Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 1"

Transkript

1 1 Årsredovisning 2013

2 LANDSTINGET I KALMAR LÄN ÅRSREDOVISNING 2013 FOTO: BJÖRN WANHATALO, istock, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN 2

3 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Innehåll INLEDNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 6 LANDSTINGETS VÄRDEGRUND 8 MEDBORGARE OCH KUND 11 Jämlikhet och jämställdhet 12 Köfri vård 12 Bästa sjukhusmaten 13 Delaktighet och bemötande 13 E-hälsa och invånartjänster 13 Medborgardialog 15 Kollektivtrafik för alla 15 Redovisning av måluppfyllelse 15 VERKSAMHET OCH PROCESS 17 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 18 Vårdens utveckling 18 Medicinsk utveckling 20 Kollektivtrafik 21 Bildning och kultur 21 IT-utveckling i vården 21 Verksamhetstal 22 Redovisning av måluppfyllelse 24 LÄRANDE OCH FÖRNYELSE 25 Kvalitet och patientsäkerhet 26 Forskning 26 Innovationer 27 Redovisning av måluppfyllelse 28 MEDARBETARE 29 Stategisk personalförsörjning 30 Ledarskap och medarbetarskap 31 Hälsa i arbetet 31 Redovisning av måluppfyllelse 31 Likabehandling 32 EKONOMI 33 Omvärldsanalys 34 Befolkningsutveckling/demografi 34 Finansiell analys 35 Resultat och kapacitet 35 Risk och kontroll 37 Resultatredovisning från förvaltningarna 40 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 40 Primärvårdsförvaltningen 40 Psykiatriförvaltningen 42 Tandvårdsförvaltningen 42 Bildningsförvaltningen 42 IT-förvaltningen 42 Landstingsservice 42 Kalmar Länstrafik 42 Centraladministrerad verksamhet 43 Beställd vård 43 Intern kontroll 44 Redovisning av måluppfyllelse 44 LANDSTINGET I SIFFROR 45 MILJÖREDOVISNING 60 REDOVISNINGSPRINCIPER 62 FÖRETAG OCH KOMMUNALFÖRBUND 64 REVISIONSBERÄTTELSE 67 POLITISK ORGANISATION 68 ADMINSTRATIV ORGANISATION 70 ORDLISTA 71 3

4 4

5 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Vi arbetar med kvalitet i fokus varje dag VI HAR HAFT ETT ÅR MED GODA RESULTAT INOM VÅRA VERKSAMHETSOMRÅDEN, VILKET INNEBÄR HÖG TILLGÄNGLIGHET, KVALITET OCH SÄKERHET. Att Landstinget i Kalmar län för nionde året i rad har ett positivt resultat i bokslutet visar dessutom på vår organisations styrka. Genom goda ekonomiska resultat skapas handlingsutrymme och arbetsro för att kunna arbeta med ständiga förbättringar i våra processer. Vi vill lyfta fram några angelägna framtidsfrågor som vi kommer att fokusera på för att lyckas ännu bättre de kommande åren. Vår förmåga att överträffa patientens och kundens förväntningar ska öka och vi behöver ta ytterligare steg i vårt hälsofrämjande arbete. Landstingets satsningar på det systematiska förbättringsarbetet Varje dag lite bättre är den strategi vi har valt för att kunna klara framtidens utmaningar på ett bättre sätt. Processorientering och samverkan, såväl inom vår verksamhet som med aktörer utanför landstinget, är en viktig förutsättning för fortsatt utveckling och förbättringar i en lärande organisation. En öppen dialog där hälso- och sjukvårdsfrågor diskuteras utifrån process och inte organisation är en framgångsfaktor. Det viktigaste skälet till att hälso- och sjukvården måste processorienteras är att patientens väg i vården skär tvärs igenom organisations- och huvudmannaskapsgränser. Våra stuprör är ett hinder i våra ambitioner att utveckla kvalitet och patientsäkerhet. Vi vet att det är i vårdens övergångar som säkerhetsbrister uppstår. Utmaningen är att i varje läge kunna erbjuda vård på rätt nivå för patienter med helt olika behov och krav och detta utan att göra avkall på dagens prioriteringsordning. Landstinget arbetar aktivt för att öka samverkan såväl internt som med länets kommuner och under 2013 har samverkansformerna med kommunerna utvecklats ytterligare. Detta är en viktig förutsättning för att kunna ge patienterna inte minst länets äldre befolkning ännu bättre vård. Vi visar toppresultat inom många områden, som tillgänglighet och patientnöjdhet. Våra medicinska resultat har förbättrats över tid, men inom många områden förbättrar sig andra sjukvårdshuvudmän snabbare än vad vi gör. Det visar den åttonde rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvård som publicerats under året. De kommande åren kommer ett ännu större fokus läggas på att förbättra vår medicinska kvalitet. Om vi ska kunna åstadkomma bestående förbättringar av de medicinska resultaten måste vi också arbeta betydligt mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Landstinget behöver erbjuda stöd för alla invånare och patienter till ett mer hälsosamt liv och sjukvården måste på ett helt annat sätt än idag arbeta med att förebygga sjukdom. En viktig framtidsfråga är därför att införa de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder på ett sätt som gör att det får genomslag i sjukvården på alla nivåer. Arbete kring detta har påbörjats, men mycket återstår att göra. Landstinget har även ett ansvar att lyfta vikten av hälsofrämjande satsningar i samhällsdebatten. Ett exempel från förra året är när landstinget utmanade länets kommuner att införa daglig fysisk aktivitet i länets skolor. Utgångspunkten är att hjärt- och kärlsjukdomar, som till exempel hjärtinfarkt och stroke, orsakar stort lidande och står sammantaget för knappt 40 procent av dödligheten i Sverige. Det pågår en utveckling där patienten på olika sätt blir mer delaktig och får ökat inflytande över sin egen vård. Men utvecklingen går inte så snabbt som man skulle kunna önska. Ett tydligt förbättringsområde är att utse en fast vårdkontakt till patienter i vård av stöd och vägledning för att få en samordnad vård. En mer patientcentrerad vård ger bättre hälsoresultat och nöjdare patienter. Men en patient som varit medaktör i sin vård också följer ordinerade behandlingar i högre grad och vårdtiden förkortas, vilket innebär högre kvalitet såväl som bättre ekonomi. Arbetet med att utveckla patientinflytandet har också en mycket tydlig koppling till vårt arbete med processorientering. Det behövs organisationsstrukturer som främjar teamarbete och samarbete mellan hälso- och sjukvårdens olika delar. Kulturens betydelse för folkhälsan är ett angeläget område för landstinget, ett område som kommer att utvecklas de närmaste åren. Landstingets folkhögskolor är attraktiva och har kunnat starta ett antal nya kurser under året. Folkhögskolorna har ett fortsatt högt söktryck till sina utbildningar. Kollektivtrafikutvecklingen är en del av vår satsning på ett hållbart samhälle genom miljövänliga transporter och allas möjlighet att resa för utbildning, arbete, fritidsaktiviteter eller andra upplevelser. Resandet har under 2013 ökat med 10,3 procent vilket är glädjande och ett steg på vägen mot målen om en kollektivtrafik för alla. De kommande åren kommer att präglas av den fortsatta satsningen på ett systematiskt förbättringsarbete med det långsiktiga kvalitets- och patientsäkerhetsmålet: Sveriges bästa kvalitet och säkraste hälso- och sjukvård. Vi behöver lägga fast vad som mer behöver göras utifrån vår vision om att vara ett hälsolän för ett friskare, tryggare och rikare liv Alf Jönsson landstingsdirektör 5

6 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Viktiga händelser under året Januari OSKARSHAMNS SJUKHUS utses av Dagens Medicin till landets bästa i en jämförelse med 22 andra akutsjukhus utan förlossningsverksamhet. För att ranka sjukhusen har tidningen jämfört ett 70-tal olika parametrar och mått inom fyra olika områden: medicinsk kvalitet, uppfyllelse av vårdgarantin, patienternas åsikter och vårdrelaterade infektioner samt klädregler. Det som väger tyngst och där Oskarshamns sjukhus placerar sig som etta är den medicinska kvaliteten. LANDSTINGET I KALMAR LÄN var även 2012 ett av landstingen som hade den bästa tillgängligheten till vård. När kömiljarden slutfördelas får landstinget knappt 50 miljoner kronor. Februari KÄNDISKOCKEN LEIF MANNERSTRÖM inspirerar kökspersonalen på Länssjukhuset i Kalmar under två dagar. Mannerström är med under matlagningen, ger synpunkter och goda råd till kökspersonalen. Inspirationsdagen är ett led i satsningen Sveriges bästa sjukhusmat. KALMAR LÄNSTRAFIKS resenärer ger kollektivtrafiken högt betyg. 83 procent av samtliga resande uppger att de var nöjda med sin senaste resa, vilket är en ökning med två procentenheter sedan föregående år. Det framgår av den årliga Kollektivtrafikbarometern för 2012 och som omfattar intervjuer i länet. Mars FÖR FJÄRDE ÅRET i rad ger patienterna i Kalmar län högt betyg till de offentliga hälsocentralerna och de privata mottagningarna inom primärvården. På två av de åtta publika frågorna hamnar Kalmar län också i den absoluta toppen. Det visar Nationella patientenkäten. April DE BOENDE I Kalmar län tillhör de mest nöjda i landet när det gäller tillgången till vård. Det visar årsrapporten för 2012 av Vårdbarometern. 83 procent säger att de helt eller delvis instämmer i påståendet att de har den sjukvård de behöver. Bara två län får högre siffror. LITE VARSTANS DYKER DE UPP kyssrutor och kysskyltar. Med uppmaningar om att kyssas mer vill Folktandvården i Kalmar län påminna om hur viktig den regelbundna tandvården egentligen är. LÄKARINTYGEN TILL FÖRSÄKRINGSKASSAN håller bäst kvalitet i Kalmar län och Skåne. Det visar en kvalitetsgranskning. Redan i 2012 års mätning låg Kalmar län i topp. Trots det har resultatet ytterligare förbättrats i årets granskning som gjordes på sammanlagt slumpvis utvalda läkarintyg i hela landet under december 2012 och januari AKUTMOTTAGNINGARNA I KALMAR LÄN är de som rankas högst i landet av patienterna. Det visar Nationell patientenkät. Patienterna i Kalmar län värderade hösten 2012 akutmottagningarna i länet betydligt högre än vad de gjorde vid den senaste mätningen för två år sedan. Förbättringen gäller samtliga sjukhus i länet. På de åtta frågor som presenteras publikt ligger landstingets betyg över rikssnittet på samtliga frågor. I sju av fallen är landstingets akutmottagningar de högst rankade i landet. Maj STJÄRNKOCKEN NICLAS WAHLSTRÖM, ansvarig för Nobelmiddagarna 2009 och 2010, inspirerar kökspersonalen på Oskarshamns sjukhus under två dagar. Utöver ansvaret för Nobelmiddagarna på Stockholms stadshus 2009 och 2010, har han legat bakom middagen vid kungens 60-årsdag, gjort mat-tv, skrivit kokböcker och gästspelat på restauranger runt om i världen. Juni DEN 1 JUNI återinför KLT den fria returresan inom en zon och en timme, efter att ha lyssnat på kundernas önskemål. Den fria returresan inom en zon innebär att man kan göra en returresa på sin enkelbiljett, inom en timme, från tidpunkt för påstigning. Det krävs alltså ingen ny biljett för återresan. FORSKNING VID LÄNSSJUKHUSET i Kalmar kring D-vitaminets betydelse för äldres hälsa har tilldelats två miljoner av Familjen Kamprads stiftelse. Syftet med studien är att undersöka omfattning av D-vitaminbrist bland äldre i Kalmar län och att identifiera särskilda riskgrupper som löper 6

7 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN ökad risk för exempelvis fallskador i hemmet, muskelsvaghet och frakturer på grund av benskörhet. Bakom forskningen står docenten och överläkaren Martin Carlsson vid Länsenheten för klinisk kemi, Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet. Medsökande är överläkare Pär Wanby vid medicinkliniken vid Länssjukhuset i Kalmar och professor Göran Petersson vid Linnéuniversitetet. Juli FASTIGHETSDRIFTEN i Landstinget i Kalmar län är bäst av alla landsting i landet. Det framgår av resultaten för Best service. I slutrapporten för Landstingsbenchmarkingprogrammet 2013 ligger sjukhusen i Kalmar län i topp i landet vad gäller drift och underhåll av fastigheter. Oskarshamns sjukhus ligger delad etta, Västerviks sjukhus delad fyra och Länssjukhuset i Kalmar sexa. Augusti CITYLÄKARNA I KALMAR tar över Sensias hälsovalsavtal från den 1 augusti efter Sensia Sjukvård i Kalmar AB:s konkurs tidigare under sommaren. Eftersom Cityläkarna i Kalmar nu tar över avtalet, blir det kontinuitet för de listade medborgarna, som kan gå kvar på mottagningen precis som tidigare. SOM ETT LED i satsningen på Sveriges bästa sjukhusmat ska Landstinget i Kalmar län införa måltidsvärdar på de tre sjukhusen i länet. September LÄNSSJUKHUSET I KALMAR rankas som fjärde bästa plats i landet att göra sin AT-tjänstgöring vid av de sammanlagt 65 AT-orter som AT-läkare satt betyg på. För Länssjukhuset i Kalmar är rankingen för 2013 ett välkommet kvitto på de förbättringar som skett inom främst kirurgiblocket. Länssjukhuset är ett av de sjukhus som gjort den kraftigaste förbättring i jämförelse med 2012 då man hamnade på 35:e plats. Oktober STROKEENHETEN VID OSKARSHAMNS sjukhus utses till Årets Strokeenhet Bakom utmärkelsen står styrgruppen för Riks-Stroke som varje år gör en värdering av strokevården i landet. Vid sidan av att Oskarshamn utsetts till Årets strokeenhet får ytterligare fem sjukhus ett omnämnande för God strokevård. Bland dessa återfinns Västerviks sjukhus. Både Oskarshamns och Västerviks sjukhus har tidigare varit uppmärksammade av Riks-Stroke. Både 2010 och 2011 fick Oskarshamn ett omnämnande. Västervik fick ett omnämnande November DEN NYA STADSTRAFIKEN i Kalmar har lett till 5,5 procents ökning av resandet. Det visar en första jämförelse mellan september 2012 och september 2013 när det gäller registrerade resor i KLT:s biljettsystem. Resultatet visar också på ett ökat resande i hela länet. ETT VANLIGT SMS ger invånarna alla nödvändiga länkar och kontaktuppgifter till 1177 Vårdguiden som de sedan kan spara i sina telefoner. Det är för att öka tillgängligheten som Sveriges största vårdtjänst 1177 Vårdguiden erbjuder möjligheten att i sin smartphone ha alla nödvändiga uppgifter med sig, även när man är utomlands. ALLA LANDSTING i Sverige har minskat sin antibiotikaförskrivning. I Kalmar län är minskningen 6,3 procent. Det visar ny statistik som Smittskyddsinstitutet presenterar inför den europeiska antibiotikadagen den 15 november. Det är första gången sedan mätningarna startade som antibiotikaförbrukningen minskar i samtliga landsting. December DEN UPPRUSTADE BANAN mellan Emmaboda och Karlskrona invigs. Det blir också starten för den nya Krösatågstrafiken. Invigningen vid Karlskrona C är ett samarbete mellan Kalmar Länstrafik, Blekingetrafiken, Trafikverket, Karlskrona kommun, och Emmaboda kommun. Som en del av invigningen avgår en exklusiv premiärtur från Karlskrona till Emmaboda där både samarbetspartners och allmänhet får följa med ombord. LANDSTINGET I KALMAR LÄN fortsätter förbättra sina resultat. Men det finns också förbättringsområden. Det visar årets upplaga av Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Kraftigast förbättringstakt i den nya rapporten visar följande medicinska områden: kvinnosjukvård, intensivvård, läkemedelsbehandling, och hjärtsjukvård. Men också tillgängligheten till vård har förbättrats kraftigt. EN NY AKUTMOTTAGNING, en ny akutvårdavdelning och ny operationsavdelning. Det är resultatet av den ombyggnad som nu är klar på Länssjukhuset i Kalmar. Byggarbetena påbörjades tidigt 2011 och har skett i etapper för att störa verksamheten så lite som möjligt. Totalt handlar det om en yta på kvadratmeter som byggts om och som byggts till. Allt till en total kostnad av 374,5 miljoner kronor, varav ny utrustning står för 100 miljoner. 7

8 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Landstingets värdegrund LANDSTINGET HAR VISIONEN ATT VARA HÄLSOLÄNET - FÖR ETT FRISKARE, TRYGGARE OCH RIKARE LIV. Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom en processorienterad hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning och kollektivtrafik för bättre hälsa i hela länet. Landstingets verksamhet drivs på uppdrag av länets invånare och verksamhetens inriktning bestäms utifrån demokratiska beslut om hur olika behov ska tillgodoses. Målet är en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen samt att arbeta för att förebygga ohälsa. Ett systematiskt kvalitetsarbete bidrar till att åstadkomma rätt kvalitet med god ekonomisk hushållning. återfinns också i landstingets policy, som beskriver förhållningssättet för arbetet inom områdena kvalitet och säkerhet, medarbetare, ekonomi och förvaltning, miljö, IT samt kommunikation. Öppet innebär att Vi finns när medborgarna behöver oss. Vi finns till för alla och alla behandlas på lika villkor. Vårt bemötande och agerande präglas av öppenhet och ärlighet. Vi delar med oss av det vi vet och kan. Vi är ständigt öppna för att lära nytt. Rätt kvalitet God ekonomisk hushållning Engagerat innebär att Vi sätter patientens hälsa i fokus. Vi ser till hela människan. Vi samverkar för att medborgarna ska må så bra som möjligt. Vi ger personligt omhändertagande så att patienten kan känna sig trygg. Vi har motiverade medarbetare som vill utveckla verksamheten. Alla kan påverka. Kunnigt innebär att Vi är specialister på vård och hälsa. Patienterna är Öppet Kunnigt specialister på sin hälsa. Vi satsar på forskning och utveckling och tror på kunskapsutbyte och samarbete. Vi har bred kompetens och lång, beprövad erfarenhet. Engagerat Rätt kvalitet innebär att vi utvecklas i takt med ny evidensbaserad kunskap. Vi prövar, utvärderar och förbättrar ständigt. Vi ger rätt vård på rätt nivå. Vi ger vård på lika villkor och utgår från patientens behov. God ekonomisk hushållning innebär att vi som hälsolänet tillsammans skapar förutsättningar för god hälsa. Vi använder tilldelade resurser optimalt. Vi belyser alltid kvalitet och ekonomi samtidigt. Verksamhetens värdegrund vilar på värdeorden öppet, engagerat och kunnigt. Värdegrunden Så styr vi mot målen Landstingets målstyrning kommer under planperioden att utvecklas ytterligare. Arbetet innebär god planering och uppföljning på landstings-, förvaltnings- och basenhetsnivå för att uppnå rätt kvalitet och god ekonomisk hushållning. Målen på den enskilda arbetsplatsen ska vara tydliga och påverkbara. Det bidrar till att utveckla medarbetarnas engagemang både för den egna verksamhetens resultat och att se den egna verksamhetens roll i helheten. Medarbetaren ska kunna se hur den egna arbetsinsatsen påverkar de övergripande målen. Mål med mått tas fram inom fem perspektiv/målområden utifrån landstingets vision, verksamhetsidé och strategier. Denna modell, balanserad styr- 8

9 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN ning, är ett stöd för planering, uppföljning och återkoppling på samtliga nivåer i landstinget. Metoden skapar balans mellan kort- och långsiktiga mål och mellan finansiella och icke finansiella mål. Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp inom fem perspektiv/målområden: Medborgare och kund beskriver landstingets förhållande till medborgare och omvärld samt invånarnas behov. Hur uppfattar våra patienter/kunder oss? Verksamhet och process beskriver hur landstinget arbetar, planerar och utnyttjar resurserna för att åstadkomma en effektiv verksamhet. Hur samverkar vi i våra processer? Lärande och förnyelse beskriver landstingets förbättringsoch utvecklingsarbete. Vad är viktigt att utveckla för att verksamheten ska vara framgångsrik också i framtiden? Medarbetare beskriver personalområden, såsom kompetens- och ledarskapsutveckling, rekryteringssituationen och arbetsmiljöfrågor med mera. Hur gör vi våra arbetsplatser mer attraktiva för att trygga kompetensförsörjningen? Ekonomi beskriver landstingets finansiella förutsättningar samt verksamhetens ekonomiska konsekvenser. Hur utnyttjar vi våra resurser? Finns kvalitetsbristkostnader? Visionen om hälsolänet Landstingets policy Landstingsplanen är Våra balanserade visar vad vi vill uppnå beskriver hur vi ska vägvisaren för de styrkort konkretiserar med utgångspunkt i förhålla oss inom olika kommande tre åren. de långsiktiga målen. medborgarnas behov. områden när vi jobbar Planen är det viktigaste Här återfinns strategiska Värdegrunden slår fast i mot visionen. styrdokumentet och mål, framgångsfaktorer, vilken anda vi ska agera. här finns periodens detaljmål, handlings- långsiktiga mål. planer och aktiviteter. 9

10 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN 10

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medborgare och kund 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANDSTINGET I KALMAR LÄN Medborgare och kund LANDSTINGETS VERKSAMHETER SKA HÅLLA EN BRA KVALITET FÖR ALLA OCH TILLGÄNGLIGHETEN SKA VARA LIKA GOD OAVSETT KÖN, ÅLDER, BOSTADSORT, UTBILDNING, EKONOMISKA VILLKOR, FUNKTIONSNEDSÄTTNING, ETNICITET, RELIGION, SEXUELL LÄGGNING OCH KÖNSIDENTITET. Jämlikhet och jämställdhet Landstingets verksamheter ska hålla en bra kvalitet för alla och tillgängligheten ska vara lika god oavsett kön, ålder, bostadsort, utbildning, ekonomiska villkor, funktionsnedsättning, etnicitet, religion, sexuell läggning och könsidentitet. Landstingets funktionshinderpolitiska program, likabehandlingsplanen och landstingets folkhälsopolitiska plan är ett stöd i detta arbete. Tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning är i fokus till exempel vid utformning av lokaler och vid anpassning av fordon och trafikplanering. Några prioriterade projekt under 2013 var hälsocentralerna på Stensö och i Färjestaden, Borgholm, Emmaboda och Gamleby. I avsikt att samordna vård på lika villkor inom länets sjukhusvård genomförs länssamverkan Kraftsamling två gånger per år. Inom psykiatrin har skillnader mellan kvinnor och män inom några områden (tvångsåtgärder, utredning och behandling vid ADHD-diagnos) analyserats liksom det faktum att patienter med psykiatrisk diagnos inte får samma somatiska vård som övriga patienter. Ersättningsmodell för Hälsoval Kalmar län stödjer en behovsstyrd primärvård och en god tillgänglighet samtidigt som arbete med kvalitet och patientsäkerhet ska främjas. Under 2013 infördes en glesbygdsersättning som syftar till att ta hänsyn till de olika geografiska förutsättningarna i länet. Inom landstinget pågår ett kontinuerligt arbete med att möjliggöra redovisning av könsuppdelad statistik inom allt fler områden som en viktig del för att öka kunskapen och styrningen mot jämställd vård. Könsuppdelad sjukskrivningsstatistik finns nu tillgänglig för de enskilda sjukskrivande enheterna som en viktig del i det fortlöpande arbetet med jämställd sjukskrivning. Även i genomförandet av informationsinsatser tas hänsyn till jämlikhetsaspekten, så till exempel har information på lättläst svenska ökat. Köfri vård Tillgängligheten till den specialiserade vården i länet har varit fortsatt god och uppvisar också i större utsträckning genom god planering mindre säsongsvariationer. Hälso- och sjukvårdslagen reglerar att ingen patient ska behöva vänta längre än 90 dagar. Kömiljardens ersättning för 2013 riktar sig till de landsting som klarat att ge tid till besök eller behandling/operation inom 60 dagar. Grundkravet för att få ersättning är att 70 procent av patienterna får tid inom 60 dagar, vid 80 procent faller ytterligare en köpott ut. När det gäller besök till läkare har landstinget klarat det högre målet samtliga månader utom augusti då man nådde 79 procent. När det gäller tid till operation/behandling har grundkravet om 70 procent nåtts under tio månader och det övre målet under åtta månader. Förutom augusti var det januari, februari och mars som målet inte nåddes. De nya reglerna för kömiljarden ändrades i början av året till att omfatta inte bara väntande patienter utan också faktisk väntetid. För att klara denna utmaning krävdes ett långsiktigt arbete för att få en bra balans på väntelistorna. Inom cancervården har slutenvården i länet långa ledtider. Antalet PAD-svar har under året minskat något medan medelsvarstiderna har ökat i viss mån och legat på knappt nio dagar. Rapporteringen av radiologi och klinisk fysiologi till SKL:s väntetidsdatabas varje månad har från och med augusti gått från manuell till digital överföring och från och med november har Kömiljardens grundkrav utökats med att även mäta undanträngningseffekten till mottagning. Diagnostiskt centrum registrerar numera svar på externt utförda mikrobiologiska analyser, vilket förkortar handläggningstiden betydligt. Under året har också ett arbete påbörjats för att samordna flödet inom radiologin så att väntetider kan kortas ner. Även tillgängligheten till länets primärvård uppvisar goda resultat. Mätningen hösten 2013 visade att 96 procent av patienterna fick vård inom fem dagar. I den nationella jämförelsen har länets primärvård likaså under lång tid uppvisat mycket goda resultat. Tillgängligheten i telefon ligger alltjämt på en hög nivå; i den nationella mätningen på 99 procent sedan våren Tillgänligheten till läkarbesök inom fem dagar visar på fortsatt goda resultat på 93 procent. Tillgängligheten till den specialiserade vården inom psykiatrin har även den varit god. Inom barn -och ungdomspsykiatrin, BUP, är kravet att patienten ska få tid inom 30 dagar till första besök samt tid till fördjupad utredning och behandling inom 30 dagar. BUP har under året uppnått dessa mål med respektive 100 procent, 88 procent och 94 procent. (Vuxenpsykiatrin har under året uppfyllt kömiljardens krav på ett första besök inom 60 dagar och ökat något från 80 till 82 procent av patienterna.) Under hösten påbörjas den andra fasen i pilotprojektet internetstödd KBT som syftar till att öka 12

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANDSTINGET I KALMAR LÄN MEDBORGARE OCH KUND tillgängligheten för patienter med lättare psykiska besvär. För att öka tillgängligheten till allmäntandvården pågår upphandling av en buss för mobil verksamhet. Relationerna med befintliga Frisktandvårdskunder håller på att utvecklas, liksom arbetet med att säkerställa röntgenkvaliteten som ett led i patientsäkerhetsarbetet. Inom allmäntandvården har köerna minskat. Bästa sjukhusmaten Landstinget ska erbjuda patienterna Sveriges bästa sjukhusmat. En näringsriktig måltid är en av grundpelarna i bra sjukhusmat. Patienterna ska få den näring de behöver för att tillfriskna och känna välbefinnande. Det handlar också om bemötande, miljö och medarbetarnas kompetens. Utbudet av rätter erbjuder idag större möjligheter att göra ett individuellt val. Matens kvalitet ökar genom omställning från system med kyld mat till varm kantinmat. Kostverksamheten (kök och restaurang) på Oskarshamns sjukhus har återgått i landstingets regi. För att förbättra måltidsupplevelsen för patienterna har måltidsvärdar rekryterats till länets samtliga sjukhus. Måltidsvärdarna arbetar på vårdavdelningarna och serverar maten till patienterna. Vidare ska en kostsamordnare skapa förutsättningar för ett enhetligt bemötande av patienter och restauranggäster. Delaktighet och bemötande Alla landstingets verksamheter ska vara patient- och kundfokuserade. Patienten ska ses som en medskapare i vården. Inga beslut ska fattas om patienten, utan patienten. Patientmedverkan sker i första hand i mötet med patienterna genom att göra dem delaktiga i den egna vården, men också de möten som äger rum mellan olika patientföreningar/grupper och sjukvården/tandvården fyller en viktig roll för att skapa en förtroendefull arena för dialog. Ett verktyg för att öka patienternas delaktighet är upprättandet av individuella vårdplaner. Arbetet med individuella vårdplaner fortgår som en viktig del i ambitionen att göra patienterna delaktiga i den egna behandlingen. Ambitionen med vårdplanerna är att skapa en översikt över vårdförloppets olika steg och öppna upp för patientens frågor vilket i sin tur skapar trygghet och ger förutsättningar för patienten att planera sin egen tid. Utvecklingen av olika funktioner inom 1177 Vårdguiden där man också kan nyttja olika e-tjänster kommer att öka möjlighet till insyn och därmed ökat medansvar. Detta bidrar i sin tur till ökad säkerhet och kvalitet för patienten. För att stärka patientinflytandet och patientens ställning har ett arbetssätt med vårdöverenskommelser påbörjats. Vårdöverenskommelsen tydliggör för patienten vad som ska ske i kontakten med sjukvården och vad som förväntas av parterna. Under året inleddes ett pilotprojekt inom hematologin som omfattar ett 40-tal patienter. Resultatet av pilotförsöket kommer att ligga som grund för breddinförande av arbetssättet under Sjukvården ska systematiskt dra lärdom av patienternas synpunkter, erfarenheter och upplevelser för att förbättra verksamheten. Patientberättelser är en metod som används för att öka vårdens insikt om individens upplevelser. För att ytterligare stärka patientens ställning inom Folktandvården har man tagit fram utökade åtaganden för att garantera de arbeten som utförs. Dessa garantier gäller från kommande årsskifte. Förslagsbrevlådor och enkäter är andra sätt att ta del av patienters, kunders och resenärers synpunkter på och erfarenheter av landstingets olika verksamheter. Ett ökat patientinflytande ställer nya krav på bemötandet. Under året har det pågått ett aktivt arbete med såväl värdegrund som bemötandefrågor. Som exempel kan nämnas den bemötandekod som i tryckt form delas ut till samtliga patienter och anhöriga på Oskarshamns sjukhus. Inom psykiatrin har attitydambassadörer utbildats via organisationen Hjärnkoll, vilka används för vidareutbildning av medarbetare och inom primärvården har referensgruppen för bemötandefrågor fortsatt utveckla kundservicen. Bemötandefrågor har också varit i fokus inom landstingets övriga verksamheter såsom Landstingsservice och Kalmar länstrafik. E-hälsa och invånartjänster En fortsatt utveckling av invånartjänster stöder invånarnas möjligheter att påverka den egna situationen vilket ger fler valmöjligheter, större tillgänglighet och möjliggör en ökad medverkan i den egna vården. Det långsiktiga arbetet att 13

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANDSTINGET I KALMAR LÄN utveckla Ltkalmar.se och 1177.se har fortgått under året. Användningen av e-tjänster har ökat under 2013, allt fler nya e-tjänster införs fortlöpande och antalet ärenden har ökat jämfört med föregående år. Mödrahälsovården har som första verksamhet i landstinget infört tjänsten webbtidbok. Det innebär att de patienter som kallats till gynekologisk cellprovskontroll nu på egen hand kan av- och omboka sin tid genom att logga in via 1177.se. Det pågår förberedelser för att erbjuda motsvarande e-tjänst av av- och ombokning av tid för mammografiundersökning. Primärvården har startat ett pilotprojekt i syfte att ge patienter möjlighet att själva boka sina tider via 1177.se. Denna möjlighet kommer efter utvärdering att erbjudas samtliga hälsocentraler. Påminnelser via sms-tjänst har också införts av flera av landstingets verksamheter. Medborgardialog Landstingets medborgardialog är viktig ur ett demokrati- och påverkansperspektiv. Dialogen ska bidra vid beslutsfattande genom att resultatet ska utgöra underlag i landstingets olika berednings- och beslutsprocesser. Dialogen fyller även en viktig funktion att tydliggöra de olika värden landstinget står för som regional samhällsaktör. Medborgarutskottet har under året, på grundval av framtaget faktaunderlag, väckt initiativ till landstingsfullmäktige att ytterligare sprida kunskap och utveckla intresset inom landstinget att använda medborgardialogen som metod att förbättra sina processer. Projektet Säker vård, med koppling till landstingets mål att uppnå Sveriges säkraste hälso- och sjukvård, har pågått under hela året. Olika grupper av medborgare har intervjuats och kunnat ge sina synpunkter om utvecklingen av hälsooch sjukvården, patientsäkerhet, god vård och kvalitet. En delrapport från projektet lämnades av medborgarutskottet och uppföljningsutskottet gemensamt vid halvårsskiftet. Demokratidialogen mellan medborgarutskottet och folkhögskoleungdomarna har under året fortsatt på samtliga skolor. Utskottsledamöterna kan härigenom bidra med praktisk erfarenhet och kunskap i skolornas folkbildningsarbete. Dialogen mellan förtroendevalda, lärare och elever kan samtidigt åstadkomma positiva mervärden i den dagliga undervisningssituationen. Ämnen som bl.a. diskuterats har varit folkhögskolornas betydelse i samhället, landstingets roll som hälso- och sjukvårdsaktör samt Lupp-undersökningen ur ett genusperspektiv. Under 2013 har sammanlagt 23 medborgarförslag kommit in till landstinget. Detta är ungefär dubbelt så många jämfört med tidigare år. Vid ett försök till gruppering kan generellt sägas att den övervägande delen (ca 80 %) av förslagen anses besvarade av landstingsfullmäktige efter gjord utredning/beredning. I avsikt att öka patientmedverkan i vården erbjuds deltagande i medborgarråd och fokusgrupper. Oskarshamns sjukhus har under 2013 fortsatt att arbeta med medborgarråd på sjukhusövergripande nivå och med fokusgrupper på kliniknivå. I norra länsdelen finns ett brukarråd inom habiliteringen med målet att förbättra bemötande och skapa samarbete på lika villkor. Landstingets medborgardialog är viktig ur ett demokratioch påverkansperspektiv. Dialogen ska bidra vid beslutsfattande genom att resultatet ska utgöra underlag i landstingets olika berednings- och beslutsprocesser. Dialogen fyller även en viktig funktion att tydliggöra de olika värden landstinget står för som regional samhällsaktör. Medborgarutskottet har under året, på grundval av framtaget faktaunderlag, väckt initiativ till landstingsfullmäktige att ytterligare sprida kunskap och utveckla intresset inom landstinget att använda medborgardialogen som metod att förbättra sina processer. Projektet Säker vård, med koppling till landstingets mål att uppnå Sveriges säkraste hälso- och sjukvård, har pågått under hela året. Olika grupper av medborgare har intervjuats och kunnat ge sina synpunkter om utvecklingen av hälso- och sjukvården, patientsäkerhet, god vård och kvalitet. En delrapport från projektet lämnades av medborgarutskottet och uppföljningsutskottet gemensamt vid halvårsskiftet. Demokratidialogen mellan medborgarutskottet och folkhögskoleungdomarna har under året fortsatt på samtliga skolor. Utskottsledamöterna kan härigenom bidra med praktisk erfarenhet och kunskap i skolornas folkbildningsarbete. Dialogen mellan förtroendevalda, lärare och elever kan samtidigt åstadkomma positiva mervärden i den dagliga undervisningssituationen. Ämnen som bl.a. diskuterats har varit folkhögskolornas betydelse i samhället, landstingets roll som hälso- och sjukvårdsaktör samt Lupp-undersökningen ur ett genusperspektiv. Under 2013 har sammanlagt 23 medborgarförslag kommit in till landstinget. Detta är ungefär dubbelt så många jämfört med tidigare år. Vid ett försök till gruppering kan generellt sägas att den övervägande delen (ca 80 %) av förslagen anses besvarade av landstingsfullmäktige efter gjord utredning/beredning. I avsikt att öka patientmedverkan i vården erbjuds deltagande i medborgarråd och fokusgrupper. Oskarshamns sjukhus har under 2013 fortsatt att arbeta med medborgarråd på sjukhusövergripande nivå och med fokusgrupper på kliniknivå. I norra länsdelen finns ett brukarråd inom habiliteringen med målet att förbättra bemötande och skapa samarbete på lika villkor. Kollektivtrafik för alla En väl utbyggd kollektivtrafik är viktig för att hela regionen ska leva. Det är ett miljövänligt transportsätt som möjliggör arbets- och utbildningspendling samt turism. Resandeutvecklingen i regionen har varit positiv under en längre tid. Under 2013 ökade resandet i länet med 10,3 procent och i Öresundstågtrafiken (Sydtaxa) med 6 procent 14

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANDSTINGET I KALMAR LÄN jämfört med Det totala resandet i regionen ökade från 7,5 till knappt 8,3 miljoner resor under 2013, en sammanlagd ökning med 10,1 procent. Sedan branschens fördubblingsmål antogs 2005, har resandet ökat med drygt 30 procent. Målsättningen är att öka antalet resor mellan åren med 40 procent. Under året ökade antalet sjukresor med 5,8 procent jämfört med 2012 från till Sjukresor som genomförs i den allmänna kollektivtrafiken är gratis för resenären. Under 2013 ökade antalet sjukresor i allmän kollektivtrafik med jämfört med föregående år, från drygt till , en ökning med 12 procent. Utvecklingen av kollektivtrafiken inom och till/från länet till ett modernt och kundvänligt trafiksystem har gått vidare. Ledstjärnor i arbetet är Bäst för flest, Hela Resan och Tänk tåg Kör buss. I och runt länets tre största kommuner sker mer än hälften av alla resor i dagens trafik. Det mest självklara med en kollektivtrafik för alla är enkelheten. Enkelhet i form av en känsla att kunna kliva på och av ett fordon, köpa biljetter, läsa tidtabeller, få information om trafikutbud och information om förseningar. Förbättrad punktlighet och utveckling av metoder för uppföljning är utvecklingsområden som varit och fortsatt kommer att vara i fokus, liksom översyn av regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst. Det är även fokus på insatser för att möta behovet hos resenärer med funktionsnedsättning. Resultatet i en resenärsundersökning på sträckan Kalmar-Oskarshamn som genomförts under året kommer att ligga till grund för kommande åtgärder och i planeringen inför kommande trafikupphandling MEDBORGARE OCH KUND REDOVISNING AV MÅLUPPFYLLELSE MEDBORGARE & KUND Landstingets mål Nyckeltal Utfall Mål Kommentar Ohälsa och skillnader i 30,8 dagar 30,5 dagar Mörbylånga och Kalmar har lägst ohälsotal ohälsa ska minska med 25,3 dagar respektive 26,2. Högsby och Hultsfred har högst med 39,3 dagar respektive 36, % inom 9 66 % 95 % 66 procent av samtalen till Sjukvårdsrådgiv- minuter ningen, under 2013, besvarades inom målet på nio minuter. Snittväntetid Tele Q < 19 minuter 20 minuter Jämfört med tertial tre 2012 är det en för- 20 minuter bättring med 3 minuter. 90 procent av de upp- 66 % 90 % 66 procent har blivit uppringda inom fem Friskare och nöjdare medborgare ringda samtalen ska ske inom utlovad tid (+5min) minuter från utlovad tid, en siffra som är något lägre än tertial tre Kontakt med primär- 99 % 100 % Andelen patienter som fått kontakt med vård samma dag primärvården samma dag, ligger på ungefär samma nivå som tertial tre Läkarbesök inom 93 % 100 % Följs upp i mars och oktober varje år.jämfört primärvården inom med 2012 är det en förbättring. 5 dagar Besök inom den 78 % 100 % Inom psykiatrin har 69 av 103 patienter fått specialiserade vården besök inom 45 dagar och för den somatiska inom 45 dagar vården är siffrorna av vid årskiftet. Besök vid BUP inom 96 % 100 % 66 av 69 patienter fick besök inom 30 dagar 30 dagar vid årsskiftet. 15

16 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN REDOVISNING AV MÅLUPPFYLLELSE MEDBORGARE & KUND Landstingets mål Nyckeltal Utfall Mål Kommentar Fördjupad utredning vid BUP inom 30 dagar. 72 % 100 % 13 av 18 patienter har fått fördjupad utredning inom 30 dagar vid årsskiftet. Behandling vid BUP inom 30 dagar. 91 % 100 % 10 av 11 patienter har fått behandling inom 30 dagar vid årsskiftet. Operation/behandling inom den specialiserade vården inom 90 dagar. 97 % 100 % av patienter har fått operation/ behandling inom 90 dagar vid årsskiftet. Antalet nöjda kunder och patienter som känner att de blir bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt ska öka. 89 PUK 86 PUK För Nationell Patientenkät används ett värde som kallas för Patientupplevd kvalitet - PUK. Varje svarsalternativ viktas i förhållande till allvarlighetsgrad har mätningar gjorts för somatisk specialistvård, barn och primärvård. Genomsnittet för dessa var 89. Friskare och nöjdare medborgare Andelen av länets invånare som anger att de har mycket eller ganska stort förtroende för vården ska förbättras årligen. 71 % 73 % Sifrran för Kalmar län är högst i landet. Minst 20 procent av den totala verksamheten inom landstingets folkhögskolor ska relateras till förebyggande verksamhet och 24,5% 20% Av skolornas totala verksamhet är 24,5 % knutet till förebyggande hälsoarbete, vård och omsorg. vård och omsorg. Andelen nöjda kunder inom kollektivtrafiken ska öka. 56% 66% Resenärens nöjdhet med KLT är 56 procent, men resenärens nöjdhet med den senaste gjorda KLT-resan är 80 procent. Antalet resenärer som gör minst en resa per månad ska öka. 31% 35% 31 procent av länets befolkning reser kollektivt minst en gång per månad, ungefär lika många reser aldrig kollektivt. Övriga reser endast säsongsvis eller sporadiskt. 16

17 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Verksamhet och process 17

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANDSTINGET I KALMAR LÄN Verksamhet och process Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Ett aktivt folkhälsoarbete i bred samverkan kräver ledning och styrning och gemensamma satsningar från olika aktörer. En tydligare landstingsövergripande struktur för att stödja det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet har utarbetats under året. Det arbetet har också stärkts genom att landstinget anslutit sig till det nationella nätverket för hälsofrämjande sjukhus. Som ett led i arbetet att stödja införandet av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder har en översyn gjorts av hälsovalsuppdraget för att säkerställa att primärvården kommer att arbete i linje med dessa. Vårdens utveckling Barn och unga Alla landstingets verksamheter ska ha ett uttryckligt barnoch ungdomsperspektiv. Som stöd att införliva FN:s barnkonvention i verksamheterna finns Landstinget handlingsplan för barn och unga - Barnkonventionen i landstinget. Barnkompetensnätverket har uppdraget att sprida kunskap om och följa upp arbetet med Barnkonventionen och under året har en rad informations- och utbildningsinsatser genomförts. Barns och ungas psykiska hälsa har varit i fokus under året. I detta arbete är samverkan med kommunerna viktig. Arbetet i Psynk, ett nationellt projekt för att synkronisera samhällets insatser för barn och unga som har eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa, fortsätter i samverkan med länets kommuner. I arbetet med förbättrad samverkan kring barns och ungas uppväxtvillkor pågår en ständig utveckling av flera familjecentraler i länet. Inom tandvården har man påbörjat arbetet med att ta fram en handlingsplan för omhändertagande av barn som lever under sviktande omsorg. Vården av äldre I äldreprocessen har arbetet utvecklats med att skapa en mer sammanhållen vård och omsorg anpassat utifrån de äldres behov. Viktiga faktorer för att lyckas är samverkan mellan landstinget och länets kommuner för att säkra vårdens övergångar så att den äldre känner sig trygg. I detta är den äldre och dess närståendes engagemang och delaktighet i planeringen av vården viktig. Under året har utbildningsinsatser tillsammans med kommunerna genomförts bl.a. inom den palliativa vården och om nutrition, demens och läkemedel. Detta har gett tillfälle till erfarenhetsutbyte och stärkt de lokala nätverken. Omsorgs- och vårdprogrammet för personer med demenssjukdomar i Kalmar län implementerades gemensamt för länets kommuner och landstinget under hösten. Arbetet med att skapa länsgemensamma riktlinjer för de mest sjuka äldre har påbörjats och kommer att publiceras på Vårdriktlinjer.se under I den nationella satsningen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre tillsammans med länets kommuner blev resultatet mycket bra. Länet fick drygt 36 miljoner i prestationsersättning varav landstinget drygt 13 miljoner. Resultaten från satsningen visar på förbättringar inom den palliativa vården, en minskning av olämpliga läkemedel för äldre och att drygt äldre riskbedömts avseende fall, undernäring och trycksår i samband med inläggning på sjukhus. I Svenska demensregistret (SveDem) har landstinget den näst högsta täckningsgraden i landet. Antalet sjukhusinläggningar när det gäller vissa diagnoser i så kallad undvikbar slutenvård, minskade medan länet inte klarade att minska antalet återinläggningar inom 30 dagar. Resultaten från registreringar i de olika kvalitetsregistren såsom Senior alert, Svenska Palliativa registret och SveDem ligger till grund för flera förbättringsarbeten som genomförts och som påbörjats under året. Det är viktigt att täckningsgraden i kvalitetsregistren fortsätter att ligga högt för att kunna följa utvecklingen av vård och omsorg över tid. På flera hälsocentraler finns det äldresköterskor med ett speciellt ansvar att samordna vården av de äldre. Hembesök av läkare i primärvården har ökat. I det fortsatta arbetet kommer fokus vara på att arbeta förebyggande och att förbättra den sammanhållna vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Patienten och närståendes delaktighet i planeringen måste tas tillvara. Undvikbar slutenvård Kvalitetsindikatorn Undvikbar slutenvård visar hur patienter med exempelvis hjärtsvikt, kärlkramp, kronisk obstruktiv sjukdom, diabetes, blödande magsår och njurbäckeninflammation omhändertas i den öppna specialiserade vården och primärvården. Under 2013 minskade antalet undvikbara inläggningar under 7 av årets 12 månader. När det gäller kvalitetsindikatorn Återinläggningar inom 30 dagar ligger länet fortfarande högt i jämförelse med riket och 18

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANDSTINGET I KALMAR LÄN ingen minskning har skett. Andelen återinläggningar inom 30 dagar skiljer mellan olika kommuner och mellan hälsocentralerna. Som en del i en förstärkt utskrivningsprocess genomfördes på försök på medicinklinikerna vid Oskarshamn och Västerviks sjukhus en telefonuppföljning inom 72 timmar efter utskrivning. Detta har uppskattats mycket av patienterna men inte kunnat visa på någon signifikant minskning av antalet återinläggningar inom 30 dagar för den enskilda patienten. Resultatet visar även patientens upplevelse av den egna vården och är en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att förbättra utskrivningsprocessen. För att få effekt och minska andelen onödig slutenvård måste insatser inom slutenvården, den öppna specialiserade vården, primärvården och den kommunala vård- och omsorgen ske samtidigt. Dessa insatser omfattar identifiering av patienter med speciella behov, förebyggande arbete, förstärkt utskrivningsprocess från slutenvården, fast vårdkontakt och inte minst planering och samordning av vården. Den samordnade individuella planen (SIP) kommer att vara ett viktigt verktyg samt att vidareutveckla metoder för identifieringen av patienter med speciella behov. Akutflödet Under senare år har patientantalet på akutmottagningarna i Kalmar och Västervik ökat kraftigt. För att komma tillrätta med problemet genomfördes en genomlysning av situationen som resulterade i beslut om tillskott av budgetmedel för finansiering av ökad bemanning för verkställande under Länets akutmottagningar har deltagit i det SKL-ledda projektet Akut förbättring för bättre patientflöden på akutmottagningar. Man har arbetat utifrån målsättningar om att minska slöseri med patientens tid, att öka kvalitet och patientsäkerhet samt att öka nöjdhet hos medarbetarna. Man har konstaterat viktiga framgångsfaktorer för arbetet såsom patientdelaktighet, värdeflödesanalyser, inkludera alla berörda personalkategorier och enheter, förankring hos ledningen och en arbetsform som innehåller gemensamma seminarier kring ny kunskap. Det fortsatta arbetet kommer mera konkret att inriktas på bättre introduktion av nya läkare, tidig läkarbedömning (TLB), direktinläggningar via TLB och en mera operativ roll för vårdkoordinatorn. Samverkan i sjukvårdsregionen Inom sydöstra sjukvårdsregionen pågår ett gemensamt utvecklingsarbete för att stödja processerna i vården. Ett område är att utveckla modeller för att enkelt kunna fånga data via journalsystem för att kunna följa upp de löften som givits inom cancerområdet. Ett arbete har också påbörjats för att kartlägga framtida möjlighet för gemensam konfigurering av journalsystem inom regionen. Regionalt Cancercentrum Sydöst har fortsatt att utveckla sin verksamhet. Regionala processledare har tillsatts för alla prioriterade processer. Ett fokusområde under året har varit att skapa en bra och tydlig koppling till ansvariga inom respektive linjeorganisation. Ett annat fokusområde har varit att löpande kunna presentera resultat. En modell för resultatredovisning har utarbetats. Resultatredovisningen visar regionens resultat och måluppfyllelse i förhållande till de sex patientlöftena. De aktuella resultaten som rapporteras kvartalsvis ger en grund för förbättringsåtgärder och informerar om cancervårdens utveckling över tid. Hemtagningen av den onkologiska vården - strålbehandling steg 2 - löper enligt plan. Kostnaderna för köpt vård inom Universitetssjukhuset i Linköping har ökat jämfört med motsvarande period föregående år och ökningen beror på vård av ett flertal patienter med diagnoser som ligger utanför den fasta delen av regionavtalet. Under 2013 har arbetet med att utveckla det nybildade kvalitetsregistercentrat inom sydöstra sjukvårdsregionen, Registercentrum sydost, startat och i slutet av året var fem register anslutna. Registercentrat ska bidra till samlad uppbyggnad, utveckling och effektiv användning av kvalitetsregister för vårdutveckling, organisatoriskt lärande och forskning. Det gemensamma arbetet i regionen med en kartläggning av strategiska frågor avseende kompetensförsörjning och handlingsplan har pågått. Gemensamma upphandlingar har genomförts med bra resultat för sjukvårdsregionen. De medicinska programgrupperna har arbetat med att utveckla de årsrapporter som utarbetas årligen och som kommer att vara ett bra underlag i planeringen av hälsooch sjukvård. Hälsoval Hälsoval Kalmar län har under 2013 haft fokus på uppföljning. Detta har skett på flera sätt, enheten för folkhälsa och hälsoval har bl.a. fört en dialog med samtliga hälsovalsenheter för att få in synpunkter på uppdraget och ersättningsmodellen då dessa kommer att ses över inför skrivning av nya avtal Enheten för folkhälsa och hälsoval har också påbörjat revisioner av samtliga hälsovalsenheter under året. Dessa revisioner har tre delar: ekonomi, avtal samt medicinsk kvalitet. Revisionerna är baserade på framtagen data, analyser VERKSAMHET OCH PROCESS 19

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANDSTINGET I KALMAR LÄN samt dialog med respektive verksamhetschef och medicinsk sakkunnig. Det hälsofrämjande arbetet har också följts upp genom ytterligare revisioner. Målet med samtliga revisioner är att följa upp verksamheten samt belysa förbättringsarbete och utvecklingsmöjligheter. Ett antal förändringar i ersättningsmodellen genomfördes En glesbygdsersättning, jourböter samt ersättning för patientbesök från annan enhet infördes. Dessa nya parametrar tillförde en ersättning till glesbygdsenheterna samt premierade kontinuitet på hälsovalsenheterna. Under året tillfördes också en kvalitetsparameter för att stimulera till bättre läkemedelsanvändning. Under 2013 har ett aktivt samarbete i regionen för att underlätta listning över länsgränserna skett. Detta för att möjliggöra uppstarten under början av Utveckling inom området psykiatri Arbetet med att stärka specialistpsykiatrin har intensifierats under året. Rutiner för uppföljning av patientsäkerhetsarbetet har fortsatt att utvecklas, bland annat har verktyg för registrering och vårdplansdokumentation utvecklats. Arbetet med suicidprevention har fortsatt under året med till exempel risk- och skyddsfaktorer och journalgranskning. För att undvika och klara av hotfulla situationer har förberedelser gjorts för att införa en metod från Bergen, den s.k. Bergenmodellen. Region Skånes erfarenheter av införandet har legat till grund för planerat införande i Landstinget i Kalmar län efter nyår. Neuropsykiatriska utredningar och behandling inom öppenvården fortsatte att öka under första halvåret. En översyn av den neuropsykiatriska vården har påbörjats i landstingets vårdprocessarbete. Arbetet inom ramen för den statliga satsningen PRIO med riktade insatser för att bättra vård och omsorg för barn och unga med psykisk ohälsa och för personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik, fortsatte under året. Vidare har IT-stöd på psykiatrins område utvecklats på en rad områden, exempelvis dokumentationsmallar och sökord, samt kvalitetsmått. Medicinsk utveckling Processarbete Utvecklingen av vårdprocesserna för stroke, diabetes, hjärtsjukdom, cancer och vården av äldre har fortsatt, och vårdprocessen om neuropsykiatriska diagnoser har startat. Målet är att förbättra de medicinska resultaten genom att etablera ett patientprocessorienterat arbetssätt som ska utgöra modell för fortsatt processarbete. Patientens behov ska vara styrande i arbetet och förbättringskunskap och metoder för förbättringsarbete användas. Stort fokus ligger på det fortsatta processarbetet inriktat mot prioriterade patientgrupper och kvalitetsområden som är föremål för nationell utveckling. Cancervård Inom cancerprocessen har särskilda insatser påbörjats för cancerdiagnoserna bröst-, prostata-, kolon- och lungcancer. En utvärdering av den onkologiska kliniken visar att den har välfungerande processer både internt på kliniken och externt mot övriga kliniker. De fyra cancerprocesserna är påbörjade med mål att nå de sex regionala målen före sommaren Fokus läggs på ledtider samt även medicinsk kvalitet och trygghet för patient och anhörig. Arbetet ska i första hand leda till att landstinget senast den 30 juni 2014 ska ha infört modell för Vårdöverenskommelse, Kontaktsjuksköterska, Individuell vårdplan och Multidisciplinär konferens för alla cancerpatienter. Öppna jämförelser I Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet visar Landstinget i Kalmar län liksom tidigare sina bästa resultat inom huvudområdena förtroende och patienterfarenhet och tillgänglighet. Men också när det gäller rörelseorganens sjukdomar, läkemedelsbehandling, kvinnosjukvård, strokesjukvård och kostnader ligger landstinget högt i en jämförelse med andra landsting, medan det finns förbättringsmöjligheter inom bland annat cancerområdet. Nya behandlingsriktlinjer Processen vid införandet av de nationella behandlingsriktlinjerna har förbättrats under Anpassningen till landstingets behov och förutsättningar har ökat och införandet har även kopplats till landstingets övergripande strategi för kunskapsstyrning. Arbetet med de preliminära riktlinjerna vid bröst-, prostata-, tjock- och ändtarmscancervård samt vid schizofreni- och antipsykotiska läkemedel har genomförts. Arbetet omfattar innehållsgranskning, GAP-analys samt regionala seminarier för beslutsfattare. De slutliga versionerna av riktlinjer vid bröst-, prostata-, tjock- och ändtarms cancervård samt vid schizofreni- och antipsykotiska läkemedel beräknas komma under våren Bättre läkemedelsanvändning Landstingets arbete kopplat till den nationella läkemedelsstrategin pågår inom ett flertal områden. Under året har det varit stort fokus på arbetet med processen för ordnat införande av nya läkemedelsterapier såväl lokalt som regionalt och nationellt. Regional upphandling av rekvisitionsläkemedel har gjorts, med gott resultat. Inom överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg av de mest sjuka äldre klarade landstinget att uppfylla alla indikatorer inom läkemedelsområdet. En landstingsgemensam rutin för läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse har arbetats fram och börjat implementeras. 20

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Tandvårdsförvaltningen

Verksamhetsplan 2014. Tandvårdsförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Tandvårdsförvaltningen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Landstingets vision och värdegrund... 3 1.2 Verksamhetsidé... 3 1.3 Utmaningar... 3 2 Medborgare och kund... 4 2.1

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009

INNOVATIV hälso- Och SjukVÅRD ÅRSREDOVISNING 2009 INNOVATIv hälso- och sjukvård ÅRSREDOVISNING Många små steg blir till slut ett stort kliv Det finns ingenting som inte kan göras bättre. Även de bra sakerna kan utvecklas. Inom Landstinget Halland är vi

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

Nr Ärende Arbetsutskottets förslag

Nr Ärende Arbetsutskottets förslag Kallelse Kallelse och föredragningslista Sammanträde Landstingsstyrelsen Dag Tisdagen den 10 juni 2014 Tid Kl. 10.30 Plats Smedjan, landstingets kansli Kallelsen delgives Anders Henriksson (S) ordförande

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Årsredovisning 2009 ÖREBRO LÄNS LANDSTING 2009 Årsredovisning 2009 2 Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Antagen av landstingsfullmäktige 28 april 2010 Örebro läns landsting, Ledningskansliet, 2010 Producerad av Örebro

Läs mer

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42

innehåll Förnyelseperspektivet 40 Främja forskning och innovation 40 Strategiska områden 40 Samarbete med ledande aktörer 42 innehåll INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet 3 Landstingets styrning och organisation 4 Politiska organisationen 4 Landstingsfullmäktige 4 Utskottet för demokrati, jämställdhet och integration

Läs mer

Årsredovisning 2011 Datum Diarienr 2012-03-16 LS-LED11-725 INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande 3 Landstingsdirektören 5 VIKTIGA HÄNDELSER 6 Nämndorganisation 6 Arvodesaffären 6 Bolagisering Folktandvården

Läs mer

Årsredovisning 2014 Landstinget i Värmland

Årsredovisning 2014 Landstinget i Värmland Årsredovisning 2014 Landstinget i Innehåll Fokus på kvalitet 2 Några viktiga händelser under 2014 5 Politisk organisation 6 Förvaltningsberättelse 9 Medborgare 10 Verksamhet 16 Medarbetare 27 Miljö 30

Läs mer

på väg mot Halland bästa livsplatsen

på väg mot Halland bästa livsplatsen på väg mot Halland bästa livsplatsen årsredovisning 2013 innehåll För morgondagens välfärd...5 Viktiga politiska beslut med invånarna i fokus...6 Händelser...13 Sammanfattning...14 Sammanfattning av måluppfyllelse...16

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum

Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Vänsterpartiets kansli 2010-06-06 Vänsterpartiets förslag: Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 1 Vänsterns_Budget%202011_%20med%20flerårsplan_bred[1]

Läs mer

Plats: Blå salen, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 13, plan 13 - matsalsbyggnaden.

Plats: Blå salen, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 13, plan 13 - matsalsbyggnaden. Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen torsdagen den 9 oktober 2014. Plats: Blå salen, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 13, plan 13 - matsalsbyggnaden.

Läs mer

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 och årsprognos för 2012 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-05-31 Diarienummer: 1205-0661 Sida 2 1 Innehållsförteckning Delårsbokslut per den

Läs mer

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP):

Läs mer

Liv och hälsa i Västernorrland. Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26

Liv och hälsa i Västernorrland. Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26 Liv och hälsa i Västernorrland Landstingsplan 2015-2017 BESLUTAD I LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2014-02-25--26 2 Landstingsplan 2015-2017 Innehåll 1. Landstinget Västernorrlands vision 5 2. Grundläggande värderingar

Läs mer

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se Utkast 2013-02-25 Årsredovisning 2012 www.lio.se Årsredovisning 2012 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Delårsrapport APRIL 2011

Delårsrapport APRIL 2011 Delårsrapport APRIL 2011 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Delårsrapport januari-april 2011 samt helårsprognos 2011 Innehållsförteckning: Inledning 2 Sammanfattning 3 Folkhälsa 4 God vård 5 Forskning och högskoleutbildning

Läs mer

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning Delårsbokslut mars 2015 Primärvårdsförvaltning april 2015 1 Landstinget Blekinge 2015-04-20 Dnr 2015/ Primärvårdsförvaltningen RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Delårsbokslut

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 1 Landstingets vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Landstingets verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas

Läs mer