtidsuppföljning?

Varför långtidsuppföljning? Ungdomar, som placerades inom 12 vården i Stockholms län i början av 1990 talet, på grund av antisocialt beteende Jerzy Sarnecki Varför långtidsuppföljning? Teoretiska utgångspunkter Kausalitet Policy

Läs mer

Ubåtsnytt nr 6 ASI och Ubåt: Förbättringar kopplade till åtgärder

Ubåtsnytt nr 6 ASI och Ubåt: Förbättringar kopplade till åtgärder 2015-04-27 Ubåtsnytt nr 6 ASI och Ubåt: Förbättringar kopplade till åtgärder I detta nummer visas en automatiserad rapport över hur klienterna förbättras från ASI-G till ASI-U för olika åtgärder i Ubåt.

Läs mer

A Administrativa uppgifter. Sociodemografisk information. Individkod: (ÅÅDDII) Datum för ifyllande av formulär: Datum för ifyllande.

A Administrativa uppgifter. Sociodemografisk information. Individkod: (ÅÅDDII) Datum för ifyllande av formulär: Datum för ifyllande. skrivning Utvecklat av IKM i samarbete med SiS. Håkan Jenner och Vera Segraeus. Reviderad 2004 Bert Gren, Vera Segraeus, Kristin Bjurner och gegerd Jansson. A Administrativa uppgifter dividkod: (ÅÅDDII)

Läs mer

KONTAKTINFORMATION ÅHÖRARKOPIOR (FÖRÄLDRAR) GÄSTBOK BLOGG

KONTAKTINFORMATION ÅHÖRARKOPIOR (FÖRÄLDRAR) GÄSTBOK BLOGG VIKTEN MAN KVINNA ALKOHOLSTYRKAN HUR FORT MAN DRICKER OM MAN ÄTER SAMTIDIGT MAN DRICKER STANDARDGLAS INNEHÅLLER 12 G 100% ALKOHOL 33 cl starköl 50 cl folköl 15 cl vin 4 cl starksprit 8 cl starkvin FÖRÄLDRARS

Läs mer

ADHD-diagnoser hos ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem

ADHD-diagnoser hos ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem ADHD-diagnoser hos ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem Mats Anderberg Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdomsoch missbruksvården (IKM) Innehåll Bakgrund Tidigare forskning Syfte

Läs mer

Datum Tid Förhandling Målnummer Saken Lokal må 2015-02-09 09:00-09:15 Konkursförhandling K 16850-14 ansökan om konkurs Sal 20 må 2015-02-09

Datum Tid Förhandling Målnummer Saken Lokal må 2015-02-09 09:00-09:15 Konkursförhandling K 16850-14 ansökan om konkurs Sal 20 må 2015-02-09 Datum Tid Förhandling Målnummer Saken Lokal må 2015-02-09 09:00-09:15 Konkursförhandling K 16850-14 ansökan om konkurs Sal 20 må 2015-02-09 09:00-10:30 Muntlig förberedelse FT 11469-14 fordran/kontrollavgift

Läs mer

KLIENT INFORMATIONSFORMULÄR

KLIENT INFORMATIONSFORMULÄR Informationsformulär Alla uppgifter som lämnas i formuläret är konfidentiella enligt Sekretesslagen. Innehållet är endast ämnat för Samtalsterapi- Idag. Inga uppgifter I detta formulär kommer att delas

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Akuta narkotikarelaterade dödsfall

Akuta narkotikarelaterade dödsfall Akuta narkotikarelaterade dödsfall Rapport till Folkhälsoinstitutet 2011 Anna Fugelstad Karolinska Institutet Institutionen för klinisk neurovetenskap anna.fugelstad@ki.se 2 Akuta narkotikadödsfall 1994

Läs mer