ftt Stiftelsen Barometern Årsberättelse ftir 2013 Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ftt Stiftelsen Barometern Årsberättelse ftir 2013 Innehåll"

Transkript

1 Org nr Årsberättelse ftir 213 Styrelsen ftir Barometern far härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning avseende verksamheten under 213. Innehåll Ä,rsberättelse Vinstdisposition Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Sida Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser ftiregående år. ftt

2 Org nr Årsberättelse ÄgarfÌirhållanden stiftelsen äger sydostpress AB. Agarandelen uppgår till 1 yo, (3r aktier). Årets verksamhet Barometerns styrelse har haft ftiljande sammansättning: Ordinarie ledamöter Kristina Knöös Franzén Tomas Petersson Rickard Petri Anders Carlsson Agneta Cedergren Jan-Erik Davidsson Lennarth Förberg Katarina Jeansson Elisabeth Zander Suppleanter Kenth-Ä.ke Jönsson Nils Fredrik Aurelius Christoffer Stenström Henrik Elfving Yael Tågerud Anders Fellesson Jan Lennartsson Eva Skogsberg Bengtson Ingvor Edstein ordinarie årsståimma hölls i Kalmar och samlade 44 medlemmar. Ordftirande Karl-Johan Raaegaard höll traditionsenligt ett mycket engagerande anfìirande under rubriken "Från stämma till stêimma " Eftersom han i och med årets stämma avgick som s ordftirande blev anftirandet en överblick om vad som hlint under hans tid som ordfìirande. Här kan bland arnat n?imnas bildandet av Gota Media AB som ägs av Baromtern tillsammans med Tore G Wärenstams stiftelsen och inrättandet av en profe ssur i j ournali stik vid Linnéuniversitetet. Slutligen tackade Karl-Johan ftir det ftirtroende han fått attfävarumed och leda och sin medverkan till att tryggatidningarnas framtid. Kristina Knöös Franzén, som valts till ny ordfiirande i stiftelsen, riktade ett tack till Karl-Johan för sin insats och överlämnade en minnesgåva. Gota Medias nye VD Boine Gepertz f,rck vid ståimman presentera sig och berättade att han tillträder sin nya tjeinst i augusti. Olle Westin tidigare chefredaktör für Barometern höll ett mycket trevligt ftiredrag över ämnet " Varfür bildades Barometern? -Generalkonsuln och Mannen fran Motala. Vidare kan nämnas att stödet till Barometernprofessuren vid Linnéuniversitetet fortsätter. Höstmötena i Karlskrona, Växjö och Kalmar genomftirdes under senhösten med temat "Ett ar ftjre valet". Dessa Èir som vanligt välbesökta och uppskattade. Vid årets slut genomftirdes en träff med styrelsen i Gota Media och Barometern, dtir bland annat vår VD presenterade "Allt inkluderat", som handlar om att anvåinda sig av den nya teknikens möjligheter. ftû 2 (16)

3 Org nr Följande nya medlemmar valdes in vid ståimman: Jessica Lyckvall, Ljungby Marie Sohlberg, Urshult Mats Högström, Växjö Jan Lennartsson, Karlskrona Hanna Ekblad Höglund, Karlskrona Åsa Evaldsson, Ronneby Ann-Sofie Jarnheimer, Vickleby Lars Blomberg, Oskarshamn Bidrag har under 213lämnats till Linnéuniversitetet med I 5 tkr (1 5). Det instiftade kulturpriset Gyllene Fjädern har under 213 delats ut till Johanna Mo med 5 tkr. Information om verksamheten Sydostpress AB åir dotterbolag till Barometern och äger 5 Yo av Gota Media AB. Gota Media AB redovisas i Barometems koncern som ett intressefüretag och koncernen redovisar resultatet som andel i intresseftiretagets resultat. Ärsredovisningen har enligt Stiftelselagen upprättats utifran Bokftiringslagens regler. Redovisningen ftiljer BokftiringsnÊimndens uttalanden angående redovisningen i avkastningsstiftelser. Då Barometern äger 1 % av aktierna i Sydostpress AB är Barometern att betrakta som moderstiftelse, varvid skyldighet att upprätta koncernredovisning ftireligger. Sydostpress Fastighets AB, som ägs av Sydostpress AB, redovisas i Barometerns koncernredovisning. Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under 213. I slutet av 213 beslutades att inte bygga nytt mediehus, istället kommer befintliga lokaler att byggas om. Med anledning av detta har kostnader avseende nybyggnation kostnadsftjrts med 14,4 milj. kr varav 1,2 milj. kr hade balanserats i212 års bokslut. Händelser efter räkenskapsårets utgång Efter årsskiftet har dotterbolaget Sydostpress AB fürvärvat samtliga aktier i Sydostpress Interactive AB. Bolaget äger fastigheten Apotekaren 2l ikaimar. Fastigheten har såsom enda hyresgäst Gota Media AB och avsikten ar attbygga om fastigheten ft)r att skapa mer ändamålsenliga lokaler für Gota Media. n4) 3 (16)

4 Org nr Resultat och ställning Barometern koncernens resultat baseras huvudsakligen på utvecklingen i Gota Media AB, vars rörelseresultat2}l3 uppgick till -34,4 milj. kr (-21,). Rörelseresultatet ftir verksamheten i koncemen uppgi ck 213 till - I 7, milj. kr (-2,3) och innefattar verksamheten i Barometem och Sydostpress AB. Resultatet har belastats medl4,4 milj kr. enligt ovan. Resultatet ft)re skatt uppgick fiir koncernen till -6,2 milj.kr (3,7). Här ingår resultatandelen av verksamheten i Gota Media AB. Vinstdisposition für Barometern Till ftirfogande står ftiljande vinstmedel: Balanserad vinst Ä.rets resultat Kronor Styrelsen har överfürt årets resultat jämte balanserade vinstmedel från ffiregående ar: i ny räkning Kronor NÐ 4 (16)

5 Org nr Resultaträkning Övriga rörelseintäkter Not a Rörelsens kostnader Övriga extema kostnader Personalkostnader Summa rörelsens kostnader., 4,5-16 3r4-6s r l 835 -JJJ z teg Rörelseresultat Resultat från finansiella inve steringar : Resultat från andelar i koncernftlretag Resultat från andelar i intresseloretag Övriga råinteintåikter och likn. resultatposter Råintekostnader och liknande resultatposter Resultat fìire skatt Skatt på årets resultat Årets resultat I I l s r7 424 a -L 2t r6 4s 522 flð s (16)

6 Org nr Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgån gar F inansiella anläggningstillgån gar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseftlretag Upp skj utna skatte fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager m.m. Pågående arbete für annans råikning Kortfristiga fordringar Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intåikter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Not ll l 9 t I 2t r84 4s r t3 4tt 433 t3 844 t3 844 l8 l t3 4lt 247 l3 658 t3 6s t7 I MT 6 (16)

7 Org nr Balansräkning, rorts Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget køpital Stiftelsefonden Bundna reseryer Fritt eget knpital Fria reserver ^Å ets resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskj uten skatteskuld Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och ftirutbetalda intåikter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Not t r s s rr s a Ställda säkerheter Ansvarsfärbindelser t6 I 5 3 I 5 3 ttû 7 (16)

8 Org nr Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat inklusive intressefiiretagsandel Justeringar ftir poster som inte ingar i kassaflödet Övriga ej likviditetspåverkande poster Rörelseresultat Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Resultat från fi nansiella placeringar Skatter Kassaflöde från den löpande verksamheten fìire fìirändringar av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Föråindring pågående arbeten für annans räknin Förändring av fordringar Förändring av skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Utdelning från intressefüretag Kassafl öde från investeringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut J r s 8r J s2 1t -z r u ó _ó1 61 I 119 I 72 ffi 8 (16)

9 Org nr Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Ärsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokftiringsnämndens allmänna råd enligt beskrivningar av füretagets värderingsprinciper nedan. Tiltgangar och skulder, som inte berörs i noter, har värderats till faktiskt eller beräknat anskaffningsvärde. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterbolag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 5 o/o av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande infl ande. Koncemens bokslut är upprättat enligt fürvärvsmetoden, vilket innebtir att dotterbolagens eget kapital vid ftirvåirvet, fastställts som skillnad mellan tillgångarnas och skuldernas verktgã värden, eliminerats i sin helhet. I koncernens eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens eget kapital som tillkommit efter ffirvärvet' Förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter ftirvärvet. Vid ftirsäljning av bolag inkluderas resultatet i koncernens resultaträkning ftir tiden fram till tidpunkten ftir avyttringen. Intressefïiretagsredovisnin g Som intresseftiretag betraktas normalt de füretag som inte är dotterbolag men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 2 Vo av rösterna ftir samtliga aktier. I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseftiretag enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett ftiretag redovisas till anskaffningsvåirdet vid anskaffningstillfìillet och dåirefter justeras med koncernens andel av ftirändringen i intresseftiretagets nettotillgangar. Andelarnas värde inkluderar goodwill (efter avdrag für ackumulerade avskrivningar) vid florvärvet. I koncernens resultatr?ikning ingår som intäkt koncemens andel av intresseft)retagets resultat. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Pågående arbete ftir annans räkning Pågående arbete für annans räkning är upptaget till direkt nedlagda utgifter. Inga indirekta kostnader hnns och inga fakturerade dellikvider har giorts linnu. Vinstavråikning sker när arbetet är avslutat. Under 213 hat pågående arbeten skrivits ned till noll. ñ/) e (16)

10 Org nr Not I Våirderings- och redovisningsprinciper (forts.) Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, filrändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Värdering av samtliga skattefordringar/skatteskulder sker till nominellt belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor s?ikerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultatråikningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beråiknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgangar och skulder. Uppskjuten skattefordran redovisas endast i den utsträckning det är sannolikt atl avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. I moderbolaget redovisas - på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning - den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna. Placeringar Värdepapper och finansiella fordringar som åir anskaffade med avsikt att innehas langsiktigt redovisas till anskaffningsvåirde efter avdrag ftir ackumulerade nedskrivningar om en konstaterad värdenedgång bedöms vara bestående. Våirdepapper som tir anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas i enlighet med lägsta våirdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medftir in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassihceras, fürutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar. Not 2 Resultat från andelar i intressefìiretag Andel i intresseforetags resultat 96ss 3664 IM 1 (16)

11 Org nr Not 3 Ersättning till revisorer Till revisionsfüretagen har ersättning utgått: Revision Ernst & Young Övriga Summa Andra uppdrag än revsionsuppdraget Ernst & Young t Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Barometern Dotterbolaget totalt 213 Löner och Sociala kostn. andra (varav pensionsersättningar kostnader) s1 t44 () 51 () Löner och Sociala kostn. andra (varav pensionsersättningar kostnader) () () 76 Löner och andra ersättningar ftirdelade mellan styrelseledamöter, VD och övriga anställda: Styrelse och VD (varav Övriga tantiemo.d.) anställda Styrelse och VD (varav Övriga tantiem o.d.) anställda Barometern 5r () 24 () Dotterbolaget totalt () () 293 4ü rl (16)

12 Org nr Styrelse 212 Styrelse Andel män per balansdagen Barometem 55% 67% Not 6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Utdelning aktier som är anläggn.tillgångar Summa Not 7 övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Utdelningar Råinteintäkter Realisationsresultat vid fiirsälj ningar Nedskrivningar Äterftiringar av nedskrivningar Summa r t2t t Not 8 Skatt på årets resultat Aktuell skatt für året Uppskjuten skatt. Se not 9 Andel i intressefüretags skatt Summa r þþ 12 (16)

13 Org nr Not 9 Uppskjuten skatt Årets uppskj utna skatteintäkt/kostnad Uppskjuten skatteintäkt på underskottsavdrag Förändring uppskjuten skatt ändrad bolagsskatt Skatt på ftirändring av obeskattade reserver Uppskjuten skatt i resultaträkningen s l Uppskj utna skattefordringar/skulder Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt ftir aktuella skattefordringar och skatteskulder. Efter sådan kvittning har ftiljande belopp framkommit: Uppskj utna skattefordrin gar pâ, underskottsavdrag Uppskjutna skatteskulder på obeskattade reseryer Summa a Not 1 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intressefäretag Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffnin gsvärden Ingående övriga justeringar Resultatandel fran andelar i intresseftiretag Erhållen utdelning från intresseftiretag Utgående justeringar Bokfìirt värde t s s tE&1 454_ I q a 1 q Andelar i intressefìi retag Bolag Säte Gota Media AB Org.nr Kalmar Kapital andel 5,/o Antal andelar 15 Bokfärt värde Summa direktägda aktier i intressefìiretag fr,r) 13 (16)

14 Org nr Not 11 Andelar i koncernfìiretag Sydostpress AB, org nr. ( ) i Kalrnar Summa Kapital Rösträttsandel andel l,yo l,yo Antal andel nr 31 BoklÌirt våirde t3 4rt t3 4tl Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna ränteint?ikter 168 Summa t Not 13 Kortfristiga placeringar s likviditet har till viss del använts ftir placeringar i aktier, obligationer och andra kortfristiga placeringar enligt ftilj ande : Aktier och aktiefonder placeringar Summa 213 Bokf. Markn. värde värde s1 212 Bokf. Markn. värde värde qq Bokf. Markn. värde värde Bokf. Markn. värde värde De finansiella tillgångarna, tillsammans med likvida medel i Barometern, syftar till att på bästa möjliga sätt uppnå en langsiktig finansiell tillväxt genom trygg ftirvaltning med långsiktig värdetillväxt. Not 14 tr'örändring av eget kapital s eget kapital Stiftelsefonden Reservfond Fria reserver Årets resultat Totalt Belopp vid årets ingång Omftiring av loregående års resultat Årets resultat J 8 2t 536 s s Belopp vid årets utgång s /ì t4 (16)

15 Org nr s eget kapital Stiftelsefonden Bundna reserver Fria reseroer Ä,rets resultat Totalt Belopp vid årets ingang Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Omftiring av fìiregående års resultat,arets resultat ttg Belopp vid årets utgång s Not 15 Upplupna kostnader och fürutbetalda intäkter Löne- och semesterlöneskuld Sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Summa I 5 Not 16 Ansvarsftirbindelser Linnéuniversitetet Summa ansvarsftirbindelser I I tv!) ls (16)

16 Org nr Not 17 Nyckeltalsdefinitioner Soliditet (%) Summa eget kapital samt 78 procent av obeskattade reserver i procent av utgående balansomslutning. Kalmar den 28 april2}l4 Kristina Knöös Franzén Styrelsens ordftirande Tomas Petersson Vice ordftirande Katarina J ØAUv-'-'-. âzrr íá?*- -r- ØÊ/- Elisabeth Zander Rickard Petri Lennarth Förberg Vår revisionsberättelse har avgivits den 28 april2}l4 Carl-Axel Auktoriserad revisor Ann-Christin l6 (16)

17 Revisionsberättelse Till styrelsen i Barometern, org.nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Barometern för räkenskapsåret 213. Sfyrelsens ansvar för årsredovìsnìngen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revlsorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare s g dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten í de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i koncernredovisningen. årsredovisningen och Rapport om andra krav enligt lagar och andrô författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens f örvaltning av Barometern för räkenskapsåret 213. Súyrefsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. ReyÍsorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelsef örordnandet eller årsredovisningslagen. Ka Carl-Axel Kul Auktoriserad den 28 april2ol4 or Ann-Christin Bayard Förtroendevald revisor Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och åndamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 213 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

VISION OCH AFFÄRSIDÉ

VISION OCH AFFÄRSIDÉ VISION OCH AFFÄRSIDÉ MAGNENTUS skall alltid upplevas som Norrköpings mest attraktiva fastighetsbolag av både bostads-, kontors- och butikshyresgäster och vår affärsidé är att äga och förvalta fastigheter

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN FÖR IF FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM ORG NR 802008-2254 FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 STOCKHOLM Styrelsen och verksamhetschefen

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Styrelsen för. Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003. Org nr 802423-8746. får härmed avge. Års redovisning

Styrelsen för. Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003. Org nr 802423-8746. får härmed avge. Års redovisning Styrelsen för Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003 får härmed avge Års redovisning för räkenskapsåret 1 januari 2011-31 december 2011 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning

Läs mer

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31 Sävsjö Biogas AB ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB. Företaget uppför en anläggning för produktion av biogas. SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

PARTILLE ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Partille Energi Nät AB bedriver elnätsverksamhet i Partille. Med nätverksamhet avses att ställa elektriska starkströmsanläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering,

Läs mer

Ålosredovisning för räkenslmpsåret 2011

Ålosredovisning för räkenslmpsåret 2011 1(21) Norabostäder Aktiebolag Org nr 556470-7569 Ålosredovisning för räkenslmpsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Arsredovisning. MILITARSALLSKAPETS FORLAGS AKTIEBOLAG Org nr 556016-5226 2014

Arsredovisning. MILITARSALLSKAPETS FORLAGS AKTIEBOLAG Org nr 556016-5226 2014 Militarsallskapets Forlags AB Sida 1 (7) Arsredovisning MILITARSALLSKAPETS FORLAGS AKTIEBOLAG Org nr 556016-5226 2014 Forvaltningsberattelse Styrelsen och verkstallande direktoren for Militarsallskapets

Läs mer

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3 Årsredovisning ftir Brf Ekudden I 769606-3119 Räkenskapsåret 20t3 Brf Ekudden 1 1 (10) Styrelsen fiir Brf Ekudden I får härmed avge årsredovisning ftr räkenskapsåret 2013. Förvaltn in gsberättelse Allmänt

Läs mer