Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse. Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb)"

Transkript

1 Kommunledningskontoret 1 (7) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens utskott för utveckling och beredning (KsUb) Tid och plats Onsdagen den 14 april 2010, kl (OBS tiden) Rådhusets lilla sessionssal Kallade Kl gemensam buss till Malmö (träff med MFF kring planerad samverkan inom ungdomsfotbollsträning). Ledamöter: Christer Akej (M) Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C) Egon Carlsson (SJVP) Pia Ingvarsson (S) Ersättare: (för kännedom) Jarl Kemnefeldt (FP) Christer Grankvist (S) Margareta Nilsson (C) Ingela Bröndel (KD) Else-Beth Rolf (S) Ärenden 1. Val av justeringsman. Barn- och utbildningsnämnden (barn- och utbildningschef): 2. Motion från Lisa Kvarnbäck (MP) m.fl. om maten i skolan och äldreomsorgen. 3. Motion från Siv Bildtsén (MP) m.fl. om närodlat i kommunens matlagning. Kommunstyrelsen (kommundirektören): 4. Kommunstyrelsens internbudget 2011 (handlingarna vid sammanträdet). 5. Ombudgetering av investeringsmedel från 2009 till Uppföljning av intern kontroll för samt- ADRESS: Simrishamn BESÖK: Stadshuset, Stortorget TELEFON: FAX: E-POST: T:\OFFICE\KLK\KALLELSE\KsUb\ doc

2 2 (7) liga nämnder. 7. El-stolpar och laddningsautomat i kommunens hamnar. 8. Uppföljning av entreprenadavtalet för slipen komplettering. 9. Försäljning av slipen i Simrishamn. 10. Uppdragsbeskrivning drift och skötsel avseende gästbåtsverksamhet, trollingverksamhet etc. 11. Årsredovisning 2009 Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund. 12. Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009 AV Media Skåne. Samhällsbyggnadsnämnden (samhällsbyggnadschefen): 13. Månadsrapporten (överläggningar med samhällsbyggnadsnämndens presidium), kl Lokalförändringar och ändrad lokalanvändning avseende Österlengymnasiet, Valfisken och Björkegrenska gården (redovisning av lokalgruppen). 15. Ny värmepumpsanläggning vid Hammenhögsbadet. 16. Försäljning av mark till Ekobyn Baskemölla ek förening. 17. Exploateringsavtal för Rörum 63:1 och 72:8 m.fl. 18. Detaljplan för Rörum 63:1 och 72:8 m.fl. 19. Detaljplan för viks fiskeläge 1:1, 1:18 m.fl. 20. Planprogram för Sandby 17:13, 17:14 och 64: Detaljplan för Äsperöd 1:5, 1:6 m.fl. (Kiviks Musteri). 22. Exploateringsavtal för Hjälmaröd 4: Bil-Bengtssons begäran om inlösen av option på industrimark Simris 206:1.

3 3 (7) Övriga ärenden: 24. Kurser och konferenser. 25. Meddelanden. Simrishamn Staffan Tellman Kommundirektör

4 4 (7) Kurser och konferenser Ålakademin Ålseminarium den april 2010 i Åhus. 2. Kommunförbundet Skåne: a) Utökat skadeståndsansvar för kommunal rådgivning - vad du vad som gäller den 18 maj 2010 i Sturup. 3. Sydöstra Skånes kommuner Dialogkväll för kommande livsmedelsupphandlingen den 13 april i Ystad. 4. Skånes Luftvårdsförbund Förbundsstämma den 21 april 2010 i Höör. 5. PRIOS Morgondagens krav på en effektivare verksamhet den 23 april i Kristianstad. 6. Kiviks Musteri Wallanderpremiär av filmen Arvet den 24 april i Kivik.

5 5 (7) Meddelanden Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär nr 2010:19 och 2010: Skrivelse från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om preliminärt besked om ersättning till kommunerna för uppgift enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (säkerhetssamordnaren och ekonomichefen för kännedom) Kommuninvest skrivelse om att öka Kommuninvests kapitalisering med 1 miljard kronor (ekonomichefen för kännedom) svenskt Vatten remiss av förslag till flerårsplan för svenskt Vatten (samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning/åtgärd) Boverkets skrivelse om planeringsstöd för vindkraft (samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) Länsstyrelsen: a) Förordnande som borgerlig vigselförrättare (Katarina Litzberg, Ystad) b) Förordnande som borgerlig vigselförrättare (Ulf Nilsson, Skurup) c) Erbjudande om dialogträff gällande förebyggande arbete inom alkohol-, tobaks- och narkotikaförebyggande området (förvaltningscheferna för handläggning/åtgärd) d) Beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämningar utmed ledningssträcka mellan Sankt Olofs ställverk till Rörums ställverk, fornlämning nr 26 och 82 i Sankt Olof E.ON-Es Sverige AB (samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen för kännedom) e) Beslut om tillstånd till ingrepp i under mark dold fast fornlämning i samband med installation av bergvärme inom fastigheten Simris 196:1 Gun-Lis Falkman f) Beslut om upphävande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten i Viks samhälle (samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) 2008/216. g) Meddelande om rensmuddring i Kiviks hamn (hamnchefen för handläggning/åtgärd) 2009/351. h) Beslut om förlängning av prövotid (Liwell Kemi AB) 2009/ Länsstyrelsen i Kalmar sammanställning av inkomna synpunkter på förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökonsekvensbeskrivning samt förslag till miljökvalitetsnormer för Södra Östersjöns vattendistrikt (samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) 2009/ Vägverkets remiss beträffande översyn av riksintressen för trafikslagens anläggningar 2010/101.

6 6 (7) 9. Regionfullmäktiges beslut om gränssnitt för samverkan i Skåne mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne (socialförvaltningen för kännedom) Kommunförbundet Skåne: a) Rapporten konstruktiva förslag för mottagande av ensamkommande barn, ungdomar och unga vuxna (socialförvaltningen för kännedom) b) Skrivelse till regeringen angående skatteavtalet mellan Sverige och Danmark c) Samarbete kring klimatarbete i Skåne (samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) Kalmar kommuns skrivelse om Kalmar Internationella Miljöpris (näringslivsutvecklaren för handläggning/åtgärd) Sysavs:s årsredovisning / Räddningsvärnens verksamhetsberättelser för år 2009: a) Kiviks b) Ö Tommarps Räddningsvärn Kommunledningskontorets slutrapport till kommunförbundet Skåne avseende Bioinspired Forum Simrishamn 2009/ Kommunledningskontorets slutrapport till kommunförbundet Skåne över kartläggning av havsbotten 2008/ Kommunledningskontorets redovisning till Arbetsmiljöverket med anledning av utförd inspektion 2009/ Kommunledningskontorets skrivelse till Hovmarskalkämbetet med anhållan om att H.M.Konung Carl XVI Gustaf inviger Marint Centrum i Simrishamn 18. Skrivelser till kommunstyrelsen: a) Skillinge Båtklubb Extra bidrag för tillståndsavgifterna (kultur- och fritidsförvaltningen för handläggning/åtgärd) b) Terje Granberg, Västerås Utveckling av Österlen som turistmål (jämte kommunledningskontorets svar) c) Christina och Klas Olsson, Smedstorp Vindkraft upprör och förstör om byggandet inte upphör d) Tom Olsson, Smedstorp Ö Herrestad vindkraftpark och e) SRF Sydöstra Skåne Alkolås i fordon som anlitas av Skånetrafiken (färdtjänsthandläggarna för kännedom)

7 7 (7) f) Katarina och Bertil Hansson, Simrishamn Bygglovansökan Brantevik 36: och g) Synskadades Riksförbund Ansökan om aktivitetsbidrag (kultur- och fritidsförvaltningen för handläggning/åtgärd) h) Camilla Gislander Ordning och reda i kommunen i) PRO Samorganisation Inköp av hjärtstärkare (kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen för handläggning/åtgärd) j) Maria Samuelsson, Järrestad Tågstopp och/eller Snurringen till Järrestad (utredningsansvarige för handläggning/åtgärd) k) Föreningen svenskt Landskapsskydd (FSL) Vindkraftverk i Sverige (samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom) Kommunala nämndsbeslut: a) Samhällsbyggnadsnämnden 34/2010 Igångsättningstillstånd för fastighet, övrigt 2010/93. b) Kultur- och fritidsnämnden 21/2010 Mål och riktlinjer för Ungdomens Hus 2010/98. c) Socialnämnden 51/ överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2010/17. d) Socialnämnden 58/2010 Plan för intern kontroll 2010, tillägg om arbetsmiljö 2010/ Protokoll/minnesanteckningar: a) LAG-sammanträde /448. b) Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd c) Förvaltningschefsträff Kallelse: a) Österlens Kommunala Renhållnings AB, revisorerna Kommunledningskontorets skrivelse till Konkurrensverket gällande kontraktet hushållsavfall 2010/ Redovisning till länsstyrelsen av delbeslut avseende handlingsplan för kartläggning av tributyltenn (TBT) 2008/ Miljörapport 2009 för hamnen 2010/113.

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 30 mars 2011, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal

Kallelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 30 mars 2011, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal Kommunledningskontoret 1 (8) Hanna-Karin Persson Kommunsekreterare Kallelse Sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) Tid och plats Onsdagen den 30 mars 2011, kl 08.30. Rådhusets lilla sessionssal

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Hanna-Karin Persson. Christer Akej. Karl-Erik Olsson

Hanna-Karin Persson. Christer Akej. Karl-Erik Olsson 2008-12-10 1 (30) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Staffan

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30

Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30 2008-02-13 1 (41) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30 Beslutande Christer Akej (m), ordförande, 55-66; 71-76; 77-81 Karl-Erik Olsson (s), ordförande, 67-70; 76; 82-83 Håkan Erlandsson (c)

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, 2 december 2013, kl 13.30-18.15. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, 2 december 2013, kl 13.30-18.15. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (31) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, 2 december 2013, kl 13.30-18.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret.

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret. KALLELSE www.simrishamn.se Stadsarkitektkontoret 1 (6) SAMMANTRÄDE: Byggnadsnämnden Tid och plats: Onsdagen den 8 november 2006, kl. 16.00 Björkegrenska gården KALLADE Ledamöter: Matts Karlsson (m) Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-14.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 172-178,

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55 2012-04-24 1 (26) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-16 1 (29) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 12.45 Beslutande Övriga närvarande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 maj 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.40 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine

Läs mer

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården

Annette Knutsson. Carl-Göran Svensson 2015-05-18. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegrenska gården 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 13.00-20.15, ajournering kl 19.40-19.45, 19.50-19.55 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16 2011-01-25 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 9.00 12.10 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se

NYinflyttad. En tidning för alla nya Simrishamnsbor. simrishamn.se NYinflyttad En tidning för alla nya Simrishamnsbor simrishamn.se Välkommen till Österlen och Simrishamns kommun! Välkommen till oss! Det gläder oss mycket att du valt att flytta hit och vi hoppas du kommer

Läs mer

Ärendelista 2014-05-10-2014-05-17 Sida 1

Ärendelista 2014-05-10-2014-05-17 Sida 1 Ärendelista 2014-05-10-2014-05-17 Sida 1 Utskriven av:, Avdelning: KS, Förvaltning: Ljusnarsbergs kommun Diarienr Datum I/U/T Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum Namn Ärendemening

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kallelse och dagordning. Kommunförvaltningen 1(46) Ks 2013/34 2013-03-22. Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik

Kommunstyrelsen. Kallelse och dagordning. Kommunförvaltningen 1(46) Ks 2013/34 2013-03-22. Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik 1(46) 2013-03-22 Kommunförvaltningen Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Ledamöter kallas Ersättare underrrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Kolabacken (rum 1) Tid Ledamöter

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag den 1 december 2010

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag den 1 december 2010 KALLELSE 1(8) Kommunstyrelsen 2010-11-17 Rev 2010-11-23 Rev 2010-11-29 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdag den 1 december 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se

Nyinflyttad. Välkommen till Simrishamns kommun. www.simrishamn.se Nyinflyttad Välkommen till Simrishamns kommun POSTTIDNING NR 33 Simrishamns kommun 272 80 Simrishamn Telefon 0414-81 90 00 Fax 0414-81 97 00 Besöksadress Stadshuset, Stortorget simrishamns.kommun@simrishamn.se

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Kommunstyrelsen 2008-08-18 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane Schultzberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer