årsredovisning växjö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning växjö kommun"

Transkript

1 årsredovisning växjö kommun 2009

2 i n n e h å l l Produktion Växjö kommun Grafisk form Erica Rindhagen Foto Mats Samuelsson, Kristina Gustafsson, Linda Westeson, Sofia Ernerot, Pernilla Johansson, Frida Skogh, David Newkumet Tryck Davidsons Tryckeri AB, Växjö Fö r o r d, fr a m g å n g s r i k a vä x j ö å r e t i ko r t h e t Förvaltningsbe r ät te lse Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2009? Fem år i sammandrag Omvärld Europas grönaste stad Hållbar utveckling Medborgare Avstämning verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning Finansiell analys - koncernen Finansiell analys - kommunen Personal Avstämning och analys av ekologiska mål Avstämning sociala mål Framtid V E R K SA M H E T S B E R ÄT T E L S E Barn och utbildning Att bli äldre i Växjö Social omsorg Stadsbyggnad Kultur och fritid Avfallshantering, vatten och avlopp De kommunala bolagen E KONOMISK RE DOVISNING Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Noter resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys Pensionsredovisning enligt fullfondsmodell 2009 Särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i koncernföretagen Drift- och investeringsredovisning Driftsredovisning per verksamhet Balansering av 2009 års resultat Skatte- och taxefinansierad verksamhet Resultat- och balansräkning avfallshantering, vatten och avlopp Noter avfallshantering, vatten och avlopp E KOLOG ISK RE DOVISNING Ekologisk resultaträkning Ekologisk balansräkning Ekologiska effektivitetsmått Noter ekologisk resultat- och balansräkning SOCIAL RE DOVISNING Social resultaträkning Social balansräkning Redovisningsprinciper Ord- och begreppsförklaringar R E V I S I O N S B E R ÄT T E L S E å r s r e d o v i s n i n g V Ä X J Ö K O M M U N

3 f ö r o r d Framgångsrika Växjö För Växjö kommun har 2009 varit ännu ett framgångsrikt år. Vi ligger högt i många kommunjämförelser där man jämför kommunens service och medborgarnas uppfattning om kommunen. Tidskriften Fokus, som gör Sveriges mest avancerade kommunjämförelse, med 30 olika variabler, placerade Växjö på plats 11 av Sveriges 290 kommuner. Vi ligger också högt när det gäller medborgarnas betyg på kommunal service och vi ligger bland de bästa när det gäller företagsklimat och skolbetyg. Jag känner stolthet över det som vi sammantaget uträttar! Ständig utveckling Vi har under året fattat beslut om att sätta igång och rusta upp skolor för hundratals miljoner kronor. Det finns så kallat full behovstäckning inom barnomsorg och särskilda boenden! Det har fattats beslut om tre nya idrottshallar. NCC Arena, Araby och Gemla. Vi fortsätter att utveckla Europas grönaste stad där miljö och minskad användning av fossila bränslen står i centrum. Att företagen utvecklas och att nya kommer till är givetvis viktigt för kommunen. Därför ska vår näringslivsservice vara Sverigebäst. Alla i kommunen ska bemöta företagare snabbt, obyråkratiskt och med gott humör. Givetvis inom ramen för vad som är rimligt och möjligt. Det är en del nya etableringar på gång och många företag nyanställer. Politiskt samförstånd En styrka för Växjö är det goda politiska samförstånd som finns. Vi är överens om 95 % av alla ärenden som avhandlas i kommunfullmäktige. Det finns en vänlig grundton mellan partier och politiker. Vi kommer aldrig att bli helt överens om hur mycket av kommunal verksamhet som ska konkurrensutsättas, men vi vet att detta är en trend som ökar i omfattning i många kommuner i Sverige nästan oavsett politisk färg. Och kanske är det viktigare att kunna välja hemtjänst än elbolag? Min vision är att kommunen på sikt ska var helt neutral och låta medborgarnas val vara utgångspunkten för hur mixen av serviceutbudet ska se ut. Allt talar för att kommunen även i fortsättningen kommer att vara en stark aktör inom skola, vård och omsorg. Men monopol är aldrig bra, vare sig de är offentliga eller privata. Men vi får ha respekt för varandras åsiktsskillnader det är ändå i slutänden upp till medborgarna att rösta fram de politiker som man tror kan sköta kommunen bäst, som kan leda och utveckla Växjö med lyskraft! Växjös framtid 2010 kommer att innehålla glädjeämnen och besvikelser. Sådant är ju livet! Men få kommuner i Sverige har bättre förutsättningar än vad vi har när det gäller att bygga en attraktiv stad och kommun där medborgare och företag trivs! Växjö kommun fortsätter att öka med mer än 1000 personer per år! Vi har nu passerat invånare. Vårt uppdrag är att vara till för dessa medborgare. Vi kan inte och ska inte välja bort någon. Med förhoppningar om ett minst lika positivt Bo Frank (M) kommunstyrelsens ordförande v ä x j ö k o m m u n å r s r e d o v i s n i n g

4 å r e t i k o r t h e t Året i korthet Ministermötet en succé I september stod Växjö värd för jordbruksministrarnas informella ministermöte. En rad aktiviteter genomfördes, bland annat Smålands Marknad där 60 olika företag visade upp Sverige som ett matland. Marknaden besöktes av drygt personer och ett resultat av projektet är att det skapats nya arbetstillfällen, kontaktytor och engagemang för närproducerade produkter. Under ministerrådsmötet genomfördes också ett flertal konserter där särskilt konserterna med Per Tengstrand, Ola Salo och Musica Vitae blev succéer. Även Växjö Kulturskola producerade ett uppskattat internationellt showframträdande. Lucia i domkyrkan Luciatåget i Växjö domkyrka brukar av tradition sprida glädje och ljus i staden fick hela Sverige ta del av stämningen då Sveriges Television valde att sända Växjös firande och lucian Ellen-Maria Broman, tillsammans med 140 tärnor och stjärngossar bjöd på en hyllad föreställning. Europas grönaste stad Arbetet med att implementera platsvarumärket Europas grönaste stad har fortsatt under Bland de aktiviteter som genomfördes märks invigningen av passivhusen i kvarteret Portvakten Söder, cykelkampanjen Trampa luft, busskampanjen Gör Växjö grönare och fastighetsbolagens solcellssatsningar. Marknadsföringen gjordes främst via Europas grönaste dag, där kommunkoncernen visade upp bredden av miljöoch klimatarbetet, vår medverkan vid Smålandsmarknaden, KarlOskar-dagarna och invigningen av det nya dricksvattnet från Bergasåsen. Arenastaden börjar ta form Under januari 2009 gjordes en omstart sedan Steen & Ström avbrutit samverkan. Efter att de tre stora föreningarna, Växjö Lakers, Östers IF och IFK Växjö, presenterat sina utgångspunkter och önskemål tog en ny breddad intern organisation tag i arbetet med en ny dispositionsplan. barn och utbildning bygga och boende miljö och trafik Alla barn 1-5 år vars vårdnadshavare så önskar har erhållit plats i förskolverksamheten. Liksom tidigare har det inte alltid varit möjligt att erbjuda plats på önskad enhet utsåg SKL, Sveriges kommuner och landsting, Växjö till Sveriges bästa kommun på att ta emot nyanlända elever från andra länder och ge dem slutbetyg. På gymnasieskolan har andelen elever som avslutar sin utbildning inom sina planerade tre år ökat något avslutade 86,4 % inom tre år jämfört med 86,0 % året innan. Under 2009 gick 67 % av de gymnasieelever som är folkbokförda i Växjö kommun på Katedralskolan, Kungsmadskolan eller Teknikum. Växjö kommuns ungdomsprojekt Växjösommar startades i april för att minska effekterna av lågkonjunkturen för ungdomar, genom att skaffa fram arbete och lyfta fram en aktiv fritid under sommarlovet. Den ekonomiska krisen har medfört att byggande och investeringar minskat. Såväl byggloven som planansökningar minskade något jämfört med tidigare år liksom antalet fastighetsbildningsärenden. Under 2009 har 294 nya bostäder uppförts, att jämföra med i genomsnitt 453 under den senaste 10-årsperioden. Fördelningen mellan olika upplåtelseformer 2009 blev 94 egnahem, 102 bostadsrätter samt 98 hyresrätter. Bygglov för Växjös första höghus, ett 16-våningshus på Araby, gavs vid årsskiftet och ingår i ambitionen att förtäta staden. I början av året ersattes Växjös dricksvatten från Helgasjön med vatten från Bergaåsen i Ljungby. Arbetet med att ställa krav på bättre rening av enskilda avlopp på landsbygden fortsätter. Många små avlopp har dålig reningsförmåga och bidrar till övergödningen av sjöar och vattendrag. Spetsamossens nya skejtpark. Arbetet med att göra platsvarumärket Europas grönaste stad känt har fortsatt under Aktiviteter som genomfördes var bland annat invigningen av passivhusen i kvarteret Portvakten Söder, Trampa luft, busskampanjen Gör Växjö grönare och fastighetsbolagens solcellssatsningar. Under våren färdigställdes Norrtullsgatan. Löpanäsvägen i Rottne har byggts om med separat gång- och cykelväg. Stora investeringar har gjorts för att förbättra cykelvägnätet. Arbetet med att omvandla Spetsamossen till en aktivitetspark för alla åldrar har påbörjats. Den efterlängtade skejtparken invigdes i september. Arabyparken har under 2009 byggts om och fått en rosträdgård med ett unikt buskrossortiment. Våren 2009 invigdes solcellsanläggningen på Kungsmadskolans tak. Med sina kvadratmeter är anläggningen en av Sveriges största. 4 å r s r e d o v i s n i n g V Ä X J Ö K O M M U N

5 å r e t i k o r t h e t Kommunfullmäktige antog i april en plan för var anläggningar och arenor ska ligga och i juni avsatte bidrag till kapital- och driftkostnader för nya idrottsanläggningar. Under hösten har tre grupper arbetat med byggfrågor, drift och finansiering. Det har resulterat i ett samarbetsavtal mellan kommunen och de tre föreningarna och ett genomförandeavtal med Växjö Lakers med en förväntad byggstart av en ny arenahall för issporter med mera under våren Växjöåttan invigdes 2009 invigdes Slottsbron över sjön Trummen vilket har öppnat upp för nya spännande slingor. Att ta sig runt Trummen är nästan tre och en halv kilometer, Växjösjön fyra och en halv kilometer och att röra sig som i en åtta runt båda sjöarna är således cirka åtta kilometer. Det nya gång- och cykelstråket Växjöåttan ger fotgängaren och cyklisten möjligheter att upptäcka några av stadens kända, men också okända, pärlor såsom Teleborgs slott och slottspark, Teleborgs natur- och fågelreservat och Sigfridsområdet. Norr om sjön Trummen syns Växjö Energis fjärrvärmeanläggning. Linnéträdgården kom hem Växjö fick under hösten ta över Linnéträdgården från Göteborgs botaniska trädgård. Utställningen är skapad av den berömda landskapsarkitekten Ulf Nordfjell, som förenar vår tids intresse för arkitektur, konst, design, natur och trädgård. Välbekanta vilda arter visas i enkla arrangemang tillsammans med Linnéväxter som vitkrollilja, hasselört, Hammarbytaklök och Linnés egen Linnea, inramat i svenska material som granit, timmer och stål. Trädgården deltog 2007 på Chelsea Flower Show i London, Europas mest prestigefyllda trädgårdsutställning, där den belönades med guldmedalj. stöd och omsorg arbete och företag uppleva och göra Ärenden som gäller barn och familjer har ökat med 7 % 2009 jämfört med Projektet Familjefrid Kronoberg har fått bidrag för länsstyrelsen för att utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld. Projektet fortsätter hela Socialstyrelsens undersökning Äldreguiden som jämför kvaliteten i kommunernas äldreomsorg visar att vi ligger på högre värden än i riket på de flesta områden. Ett nytt boende med särskild service, Vingavägen, togs i bruk i februari. Upphandling av driften vid tre bostäder med särskild service i Ingelstad har genomförts och upphandling av driften vid boendena Vingavägen och Snälltåget har påbörjats. Kommunen har satsat på utbildningar av gode män, bland annat två grundutbildningar i samarbete med Komvux med totalt cirka 60 deltagare. Antal ärenden som gäller godmanskap för ensamkommande barn har fördubblats från förra årsskiftet. Starka företag som utvecklas positivt och ett bra företagsklimat är grunden för kommunens välstånd och är avgörande för att det finns tillräckligt med ekonomiska resurser att satsa inom skola, vård, omsorg, kultur- och fritidssektorn med mera. Växjö kommun har som alla andra drabbats av lågkonjunkturens verkningar i form av varsel, nedläggningar, utanförskap och högre arbetslöshet. Men de kärvare tiderna innebär också möjligheter. Förra året nyregistrerades 440 stycken företag ökade antalet företag till stycken, en nettoökning med 226 företag. Cirka 34 % av företagen startades och leddes av kvinnor. I maj avsattes 6 mkr extra för att anordna sommarjobb för 600 ungdomar och för att se till att alla som söker ekonomiskt bistånd ska vara i sysselsättning inom sju dagar har bland annat bjudit på Kulturnatten, Dag X, Vårstad och Energioch klimatmässan. Kulturnatten satte rekord i antal programpunkter och medverkande arrangörer. Cirka personer var ute på årets kulturnatt. Både stadsbiblioteket och konsthallen var välbesökta. Temadagar med släktforskning och Hörselskadades dag har också genomförts på biblioteket. Utställningen Slow Go var en uppmärksammad publiksuccé i konsthallen. Under året har 319 föreningar med medlemmar och cirka ledare varit verksamma i föreningslivet. Cirka aktivitetstimmar har genomförts. Aktivitetshall Araby/Dalbo och sporthall i Gemla byggs för 57 mkr. Kommunen har också bidragit till förverkligandet av NCC Arena, en anläggning som ägs och drivs av Växjö Handboll Förvaltnings AB, och som invigdes i augusti. Två fotbollsplaner med naturgräs, en grusplan och en omklädningsbyggnad har färdigställts på Norremarksområdet. v ä x j ö k o m m u n å r s r e d o v i s n i n g

6 v ä x j ö k o m m u n s o r g a n i s a t i o n Växjö kommuns organisation Kommunfullmäktige är Växjö kommuns högsta beslutande organ. Kommunen ger service inom en mängd olika verksamhetsområden. Den kommunala verksamheten bedrivs till största delen i förvaltnings- och aktiebolagsform. Om inte annat anges ägs bolagen av Växjö kommun till 100 %. Därutöver finns intressen i MFA Sydost AB (avvecklad under 2009), kommunalförbundet Vård och Boende i Kronoberg, Regionförbundet södra Småland, Stiftelsen Smålands Museum samt Stiftelsen Emigrantinstitutet. Verksamhet bedrivs även i entreprenadform. Organisationsschema Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Byggnadsnämnd Värends Räddningstjänstförbund 78,5 % Fritidsnämnd Växjö Flygplats AB 42 % Gymnasienämnd Växjö Teateraktiebolag Kommunstyrelse AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg 22 % Kulturnämnd Miljö- och hälsoskyddsnämnd Nämnd för arbete och välfärd Omsorgsnämnd Skol- och barnomsorgsnämnd Teknisk nämnd Valnämnd Överförmyndarnämnd Kulturparken Småland AB 41 % Arenastaden i Växjö AB Värendsvallens Fastighets AB Växjö Kommunföretag AB Hyresbostäder i Växjö AB Växjö Fastighetsförvaltning AB Växjöhem AB Vidingehem AB Vidéum AB Växjö Energi AB Växjö Energi Elnät AB Mandatfördelning i kommunfullmäktige Skattesats, kronor Moderaterna Centerpartiet Kommun 20,76 20,76 Landsting 10,65 10,20 Total skatt 31,41 30,96 Folkpartiet liberalerna Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Sverigedemokraterna å r s r e d o v i s n i n g V Ä X J Ö K O M M U N

7 v a r t g i c k s k a t t e n Vart gick skatten 2009? Exemplet gäller en person som har en beskattningsbar inkomst på kr/mån. Per år är inkomsten kr och 20,76 % skatt uppgår till kr. Verksamhet netto Procent Skatt, kostnad, tkr av skatten kronor Äldre- och handikappomsorg , Grundskola och skolbarnomsorg , Förskola , Gymnasieskola , Individ- och familjeomsorg , Kultur- och fritidsverksamhet , Stadsbyggnad, gator, parker , Årets överskott , Ekonomiskt bistånd , Kommungemensam verksamhet , Miljö- och samhällsskydd , Kommunikationer , Vuxenutbildning , Politisk verksamhet , Arbetsmarknads- och integrationsåtgärder , Turistverksamhet, näringslivsbefrämjande åtgärder , Energi ,01-5 Summa Fem år i sammandrag, mkr Kommunkoncernen Årets resultat Eget kapital (inkl. ansvarsförbindelse pensioner) Nettoinvesteringar Förändring av verksamhetens nettokostnader (inkl. avskrivn. och finansnetto) Nettokostnader (inkl. avskrivn. och finansnetto) i % av skatteintäkter m.m Långfristig låneskuld, kr/invånare Eget kapital (inkl. ansvarsförbindelse pensioner) kr/invånare Soliditet, % (inkl. ansvarsförbindelse pensioner) 11,1 10,4 9,5 9,2 8,3 Antal tillsvidareanställda Löner och ersättningar Antal invånare 31 december Kommunen Årets resultat Eget kapital (inkl. ansvarsförbindelse pensioner) Bruttoinvesteringar Förändring av skatteintäkter, statsbidrag och skatteutjämning % Förändring av verksamhetens nettokostnader (inkl. finansnetto) % Nettokostnader (inkl. finansnetto) i % av skatteintäkter m.m Soliditet, % (inkl. ansvarsförbindelse pensioner) 20,2 20,3 18,9 24,0 25,1 v ä x j ö k o m m u n å r s r e d o v i s n i n g

8 o m v ä r l d Kommunkoncernen verkar i en miljö där tendenser, trender och drivkrafter påverkar verksamheternas utveckling. Beskrivningen av omvärlden i årsredovisningen avspeglar året som har gått och utvecklingen inför närmast kommande år. I framtidsavsnittet i slutet av förvaltningsberättelsen knyts omvärldsanalysen över kommunens alla verksamheter ihop. Omvärld Dyster inledning på arbetsmarknaden Det var en svår start på år 2009 då många företag fortfarande varslade om uppsägningar. Under hösten kom tydliga tecken på att nedgången av sysselsättningen bromsade in, vilket bland annat var en följd av kraftfulla stimulanspaket. Varselvågen ebbade ut och arbetslösheten ökade inte längre i samma takt. Likaså upphörde nedgången av antalet lediga platser. Även om det inte var så stora förändringar var tendensen tydlig och den pekar mot en viss förbättring av arbetsmarknaden senare under Arbetslösheten nådde en mycket hög nivå år 2009 och andelen registrerade arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd uppgick till 7,5 % av arbetskraften. Antalet registrerade arbetslösa vid Arbetsförmedlingen i Kronobergs län och antalet personer i program med aktivitetsstöd uppgick i december sammantaget till personer, motsvarande 7,1 % av befolkningen år. För Växjös del var siffran 7,4 %, en ökning med 2,5 procentenheter mot december Enligt Arbetsförmedlingens statistik var 135 personer i Kronobergs län berörda av varsel i december Motsvarande siffra i december 2008 var 653. Arbetslöshet december 2009, % Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växö Älmhult Kronoberg Riket Åtgärder mot krisen För att lindra effekterna av finanskrisen, vidta åtgärder för att möta lågkonjunkturen och en vikande arbetsmarknad har kommunens framtidsgrupp presenterat ett antal åtgärder inom åtta områden; utbildningssatsningar/kompetensutveckling, infrastruktur/byggnation, nyföretagande/ entreprenörskap, avknoppning/konkurrensutsättning, särskilda ungdomssatsningar, kommunkoncernen som attraktiv arbetsgivare, omvärldsanalys samt ekonomi. För att särskilt mobilisera och samordna arbetet kring en stigande ungdomsarbetslöshet redovisades följande insatser: Ta initiativ till en gemensam ansökan till Europeiska Socialfonden kring ungdomar i åldern år, förstärka samverkan omkring det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar i åldern år, öka satsningarna på feriearbeten för ungdomar i gymnasieåldern, fortsätta utvecklingsarbetet inom ramen för Basementverksamheten för ungdomar med försörjningsstöd, ge kompetenshöjande insatser för ungdomsarbetare i Växjö samt finna konkreta alternativ till ett passivt bidragsberoende. Kompetenshöjande insatser och riktade utbildningspaket Finanskrisen/lågkonjunkturen har inneburit ett förändrat företagsfokus i samband med varsel och nedläggningar. Carriers, Retlogs och Aditros nedläggningar samt stora varsel på bl.a. Volvo Construction Equipment, Thorsman och KF-lagret har krävt extrainsatser för att lindra effekterna. För att hjälpa företag som har drabbats hårt och stärka deras konkurrenskraft har Växjö kommun tillsammans med Regionförbundet satt i gång en stor utbildningssatsning för personalen på flera av de drabbade företagen i länet av de anställda utbildas i 43 olika kurser utifrån företagens behov och önskemål. Kompetenshöjningen är mycket uppskattad av företagen och det har bl.a. inneburit att några inte har behövt säga upp personal. Socialt företagande Under året har arbetet med socialt företagande fokuserat på nätverksbyggande, information och stöd till projekt vilka syftar till etablering av sociala företag. Det övergripande målet för årets aktiviteter har varit att skapa fler arbetstillfällen för i första hand de grupper arbetssökande, vilka har en svag ställning på arbetsmarknaden. Kommunen har genom medlemskap i SKLs nätverk för socialt företagande medverkat till stöd och utveckling av det sociala entreprenörskapet. Avtalet med Volontärbyrån har omförhandlats med målsättningen att få fler aktiva föreningar, fler uppdrag och fler volontärer. Företagsklimat Starka företag som utvecklas positivt och ett bra företagsklimat är grunden för kommunens välstånd. På företagsparkerna Ekeberg och Nylanda har fem företag etablerat sig eller köpt mark under året. Ett större internationellt företag har förvärvat närmare hälften av markbeståndet på Nylanda. Ett näringslivssamarbete med Savannah, USA, har inletts och syftar till att möjliggöra för företag i såväl kommunen som regionalt att hitta affärsmöjligheter samt skapa kontakter framförallt inom energi/klimat och miljösida. Enligt Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet tappade Växjö placeringar från en 20:e plats till plats 40. Arbete pågår för att höja placeringen till kommande år. Näringslivsutveckling, etableringar och nyföretagande Nyföretagandet visar att det nyregistrerades 440 nya företag under året, den högsta siffran för kommunen under hela 2000-talet! Antalet företag har netto ökat med 226 till Under andra halvåret 2009 har ett antal strategiska etableringar gjorts, t.ex. har ett Singaporebaserat företag startat plastproduktion på Fläktenområdet, Eurocommercial Properties har påbörjat om- och tillbyggandet av en stor galleria innehållande mellan 60 och 70 butiker och Staples har påbörjat byggandet av ett stort Norden- och logistikcenter. Långt framskridna planer finns hos ett antal större etablerade företag i kommunen om fortsatt expansion och utbyggnad i Växjö. Stöd ges till nyföretagande och entreprenörskap. Särskilda insatser har gjorts när det gäller ungt entreprenörskap, hjälpa invandrare att starta företag, projektet Smålands Marknad samt 8 å r s r e d o v i s n i n g V Ä X J Ö K O M M U N

9 o m v ä r l d Kvinnors Företagande. Nätverket Expansiva Växjö, med medlemmar, behåller sin position som en viktig motor och nav i regionens näringslivsutveckling. Under 2009 togs en ny verksamhetsplan fram för hur nätverket ska jobba och vad som ska uppnås fram till 2015, samt att man har formulerat en utvecklingsplan för platsvarumärket Växjö Europas grönaste stad. Ambassadörsnätverken VäxjöVän, Öresund och Stockholm har utvecklats och fått en allt viktigare roll i marknadskommunikationen. Internationell verksamhet med EU-samordning Växjö kommun medverkar i ett antal internationella och nationella projekt samt ansvarar för EU-samordning, technical visits och Klimatcentrum. Marknadsföring, ett mer proaktivt förhållningssätt samt ökad samverkan är bidragande till besöksrekord En ny internationell strategi har antagits och implementeringen påbörjas under En affärsidé och en organisationsmodell har utarbetats avseende Klimatcentrum och en ansökan till Nutek för att arbeta fram detta har beviljats. Kontakten med företag och näringsliv går nu in i ett mer intensivt skede. Turistfrågor Kommunen beslutade 2009 att avveckla den i egen regi bedrivna turistbyrån och överlåta huvudmannaskapet för verksamheten till Växjö & Co AB. Stort fokus har legat på att förhandla fram ett detaljavtal som bl.a. innebär en högre ambitionsnivå för den framtida turistverksamheten. Samarbetet med Destination Småland AB kommer att bli strategiskt viktigt och underlättas av att verksamheterna fr.o.m sitter i gemensamma lokaler. Exploatering och stadsutveckling Arbetet med projektet Vikaholm, Växjös nästa stora utbyggnadsområde för bostäder, har pågått under året. Fullt utbyggt består Ekebergs verksamhetsområde av ca 40 ha. Industrimark till försäljning finns även i Öjaby, Nylanda samt Norremarks verksamhetsområden. Genom utbyggnad av exploateringsområden minskar markreserven och förberedande åtgärder har vidtagits för att förvärva ny mark. På Östra Lugnet skall, genom detaljplaneändring, fler kommunala villatomter tillskapas med tillträde under Ett nytt område med kommunala villatomter har tagits fram och färdigställts i Öja. Centrumförnyelserna i tätorterna fortsätter. Det urbana utvecklingsarbetet har fortsatt under 2009 och ett planprogram för Araby har antagits. Planprogram för stationsområdets norra sida har antagits och arbetet med att ta fram systemhandling för bangårdsområdet har påbörjats. Planprogram för Hagavik har antagits och detaljplan för Dalbostrand är igångsatt. Översiktsplan för delen Rottne tätort har varit ute på samråd och utställning. Aktualiseringsförklaring av hela översiktsplanen har gjorts och uppdrag givits om ny översiktsplan för Växjö stad samt att belysa strandnära bebyggelse som ett led i landsbygdsutvecklingen. Nyproduktion av bostäder Påbörjandet av nya hyres- och bostadsrätter bromsade in kraftigt under 2008 beroende på finanskrisen och lågkonjunkturen i kombination med förändrade ekonomiska villkor för hyresrätter men också i viss mån för bostadsrätter. Ett större antal kommunala tomter än planerat fördelades 2008, vilket har lett till att ett fåtal kommunala tomter i efterfrågade lägen kunnat erbjudas tomtkön under Sammantaget innebär dessa omständigheter att antalet färdigställda bostäder 2009 har halverats jämfört med 2008 och att jämföra med i genomsnitt 453 under den senaste 10-årsperioden. Ett fortsatt lågt ränteläge innebär dock att det fortfarande finns en stor efterfrågan på både bostads- och verksamhetsmark. Det står ca 340 personer i den kommunala tomtkön för villatomter. Kommunikation Projektet Tågstopp Södra Småland startade i januari Förhandlingar om ett genomförandeavtal mellan Banverket och berörda kommuner för stationerna Moheda, Stockaryd och Lammhult påbörjades. Pågatågsprojektet startades vid halvårsskiftet och en avsiktsförklaring för finansiering av tågstoppen har tagits fram. Under hösten påbörjades arbetet med att ta fram systemhandling för en station i Gemla samt en studie av planskildhet. Kust-till-kustavtalet, som reglerar finansieringen av Växjö bangård och mötesspår i Åryd, Örsjö och Alvesta resecentrum, har undertecknats. Krishantering 2009 präglades av två händelser som gav anledning till förberedelser avseende krishantering. EU-mötet i september medförde arbete och övningar över myndighetsgränserna och svininfluensan krävde ett internt arbete för att skydda och upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Både EU-mötet och pandemin passerade relativt störningsfritt. Den senare innebar dock stora påfrestningar för verksamheterna i och med de stora vaccinationsprogrammen som genomfördes inom skolan och omsorgen. Känslighetsanalys Ett sätt att beskriva kommunens beroende av omvärlden är att upprätta en känslighetsanalys. Nedan framgår hur olika händelser var för sig påverkar kommunens resultat. Vissa händelser påverkas av kommunen, medan andra ligger utanför kommunens kontroll. Under 2009 har inflationstakten från april till november varit under noll, medan den i december uppgick till 0,9 %. Färdigställda bostäder Äganderätt Bostadsrätt Hyresrätt Studentlägenheter Vårdbostäder SUMMA Resultateffekt mkr Förändrad utdebitering med 1 kr 138 Medelskattekraftsförändring med 1 % 28 Löneförändring med 1 % inkl. personalomkostnader 25 Prisförändring med 1 % på varor och tjänster 14 Förändrade taxor med 1 % 4 v ä x j ö k o m m u n å r s r e d o v i s n i n g

10 e u r o p a s g r ö n a s t e s t a d Europas grönaste stad Arbetet med platsvarumärket Europas grönaste stad har fortsatt under Trovärdighet och kommunikation är det allra viktigaste när man ska införa ett varumärke, en långsiktig process som kräver politiskt ledarskap, mod och uthållighet. En viktig faktor är också handlingskraft och förmåga att gripa tag i en möjlighet när man ser den. För Växjös del så kom den möjligheten med ett stort genomslag i internationell press efter många års aktivt miljöarbete, främst inom klimatskydd. Med Europas grönaste stad menas alla miljöåtgärder som har genomförts och kommer att genomföras i Växjö kommun, privata som offentliga. Varumärket grundas på det som är unikt för kommunen idag, vilka värden vi står för och visionen om vart vi vill komma. Varumärken syftar till att vinna fördelar i konkurrens med andra om att attrahera investeringar, invånare och turister. Genomförda aktiviteter Under året har Växjö som Europas grönaste stad synts i många media, även internationellt, till exempel på ekonomikanalen Bloomberg och i två inslag på amerikanska TV-jätten CNN. Hållbart byggande, energieffektivt och i trä samt 35 % minskning av CO 2 genom ett hållbart energisystem med bioenergi och solceller har varit det som mest intresserat media och andra studiebesök. Bland de aktiviteter som genomfördes fanns bland annat Europas grönaste dag där koncernen visade upp bredden av miljö- och klimatarbete i samband med invigningen av passivhusen vid Välle Broar, cykelkampanjen Trampa luft, busskampanjen Gör Växjö grönare samt fastighetsbolagens solcellssatsningar. Invigningen av bron vid sjön Trummen gör nu att staden kan stoltsera med Växjöåttan ; ett promenad- och cykelstråk runt de stadsnära sjöarna. Övriga miljöåtgärder som genomförts under året beskrivs under avsnittet om den ekologiska redovisningen. Marknadsföring av varumärket Platsvarumärket har marknadsförts i samband med samtliga större evenemang under året. De insatser som har gjorts i kommunen för att kommunicera Europas grönaste stad har gett resultat. Svaren från Medborgarpanelen visar att 174 av 174 tillfrågade medborgare i kommunen känner till begreppet Europas grönaste stad. Men det krävs ytterligare insatser för att innehållet och syftet med varumärket ska bli välkänt. Många av deltagarna i Medborgarpanelen påpekade också att det behövs en bättre kollektivtrafik och högre prioritet för cykel för att Växjö ska vara Europas grönaste stad. EU-projektet ANSWER, som syftar till att få skola, medborgare och näringsliv att se över och minska sin totala energiförbrukning, har varit en viktig del i marknadsföringen av Europas grönaste stad. Aktiviteterna inom projektet kommer dock att i huvudsak genomföras under Det återstår också att få varumärket implementerat i hela kommunkoncernen. Det ska märkas i skolan, när man köper en tomt eller i äldreomsorgen att man är i Europas grönaste stad. 10 å r s r e d o v i s n i n g V Ä X J Ö K O M M U N

Årsredovisning Växjö kommun

Årsredovisning Växjö kommun Årsredovisning Växjö kommun 2013 Årsredovisning 2013 Växjö kommun 3 INNEHÅLL Förord, ännu ett framgångsrikt år året i korthet Förvaltningsberättelse Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2013? Fem

Läs mer

Årsredovisning Växjö kommun

Årsredovisning Växjö kommun Årsredovisning Växjö kommun 2014 Årsredovisning 2014 Växjö kommun 3 INNEHÅLL Förord, ännu ett framgångsrikt år året i korthet FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2014? Fem

Läs mer

ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN

ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN 2014 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-03-17 Årsredovisningen kommer att kompletteras med bilder och annan layout efter kommunfullmäktiges sammanträde. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

fakta om växjö kommun

fakta om växjö kommun fakta om växjö kommun 2011-2012 Växjö kommuns organisation Kommunfullmäktige är Växjö kommuns högsta beslutande organ. Kommunen ger service inom en mängd olika verksamhetsområden. Den kommunala verksamheten

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Årsredovisning 2009. Lomma kommun

Årsredovisning 2009. Lomma kommun Årsredovisning 2009 Lomma kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

Inledning och struktur

Inledning och struktur Årsredovisning 2 1 Inledning och struktur Inledning och struktur I detta block finns bland annat kommunens organisation och mandatfördelning beskrivet. Här finns även Mariestads vision 2030 och arbetet

Läs mer

Kalmar kommuns årsredovisning 2014

Kalmar kommuns årsredovisning 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-03-04 KS 2015/0093 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns årsredovisning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015

budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 budget för växjö kommun med verksamhetsplan för 2014-2015 2013 Innehåll SID 4 5 7 9 11 13 17 19 20 22 23 31 32 33 34 VÄXJÖ KOMMUNS UTGÅNGSPUNKTER ARBETE OCH FÖRETAG BARN OCH UTBILDNING BYGGA OCH BO DEMOKRATI

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

i n l e d n i n g 1 Årsredovisning 2010 Örebro kommun

i n l e d n i n g 1 Årsredovisning 2010 Örebro kommun i n l e d n i n g 1 Årsredovisning 2010 Örebro kommun 2 i n l e d n i n g foto leif Johansson/bildarkivet.se Fakta om Örebro sjunde största kommunen Örebro är befolkningsmässigt landets sjunde största

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen

ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen ÅRSRAPPORT 2014 Kommunstyrelsen Växjö stationsområde Foto Lars-Åke Rapp 2015-01-27 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1 Osäkra fordringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 2 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Viktiga händelser 2013 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna?

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN ÅRSREDOVISNING 2014 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo och dess omvärld 6 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsikt 18 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2014 3

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2014 3 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Fem år i siffror 4 Kommunens organisation 5 Vart gick skattepengarna? 6 Vision 8 Förvaltningsberättelse 10 Samhällsekonomisk utveckling 11 Regional utveckling

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 STRÖMSTADS KOMMUN. Årets Nyföretagarkommun. Årets Turistkommun. Kosterhavets nationalpark

ÅRSREDOVISNING 2009 STRÖMSTADS KOMMUN. Årets Nyföretagarkommun. Årets Turistkommun. Kosterhavets nationalpark ÅRSREDOVISNING 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Kosterhavets nationalpark Årets Nyföretagarkommun 2009 Årets Turistkommun 2009 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande Korta fakta Organisationsöversikt Välfärdsredovisning

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning År 2013 i korthet... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Förvaltningsberättelse Allmän översikt... 4 Målområden... 7 Ekonomiskt utfall och ställning i korthet...

Läs mer

MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009

MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 Omslagsbild: Prisutdelning när Mora kommun utsågs till Årets ungdomskommun. Övriga bilder om inte annat anges: Sven-Erik Nilsson, Mora kommun Produktion: Riesbeck Reklam

Läs mer