Utbildningsdag provtagningsplaner deponier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsdag provtagningsplaner deponier 2014-12-11"

Transkript

1 Utbildningsdag provtagningsplaner deponier Föreläsare: Maria Carling, SGI Deltagare: 25 handläggare från kommuner samt 4 handläggare från länsstyrelserna i Kalmar och Gotlands län. Upplägg Utbildningen genomfördes inom ramen för Miljösamverkan sydost och kan ses som fortsättning av tidigare tillsynsvägledningsprojekt rörande riskklassning av deponier. Kursen var upplagd som föreläsningar med inslag av diskussioner under en dag. Målsättning 1 utbildningsdag anordnas för kommunala inspektörer i Kalmar och Gotlands län. 75 % av deltagarna upplever att kompetensnivån har höjts med avseende på granskning av provtagningsplaner för deponier. Utvärdering Utvärdering har skett genom enkel enkät där deltagarna fick svara på frågor. 22 av deltagarna har besvarat enkäten. Av dessa tyckte samtliga att man höjt sin kompetensnivå med avseende på granskning av provtagningsplaner för deponier. Överlag var det många positiva kommentarer efter utbildningen. Många tyckte att utbildningen borde varit längre. Länsstyrelsen bedömer att målen med kursen uppnåtts. Ekonomi Utfall i förhållande till budget: Aktivitet Budget Utfall Extern föreläsare (SGI) Totalt Till detta tillkommer kostnader för lokal, fika och lunch. En anmälningsavgift togs ut motsvarande denna kostnad. Regionförbundet Kalmar administrerade detta.

2 Sammanfattning och lite reflektioner Kursen var en fortsättning på det arbete som pågått under några år med inventering, riskklassning och undersökning av deponier i Gotlands och Kalmar län. I tidigare projekt har Miljösamverkan sydost tagit fram mallar på hur undersökningar kan krävas och beslutas. Kursen var därför en naturlig fortsättning på detta arbete. Som uppföljning till denna aktivitet skulle ytterligare utbildning i granskning och bedömning av själva undersökningarna kunna genomföras. Dagen innebar också att miljöinspektörer från olika kommuner fick kontakt med varandra och kan fortsätta diskussionerna via det nätverk som nu finns i länen. Visby Mattias Vejlens

3 Gamla deponier vad skiljer från andra förorenade områden? Maria Carling SGI tel: På säker grund för hållbar utveckling Vem är Maria? Civ. ing. - LTU Arbetat med miljögeoteknik år Anställd vid SGI, GeoInnova Expert-/beställarstöd Samordnar SGIs korttidsstöd Regionförbundet Kalmar

4 Vad vill jag ha sagt? Varför undersöka? Vad skiljer från andra förorenade områden? Speciella förutsättningar vid deponier Regionförbundet Kalmar Litteraturtips SGI Publikation 14: Inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda deponier. Information och råd. Komplement till NV 4918 (MIFO-handboken)! Regionförbundet Kalmar

5 Varför undersöka? Äldre nedlagda deponier sämre miljöskydd Lakvatten? Deponigas växthusgas? Lokalisering? Avfallets egenskaper? Regionförbundet Kalmar Vad utmärker en gammal deponi? Avfall - extremt heterogent Varierat föroreningsinnehåll Stora volymer Lokalisering Förekomst av organiskt material Deponigas Alternativa åtgärder ebh o kontroll Regionförbundet Kalmar

6 Avfallets heterogena sammansättning - Avfallet kan variera mellan olika delar av deponin - Föroreningarna kan variera mellan olika delar av deponin - Olika typer av lakvatten kan produceras - Deponigasproduktionen kan variera Regionförbundet Kalmar Avfallets heterogena sammansättning Dålig dokumentation av deponerat avfall Svårt att utföra representativ provtagning Behov av modifierad provtagningsstrategi Större behov av okulär besiktning (t ex provgropar) Analysera lakvattnet Eldning av avfall? Regionförbundet Kalmar

7 Föroreningsinnehåll Kan ofta inte utesluta några föroreningar Screeninganalyser Utsläpp av kväve o fosfor övergödning Utsläpp av salter påverkan på dricksvattenbrunnar Regionförbundet Kalmar Lakvattens sammansättning Regionförbundet Kalmar

8 Nedbrytningsfaser avfallsupplag med blandat avfall Volume-% Aerobic Acidogeni c Low ph in leachate Methanogenic Neutral/high ph in leachate Oxidation N CO 2 CH 4 H 2 O 2 0 Time Regionförbundet Kalmar Eldning av avfall Eldning kan medföra att t ex dioxiner/furaner och PAH har bildats Aska kan innehålla höga halter av tungmetaller Kan påverka riskklassningen Regionförbundet Kalmar

9 Lokalisering Liten exponering för människor Liten påverkan på miljön runt deponin Förutsättningarna kan förändras. Regionförbundet Kalmar Förekomst av organiskt material Sättningar som försvårar skyddsåtgärder kan uppstå Deponigas kan bildas Regionförbundet Kalmar

10 Risker med deponigas Från Avfall Sverige, rapport D2013:02 Regionförbundet Kalmar Uppskattningar av deponigasproduktion NV Handbok 2004:2 (tabell 1) Avfall Sverige rapport D2013:02 Provpumpningar Regionförbundet Kalmar

11 Behov av alternativa åtgärder för efterbehandling och kontroll Ej realistiskt med schakt och deponering Åtgärd på plats Fokus på spridnings- och exponeringsvägar Gasuppsamling Lakvattenhantering Regionförbundet Kalmar Olika typer av problem/risker Olycksrisker Miljörisker Hälsorisker Regionförbundet Kalmar

12 Olycksrisker Skärande och stickander föremål Gropar och håligheter Oljegropar Kvarlämnade tunnor/kemikalier Ras och skred Brand/självantändning Explosionsrisk/kvävning pga deponigas Regionförbundet Kalmar Miljörisker Spridning av Partiklar Lakvatten till yt- och grundvatten Deponigas till atmosfären Regionförbundet Kalmar

13 Hälsorisker Möjliga exponeringsvägar Inandning av ångor Inandning av damm Hudupptag Intag av jord Intag av växter Intag av dricksvatten Regionförbundet Kalmar

14 Undersökning av gamla deponier MIFO Fas 2 Maria Carling, SGI På säker grund för hållbar utveckling När uppstår en risk? Förorening i mark, grundvatten, sediment Exponering/ spridning i mark, vatten el luft Människa Miljö Regionförbundet Kalmar

15 Konceptuell modell Föroreningskälla (Riskobjekt) Transportväg Skyddsobjekt Regionförbundet Kalmar MIFO-klassning vad är typiskt för deponier? Föroreningarnas farlighet Förbränning? Farligt avfall / icke farligt avfall Föroreningsnivå Deponins area/volym Spridningsförutsättningar Lakvatten Deponigas Ev. täckning Känslighet och skyddsvärde Själva deponin + omgivning Regionförbundet Kalmar

16 Föroreningarnas farlighet Andel hushållsavfall/industriavfall/farligt avfall Tunnor, kärl Förbehandling av farligt avfall Eldning av avfall Tidsperiod (före 1950-talet?) Regionförbundet Kalmar Föroreningsnivå Bedöms utifrån halter, mängder, volymer Hur stora mängder har deponerats? Deponins area/volym Ofarliga ämnen NH 4, Cl Regionförbundet Kalmar

17 Teoretisk mängd avfall mkt hög föroreningsnivå Regionförbundet Kalmar Spridningsförutsättningar Deponins utbredning/lokalisering Geologin Hydrologin Släntlutningar Tekniska installationer Föroreningars kemiska egenskaper Regionförbundet Kalmar

18 Spridning i mark och grundvatten Förutsättningar för lakvattenbildning Markens genomsläpplighet Jordlagerföljd Grundvattennivå och strömningsriktning Vattenförande lager, sprickor Nedbrytning/fastläggning Regionförbundet Kalmar Spridning till ytvatten Avstånd deponi ytvatten Spridningsförutsättningar i mark och grundvatten Avrinning via markytan, diken, dräneringssystem Höga/varierande gv-nivåer Ev. lakvattensystem Faktisk spridning (analysresultat) Regionförbundet Kalmar

19 Känslighet och skyddsvärde Markanvändning - på deponin - inom påverkansområdet - detaljplan/översiktsplan Regionförbundet Kalmar Exponeringsvägar Hälsokriterier Miljökvalitetskriterier Krav på biodiversitet Hur fungerar utlakningen Påverkan på ytvatten och övrig miljö Regionförbundet Kalmar

20 Vad är syftet med undersökningen? MIFO Fas 2 - deponier Översiktlig undersökning Underlag för förnyad riskklassning Bedöma risker o ev. behov av riskreduktion Regionförbundet Kalmar Rapportens innehåll (1) Områdesbeskrivning Lokalisering, topografi Geologi, hydrogeologi (kartor) Markanvändning Skyddsobjekt Beskrivning av deponin Utbredning, släntlutning Typ av avfall Historik Volym Täckning Regionförbundet Kalmar

21 Rapportens innehåll (2) Utvärdering/riskbedömning Kända skador Exponeringsvägar Yt- och grundvattenförhållanden Lakvatten Föroreningssituation Föroreningsspridning/transport Belastning på recipient Risker m a p deponigas Osäkerheter Rekommendationer Regionförbundet Kalmar Underlag för provtagningsplan Historik potentiella föroreningar? Geologi/hydrogeologi spridningsvägar? Skyddsobjekt exponering, påverkan? KONCEPTUELL MODELL Regionförbundet Kalmar

22 Inventering bakgrundsmaterial - Platsbesök - Flygfoton - Kartor - Arkivstudier - SGUs brunnsarkiv Regionförbundet Kalmar Platsbesök/rekognoscering Gärna TSM, VU, konsult tillsammans Verifiering tidigare uppgifter (kartor, flygfoton, arkivmtrl) Studera deponins utformning Hydrogeologisk inventering Planera fältarbete Bedöma lämpliga provpunkter Regionförbundet Kalmar

23 Grundvattenkarta Regionförbundet Kalmar Översiktskarta, exempel Regionförbundet Kalmar

24 Skyddsobjekt vad ska skyddas? Människor (exponering av förorening till barn och vuxna) Miljö (spridning av föroreningar) Regionförbundet Kalmar Undersökningsstrategi Utgå från undersökningens syfte: Underlag för riskklassning Avgränsning deponi Föroreningsspridning Provtagningsstrategi Riktad Slumpmässig Ta hänsyn till ev. ebh-åtgärder Regionförbundet Kalmar

25 Vad ska provtas och hur? Lakvatten - från provgropar, befintliga ledningar, utströmningsområden - screeninganalys - ev. sediment från lakvattendamm FÖRORENINGSINNEHÅLL Regionförbundet Kalmar Placering av gv-rör Grundvatten-rör Nedströms lakvattnets strömningsriktning Referensprov utanför deponins påverkansområde I områden där påverkan är osäker Utgå från mätning av elektrisk konduktivitet vid platsbesök Dokumentera äldre brunnar/gv-rör Provtagning vid fler tillfällen variationer under/mellan år Regionförbundet Kalmar

26 Vad ska provtas och hur? Avfallsupplag ofta extremt heterogent Svårt få representativa prover PROVGROPAR INOM DEPONIN SKRUVBORR UTANFÖR DEPONIN Regionförbundet Kalmar Provtagning gas Som komplement till andra undersökningar, t.ex.: I gv-rör fältinstrument, t.ex. Ecoprobe Statiska kammare Spårgasmätning Regionförbundet Kalmar

27 Granskning av provtagningsplan - praktikfall Maria Carling, SGI På säker grund för hållbar utveckling Provtagningsplan Förutsättningar VARFÖR? Hur provtagningen ska gå till HUR? VAD? Placering provpunkter VAR? Analysprogram VAD? Regionförbundet Kalmar

28 Provtagningsplan förslag på innehåll Provtagningens syfte Områdesbeskrivning (lokalisering, geologi, hydrogeologi) Skyddsobjekt Preliminär geo-karta Provtagningsstrategi, provtagningsmetoder och provmedia Ritning med preliminär placering av provpunkter Förslag på analyser (fält- och lab) Regionförbundet Kalmar SYFTE Granskning av provtagningsplan deponi (1) Vad är syftet med undersökningen? Avgränsa deponin? Bedöma föroreningsspridning? Bedöma åtgärdsbehov/lämpliga ebh-åtgärder? Kommer provtagningarna kunna ge svar på frågeställningarna? Har man gjort platsbesök? Regionförbundet Kalmar

29 Granskning av provtagningsplan deponi (2) OMRÅDESBESKRIVNING Finns relevanta kartor med (t.ex. översikt)? Är skyddsobjekten identifierade? Finns geo-karta? Finns beskrivning av geologi, yt- och gv-förhållanden? Finns beskrivning av deponins utformning? Finns beskrivning av markanvändning, topografi etc? Regionförbundet Kalmar Granskning av provtagningsplan deponi (3) PROVTAGNINGSSTRATEGI Ska undersökningen utföras i etapper? Finns provtagningsstrategi och provhantering beskriven? Motivering? Regionförbundet Kalmar

30 Granskning av provtagningsplan deponi (4) PROVTAGNINGSMETODER Vilka media ska provtas? Jord/avfall? Provgropar? Skruvborr? Hur ska föroreningsspridning bedömas? Provtagning av lakvatten? Grundvatten? Ytvatten? Sediment? Passiva provtagare? Ges förslag på kompletterande undersökningar? Geofysiska metoder? Provtagning av deponigas? Certifierad provtagare el med dokumenterad erfarenhet? Regionförbundet Kalmar Granskning av provtagningsplan deponi (5) FÖRSLAG PÅ ANALYSER LAB o FÄLT Är alla föroreningar med som kan förväntas/misstänkas? Screeninganalyser? Är detektionsgränserna rimliga? Är valet av parametrar och analyser bra? Har de motiverats? Är föreslagna labanalyser tillräckliga/relevanta? Vilka mätningar/analyser görs i fält? Ackrediterat lab? Regionförbundet Kalmar

31 Granskning av provtagningsplan deponi (6) PLACERING PROVPUNKTER Finns planritning med provpunkter? Har man angett hur inmätning av provpunkter ska ske? Är noggrannheten tillräcklig? Ska referensprov tas? Har man täckt in alla relevanta provtagningsmedia? Gv-prov uppströms/nedströms deponin? Regionförbundet Kalmar Granskning av provtagningsplan deponi (7) ÖVRIGT Hur sker kontakt med markägaren? Vem ansvarar för ledningsutsättning? Hur tillgängligt är området? Hur ska redovisning/rapportering ske? Tidplan? Regionförbundet Kalmar

32 Praktikfall, f d kommunal avfallsdeponi Olofström I drift Hushållsavfall, industriavfall, ca m 3 Eldning i norra delen av deponin Skogsmark, mindre dalgång Lakvatten orenat till grundvatten o dike, avrinning till våtmark och sjö Täckning med grus o matjord Riskklass 2 enligt MIFO 1 Regionförbundet Kalmar Tips från Olofströms kn Dialog tillsynsmyndighet VU-konsult Gemensamt platsbesök Bra och erfaren konsult Extern kommunikation (politiker, kom.förv., press) Regionförbundet Kalmar

33 Praktikfall, provtagningsplan Syfte Områdesbeskrivning Provtagning (strategi, metoder) Analyser Provpunkter Övrigt Regionförbundet Kalmar

34 Provtagning Jord och grundvatten Maria Carling, SGI På säker grund för hållbar utveckling Litteraturtips: SGF Fälthandbok förorenade områden. Rapport 2:2013 (kan laddas ner från Karaktärisering av deponier samt detektering av deponigas med geofysiska metoder. Avfall Sverige. Rapport U2012:14 Regionförbundet Kalmar,

35 Provtagningsmetoder jord Borrbandvagn (skruvborr) Grävare (grävmaskin, traktorgrävare) Grävning och borrning för hand Regionförbundet Kalmar, Provtagning jord INOM DEPONIN provgropar (i avfallet) UTANFÖR DEPONIN skruvborrning Regionförbundet Kalmar,

36 Provgropar i deponin SYFTE: Avfallets struktur o huvudsakliga innehåll Organiskt material Olika typer av avfall Ev. framtida sättningar Potential för gasbildning Sanka områden Delvis grävning under gv-ytan (lakvatten) Installation av gv-rör Regionförbundet Kalmar, Provgropar i deponin - utförande Okulär bedömning Dokumentation i text o foton Provuttag minst varje meter Installation av gv-rör Återfyllning med uppgrävda massor Omfattning ca 1 dag (5-10 gropar) Regionförbundet Kalmar,

37 Fördelar Provgropsgrävning + Förhållandevis billigt + Lätt att få tag i + Bra överblick över jordarter och ev. föroreningsskikt + Fungerar bra i de flesta jordar, även vid förekomst av sten i marken Regionförbundet Kalmar, Provgropsgrävning Nackdelar Fungerar bra ner till ca 3 meter Större åverkan Ej under grundvattenytan Arbetsmiljörisk p.g.a. risk för ras o gas Inte gå ner i djupa gropar: sämre överblick, sämre prov Återfyllnad bör ske i samma ordning som massorna togs upp Regionförbundet Kalmar,

38 SYFTE: Skruvborrning utanför deponin Avgränsa deponin Kontrollera föroreningsspridning Placering utifrån Grundvattenförhållanden Fältmätning (elekt. Kond.) Rekognoscering i fält Geofysiska undersökningar Regionförbundet Kalmar, Skruvborrning med borrbandvagn Fördelar + Går att ta prover på stora djup + Gör relativt liten åverkan på området + Ger en snabb översiktlig bild av jordlagerföljden + Kan gå att sätta grundvattenrör i skruvborrade hål Regionförbundet Kalmar,

39 Skruvborrning med borrbandvagn Nackdelar/ problem Ger kontaminering av lager längst ut på borren Svårt att borra i stenig/ blockig jord Problem att få upp grövre fraktioner Jordlagren blandas samman Undvik att jord från skruven rasar ner i det öppna borrhålet Liten provmängd Regionförbundet Kalmar, Regionförbundet Kalmar,

40 Provgropsgrävning eller borrning? PROVGROP Bra bild av marken, jordlager Billigare Mindre kontaminering mellan skikten Lättare komma ner i t.ex. fyllning Större provmängder SKRUVBORR Liten åverkan Går att ta djupare prover Går att sätta grundvattenrör Mindre exponering (människor och miljö) Ej risk för ras el. exponering för gas Regionförbundet Kalmar, Provtagning deponi vad väljer man? PROVGROP Inom deponin Bedömning av typ av avfall SKRUVBORR Främst utanför deponin Jordprov f a bedöma föroreningspåverkan/- spridning Installation av gv-rör Avgränsa deponin (mäktighet, utbredning) Regionförbundet Kalmar,

41 Installation av grundvattenrör - deponi I provgropar Diameter 100 mm Ev. fiberduk I skruvborrhål - Diameter 63 mm Filterlängd 1-2 m Ev. flera gv-rör på olika djup Dokumentation av Nivå överkant rör, markyta Filterrörets längd o nivå Vattennivå Regionförbundet Kalmar, Provtagningsmetoder för vatten - Olika typer av pumpar (sugande, tryckande, skakpump) - Vattenhämtare ( bailer ) - Ur kran Regionförbundet Kalmar,

42 Waterrapumpar Backventil på slang (en typ av tryckande pump) Fördelar: + Enkel konstruktion + Ingen luftning + Stora djup Nackdelar: Lite jobbigt att göra själv Regionförbundet Kalmar, Fördelar Sugande pumpar + Lätt att anpassa flöde + Hög renlighet + Endast slangen är i kontakt med provet + Enkla konstruktioner billigt Nackdelar Utsätter provet för undertryck Begränsad uppfordringshöjd Blandar om provet Omsättning kan ta tid Regionförbundet Kalmar,

43 Vattenhämtare Fördelar + Enkel konstruktion + Billiga + Hög renlighet (engångs) + Stora provtagningsdjup + Lätt välja provtagningsdjup + Skikt på/under vattnet kan upptäckas + Rör inte om provet så mycket Nackdelar Tidskrävande att omsätta Viss luftning av provet Regionförbundet Kalmar, Provtagning ur kran Fördelar + Enkelt + Ofta vatten som används väl omsatt + Motsvarar det som konsumeras Nackdelar Val av pumpmetod ej möjligt, påverkar provet Påverkan av ledningar, pump, filter mm Ibland svårt mäta grundvattennivån Motsvarar inte det som är i brunnen/marken Regionförbundet Kalmar,

44 Provtagning gv - arbetsgång Kolla att rören ser OK ut Nivåmät alla rör Omsätt vatten Provta Regionförbundet Kalmar, Provtagning - tips beroende på föroreningstyp Hög flyktighet (t.ex. BTEX). Fyll flaskan ända upp. LNAPL (låg densitet). Förorening på gv-ytan. Omsättning? DNAPL + lakvatten (hög densitet). Provta vid nedre delen av gv-röret. Metaller. Oftast låga halter, lätt att kontaminera provet. Filtrering kort tid efteråt. Regionförbundet Kalmar,

45 Passiv provtagning - vatten Provtagaren sätts ut i vattendraget under upp till ca 1 månad Sänds för analys Provtagning över en längre tid, kan hitta låga halter Ger medelvärde över tid Metaller, PAH, PCB, pesticider, dioxiner, alifater. Regionförbundet Kalmar, Provtagning sediment Finns jämförvärden Spridning till recipient Historisk påverkan Olika typer, t.ex.: Ekmanhuggare Rörprovtagare Regionförbundet Kalmar,

46 Kvalitetssäkring dokumentation i rapporten Formulär och checklistor!! Allmän information provtagare, datum, väder, provtagningspunkt, provnivå Provtagningsmetod (provgrop, skruvborr) Jord karakterisering av jordart, kornstorlek, vattenmättnad Observationer lukt, missfärgningar, gamla konstruktioner, avvikande material, omrörda massor, partiklar, oljefilm, fri fas Fältanalyser; PID, XRF Fältanalyser; ph, elektr.kond. Provberedning; filtrering, homogenisering Fotografera!!! Regionförbundet Kalmar, Exempel fältprotokoll Regionförbundet Kalmar,

47 Exempel, protokoll fältmätning Regionförbundet Kalmar, Provtagningsplan, exempel UTFÖRANDE FÄLTARBETE: Jordprovtagning utförs med grävare i provgropar ner till ca 3-3,5 m djup. Provgropar är att föredra eftersom.provtagning med skruvborr skulle kunna bli aktuellt. Prover tas ut varje 0,5 m alternativt på avvikande materialtyper. Fältförhållanden noteras i protokoll för varje provpunkt. Grundvattenrör (PEH, 63 mm) installeras i skruvborrhål. Filterdelen Provtagning sker ca en vecka efter.prover tas med bailer. Vattenprover filtreras. Alla vattenprover mäts direkt i fält m a p ph, temp, el.kond. Regionförbundet Kalmar,

48 Fält- och laboratorieanalyser jord och grundvatten Maria Carling På säker grund för hållbar utveckling Fältmätningar vatten Temperatur, ph, elektrisk konduktivitet, redox och löst syre Ska mätas i fält Indikatorer på föroreningsförekomst, spridningsförutsättningar, pågående nedbrytning eller förutsättningar för nedbrytning etc. Regionförbundet Kalmar

49 Fältmätningar - vatten Kalibrera enligt tillverkarens rekommendation och utförarens kvalitetssystem Grundvatten: Mäts efter omsättning, gärna i flödescell (särskilt redox och O 2 ) Stabilt värde visar tillräcklig omsättning Ytvatten: direkt i vattendraget Mät inte på samma vatten som ska skickas till laboratorium Använd samma instrument för alla prover Regionförbundet Kalmar Fältmätning vatten Fotometer Vattenprov i kyvett eller rör Tillsätter ev. reagens Mäter med fotometer T.ex. turbiditet, fosfor- & kväve, COD Regionförbundet Kalmar

50 Fältmätning - jord Kvantitativa metoder ger ett mätvärde som kan jämföras m. t.ex. labresultat Relativa metoder resultaten kan användas för jämförelse sinsemellan Används för: Screening Val av prover för labanalys Preliminär avgränsning och klassning av massor vid schaktsanering Regionförbundet Kalmar Fältmätning Jord XRF Strålkälla säkerhetsutbildning krävs XRF totalhalten metaller i provet Fungerar bäst för As, Pb, Cu, Zn Påverkas av matrisen, kornstorlek, fukthalt, höga halter av t.ex. Fe & V kan störa andra Mäter ytligt, gör flera mätningar Säkrare resultat för torkade och siktade prover Korrelation mot labanalyser, beskriv i rapport Kalibrering ca 1 gång/år Regionförbundet Kalmar

51 XRF Bra att använda direkt i fält! Snabba scanning av ett område Grov avgränsning vid sanering Fuktkvoten i fält påverkar! Inte bara utspädning Olika instrument kan ge olika resultat Regionförbundet Kalmar Fältmätning jord PID Mäter flyktiga kolväten (VOC) Inte selektiv, ger en summa Porluft över jord i påse, i borrhål, i schaktgrop, inomhusluft Naturligt material kan ge visst utslag Påverkas av fukthalt, kornstorlek, provmängd, temperatur m.m. Kalibreras dagligen Vanligast: ppm Finns även: ppb Regionförbundet Kalmar

52 Kvalitetssäkring av fältmätningar Kalibreringar Kontrollmätningar Provhantering och provberedning Korrelation mot laboratorieanalyser, minst var 10:e prov Regionförbundet Kalmar Vilket ger mest sanna resultat? Fältmätning Laboratorieanalys Vatten: ph, temperatur, elektrisk konduktivitet, redox och syre Jord: Flyktiga kolväten (PID) Jord: Metaller (XRF) Även andra aspekter måste beaktas. Regionförbundet Kalmar

53 Analys av lakvatten Screeninganalys!! Kan t.ex. omfatta: Allmänna parametrar: ph, el.kond., BOD 7, TOC, DOC, Cl, SO 4, F, HCO 3, NH 4 -N, Tot-N, Tot-P Metaller: Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, V, W, Zn VOC, Kväve- och klorinnehållande SVOC PAH, PCB Pesticider, ftalater, klorbensener Alifatiska, aromatiska kolväten Regionförbundet Kalmar Analys av grundvatten Indikatorparametrar: - Elektr. konduktivitet - Klorid - NH 4 -N Jmf ämnen i lakvatten Tänk på hur/var provet tas ut Lakvatten tyngre än grundvatten Ämnen som är lättare än vatten Regionförbundet Kalmar

54 Analys av ytvatten Vilka ämnen? jmf grundvatten Regionförbundet Kalmar Provhantering vatten Filtrering Metallanalys på grundvatten Gärna i fält! Kontamineringsrisk Konservering Surgörning Regionförbundet Kalmar

55 Screeninganalyser Analyspaket med flera grupper av parametrar Metaller Oljekolväten BTEX PCB Klorerade pesticider PAH Klorerade alifater Fenoler Klorfenoler Ftalater Flyktiga halogenerade kolväten Klorbensener Kloraniliner Klornitrobensener Kvävepesticider Fosforpesticider Regionförbundet Kalmar Screeninganalyser, plus/minus Fördelar + Prisvärt + Bra vid okänd förorenings-förekomst + Bra vid stor mix av föroreningar Nackdelar Ibland högre rapporteringgräns än enstaka analyser Ibland svårt att utvärdera Regionförbundet Kalmar

56 Varför lakförsök? Vad kan lakas ut från materialet och bli tillgängligt i miljön? Simulerar långtidsperspektiv Används för karaktärisering av avfall Används i riskbedömningar, K d -värde = halt i fast fas/halt i löst fas Regionförbundet Kalmar Olika typer av lakförsök Perkolationstest Tvåstegs skaktest ph-statiskt lakförsök Ytutlakning Laktest för icke-flyktiga organiska ämnen Oral biotillgänglighet m.fl. Regionförbundet Kalmar

57 Toxicitetstester Totala toxiciteten för provet + Kan indikera okända föroreningar eller sammanlagd effekt Kan vara svårt att utvärdera Regionförbundet Kalmar Provtagningsplan, exempel ANALYSER Förslag på analyser enligt tabell Analysomfattning och parametrar kan komma att ändras beroende på information från fältundersökning. T ex kan förekomst av aska indikera att. Provmatris Parameter Motivering Jord Metaller, alifater/aromater, BTEX, PAH Vanligen förekommande föroreningar i deponimaterial. Grundvatten Fys-kem, metaller, alifater/aromater, BTEX, PAH, screeninganalys (1 prov) Vanligt förekommande föroreningar i lakvatten från deponier. En bred screeninganalys för att Regionförbundet Kalmar

58 Kompletterande undersökningar Maria Carling, SGI På säker grund för hållbar utveckling Varför? Hydrologiska tester Geofysiska metoder GRUNDVATTENFÖRHÅLLANDEN, FÖRORENINGSSPRIDNING Regionförbundet Kalmar

59 Slug-test (en-hålstest) Hydraulisk konduktivitet (permeabilitet) Flödes- och transportberäkningar Utvärdering, beräkningsprogram Regionförbundet Kalmar Princip för slug-test Regionförbundet Kalmar

60 Exempel på geofysiska metoder Resistivitetsmätning Inducerad polarisation Stångslingram VLF Georadar Regionförbundet Kalmar Resistivitetsmätning, redovisning Grusavlagring Täckskikt Deponerat mtrl Regionförbundet Kalmar

61 Stångslingram, utförande Regionförbundet Kalmar Stångslingram, redovisning (Exempel från undersökning av deponi på Gotland, GeoInnova 2007) Regionförbundet Kalmar

Rapport 2:2013. Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden

Rapport 2:2013. Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden Rapport 2:2013 Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden SGF Rapport 2:2013 Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden Stockholm 2013 SGF Rapport Svenska Geotekniska Föreningen E-post: info@sgf.net

Läs mer

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Revisionshistorik 4 1.2. Organisation 5 1.3. Kontaktuppgifter 5 1.4. Bakgrund f d Scharins industriområde

Läs mer

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Föreläsare: Pär-Erik Back, SGI Deltagare: 7 st handläggare från Region Gotland samhällsbyggnadsförvaltning, enhet miljö och hälsa och Länsstyrelsen. Upplägg Kursen

Läs mer

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

RAPPORT. Riskbedömning och åtgärdsutredning HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 2011-06-30. Uppdragsnummer: 9512140328. Framställd för: Eslövs kommun

RAPPORT. Riskbedömning och åtgärdsutredning HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 2011-06-30. Uppdragsnummer: 9512140328. Framställd för: Eslövs kommun RAPPORT HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 Riskbedömning och åtgärdsutredning Framställd för: Eslövs kommun Miljö- och samhällsbyggnad 241 80 Eslöv Uppdragsnummer: 9512140328 Distributionslista: Eslövs kommun Länsstyrelsen

Läs mer

Sammanfattning. Gamla Motala Verkstad Översiktlig miljöteknisk undersökning

Sammanfattning. Gamla Motala Verkstad Översiktlig miljöteknisk undersökning Sammanfattning BAKGRUND Vid Gamla Motala Verkstad har industriell verksamhet bedrivits sedan 182-talet. Området är beläget mellan Göta Kanal och Motala Ström. Inför en eventuell ändring av markanvändningen

Läs mer

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6301-005 Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro 2013-11-14 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer

RAPPORT D2010:04. Gassäkerhet på deponier - Risker, egenkontroll och åtgärder ISSN 1103-4092

RAPPORT D2010:04. Gassäkerhet på deponier - Risker, egenkontroll och åtgärder ISSN 1103-4092 RAPPORT D2010:04 Gassäkerhet på deponier - Risker, egenkontroll och åtgärder ISSN 1103-4092 Förord Aktiva och avslutade deponier ger upphov till utsläpp av växthusgaser. Samtidigt utgör gasproduktionen

Läs mer

Förorenade byggnader. Undersökningar och åtgärder RAPPORT 5491 NOVEMBER 2005

Förorenade byggnader. Undersökningar och åtgärder RAPPORT 5491 NOVEMBER 2005 Förorenade byggnader Undersökningar och åtgärder RAPPORT 5491 NOVEMBER 2005 Förorenade byggnader Undersökningar och åtgärder NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden

Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden Svalövs kommun BT KEMI EFTERBEHANDLING UPPDRAGSNUMMER 1270092700 Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden MALMÖ Sweco Environment AB Förorenade områden och avfall

Läs mer

Inventering och riskklassning av förorenade områden i Öna och Östnor

Inventering och riskklassning av förorenade områden i Öna och Östnor Inventering och riskklassning av förorenade områden i Öna och Östnor Surveying and risk classification of contaminated sites in Öna and Östnor Erika Brömses Handledare: Examinator: Dan Berggren Kleja Karin

Läs mer

Varia 555. Kritiska deponiavfall som inte klarar gränsvärden för att deponeras på deponi för farligt avfall

Varia 555. Kritiska deponiavfall som inte klarar gränsvärden för att deponeras på deponi för farligt avfall STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Kritiska deponiavfall som inte klarar gränsvärden för att deponeras på deponi för farligt avfall EBBA WADSTEIN KARSTEN HÅKANSSON CHARLOTTA TIBERG

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

Erfarenheter från efterbehandling av förorenad mark

Erfarenheter från efterbehandling av förorenad mark Erfarenheter från efterbehandling av förorenad mark Ett urval av projekt som genomförts med statliga medel 1999-2007 Paul Edebalk SGI Publikation 3 Linköping 2013 Hänvisa till detta dokument på följande

Läs mer

Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081

Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 7 1 INLEDNING... 8 1.1 BAKGRUND...

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Miljöteknisk undersökning av den nedlagda deponin imöklinta, Östanhede 1:1

Miljöteknisk undersökning av den nedlagda deponin imöklinta, Östanhede 1:1 1laga ~S 2015/ 106/1 1 (4) 2015-04-15 JENNY $IVAR$ DIREKT: 0224-74 74 10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Sala kommun SALA KOMM~~. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-05- l 2 Miljöteknisk

Läs mer

PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN

PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN 2013-01-03 Version 3 PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN SCHARINSPROJEKTET FAS 3, Härvelträsket Sanering av mark Härvelträskområdet Projektbeskrivning för fas 3 I fas 3 ingår att sanera och återställa Härvelträskområdet

Läs mer

Bild: Hammarborrning vid Enköpingstvätten, foto Geosigma.

Bild: Hammarborrning vid Enköpingstvätten, foto Geosigma. Regionalt program för arbetet med förorenade områden i Uppsala Län 2015-2017 Bild: Hammarborrning vid Enköpingstvätten, foto Geosigma. Beställningsadress: Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala Telefon:

Läs mer

Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat. Tillämpningar inom förorenad mark

Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat. Tillämpningar inom förorenad mark Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat Tillämpningar inom förorenad mark rapport 5897 April 2009 Kurs i statistisk dataanalys och tolkning av resultat Tillämpningar inom förorenad mark Lars

Läs mer

Råvattenkontroll. Krav på råvattenkvalitet 2008-12-08

Råvattenkontroll. Krav på råvattenkvalitet 2008-12-08 Råvattenkontroll Krav på råvattenkvalitet ii Förord Det är viktigt att råvaran till vårt viktigaste livsmedel, dricksvatten, håller en hög kvalitet. Svenskt Vatten har goda erfarenheter av vattenskydd

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall; Utkom från

Läs mer

Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram

Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram RAPPORT 5551 MARS 2006 Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Hamnstaden Lidköping. Detaljplan 1 RAPPORT HYDROGEOLOGISK UTREDNING 2014-04-30

Hamnstaden Lidköping. Detaljplan 1 RAPPORT HYDROGEOLOGISK UTREDNING 2014-04-30 Hamnstaden Lidköping Detaljplan 1 RAPPORT HYDROGEOLOGISK UTREDNING 2014-04-30 2 (25) Daterad: 2014-04-30 Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

STORSTADSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN FÖR MALMÖ, GÖTEBORGS OCH STOCKHOLMS STAD

STORSTADSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN FÖR MALMÖ, GÖTEBORGS OCH STOCKHOLMS STAD STORSTADSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN FÖR MALMÖ, GÖTEBORGS OCH STOCKHOLMS STAD Ett samarbetsprojekt mellan fastighetskontoret i Malmö stad, fastighetskontoret i Göteborgs stad, exploateringskontoret i Stockholms

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

Platsundersökning Forsmark

Platsundersökning Forsmark Platsundersökning Forsmark Årsrapport 2004 Platsundersökning Forsmark Årsrapport 2004 ISBN 91-974708-6-4 EnaInfo/Edita Februari 2005 Fotografer Curt-Robert Lindqvist, Lasse Modin, Alf Sevastik, SKB arkiv

Läs mer