-Årsredovisning CITY 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-Årsredovisning CITY 2012"

Transkript

1 -Årsredovisning CITY 2012

2 Innehållsförteckning Direktorn har ordet...3 Organisation Kalmar Stadsmission City...6 Kalmar Stadsmission Handtaget...7 Kalmar Stadsmission Ateljé...8 Kalmar Stadsmission Second Hand...9 Förvaltningsberättelse Flerårsöversikt Resultat- och balansräkning Tilläggsupplysningar Noter Underskrifter Revisionsberättelse Tack till våra vänföretag... 27

3 Direktorn har ordet Ett bokslut över året som gått innehåller så mycket mer än siffrorna och dess utfall. Ett bokslut handlar också om hur arbetet har bedrivits och om dess verkningar. Kalmar Stadsmissions fjortonde bokslut är klart och årsredovisningen berättar om hur vi har förvaltat och förverkligat de uppdrag som har givits oss. Stadsmissionen arbetar med att möta människors behov utifrån deras situation. Behoven kan se olika ut och spänner över ett vitt spektra, från missbruksproblematik till arbetsträning och arbetsprövning. När årsredovisningen för år 2012 nu ligger klar kan vi se hur många människor som har kommit till oss under året. Anledningarna till att kontakta Kalmar Stadsmission kan vara mångskiftande, men här finns ett förtroende för vår Stadsmission - att vi kan bistå och hjälpa människor i en utsatt livssituation. Det är detta som är vårt ärende - att i olika möten, med olika människor, kunna förmedla ett hopp om en annan framtid än den nuvarande. Kalmar Stadsmissions uppgift är att se och lyssna och ge röst åt dem som har hamnat utanför. Vi har som målsättning att ha öppna dörrar för de människor som annars fått lära sig att de flesta portar är både stängda och låsta. Nu läggs år 2012 till handlingarna. Årsredovisningen beskriver hur Kalmar Stadsmission har arbetat med att förmedla något som ingen kan få för mycket av; tro, hopp och kärlek till människor som har kommit i vår väg. Utan alla våra hängivna medarbetare hade detta inte varit möjligt. Det gäller både anställda och volontärer. Tack för ett gott arbete! Björn Wennerström direktor Kalmar Stadsmission 3

4 Organisation Ideell förening Kalmar Stadsmission är en ideell förening. Den bildades 1998 då kyrkofullmäktige antog stadgarna som berättar om ändamålet: vara en röst för utsatta grupper och genom opinionsbildning förändra det som i samhället skapar/ förstärker utsatthet. som en fristående professionell idéburen aktör bidra till mångfald genom kompetent evidensbaserat arbete inom omsorg och socialt arbete. erbjuda det lågmälda samtalet om tro och existentiella frågor för den som frågar efter det. uppmuntra och kanalisera medmänskligt engagemang. arbeta för att förebygga missbruk bland ungdom. Kort kan sägas att det handlar om att utifrån en kristen människosyn försöka att uthålligt och så handlingskraftigt som möjligt lindra nöd och utmana till förändring för människor i utsatta livssituationer. I all vår verksamhet och genom att erbjuda det lågmälda samtalet om tro och existentiella frågor, för den som frågar efter det, vill vi att människor ska kunna se sin situation i nytt ljus och få hjälp att hitta lösningar till mening och sammanhang i livet. Genom att vara en röst för utsatta grupper och genom opinionsbildning vill vi förändra det som i samhället skapar/förstärker utsattheten. Vi är en professionell idéburen aktör som genom vårt arbete vill bidra till mångfald genom kompetent, evidensbaserat arbete inom omsorg och socialt arbete i Kalmar med omnejd. Medlemmar Föreningen har följande medlemmar: Kalmar kyrkliga samfällighet. Kalmar domkyrkoförsamling Kalmar S:t Johannes församling Heliga korsets församling S:t Birgitta församling Två Systrars församling I Svenska kyrkan finns en lång tradition att arbeta med nöd och utsatthet, ordet Diakoni används för detta. Kalmar Stadsmission kom till som avlastning och resurs för de olika församlingarnas diakonala arbete, för att kunna möta det ökande behovet från människor i utsatthet. Stämman Stämman är Kalmar Stadsmissions högsta beslutande organ. Till stämman utser varje medlem två ordinarie ledamöter och en ersättare. Antal ledamöter är 19. Stämman kallas varje år till två ordinarie sammanträden. På stämman tas beslut om årsredovisning, budget, val av styrelseledamöter samt ges information om verksamheten. 4

5 Styrelsen Styrelsen består av sex ledamöter och tre ersättare. Härutöver är kyrkoherden i Kalmar pastorat ledamot. Styrelsen arbetar med ekonomi, organisation, mål och visioner, insamlingsmål, policyfrågor mm. Direktor Kalmar Stadsmissions verksamhet leds under styrelsens överinseende av en av styrelsen utsedd direktor. Föreståndare Direkt underställd direktorn finns ett antal föreståndare, som i sin tur driver verksamheterna med hjälp av anställda och volontärer Kalmar Stadsmission ORGANISATION medlemmar stämman styrelsen kansli direktor CITY HANDTAGET ATELJÈ SECOND HAND föreståndare föreståndare föreståndare föreståndare husmor assistent lagersamordnare butiksamordnare resurspersonal resurspersonal resurspersonal resurspersonal volontärer volontärer volontärer volontärer 5

6 Kalmar Stadsmission City -Öppen dagverksamhet Under året har den öppna dagverksamheten, kallad Kalmar Stadsmission City, varit välbesökt (snitt 46pers/dag). Detta är ett forum dit människor dagligen kan komma för att få en stöttande hand i tillvaron. Behoven är naturligtvis olika för alla individer, men den gemensamma värdegrunden har varit att ge Stadsmissionens besökare en möjlighet att vila ut, äta mat, ringa samtal eller bara ta en kopp kaffe tillsammans med någon. Saker som för många kan kännas självklara, men inte alltid är så i denna målgrupp. Personalen har tillsammans med besökarna eftersträvat och arbetat mot långsiktiga relationer, där trygghet, respekt och tillgänglighet har varit ledord. Detta för att stärka den enskilda individen i sin vardag. På City har personalen också aktivt arbetat med att erbjuda meningsfulla och givande aktiviteter för besökarna. Verksamheten på Södra Långgatan 36 har varit öppen hela året med undantag av två veckor under juli månad då det var semesterstängt. Lunch har serverats måndagar, onsdagar och fredagar. En förstärkt frukost har serverats tisdagar och torsdagar. Under året har också serverats Påskbord, Julbord och Midsommarbord. Varje tisdag ansvarar Kalmar Stadsmission för lunchandakten i Kalmar Domkyrka. Numera en naturlig del i både Domkyrkans och Kalmar Stadsmissions andaktsliv. Efter andakten är det också en stunds gemenskap kring kaffemuggen under södra läktaren. Biljardbordet och datorn har flitigt använts av besökare. Olika företagsvänner har förgyllt tillvaron t.ex. genom blommor till lokalen varje vecka, möjlighet till hårvård och gratis matvaror. Det främsta stödet är dock ett kontinuerligt öppethållande med tillgänglig personal för medmänskligt och professionellt stöd i form av närvaro och samtal. Utifrån verksamheten på Kalmar Stadsmission City har det genomförts hembesök och sjukbesök utifrån olika önskemål och behov. Detta är många gånger ett tillfälle att fånga samtal som ofta får en annan karaktär än i verksamhetslokalen. 6

7 Kalmar Stadsmission Handtaget Här kan vi erbjuda arbetsträning, arbetsprövning och rehabilitering inom lättare verkstads-, hantverks-, fastighets och trädgårdsarbeten. Primärt vänder vi oss till socialtjänstberoende människor men också till långvarit sjukskrivna och människor med lättare funktionshinder. Ett av målen är att låta varje människa utifrån sin förmåga växa i sin egen takt, med hjälp av verksamhetens olika insatsmöjligheter och kompletterande program. Verksamheten bedrivs därför med många enkla arbetsmoment så att alla, även de utan förkunskaper, kan delta i verksamheten. Kalmar Stadsmission Handtaget ska också förbereda deltagarna för arbetsmarknaden, därför läggs stor vikt vid samarbetsförmåga, laganda och personligt ansvar. Utöver detta vill vi på Kalmar Stadsmission Handtaget kunna erbjuda daglig meningsfull verksamhet för de besökare vi annars ser i våra lokaler på Södra Långgatan 36 (Kalmar Stadsmission City). Vi har möjlighet att gå ut och genomföra enklare externa uppdrag utanför Stadsmissionens väggar, vilket regelbundet efterfrågas. Dessa uppdrag är ofta extra spännande då det blir arbeten som är lite mer på riktigt och att deltagarna kommer arbetsmarknaden ännu närmare. Mellan personer är aktiva i sysselsättning dagligen. Flera gånger i veckan förs samtal med olika myndigheter och institutioner som frågar efter placering i verksamheten för sysselsättning. Många individer ringer dessutom på eget initiativ för att fråga efter möjligheten att få vara med i verksamheten. På fredagar står friskvård på schemat. Genom ett samarbete med Kalmar Atletklubb så bedrivs en gång i veckan motions- och styrketräning. 7

8 Kalmar Stadsmission Ateljé Denna verksamhet präglas av en varm gemenskap och kreativa idéer. Vi tar tillvara textilier som skänkts och skapar nya saker där endast fantasin sätter gränser. Vi erbjuder meningsfull sysselsättning för personer som t ex arbetstränar, arbetsprövar eller är i behov av rehabilitering. Vi vill ge varje människa möjlighet att utvecklas efter förmåga och i sin egen takt. Genom arbete i Ateljèn får man pröva samarbetsförmåga, laganda och personligt ansvar, vilket kan underlätta vägen ut på arbetsmarknaden för deltagarna. Vi tar tillvara och syr om det som andra människor har ratat. Med sax, symaskin, fantasi och kreativitet skapas nya produkter. Återvinning och återbruk i ett. Målet är att vi ska hjälpa människor att: känna delaktighet och inflytande finna stöd i en återhämtningsprocess bryta ensamhet och isolering genom nya sociala kontakter få meningsfull sysselsättning i en aktiv och positiv miljö skapa struktur i vardagen 8

9 Kalmar Stadsmission Second Hand Verksamhetsidén är att samla in gåvor från allmänheten och sälja dessa till förmån för Kalmar Stadsmissions sociala arbete och på vägen kunna erbjuda arbetstillfällen för personer som behöver bl a arbetsträning. Kalmar Stadsmission Second Hand är en mellanhand som gör det möjligt för allmänheten att hjälpa de utsatta i Kalmar med omnejd. Kalmar Stadsmission Second Hand skall samla in, sortera, förädla och försälja second hand-varor av olika slag. Verksamheten skall också omhänderta dödsbon och testamenterade gåvor, i första hand inom ramen för egen affärsverksamhet. År 2012 har butiken gett ett överskott till Kalmar Stadsmissions övriga verksamheter. Resultatet ska dock inte bara räknas i kronor utan även i de psykosociala vinster vi gör genom våra olika relationer. Vi sänder ett varmt tack till alla medarbetare, gåvogivare och kunder för allt stöd de visat Kalmar Stadsmission Second hand. 9

10 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Kalmar Stadsmission överlämnar härmed årsredovisning för Föreningen Kalmar Stadsmission är en ideell förening och bildades Föreningen vilar på kristen grund och har till huvudsakligt ändamål att utifrån en kristen människosyn uthålligt och handlingskraftigt lindra nöd och utmana till förändring i utsatta livssituationer. Styrelsearbete Under 2012 har 6 protokollförda styrelsemöten genomförts. Enligt FRII:s (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) kvalitetskod ska ledamöternas närvaro på styrelsesammanträdena redovisas. Siffrorna inom parentes är de antal gånger som varje ledamot skulle kunnat ha deltagit. Ordinarie styrelsemedlemmar Anders Friberg, ordförande, konsult 6 (6) Tony Snöman, vice ordförande, banktjänsteman 5 (6) Peter Wänehag, kyrkoherde 4 (6) Magnus Sparretun, VD fastighetsbolag 5 (6) Eva-Lis Öfver, jurist 2 (6) Ragnar Olsson, universitetsadjunkt 5 (6) Cajsa Björk Holmqvist, socionom 2 (4) fr o m Eva Tunebro, socialsekreterare 1 (2) t o m Suppleanter Malin Månsson, kommunikatör 2 (4) fr o m Tomas Knutsson, hotellägare 4 (4) fr om Personalrepresentanter Björn Wennerström, direktor 6 (6) Susanne Lundström, ekonomiansvarig 6 (6) För styrelsearbete utgår inga arvoden eller andra ersättningar. Årets ekonomi De totala intäkterna har ökat med 1255 tkr till 8,5 mkr jämfört med (7,25 mkr) Intäkterna fördelar sig enligt följande: Vänföretag 1% (2%), Gåvor allmänheten 10% (6%), bidrag från Kalmar kommun 4% (6%), bidrag från Kalmar kyrkliga samfällighet, stiftelser, kollekter, syföreningar, Sensus och organisationer 16% (23%), bidrag Svenska Postkodlotteriet 4% (2%), övriga verksamhetsintäkter 4% (6%) och Second Hand försäljningen 61% (55%). Personalkostnaderna ökade till 4,1 mkr jämfört med (3,4 mkr) Övriga externa kostnader 2,9 mkr jämfört med (2,5 mkr) Totalt är årets resultat 879 tkr (1,2 mkr)

11 Det resultatet gör det möjligt att säkra arbetet så att vi på bästa sätt kan motsvara de krav, behov och förväntningar som människor i utsatta situationer ställer på Stadsmissionen. Det finns en förväntan från människor att kyrkan ska visa sin tro i praktiskt handlande. Kalmar Stadsmission kan och ska i sin verksamhet förverkliga detta. Kalmar Stadsmission följer utöver de legala kraven på ekonomisk redovisning, den kvalitetskod som Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) utarbetat och Svensk Insamlingskontrolls regelverk för organisationer som innehar sk. 90-konto för insamling. Kalmar Stadsmission följer även principiellt Svenska Kyrkans etiska regler för kapitalplaceringar. Investeringar/Avskrivningar Årets investeringar uppgår till 4,1 mkr varav 3,9 mkr avser inköp av fastigheten Borgmästaren tkr avser ett fordon med bakgavellyft till Second Handens verksamhet. Man har också investerat 75 tkr i diskmaskin och en hjärtstartare. Vänföretag Kalmar Stadsmission har idag totalt 135 (109) Vänföretag. Av dessa har 78 (69) valt att stödja oss till ett värde av 5 tkr eller mer (dessa återfinns under rubriken Vänföretag, sid 27). Volontärer Under 2012 deltog 148 volontärer i verksamheten. Mycket av Kalmar Stadsmissions arbete bygger på insatser från frivilliga som hjälper till med allt från matlagning till lotteriförsäljning. Som volontär får man inget betalt - men det lönar sig ändå! Kalmar Stadsmission Kansli Kanslipersonalen har arbetat med ekonomifrågor, rutinfrågor, policydokument, handlingsplaner, studiebesök, informationsträffar samt hållit föredrag mm. Marknadsgruppen har under året haft 12 mötestillfällen där man arbetar strategiskt och målinriktat med att informera om Kalmar Stadsmissions arbete. Insamling-/Administrationkostnader Enligt Svensk Insamlingskontrolls officiella statistik offentliggjord 2012 uppgick insamling och administrativa kostnader/totala intäkter 2011 till 10%. Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner Kalmar Stadsmission samverkar med Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner där vi gemensamt med övriga stadsmissioner driver viktiga frågor kring hemlöshet och utsatthet. Här utvecklas också samarbetet med Svenska Postkodlotteriet vilket betyder ett välkommet ekonomiskt tillskott till verksamheten. 11

12 Genomförd verksamhet och väsentliga händelser 2012 Fastighet En milstolpe för Kalmar Stadsmission var möjligheten att förvärva fastigheten Borgmästaren 11 på Södra Långgatan 36. Detta innebär en tryggad plats i centrala Kalmar där vi flexibelt kan starta/utveckla verksamheter allt efter behov. Prioriterade frågor inför 2013 att lösa de praktiska frågor som nu uppkommer i samband med fastighetsköp reparationer, underhåll, nyttjande mm. att kartlägga de resurser och möjligheter som egen fastighet innebär. att integrera/samverka husets olika verksamheter närmare och i varandra. att etablera fastigheten på Södra Långgatan 36 som Kalmar Stadsmissions centrum. att arbeta med och integrera en gemensam kommunikationsplattform. Kalmar Stadsmission City City har öppet mån.-fre , samt utökade öppettider vid storhelger. Under 2012 har verksamheten haft (9840) besökare (3774) luncher har serverats. Utöver detta serverades påsklunch, midsommarbord och julbord till 80 (78), 82 (80) och 100 (121) besökare. I verksamheten har det gjorts 9 (7) sjukbesök och 5 (25) hembesök. Kalmar Stadsmission City har under året fortsatt med sin utflyktsverksamhet. 24 (28) utflykter har gjorts med 398 (484) deltagare, varav 155 (128) kvinnor. Prioriterade frågor inför 2013 att kartlägga de eventuella renoverings/ombyggnadsbehov som föreligger i en växande verksamhet i (numera) egna lokaler. att lösa dusch- och toalettfrågan. att intensifiera arbetet med drogfria aktiviteter. Kalmar Stadsmission Handtaget Under år 2012 har Handtaget mestadels varit sysselsatt med uppdrag utanför Stadsmissionens egna lokaler. I takt med att verksamheten vuxit har allt fler hört av sig och visat intresse för Handtagets tjänster. Vårt motto är att ta god tid på oss så att vi kan göra ett kvalitetsfullt arbete. Under året har vi etablerat ett nära samarbete med Kalmar kommuns arbetsmarknadsenhet vilket givet möjlighet att hjälpa det lokala föreningslivet med enklare renovering, byggnation och underhåll vid deras lokaliteter. Även ett samarbete med Destination Kalmar har under året inletts där Handtaget hjälpt till med de praktiska sysslorna vid större lokala idrottsarrangemang. Totalt har det blivit 33 (13) externa arbeten inom lättare verkstads-, hantverks-, fastighets-, och trädgårdsarbeten. Handtaget har under året sysselsatt 17 (35)personer. 12

13 Prioriterade frågor inför 2013 att förlägga verksamheten till lokaler på Södra Långgatan 36 att hitta en väl fungerande verksamhet som innefattar: a) skötsel av egna verksamhetslokaler (vaktmästarefunktion) b) föreståndarens fysiska närvaro i Cityverksamheten (möjliggöra snabba steg till sysselsättning) c) uppdrag utanför egna lokaler (nuvarande huvudinriktning) d) andra drogfria aktiviteter (utflykter, fysisk träning, filmvisning mm) Kalmar Stadsmission Ateljé Ateljén har iordningställt de egna lokalerna. Under året tillsattes en ny föreståndartjänst på heltid för Ateljéverksamheten. Verksamheten har under 2012 haft 14 (6) personer i åtgärd samt 7 (3) volontärer. Ateljén har bl. a arrangerat 4 utställningar, sytt kläder till Kalmar Nyårsrevy och Kalmar Läns Museum, samt anordnat 8 egna försäljningsdagar. Prioriterade frågor inför 2013 att förlägga verksamheten till lokaler på Södra Långgatan 36 att skapa kontaktyta i Cityverksamheten för att därigenom förenkla steget till meningsfull sysselsättning. att bättre nyttja försäljningspotentialen i varugruppen second hand kläder. Därför se över möjlighet till effektivare försäljningsstruktur Kalmar Stadsmission Second Hand Under 2012 har Kalmar Stadsmission Second Hand haft 28 personer i arbetspraktik, 5 personer i sysselsättningsfasen (FAS3), 27 personer med kommunanställning och 8 personer placerade från Frivården. Verksamheten har haft 5 eventdagar med aktiviteter och teman i butiken. Försäljningen har ökat under året och kundkretsen likaså, men den stora vinsten finner vi i de 145 (85) personer som fått meningsfull sysselsättning i verksamheten. Det har serverats 6375 (4215) luncher och 9180 frukostar till deltagare inom Kalmar Stadsmission Second Hand. Utöver detta serverades påsklunch, midsommarbord och julbord till 44 (51), 56 (62) och 85 (55) volontärer och deltagare. Second Handens bilar har gjort 1430 hämtningar och 271 utkörningar under året. Prioriterade frågor inför 2013 att bättre nyttja föreliggande försäljningspotential att bättre nyttja försäljningsytan för att därigenom kunna hantera varuflödet effektivare att arbeta med verksamhetens organisation, struktur, rutiner, flöden i en växande verksamhet 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26

27 Ett varmt tack till alla våra bidragsgivare under år 2012 Enskilda personer Fonder och stiftelser Företag Kyrkor och församlingar med dess syföreningar och arbetskretsar Active Work AB Alséns Aditor AB Alarmstreet Arla Foods AB Kalmar Mejeri Arnolds Sko & Inredning Arkitektkopia Avis Sweden Barometern OT BDO Revision Blomsterlandet i Kalmar Butik Inreda Byggrådgivare Lars Bengtsson AB Charkman Citygross Clarion Collection Hotel Packhuset Colorama Kalmar Färghus Danielssons Herrmode AB Dressman En trappa upp i Kalmar AB Ernst & Young Fiesta Konditori GB-glass Hantverkskonditoriet Helénes Fruktkorg Holmgrens ICA Supermarket Stinsen IKEA Inside Jakobssons Rit & Byggservice Joachim Grusell Kallskänken AB Kalmar Bilcentrum Kalmar Energi Försäljning AB Kalmar Posten Kalmar Superbowl AB Kalmar Telesystem KANO Bygg & Akustik Kanon FM 98,6 Karossen KIFAB i Kalmar Kinnarps Interior Kalmar Knutssons Blommor KB Lenanders VÅRA VÄNFÖRETAG Kalmar kyrkliga samfällighet Kalmar kommun Organisationer och föreningar Postkodlotteriet Lindéns Blomsterhandel Lindsdals Däck & Bil Lyftcenter i Kalmar AB Maskiner Skog & Trädgård Misenti Kommunikation AB Mitt i Mellan Bistro & Cafe i Kalmar Metro Therm Molins Guld & Silver AB Mårdskog & Lindkvist Matgrossisten NCC Construction Sverige AB Nilsson & Lindblom Frukt & Grönt AB Ny-Byggarna i Färjestaden AB Nöjab OPV Peppes kök Procurator Profil Hotels Calmar Stadshotell Projektbyggaren Kalmar Slottsfjädern Läkarmottagning Slottsalléns Begravningsbyrå AB Stattin & Co Reklambyrå Ståhls Möbler Svensk Cater AB Säkra Kalmar AB Tapetverkstan Möbler & Kapell Tillinge Bygg AB Trädgårds & Fastighetsservice AB Växer i Kalmar AB XL- Bygg Lundgrens Åbergs Ölands Djur & Nöjespark Ölandsbladet Öländska bröd AB Östschakt Fastighets AB Östra Småland AB 27

28 PG: Vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

Årsredovisning CITY 2013

Årsredovisning CITY 2013 Årsredovisning CITY 2013 Innehållsförteckning Direktorn har ordet...3 Organisation...4-5 Kalmar Stadsmission Lotsen...6 Kalmar Stadsmission Handtaget...7 Kalmar Stadsmission Ateljé...8 Kalmar Stadsmission

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

Ingen är bara det du ser

Ingen är bara det du ser Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2012 1 Innehåll Nästan som ett hem Nattjouren i Malmö 4 Ingen är bara det du ser Med rätt till lika behandling 6 Äntligen hemma Logi- och stödboende i Lund

Läs mer

INNEHÅLL SKÅNE STADSMISSION FINNS TILL FÖR ALLA

INNEHÅLL SKÅNE STADSMISSION FINNS TILL FÖR ALLA STIFTELSEN SKÅNE STADSMISSIONS ÅRSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL SKÅNE STADSMISSION FINNS TILL FÖR ALLA Förord 3 Social verksamhet Unga Forum 4 Trygga Boenden 5 Café David i Malmö och Kristianstad 6 Nattjouren

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse och ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Lotta Säfström - Långsiktighet ger resultat 3 Stadsmissionen 2012 Ett axplock 4 Psykosocialt- och ekonomiskt stöd 6 Kollo för alla/ungdomsfält 7 Samtal

Läs mer

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 8Kvinnoboende Stadsmissionens stödboende 9 Logi och stödboende i Lund 10 11 Nattjouren akuthärbärgen 12 13 Stadsmissionshälsan 14

Läs mer

Direktors kommentar. Samariterhemmets vård av yngre och äldre med demens är väl inarbetad och utvecklas väl. Ebbagårdens

Direktors kommentar. Samariterhemmets vård av yngre och äldre med demens är väl inarbetad och utvecklas väl. Ebbagårdens DIAKONISTIFTELSEN SAMARITERHEMMET Årskrönika 2010 Årskrönika 2010 Diakonistiftelsen Samariterhemmet avger här redogörelse för år 2010. Vi hoppas att den skall ge information om stiftelsens arbete och utveckling

Läs mer

FÖR PRIVATPERSONER FÖR FÖRETAG Ersta diakoni 2013

FÖR PRIVATPERSONER FÖR FÖRETAG Ersta diakoni 2013 013 Årsredovisning Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Bilder omslag: Ebbe och Seija arbetar på Erstabacken, Ersta diakonis vårdboende för svårt sjuka hemlösa. Anna arbetar

Läs mer

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 det 153:e året. Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 1 INNEHÅLL ett växande förtroende. Ett växande förtroende 1 Stadsmissionen i samhället 2 Verksamhetsområden: Barn/Ungdom 6 Utbildning 10 Hemlöshet

Läs mer

STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX

STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX XXX STADSMISSIONEN LORUM IPSUM År År År År År År År År År Årsr sr sr sr sr sr sr sr sred ed ed ed ed ed ed ed ed ed edov ov ov ov ov ov ov ov ov ovis is is is is is is is isni ni ni ni ni ni ni ni ning

Läs mer

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Produktion:Goodybag, Garbergs, Bilbao. Fotograf: Björn Rasmussen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Organisationsnummer 802003-1954. SOCIALA FÖRETAG Second hand. Upplands Väsby UTBILDNING. UTBILDNING Vuxenutbildning

ÅRSREDOVISNING 2013. Organisationsnummer 802003-1954. SOCIALA FÖRETAG Second hand. Upplands Väsby UTBILDNING. UTBILDNING Vuxenutbildning SOCIAL VERKSAMHET Barn och unga SOCIALA FÖRETAG Arbete & Sysselsättning Brandbergen café o lokalvård VOLONTÄRDRIVEN VERKSAMHET SOCIALA FÖRETAG Second hand Informationsbutiken PLATTAN REMAKE unga för Träningsboende

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet 2010 Året som gick med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet Innehåll Förord 4 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats 5 Växtplats för själen 6 Dop och konfirmation 6 Från rock till barock 6

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3.

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3. Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3 2010 i korthet 4 Direktorn har ordet 6 Social verksamhet;

Läs mer

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION ÅRSREDOVISNING Möten i ögonhöjd skapar rum för förändring och överbryggar utanförskap. 2014 2 I ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR 857202-5974 3 4 6 12 16

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna.

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. 1 Förord Att ha ett arbete är ofta en viktig del i människors liv. Genom ett arbete får man till exempel möjlighet att känna delaktighet i

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN 1/2010 2 GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2010 Vem ska

Läs mer

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN 1/2010 2 GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2010 Vem ska

Läs mer

Blomsterfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning

Blomsterfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning Blomsterfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Blomsterfonden i korthet / Innehåll Blomsterfondens grundtanke är mycket enkel: Hem och vård åt äldre på trygg ideell grund Seniorboende 60+

Läs mer

Verksamhetsberättelse. årsredovisning

Verksamhetsberättelse. årsredovisning Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Förord...3 Året som gått...4 Råd och stöd...6 LSS-verksamhet... 11 Gymnasieskolan Futurum... 12 Opinion, information och samverkan....

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011

Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011 Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011 Innehåll Fakta om Friends 5 8 Verksamhetsberättelse 9 17 Förvaltningsberättelse 18 19 Resultat- och Balansräkning 20 22 Noter 23 29 Revisionsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för minna, Göteborg,

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för minna, Göteborg, 1(8) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för minna, Göteborg, Verksamhetsåret 2013. Styrelsen för Stiftelsen minna, Göteborg org.nr 857205-7456 överlämnar härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013. Styrelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning år 2012. Hela Människan, 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning år 2012. Hela Människan, 2013 Innehåll Hela Människan - hela livet...sid 3 Från ord till handling...sid 4 Huvudmän...Sid 5 Omvärldsanalys...Sid 6 Riksenheten under 2012...Sid 6 Arbete inom missbruksområdet...sid 8 Arbete med att förebygga

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer