Utbildningsdag provtagningsplaner deponier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsdag provtagningsplaner deponier 2014-12-11"

Transkript

1 Utbildningsdag provtagningsplaner deponier Föreläsare: Maria Carling, SGI Deltagare: 25 handläggare från kommuner samt 4 handläggare från länsstyrelserna i Kalmar och Gotlands län. Upplägg Utbildningen genomfördes inom ramen för Miljösamverkan sydost och kan ses som fortsättning av tidigare tillsynsvägledningsprojekt rörande riskklassning av deponier. Kursen var upplagd som föreläsningar med inslag av diskussioner under en dag. Målsättning 1 utbildningsdag anordnas för kommunala inspektörer i Kalmar och Gotlands län. 75 % av deltagarna upplever att kompetensnivån har höjts med avseende på granskning av provtagningsplaner för deponier. Utvärdering Utvärdering har skett genom enkel enkät där deltagarna fick svara på frågor. 22 av deltagarna har besvarat enkäten. Av dessa tyckte samtliga att man höjt sin kompetensnivå med avseende på granskning av provtagningsplaner för deponier. Överlag var det många positiva kommentarer efter utbildningen. Många tyckte att utbildningen borde varit längre. Länsstyrelsen bedömer att målen med kursen uppnåtts. Ekonomi Utfall i förhållande till budget: Aktivitet Budget Utfall Extern föreläsare (SGI) Totalt Till detta tillkommer kostnader för lokal, fika och lunch. En anmälningsavgift togs ut motsvarande denna kostnad. Regionförbundet Kalmar administrerade detta.

2 Sammanfattning och lite reflektioner Kursen var en fortsättning på det arbete som pågått under några år med inventering, riskklassning och undersökning av deponier i Gotlands och Kalmar län. I tidigare projekt har Miljösamverkan sydost tagit fram mallar på hur undersökningar kan krävas och beslutas. Kursen var därför en naturlig fortsättning på detta arbete. Som uppföljning till denna aktivitet skulle ytterligare utbildning i granskning och bedömning av själva undersökningarna kunna genomföras. Dagen innebar också att miljöinspektörer från olika kommuner fick kontakt med varandra och kan fortsätta diskussionerna via det nätverk som nu finns i länen. Visby Mattias Vejlens

3 Gamla deponier vad skiljer från andra förorenade områden? Maria Carling SGI tel: På säker grund för hållbar utveckling Vem är Maria? Civ. ing. - LTU Arbetat med miljögeoteknik år Anställd vid SGI, GeoInnova Expert-/beställarstöd Samordnar SGIs korttidsstöd Regionförbundet Kalmar

4 Vad vill jag ha sagt? Varför undersöka? Vad skiljer från andra förorenade områden? Speciella förutsättningar vid deponier Regionförbundet Kalmar Litteraturtips SGI Publikation 14: Inventering, undersökning och riskklassning av nedlagda deponier. Information och råd. Komplement till NV 4918 (MIFO-handboken)! Regionförbundet Kalmar

5 Varför undersöka? Äldre nedlagda deponier sämre miljöskydd Lakvatten? Deponigas växthusgas? Lokalisering? Avfallets egenskaper? Regionförbundet Kalmar Vad utmärker en gammal deponi? Avfall - extremt heterogent Varierat föroreningsinnehåll Stora volymer Lokalisering Förekomst av organiskt material Deponigas Alternativa åtgärder ebh o kontroll Regionförbundet Kalmar

6 Avfallets heterogena sammansättning - Avfallet kan variera mellan olika delar av deponin - Föroreningarna kan variera mellan olika delar av deponin - Olika typer av lakvatten kan produceras - Deponigasproduktionen kan variera Regionförbundet Kalmar Avfallets heterogena sammansättning Dålig dokumentation av deponerat avfall Svårt att utföra representativ provtagning Behov av modifierad provtagningsstrategi Större behov av okulär besiktning (t ex provgropar) Analysera lakvattnet Eldning av avfall? Regionförbundet Kalmar

7 Föroreningsinnehåll Kan ofta inte utesluta några föroreningar Screeninganalyser Utsläpp av kväve o fosfor övergödning Utsläpp av salter påverkan på dricksvattenbrunnar Regionförbundet Kalmar Lakvattens sammansättning Regionförbundet Kalmar

8 Nedbrytningsfaser avfallsupplag med blandat avfall Volume-% Aerobic Acidogeni c Low ph in leachate Methanogenic Neutral/high ph in leachate Oxidation N CO 2 CH 4 H 2 O 2 0 Time Regionförbundet Kalmar Eldning av avfall Eldning kan medföra att t ex dioxiner/furaner och PAH har bildats Aska kan innehålla höga halter av tungmetaller Kan påverka riskklassningen Regionförbundet Kalmar

9 Lokalisering Liten exponering för människor Liten påverkan på miljön runt deponin Förutsättningarna kan förändras. Regionförbundet Kalmar Förekomst av organiskt material Sättningar som försvårar skyddsåtgärder kan uppstå Deponigas kan bildas Regionförbundet Kalmar

10 Risker med deponigas Från Avfall Sverige, rapport D2013:02 Regionförbundet Kalmar Uppskattningar av deponigasproduktion NV Handbok 2004:2 (tabell 1) Avfall Sverige rapport D2013:02 Provpumpningar Regionförbundet Kalmar

11 Behov av alternativa åtgärder för efterbehandling och kontroll Ej realistiskt med schakt och deponering Åtgärd på plats Fokus på spridnings- och exponeringsvägar Gasuppsamling Lakvattenhantering Regionförbundet Kalmar Olika typer av problem/risker Olycksrisker Miljörisker Hälsorisker Regionförbundet Kalmar

12 Olycksrisker Skärande och stickander föremål Gropar och håligheter Oljegropar Kvarlämnade tunnor/kemikalier Ras och skred Brand/självantändning Explosionsrisk/kvävning pga deponigas Regionförbundet Kalmar Miljörisker Spridning av Partiklar Lakvatten till yt- och grundvatten Deponigas till atmosfären Regionförbundet Kalmar

13 Hälsorisker Möjliga exponeringsvägar Inandning av ångor Inandning av damm Hudupptag Intag av jord Intag av växter Intag av dricksvatten Regionförbundet Kalmar

14 Undersökning av gamla deponier MIFO Fas 2 Maria Carling, SGI På säker grund för hållbar utveckling När uppstår en risk? Förorening i mark, grundvatten, sediment Exponering/ spridning i mark, vatten el luft Människa Miljö Regionförbundet Kalmar

15 Konceptuell modell Föroreningskälla (Riskobjekt) Transportväg Skyddsobjekt Regionförbundet Kalmar MIFO-klassning vad är typiskt för deponier? Föroreningarnas farlighet Förbränning? Farligt avfall / icke farligt avfall Föroreningsnivå Deponins area/volym Spridningsförutsättningar Lakvatten Deponigas Ev. täckning Känslighet och skyddsvärde Själva deponin + omgivning Regionförbundet Kalmar

16 Föroreningarnas farlighet Andel hushållsavfall/industriavfall/farligt avfall Tunnor, kärl Förbehandling av farligt avfall Eldning av avfall Tidsperiod (före 1950-talet?) Regionförbundet Kalmar Föroreningsnivå Bedöms utifrån halter, mängder, volymer Hur stora mängder har deponerats? Deponins area/volym Ofarliga ämnen NH 4, Cl Regionförbundet Kalmar

17 Teoretisk mängd avfall mkt hög föroreningsnivå Regionförbundet Kalmar Spridningsförutsättningar Deponins utbredning/lokalisering Geologin Hydrologin Släntlutningar Tekniska installationer Föroreningars kemiska egenskaper Regionförbundet Kalmar

18 Spridning i mark och grundvatten Förutsättningar för lakvattenbildning Markens genomsläpplighet Jordlagerföljd Grundvattennivå och strömningsriktning Vattenförande lager, sprickor Nedbrytning/fastläggning Regionförbundet Kalmar Spridning till ytvatten Avstånd deponi ytvatten Spridningsförutsättningar i mark och grundvatten Avrinning via markytan, diken, dräneringssystem Höga/varierande gv-nivåer Ev. lakvattensystem Faktisk spridning (analysresultat) Regionförbundet Kalmar

19 Känslighet och skyddsvärde Markanvändning - på deponin - inom påverkansområdet - detaljplan/översiktsplan Regionförbundet Kalmar Exponeringsvägar Hälsokriterier Miljökvalitetskriterier Krav på biodiversitet Hur fungerar utlakningen Påverkan på ytvatten och övrig miljö Regionförbundet Kalmar

20 Vad är syftet med undersökningen? MIFO Fas 2 - deponier Översiktlig undersökning Underlag för förnyad riskklassning Bedöma risker o ev. behov av riskreduktion Regionförbundet Kalmar Rapportens innehåll (1) Områdesbeskrivning Lokalisering, topografi Geologi, hydrogeologi (kartor) Markanvändning Skyddsobjekt Beskrivning av deponin Utbredning, släntlutning Typ av avfall Historik Volym Täckning Regionförbundet Kalmar

21 Rapportens innehåll (2) Utvärdering/riskbedömning Kända skador Exponeringsvägar Yt- och grundvattenförhållanden Lakvatten Föroreningssituation Föroreningsspridning/transport Belastning på recipient Risker m a p deponigas Osäkerheter Rekommendationer Regionförbundet Kalmar Underlag för provtagningsplan Historik potentiella föroreningar? Geologi/hydrogeologi spridningsvägar? Skyddsobjekt exponering, påverkan? KONCEPTUELL MODELL Regionförbundet Kalmar

22 Inventering bakgrundsmaterial - Platsbesök - Flygfoton - Kartor - Arkivstudier - SGUs brunnsarkiv Regionförbundet Kalmar Platsbesök/rekognoscering Gärna TSM, VU, konsult tillsammans Verifiering tidigare uppgifter (kartor, flygfoton, arkivmtrl) Studera deponins utformning Hydrogeologisk inventering Planera fältarbete Bedöma lämpliga provpunkter Regionförbundet Kalmar

23 Grundvattenkarta Regionförbundet Kalmar Översiktskarta, exempel Regionförbundet Kalmar

24 Skyddsobjekt vad ska skyddas? Människor (exponering av förorening till barn och vuxna) Miljö (spridning av föroreningar) Regionförbundet Kalmar Undersökningsstrategi Utgå från undersökningens syfte: Underlag för riskklassning Avgränsning deponi Föroreningsspridning Provtagningsstrategi Riktad Slumpmässig Ta hänsyn till ev. ebh-åtgärder Regionförbundet Kalmar

25 Vad ska provtas och hur? Lakvatten - från provgropar, befintliga ledningar, utströmningsområden - screeninganalys - ev. sediment från lakvattendamm FÖRORENINGSINNEHÅLL Regionförbundet Kalmar Placering av gv-rör Grundvatten-rör Nedströms lakvattnets strömningsriktning Referensprov utanför deponins påverkansområde I områden där påverkan är osäker Utgå från mätning av elektrisk konduktivitet vid platsbesök Dokumentera äldre brunnar/gv-rör Provtagning vid fler tillfällen variationer under/mellan år Regionförbundet Kalmar

26 Vad ska provtas och hur? Avfallsupplag ofta extremt heterogent Svårt få representativa prover PROVGROPAR INOM DEPONIN SKRUVBORR UTANFÖR DEPONIN Regionförbundet Kalmar Provtagning gas Som komplement till andra undersökningar, t.ex.: I gv-rör fältinstrument, t.ex. Ecoprobe Statiska kammare Spårgasmätning Regionförbundet Kalmar

27 Granskning av provtagningsplan - praktikfall Maria Carling, SGI På säker grund för hållbar utveckling Provtagningsplan Förutsättningar VARFÖR? Hur provtagningen ska gå till HUR? VAD? Placering provpunkter VAR? Analysprogram VAD? Regionförbundet Kalmar

28 Provtagningsplan förslag på innehåll Provtagningens syfte Områdesbeskrivning (lokalisering, geologi, hydrogeologi) Skyddsobjekt Preliminär geo-karta Provtagningsstrategi, provtagningsmetoder och provmedia Ritning med preliminär placering av provpunkter Förslag på analyser (fält- och lab) Regionförbundet Kalmar SYFTE Granskning av provtagningsplan deponi (1) Vad är syftet med undersökningen? Avgränsa deponin? Bedöma föroreningsspridning? Bedöma åtgärdsbehov/lämpliga ebh-åtgärder? Kommer provtagningarna kunna ge svar på frågeställningarna? Har man gjort platsbesök? Regionförbundet Kalmar

29 Granskning av provtagningsplan deponi (2) OMRÅDESBESKRIVNING Finns relevanta kartor med (t.ex. översikt)? Är skyddsobjekten identifierade? Finns geo-karta? Finns beskrivning av geologi, yt- och gv-förhållanden? Finns beskrivning av deponins utformning? Finns beskrivning av markanvändning, topografi etc? Regionförbundet Kalmar Granskning av provtagningsplan deponi (3) PROVTAGNINGSSTRATEGI Ska undersökningen utföras i etapper? Finns provtagningsstrategi och provhantering beskriven? Motivering? Regionförbundet Kalmar

30 Granskning av provtagningsplan deponi (4) PROVTAGNINGSMETODER Vilka media ska provtas? Jord/avfall? Provgropar? Skruvborr? Hur ska föroreningsspridning bedömas? Provtagning av lakvatten? Grundvatten? Ytvatten? Sediment? Passiva provtagare? Ges förslag på kompletterande undersökningar? Geofysiska metoder? Provtagning av deponigas? Certifierad provtagare el med dokumenterad erfarenhet? Regionförbundet Kalmar Granskning av provtagningsplan deponi (5) FÖRSLAG PÅ ANALYSER LAB o FÄLT Är alla föroreningar med som kan förväntas/misstänkas? Screeninganalyser? Är detektionsgränserna rimliga? Är valet av parametrar och analyser bra? Har de motiverats? Är föreslagna labanalyser tillräckliga/relevanta? Vilka mätningar/analyser görs i fält? Ackrediterat lab? Regionförbundet Kalmar

31 Granskning av provtagningsplan deponi (6) PLACERING PROVPUNKTER Finns planritning med provpunkter? Har man angett hur inmätning av provpunkter ska ske? Är noggrannheten tillräcklig? Ska referensprov tas? Har man täckt in alla relevanta provtagningsmedia? Gv-prov uppströms/nedströms deponin? Regionförbundet Kalmar Granskning av provtagningsplan deponi (7) ÖVRIGT Hur sker kontakt med markägaren? Vem ansvarar för ledningsutsättning? Hur tillgängligt är området? Hur ska redovisning/rapportering ske? Tidplan? Regionförbundet Kalmar

32 Praktikfall, f d kommunal avfallsdeponi Olofström I drift Hushållsavfall, industriavfall, ca m 3 Eldning i norra delen av deponin Skogsmark, mindre dalgång Lakvatten orenat till grundvatten o dike, avrinning till våtmark och sjö Täckning med grus o matjord Riskklass 2 enligt MIFO 1 Regionförbundet Kalmar Tips från Olofströms kn Dialog tillsynsmyndighet VU-konsult Gemensamt platsbesök Bra och erfaren konsult Extern kommunikation (politiker, kom.förv., press) Regionförbundet Kalmar

33 Praktikfall, provtagningsplan Syfte Områdesbeskrivning Provtagning (strategi, metoder) Analyser Provpunkter Övrigt Regionförbundet Kalmar

34 Provtagning Jord och grundvatten Maria Carling, SGI På säker grund för hållbar utveckling Litteraturtips: SGF Fälthandbok förorenade områden. Rapport 2:2013 (kan laddas ner från Karaktärisering av deponier samt detektering av deponigas med geofysiska metoder. Avfall Sverige. Rapport U2012:14 Regionförbundet Kalmar,

35 Provtagningsmetoder jord Borrbandvagn (skruvborr) Grävare (grävmaskin, traktorgrävare) Grävning och borrning för hand Regionförbundet Kalmar, Provtagning jord INOM DEPONIN provgropar (i avfallet) UTANFÖR DEPONIN skruvborrning Regionförbundet Kalmar,

36 Provgropar i deponin SYFTE: Avfallets struktur o huvudsakliga innehåll Organiskt material Olika typer av avfall Ev. framtida sättningar Potential för gasbildning Sanka områden Delvis grävning under gv-ytan (lakvatten) Installation av gv-rör Regionförbundet Kalmar, Provgropar i deponin - utförande Okulär bedömning Dokumentation i text o foton Provuttag minst varje meter Installation av gv-rör Återfyllning med uppgrävda massor Omfattning ca 1 dag (5-10 gropar) Regionförbundet Kalmar,

37 Fördelar Provgropsgrävning + Förhållandevis billigt + Lätt att få tag i + Bra överblick över jordarter och ev. föroreningsskikt + Fungerar bra i de flesta jordar, även vid förekomst av sten i marken Regionförbundet Kalmar, Provgropsgrävning Nackdelar Fungerar bra ner till ca 3 meter Större åverkan Ej under grundvattenytan Arbetsmiljörisk p.g.a. risk för ras o gas Inte gå ner i djupa gropar: sämre överblick, sämre prov Återfyllnad bör ske i samma ordning som massorna togs upp Regionförbundet Kalmar,

38 SYFTE: Skruvborrning utanför deponin Avgränsa deponin Kontrollera föroreningsspridning Placering utifrån Grundvattenförhållanden Fältmätning (elekt. Kond.) Rekognoscering i fält Geofysiska undersökningar Regionförbundet Kalmar, Skruvborrning med borrbandvagn Fördelar + Går att ta prover på stora djup + Gör relativt liten åverkan på området + Ger en snabb översiktlig bild av jordlagerföljden + Kan gå att sätta grundvattenrör i skruvborrade hål Regionförbundet Kalmar,

39 Skruvborrning med borrbandvagn Nackdelar/ problem Ger kontaminering av lager längst ut på borren Svårt att borra i stenig/ blockig jord Problem att få upp grövre fraktioner Jordlagren blandas samman Undvik att jord från skruven rasar ner i det öppna borrhålet Liten provmängd Regionförbundet Kalmar, Regionförbundet Kalmar,

40 Provgropsgrävning eller borrning? PROVGROP Bra bild av marken, jordlager Billigare Mindre kontaminering mellan skikten Lättare komma ner i t.ex. fyllning Större provmängder SKRUVBORR Liten åverkan Går att ta djupare prover Går att sätta grundvattenrör Mindre exponering (människor och miljö) Ej risk för ras el. exponering för gas Regionförbundet Kalmar, Provtagning deponi vad väljer man? PROVGROP Inom deponin Bedömning av typ av avfall SKRUVBORR Främst utanför deponin Jordprov f a bedöma föroreningspåverkan/- spridning Installation av gv-rör Avgränsa deponin (mäktighet, utbredning) Regionförbundet Kalmar,

41 Installation av grundvattenrör - deponi I provgropar Diameter 100 mm Ev. fiberduk I skruvborrhål - Diameter 63 mm Filterlängd 1-2 m Ev. flera gv-rör på olika djup Dokumentation av Nivå överkant rör, markyta Filterrörets längd o nivå Vattennivå Regionförbundet Kalmar, Provtagningsmetoder för vatten - Olika typer av pumpar (sugande, tryckande, skakpump) - Vattenhämtare ( bailer ) - Ur kran Regionförbundet Kalmar,

42 Waterrapumpar Backventil på slang (en typ av tryckande pump) Fördelar: + Enkel konstruktion + Ingen luftning + Stora djup Nackdelar: Lite jobbigt att göra själv Regionförbundet Kalmar, Fördelar Sugande pumpar + Lätt att anpassa flöde + Hög renlighet + Endast slangen är i kontakt med provet + Enkla konstruktioner billigt Nackdelar Utsätter provet för undertryck Begränsad uppfordringshöjd Blandar om provet Omsättning kan ta tid Regionförbundet Kalmar,

43 Vattenhämtare Fördelar + Enkel konstruktion + Billiga + Hög renlighet (engångs) + Stora provtagningsdjup + Lätt välja provtagningsdjup + Skikt på/under vattnet kan upptäckas + Rör inte om provet så mycket Nackdelar Tidskrävande att omsätta Viss luftning av provet Regionförbundet Kalmar, Provtagning ur kran Fördelar + Enkelt + Ofta vatten som används väl omsatt + Motsvarar det som konsumeras Nackdelar Val av pumpmetod ej möjligt, påverkar provet Påverkan av ledningar, pump, filter mm Ibland svårt mäta grundvattennivån Motsvarar inte det som är i brunnen/marken Regionförbundet Kalmar,

44 Provtagning gv - arbetsgång Kolla att rören ser OK ut Nivåmät alla rör Omsätt vatten Provta Regionförbundet Kalmar, Provtagning - tips beroende på föroreningstyp Hög flyktighet (t.ex. BTEX). Fyll flaskan ända upp. LNAPL (låg densitet). Förorening på gv-ytan. Omsättning? DNAPL + lakvatten (hög densitet). Provta vid nedre delen av gv-röret. Metaller. Oftast låga halter, lätt att kontaminera provet. Filtrering kort tid efteråt. Regionförbundet Kalmar,

45 Passiv provtagning - vatten Provtagaren sätts ut i vattendraget under upp till ca 1 månad Sänds för analys Provtagning över en längre tid, kan hitta låga halter Ger medelvärde över tid Metaller, PAH, PCB, pesticider, dioxiner, alifater. Regionförbundet Kalmar, Provtagning sediment Finns jämförvärden Spridning till recipient Historisk påverkan Olika typer, t.ex.: Ekmanhuggare Rörprovtagare Regionförbundet Kalmar,

46 Kvalitetssäkring dokumentation i rapporten Formulär och checklistor!! Allmän information provtagare, datum, väder, provtagningspunkt, provnivå Provtagningsmetod (provgrop, skruvborr) Jord karakterisering av jordart, kornstorlek, vattenmättnad Observationer lukt, missfärgningar, gamla konstruktioner, avvikande material, omrörda massor, partiklar, oljefilm, fri fas Fältanalyser; PID, XRF Fältanalyser; ph, elektr.kond. Provberedning; filtrering, homogenisering Fotografera!!! Regionförbundet Kalmar, Exempel fältprotokoll Regionförbundet Kalmar,

47 Exempel, protokoll fältmätning Regionförbundet Kalmar, Provtagningsplan, exempel UTFÖRANDE FÄLTARBETE: Jordprovtagning utförs med grävare i provgropar ner till ca 3-3,5 m djup. Provgropar är att föredra eftersom.provtagning med skruvborr skulle kunna bli aktuellt. Prover tas ut varje 0,5 m alternativt på avvikande materialtyper. Fältförhållanden noteras i protokoll för varje provpunkt. Grundvattenrör (PEH, 63 mm) installeras i skruvborrhål. Filterdelen Provtagning sker ca en vecka efter.prover tas med bailer. Vattenprover filtreras. Alla vattenprover mäts direkt i fält m a p ph, temp, el.kond. Regionförbundet Kalmar,

48 Fält- och laboratorieanalyser jord och grundvatten Maria Carling På säker grund för hållbar utveckling Fältmätningar vatten Temperatur, ph, elektrisk konduktivitet, redox och löst syre Ska mätas i fält Indikatorer på föroreningsförekomst, spridningsförutsättningar, pågående nedbrytning eller förutsättningar för nedbrytning etc. Regionförbundet Kalmar

49 Fältmätningar - vatten Kalibrera enligt tillverkarens rekommendation och utförarens kvalitetssystem Grundvatten: Mäts efter omsättning, gärna i flödescell (särskilt redox och O 2 ) Stabilt värde visar tillräcklig omsättning Ytvatten: direkt i vattendraget Mät inte på samma vatten som ska skickas till laboratorium Använd samma instrument för alla prover Regionförbundet Kalmar Fältmätning vatten Fotometer Vattenprov i kyvett eller rör Tillsätter ev. reagens Mäter med fotometer T.ex. turbiditet, fosfor- & kväve, COD Regionförbundet Kalmar

50 Fältmätning - jord Kvantitativa metoder ger ett mätvärde som kan jämföras m. t.ex. labresultat Relativa metoder resultaten kan användas för jämförelse sinsemellan Används för: Screening Val av prover för labanalys Preliminär avgränsning och klassning av massor vid schaktsanering Regionförbundet Kalmar Fältmätning Jord XRF Strålkälla säkerhetsutbildning krävs XRF totalhalten metaller i provet Fungerar bäst för As, Pb, Cu, Zn Påverkas av matrisen, kornstorlek, fukthalt, höga halter av t.ex. Fe & V kan störa andra Mäter ytligt, gör flera mätningar Säkrare resultat för torkade och siktade prover Korrelation mot labanalyser, beskriv i rapport Kalibrering ca 1 gång/år Regionförbundet Kalmar

51 XRF Bra att använda direkt i fält! Snabba scanning av ett område Grov avgränsning vid sanering Fuktkvoten i fält påverkar! Inte bara utspädning Olika instrument kan ge olika resultat Regionförbundet Kalmar Fältmätning jord PID Mäter flyktiga kolväten (VOC) Inte selektiv, ger en summa Porluft över jord i påse, i borrhål, i schaktgrop, inomhusluft Naturligt material kan ge visst utslag Påverkas av fukthalt, kornstorlek, provmängd, temperatur m.m. Kalibreras dagligen Vanligast: ppm Finns även: ppb Regionförbundet Kalmar

52 Kvalitetssäkring av fältmätningar Kalibreringar Kontrollmätningar Provhantering och provberedning Korrelation mot laboratorieanalyser, minst var 10:e prov Regionförbundet Kalmar Vilket ger mest sanna resultat? Fältmätning Laboratorieanalys Vatten: ph, temperatur, elektrisk konduktivitet, redox och syre Jord: Flyktiga kolväten (PID) Jord: Metaller (XRF) Även andra aspekter måste beaktas. Regionförbundet Kalmar

53 Analys av lakvatten Screeninganalys!! Kan t.ex. omfatta: Allmänna parametrar: ph, el.kond., BOD 7, TOC, DOC, Cl, SO 4, F, HCO 3, NH 4 -N, Tot-N, Tot-P Metaller: Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, V, W, Zn VOC, Kväve- och klorinnehållande SVOC PAH, PCB Pesticider, ftalater, klorbensener Alifatiska, aromatiska kolväten Regionförbundet Kalmar Analys av grundvatten Indikatorparametrar: - Elektr. konduktivitet - Klorid - NH 4 -N Jmf ämnen i lakvatten Tänk på hur/var provet tas ut Lakvatten tyngre än grundvatten Ämnen som är lättare än vatten Regionförbundet Kalmar

54 Analys av ytvatten Vilka ämnen? jmf grundvatten Regionförbundet Kalmar Provhantering vatten Filtrering Metallanalys på grundvatten Gärna i fält! Kontamineringsrisk Konservering Surgörning Regionförbundet Kalmar

55 Screeninganalyser Analyspaket med flera grupper av parametrar Metaller Oljekolväten BTEX PCB Klorerade pesticider PAH Klorerade alifater Fenoler Klorfenoler Ftalater Flyktiga halogenerade kolväten Klorbensener Kloraniliner Klornitrobensener Kvävepesticider Fosforpesticider Regionförbundet Kalmar Screeninganalyser, plus/minus Fördelar + Prisvärt + Bra vid okänd förorenings-förekomst + Bra vid stor mix av föroreningar Nackdelar Ibland högre rapporteringgräns än enstaka analyser Ibland svårt att utvärdera Regionförbundet Kalmar

56 Varför lakförsök? Vad kan lakas ut från materialet och bli tillgängligt i miljön? Simulerar långtidsperspektiv Används för karaktärisering av avfall Används i riskbedömningar, K d -värde = halt i fast fas/halt i löst fas Regionförbundet Kalmar Olika typer av lakförsök Perkolationstest Tvåstegs skaktest ph-statiskt lakförsök Ytutlakning Laktest för icke-flyktiga organiska ämnen Oral biotillgänglighet m.fl. Regionförbundet Kalmar

57 Toxicitetstester Totala toxiciteten för provet + Kan indikera okända föroreningar eller sammanlagd effekt Kan vara svårt att utvärdera Regionförbundet Kalmar Provtagningsplan, exempel ANALYSER Förslag på analyser enligt tabell Analysomfattning och parametrar kan komma att ändras beroende på information från fältundersökning. T ex kan förekomst av aska indikera att. Provmatris Parameter Motivering Jord Metaller, alifater/aromater, BTEX, PAH Vanligen förekommande föroreningar i deponimaterial. Grundvatten Fys-kem, metaller, alifater/aromater, BTEX, PAH, screeninganalys (1 prov) Vanligt förekommande föroreningar i lakvatten från deponier. En bred screeninganalys för att Regionförbundet Kalmar

58 Kompletterande undersökningar Maria Carling, SGI På säker grund för hållbar utveckling Varför? Hydrologiska tester Geofysiska metoder GRUNDVATTENFÖRHÅLLANDEN, FÖRORENINGSSPRIDNING Regionförbundet Kalmar

59 Slug-test (en-hålstest) Hydraulisk konduktivitet (permeabilitet) Flödes- och transportberäkningar Utvärdering, beräkningsprogram Regionförbundet Kalmar Princip för slug-test Regionförbundet Kalmar

60 Exempel på geofysiska metoder Resistivitetsmätning Inducerad polarisation Stångslingram VLF Georadar Regionförbundet Kalmar Resistivitetsmätning, redovisning Grusavlagring Täckskikt Deponerat mtrl Regionförbundet Kalmar

61 Stångslingram, utförande Regionförbundet Kalmar Stångslingram, redovisning (Exempel från undersökning av deponi på Gotland, GeoInnova 2007) Regionförbundet Kalmar

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser Provtagning och analyser Maria Carling, SGI På säker grund för hållbar utveckling Vad ska provtas och hur? Utgå från den konceptuella modellen - Avfall - Ytvatten - Jord - Sediment - Grundvatten - Deponigas

Läs mer

Vad vill jag ha sagt med passet?

Vad vill jag ha sagt med passet? Provtagning av jord och grundvatten Kristina Haglund, SGI Länsstyrelsen Örebro 2011-05-25 1 Vad vill jag ha sagt med passet? Översikt om provtagningsmetoder jord och vatten för- och nackdelar Litteraturtips:

Läs mer

Inventering undersökning klassning av nedlagda deponier

Inventering undersökning klassning av nedlagda deponier Inventering undersökning klassning av nedlagda deponier Renare marks vårmöte 25-26 mars 2015 Peter Flyhammar SGI, avd. Markmiljö Mötesnamn etc 1 Avdelning Markmiljö Exempel på arbetsområden: Förorenad

Läs mer

2014-10-06. Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök

2014-10-06. Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll Mötesnamn etc 1 Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök Uppgiftsinsamling Besök på platsen Mötesnamn etc 2 Uppgiftsinsamling

Läs mer

Viktigt! Vad vill jag ha sagt med passet? Provtagning, provhantering och fältmätning Jord, grundvatten, ytvatten och sediment

Viktigt! Vad vill jag ha sagt med passet? Provtagning, provhantering och fältmätning Jord, grundvatten, ytvatten och sediment Provtagning, provhantering och fältmätning Jord, grundvatten, ytvatten och sediment Märta Ländell, SGI 013-20 18 63 marta.landell@swedgeo.se På säker grund för hållbar utveckling Viktigt! Provtagning och

Läs mer

Granskning av provtagningsplan. Vad vill jag ha sagt med passet? Syfte olika sorters undersökningar

Granskning av provtagningsplan. Vad vill jag ha sagt med passet? Syfte olika sorters undersökningar Granskning av provtagningsplan Maria Carling, SGI maria.carling@swedgeo.se Tfn:013-201826 Länsstyrelsen Stockholm 2011-05-31 1 Vad vill jag ha sagt med passet? Vad ska ingå i en provtagningsplan? Olika

Läs mer

Förorenad mark på bilskrotar

Förorenad mark på bilskrotar Förorenad mark på bilskrotar Maria Carling, SGI maria.carling@swedgeo.se 013-201826 På säker grund för hållbar utveckling Vad vill jag ha sagt? Miljötekniska markundersökningar Potentiella föroreningar

Läs mer

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis?

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Seminariedag 7 mars 2014 Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Tillsyn förorenad mark: David Lalloo och Jessica Ewald En översiktlig miljöteknisk

Läs mer

Undersökning av nedlagda deponier. Nedlagda deponier. MIFO fas 1 - inventering

Undersökning av nedlagda deponier. Nedlagda deponier. MIFO fas 1 - inventering Undersökning av nedlagda deponier David Ekholm, Sweco Nedlagda deponier MIFO fas inventering och platsbesök Provtagning Vanliga företeelser tungmetaller samt vägsalt och relikt havsvatten Spridningsförutsättningar

Läs mer

Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version)

Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version) Sida 1/9 Rev. 2014-03-13 Upprättad 2004-05-06 Tidigare reviderad 2008-06-19, 2011-01-05, 2013-02-13 Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version) Naturvårdsverket har utarbetat en Metodik

Läs mer

Råd inför undersökning enligt MIFO Fas 2/Översiktlig undersökning

Råd inför undersökning enligt MIFO Fas 2/Översiktlig undersökning Råd inför undersökning enligt MIFO Fas 2/Översiktlig undersökning Om undersökningen inte är ett led i tillsynsprojektet där verksamhetsutövare själva ska göra en MIFO-inventering, behöver ingen riskklassning

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

KvRenen i Varberg. Bakgrund och lägesrapport från huvudstudie

KvRenen i Varberg. Bakgrund och lägesrapport från huvudstudie KvRenen i Varberg Bakgrund och lägesrapport från huvudstudie Innehåll 1. Historik källan till föroreningen 2. Tidigare utredningar 3. Klorerade lösningsmedel i mark 4. Lägesrapport huvudstudie Structor

Läs mer

PM med råd inför översiktliga undersökningar vid bilskrotsanläggningar

PM med råd inför översiktliga undersökningar vid bilskrotsanläggningar Bilskrotsprojektet 2013 PM med råd inför översiktliga undersökningar vid bilskrotsanläggningar Inledning Miljökontoren i Västmanlands-, Stockholms-, Uppsala-, Örebro-, Södermanlands- och Dalarnas län bedriver

Läs mer

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun BILAGA RA8:3 Brunnar - dagvatten, mm Y10 Y9 DNB301 DNB293 BILAGA RA8:4 DNB562 DNB561 DNB560 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 m WSP Environmental Laholmsvägen 10 302 48 Halmstad Klippans kommun Kompletterande

Läs mer

Fastigheten Väster 1:43, Nyköping Program för fördjupad miljöteknisk undersökning

Fastigheten Väster 1:43, Nyköping Program för fördjupad miljöteknisk undersökning Fastigheten, Nyköping Program för fördjupad miljöteknisk undersökning På uppdrag av Statoil har SWECO VIAK utarbetat ett program för en fördjupad miljöteknisk undersökning på fastigheten, Nyköping. Nedanstående

Läs mer

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Föreläsare: Pär-Erik Back, SGI Deltagare: 7 st handläggare från Region Gotland samhällsbyggnadsförvaltning, enhet miljö och hälsa och Länsstyrelsen. Upplägg Kursen

Läs mer

MILJÖGEOTEKNISK UTREDNING MIFO fas 2 UTREDNINGSPROGRAM

MILJÖGEOTEKNISK UTREDNING MIFO fas 2 UTREDNINGSPROGRAM Timrå k:n, kultur- o. teknikförvaltningen UTREDNINGSPROGRAM 1 Timrå kommun Kultur- och teknikförvaltningen VIVSTA 13:19 VIVSTA DEPONI MILJÖGEOTEKNISK UTREDNING MIFO fas 2 UTREDNINGSPROGRAM 1. Bakgrund

Läs mer

Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter

Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN Uppdaterad Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter Kontaktuppgifter: Birgitta Swahn samordnare 785 51 03 Erik Blomqvist

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning. Lidingö Stad, Stadsledningskontoret. Mosstorpstippen. Stockholm

PM Miljöteknisk undersökning. Lidingö Stad, Stadsledningskontoret. Mosstorpstippen. Stockholm Lidingö Stad, Stadsledningskontoret Stockholm Datum 2011-04-15 Uppdragsnummer 61151144478 Utgåva/Status Jeanette Winter Uppdragsledare/Handläggare Ola Lindstrand Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009,

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (16) Objekt Zelanders spåntipp IDnr F1463-2013 Kommun Upprättad (namn) Fredrik Sandberg Senast reviderad (namn) Martin Fransson 2004-01-20 2007-05-21 Inventeringens

Läs mer

Föroreningstyper och provtagningsplan

Föroreningstyper och provtagningsplan Föroreningstyper och provtagningsplan Sören Nilsson Påledal, P SGI Kurs LST Södermanland 090303 1 Vad vill jag ha sagt med passet? Översikt över föroreningstyper och deras egenskaper Provtagningsplan Kurs

Läs mer

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet Agenda Förändrad svensk deponilagstiftning Förväntade effekter Fläskebo en modern deponi Projektet

Läs mer

Bilaga D: Lakvattnets karaktär

Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bakgrund I deldomen avses med lakvatten allt vatten som samlas upp inom avfallsanläggningen. Då uppsamlat vatten har olika karaktär, och därmed olika behandlingsbarhet, har

Läs mer

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928 Kvarteret Översten, Västerås Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (20) Objekt Gnarps masugn IDnr F2132-0063 Kommun Nordanstig Upprättad (namn) Åsa Duell Senast reviderad (namn) Jon Böhlmark 2004-09-28 2005-08-10 Inventeringens

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande

PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande Denna PM kan användas som stöd vid planering av ett tillsynsbesök. I PM:n tas många granskningspunkter upp men den faktiska omfattningen och inriktningen av ett tillsynsbesök

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107 Förrådet 4, Sundsvalls kommun Sundsvall 2013-05-06 Mark- och exploateringsavdelningen Astrid Göthe Dnr SBN 2013-00107 Dnr SBN-2013-00107 Sida 2 (5) 1 Bakgrund och syfte Mitthem AB har begärt detaljplaneändring

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad Markundersökning Tältetområdet Datum 2015-01-15 Uppdragsnr

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (19) Objekt Upprättad (namn) (datum) IDnr Kommun Senast reviderad (namn) (datum) Inventeringens namn Dossiernummer Preliminär riskklass enligt BKL Inventeringsfas

Läs mer

PROVTAGNINGSPLAN FEM IMPREGNERINGSANLÄGGNINGAR

PROVTAGNINGSPLAN FEM IMPREGNERINGSANLÄGGNINGAR Avsändare Maria Carling Kund Länsstyrelsen i Västmanlands län PROVTAGNINGSPLAN FEM IMPREGNERINGSANLÄGGNINGAR Statens geotekniska institut (SGI) har av Länsstyrelsen i Västmanlands län fått i uppdrag att

Läs mer

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten

EKA-projektet. Analysmetoder, mätkrav och provhantering av grundvatten EKA-projektet. er, mätkrav och provhantering av grundvatten Tabell 1. Grundämnen Kvicksilver, Hg 0,1 ng/l +/- 5 % Metod 09 vatten USA EPA-metoden 1631:revision B Metyl-Kvicksilver, Me-Hg 0,06 ng/l +/-

Läs mer

Laktester för riskbedömning av förorenade områden. Bakgrund. Syfte. Underlag

Laktester för riskbedömning av förorenade områden. Bakgrund. Syfte. Underlag Laktester för riskbedömning av förorenade områden Preliminär metodik för utförande och tolkning av laktester (Hållbar Sanering) Kemakta Konsult AB Statens Geotekniska Institut, SGI DHI Water & Environment

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

Avfall, deponier och laktester Eva Lidman

Avfall, deponier och laktester Eva Lidman ANALYTICAL CHEMISTRY & TESTING SERVICES Enter Division Name Avfall, deponier och laktester Eva Lidman Right solutions..right partner Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2004:10 4 Grundläggande karakterisering

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Delrapport 5 Vansjö snickeri, Hedåker

Delrapport 5 Vansjö snickeri, Hedåker Länsstyrelsen i Västmanlands län Hedåker, Sala kommun Förstudie - 5 impregneringsanläggningar Delrapport 5 Vansjö snickeri, Hedåker Reviderad 2012-09-18 2012-09-18 Datum: 2012-09-18 Uppdragsledare: Maria

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Inventering av fem nedlagda deponier i Ängelholms kommun. - En inventering enligt Naturvårdsverkets MIFO-metod, fas 1.

Inventering av fem nedlagda deponier i Ängelholms kommun. - En inventering enligt Naturvårdsverkets MIFO-metod, fas 1. Inventering av fem nedlagda deponier i Ängelholms kommun - En inventering enligt Naturvårdsverkets MIFO-metod, fas 1 Nina Heinesson 2013 Bilagor Bilaga 1. Analysprotokoll nedströms och uppströms Tåstarps

Läs mer

Processer att beakta i de förorenade massorna

Processer att beakta i de förorenade massorna Tekn.Dr. Sami Serti Riskbedömning vid hantering av sediment/muddermassor en processbaserad historia Tfn: +46 8 695 64 88 Tfn (mobil): +46 734 12 64 88 E-post: sami.serti@sweco.se Processer att beakta i

Läs mer

Inventering av förorenade områden

Inventering av förorenade områden Inventering av förorenade områden Vilka föroreningar kan förväntas, deras möjliga utbredning och hur människor och miljö kan exponeras. Rapport 4918 Naturvårdsverket MIFO - Metodik för Inventering av Förorenade

Läs mer

MIFO fas 2, Ånge Bangård

MIFO fas 2, Ånge Bangård Ånge kommun MIFO fas 2, Ånge Bangård Östersund 2011-12-09 MIFO fas 2, Ånge Bangård Datum 2011-12-09 Uppdragsnummer 61811146630 Utgåva/Status Version 1 Kristina Tajani Patrik von Heijne Christian Maurice

Läs mer

Hydrogeologisk bedömning Torpa-Dala deponi Kungsbacka kommun

Hydrogeologisk bedömning Torpa-Dala deponi Kungsbacka kommun Hydrogeologisk bedömning Torpa-Dala deponi Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Lennart Torgesson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Storgatan 42 352

Läs mer

PROVTAGNINGSPLAN MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING TIBBLE 8:16

PROVTAGNINGSPLAN MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING TIBBLE 8:16 PROVTAGNINGSPLAN MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING TIBBLE 8:16 27 APRIL 2015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 2 Tidigare utredningar... 4 3 Omgivningsförhållanden... 4 3.1 Generell

Läs mer

Förorenad mark i byggprojekt

Förorenad mark i byggprojekt Förorenad mark i byggprojekt Thomas Jansson, Golder Associates Några frågeställningar om förorenad mark När är ett område förorenat? Vem är ansvarig att undersöka och åtgärda ett förorenat område? Hur

Läs mer

PM med råd inför undersökningar med avseende på oljeföroreningar

PM med råd inför undersökningar med avseende på oljeföroreningar PM med råd inför undersökningar med avseende på oljeföroreningar Inledning Länsstyrelsen i Västmanlands län driver ett projekt under 2014 för att öka kunskapsnivån avseende oljeföroreningar och för att

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

RAPPORT Kompletterande miljöteknisk markundersökning Läderfabriken - Klippan. 2005-09-28 Uppdragsnummer: 10061815

RAPPORT Kompletterande miljöteknisk markundersökning Läderfabriken - Klippan. 2005-09-28 Uppdragsnummer: 10061815 RAPPORT Kompletterande miljöteknisk markundersökning Läderfabriken - Klippan 2005-09-28 Uppdragsnummer: 10061815 Innehåll 1 UPPDRAG, SYFTE OCH OMFATTNING 4 1.1 Uppdrag 4 1.2 Syfte 4 2 Omfattning 4 2.1

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN BLUE WALL CONSTRUCTION AB UPPDRAGSNUMMER 300006 PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN VERSION.0 205-02-03 SWECO ENVIRONMENT AB JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ ANDREAS

Läs mer

REFERENSUNDERSÖKNINGAR Provtagning i byggnader EKA 2003:2

REFERENSUNDERSÖKNINGAR Provtagning i byggnader EKA 2003:2 REFERENSUNDERSÖKNINGAR Provtagning i byggnader EKA 2003:2 Bengtsfors kommun 2003-08-22 Författad av Martin Lindfred, GF Konsult AB 1 Åsa Granath, GF Konsult AB 1 1 Miljökontroll EKA-Projektet 2003-08-22

Läs mer

Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 förorenade områden

Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 förorenade områden Kommunhuset 234 81 LOMMA 040-641 10 00 Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 Uppdaterad: november 2014 Utrymmet för svaren är inte begränsat. Rutan utökas ju mer du skriver. Hoppa

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s EV logga från kund Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) I 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2 Syfte 4 3 Verksamhetsbeskrivning 4 4 Områdesbeskrivning 4 4.1 Naturvärden

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Ändamålsenlig sanering i storstadsregioner en motor för teknikutveckling? Gabriella Fanger, Kemakta och Maria Sundesten, Golder Associates.

Ändamålsenlig sanering i storstadsregioner en motor för teknikutveckling? Gabriella Fanger, Kemakta och Maria Sundesten, Golder Associates. Ändamålsenlig sanering i storstadsregioner en motor för teknikutveckling? Gabriella Fanger, Kemakta och Maria Sundesten, Golder Associates. Renare Mark vårmöte 2016 Norra Djurgårdsstaden Centralt beläget

Läs mer

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten 2013-06-14 Uppdrag Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten Uppdragsledare Anna Sorelius Datum 2014-12-15 Uppdragsnummer 1210188100 Upprättad av Anna Sorelius

Läs mer

PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin

PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin 2014-01-16 PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin Information om sluttäckningsarbeten av Toverum Toverumsdeponin har varit aktiv sedan slutet av 60-talet fram till 2005. Avfall som deponerats är bland annat

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm?

Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm? Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm? Thomas Rihm På säker grund för hållbar utveckling Avfall (förslag MB) Varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av

Läs mer

Foto: Ulf Hansson. för kulfång SKYTTESPORT FÖRBUNDET

Foto: Ulf Hansson. för kulfång SKYTTESPORT FÖRBUNDET Kontroll- program Foto: Ulf Hansson för kulfång SKYTTESPORT FÖRBUNDET Bearbetning och sammanställning: Ulf Qvarfort, FOI Mats Stoltz, SPSF Copyright: Svenska Pistolskytteförbundet Sättning och layout:

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder

Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder Fredric Engelke fredric.engelke@structor.se Isabelle Larsson isabelle.larsson@structor.se Innehåll Miljötekniska undersökningar Skillnad på förorening

Läs mer

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR PM - GEOTEKNIK OCH MILJÖGEOTEKNIK DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR 2015-08-25 Uppdrag: 262869 Del av Djurängen 2:4, Kalmar (Söder om Slöjdaregatan) Titel på rapport: PM - Geoteknik och Miljögeoteknik Status:

Läs mer

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl LKAB Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl Slutlig Kiruna 2016-12-05 Datum 2016-12-05 Uppdragsnummer 1320021273 Utgåva/Status Slutlig Anneli Jonsson Laila Olsson Kristin Stadling Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av f.d. kemtvätt

Miljöteknisk markundersökning av f.d. kemtvätt Länsstyrelsen i Västmanlands län Bele 7, Köping kommun Miljöteknisk markundersökning av f.d. kemtvätt 2011-02-24 Datum: 2011-02-24 Uppdragsansvarig: Helena Branzén Handläggare: Kristina Haglund Diarienr:

Läs mer

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN Översiktlig miljöteknisk sedimentundersökning längs planerad farledsyta WSP Sverige AB Gävle 2010-11-05 Uppdragsnummer: 10124632-05 Handläggare: Lisa Bergquist Granskning: Annika

Läs mer

Del av Skiftinge 1:3 Översiktlig miljöteknisk undersökning

Del av Skiftinge 1:3 Översiktlig miljöteknisk undersökning 22 Beställare: Kungsleden AB Box 70414 10725 Stockholm Beställarens representant: Krister Johansson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Hantverkargatan 5 112 21 Stockholm Ksenija O Köll Caroline

Läs mer

Anbudsformulär samt företagsuppgifter, 2012-02-27 Handling 3

Anbudsformulär samt företagsuppgifter, 2012-02-27 Handling 3 Anbudsforulär sat företagsuppgifter, 2012-02-27 Handling 3 1 O företaget Företagets nan: Adress: Poadress: Företagsfor: Organisationsnuer: 2 Anbud Huvududie angående efterbehandling av f d gasverket i

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK NCC TEKNIK Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk Uppföljande kontroll av f.d. Surte glasbruk (Västra området) övervakningsprogram\surte_övervakningsprogram_20100428.doc

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT 21 DECEMBER 2012 Uppdrag: 244 238, Brunna Översiktlig markundersökning Titel på rapport: Status: Miljöteknisk

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

Utvärdering av Ekobackens deponi

Utvärdering av Ekobackens deponi Utvärdering av Ekobackens deponi Uppdraget Svensk Ekologikonsult har fått i uppdrag av Värmdö kommun att utvärdera vilka föroreningar som kan förknippas med utgående vatten från Ekobackens deponi. Utredningen

Läs mer

Miljöprojekt Gusum Förnyad miljöteknisk undersökning på fd Gusums bruk, område 4-6 SLUTRAPPORT

Miljöprojekt Gusum Förnyad miljöteknisk undersökning på fd Gusums bruk, område 4-6 SLUTRAPPORT Miljöprojekt Gusum Förnyad miljöteknisk undersökning på fd Gusums bruk, område 4-6 SLUTRAPPORT Hifabs uppdragsnummer: 318607 Upprättad: 2011-07-11 Reviderad: Uppdragsnamn Miljöprojekt Gusum Beställare

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA SLUTRAPPORT 4 APRIL 2014 Uppdrag: 247031 Titel på rapport: Status: Miljöteknisk markundersökning, Grusplanen, Strandängens IP, Bromölla

Läs mer

Syftet med inventeringen

Syftet med inventeringen MIFO-metodiken Inventeringen görs enligt den s k MIFO-modellen= Metodik för Inventering av Förorenade Områden. Metodiken har tagits fram av Naturvårdsverket och finns beskriven i rapport 4918. Rapporten

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

Från avfallshantering till resurshushållning

Från avfallshantering till resurshushållning Förslag ny nationell avfallsplan 2012-2017 Från avfallshantering till resurshushållning 1. Vision mot resurshushållning 2. Hantering av avfall idag 3. Mot ökad resurseffektivitet 4. Prioriterade områden

Läs mer

Anmälan-enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan-enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan-enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Datum 2017-09-27 Ramböll Sverige AB Efterbehandling av förorenat område inom Hospitalsgatan 20 fastigheten Nikolai 3:311 m.fl., Örebro

Läs mer

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs:

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs: Inledning Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Skarpa, icke förhandlingsbara, villkor kring miljön Osäkerheter i flera dimensioner Viktigt att: Säkra villkoren i det tillstånd som givits för

Läs mer

Avfallsforskning inom RVF (snart inom Avfall Sverige)

Avfallsforskning inom RVF (snart inom Avfall Sverige) Avfallsforskning inom RVF (snart inom Avfall Sverige) Thomas Rihm Rådgivare RVF Avfall Norge 2006-10-12 Pengar till forskning och utveckling RVF Utveckling 1 SEK/pers = ca 9 miljoner SEK/år Utvecklingssatsning

Läs mer

Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor Miljö Göteborg AB, delprojektledare Miljö

Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor Miljö Göteborg AB, delprojektledare Miljö Sanering av Oskarshamns hamnbassäng Anders Bank Structor, delprojektledare Miljö 1. Lägesrapport 2. Tekniska problem och lösningar Var ska man muddra och hur mycket? Hur hanterar man spillet vid muddring

Läs mer

Provtagning och utredning

Provtagning och utredning Provtagning och utredning Vad vill man ha? Vad kan man få? Vad behöver man? Henning Holmström, SGU, Stockholm Innehåll Bakgrund Allmänt om provtagning och metoder Vilken nivå kan behövas? Typkostnader

Läs mer

Bilaga 1. Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter

Bilaga 1. Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter Bilaga 1 Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter Bilaga 1 Bilaga 1 - Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter I detta dokument har tabeller och kartor från upprättade provtagningsplaner för Kemaktas

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

Delrapport 5 Vansjö snickeri, Hedåker

Delrapport 5 Vansjö snickeri, Hedåker Länsstyrelsen i Västmanlands län Hedåker, Sala kommun Förstudie - 5 impregneringsanläggningar Delrapport 5 Vansjö snickeri, Hedåker 2011-04-18 Datum: 2011-04-18 Uppdragsledare: Maria Carling Handläggare:

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning Vatten från Spillepengs avfallsanläggning en beskrivning av systemens uppbyggnad och lakvattnets sammansättning INTERREG IIIA Källsamarbetet Sysav delprojekt: Lakvattenkarakterisering Mars 2007 Projektet

Läs mer