Länsförsäkringar Kalmar län. Med över kunder i länet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsförsäkringar Kalmar län. Med över 110 000 kunder i länet."

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Länsförsäkringar Kalmar län. Med över kunder i länet. Länsförsäkringar Kalmar län är ett av de 23 lokala, kundägda och självständiga länsförsäkringsbolag som samverkar under ett gemensamt varumärke. För våra kunder är vi alltid lokala Länsförsäkringar Kalmar län har alltid kundkontakterna hos oss här i länet. Med huvudkontor i Kalmar och lokalkontor i Borgholm, Emmaboda, Högsby, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och Västervik finns vi nära våra kunder i Kalmar län. Idag är vi kring 160 medarbetare som dagligen hjälper våra kunder. Varje år hanterar vi cirka skador och betalar ut drygt 420 miljoner kronor i ersättning. Den största delen går tillbaka till det lokala näringslivet i form av lokala entreprenörer och handlare. Delar av vårt överskott går dessutom tillbaka till kunderna i olika former av återbäring. Under 2014 kommer 39 miljoner kronor att gå tillbaka till våra ägare. För gemensam service och utveckling äger bolagen tillsammans Länsförsäkringar AB. Där bedrivs också affärsverksamhet, liv- och fondförsäkring, bank, fondförvaltning, IT, återförsäkring och djurförsäkring. Länsförsäkringar Kalmar län äger 3,4 procent av aktiekapitalet i Länsförsäkringar AB. Året som gått Ibland saknas det tid för viktiga samtal I vår strävan att bli mer tillgängliga har vi utökat våra telefontider. Kunder kan nu nå oss på telefon från klockan 8.00 fram till måndagar till torsdagar. På fredagar finns vi på plats fram till klockan Pris för bästa mobila applikation Länsförsäkringar har av Web Service Award fått priset för bästa mobilsajt/app med motiveringen att det är en stilren app med enkel design som tilltalar besökaren och gör den lätt att använda. Vidare säger det att det är en app som utvecklas och erbjuder fler tjänster till användarnas stora glädje. Med appen har man alltid banken tillhands och kunderna gillar det. Länsförsäkringar är ett karriärföretag Återigen har Di.se/Din karriär utsett Länsförsäkringar till ett av 100 karriärföretag. De uppmärksammar årligen de hundra mest spännande företagen att göra karriär på. Vi är mycket glada för utmärkelsen och tackar ödmjukt och fortsätter att arbeta engagerat för att vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda unika utmaningar och extra intressanta karriärmöjligheter. Marknadsandelar i länet (sakförsäkring) Hushåll Villa och villahem Fritidshus Lantbruk Företag Personbilar 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Skydda dig från dyra vattenskador Ungefär var tionde minut inträffar en vattenskada i våra villor. Med en vattenfelsbrytare minskar risken att drabbas. Under hela 2014 erbjuder vi våra kunder som har sin villa försäkrad hos oss en vattenfelsbrytare för kronor exklusive montering. 2 ÅRET SOM GÅTT

3 Innehåll Inledning 2 Året som gått 4 Vd-kommentar 6 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 10 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Resultatanalys 13 Finansiell ställning 15 Balansräkning 17 Förändringar i eget kapital 18 Kassaflödesanalys 19 Noter och kommentarer Bolagsstyrning 44 Revisionsberättelse 46 Fullmäktigeledamöter Året i siffror 48 Styrelse och revisorer 49 Företagsledning NYCKELTAL Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (Mkr) Ord och uttryck Balansomslutning (Mkr) Konsolideringsgrad (procent) Kan man trakten, kan man farorna Hjälp oss att markera risker och faror på Kartan så kan du hjälpa dina grannar och oss att kartlägga faror och risker där vi bor och lever tillsammans. Det kan vara dåligt upplysta övergångsställen, risk för översvämning eller bara oklara trafikregler. Tillsammans kan vi göra vardagen lite tryggare för varandra. Kartan hittar du på lansforsakringar.se/kartan Antal anställda Antal Förmånskunder Bank In- och utlåning (Mkr) Antal kunder Fonder Marknadsvärde (Mkr) Livförsäkring Premieinkomst (Mkr) Totalt försäkringskapital (Mkr) Antal kunder Överför enkelt pengar via mobilen Swish är en tjänst för privatpersoner som enkelt överför pengar via mobilen. Även under 2014 kan våra kunder skicka pengar kostnadsfritt. Betalningslösningen har nu nästan aktiva användare. Sakförsäkring Premieinkomst (Mkr) Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen (Mkr) Totalkostnadsprocent för egen räkning (procent) Totalavkastning kapitalförvaltning (procent) 9 7 Antal kunder Skador Skadekostnad (Mkr) Bolagsstämma 2014 Ordinarie bolagsstämma hålls måndagen den 14 april 2014 kl på Restaurang Badholmen i Oskarshamn. ÅRET SOM GÅTT 3

4 Ett kundägt bolag där man känner sig hemma VD-KOMMENTAR 2013 blev ett resultatmässigt starkt år för Länsförsäkringar Kalmar län. Samtidigt har vi under en rad av år fått kundernas erkännande. Att vara kundägda, tillsammans med förbättrat resultat och mycket god kapitalavkastning, gör oss starka och vi ser ljust på framtiden och är ödmjuka inför uppdraget. Jag är väldigt stolt över att fått överta ett mycket välskött bolag. Mitt första år som verkställande direktör har varit extra spännande och lärorikt. Jag är särskilt imponerad över hur våra medarbetare genom sitt engagemang och kundfokus får våra kunder att återigen känna sig som de mest nöjda. Storskada, översvämning och stormar 2013 inleddes den 7 januari med en omfattande brand i industrihotellet Järnet i Västervik. Skadekostnaden blev ungefär 55 miljoner kronor för länsförsäkringsgruppen, som efter återförsäkring uppgår till 13,5 Mkr för Länsförsäkringar Kalmar län. Branden är en av de mest omfattande skadorna för oss genom tiderna. Under juni drabbades delar av länet av en omfattande översvämning. Delar av Färjestaden och Kalmar blev svårt drabbade. Under hösten möttes vi av stormarna Simone och Sven, vilka båda orsakade skogsskador. Tack vare vårt starka kostnadsfokus i den dagliga skaderegleringen har vi lyckats åstadkomma betydande besparingar. Trots att vi under det gångna året drabbats av både storskador och stormar har vi lyckats förstärka vårt tekniska resultat i sakförsäkringsaffären. Vi kan även glädja oss åt den lägsta totalkostnadsprocenten, 89,6 procent, på senare år. Tillväxt i sakförsäkringsmarknaden Marknaden har utvecklats stabilt under året och vi har lyckats stärka vår position som marknadsledare inom både privat-, företagoch lantbruksegmenten. Den i särklass största ökningen står personbilsförsäkringarna för. Där har vi under året haft så stor tillväxt att vi i skrivande stund har varannan personbil i länet försäkrad. Banken fortsätter att växa Banken stärkte under året sin plats som den femte största retailbanken i Sverige och är nu den snabbast växande. Banken har nått en bred lönsam tillväxt, god kreditkvalitet och mycket nöjda kunder. Vi fortsätter vårt ständiga arbete med att öka effektiviteten och hålla nere kostnaderna samtidigt som vi förbättrar våra lokala kundmöten. Vi har under året fortsatt vårt arbete mot fler helkunder, digitaliserat kundhandlingar, arbetat med Solvens II och utvecklat våra mobila tjänster. Liv- och pensionsmarknaden Liv- och pensionsmarknaden har de senaste åren varit turbulent. Förändringar har skett i utbudet av förvaltningsformer, stängning av nyförsäljning i vår traditionella livportfölj och Nya Världenförvaltning. Den begränsade möjligheten till avkastning i den gamla traditionella förvaltningen har skapat oro bland kunder. För att återskapa förtroende och avkastningsmöjligheter har placeringsportföljen i Gamla Trad viktats om till största delen räntebärande placeringar. Ett erbjudande har skickats till kunderna om att villkorsändra till Nya Trad. Möjligheten att ändra i villkoren i sina traditionella försäkringar innebär kortfattat att sänkta garantinivåer i kombination med lägre avgifter möjliggör en förändrad placeringsmix med högre förväntad avkastning och förbättrade möjligheter till framtida värdeökning på sparat kapital. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Våra fyra bobutiker har under året tagit ytterligare marknadsandelar i länet och vårt gemensamma varumärke har fått bra genomslag. I takt med växande volym är det extra roligt att bobutiken i Kalmar än en gång prisats till Årets Kvalitetsbobutik i landet. Kapitalförvaltningen Den positiva utvecklingen på finansmarknaderna har gjort att vi kan leverera ett mycket starkt finansresultat på plus 192 miljoner kronor. Den goda finansavkastningen har haft stor påverkan på det totala resultatet. Starkt varumärke och nöjda kunder Länsförsäkringars gemensamma varumärke är mycket starkt i relation till konkurrenternas inom branschen för bank, försäkring och pension. Under 2013 visade återigen Anseendebarometern att Länsförsäkringar har det högsta anseendet bland finansiella varumärken i Sverige. Länsförsäkringar har också länge legat med i toppen när Svenskt Kvalitetsindex redovisar hur nöjda kunderna är med sin bank och sitt försäkringsbolag. 4 VD-KOMMENTAR

5 Vår strategi är att utvecklas efter kundernas önskemål och i takt med hur samhället förändras. Kombinationen av nöjda kunder, ägare och medarbetare är det bästa betyget en verksamhet kan få. Vi finns lokalt för att skapa trygghet oavsett vilka behov kunderna har allt från köp och försäljning av bostad, försäkringar för sak och pension, banktjänster och bolån till olika typer av sparande. Vår framgång bygger på lokal närvaro och lång erfarenhet. Att vi dessutom är kundägda och tar stort samhällsengagemang är en lysande ledstjärna. Med kunder i länet är det viktigt att vi på olika sätt bidrar till Kalmar läns utveckling. Vi fortsätter bland annat samarbetena med Linnéuniversitetet, Kalmar läns museum, musselodlingen utanför Öland och vi klimatkompenserar via Vi-skogen. Vi påbörjade under hösten ett omfattande förändringsarbete för att stärka vår position som det ledande finansiella varumärket i Kalmar län. Syftet var att utveckla vårt kundägda koncept och stärka vår framtida konkurrenskraft. Första steget i förändringsarbetet innebar en organisationsförändring. Jag är säker på att vår nya organisationen ger oss ännu bättre möjligheter att komma närmare våra kunder genom en marknadsområdesstruktur och lokalt ledarskap med decentraliserad beslutskraft. Framtiden ser ljus ut för oss. Vår strävan efter att bli ännu bättre får aldrig avta. Den påbörjade förändringsresan ska bidra till att skapa nya mervärden för kunderna och våra ambitioner är höga. Kalmar i mars 2014 Niklas Lundin, vd VD-KOMMENTAR 5

6 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar Kalmar län avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets 125:e verksamhetsår. Verksamhet Länsförsäkringar Kalmar län har sitt verksamhetsområde i Kalmar län och erbjuder ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Vi är marknadsledande inom ett flertal områden. Länsförsäkringar bedriver även, genom franchisetagare, fastighetsförmedling och har fyra bobutiker i länet. Vi deltar även i länsförsäkringsgruppens återförsäkringssystem genom att avge och ta emot återförsäkring inom gruppen. Förutom den försäkringsverksamhet vi har egen koncession i, erbjuder bolaget andra försäkringar inom såväl sak- som livförsäkringsområdet samt tjänster inom bank, fond- och fastighetsförmedling genom avtal med Länsförsäkringar AB (LFAB) och dess helägda dotterbolag. För de förmedlade affärerna har bolaget ansvaret för kundrelationerna. Total affärsvolym Organisation och struktur Länsförsäkringar Kalmar län ingår som ett av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag i länsförsäkringsgruppen. Gemensamt äger gruppen Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Bolaget är självständigt och bolagsformen är ömsesidig, vilket betyder att ägarna utgörs av bolagets sakförsäkringstagare. Dessa har inflytande över verksamheten och väljer 50 fullmäktigeledamöter som ska företräda dem på bolagsstämman. Bolagsstämman utser bolagets styrelse som under året bestått av nio ledamöter. Därutöver ingår två personalrepresentanter i styrelsen. Väsentliga händelser under året Året inleddes den 7 januari med en explosionsartad brand i ett industrihotell nära Västerviks centrum. Den totala skadekostnaden blev 54,7 Mkr, varav bolagets del är 13,5 Mkr. Överskjutande del belastar återförsäkringen. Stockholmsbörsen har under året haft en positiv utveckling om 23,2 procent (12,0). Det är av stor vikt för bolagets totalavkastning som blev 8,9 procent (7,1). Nya regler i Solvens 2 införs 1 januari Affärsvolym (Mkr) Direkt försäkring Mottagen återförsäkring Förmedlad affär Sakförsäkring (premieinkomst) Livförsäkring (premieinkomst) Bank (in- och utlåning) Fonder (marknadsvärde) Total affärsvolym Bland annat en ny metod för beräkning av solvens, med tillhörande riskrapportering. För att tillmötesgå de nya kraven har ett gemensamt projekt inom länsförsäkringsgruppen bedrivits. Arbetet kommer att fortsätta under 2014 och EIOPA (den europeiska tillsynsmyndigheten) har under 2013, till den svenska Finansinspektionen, lämnat riktlinjer för kommande implementering av Solvens 2. Väsentliga händelser efter verksamhetsåret Inga väsentliga händelser har inträffat efter verksamhetsåret. Resultat och ekonomisk ställning Skadeförsäkringsrörelsen redovisar ett överskott om 50,3 Mkr (21,7), efter att återbäring och rabatter har lämnats med 64,9 Mkr (50,7). Bolaget diskonterar alla trafikreserver. Diskonteringseffekten har påverkat resultatet positivt med 48,0 Mkr (48,7). Motiv till valet av diskontering, antaganden samt resultatpåverkan framgår av not 1. Årets skadeutfall har varit gynnsamt, efter några sämre år, och ger en skadekostnadsprocent på 70,7 procent (82,3) och en totalkostnadsprocent på 89,6 procent (99,1). Förmedlad bank- och livverksamhet lämnar negativa resultat om 14,7 Mkr respektive 4,7 Mkr. Fortsatt god tillväxt i banken har inte hjälpt upp resultatet på grund av det låga ränteläget och därmed försämrade marginaler. Djurförsäkring och fastighetsförmedling lämnar tillsammans överskott om 0,6 Mkr. Förmedling av djurförsäkring kommer att minska i takt med att Agria tar över försäljningen i egen regi. Totalt lämnar den förmedlade affären ett underskott om 18,8 Mkr (18,4). Kapitalavkastningen netto i koncernen, efter kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen, visar ett överskott om 176,3 Mkr (122,2). Årets resultat i koncernen före dispositioner och skatt visar ett överskott om 201,2 Mkr (119,0). Efter dispositioner och skatt är överskottet 160,3 Mkr (142,7). 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

7 Premieinkomst och marknad Premieinkomst (Mkr) Hem och villa Företag och fastighet Motorfordon Trafik Olycksfall Summa direktförsäkring Mottagen återförsäkring Total premieinkomst Marknadsandelar sakförsäkring (procent) Hushåll Villa och villahem Fritidshus Lantbruk Företag Personbilar Skadekostnad (Mkr) Direktförsäkring Driftskostnader Avgiven återförsäkring Mottagen återförsäkring Total skadekostnad Avveckling av 2012 och tidigare års avsättning för oreglerade skador innebar en vinst för egen räkning om 65,1 Mkr (18,6). Överskottet har uppstått främst på grund av ny aktuariell värdering samt flera avslut av äldre olycksfallsoch trafikskador. Kapitalförvaltning Den svenska noterade aktieportföljen har en positiv avkastning om 30,7 procent och utgör en väsentlig del av totalavkastningen. Den totala avkastningen i koncernen uppgår till 213,6 Mkr (162,7) varav direktavkastning 25,4 Mkr (32,0). För att minska risken har omallokering skett från aktierelaterade tillgångar till räntebärande tillgångar. Koncernens likvida medel uppgick vid verksamhetsårets slut till 126,7 Mkr (117,6). Kapitalförvaltning Avkastningsprocenprocent Avkastnings- Placeringsstruktur i koncernen (Mkr) Belopp Belopp Räntebärande 832 3, ,0 Aktier , ,7 Fastigheter 403 5, ,5 Summa placeringstillgångar , ,1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 7

8 Förväntad utveckling Bolagets mål är att all verksamhet långsiktigt ska generera ett positivt resultat. Sakförsäkring lämnar idag ett positivt resultat och förväntas ha en fortsatt stabil utveckling. Naturrelaterade skador har ökat i omfattning och är ett allvarligt hot som på sikt kan komma att påverka såväl premiesättning som försäkringsvillkor. Livverksamheten och bankverksamheten förväntas lokalt lämna negativa resultat de närmaste åren. Livförsäljningen är totalt sämre än förväntat och åtgärder krävs för att vända utvecklingen. Bankens volymtillväxt är fortsatt mycket god. Dock är marginalerna pressade bland annat på grund av den låga räntenivån. Kapitalavkastningen förväntas ligga på en nivå i paritet med Även om världens ekonomier överlag har förbättrats är den politiska risken fortsatt hög och kan påverka de finansiella marknaderna negativt. begränsar bolagets totala skadekostnad för egen räkning. Finansiella risker Bolagets finansiella risker består i allt väsentligt av aktiekursrisk. Valutarisk och kreditrisk finns endast i begränsad omfattning. I not 2 lämnas en mer ingående redogörelse över bolagets risker och riskhantering. Aktiekursrisk Aktiernas marknadsvärde i koncernen var vid räkenskapsårets utgång 1 401,2 Mkr (1 294,3). Valutarisk Valutarisk finns i tillgångsslaget Aktier och andelar. Vid årsskiftet var marknadsvärdet fördelat enligt tabellen, omräknat i SEK. Valutarisk i SEK Personalfrågor Bolaget betraktas som en mycket attraktiv arbetsgivare vilket tydligast syns på en låg personalomsättning, hög frisknärvaro och många sökande vid rekrytering. Upplysningar om ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare redovisas i not 32 på sidan 41. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal hålls årligen mellan medarbetare och närmaste chef. Samtalets syfte är att finna utvecklingsmöjligheter för medarbetaren till nytta för bägge parter. Individuella planer upprättas grundade på samtalen. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför Försäkringsrisker Bolagets riskportfölj i direkt affär bedöms vara väl balanserad. Den genomsnittliga skadeprocenten för egen räkning (f e r) på 77,9 procent under den senaste femårsperioden återspeglar försäkringsrisken. Den mottagna affären innehåller huvudsakligen svensk affär. Premieinkomsten uppgick under verksamhetsåret till 40,7 Mkr (40,3) eller 6,2 procent (6,6) av premieinkomsten i egen affär. Den största risken i mottagen affär bedöms vara den i Medlemsbolagspoolen ingående sektion Katastrof. Denna tar bland annat storm- och översvämningsskador som kan drabba flera länsförsäkringsbolag samtidigt. Bolaget köper även återförsäkring för att skydda resultatet. Erlagda premier uppgick till 62,1 Mkr (58,9). För varje särskild händelse avseende egendomsskada för enskild risk och katastrof samt för övrigt ansvar uppgår bolagets egna självbehåll till 13,5 Mkr (13,5). För olycksfalls- och trafikskador är bolagets självbehåll 1,5 Mkr, för motorkasko 1,0 Mkr och för båtkasko 0,5 Mkr. Det finns även en överskadeåterförsäkring som Valuta (Mkr) USD NOK EUR Summa valutaexponering Ränterisk Marknadsvärdet på bolagets räntebärande placeringstillgångar, obligationer och lån var vid räkenskapsårets utgång 705,0 Mkr (614,9). Information om icke-finansiella resultatindikationer Miljö Extern revision för omcertifiering av bolagets miljöledningssystem, enligt ISO 14001, genomfördes 2012 av SFK Certification AB och gäller till och med mars Områden som identifierats som betydande ur miljösynpunkt är brandskador, vattenskador, motorskador, uppvärmning och tjänsteresor. De tre senaste åren har vi sänkt koldioxidutsläppen vid tjänsteresor med 18 procent. Vårt skadeförebyggande arbete syftar till att förhindra och begränsa skador och därigenom minska miljöpåverkan. Säkerhet och kris Varje kontor har en säkerhetsansvarig. Säkerhetsgruppen består av åtta medarbetare inklusive ansvarig Affärsstöd. Ansvarig Affärsstöd, tillsammans med HR-funktionen, är stöd i händelse av krissituationer. Avtal finns med psykolog som vid behov är behjälplig. Incidentrapportering sker till närmaste chef och säkerhetschef. Arbetsmiljö och sociala aspekter Arbetsmiljökommittén består av fem medarbetare varav en från företagsledningen. Syftet är att skapa en god arbetsmiljö för medarbetarna. Bolaget verkar också för att skapa en vikänsla genom olika aktiviteter såväl på det lokala kontoret som för hela bolaget i samband med exempelvis höstupptakt, kontorsmöten med mera. Många medarbetare använder friskvårdsbidrag från bolaget. Detta används bland annat till individuella former av träningsak- 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

9 tiviteter, massage- och naprapatbehandling. Bolaget är hälsodiplomerat och program finns för att främja medarbetarnas hälsa. Den låga sjukfrånvaron visar att denna satsning ger önskad effekt. Utbildning HR-funktionen, i samråd med avdelningscheferna, samordnar produktutbildning samt ledarutbildning för chefer på alla nivåer. Etiska riktlinjer, intressekonflikt och sekretess Bank, försäkring och fastighetsförmedling innebär ett omfattande ansvar för människors trygghet. Det är väsentligt att kunderna känner förtroende och tillit till hur vi hanterar och förvaltar varje enskild persons eller företags särskilda behov. De ska dessutom känna förtroende för att den information som lämnas stannar hos oss och inte riskerar att spridas. Reglerna omfattar därför inte bara medarbetare i Länsförsäkringar Kalmar län utan även de som inte är anställda, men säljer försäkringar på uppdrag av bolaget eller utför eller har utfört andra uppdrag för bolaget. I den rollen representerar man också länsförsäkringsgruppen som helhet. Alla dagliga möten hos kunder eller på den egna arbetsplatsen innebär ett ständigt ställningstagande till problem och valsituationer, då överväganden måste göras om vad som händer om man gör på det ena eller andra sättet. Ofta behöver det inte med nödvändighet styras av några allmänna lagregler utan istället av etiska regler eller rationella moralbegrepp. Uppföljning Styrelsen ska se till att det finns etiska regler som är anpassade till den verksamhet som bedrivs. Styrelsen ska med en viss regelbundenhet utvärdera reglerna och följa upp hur de tillämpas. Samtliga medarbetare som upplever tveksamhet eller osäkerhet om regeltillämpning ska ta upp detta med närmaste chef. Internrevision ska, på styrelsens uppdrag, granska styrning och kontroll av bolagets verksamhet. Internrevisionen ska minst årligen dokumentera sina observationer i en rapport och överlämna denna till styrelsen. Bolagets funktioner för compliance och riskkontroll lämnar kvartalsvis, eller därutöver vid behov, rapport till verkställande direktören och styrelsen vid avvikelse från regelverket. Dotterbolag LFK Finans AB är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Kalmar län. LFK Finans AB äger och förvaltar aktier i publika fastighetsbolag. LFK Mästaren AB är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Kalmar län. LFK Mästaren AB äger och förvaltar fastigheter och därmed förenlig verksamhet. LFK Framsta AB är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Kalmar län och ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget är vilande. Koncernen Koncernen består av moderbolaget Länsförsäkringar Kalmar län ( ) samt de helägda dotterbolagen LFK Finans AB ( ), LFK Mästaren AB ( ) och LFK Framsta AB ( ). Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsvärdemetoden. Koncernens balanserade vinstmedel inklusive årets resultat uppgår till tkr. Av detta ska inget överföras till reserver som uppgår till tkr. Förslag till vinstdisposition i moderbolaget Föregående års vinst har i enlighet med bolagsstämmans beslut överförts till balanserade vinstmedel. Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att årets vinst, tkr, och balanserade vinstmedel om tkr, sammantaget tkr, balanseras i ny räkning. Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 9

10 FEMÅRSÖVERSIKT KONCERNEN tkr Resultat Premieintäkt för egen räkning (f e r) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f e r Återbäring och rabatter Driftskostnader f e r Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen Återstående kapitalavkastning Övriga intäkter och kostnader Resultat före dispositioner och skatt Årets resultat Ekonomisk ställning Placeringstillgångar, verkligt värde* Premieinkomst f e r Försäkringstekniska avsättningar f e r Konsolideringskapital Beskattat eget kapital Återlagd uppskjuten skatt Summa konsolideringskapital Konsolideringsgrad i procent 281,1 263,0 247,6 276,0 250,2 Kapitalbas** Erforderlig solvensmarginal Solvenskvot 14,4 12,6 10,8 13,5 12,4 Nyckeltal försäkringsrörelsen*** Skadeprocent för egen räkning (f e r) i procent 70,7 82,3 78,0 80,5 78,5 Driftskostnadsprocent f e r i procent 18,9 16,8 20,1 19,4 16,3 Totalkostnadsprocent f e r i procent 89,6 99,1 98,1 99,9 94,8 Nyckeltal kapitalförvaltningen*** Direktavkastning i procent 1,1 1,4 1,5 0,8 1,1 Totalavkastning i procent 8,9 7,1-4,8 8,7 12,1 * Exklusive depåer hos företag som avgivit återförsäkring. Nyckeltalet inkluderar likvida medel och rörelsefastigheter. ** Kapitalbas och solvens avser moderbolaget. *** Nyckeltalen i försäkringsrörelsen har beräknats efter avdrag av rabatter från premier. 10 FEMÅRSÖVERSIKT

11 RESULTATRÄKNING Koncernen Moderbolaget tkr Not TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieintäkter för egen räkning (f e r) Premieinkomst Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f e r 5 Utbetalda försäkringsersättningar - Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador - Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Driftskostnader f e r 6, Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat före återbäring tekniska resultat Återbäring och rabatter Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat efter återbäring ICKE TEKNISK REDOVISNING Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Övriga intäkter Övriga kostnader Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner i moderbolaget Återföring från periodiseringsfond Avsättning till periodiseringsfond Avsättning till säkerhetsreserven Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Årets resultat Övrigt totalresultat Omvärdering av rörelsefastigheter Uppskjuten skatt på omvärdering ÅRETS TOTALRESULTAT RESULTATRÄKNING 11

12 RESULTATANALYS MODERBOLAGET tkr Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Sjuk- och olycksfall Hem och villa Direkt försäkring av svenska risker Företag och fastigheter Motorfordon Trafik Summa direkt försäkring Mottagen återförsäkring Premieintäkt för egen räkning (not A) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar f e r (not B) Återbäring och rabatter f e r Driftskostnader f e r Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Totalt 2013 Avvecklingsresultat brutto Återförsäkrares andel Avvecklingsresultat för egen räkning (f e r) Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Avsättning för oreglerade skador Avsättning för återbäring Summa avsättningar före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel av avsättning för oreglerade skador NOTER TILL RESULTATANALYS tkr Sjuk- och olycksfall Hem och villa Direkt försäkring av svenska risker Företag och fastigheter Motorfordon Trafik Summa direkt försäkring Mottagen återförsäkring Totalt 2013 Not A Premieintäkt f e r Premieinkomst före avgiven återförsäkring Premier för avgiven återförsäkring Förändring i avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Summa premieintäkt f e r Not B Försäkringsersättningar f e r Utbetalda försäkringsersättningar - Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa utbetalda försäkringsersättningar Förändring i avsättning för oreglerade skador - Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador Summa försäkringsersättningar f e r RESULTATANALYS

13 FINANSIELL STÄLLNING I KONCERNEN Koncernen tkr Not TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Placeringstillgångar Förvaltningsfastigheter Andra finansiella placeringstillgångar 13 - Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga lån Depåer hos företag som avgivit återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 14 Avsättning för oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Rörelsefastigheter Övriga materiella anläggningstillgångar Kassa och bank Aktuell skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR FINANSIELL STÄLLNING 13

14 FINANSIELL STÄLLNING I KONCERNEN Koncernen tkr Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital sidan 18 Reserver Balanserad vinst Årets resultat Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Återbäring och rabatter Avsättning för andra risker och kostnader Pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Skulder Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Upplysning om koncernens ställda panter och ansvarsförbindelser, se not 30 och 31 på sidan FINANSIELL STÄLLNING

15 BALANSRÄKNING MODERBOLAGET Moderbolaget tkr Not TILLGÅNGAR Placeringstillgångar Byggnader och mark Aktier och andelar i koncernföretag Andra finansiella placeringstillgångar 13 - Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Övriga lån Depåer hos företag som avgivit återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 14 Avsättning för oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar Kassa och bank Aktuell skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränte- och hyresintäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR BALANSRÄKNING 15

16 BALANSRÄKNING MODERBOLAGET Moderbolaget tkr Not EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital sidan 18 Reservfond Uppskrivningsfond Balanserad vinst Årets resultat Obeskattade reserver Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Återbäring och rabatter Avsättning för andra risker och kostnader Pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar SKULDER Skulder avseende direkt försäkring 27 Skulder avseende återförsäkring Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Panter Avsvarsförbindelser BALANSRÄKNING

17 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KONCERNEN Bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Totalt eget kapital Reserver tkr inklusive årets resultat Ingående eget kapital Förskjutning mellan balanserade vinstmedel och reserver Årets resultat Årets övriga totalresultat Årets totalresultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Justering IFRS Årets resultat Årets övriga totalresultat Årets totalresultat Utgående eget kapital MODERBOLAGET Bundet eget kapital Fritt eget kapital tkr Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Totalt eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Årets totalresultat Utgående eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Årets övriga totalresultat 0 0 Årets totalresultat Utgående eget kapital Reservfond: Syftet med reservfonden är att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av balanserade förluster. Uppskrivningsfond: Posten omfattar belopp som satts av till en uppskrivningsfond enligt bestämmelserna 4 kap 1-2 ÅRFL. Balanserade vinstmedel: Utgörs av föregående års fria egna kapital efter eventuell reserv fondavsättning. Utgör tillsammans med årets resultat summa fritt eget kapital. Årets vinst i koncernen är tkr bättre än i moderbolaget ( ), vilket förklaras av följande poster: Årets resultat i dotterbolag Återläggning av nedskrivna aktier i dotterbolag 0 Värdeförändring Humlegården under Avskrivning av programvara för motoraffären minus uppskjuten skatt 22 procent Eget kapitalandel av årets förändring kopplat till obeskattade reserver Summa resultatförbättringar FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 17

18 KASSAFLÖDESANALYS - DIREKT METOD Koncernen Moderbolaget Mkr Den löpande verksamheten Premieinbetalningar 620,3 610,2 620,3 610,2 Utbetalningar av premier till återförsäkrare -54,2-50,5-54,2-50,5 Skadeutbetalningar -382,7-390,7-382,7-390,7 Inbetalningar från återförsäkrare avseende återförsäkrares andel av 52,1 15,4 52,1 15,4 utbetalda försäkringsersättningar Inbetalningar avseende provisioner och garantier 37,1 23,6 37,1 23,6 Utbetalningar till leverantörer och anställda -191,1-195,7-188,2-195,7 Skatteutbetalningar -4,1-3,1-3,5-3,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten 71,8 9,3 75,4 9,3 Investeringsverksamheten Förvärv av: - aktier och andelar -191,9-81,4-191,9-81,4 - obligationer och andra räntebärande värdepapper -279,7-367,2-279,7-367,2 - byggnad och mark -2,8-20,1-2,5-20,1 Avyttring av: 129,1 129,1 - aktier och andelar 217,0 229,9 217,0 229,9 - obligationer och andra räntebärande värdepapper 9,3 160,3 9,3 160,3 - byggnad och mark 3,2 22,8 3,2 22,8 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2,7-4,9-2,7-4,9 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0,3 4,3 0,3 4,3 Avyttring av dotterföretag, netto likvidpåverkan 0,1 0,0-0,1 0,0 Ränteinbetalningar 8,4 5,7 10,7 19,2 Erhållna utdelningar 47,0 54,8 42,7 50,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -65,9 4,1-67,9 13,1 Finansieringsverksamheten Amortering av lån 0,0-20,0 0,0-12,7 Utbetalda räntor -2,4-3,0 0,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2,4-23,0 0,0-12,7 Årets kassaflöde 9,1-9,5 13,1 9,8 Likvida medel/kassa och bank vid periodens början 117,6 127,1 107,2 97,4 Likvida medel/kassa och bank vid periodens slut 126,7 117,6 120,3 107,2 18 KASSAFLÖDESANALYS

19 Noter till finansiella rapporter NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Allmän information I denna not beskrivs inledningsvis koncernens redovisningsprinciper. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, med de avvikelser som anges i avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper. Moderbolaget är ett ömsesidigt försäkringsbolag med säte i Kalmar. Adressen till huvudkontoret är Norra Långgatan 17, Kalmar. Organisationsnumret är Årsredovisningen avser räkenskapsår Årets bolagsstämma hålls den 14 april i Oskarshamn. Rapporterna presenteras i tusental och i svenska kronor (tkr), om inte annat anges. Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Bolagets årsredovisning har upprättats enligt lagen om årsredovisning i försäkringsbolag (ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2008:26 med tillhörande ändringsföreskrifter. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Nya redovisningsprinciper för 2013 För 2013 har ändrade redovisningsprinciper införts. Ändringar har skett i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, IAS 19 Er-sättningar till anställda, IFRS 7 Finansiella instrument samt IFRS 13 Värdering till verkligt värde. De första tre förändringarna har inte haft någon väsentlig effekt på företagets redovisning. IFRS 13 är en ny standard för mätning av verkligt värde samt förbättrade upplysningskrav. De nya upplysningskraven framgår av not 11 Byggnader och mark och Förvaltnings- och rörelsefastigheter och not 13 Finansiella tillgångar och skulder. De nya standarderna kommer inte heller att få någon väsentlig effekt på bolagets och koncernens årsredovisning för Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS fordrar att företagsledningen gör ett antal bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet används sedan bland annat för att bedöma de redovisade värdena på sådana tillgångar och skulder vars värde inte tydligt framgår från externa källor. Det verkliga utfallet kan avvika från de bedömningar och uppskattningar som gjorts. De antaganden som ligger till grund för uppskattningar och bedömningar ses över regelbundet. Förändringar i gällande bedömningar och uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period. De mest kritiska bedömningarna som företagsledningen, med stöd av bolagets aktuarie, gör är antagande om ränteparameter i anslutning till diskontering av bolagets långsvansade skadereserver. En förändring av ränteantagandet med en procentenhet får mycket stor påverkan på bolagets resultat. I denna del hänvisas till not 2. En annan väsentlig uppskattning är bedömningen av direktavkastningskravet på bolagets förvaltningsfastigheter. Se även känslighetsanalys i not 2. Bedömningar och uppskattningar som ligger till grund för redovisning och värdering av försäkringstekniska avsättningar har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna. Värderingen av avsättningarna behandlas i nedanstående avsnitt om redovisning av försäkringsavtal samt i not 2 där upplysningar om risker i verksamheten lämnas. Valuta Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för koncernen och för moderbolaget. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Resultatredovisning Resultatet redovisas i två huvuddelar. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat samt ytterligare ett icke-tekniskt resultat som omfattar den del av kapitalavkastningen som återstår efter överförd avkastning till försäkringsrörelsen. Kapitalavkastningen inkluderar orealiserade värdeförändringar. Orealiserade värdeförändringar med avdrag för uppskjuten skatt redovisas inom Eget kapital under rubriken Balanserad vinst. Den överförda kapitalavkastningen har beräknats på halva premieintäkten för egen räkning samt på medelvärdet av in- och utgående avsättningar för oreglerade skador för egen räkning under året. Räntesatserna utgörs av medelvärdet för statsobligationer eller årsgenomsnittet för trettiodagars statsskuldväxlar omräknat till effektiv ränta för aktuellt år. Tillämpad räntesats är relaterad till respektive affärs duration. Den genomsnittliga räntan för hela överföringen är 2,6 procent. KONSOLIDERINGSPRINCIPER Dotterföretag Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från Moderbolaget. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Transaktioner som elimineras vid konsolidering Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från interna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov. Transaktioner i utländsk valuta Beträffande transaktioner i utländsk valuta se not 2. Intäkter Intäkter hänförliga från försäkringsavtal behandlas under avsnittet Redovisning av försäkringsavtal. Intäkter för förmedling av bank- och fondtjänster Bolaget erbjuder och förmedlar ett brett utbud av försäkring inom livområdet samt bank- och fondtjänster genom avtal med Länsförsäkringar AB och dess helägda dotterbolag. För de förmedlade affärerna har bolaget ansvaret för kundrelationerna och erhåller ersättning för detta. Intäkterna redovisas i det icke-tekniska resultatet under Övriga intäkter. Intäkterna redovisas i den takt de tjänas in, det vill säga när tjänsten utförts. NOTER OCH KOMMENTARER 19

20 Hyresintäkter Hyresintäkter från förvaltningsfastigheter redovisas linjärt i resultaträkningen baserat på villkoren i hyresavtalet. Intäkter från fastighetsförsäljning Intäkt av fastighetsförsäljningar redovisas normalt på tillträdesdagen, såvida inte risker och förmåner övergått till köparen vid ett tidigare tillfälle. Om risker och förmåner förknippade med tillgången (det vill säga kontrollen över den) har övergått till köparen vid ett tidigare tillfälle än tillträdestidpunkten, intäktsredovisas fastighetsförsäljningen vid denna tidigare tidpunkt. Vid bedömningen av redovisningstidpunkt beaktas vad som avtalats mellan parterna beträffande risker och förmåner samt engagemang i den löpande förvaltningen. Därutöver beaktas omständigheter som kan påverka affärens utgång vilka ligger utanför säljarens eller köparens kontroll. Ränteintäkter För alla räntebärande finansiella instrument (även de som värderats till verkligt värde) redovisas ränteintäkter med tillämpning av effektivräntemetoden. Finansiella instrument Redovisning i balansräkningen Finansiella tillgångar eller skulder tas upp i balansräkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor (affärsdagsredovisning). Finansiella tillgångar och skulder presenteras brutto i balansräkningen om det inte finns en rätt och en avsikt att reglera mellanhavandena netto. I dessa fall presenteras posterna netto. För alla räntebärande finansiella instrument (även de som värderas till verkligt värde) redovisas ränteintäkter och räntekostnader med tillämpning av effektivräntemetoden. Upplupen ränta på räntebärande tillgångar och skulder redovisas på särskild rad i balansräkningen som upplupen ränteintäkt eller räntekostnad, separat från tillgången eller skulden som räntan löper på. Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde. Anskaffningsvärde för finansiella instrument som klassificerats som finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde via resultaträkningen består av verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Transaktionskostnader (till exempel courtage) för dessa instrument kostnadsförs således direkt som kapitalförvaltningskostnader. För övriga finansiella instrument motsvarar anskaffningsvärdet instrumentets verkliga värde inklusive transaktionskostnader. Klassificering av finansiella instrument Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen Länsförsäkringar Kalmar län förvaltar och utvärderar alltid resultatet av samtliga placeringstillgångar (alla aktier, obligationer och fastigheter) på basis av verkligt värde. I uppföljningen av kapitalförvaltningens resultat är fokus främst riktat på nyckeltalet totalavkastning. I detta mått inkluderas såväl realiserade som orealiserade resultat. Detta innebär att även placeringar i onoterade aktier såsom till exempel LFAB ingår i denna utvärdering. Det är därför bolagets bedömning att en redovisning till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen ger mer relevant redovisningsinformation för läsarna av årsredovisningen. Av detta skäl väljer Länsförsäkringar Kalmar län alltid att kategorisera sina finansiella tillgångar såsom tillgångar som identifierats som tillgångar värderade till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över resultaträkningen. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde utgörs i balansräkningen av aktier i andra företag än dotterbolag. Onoterade aktier De största onoterade innehaven är aktier i LFAB, Neuronano AB, CloudFinder Sweden AB, Ocean Harvesting Technologies AB och PT Stabilisation AB. Dessa utgör 99,7 procent av det bokförda värdet för onoterade aktier som totalt uppgår till 525,8 Mkr. Största enskilda innehavet är LFAB som uppgår till 505,5 Mkr. Verkligt värde på nämnda innehav kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. Övriga innehav i onoterade aktier är inte väsentliga. Likvida medel Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande sex månader och som är utsatta för endast en obetydlig risk för fluktuationer i verkligt värde. Värderingsprinciper Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld regleras, mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. Verkligt värde på finansiella tillgångar som är noterade på en aktiv marknad motsvaras av tillgångens noterade köpkurs på balansdagen utan avdrag för framtida transaktionskostnader. Sådana instrument återfinns på balansposterna Aktier och andelar, Obligationer och andra räntebärande värdepapper. Bolagets aktieinnehav i LFAB har värderats till verkligt värde på basis av aktiernas substansvärde. Eftersom aktierna innehas med hembudsförbehåll enligt vilket aktierna i första hand måste erbjudas de övriga ägarna till ett pris som motsvarar substansvärdet, så utgör substansvärdet aktiernas verkliga värde. Övriga onoterade aktier är värderade till senaste emissionskurs om inte annan information är tillförlitlig. När det gäller aktieinnehavet i LFK Finans AB värderas det till verkligt värde med värdeförändringarna redovisade över koncernens resultaträkning. Se not 12. Verkligt värde på strukturerade produkter som inte är noterade på en aktiv marknad fastställs genom en användning av värderingsmodeller som är etablerade på marknaden. Värdena tillhandahålls i allmänhet av motparten, som är högt ratade finansiella institut. Lånefordringar är finansiella tillgångar som är fastställda eller är fastställbara betalningar och som inte är noterade på aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder utgörs i balansräkningen av leverantörsskulder. Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effiktivitetsränta som beräknades när skulden togs upp. Redovisning i resultaträkningen av realiserade och orealiserade värdeförändringar För finansiella instrument som värderas till verkligt värde över resultaträkningen redovisas såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar i den icke-tekniska redovisningen som kapitalavkastning intäkter eller kapitalavkastning kostnader (beroende på om värdeförändringen är positiv eller negativ). Övriga tillgångar Immateriella tillgångar Immateriella tillgångar i form av datorprogram som förvärvats av koncernen redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade av- och nedskrivningar. Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar de framtida ekonomiska fördelarna för den specifika tillgången till vilka de hänför sig. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de nyttjas. Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över den beräknade nyttjandeperioden, såvida inte nyttjandeperioden är obestämbar. De beräknade nyttjandeperioderna för redovisade immateriella tillgångar är fem år. Byggnader och mark och Förvaltnings- och rörelsefastigheter Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att erhålla hyresintäkter eller avkastning genom värdestegring. Initialt redovisas förvaltningsfastigheter till anskaffningskostnad, vilket inkluderar till förvärvet direkt hänförbara utgifter. Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till verkligt värde. Det verkliga värdet baseras helt och hållet på värderingar av utomstående oberoende värderingsmän med erkända kvalifikationer och med adekvata kunskaper i värdering av fastigheter av den typ och med de lägen som är aktuella. Extern värdering sker vart tredje år. 20 NOTER

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning

2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2011 Länsförsäkringar Västerbotten Årsredovisning 2 Plats för en sidfot Innehåll Kort om Länsförsäkringar Västerbotten Västerbottens läns brandstodsbolag grundades 1855 av landshövdingen G A Montgomery.

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen.

Innehåll. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av de 23 länsförsäkringsbolag som tillsammans bildar länsförsäkringsgruppen. Årsredovisning 2013 Innehåll 3 Vd-kommentar 6 samverkan som stärker 8 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning 16 Rapport eget kapital 17 Kassaflödesanalys 19 Noter

Läs mer

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 3 Vd-kommentar Verksamheten 6 Väsentliga händelser under året som gått 8 Våra kunder är också våra ägare 9 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 12 Femårsöversikt

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning 2013. Länsförsäkringar gävleborg

Årsredovisning 2013. Länsförsäkringar gävleborg UTGÅVA 2 Årsredovisning 2013 Länsförsäkringar gävleborg För andra banker och försäkringsbolag är Gävleborg inte hela världen. Det är det för oss. Vår idé är att skapa ekonomisk trygghet för människor och

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2009 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2 länsförsäkringar stockholm årsredovisning 2009 Innehåll 2 Vd-ord 4 Förvaltningsberättelse 7 Femårsöversikt 8 Resultatanalys 9 Resultaträkning 10 Balansräkning

Läs mer

2011 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning

2011 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning 211 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Innehåll 3 Vd-kommentar 6 Samverkan som stärker 8 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys 14 Balansräkning 16 Rapport eget

Läs mer

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Gävleborg

Årsredovisning. Länsförsäkringar Gävleborg Årsredovisning Länsförsäkringar Gävleborg innehåll VD-kommentar 4 Vårt miljöarbete 7 Förvaltningsberättelse 8 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport avseende förändringar i bolagets

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

Länsförsäkringar Uppsala är ett självständigt

Länsförsäkringar Uppsala är ett självständigt Länsförsäkringar Uppsala Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 2 Noterat om 2013 4 Vd-ord 6 Miljö 8 Samverkan Verksamheten 10 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Koncernen 14 Femårsöversikt 17

Läs mer

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult).

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult). årsredovisning innehåll Vd-kommentar 4 Skadeförebyggande 6 Förvaltningsberättelse 12 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen 17 Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen

Läs mer

Agria Djurförsäkring Årsredovisning

Agria Djurförsäkring Årsredovisning 2011 Agria Djurförsäkring Årsredovisning Innehåll 1 Vd-kommentar 2 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 7 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Rapport över förändringar i eget kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Skaraborg Årsredovisning 2012 hemmaplan - Länsförsäkringar Skaraborgs kundtidning hemmaplan LänsförsäKringar skaraborg informerar INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Agria Djurförsäkring

ÅRSREDOVISNING. Agria Djurförsäkring ÅRSREDOVISNING Agria Djurförsäkring AGRIA DJURFÖRSÄKRING 2014 I KORTHET Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt blev 290,4 (176,2) Mkr. Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 283,4

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 4 T v å h u n d r a s e xt i o n i o n d e v e r k s a m h e t s å r e t Va l s a m m a n t r Ä d e Valsammanträde äger rum den 26 mars 2015 klockan 16.30 i Brandkontorets

Läs mer

ERV Årsredovisning 2011. (tidigare Europeiska)

ERV Årsredovisning 2011. (tidigare Europeiska) ERV Årsredovisning 2011 (tidigare Europeiska) INNEHÅLL 3 VD har ordet 5 Förvaltningsberättelse 11 Förslag till vinstdisposition 12 5-års översikt 13 Resultaträkning 14 Totalresultat 15 Balansräkning 17

Läs mer

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland

Innehåll. Stämma äger rum den 2 juni 2015, klockan 18.00 på Vida Museum. 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Dina Försäkringar Öland Årsredovisning 2014 Innehåll Året i korthet 3 Fakta om Dina Försäkringar Öland 3 VD har ordet 4 Öländsk drivkraft 6 Att våga sticka ut 8 Förvaltningsberättelse 10 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Resultatanalys

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2013 2 Innehållsförteckning Sid VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag, nyckeltal 9 Resultat- och balansräkningar 2013-2009 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ)

Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Bliwa Skadeförsäkring AB (publ) Årsredovisning 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2014 Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnummer 516401-6585 INNEHÅLL Sidan FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Förslag

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig

Årsredovisning. Sparbanken - Nära dig Årsredovisning 2011 Sparbanken - Nära dig o Innehåll VD har ordet 2 Årsredovisning för Verksamhetsåret 2011 4 Fem år i sammandrag 6 Resultat- och balansräkning 8 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer