Utbildningsdag provtagningsplaner deponier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsdag provtagningsplaner deponier 2014-12-11"

Transkript

1 Utbildningsdag provtagningsplaner deponier Föreläsare: Maria Carling, SGI Deltagare: 25 handläggare från kommuner samt 4 handläggare från länsstyrelserna i Kalmar och Gotlands län. Upplägg Utbildningen genomfördes inom ramen för Miljösamverkan sydost och kan ses som fortsättning av tidigare tillsynsvägledningsprojekt rörande riskklassning av deponier. Kursen var upplagd som föreläsningar med inslag av diskussioner under en dag. Målsättning 1 utbildningsdag anordnas för kommunala inspektörer i Kalmar och Gotlands län. 75 % av deltagarna upplever att kompetensnivån har höjts med avseende på granskning av provtagningsplaner för deponier. Utvärdering Utvärdering har skett genom enkel enkät där deltagarna fick svara på frågor. 22 av deltagarna har besvarat enkäten. Av dessa tyckte samtliga att man höjt sin kompetensnivå med avseende på granskning av provtagningsplaner för deponier. Överlag var det många positiva kommentarer efter utbildningen. Många tyckte att utbildningen borde varit längre. Länsstyrelsen bedömer att målen med kursen uppnåtts. Ekonomi Utfall i förhållande till budget: Aktivitet Budget Utfall Extern föreläsare (SGI) Totalt Till detta tillkommer kostnader för lokal, fika och lunch. En anmälningsavgift togs ut motsvarande denna kostnad. Regionförbundet Kalmar administrerade detta.

2 Sammanfattning och lite reflektioner Kursen var en fortsättning på det arbete som pågått under några år med inventering, riskklassning och undersökning av deponier i Gotlands och Kalmar län. I tidigare projekt har Miljösamverkan sydost tagit fram mallar på hur undersökningar kan krävas och beslutas. Kursen var därför en naturlig fortsättning på detta arbete. Som uppföljning till denna aktivitet skulle ytterligare utbildning i granskning och bedömning av själva undersökningarna kunna genomföras. Dagen innebar också att miljöinspektörer från olika kommuner fick kontakt med varandra och kan fortsätta diskussionerna via det nätverk som nu finns i länen. Visby Mattias Vejlens

3 Gamla deponier vad skiljer från andra förorenade områden? Maria Carling SGI tel: På säker grund för hållbar utveckling Vem är Maria? Civ. ing. - LTU Arbetat med miljögeoteknik år Anställd vid SGI, GeoInnova Expert-/beställarstöd Samordnar SGIs korttidsstöd Regionförbundet Kalmar

4 Vad vill jag ha sagt? Varför undersöka? Vad skiljer från andra förorenade områden? Speciella förutsättningar vid deponier Regionförbundet Kalmar Litteraturtips SGI Publikation 14: Inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda deponier. Information och råd. Komplement till NV 4918 (MIFO-handboken)! Regionförbundet Kalmar

5 Varför undersöka? Äldre nedlagda deponier sämre miljöskydd Lakvatten? Deponigas växthusgas? Lokalisering? Avfallets egenskaper? Regionförbundet Kalmar Vad utmärker en gammal deponi? Avfall - extremt heterogent Varierat föroreningsinnehåll Stora volymer Lokalisering Förekomst av organiskt material Deponigas Alternativa åtgärder ebh o kontroll Regionförbundet Kalmar

6 Avfallets heterogena sammansättning - Avfallet kan variera mellan olika delar av deponin - Föroreningarna kan variera mellan olika delar av deponin - Olika typer av lakvatten kan produceras - Deponigasproduktionen kan variera Regionförbundet Kalmar Avfallets heterogena sammansättning Dålig dokumentation av deponerat avfall Svårt att utföra representativ provtagning Behov av modifierad provtagningsstrategi Större behov av okulär besiktning (t ex provgropar) Analysera lakvattnet Eldning av avfall? Regionförbundet Kalmar

7 Föroreningsinnehåll Kan ofta inte utesluta några föroreningar Screeninganalyser Utsläpp av kväve o fosfor övergödning Utsläpp av salter påverkan på dricksvattenbrunnar Regionförbundet Kalmar Lakvattens sammansättning Regionförbundet Kalmar

8 Nedbrytningsfaser avfallsupplag med blandat avfall Volume-% Aerobic Acidogeni c Low ph in leachate Methanogenic Neutral/high ph in leachate Oxidation N CO 2 CH 4 H 2 O 2 0 Time Regionförbundet Kalmar Eldning av avfall Eldning kan medföra att t ex dioxiner/furaner och PAH har bildats Aska kan innehålla höga halter av tungmetaller Kan påverka riskklassningen Regionförbundet Kalmar

9 Lokalisering Liten exponering för människor Liten påverkan på miljön runt deponin Förutsättningarna kan förändras. Regionförbundet Kalmar Förekomst av organiskt material Sättningar som försvårar skyddsåtgärder kan uppstå Deponigas kan bildas Regionförbundet Kalmar

10 Risker med deponigas Från Avfall Sverige, rapport D2013:02 Regionförbundet Kalmar Uppskattningar av deponigasproduktion NV Handbok 2004:2 (tabell 1) Avfall Sverige rapport D2013:02 Provpumpningar Regionförbundet Kalmar

11 Behov av alternativa åtgärder för efterbehandling och kontroll Ej realistiskt med schakt och deponering Åtgärd på plats Fokus på spridnings- och exponeringsvägar Gasuppsamling Lakvattenhantering Regionförbundet Kalmar Olika typer av problem/risker Olycksrisker Miljörisker Hälsorisker Regionförbundet Kalmar

12 Olycksrisker Skärande och stickander föremål Gropar och håligheter Oljegropar Kvarlämnade tunnor/kemikalier Ras och skred Brand/självantändning Explosionsrisk/kvävning pga deponigas Regionförbundet Kalmar Miljörisker Spridning av Partiklar Lakvatten till yt- och grundvatten Deponigas till atmosfären Regionförbundet Kalmar

13 Hälsorisker Möjliga exponeringsvägar Inandning av ångor Inandning av damm Hudupptag Intag av jord Intag av växter Intag av dricksvatten Regionförbundet Kalmar

14 Undersökning av gamla deponier MIFO Fas 2 Maria Carling, SGI På säker grund för hållbar utveckling När uppstår en risk? Förorening i mark, grundvatten, sediment Exponering/ spridning i mark, vatten el luft Människa Miljö Regionförbundet Kalmar

15 Konceptuell modell Föroreningskälla (Riskobjekt) Transportväg Skyddsobjekt Regionförbundet Kalmar MIFO-klassning vad är typiskt för deponier? Föroreningarnas farlighet Förbränning? Farligt avfall / icke farligt avfall Föroreningsnivå Deponins area/volym Spridningsförutsättningar Lakvatten Deponigas Ev. täckning Känslighet och skyddsvärde Själva deponin + omgivning Regionförbundet Kalmar

16 Föroreningarnas farlighet Andel hushållsavfall/industriavfall/farligt avfall Tunnor, kärl Förbehandling av farligt avfall Eldning av avfall Tidsperiod (före 1950-talet?) Regionförbundet Kalmar Föroreningsnivå Bedöms utifrån halter, mängder, volymer Hur stora mängder har deponerats? Deponins area/volym Ofarliga ämnen NH 4, Cl Regionförbundet Kalmar

17 Teoretisk mängd avfall mkt hög föroreningsnivå Regionförbundet Kalmar Spridningsförutsättningar Deponins utbredning/lokalisering Geologin Hydrologin Släntlutningar Tekniska installationer Föroreningars kemiska egenskaper Regionförbundet Kalmar

18 Spridning i mark och grundvatten Förutsättningar för lakvattenbildning Markens genomsläpplighet Jordlagerföljd Grundvattennivå och strömningsriktning Vattenförande lager, sprickor Nedbrytning/fastläggning Regionförbundet Kalmar Spridning till ytvatten Avstånd deponi ytvatten Spridningsförutsättningar i mark och grundvatten Avrinning via markytan, diken, dräneringssystem Höga/varierande gv-nivåer Ev. lakvattensystem Faktisk spridning (analysresultat) Regionförbundet Kalmar

19 Känslighet och skyddsvärde Markanvändning - på deponin - inom påverkansområdet - detaljplan/översiktsplan Regionförbundet Kalmar Exponeringsvägar Hälsokriterier Miljökvalitetskriterier Krav på biodiversitet Hur fungerar utlakningen Påverkan på ytvatten och övrig miljö Regionförbundet Kalmar

20 Vad är syftet med undersökningen? MIFO Fas 2 - deponier Översiktlig undersökning Underlag för förnyad riskklassning Bedöma risker o ev. behov av riskreduktion Regionförbundet Kalmar Rapportens innehåll (1) Områdesbeskrivning Lokalisering, topografi Geologi, hydrogeologi (kartor) Markanvändning Skyddsobjekt Beskrivning av deponin Utbredning, släntlutning Typ av avfall Historik Volym Täckning Regionförbundet Kalmar

21 Rapportens innehåll (2) Utvärdering/riskbedömning Kända skador Exponeringsvägar Yt- och grundvattenförhållanden Lakvatten Föroreningssituation Föroreningsspridning/transport Belastning på recipient Risker m a p deponigas Osäkerheter Rekommendationer Regionförbundet Kalmar Underlag för provtagningsplan Historik potentiella föroreningar? Geologi/hydrogeologi spridningsvägar? Skyddsobjekt exponering, påverkan? KONCEPTUELL MODELL Regionförbundet Kalmar

22 Inventering bakgrundsmaterial - Platsbesök - Flygfoton - Kartor - Arkivstudier - SGUs brunnsarkiv Regionförbundet Kalmar Platsbesök/rekognoscering Gärna TSM, VU, konsult tillsammans Verifiering tidigare uppgifter (kartor, flygfoton, arkivmtrl) Studera deponins utformning Hydrogeologisk inventering Planera fältarbete Bedöma lämpliga provpunkter Regionförbundet Kalmar

23 Grundvattenkarta Regionförbundet Kalmar Översiktskarta, exempel Regionförbundet Kalmar

24 Skyddsobjekt vad ska skyddas? Människor (exponering av förorening till barn och vuxna) Miljö (spridning av föroreningar) Regionförbundet Kalmar Undersökningsstrategi Utgå från undersökningens syfte: Underlag för riskklassning Avgränsning deponi Föroreningsspridning Provtagningsstrategi Riktad Slumpmässig Ta hänsyn till ev. ebh-åtgärder Regionförbundet Kalmar

25 Vad ska provtas och hur? Lakvatten - från provgropar, befintliga ledningar, utströmningsområden - screeninganalys - ev. sediment från lakvattendamm FÖRORENINGSINNEHÅLL Regionförbundet Kalmar Placering av gv-rör Grundvatten-rör Nedströms lakvattnets strömningsriktning Referensprov utanför deponins påverkansområde I områden där påverkan är osäker Utgå från mätning av elektrisk konduktivitet vid platsbesök Dokumentera äldre brunnar/gv-rör Provtagning vid fler tillfällen variationer under/mellan år Regionförbundet Kalmar

26 Vad ska provtas och hur? Avfallsupplag ofta extremt heterogent Svårt få representativa prover PROVGROPAR INOM DEPONIN SKRUVBORR UTANFÖR DEPONIN Regionförbundet Kalmar Provtagning gas Som komplement till andra undersökningar, t.ex.: I gv-rör fältinstrument, t.ex. Ecoprobe Statiska kammare Spårgasmätning Regionförbundet Kalmar

27 Granskning av provtagningsplan - praktikfall Maria Carling, SGI På säker grund för hållbar utveckling Provtagningsplan Förutsättningar VARFÖR? Hur provtagningen ska gå till HUR? VAD? Placering provpunkter VAR? Analysprogram VAD? Regionförbundet Kalmar

28 Provtagningsplan förslag på innehåll Provtagningens syfte Områdesbeskrivning (lokalisering, geologi, hydrogeologi) Skyddsobjekt Preliminär geo-karta Provtagningsstrategi, provtagningsmetoder och provmedia Ritning med preliminär placering av provpunkter Förslag på analyser (fält- och lab) Regionförbundet Kalmar SYFTE Granskning av provtagningsplan deponi (1) Vad är syftet med undersökningen? Avgränsa deponin? Bedöma föroreningsspridning? Bedöma åtgärdsbehov/lämpliga ebh-åtgärder? Kommer provtagningarna kunna ge svar på frågeställningarna? Har man gjort platsbesök? Regionförbundet Kalmar

29 Granskning av provtagningsplan deponi (2) OMRÅDESBESKRIVNING Finns relevanta kartor med (t.ex. översikt)? Är skyddsobjekten identifierade? Finns geo-karta? Finns beskrivning av geologi, yt- och gv-förhållanden? Finns beskrivning av deponins utformning? Finns beskrivning av markanvändning, topografi etc? Regionförbundet Kalmar Granskning av provtagningsplan deponi (3) PROVTAGNINGSSTRATEGI Ska undersökningen utföras i etapper? Finns provtagningsstrategi och provhantering beskriven? Motivering? Regionförbundet Kalmar

30 Granskning av provtagningsplan deponi (4) PROVTAGNINGSMETODER Vilka media ska provtas? Jord/avfall? Provgropar? Skruvborr? Hur ska föroreningsspridning bedömas? Provtagning av lakvatten? Grundvatten? Ytvatten? Sediment? Passiva provtagare? Ges förslag på kompletterande undersökningar? Geofysiska metoder? Provtagning av deponigas? Certifierad provtagare el med dokumenterad erfarenhet? Regionförbundet Kalmar Granskning av provtagningsplan deponi (5) FÖRSLAG PÅ ANALYSER LAB o FÄLT Är alla föroreningar med som kan förväntas/misstänkas? Screeninganalyser? Är detektionsgränserna rimliga? Är valet av parametrar och analyser bra? Har de motiverats? Är föreslagna labanalyser tillräckliga/relevanta? Vilka mätningar/analyser görs i fält? Ackrediterat lab? Regionförbundet Kalmar

31 Granskning av provtagningsplan deponi (6) PLACERING PROVPUNKTER Finns planritning med provpunkter? Har man angett hur inmätning av provpunkter ska ske? Är noggrannheten tillräcklig? Ska referensprov tas? Har man täckt in alla relevanta provtagningsmedia? Gv-prov uppströms/nedströms deponin? Regionförbundet Kalmar Granskning av provtagningsplan deponi (7) ÖVRIGT Hur sker kontakt med markägaren? Vem ansvarar för ledningsutsättning? Hur tillgängligt är området? Hur ska redovisning/rapportering ske? Tidplan? Regionförbundet Kalmar

32 Praktikfall, f d kommunal avfallsdeponi Olofström I drift Hushållsavfall, industriavfall, ca m 3 Eldning i norra delen av deponin Skogsmark, mindre dalgång Lakvatten orenat till grundvatten o dike, avrinning till våtmark och sjö Täckning med grus o matjord Riskklass 2 enligt MIFO 1 Regionförbundet Kalmar Tips från Olofströms kn Dialog tillsynsmyndighet VU-konsult Gemensamt platsbesök Bra och erfaren konsult Extern kommunikation (politiker, kom.förv., press) Regionförbundet Kalmar

33 Praktikfall, provtagningsplan Syfte Områdesbeskrivning Provtagning (strategi, metoder) Analyser Provpunkter Övrigt Regionförbundet Kalmar

34 Provtagning Jord och grundvatten Maria Carling, SGI På säker grund för hållbar utveckling Litteraturtips: SGF Fälthandbok förorenade områden. Rapport 2:2013 (kan laddas ner från Karaktärisering av deponier samt detektering av deponigas med geofysiska metoder. Avfall Sverige. Rapport U2012:14 Regionförbundet Kalmar,

35 Provtagningsmetoder jord Borrbandvagn (skruvborr) Grävare (grävmaskin, traktorgrävare) Grävning och borrning för hand Regionförbundet Kalmar, Provtagning jord INOM DEPONIN provgropar (i avfallet) UTANFÖR DEPONIN skruvborrning Regionförbundet Kalmar,

36 Provgropar i deponin SYFTE: Avfallets struktur o huvudsakliga innehåll Organiskt material Olika typer av avfall Ev. framtida sättningar Potential för gasbildning Sanka områden Delvis grävning under gv-ytan (lakvatten) Installation av gv-rör Regionförbundet Kalmar, Provgropar i deponin - utförande Okulär bedömning Dokumentation i text o foton Provuttag minst varje meter Installation av gv-rör Återfyllning med uppgrävda massor Omfattning ca 1 dag (5-10 gropar) Regionförbundet Kalmar,

37 Fördelar Provgropsgrävning + Förhållandevis billigt + Lätt att få tag i + Bra överblick över jordarter och ev. föroreningsskikt + Fungerar bra i de flesta jordar, även vid förekomst av sten i marken Regionförbundet Kalmar, Provgropsgrävning Nackdelar Fungerar bra ner till ca 3 meter Större åverkan Ej under grundvattenytan Arbetsmiljörisk p.g.a. risk för ras o gas Inte gå ner i djupa gropar: sämre överblick, sämre prov Återfyllnad bör ske i samma ordning som massorna togs upp Regionförbundet Kalmar,

38 SYFTE: Skruvborrning utanför deponin Avgränsa deponin Kontrollera föroreningsspridning Placering utifrån Grundvattenförhållanden Fältmätning (elekt. Kond.) Rekognoscering i fält Geofysiska undersökningar Regionförbundet Kalmar, Skruvborrning med borrbandvagn Fördelar + Går att ta prover på stora djup + Gör relativt liten åverkan på området + Ger en snabb översiktlig bild av jordlagerföljden + Kan gå att sätta grundvattenrör i skruvborrade hål Regionförbundet Kalmar,

39 Skruvborrning med borrbandvagn Nackdelar/ problem Ger kontaminering av lager längst ut på borren Svårt att borra i stenig/ blockig jord Problem att få upp grövre fraktioner Jordlagren blandas samman Undvik att jord från skruven rasar ner i det öppna borrhålet Liten provmängd Regionförbundet Kalmar, Regionförbundet Kalmar,

40 Provgropsgrävning eller borrning? PROVGROP Bra bild av marken, jordlager Billigare Mindre kontaminering mellan skikten Lättare komma ner i t.ex. fyllning Större provmängder SKRUVBORR Liten åverkan Går att ta djupare prover Går att sätta grundvattenrör Mindre exponering (människor och miljö) Ej risk för ras el. exponering för gas Regionförbundet Kalmar, Provtagning deponi vad väljer man? PROVGROP Inom deponin Bedömning av typ av avfall SKRUVBORR Främst utanför deponin Jordprov f a bedöma föroreningspåverkan/- spridning Installation av gv-rör Avgränsa deponin (mäktighet, utbredning) Regionförbundet Kalmar,

41 Installation av grundvattenrör - deponi I provgropar Diameter 100 mm Ev. fiberduk I skruvborrhål - Diameter 63 mm Filterlängd 1-2 m Ev. flera gv-rör på olika djup Dokumentation av Nivå överkant rör, markyta Filterrörets längd o nivå Vattennivå Regionförbundet Kalmar, Provtagningsmetoder för vatten - Olika typer av pumpar (sugande, tryckande, skakpump) - Vattenhämtare ( bailer ) - Ur kran Regionförbundet Kalmar,

42 Waterrapumpar Backventil på slang (en typ av tryckande pump) Fördelar: + Enkel konstruktion + Ingen luftning + Stora djup Nackdelar: Lite jobbigt att göra själv Regionförbundet Kalmar, Fördelar Sugande pumpar + Lätt att anpassa flöde + Hög renlighet + Endast slangen är i kontakt med provet + Enkla konstruktioner billigt Nackdelar Utsätter provet för undertryck Begränsad uppfordringshöjd Blandar om provet Omsättning kan ta tid Regionförbundet Kalmar,

43 Vattenhämtare Fördelar + Enkel konstruktion + Billiga + Hög renlighet (engångs) + Stora provtagningsdjup + Lätt välja provtagningsdjup + Skikt på/under vattnet kan upptäckas + Rör inte om provet så mycket Nackdelar Tidskrävande att omsätta Viss luftning av provet Regionförbundet Kalmar, Provtagning ur kran Fördelar + Enkelt + Ofta vatten som används väl omsatt + Motsvarar det som konsumeras Nackdelar Val av pumpmetod ej möjligt, påverkar provet Påverkan av ledningar, pump, filter mm Ibland svårt mäta grundvattennivån Motsvarar inte det som är i brunnen/marken Regionförbundet Kalmar,

44 Provtagning gv - arbetsgång Kolla att rören ser OK ut Nivåmät alla rör Omsätt vatten Provta Regionförbundet Kalmar, Provtagning - tips beroende på föroreningstyp Hög flyktighet (t.ex. BTEX). Fyll flaskan ända upp. LNAPL (låg densitet). Förorening på gv-ytan. Omsättning? DNAPL + lakvatten (hög densitet). Provta vid nedre delen av gv-röret. Metaller. Oftast låga halter, lätt att kontaminera provet. Filtrering kort tid efteråt. Regionförbundet Kalmar,

45 Passiv provtagning - vatten Provtagaren sätts ut i vattendraget under upp till ca 1 månad Sänds för analys Provtagning över en längre tid, kan hitta låga halter Ger medelvärde över tid Metaller, PAH, PCB, pesticider, dioxiner, alifater. Regionförbundet Kalmar, Provtagning sediment Finns jämförvärden Spridning till recipient Historisk påverkan Olika typer, t.ex.: Ekmanhuggare Rörprovtagare Regionförbundet Kalmar,

46 Kvalitetssäkring dokumentation i rapporten Formulär och checklistor!! Allmän information provtagare, datum, väder, provtagningspunkt, provnivå Provtagningsmetod (provgrop, skruvborr) Jord karakterisering av jordart, kornstorlek, vattenmättnad Observationer lukt, missfärgningar, gamla konstruktioner, avvikande material, omrörda massor, partiklar, oljefilm, fri fas Fältanalyser; PID, XRF Fältanalyser; ph, elektr.kond. Provberedning; filtrering, homogenisering Fotografera!!! Regionförbundet Kalmar, Exempel fältprotokoll Regionförbundet Kalmar,

47 Exempel, protokoll fältmätning Regionförbundet Kalmar, Provtagningsplan, exempel UTFÖRANDE FÄLTARBETE: Jordprovtagning utförs med grävare i provgropar ner till ca 3-3,5 m djup. Provgropar är att föredra eftersom.provtagning med skruvborr skulle kunna bli aktuellt. Prover tas ut varje 0,5 m alternativt på avvikande materialtyper. Fältförhållanden noteras i protokoll för varje provpunkt. Grundvattenrör (PEH, 63 mm) installeras i skruvborrhål. Filterdelen Provtagning sker ca en vecka efter.prover tas med bailer. Vattenprover filtreras. Alla vattenprover mäts direkt i fält m a p ph, temp, el.kond. Regionförbundet Kalmar,

48 Fält- och laboratorieanalyser jord och grundvatten Maria Carling På säker grund för hållbar utveckling Fältmätningar vatten Temperatur, ph, elektrisk konduktivitet, redox och löst syre Ska mätas i fält Indikatorer på föroreningsförekomst, spridningsförutsättningar, pågående nedbrytning eller förutsättningar för nedbrytning etc. Regionförbundet Kalmar

49 Fältmätningar - vatten Kalibrera enligt tillverkarens rekommendation och utförarens kvalitetssystem Grundvatten: Mäts efter omsättning, gärna i flödescell (särskilt redox och O 2 ) Stabilt värde visar tillräcklig omsättning Ytvatten: direkt i vattendraget Mät inte på samma vatten som ska skickas till laboratorium Använd samma instrument för alla prover Regionförbundet Kalmar Fältmätning vatten Fotometer Vattenprov i kyvett eller rör Tillsätter ev. reagens Mäter med fotometer T.ex. turbiditet, fosfor- & kväve, COD Regionförbundet Kalmar

50 Fältmätning - jord Kvantitativa metoder ger ett mätvärde som kan jämföras m. t.ex. labresultat Relativa metoder resultaten kan användas för jämförelse sinsemellan Används för: Screening Val av prover för labanalys Preliminär avgränsning och klassning av massor vid schaktsanering Regionförbundet Kalmar Fältmätning Jord XRF Strålkälla säkerhetsutbildning krävs XRF totalhalten metaller i provet Fungerar bäst för As, Pb, Cu, Zn Påverkas av matrisen, kornstorlek, fukthalt, höga halter av t.ex. Fe & V kan störa andra Mäter ytligt, gör flera mätningar Säkrare resultat för torkade och siktade prover Korrelation mot labanalyser, beskriv i rapport Kalibrering ca 1 gång/år Regionförbundet Kalmar

51 XRF Bra att använda direkt i fält! Snabba scanning av ett område Grov avgränsning vid sanering Fuktkvoten i fält påverkar! Inte bara utspädning Olika instrument kan ge olika resultat Regionförbundet Kalmar Fältmätning jord PID Mäter flyktiga kolväten (VOC) Inte selektiv, ger en summa Porluft över jord i påse, i borrhål, i schaktgrop, inomhusluft Naturligt material kan ge visst utslag Påverkas av fukthalt, kornstorlek, provmängd, temperatur m.m. Kalibreras dagligen Vanligast: ppm Finns även: ppb Regionförbundet Kalmar

52 Kvalitetssäkring av fältmätningar Kalibreringar Kontrollmätningar Provhantering och provberedning Korrelation mot laboratorieanalyser, minst var 10:e prov Regionförbundet Kalmar Vilket ger mest sanna resultat? Fältmätning Laboratorieanalys Vatten: ph, temperatur, elektrisk konduktivitet, redox och syre Jord: Flyktiga kolväten (PID) Jord: Metaller (XRF) Även andra aspekter måste beaktas. Regionförbundet Kalmar

53 Analys av lakvatten Screeninganalys!! Kan t.ex. omfatta: Allmänna parametrar: ph, el.kond., BOD 7, TOC, DOC, Cl, SO 4, F, HCO 3, NH 4 -N, Tot-N, Tot-P Metaller: Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, V, W, Zn VOC, Kväve- och klorinnehållande SVOC PAH, PCB Pesticider, ftalater, klorbensener Alifatiska, aromatiska kolväten Regionförbundet Kalmar Analys av grundvatten Indikatorparametrar: - Elektr. konduktivitet - Klorid - NH 4 -N Jmf ämnen i lakvatten Tänk på hur/var provet tas ut Lakvatten tyngre än grundvatten Ämnen som är lättare än vatten Regionförbundet Kalmar

54 Analys av ytvatten Vilka ämnen? jmf grundvatten Regionförbundet Kalmar Provhantering vatten Filtrering Metallanalys på grundvatten Gärna i fält! Kontamineringsrisk Konservering Surgörning Regionförbundet Kalmar

55 Screeninganalyser Analyspaket med flera grupper av parametrar Metaller Oljekolväten BTEX PCB Klorerade pesticider PAH Klorerade alifater Fenoler Klorfenoler Ftalater Flyktiga halogenerade kolväten Klorbensener Kloraniliner Klornitrobensener Kvävepesticider Fosforpesticider Regionförbundet Kalmar Screeninganalyser, plus/minus Fördelar + Prisvärt + Bra vid okänd förorenings-förekomst + Bra vid stor mix av föroreningar Nackdelar Ibland högre rapporteringgräns än enstaka analyser Ibland svårt att utvärdera Regionförbundet Kalmar

56 Varför lakförsök? Vad kan lakas ut från materialet och bli tillgängligt i miljön? Simulerar långtidsperspektiv Används för karaktärisering av avfall Används i riskbedömningar, K d -värde = halt i fast fas/halt i löst fas Regionförbundet Kalmar Olika typer av lakförsök Perkolationstest Tvåstegs skaktest ph-statiskt lakförsök Ytutlakning Laktest för icke-flyktiga organiska ämnen Oral biotillgänglighet m.fl. Regionförbundet Kalmar

57 Toxicitetstester Totala toxiciteten för provet + Kan indikera okända föroreningar eller sammanlagd effekt Kan vara svårt att utvärdera Regionförbundet Kalmar Provtagningsplan, exempel ANALYSER Förslag på analyser enligt tabell Analysomfattning och parametrar kan komma att ändras beroende på information från fältundersökning. T ex kan förekomst av aska indikera att. Provmatris Parameter Motivering Jord Metaller, alifater/aromater, BTEX, PAH Vanligen förekommande föroreningar i deponimaterial. Grundvatten Fys-kem, metaller, alifater/aromater, BTEX, PAH, screeninganalys (1 prov) Vanligt förekommande föroreningar i lakvatten från deponier. En bred screeninganalys för att Regionförbundet Kalmar

58 Kompletterande undersökningar Maria Carling, SGI På säker grund för hållbar utveckling Varför? Hydrologiska tester Geofysiska metoder GRUNDVATTENFÖRHÅLLANDEN, FÖRORENINGSSPRIDNING Regionförbundet Kalmar

59 Slug-test (en-hålstest) Hydraulisk konduktivitet (permeabilitet) Flödes- och transportberäkningar Utvärdering, beräkningsprogram Regionförbundet Kalmar Princip för slug-test Regionförbundet Kalmar

60 Exempel på geofysiska metoder Resistivitetsmätning Inducerad polarisation Stångslingram VLF Georadar Regionförbundet Kalmar Resistivitetsmätning, redovisning Grusavlagring Täckskikt Deponerat mtrl Regionförbundet Kalmar

61 Stångslingram, utförande Regionförbundet Kalmar Stångslingram, redovisning (Exempel från undersökning av deponi på Gotland, GeoInnova 2007) Regionförbundet Kalmar

Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version)

Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version) Sida 1/9 Rev. 2014-03-13 Upprättad 2004-05-06 Tidigare reviderad 2008-06-19, 2011-01-05, 2013-02-13 Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version) Naturvårdsverket har utarbetat en Metodik

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Föreläsare: Pär-Erik Back, SGI Deltagare: 7 st handläggare från Region Gotland samhällsbyggnadsförvaltning, enhet miljö och hälsa och Länsstyrelsen. Upplägg Kursen

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (20) Objekt Gnarps masugn IDnr F2132-0063 Kommun Nordanstig Upprättad (namn) Åsa Duell Senast reviderad (namn) Jon Böhlmark 2004-09-28 2005-08-10 Inventeringens

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande

PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande Denna PM kan användas som stöd vid planering av ett tillsynsbesök. I PM:n tas många granskningspunkter upp men den faktiska omfattningen och inriktningen av ett tillsynsbesök

Läs mer

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet Agenda Förändrad svensk deponilagstiftning Förväntade effekter Fläskebo en modern deponi Projektet

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder

Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder Fredric Engelke fredric.engelke@structor.se Isabelle Larsson isabelle.larsson@structor.se Innehåll Miljötekniska undersökningar Skillnad på förorening

Läs mer

Miljöprojekt Gusum Förnyad miljöteknisk undersökning på fd Gusums bruk, område 4-6 SLUTRAPPORT

Miljöprojekt Gusum Förnyad miljöteknisk undersökning på fd Gusums bruk, område 4-6 SLUTRAPPORT Miljöprojekt Gusum Förnyad miljöteknisk undersökning på fd Gusums bruk, område 4-6 SLUTRAPPORT Hifabs uppdragsnummer: 318607 Upprättad: 2011-07-11 Reviderad: Uppdragsnamn Miljöprojekt Gusum Beställare

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning Vatten från Spillepengs avfallsanläggning en beskrivning av systemens uppbyggnad och lakvattnets sammansättning INTERREG IIIA Källsamarbetet Sysav delprojekt: Lakvattenkarakterisering Mars 2007 Projektet

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6301-005 Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro 2013-11-14 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar

Läs mer

Riskbedömning och NVs riktvärdesmodell

Riskbedömning och NVs riktvärdesmodell Riskbedömning och NVs riktvärdesmodell Maria Carling, SGI maria.carling@swedgeo.se tfn:013-201826 Utbildning Länsstyrelsen Örebro 2011-05-25 1 Innehåll Vad är en risk? Olika typer av riskbedömningar Konceptuell

Läs mer

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs:

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs: Inledning Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Skarpa, icke förhandlingsbara, villkor kring miljön Osäkerheter i flera dimensioner Viktigt att: Säkra villkoren i det tillstånd som givits för

Läs mer

Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg

Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg Fredric Engelke fredric.engelke@structor.se 0706-937440 Klorerade lösningsmedel Omfattande användning som lösningsmedel, kemtvättmedel,

Läs mer

Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön

Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön www.treehugger.com Yvonne Ohlsson yvonne.ohlsson@swedgeo.se Pär-Erik Back par-erik.back@swedgeo.se Flyktiga Föroreningar Lst Sthlm 24 mars 2014 1 Innehåll

Läs mer

Svenska Geotekniska Föreningen Swedish Geotechnical Society. Rapport 1:2004. Fälthandbok. Miljötekniska markundersökningar

Svenska Geotekniska Föreningen Swedish Geotechnical Society. Rapport 1:2004. Fälthandbok. Miljötekniska markundersökningar Svenska Geotekniska Föreningen Swedish Geotechnical Society Rapport 1:2004 Fälthandbok Miljötekniska markundersökningar SVENSKA GEOTEKNISKA FÖRENINGEN SWEDISH GEOTECHNICAL SOCIETY SGF Rapport 1:2004 Fälthandbok

Läs mer

BILAGA 1 - ÖVERSIKT ÖVER PROVTAGNINGSPLATSER FÖR RESPEKTIVE DEPONI SAMT VILKA BIOTAPROVER SOM INHÄMTATS

BILAGA 1 - ÖVERSIKT ÖVER PROVTAGNINGSPLATSER FÖR RESPEKTIVE DEPONI SAMT VILKA BIOTAPROVER SOM INHÄMTATS pm03s 2010-12-15 BILAGA 1 - ÖVERSIKT ÖVER PROVTAGNINGSPLATSER FÖR RESPEKTIVE DEPONI SAMT VILKA BIOTAPROVER SOM INHÄMTATS Prover och er Uppströmsrecipient Nedströmsrecipient Biotaprov Ingått i fas 1 (bred

Läs mer

Framtiden, vad är på gång?

Framtiden, vad är på gång? Framtiden, vad är på gång? Seminarium om undersökningsmetoder för förorenade områden, Malmö 6-7 maj Jenny Norrman SGI, FRIST Chalmers På säker grund för hållbar utveckling Spaning 1 Ökad användning av

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

Strandstaden i Fagersanna

Strandstaden i Fagersanna Strandstaden i Fagersanna Redovisning av föroreningssituation Ylva Persson Ann Helén Österås 2014-06-12 Innehåll Bakgrund dioxin Genomförda undersökningar Resultat fisk och grödor Resultat sediment och

Läs mer

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Geijer 4 i Ystad

Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Geijer 4 i Ystad RAPPORT Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Geijer 4 i Ystad Beställare: Najdovski Invest AB Att: Tome Najdovski Knut Lavards väg 5 271 53 Ystad Datum 214-11-17 Författad av: Granskad av: Lisbet

Läs mer

Rapport 2:2013. Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden

Rapport 2:2013. Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden Rapport 2:2013 Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden SGF Rapport 2:2013 Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden Stockholm 2013 SGF Rapport Svenska Geotekniska Föreningen E-post: info@sgf.net

Läs mer

Invent Inventering av nedlagda deponier i Falkenbergs kommun

Invent Inventering av nedlagda deponier i Falkenbergs kommun Invent Inventering av nedlagda deponier i Falkenbergs kommun 2015-09-10 Beställare: VIVAB, Vatten & Miljö i Väst AB Datum: 2015-09-10 Dnr: 577-6936-13 Författare: Annika Ernervik, Oliver Björnfors & Malin

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning?

Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Hur påverkar valet av analysmetod för metaller i jord min riskbedömning? Anja Enell och David Bendz, SGI På säker grund för hållbar utveckling Syfte med presentationen En sammanställning av vilka metoder

Läs mer

Prislista. Fasta bränslen och askor

Prislista. Fasta bränslen och askor Prislista Fasta bränslen och askor 0 I dagens energi- och miljömedvetna samhälle blir det allt viktigare att använda effektiva biobränslen i väl fungerande pannor. Likväl finns det stora miljövinster om

Läs mer

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras MÅS 3.5.3 1 (5) Referens nr. Avfallstyp Datum Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5 1 punkten) Datum Platsnummer Företag Org.nummer Postadress

Läs mer

Översiktlig undersökning av föroreningssituationen vid f d Forshaga-Klarafors massa- och pappersbruk, Värmlands län

Översiktlig undersökning av föroreningssituationen vid f d Forshaga-Klarafors massa- och pappersbruk, Värmlands län Kemakta AR 2004-23 Översiktlig undersökning av föroreningssituationen vid f d Forshaga-Klarafors massa- och pappersbruk, Värmlands län Riskbedömning och riskklassning enligt MIFO-modellen fas 2 Gabriella

Läs mer

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RAPPORT KALMAR KOMMUN Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING ANDERS PETERSSON HENRIK MALMBERG repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen RAPPORT 1 (35) Handläggare Lars Gidlund Tel +46 10 505 34 14 Mobil +46 70 526 22 27 Fax +46 10 505 30 09 lars.o.gidlund@afconsult.com Datum 2015-05-22 Uppdragsnr 705460 Härryda kommun, Sektorn för Samhällsbyggnad,

Läs mer

Kalkstenstäkt i Skövde

Kalkstenstäkt i Skövde Beställare: Cementa AB Kalkstenstäkt i Skövde Förslag till kontrollprogram Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Karl Persson Författare Johan Larsson L:\Uppdrag\ - Grundvattenutredning

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100%

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% E. coli bakterier Resultat från Tillsynsprojektet mm (ca 13000 vattenanalyser) 90% 80% 70% 60% 50% 40% Otjänligt Tj m anm Tjänligt 30% 20% 10% 0% Brunn

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Omgivningspåverkan / recipentstatus. Michael Gilek, Ekotoxikologi. Konferens i Stockholm, 15-17 augusti 2007. Michael Gilek. www.sh.

Omgivningspåverkan / recipentstatus. Michael Gilek, Ekotoxikologi. Konferens i Stockholm, 15-17 augusti 2007. Michael Gilek. www.sh. Omgivningspåverkan / recipentstatus Michael Gilek michael.gilek@sh.se Hantering av förorenade sediment och muddermassor Nyköping, 18 april, 2007 Michael Gilek, Ekotoxikologi Reglering av kemikalier i Europa

Läs mer

Jan Nilsen Sweco Karlstad. (jan.nilsen@sweco.se) Biosparging Preem, Oljehamnen Karlstad.

Jan Nilsen Sweco Karlstad. (jan.nilsen@sweco.se) Biosparging Preem, Oljehamnen Karlstad. Jan Nilsen Sweco Karlstad. (jan.nilsen@sweco.se) Biosparging Preem, Oljehamnen Karlstad. 1 Oljehamnen Preem Biospargingområde Biospargingtest 2 Övervakning i oljehamnen Karlstad 2004: 18 rör (randzonen).

Läs mer

Åtgärdskrav vid In-situ sanering

Åtgärdskrav vid In-situ sanering Här en fin bild på en in situ teknik/metod/sanering Åtgärdskrav vid In-situ sanering Jan-Erik Lindstrand, MB Envirotek Anna-Lena Öberg-Högsta, Golder Associates AB Syfte och mål Syfte är att utarbeta en

Läs mer

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK FÖRBINDELSE MELLAN KLIPPANVÄGEN OCH HAVSBADSVÄGEN 2013-09-18 Uppdrag: 251035 Projektnummer: 91945 Titel på rapport: PM Rekommendationer Detaljplanearbete

Läs mer

Fd Klippans läderfabrik

Fd Klippans läderfabrik Ramböll Sverige AB --- Klippans kommun Fd Klippans läderfabrik Flygfoto 2005 Malmö 2009-10-13 Klippans kommun Fd Klippans Läderfabrik Datum 2009-10-13 Uppdragsnummer Ohla Eriksson Uppdragsledare Anna Fjelkestam

Läs mer

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Catharina Rydberg-Lilja Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Verkmästaren 18, Ystads kommun

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Verkmästaren 18, Ystads kommun MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Verkmästaren 18, Ystads kommun Brösarp 2014-02-18 Beställare: Ystads Industrifastigheter AB Utförd av: Lisa Lindberg Granskad av: Peter Nilsson vavatten.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Järnvägsplan Hamnbanan/Bohusbanan, dubbelspår på sträckan Olskroken - Kville. Göteborgs stad Underlagsrapport Förorenad mark 2011-11-03.

Järnvägsplan Hamnbanan/Bohusbanan, dubbelspår på sträckan Olskroken - Kville. Göteborgs stad Underlagsrapport Förorenad mark 2011-11-03. Järnvägsplan Hamnbanan/Bohusbanan, dubbelspår på sträckan Olskroken - Kville Göteborgs stad Underlagsrapport Förorenad mark 2011-11-03 2011-06-xx Dokumenttitel: Underlagsrapport förorenad mark Dokumenttyp:

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

Riskbedömning och översiktlig åtgärdsutredning för dioxinföroreningar vid f.d. Kålsäters sågverk, Säffle kommun - del av huvudstudie

Riskbedömning och översiktlig åtgärdsutredning för dioxinföroreningar vid f.d. Kålsäters sågverk, Säffle kommun - del av huvudstudie Kemakta AR 2010-13 Riskbedömning och översiktlig åtgärdsutredning för dioxinföroreningar vid f.d. Kålsäters sågverk, Säffle kommun - del av huvudstudie Karin Jonsson, Gabriella Fanger, Celia Jones och

Läs mer

Miljögeologisk undersökning av deponin vid Getabjär, Sölvesborg

Miljögeologisk undersökning av deponin vid Getabjär, Sölvesborg Miljögeologisk undersökning av deponin vid Getabjär, Sölvesborg Daniel Persson Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet, kandidatarbete, nr 396 (15 hp/ects credits) Geologiska institutionen Lunds

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

För renare luft, jord och vatten

För renare luft, jord och vatten Om AFRISO EMA: PID-mätare för VOC Vi utvecklar och marknadsför produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö och säkrare arbetsplatser. Vår strävan är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Siktning av avfall. Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se

Siktning av avfall. Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se Siktning av avfall Andreas Johansson (SP/HB) Anders Johnsson (Borås Energi och miljö) Hitomi Yoshiguchi (Stena Metall) Sara Boström (Renova) Britt-Marie Stenaari (Chalmers) Hans Andersson (Metso) Mattias

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö RAPPORT 1 (17) Handläggare Alejandra Silva Parra Tel +46 10 505 20 13 Mobil +46 72 704 83 44 Fax +46 10 505 00 10 alejandra.silvaparra@afconsult.com Datum 2014-06-18 Uppdragsnr 590908 Kompletterande provtagning

Läs mer

DCIP (Resistivitet och Inducerad Polarisation) för kartläggning av förorenad mark och avfall

DCIP (Resistivitet och Inducerad Polarisation) för kartläggning av förorenad mark och avfall Renare Marks Vårmöte, Arlanda, 25-26 mars 2015 DCIP (Resistivitet och Inducerad Polarisation) för kartläggning av förorenad mark och avfall Torleif Dahlin 1, Esben Auken 2, Håkan Rosqvist 3 1 Teknisk geologi,

Läs mer

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT Gasverkstomten Västerås VARFÖR STATISTIK? Underlag för riskbedömningar Ett mindre subjektivt beslutsunderlag Med vilken säkerhet är det vi tar bort över åtgärdskrav och det vi lämnar rent? Effektivare

Läs mer

Förstudierapport. Översiktlig kartering av tjärförorening i Ankarsrum

Förstudierapport. Översiktlig kartering av tjärförorening i Ankarsrum Förstudierapport Översiktlig kartering av tjärförorening i Ankarsrum September 2012 Empirikon Konsult AB Författad av Ulrika Palmér Nilsson, Peter Harms-Ringdahl och Christer Ramström EMPIRIKON Konsult

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar?

Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Informationsblad 1: Vilka krav gäller för enskilda avloppsanordningar? Detta informationsblad är tänkt som ett komplement till dokumentet Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun och

Läs mer

FÖRDJUPAD MARKUNDERSÖKNING SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE Ursviken 2:1, Ursviken 3:22

FÖRDJUPAD MARKUNDERSÖKNING SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE Ursviken 2:1, Ursviken 3:22 FÖRDJUPAD MARKUNDERSÖKNING SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE Ursviken 2:1, Ursviken 3:22 Umeå 2002-10-21 Reviderad 2003-02-20 Fördjupad markundersökning Scharins industriområde Uppdragsansvarig: Ulf Wiklund Handläggare:

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Markundersökning inom fastigheten Sand 1:26, Salbohed, Sala kommun

Markundersökning inom fastigheten Sand 1:26, Salbohed, Sala kommun Kemakta AR 2010-05 Markundersökning inom fastigheten Sand 1:26, Salbohed, Sala kommun Huvudstudie Michael Pettersson, Lars Olof Höglund, Mark Elert, Håkan Yesilova, Håkan Svensson 22 december 2010 Box

Läs mer

Riskklassning av nedlagda deponier

Riskklassning av nedlagda deponier SÖRAB Stockholm 2011-02-02 Datum 2011-02-02 Uppdragsnummer 61150935759 Jeanette Winter Linnéa Sörenby Ola Lindstrand Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21

Läs mer

Analyser av dialys och dricksvatten

Analyser av dialys och dricksvatten Analyser av dialys och dricksvatten Britta-Lena Toftby 12 maj 2014 12/05/2014 www.eurofins.com En världsledare i analystjänster 15 000 anställda 190 laboratorier 36 länder Alla kundsegment: Industrier,

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus Verksamheten pågick ca 50 år 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit PCE lagrades i cistern inomhus Inga golvbrunnar eller invallningar PCE = PERKLORETYLEN=TETRAKLORETYLEN Större oljeläckage

Läs mer

PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun

PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun Datum: 2013-02-11 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 512-328 Upprättad av: Peter Nilsson Sign. Granskad av: Johan Ericsson Sign. Sundsören 1:1, Mariestads kommun PM

Läs mer

Sammanfattning. Gamla Motala Verkstad Översiktlig miljöteknisk undersökning

Sammanfattning. Gamla Motala Verkstad Översiktlig miljöteknisk undersökning Sammanfattning BAKGRUND Vid Gamla Motala Verkstad har industriell verksamhet bedrivits sedan 182-talet. Området är beläget mellan Göta Kanal och Motala Ström. Inför en eventuell ändring av markanvändningen

Läs mer

Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning

Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning Utvärdering av fullskaleanvändning av askor och andra restprodukter vid sluttäckning av Tveta Återvinningsanläggning Telge AB/Telge Återvinning AB Luleå tekniska universitet Lale Andreas & Gustav Tham

Läs mer

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson PM GEOTEKNIK Tierps kommun Storådammen Uppdragsnummer 2171000 Projekteringsunderlag Falun 2011-12-08 Sweco Infrastructure AB Falun Geoteknik 1() ra0s 2011-02-17 Sweco Parkgatan Box 1902, 791 19 Falun Telefon

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; Utkom från

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning?

Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning? Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning? Anders Hedström I A Q Expert G. Rudolf, J. Gebhart, J. Heyder, CH. F.

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd. Raul Grönholm Sysav Utveckling

Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd. Raul Grönholm Sysav Utveckling Slaggrus klarar höga krav på miljöskydd Raul Grönholm Sysav Utveckling Slaggrus Bottenaskan från avfallsförbränning, ofta kallad slagg Efter behandling och kvalitetskontroll benämns slaggen för slaggrus

Läs mer

Del 2: Hantering och bedömning av data och osäkerheter

Del 2: Hantering och bedömning av data och osäkerheter Del 2: Hantering och bedömning av data och osäkerheter Praktikfall: Kv. Verkstaden 14 Teori: Representativ halt, referenshalt, stickprov & beskrivande statistik, konfidensintervall & UCLM95 Diskussion:

Läs mer

FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB. PM Geoteknik, planeringsunderlag 2015-03-16

FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB. PM Geoteknik, planeringsunderlag 2015-03-16 FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB 2015-03-16 Upprättad av: Dennis Overgaard Granskad av: Anna-Karin Jons Godkänd av: Anna-Karin Jons FINDUS VÄXTHUS I BJUV PM GEOTEKNIK, PLANERINGSUNDERLAG Findus

Läs mer

Fd Lås och Metall, Hovmantorp, Lessebo kommun. Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Lås och Metall, Hovmantorp, Lessebo kommun. Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Lås och Metall, Hovmantorp, Lessebo kommun Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För: Länsstyrelsen i Kronoberg Upprättad: 2010-06-23 Uppdrag: 610-001 Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2013

PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2013 2013-03-01 PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2013 Sedan 2009 har det varit möjligt att ansöka om medel för särskilda tillsynsprojekt. Denna PM är en översiktlig sammanställning av tillsynsprojekten

Läs mer

Sickla industrifastigheter KB Sicklaön 83:22, Sickla Köpkvarter, f.d. Atlas Copcos område, Nacka kommun

Sickla industrifastigheter KB Sicklaön 83:22, Sickla Köpkvarter, f.d. Atlas Copcos område, Nacka kommun Sickla industrifastigheter KB Sicklaön 83:22, Sickla Köpkvarter, f.d. Atlas Copcos område, Nacka kommun RAPPORT - KONTROLL AV DAGVATTEN November 2009 samt utvärdering av hela årskontrollen 2010-03-23 Upprättad

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

RAPPORT. Riskbedömning och åtgärdsutredning HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 2011-06-30. Uppdragsnummer: 9512140328. Framställd för: Eslövs kommun

RAPPORT. Riskbedömning och åtgärdsutredning HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 2011-06-30. Uppdragsnummer: 9512140328. Framställd för: Eslövs kommun RAPPORT HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 Riskbedömning och åtgärdsutredning Framställd för: Eslövs kommun Miljö- och samhällsbyggnad 241 80 Eslöv Uppdragsnummer: 9512140328 Distributionslista: Eslövs kommun Länsstyrelsen

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning 3. 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Syfte 5 1.3 Omfattning 5 1.4 Organisation 6

Innehåll. Sammanfattning 3. 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Syfte 5 1.3 Omfattning 5 1.4 Organisation 6 Innehåll Sammanfattning 3 1 Inledning 4 1.1 akgrund 4 1.2 Syfte 5 1.3 Omfattning 5 1.4 Organisation 6 2 eskrivning av området samt tidigare utförda saneringsåtgärder och undersökningar 7 2.1 Nuvarande

Läs mer

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering HANDELSOMRÅDE SÄLEN Geoteknisk kartering, Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering Uppdragsnummer 40446 Turner Markprojektering AB Vasagatan 6 795 30 Rättvik Telefon 023-220 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

JM AB / Skanska Nya Hem AB Täby Kommun / Viggbyholms gård fastighet AB Täby Galopp Inventering inför markmiljöundersökning Bakgrund och nulägesanalys

JM AB / Skanska Nya Hem AB Täby Kommun / Viggbyholms gård fastighet AB Täby Galopp Inventering inför markmiljöundersökning Bakgrund och nulägesanalys Handläggare Sofie Hansson Tel +46 (0)10 505 13 23 Mobil +46 (0)72 531 49 12 Fax +46 (0)10 505 00 10 sofie.hansson@afconsult.com Datum 2011-11-08 Uppdragsnr 564936 1 (7) Lars Fränne, JM Mats Wickman, Skanska

Läs mer

PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2015

PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2015 2015-08-14 PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2015 Sedan 2009 har det varit möjligt för länsstyrelserna att från Naturvårdsverket ansöka om medel för särskilda tillsynsprojekt. Denna PM är en översiktlig

Läs mer

Storskalig screeningundersökning. f.d. kemtvättar i Västra Götaland Ett prioriteringsverktyg

Storskalig screeningundersökning. f.d. kemtvättar i Västra Götaland Ett prioriteringsverktyg Storskalig screeningundersökning av 43 f.d. kemtvättar i Västra Götaland Ett prioriteringsverktyg för framtiden? Lena Torin, Golder Associates AB och Henrik Bengtsson, Länsstyrelsen i Västra Götaland Bakgrund

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling

Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling Golder Associates Anders Perssonsgatan 12 SE-416 64 Göteborg Tel: +46 31 700 82 30 Fax: +46 31 700 82 31 www.golder.se Sammanfattning föredrag Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling Upprättande och kontroll

Läs mer

Datum 2015-02-16. Projekt ID 580450. Riskbedömning och platsspecifika riktvärden för Svarvaren 14, Karlstad kommun.

Datum 2015-02-16. Projekt ID 580450. Riskbedömning och platsspecifika riktvärden för Svarvaren 14, Karlstad kommun. Författare: Björn Oscarsson Gardbring Telefon: +46 10 505 32 25 Mobil: +46 70 995 02 54 Bjorn.o.Gardbring@afconsult.com Datum 2015-02-16 Projekt ID 580450 Beställare Statoil Fuel & Retail Sverige AB Riskbedömning

Läs mer

RAPPORT 2013-12-10 2 (25) 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3. 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi...

RAPPORT 2013-12-10 2 (25) 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3. 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi... RAPPORT 2013-12-10 2 (25) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi...6 3 HISTORIK...7 3.1 Tidigare undersökningar...8

Läs mer

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik () för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 Datum: 2012-11-22 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Joakim Alström

Läs mer

Minican resultatöversikt juni 2011

Minican resultatöversikt juni 2011 Sidan av Minican resultatöversikt juni Sammanställt från arbetsmaterial SKBModelCanisterProgressReport Dec_Issue -4-7 MINICAN microbe report Claes Taxén Siren Bortelid Moen Kjell Andersson Översikt över

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer