Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 1"

Transkript

1 1 Årsredovisning 2013

2 LANDSTINGET I KALMAR LÄN ÅRSREDOVISNING 2013 FOTO: BJÖRN WANHATALO, istock, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN 2

3 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Innehåll INLEDNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 6 LANDSTINGETS VÄRDEGRUND 8 MEDBORGARE OCH KUND 11 Jämlikhet och jämställdhet 12 Köfri vård 12 Bästa sjukhusmaten 13 Delaktighet och bemötande 13 E-hälsa och invånartjänster 13 Medborgardialog 15 Kollektivtrafik för alla 15 Redovisning av måluppfyllelse 15 VERKSAMHET OCH PROCESS 17 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 18 Vårdens utveckling 18 Medicinsk utveckling 20 Kollektivtrafik 21 Bildning och kultur 21 IT-utveckling i vården 21 Verksamhetstal 22 Redovisning av måluppfyllelse 24 LÄRANDE OCH FÖRNYELSE 25 Kvalitet och patientsäkerhet 26 Forskning 26 Innovationer 27 Redovisning av måluppfyllelse 28 MEDARBETARE 29 Stategisk personalförsörjning 30 Ledarskap och medarbetarskap 31 Hälsa i arbetet 31 Redovisning av måluppfyllelse 31 Likabehandling 32 EKONOMI 33 Omvärldsanalys 34 Befolkningsutveckling/demografi 34 Finansiell analys 35 Resultat och kapacitet 35 Risk och kontroll 37 Resultatredovisning från förvaltningarna 40 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 40 Primärvårdsförvaltningen 40 Psykiatriförvaltningen 42 Tandvårdsförvaltningen 42 Bildningsförvaltningen 42 IT-förvaltningen 42 Landstingsservice 42 Kalmar Länstrafik 42 Centraladministrerad verksamhet 43 Beställd vård 43 Intern kontroll 44 Redovisning av måluppfyllelse 44 LANDSTINGET I SIFFROR 45 MILJÖREDOVISNING 60 REDOVISNINGSPRINCIPER 62 FÖRETAG OCH KOMMUNALFÖRBUND 64 REVISIONSBERÄTTELSE 67 POLITISK ORGANISATION 68 ADMINSTRATIV ORGANISATION 70 ORDLISTA 71 3

4 4

5 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Vi arbetar med kvalitet i fokus varje dag VI HAR HAFT ETT ÅR MED GODA RESULTAT INOM VÅRA VERKSAMHETSOMRÅDEN, VILKET INNEBÄR HÖG TILLGÄNGLIGHET, KVALITET OCH SÄKERHET. Att Landstinget i Kalmar län för nionde året i rad har ett positivt resultat i bokslutet visar dessutom på vår organisations styrka. Genom goda ekonomiska resultat skapas handlingsutrymme och arbetsro för att kunna arbeta med ständiga förbättringar i våra processer. Vi vill lyfta fram några angelägna framtidsfrågor som vi kommer att fokusera på för att lyckas ännu bättre de kommande åren. Vår förmåga att överträffa patientens och kundens förväntningar ska öka och vi behöver ta ytterligare steg i vårt hälsofrämjande arbete. Landstingets satsningar på det systematiska förbättringsarbetet Varje dag lite bättre är den strategi vi har valt för att kunna klara framtidens utmaningar på ett bättre sätt. Processorientering och samverkan, såväl inom vår verksamhet som med aktörer utanför landstinget, är en viktig förutsättning för fortsatt utveckling och förbättringar i en lärande organisation. En öppen dialog där hälso- och sjukvårdsfrågor diskuteras utifrån process och inte organisation är en framgångsfaktor. Det viktigaste skälet till att hälso- och sjukvården måste processorienteras är att patientens väg i vården skär tvärs igenom organisations- och huvudmannaskapsgränser. Våra stuprör är ett hinder i våra ambitioner att utveckla kvalitet och patientsäkerhet. Vi vet att det är i vårdens övergångar som säkerhetsbrister uppstår. Utmaningen är att i varje läge kunna erbjuda vård på rätt nivå för patienter med helt olika behov och krav och detta utan att göra avkall på dagens prioriteringsordning. Landstinget arbetar aktivt för att öka samverkan såväl internt som med länets kommuner och under 2013 har samverkansformerna med kommunerna utvecklats ytterligare. Detta är en viktig förutsättning för att kunna ge patienterna inte minst länets äldre befolkning ännu bättre vård. Vi visar toppresultat inom många områden, som tillgänglighet och patientnöjdhet. Våra medicinska resultat har förbättrats över tid, men inom många områden förbättrar sig andra sjukvårdshuvudmän snabbare än vad vi gör. Det visar den åttonde rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvård som publicerats under året. De kommande åren kommer ett ännu större fokus läggas på att förbättra vår medicinska kvalitet. Om vi ska kunna åstadkomma bestående förbättringar av de medicinska resultaten måste vi också arbeta betydligt mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Landstinget behöver erbjuda stöd för alla invånare och patienter till ett mer hälsosamt liv och sjukvården måste på ett helt annat sätt än idag arbeta med att förebygga sjukdom. En viktig framtidsfråga är därför att införa de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder på ett sätt som gör att det får genomslag i sjukvården på alla nivåer. Arbete kring detta har påbörjats, men mycket återstår att göra. Landstinget har även ett ansvar att lyfta vikten av hälsofrämjande satsningar i samhällsdebatten. Ett exempel från förra året är när landstinget utmanade länets kommuner att införa daglig fysisk aktivitet i länets skolor. Utgångspunkten är att hjärt- och kärlsjukdomar, som till exempel hjärtinfarkt och stroke, orsakar stort lidande och står sammantaget för knappt 40 procent av dödligheten i Sverige. Det pågår en utveckling där patienten på olika sätt blir mer delaktig och får ökat inflytande över sin egen vård. Men utvecklingen går inte så snabbt som man skulle kunna önska. Ett tydligt förbättringsområde är att utse en fast vårdkontakt till patienter i vård av stöd och vägledning för att få en samordnad vård. En mer patientcentrerad vård ger bättre hälsoresultat och nöjdare patienter. Men en patient som varit medaktör i sin vård också följer ordinerade behandlingar i högre grad och vårdtiden förkortas, vilket innebär högre kvalitet såväl som bättre ekonomi. Arbetet med att utveckla patientinflytandet har också en mycket tydlig koppling till vårt arbete med processorientering. Det behövs organisationsstrukturer som främjar teamarbete och samarbete mellan hälso- och sjukvårdens olika delar. Kulturens betydelse för folkhälsan är ett angeläget område för landstinget, ett område som kommer att utvecklas de närmaste åren. Landstingets folkhögskolor är attraktiva och har kunnat starta ett antal nya kurser under året. Folkhögskolorna har ett fortsatt högt söktryck till sina utbildningar. Kollektivtrafikutvecklingen är en del av vår satsning på ett hållbart samhälle genom miljövänliga transporter och allas möjlighet att resa för utbildning, arbete, fritidsaktiviteter eller andra upplevelser. Resandet har under 2013 ökat med 10,3 procent vilket är glädjande och ett steg på vägen mot målen om en kollektivtrafik för alla. De kommande åren kommer att präglas av den fortsatta satsningen på ett systematiskt förbättringsarbete med det långsiktiga kvalitets- och patientsäkerhetsmålet: Sveriges bästa kvalitet och säkraste hälso- och sjukvård. Vi behöver lägga fast vad som mer behöver göras utifrån vår vision om att vara ett hälsolän för ett friskare, tryggare och rikare liv Alf Jönsson landstingsdirektör 5

6 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Viktiga händelser under året Januari OSKARSHAMNS SJUKHUS utses av Dagens Medicin till landets bästa i en jämförelse med 22 andra akutsjukhus utan förlossningsverksamhet. För att ranka sjukhusen har tidningen jämfört ett 70-tal olika parametrar och mått inom fyra olika områden: medicinsk kvalitet, uppfyllelse av vårdgarantin, patienternas åsikter och vårdrelaterade infektioner samt klädregler. Det som väger tyngst och där Oskarshamns sjukhus placerar sig som etta är den medicinska kvaliteten. LANDSTINGET I KALMAR LÄN var även 2012 ett av landstingen som hade den bästa tillgängligheten till vård. När kömiljarden slutfördelas får landstinget knappt 50 miljoner kronor. Februari KÄNDISKOCKEN LEIF MANNERSTRÖM inspirerar kökspersonalen på Länssjukhuset i Kalmar under två dagar. Mannerström är med under matlagningen, ger synpunkter och goda råd till kökspersonalen. Inspirationsdagen är ett led i satsningen Sveriges bästa sjukhusmat. KALMAR LÄNSTRAFIKS resenärer ger kollektivtrafiken högt betyg. 83 procent av samtliga resande uppger att de var nöjda med sin senaste resa, vilket är en ökning med två procentenheter sedan föregående år. Det framgår av den årliga Kollektivtrafikbarometern för 2012 och som omfattar intervjuer i länet. Mars FÖR FJÄRDE ÅRET i rad ger patienterna i Kalmar län högt betyg till de offentliga hälsocentralerna och de privata mottagningarna inom primärvården. På två av de åtta publika frågorna hamnar Kalmar län också i den absoluta toppen. Det visar Nationella patientenkäten. April DE BOENDE I Kalmar län tillhör de mest nöjda i landet när det gäller tillgången till vård. Det visar årsrapporten för 2012 av Vårdbarometern. 83 procent säger att de helt eller delvis instämmer i påståendet att de har den sjukvård de behöver. Bara två län får högre siffror. LITE VARSTANS DYKER DE UPP kyssrutor och kysskyltar. Med uppmaningar om att kyssas mer vill Folktandvården i Kalmar län påminna om hur viktig den regelbundna tandvården egentligen är. LÄKARINTYGEN TILL FÖRSÄKRINGSKASSAN håller bäst kvalitet i Kalmar län och Skåne. Det visar en kvalitetsgranskning. Redan i 2012 års mätning låg Kalmar län i topp. Trots det har resultatet ytterligare förbättrats i årets granskning som gjordes på sammanlagt slumpvis utvalda läkarintyg i hela landet under december 2012 och januari AKUTMOTTAGNINGARNA I KALMAR LÄN är de som rankas högst i landet av patienterna. Det visar Nationell patientenkät. Patienterna i Kalmar län värderade hösten 2012 akutmottagningarna i länet betydligt högre än vad de gjorde vid den senaste mätningen för två år sedan. Förbättringen gäller samtliga sjukhus i länet. På de åtta frågor som presenteras publikt ligger landstingets betyg över rikssnittet på samtliga frågor. I sju av fallen är landstingets akutmottagningar de högst rankade i landet. Maj STJÄRNKOCKEN NICLAS WAHLSTRÖM, ansvarig för Nobelmiddagarna 2009 och 2010, inspirerar kökspersonalen på Oskarshamns sjukhus under två dagar. Utöver ansvaret för Nobelmiddagarna på Stockholms stadshus 2009 och 2010, har han legat bakom middagen vid kungens 60-årsdag, gjort mat-tv, skrivit kokböcker och gästspelat på restauranger runt om i världen. Juni DEN 1 JUNI återinför KLT den fria returresan inom en zon och en timme, efter att ha lyssnat på kundernas önskemål. Den fria returresan inom en zon innebär att man kan göra en returresa på sin enkelbiljett, inom en timme, från tidpunkt för påstigning. Det krävs alltså ingen ny biljett för återresan. FORSKNING VID LÄNSSJUKHUSET i Kalmar kring D-vitaminets betydelse för äldres hälsa har tilldelats två miljoner av Familjen Kamprads stiftelse. Syftet med studien är att undersöka omfattning av D-vitaminbrist bland äldre i Kalmar län och att identifiera särskilda riskgrupper som löper 6

7 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN ökad risk för exempelvis fallskador i hemmet, muskelsvaghet och frakturer på grund av benskörhet. Bakom forskningen står docenten och överläkaren Martin Carlsson vid Länsenheten för klinisk kemi, Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet. Medsökande är överläkare Pär Wanby vid medicinkliniken vid Länssjukhuset i Kalmar och professor Göran Petersson vid Linnéuniversitetet. Juli FASTIGHETSDRIFTEN i Landstinget i Kalmar län är bäst av alla landsting i landet. Det framgår av resultaten för Best service. I slutrapporten för Landstingsbenchmarkingprogrammet 2013 ligger sjukhusen i Kalmar län i topp i landet vad gäller drift och underhåll av fastigheter. Oskarshamns sjukhus ligger delad etta, Västerviks sjukhus delad fyra och Länssjukhuset i Kalmar sexa. Augusti CITYLÄKARNA I KALMAR tar över Sensias hälsovalsavtal från den 1 augusti efter Sensia Sjukvård i Kalmar AB:s konkurs tidigare under sommaren. Eftersom Cityläkarna i Kalmar nu tar över avtalet, blir det kontinuitet för de listade medborgarna, som kan gå kvar på mottagningen precis som tidigare. SOM ETT LED i satsningen på Sveriges bästa sjukhusmat ska Landstinget i Kalmar län införa måltidsvärdar på de tre sjukhusen i länet. September LÄNSSJUKHUSET I KALMAR rankas som fjärde bästa plats i landet att göra sin AT-tjänstgöring vid av de sammanlagt 65 AT-orter som AT-läkare satt betyg på. För Länssjukhuset i Kalmar är rankingen för 2013 ett välkommet kvitto på de förbättringar som skett inom främst kirurgiblocket. Länssjukhuset är ett av de sjukhus som gjort den kraftigaste förbättring i jämförelse med 2012 då man hamnade på 35:e plats. Oktober STROKEENHETEN VID OSKARSHAMNS sjukhus utses till Årets Strokeenhet Bakom utmärkelsen står styrgruppen för Riks-Stroke som varje år gör en värdering av strokevården i landet. Vid sidan av att Oskarshamn utsetts till Årets strokeenhet får ytterligare fem sjukhus ett omnämnande för God strokevård. Bland dessa återfinns Västerviks sjukhus. Både Oskarshamns och Västerviks sjukhus har tidigare varit uppmärksammade av Riks-Stroke. Både 2010 och 2011 fick Oskarshamn ett omnämnande. Västervik fick ett omnämnande November DEN NYA STADSTRAFIKEN i Kalmar har lett till 5,5 procents ökning av resandet. Det visar en första jämförelse mellan september 2012 och september 2013 när det gäller registrerade resor i KLT:s biljettsystem. Resultatet visar också på ett ökat resande i hela länet. ETT VANLIGT SMS ger invånarna alla nödvändiga länkar och kontaktuppgifter till 1177 Vårdguiden som de sedan kan spara i sina telefoner. Det är för att öka tillgängligheten som Sveriges största vårdtjänst 1177 Vårdguiden erbjuder möjligheten att i sin smartphone ha alla nödvändiga uppgifter med sig, även när man är utomlands. ALLA LANDSTING i Sverige har minskat sin antibiotikaförskrivning. I Kalmar län är minskningen 6,3 procent. Det visar ny statistik som Smittskyddsinstitutet presenterar inför den europeiska antibiotikadagen den 15 november. Det är första gången sedan mätningarna startade som antibiotikaförbrukningen minskar i samtliga landsting. December DEN UPPRUSTADE BANAN mellan Emmaboda och Karlskrona invigs. Det blir också starten för den nya Krösatågstrafiken. Invigningen vid Karlskrona C är ett samarbete mellan Kalmar Länstrafik, Blekingetrafiken, Trafikverket, Karlskrona kommun, och Emmaboda kommun. Som en del av invigningen avgår en exklusiv premiärtur från Karlskrona till Emmaboda där både samarbetspartners och allmänhet får följa med ombord. LANDSTINGET I KALMAR LÄN fortsätter förbättra sina resultat. Men det finns också förbättringsområden. Det visar årets upplaga av Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Kraftigast förbättringstakt i den nya rapporten visar följande medicinska områden: kvinnosjukvård, intensivvård, läkemedelsbehandling, och hjärtsjukvård. Men också tillgängligheten till vård har förbättrats kraftigt. EN NY AKUTMOTTAGNING, en ny akutvårdavdelning och ny operationsavdelning. Det är resultatet av den ombyggnad som nu är klar på Länssjukhuset i Kalmar. Byggarbetena påbörjades tidigt 2011 och har skett i etapper för att störa verksamheten så lite som möjligt. Totalt handlar det om en yta på kvadratmeter som byggts om och som byggts till. Allt till en total kostnad av 374,5 miljoner kronor, varav ny utrustning står för 100 miljoner. 7

8 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Landstingets värdegrund LANDSTINGET HAR VISIONEN ATT VARA HÄLSOLÄNET - FÖR ETT FRISKARE, TRYGGARE OCH RIKARE LIV. Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom en processorienterad hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning och kollektivtrafik för bättre hälsa i hela länet. Landstingets verksamhet drivs på uppdrag av länets invånare och verksamhetens inriktning bestäms utifrån demokratiska beslut om hur olika behov ska tillgodoses. Målet är en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen samt att arbeta för att förebygga ohälsa. Ett systematiskt kvalitetsarbete bidrar till att åstadkomma rätt kvalitet med god ekonomisk hushållning. återfinns också i landstingets policy, som beskriver förhållningssättet för arbetet inom områdena kvalitet och säkerhet, medarbetare, ekonomi och förvaltning, miljö, IT samt kommunikation. Öppet innebär att Vi finns när medborgarna behöver oss. Vi finns till för alla och alla behandlas på lika villkor. Vårt bemötande och agerande präglas av öppenhet och ärlighet. Vi delar med oss av det vi vet och kan. Vi är ständigt öppna för att lära nytt. Rätt kvalitet God ekonomisk hushållning Engagerat innebär att Vi sätter patientens hälsa i fokus. Vi ser till hela människan. Vi samverkar för att medborgarna ska må så bra som möjligt. Vi ger personligt omhändertagande så att patienten kan känna sig trygg. Vi har motiverade medarbetare som vill utveckla verksamheten. Alla kan påverka. Kunnigt innebär att Vi är specialister på vård och hälsa. Patienterna är Öppet Kunnigt specialister på sin hälsa. Vi satsar på forskning och utveckling och tror på kunskapsutbyte och samarbete. Vi har bred kompetens och lång, beprövad erfarenhet. Engagerat Rätt kvalitet innebär att vi utvecklas i takt med ny evidensbaserad kunskap. Vi prövar, utvärderar och förbättrar ständigt. Vi ger rätt vård på rätt nivå. Vi ger vård på lika villkor och utgår från patientens behov. God ekonomisk hushållning innebär att vi som hälsolänet tillsammans skapar förutsättningar för god hälsa. Vi använder tilldelade resurser optimalt. Vi belyser alltid kvalitet och ekonomi samtidigt. Verksamhetens värdegrund vilar på värdeorden öppet, engagerat och kunnigt. Värdegrunden Så styr vi mot målen Landstingets målstyrning kommer under planperioden att utvecklas ytterligare. Arbetet innebär god planering och uppföljning på landstings-, förvaltnings- och basenhetsnivå för att uppnå rätt kvalitet och god ekonomisk hushållning. Målen på den enskilda arbetsplatsen ska vara tydliga och påverkbara. Det bidrar till att utveckla medarbetarnas engagemang både för den egna verksamhetens resultat och att se den egna verksamhetens roll i helheten. Medarbetaren ska kunna se hur den egna arbetsinsatsen påverkar de övergripande målen. Mål med mått tas fram inom fem perspektiv/målområden utifrån landstingets vision, verksamhetsidé och strategier. Denna modell, balanserad styr- 8

9 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN ning, är ett stöd för planering, uppföljning och återkoppling på samtliga nivåer i landstinget. Metoden skapar balans mellan kort- och långsiktiga mål och mellan finansiella och icke finansiella mål. Verksamheten ska beskrivas, planeras och följas upp inom fem perspektiv/målområden: Medborgare och kund beskriver landstingets förhållande till medborgare och omvärld samt invånarnas behov. Hur uppfattar våra patienter/kunder oss? Verksamhet och process beskriver hur landstinget arbetar, planerar och utnyttjar resurserna för att åstadkomma en effektiv verksamhet. Hur samverkar vi i våra processer? Lärande och förnyelse beskriver landstingets förbättringsoch utvecklingsarbete. Vad är viktigt att utveckla för att verksamheten ska vara framgångsrik också i framtiden? Medarbetare beskriver personalområden, såsom kompetens- och ledarskapsutveckling, rekryteringssituationen och arbetsmiljöfrågor med mera. Hur gör vi våra arbetsplatser mer attraktiva för att trygga kompetensförsörjningen? Ekonomi beskriver landstingets finansiella förutsättningar samt verksamhetens ekonomiska konsekvenser. Hur utnyttjar vi våra resurser? Finns kvalitetsbristkostnader? Visionen om hälsolänet Landstingets policy Landstingsplanen är Våra balanserade visar vad vi vill uppnå beskriver hur vi ska vägvisaren för de styrkort konkretiserar med utgångspunkt i förhålla oss inom olika kommande tre åren. de långsiktiga målen. medborgarnas behov. områden när vi jobbar Planen är det viktigaste Här återfinns strategiska Värdegrunden slår fast i mot visionen. styrdokumentet och mål, framgångsfaktorer, vilken anda vi ska agera. här finns periodens detaljmål, handlings- långsiktiga mål. planer och aktiviteter. 9

10 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN 10

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medborgare och kund 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANDSTINGET I KALMAR LÄN Medborgare och kund LANDSTINGETS VERKSAMHETER SKA HÅLLA EN BRA KVALITET FÖR ALLA OCH TILLGÄNGLIGHETEN SKA VARA LIKA GOD OAVSETT KÖN, ÅLDER, BOSTADSORT, UTBILDNING, EKONOMISKA VILLKOR, FUNKTIONSNEDSÄTTNING, ETNICITET, RELIGION, SEXUELL LÄGGNING OCH KÖNSIDENTITET. Jämlikhet och jämställdhet Landstingets verksamheter ska hålla en bra kvalitet för alla och tillgängligheten ska vara lika god oavsett kön, ålder, bostadsort, utbildning, ekonomiska villkor, funktionsnedsättning, etnicitet, religion, sexuell läggning och könsidentitet. Landstingets funktionshinderpolitiska program, likabehandlingsplanen och landstingets folkhälsopolitiska plan är ett stöd i detta arbete. Tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning är i fokus till exempel vid utformning av lokaler och vid anpassning av fordon och trafikplanering. Några prioriterade projekt under 2013 var hälsocentralerna på Stensö och i Färjestaden, Borgholm, Emmaboda och Gamleby. I avsikt att samordna vård på lika villkor inom länets sjukhusvård genomförs länssamverkan Kraftsamling två gånger per år. Inom psykiatrin har skillnader mellan kvinnor och män inom några områden (tvångsåtgärder, utredning och behandling vid ADHD-diagnos) analyserats liksom det faktum att patienter med psykiatrisk diagnos inte får samma somatiska vård som övriga patienter. Ersättningsmodell för Hälsoval Kalmar län stödjer en behovsstyrd primärvård och en god tillgänglighet samtidigt som arbete med kvalitet och patientsäkerhet ska främjas. Under 2013 infördes en glesbygdsersättning som syftar till att ta hänsyn till de olika geografiska förutsättningarna i länet. Inom landstinget pågår ett kontinuerligt arbete med att möjliggöra redovisning av könsuppdelad statistik inom allt fler områden som en viktig del för att öka kunskapen och styrningen mot jämställd vård. Könsuppdelad sjukskrivningsstatistik finns nu tillgänglig för de enskilda sjukskrivande enheterna som en viktig del i det fortlöpande arbetet med jämställd sjukskrivning. Även i genomförandet av informationsinsatser tas hänsyn till jämlikhetsaspekten, så till exempel har information på lättläst svenska ökat. Köfri vård Tillgängligheten till den specialiserade vården i länet har varit fortsatt god och uppvisar också i större utsträckning genom god planering mindre säsongsvariationer. Hälso- och sjukvårdslagen reglerar att ingen patient ska behöva vänta längre än 90 dagar. Kömiljardens ersättning för 2013 riktar sig till de landsting som klarat att ge tid till besök eller behandling/operation inom 60 dagar. Grundkravet för att få ersättning är att 70 procent av patienterna får tid inom 60 dagar, vid 80 procent faller ytterligare en köpott ut. När det gäller besök till läkare har landstinget klarat det högre målet samtliga månader utom augusti då man nådde 79 procent. När det gäller tid till operation/behandling har grundkravet om 70 procent nåtts under tio månader och det övre målet under åtta månader. Förutom augusti var det januari, februari och mars som målet inte nåddes. De nya reglerna för kömiljarden ändrades i början av året till att omfatta inte bara väntande patienter utan också faktisk väntetid. För att klara denna utmaning krävdes ett långsiktigt arbete för att få en bra balans på väntelistorna. Inom cancervården har slutenvården i länet långa ledtider. Antalet PAD-svar har under året minskat något medan medelsvarstiderna har ökat i viss mån och legat på knappt nio dagar. Rapporteringen av radiologi och klinisk fysiologi till SKL:s väntetidsdatabas varje månad har från och med augusti gått från manuell till digital överföring och från och med november har Kömiljardens grundkrav utökats med att även mäta undanträngningseffekten till mottagning. Diagnostiskt centrum registrerar numera svar på externt utförda mikrobiologiska analyser, vilket förkortar handläggningstiden betydligt. Under året har också ett arbete påbörjats för att samordna flödet inom radiologin så att väntetider kan kortas ner. Även tillgängligheten till länets primärvård uppvisar goda resultat. Mätningen hösten 2013 visade att 96 procent av patienterna fick vård inom fem dagar. I den nationella jämförelsen har länets primärvård likaså under lång tid uppvisat mycket goda resultat. Tillgängligheten i telefon ligger alltjämt på en hög nivå; i den nationella mätningen på 99 procent sedan våren Tillgänligheten till läkarbesök inom fem dagar visar på fortsatt goda resultat på 93 procent. Tillgängligheten till den specialiserade vården inom psykiatrin har även den varit god. Inom barn -och ungdomspsykiatrin, BUP, är kravet att patienten ska få tid inom 30 dagar till första besök samt tid till fördjupad utredning och behandling inom 30 dagar. BUP har under året uppnått dessa mål med respektive 100 procent, 88 procent och 94 procent. (Vuxenpsykiatrin har under året uppfyllt kömiljardens krav på ett första besök inom 60 dagar och ökat något från 80 till 82 procent av patienterna.) Under hösten påbörjas den andra fasen i pilotprojektet internetstödd KBT som syftar till att öka 12

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANDSTINGET I KALMAR LÄN MEDBORGARE OCH KUND tillgängligheten för patienter med lättare psykiska besvär. För att öka tillgängligheten till allmäntandvården pågår upphandling av en buss för mobil verksamhet. Relationerna med befintliga Frisktandvårdskunder håller på att utvecklas, liksom arbetet med att säkerställa röntgenkvaliteten som ett led i patientsäkerhetsarbetet. Inom allmäntandvården har köerna minskat. Bästa sjukhusmaten Landstinget ska erbjuda patienterna Sveriges bästa sjukhusmat. En näringsriktig måltid är en av grundpelarna i bra sjukhusmat. Patienterna ska få den näring de behöver för att tillfriskna och känna välbefinnande. Det handlar också om bemötande, miljö och medarbetarnas kompetens. Utbudet av rätter erbjuder idag större möjligheter att göra ett individuellt val. Matens kvalitet ökar genom omställning från system med kyld mat till varm kantinmat. Kostverksamheten (kök och restaurang) på Oskarshamns sjukhus har återgått i landstingets regi. För att förbättra måltidsupplevelsen för patienterna har måltidsvärdar rekryterats till länets samtliga sjukhus. Måltidsvärdarna arbetar på vårdavdelningarna och serverar maten till patienterna. Vidare ska en kostsamordnare skapa förutsättningar för ett enhetligt bemötande av patienter och restauranggäster. Delaktighet och bemötande Alla landstingets verksamheter ska vara patient- och kundfokuserade. Patienten ska ses som en medskapare i vården. Inga beslut ska fattas om patienten, utan patienten. Patientmedverkan sker i första hand i mötet med patienterna genom att göra dem delaktiga i den egna vården, men också de möten som äger rum mellan olika patientföreningar/grupper och sjukvården/tandvården fyller en viktig roll för att skapa en förtroendefull arena för dialog. Ett verktyg för att öka patienternas delaktighet är upprättandet av individuella vårdplaner. Arbetet med individuella vårdplaner fortgår som en viktig del i ambitionen att göra patienterna delaktiga i den egna behandlingen. Ambitionen med vårdplanerna är att skapa en översikt över vårdförloppets olika steg och öppna upp för patientens frågor vilket i sin tur skapar trygghet och ger förutsättningar för patienten att planera sin egen tid. Utvecklingen av olika funktioner inom 1177 Vårdguiden där man också kan nyttja olika e-tjänster kommer att öka möjlighet till insyn och därmed ökat medansvar. Detta bidrar i sin tur till ökad säkerhet och kvalitet för patienten. För att stärka patientinflytandet och patientens ställning har ett arbetssätt med vårdöverenskommelser påbörjats. Vårdöverenskommelsen tydliggör för patienten vad som ska ske i kontakten med sjukvården och vad som förväntas av parterna. Under året inleddes ett pilotprojekt inom hematologin som omfattar ett 40-tal patienter. Resultatet av pilotförsöket kommer att ligga som grund för breddinförande av arbetssättet under Sjukvården ska systematiskt dra lärdom av patienternas synpunkter, erfarenheter och upplevelser för att förbättra verksamheten. Patientberättelser är en metod som används för att öka vårdens insikt om individens upplevelser. För att ytterligare stärka patientens ställning inom Folktandvården har man tagit fram utökade åtaganden för att garantera de arbeten som utförs. Dessa garantier gäller från kommande årsskifte. Förslagsbrevlådor och enkäter är andra sätt att ta del av patienters, kunders och resenärers synpunkter på och erfarenheter av landstingets olika verksamheter. Ett ökat patientinflytande ställer nya krav på bemötandet. Under året har det pågått ett aktivt arbete med såväl värdegrund som bemötandefrågor. Som exempel kan nämnas den bemötandekod som i tryckt form delas ut till samtliga patienter och anhöriga på Oskarshamns sjukhus. Inom psykiatrin har attitydambassadörer utbildats via organisationen Hjärnkoll, vilka används för vidareutbildning av medarbetare och inom primärvården har referensgruppen för bemötandefrågor fortsatt utveckla kundservicen. Bemötandefrågor har också varit i fokus inom landstingets övriga verksamheter såsom Landstingsservice och Kalmar länstrafik. E-hälsa och invånartjänster En fortsatt utveckling av invånartjänster stöder invånarnas möjligheter att påverka den egna situationen vilket ger fler valmöjligheter, större tillgänglighet och möjliggör en ökad medverkan i den egna vården. Det långsiktiga arbetet att 13

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANDSTINGET I KALMAR LÄN utveckla Ltkalmar.se och 1177.se har fortgått under året. Användningen av e-tjänster har ökat under 2013, allt fler nya e-tjänster införs fortlöpande och antalet ärenden har ökat jämfört med föregående år. Mödrahälsovården har som första verksamhet i landstinget infört tjänsten webbtidbok. Det innebär att de patienter som kallats till gynekologisk cellprovskontroll nu på egen hand kan av- och omboka sin tid genom att logga in via 1177.se. Det pågår förberedelser för att erbjuda motsvarande e-tjänst av av- och ombokning av tid för mammografiundersökning. Primärvården har startat ett pilotprojekt i syfte att ge patienter möjlighet att själva boka sina tider via 1177.se. Denna möjlighet kommer efter utvärdering att erbjudas samtliga hälsocentraler. Påminnelser via sms-tjänst har också införts av flera av landstingets verksamheter. Medborgardialog Landstingets medborgardialog är viktig ur ett demokrati- och påverkansperspektiv. Dialogen ska bidra vid beslutsfattande genom att resultatet ska utgöra underlag i landstingets olika berednings- och beslutsprocesser. Dialogen fyller även en viktig funktion att tydliggöra de olika värden landstinget står för som regional samhällsaktör. Medborgarutskottet har under året, på grundval av framtaget faktaunderlag, väckt initiativ till landstingsfullmäktige att ytterligare sprida kunskap och utveckla intresset inom landstinget att använda medborgardialogen som metod att förbättra sina processer. Projektet Säker vård, med koppling till landstingets mål att uppnå Sveriges säkraste hälso- och sjukvård, har pågått under hela året. Olika grupper av medborgare har intervjuats och kunnat ge sina synpunkter om utvecklingen av hälsooch sjukvården, patientsäkerhet, god vård och kvalitet. En delrapport från projektet lämnades av medborgarutskottet och uppföljningsutskottet gemensamt vid halvårsskiftet. Demokratidialogen mellan medborgarutskottet och folkhögskoleungdomarna har under året fortsatt på samtliga skolor. Utskottsledamöterna kan härigenom bidra med praktisk erfarenhet och kunskap i skolornas folkbildningsarbete. Dialogen mellan förtroendevalda, lärare och elever kan samtidigt åstadkomma positiva mervärden i den dagliga undervisningssituationen. Ämnen som bl.a. diskuterats har varit folkhögskolornas betydelse i samhället, landstingets roll som hälso- och sjukvårdsaktör samt Lupp-undersökningen ur ett genusperspektiv. Under 2013 har sammanlagt 23 medborgarförslag kommit in till landstinget. Detta är ungefär dubbelt så många jämfört med tidigare år. Vid ett försök till gruppering kan generellt sägas att den övervägande delen (ca 80 %) av förslagen anses besvarade av landstingsfullmäktige efter gjord utredning/beredning. I avsikt att öka patientmedverkan i vården erbjuds deltagande i medborgarråd och fokusgrupper. Oskarshamns sjukhus har under 2013 fortsatt att arbeta med medborgarråd på sjukhusövergripande nivå och med fokusgrupper på kliniknivå. I norra länsdelen finns ett brukarråd inom habiliteringen med målet att förbättra bemötande och skapa samarbete på lika villkor. Landstingets medborgardialog är viktig ur ett demokratioch påverkansperspektiv. Dialogen ska bidra vid beslutsfattande genom att resultatet ska utgöra underlag i landstingets olika berednings- och beslutsprocesser. Dialogen fyller även en viktig funktion att tydliggöra de olika värden landstinget står för som regional samhällsaktör. Medborgarutskottet har under året, på grundval av framtaget faktaunderlag, väckt initiativ till landstingsfullmäktige att ytterligare sprida kunskap och utveckla intresset inom landstinget att använda medborgardialogen som metod att förbättra sina processer. Projektet Säker vård, med koppling till landstingets mål att uppnå Sveriges säkraste hälso- och sjukvård, har pågått under hela året. Olika grupper av medborgare har intervjuats och kunnat ge sina synpunkter om utvecklingen av hälso- och sjukvården, patientsäkerhet, god vård och kvalitet. En delrapport från projektet lämnades av medborgarutskottet och uppföljningsutskottet gemensamt vid halvårsskiftet. Demokratidialogen mellan medborgarutskottet och folkhögskoleungdomarna har under året fortsatt på samtliga skolor. Utskottsledamöterna kan härigenom bidra med praktisk erfarenhet och kunskap i skolornas folkbildningsarbete. Dialogen mellan förtroendevalda, lärare och elever kan samtidigt åstadkomma positiva mervärden i den dagliga undervisningssituationen. Ämnen som bl.a. diskuterats har varit folkhögskolornas betydelse i samhället, landstingets roll som hälso- och sjukvårdsaktör samt Lupp-undersökningen ur ett genusperspektiv. Under 2013 har sammanlagt 23 medborgarförslag kommit in till landstinget. Detta är ungefär dubbelt så många jämfört med tidigare år. Vid ett försök till gruppering kan generellt sägas att den övervägande delen (ca 80 %) av förslagen anses besvarade av landstingsfullmäktige efter gjord utredning/beredning. I avsikt att öka patientmedverkan i vården erbjuds deltagande i medborgarråd och fokusgrupper. Oskarshamns sjukhus har under 2013 fortsatt att arbeta med medborgarråd på sjukhusövergripande nivå och med fokusgrupper på kliniknivå. I norra länsdelen finns ett brukarråd inom habiliteringen med målet att förbättra bemötande och skapa samarbete på lika villkor. Kollektivtrafik för alla En väl utbyggd kollektivtrafik är viktig för att hela regionen ska leva. Det är ett miljövänligt transportsätt som möjliggör arbets- och utbildningspendling samt turism. Resandeutvecklingen i regionen har varit positiv under en längre tid. Under 2013 ökade resandet i länet med 10,3 procent och i Öresundstågtrafiken (Sydtaxa) med 6 procent 14

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANDSTINGET I KALMAR LÄN jämfört med Det totala resandet i regionen ökade från 7,5 till knappt 8,3 miljoner resor under 2013, en sammanlagd ökning med 10,1 procent. Sedan branschens fördubblingsmål antogs 2005, har resandet ökat med drygt 30 procent. Målsättningen är att öka antalet resor mellan åren med 40 procent. Under året ökade antalet sjukresor med 5,8 procent jämfört med 2012 från till Sjukresor som genomförs i den allmänna kollektivtrafiken är gratis för resenären. Under 2013 ökade antalet sjukresor i allmän kollektivtrafik med jämfört med föregående år, från drygt till , en ökning med 12 procent. Utvecklingen av kollektivtrafiken inom och till/från länet till ett modernt och kundvänligt trafiksystem har gått vidare. Ledstjärnor i arbetet är Bäst för flest, Hela Resan och Tänk tåg Kör buss. I och runt länets tre största kommuner sker mer än hälften av alla resor i dagens trafik. Det mest självklara med en kollektivtrafik för alla är enkelheten. Enkelhet i form av en känsla att kunna kliva på och av ett fordon, köpa biljetter, läsa tidtabeller, få information om trafikutbud och information om förseningar. Förbättrad punktlighet och utveckling av metoder för uppföljning är utvecklingsområden som varit och fortsatt kommer att vara i fokus, liksom översyn av regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst. Det är även fokus på insatser för att möta behovet hos resenärer med funktionsnedsättning. Resultatet i en resenärsundersökning på sträckan Kalmar-Oskarshamn som genomförts under året kommer att ligga till grund för kommande åtgärder och i planeringen inför kommande trafikupphandling MEDBORGARE OCH KUND REDOVISNING AV MÅLUPPFYLLELSE MEDBORGARE & KUND Landstingets mål Nyckeltal Utfall Mål Kommentar Ohälsa och skillnader i 30,8 dagar 30,5 dagar Mörbylånga och Kalmar har lägst ohälsotal ohälsa ska minska med 25,3 dagar respektive 26,2. Högsby och Hultsfred har högst med 39,3 dagar respektive 36, % inom 9 66 % 95 % 66 procent av samtalen till Sjukvårdsrådgiv- minuter ningen, under 2013, besvarades inom målet på nio minuter. Snittväntetid Tele Q < 19 minuter 20 minuter Jämfört med tertial tre 2012 är det en för- 20 minuter bättring med 3 minuter. 90 procent av de upp- 66 % 90 % 66 procent har blivit uppringda inom fem Friskare och nöjdare medborgare ringda samtalen ska ske inom utlovad tid (+5min) minuter från utlovad tid, en siffra som är något lägre än tertial tre Kontakt med primär- 99 % 100 % Andelen patienter som fått kontakt med vård samma dag primärvården samma dag, ligger på ungefär samma nivå som tertial tre Läkarbesök inom 93 % 100 % Följs upp i mars och oktober varje år.jämfört primärvården inom med 2012 är det en förbättring. 5 dagar Besök inom den 78 % 100 % Inom psykiatrin har 69 av 103 patienter fått specialiserade vården besök inom 45 dagar och för den somatiska inom 45 dagar vården är siffrorna av vid årskiftet. Besök vid BUP inom 96 % 100 % 66 av 69 patienter fick besök inom 30 dagar 30 dagar vid årsskiftet. 15

16 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN REDOVISNING AV MÅLUPPFYLLELSE MEDBORGARE & KUND Landstingets mål Nyckeltal Utfall Mål Kommentar Fördjupad utredning vid BUP inom 30 dagar. 72 % 100 % 13 av 18 patienter har fått fördjupad utredning inom 30 dagar vid årsskiftet. Behandling vid BUP inom 30 dagar. 91 % 100 % 10 av 11 patienter har fått behandling inom 30 dagar vid årsskiftet. Operation/behandling inom den specialiserade vården inom 90 dagar. 97 % 100 % av patienter har fått operation/ behandling inom 90 dagar vid årsskiftet. Antalet nöjda kunder och patienter som känner att de blir bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt ska öka. 89 PUK 86 PUK För Nationell Patientenkät används ett värde som kallas för Patientupplevd kvalitet - PUK. Varje svarsalternativ viktas i förhållande till allvarlighetsgrad har mätningar gjorts för somatisk specialistvård, barn och primärvård. Genomsnittet för dessa var 89. Friskare och nöjdare medborgare Andelen av länets invånare som anger att de har mycket eller ganska stort förtroende för vården ska förbättras årligen. 71 % 73 % Sifrran för Kalmar län är högst i landet. Minst 20 procent av den totala verksamheten inom landstingets folkhögskolor ska relateras till förebyggande verksamhet och 24,5% 20% Av skolornas totala verksamhet är 24,5 % knutet till förebyggande hälsoarbete, vård och omsorg. vård och omsorg. Andelen nöjda kunder inom kollektivtrafiken ska öka. 56% 66% Resenärens nöjdhet med KLT är 56 procent, men resenärens nöjdhet med den senaste gjorda KLT-resan är 80 procent. Antalet resenärer som gör minst en resa per månad ska öka. 31% 35% 31 procent av länets befolkning reser kollektivt minst en gång per månad, ungefär lika många reser aldrig kollektivt. Övriga reser endast säsongsvis eller sporadiskt. 16

17 ÅRSREDOVISNING 2013 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Verksamhet och process 17

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANDSTINGET I KALMAR LÄN Verksamhet och process Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Ett aktivt folkhälsoarbete i bred samverkan kräver ledning och styrning och gemensamma satsningar från olika aktörer. En tydligare landstingsövergripande struktur för att stödja det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet har utarbetats under året. Det arbetet har också stärkts genom att landstinget anslutit sig till det nationella nätverket för hälsofrämjande sjukhus. Som ett led i arbetet att stödja införandet av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder har en översyn gjorts av hälsovalsuppdraget för att säkerställa att primärvården kommer att arbete i linje med dessa. Vårdens utveckling Barn och unga Alla landstingets verksamheter ska ha ett uttryckligt barnoch ungdomsperspektiv. Som stöd att införliva FN:s barnkonvention i verksamheterna finns Landstinget handlingsplan för barn och unga - Barnkonventionen i landstinget. Barnkompetensnätverket har uppdraget att sprida kunskap om och följa upp arbetet med Barnkonventionen och under året har en rad informations- och utbildningsinsatser genomförts. Barns och ungas psykiska hälsa har varit i fokus under året. I detta arbete är samverkan med kommunerna viktig. Arbetet i Psynk, ett nationellt projekt för att synkronisera samhällets insatser för barn och unga som har eller riskerar att drabbas av psykisk ohälsa, fortsätter i samverkan med länets kommuner. I arbetet med förbättrad samverkan kring barns och ungas uppväxtvillkor pågår en ständig utveckling av flera familjecentraler i länet. Inom tandvården har man påbörjat arbetet med att ta fram en handlingsplan för omhändertagande av barn som lever under sviktande omsorg. Vården av äldre I äldreprocessen har arbetet utvecklats med att skapa en mer sammanhållen vård och omsorg anpassat utifrån de äldres behov. Viktiga faktorer för att lyckas är samverkan mellan landstinget och länets kommuner för att säkra vårdens övergångar så att den äldre känner sig trygg. I detta är den äldre och dess närståendes engagemang och delaktighet i planeringen av vården viktig. Under året har utbildningsinsatser tillsammans med kommunerna genomförts bl.a. inom den palliativa vården och om nutrition, demens och läkemedel. Detta har gett tillfälle till erfarenhetsutbyte och stärkt de lokala nätverken. Omsorgs- och vårdprogrammet för personer med demenssjukdomar i Kalmar län implementerades gemensamt för länets kommuner och landstinget under hösten. Arbetet med att skapa länsgemensamma riktlinjer för de mest sjuka äldre har påbörjats och kommer att publiceras på Vårdriktlinjer.se under I den nationella satsningen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre tillsammans med länets kommuner blev resultatet mycket bra. Länet fick drygt 36 miljoner i prestationsersättning varav landstinget drygt 13 miljoner. Resultaten från satsningen visar på förbättringar inom den palliativa vården, en minskning av olämpliga läkemedel för äldre och att drygt äldre riskbedömts avseende fall, undernäring och trycksår i samband med inläggning på sjukhus. I Svenska demensregistret (SveDem) har landstinget den näst högsta täckningsgraden i landet. Antalet sjukhusinläggningar när det gäller vissa diagnoser i så kallad undvikbar slutenvård, minskade medan länet inte klarade att minska antalet återinläggningar inom 30 dagar. Resultaten från registreringar i de olika kvalitetsregistren såsom Senior alert, Svenska Palliativa registret och SveDem ligger till grund för flera förbättringsarbeten som genomförts och som påbörjats under året. Det är viktigt att täckningsgraden i kvalitetsregistren fortsätter att ligga högt för att kunna följa utvecklingen av vård och omsorg över tid. På flera hälsocentraler finns det äldresköterskor med ett speciellt ansvar att samordna vården av de äldre. Hembesök av läkare i primärvården har ökat. I det fortsatta arbetet kommer fokus vara på att arbeta förebyggande och att förbättra den sammanhållna vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Patienten och närståendes delaktighet i planeringen måste tas tillvara. Undvikbar slutenvård Kvalitetsindikatorn Undvikbar slutenvård visar hur patienter med exempelvis hjärtsvikt, kärlkramp, kronisk obstruktiv sjukdom, diabetes, blödande magsår och njurbäckeninflammation omhändertas i den öppna specialiserade vården och primärvården. Under 2013 minskade antalet undvikbara inläggningar under 7 av årets 12 månader. När det gäller kvalitetsindikatorn Återinläggningar inom 30 dagar ligger länet fortfarande högt i jämförelse med riket och 18

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANDSTINGET I KALMAR LÄN ingen minskning har skett. Andelen återinläggningar inom 30 dagar skiljer mellan olika kommuner och mellan hälsocentralerna. Som en del i en förstärkt utskrivningsprocess genomfördes på försök på medicinklinikerna vid Oskarshamn och Västerviks sjukhus en telefonuppföljning inom 72 timmar efter utskrivning. Detta har uppskattats mycket av patienterna men inte kunnat visa på någon signifikant minskning av antalet återinläggningar inom 30 dagar för den enskilda patienten. Resultatet visar även patientens upplevelse av den egna vården och är en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att förbättra utskrivningsprocessen. För att få effekt och minska andelen onödig slutenvård måste insatser inom slutenvården, den öppna specialiserade vården, primärvården och den kommunala vård- och omsorgen ske samtidigt. Dessa insatser omfattar identifiering av patienter med speciella behov, förebyggande arbete, förstärkt utskrivningsprocess från slutenvården, fast vårdkontakt och inte minst planering och samordning av vården. Den samordnade individuella planen (SIP) kommer att vara ett viktigt verktyg samt att vidareutveckla metoder för identifieringen av patienter med speciella behov. Akutflödet Under senare år har patientantalet på akutmottagningarna i Kalmar och Västervik ökat kraftigt. För att komma tillrätta med problemet genomfördes en genomlysning av situationen som resulterade i beslut om tillskott av budgetmedel för finansiering av ökad bemanning för verkställande under Länets akutmottagningar har deltagit i det SKL-ledda projektet Akut förbättring för bättre patientflöden på akutmottagningar. Man har arbetat utifrån målsättningar om att minska slöseri med patientens tid, att öka kvalitet och patientsäkerhet samt att öka nöjdhet hos medarbetarna. Man har konstaterat viktiga framgångsfaktorer för arbetet såsom patientdelaktighet, värdeflödesanalyser, inkludera alla berörda personalkategorier och enheter, förankring hos ledningen och en arbetsform som innehåller gemensamma seminarier kring ny kunskap. Det fortsatta arbetet kommer mera konkret att inriktas på bättre introduktion av nya läkare, tidig läkarbedömning (TLB), direktinläggningar via TLB och en mera operativ roll för vårdkoordinatorn. Samverkan i sjukvårdsregionen Inom sydöstra sjukvårdsregionen pågår ett gemensamt utvecklingsarbete för att stödja processerna i vården. Ett område är att utveckla modeller för att enkelt kunna fånga data via journalsystem för att kunna följa upp de löften som givits inom cancerområdet. Ett arbete har också påbörjats för att kartlägga framtida möjlighet för gemensam konfigurering av journalsystem inom regionen. Regionalt Cancercentrum Sydöst har fortsatt att utveckla sin verksamhet. Regionala processledare har tillsatts för alla prioriterade processer. Ett fokusområde under året har varit att skapa en bra och tydlig koppling till ansvariga inom respektive linjeorganisation. Ett annat fokusområde har varit att löpande kunna presentera resultat. En modell för resultatredovisning har utarbetats. Resultatredovisningen visar regionens resultat och måluppfyllelse i förhållande till de sex patientlöftena. De aktuella resultaten som rapporteras kvartalsvis ger en grund för förbättringsåtgärder och informerar om cancervårdens utveckling över tid. Hemtagningen av den onkologiska vården - strålbehandling steg 2 - löper enligt plan. Kostnaderna för köpt vård inom Universitetssjukhuset i Linköping har ökat jämfört med motsvarande period föregående år och ökningen beror på vård av ett flertal patienter med diagnoser som ligger utanför den fasta delen av regionavtalet. Under 2013 har arbetet med att utveckla det nybildade kvalitetsregistercentrat inom sydöstra sjukvårdsregionen, Registercentrum sydost, startat och i slutet av året var fem register anslutna. Registercentrat ska bidra till samlad uppbyggnad, utveckling och effektiv användning av kvalitetsregister för vårdutveckling, organisatoriskt lärande och forskning. Det gemensamma arbetet i regionen med en kartläggning av strategiska frågor avseende kompetensförsörjning och handlingsplan har pågått. Gemensamma upphandlingar har genomförts med bra resultat för sjukvårdsregionen. De medicinska programgrupperna har arbetat med att utveckla de årsrapporter som utarbetas årligen och som kommer att vara ett bra underlag i planeringen av hälsooch sjukvård. Hälsoval Hälsoval Kalmar län har under 2013 haft fokus på uppföljning. Detta har skett på flera sätt, enheten för folkhälsa och hälsoval har bl.a. fört en dialog med samtliga hälsovalsenheter för att få in synpunkter på uppdraget och ersättningsmodellen då dessa kommer att ses över inför skrivning av nya avtal Enheten för folkhälsa och hälsoval har också påbörjat revisioner av samtliga hälsovalsenheter under året. Dessa revisioner har tre delar: ekonomi, avtal samt medicinsk kvalitet. Revisionerna är baserade på framtagen data, analyser VERKSAMHET OCH PROCESS 19

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANDSTINGET I KALMAR LÄN samt dialog med respektive verksamhetschef och medicinsk sakkunnig. Det hälsofrämjande arbetet har också följts upp genom ytterligare revisioner. Målet med samtliga revisioner är att följa upp verksamheten samt belysa förbättringsarbete och utvecklingsmöjligheter. Ett antal förändringar i ersättningsmodellen genomfördes En glesbygdsersättning, jourböter samt ersättning för patientbesök från annan enhet infördes. Dessa nya parametrar tillförde en ersättning till glesbygdsenheterna samt premierade kontinuitet på hälsovalsenheterna. Under året tillfördes också en kvalitetsparameter för att stimulera till bättre läkemedelsanvändning. Under 2013 har ett aktivt samarbete i regionen för att underlätta listning över länsgränserna skett. Detta för att möjliggöra uppstarten under början av Utveckling inom området psykiatri Arbetet med att stärka specialistpsykiatrin har intensifierats under året. Rutiner för uppföljning av patientsäkerhetsarbetet har fortsatt att utvecklas, bland annat har verktyg för registrering och vårdplansdokumentation utvecklats. Arbetet med suicidprevention har fortsatt under året med till exempel risk- och skyddsfaktorer och journalgranskning. För att undvika och klara av hotfulla situationer har förberedelser gjorts för att införa en metod från Bergen, den s.k. Bergenmodellen. Region Skånes erfarenheter av införandet har legat till grund för planerat införande i Landstinget i Kalmar län efter nyår. Neuropsykiatriska utredningar och behandling inom öppenvården fortsatte att öka under första halvåret. En översyn av den neuropsykiatriska vården har påbörjats i landstingets vårdprocessarbete. Arbetet inom ramen för den statliga satsningen PRIO med riktade insatser för att bättra vård och omsorg för barn och unga med psykisk ohälsa och för personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik, fortsatte under året. Vidare har IT-stöd på psykiatrins område utvecklats på en rad områden, exempelvis dokumentationsmallar och sökord, samt kvalitetsmått. Medicinsk utveckling Processarbete Utvecklingen av vårdprocesserna för stroke, diabetes, hjärtsjukdom, cancer och vården av äldre har fortsatt, och vårdprocessen om neuropsykiatriska diagnoser har startat. Målet är att förbättra de medicinska resultaten genom att etablera ett patientprocessorienterat arbetssätt som ska utgöra modell för fortsatt processarbete. Patientens behov ska vara styrande i arbetet och förbättringskunskap och metoder för förbättringsarbete användas. Stort fokus ligger på det fortsatta processarbetet inriktat mot prioriterade patientgrupper och kvalitetsområden som är föremål för nationell utveckling. Cancervård Inom cancerprocessen har särskilda insatser påbörjats för cancerdiagnoserna bröst-, prostata-, kolon- och lungcancer. En utvärdering av den onkologiska kliniken visar att den har välfungerande processer både internt på kliniken och externt mot övriga kliniker. De fyra cancerprocesserna är påbörjade med mål att nå de sex regionala målen före sommaren Fokus läggs på ledtider samt även medicinsk kvalitet och trygghet för patient och anhörig. Arbetet ska i första hand leda till att landstinget senast den 30 juni 2014 ska ha infört modell för Vårdöverenskommelse, Kontaktsjuksköterska, Individuell vårdplan och Multidisciplinär konferens för alla cancerpatienter. Öppna jämförelser I Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet visar Landstinget i Kalmar län liksom tidigare sina bästa resultat inom huvudområdena förtroende och patienterfarenhet och tillgänglighet. Men också när det gäller rörelseorganens sjukdomar, läkemedelsbehandling, kvinnosjukvård, strokesjukvård och kostnader ligger landstinget högt i en jämförelse med andra landsting, medan det finns förbättringsmöjligheter inom bland annat cancerområdet. Nya behandlingsriktlinjer Processen vid införandet av de nationella behandlingsriktlinjerna har förbättrats under Anpassningen till landstingets behov och förutsättningar har ökat och införandet har även kopplats till landstingets övergripande strategi för kunskapsstyrning. Arbetet med de preliminära riktlinjerna vid bröst-, prostata-, tjock- och ändtarmscancervård samt vid schizofreni- och antipsykotiska läkemedel har genomförts. Arbetet omfattar innehållsgranskning, GAP-analys samt regionala seminarier för beslutsfattare. De slutliga versionerna av riktlinjer vid bröst-, prostata-, tjock- och ändtarms cancervård samt vid schizofreni- och antipsykotiska läkemedel beräknas komma under våren Bättre läkemedelsanvändning Landstingets arbete kopplat till den nationella läkemedelsstrategin pågår inom ett flertal områden. Under året har det varit stort fokus på arbetet med processen för ordnat införande av nya läkemedelsterapier såväl lokalt som regionalt och nationellt. Regional upphandling av rekvisitionsläkemedel har gjorts, med gott resultat. Inom överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg av de mest sjuka äldre klarade landstinget att uppfylla alla indikatorer inom läkemedelsområdet. En landstingsgemensam rutin för läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse har arbetats fram och börjat implementeras. 20

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018

Landstingsfullmäktiges mätplan 2018 Landstingsfullmäktiges mätplan Om mätplanen Utgår strikt från landstingsplan Avser uppföljningen till landstingsfullmäktige Innehåller främst resultatmått (visar resultatet av insatser) Innehåller även

Läs mer

Framgångsrika rödgröna år i Landstinget i Kalmar län 2006-2013

Framgångsrika rödgröna år i Landstinget i Kalmar län 2006-2013 Framgångsrika rödgröna år i Landstinget i Kalmar län 2006-2013 Förord: En ny slags anda i Sjukvårds-Sverige Landstinget i Kalmar län har styrts politiskt av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Detta är Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom hälso- och sjukvård, folktandvård, kollektivtrafik,

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen

Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Landstinget i Kalmar län En presentation av organisationen Regioner och landsting 11 landsting 10 regioner Landstinget i Kalmar län 233 906 invånare 2,4 % av Sveriges befolkning En vanlig dag: 1 300 personer

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR.

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Vision och mål RCC Norr och landstingen/regionen i den norra sjukvårdsregionen har en gemensam vision: Likvärdig

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 Inledning Under åren 2011-2014 har det pågått en satsning kallad Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Denna satsning med

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012

Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 Resultatredovisning av, de av VOHJS fastställda målen för 2012 1. Hemsjukvård Insatserna för patienter i hemsjukvården ska vara sammanhållna för att skapa en trygg vård i hemmet. För att nå det ska samordnade

Läs mer

Halvtid! Tio framgångsrika år och halvvägs in i denna mandatperiod. Exempel

Halvtid! Tio framgångsrika år och halvvägs in i denna mandatperiod. Exempel Rapport oktober 2016: Halvtid! Tio framgångsrika år och halvvägs in i denna mandatperiod Exempel Invånarna i Kalmar län har högst förtroende för sjukvården i landet! (Vårdbarometern, mars -16) Oskarshamns

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan 2014 Uppsala län Bättre liv för sjuka äldre 2014 Övergripande mål och resultat Det här vill vi uppnå Bilaga Så här mäter vi förbättringar Sammanhållen vård och

Läs mer

Varje dag lite bättre

Varje dag lite bättre Varje dag lite bättre Strategi med fokus på patienter och närståendes upplevelse Anna Olheden, Anna Wahlstam Människor glömmer vad du sa. Människor glömmer vad du gjorde. Men människor kommer aldrig att

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i Landstinget i Kalmar Län

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i Landstinget i Kalmar Län Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i Landstinget i Kalmar Län Landstingsstyrelsen 2012-02-08 Arbetsplats X, 2011-07-04, Namn Efternamn, www.ltkalmar.se Svensk sjukvård i världsklass Svensk sjukvård

Läs mer

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet

Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31 2013 0103 Bilaga 4. Överenskommelser om en förbättrad patientsäkerhet Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018

Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2015-03-05 Sida 60 (65) 40 Strategi Bättre liv för sjuka äldre i Norrbottens län 2015-2018 Under åren 2011-2014 har det pågått en nationell satsning kallad

Läs mer

Strategi Medborgare- patient- och närståendemedverkan

Strategi Medborgare- patient- och närståendemedverkan Strategi Medborgare- patient- och närståendemedverkan Bakgrund Landstingets utvecklingsstrategi, Varje dag lite bättre kraften hos många patientinvolvering är en av sex punkter Landstingsplanen 2014-2016

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Bilaga Uppföljning 2014

Bilaga Uppföljning 2014 Diarienr 1 (7) Bilaga Uppföljning 2014 Innehåll 1 Uppföljning...2 1.1 Allmänna förutsättningar...2 1.2 Områden för uppföljning...2 1.3 Hälsovalsrapport...2 2 Former för uppföljning...3 2.1 Vad som skall

Läs mer

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025 Landstingsdirektörens stab Utvecklings- och folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-07 Landstingsstyrelsen 1(2) Referens Diarienummer 150054 Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

EN TRYGG SJUKVÅRD. FÖR ALLA PÅ ÖLAND.

EN TRYGG SJUKVÅRD. FÖR ALLA PÅ ÖLAND. EN TRYGG SJUKVÅRD. FÖR ALLA PÅ ÖLAND. Till dig som bor på Öland och vill veta mer om landstingsvalet den 14 september. FRAMTIDSPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA I KALMAR LÄN "EN NÄRA SJUKVÅRD ATT VARA STOLT ÖVER"

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre Palliativ-senior alert 19 sept ann-christine.baar@vgregion.se tel 070 2398324 1 Varför en

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Inledning och bakgrund

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Alla län/regioner i Sverige deltar Från Jönköpings län deltar 3 team Esther ledningskraft Herman och Brita KLASledningskraft Länets samtliga kommuner är representerade http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/aldre/ledningskraft

Läs mer

Bättre cancervård med patienten i fokus

Bättre cancervård med patienten i fokus Bättre cancervård med patienten i fokus Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att genom samordning förbättra och

Läs mer

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 1 Årsredovisning 2012 LANDSTINGET I KALMAR LÄN ÅRSREDOVISNING 2012 TRYCK: PRINFOBERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, istock PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN 2 ÅRSREDOVISNING 2012 LANDSTINGET I KALMAR LÄN Innehåll

Läs mer

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län 56 000 invånare Under sommaren ca 180 000 inv Orter: Norrtälje stad Rimbo uppländsk jordbruksbygd Älmsta vid väddö kanal Hallstavik - huvudort i norra delen

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden; Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Hälso- och sjukvårdsnämnden FÖRSLAG DATUM 2010-10-27 74 Styrtal till budget 2011 - Hälso- och sjukvården Beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden; 1. Antar hälso- och sjukvårdens förslag på styrtal till budget

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Omvärldsbevakning landsting

Omvärldsbevakning landsting Omvärldsbevakning landsting Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, * 1 Kortare väntetider i cancervården, * 1 Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Den medicinska kunskapen och den medicinska teknologin (arbetsmetoder, utrustning

Läs mer

Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten

Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten Utvecklings- och folkhälsoenheten Utveckling Forskning Utbildning Folkhälsa Regional utveckling Varje dag lite bättre Sveriges

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Utvärdering av hälsoval i primärvården respektive vårdval inom specialistvården Bred och oberoende

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Tid: kl. 09:00-12:00. Plats: Regionens hus, hus 3 plan 3 Stora konferensrummet. Ordförande Christer Siwertsson (M)

Tid: kl. 09:00-12:00. Plats: Regionens hus, hus 3 plan 3 Stora konferensrummet. Ordförande Christer Siwertsson (M) Kallelse/föredragningslista Utskottet för hälso- och sjukvård 2016-11-28 Tid: kl. 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, hus 3 plan 3 Stora konferensrummet Ordförande Christer Siwertsson (M) Ledamöter Jenny

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Yttrande standardiserade vårdförlopp inom andra diagnoser än cancer

Yttrande standardiserade vårdförlopp inom andra diagnoser än cancer Yttrande standardiserade vårdförlopp inom andra diagnoser än cancer Inledning Vårdprogram har varit och är en integrerad och viktig del av svensk sjukvård sedan många år. Vårdprogrammen kan vara lokala,

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE Kvalitetsbokslut 2014 Vårdplatsenheten MSE Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet... 7 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg. Joakim Edvinsson och Magnus Rahm Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Senior alert ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg Det här gör vi ju redan Den verkliga upptäcktsresan består inte av att söka efter nya vyer och platser utan att se det gamla invanda med

Läs mer

Vägen till Flippen Primärvårdsförvaltningen Landstinget i Kalmar län

Vägen till Flippen Primärvårdsförvaltningen Landstinget i Kalmar län Vägen till Flippen Primärvårdsförvaltningen Landstinget i Kalmar län Vision - utveckling Vi ska vara den mest framgångsrika offentliga primärvårdsförvaltning avseende utvecklingsanda Landstinget i Kalmar

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton Kvalitet och patientsäkerhet Ylva Gorton Västervik topprankas av AT-läkarna Västervik sjukhus rankas som näst bästa AT- ort i hela landet. Psykiatri- och kirurgdelarna i Västervik rankas för andra året

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Landstingsplan 2013-2015. Landstinget i Kalmar Län

Landstingsplan 2013-2015. Landstinget i Kalmar Län Landstingsplan 2013-2015 Landstinget i Kalmar Län Innehållsförteckning 1 Utmaningar under planperioden...5 2 För ett friskare, tryggare och rikare liv...7 2.1 Landstingets vision och värdegrund...7 2.2

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014 KorTVerSIoN AV HANdlINGSPlANeN riktad TIll KoMMUNerNA I KroNoBerGS län Bättre liv Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen är att uppnå ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs

Läs mer

Multi7 bättre liv för sjuka äldre. Multi7. Sammanhållen vård och omsorg för äldre. Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting.

Multi7 bättre liv för sjuka äldre. Multi7. Sammanhållen vård och omsorg för äldre. Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Multi7 Sammanhållen vård och omsorg för äldre Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den

Läs mer

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Socialstyrelsens lägesrapporter om patientsäkerhet Socialstyrelsen tar fram lägesrapporter på uppdrag av regeringen. De årliga rapporterna

Läs mer

Nytt lagförslag: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106)

Nytt lagförslag: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106) Nytt lagförslag: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106) Överenskommelser om utskrivningsprocessen Ökad tillit och förtroende Bättre samverkan och samordning Gemensamt

Läs mer

Budget 2014 Landstingets kansli

Budget 2014 Landstingets kansli Budget 2014 Landstingets kansli Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Genom ledning, stöd och service skapar vi tillsammans förutsättningar för största möjliga välfärd för invånarna.

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Ett nationellt perspektiv Jan Olov Strandell Mål för hälso- och sjukvården 2 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Från utskälld till utmärkt En resa till Sveriges bästa sjukhusmat

Från utskälld till utmärkt En resa till Sveriges bästa sjukhusmat Från utskälld till utmärkt En resa till Sveriges bästa sjukhusmat Bakgrund Kostkommission - Projekt Landstingets politiker gav Landstingsservice uppdraget att ta utreda vad som behövdes göras för att få

Läs mer

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Måns Rosén (utredare) Hanna Sjöberg (huvudsekreterare) Sara Åström (jurist) Vår målsättning

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Sjukhusmaten. Bästa sjukhus. Tillgänglighet. Utbildning

Kvalitet och patientsäkerhet. Sjukhusmaten. Bästa sjukhus. Tillgänglighet. Utbildning Kvalitet och patientsäkerhet Sjukhusmaten Bästa sjukhus Tillgänglighet Utbildning Årsredovisning 2014 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN ÅRSREDOVISNING 2014 FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION:

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer