Din manual HUSQVARNA QSG6145

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual HUSQVARNA QSG6145"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual:... 4 Uppackning Tillbehören Säkerhetsutrustningen Tippskyddet Kastrullskyddet (extra tillbehör) Luckspärren Före första användning Rengöring av spisen... 6 Rengöring av rostfria ytor.. 6 Rengör tillbehören Ställ in klockan...

3 7 Bränn av ugnarna... 7 Manöverpanelen. 8 Glaskeramikhällen.. 9 Användning av hällen Rengöring av hällen Säkerhetsfunktioner Ugnarna Ugnarnas funktioner Klockans knappar.. 18 Praktisk användning Rengöring och skötsel Säkerhetsfunktioner Installation Ändring av sockelhöjd och -djup Nivåjustering.

4 30 Elektrisk anslutning 30 Service 31 Tekniska uppgifter 32 Tabeller Bakning Placering i ugn Grill & Matlagning. 34 Praktiska råd och tips Problem och åtgärder Skrotning..

5 ... e l lä h k i m ar e k -sa lg åp. d. o ts alp, e i l of mu i n i m u la et n i g gä L. n o it arap e r röf e ci vr es at kat n o k h c o n esips l l it n e m mörts t yr B.r al e d e d na röfs gn i n -n äps ll it r e n ag n ärt g n irö gn er r e l l e/h c o k o kr e vö d i v n a k a kstä V. ll ä hk i mar e ks al g t k cärps n e g ir dl a d nä v n A Öåáåíçêâp. ra l e d vr es er la n i gi r o tsa d n e d nä v n A. gat e röf t nä k d o g n e röt n ar e v e l va tt e va s aröft u röb r e n o it arap e r h c o e c i vr es. ap m al gisa rt va et yb erö f d er v a g ilt mas l lätsl l o N ÖåáåÇå îå^. n ut rä n es ips. e l lä h a da ks et n i tta rö f e i l of h c o tsa lp t lä ms t m as, da l e mr a m. x e.t l lå h e n n ir e k c os tgö h d e m k o kr e vö h c o r ek c os tr ob at n apar kss da lbk ar d e m )t eh rä u n nä n el lä h na d e m( tsa n e g etså m u D. d narb röf ks ir l laf atsrä v i röf d e m h c o g n i n mrä vpp u d i v tl äj er ras o l l ips h c o tt e F. a n er ng u h c o l lä h k i m ar e ksa l g l lå H ÖåáêÖåÉo.r o da ks n osr ep a kasr orö f k nätstt e f e d n an n irb h c o r o g åls d l e na k åsa k i L.r e dn ärb a gi lr av l la a kasr o h c o s d nät na n et kä lfs kö k i r ets ertt ef tta aröf d e m na k,l o h o k la na n na r e l l e, ka j no k d e m g n ir eb ma lf.x e.t.t e h g it k isröf atsröts d e m e ks ets å m n e ll ä h åp gn i n d nä v n A åçáí~ää~íëåf!r o da ks n nä rb e g n ak gn irö r eb. g n i nd n äv n a r etf e d it n e n e mrä v r e l lå h eb h c o a m ra v t e k c y m ri lb ra n g u h c o r e n oz e m rä v,l rä k tta m e d rä l n e m, n es ips d i v l lit apl ä jh n e nr ab a nr ä g tå L. nap ar kss d alb ka r a d n äv n a nr ab et n i tå L. ne n g u i s ad n ä vn a etni rå f noisolpxe relle dnarb akasrorö f n a k a kl i v n e n m ä ar d n a r el l e r e s a g a vi s o l p x e adlib nak mos ednankil hco lohokl A!gninraV. a dl läts ll o n ara v a ks d e r v a g i lt mas,s d nä v na et n i n e d rä n dg n äts va rä n es ips tt a a r e ll ort n o K. n e l lä h k i m ar e ksa l g åp tt äl ra rr u ns h c o tk at n o k e mr ä v g il å d r eg,tåt u rat k ub m os l rä K.ra ntt ob s n e lrä k ar el l ort n o K. ng u e v it k eps er l lä h k i m ar e k -sa l g röf a dd esv a r ä m os lrä k ts ad n e d nä v n A. gn i ntsa l eb la mr o n o d i v tå mar f r appit et n i m o ro d is a dåb åp,p åks gö h tt e r e l l e g gä v n e t v ita nr et la, at ys g n i nl läts va m c 04 ts ni m sa n n if etså m t e D : nrab va kös eb r el l e nrab ra h u d m o åp a kn ät röb u d m os r e kas ar gå n a n ot eb l l u ks st e hr e k äs röf l l i v iv. n es ips n e vä, ats e m t e d va e da r ess ert ni h c o a nk if y n n er uta n v a r ä nr ab.n et k äl fs kö k v a g näts h co d er v s n esips l lätsl l o n, d narb."ecivr es" teltipak rednu snnif r em munnofelet h co sserda. gnindnävna ssed h co nesips mo rogårf r elle retknupnys argån rah ud mo sso llit gid va anräg röh.nosrep nanna åp stålrevö rell e sjläs nesips mo sannif etså m mos,negninsivnaskurb araps tta åp knät.gnindnävnasllåh -suh lamron röf dd esva rä nesips.renoitknuf ssed hco sips a yn nid de m gid atnak eb hco anragninsivna monegi agon röfräd säl.al mag ned mos sips a yn nid adnävna ditlla etni nak ud. tåmarf råg rasips va n egnilkcevtu íéüêéâ p p âéêüéí= VARNINGSTRIANGEL LÄS DESSA TEXTER EXTRA NOGGRANT, r a d a k s et n i u d t t a å s KVÄV ELDEN MED LOCK,. n ett a v g ir d la d nä v n a.nesips relle ardna,vläjs gid.t ehr e käs m o ra l d n a h TIPPSKYDDET n esips tta ås,t ar et n o m rä KASTRULLSKYDD ar av t e d l la ks,s ips n i d l lit LUCKSPÄRRARNA, no it k n uf i ara v ås k c o l la ks FUNKTIONSLÅS t mas sa nr a ng u/s n e n g u as ål tt a ll it es h c o.ta r et no m ra h u d mo tta l l it e S. n esips åéëáéë=üåç=åê~_ ne dem txet HÄLLÅSET. Q r e jl a t e d s g nir et n o m. l k n i d d y k sl l urt s a K ro k e dl ek c o S FÖLJANDE FINNS ATT KÖPA SOM EXTRA TILLBEHÖR:.t ed a n mä l aks ud ra v t e v et n i u d m o r ot n o k - n u m m o k tti d at katn o K.sa n n i vr etå na k t e g al lab m E. m e d at kat n ok era j läsröfr et å r el l e k it ub når f s nar e v e l d iv. n l e d estk arf es,r ot n oks n o itub irts i D x u l irts i D l l it trab l e d e m o u d r e lä m na r o da kst rops na rt.r o da ks nat u h co irf l ef rä n es ips tt a a r e ll ort n o K rokak aräks tta llit gilp mäl,vinktsalp g n i n si v n a s k ur B t teps d e m g n i nl l äts ll ir G rete mo mretkets n e ll ä h k i m ar e k s al g r ö f l e de ms g nir ö gn er t m as apar kss da lb ka R rejlatedsgniretnom.lkni dd yksppit r el l a g s n g U. g ni n g g ä l e b e d n a si v v a s t u m s n e d e m a d g a l e b r ä akliv,rellagsngu hco annapgnål naelc repus r at ål p m u i ni m ul a a d g al eb n o k il is hco edarero frep.

6 svd,ratålps fforp a nn ap gn ål dare j la m E ra tå lp kab e dare j la m E )s ips d erb m c 07 ts ad n e( r ets nöf -s n o ita m r of ni h c o rappa n k péáëéå åéëáép 1 apå k mi rab g atsö L 2 r e n oz e mrä v d e m l lä H 3, d er v d e m l en apr e vö na M 4a n et i L 4b r ots 5 på kss g n ira v rö F 6 UGN UGN DESSA LEVERERAS MED SPISEN: åéêüéäääáq ÖåáåâÅ~éér 1 4b n es ips t u n ad es a rd h c o t na kr e vö s n e n g u i t git k isröf tf y l, n a k c ul a npp Ö. g ni n däts d i v g n i ntt y lfrö f attä lr e d n u tt a röf ll it kab l u j h r ah n es ips 4a l e k co S R.a nr app orp er k ab e d d e m så L n etn a kl lä h r e d n u 5. n et na k l lä h FêÜÉÄääáí=~êíñÉE=íÉÇÇóâëääìêíë~h. n es ips n i r et u j ks u d r ä n e k c yts kab s n es ips åp t e lå h i t ed d y ks. n es ips ar ertn e c ra ks nö u d m o t ettå m dis ar ets u j u d etså m, d d erb s n esips.nelläh åp lräk tå a mmok tta nrab rö f eraråvs t e d r ö g t e D.t ar e t n o m ar a v a k s t e d d y k sl l urt s a K. g ni n kr ätsrö f g ilp mä l r e ll e la ir eta m t v iss a m i t e d tsa f a v ur ks h c o sar e ca lp,n o ita l lats n I l etip a k es, nå v i n attär n e d l lit d ar ets uj t i v ilb ra h n es ips tta l lit es u d l la ks,t e d d ykspp it ra r et n o m ud na n n I. stalp åp netujks -ni rä nesips rän tsadne raregnu f tedd yksppit. g ni n t s a l e b l a mr o n o di v a p pi t tt a n år f n e s i p s ardnih tta rö f,taretnom arav etså m tedd yksppit tta l l it r es mot uss e d u d m o ra kö n et eh r e käs nra B.på ks gö h tt e r el l e g gä v n e va åp,a d erb m c 04 ts n i m,r ot ys g n i nl läts va s n n if t e d tta l l it es åéöåáåíëìêíìëíéüêéâ p p âéêüéíëìíêìëíåáåöéå (SE BILD). sattäsr e na k a nng;p kc yrt :nengu arots.e mrävr ednu/revö llit tksita m-otua ud re mmok ås, åp kc yrt :nengu allil. åp tsröf kc yrt :tegat i ngu ne va nnärb.adgnäts arav llaks anrok culsngu. mrav tekc ym rilb nesips!tkisppu rednu nrab llåh ~åê~åöì=î~=åå ê_.negninkc yrt rednu rakö ne m najröb i gål rä net ehgitsah.tertsnöfsnoita mrofni i sasiv retuni m h co ra m mit i dit lleutka sllit rell e åp nades kc yrt. raknilb 00:21 i tenolok hco åp kc yrt.tksirtkele stitulsna nesips rän,tertsnöfsnoita mrofni i raknilb 00:21 n edit adllätsniröf n ed.nakcolk åp dit ttär ni lläts 2 1 å~âåçäâ=åá=ää íp åéöåáåíëìêíìëíéüêé&acirc, GENAST t e dr o tta ANVÄND ALDRIG EN SPRÄCKT GLASKERAMIKHÄLL. ø 145 mm ø 210 mm 145x250 mm Informationsfönster ø 120 mm ø 180 mm ø 145 mm MN =klfq olm=kb bdû i klw o bk lfq olm Öåáåâçh BILD). ( a nr e l l ebat i r e m m u n tt e v a sa ra vst o m n o z ej rav. n oz - e mr äv g ilp mä l h c o e gä l e mr äv tt är l l it g ni n d e l gä v n eti l n e u d rå f na d en rä H.tsäb l rä k k ok a n i d h c o gi d rassap m os n oz e mr ä v n e d h c o eg ä l t e d l l it m arf g i d a vörp r åf u d tta r e l lä g t g il n av mos n e M.t g i lp mä l 1 e gä l rä gn i n - l lå h m ra v rö F. g ni n k ets l l it 86 e gä l h c o g n i nk o k röf tr abd n ä vn a r ä 52 e gä l tta a gäs na m n ak t nä m l l A. na v o t g i l n e araf röf r etf er ä d h c o n e n oz e mrä v a l läts l l o n tsröf u D etså m tt y n åp n e n oit k n uf ar ev it ka l l i v u D mo. ra v k 4 e gä l röf n e d itxa mot ua r e g g i l,5 e gä l e mr äv ll it r ar d nä ud h c o 4 e gä l e mr äv åp t ed er v n i t l läts.x e.t u d ra H.r åg åp g n in k ets/ g ni n k o k n e dit r e d n u n e g n i nl l äts n i d er v rar d nä ud m o tt y n åp n i et n i sa lpp o k xa m ot u A. er g nä l et n i s as i v ^ nevatskob hco edräv tllätsni.t e m m ar ga i d e S.st la v m os ll it g n i lpp o k m o ks ita m ot ua n e r e ks t u ttå g n e d it rä N e g äl e m rä v t e k l iv va e d n e or eb dit ss i v n e r ed n u e mrä v la m ixa m åp rå g n e no z e mrä v tt a r äb e n ni att e D. e gä l t la v rö f narff is h c o =^ sivlexäv un rasiv yalpsid snenoz emräv. g ni n k ets ) e gä l e d na r dä jf. n e k it a m ot ua a d nä v na l l i v u D g n åg e jr av sarö g ets å m att e D! SBO. n e n o itk n uf ar e vit ka tta röf rä h ås rög ñ~ãçíì^=çéã=öåáåâéíëlâçh åéää Üâáã~êÉâë~äd 1 MEDURS -r et å( n e l ob m ys l l it t e d er v di rv 2 /g n i n k o k era d i v röf eg ä l ta ks nö n i r et f erä d l l äts Ris Potatis Gröt (havre, råg) Skira smör Rotfrukter Smälta blockchoklad 1,3,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1, SE 3/4 dl 3 st AUTOMAX ca minuter VÄRMELÄGE NN.t ett ef åp n egräf tt äl u d r es ås n ett ob s na n n ap k ets t o m t k c yrt e daps k ets s u jl n e r e l lå h ta nts yt t ett ef rä n u d mo.

7 a k ets a jröb tta sg a d r ä t e d rä n g i d röf m o r al at st as n ett ob st ett ef åp n egrä F.t ed er v åp e g äl t ar e d n e m m o k er tt e n i l läts h c o na n nap k ets i t erö ms/t e n ir agra m g gä L.n ett ob s na n n ap k ets v a 3/2 ts göh r e k cät h c o l la kspå ks - l y k r ä et n i n et a m m o,tsäb t etat l us er r ilb g n i n k ets d iv ÖåáåâÉíë=Çáî=ëéáq 6 bdû i =k l w ÖåáåâÉíp. g n i n k o k er ad i v röf e gä l ta ks nö n i na d es l l äts.si r h c o atsap l lit n ett av va g n i n k o kpp u röf t g i lp mä L.t g it far k.s itat op va gn i n k o k er ad i v h c o r et k urft or,ttö k.x e. t sa k o k a ks m os ats e m h c o r eträ r e k c os x e.t m os r e k as nör g t mas, ks if,s ir va : e gä l ttär a j lä v tta g i d apl äj h na k "a nr o lbb ub n etta v" åp n e k e lr ots r e l l e t ed u j L Öåáåâçâ=Çáî=ëéáq åéää Üâáã~êÉâë~äd SVAG VÄRME: g ni n k o k e ra di v rö f t g i lp mä L. n ett a v e dn a d uj S MEDELVÄRME: t e d rö f t gi lp mä L. n etta v ed n a ko k å m S STARK VÄRME: a lbb ub r aj röb t e ntt a v n an n i ra nts yt t e d u j L. lp ara v. darts nö m n if r e ll e tä ls ara v. el lä h åp r a k cä lf ed n an k i lr e v l is a n m äl na k n e m åéää Üâáã~êÉâë~äd aluminium, a gå m röfs gn i n d e l e mrä v d og ra h m u i n i m u l A.t kat n o k e mrä v gi lå d r e g h c o n e l lä h - k i m ar e ksa l g åp tt ä l r arr u ns,)t åtu rat k ub( n ett ob x e v n o k d e m lr ä K.r a ntt ob s n e lr äk ar e ll ort n o K :tta åp k nät.r ott alp d e m sips n e nä lrä k an i d åp v ar k e rröts r e ll äts l lä h k i m ar e ksa l g d e m sips n E =~åå~éâéíëlääìêíë~â=î~=ä~s QN. sta lp r ek äsn rab n e åp n apar ks ara vrö F.rå g t ed t g nå l ås tå kab n e d.r epp aps l lå h. n e d a d aks tta nat u n e l lä h t o m trå h t e da lb k ar a k c. n l e d na h gr äf i apök tt a s n ni f da lb kar a y N. n e l lä h ad a ks t e d. at y mö o n e t o m t e da lb r e n ak c yrt tta m o n e g e g äl ts ål i r ä t e da lb kar tt a a r e ll o rt n o k n a k u D "pp ots" ll it tå ma rf ) n apar ks va na d isr e vö.tåt u n et na k assa v rå g t e d tg n ål ås tå ma rf n ed tu j ks.s dn ä v na et n i nap ar ks rä n t e d alb ka r assa v t e d r e k cät e j lö h tt E.t ar käs -t r ops n art rä mos,t e da lb kar åp a d nä v u d ets å m n e g nå g atsröf röf napar ks r e d nä v na u d na n n I. n e l lä h k i m ar e k -sa l g nå rf k o kr evö tr ob at tta röf u d r e d nä v n a napa r ks. tss a v te kc y m rä t e da l b k ar,tehgitkisröf de m naparkssdalbkar dnävna LÅT INTE BARN ANVÄNDA SKRAPAN. å~é~êâëëç~ääâ~o.t rr ot a kr ot. g nå g ats än pp u s m rä v n e ll ä h r ä n tsaf s ast e sra n na na k t ed,t e l d e m. r eppapsl lå hs u h r e ll e as art g it k uf n e d e m t n er d i ng. n e ll ä h åp ra g nä rts a la ms rap tt e t u at urps h co na ksa lf a ka ks.ta n k co ls n era nr a v e m rä v. erutar ep met va gninknäs ne k s d n a h k et s n e d n ä v n A. tnur gräf ah aks mos,akniksluj va gnir ejlirg.xe.t,rettär -ta m "agöh" llit adnävna tta tkrä mtu.rarelukri c netful a mrav ned tta rög netkälf hco rettäsgräf t etn emel ellirg ÖåáêÉåáí~êÖëíÑìäãê~s=.r egnära m r ell e rokakåms addärg aks ud mo gnin mrävppubbans kivdnu,gatnadnu natu leg er n egni,nem. Cº002 llit nengu ppu amräv tta retuni m oit-oin a c rat ted.noitknuf daksnö ud rejläv n erutar ep met adlav ned i ppu ti m mok nengu rän.rut -ar epmet dllätsni llit nengu va gninmrävppubbans röf adnävna nevä ud nak n enoitknuf räh ned.rasågröms amrav hco regnätarg va gninttäsgräf div tkrämtu Fíê~íëÄÄ~åëE=ÖåáêÉåáí~êd=.nengu va neled ertti m rell e erden i n ejap addärg.rutarepm et daksnö llit ardnä relle,nerutarep met adllätsniröf ned.svd,c 002 llit nengu ppu mräv.noitknuflaiceps anned de m ud råf t elaksjap va gninddärgröf natu tatluser arb tte íéö äà~m=.gninllirg div dgnäts arav aks nak culsngu.ta m dnärb llaf atsräv i h co gikårt,rrot reg ditllirg gnål röf. nedit r ednu gnåg ne tsni m dnäv h co agon assap.gnin mrävppu sr etunim 53 retf e allirg ajröb.nengu va neled erden i sare calp lläjpssnebver akcojt.xe.t nade m nengu i ppu tgöh sarecalp. d.o r eélifksif,raffib,r ett eltokksälf.m.m knätsttef ppu al mas tta röf terllag rednu,ddälkeilof anräg,annapgnål ne arecalp.låm eksnö retf e add yrk hco nett eps åp ted ppu ärt relle t erllagsngu åp ted ggäl hco va akrot. tepåkslyk nårf tkerid sat etni sallirg aks mos ted mo tsäb rilb t etatluserllirg.at y dnärb röf neksir rakö ne m,gräf erttäb r eg rodd yrkllirg relle/hco ajlollirg.)tliv hco tön( ttök tkröm mos ttasgräf ttäl akil etni rilb )sirg hco vlak,legåf( ttök tsujl hco ksif.tetatlus er hco nedit åp rakr evni sallirg aks mos t ed åp nerutar epmet hco nedgnä m,n emrof,)tt ef tgnärpsni( negnir eromram,n ek elrots Öåáåääáêd ~åê~åör RO.trrot akrot.llulåvt de m tgitkisröf ading avöheb ud nak.

8 ve,nettav tner de m n ed sattävt tanlavs nengu rän.retunim 01 a c i emrävrednu/revö h co C 001 åp n engu ttäs.nakcul gnäts.nettobsngu åp apås tu pmavs ne d em k yrts. edapskets ne.x e.t de m ud rassol,tsaf r ettis mos,kokrevö relle llips :gistu ms tekc y m rä n ettob snengu mo räh ås rög SLÄTA EMALJEN.nejla mes ylatak åp låm eröf assav relle led emsgnirögn ersngu girdla dnävna.ram mit 3 r etfe n engu va gnäts.rutarep met ats -göh t mas e mrävr ednu/r evö åp retf eräd ttäs.e m mit n e åts tål.anrakcälf åp etsrobnol yn ne dnävna.nettav tteh hco apås d em nejlam esylatak ni "knärd" :räh ås trob ud råf ttef.x e. t va rak cälf asivne.retuni m 0603 i emrävrednu/revö d em rutar ep met atsgöh åp nengu ru ud r ennärb gikcälf rilb nejla me mo.gnindnävna div trob sivl ed snnärb n ejlame åp stu ms.. t k i s p p u r e d n u nrab llåh,gnindnävna rednu mrav rilb nengu äéëíâë=üåç=öåáêöåéo ~åê~åör KATALYSEMALJEN. edapskets ne.xe.t de m llips trob aparks nak ud tta ås eradråh togån h co ne i rä to meräd nettobsngu.tkeffe ednanervläjs ssiv ne rah hco sörop rä kat hco raggävsngu åp EMALJ KATALYSEMALJEN ~åê~åör SLÄT SO ~éã~äëåöì=î~=éíó_ negets aretno m h co negi tesalgsddyks tsaf kc yrt. lek cos-41e dem hco C 003,W52,V tkrä m,yn ne i ttäs hco napmal ru avurks.nettobsngu åp ren rellaf etni ted tta ås tesalg r ednu dnah ne llåh.ggävsngu hco salg nalle m vinkrö ms ne.xe.t attäs tta moneg tesalgsddyks trob at.)72 dis es( nap mal röfmarf n eg etssngu trob at hco assol.adgnätsva rä anrangu adåb tta hco mrav rä etni n engu tta llit es.tgidit mas tesalgkcul h co tesalgr enni artx e ted räsi avurks etni tta åp knät.sarögn er nak ttäl mos salgrenni artxe tt e va råts eb sips irftsor åp nakcul.sarednemmoker raksdnah,retnak assav!sbo (GÄLLER ENDAST ROSTFRI SPIS) RENGÖRING AV DET EXTRA INNERGLASET å~âåìäëåör ~åê~åör 1. anravurks i avurks h co anrarttu m i rassap n elåh ås t esalg ren ggäl.naparkssdalb -kar ednajlöfde m n ed adnävna ud nak tgistu ms tekc y m rä t esalg mo,l ede mstupretsnöf dem rögner.tesalgkcul ppu tf yl h co tn y m tt e xe t de m anravurks åvt ed ssol avurks. egäl teppö i n ed lläts hco nak cul anppö RENGÖRING MELLAN GLASEN 1.anrappalt yrg trob at.stalp åp n etnorf kc yrt h co tnak ervö snakcul åp anrardäjf åvt ed ren nades kc yrt.rodis adåb åp dakahtsaf trekäs rettis nak -cul tta llit es ( nelosnok i netnorf tsaf retå ud rakah l ede mstupretsnöf tte de m gnirögn er retfe.netnorfk cul trob at h co tnak ervö snakcul åp anrardäjf åvt ed ren kc yrt,t egatdnahkcul i llåh.nak -cul ppu nad es lläf ( nenräjgnåg i anragåb nall em rappalt yrg edallurpoh.xe. t,n egi åls tta nårf nakcul ardnih tta röf,arecalp hco nak cul anppö.netnorfkcul,neled ertt y ned trob rat ud nanni noitknuf i rä n er -räpskcul tta hco mrav rä etni n engu tta ar ellortno K SE BILD). SE BILD) TO.)ratå lpsffo rp et n i r el lä g ( ap ar ksstå lp kab n e d e m tr ob u d rat ra k c äl f a d nä rbtsa F. d na h rö f sa k -si d v oh eb d i v na k h c o r eppapsl lå hs u h d e m v a sa kr ot an n apg n ål h c o,r at ålpsff orp a l l e ut n e v e n e vä,r atå lp. l lu lå vt.x e.t d e m rö g n e r u d n an n i tö lb i m e d g g äl, a gist u ms t lä j er rä e d mo. n i ks a m ks i d i r e ll e d na h röf )tt eps -l l ir g h c o g n in l lätsl l ir g m os rö h eb l l it a l l e utn e v e ar d na t mas( r e ll a g h c o e g ets aks i D. )2( n e d t u at h c o tåpp u tt e ns tf y l,)1( t e n rö h er mä rf er d e n t e d i n e g ets ass o L a ni d r e m mo k sp it h co dår ass e d u d r e j löf. n e g nå g atsrö f m e d r e d nä v na u d na n ni l e d e m ks i d -d n a h h c o n ett av t mr a v i t nar g g o n n erö h eb ll it aks i D ttäs ttä r åp stö ks e d mo d g nä ls v i l g nå l h c o g n i n g gä l eb e d nas i v vast u ms n e ra h rö h eb l lit ass e D åéêüéäääáíjå~éä`=êééìp 4 5.angardi tgiltnedro rä anravurks tta llit es.anral ed akabllit ar etnom.nettavpås tmrav i t elujhtkälf aksiddnah.lekc yntfiks netil ne va pläjh de m srud em B rettum assol hco telujhtkälf i ttäl llåh.n eggävsngu erkab ned trob at hco lesje m -ss yrk n e de m A anravurks ar yf ed ssol avurks.llak h co dgnätsva rä nengu tta tta llit es.assav rä anretnak.gnirögn er röf telujhtkälf trob at nak ud =åéíâ äñëíñìäãê~s ~åê~åör OBS! SUPER CLEAN-tillbehören n e åp. kr e v k a b r el l e t a m n a t u gir dl a m e d mr ä V.C 072 llit ppu rutarepmet ne låt neröhebllit. sa da ks na k e d åd l lä hs i ps t eh j e ar e c a lp CLEANtillbehör VAR FÖRSIKTIG, SUPER A 1 2 åéêüéäääáíëåör. g ni rö gn er d i v lå m erö f assa v r e l l e l l ul åts gi r dl a d nä v n A. ni ksa m ksi d et n i d nä v n A.l e d e m ks i d - d na h d e m t l l e ut n e v e, n etta v t mra v i etsr ob ks i d r el l e p m a vs k uj m n e d e m n erö h eb ll it rö g n e R.r o ka k a k uj m arä ks tt a l lit g i lp m äl rä n e v i nktsa lp e d na jlöf d e m n e D.n erö h eb l lit a da ks na k n ett ob g i l v or ks d e m lr ä k tt a åp k nät. n etå lp a d a ks na k m os,l lat e m rö f t e l läts i ärt r e ll e tsa lp va g yt kr e v d nä v n A : arö g n er tta att äl i lbröf h c o e g nä l a l lå h tta B UO.

9 t erts nöfs no ita mr of n i i ra n k c o ls - k c yrt n i an rappa n k l lå h h c o s l lit,at. t og å n r ar e l l ortn o k r e l l e ra r dn ä, ni r e l läts u d n e d it al e h r ed n u t k c y rt n i a l lå h.t erts nöf -s n o it a m ro f ni i s d nät l lit )r e d n u k es x es a c(.ara l k tta t rå vs nr ab å ms r a h t e d h co, n o itk n u f n e ar d nä r e l l e åp attäs tta röf t g i d it mas at k c yrt n i s ll åh rapp an k å vt tta s vä r k t e d m osr et f e,g n it n e g ni r e d n äh ppa n ksn g u n e åp r ek c yrt gatssi m va no g ån mo. rf era d i v s ä L. n u t r ä n e s i p S va sarö ftu aks nesips i ppergni MAN. ANVÄND HANDSKAR BEHÖRIG FACKåçáí~ää~íëåf fåëí~ää~íáçå (SE BILD). n e d e m sar e ll ats n i n e v ä na k n esip S tn a k m arf 1 (SE BILD).. x e.t d nä v n A t git k isröf n es ips d en g gä L 2 A (4 ST, SE BILD). n ed tu ard a nr av u rks r u av u r ks OBS! assa v sn n if t e d,g it k is rö f r av. e da r etn o m 3 B (4 ST, SE BILD) n e d tr ob at h c o an ra v ur ks r u av u r ks 4 m c 55 e gä l i nl ek c os ertt y n e d ts af a ka H B). B h c o )a nr o k c irb etn i mö l g( a nra v ur ks i a v ur k S 5 A (SE BILD A).,58 röf n e l åh va t o gå n i a n ra v ur ks i r etå av u r ks 6 t uj k S.t ks irt k e l e n ed t uls na h c o n es ips pp u s e R (SE BILD B B B A A A B 90 B A A MP. lä ksst e h r e käs.a. g. p sa j löf ets å m m os v ar k tt e rä att e D.s ar et n o m er at y rb g il op -l la etså m,g att u g gä v i ppo rpk c its d e m r e ks j e t etä n l e. )a d is ar gö h s n es ips es( n et l y ksat ad åp t ev i g na sn n if gn i n näps h c o tk eff esg n i nt uls n A. gattu g g äv ta dr o j l lit s at u ls na a ks pp orp k c its h c o d da ls d e m sar e r e v e l m os s ips. mo d n eg e relle/hco nosrep åp adaks llit adel t mas nesips ar m ä sr ö f n a k n a m k el v a tr ö ft u e t e br A v a s ar ö f t u et s å m n e s i p s i p p er g n I Öåáåíìäëå~=âëáêíâÉäb. ) ( sr ut o m a v ur ks, nl e k c y n ed n aj löf d e m n ed d nä v n A. nr ett u m d e m a nr ettöf ud " r eså l" t na lp råts n es ips rä N.) ( a nr ettöf er märf e d l l it pi r g yl op n e h c o n e l u jh er k ab e d ar ets u j tta röf l es j e mss yr k n e d nä v n A.r ettöf h c o l uj h s n es ips ) m m21 +,6-( ajö h.ps er a kn äs a d is m arf s n l e k c os nårf u d na k vo h eb d iv. t na lp r åts n esips tt a a r e l lo rt n o k l l i v u d r ä n n e l lä h åp n etta v d e m a n nap - k ets n e r e ll e ssap n etta v tt e a r e c al P. na n nap k ets i t n mä j gis a l e dröf a ks t ett e f.x e.t tta röf t na lp åts ets å m n es ips ÖåáêÉíëìàTMîák åçáí~ää~íëåf OBS! l l it n e g ni nt u ls n a r ä d n o it al lats n i tsaf d iv MAN. 1 2 BEHÖRIG FACK- 1 2 NP?t e l ef r e dä rtpp u rä n h co r u H r e vö h eb u d m o s d na h l lit s n ni f e d ås r ä h m ed i l l yf. n esips m o r etf i gpp u d e m tl y ksata d n e s n ni f a d is a r gö h s n esips åp.r e k irt k e l e d ar e if itr e c va s a drä gtå d it l la l la ks l ef aks irt k e l e,a r e vr esbo. m e d a drä gtå n a k na m r u h h c o l e f e ra lk n e r e vi rks eb mos l l eb at n e s n ni f n e g ni ns i vn ask u rb i r ä H.vläjs telef apläjhva nak ud mo tsröf arellortnok,ecivres rellätseb ud nanni. is anö l na k t e D. 63 h c o 53 a nr o d is tl i ksräs, n e g n i nsi v nas k urb r esä l u d tta ra r e d n e m m o k e r iv? n es ips d e m m e lb o rp. nes ips ar m äsr ö f t m a s m o d n e g e r e l l e / h c o n osr e p å p a d a k s ll it a d el n a k n a m k e l v a tr ö f t u e t e br A va sarö ftu aks nesips i ppergni MAN. BEHÖRIG FACK- ÉÅáîêÉp péêîáåé Inköpsdatum:. e ci vr es a g n ir l et åp t k at n o k Serie. nr: Prod. nr: Modell:. Cº003 h c o W52,V t k rä m, l e k c os 41- E ra h n ev ar k r e ll yfpp u t arappa a n n e D.ra g n ir d nä röf n o ita vr es e r d e M.G E E/32/37 h c o G E E/633/98 v itk er i d-g E i UGNSLAMPORNA.p yt ep ma l m i l g va rä êéíñáöééì=~âëáåâéq qéâåáëâ~=ìééöáñíéê QSG 6145 Bredd (mm): Höjd vid leverans (mm): Djup (mm): Volym stor ugn (liter): Volym liten ugn (liter): Total effekt 400V-spis (W): VÄRMEZONERNA Bakre vänstra: Bakre högra: Främre vänstra: Främre högra: KONTROLLAMPORNA QSG STORLEK(mm) 145/145* / EFFEKT (W) 1100/ / OP q~äéääéê Öåáåâ~_ C Minuter C Minuter Bondbröd Bullar, mat & kaffebröd Hålkakor Kuvertbröd Limpor, lätta/ formbröd Limpor, tunga Längder, kransar Maränger Muffins Mördegskakor Pepparkakor Rulltårta Scones Sockerkakor, tunga/fina Sockerkakor, lätta Tårtbotten N M M M N N N M M M M M M N N N N M M M N N N N/M N/M M M M M Galler på botten Galler på botten N o5 2o5 2o5 2o5 2 el. 3 2 el.3 2o o5 2o4 2o o5 2o o STORA UGNEN HAR SJU FALSER Ö (SE BILD): 3 1 LILLA UGNEN HAR TVÅ FALSER: 2 1 PP êéääéä~q.

10 )21 s laf( n e n g u va n e l e d er d e N =.)75 s laf ( n e n g u v a n e l e d er v Ö =. har inte jäst rätt. ska jäsa dragfritt i rumstemperatur. lite jäst eller bakpulver. jästiden mot receptets rekommendation. Kontrollera i receptet att du tagit rätt mängd. Rätt temperatur på vätskan är 37 för färsk jäst, för torrjäst se anvisning på förpackning. Kontrollera i receptet att du tagit rätt mjölsort och rätt mängd mjöl/vätska. Mat/vetebröd, mjuka kakor blir torra. För liten vätskemängd, för mycket mjöl eller fel mjölsort kan ge torrt bröd. För låg temperatur i ugnen gör att Kontrollera att du ställt in rätt bakverket får stå inne för länge för att bli temperatur. färdigt och blir därmed torrt. Kontrollera att du ställt in rätt Bakverk/maträtter blir för mörka eller Vid för hög temperatur i ugnen blir bakverk/maträtter för mörka innan de är temperatur. ojämnt gräddade. färdiga. För hög placering i ugnen vid över/under- Kontrollera i tabell eller recept att du valt värme ger för mycket övervärme, motsatt rätt placering. effekt vid för låg placering. Fel falsplacering i varmluft gör att luften inte kan cirkulera rätt. Temperaturen ska i regel vara 15-20% lägre med varmluft än med över/undervärme. Med varmluft blir färgsättningen något ojämn. Snabbstarten är inkopplad. Kontrollera i tabellen att du valt rätt falsplacering. Kontrollera att du valt rätt temperatur. Kontrollera att du ställt om funktionsvredet till önskad funktion. Se till att du inte har något i botten på ugnen. Byt ev. till mörkare formar. Bakverk/maträtter blir ljusa. Aluminiumfolie, plåt eller långpanna i ugnens botten hindrar undervärmen. Ljusa bakformar ger ljusare kakor än mörka formar. RP ëéáí=üåç=çtmê=~âëáíâ~êm h c o r åf v lä js u d d a v åp ga lsröf u d råf na d e n rä H.t k ud o rp r el l e n os r ep ad a ks na k m os n es ips i pp e r gn i g ir d la rög. e ci vr es at kat n o k p lä j h r e vö h eb u d mo. m e lb orp d i v a rög na k êéçê ÖíTM=ÜÅç=ãÉäÄçêm mêçääéã=çåü=tmíö êçéê Problem Spisen får ingen ström Orsak/Åtgärd Kontrollera följande: att SÄKRINGEN/SÄKRINGARNA är hel/hela att ev. STICKPROPP är ordentligt insatt att ev. JORDFELSBRYTARE är tillslagen Kontakta service Spisen fungerar inte och ett streck lyser i informationsfönstret Värmezonen fungerar inte och "SAFE" lyser i informationsfönstret Kontrollera om hällåset är inkopplat. Använd den låsta hällen eller koppla ur hällåset, se sidan 15. Värmezonerna fungerar inte och ett streck lyser i informa- Strömmen till hällen har av säkerhetsskäl brutits (se sidan 12) Nollställ samtliga vred och sätt sedan på den zon du vill tionsfönstret använda. Det tar lång tid att koka/steka Kontrollera att du valt ett lämpligt kärl med god värmeledningsförmåga (se "Val av kastrull/stekpanna" s. 13) Lås upp funktionslåset (se sidan 28). Byt trasig lampa (se "Byte av ugnslampa" s. 26) Sätt spärren i funktion (se "Luckspärren" s. 6) Kontrollera att stektermometern är rätt ansluten i ugnen; ta ut den och sätt in den igen. Programmera in önskad temperatur (se "Användning av stektermometern" s. 23) Kontrollera att spettet ligger rätt i hållarna, och att spetsen på grillspettet sitter ordentligt i hålet i ugnens bakre vägg. Ställ in rätt tid (se "Ställ in klockan" s. 7) Programmera in en tid (se "Signaluret" s. 20) Knapparna till ugnen fungerar inte Ugnsbelysningen fungerar inte Luckspärren fungerar inte Stektermometern fungerar inte Grillspettet roterar inte Klockan går fel eller inte alls Signaluret fungerar inte SP pâêçíåáåö 1 Lossa spisen från vägguttaget. 2 Kapa sladden så nära bakstycket som möjligt. 3 Sätt luckspärren ur funktion, för att förhindra att barn blir inlåsta i ugnen. Kontakta ditt kommunkontor för information om var du kan lämna din spis. TP êéçê ÖíTM=ÜÅç=ãÉäÄçêm =K Çäêçï=É Üí=Çå ìçê~=ëéáêíå ìçå=mr N=å~Üí=Éêçã =åá=åç áä äáä= QN=apr=Kñçêéé ~ =Ñç=Éìä ~î=~=çí=ê~éó= ÜÅ~É=Ç äçë=éê~=fëêéïçã=åï~ ä=çå~ =ëï~ë=å á~üå =IëêÉå~ÉäÅ=ãìÅÅ ~î=iëé åáüå~ã=öåáüë ~ï=iëêéâççå=iëêçí~êéö áêñéê=ë~=üåìëe= ëíå ìççêé =éìçê d =ñìäçêíåé äb =åç áä äáã=r R=å~Üí=Éêçj=KÉëì=êçç Çíìç=Çå~=Öå áå~éäå=iåéüåíáâ=êçñ =ëéåå~ áäé é~=çéêéïçé=ñç=êéåìççêé=íëéöê~ ä=ëûç äêçï=éüí=ë á=éìçêd=ñì äçêíåéäb=éüq ========================================= ============================================================================================== ==============================KÉëáçÜÅ=NKçk=ëÛÇäêçï=ÉÜq= Kéìçêd=ñìäçêíÅÉäb=ÉÜí=ãçêc es.

11 Powered by TCPDF ( an rav qs uh.ww w m loh kcots S retkudorpsllåhsuh anravqsuh es.anrav :lia me A B S P C C B t e c k n a r e a b T r y c k t p å m öjil v ä n gli t p a p p e r.

Din manual HUSQVARNA QSP5030 http://sv.yourpdfguides.com/dref/836836

Din manual HUSQVARNA QSP5030 http://sv.yourpdfguides.com/dref/836836 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QSP5030. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QSP5030 instruktionsbok

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS SN7110S

Din manual ELEKTRO HELIOS SN7110S Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS SN7110S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSP6132-1W

Din manual HUSQVARNA QSP6132-1W Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Välj rätt spis, häll och ugn

Välj rätt spis, häll och ugn Välj rätt spis, häll och ugn 1 Som alternativ till en hel spis kan du välja att köpa häll och ugn separat. Du kan då placera ugnen i en bekväm arbetshöjd. Spishällen kan antingen bestå av enskilda gjutjärnsplattor

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao p p a s a

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSG7000W

Din manual HUSQVARNA QSG7000W Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QSG7000W. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QSG7000W instruktionsbok

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus Srr Trätr Prutr s år st på tt us Rä & Stpr, Srä, Hyp, Träår, Stpsyst Ett ört Sör-r Tstyps yr ystr A & Srä 1840-1900 Hus rå är pr är v på r tt v utsöt ystr srr. Vr uppör trä tt vär räss uppsr räsr. Isprt

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QC728K

Din manual HUSQVARNA QC728K Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QC728K. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QC728K instruktionsbok

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSG757

Din manual HUSQVARNA QSG757 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSG758X

Din manual HUSQVARNA QSG758X Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSP7132-1W

Din manual HUSQVARNA QSP7132-1W Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSG 7042

Din manual HUSQVARNA QSG 7042 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA FG2468. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

STÖrrE ugn och BäTTrE resultat

STÖrrE ugn och BäTTrE resultat STÖrrE ugn och BäTTrE resultat Våra nya spisar har extra stora plåtar och på modeller med varmluft kan du dessutom grädda på flera nivåer samtidigt! SpISNYHETEr 2011 En katalog fylld av våra nya spisar

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra Trätjr o Proutr so år st på tt us Srr Rä & Stopr, Sräj, Träår, Stopsyst, Iprrt Ett ört o Sör Tstyps yr o ystjr Ao & Sräj 1840-1900 Hus rå är pro är v på r ott v utsöt ystjr o srr. Vor uppör trä tt vär

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Din manual BOSE 201 REFLECTING

Din manual BOSE 201 REFLECTING Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE 201 REFLECTING. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE 201 REFLECTING instruktionsbok

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSG7135W 230V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836382

Din manual HUSQVARNA QSG7135W 230V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna.

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna. GSS styrelsemöte 19g2-01-08 Deltagare: M J anss o n, U L a r s s o n, U K a r l s s o n, B A n d e r s s o n, P Wolff, T M e dbr ant, H A r v i d s son oc h P G r a f g 1 Mö t e t s ö p p nande 5 2 God

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSG7043W http://sv.yourpdfguides.com/dref/836338

Din manual HUSQVARNA QSG7043W http://sv.yourpdfguides.com/dref/836338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX FM4360GAN http://sv.yourpdfguides.com/dref/609213

Din manual AEG-ELECTROLUX FM4360GAN http://sv.yourpdfguides.com/dref/609213 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX FM4360GAN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSGTE7110X 400V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836012

Din manual HUSQVARNA QSGTE7110X 400V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836012 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

spis BRUKSANVISNING EKE 5100 821 05 01-02

spis BRUKSANVISNING EKE 5100 821 05 01-02 spis BRUKSANVISNING EKE 5100 821 05 01-02 S Innehåll Innehåll Säkerhet... 3 Spisen... 4 Uppackning... 4 Tillbehören... 4 Säkerhetsutrustningen... 5 Tippskyddet... 5 Kastrullskyddet... 5 Luckspärren...

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN

STOCKHOLM LIGHTHOUSE PLANLÖSNINGAR & PRISER KVARNHOLMEN OCHOM IHOUSE PAÖSIAR & PRISER VARHOME Öve rs i kt p l an 9 2 R 10901 2 R 20901 2 R 20902 / / / TRAP P HU S 1 TRAP P HU S 2 ÖRARIAR / Y/RYS TVÄ- MASI IEROV Y TOR- TUMARE UDERTA RYS HADDUS- TOR SCHAT DIS-

Läs mer

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30.

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Johanna Silverwall 57 Dam Senior 851212js Sundsvalls AK Andrea Nordling 72 Dam Junior 910405an Luleå AK Linda-Marie Persson 72 Dam Junior 910522lp

Läs mer

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N ÅP + Å P I UTTI Ad + I I IVTA 3 P 48 P UTTI 2 A3 UTTI 2 A3 ATJÉ 2 A4 + 6 E 6 6 43 TYCUFT 8 I Å UTTI 42 CC - F A9 AT VETA A7 TTA VT ÅP 6 A3 A- T-F ÅP FA V A T- F V3-2 6 A--7 V 336 Ö A--7 V 348 Ö 3X 2X :

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

QSG6104 / QSG7104. Bruksanvisning

QSG6104 / QSG7104. Bruksanvisning QSG6104 / QSG7104 Bruksanvisning Spis 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning.

Läs mer

K llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass Gla a sk att klin a llan s n n ska a a sa

K llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass Gla a sk att klin a llan s n n ska a a sa llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass la a sk att klin a llan s n n ska a a sa lats till takt ass ö s ton na ån n ö t i ån attn t ö s plask

Läs mer

bruksanvisning Spis EKC60110 / EKC70110

bruksanvisning Spis EKC60110 / EKC70110 bruksanvisning Spis EKC60110 / EKC70110 Välkommen till Electrolux! Du har valt en högklassig produkt från Electrolux som vi lovar kommer att göra livet lite enklare för dig! Du får lite mer tid över till

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QC9511PX

Din manual HUSQVARNA QC9511PX Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QC9511PX. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QC9511PX instruktionsbok

Läs mer

Innehåll VARNING! VIKTIGT! Tack för att du har valt en produkt från Electrolux! Följande symboler finns i den här bruksanvisningen

Innehåll VARNING! VIKTIGT! Tack för att du har valt en produkt från Electrolux! Följande symboler finns i den här bruksanvisningen Tack för att du har valt en produkt från Electrolux! Vi hoppas att du får stor nytta av din nya produkt och vi hoppas att du även i fortsättningen väljer hushållsmaskiner från Electrolux. Läs noga igenom

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film ur serien Area Kemins grunder: 9. Syror Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE ACOUSTIMASS 5. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE ACOUSTIMASS 5 instruktionsbok

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX 1010V-W http://sv.yourpdfguides.com/dref/617711

Din manual AEG-ELECTROLUX 1010V-W http://sv.yourpdfguides.com/dref/617711 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX 1010V-W. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX 1010V-W

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

bruksanvisning Spis EKC60010 / EKC70010

bruksanvisning Spis EKC60010 / EKC70010 bruksanvisning Spis EKC60010 / EKC70010 Välkommen till Electrolux! Du har valt en högklassig produkt från Electrolux som vi lovar kommer att göra livet lite enklare för dig! Du får lite mer tid över till

Läs mer

Spisguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Spisguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Spisguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Spisguide Vilken spis ska du välja? Naturligtvis är det utrymmet som är det första att ta hänsyn till. Vanligast bredd är 60 cm, men även andra

Läs mer

Din manual DELONGHI EO 1837

Din manual DELONGHI EO 1837 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DELONGHI EO 1837. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSG7142

Din manual HUSQVARNA QSG7142 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632 CC9632 Kära kund, Tack för att du har valt den här valitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under mĺnga år framöver. Skandinavisk design

Läs mer

Din manual ROSENLEW RML610

Din manual ROSENLEW RML610 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ROSENLEW RML610. Du hittar svar på alla dina frågor i ROSENLEW RML610 instruktionsbok

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Innehåll VARNING! VIKTIGT! Tack för att du har valt en produkt från Electrolux! Följande symboler finns i den här bruksanvisningen

Innehåll VARNING! VIKTIGT! Tack för att du har valt en produkt från Electrolux! Följande symboler finns i den här bruksanvisningen Bruksanvisning Spis SN6500F SN7500F Tack för att du har valt en produkt från Electrolux! Vi hoppas att du får stor nytta av din nya produkt och vi hoppas att du även i fortsättningen väljer hushållsmaskiner

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSG7042-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/836335

Din manual HUSQVARNA QSG7042-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/836335 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG CX66EMS5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG CX66EMS5 instruktionsbok (information,

Läs mer