Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke"

Transkript

1 Norisk Nr oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs Riksförbu Brschförbu s 1961 orisk bilåtrviig bå 1 Blå= PMS 286 Gul= PMS Yllow Grö= PMS 376 Blå= C 100 M 66 Gul= Y 100 Grö=C 50 Y 100 KSFÖRBUND ISVERIGES BILÅTERVINNARES R

2 Blå= PMS 286 Gul= PMS Yllow Grö= PMS 376 Blå= C 100 M 66 Gul= Y 100 Grö=C 50 Y 100 ISVERIGES BILÅTERVINNARES R Först i Stockholm m Dirct Gr Prts Grti på bgg billr KSFÖRBUND Ihåll 7 ummr Lr 5 NORDISK BILÅTERVINNING är org försbr, Svrigs Bilåtrvirs Riksförbu Krlväg 14 A s Stockholm tlfo Rg r: Ti går fort är m hr myckt tt gör Frå svsk horisot AllbillAr i Huig Ab är först bilmotrr i Stockholm tt rbju irct gr Prts grti på bgg billr. grti gällr för mkisk lr som xmplvis motorr, växllåor och lktroikkompotr och t ibär stor trygght för ig som köpr. grti rsättr flktig billr och kostr för i- och urmotrig v ss. Köp r billr hos oss och vi tr svr gom hl köpt. För fullstäig grtivillkor s vi är isocrtifira 9001 & Asvrig utgivr Michl Abrhm, SBR tlfo: Rktör Agt Trägårh tlfo: Aosr Chrlott Blomflt tlfo Prumrtio Eklst prumrrr u på NBÅ gom tt fx llr mjl i bställig m i uppgiftr. Dt går äv br tt rig. Prist är 260 SEK pr år iklusiv moms. Prouktio Norrköpigs Tryckri AB Liöväg 65 s Norrköpig tlfo fx Copyright SBR 2008 Tryck Norrköpigs Tryckri AB Tiig trycks på Svmärkt pppr. Tiig NBÅ Norisk bilåtrviig utkommr m fm ummr pr år. Upplg är c x pr utgåv. Citr oss gär m glöm it tt g käll Succé för kvilig ätvrkt - ig 7 Alis kmp för so 8 Så får u strkt prsoligt vrumärk 10 Gmsm utbilig för SBR och MRF - vist för ll 12 MRF: Dt är viktigt tt vi vär bgg lr i skrprtior 18 Europs morst frgmtrig 20 Frggr kollr upp hur lg om pyrotkik ftrlvs 22 DNA-märkig v ktlystorr stoppr tjuv 24 Åls gjo årts bäst TV-rklm 26 BilRturs mlmmr slippr mtrilrpportrig 28 Kommur positiv till SBR:s brv 30 Aktullt frå St I blickpukt 14 Här blir skrotbilr till y råvr Nytt frå Norg, Dmrk och Egr Hökärrsväg Huig Tlfo: Svrigs Bilåtrvirs Riksförbu är mlm i: Automotiv Rcyclrs Associtio EGARA Europ Group of Automotiv Rcyclig Associtios Näst ummr Näst ummr, 1/2014 v Norisk Bilåtrviig kommr 17 fbruri. Sist mtrilg för osr är 27 juri. Dt gällr tt bygg tt vru märk som m mäktr m. Pi Stsso si 8 31 Lr Norg 32 Klhim motrr y bilr 34 Vålsm br hos Brör Loo 36 Dmrk: 50-årsjubilum 38 Egr-ytt 2 bå orisk bilåtrviig orisk bilåtrviig bå 3

3 Lr Ti går fort är m hr myckt tt gör Michl Abrhm FÖRBUNDSDIREKTÖR Nors störst lvrtör v bgg billr Nors störst lvrtör v bgg billr Dt är u tt år s vi bytt m till Svrigs Bilåtrvirs Riksförbu och tt vi jobbr m åtrviig hr og ig misst. Vi hr tt lågsiktigt projkt tillsmms m Chlmrs som rullr på, som i ll hr kut läs om i tiig ur årt. Dt kvilig ätvrkt hr utvcklts och v jg hör är t myckt uppskttt och gr ll som ärvrr positiv ijktio v bå kuskp och iititivförmåg tt våg mr. Som ig förhoppigsvis hr kut miss är t så tt vi frå och m 2014 brt hr mlmmr som är miljö- och kvlittscrtifir, tt bslut som i mlmmr ll hr stått upp för och ur låg ti hr vlt h. Nu är t gomfört. Allt för tt lågsiktigt skp brsch och brschorgistio som m tylig iriktig jobbr för tt kokurrslgstiftig skll gäll för ll, ovstt om m bfir sig i orr Norrl llr lägst r i sör Svrig. Vi kommr i och m tt tt ku jobb hårr m ll till bus stå ml för tt som brivr bilskrotig ut tt uppfyll rglvrk som fis skll sys i sömmr. Dt krävs lågsiktight och tt iustrillt täk för tt jobb m åtrviig så tt t blir lösmt. Vi sr r ig utifrå projkt vi hr tillsmms m Chlmrs och KTH hur m k htr t y mtril som kommr. Vår förhoppig är tt tt gr y möjlightr och br miljövär, bå i fråg om positiv miljöpåvrk och ök rsurstillgåg, m t är äv chs till tt säkr jobb iför morgog. Dt m tiigr kll vfll, k för morgog bli rsurstillgåg som gr rsättig iställt för utgift. Dt är ärför viktigt tt som jobbr m si vrksmhtr utifrå tt 4 bå orisk bilåtrviig Vår ståpukt är tt sriös htrig v motrigsbil sk lö sig. M t mr vi tt rglvrk som fis sk ftrlvs. lågsiktigt prspktiv också får skrotbil till si vrksmht, så tt m får volym som bhövs för tt klr ivstrigr som krävs. Att skr påvrkr oss på olik sätt mför också tt vi måst fi olik typr v lösigr, l ksk mr komplx ä r. Ur t gåg årt hr måg skr lgts på plts. För tt stärk go utvcklig som vi ur år skpt m motorbrsch, hr vi för först gåg ågosi jobbt frm gmsm utbilig m MRF som går frå Lulå i orr till Lu i Sör. Där bå vrkstär, försäkrigsbolg och bilåtrvir fis på plts för tt få hör tt bgg föräl rsrvlr, som i m stor omsorg tstr och motrr, k hjälp vrkstär tt rbju värpss rprtior till bilägr. Dt gör t möjligt för vrkstär tt ök si bläggig smtiigt som bilägr får lägr rprtioskost och försäkrigsbolg får lägr skkostr som säkrställr tt försäkrigsprmi it bhövr höjs på gru v yr skrprtior. Att vi tillsmms m MRF jobbt frm tt brschrglvrk gäll lvrs v bgg rsrvlr m grti, ts mot myckt positivt frå bå vrkstär och försäkrigsbolg. Projktt är rprtio v plst frå motrigsbil lgt i fokus, tillsmm m motorbrsch och försäkrigsbrsch, hr vist sig vr så frmgågsrikt tt ss plsttljr frå motrigsbil hr kut åtrförs vi Bilplsttkik till skvrkstär, så tt bå miljö skos och kostr för skrprtior k hålls r, tylig vivi lösig. Dtt hr u övrgått till prouktio. Norisk Bilåtrviig (NBÅ) kommr ur komm år tt fortsätt utvckls till tt ä mr rovis miljösmrt åtgärr som vi iom brsch gör, för tt motrigsbil sk vr tillgåg och it blstig för miljö. Vi vt ll tt mor bil kommr tt utvckls m mr mtril som it brt är mtll. Vi bör ärför s övr v som krävs för tt möt frmti som mor bilr för m sig. Vår ståpukt är tt sriös htrig v motrigsbil sk lö sig, och m t mr vi tt rglvrk som fis skll ftrlvs v smtlig som jobbr m skrotbilr ovstt hur måg bilr m htrr. Tyvärr sr vi tt t fis stor skillr i hur tt ftrlvs och hur t följs upp v tillsysmyightr. D iriktig och åtgärr förbut hr gjort hititills är tt t skll vr lösmt tt följ lgr och krv som rglrr htrig v skrotbil. Vi sr frm mot tt br smrbt m myightr, försäkrigsbolg, biltillvrkr och motorbrsch ur 2014 också. Gott Nytt År! KOM IHÅG: Årsmöt i Stockholm mrs billr på lgr ig! Tlfoförsäljig öpp måg-torsg 7-20, frg 7-17 Tlfoförsäljig öpp måg-frg 7-18 Hmor Hmor Tlfo: Tlfo: Fx: Fx: Öppt i butik: Öppt Må i - butik: Fr: 7:00-17:00 Må Lör: - Fr: 10:007:00-13:00-17:45 Krväg 7 Krväg Hmor Hmor 5 bå NORDISK BILÅTERVINNING billr Stockholm Stockholm Tlfo: Tlfo: Fx: Fx: Öppt i butik: Öppt Må - Fr: i butik: 7:00-16:30 Må - Fr: 7:00-16:00 Gml Tulligväg 6 Gml Tulligväg Huig Huig Växjö Tlfo: Växjö Fx: Tlfo: Fx: Öppt i butik: Må Öppt - Fr: i butik: 7:00-17:00 Må - Fr: 7:00-17:00 Ljuglsgt Ljuglsgt 46 Växjö Växjö NORDISK BILÅTERVINNING bå 5 orisk bilåtrviig bå 5

4 Kvilig ätvrkt Kvilig ätvrkt SUCCÉ ig SBR:s kvilig ätvrk bjös på ispirr förläsigr som lock frm bå skrtt och tårr. All vr övrs om tt Cri Hgström- Kihlbrg hr gjort t ig. Ho hr åtrig lyckts t frm tt progrm som fick ltgr tt åk hm lit klokr och myckt glr ä är kom. All m käsl v tt llt är möjligt. Kviokrft är är som bäst. Dt är it lätt tt upprp succé. Eftr två myckt uppsktt träffr vr förvätigr skyhög. M Cri Hgström-Kihlbrg, som rgit igåg ätvrkt, lycks ifri m m råg. Dt märks tt ho brir för SBR:s kvilig ätvrk. Ho läggr r myckt bå ti och pgr på tt sätt ihop tt itrsst och omväxl progrm till vrj y träff. Jg vill tck vår sposorr som gör t möjligt för oss tt träffs och t i spä förläsr, sägr ho själv. D här gåg hr Yllotr, Brg & Ström och MärksDmo sposrt. Närmr 25 tjjr i ll ålrr frå SBR:s mlmsförtg smls i förbuts loklr på Krlväg i Stockholm. Äv t orsk förbut och BilSw fs rprstr. Dltgr kom i m stor l på läppr och förvät i blick. Eftr två tiigr träffr börjr kä vrr riktigt br. Nätvrkt växr lit för vrj gåg och y ltgr hälss välkom och kommr sbbt i i gmskp. Dt här vr jättkul, kosttrr Christi Nilm frå Solltu Bilmotrig, som vr m på träff för först gåg. Dt är it br ltgr själv som hr gläj v tt träffs och byt rfrhtr. I slutä är t förtg som tjär mst på t, sägr Cri Hgström-Kihlbrg. Förutom tt lyss på förläsigr fick ltgr prov på viprovig ur lig v vixprt Lis Mitrovic. I provig igick tt blitst, är t gäll tt giss prisklss och l på tr olik vir. Kväll vslut m mig på itlisk rsturg Tr Sti och show Priscill öks rottig på Göt Ljo. E frtfyll och färgsprk show m myckt br musik. Ali kämp g och tt för so Ali Frill fick ltgr i SBR:s kvilig ätvrk tt bå skrtt och gråt. M humor och myckt självists brätt ho om si kmp för tt få so rogfri. Ur fm år kämp ho g och tt. M rogbrot h självklrt börjt lågt tiigr. Dt röjr i m märkr ågot. Drogr luktr ju it. Alis so hr ADHD och börj självmicir för tt få tyst på surrt i i huvut. M ig försto vilk problm h brotts m. Allr mist skol. Om ågo h förstått h h it bhövt t tblttr för tt öv ågst. R som 12-årig h h si först fyll. Hs ppp är lkoholist och jg hr lärt mig hur stort rvt är. Om förälr är lkoholist löpr m 70 procts högr risk tt bli rogbro. D som it hr ågo som slåss för sig hr it chs i systmt. M måst slåss för llt. So börj rök på. S sklr t, brätt Ali. H vr ju hlt klt tt offr för si gr. Dt hä tt h kom hm brfot på tt. Skor h h sålt för hurlpp för tt ku köp tbltt. Systrs smyck försv liksom silvrbstick. H stl llt som ku säljs för tt få pgr till rogr. Alis liv vr kmp, iställt för tt få hjälp vr ho tvug tt slåss för so mot skol, socilrbtr och läkr. D som it hr ågo som slåss för sig hr it chs i systmt. M måst slåss för llt. Ur här ti träff Ali si uvr m. Ho vr ykär och skull få y fmilj tt fugr. Dssutom är ho g småförtgr och vr tvug tt sköt förtgt. Hur t ä vrit på tt, så vr jg llti på plts i ffär klock sju på morgo, brätt ho. Äv tt är so hittts mvtslös och fick hjärtstopp på kut. E tt bl måg r orolig ättr. Dt hä ågot äst vrj tt. När so hm på bhligshm ku Ali ätlig s ut. Tro ho. Jg fick lär mig tt t it fis ågr r bhligshm i hl Svrig. Som m ll bro hjälpr igtig så läg som är rbb it själv vill få hjälp. Till slut kom Alis so it. M måst t sitt gt svr för tt bli frisk. I g hr so vrit rogfri i tt år. H är 26 år och tckr si mmm för tt h lvr. Nylig blv h itrvju i lokltiig oymt och s å bl t tt jg sittr här i g är mi mmms förtjäst. Ig läms obrör v Alis brättls. Åhörr skrtt och grät om vrtt. Och kom m frågor. Nu vill Ali å ut till skolor, ugomr och r förälrr. Jg vill brätt för tt hjälp och vr r. Dt vill äv mi so så småigom är h kär sig ro. Jg tror tt ugomr lyssr mr är t kommr ug kill och brättr, ä är Boss 57 år står och prtr om hur frligt t är m rogr. Agt Trägårh 6 bå orisk bilåtrviig orisk bilåtrviig bå 7

5 Kvilig ätvrkt Så stärkr u itt prsolig vrumärk Vi hr ll tt prsoligt vrumärk, tig vi vill llr it. M k lrig lur sig till tt vrumärk, förklr Pi Stsso för SBR:s kvilig ätvrk. Dt lysr llti igom om m it är ärlig. Mitt prsolig rykt är mi främst tillgåg. Or är Richr Brsos, glsk trprör som bl t grut kocr Virgis. M t prsolig ryktt är it br viktigt för förtgslr i multitioll bolg. Dt är lik viktigt för ågo som rivr tt msförtg i Mjölby llr som jobbr som lärr i Hpr. V sägr folk gtlig om ig bkom i rygg? När u it själv hör. Dt sägr är itt prsolig vrumärk, sägr Pi Stsso. Vi hr ll tt Dt prsolig vrumärkt hlr om ärlight rkt igom. Om m är skithög är t bättr tt vr tylig m t ä tt försök g flsk bil v sig själv. prsoligt vrumärk. Dt k vr skr som tt vi llti kommr för st llr llti är klä i svrt. Ditt prsolig rykt byggr itt vrumärk. Pi Stsso rbtr som trprörsoch lrskpscoch. Ho rivr Amzig Lrs tillsmms m fm kollgor. D jobbr m lrutvcklig och hjälpr iivir och gruppr tt t si iér, römmr och visior till kokrt rsultt. D rivr också tt ffärsutvckligsprogrm som htr CORE, som riktr sig till kvilig trprörr som vill fokusr på t prsolig lrskpt. Kort sgt är Pi proffs på prsolig vrumärk. Ho brättr tt t prsolig vrumärkt bstår v tr olik lr: Ititt vm är jg? Profil Vm vill jg vr? Img Hur uppftts jg v r? Pi mr tt ll bör fråg sig v gör mig spcill?, vilk är mi styrkor?, är kommr jg bäst till mi rätt? och är kommr jg sämst till mi rätt?. Dt är spä tt möt sig själv och upptäck om m är ågo som m själv skull vilj häg m. D som lycks m si prsolig vrumärk hr ll ågotig gmsmt. Ärlight och substs. D prtr om t som är viktigt för m. Dt prsolig vrumärkt hlr om ärlight rkt igom. Om m är skithög är t bättr tt vr tylig m t ä tt försök g flsk bil v sig själv. Tigr Woos är tt xmpl på ågo som it ku lv upp till bil v sig själv. Dt gällr tt bygg tt vrumärk som m mäktr m. Pi brättr histori om Swish Hsbs. Förtgt som hr morisrt gml hrlig träskor och gjort succé i hl värl. På hmsi k m läs om hur grur Emy Blixt hitt 300 pr träskor frå 70-tlt i källr till gmml träskofbrik. Ho köpt hl lgrt och sål träskor privt. Ur ti kom ho på tt ho skull strt förtg och föräl ié. Affärsié gick ut på tt bygg proukt krig histori om Ait, som vr coolst mmm i Bskmöll och som h 300 pr pltåträskor i olik färgr. I g omsättr förtgt 50 miljor kroor och tillvrkr 100 olik mollr. Dt är tt xtrmt tyligt kocpt m hög kvlitt och tt miljötäk. Och t fis histori som hr gtt m miljor i pr. Vi bhövr ll täk på v som är vår histori, om t fis skr som hägr ihop. V är jg br på, v är mi isch, v k jg tillför? Histori, kocpt och strtgi är ycklfktorr äv är vi skpr tt prsoligt vrumärk. Vrför är t å så viktigt tt h tt strkt vrumärk? M vill ju vr som kommr upp på tio-i-topp list är ågo sk gör tt vl, tig t gällr prouktr, kur, rltior llr rkrytrig. Pi brättr tt ugfär 90 proct v vår köp och bslut ftts utifrå rkommtior. Därför är t hög ti tt bli mr mvt om v m sär ut. I g spris rykt myckt sbbr ä förr. Vi går frå tritioll mrksförig till så kll virusmrksförig, t vill säg mrksförig på till xmpl fcbook, twittr och liki. Mr ä ågosi tiigr gällr t tt ku lyft frm styrk i sitt prsolig vrumärk. Vi får hl ti hör tt vi sk jobb på t vi it är br på. Vrför? Vrför it iställt utvckl t vi är br på. Välj smlr väg och bli riktigt, riktigt br på t vi gör. Mästrlig. Agt Trägårh Miss it årts viktigst gr för frmtis srvicmrk. Automäss är Nors störst mötsplts för foros- och vrkstsbrschs srvicmrk och u äu brr m utställr äv iom tug foro, plåt och lck. På Automäss möts äck-, forosvrkstär, bil- och lstbilshl, grlgtr, rsrvlsistributörr och utrustr för foros vrkstär. Här hittr u yhtr, trr, kofrsr, lvrtörr och iér som gr ispirtio till i vrksmht. Rust ig för fyr itsiv och lösmm gr så ss vi i Götborg! Hämt itt kostsfri trékort på NORDENS STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR FORDONS- Och verkstadsbranschens EFTERMARkNAD juri Svsk Mäss, Götborg 8 bå orisk bilåtrviig

6 Gmsm utbilig för MRF och SBR Gmsm utbilig för mlmmr i MRF och SBR Hl brsch vir på bgg billr Att ök väig v bgg billr i skrprtior är tt vi kocpt för hl brsch. Dt mr Bgt Öbrg och Ars Klig, som just u lr MRF:s och SBR:s gmsmm utbilig i kvlittslist och lcktilist. D här g på Scic i Uppls Väsby skrivs histori. Prcis som på övrig 18 utbiligspltsr vi totlt 29 olik tillfäll. Dt är först gåg som bå brschförbu orr gmsm utbilig, sägr Bgt Öbrg. Utbilig vär sig till försäkrigsbolg, skvrkstär, bilförtg, lckvrkstär och bilåtrvir. Förlr m gmsm utbilig visr sig sbbt är iskussior krig vät v bgg lr tr frt. Erfrhtr hos vrkstär på plts vrirr. Vi hr br br rfrht, sägr Ptr Törqvist på Märst Bilriktig. Allt fugrr hur fit som hlst. Vi hlr mst v Kugsår och Atrcco. Killr är är jättuktig och skickr br br lr. Jg hr vrit i brsch i hl mitt vux liv och tr är tt t br blir bättr och bättr är t gällr bgg lr. Ar hr it lik br rfrht. Bgt Öbrg och Ars Klig rovisr ursökig som visr vrför vrkstär ibl är tvksmm till tt vä bgg lr i si skrprtior. Vrkstär är orolig för: Vrir kvlitt Rost Att lr it är rgjor Bgt Öbrg, Ars Klig, Michl Abrhm, VD i SBR, Cri Hgström- Kihlbrg, vic orför i SBR och Mthis Erikso frå Sörströms Motorvrkst i Susvll. Låg svrstir Osäkrt strttum Att motrr it sökr lr hos kollgor Fl lvrsg Fl rtikl Olik grtivillkor. M täk om vrkstär visst vilk kvlitt lr hr, tt t it är ågo rost, tt lr är rgjor och tt får svr sbbt, sägr Bgt Öbrg. Och tt motrr sökr lr hos r motrr om it hr m själv, tt vrkstär får tt säkrt lvrstum och tt ll motrigr hr smm grtivillkor. Självklrt skull å köp flr bgg lr. D y kvlittslist hr r löst tt v problm. D ihållr fyr olik klssr, som klrt och tyligt bskrivr rsrvlrs skick. Ur utbilig får ll ortlig gomgåg v kvlittslist. Något som ltgr frå vrkstär uppskttr och tyckr är viktigt. Motorbrsch står hlt bkom kvlittslist och y klssig, sägr Ars Klig och Bgt Öbrg. MRF står också bkom gmsmm grti som r fis, Dirct Billsförsäkrig. D gällr för lr som är högst 15 år gml llr hr gått i högst mil. E suvrä grti, sägr Ars Klig. Motorbrsch k it htr olik grtir, t måst fis htlig. Dt rolig är tt vi ur här utbilig hör motrr säg vi måst h. Här hör tt vrkstär vill h htslösig. Bgt Öbrg skjutr i: Om jg vor vrkst skull jg självklrt br hl v ågo som hr grti. All som går utbilig får iformtiosfolr om bå kvlittslist och brschgmsmm grti. Ars Klig hr låg rfrht Bgt Öbrg påpkr tt ll tjär på tt ökt vä v bgg lr. Bgt Sköl, Sr Dzly och Ptr Wrr frå Solltu Bilmotrig. Ett ökt vä v bgg lr kommr tt l till flr rprtior och å kommr äv ylsförsäljig tt ök. E typisk wi-wi situtio. Ur utbilig får ltgr också lär sig y lcktilist. Dt är br kuskp äv för motrigr tt vt hur m bräkr rprtiosti för olik skor. Ur sst år hr skrprtiostimmr miskt. Försäkrigsbolg lösr i flr bilr ä tiigr. Dt är för tt y rsrvlr kostr för myckt, sägr Ars Klig. Bå Bgt Öbrg och Ars Klig, som bå hr låg rfrht v utbiligsfrågor iom försäkrigs- och motorbrsch, rr prllllr till t frmgågsrik projktt m tt rprr plst som rogs igåg på 1980-tlt och som rsultr i MRF Bilplsttkik, som i g är värlsl är t gällr tt rprr plst. Projktt hr s strt tillfört rprtior för övr två miljrr kroor till vrkstsbrsch. Vrj år görs t plstrprtior för 250 miljor kroor. Dt btyr fm miljor i vck. Rprtior hr äv skpt sysslsättig för cirk 250 prsor. Att vä mr bgg lr i rprtior kommr tt påvrk mr ä v plstrprtior hr gjort, sägr Ars Klig. Vi väljr själv v som här frmåt. Atig sittr vi och tittr på som i övrig orisk lär. Ellr så ggrr vi oss och sr till tt ll lokl ktörr tr till sig vät v bgg lr på smm positiv sätt som tgit till sig plstprojktt. Brsch måst hjälps åt m tt gmsmt kostruktivt rbt. Bgt Öbrg påpkr tt tt ökt vä v bgg lr kommr tt l till flr rprtior och å kommr äv ylsförsäljig tt ök. Dt är typisk wi-wi situtio. Agt Trägårh 10 bå orisk bilåtrviig orisk bilåtrviig bå 11

7 Gmsm utbilig för MRF och SBR MRF:s VD Pr Johsso: Dt är viktigt tt vi vär bgg lr i skrprtior All ibl prtr välkomr gmsmm utbilig. Dt är tt utmärkt tillfäll tt iskutr hur vi sk htr skrprtior, sägr MRF:s VD Pr Johsso. Dt hr läg fuits tt motstå hos vrkstär tt vä bgg lr i si rprtior. Nu börjr t vä. Dt är viktigt tt vi vär bgg lr ur flr spktr, sägr Pr Johsso. Dls för tt klr åtrviigsmålt och ls för tt t fis bilr som it tål kost för y lr. Om rprtio blir för yr skrots bil och t är ålig koomi för ll ibl prtr. D y kvlittslist sk klrt och tyligt tl om vilk kvlitt lr hållr. A+ är till xmpl högst kvlitt ut ågr märkigr. Dt är br, m t måst också fis br grti kut till lr, sägr Pr Johsso. Vi tyckr tt grtir måst smors bättr. Vrkstsbrsch k it ccptr olik grtir. Vi måst hlt klt h grti för tt vår mlmmr går skslös. All bgg lr måst h grti i ivå m som vi gr vår kur. Om t fis riskr m tt Pr Johsso, VD för MRF. köp bggt så köpr it vrkstsbrsch bggt. MRF och SBR hr tillsmms tgit frm rglvrkt som liggr till gru för Dirct Billsgrti. Extr skrglrig säkrställr tt grti htrs lik ovstt gogrfiskt områ llr vilk motrig som sålt. Dt gör tt t är grti som brsch hr ställt sig bkom. M grti måst äv gäll plåttljr, sägr Pr Johsso. Försäkrigsbolg sr positivt på tt brsch iskutrr vät v bgg lr. Dt är br tt MRF bjuit i motrr, sägr Roi Liström, som är upphligssvrig på Läsförsäkrigr i Uppsl. Vi är ll miljöcrtifir förtg som jobbr m försäkrigsskor. Dt visr tt vi är m på smm plhlv. Nu är vrkstär får färr timmr gällr t tt hitt y vägr för tt rä flr bilr. Dt krävr tt mr ktivt rbt frå vrkstärs si. Roi Liström sr tt vät v bgg lr i skrprtior skt m säkrt ökr. Dt är viktigt tt gör t så klt som möjligt för vrkstär tt köp bgg lr, sägr h. Att ku sök lr irkt i Cbs hr vrit tt viktigt vrktyg. Kvlitt sk llti vr A+. Dålig kvlitt skpr problm. Om motrr lvrrr A-kvlitt, tror jg tt vät v bgg lr kommr tt ök. D v SBR:s mlmmr som hittills gått utbilig hr vrit öj, äv om ågr h förvätt sig mr oggr gomgåg v kvlittslist. Jg tyckr tt kurs vr br, sägr Gör Högbrg på Häggs Bilmotrig. M jg h ksk förvätt mig tt vi skull gå igom kvlittslist lit mr i tlj. E så förjup kurs kommr ur 2014, sägr SBR:s VD Michl Abrhm. På här utbilig liggr fokus på tt försök få försäkrigsbolg och vrkstär tt förstå tt bgg lr hållr hög kvlitt så tt vär mr bgg lr i si skrprtior. Michl Abrhm brömmr kurslr. Bgt och Ars gör tt ftstiskt jobb. D gr sklig och viktig iformtio. D här kurs visr tt vi är l v motorbrsch, vilkt vr tt v mi mål är jg tillträ mi tjäst Vi hr kommit i i firummt. Nu är t upp till oss tt vis tt vi hör hmm här gom tt gör rätt, täk rätt och lvrr rätt. Agt Trägårh Avgsslgvior m slg och vgsmustyck. Frå 8 200:- + moms. Äv vgsslg i olik imsior och lägr. Utbilig om Utomtlåor uppsktt kurs för ll bilmkikr! Erbju Ikotc mobillyft Lyftkpcitt kg Erbju pris: :- + moms Ikotc lyftkpcitt kg Art r 1151-MK6-1 Erbju pris: :- + moms Vi hr VTN billyftr Norlift billyftr Groh billyftr s mr på Bromsskivsvrv för svrvig v bromsskiv på plts ut tt t v skiv. Suvrä svrv till flst bilmärk. Br m tillbhör, utomtsvrvig. Art r Itrouktiospris: :- + moms Blockycklsts 6-32 mm 985:- + moms Art r Obgräs tis grti y och rovr växllåor, motorr och topplock! 29 okt GötborG 31 okt MlMö 12 Nov lulå 13 Nov umå 14 Nov SuNSvll 26 Nov StockholM JN SthlM Sy 30 JN örbro 8 pril GötborG 10 pril MlMö 13 MJ SthlM Nor mäl ig u! llr rig Hos oss fir Ni Vly Istgobl billyftr och rsrvlr. Tigrsåg luftriv 6 500:- + moms Art r 78-SF-13V Eg gturr och import irkt frå tillvrkr Åtrförsäljr kotkt oss för mr ifo. Vrkstär fir i it prouktr hos i lokl rsrvlsbutik, kotkt oss irkt! Vi hr u två olik skivbromssvrvr som väs på plts v forot. Itruuktiospris: :- + moms Art r Scivi SCTT öj vrkstskur i Nor s 1983! Vrbrgsv. 416, Fjärås A 190x130_NB_ i bå orisk bilåtrviig orisk bilåtrviig bå 13

8 Rportg St Rcyclig i Hllsthmmr Här blir gml skrotbilr till y råvr Här på St Rcycligs filil i Hllsthmmr blir gml skrotbilr till y råvr för till xmpl stålvrk och gjutrir gom vcr frgmtrigsprocss. E l v sortrig skr fortfr för h. Dt är ärför viktigt tt ll krockkur hr torts. E irbg som smällr på bt k bli förö för prsol. St Rcyclig i Hllsthmmr tr mot to skrot vrj år. Vrj g rullr mll 70 och 80 lstbilr fullst m skrot i på filil. Äv Sts gt tåg rullr i m cotirr. Här åtrvis ll typr v mtril. Aläggig är uppl i olik sktior för olik åtrviigsmtril. Stor blr m prss skrotbilr står stpl på tt ställ. På tt t liggr vitvror som kylskåp, frysr, spisr och iskmskir. Rt skrot sortrs för sig. Störr lr v jär- llr mtllskrot, som bilr, måst mls r i mir bitr, frgmtrs, It mr ä mll tr och fm proct hmr på poi. För br ågr år s hm 25 proct är. i k åtrvis. I g åtrvir vi t mst mtrilt, sägr Rolf Lrsso, fililchf på St Rcyclig i Hllsthmmr. Dt är it mr ä mll tr och fm proct som hmr på poi. För br ågr år s hm 25 proct är. Rolf Lrsso, fililchf på St Rcyclig i Hllsthmmr, hr jobbt läg i brsch och hr huit s otrolig utvcklig v miljömvtt St Rcyclig AB stsr myckt pgr på forskig. Tkik och procssr utvckls hl ti för tt så lit mtril som möjligt sk bhöv läggs på poi. Dt är t som förtgt kllr iovtiv åtrviig. När bilr och t grovt skrot mls sör och sortrs uppstår fluff, vfllsrst som i ll tir lgts på poi. St Rcyclig hr utvcklt g procss är viss plstr och gummi m mr k igå i bräslmix iställt. På så sätt k till xmpl gml bilitriörr och rttr fugr som bräsl för cmtugr llr väs till uppvärmig v bostär iställt för tt läggs på poi. Om ll fluff i Europ togs tillvr skull rgivärt motsvr miljo kubikmtr olj. Dt är tillräckligt för tt värm upp småhus vrj år. Dt fis flr xmpl på y mtor som utvcklts v St. Plst i torr och lktroik ihållr oft bromr flmskysml för tt misk risk för övrhttig och br. St Tchoworl hr utvcklt uik mto som skiljr stor mägr r plst frå bromr plst, vilkt gör t möjligt tt åtrvi mr plst. Av t vfll som St Rcyclig i Hllsthmmr tr mot, kommr 35 proct frå kommur, 35 proct frå övrig iustrir och 30 proct frå bilåtrviigsbrsch. Själv frgmtrigsprocss sortrr och rr skrott så tt t kommr ut i fyr olik frktior: jär, bl mtllr, r vfllsfrktio och fluff. På låg trsportb åkr skrott i i stor hmmrkvr som rotrr m ugfär 500 vrv pr miut. Där ls t upp i kytävsstor bitr och åkr vir i procss. Dt hlr å om jär, lumiium och koppr smt bl frktio NF, No Frrous, t vill säg ick mgtisk 14 bå orisk bilåtrviig orisk bilåtrviig bå 15

9 Rportg St Rcyclig i Hllsthmmr mtllr. Här fis äv SLF, shr light frctios, lltså fluff. Och fis, tt fikorigt mtril bstå v spår frå r frktior smt grus och orgiskt mtril. E stor fläkt sugr upp lättr frktior, frmförllt SLF och fis. Två rotr mgtr skiljr ut järt frå r mtllr. Lägr bk sikts t lättr mtrilt i olik storlkr. I järt är hlt utsortrt görs sist mull sortrig för tt t h om t som mgtr misst. Två virvlvismgtr plockr ut lättr mtllr som v misstg hmt i SLF-mtrilt. Om krockku hmr i smält hos stålvrk blir t ktstrof. Järt svrr för 70 proct v mtrilt i frgmtrigsläggig och k väs irkt i stålvrks ugr. Fis fugrr som kostruktiosmtril och SLF väs lltså som bräsl. Frktior m ick mgtisk mtllr, NF, går vir i htrig. I Hlmst, är v St Rcycligs frgmtrigr fis, hr m yttrligr tt stg i procss, är mtrilt går igom b som gom olik sitt får viss mtril tt sjuk och r tt st kvr på yt. Gom tt vrir sitt i b k m succssivt skilj ut mr och mr mtril. I slutä fis tugfrktio v rostfritt stål och koppr, lumiium, mgsium/gummi och olik plstr. Dssutom k l mtril våtsprrs för tt skilj ut äu flr råvror. Trots forskig och mor mskir skr l v sortrig fortfr för h. Därför är t så viktigt tt till xmpl ll krockkur är tor i skrotbilr i skicks till frgmtrig, sägr Rolf Lrsso. Dt är riktigt br sprägvrk i krockku. Om smällr på bt är t it mski som går sör, t k vr v vår mrbtr som blir sk. För it så läg s smäll krockku i skop på grävmski ut på går. D h gått igom hl frgmtrig och ku lik gär h tort på bt, är vår prsol står och sortrr för h, brättr Rolf Lrsso. St hr ärför rgit igåg utbiligr för motrigr. Dt bäst och säkrst sättt är tt vä BlstBox. E l v frktior går ovkortt till stålvrk. Om krockku hmr i smält blir t ktstrof. M lr bhövr it vr xplosiv för tt t sk bli frligt. Äv stötämpr i bil k xplor. D måst vr puktr. Dt blir så hög värm i ug tt t räckr m lit sö som xprr för tt t sk bli som lit bomb. Prsol k hitt bå t och t r bl skrott. Till xmpl hgrtr, äv om t blivit ovligr på sr år. Rolf Lrsso hr rbtt i åtrviigsbrsch i srt 30 år och hr på är håll kut följ utvcklig. Miljömvtt hr ökt ormt. Sortrig är hlt i g ä för br ågr år s. Agt Trägårh 16 bå orisk bilåtrviig orisk bilåtrviig bå 17

10 Ny frgmtrigsläggig Europs morst frgmtrig Uttjät Bilbttrir och ktlystorr? Vi köpr m gär v r! Kotkt oss så brättr vi hur myckt i k tjä på tt låt oss åtrvi r bttrir och ktlystorr! Vi Hämtr! Vi Åtrvir! Vi Btlr! Bttripgr vär sig främst till förtg. Vi rbjur äv förlktig vtl m rglbu upphämtig v bttrir och ktlystorr. St Rcyclig AB hr ivigt y frgmtrigsläggig i Huig. Vi hr m tt skpt Europs morst procssiustri för frgmtrig, sägr Joh Brill, chf för y läggig. St Rcyclig hr ivstrt 75 miljor i y tkik. E stsig, som ligt St it br möjliggör ök åtrviig ut äv gr strkr miljösky och gyr hl åtrviigsbrsch. Hl y frgmtrigsläggig är pss till skärpt miljökrv smt hr säkrht och rbtsmiljö v värlsklss, sägr Joh Brill. Förutom tt mmutsläpp miskr tck vr tt kvrl är hlt ikpsl, är bullrivå vsvärt lägr ä i r lik läggigr. I slutig till läggig hr äv y lösig för gvttrig byggts för tt klr frmti rigskrv. Dt är gläj tt ku gör så stsig trots svg smhällskojuktur, sägr Stff Prsso, VD på St Rcyclig. Vi möjliggör tillväxt för åtrviigsbrsch smtiigt som vi birr till lägr miljöpåvrk. Bgg billr till flst bilmärk! Tlfo Dmotrig Åtrviig Postorr Nyr bgg origillr till i bil Sts y frgmtrigsläggig i Huig är Europs morst. Postorr Sbb lvrsr Kvlitt VÅMB PL SKÖVDE 18 bå orisk bilåtrviig orisk bilåtrviig bå 19

11 Pyrotkik Följs lg om pyrotkik? Frggr gör uppföljig motrigr och gör t så klt som möjligt för m. St Rcyclig gör stickprov på ikom krossr. Dt går tt kotrollr äv om är prss. Om vi upptäckr otor irbg tr vi kotkt m motrig och försökr stött upp. Vi vt tt t hr hät olyckor ut på motrigr. För oss är t här jättviktig fråg. Dt är t också för övrig frgmtrigsläggigr. Skrotfrg hr ställt kotrollt som gör stickprov på bilr som kommr i. Här tr vi fråg på störst llvr, sägr Pul Johsso, pltschf på Skrotfrg i Götborg. I somrs börj vi titt på om bilr är sr på rätt sätt är t gällr olj och bttrir. Nu sk vi gå vir och titt på krockkur. D tritioll srig fugrr br. M visst hittr vi bilr som it hr E l v sortrig på St skr för h. srts på rätt sätt. I viss fll k t vr motrigr som vi sr är riktigt uktig som hr misst. D fis llti folk som slrvr. När vi tr kotkt m motrigr tr t själv på störst llvr och vill gå till bott m vrför t hät och vm som slrvt. D som it följr lgkrv är t gällr srig och torig v pyrotkisk utrustig riskrr tt bli vstäg. Dt blir ju yttrst åtgär, sägr Pul Johsso. Förtg k it lvrr om it lvrrr riktig proukt. Skrotfrg vär sig själv v Blst- Box är sprägr krockkur. Vi tyckr tt fugrr br. På Kuuskoski utgår m ifrå tt motrigr hr tort pyrotkisk utrusig i skicks till frgmtrig. Vi htrr mst bilr frå BilRturs och Lgs mlmmr. Dt fis ig lig tt tro tt fuskr. Vi hr tt vtl m vår motrigr och i t vtlt igår tt bilr sk vr sr på rätt sätt. Jg hr själv bsökt flst motrigr som vi smrbtr m och hr å bå stt och hört tt torr irbgr. Vi hr it hft ågr icitr hos oss, m jg hr hört tt t hr hät på t håll. Agt Trägårh Vi sr skill. Btyligt flr motrigr ä tiigr vär till xmpl BlstBox och t tyckr vi är positivt. Dt sägr Ars Svrkm, brschsvrig för ELV på St Rcyclig, rygt tt år ftr krvt på tt bilmotrigr sk htr ll pyrotkisk utrustig på tt riktigt sätt. För rygt tt år s gick lts smtlig frgmtrigsläggigr ut m tt krv på tt bilmotrigr skull grtr tt ll pyrotkisk utrustig i bilr hr htrts på tt riktigt sätt. E krockku ihållr upp till 450 grm xplosiv äm. Om xplorr vi fl tillfäll k llvrligt sk som bfir sig i ärht. I Bilskrotigsförorig 2007:186, 26:11 står t klrt och tyligt tt pottill xplosiv kompotr sk utrlisrs, lltså vfyrs llr motrs, i bil går till frgmtrig. Ig pyrotkisk utrustig får vr kvr är kross går till frgmtrig. Dt är viktigt för hl brsch tt t här htrs rätt, sägr Ars Svrkm. Drivkrft är tt t blir flr och flr ligr i bilr. I g k t fis övr 20 i y bil. Exmpl på kompotr som ihållr ågo typ v xplosiv äm är, förutom krockkur, äv bältsförsträckr, krockgrir, siokrockkur, urgliigssky, uppfällbr störtbågr och olik typr v pyrotkisk sky för osky trfiktr. Dt sägr sig självt tt t är viktig säkrhtsfråg, mr Ars Svrkm. Vi k it riskr tt ågo i vår prsol llr ut på motrigr blir sk. Dt fis säkr utrustigr som till xmpl BlstBox som k tor irbgs i bil på tt säkrt sätt. Vi tyckr tt t är br och säkr Dt här är viktig säkrhtsfråg. Vi k it riskr tt ågo i vår prsol llr ut på motrigr kommr till sk. utrustig och motrr som vär upptäckr tt sprr ti, sägr Ars Svrkm. Dt viktig är tt m htrr pyrotkik rätt tig m hr BlstBox llr motsvr utrustig. St Rcyclig hr ort utbilig tillsmms m Noric Mkig, som tillvrkr BlstBoxr. Dt är tt klt sätt för motrr tt få iformtio och komm igåg m utrustig, brättr Ars Svrkm. Vi smlr gär motrr på flr ställ om t fis itrss. För oss på St Rcyclig är t viktigt tt stött Bgg billr m grti! kugsrbilmo.s Vi motrr c 2500 försäkrigsbilr vrj år. Billr för proffs! Tlfo bå orisk bilåtrviig orisk bilåtrviig bå 21

12 DNA-märkig DNA-märkig hirr stöl v ktlystorr Smrt DNA är osyligt för ögt, m blir syligt ur UV-ljus. Dt är omöjligt tt tvätt bort och går it tt förstör. Dt är tt väligt ffktivt brottsförbygg vrktyg, sägr Lif Svsso. D flst tjuvr rr sig för tt stjäl ågot som vt är märkt. Polis hr ivstrt i utbilig, utrustig och prktisk htrig för tt irkt ku gr och följ upp till xmpl tt rå i butik m istllrt SmrtDNA. VI är myckt positiv till kocptt m SmrtDNA, sägr Ars Buré, chf på spigsrotl iom Läskrimil. Så fort t är tblrt på mrk kommr t tt fugr vskräck, m också skp stor möjlightr tt i högr gr klr upp grov rå. Trfikvrkt hr märkt upp räls m Smrt DNA för tt få stopp på stölr v kopprkblr, som förr årt kost Trfikvrkt 120 miljor kroor. Försäkrigsbolgt If rbjur säkt prmi för kur som vär sig v Smrt DNA. Smrt DNA k också istllrs så tt t sprjs övr brottslig vi ibrott llr övrfllslrm. Vätsk k it ts bort DNA-märkig stoppr tjuv. frå klär llr förmål som gärigsm rört vi och sittr kvr på hu i cirk två vckor. Agt Trägårh Stölr v ktlystorr är tt stort problm för motrigsbrsch. Förtgt Sf Solutio, xprtr på DNA-märkig, hr ärför tgit frm särskil lösig för märkig v stölbgärlig kttr. Dt är älmtllr i ktlystorr som lockr tjuvr. 100 stul ktlystorr gr älmtllr som roium, pllium och plti för ugfär kroor. Oft är t ligor som åkr rut på stölturér till motrigr i hl lt. I g förvrr flst si kttr i tt säkrt utrymm m kmrövrvkig, sägr Michl Abrhm, VD för Svrigs Bilåtrvirs Riksförbu. M stölr är äå så pss omftt tt vi u tittr på om vi sk DNA-märk ktlystorr och på så sätt ku spår m. Vi tt tillfäll stopp polis ågr mä som h bil full v ktlystorr. M t blv lrig ågot åtl, ftrsom t it gick tt bvis vrifrå kom. M märkig, uik för vrj förtg, skull t lltså irkt gå tt säg vr ktlystorr blivit stul. Dt går tt märk ll slgs mtllr m Smrt DNA. Smrt DNA fis bå som gl och sprj, brättr, Lif Svsso, VD för Sf Solutio. Dt är själv färg som ihållr t spårbr DNA-ämt, som är biologiskt frmställt och ärför vrk giftigt llr miljöfrligt. Säkrhtsskyt hr utvcklts i USA. Kocptt är välbprövt och hr mvrkt till flr fäll omr i till xmpl Storbriti. E go jul och tt gott ytt år öskr vi på JÄMTLANDS BILDEMONTERING Vi tr h om bil! Bsök oss på Automäss juri. Du hittr oss i motr: G05:22 När bggt it räckr hl väg. SPILLOLJETANK Dubblmtl Volym 500L Dubblmtl Volym 500L Dubblmtl Volym 500L Övrtlppigslock Övrtlppigslock Övrtlppigslock Utslgsvsk Utslgsvsk Utslgsvsk DUNKSTÄLL m tätsvtslåbott Volym: 40 l Mått: Höj 185 cm Br: 70 cm Djup: 70 cm Vikt: 55 kg Vi tillvrkr stor spilloljtkr Hyllpl 3 st för 6 ukr. Hyllpl ställ-br plt, lt. lut. Övr plt lämpligt för spryflskor mm. Dukr förskjut i sil så tt v. ropp går i bottlå.dukställt är htrbrt m pllvg. Hyllpl och siostyck i glvisr plåt (mål mot pristillägg). Lvrrs som plttpkt. WIKERS I FILIPSTAD AB WIKERS I FILIPSTAD AB WIKERS Tl: I FILIPSTAD 90 AB Tl: Tl: bå orisk bilåtrviig orisk bilåtrviig bå 23

13 Åls gjor Årts TV-rklm Alloljpor DYR UPPVÄRMNING? Vi hjälpr ig säk uppvärmigskostr! Allti 100% lukt- och rökfritt. Går på ll sorts olj. VARMLUFTSPANNOR m tx. lloljbrär fr kw 17 mollr Tysk rbtshästr Gl vir. Fr v Ulf LIqvist, VD på kommuiktiosbyrå Smurj, Joh Axl Forsm och Åls VD Torvl Forsm. I sri rklmfilmr lär 11-årig Lis bilägr och vrkstär tt t är smrt tt hl bgg billr, bå för miljö och plåbok. Dt hr ho gjort så br tt Åls u fått pris för Årts bäst TV-rklm på lokl- TV. VATTENBURNA PANNOR/AEROTEMPRAR m tx. lloljbrär fr kw 8 mollr ÅDALENS gjor årts bäst TV-rklm Åls stor stsig på kommuiktio hr löt sig. Förtgts filmkocpt Lis hr koll hr utstts till Årts TV-rklm. Dt är it br Lis som hr koll. Hl Åls hr koll. På hur m kommuicrr m si kur. M hjälp v si y img hr förtgt jobbt hårt för tt spri kuskp om t miljörbt som bilåtrviigsbrsch gör. TV-rklm hr vrit tt viktigt hjälpml för tt å ut m buskpt. I sri rklmfilmr hjälpr 11-årig Lis, llr Molly som ho gtlig htr, Åls tt lär bilägr och vrkstär tt hl miljösmrt. Så frmgågsrikt tt TV-rklm u vlts till Årts bäst v Mrksförig i Susvll. Motivrig lyr: M tmtisk kommuiktio utyttjs TV-mit v tt förtg i uskym brsch. Ett brtt slg och lit glimt i ögt är br mix för tt å y målgrupp. Bkom Åls y img och rklmfilmr står rklmbyrå Smurj i Lulå. När vi börj jobb m Åls blv vi slg m häp övr brsch som så, sägr VD Ulf Liqvist. Vi blv vrklig tg på säg v vår g och llmähts okuskp om här brsch. Dt gällr äv politikr och folk iom miljöbrsch. Ig vrkr riktigt vt vilkt miljörbt motrigsbrsch gör i t tyst. Iställt fis t gmml schblort uppfttig som it käs br för mäiskor som går till t här jobbt vrj g. Smurj bstäm sig för tt hjälp Åls tt är bil. Vi vr otroligt tgg och kä u sk t hä skr, sägr Ulf Liqvist. Ié till rklmfilmr m Lis kom m v Åls målgruppr, ämlig brfmiljr. Vi täkt på tt ur brs mu kommr sig. Dt k ju komm hl l sigr som gör llls häp. I här filmr är t äst grtio som prtr m uvr grtio. Vi hr byggt upp t m sri filmr. I först film låg Lis i mg. Vi vill rusk om folk och få m tt täk till. Som kommuiktiosbyrå måst m hitt spts, t går it tt kör m br plog. All på Smurj blv ggr och sr sig u som mbssörr för motrigsbrsch. Dt hr vrit myckt hjärt i t här projktt, sägr Ulf Liqvist. Kocptt vrkr gå hm. När folk får hör tt jg kommr frå Åls sägr irkt jg älskr r rklmfilm, brättr Joh Axl Forsm, iititivtgr till Åls y stsig. D flst vrkr komm ihåg. Dt är kul. E l v kollgor iom brsch hr låtit förstå tt it tyckr tt TV-rklm är ågot tt sts på. Därför är t så sköt tt folk utför brsch u bkräftr tt t hr vrit br stsig. Vi hr så klrt också furt på om t är värt pgr. När motivrig lästs upp vr t ärför stor tyg som lyfts frå xlr. Vi är jättgl övr prist. Dt käs som om vi hr hittt rätt i sättt tt kommuicr m vår kur. Agt Trägårh ALLOLJEBRÄNNARE FÖR BEFINTLIGA PANNOR 15 MODELLER, FR kw Pkt m pump och filtr. Allti 100% lukt- och rökfritt. Lös lloljbrär. Spr pgr gom tt klt byt ut gml och ock på y. Äv i vill-moll kw KÖP VÅR BIOOLJA 100% fossilfritt och CO 2 utrlt 30-40% billigr ä ligolj OMGÅENDE LEVERANS Vi projktrr i lokls värmsystm. Vttburt Vrmluft Kombirt Alloljpor tl: bå orisk bilåtrviig orisk bilåtrviig bå 25

14 Förmå för BilRturs mlmmr Kvlittstst bgg rsrvlr till flst bilmärk. BilRturs mlmmr slippr rpportr i mtrilåtrviig Stskottsutrustigr Rskivr Suglyftr Roll-out 2000 Milwuk 18V Limsprut Autoglss Rstor Scivi i bilglsvrktygslvrtör BRA SERVICE Öppt vrgr 7-16 / Mlmmr i BilRtur slippr rpportr i mtrilåtrviig till kommur och BilSw. St Rcyclig skötr iställt om rpportrig. Dmotrigr måst rovis vr lltig på bilr skrotr tr väg. Allt frå olj till motor och äck. Mtrilåtrviigsrpportr sk läms till kommu och BilSw, som s i si tur rpportrr i till Nturvårsvrkt. Alltig som BilRturs mlmmr säljr till St går utomtiskt i i Bosb-systmt för mtrilåtrviig. Därm försvir måg timmrs miistrtivt rbt för mlmsförtg. Dt hr tt stort mrvär för motrr, sägr Bilrturs VD Michl Abrhm. Amiistrtio förkls och t gör tt iställt k äg sig åt själv kärvrksmht. Dt vill säg tt åtrvä bils lr och s till tt övrigt mtril går till åtrviigsiustri för tt vi sk å miljömål som i g är 85 procts åtrviig och 95 proct frå Jos Gustvsso på St Rcyclig hr gjort tt ftstiskt br jobb m t här rpportrigssystmt. D som hr ågr frågor om t prktiskt k vä sig till hoom. SEDA Dri Towr Sigl SEDA T-Rc Försäljig och srvic Tl.: +46 (0) Worl lig i vhicl rig tchology SEDA Ktlystorsx Bhövr u fugr skrotbttrihtrig? Sårt Boxholm AB Hjälpr ig! Rig för högst gspris Di bilskrot på ätt Vi rbjur hämtig och åtrviig v bilr i störr l v Svrig. Bil hämts hos ig och trsportrs till Bilrtur slut bilåtrviig. Busklt Åtrvi i bil på tt miljöklokt sätt! Proffs på bgg billr Vi hr äv tt stort utbu v ylr HÄGGS.s Låg prisr, br kvlité & sbb lvrsr TJÄNSTER & UTBILDNINGAR KVALITET MILJÖ ARBETSMILJÖ PRODUKTION Grossist för glsmästrir och märkshl Stskottsrprtior Rp.borttgigr ut optisk brytig Huvustrålkstrsystm är vi rsättr gml cotig m y och lämr 2 års fbriksgrti GlsWl Systm AB Tl: Fx: post: MultiCool of Sw Kompltt utrustig för åtrviig v kölmium Kmpjpris pkt SEK!* Srvicsbbkopplig Srvicslg 2,5 mtr Tömigsggrgt Srvicslg 2,5 mtr Typgokä rturflsk 12,5 litr * Art.r xkl. moms & frkt Digitl våg Vi är SBRs smrbtsprtr och rbjur mlmsförtg mrks bäst försäkrigssky Förtgsförsäkrig Gr Prts grti Kotkt oss är t gällr r försäkrigr Tl: E-post: Gruppförsäkrig Motorforosförsäkrig fix5 NU i luft Tlfo bå orisk bilåtrviig orisk bilåtrviig bå 27

15 Go Jul Kommur positiv till SBR:s brv öskr Till K omm u Ag s Mil å Hjäm 3, Krlst jöko tor Tl , Fx till sy v Bilsk bilsk ro rot utrus tigsv igs t vrk ht ig som rksmh 2013 sm t rs k.10.2 ht orrk xmplv blir m 1 t. r kom is ir V i s -c p oit l r io o x bl utbil tyvärr ch kro tt ig och t fis cksä t p.g. utrus krh Förb tsu. bils t tig bristr. M u trust för å vilk t rb ig. kisk i tt sä g för t Dt fi krs fört äv är tr för täll tg som s håll. B il tt bil tt rä krv g får h r m bilsk sk på r hr tt h bri ig ro tt ll v t t v rig i Bilsk bilsk ss skr gsukto roti i Bilskro r roti v l v k 25-2 tig g om tt. ristio s 6 gsföror r s fö ts it ror lopp k skro i r tig fis pu ig 2 t. u g b p Vi å pfyll 00.T k tillstå r kr. Dt i vill vrk, u yvärr fö tr som b 7:186 ä v r ty r tbil lir lig bär tt för s ig kommr mr ktu ligt rg t Bils v 26 u llr u l krot i it k utvc 5. kö Bilr trust t llt fö ll å fl r v v igsfö kli skl lm ro r ig fö l töm i 11. ror ccptr g, pot r r tt ft tt bilr m som bö ig tt til i klimt ms, r gör ht som. lt x mo lä s r h u pl gg t. tr os r E r ss u Elig iv ko ig s ll två rhållit b stig xmplv r t r på mpo is u ilskro ig tg kom t sä tr( m c 1 sttistik t x r i tt u xm mp 86 0 som (200 pl p gsukto r i för trlis 0 lvis 7 v ri å tt rs irb Dt s :186) oc 0 uttjät i årlig gs på korr stio i hp tällr s i bil fo t h kt sä ) hög rouc ro årl mms r tt. tällr ig ts krv Vi h. v g A p ä å rs ll ll sm föror foro tt v r ur v u tf rk i är i ig sk m g ll 2007:1 ll ht sk hr ti hft s roti 85 rs m y tt lå Vi ö igh. ligt tyg h gsikti mtl m tr s Bilsk gt v rg kr ärf bilp roti trr br tl. bilprou ör lvrk rou ct gsfö som äv fö ct ror sch r o r fis och ig m Förb bil h k t u m o förbä ilog m ri rpr t är g trr E v E ttrs s r om. LV b. Asso strt 197 på v il. ci ilkt D bil tios). v ml 7 slut t hr sätt m m o r tri Syftt är sförtg till bå ft s ultr rlv gsbr ti sch tt följ u i fyr värl ARA (Au Titt tv s och gär utv cklig slr, tomotiv uppfö på ckli och R io ljig vår h g. m åt EGAR cyclrs m s A (E Asso rvi v i u ci i ro w gsm M ww.s rk p Gro tio) F välig brs irf u rvic hä sm p of Auto x USA lsi.s o t främ motiv som fi Svri gr ch w j R ww.b cycli s Mich gs Bilå ilrtu trvi l Abr g r.s hm r s Rik sförb u Go Jul öskr vi på Positiv rspos på SBR:s brv till kommur Förbut hävisr till Bilskrotigsförorig 2007:186, 26, är t bl t står: Bilr skll tömms, motrs llr på t sätt utrlisrs på 28 bå orisk bilåtrviig pottillt xplosiv kompotr (xmplvis irbgs i bil) Vir skrivr förbut vi vill vrk för su utvcklig, vilkt äv är mig i Bilskrotigsförorig. Dt ibär tt vi it k ccptr tt förtg får briv bilskrotig om it uppfyllr krv i Bilskrotigsförorig. Brvt vsluts m ösk om tt förbut och kommu sk för ilog om på vilkt sätt rglvrkt ftrlvs ISO Crtifir BILDELAR Flkbrg EKMANS BILSKROT AB 5. kölmir i klimtläggigr Nitgt Aligsås Tl S to fx ckholm Dt brv som SBR hr skickt ut till lts smtlig kommur rör tillsy v bilskrotigsvrksmht hr fått positiv rspos. Vi blv väligt itrssr och hopps ku jobb vir tillsmms m SBR, sägr Nts Curic, miljöispktör i Eslöv kommu. ALINGSÅS BILDELAR AB När u vill vär om miljö... Krl tl. 08väg 14 A I öskr Go Jul Svrig www s Bilåt.s brsrvic rvir s Rik. sbrs sförbu rvic s.s brvt påtlr SBR:s VD Michl Abrhm tt bilskrotigsvrksmht blir lltmr komplx bl t på gru v bils tkisk ihåll som ir-coitio och krocksäkrhtsutrustig. Måg förtg skr bå utbilig och utrustig för tt htr skrotbil på tt riktigt sätt. AB ARONS BILDEMONTERING ÖNSKAR ALLA Svrig s Bilåt Br schför rvir s Riks bu s 1961 förbu Go Jul & Gott Nytt År och på vilkt sätt uppföljig k förbättrs. Vi är myckt positiv till brvt och hr r prtt m Michl Abrhm, sägr Nts Curic. Frå vår si är t itrsst tt iskutr vir m hoom. Vi hr förslgit tt h sk komm hit och i smb m t hr vi täkt tt gomför utbilig för brör ispktörr. Eslövs kommu hr r i g fugr tillsy v bilmotrigsbrsch ligt Nts Curic. Dt fis i vår rutir, m m k llti bli bättr. Därför tyckr vi om tt vi hr fått iformtio frå SBR. Vi är llti yfik på y kuskp. Agt Trägårh Tl Fx Bilåtrviig Bgg billr EN RIKTIGT GOD JUL Tl / Go Jul och Gott Nytt År öskr Tl Go Jul & Gott År Nytt öskr Tl Go Jul och Gott Nytt År Brsch som uppf åtrviig öskr ll GOD JUL Go Jul öskr Fjärås Bilmotrig AB Köp BEGAGNAT - stort sortimt. Fjärås Iustriväg 31, Fjärås Tl. 0300/ , Fx. 0300/ Go Jul & Gott Nytt År! öskr Öskr EN RIKTIGT TILLÖNSKAS ER ALLA Hbrgs Bilskrot Bstborrgt 3, Västrås Tl , Fx Go Jul Gott Nytt År öskr Gl Sommr öskr Go Jul & Gott Nytt År öskr Rktio KÄRDA SE VÄRNAMO TELEFON FAX

16 AKTUELLT FRÅN STENA Lr NORGE J Molbrg Grlskrtær NBF AKTUELLT FRÅN 2015 ärmr sig m stormstg Hl bilåtrviigsbrsch står iför riktig utmig m tt uppfyll krv på 95 procts åtrviigsgr för ELV frå I skriv stu svpr storm Sv i övr lt och t käs som tt 2015 bokstvlig ärmr sig m stormstg. Smtiigt ärmr vi oss jultir och t är tt br tillfäll för ftrtk och tt blick tillbk på t gåg årt. I ilig v årt h vi kick-off för BilRtur. Dt vr lyck uppstrt m stort itrss frå såväl mlmmr som smrbtsprtrs ur rubrik Tillsmms för 95 proct. Ig klrr tt å åtrviigsmålt på g h. Dt hlr om tt vi tillsmms måst s till tt få kvlitt på mtrilt som gör tt vi klrr y krv och tt t blir bäst möjlig lösmht i hl procss. Frå St Rcyclig birr vi m ti, rfrhtr och pgr i tt lågsiktigt smrbt m mlmmr, SBR och bilprouctr. Gom tt ätvrkt i Bil- Rtur u hr växt sig så strkt, och ll mlmmr är miljö- och kvlittscrtifir, så hr vi br gru tt stå på iför frmti. St Rcycligs mbitio är tt vi sk få i så måg bilr som möjligt för åtrviig till vår smrbtsprtrs. I smrbt m Bil Sw och bilprouctr sr vi övr vilk möjlightr t fis tt få i ök volymr till mlmmr i BilRtur. Vi för ilog m myightr och vi tstr oss frm för tt t sk bli så br förutsättigr som möjligt för ll prtr. ANDERS SVERKMAN Brschsvrig ELV St Rcyclig I Rlizprojktt är vi på go väg tt skff oss y kuskp som kommr tt vr viktig för tt å 95 proct. Vi tstmotrr stor mäg krossr m hjälp v mlmmr i BilRtur och tk är tt vi sk hitt y procssr för tt smvrk mll St Rcyclig och bilmotrr. Dt k hl om mtril som k htrs i sprt flö och som ärm gr bättr vär totlt stt i procssr. Frå St Rcycligs si vill vi gär tck bilmotrr som ltr ktivt i Rliz. Vi går också vir m vår ivstrigr iom St Rcyclig för tt utvckl procssr m målsättig tt uppå frmti åtrviigskrv. Dt här är tt br sätt tt vis tt vi tillsmms k uppå t som ig klrr på g h. Så här iför jultir käs t xtr viktigt tt ll brör hjälps åt för tt åstkomm så säkr htrig v bilåtrviig som möjligt. För oss i St Rcyclig kommr llti frågor krig säkrht i först rummt. Vi jobbr lågsiktigt för tt miimr riskr bå hos bilmotrr och i vår g vrksmht. Dt är gläj tt så måg ig vär Blstbox för tt tor ll pyrotkisk ligr i bilr och t gr ju ll brör btyligt bättr säkrht i htrig. Ju flr som tr till sig t sättt tt jobb sto bättr. Låt oss hjälps åt tt gör llt vi k för tt uvik olyckor frmövr. M tt vill vi på St Rcyclig tck för i år och ösk ll läsr go jul och tt riktigt gott ytt 2014! Aturorturs hovoprtør-vtlr Autortur AS kugjor i ovmbr hvm hr igått hovoprtør-vtlr m. D hr igått vtlr m Bilgjviig AS, Norsk Gjviig AS og Bilrtur AS smm m HJ Hs i Dmrk. Hovoprtørkotrkt løpr fr 1. jur 2015 til 31. smbr St AS og Mtllco AS bl ikk vlgt ut. Bilgjviig AS og Norsk Gjviig AS hr 5 års rfrig som hovoprtørr, Bilrtur AS smm m HJ Hs r y på tt fltt. Utvils til tr ktørr vil øk kokurrs. Biloppsmligsplssr og frmtiig hovoprtørr i Norg hr ti frm til 31. smbr 2013 til å skriv vtlr. NBFs lrkofrs/fgkofrs i Tromsø Dt ltok 35 briftr på fgkofrs i Tromsø 18. og 19. oktobr. Dt vr til smm 58 kofrsltkr. Ur Tromsø kofrs bsøkt vi Troms Billstr AS. Hr vist frm topp mor brift. Ur lrkofrs bl prosss for omømmforbrig røftt. Dt vr ight om t NBF skull rbi vir m å s ut prssmligr i forbils m kvrtlstll fr Toll og Avgift. Dt bl vir bstmt t NBF skl rbi ktivt m å bkjmp usriøs virksomhtr i brsj. Dtt gjlr orsk slskpr som rivr ulovlig og utlsk omris oppkjøpr som hovsklig kjøpr lr «svrt» i Norg. I sr ti hr flr østurpisk virksomhtr m rss i Norg llr Tyskl st ut tilbu om oppkjøp v iv. lr til orsk biloppsmligsbriftr. V ærmr ursøklsr hr t vist sg t flr v iss virksomht rivr i t svrt mrkt. I Norg forgår t å 4 tvgsoppryigr på briftr som hr rvt ulovlig. No hr rvt ulovlig i 12 år. Myight v Fylksm hr i sr MEDLEMSFORDELER FOR NBF MEDLEMMER ti lig ttt o krftig tk for å få bort vrstig. Frmtiig srtifisrig Spørsmålt om frmtiig srtifisrig v brsj bl iskutrt. ISO llr itrsrtifisrig/brsjsrtifisrig. Styrt og skrtritt rbir m sk. Flr løsigr vil bli utrt før o frmlggs for lsmøtt. Dt r klr tg på t mg smrbisprtr vil vær m å frmtvig srtifisrig i frmti. Erig v Avfllsforskrift Styrt og skrtritt rbir itst m å få Miljøirktortt til å r Avfllsforskrift slik t ll bilr som skl vrks må gjom prosss hvor brukbr lr motrs I 2012 bl c. 30 prost v ll vrk bilr i Norg st irkt til frgmtrig. D orig må rs. Alt for mg brukbr lr går til spill. VI LEVERERAR RÄTT DEL TILL DIN BIL! C 2500 bilr/år Vi hr tillgåg till tt stort tl rsrvlsktlogr. Spcilité: Volvo, Rult, BMW, Mrcs & Jgur. NORRKÖPING NBF hr rmmvtlr m forsikrigsslskpr, kjøp v forsikrigsbilr. Lvr kostr for forsikrigr gjom SMB tjstr. Stor rbttr på ikjøp v forbruksvrr. Forlsgrupp Norg. Lvrig v ktlystorr gjom NBFs Srvickotor. D bst prisr, fritt vhtt, oppgjør m gg. Tilgg på juriisk ssists gjom NBF og NHO. Tilgg til søkbs NBF billr.o. NBF tbs. Rbttvtlr m Wurth, Vg, Hllor og Krior. Rbttvtl på kjøp v krft gjom Trør Ergi. Mgt stor rbtt på frkt, gjom Shkr. I tillgg opptrigr fr skrtritt og mulight til å lt på kursr og kofrsr. Mr opplysigr om iss vtl får r v å klikk på smrbisprts logor på vår ttsi. Likr til forskjllig smrbisprtr vil viss. Itrss i mlmskp i NBF, Norgs Biloppsmlrs forig. Rig llr , post: 30 bå orisk bilåtrviig orisk bilåtrviig bå 31

17 Klhims Billr bilr. Hvr klt l plssrs i rolr og rgistrrs i vårt trgistr. Rgistrt bstår v brmsr, ksoslgg, rivkslr, støtmpr, styrirtigr og motorr, krossrilr, tc. Alt smm r lr fr bilr som ku hr kjørt o få kilomtr og mg k btrkts som tilærmt y sir Liv Mg Lrs. Til gokjt oppsmlig sr brift c litr spillolj, 5000 litr frost- og brmsvæsk og 15 to bttrir i løpt v årt, for å v o. Når ktull bil r strippt hvr smm m ll gml bil og blir stt i prss før lvrig til gjviig. Mg øskr å kjøp lt på t st, rfor hr brift igått vtlr m lvrørr for y lr og k rfor lvr kompltt pkk. Mstprt v slgt går ovr ttt. Vi hr gjort go frktvtlr og slgr ovr hl lt. For t mst gjlr t krossri, motorr, kk/hjul og slitlr fr yr bilr sir Liv Mg Lrs. J Molbrg Liv Mg Lrs, glis lr på Klhims Billr AS. BIL1DIN - TOTALLEVERANDØR AV BRUKTE OG NYE BILDELER Klhims Billr motrr y bilr Stig yrr bilskrprsjor btyr t flr yr bilr blir komrt. Dt gjør t mr lukrtivt å riv biloppsmlig og virslg st y krossri og brukslr. E v iss biloppsmlr r Klhims Billr AS GJØR SOM 1500 ANDRE VERKSTEDER BLI PROFF- KUNDE DU OGSÅ! Klhims Billr AS, t v vstlts størst, bligg tims bilkjørig øst for Hugsu. Brift bl tblrt i 1983 v Pr Klhim og Liv Mg Lrs. Brift vr koppskytig fr Klhims Auto AS som bl tblrt i 1976 v Pr Klhim hvor Liv Mg Lrs vr brifts først stt. Sks år sr i 1983 tblrt Pr Klhim smm m Liv Mg Lrs brift Klhims Billr AS. Liv Mg Lrs hr si strt fugrt som glig lr. I tillgg r h for ti stlr i Norsk Biloppsmlr Forig. Brift hr i g 5 årsvrk pluss kotorm på lti. I årt 2012 tok brift imot c bilvrk. Grut økig i vrkpt r tt tllt størr i Årsomstig i fjor vr i ovrkt v 9 mill kror og hr økig i år. Brift fikk fr først stu t got fotfst i t lokl mrkt. D gg vr t mst vrkbilr grut lr, m likvl ttrktivt for privt som vill h bruks- og krossrilr til si g bil. Ettr hvr hr t utviklt sg til å bli brift som kjøpr opp komrt yr og y kollisjo sk bilr fr forsikrigsslskp. Drm r t på t stor lgrt så got som y slit- og krossrilr. I år motrr vi y og yr Vi hr tilærmt full ovrsikt ovr hv som fis v brukt billr til ll bilmrkr fr bilopphuggri i Norg, Svrig og Dmrk. Vår vtlr sikrr g lvrig til vtlt ti og brsjs bst utvlg v brukt lr. Vi fir l for g! 32 bå orisk bilåtrviig orisk bilåtrviig bå BJARNE BRØNDBO, GRÜNDER BIL1DIN RYTHALS.NO FOTO: MARTHE A. VANNEBO»

18 Br hos Brør Loo Volsom br hos Brør Loo Dt vr t ubskrivlig sy som møtt oss. M hligvis vr t ku mtrill skr. Ig liv gikk tpt og ig bl skt, sir Thoms Loo. Ntt til 24. sptmbr bl bilopphuggrit Brør Loo i Oslo rmmt v volsom br. Et tr tsjs bygg på 700 m² gruflt r totlsk, mg billr og rut 350 bilr brt opp. Sk bløpr sg til flr titlls millior kror. Firmt rur 75 år i år og t vr ikk slik vi h tkt å fir t, sir oppgitt Thoms Loo til Krtsløpt. H fortllr t br utviklt sg ksplosjosrtt og t brvst tilig g opp å r byggt. Røykutviklig vr volsom, m rolig vær sørgt for t røyk stg tmmlig rtt opp og m ugikk rm storstilt vkurig. Brvst rykkt ut m 14 bilr og 35 m, m vurrt t som for frlig å s røykykkr i i byggt. Drm ku ikk gjør t å slukk utfr og hir sprig til r bygigr. Brårsk vr ovrlig/kortslutig i lktrisk grvmski som sto i i byggt som tok fyr.. M Thoms Loo fortllr t hr fått milrtiig kotorr br 100 mtr u brtomt, v Oslo kommus forbrigslgg. Vi jobbr å hrt m å styrk vlig vår i Vrål i Tlmrk, slik t vi k t hå om vårt omftt ttbsrt lslg rfr. Smtiig står vi på for så rskt som mulig å tblr løsig for vrkptbil i Oslo igj. D 25 stt gjør kjmpjobb for å få oss på skir igj, fortllr Thoms Loo. H fortllr t utvilsomt vil bygg opp lggt på ytt på smm tomt, m t t r for tilig å si år tt vil ku strt opp, for ikk å si stå frig. Brør Loo r v lts størst og lst bilopphoggrir og tr årlig imot rut 3500 vrkbilr. I år hr tilgg vært størr på gru v økig i vrkpt, t r t virkmil som hr stor ffkt, sir Thoms Loo. J Molbrg Autortur hr si 1. jur 2007 htt svrt for ismlig og gjviig v bilvrk i Norg. Autortur AS r orsk bilimportørrs svr på t ærigslivt slv tr svrt for proukt sr ut på mrkt, i hl prouktts lvti, også ttr t t r blitt vfll. Autortur AS rivs på o-profit bsis for å sikr t ikk kommrsill og økoomisk hsy kommr i vi for målt. Gjviig sprr miljøt Norg gmml bilprk Asvrlig gjviig r viktig l v t å Norg hr gmml bilprk m gjomsittslr t vr på turrssurs, rusr CO2- på mr 19 år. Ny bilr hr vstlig utslipp og misk vfllshåtrig. V lvr utslipp og r vstlig mr trfikksikr å sml i og gjvi bilvrk hirr vi t gml bilr. Drfor sr Autortur t stort bhov mskr og tur kspors for frlig for å mott og gjvi lgt flr bilr i år miljøgiftr. I løpt v sist fm år hr vi som kommr. stt svært positiv utviklig år t gjlr gr v gjviig økt vrkpt gir økt vrkig v utrgrt bilr Nytt rglvrk fr 2015 skjrpr krv Fr årsskiftt r vrkpt økt m kr til I g r t flls uropisk krv til håtrig kror. Dt gir rsulttr. I løpt v årts v bilvrk i hhol til EUs ELV-irktiv. Fr år 8 først mår bl t vrkt om lg økr krvt 85 % til 95 %, fortstt slik t bilr, t vil si cirk flr i smm br 10 % k rgigjvis. Autortur hr i prio i år I år 2012 bl t vrkt løpt v år 2012 oppå 93,8 % gjviigsgr. bilr - cirk 20 % mr i år Sist stopp - Ny strt. 34 bå orisk bilåtrviig Bilbrsjs gt rturslskp

19 Nytt frå Dmrk 50-års jubilæum i Dmrk Frg og lørg 1. og 2. Novmbr smls utogbrugr fr hl Dmrk på Hotl Risso Blu i Oss ctrum for t fhol Dsk Autogbrugs grlforsmlig og ikk mist for t fstligh forigs 50 års jubilæum. Omkrig 100 mskr vr vi mlmmr m lsgr og klt gæstr, hrur fr vor orisk søstrorgistior i Norg og Svrig, to mrbjr fr Hå- værksråt og rktør f vors gt fgbl. Stmig vr høj fr først til sist tim. Frg hv kp 50 ltgr iforskrvt sig til lltirs vismgig m tilhør, form mu i kælr ur H.J. Hss flgshi stor i Vstrg i t llr irst f Os. Hr hørt vi om virksomhs histori fr s spæ strt som købmsforrtig i 1829 til sr t bskæftig sig m vi og ffl. Jo, om og ikk skull vi t, r H.J. Hs itisk m stor gviigsvirksom-h, r tgr imo vors jrskrot. Dt vr smuk ft; juløll vr lig frigivt, og flr DAG r bytt ljligh til t stift ærmr bktskb m Oss ttliv. Attr r mlmmr kom i løbt f ft og blv bspist på Risso Blu. Tros vtull tlig uskjlsr vr ll og frisk og lgt, klokk rig i til grlforsmlig lørg formig. I foyr u for Crl Nilssl hv t tl f vor lvrørr stillt op m små st. Vi ku stift ærmr bktskb m go vr som Post Dmrk, Top- mrk, H.J. Hs, Olrs, Sc Auto, Pprlik CC & Co, Forch, Brhl og Avist Oil. Og mi st om ikk Pr Spt fr Næstv vr m til t kst gls ovr ustillig m sit prgtksmplr f blk pust, sort Mrcs 180 o 1963 formt supplrt f Sør Dmsgrs sublimt rsturr Hrly Dvis årgg Ku m hv bhov for t mis llr vr m br ysgrrig hv go mlmmr mbrgt visuklip og r mmorbili om ti, r svt. Sls vr sit stmt, vi bø vlkomm til grlforsmlig. M Ms Thoms fr Vstbjrg som irigt blv vi ført trygt gm gsor, r omftt form, Bjr Nilss brtig supplrt f rgiosformæs og vor urigsmiistr St Errls oritrig om t itrtiol rbj i EGARA foru turligvis irktørs obligtorisk brtig fr skrtritt og rsulttr og bgivhr fr t forløb forigsår. Ur puktt vtult oritr Jkob Thil og Lrs Mgus Christs om Håværksråts rbj og om smrbjt m DAG. På y hv H.J. Hs stil- lt sig til råigh, og vi fik ljligh til t tg virksomhs impost shrr- læg v Os Hv i ærmr øjsy. Alæggt kørt ikk, hvilkt skuff ogl, ms r vr gl for til ggæl t ku komm hlt tæt på, hv r ærmst ligr Gorg Grløs-kostruktio, m som hr kræftr, r gør, t t k forrbj læs: sørl! 260 bilr i tim. Vor vært vr H.J. Hss Kurt Sørgr, r u- forr os m kokurrc m to opgvr. Hvor mg sovs-/ølåsr igik i lill, smm- mst kub (r vr omkrig 600), og hvilk bil m hvor mg ør f hvilk årgg og m hvilkt kilomtrtl gmt sig i bll jr, r ikk vr mgt størr? Svrt vr blå Polo årgg 1996 og på tællr, og flr kokurr- cltgr kom ubgriblig tæt på løsig. Dræst gik tur i still, gråt ftrårs- vjr u til Liø, hvor vi bså, hvor rstr f ll typr jr blivr lost på skib, r trsportrr fflt u til str, hvor rbjskrft ikk kostr mr, t k btl sig få fflt fisortrt, i t går til gviig og gbrug. Mørkt vr så småt v t fl på, vi rog tilbg til Os og Risso Blu. Nogl mått styrk sig i br, r tog t kort hvil i vtult b og omklæig til fts gllfst. M vskægt troubour til t lsg os igm ft ift fststmig sig hurtigt. Vigtig birgyr vr også J Molbrg fr Norg og Alf Prsso fr Svrig, r ovrbrgt rs rspktiv orsk og svsk forigrs føslsgshilsr. Vor sposorr og smrbjsprtr hv også i år bgvt forig m ovrflo f spæ gvr til t tritioll lottri ur kff. Hr ku vis lig fr t bilpljsæt til t USB-stik, og som vligt glø fstsl f Njh og Nu ig!, år t følts som om, rtfærigh ikk hlt skt fylst. Dt blv st t, og mgt tktfult trktr Risso Blu først m rs ovråig morgbor fr kl søg morg. Nu r r ogl år til æst ru jubilæum. M kr vi vrs bst mlmmr rt, blivr t lrig kligt t vær m til DAG s grlforsmlig og ftfst. På gsy i bå orisk bilåtrviig orisk bilåtrviig bå 37

20 Blå= PMS 286 Gul= PMS Yllow Grö= PMS 376 Blå= C 100 M 66 Gul= Y 100 Grö=C 50 Y 100 isi gr Vilk bill skull u välj? isi gr Ol vlus EC Lst Novmbr th stkholrs mtig vlutig som EU Dirctivs icluig th ELV Dirctiv ws hl i Brussls. All kis of stkholrs wr cosult i vc ll rmrks suggstios wr summriz i ovrviw. This ovrviw ws iscuss sk for commts gi. Expli ws th iffrc btw tiol problms s rsult from poor implmttio /or poor forcmt gist scriptios i th Dirctiv ot big ffctiv or v usstil. Th focus of this vlutio ws o th lttr. Of cours b uclr lgisltio will l to poor implmttio, so ough ws to b iscuss. I short, most problms c b summris i followig itms: Tlfo Escps for rgistrtio; Export rsultig i illgl ismtlig without rportig; Not ll ATF s r moitor (i my coutris oly ELV s trt withi th tworks r rport bout). My prticipts cll for goo rgistrtio systms coct to ch othr s bs for goo crismtlig. A w wlcom tr s EGARA ws i th pst th oly o with this visio. Th EC mtio o importt pricipl i th vlutio tht w h lmost forgott bout or thought of s o logr ctul: Th 5-stp wst hirrchy (rcyclig lr). This is big opportuity for us s ismtlrs iustry, or V. Okbäcksväg 7 SE MÖNSTERÅS Hlproffs på bgg billr! wlcom ckowlgmt. With this bs our spr-prts busiss is priority umbr o s rus prvts wst. All othr mtrils to b rcycl s mtril. This is wht w s ismtlrs iustry lwys hv o still o. Our rol s collctiopoit, pollutr, rusr, sprtor strt for lgl rcyclig of ELV s vr hs lost y of it s vlu. Nw tchiqus will ppr som y, myb tkig ovr prt of our job, but s log s w with our kowlg tworks kow whr to sll our prts mtrils, w srv th wst hirrchy pricipl bttr th y othr plyr! EGARA will kp th focus o this sttus for sur clim it t th EC. Hk J Nix Bilmotrig i hjärtt v Värml Vi tr h om Er slutkör bil Auktorisr Mjriväg 10, Eslöv Bg. bil- och husvgslr stor sortrig märksmotrig AUTODEMONTERING TT Ommväg Sjöbo Sw Väljr u här? Lis hr koll! E är yproucr. D r är åtrvu och kostr mir ä hlv yprouktiosprist, hr oll påvrk på miljö och hr grti. Ellr här? Hur måg flr skäl bhövr u för tt gå m i SBR? Förlktig frktkostr: Kotkt Lo Luström, llr Lägr försäkrigskostr: Kotkt Stf Eh, llr Låg crtifirigskostr: Kotkt Jos Dilso, llr Förmålig utbiligskostr: Kotkt Gur Måsso, llr Gysmm iköpskostr v äck: Kotkt Tommy Johsso, , llr Lösmm iköpskostr v Disl: Kotkt A Muri, Juriisk hjälp: Kotkt Michl Mittlto, llr Tillsmms m vår tritioll vrksmht gr tt mlmskp i itt brschförbu måg förlr. Som mlm får u bl t lgbvkig som är förtgsspcifik. Itrssr v mlmskp i SBR, Svrigs Bilåtrvirs Riksförbu? Mr iformtio på vår hmsi Rig llr mil till så bsvrr vi frågor. Brschförbu s 1961 KSFÖRBUND ISVERIGES BILÅTERVINNARES R 38 bå orisk bilåtrviig

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Har du sett till att du:

Har du sett till att du: jua b r t t u a lr r l a r r a å l g P rä t r g u s p u m h a c tt val? t bo s F Rock w S Du har tt stort asvar! Som fastghtsägar m hyra gästr llr campg trägår är u otrolgt vktg aktör! Självklart för att

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

Malin Hagman 17 år, Surte

Malin Hagman 17 år, Surte Vr md och uts Al Luci 2010 1 A Wdström 17 år, Alfors Studrr: SKF Tkisk gymsium år 3 Mi bäst sid: Gld, omtäksm, tusistisk Mi sämst sid: Morgotrött Drömyrk: Civiligjör Drömrs: Mldivr Vm får förlj md: Mi

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner

Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner Bilig ch krativitt Dt här är skla för ig höga abitir D ka tr år är viktiga. Dt kr att bli säa år åga ya vär. Du kr ckså att ställas iför stra utaigar ch lära ig ya sakr. Vårt ål är att u ska å bästa öjliga

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Arkitekturell systemförvaltning

Arkitekturell systemförvaltning Arkitkturll systmförvaltng Mal Norström, På AB och Lköpgs Univrsitt mal.norstrom@pais.s, Svärvägn 3C 182 33 Danry Prsntrat på Sunsvall vcka 42 2009. Sammanfattng Många organisationr har grupprat sa IT-systm

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

# 3. World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc.

# 3. World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc. # 3 2 0 1 4 Aktull ffärsyhtr om och frå ki. Utgivr: Swd-Chi Trd Coucil Foto: istockphoto Måg tror tt Ki kommr domir dt tjugoförst århudrdt. Dt är it br tillväxttkt, äv om d hållr på tt skt r, som rltivt

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Var femte folkvald sverigedemokrat är sjukpensionär

Var femte folkvald sverigedemokrat är sjukpensionär Mdlinkomstr AVSLÖJAR kr/år. 66 Torsdg??? Torsdg17 17mj mj Får bidrg sd* Vr fmt folkvld svrigdmokrt är sjukpnsionär På svrigdmokrtrns mndt sittr i dg 246 prsonr. 204 v dss, 82,9 procnt, är i rbtsför åldr.

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara

Nr 1 2015 PYSSEL! TECKNINGAR. Kaninen Pelle berättar om att vara N KLUBBE Nr 205 TECKNINGAR Ki Pll brär o vr husdjur! Nr 204 Till åls! Tyvärr ås j o d råi yhr. D ur v REDElubb vr d sis. Vi hr i öjlih ryc upp och sic u REDE-lubb hl ris lär. M OM du vill forsä vr dl i

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E (8 FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E ALGERA Rgl Adgdskvtio ( + = + + ( = + (kvdigsgl ( + ( = (kojugtgl ( + = + + + ( = + + = ( + ( + = ( ( + + Ekvtio + p+ q = ött p p p = + q o = dä + = p

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.«

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.« »I vårt områd frå Örgrud till Oxlöud fi cirka 2,5 miljor ivåar. Och miljotal turitr.«ett omtyckt magai foto: jofi kbrg Kata lo md o! Vill du ockå vara md i»kärgård fiat magai«? I tidkrift om lä frå pärm

Läs mer

Visst är det skönt med lite varmare

Visst är det skönt med lite varmare HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I HÄLSINGLAND Iformatio om rgi och miljö frå Ergi- och klimatrådgivara i Hälsiglad Valt md ffktr lägr ä fyra år Har du frågor krig rgi och

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse?

2011-2012 Trollhättans Stad. En fri skola Vad är frihet fö. MÅG eller Nisse? r o l o k s i Gyms s 2011-2012 Trollhäs Sd Mgus Åbrgsgymsi Nils Ericsosgymsi r dig? E fri ol Vd är frih fö siol! ym g y d ll i m m o lk Vä MÅG llr Niss? Allmä fk Allmä fk Vi E fri ol vd är frih för dig?

Läs mer

TRANSPORT. 3:an. Låt dom inte fortsätta slita isär vårt land. För solidaritet och en gemensam välfärd den14 september!

TRANSPORT. 3:an. Låt dom inte fortsätta slita isär vårt land. För solidaritet och en gemensam välfärd den14 september! TRANSPORT 3:a Mdlmstidig för Svska Trasportarbtarförbudt avdlig 3 Nr 3 2014 Låt dom it fortsätta slita isär vårt lad För solidaritt och gmsam välfärd d14 sptmbr! Ordförad har ordt sid 2 Mötskalllsr sid

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj Rgionmgsint n tidning från Västr Götlndsrgionn www. vgrgion. s nr 1. 2011 Är dt lltid bäst md pillr? tmnummr för dig som vill vt mr om läkmdl Här finns flr än tt skltt i grdrobn Sid 23 Vlt till rgionfullmäktig

Läs mer

Making room for tomorrow

Making room for tomorrow Byggnsgui Byggnsgui 2013 Byggnsgui 2013 Innrvägg Allmänt 4-5 Sknor oh rglr 6-7 Montg 8-9 WllClik 10-11 Typr oh gruppr 12-15 Väggnyklr 16-21 Typövrsikt 22-25 Väggruppr C 26-65 Väggruppr C+ 66-93 Väggruppr

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE it OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE NR 3. 2008 NR 4. 2008 INTRA 4 08 1 Föstå mig ätt! Fl v m h blivit btkt som gvt utvckligsstö, m t stäm it. D h b igt sätt tt uttyck sig

Läs mer

Krögarklass är en klass för sig

Krögarklass är en klass för sig Krörlss är lss för si Krörlss är färsrättr v toppvlitt tc vr höt öttihåll, br råvror och omsorsfull ryddi. Dssutom hr produtr fi styt och orlbud form, vilt ör tt rättr sr hmld ut. Md dr ord - Färsrättr

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Softhouse på 5 Minuter

Softhouse på 5 Minuter Sofous å 5 Miur Välkomm ill kom oc ggr m Sofous är v Skdivis ldd kosulförg iom L Sofr Dvlom. Vi växr u å flr orr md måg gml oc g klir, oc l dl y. Idg r Sofous 100 sälld å fyr olik koor. Sd sr 1996 r vi

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen Mrkndsförningn i Hlsingborgsrgionn Nr 1 2014 EU-projkt som märks Swdish ignornc Miljösttus på glid Anmäl dig till Frukostklubbn Intrntionll Svrig Dn mst såld produktionn innn n prmiär i Hmburgr börs histori

Läs mer

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM MAGASI DIKT FÅ HJÄTAT M MDMÄSKIGHT CH GÄDJ I KYA Btic h vit md i Voi-pojktt i 10 å. u sikt ho på tt bli läk Btic Wlghw v b 7 å ä hs mmm dog. u ä ho 18 å och h vit

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a Kompletterde löigförlg och ledigr, Mtemtik 000 kur C, kpitel Kpitel. 0, 0, 0, 0 Exempel om löe i boke. 0 ) 7 0 + + + 6 + 8 + 06 ) +, + 6 6 + + + 69 69 + +, + + 6 6+ 9 8+ + 07 Se boke ledig. Kotkt di lärre

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Bro skola Redovisig v det systemtisk kvlitetsrbetet, grudskol Bro skol 1 Presettio v skol Bro skol är e F-3 skol i Brodle, Lysekils kommu. Skol hr uder läsåret 2011/2012 hft i geomsitt 52, fördelde på e förskoleklss,

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan

Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan Upplvlr väx kukp m Sko Skol Sko Skol vll ök r för kukpr om ko ll v. V vll rbju kol uök möjlhr ll vrklhur ko kour. Sko Skol oll mvrkprorm mll kol Svr kol rr. Vrkmh brv kol vllkor r 973. Sko Skol pok é byr

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB

Teknisk manual STANDARD/GAS/EL. GATE Rehab Development AB STANDARD/GAS/EL Teknisk mnul s GATE Reh Development AB Iserg, S-333 9 Smålnsstenr Telefon +46(0)37 38 00 Fx +46(0)37 38 0 E-post info@gter.se www.gter.se STANDARD Detljförtekning h 3 g e i ) Armstöspltt

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt 2012-01-19 och 2012-01-20 Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: 13.00 Närvarand: Lna,

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer Tankn och handlingn tt spl om sxull hälsa och ordassociationr 2 / 13 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

BLAND DE MEDVERKANDE: ANGELIKA VASKEVITCH, reporter. HENDRIK BERGSTÉN, reporter. JOHAN WANGSTRÖM, reporter. JULIA LINDEMALM, fotograf

BLAND DE MEDVERKANDE: ANGELIKA VASKEVITCH, reporter. HENDRIK BERGSTÉN, reporter. JOHAN WANGSTRÖM, reporter. JULIA LINDEMALM, fotograf ETTA INNEHÅLL BLAND DE MEDVERKANDE: 05 PÅ RADION I HÖT 29 07 Å MÄTER VI LYNING JENNY MATTON, chfrktör, rprtr 08 RADIORÖTEN Kj Aklr 10 P4 VÄRLDEN ALEXANDER DONKA, ftgrf 15 RADIORÖTEN Vli Briji ANGELIKA

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj D ig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj G Skoj Disco Spx Täig Ävty Skoj Disco Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet 1 El- och nrgiprogrmmt Inriktningr på El- och nrgiprogrmmt Automtionstknik Exmpl på yrksutgångr: Automtionstknikr fstight Automtionstknikr industri/procss Industrilktrikr (procss) Mktronikr Eltknik Exmpl

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll

Företagens synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Förtgns synpunktr på skttsystmt, skttfuskt oh Skttvrkts kontroll Rsultt från n riksomfttn unrsökning vårn Rpport :3 1 2 Föror Skttvrkt gör rglunt mätningr v morgrns oh förtgns syn på skttsystmt, skttfuskt,

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Geometrisk optik. Optiska system F9 Optiska instrument. Brytningsindex. avbildning med linser. Begrepp inom geometrisk optik. Brytningslagen FAF260

Geometrisk optik. Optiska system F9 Optiska instrument. Brytningsindex. avbildning med linser. Begrepp inom geometrisk optik. Brytningslagen FAF260 FF60 Geometrisk optik vildig med liser och speglr Geometrisk optik F7 eflektio och rytig F8 vildig, liser och speglr system F9 istrumet Geometrisk optik vildig med liser epetitio: eflektio och rytig rytig

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Med alla härliga upplevelser från förra året i

Med alla härliga upplevelser från förra året i ! t v i L a l H n. t h g i l k r rv ö f s a t s u r Ut Midsommarkonfrns Ralingsåsgårdn, Anby 19-22 juni 2014 ! t v i L a l H s! å s g n i l a R ill t n m m o Välk Md alla härliga upplvlsr från förra årt

Läs mer

Uppskatta lagerhållningssärkostnader

Uppskatta lagerhållningssärkostnader B 13 Uppskatta lagrhållningssärkstnadr Md lagrhållningssärkstnadr ass alla d kstnadr sm hängr samman md ch ppstår gnm att artiklar hålls i lagr. Dt är fråga m rsaksbtingad kstnadr ch därmd särkstnadr,

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2015 YRKES-VM KARRIÄR I KINA GOTT OM JOBB ENTREPRENÖR PÅ SKOLTID

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2015 YRKES-VM KARRIÄR I KINA GOTT OM JOBB ENTREPRENÖR PÅ SKOLTID MOTOBNSCHEN FYLLD V MÖJLIGHETE N 1:2015 YKES-VM KIÄ I KIN GOTT OM JOBB Bp ENTEPENÖ PÅ SKOLTID 3.485 kr xkl. mom 2.788 kr Eplrlyft, flyttbr o l-tyrd rt.r 493723 NYHET! 30.0 kr xkl. mom 24.720 kr 15.5 kr

Läs mer

Hur. Grönt hjärta, med naturen i åtanke. Nanoleaf och siffror:

Hur. Grönt hjärta, med naturen i åtanke. Nanoleaf och siffror: Vi är tt förtag md tt starkt miljötänk där vi skapar produktr md hållbarht som vår mission. Vi utvcklar våra produktr md n god dsign, spännand lösnar som skall uppmuntra till n mr hållbar livsstil. Md

Läs mer

MER MASSAGE - MINDRE LJUD

MER MASSAGE - MINDRE LJUD MR MSSG - MINR LJU Nytt unikt bottensystem med vttenmssge Nytt unikt system - dkr med ljusterpi System sic, ett något enklre mssgesystem Nytt system i xclusive serien Revolutionernde tyst mssge ger en

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer