3URMHNWUHGRYLVQLQJ9X[QDVOlUDQGHL6\GRVW²

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3URMHNWUHGRYLVQLQJ9X[QDVOlUDQGHL6\GRVW²"

Transkript

1 1 (1) 3URMHNWUHGRYLVQLQJ9X[QDVOlUDQGHL6\GRVW² %DNJUXQG Finansdepartementet (Enheten för kommunal ekonomi) beviljade kr till samverkansprojektet Vuxnas lärande i Sydost/Regional bibliotekskonsulent för ett år fr o m 1 mars Projektägare är Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost (Det senare omfattar Blekinge och Kronobergs län). Syftet med projektet är att främja vuxnas lärande vid de 25 kommunbiblioteken i de tre länen och att på sikt höja den genomsnittliga utbildningsnivån. Samverkansparter är, förutom projektägarna, universitet och högskolor, lärcenter, kommunala förvaltningar och politiska nivån, folkbildningen, Arbetsförmedling m fl. Ett år är kort i projektvärlden, så projektägarnas huvudmän har fyllt på projektkassan med ytterligare kr ( kr vardera) för att kunna förlänga projektet 3 månader. Det är den totala projekttiden hittills som redovisas i denna rapport, dvs 15 månader. 8SSVWDUW Projektledare rekryterades i slutet av 2003 med anställning fr o m 1 mars 2004 och arbetsplats vid Länsbibliotek Sydost i Växjö. För att få ett underlag på förväntningar och önskemål på projektet från kommunbiblioteken, genomförde projektledaren en enkät i april Enkäten redovisade dessutom var i processen kring vuxnas lärande respektive kommunbibliotek befann sig samt tekniska och personella resurser. %LODJRU(QNlWVDPW(QNlWVDPPDQVWlOOQLQJ Parallellt skedde kunskapsinhämtning, omvärldsbevakning av ämnesområdet samt marknadsföring av projektet. Dessa tre aktiviteter har fortsatt genom hela projekttiden bl a genom deltagande i flera konferenser, med ypperliga möjligheter även till nätverkande, främst nationellt..rqihuhqvhu)ronelogqlqj,7rfk/ludqgh6ljwxqd1hwohduqlqj5rqqhe\.udiwilow8ssvdod)oh[p WHQ(VNLOVWXQD Att ämnesområdet Vuxnas lärande är mycket aktuellt, har främst märkts genom en mängd rapporter och utredningar som presenterats inför och under året. Bibliotekslagen har skärpts med ikraftträdande 1 jan Skärpningen består i att offentliga bibliotek ska upprätta förvaltningsövergripande biblioteksplaner och de ska samverka. $UEHWVPHWRGHU I enlighet med resultatet av den inledande enkäten har dokumenten 6\IWHRFKGHOPnO samt cwjlughunrssodghwlooghopno diskuterats fram mellan projektledare och referensgrupp. Referensgruppen har bestått av kollegor från Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost inkl dess chefer samt inledningsvis även kollegor i EUprojektet Kuben i Region Kalmar med fokus på tillgänglighet för alla grupper i samhället. %LODJRU6\IWHRFKGHOPnOSURMHNW9X[QDVOlUDQGHL6\GRVWVDPWcWJlUGHUNRSSODGHWLOO GHOPnOSURMHNW9X[QDVOlUDQGHL6\GRVW

2 2 (2) Projektledaren har marknadsfört sig och projektet ut mot främst kommunbiblioteken, men även mot politiska sfären och folkbildningen och bjudit ut sig för konsultativa samtal och samarbeten. En hel del bibliotek har använt sig av konsultrollen i projektet, främst inom Länsbibliotek Sydosts område (Blekinge och Kronoberg). Kalmar läns kommunbibliotek hade egna projekt på gång under 2004, och där har projektet Vuxnas lärande i Sydost medverkat mer på en övergripande nivå kring visioner, problemformuleringar, planering och genomförande av seminarier, bibliotekschefsträffar, arbetsmöten mm. Vid de konsultativa besöken ute på biblioteken har projektledaren uppmuntrat till att bjuda in många intressenter kring bordet, dock minimum representanter från utbildningsförvaltningen utöver biblioteksföreträdare. Många frön har såtts kring utökade informationstjänster mot näringslivet och kommunens samtliga förvaltningar, men också för ökad samverkan mellan alla parter som jobbar med vuxnas lärande privata såväl som offentliga. Ingen kan orka investera i och klara av allt, men tillsammans kan man bilda en stark resurs i sin lokalregion. Omvärldsbevakning har varit en viktig del i projektledarens arbete, och under 2005 har hon en gång i månaden satt samman ett mycket enkelt nyhetsbrev med bäring på vuxnas lärande, en nyhetssammanfattning av den senaste månadens flöde på Internet m fl källor. Nyhetsbrevet har uppskattats eftersom det varit sållade nyheter, där man vet att de berör just vårt område. Man slipper sålla själv i det oerhörda informationsflöde som ständigt sköljer över oss. %LODJD([HPSHOSnQ\KHWVEUHY Till hösten planeras arbetsträff/seminarium speciellt för funktionen studiebibliotekarier i hela Sydost (Kalmar, Blekinge och Kronobergs län), vilket är nytt. Temat för dagen, 20 oktober, kommer att vara marknadsföring, eftersom många efterfrågat kompetensutveckling inom detta och biblioteken behöver ta mer plats i den kommunala organisationen, men också i kommunen som arena. Målet för dagen är att skapa en idébank på PR-aktiviteter att genomföra liksom att ta till sig grundprinciperna i all marknadsföring. Föreläsare blir Värnamo biblioteks nyligen Greta Rehnborgsprisbelönade biblioteks- respektive kulturchef, Monica Lembke och Bitte Wengert. Alla medborgare tror sig veta vad biblioteket kan erbjuda för tjänster, men få kan redogöra för det verkliga, aktuella utbudet. Det gäller också att locka nya grupper till biblioteket för att vi ska kunna höja bildnings- och utbildningsnivån i regionen. Vidare behöver biblioteket skapa starka allianser i samhället för en fortsatt framtidsinriktad utveckling. Hemsidorna vid Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost har uppdaterats med viktiga milstolpar inom projektet, och projektledaren har deltagit i chefsträffar och månadsmöten hos både Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost. Därigenom har idéer, oavsett verksamhetsområde, korsbefruktat de bägge verksamheterna. 6WXGLHUHVDWLOO/RQGRQRFK1RUZLFKPHGXSSI OMQLQJVWUlIIDU I början av december genomfördes en studieresa med 16 deltagare, bibliotekschefer, studiebibliotekarier, förvaltningschefer, bibliotekskonsulenter och politiker till London och Norwich. Syftet var att få intryck och idéer för förändringsarbete på hemmaplan dels från Idea Stores i östra London, dels från det efter brand återuppbyggda Norfolk and Norwich Millennium Library i Norwich. Idea Stores är Tower Hamlets förnyelse av 12 stadsdelsbibliotek som blir 7 nybyggda svaret på utmaningen till social inklusion av den stora invandrade befolkningen, den låga utbildningsnivån på

3 3 (3) medborgarna och massiv kritik mot de gamla biblioteken (avsides, hundraåriga, omoderna i resurser av alla slag, dåliga öppettider, ej lockande). Idea Stores har inbjudande exteriör och interiör och är lokaliserade till shoppingcenter, där mycket folk är i rörelse. De verkar enligt ett nytt koncept: Library, Learning, Leisure. Biblioteket i Norwich är hela regionens bibliotek som samverkar nära med BBC, kommunens övriga verksamheter såsom turism, näringsliv, utbildning mm ett fascinerande bygge med spännande verksamhet. Studiebesöket inleddes med ett besök hos MLA (ungefär motsvarande Kulturrådet) för att få en introduktion till den övergripande statliga satsning som skett på IT, bibliotek och livslångt lärande i hela Storbritannien, och då främst i England. Därefter tog vi steget ut i verkligheten. Resan var mycket komprimerad för att hålla kostnaderna nere och möjliggöra för så många kommuner som möjligt att delta. Vi hade två resdagar och två fullspäckade dagar i London/Norwich, vilka gav oerhört många intryck. Vi har därefter haft två återträffar under våren för att tillsammans smälta intryck och forma idéer att gå vidare med. Media intresserade sig för studieresan, så det blev en artikel i lokalpressen. %LODJD5HVHUDSSRUWRFKUHVHSURJUDP 6HPLQDULHUI UI UYDOWQLQJVOHGQLQJDU I april 2005 genomfördes tre seminarier för förvaltningsledningar i Sydostregionen. Vi inbjöd kommunerna efter storlek (antal invånare), då vi märkt att det normalt saknas forum för t ex större kommuner att diskutera gemensamma frågor, liksom för små och mellanstora. Programmet i övrigt var detsamma alla tre tillfällena, skillnaden var deltagarnas hemvist. Inbjudan gick ut till främst biblioteks- och kulturcheferna att i sin tur locka med sig de förvaltningschefer de samverkar mest med. Programmet bestod av distansföreläsning kring infrastruktur för det lärande samhället av Stefan Bedin, Living Labs, Västervik, föreläsning på plats kring bibliotekens roll i det lärande samhället av Johan Fridell, Ingenjörshögskolan i Jönköping, samt introduktion till nya biblioteksplanearbetet (föranlett av den skärpta lagstiftningen) av Christer Bergqvist, Regionbibliotek Kalmar. Christers föreläsning var på distans vid samtliga tillfällen, men han var deltagare fysiskt vid det ena seminariet. Totalt deltog ett 40-tal personer i seminariedagarna väl spridda över Sydostregionen. %LODJD3URJUDPEODGVDPWVDPPDQVWlOOQLQJXWYlUGHULQJ 5HVXOWDW Det låter sig inte göras att stämma av det övergripande syftet, att höja utbildningsnivån i regionen, efter endast 15 månaders projekttid. Vi kan inte heller säga att det vuxna lärandet har ökat vid VDPWOLJD bibliotek i regionen under dessa 15 månader tack vare projektet. Alla är inte i samma fas eller lika på hugget att agera, vilket t ex kan bero på att kommunen endast har en enda bibliotekarie tillika biblioteks- och kulturchef, som ska räcka till åt allt och alla. Flera bibliotek känner sig hotade av en sviktande kommunal ekonomi, vilket inte direkt föder energi för nya idéer, även om det är just där de behövs bäst. Men vi kan läsa av att kommunbiblioteken som grupp är rejält på gång med vuxnas lärande och att denna utveckling har förstärkts under projekttiden! Vi kan konstatera att framsteg har gjorts genom: o kompetensutveckling, o fokusering av frågan vuxnas lärande på kommunbiblioteken,

4 4 (4) o egna nätverksträffar för funktionen studiebibliotekarier (de är ofta ensamma i sin roll på sin arbetsplats), o studieresan till England för förändringsarbete inkl uppföljning, o i flera kommuner har projektledarens besök förmått deltagare från olika förvaltningar att sitta vid samma bord för första gången kring samverkansdiskussioner, o en del politiker har fått upp ögonen för vilken tillgång biblioteket är i den kommunala organisationen, o folkbildningen känner till projektet, liksom andra tangerande projekt, o samverkan med andra projekt, främst Lärsamverkan i Sydost o ökad marknadsföring från biblioteken mot näringsliv och vuxna studerande, o nyhetsbrev med bäring på vuxnas lärande o en funktion att vända sig till för tips eller konsultation, smått som stort, o idéer och erfarenheter har burits mellan regionerna genom projektledarens gränsöverskridande arbete. Det har varit en tillgång att projektledaren rekryterats utifrån. Hon har kunnat se på biblioteksverksamheten med andra ögon än den redan involverade personalen, och därmed kunnat sätta fingret på svagheter och styrkor. Vidare har det underlättat att projektledaren även är fritidspolitiker och därmed känner till och har förståelse för den politiska hanteringen, har varit och ibland fortfarande är studiecirkelledare samt har ett förflutet inom utbildningsvärlden på olika plan. Samtidigt finns det säkert hos en och annan bibliotekspersonal viss skepsis just för att projektledaren inte kommer från branschen, men det har inte märkts i det stora hela. Utifrånfördelarna har övervägt stort! 6WUlYDQDWWIRUWVlWWDSURMHNWHW Då den ursprungliga planen var ett treårigt projekt, och den hittillsvarande projekttiden upplevs för kort i förhållande till uppsatta mål, söker vi nu medel att fortsätta Vuxnas Lärande i Sydost i första hand ytterligare ett år. Bidragsansökningar har sänts till Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande (CFL), Sparbanksstiftelsen Kronan samt de tre högskolorna/universitetet i Sydost jämte de tre regionala huvudmännen. Projektmedel som beviljats av Kulturrådet till projekt Lärsamverkan i Sydost (se nedan) möjliggör indirekt en förlängning av projektet med några månader. cwhuvwnu Det som främst inte hunnits med under hittillsvarande projekttid är att mer aktivt bearbeta de lärcentra, vilka ännu inte har upprättat formellt samarbete med kommunbiblioteken; informera Länsarbetsnämnden och Försäkringskassan regionalt; informera företagarnätverk samt ytterligare bearbeta den politiska sfären jämte att helt enkelt fortsätta stödja och stärka genom fortsatt arbete i den riktning som skett hittills. Biblioteken och kommunerna är i olika skeden kring vuxnas lärande, en del med framskjutna positioner, andra har just börjat. Var och en måste mötas i sin takt i sin process. Vi tror mycket på korsbefruktning genom samarbete med projektet Lärsamverkan i Sydost, där samtliga biblioteksslag i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län verkar tillsammans för bl a gemensam kompetensutveckling och policy. Ansökan angående projektbidrag för denna samverkan har sänts till Statens Kulturråd (KUR) och BIBSAM (under Kungliga Biblioteket).

5 (NRQRPLVNUHGRYLVQLQJ Ingående resurser i projektet var urpsprungligen Finansdepartementet: kr Huvudmännen (regioner/landsting): kr Totalt: kr Deltagande kommuner betalar sina respektive rese-/kursavgifter. Projekt Vuxnas lärande i Sydost 5 (5) För att kunna förlänga projektet i en första omgång från 12 till 15 månader, tillförde de tre huvudmännen 3x kr. För månad tillfördes kr. Under denna period bidrog deltagande kommuner till seminarieavgifter., YULJWKlQYLVDVWLOOELODJRUQDHNRQRPLVNWXWIDOOPnQDGHUUHVSHNWLYHPnQDGHU VRPVlQGVLQWLOO)LQDQVGHSDUWHPHQWHWHIWHUI UVWDYHFNDQLDXJXVWLHIWHUVRPYLYLOO LQNOXGHUDKHODGHQKLWWLOOVYDUDQGHSURMHNWSHULRGHQPHGVDPWOLJDERNI UGDSRVWHU 7DFN Regionbibliotek Kalmar och Länsbibliotek Sydost med huvudmän och omgivande regioner samt projektledare Britt-Louise Berndtsson vill här framföra ett stort tack till Finansdepartementet för möjligheten att starta och bedriva projekt Vuxnas Lärande i Sydost under de inledande 15 månaderna. Det har burit frukt och känts meningsfullt för inblandade parter. Återstår att skörda även slutmålet en höjd utbildningsnivå i Sydostregionen! Kalmar 30 juni 2005 Christer Bergqvist Regionbibliotekarie / projektägare Regionbibliotek Kalmar Box KALMAR %LODJRU Enkät hos kommunbiblioteken Enkätsammanställning Syfte och delmål projekt Vuxnas Lärande i Sydost Åtgärder kopplade till projekt Vuxnas Lärande i Sydost Exempel Nyhetsbrev Reseprogram London Norwich Reserapport London Norwich Program seminarium Framtidens lärande landskap Utvädering seminarium Framtidens lärande landskap

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Prosit! må det gagna. Verksamhetsutveckling över förvaltningsgränser

Prosit! må det gagna. Verksamhetsutveckling över förvaltningsgränser Rebecca Bachmann, Ulla Larsson, Karin Sundström Projektägare Regionbibliotek Stockholm karin.a.sundstrom@stockholm.se rebecca.bachmann@stockholm.se ulla.larsson@dll.se 2010 Prosit! må det gagna. Verksamhetsutveckling

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Kundorienterad biblioteksverksamhet

Kundorienterad biblioteksverksamhet Kundorienterad biblioteksverksamhet en jämförelse mellan bibliotek och lärcentra i Sverige och England Rapport LiTH-IKP-R-1379 Anette Hallberg, MSc. Avdelningen för kvalitetsteknik/ikp Linköpings universitet

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011 Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande -2011 Antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 19 Gemensam vision: Alla invånare i Ljungby kommun

Läs mer

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län - en lägesrapport Viveca Nyström VN arkiv bibliotek Februari 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Uppdraget... 3 1.2 Frågeställningar...

Läs mer

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län Slutrapport FUTURUM.KOM förändringsarbete genom marknadskommunikation Blekinge län Kronobergs län Kalmar län 2010-2012 Redaktörer: Lisa Lundqvist och Maria Lundqvist Övriga skribenter: Christer Bergqvist,

Läs mer

REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser

REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser 1 (5) Bidragsmottagare Organisationsnummer Regionförbundet i Kalmar län 222000-0984 Adress Uppgiftslämnare Box 762 Postnummer Ort 391

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Utvecklande samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektet Utvecklande Samverkan hade som idé

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Slutrapport Utvärdering av samarbetet mellan biblioteken i Östergötland

Slutrapport Utvärdering av samarbetet mellan biblioteken i Östergötland Slutrapport Utvärdering av samarbetet mellan biblioteken i Östergötland Av Eva Bergstedt, frilandsjournalist, på uppdrag av Länsbibliotek Östergötland Våren 2003 fick Länsbibliotek Östergötland i uppdrag

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Gränser för samverkan

Gränser för samverkan Gränser för samverkan En lärande utvärdering av Yrkeshögskola Hälsingland 2009-2012 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Gränser för samverkan En lärande utvärdering av Yrkeshögskola Hälsingland

Läs mer

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport december 2005 Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport Bibliotekssamverkan i Norrland hösten 2005 Inledning Slutrapportens syfte är att sammanställa aktiviteter, resultat och erfarenheter

Läs mer

Avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas

Avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas Sid 1 (37) Projektnamn KUB Avstämningsrapport efter genomförd mobiliseringsfas Rapportering av mobiliseringsfasen Vilken verksamhet har bedrivits under projektets mobiliseringsfas? Länsbiblioteken beslöt

Läs mer

att bygga kunskap på distans framsteget 19

att bygga kunskap på distans framsteget 19 att bygga kunskap på distans framsteget 19 Innehåll 2 förord 4 distansutbildningar 10 småbarnsföräldrar 14 borås ny lånedisk 16 göteborgs stadsbibliotek unga vuxna och nätet 19 ewa wahlgren framtidens

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Redovisning av deluppdrag i regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar N 2009/8901/ENT (delvis) Tillväxtverket dnr 012-2010-2662

Läs mer

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Projekt Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 2010 Slutrapport Internet För Alla Anne Hederén Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta & nöje: Internetguidning

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Gullvor Elf, Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin & Karen Nowé Hedvall Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Högskolan i Borås Sammanfattning

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer