Kommunfullmäktige. Kommunala förbund. Kommunala bolag. Gemensamma nämnder. Revision. Valnämnd. Bildningsnämnd. Bildningsförvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige. Kommunala förbund. Kommunala bolag. Gemensamma nämnder. Revision. Valnämnd. Bildningsnämnd. Bildningsförvaltning"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Bildningsnämnd Bildningsförvaltning Bygg- och miljönämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Kommunstyrelse Kommunledningskontor Socialnämnd Socialförvaltning Kommunala förbund Kalmarsunds gymnasieförbund Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås (RFET) Kommunala bolag Torsås Bostads AB (TBAB) Torsås Fastighets AB (TFAB) Torsås Fjärrvärmenät AB Gemensamma nämnder Överförmyndarnämnd Med värdkommun Nybro i samarbete med Emmaboda och Uppvidinge Organisationsskiss Upprättad Omslagsbild: Vitsippor i bokskogen (Bergkvara) Organisationsskiss Upprättad

3 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Inledning och måluppfyllelse...5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...6 Kommunens Kvalitet i Korthet...8 Så användes dina skattepengar...9 Miljöbokslut...10 Intern kontroll...11 Förvaltningsberättelse Kommunfullmäktiges mål och uppdrag...14 Måluppfyllelse nämnder...16 Indikatorer...17 Årets viktigaste händelser...18 Omvärldsanalys...19 Finansiell analys...20 Personalredovisning...25 Driftredovisning...28 Investeringsredovisning...29 Sammanställd redovisning...30 Framtidsbedömning...31 Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen...34 Bygg- och miljönämnden...36 Tekniska nämnden...38 Socialnämnden...40 Bildningsnämnden...42 Revisionen...44 Överförmyndarnämnden...45 Torsås Fastighets AB/Torsås Bostads AB...46 Torsås Fjärrvärmenät AB...47 Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås (RFET)...48 Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR)...49 Kalmarsunds Gymnasieförbund...50 Ekonomisk redovisning Redovisningsprinciper...52 Resultaträkning...54 Balansräkning...55 Finansieringsanalys...56 Notförteckningar...57 Resultaträkning VA...61 Balansräkning VA...62 Övrigt Definitioner...64 Ordlista...66 Torsås kommun årsredovisning

4 Inledning Femårsöversikt Femårsöversikt T Allmänt Antal invånare Utdebitering 32,05 32,05 32,30 32,30 32,30 Varav kommunen 21,84 21,84 21,43 21,43 21,43 Budgetomslutning Verksamhetens nettokostnader, mnkr 328,2 333,5 334,1 335,3 353,6 Därav personalkostnader, mnkr 243,9 246,3 258,8 261,1 278,3 Nettoinvesteringar, tkr 14,0 24,2 29,1 7,4 11,0 Resultat Årets resultat, mnkr 5,2 4,7 6,1 2,9 6,0 Tillgångar och skulder Tillgångar, mnkr 269,2 279,1 316,8 263,1 279,4 Per invånare, tkr 38,7 40,5 46,2 38,2 40,3 Avsättningar och skulder 143,6 148,8 180,4 123,8 133,4 Per invånare, tkr 20,6 21,7 26,3 18,0 19,3 Eget kapital, mnkr 125,6 130,3 136,4 139,3 146,0 Per invånare, tkr 18,0 18,9 19,9 20,3 21,1 Långfristiga skulder 53,7 78,4 95,1 44,7 42,7 Per invånare 7,7 11,4 13,9 6,5 6,2 Finansiering Skatteintäkter, mnkr 234,3 238,0 238,6 245,1 246,6 Kommunal utjämning, mnkr 96,4 96,9 98,9 94,2 108,4 Övriga intäkter, mnkr 5,0 7,2 6,1 4,4 5,1 Nyckeltal Nettokostnadsandel, % 98,5 98,6 98,2 99,2 98,1 Likviditet, % 92,3 122,1 131,6 192,3 186,7 Soliditet exkl. pensionsskuld, % 46,7 46,7 43,1 52,9 52,2 Självfinansieringsgrad, % Torsås kommun årsredovisning 2014

5 Inledning Inledning och måluppfyllelse Inledning och måluppfyllelse Ett av kommunens grundläggande uppdrag är att tillhandahålla service och välfärdstjänster. Kommunen erbjuder en bred och omfattande verksamhet där skola, vård och omsorg är de största områdena. För tionde året i rad redovisar Torsås kommun ett överskott. Årets resultat uppgår till 6 mnkr, vilket är 2,4 mnkr bättre än budgeterat resultat. I en sund ekonomi ska det finnas ett överskott för investeringar. Årets måluppfyllelse Kommunkoncernen planerar, leder, följer upp och bedömer verksamheten utifrån det två perspektiven hållbar utveckling och effektiv organisation. Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Effektiv organsation visar inåtriktat hur kommunkoncernen ska genomföra sitt uppdrag. Indikatorerna är viktiga vid bedömningen hur målen uppnås. Den långsiktiga styrningen med kommunfullmäktiges strategiska mål påbörjades Nämndernas totala måluppfyllnad av uppdrag 2014 visar att det kvarstår arbete för måluppfyllelse av uppställda strategiska mål för mandatperioden. God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska kommunen varje år bedöma om lagens krav på god ekonomisk hushållning uppfylls. Torsås kommun uppfyller kraven genom en ekonomi i balans. Med en stark ekonomi över tid kan vi fortsätta bygga en trygg och hållbar framtid. En samlad bedömning är att det kvarstår arbete för att klara måluppfyllelsen för hållbar utveckling och effektiv organisation. God ekonomisk hushållning Finansiellt perspektiv D1. Måluppföljning kommunen totalt Påbörjade (56) Ej påbörjade (13) Avslutade (9) Verksamhetsperspektiv Måluppfyllelseperspektiv Generationsperspektiv Resursutnyttjandeperspektiv Torsås kommun årsredovisning

6 Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Kommunstyrelsens ordförande har ordet För andra året i rad ökar invånarantalet i Torsås kommun. En stabil och positiv befolkningsutveckling är bland våra främsta mål och befolkningsökningen bidrar till ökad framtidstro fortsätter den långa sviten med positivt ekonomiskt resultat i kommunen. Positiva resultat och kontroll på kostnadsutvecklingen är nödvändigt för att klara nödvändiga investeringar och satsningar i framtiden. Inför 2014 ökade kommunens intäkter genom förändring av det kommunala utjämningssystemet, vilket har köpt kommunen tid att strukturerat arbeta med servicekvalitet och effektiviseringar i organisationen för att möta kommande utmaningar. För verksamhetsåret 2014 kan vi konstatera att måluppfyllelsen av fullmäktiges beslutande mål är för låg och att budget och måldokumenten inte varit tillräckligt styrande i verksamhetsplanering och kvalitetsuppföljning. Därför fattas beslut om budget/plan redan i juni av kommunfullmäktige för att budget för en bättre styrning och planering för hela verksamhetsåret och planperioden. Socialnämnden har ett fortsatt mycket stort underskott Inför 2015 finns förvaltningschef på plats och ordinarie områdeschefer, som tillsammans med nämnd och kommunstyrelse har en viktig och långsiktig uppgift att skapa stabilitet och följsamhet. När budget för 2015 beslutades i november tillfördes socialnämnden ytterligare 4,3 miljoner för äldreomsorgen och har nu förutsättningarna på plats att erbjuda en god välfärd och omsorg. Bland de större besluten som fattades under året som måste nämnas är beslutet om att bygga det nya högstadiet på Torskolan. Och byggstarten av tolv nya lägenheter i Torsås med det nya trygghetsboendet vid Badhusgatan. För att klara av att växa i befolkning kommer kommunen fortsätta satsa på attraktiva boendemiljöer och kvalitet i den kommunala servicen för att förstärka möjligheterna till ett gott liv i en livskraftig kommun. Avslutningsvis vill jag rikta mitt tack till alla medarbetare och medborgare för året som har gått och för det viktiga som arbete utförts under året. Henrik Nilsson Bokor Kommunstyrelsens ordförande 6 Torsås kommun årsredovisning 2014

7 Inledning Politisk mandatfördelning Torsås kommun Politisk mandatfördelning Torsås kommun Sverigedemokraterna Torsåspartiet Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Socialdemokraterna Kristdemokraterna Centerpartiet Folkpartiet liberalerna Moderata samlingspartiet Moderaterna (M) 3 Centern (C) 10 Folkpartiet (FP) 2 Kristdemokraterna (KD) 1 Socialdemokraterna (S) 11 Vänsterpartiet (V) 1 Miljöpartiet (MP) 1 Sverigedemokraterna (SD) 6 Summa 35 Torsås kommun årsredovisning

8 Inledning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2014 Kommunens Kvalitet i Korthet Tillgänglighet Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar Andel av medborgarna som via telefon får kontakt med en handläggare för att få svar på en enkel fråga Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket i kommunen har öppet utöver tiden på vardagar Antal timmar/vecka som kommunen har öppet i simhallen utöver tiden på vardagar Väntetid för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten vid önskat datum Väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats Handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Torsås kommun Sverige genomsnitt 76 % 83 % 50 % 49 % 90 % 86 % 9 tim/v 13 tim/v 30 tim/v 26 tim/v 24 dagar 21 dagar 63 dagar 52 dagar 13 dagar 16 dagar Trygghet Antal olika vårdare som besöker en äldre person, med hemtjänst, under 14 dagar 15 st 15 st Antal barn per personal i förskolorna. 3,7 4,3 Effektivitet Andel elever i årskurs 6 som uppnår skolverkets krav i nationella prov Andel elever i årskurs 3 som uppnår skolverkets krav i nationella prov 95 % 92 % 54 % 68 % Andel behöriga elever till nationellt program på gymnasiet 84,8 % 86,4 % Brukarnas nöjdhet med den hemtjänst de erhåller Index 91 Index 91 Delaktighet och information Hur bra är kommunens webbinformation. Andel hittade svar på 200 frågor 75 % 78 % Samhällsutveckling Andel inköpta ekologiska livsmedel 23 % 20 % Pilarna visar utvecklingen i Torsås kommun jämfört med tidigare år. Pil upp indikerar en förbättring. Billigare förutsätts vara bättre (effektivare) och om kostnaden ökar ger det en pil nedåt. 8 Torsås kommun årsredovisning 2014

9 Inledning Så användes dina skattepengar Så användes dina skattepengar Under 2014 betalade varje invånare i Torsås kommun i genomsnitt kronor i skatt till kommunen. För att få fram det beloppet räknas alla invånare även barn och ungdomar samt andra grupper som normalt inte betalar någon skatt. Kommunen fick även statsbidrag på kronor per invånare. Totalt fördelades det följaktligen kronor per person till olika verksamheter. Fritidsverksamhet...2 % Förskola och fritidshem...9 % Gator, vägar, parker...2 % Grundskola inkl. särskola...21 % Gymnasieskola och vuxenutbildning... 8 % Individ och familjeomsorg...4 % Kultur...1 % Miljöskydd...1 % Politisk verksamhet...1 % Räddningstjänst...2 % Turism och näringsliv...1 % Vård och omsorg...34 % Central och lokal ledning och administration... 7 % Övrigt...7 % Förskola och fritidshem Förskoleverksamhet för barn 1-5 år bedrivs i form av förskola eller pedagogisk verksamhet (familjedaghem). Förskola finns i samtliga tätorter. Det finns även öppen förskola i Torsås. Grundskola inkl. särskola Grundskola år 0-6 bedrivs på samtliga fyra tätorter: Torsås, Gullabo, Söderåkra och Bergkvara. I Torsås bedrivs det även undervisning för elever i år 7-9. Gymnasieskola och vuxenutbildning Gymnasieskolan i kommunen bedrivs dels genom Mjölnergymnasiet som drivs av Kalmarsunds gymnasieförbund och dels genom kommunens eget Korrespondensgymnasium där cirka 450 elever studerar på Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Humanistiskt program och Ekonomiprogrammet. Individ och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen (IFO) ansvarar för ekonomiskt bistånd, råd, stöd och insatser vid missbruk och beroende, familjerätt samt råd och stöd och insatser till barn, ungdomar och deras familjer. Vård och omsorg Verksamheten inom äldreomsorgen består av särskilda boendeformer, hemtjänst, korttidsplatser samt träffpunkter. Totalt finns det cirka 80 särskilda boendeplatser och två enheter Lunnagatan 1 och Solgläntan. Kommunen har ansvaret för hälso- och sjukvård för de som bor i särskilt boende eller på korttidsvistelse, har behov av hälsooch sjukvårdsinsatser i hemmet (hemsjukvård, hemrehabilitering) eller vistas i dagverksamhet. Kommunen ansvarar även för skötsel av gator, vägar och parker, kollektiv- och färdtjänsttrafik vilket administreras av Kalmar Läns Trafik, räddningstjänst där kommunen har ett samarbete med Emmaboda kommun och fritidsverksamhet i form av till exempel fritidsgårdar och bollhall. Fritidsföreningarna erbjuder fotboll, innebandy, skytte, ridning, bordtennis med mera. Det finns även kulturverksamhet med kulturföreningar, konst, hantverk och musik som bärande inslag. Andra verksamheter är turism och näringsliv samt miljöskydd. Torsås kommun årsredovisning

10 Inledning Miljöbokslut Miljöbokslut Kommunens övergripande strategiska mål inom hållbar utveckling innebär att verksamheternas arbete ska vara ekologiskt hållbart, energieffektiva och bidra till en god livsmiljö. Kommunen ska också arbeta för att alla invånare ska få en ökad uppfattning och själva kunna bidra till minskad klimatpåverkan och förbättrade livsmiljöer. Kommunen ska aktivt bidra till att utveckla det goda regionala miljöarbetet. Ur dessa strategiska mål med miljömässiga värden har två uppdrag lyfts fram för att arbeta med. Dels Fossilbränslefri kommun 2030 och dels Öka andelen närproducerade livsmedel i kosten. Uppdraget att öka andelen närproducerat ligger på Bildningsnämnden och Socialnämnden. Fossilbränslefri kommun 2030 Kommunens arbete för att nå en fossilbränslefri kommun 2030 fick en skjuts framåt då kommunfullmäktige, den 17 mars 2014, antog en utvecklingsplan för fossilbränslefria resor med tillhörande klimatkompensering för kommunens samhällsbetalda resor. Detta innebär att en plan finns att ersätta fossilberoende fordon till fordon med förnybara bränslen. Kommunen ska även jobba aktivt för att hålla och medverka i resefria möten. TFAB och TBAB arbetar kontinuerligt med energieffektivisering, samt att minska oljeanvändningen som huvuduppvärmning. TBAB beräknar att gå från m 3 till 1,5-2 m 3 /år när arbetet är klart. Oljan kommer dock att finnas kvar som spets för att klara av de kalla dagarna under året. Det har även under året bytt ut gamla värmepumpar mot nya effektivare. TFAB:s första eldrivna bil skaffades under året inom driftverksamheten. Miljöprojekt Kommunen jobbar aktivt med olika projekt som leder till en förbättrad miljö. Nedan följer ett axplock över vad förvaltningarna arbetat med under Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat ett LOVA-projekt samtidigt som energieffektiviseringsstödet avslutades. Socialnämndens E-hälsa är en kvalitetsförbättring för både personal och brukare inom hemtjänsten som pågick 2014 och kommer att fortsätta Bildningsnämnden arbetar med att infria målet att alla förskolor ska arbeta under Grön flagg. Under året har fyra förskolor arbetat aktivt med Grön flagg, samtidigt som Leaderprojektet naturvandringslabb på naturförskolan Kråkan pågått. Skolan har genomfört biotopvård i ett av vattendragen i kommunen. På Torskolan har projektet Släng INTE maten! del 2 genomförts. Närproducerade livsmedel En regional upphandling har nyligen genomförts där fokus ligger på både närproducerat och kravmärkning av råvaror, till exempel köps det bara in svenskt kött. Under 2014 ligger den ekologiska andelen på 31 procent. Upphandlingen har också ökat möjligheten till mindre och närliggande distributörer. T2. Nyckeltal Specifik bruttoenergianvändning lokaler (kwh/kvm)* 201,7 195,6 178,7 Specifik elanvändning lokaler (kwh/kvm)* 80,1 75,2 70,3 Andelen miljöbilar (%) Energianvändningen i personbilsflottan (inkl. lätt lastbil) (kwh/km) 0,74 (0,77) 0,66 (0,7) 0,63 (0,55) Fordonskilometer i tjänsten, personbil (km/årsarbetare) Mängd inköpt kopieringspapper (kg) Andel pågående miljörelaterade projekt som drivs i kommunens regi (st) Fjärrvärmeleveranser per invånare (kwh/invånare) *Ej normalårskorrigerade på dessa nyckeltal då de är beroende på vädret. Torsås kommun årsredovisning 2014

11 Inledning Intern kontroll Intern kontroll Kommunens nämnder är inför nämnden ansvariga för den egna internkontrollen inom sitt respektive område. Genom uppsiktsplikten har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar och en samordnande roll för intern kontroll inom hela kommunen. Arbetet följer reglementet för intern kontroll. Samtliga nämnder har rapporterat 2014 års uppföljning av utförda kontroller. Intern kontroll är ett viktigt kvalitetsverktyg där visade avvikelser är en möjlighet till förbättring och där kontroller oavsett avvikelser eller brister ger en bra avstämning. De områden som har varit gemensamma för nämnderna under året är: Finns rutin för att minska sårbarheten i organisationen vid sjukdom eller annan frånvaro? Finns rutin och följs delegationsordning? Finns rutin och följs gällande sekretesslagstiftning? Finns fastställda rutiner för ärendehantering och/eller blir ärenden försenade/glömda? En sammanfattad bedömning är att det finns rutiner och att dessa följs. Nämnderna har även har haft i uppdrag att ta fram egna internkontrollplaner med begränsat antal kontrollmoment. I nämndernas utförliga verksamhetsberättelser finns även utfallet för arbetet med internkontroll, vilka finns att se på vår webbplats Torsås kommun årsredovisning

12 Kent Frost, Roland Swedestam och Håkan Algotsson på Personaldagarna i Torsås Folkets hus, april Torsås kommun årsredovisning 2014

13 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Kommunfullmäktiges mål och uppdrag...14 Måluppfyllelse nämnder...16 Indikatorer...17 Årets viktigaste händelser...18 Omvärldsanalys...19 Finansiell analys...20 Personalredovisning...25 Driftredovisning...28 Investeringsredovisning...29 Sammanställd redovisning...30 Framtidsbedömning...31 Torsås kommun årsredovisning

14 Förvaltningsberättelse Kommunfullmäktiges mål och uppdrag Kommunfullmäktiges mål och uppdrag Mål Hållbar utveckling Miljö Kommunens verksamheter ska vara ekologisk hållbara, energieffektiva och bidra till god livsmiljö. Kommunen ska verka för att alla invånare i ökande omfattning bidrar till minskad klimatpåverkan och förbättrade livsmiljöer. Kommunen ska aktivt bidra till att utveckla det goda regionala miljöarbetet. Invånare Torsås ska vara en attraktiv kommun som erbjuder alla ett gott liv. Invånarna ska ha tillgång till god kommunal service som kännetecknas av ett professionellt och personligt bemötande. Bygger på alla människors lika värde. Delaktighet och påverkansmöjlighet ska prägla kommunens samspel med invånare och organisationer i syfte att fördjupa de demokratiska värdena. I samspel med övriga aktörer ska kommunen inom fem år ha skapat en positiv och stabil befolkningsutveckling. För att förstärka landsbygdens utveckling och invånarnas behov av snabb och trygg kommunikation ska kommunen verka för att samtliga invånare år 2020 har tillgång till minst 100 Mbit bredband. Kommunen ska sträva efter att skapa ett attraktivt näringslivsklimat i samarbete med företagare och innovatörer för att gynna tillväxt och utveckling. Vi ska verka för att Torsås kommuns invånare ska bli goda ambassadörer för sin hembygd. Mål Effektiv organisation Medarbetare Kommunen ska ha trygg, säker och bra arbetsmiljö för alla anställda. Kommunen ska erbjuda alla anställda dialog och delaktighet i kommunens utveckling. Personalen ska uppleva att Torsås kommun är en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarens viktigaste uppgift är att ge kommunens invånare bästa möjliga service. Verksamhet och ekonomi Kommunens verksamheter ska producera varor och tjänster som är stabila, trygga, kostnadseffektiva och med god kvalitet. Verksamheterna ska sträva efter en utveckling som möter invånarnas ökande servicebehov. Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning vilket innebär att det finns ekonomisk kraft att möta innevarande och framtida utmaningar. All ledning och styrning sker med utgångspunkt från invånarnas, politikens och personalens bästa. Kompetenta chefer, bra ledarskap och klokt beslutsfattande grundar en hög måluppfyllelse. All verksamhet ska genomföras med optimal resursanvändning och effektiva processer. 14 Torsås kommun årsredovisning 2014

15 Förvaltningsberättelse Kommunfullmäktiges mål och uppdrag Uppdrag Hållbar utveckling Miljö Fossilbränslefri kommun (Alla) Ökad andel närproducerade livsmedel i kosten. (BIN, SN) Invånare Fler företag i privat sektor. (KS) Breddad arbetsmarknad. (KS) Fler arbetstillfällen. (KS) Fler i självförsörjning. (SN) Ökad kvalitet via samverkan med högskola och universitetet. (Alla) Ökad tillgänglighet till kommunala tjänster. (Alla) Ökad samverkan mellan kommun och föreningsliv. (Alla) Ökad satsning på landsbygdsutveckling. (KS) Ökat antal kollektivresor. (KS) Nytt bostadsområde. (KS, BMN) Utbyggnad av bredband. (KS) Länets tryggaste kommun. (Alla) Kvalitetsgarantier för invånare. (Alla) Ökat medborgarinflytande. (Alla) Äldreomsorgens brukarindex ska öka. (SN) Uppdrag Effektiv organisation Medarbetare Organisationen ska kännetecknas av trygg arbetsplats, öppet klimat och kommunens mål ska vara kända i veksamheten. (Alla) Ökad frisknärvaro. (Alla) Respektive förvaltning ska uppdatera sin del av hemsidan minst en gång i veckan. (Alla) Planerad kompetensutveckling. (Alla) Verksamhet och ekonomi För att uppnå en ekonomi i balans på alla nivåer i organisationen krävs budgeterade reserver och handlingsberedskap för väntade och oväntade händelser. (Alla) Budgetföljsamhet. (Alla) Torsås kommun årsredovisning

16 Förvaltningsberättelse Måluppfyllelse nämnder Måluppfyllelse nämnder D2. Måluppföljning Kommunstyrelsen D5. Måluppföljning Socialnämnden Påbörjade (12) Ej påbörjade (7) Avslutade (1) Påbörjade (13) Ej påbörjade (0) Avslutade (3) D3. Måluppföljning Bygg- och miljönämnden D6. Måluppföljning Bildningsnämnden Påbörjade (13) Ej påbörjade (1) Avslutade (0) Påbörjade (7) Ej påbörjade (3) Avslutade (5) D4. Måluppföljning Tekniska nämnden Påbörjade (11) Ej påbörjade (2) Avslutade (0) 16 Torsås kommun årsredovisning 2014

17 Förvaltningsberättelse Indikatorer Indikatorer T3. Befolkningsutveckling bättre än prognos Utfall Källa: SCB T4. Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Index Källa: Medborgarundersökning T5. Vid nästa medarbetarenkät ska organisationsindex ligga över Index Källa: Medarbetarundersökning T6. Hur stor del av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? % T7. Miljögodkända personbilar inom kommunkoncernen % T8. Nöjdhetsindex på äldreboende ska öka. Källa: KKiK Index T9. Indikatorer från SALSA Källa: Medborgarundersökning År Faktiskt genomsnittligt meritvärde åk 9 grundskolan Modellberäknat beräknat värde åk 9 grundskolan Residual Källa: Skolverket Källa: KKiK Torsås kommun årsredovisning

18 Förvaltningsberättelse Årets viktigaste händelser Årets viktigaste händelser Det har varit ett händelserikt år. Här sammanfattas några av årets viktiga händelser. Trendbrott, befolkningsökning med 46 personer. Nytt politiskt styre. Ökad fokusering på mål, styrning och resultat. En ny skola är beslutad samtidigt som befintliga skolor och andra verksamhetslokaler är i behov av renovering. Torsås Bostads AB har påbörjat byggnation av tolv lägenheter i ett så kallat trygghetsboende med inflyttning Nytt asylboende på Möre Hotell. Utredning och omstrukturering av socialförvaltningen. Upphandling av ekonomisystem och telefoni som tjänst. Ny socialchef och personalchef. För att komma tillrätta med den ökande sjukfrånvaron har ett antal insatser gjorts. Ett nytt samverkansavtal har arbetats fram under året. Papperslösa sammanträden introducerades. 18 Torsås kommun årsredovisning 2014

19 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Omvärldsanalys Omvärldsanalysen omfattar företeelser och förändringar som organisationen i regel har svårt att påverka och som den därför har att anpassa sig till. Sådana faktorer kan till exempel vara riksdags- och myndighetsbeslut, demografisk utveckling, den geopolitiska situationen samt läget på finans- och arbetsmarknader. Förväntningar om förbättrad tillväxt 2015 De senaste åren har tillväxtprognoserna i EU-området skruvats ned vid ett antal tillfällen. Obalanserna i världsekonomin är stora, den nordamerikanska ekonomin uppvisar god tillväxt medan Kina saktar in och EU-området har ännu inte lyckats lyfta från en flerårig skral tillväxt. Geopolitiska faktorer som till exempel Ukrainakrisen spär på osäkerheten. Centralbankernas aggressiva räntesänkningar och beslut om köp av statsobligationer kan i kombination med ett lägre oljepris dock lägga en grund för en förbättrad tillväxt under SKL:s prognos är att svensk BNP växer med 2,9 procent under Den svenska arbetsmarknaden har på senare tid utvecklats bättre än BNP men den kraftiga ökningen av arbetskraft har inneburit att arbetslösheten dröjer sig kvar kring åtta procent. Under de kommande åren beräknas dock arbetslösheten minska, SKL:s prognos är att den 2016 uppgår till 6,5 procent. Den låga inflationen har drivit ner centralbankernas styrräntor. Den svenska penningspolitiken förväntas inte stramas åt förrän 2016 men ECB förväntas hålla ner euroräntan ytterligare ett tag. Prognosen för de närmsta åren är att ekonomin kommer att befinna sig i en återhämtningsfas och att det reala skatteunderlaget därmed växer snabbt, med två procent under 2015 och 1,5 procent året därpå. Skatteunderlaget har klarat sig förvånansvärt bra under den blygsamma tillväxten främst tack vare den starka ökningen av antalet arbetstimmar. Befolkningen i Torsås Befolkningen i Torsås har ökat med 46 personer och uppgår för närvarande till Födelsenettot (antalet födda minus antalet döda) är negativt, -18, medan det finns ett inflyttningsöverskott på 66. Källa: SCB:s hemsida T10. Nyckeltal för den svenska ekonomin (Procentuell förändring) BNP 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 Arbetslöshet 8,0 7,9 7,4 6,6 6,5 KPI 0-0,2 0,6 2,1 3,2 Realt skatteunderlag 1,5 1,6 2,4 1,8 1,5 Timlön, nationalräkenskaperna 2,0 2,0 3,0 3,2 3,4 Källa: SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) cirkulär 14:59 Torsås kommun årsredovisning

20 Förvaltningsberättelse Finansiell analys Finansiell analys God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv För att nå god ekonomisk hushållning inom kommunens verksamhet ska all verksamhet planeras och bedrivas ur tre perspektiv: God ekonomisk hushållning ur ett generationsperspektiv: kommunens verksamhet ska bedrivas på ett sätt som säkerställer att kommande generationer får en bra kommunal service. God ekonomisk hushållning ur ett resursutnyttjandeperspektiv: kommunens verksamhet ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt, så att maximal nytta erhålls med minsta möjliga resursåtgång. Det ställer krav på kommunen att ständigt utveckla och förbättra den verksamhet som finns. God ekonomisk hushållning ur ett måluppfyllelseperspektiv: de resurser som finns tillgängliga ska användas på ett sätt som gör att verksamheten når kommunens övergripande mål och inriktning. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv Torsås kommun ska ha en god ekonomisk hushållning: Genom att begränsa nettokostnaderna till högst 98 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning över en konjunkturcykel. Se D7. Målet innebär en resultatnivå på cirka 7 mnkr. Sett över femårsperioden har inte kommunen nått upp till målet. Genom att självfinansiera de skattefinansierade investeringarna till 100 procent över en konjunkturcykel, se D8. Investeringstakten har varit mycket låg den senaste femårsperioden och målet har uppnåtts. Det konstaterade resultatet blev tkr, se D9. D8. Självfinansieringsgrad (%) D7. Nettokostnadsandel (%) D9. Resultat (mnkr) Torsås kommun årsredovisning 2014

21 Förvaltningsberättelse Finansiell analys Avstämning mot balanskravet Enligt KL 8 kap 5 ska negativt resultat vara återställt senast tre år efter bokslutsåret. Torsås kommun har tio år på rad visat ett positivt resultat. T11. Avstämning mot balanskravet (mnkr) Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Årets resultat +5,2 +4,7 +6,1 +2,9 +6,0 Synnerliga skäl 0 0-2,5 +7,4 +0,1 Justerat resultat +5,2 +4,7 +3,6 +10,3 +6,1 Ackumulerat resultat +13,8 +18,5 +22,1 +32,4 +38,5 Under synnerliga skäl enligt KL 8 kap ingår i bokslut 2014: Särskilda underhållsåtgärder eller andra samhällsviktiga utvecklingssatsningar 108 tkr. Likviditet De likvida medlen uppgick vid årsskiftet till 46,9 mnkr, vilket är 10,9 mnkr mer än föregående år. Ingen nyupplåning har gjorts. De kortfristiga fordringarna har minskat med 0,6 mnkr. T12. Fördelning checkkredit (mnkr) Kommunen 17,0 Bergkvara Hamn & Stuveri AB 0 Torsås Bostads AB (TBAB) 2,0 Torsås Fastighets AB (TFAB) 1,0 Koncernens checkkredit på 20 mnkr har under året fördelats inom koncernen. Medelräntan har under året varit för inlåning 0,61 procent och för utlåning 0,75 procent. Kommunens checkkredit har ej utnyttjats under året. T13. Låneskuld (mnkr) Ingående balans 58,7 53,7 78,4 88,4 0 Amorteringar -5, ,4 0 Nya lån 0 24,7 10,0 0 0 Utgående balans 53,7 78,4 88,4 0 0 Finansnetto Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett negativt finansnetto minskar utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunens riskexponering för ränteförändringar blir större vid hög upplåning. Som framgår nedan har kommunen perioden haft större finansiella intäkter än kostnader och således ett positivt finansnetto. För 2013 redovisades dock ett negativt finansnetto på -1,1 mnkr. De finansiella intäkterna 2014 uppgår till 5,1 mnkr och är framför allt hänförliga till KLP där de största posterna är realisationsvinster på 2,7 mnkr, utdelning av aktier på 0,9 mnkr samt ränteintäkter 0,6 mnkr. En annan stor intäkt är borgensavgift TFAB och TBAB på 0,6 mnkr. De finansiella kostnaderna är 0,5 mnkr. Här är den största enskilda posten hänförlig till engagemanget i KLP. En annan stor post under finansiella kostnader är ränta på pensionskostnader 0,2 mnkr. T14. Finansnetto (mnkr) Finansiella intäkter 5,0 7,2 6,1 4,4 5,1 Finansiella kostnader -2,3-3,0-3,3-5,4-0,5 Finansnetto 2,7 4,2 2,8-1,1 4,6 Kommunens låneskuld uppgår till 0 mnkr vid årets slut, oförändrat från föregående år. TFAB och TBAB tog 2013 över sina lån från kommunen. Vidare löstes kommunens VAlån på 10,0 mnkr in Torsås kommun årsredovisning

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

2012-08-15. Delårsbokslut 2012. Januari-juni med helårsprognos

2012-08-15. Delårsbokslut 2012. Januari-juni med helårsprognos 2012-08-15 Delårsbokslut 2012 Januari-juni med helårsprognos Innehållsförteckning Femårsöversikt sid 2 Ekonomichefens sammanfattning och kommentarer sid 3 Måluppfyllelse för strategikartan sid 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsplan och budget 2016

Årsplan och budget 2016 Årsplan och budget 2016 Plan 2017-2018 Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Bildningsnämnd Bildningsförvaltning Bygg- och miljönämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsförvaltning

Läs mer

Årsplan och budget 2014

Årsplan och budget 2014 Årsplan och budget 2014 Plan 2015-2016 Torsås kommun Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Valnämnd Revision Arbetsutskott Personalutskott Kommunchef Förvaltningen för ledning och administration Turism Säkerhet

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN 2013 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

årsredovisning 2012 EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN

årsredovisning 2012 EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN årsredovisning 2012 EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 ~.»" 0» i 1 I mii M 1 t 1» 1 i [ III 11 I M I I I ( I I "Ml I I II I t ( ''""Il I I I I I k I "'"IM. t.., & Paiala */ KOMMUN I Pajala kombineras storslagen natur med en unik drivkraft.

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

Årsredovisning 2014. grafisk form/original Contactor Marknadskommunikation omslagsbild Hans Lundin

Årsredovisning 2014. grafisk form/original Contactor Marknadskommunikation omslagsbild Hans Lundin ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 grafisk form/original Contactor Marknadskommunikation omslagsbild Hans Lundin www.upplands-bro.se kommun@upplands-bro.se telefon 08-581 690 00 årsredovisning 2014

Läs mer

Upplands-Bro. Kommunstyrelsens ordförande

Upplands-Bro. Kommunstyrelsens ordförande ÅRSREDOVISNING 2010 UPPLANDS- BRO Innehåll foto: Peter bergman Kommunstyrelsens ordförandes förord 2 Organisationsöversikt 4 Hur användes skattepengarna 2010? 6 Fem år i sammandrag 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll: Kommunledningskontoret ekonomiavdelningen Produktion och layout: Kommunledningskontoret, informationsavdelningen Foto: Ulf Axelsson, Carin Svensson Krüger

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer