ASI-X INTERVJUFORMULÄR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASI-X INTERVJUFORMULÄR"

Transkript

1 ASI-X INTERVJUFORMULÄR INSTRUKTIONER. Lämna inga tomma svarsrutor. När så behövs, använd: X=Frågan obesvarad N=Frågan inte tillämpbar. Frågenummer som är i kursiv fetstil är kritiska frågor.. Utrymme finns efter varje frågeområde för kommentarer. INTERVJUARSKATTNING AV SVÅRIGHETSGRAD Skattningarna är intervjuarens uppskattning av klientens behov av ytterligare behandling/hjälp inom varje frågeområde. Skalorna varierar från 0 (ingen behandling nödvändig) till 9 (behandling behövs för att intervenera i en livshotande situation). Varje skattning baseras på klientens tidigare och nu aktuella besvär och uppfattning om sina behandlingsbehov inom ett givet område. För en detaljerad beskrivning av skattningarnas utförande, se manualen. ASI-X v., , Öberg, D., Zingmark, D. & Sallmen, B. ASI-X baseras på the Expanded Female Version of the Addiction Severity Index (ASI) instrument, The ASI-F (Brown, E., Frank, D. & Friedman, A. 997). ASI-X är anpassad för jämförbarhet med både den svenska versionen av ASI (Andreasson et al. 999) och med EuropASI (Blanken et al. 99). ASI-X har arbetats fram med stöd av Brottsförebyggande rådet, Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet, Kriminalvårdsstyrelsen och Statens institutionsstyrelse. KLIENTENS SKATTNINGSSKALA 0=Inget problem/behov av hjälp =Litet problem/behov av hjälp =Måttligt problem/behov av hjälp =Påtagligt problem/behov av hjälp =Mycket stort problem/behov av hjälp PROFIL ÖVER KLIENT- OCH INTERVJUARSKATTNINGAR Klientskattning besvär 0 0 Fysisk hälsa Arbete/försörjning Alkohol Narkotika Kriminalitet Familj/umgänge Psykisk hälsa Klientskattning hjälp Intervjuarskattning Fysisk hälsa Arbete/försörjning Alkohol Narkotika Kriminalitet Familj/umgänge Psykisk hälsa Namn: AJ. Intervjuarkod: AA. Personnummer: AB. Behandlingstyp: 0=Ej behandling 7=Psykiatrisk vård =Avgiftning i öppenvård 8=Annan sjukhusvård =Avgiftning i slutenvård 9=Annat =Drogsubstitution i öppenvård 0=Fängelse =Öppenvårdsbehandling, drogfri =Frivård 5=Sluten-/institutionsvård, drogfri =Häkte 6=Dagvård AK. Special: =Klienten avbröt =Klienten nekade =Klienten ur stånd att svara AL. AM. Datum från vilket senaste 0 dagar räknas: Å Å Å Å M M D D Landskod AC. AD. Inskrivningsdatum: Datum för intervju: Å Å Å Å M M D D Å Å Å Å M M D D AN. AO. Enhetskod KOMMENTARER: AE. Intervjun påbörjad (TTMM) AF. Intervjun avslutad (TTMM) AG. Typ av intervju: =Inskrivningsintervju -9=Uppföljningsintervjuer (nummer på intervju) AH. Intervjuform: =Personlig kontakt =Telefonkontakt Ai. =Man Kön: =Kvinna

2 B ALLMÄN INFORMATION B. Nuvarande bostadsort: =Stor stad (>00.000) =Mellanstor ( ) =Landsort (<0.000) B. Kommunkod: B. Hur länge har du bott på nuvarande adress? Å Å M M B. Huvudsakligt boende? =Egen bostad (ägande, bostadsrätt, förstahandskontrakt) =Andrahandsboende =Hos föräldrar, släktingar, inneboende, boendekollektiv =Försöks-/träningslägenhet 5=Institution/kategorihus/familjevård 6=Hotell 7=Bostadslös 8=Annat Ba. Har du varit bostadslös under de senaste 0 dagarna? Bb. Om ja, var befann du dig/ bodde du huvudsakligen under denna tid? =Natthärberge =I en byggnad =Hos vänner 5=Utomhus =I en bil/husvagn 6=Annat B5. Ålder: B5b. Födelsedatum: (ÅÅÅÅMM) B6. Nationalitet: B7. Födelseland: a Klient b Far c Mor B8. Har du varit intagen/inlagd på någon institution de senaste 0 dagarna? 0=Nej =Ja, psykiatrisk vård =Ja, kriminalvård. 5=Ja, enbart avgiftning =Ja, missbrukarvård 6=Ja, annat =Ja, somatisk vård (Om flera alternativ, ange det längsta) B9. Om ja på B8, hur många dagar av dessa har du varit intagen/inlagd? B0. Hur många gånger har du varit/gjort någon gravid? B. Hur många gånger har du fött/fått barn? Bb. Hur många personer har du fått dessa barn med? B. Hur gammal var du då ditt första barn föddes? Ba. Ange födelsedatum för dina barn i kolumn. Börja med det äldsta barnet. (ÅÅÅÅMMDD) Bb. Ange kön för barnen i kolumn. =Pojke =Flicka N=Frågan ej tillämpbar, har ej barn Bc. Ange var barnen för närvarande bor i kol.. =Med mor och far 5=Adopterad =Med moder 6=Institution =Med fader 7=Avliden (när) =Hos annan familjemedlem 8=Annat 5=Fosterhem Nr Födelsedatum Kön Bor Ba. Lever du för tillfället tillsammans med några andra barn, som du tar hand om? Bb Om ja på Ba, ange kön: =Pojke =Flicka Bc. Om ja på Ba, ange ålder: b Kön c Ålder 5 B5. KOMMENTARER:

3 C FYSISK HÄLSA C. Hur många gånger har du varit inlagd på sjukhus för fysiska skador eller sjukdomar? (ta med överdoser och delirium tremens, uteslut avgiftning) C. För hur länge sedan låg du på sjukhus för en fysisk skada eller sjukdom?å Å C. Har du några långvariga kroppsliga skador eller sjukdomar som påverkar din livsföring? Ca. Om ja på C, vilka: C. Har du någonsin haft något av följande hälsoproblem? 0=Nej =Vet ej =Ja =Vill ej svara a Gulsot, hepatit B? b Gulsot, hepatit C? c d e f Könssjukdomar (ej HIV) Tuberkulos Underlivssjukdomar/besvär Har du någonsin haft krampanfall? M M C5. Har du HIV-testats? 0=Nej =Vet ej =Ja =Vill ej svara C6. Om ja på C5, för hur många månader sedan? C7. Om ja på C5, vad var det senaste provresultatet? 0=HIV - negativ =Vet ej =HIV - positiv =Vill ej svara C7b. Om HIV-positiv (C7, alternativ ), har du utvecklat AIDS? 0=Nej =Vet ej =Ja =Vill ej svara C8. Är du ordinerad att regelbundet ta läkemedel för kroppsliga skador eller sjukdomar? C9. Har du pension eller sjukbidrag på grund av fysisk sjukdom eller skada? (uteslut psykiska besvär) C0. Har du behandlats av läkare för fysisk skada eller sjukdom de senaste 6 månaderna? C. Under hur många av de senaste 0 dagarna upplever du att du har haft problem med din fysiska hälsa? C7. KOMMENTARER: FÖR FRÅGORNA C OCH C, BE KLIENTEN ANVÄNDA C. Hur oroad eller besvärad har du varit på grund av dessa fysiska hälsoproblem under de senaste 0 dagarna? C. Hur viktigt är det för dig nu att få behandling för dessa fysiska hälsoproblem? INTERVJUARSKATTNING AV SVÅRIGHETSGRAD C. Hur stort uppskattar du att klientens behov av somatisk vård är? C5. Klientens förvanskning av förhållandena? C6. Klientens svårighet att förstå frågorna?

4 D ARBETE OCH FÖRSÖRJNING D. Avslutad skolutbildning efter antal år? D. Högre utbildning, antal år? (universitet eller annan eftergymnasial utbildning) D. Högsta avklarade utbildning, a (specificera): D. Har du ett giltigt körkort? Da. Har du tillgång till bil? (sätt nej om körkort ej finns) D5. Hur länge varade din längsta period av regelbundet arbete? Å Å M M D6. Hur länge varade din längsta arbetslöshetsperiod? Å Å M M D7. Vanligaste arbete/yrke (eller senaste)? a (specificera ): D7b. Bidrager någon person till din försörjning? D7c. Om ja på 7b, vem är denna person? =Make/partner 5=Barn =Tidigare make/partner 6=Far-/morföräldrar =Förälder/fosterförälder 7=Annan släkting =Bror/syster 8=Annan D7d. Om ja på 7b, står denna person för huvuddelen av din försörjning? D8. Vanligaste anställningsmönster under de senaste åren: =Heltid (minst 5 tim/v) 5=Militärtjänstgöring =Deltid (anställd, inkl. vikariat) 6=Pension/sjukbidrag =Deltid (timanställd) 7=Arbetslös (inkl hemarbete) =Studier 8=Intagen/inlagd på institution D9. Hur många dagar har du arbetat under de senaste 0? (uteslut prostitution eller olaglig verksamhet) D9b. Hur många dagar har du, under de senaste 0, har du varit sjukskriven? D0. Hur mycket pengar erhöll du från anställning under de senaste 0 dagarna? (efter skatt) Fick du under de senaste 0 dagarna pengar för din försörjning från någon av följande källor? D. Arbetslöshetsersättning? D. Socialbidrag? D. Pension, sjukkasseersättning eller föräldrapenning? D. Partner, familj eller vänner? (för personliga utgifter) D5. Illegala källor? D6. Prostitution? D7. Andra källor? D8. Vilken var din huvudsakliga inkomstkälla? (använd kodning 0-7) D9. Har du några skulder? D9a Om ja på D9, summa i kr. D0. Hur många personer är beroende av dig för sin försörjning (mat, bostad etc)? D. Under hur många av de senaste 0 dagarna, har du haft problem i arbetet eller med arbetslöshet? D. Hur viktigt är det för dig nu att få hjälp med dessa arbets- eller arbetslöshetsproblem? INTERVJUARSKATTNING AV SVÅRIGHETSGRAD D. Hur skattar du att klientens behov av hjälp för arbetsproblem? D5. Klientens förvanskning av förhållandena? D6. Klientens svårighet att förstå frågorna? D7. KOMMENTARER: FÖR FRÅGORNA D OCH D, BE KLIENTEN ANVÄNDA D. Hur oroad eller besvärad har du varit av dessa arbets- eller arbetslöshetsproblem under de senaste 0 dagarna?

5 E ALKOHOL OCH NARKOTIKAANVÄNDNING Debut Tidigare Senaste Int. Kod Preparat ålder i livet, år 0 dagar sätt* E Alkohol - regelbunden användning E Alkohol - till berusning E Heroin E Metadon E5 Andra opiater/smärtstillande prep. E6 Dämpande mediciner-bdz,sed,hypn. E7 Kokain E8 Amfetamin E9 Cannabis E0 Hallucinogener E Lösningsmedel E Annat E Flera droger per dag (fråga -) (se bilaga angående preparattyper) *Intagningssätt: =Oralt =Nasalt =Rökning =Icke intravenös injicering 5=Intravenös injicering E. Har du någonsin injicerat? Ea. (om Ja på E) Ålder :a injektion. (ÅÅ) Tidigare i livet. (antal år) Senaste 6 månaderna. (antal månader) Senaste 0 dagarna. (antal dagar) Eb. Om injektioner under senaste 6 mån? =Inte delat spruta =Ibland delat =Ofta delat E5. Hur många gånger har du: a Fått delirium av alkohol b Tagit överdos av narkotika E5c. Röker du tobak/snusar dagligen? E5d. Om ja på 5c, hur många gånger har du rökt/snusat per dag under de senaste 0 dagarna? E5e. Under de senaste 0 dagarna, hur många gånger stannade du uppe senare än till klockan på morgonen, för att du använde alkohol eller droger? 0=Inga =En ggr =Två ggr =Tre ggr =Fyra ggr eller fler E5f. Brukar du för det mesta sova längre än till klockan på morgonen? 0=Nej, =Ja, ej på grund av arbete/arbetstider =Ja, på grund av arbete/arbetstider E6. Behandlingstyp och antal behandlingstillfällen a Alkohol Droger Avgiftning i öppenvård Avgiftning i slutenvård Drogsubstitution i öppenvård Öppenvårdsbehandling, drogfri 5 Sluten-/institutionsvård, drogfri 6 Strukturerad dagvård 7 Psykiatrisk vård 8 Annan sjukhusvård 9 Annan behandling E7. Hur många månader varade den längsta perioden som du haft av missbruksfrihet efter någon av dessa behandlingar? a Alkohol E8. Vilket medel utgör det dominerande problemet? Ange nummer enligt listan ovan till vänster (-), eller se nedan. Om ej klart, fråga klienten. 00=Inget problem 5=Alkohol och något narkotiskt medel (dubbelt missbruk) 6=Missbruk av mer än två medel (blandmissbruk) E9. Hur lång var den senaste perioden då du utan föregående behandling avstod från att använda detta dominerande medel? (00=Har aldrig varit missbruksfri) E0. För hur många månader sedan upphörde denna missbruksfria period? (00=Avstår fortfarande) E. Hur mycket pengar har du betalt under de senaste 0 dagarna för? a Alkohol b Narkotika E. Hur många dagar av de senaste 0 har du fått behandling för alkoholeller narkotikamissbruk i öppenvård? (inklusive AA, NA, Länkarna etc.) (månader) b Narkotika 5

6 E. Hur många dagar av de senaste 0 har du upplevt: a Alkoholproblem b Narkotikaproblem FÖR FRÅGORNA E OCH E5, BE KLIENTEN ANVÄNDA E. Hur besvärad och oroad har du varit under de senaste 0 dagarna på grund av: E7. Klientens förvanskning av förhållandena? E8. Klientens svårighet att förstå frågorna? E9. KOMMENTARER: a Alkoholproblem b Narkotikaproblem E5. Hur viktigt är det för dig nu att få hjälp me dina a Alkoholproblem b Narkotikaproblem E6. Hur skattar du klientens behov av hjälp för sitt: a Alkoholproblem b Narkotikaproblem F KRIMINALITET F. Har denna kontakt skett efter krav eller förslag från rättsvårdande myndighet? (domstol, kriminalvård, etc.) F. Är du villkorligt frigiven eller har du frivårdspåföljd? Hur många gånger i ditt liv har du åtalats för följande: (om aldrig koda 0) F. Narkotikabrott? F. Egendomsbrott? (inbrott, stöld, snatteri, förfalskning, utpressning, häleri, bedrägeri) F5. Våldsbrott? (rån. överfall, misshandel, våldtäkt, mordbrand, mord eller dråp) F6. Andra brott? F7. Hur många av dessa (F-F6) ledde till fällande domar? Hur många gånger i ditt liv har du åtalats/ omhändertagits för följande: (om aldrig koda 0) F8. Förargelseväckande beteende, berusad på allmän plats? ( Lobbad ) F9. Prostitution? F0. Rattfylleri? F. Allvarliga trafikbrott? (grov vårdslöshet, fortkörning, olovlig körning etc.) F. Hur många månader har du suttit häktad eller varit intagen på kriminalvårdsanstalt/rättspsyk? (om aldrig koda 0) F. Om ja på F, hur många månader omfattade den senaste intagningsperioden? F. Om ja på F, vad gällde det? (Använd koderna 0-06 och 08-. Om flera, ange det grövsta.) F5. Väntar du åtal, rättegång eller straffpåföljd för brott? F6. Om ja på F5, för vilka brott? (Använd koderna -6 och 8-. Om flera åtal, ange det grövsta.) F7. Hur många dagar av de senaste 0 har du varit anhållen, häktad eller intagen på kriminalvårdsanstalt/rättspsyk? F8. Hur många dagar av de senaste 0 har du ägnat åt olaglig verksamhet med syfte att skaffa pengar? (om aldrig koda 0) 6

7 FÖR FRÅGORNA F9 OCH F0, BE KLIENTEN ANVÄNDA F. KOMMENTARER: F9. Hur allvarliga upplever du att dina nuvarande juridiska problem är? (exkludera civilmål) F0. Hur viktigt är det för dig nu att få hjälp med dessa juridiska problem? F. Hur skattar du klientens behov av juridisk hjälp? F. Klientens förvanskning av förhållandena? F. Klientens svårighet att förstå frågorna? G MISSBRUK, KRIMINALITET OCH PSYKISKA PROBLEM I SLÄKTEN Har några av dina släktingar haft vad du skulle kalla allvarliga problem med alkohol, droger, psykisk hälsa eller kriminalitet som föranledde eller borde föranlett behandling? a Moderns sida b Faderns sida c Syskon d Barn -Alk -Drog -Psyk -C (Krim) -A -D -P -C -A -D -P -C -A -D -P -C Mormor Farmor Bror Barn Morfar Farfar Bror Barn Mor Far Syster Barn Moster Faster Syster Barn 5 Morbror 5 Farbror 5 Styvsyskon 5 Barn 5 6 Andra v. 6 Andra v. 6 Barn 6 KODA ENLIGT FÖLJANDE: I fall av flera medlemmar per kategori, koda utifrån den släkting som har störst problem. 0=Klart nej för alla släktingar i kategorin =Klart ja för någon släkting i kategorin X=Osäker eller jag vet inte N=Har aldrig funnits någon släkting i kategorin G7. KOMMENTARER:: KOLUMNER: =A=Alkoholproblem =D=Drogproblem =P=Psykiska problem =C=Kriminalitetsproblem 7

8 H FAMILJ OCH UMGÄNGE H. Civilstånd: =Gift =Ensamstående, tidigare gift eller sammanboende =Sammanboende =Ensamstående, aldrig gift eller sammanboende H. Hur länge har du haft detta civilstånd? (om aldrig gift, sedan 8 års ålder) Å Å H. Är du nöjd med denna situation? 0=Nej =Likgiltig =Ja M M H. Vanligaste levnadsförhållanden de senaste tre åren: =Med partner och barn =Med förälder 7=Ensam =Endast med partner 5=Med släktingar 8=På institution/motsvarande =Endast med barn 6=Med vänner 9=Inga stabila levnadsförhåll. H5. Hur länge har du levt under dessa förhållanden? (om med föräldrar eller Å Å M M släktingar, sedan 8 års ålder) H6. Är du nöjd med dessa levnadsförhållanden? 0=Nej =Likgiltig =Ja Lever du tillsammans med någon som: H6a. Missbrukar alkohol för närvarande? H6b. Använder ickeförskrivna droger H7. Med vem tillbringar du det mesta av din fritid? =Familj/släkt, utan aktuella alkohol- eller narkotikaproblem =Familj/släkt, med aktuella alkohol- eller narkotikaproblem =Vänner, utan aktuella alkohol- eller narkotikaproblem =Vänner, med aktuella alkohol- eller narkotikaproblem 5=Ensam H8. Är du tillfreds med att tillbringa din fritid på detta sätt? 0=Nej =Likgiltig =Ja H9. Hur många nära vänner har du? FÖR FRÅGORNA H9a + H0-H8: 0=Klart nej för någon/några i kategorin =Klart ja för någon/några i kategorin X=Osäker eller jag vet inte N=Fanns ej någon i kategorin H9a. Skulle du säga att du haft nära, långvariga och personliga relationer med några av följande personer i ditt liv? Mor Far Syskon Partner/maka/make 5 Barn 6 Vänner H9b. I vilken utsträckning upplever du att personer som står dig nära, bryr sig om, tycker om eller älskar dig? 0=Inte alls =En del =Lite =Mycket H9c. I vilken utsträckning känner du att du behöver mer känslomässigt stöd? 0=Inte alls =En del =Lite =Mycket Har du upplevt längre perioder då du haft stora svårigheter att komma överens med: Senaste Tidigare 0 dgr i livet H0. Mor? H. Far? H. Syskon? H. Partner/maka/make? H. Barn? Har någon av dessa (H0-H8) eller någon annan (okänd/bekant) misshandlat dig: Senaste Tidigare 0 dgr i livet H8a. Psykiskt/känslomässigt? (fått dig att må dåligt genom hårda ord) H8b. Fysiskt? (skadat dig fysiskt) H8c. Sexuellt? (påtvingade sexuella närmanden eller handlingar) H8d. Sexuella trakasserier? (oönskad fysisk kontakt av sexuell natur, använt hot för att tillförsäkra sig sexuell kontakt, osv.) H9. Hur många dagar av de senaste 0 har du haft allvarliga konflikter med: a Din familj eller anhöriga? (dagar) b Andra personer? (dagar) H5. Annan nära släkting? H6. Nära vänner? H7. Grannar? H8. Arbetskamrater? 8

9 FÖR FRÅGORNA H0 TILL H, BE KLIENTEN ANVÄNDA Hur besvärad eller oroad har du varit under de senaste 0 dagarna av dessa: H6. Klientens svårighet att förstå frågorna? H7. KOMMENTARER: H0. Familje-/släktproblem? H. Övriga relationsproblem? Hur viktigt är det för dig att nu få hjälp för dessa: H. Familje-/släkt problem? H. Övriga relationsproblem? H. Hur skattar du intervjupersonens behov av hjälp för sina familje/släkt/övriga relationsproblem? H5. Klientens förvanskning av förhållandena? i PSYKISK HÄLSA i. Hur många gånger har du fått behandling för psykiska eller känslomässiga problem: a I dygnsvård? i9. Upplevt att du har haft allvarligt menade självmordstankar? i0. Gjort självmordsförsök? Senaste Tidigare 0 dagar i livet b I öppenvård? i. Har du pension eller sjukbidrag på grund av psykiska besvär? Har du haft någon längre period då du: (Frågorna i-i6+i8, avser ej under perioder av Senaste Tidigare direkt alkohol-/drogpåverkan/abstinensproblem.) 0 dagar i livet i. Upplevt allvarlig depression? i. Upplevt allvarlig ångest eller allvarliga spännings tillstånd? i5. Upplevt svårigheter att förstå, minnas eller koncentrera dig? i6. Upplevt hallucinationer? i7. Upplevt svårigheter att kontrollera våldsamt beteende? i8. Ordinerats läkemedel för något psykiskt/känslomässigt problem? i0a. Hur många gånger har du gjort självmordsförsök? i0b. Upplevt anorexi, bulimi eller andra ätstörningar? I vilken utsträckning har du under de senaste 0 dagarna varit oroad eller besvärad, på grund av att du tidigare blivit utsatt för: 0=Inte alls =En del =Lite =Mycket i0c. Psykisk/känslomässig misshandel? i0d. Fysisk misshandel? i0e. Sexuellt utnyttjande? (exklusive våldtäkt och sexuella trakasserier) i0f. Våldtäkt? i0g. Sexuella trakasserier? 9

10 i. Hur många av de senaste 0 dagarna har du upplevt dessa psykiska eller känslomässiga problem? FÖR FRÅGORNA i OCH i, BE KLIENTEN ANVÄNDA i. Hur besvärad eller oroad har du varit av dessa psykiska eller känslomässiga problem under de senaste 0 dagarna? i. Hur viktigt är det för dig nu att få behandling för dessa psykiska eller känslomässiga problem? DE FÖLJANDE UPPGIFTERNA SKA FYLLAS I AV INTERVJUAREN Är klienten vid intervjutillfället: i. Uppenbart deprimerad/tillbakadragen? i5. Uppenbart fientlig? i6. Uppenbart ångestfylld/nervös? Har klienten vid intervjutillfället: i7. Svårigheter med verklighetsförankring, tankeoreda eller paranoida föreställningar? i8. Svårigheter att förstå, koncentrera sig eller minnas? i9. Självmordstankar? i0. Hur stort uppskattar du att klientens behov av vård för dessa psykiska eller känslomässiga problem är? i. Klientens förvanskning av förhållandena? i. Klientens svårighet att förstå frågorna? i. KOMMENTARER: INTERVJU AVSLUTAD: T T M M 0

ID: INTERVJUARSKATTNING AV SVÅRIGHETSGRAD/ BEHANDLINGSBEHOV

ID: INTERVJUARSKATTNING AV SVÅRIGHETSGRAD/ BEHANDLINGSBEHOV ID: ASI-INTERVJU INSTRUKTIONER TILL INTERVJUAREN 1. Lämna inga tomma svarsrutor. När så behövs använd: X - frågan obesvarad/vill ej svara N - frågan inte tillämpbar 2. Frågenummer som är understrukna ställs

Läs mer

Årsrapport ASI 2009 1 [3] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten. Referens Staffan Wallier SOCIALFÖRVALTNINGEN

Årsrapport ASI 2009 1 [3] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten. Referens Staffan Wallier SOCIALFÖRVALTNINGEN 1 [3] Referens Staffan Wallier Årsrapport ASI 2009 SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-53061814 E-post staffan.wallier@botkyrka.se

Läs mer

Årsrapport ASI 2010 1 [41] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten. Referens Staffan Wallier SOCIALFÖRVALTNINGEN

Årsrapport ASI 2010 1 [41] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten. Referens Staffan Wallier SOCIALFÖRVALTNINGEN 1 [41] Referens Staffan Wallier Årsrapport ASI 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-53061814 E-post staffan.wallier@botkyrka.se

Läs mer

ASI fördjupningsdag Familj och umgänge

ASI fördjupningsdag Familj och umgänge ASI fördjupningsdag Familj och umgänge Dagordning 9.00-9.30 Inledning 9.30-10.00 Fika 10.00-10.45 Frågorna i Familj och Umgänge 10.45-10.50 Bensträckare 10.50-11.30 Övning 11.30-12.00 Sammanfattning och

Läs mer

DOK 2011 Inskrivning. Intervjuinformation 1. Individkod (ÅÅDDII):

DOK 2011 Inskrivning. Intervjuinformation 1. Individkod (ÅÅDDII): 1 Intervjuinformation 1. Individkod (ÅÅDDII): 2. Vårdtillfälle: 3. Inskrivningsdatum: 4. Datum för ifyllande av formulär: 5. Löpnummer: 6. Intervjuare/uppgiftslämnare: A - Administrativa uppgifter A1.

Läs mer

Kartläggning av missbrukare som fått pengar från prostitution: En analys baserad på 14000 ASI-intervjuer fram till oktober 2008

Kartläggning av missbrukare som fått pengar från prostitution: En analys baserad på 14000 ASI-intervjuer fram till oktober 2008 Kartläggning av missbrukare som fått pengar från prostitution: En analys baserad på 14000 ASI-intervjuer fram till oktober 2008 En rapport till Socialstyrelsens utredning om våldsutsatta kvinnor med missbruk.

Läs mer

MAPS-in. Bas MAPS-in MÅL. Namn. Klientkod (Personnummer) Ifyllnadsdatum (ÅÅÅÅMMDD) Landskod. Enhetskod. Arbete/försörjning.

MAPS-in. Bas MAPS-in MÅL. Namn. Klientkod (Personnummer) Ifyllnadsdatum (ÅÅÅÅMMDD) Landskod. Enhetskod. Arbete/försörjning. Bas MAPS-in MAPS-in Namn Klientkod (Personnummer) Ifyllnadsdatum (ÅÅÅÅMMDD) Landskod 7 5 2 9 4 3 2 1 Enhetskod 0 Intervjuarkod INSTRUKTIONER Lämna inga tomma svarsrutor. När så behövs, använd: X=Frågan

Läs mer

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning

ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning ASI-fördjupning: Fysisk hälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning Anders Håkansson, leg läkare, med dr Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Vanliga sjukdomar - alkohol Inre organskador

Läs mer

Sammanställning av ASI-data. - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år. Sammanställt av Anders Arnsvik (2011)

Sammanställning av ASI-data. - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år. Sammanställt av Anders Arnsvik (2011) Sammanställning av ASI-data - Målgrupp: Unga vuxna och missbruk, 18 30 år Sammanställt av Anders Arnsvik (2011) Inledning Föreliggande redovisning är ett exempel på vad ASI-data kan användas till. ASI-intervjuerna

Läs mer

ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning

ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning ASI-fördjupning: Psykisk ohälsa och alkohol-/ narkotikaanvändning Anders Håkansson, leg läkare, med dr Avd för psykiatri, Lunds universitet Beroendecentrum Malmö Vad är samsjuklighet? klienter och patienter

Läs mer

Sammanställning av ASI-intervjuer i Nordväst. Jämförelser mellan kön, ålder, missbruksgrupper och nordvästkommunerna

Sammanställning av ASI-intervjuer i Nordväst. Jämförelser mellan kön, ålder, missbruksgrupper och nordvästkommunerna Sammanställning av ASI-intervjuer i Jämförelser mellan kön, ålder, missbruksgrupper och nordvästkommunerna Utvärderingsrapport mars 2009 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 1. Inledning...6 1.1 Läsarens

Läs mer

Bilaga A Traumaintervju

Bilaga A Traumaintervju Bilaga A Traumaintervju (används av terapeuten i session 1) Traumaintervju Klientens namn: Datum: Terapeut: Obs: Den här intervjun förutsätter att en grundlig bedömning eller undersökning redan är gjord,

Läs mer

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor

Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor Våldsutsatthet och misshandel hos missbrukande kvinnor resultat från ASI-intervjuer med 4290 kvinnor En rapport till Socialstyrelsens utredning om våldsutsatta kvinnor med missbruk Oktober 2010 Kerstin

Läs mer

Screening och utredning av drogproblem

Screening och utredning av drogproblem Beroende enligt DSM-IV Screening och utredning av drogproblem Anders Håkansson Leg läkare, Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Med dr, Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Minst tre av följande under

Läs mer

SiS - DOK. Inskrivningsintervju. Formulärversion: In 2014:1

SiS - DOK. Inskrivningsintervju. Formulärversion: In 2014:1 SiS - DOK Inskrivningsintervju Formulärversion: In 2014:1 SiS - DOK Inskrivningsintervju Formulärversion: In 2014:1 DOK Dokumentationssystem inom missbruksvården består av strukturerade intervjuer vid

Läs mer

Vad säger ASI om missbrukare i Malmö?

Vad säger ASI om missbrukare i Malmö? Vad säger ASI om missbrukare i Malmö? Kartläggning och analys av förändringar under ett år avseende de 784 missbruksklienter i Malmö som intervjuats med ASI-metoden fram till november 2008 Juni 2010 Stadskontoret

Läs mer

ASI-stad: Uppföljning och beskrivning av missbruksklienter som intervjuats med ASI-metoden

ASI-stad: Uppföljning och beskrivning av missbruksklienter som intervjuats med ASI-metoden ASI-stad: Uppföljning och beskrivning av missbruksklienter som intervjuats med ASI-metoden ASI-stad: Blandade orter : Alla övriga kommuner. Datum för uttaget ur databasen: 2013-10-28. Grundintervjuerna

Läs mer

ASI som kunskapskälla

ASI som kunskapskälla UFFE Meddelande nr 1/2007 ASI som kunskapskälla En beskrivning av vuxna personer med missbruksproblematik som kommer till Umeå socialtjänst och har genomgått ASIintervju. Jan Brännström INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Stöd för initial vårdplanering

Stöd för initial vårdplanering Stöd för initial vårdplanering Stöd för vårdplanering Ambitionen med det här materialet är att vara ett stöd vid vårdplaneringen för personer med missbruks- och/eller beroendeproblematik. Det bygger på

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

MAPS-enhet. Bas MAPS-enhet. M1a Enhet. Landskod Sverige. M1b Om underavdelning, ange namn: Namn, enhet. M2 Huvudsaklig vårdform.

MAPS-enhet. Bas MAPS-enhet. M1a Enhet. Landskod Sverige. M1b Om underavdelning, ange namn: Namn, enhet. M2 Huvudsaklig vårdform. MAPS-enhet Landskod Sverige Namn, enhet Enhetskod Ifyllnadsdatum (ÅÅÅÅMMDD) Intervjupersoner Funktion på enheten Intervjuarkod 7 5 2 M1a Enhet 1=Separat enhet 2=Underavdelning inom enhet M1b Om underavdelning,

Läs mer

UPPFÖLJNINGSREGISTRERING version 2013-12-01

UPPFÖLJNINGSREGISTRERING version 2013-12-01 Ärendeansvarig* Patientens personnummer* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Datum då nedanstående uppgifter har inhämtats. Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registrerats varit

Läs mer

Hur vanligt är riskbruk/missbruk/beroende under grav? Vilka andra risker/problem är vanliga hos gruppen? Omhändertagande på RMT Patientfall

Hur vanligt är riskbruk/missbruk/beroende under grav? Vilka andra risker/problem är vanliga hos gruppen? Omhändertagande på RMT Patientfall Åsa Magnusson, leg. läkare, Rosenlundsmödravårdsteam Innehåll Hur vanligt är riskbruk/missbruk/beroende under grav? Vilka andra risker/problem är vanliga hos gruppen? Omhändertagande på RMT Patientfall

Läs mer

ASIDEMO JÄMFÖRT MED ÖVRIGA EN VERKSAMHETSRAPPORT SKAPAD I NET-ANALYS

ASIDEMO JÄMFÖRT MED ÖVRIGA EN VERKSAMHETSRAPPORT SKAPAD I NET-ANALYS Råbe & Kobberstad AB i samarbete med Bengt-Åke och Kerstin Armelius professorer em. ASIDEMO JÄMFÖRT MED ÖVRIGA EN VERKSAMHETSRAPPORT SKAPAD I NET-ANALYS Syftet med denna rapport är att visa vad man kan

Läs mer

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem)

BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem. (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) BRA-fam Bedömning vid rekrytering av familjehem (Fylls i av den som är intresserad av att bli familjehem) Det här instrumentet har konstruerats med utgångspunkt från vad forskning och praktik visar är

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF11 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Samhällsekonomiska aspekter av missbruk. Kari Jess Fil dr i socialt arbete Mälardalens högskola

Samhällsekonomiska aspekter av missbruk. Kari Jess Fil dr i socialt arbete Mälardalens högskola Samhällsekonomiska aspekter av missbruk Kari Jess Fil dr i socialt arbete Mälardalens högskola INVESTERING KONTRA KOSTNAD EXEMPEL MISSBRUKSBEHANDLING KOMMUNALEKONOMISK SAMHÄLLSEKONOMISK KOSTNAD INVESTERING

Läs mer

Datum dom Brott Straff

Datum dom Brott Straff Datum dom Brott Straff 2007 Försök t grov stöld, Brott mot knivlagen Fängelse 6 mån 2007 Narkotikabrott, Rattfylleri, Olovlig körning Fängelse 1 mån 2007 Misshandel Dagsböter 6000 2007 Narkotikabrott Fängelse

Läs mer

Lisa Berg. PhD, forskare vid CHESS. lisa.berg@chess.su.se

Lisa Berg. PhD, forskare vid CHESS. lisa.berg@chess.su.se Lisa Berg PhD, forskare vid CHESS lisa.berg@chess.su.se Lagen om barn som anhöriga Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon

Läs mer

Varför långtidsuppföljning?

Varför långtidsuppföljning? Ungdomar, som placerades inom 12 vården i Stockholms län i början av 1990 talet, på grund av antisocialt beteende Jerzy Sarnecki Varför långtidsuppföljning? Teoretiska utgångspunkter Kausalitet Policy

Läs mer

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift)

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift) Situationsbedömning SOS-projektet PILOT 1. Grunduppgifter Klientens namn: Adress: Socialarbetare: Datum: Personsignum: Telefonnummer: Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling

Läs mer

European Family Empowerment. Enkät till ungdomar

European Family Empowerment. Enkät till ungdomar European Family Empowerment Enkät till ungdomar ANONYMITET Ingen annan än vi forskare kommer att kunna se dina svar. Dina svar kommer att kodas och kommer inte att visas för någon annan. Resultatet kommer

Läs mer

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18 Definition Beroende/missbruk och samtidig diagnos av psykisk sjukdom eller personlighetsstörning Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer 2006 Definition Beroende/missbruk och oberoende psykisk sjukdom enligt

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-13 09:00-10:15 Huvudförhandling B 17056-14 misshandel, narkotikabrott (ringa brott) må 2015-04-13

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-13 09:00-10:15 Huvudförhandling B 17056-14 misshandel, narkotikabrott (ringa brott) må 2015-04-13 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-13 09:00-10:15 Huvudförhandling B 17056-14 misshandel, narkotikabrott (ringa brott) må 2015-04-13 09:00-10:30 Huvudförhandling B 17071-14 otillåten taxitrafik

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Ökat missbruk av buprenorfin bland finska missbrukarvårdens narkomanklienter

Ökat missbruk av buprenorfin bland finska missbrukarvårdens narkomanklienter AIRI PARTANEN Ökat missbruk av buprenorfin bland finska missbrukarvårdens narkomanklienter Buprenorfin används i substitutionsbehandling av starkt opiatberoende patienter. Preparatet säljs emellertid också

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-27 09:00-09:15 Konkursförhandling K 1333-15 ansökan om konkurs Sal 22 må 2015-04-27 09:00-09:45

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-27 09:00-09:15 Konkursförhandling K 1333-15 ansökan om konkurs Sal 22 må 2015-04-27 09:00-09:45 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-27 09:00-09:15 Konkursförhandling K 1333-15 ansökan om konkurs Sal 22 må 2015-04-27 09:00-09:45 Huvudförhandling B 16914-14 narkotikabrott, narkotikabrott

Läs mer

Skiljer sig kvinnor med sen debut i alkoholberoende från kvinnor med tidig debut

Skiljer sig kvinnor med sen debut i alkoholberoende från kvinnor med tidig debut Skiljer sig kvinnor med sen debut i alkoholberoende från kvinnor med tidig debut Fides Schückher Doktorand PFC, APEC Överläkare Beroendecentrum USÖ Kajsamottagningen Speciellt inriktad på kvinnor med alkohol

Läs mer

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet Föräldrar i missbruks- och beroendevården Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet 1 2 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inom ramen för utvecklingsarbetet

Läs mer

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet Ungdomar som är sexuellt utsatta Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet 1 Förekomst sexuell utsatthet Incidens = antal upptäckta fall per år Polisanmälda

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa

Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa Solveig Olausson Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil. dr. i psykologi Beroendekliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg Psykiska problem hos

Läs mer

ASI-manualen anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning. Siv Nyström, David Zingmark & Anneli Jäderland

ASI-manualen anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning. Siv Nyström, David Zingmark & Anneli Jäderland 2009 ASI-manualen anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning Siv Nyström, David Zingmark & Anneli Jäderland ASI-manualen anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning Siv Nyström, David Zingmark

Läs mer

Manual. Meny. BoendeDOK INSKRIVNING UTSKRIVNING [MANUAL] Flyttguide. Generella svarskoder. Frågor och svar. BoendeDOK

Manual. Meny. BoendeDOK INSKRIVNING UTSKRIVNING [MANUAL] Flyttguide. Generella svarskoder. Frågor och svar. BoendeDOK GÖTEBORGS STAD BoendeDOK [MANUAL] SOCIAL RESURSFÖRVALTNING Manual BoendeDOK Meny INSKRIVNING UTSKRIVNING Intervjuguide Intervjuguide Flyttguide Generella svarskoder Frågor och svar V E R K S A M H E T

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-05-18 09:00-10:30 Huvudförhandling B 3169-14 narkotikabrott (ringa brott), våldsamt motstånd, snatteri,

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-05-18 09:00-10:30 Huvudförhandling B 3169-14 narkotikabrott (ringa brott), våldsamt motstånd, snatteri, Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-05-18 09:00-10:30 Huvudförhandling B 3169-14 narkotikabrott (ringa brott), våldsamt motstånd, snatteri, hot mot tjänsteman Sal 34 må 2015-05-18 09:00-11:00

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Bilaga 1. Frågeguide kartläggning MET

Bilaga 1. Frågeguide kartläggning MET Frågorna nedan är tänkta att vara en utgångspunkt för vilken information som är värdefull för behandlare och patient att reflektera kring i samband med återkopplingen. Det är inte nödvändigt att ställa

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-20 09:00-11:00 Muntlig förberedelse T 16190-14 fordran Sal 35 må 2015-04-20 09:00-11:00

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-20 09:00-11:00 Muntlig förberedelse T 16190-14 fordran Sal 35 må 2015-04-20 09:00-11:00 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-04-20 09:00-11:00 Muntlig förberedelse T 16190-14 fordran Sal 35 må 2015-04-20 09:00-11:00 Huvudförhandling B 197-15 misshandel Sal 31 må 2015-04-20 09:00-11:15

Läs mer

Barn och föräldrar i Skåne hur mår och lever de skånska familjerna?

Barn och föräldrar i Skåne hur mår och lever de skånska familjerna? Barn och föräldrar i Skåne hur mår och lever de skånska familjerna? Nätverksmöte för föräldrastödjande aktörer den 4 mars 215 Maria Fridh Enheten för folkhälsa och social hållbarhet Region Skånes epidemiologiska

Läs mer

olovlig körning vårdnad om barn fordran arbetstvist olaga hot fordran

olovlig körning vårdnad om barn fordran arbetstvist olaga hot fordran ti 01-okt 09:00-09:30 Huvudförhandling B 11315-13 olovlig körning ti 01-okt 09:00-09:45 Huvudförhandling B 8943-13 försök till stöld ti 01-okt 09:00-09:45 Huvudförhandling B 9672-13 olovlig körning ti

Läs mer

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk. Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk. Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC Defini&on samsjuklighet Patienter, klienter med psykisk sjukdom, personlighetsstörning och samtidigt

Läs mer

PRIDE-HEMUPPGIFTER Hemuppgift 3 Sida 1 / 8

PRIDE-HEMUPPGIFTER Hemuppgift 3 Sida 1 / 8 PRIDE-HEMUPPGIFTER Hemuppgift 3 Sida 1 / 8 Namn: PRIDE-hemuppgift TREDJE TRÄFFEN Barnets behov av anknytning Släktträd Släktträdet beskriver din familj och släkt. Det visar vem som hör till familjen och

Läs mer

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet Föräldrar i missbruks- och beroendevården Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet 1 2 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inom ramen för utvecklingsarbetet

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

SEKRETESS. Offentlighet och sekretess. Vilka verksamheter omfattas av sekretesslagstiftningen? Vilka är skyldiga att iaktta sekretess?

SEKRETESS. Offentlighet och sekretess. Vilka verksamheter omfattas av sekretesslagstiftningen? Vilka är skyldiga att iaktta sekretess? SEKRETESS Offentlighet och sekretess Offentlighetsprincipen innebär att varje medborgare ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar (tryckfrihetsförordningen). Undantagen från denna huvudregel har tillkommit

Läs mer

Utökad statistik, barn och unga Annika Almqvist, Per Åsbrink. Redovisning 2011-08-25

Utökad statistik, barn och unga Annika Almqvist, Per Åsbrink. Redovisning 2011-08-25 Utökad statistik, barn och unga Annika Almqvist, Per Åsbrink Redovisning 2011-08-25 1 Initiativ från FOU Välfärd, Gävleborg Figur 1. Projektets olikasteg. Barn- och ungdomsprojektet Uppföljning: Kartläggning,

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Förteckning över tabeller och diagram

Förteckning över tabeller och diagram Bilaga 4 Förteckning över tabeller och diagram I rapporten Offer för våld och egendomsbrott 1978 2002, rapport nr 104 i serien Levnadsförhållanden Sammanfattning: Tabell 1 Sammanfattande tabell över olika

Läs mer

ASI-manualen. Anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning

ASI-manualen. Anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning ASI-manualen Anvisningar till ASI Grund och ASI Uppföljning Du får gärna citera s texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i

Läs mer

Studier rörande påföljdspraxis m.m. Lunds domarakademi 31 maj 2013

Studier rörande påföljdspraxis m.m. Lunds domarakademi 31 maj 2013 Studier rörande påföljdspraxis m.m. Lunds domarakademi 31 maj 2013 1 Enhetlig påföljdsbestämning Vilka skäl kan anföras för att påföljdsbestämningen bör vara enhetlig? Är påföljdsbestämningen i Sveriges

Läs mer

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp. Tentamenskod: Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp. Tentamenskod: Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida) Tentamensdatum:

Läs mer

GAMIAN-EUROPA ALLEUROPEISK UNDERSÖKNING OM FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA

GAMIAN-EUROPA ALLEUROPEISK UNDERSÖKNING OM FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA GAMIAN-EUROPA ALLEUROPEISK UNDERSÖKNING OM FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA Vi vill uppmana dig att delta i detta ursprungliga forskningsprojekt. Du ska bara delta om du vill det. Om du väljer att inte delta kommer

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2014-05-26 09:00-09:15 Konkursförhandling K 5461-14 ansökan om konkurs Sal 22 må 2014-05-26 09:00-10:00

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2014-05-26 09:00-09:15 Konkursförhandling K 5461-14 ansökan om konkurs Sal 22 må 2014-05-26 09:00-10:00 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2014-05-26 09:00-09:15 Konkursförhandling K 5461-14 ansökan om konkurs Sal 22 må 2014-05-26 09:00-10:00 Huvudförhandling B 2724-13 snatteri, våldsamt motstånd Sal

Läs mer

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-07-13 09:15-16:30 Huvudförhandling B 2385-15 grovt narkotikabrott Sal 5 må 2015-07-13 13:00-13:30

Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-07-13 09:15-16:30 Huvudförhandling B 2385-15 grovt narkotikabrott Sal 5 må 2015-07-13 13:00-13:30 Datum Tid Möte Målnummer Saken Lokal må 2015-07-13 09:15-16:30 Huvudförhandling B 2385-15 grovt narkotikabrott Sal 5 må 2015-07-13 13:00-13:30 Borgenärssammanträde Ä 8311-15 företagsrekonstruktion - rekonstruktör:

Läs mer

Narkotikakartläggning för 2009

Narkotikakartläggning för 2009 KARTLÄGGNING 1(9) 21-4-11 Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 11-15 22 68 Narkotikakartläggning för 29 Bakgrund I elva år har det genomförts en kartläggning av personer med identifierat

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se

minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se Hur mår ni? Vad är (drog)missbruk? Missbruk är bruk av sinnesförändrade

Läs mer

Norrbotten. Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten

Norrbotten. Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten Norrbotten Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten Personnummer:... Blodtryck:... Längd:... BMI:... Vikt:... Midjemått:... Bakgrund 1. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilken kommun bor du i? 1

Läs mer

Vad anabola androgena steroider ställer till med och var det finns hjälp att få för dig som vill sluta

Vad anabola androgena steroider ställer till med och var det finns hjälp att få för dig som vill sluta Vad anabola androgena steroider ställer till med och var det finns hjälp att få för dig som vill sluta 1 Innehållsförteckning Sida Fakta om anabola androgena steroider, AAS 3 Vilka använder AAS och varför?

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 2014-01-01-2014-09-30

Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 2014-01-01-2014-09-30 Kommunvis uppföljning av anmälda brott (Källa: Brå och Hobit) För tiden 1-1-1-1-9-3 Framtagna medianvärden är en beräkning baserad på de tre senaste årens utveckling med avvikelser inom ett normalintervall

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Ungdomar som placerades på behandlingshem på Island under åren 2000-2007

Ungdomar som placerades på behandlingshem på Island under åren 2000-2007 BARNAVERNDARSTOFA Ungdomar som placerades på behandlingshem på Island under åren 2000-2007 Deras sociala situation och deras inställning till behandlingen år 2012 HÖFÐABORG BORGARTÚNI 21 105 REYKJAVÍK

Läs mer

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...?

Tonårsförälder? Finns det droger bland ungdomarna? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Tonårsförälder? Hur mycket dricker unga i vår kommun? Men inte skulle väl mitt barn...? Finns det droger bland ungdomarna? En broschyr om alkohol och droger DANDERYDS KOMMUN 1 Varför har du fått den här

Läs mer

RättspsyK. Grunddata och Nyregistrering av patientärende. Formulär för manuell registrering. Version 6.1. Formulär A

RättspsyK. Grunddata och Nyregistrering av patientärende. Formulär för manuell registrering. Version 6.1. Formulär A RättspsyK Grunddata och Nyregistrering av patientärende Formulär för manuell registrering Version 6.1 Formulär A Ringa in rätt alternativ om inget annat anges. Ifyllande enhet: Gäller from Revideras senast

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010

Hälsa på lika villkor? År 2010 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2010 Norrbotten Innehållsförteckning: Om undersökningen... 2 FYSISK HÄLSA... 2 Självrapporterat hälsotillstånd... 2 Kroppsliga hälsobesvär... 3 Värk i rörelseorganen...

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk

Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk Agneta Öjehagen Definition Förekomst Samverkan Metoder Riskbruk och psykisk sjukdom Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

EU-DAP PROJEKT FRÅGEFORMULÄR

EU-DAP PROJEKT FRÅGEFORMULÄR _ _ - _ _ - _ _ - _ _ centre-school-class-questionnaire code EU-DAP PROJEKT FRÅGEFORMULÄR Kontaktperson : Ann-Marie Lindahl, Centrum för Tobaksprevention Tfn : 08 517 780 43 Fax: 08 51778072 E-post : ann-marie.lindahl@smd.sll.se

Läs mer

Metodöverväganden vid analys av aggregerade data från Addiction Severity Index

Metodöverväganden vid analys av aggregerade data från Addiction Severity Index 1 Metodöverväganden vid analys av aggregerade data från Addiction Severity Index Armelius, B-Å och Armelius, K. Institutet för Klinisk Psykologi i Umeå AB, IKP 2011 2 Innehåll Metodöverväganden vid analys

Läs mer

EU KIDS ONLINE II Frågeformulär för föräldrarna 31/03/2010

EU KIDS ONLINE II Frågeformulär för föräldrarna 31/03/2010 KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKO D STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER INTERVJUAREN SKA ANTECKNA BARNETS ÅLDER OCH KÖN ÅLDER KÖN Man

Läs mer

Intervjuinstruktioner

Intervjuinstruktioner Intervjuinstruktioner Generellt Det är möjligt att IP vill ha ytterligare förklaring på flera av frågorna. Till exempel kanske man vill veta vad som avses med i ditt bostadsområde. Avsikten är dock i de

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

ALKOHOL NARKOTIKA LENNART JOHANSSON

ALKOHOL NARKOTIKA LENNART JOHANSSON ALKOHOL NARKOTIKA 2010-06-01 www.lensikonsult.se 2010-06-01 www.lensikonsult.se DEFINITION (i vart fall den vanligaste) BERUSANDE BEROENDEFRAMKALLANDE GIFTIG www.lensikonsult.se 2010-06-01 ENDORFIN DOPAMIN

Läs mer

Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret

Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret Har alkohol eller droger blivit ett hinder i ditt liv? Kontakta oss på avdelningen för missbruk och beroende, Socialkontoret Om du har egna problem Har alkohol eller droger blivit ett problem eller hinder

Läs mer

Slutenvårdsregistrering

Slutenvårdsregistrering Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga Inskrivningsdatum

Läs mer

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD Vägledning OBS! Om du använder det här avsnittet som en separat del, se också inledningen till föregående avsnitt (Våld mot barn) som också berör våld i nära relationer

Läs mer

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1 EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1 Denna order har utfärdats av en behörig rättslig myndighet. Jag begär att nedan nämnda person skall gripas och överlämnas för lagföring eller för verkställighet av ett fängelsestraff

Läs mer

Äldre kvinnor som utvecklar alkoholproblem. Vilka är de?

Äldre kvinnor som utvecklar alkoholproblem. Vilka är de? Äldre kvinnor som utvecklar alkoholproblem. Vilka är de? Fides Schückher Doktorand PFC, APEC Överläkare Beroendecentrum USÖ Kajsamottagningen Speciellt inriktad på kvinnor med alkohol och/eller läkemedelsmissbruk.

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Makt, sårbarhet och skilda villkor

Makt, sårbarhet och skilda villkor Makt, sårbarhet och skilda villkor perspektiv från utredningen om män och jämställdhet Niclas Järvklo, utredningssekreterare Utredningen om män och jämställdhet Vårt uppdrag beskriva och analysera - mäns

Läs mer

Vilka insatser hjälper placerade barn att klara sig bättre i skolan?

Vilka insatser hjälper placerade barn att klara sig bättre i skolan? Vilka insatser hjälper placerade barn att klara sig bättre i skolan? Norrköping 24 nov 2011 Bo Vinnerljung, professor Socialt arbete, Stockholms Universitet bo.vinnerljung@socarb.su.se Ny rapport med hemska

Läs mer

Ungdomar med missbruksproblem hur ser det ut och vad ska vi göra?

Ungdomar med missbruksproblem hur ser det ut och vad ska vi göra? Ungdomar med missbruksproblem hur ser det ut och vad ska vi göra? Anders Tengström Docent i psykologi, Leg psykolog Karolinska Institutet Varför utvecklar en del ungdomar missbruk och beroende av alkohol/droger

Läs mer

Gravida missbrukare inom LVM-vården

Gravida missbrukare inom LVM-vården Gravida missbrukare inom LVM-vården Drogfokus Norrköping 24-25 oktober 2012 Therese Reitan forskningsledare Bakgrund Omvärlden Återkommande diskussioner om gravida missbrukare och särskilt om möjligheter

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

DET BEROR PÅ Annemi Skerfving Institutionen för Socialt arbete Stockholm Centrum för psykiatriforskning KI och SLL

DET BEROR PÅ Annemi Skerfving Institutionen för Socialt arbete Stockholm Centrum för psykiatriforskning KI och SLL DET BEROR PÅ Annemi Skerfving Institutionen för Socialt arbete Stockholm Centrum för psykiatriforskning KI och SLL Olika perspektiv i synen på barnen Riskperspektiv en riskgrupp för psykisk ohälsa, missbruk

Läs mer

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Det övergripande målet för folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget

Läs mer