I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari 1994. Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19"

Transkript

1 I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 februari och 13 Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 15 april , 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18 och 21

2 I.P.S.C. SVERIGE STADGAR Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 8 januari Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 19 februari och 13 Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 15 april Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte den 29 mars ,2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 och 21.DSLWHO$OOPlQQDEHVWlPPHOVHU bqgdpno I.P.S.C. Sverige, (utomlands I.P.S.C Sweden) nedan kallat Förbundet, har som ändamål att främja utbredningen av I.P.S.C. skytte med enhandsvapen samt skapa ekonomiska och andra förutsättningar för en framgångsrik internationell skytterepresentation. 2UJDQLVDWLRQ Förbundet representerar i Sverige, International Practical Shooting Confederation (IPSC). Förbundets verksamhet skall bedrivas i enlighet med IPSC Constitution, Principer och regler för dynamiskt skytte, de riktlinjer och policys som fastställts av Förbundets beslutande organ, samt av svenska myndigheter fastställda lagar och föreskrifter. Till Förbundet kan, efter vederbörlig ansökan, som medlem upptas förening med minst 5 medlemmar. Sådan ansökan skall tillställas Förbundets styrelse och bifogas av föreningens stadgar, styrelseförteckning samt protokoll från konstituerande möte. Förbundsstyrelsen har att behandla medlemsföreningsansökan senast vid nästkommande ordinarie styrelsemöte. I händelse av avslag motiveras detta på begäran. Förening som agerar till men för Förbundet eller skyttet överhuvudtaget kan uteslutas ur Förbundet. Sådant beslut fattas av förbundsstyrelsen och skall motiveras på begäranför att fortsättningsvis räknas som en förening skall föreningen ha minst 5 medlemmar. För skytts deltagande i av Förbundet sanktionerade tävlingar krävs innehav av giltig tävlingslicens. För att tävlingslicens skall utfärdas krävs att vederbörande skytt är medlem i och rekommenderats av till Förbundet ansluten förening, att skytten avlagt av Förbundet fastställt godkänt upptagningsprov, betalt av förbundsårsmötet fastställda avgifter till sin förening. Samt att skyttens förening betalat in till Förbundet fastställd förbunds- (medlems)avgift senast den 31 mars innevarande kalenderår, eller en månad efter att ny skytt blivit medlem i föreningen, men före uppskjutande för tävlingslicens. Förbundsavgiften är en tvingande avgift för att få behålla sitt tävlingslicensnummer fr.o.m Dessutom tillkommer en startavgift för nya skyttar fr.o.m Innehav av Förbundet tävlingslicens berättigar endast till verksamhet inom tillämplig gren i Förbundets verksamhet. Av skytt som agerar till men för Förbundet eller skyttet överhuvudtaget kan återkallas tävlingslicens för viss tid eller tills vidare. Sådant beslut fattas av Förbundet styrelse och skall motiveras på begäran. +HGHUVPHGOHP Förbundets högsta utmärkelse, Hedersmedlem, kan bara tilldelas medlem som under mycket låg tid, minst 15 år, genom ovärderliga insatser inom förbundet, på ett utomordentligt sätt gagnat I.P.S.C. skytte. Utmärkelsen skall följas av förtjänstmedaljen i guld och ett diplom som verifierar utmärkelsen och är ett bevis på livstidsmedlemskap i förbundet. %HVOXWDQGHRUJDQ Förbundets högsta beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte samt förbundets styrelse i nämnd ordning. 9HUNVDPKHWVRFKUlNHQVNDSVnU Förbundet verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret. 6WDGJHWRONQLQJ I händelse av tvekan om dessa stadgars riktiga tolkning eller om fall skulle förekomma, vilka inte förutsetts i stadgarna, hänskjuts frågan till årsmötet, extra årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen. 6WDGJHlQGULQJ Förslag till ändring av stadgarna eller om Förbundets upplösning får skriftligen avges jämlikt 13.

3 %HVOXWVPlVVLJKHWLVWDGJHIUnJRU För bifall till stadgeändring fordras beslut av årsmötet med minst 2/3 av i röstlängden upptagna röster. För Förbundets upplösning fordras beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten varav det ena ordinarie. Beslut om upplösning skall innehålla föreskrifter om användning av Förbundets tillgångar för skyttefrämjande ändamål..dslwhocuvp WH 7LGSXQNWNDOOHOVH Årsmötet hålls årligen före mars månads utgång på dag och ort som styrelsen beslutar. Kallelse och föredragningslista för årsmötet utfärdas av styrelsen senast 30 dagar före mötet. Styrelsen äger, då styrelsen så finner erforderligt, eller skall då minst 1/3 av till förbundet anslutna föreningar så påyrkar, sammankalla extra årsmöte. Kallelse till extra årsmöte utfärdas i samma ordning som gäller för årsmötet. <WWUDQGHRFKU VWUlWW Vid årsmötet och extra årsmöte äger alla till Förbundet anslutna föreningars medlemmar deltaga och har yttranderätt. Rösträtt har föreningarnas representanter enligt upprättad röstlängd och efter principen en röst per påbörjat 10-tal medlemmar, dock högst 5 röster per förening. Antalet medlemmar beräknas efter av föreningarna till Förbundet betalda medlemsavgifter under verksamhetsåret före mötet. Förening med mindre än fem (5) medlemmar registrerade, äger ingen rösträtt. Förbundets revisorer äger yttranderätt vid årsmötet. %HVOXWRPU VWQLQJ Omröstning sker öppet. Alla frågor, utom sådana som rör stadgeändring, eller Förbundets upplösning, avgörs genom enkel majoritet. Vid lika röstetal skall lotten avgöra. Frågor av ekonomisk natur får företas till avgörande endast om de finns upptagna på föredragningslistan. För ändring eller tillägg av stadgarna eller om Förbundets upplösning fordras antingen ett enhälligt beslut av ordinarie årsmöte eller beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara ett extra årsmöte. På det andra årsmötet fordras 2/3 majoritet och detta årsmöte kan tidigast äga rum sextio (60) dagar efter det första. Eljest får beslut i ärende som inte upptages på den utsända föredragningslistan fattas om det biträds med minst 3/4 av antalet avgivna röster. buhqghq Vid årsmötet eller extra årsmöte skall följande ärenden förekomma: 1. Dagordningens godkännande 2. Val av två personer att jämte mötesordförande justera mötets protokoll, tillika rösträknare. 3. Upprättande av röstlängd. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning. 6. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser. 7. Föredragning av revisorernas berättelse. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. 9. Behandling av ärenden som av styrelsen hänskjutits till mötet samt av ärenden, vilka anmälts i den ordning som säges i Föredragning av verksamhet och budget. 11. Fastställande av medlems- och övriga avgifter för kommande verksamhetsår. 12. Jämna år val på två år av förbundsordförande tillika styrelsens ordförande. 13. Udda år val på två år av förbundssekreterare. 14. Jämna år val på två år av förbundskassör. 15. Udda år val på två år av NROI-ordförande. 16. Jämna år val på två år av förbundsinstruktör. 17. Udda år val på två år av tävlingssekreterare. 18. Jämna år val på två år av förbundskapten. 19. Udda år val på två år av informationssekreterare. 20. Val på ett år av en ledamot i styrelsen. 21. Val på ett år av två suppleanter i styrelsen. 22. Val på ett år av två revisorer samt 1 suppleant till dessa. 2

4 23. Val av representant jämte suppleant i organisation utanför Förbundet, i vilken Förbundet skall vara representerat. 24. Val av ordförande samt två ledamöter till valberedning. 9DOEDUKHW Valbar är svensk medborgare; dock får ledamot eller suppleant i styrelsen inte väljas till revisor eller revisorsuppleant. ) UVODJWLOOlUHQGHQDWWEHKDQGODVYLGnUVP WHWHOOHUH[WUDnUVP WH Förslag till ärende att behandlas vid årsmöte eller extra årsmöte avges skriftligen till styrelsen senast fyrtiofem (45) dagar före årsmötet. Rätt att inge förslag tillkommer Förbundetsstyrelse, förening samt enskild medlem i förening. Förslag från förening eller enskild insänds genom vederbörande föreningsstyrelse, som har att yttra sig till förbundsstyrelsen över förslaget. Förslag föreläggs årsmötet med förbundsstyrelsens utlåtande. 9DOEHUHGQLQJHQ Valberedningen består av ordförande samt två ledamöter, var och en från olika föreningar. Den fungerar till och med nästkommande ordinarie årsmöte. Valberedningen har att följa verksamheten i stort för att till årsmötet avge förslag till val enligt punkterna i 11. Valberedningen upprättar även förslag till annat val enligt årsmötets eller styrelsens beslut..dslwho6w\uhovhq $UEHWVnU Styrelsen är, då årsmötet inte är samlat, Förbundets beslutande organ. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år. 6DPPDQVlWWQLQJ Styrelsen består av: x Förbundsordförande Någon av nedanstående, utses till Förbundets vice ordförande: x Förbundssekreterare x Förbundskassör x NROI-Ordförande x Förbundsinstruktör x Tävlingssekreterare x Förbundskapten x Informationssekreterare x Ledamot x Två Suppleanter )XQNWLRQVDQVYDU Styrelsens medlemmar åligger funktionsansvar enligt: Förbundsordförande: Förbundssekreterare: Förbundskassör: NROI-Ordförande: Förbundsinstruktör: Tävlingssekreterare: Förbundskapten: Kontakter med IPSC, myndigheter, organisationer och media. Upprättar styrelsens verksamhetsberättelse. Styrelsens planering och administrationpostmottagare. Budget, redovisning och kassa. Upprättar förvaltningsberättelse. Säkerhet. Regler och tillämpningar av dessa. Kontakter med IROA. Program och material för utbildning av funktionärer och skjutledare. Program, material och organisation för utbildning av skyttar och examinatorer samt för upptagningsprov. Koordinering av tävlingskalendern. Engångslicencer, Tävlingslån, Utskick av Tävlingskit, Kontroll efter tävlingar Uttagning av nationslag vid nationella tävlingar. Bevakar skyttarnas intressen. Informationssekreterare: Förbundets tidning. 3

5 Kansliet: Telefonpassning, All hantering av Tävlingslicenser, märken, kompendier, Uppdatering av medlemsregister och NROI-register, olika diplom, Gör klassningslistan och Tio-i-topp, Inköp, lagerhållning och försäljning av förbundsartiklar..doohovh Styrelsen sammanträder vid behov efter kallelse som skall tillställas samtliga ledamöter och suppleanter senast IMRUWRQ dagar före sammanträdet. %HVOXWVPlVVLJKHW Styrelsen är beslutsmässig när minst fem röstberättigade ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstsiffror avgör ordförandens röst. Rösträtt får inte utövas medelst fullmakt. Om ordföranden finner erforderligt, kan brådskande ärende avgöras utan att styrelsen samlats. Samtliga ledamöter skall ha beretts tillfälle att yttra sig och beslutsmässighet föreligger då minst fem ledamöter är överens. $GMXQJHUDGOHGDPRW Styrelsen äger kalla enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. coljjdqghq Det åligger styrelsen att: 1. Utgöra ett sammanhållande och impulsgivande organ inom svenskt skytte. 2. Samarbeta med internationella organisationer och riksorganisationer i frågor av gemensamt intresse. 3. Upprätta och årligen aktualisera Förbundets långsiktiga verksamhetsplan och ange bestämda mål att ligga till grund för program- och budgetarbete. 4. Godkänna föreningars årsprogram och i förekommande fall tilldela resurser. 5. Sammanställa Förbundets totalprogram och budget att föreläggas årsmötet. 6. Styra och budgetera Förbundets medverkan i internationella organs administrations- och utvecklingsarbete. 7. Utfärda generella bestämmelser, anvisningar och reglementen för Förbundets internationella representation, tävlingsverksamhet och märkestagning. 8. Bestämma dag och ort för årsmötet samt ombesörja kallelse till mötet. 9. Bereda de ärenden som skall föreläggas årsmötet. 10. Upprätta och aktualisera Förbundets arbetsordning. 11. Tillsätta erforderliga kommittéer. 12. Antaga och utesluta föreningar samt pröva överklagande av beslut fattat av lägre instans. 13. Granska och godkänna av föreningar antagna stadgar och reglementen. 14. Senast tjugoen (21) dagar före årsmötet eller extra årsmöte tillställa Förbundets revisorer förvaltningsberättelser jämte sammanträdesprotokoll samt räkenskaper med tillhörande handlingar. 15. Besluta i bestraffningsärenden. 16. Föra protokoll och erforderliga böcker samt sköta löpande ärenden i övrigt. 4

6 Antagna vid ordinarie årsmöte den 15 april Bilaga 1 6WDGJDUI U(WLNRFK0RUDO 0HGOHPL,36&6YHULJHVNDOOLDNWWDJDI OMDQGH(WLVNDRFK(VWHWLVNDUHJOHU 8SSWUlGDQGH Uppträdandet hos medlem i I.P.S.C. Sverige, nedan kallat Förbundetskall alltid vara utan klander. Vid såväl tävling såsom träning skall enskild medlem verka som ambassadör för sporten. Reglerna rörande uppträdande avser i synnerlighet sportsmannamässigheten. Inga nedsättande, störande, alltför höga tillrop får förekomma. Vapen ägande medför ett stort ansvar för individen. Medlemmar i Förbundet har en skyldighet att hantera sitt vapen ägande med omsorg. Till detta kommer att dekaler på bilar, skryt eller vidlyftigt prat eller annat olämpligt offentliggörande av sitt vapen ägande är att anse som olämpligt beteende och till men för Förbundet..OlGVHO Medlem i Förbundet skall sträva efter att framhäva det idrottsliga och sportmannamässiga i sin klädsel vid offentliga tillställningar såsom tävlingar och andra arrangemang där IPSC-skytte kommer i fokus. Klädseln får inte, medvetet eller omedvetet, anspela på militär, paramilitär eller polisiär verksamhet. Detta gäller inte skytt som bär reglementsenlig uniform som annars används i ordinarie tjänsteutövning. Reglerna rörande kläder avser i synnerlighet kamouflagepersedlar eller kläddon med tryck av rasistisk eller annan kränkande eller stötande tryck/text. Vidare får icke tävlingsrelaterad utrustning såsom iögonfallande knivar och vapen eller annan utrustning av extrem och icke tävlingsrelaterad natur bäras vid uppträdande som skytt. 9DSHQI UYDULQJRFKKDQWHULQJ Varje enskild medlem i Förbundet måste, villkorslöst, följa svenska polisens föreskrifter för förvaring och transport av vapen. Därutöver kräver Förbundet att enskild medlem iakttar gott omdöme i all hantering av vapen. $QVYDU Skytt som bryter mot dessa etiska och estetiska regler kan, efter bedömning av Förbundets styrelse, om styrelsen finner att medlemmens handlande kan innebära faktisk skada eller men för Förbundet, utesluta medlemmen ur förbundet. 5

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII

Ordens Allmänna Lag Kapitel I - XII Kapitel I - XII Fastställd vid General Konvent i Visby 2013 att gälla från den 4 augusti 2013. Innehållsförteckning Paragraf Rubrik Sida 1 Kapitel I. Organisation 1.1 1 Fyra organisatoriska nivåer 6 1.2

Läs mer

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor.

Frivilligcentralen ska vara ett komplement till frivillig-, offentlig- och privat sektor. 1 (5) STADGAR FOR FRIVILLIGCENTRALEN ESKILSTUNA antagna vid foreningens arsmote 2010-12-05 1 Foreningens namn Frivilligcentralen Eskilstuna 2 Foreningens sate - Foreningen har sitt sate i Eskilstuna kommun.

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga.

Något krav på ålder finns inte men det krävs i många sammanhang att majoriteten av styrelsens medlemmar är myndiga. Att bilda förening Varför bilda en förening Skälet till att bilda en förening bör i första hand vara ett gemensamt behov att samverka i organiserad form om ett gemensamt intresse. Att man önskar få bidrag

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB MEDLEMSHANDBOK 2015 M B K MEDLEMSHANDBOKEN Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB E T A B L E R A D 1 9 3 4 1 2 STADGAR Stadgar för Mariefreds Båtklubb med hemort i Mariefred. Revisioner:

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1 Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1 De stater som är parter i denna konvention, som beaktar att, i enlighet med de principer som proklamerats

Läs mer

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Förord Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Det här samlade policydokumentet är skapat för att studenter lätt ska kunna hitta den policy de söker. Policyerna

Läs mer

KONVENTIONEN om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring

KONVENTIONEN om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring KONVENTIONEN om förbud mot utveckling, produktion, innehav och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Artikel I - Allmänna skyldigheter... 4 Artikel

Läs mer

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten

Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten Valprocessen Möjligheter, måsten och möten Varför läser du detta? Jo Funktionen som valberedare är en viktig del i förbundet verksamhet. I det förändringsarbete som pågår behöver vi utveckla funktionen.

Läs mer

Konventionen om förbud mot utveckling, produktion och lagring av kemiska vapen samt om förstörelse av dessa

Konventionen om förbud mot utveckling, produktion och lagring av kemiska vapen samt om förstörelse av dessa Konventionen om förbud mot utveckling, produktion och lagring av kemiska vapen samt om förstörelse av dessa Antagen i Paris den 13 januari 1993 Trädde i kraft den 29 april 1997 De stater som är parter

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer