Kommunfullmäktige. Kommunala förbund. Kommunala bolag. Gemensamma nämnder. Revision. Valnämnd. Bildningsnämnd. Bildningsförvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige. Kommunala förbund. Kommunala bolag. Gemensamma nämnder. Revision. Valnämnd. Bildningsnämnd. Bildningsförvaltning"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Bildningsnämnd Bildningsförvaltning Bygg- och miljönämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Kommunstyrelse Kommunledningskontor Socialnämnd Socialförvaltning Kommunala förbund Kalmarsunds gymnasieförbund Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås (RFET) Kommunala bolag Torsås Bostads AB (TBAB) Torsås Fastighets AB (TFAB) Torsås Fjärrvärmenät AB Gemensamma nämnder Överförmyndarnämnd Med värdkommun Nybro i samarbete med Emmaboda och Uppvidinge Organisationsskiss Upprättad Omslagsbild: Vitsippor i bokskogen (Bergkvara) Organisationsskiss Upprättad

3 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Inledning och måluppfyllelse...5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...6 Kommunens Kvalitet i Korthet...8 Så användes dina skattepengar...9 Miljöbokslut...10 Intern kontroll...11 Förvaltningsberättelse Kommunfullmäktiges mål och uppdrag...14 Måluppfyllelse nämnder...16 Indikatorer...17 Årets viktigaste händelser...18 Omvärldsanalys...19 Finansiell analys...20 Personalredovisning...25 Driftredovisning...28 Investeringsredovisning...29 Sammanställd redovisning...30 Framtidsbedömning...31 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen...34 Bygg- och miljönämnden...36 Tekniska nämnden...38 Socialnämnden...40 Bildningsnämnden...42 Revisionen...44 Överförmyndarnämnden...45 Torsås Fastighets AB/Torsås Bostads AB...46 Torsås Fjärrvärmenät AB...47 Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås (RFET)...48 Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR)...49 Kalmarsunds Gymnasieförbund...50 Ekonomisk redovisning Redovisningsprinciper...52 Resultaträkning...54 Balansräkning...55 Finansieringsanalys...56 Notförteckningar...57 Resultaträkning VA...61 Balansräkning VA...62 Övrigt Definitioner...64 Ordlista...66 Torsås kommun årsredovisning

4 Inledning Femårsöversikt Femårsöversikt T Allmänt Antal invånare Utdebitering 32,05 32,05 32,30 32,30 32,30 Varav kommunen 21,84 21,84 21,43 21,43 21,43 Budgetomslutning Verksamhetens nettokostnader, mnkr 328,2 333,5 334,1 335,3 353,6 Därav personalkostnader, mnkr 243,9 246,3 258,8 261,1 278,3 Nettoinvesteringar, tkr 14,0 24,2 29,1 7,4 11,0 Resultat Årets resultat, mnkr 5,2 4,7 6,1 2,9 6,0 Tillgångar och skulder Tillgångar, mnkr 269,2 279,1 316,8 263,1 279,4 Per invånare, tkr 38,7 40,5 46,2 38,2 40,3 Avsättningar och skulder 143,6 148,8 180,4 123,8 133,4 Per invånare, tkr 20,6 21,7 26,3 18,0 19,3 Eget kapital, mnkr 125,6 130,3 136,4 139,3 146,0 Per invånare, tkr 18,0 18,9 19,9 20,3 21,1 Långfristiga skulder 53,7 78,4 95,1 44,7 42,7 Per invånare 7,7 11,4 13,9 6,5 6,2 Finansiering Skatteintäkter, mnkr 234,3 238,0 238,6 245,1 246,6 Kommunal utjämning, mnkr 96,4 96,9 98,9 94,2 108,4 Övriga intäkter, mnkr 5,0 7,2 6,1 4,4 5,1 Nyckeltal Nettokostnadsandel, % 98,5 98,6 98,2 99,2 98,1 Likviditet, % 92,3 122,1 131,6 192,3 186,7 Soliditet exkl. pensionsskuld, % 46,7 46,7 43,1 52,9 52,2 Självfinansieringsgrad, % Torsås kommun årsredovisning 2014

5 Inledning Inledning och måluppfyllelse Inledning och måluppfyllelse Ett av kommunens grundläggande uppdrag är att tillhandahålla service och välfärdstjänster. Kommunen erbjuder en bred och omfattande verksamhet där skola, vård och omsorg är de största områdena. För tionde året i rad redovisar Torsås kommun ett överskott. Årets resultat uppgår till 6 mnkr, vilket är 2,4 mnkr bättre än budgeterat resultat. I en sund ekonomi ska det finnas ett överskott för investeringar. Årets måluppfyllelse Kommunkoncernen planerar, leder, följer upp och bedömer verksamheten utifrån det två perspektiven hållbar utveckling och effektiv organisation. Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Effektiv organsation visar inåtriktat hur kommunkoncernen ska genomföra sitt uppdrag. Indikatorerna är viktiga vid bedömningen hur målen uppnås. Den långsiktiga styrningen med kommunfullmäktiges strategiska mål påbörjades Nämndernas totala måluppfyllnad av uppdrag 2014 visar att det kvarstår arbete för måluppfyllelse av uppställda strategiska mål för mandatperioden. God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska kommunen varje år bedöma om lagens krav på god ekonomisk hushållning uppfylls. Torsås kommun uppfyller kraven genom en ekonomi i balans. Med en stark ekonomi över tid kan vi fortsätta bygga en trygg och hållbar framtid. En samlad bedömning är att det kvarstår arbete för att klara måluppfyllelsen för hållbar utveckling och effektiv organisation. God ekonomisk hushållning Finansiellt perspektiv D1. Måluppföljning kommunen totalt Påbörjade (56) Ej påbörjade (13) Avslutade (9) Verksamhetsperspektiv Måluppfyllelseperspektiv Generationsperspektiv Resursutnyttjandeperspektiv Torsås kommun årsredovisning

6 Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Kommunstyrelsens ordförande har ordet För andra året i rad ökar invånarantalet i Torsås kommun. En stabil och positiv befolkningsutveckling är bland våra främsta mål och befolkningsökningen bidrar till ökad framtidstro fortsätter den långa sviten med positivt ekonomiskt resultat i kommunen. Positiva resultat och kontroll på kostnadsutvecklingen är nödvändigt för att klara nödvändiga investeringar och satsningar i framtiden. Inför 2014 ökade kommunens intäkter genom förändring av det kommunala utjämningssystemet, vilket har köpt kommunen tid att strukturerat arbeta med servicekvalitet och effektiviseringar i organisationen för att möta kommande utmaningar. För verksamhetsåret 2014 kan vi konstatera att måluppfyllelsen av fullmäktiges beslutande mål är för låg och att budget och måldokumenten inte varit tillräckligt styrande i verksamhetsplanering och kvalitetsuppföljning. Därför fattas beslut om budget/plan redan i juni av kommunfullmäktige för att budget för en bättre styrning och planering för hela verksamhetsåret och planperioden. Socialnämnden har ett fortsatt mycket stort underskott Inför 2015 finns förvaltningschef på plats och ordinarie områdeschefer, som tillsammans med nämnd och kommunstyrelse har en viktig och långsiktig uppgift att skapa stabilitet och följsamhet. När budget för 2015 beslutades i november tillfördes socialnämnden ytterligare 4,3 miljoner för äldreomsorgen och har nu förutsättningarna på plats att erbjuda en god välfärd och omsorg. Bland de större besluten som fattades under året som måste nämnas är beslutet om att bygga det nya högstadiet på Torskolan. Och byggstarten av tolv nya lägenheter i Torsås med det nya trygghetsboendet vid Badhusgatan. För att klara av att växa i befolkning kommer kommunen fortsätta satsa på attraktiva boendemiljöer och kvalitet i den kommunala servicen för att förstärka möjligheterna till ett gott liv i en livskraftig kommun. Avslutningsvis vill jag rikta mitt tack till alla medarbetare och medborgare för året som har gått och för det viktiga som arbete utförts under året. Henrik Nilsson Bokor Kommunstyrelsens ordförande 6 Torsås kommun årsredovisning 2014

7 Inledning Politisk mandatfördelning Torsås kommun Politisk mandatfördelning Torsås kommun Sverigedemokraterna Torsåspartiet Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Socialdemokraterna Kristdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet liberalerna Moderata samlingspartiet Moderaterna (M) 3 Centern (C) 10 Folkpartiet (FP) 2 Kristdemokraterna (KD) 1 Socialdemokraterna (S) 11 Vänsterpartiet (V) 1 Miljöpartiet (MP) 1 Sverigedemokraterna (SD) 6 Summa 35 Torsås kommun årsredovisning

8 Inledning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2014 Kommunens Kvalitet i Korthet Tillgänglighet Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med en handläggare för att få svar på en enkel fråga Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket i kommunen har öppet utöver tiden på vardagar Antal timmar/vecka som kommunen har öppet i simhallen utöver tiden på vardagar Väntetid för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten vid önskat datum Väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats Handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Torsås kommun Sverige genomsnitt 76 % 83 % 50 % 49 % 90 % 86 % 9 tim/v 13 tim/v 30 tim/v 26 tim/v 24 dagar 21 dagar 63 dagar 52 dagar 13 dagar 16 dagar Trygghet Antal olika vårdare som besöker en äldre person, med hemtjänst, under 14 dagar 15 st 15 st Antal barn per personal i förskolorna. 3,7 4,3 Effektivitet Andel elever i årskurs 6 som uppnår skolverkets krav i nationella prov Andel elever i årskurs 3 som uppnår skolverkets krav i nationella prov 95 % 92 % 54 % 68 % Andel behöriga elever till nationellt program på gymnasiet 84,8 % 86,4 % Brukarnas nöjdhet med den hemtjänst de erhåller Index 91 Index 91 Delaktighet och information Hur bra är kommunens webbinformation. Andel hittade svar på 200 frågor 75 % 78 % Samhällsutveckling Andel inköpta ekologiska livsmedel 23 % 20 % Pilarna visar utvecklingen i Torsås kommun jämfört med tidigare år. Pil upp indikerar en förbättring. Billigare förutsätts vara bättre (effektivare) och om kostnaden ökar ger det en pil nedåt. 8 Torsås kommun årsredovisning 2014

9 Inledning Så användes dina skattepengar Så användes dina skattepengar Under 2014 betalade varje invånare i Torsås kommun i genomsnitt kronor i skatt till kommunen. För att få fram det beloppet räknas alla invånare även barn och ungdomar samt andra grupper som normalt inte betalar någon skatt. Kommunen fick även statsbidrag på kronor per invånare. Totalt fördelades det följaktligen kronor per person till olika verksamheter. Fritidsverksamhet...2 % Förskola och fritidshem...9 % Gator, vägar, parker...2 % Grundskola inkl. särskola...21 % Gymnasieskola och vuxenutbildning... 8 % Individ och familjeomsorg...4 % Kultur...1 % Miljöskydd...1 % Politisk verksamhet...1 % Räddningstjänst...2 % Turism och näringsliv...1 % Vård och omsorg...34 % Central och lokal ledning och administration... 7 % Övrigt...7 % Förskola och fritidshem Förskoleverksamhet för barn 1-5 år bedrivs i form av förskola eller pedagogisk verksamhet (familjedaghem). Förskola finns i samtliga tätorter. Det finns även öppen förskola i Torsås. Grundskola inkl. särskola Grundskola år 0-6 bedrivs på samtliga fyra tätorter: Torsås, Gullabo, Söderåkra och Bergkvara. I Torsås bedrivs det även undervisning för elever i år 7-9. Gymnasieskola och vuxenutbildning Gymnasieskolan i kommunen bedrivs dels genom Mjölnergymnasiet som drivs av Kalmarsunds gymnasieförbund och dels genom kommunens eget Korrespondensgymnasium där cirka 450 elever studerar på Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Humanistiskt program och Ekonomiprogrammet. Individ och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen (IFO) ansvarar för ekonomiskt bistånd, råd, stöd och insatser vid missbruk och beroende, familjerätt samt råd och stöd och insatser till barn, ungdomar och deras familjer. Vård och omsorg Verksamheten inom äldreomsorgen består av särskilda boendeformer, hemtjänst, korttidsplatser samt träffpunkter. Totalt finns det cirka 80 särskilda boendeplatser och två enheter Lunnagatan 1 och Solgläntan. Kommunen har ansvaret för hälso- och sjukvård för de som bor i särskilt boende eller på korttidsvistelse, har behov av hälsooch sjukvårdsinsatser i hemmet (hemsjukvård, hemrehabilitering) eller vistas i dagverksamhet. Kommunen ansvarar även för skötsel av gator, vägar och parker, kollektiv- och färdtjänsttrafik vilket administreras av Kalmar Läns Trafik, räddningstjänst där kommunen har ett samarbete med Emmaboda kommun och fritidsverksamhet i form av till exempel fritidsgårdar och bollhall. Fritidsföreningarna erbjuder fotboll, innebandy, skytte, ridning, bordtennis med mera. Det finns även kulturverksamhet med kulturföreningar, konst, hantverk och musik som bärande inslag. Andra verksamheter är turism och näringsliv samt miljöskydd. Torsås kommun årsredovisning

10 Inledning Miljöbokslut Miljöbokslut Kommunens övergripande strategiska mål inom hållbar utveckling innebär att verksamheternas arbete ska vara ekologiskt hållbart, energieffektiva och bidra till en god livsmiljö. Kommunen ska också arbeta för att alla invånare ska få en ökad uppfattning och själva kunna bidra till minskad klimatpåverkan och förbättrade livsmiljöer. Kommunen ska aktivt bidra till att utveckla det goda regionala miljöarbetet. Ur dessa strategiska mål med miljömässiga värden har två uppdrag lyfts fram för att arbeta med. Dels Fossilbränslefri kommun 2030 och dels Öka andelen närproducerade livsmedel i kosten. Uppdraget att öka andelen närproducerat ligger på Bildningsnämnden och Socialnämnden. Fossilbränslefri kommun 2030 Kommunens arbete för att nå en fossilbränslefri kommun 2030 fick en skjuts framåt då kommunfullmäktige, den 17 mars 2014, antog en utvecklingsplan för fossilbränslefria resor med tillhörande klimatkompensering för kommunens samhällsbetalda resor. Detta innebär att en plan finns att ersätta fossilberoende fordon till fordon med förnybara bränslen. Kommunen ska även jobba aktivt för att hålla och medverka i resefria möten. TFAB och TBAB arbetar kontinuerligt med energieffektivisering, samt att minska oljeanvändningen som huvuduppvärmning. TBAB beräknar att gå från m 3 till 1,5-2 m 3 /år när arbetet är klart. Oljan kommer dock att finnas kvar som spets för att klara av de kalla dagarna under året. Det har även under året bytt ut gamla värmepumpar mot nya effektivare. TFAB:s första eldrivna bil skaffades under året inom driftverksamheten. Miljöprojekt Kommunen jobbar aktivt med olika projekt som leder till en förbättrad miljö. Nedan följer ett axplock över vad förvaltningarna arbetat med under Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat ett LOVA-projekt samtidigt som energieffektiviseringsstödet avslutades. Socialnämndens E-hälsa är en kvalitetsförbättring för både personal och brukare inom hemtjänsten som pågick 2014 och kommer att fortsätta Bildningsnämnden arbetar med att infria målet att alla förskolor ska arbeta under Grön flagg. Under året har fyra förskolor arbetat aktivt med Grön flagg, samtidigt som Leaderprojektet naturvandringslabb på naturförskolan Kråkan pågått. Skolan har genomfört biotopvård i ett av vattendragen i kommunen. På Torskolan har projektet Släng INTE maten! del 2 genomförts. Närproducerade livsmedel En regional upphandling har nyligen genomförts där fokus ligger på både närproducerat och kravmärkning av råvaror, till exempel köps det bara in svenskt kött. Under 2014 ligger den ekologiska andelen på 31 procent. Upphandlingen har också ökat möjligheten till mindre och närliggande distributörer. T2. Nyckeltal Specifik bruttoenergianvändning lokaler (kwh/kvm)* 201,7 195,6 178,7 Specifik elanvändning lokaler (kwh/kvm)* 80,1 75,2 70,3 Andelen miljöbilar (%) Energianvändningen i personbilsflottan (inkl. lätt lastbil) (kwh/km) 0,74 (0,77) 0,66 (0,7) 0,63 (0,55) Fordonskilometer i tjänsten, personbil (km/årsarbetare) Mängd inköpt kopieringspapper (kg) Andel pågående miljörelaterade projekt som drivs i kommunens regi (st) Fjärrvärmeleveranser per invånare (kwh/invånare) *Ej normalårskorrigerade på dessa nyckeltal då de är beroende på vädret. Torsås kommun årsredovisning 2014

11 Inledning Intern kontroll Intern kontroll Kommunens nämnder är inför nämnden ansvariga för den egna internkontrollen inom sitt respektive område. Genom uppsiktsplikten har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar och en samordnande roll för intern kontroll inom hela kommunen. Arbetet följer reglementet för intern kontroll. Samtliga nämnder har rapporterat 2014 års uppföljning av utförda kontroller. Intern kontroll är ett viktigt kvalitetsverktyg där visade avvikelser är en möjlighet till förbättring och där kontroller oavsett avvikelser eller brister ger en bra avstämning. De områden som har varit gemensamma för nämnderna under året är: Finns rutin för att minska sårbarheten i organisationen vid sjukdom eller annan frånvaro? Finns rutin och följs delegationsordning? Finns rutin och följs gällande sekretesslagstiftning? Finns fastställda rutiner för ärendehantering och/eller blir ärenden försenade/glömda? En sammanfattad bedömning är att det finns rutiner och att dessa följs. Nämnderna har även har haft i uppdrag att ta fram egna internkontrollplaner med begränsat antal kontrollmoment. I nämndernas utförliga verksamhetsberättelser finns även utfallet för arbetet med internkontroll, vilka finns att se på vår webbplats Torsås kommun årsredovisning

12 Kent Frost, Roland Swedestam och Håkan Algotsson på Personaldagarna i Torsås Folkets hus, april Torsås kommun årsredovisning 2014

13 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Kommunfullmäktiges mål och uppdrag...14 Måluppfyllelse nämnder...16 Indikatorer...17 Årets viktigaste händelser...18 Omvärldsanalys...19 Finansiell analys...20 Personalredovisning...25 Driftredovisning...28 Investeringsredovisning...29 Sammanställd redovisning...30 Framtidsbedömning...31 Torsås kommun årsredovisning

14 Förvaltningsberättelse Kommunfullmäktiges mål och uppdrag Kommunfullmäktiges mål och uppdrag Mål Hållbar utveckling Miljö Kommunens verksamheter ska vara ekologisk hållbara, energieffektiva och bidra till god livsmiljö. Kommunen ska verka för att alla invånare i ökande omfattning bidrar till minskad klimatpåverkan och förbättrade livsmiljöer. Kommunen ska aktivt bidra till att utveckla det goda regionala miljöarbetet. Invånare Torsås ska vara en attraktiv kommun som erbjuder alla ett gott liv. Invånarna ska ha tillgång till god kommunal service som kännetecknas av ett professionellt och personligt bemötande. Bygger på alla människors lika värde. Delaktighet och påverkansmöjlighet ska prägla kommunens samspel med invånare och organisationer i syfte att fördjupa de demokratiska värdena. I samspel med övriga aktörer ska kommunen inom fem år ha skapat en positiv och stabil befolkningsutveckling. För att förstärka landsbygdens utveckling och invånarnas behov av snabb och trygg kommunikation ska kommunen verka för att samtliga invånare år 2020 har tillgång till minst 100 Mbit bredband. Kommunen ska sträva efter att skapa ett attraktivt näringslivsklimat i samarbete med företagare och innovatörer för att gynna tillväxt och utveckling. Vi ska verka för att Torsås kommuns invånare ska bli goda ambassadörer för sin hembygd. Mål Effektiv organisation Medarbetare Kommunen ska ha trygg, säker och bra arbetsmiljö för alla anställda. Kommunen ska erbjuda alla anställda dialog och delaktighet i kommunens utveckling. Personalen ska uppleva att Torsås kommun är en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarens viktigaste uppgift är att ge kommunens invånare bästa möjliga service. Verksamhet och ekonomi Kommunens verksamheter ska producera varor och tjänster som är stabila, trygga, kostnadseffektiva och med god kvalitet. Verksamheterna ska sträva efter en utveckling som möter invånarnas ökande servicebehov. Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning vilket innebär att det finns ekonomisk kraft att möta innevarande och framtida utmaningar. All ledning och styrning sker med utgångspunkt från invånarnas, politikens och personalens bästa. Kompetenta chefer, bra ledarskap och klokt beslutsfattande grundar en hög måluppfyllelse. All verksamhet ska genomföras med optimal resursanvändning och effektiva processer. 14 Torsås kommun årsredovisning 2014

15 Förvaltningsberättelse Kommunfullmäktiges mål och uppdrag Uppdrag Hållbar utveckling Miljö Fossilbränslefri kommun (Alla) Ökad andel närproducerade livsmedel i kosten. (BIN, SN) Invånare Fler företag i privat sektor. (KS) Breddad arbetsmarknad. (KS) Fler arbetstillfällen. (KS) Fler i självförsörjning. (SN) Ökad kvalitet via samverkan med högskola och universitetet. (Alla) Ökad tillgänglighet till kommunala tjänster. (Alla) Ökad samverkan mellan kommun och föreningsliv. (Alla) Ökad satsning på landsbygdsutveckling. (KS) Ökat antal kollektivresor. (KS) Nytt bostadsområde. (KS, BMN) Utbyggnad av bredband. (KS) Länets tryggaste kommun. (Alla) Kvalitetsgarantier för invånare. (Alla) Ökat medborgarinflytande. (Alla) Äldreomsorgens brukarindex ska öka. (SN) Uppdrag Effektiv organisation Medarbetare Organisationen ska kännetecknas av trygg arbetsplats, öppet klimat och kommunens mål ska vara kända i veksamheten. (Alla) Ökad frisknärvaro. (Alla) Respektive förvaltning ska uppdatera sin del av hemsidan minst en gång i veckan. (Alla) Planerad kompetensutveckling. (Alla) Verksamhet och ekonomi För att uppnå en ekonomi i balans på alla nivåer i organisationen krävs budgeterade reserver och handlingsberedskap för väntade och oväntade händelser. (Alla) Budgetföljsamhet. (Alla) Torsås kommun årsredovisning

16 Förvaltningsberättelse Måluppfyllelse nämnder Måluppfyllelse nämnder D2. Måluppföljning Kommunstyrelsen D5. Måluppföljning Socialnämnden Påbörjade (12) Ej påbörjade (7) Avslutade (1) Påbörjade (13) Ej påbörjade (0) Avslutade (3) D3. Måluppföljning Bygg- och miljönämnden D6. Måluppföljning Bildningsnämnden Påbörjade (13) Ej påbörjade (1) Avslutade (0) Påbörjade (7) Ej påbörjade (3) Avslutade (5) D4. Måluppföljning Tekniska nämnden Påbörjade (11) Ej påbörjade (2) Avslutade (0) 16 Torsås kommun årsredovisning 2014

17 Förvaltningsberättelse Indikatorer Indikatorer T3. Befolkningsutveckling bättre än prognos Utfall Källa: SCB T4. Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Index Källa: Medborgarundersökning T5. Vid nästa medarbetarenkät ska organisationsindex ligga över Index Källa: Medarbetarundersökning T6. Hur stor del av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? % T7. Miljögodkända personbilar inom kommunkoncernen % T8. Nöjdhetsindex på äldreboende ska öka. Källa: KKiK Index T9. Indikatorer från SALSA Källa: Medborgarundersökning År Faktiskt genomsnittligt meritvärde åk 9 grundskolan Modellberäknat beräknat värde åk 9 grundskolan Residual Källa: Skolverket Källa: KKiK Torsås kommun årsredovisning

18 Förvaltningsberättelse Årets viktigaste händelser Årets viktigaste händelser Det har varit ett händelserikt år. Här sammanfattas några av årets viktiga händelser. Trendbrott, befolkningsökning med 46 personer. Nytt politiskt styre. Ökad fokusering på mål, styrning och resultat. En ny skola är beslutad samtidigt som befintliga skolor och andra verksamhetslokaler är i behov av renovering. Torsås Bostads AB har påbörjat byggnation av tolv lägenheter i ett så kallat trygghetsboende med inflyttning Nytt asylboende på Möre Hotell. Utredning och omstrukturering av socialförvaltningen. Upphandling av ekonomisystem och telefoni som tjänst. Ny socialchef och personalchef. För att komma tillrätta med den ökande sjukfrånvaron har ett antal insatser gjorts. Ett nytt samverkansavtal har arbetats fram under året. Papperslösa sammanträden introducerades. 18 Torsås kommun årsredovisning 2014

19 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Omvärldsanalys Omvärldsanalysen omfattar företeelser och förändringar som organisationen i regel har svårt att påverka och som den därför har att anpassa sig till. Sådana faktorer kan till exempel vara riksdags- och myndighetsbeslut, demografisk utveckling, den geopolitiska situationen samt läget på finans- och arbetsmarknader. Förväntningar om förbättrad tillväxt 2015 De senaste åren har tillväxtprognoserna i EU-området skruvats ned vid ett antal tillfällen. Obalanserna i världsekonomin är stora, den nordamerikanska ekonomin uppvisar god tillväxt medan Kina saktar in och EU-området har ännu inte lyckats lyfta från en flerårig skral tillväxt. Geopolitiska faktorer som till exempel Ukrainakrisen spär på osäkerheten. Centralbankernas aggressiva räntesänkningar och beslut om köp av statsobligationer kan i kombination med ett lägre oljepris dock lägga en grund för en förbättrad tillväxt under SKL:s prognos är att svensk BNP växer med 2,9 procent under Den svenska arbetsmarknaden har på senare tid utvecklats bättre än BNP men den kraftiga ökningen av arbetskraft har inneburit att arbetslösheten dröjer sig kvar kring åtta procent. Under de kommande åren beräknas dock arbetslösheten minska, SKL:s prognos är att den 2016 uppgår till 6,5 procent. Den låga inflationen har drivit ner centralbankernas styrräntor. Den svenska penningspolitiken förväntas inte stramas åt förrän 2016 men ECB förväntas hålla ner euroräntan ytterligare ett tag. Prognosen för de närmsta åren är att ekonomin kommer att befinna sig i en återhämtningsfas och att det reala skatteunderlaget därmed växer snabbt, med två procent under 2015 och 1,5 procent året därpå. Skatteunderlaget har klarat sig förvånansvärt bra under den blygsamma tillväxten främst tack vare den starka ökningen av antalet arbetstimmar. Befolkningen i Torsås Befolkningen i Torsås har ökat med 46 personer och uppgår för närvarande till Födelsenettot (antalet födda minus antalet döda) är negativt, -18, medan det finns ett inflyttningsöverskott på 66. Källa: SCB:s hemsida T10. Nyckeltal för den svenska ekonomin (Procentuell förändring) BNP 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 Arbetslöshet 8,0 7,9 7,4 6,6 6,5 KPI 0-0,2 0,6 2,1 3,2 Realt skatteunderlag 1,5 1,6 2,4 1,8 1,5 Timlön, nationalräkenskaperna 2,0 2,0 3,0 3,2 3,4 Källa: SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) cirkulär 14:59 Torsås kommun årsredovisning

20 Förvaltningsberättelse Finansiell analys Finansiell analys God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv För att nå god ekonomisk hushållning inom kommunens verksamhet ska all verksamhet planeras och bedrivas ur tre perspektiv: God ekonomisk hushållning ur ett generationsperspektiv: kommunens verksamhet ska bedrivas på ett sätt som säkerställer att kommande generationer får en bra kommunal service. God ekonomisk hushållning ur ett resursutnyttjandeperspektiv: kommunens verksamhet ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt, så att maximal nytta erhålls med minsta möjliga resursåtgång. Det ställer krav på kommunen att ständigt utveckla och förbättra den verksamhet som finns. God ekonomisk hushållning ur ett måluppfyllelseperspektiv: de resurser som finns tillgängliga ska användas på ett sätt som gör att verksamheten når kommunens övergripande mål och inriktning. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv Torsås kommun ska ha en god ekonomisk hushållning: Genom att begränsa nettokostnaderna till högst 98 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning över en konjunkturcykel. Se D7. Målet innebär en resultatnivå på cirka 7 mnkr. Sett över femårsperioden har inte kommunen nått upp till målet. Genom att självfinansiera de skattefinansierade investeringarna till 100 procent över en konjunkturcykel, se D8. Investeringstakten har varit mycket låg den senaste femårsperioden och målet har uppnåtts. Det konstaterade resultatet blev tkr, se D9. D8. Självfinansieringsgrad (%) D7. Nettokostnadsandel (%) D9. Resultat (mnkr) Torsås kommun årsredovisning 2014

21 Förvaltningsberättelse Finansiell analys Avstämning mot balanskravet Enligt KL 8 kap 5 ska negativt resultat vara återställt senast tre år efter bokslutsåret. Torsås kommun har tio år på rad visat ett positivt resultat. T11. Avstämning mot balanskravet (mnkr) Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Årets resultat +5,2 +4,7 +6,1 +2,9 +6,0 Synnerliga skäl 0 0-2,5 +7,4 +0,1 Justerat resultat +5,2 +4,7 +3,6 +10,3 +6,1 Ackumulerat resultat +13,8 +18,5 +22,1 +32,4 +38,5 Under synnerliga skäl enligt KL 8 kap ingår i bokslut 2014: Särskilda underhållsåtgärder eller andra samhällsviktiga utvecklingssatsningar 108 tkr. Likviditet De likvida medlen uppgick vid årsskiftet till 46,9 mnkr, vilket är 10,9 mnkr mer än föregående år. Ingen nyupplåning har gjorts. De kortfristiga fordringarna har minskat med 0,6 mnkr. T12. Fördelning checkkredit (mnkr) Kommunen 17,0 Bergkvara Hamn & Stuveri AB 0 Torsås Bostads AB (TBAB) 2,0 Torsås Fastighets AB (TFAB) 1,0 Koncernens checkkredit på 20 mnkr har under året fördelats inom koncernen. Medelräntan har under året varit för inlåning 0,61 procent och för utlåning 0,75 procent. Kommunens checkkredit har ej utnyttjats under året. T13. Låneskuld (mnkr) Ingående balans 58,7 53,7 78,4 88,4 0 Amorteringar -5, ,4 0 Nya lån 0 24,7 10,0 0 0 Utgående balans 53,7 78,4 88,4 0 0 Finansnetto Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett negativt finansnetto minskar utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunens riskexponering för ränteförändringar blir större vid hög upplåning. Som framgår nedan har kommunen perioden haft större finansiella intäkter än kostnader och således ett positivt finansnetto. För 2013 redovisades dock ett negativt finansnetto på -1,1 mnkr. De finansiella intäkterna 2014 uppgår till 5,1 mnkr och är framför allt hänförliga till KLP där de största posterna är realisationsvinster på 2,7 mnkr, utdelning av aktier på 0,9 mnkr samt ränteintäkter 0,6 mnkr. En annan stor intäkt är borgensavgift TFAB och TBAB på 0,6 mnkr. De finansiella kostnaderna är 0,5 mnkr. Här är den största enskilda posten hänförlig till engagemanget i KLP. En annan stor post under finansiella kostnader är ränta på pensionskostnader 0,2 mnkr. T14. Finansnetto (mnkr) Finansiella intäkter 5,0 7,2 6,1 4,4 5,1 Finansiella kostnader -2,3-3,0-3,3-5,4-0,5 Finansnetto 2,7 4,2 2,8-1,1 4,6 Kommunens låneskuld uppgår till 0 mnkr vid årets slut, oförändrat från föregående år. TFAB och TBAB tog 2013 över sina lån från kommunen. Vidare löstes kommunens VAlån på 10,0 mnkr in Torsås kommun årsredovisning

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014 Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Kommunstyrelsen 2014 Uppdrag Genomförda åtgärder Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030. Hållbar utveckling, invånare Fler företag

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Gällivare kommun Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och metod...2 3.1.1. Förvaltningsberättelse...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Gröndahl Kim Gustafsson Granskning av delårsrapport 2014 Hallsbergs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Lindesbergs kommun 2009-03-30 Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2009 Mjölby kommun 23 mars 2010 Karin Jäderbrink Markus Zackrisson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 Bakgrund, syfte och metod...3 2 Granskningsresultat...5

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer