Rapport om papperslösas tillgång till vård i Sverige: Vad anser riksdagskandidaterna om tillgången till vård för papperslösa?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om papperslösas tillgång till vård i Sverige: Vad anser riksdagskandidaterna om tillgången till vård för papperslösa?"

Transkript

1 Rapport om papperslösas i Sverige: Vad anser riksdagskandidaterna om en för papperslösa? En enkätundersökning och litteraturstudie.

2 IFMSA International Federation of Medical Students Associations-Sweden är en ideell läkarstudentorganisation som arbetar med humanitära frågor och internationell förståelse ur både lokalt och internationellt perspektiv. IFMSA arbetar med praktik- och forskningsutbyten, mänskliga rättighets- och fredsfrågor, folkhälsa samt reproduktiv hälsa utifrån sex universitetsstäder i Sverige. IFMSA är världens största studentorganisation, representerar en miljon läkarstudenter och genom IFMSA-Swedens medlemskap utgör Sverige ett av organisationens 100 medlemsländer. Papperslösas rätt Papperslösas rätt är ett projekt inom IFMSA-Sweden som drivs av läkarstudenter som verkar för ökad kunskap och medvetenhet om alla människors rätt till hälso- och sjukvård, med fokus på papperslösas och asylsökandes situation i den svenska sjukvården. Vi vill verka för en förändring av svensk lagstiftning, på så vis att alla människor - inklusive papperslösa och asylsökande - erkänns rätt på lika villkor. Vi vill stödja frivilligklinikerna! Många yrkesverksamma inom vården ger vård till de papperslösa på sin fritid, genom de frivilligkliniker som finns runt om i Sverige. Genom vårt projekt stödjer vi frivilligklinikerna på de sätt vi kan och där det behövs. Vad anser riksdagskandidaterna om en för papperslösa? 2

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Sammanfattning Bakgrund... 5 Nuvarande lagstiftning Landstingens praxis Statlig utredning Vårdetiskt perspektiv Mänskliga rättigheter och rätten till hälsa 4. Internationell kritik... 6 Mission to Sweden Barnrättskommittén PICUM Läkare i Världen 5. Migrationspolitik och... 7 Push och pull factors 6. Enkätundersökningen... 8 Metod Enkätfrågor Resultat 7. Diskussion och slutsatser Vad anser riksdagskandidaterna om en för papperslösa? 3

4 1. Inledning Sverige är ett av de mest restriktiva länderna i Europa med att erbjuda papperslösa vård. Under de senaste 20 åren har inhemska röster höjts för att förändra papperslösas situation i svensk sjukvård. Vårdens yrkesorganisationer påtalar hur dagens situation innebär en kränkning av vårdens yrkesetiska principer. FN har upprepade gånger riktat hård mot Sverige för brott mot de mänskliga rättigheterna genom vårt sätt att behandla papperslösa i vården. Ändå har situationen under hela denna tid förblivit i stort sett oförändrad. I brist på tydlighet på nationell nivå har flera sjukhus och landsting runtom i landet börjat formulera egna riktlinjer för hanteringen av papperslösa de senaste åren. Vad tycker då våra blivande riksdagsledamöter i frågan om för papperslösa? Vilka argument lutar de sig mot som försvarar dagens restriktiva hållning? I en enkätundersökning bland kandidaterna till Riksdagen 2010 har vi sökt svar på dessa frågor, samt även genom litteraturstudier och analys av de senaste årens debatt i frågan. Resultaten presenteras i denna rapport och diskuteras i rapportens avslutande del. 2. Sammanfattning Enkätsvar erhölls från hela 637 av årets riksdagskandidater. Det visar sig att 95,7 % av de politiker som svarande vill öka papperslösas i Sverige. 76,1 % anser att papperslösa bör ha samma som övriga invånare i Sverige. 75,0 % anger också att om de blir invalda i riksdagen så kommer de att aktivt arbeta för att öka papperslösas. Detta talar för en utbredd positiv inställning som sträcker sig över parti- och blockgränser. Riksdagskandidater från Alliansen är något mindre positiva till papperslösas rätt än de Rödgröna. Skillnaderna mellan partierna är dock inte stora och endast Moderaterna sticker ut, där 73,3 % anser att papperslösa inte bör ha samma som övriga invånare. Dock finns även bland Moderaternas riksdagskandidater en klar majoritet (66,7 för att papperslösas bör ökas. Genom åren har migrationspolitiska och ekonomiska argument använts mot ökad för papperslösa och denna bild bekräftas i vår enkätundersökning. Bland motståndarna till en ökad till vård tror 14,3 % att ökad skulle leda till ökad migration till Sverige. 43,5 % anser att om man inte har rätt att vistas i Sverige ska man inte heller ha rätt till mer än omedelbar vård. 18 % tror att det skulle bli för dyrt för samhället. En genomgång av de studier som tittat på sambandet mellan en i ett visst land och migration till det landet ger inget stöd för det migrationspolitiska argumentet. Istället har migrationsforskning visat att inte är en avgörande faktor i människors val av land att flytta till. Några studier av sambandet mellan ökad för papperslösa och kostnader för samhället har vi inte hittat. Däremot kan vi i denna rapport presentera inhemska erfarenheter av att kostnaderna minskat när man erbjuder papperslösa samma som övriga invånare, istället för att vänta tills de blir akut sjuka, då vårdkostnaderna blir avsevärt högre. Vad anser riksdagskandidaterna om en för papperslösa? 4

5 3. Bakgrund Nuvarande lagstiftning Under 2008 trädde lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl 1 i kraft. Denna lagstiftning innebar i praktiken ingen förändring av den då (och nuvarande) rådande praxis inom hälso- och sjukvården för asylsökande och papperslösa - den var en översättning från den överenskommelse som då gällde mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting till lagtext. Detta innebar att papperslösa 2 utelämnades till följd att deras vårdbehov fortfarande inte regleras i någon svensk lag. Likaså utelämnades behandling av kroniska sjukdomar. Papperslösa har idag enbart rätt till omedelbar sjuk- och tandvård eller vård som inte kan anstå som de själva måste betala den fulla kostnaden för. Till exempel kostar en komplikationsfri förlossning ca sek. Dock har papperslösa barn, dvs personer som ännu inte fyllt 18 år, som håller sig undan ett utvisningsbeslut samma till sjuk- och tandvård som svenska medborgare. Barn som aldrig uppgivit att de befinner sig i landet har däremot enbart rätt till omedelbar vård utan subvention 3. Landstingens praxis Begreppen omedelbar vård och vård som inte kan anstå saknar tydliga definitioner och det är ofta oklart vilka skyldigheter som landstingen egentligen har och vilka rättigheter patienten har. I en studie 4, utförd i slutet av 2009 vid Uppsala universitet, beskrivs att denna otydlighet lägger stort ansvar på vårdgivaren. Detta har lett till att många landsting i brist på tydliga riktlinjer och lagstöd fattat egna beslut kring papperslösa och vård. Studien visar att 17 av 21 landsting formulerat riktlinjer där man inbördes gjort olika tolkningar. Fyra landsting hade inte tagit fram några riktlinjer alls medan vissa landsting likställer papperslösa som fått avslag på sin asylansökan med andra asylsökande. Några andra landsting likställer alla papperslösa med asylsökande. Ytterligare några landsting har formulerat riktlinjer som är ett klargörande av nationell lagstiftning medan en annan grupp landsting formulerat det som att omedelbar nödvändig vård ska erbjudas alla oavsett betalningsförmåga. De landsting som väljer att bedriva en generösare vårdpolitik har idag, med nuvarande lagstiftning, ingen möjlighet att få ekonomisk ersättning av staten. Flera landsting diskuterar en till tandvård och som exempel kan nämnas att Region Skåne sedan 2008 beslutat att erbjuda subventionerad akut tandvård till papperslösa. Även Tandläkarförbundet arbetar för att papperslösa ska erbjudas av staten subventionerad akut tandvård i Sverige 5. Statlig utredning I början av 2010 tillsatte Socialdepartementet en utredning 6 för att se över hur papperslösas till hälsooch sjukvård kan göras mer ändamålsenlig än idag. Utredningen förväntas vara klar i maj Landsting, vårdförbund och andra organisationer har välkomnat utredningen vars direktiv dock kritiserats för att på ett, i kritikernas ögon, olyckligt sätt sammanblanda migrationspolitik med vårdpolitik 7, 8 1 ( ) 2 Personer som vistas i Sverige utan tillstånd att vistas i landet. Kan dels var en person som aldrig uppgivit att de befinner sig i landet eller en person som gömmer sig från ett utvisningsbeslut. 3 Paragrafen, första stycket i Hälso- och Sjukvårdslagen respektive paragraf 6 i Tandvårdslagen. 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 5 Vad anser riksdagskandidaterna om en för papperslösa?

6 Vårdetiskt perspektiv Det har framförts att de begränsningar som nu finns för vårdgivare att erbjuda papperslösa vård i Sverige strider mot vårdpersonalens yrkesetik. Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) 9 ska vårdgivare ge patienten vård i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. I en skrivelse från Statens medicinsketiska råd 10 (SMER) till regeringen står att läsa att en av den medicinska etikens mest grundläggande principer är att människors rätt skall vara lika för alla och enbart styras av det medicinska behovet. SMER uppmuntrar därför regeringen att skyndsamt öka en för papperslösa då de anser att den indelningen av patientgrupper som nu råder är diskriminerande och utgör ett brott mot vårdpersonals yrkesetik. På förekommen anledning har också vårdprofessionerna tagit ett gemensamt ställningstagande 11 där man, med stöd av FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och professionernas etiska koder, framhåller att nuvarande lagstiftning står i strid med dessa och de kräver att följande ska tjäna som utgångspunkter vid vårdpersonals omhändertagande av alla människor, inklusive asylsökande och papperslösa: Vårdpersonalens uppgift är att ge vård, behandling, omvårdnad och rehabilitering. Vårdpersonalens bedömningar ska utgå från patientens behov och grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. Patientens rättsliga status ska inte inverka på vårdpersonalens beslut att ge eller avstå från vård. Patientens betalningsförmåga ska inte vara en förutsättning för att vårdpersonalen ska erbjuda patienten nödvändig vård och akut tandvård. Mänskliga rättigheter och rätten till hälsa Rätten till hälso- och sjukvård regleras i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och mer precist i konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna artikel 12 och som i sin tur förtydligas i general comment no Denna och andra konventioner har Sverige varit med och skapat samt ratificerat (skrivit under) och är således juridiskt bunden att verka för att dessa rättigheter verkställs. Rätten till hälsa definieras som att alla människor har rätt att åtnjuta högsta uppnåeliga fysiska och psykiska hälsa. I general comment no. 14 tydliggör man bl.a. att detta innebär att staten har en skyldighet att inte neka eller begränsa en för just gruppen papperlösa m.fl. 4. Internationell kritik Sverige har vid ett flertal tillfällen kritiserats internationellt av bl.a. FN för den restriktiva hållningen avseende för papperslösa. Senast i raden var i år (2010) när Sverige granskades inför FNs råd i maj månad. Sverige har till september på sig att svara på den kritiken. Nedan nämns ytterligare några av den mängd dokument och rapporter som under åren författats angående papperslösas i Sverige. Mission to Sweden Under 2006 besökte Paul Hunt, FNs speciella rapportör för Rätten till hälsa, Sverige för att se hur Sverige lever upp till de mänskliga rättigheterna. I hans rapport, Mission to Sweden 13, som presenterades i början av 2007 framfördes skarp kritik mot att papperslösa diskrimineras i svensk sjukvård. Då han å ena sidan berömmer Sveriges internationella arbete med mänskliga rättigheter, och å andra sidan konstaterar att Sver- 9 ( ) 10 ( ) 11 ( ) 12 ( ) 13 ( ) Vad anser riksdagskandidaterna om en för papperslösa? 6

7 ige misslyckats med att på hemmaplan leva upp till detsamma, frestas han att dra slutsatsen att Sverige inte lever som man lär. Han vill i sin rapport uppmärksamma Sveriges regering på att papperslösa är just en sådan typ av utsatt grupp som de mänskliga rättigheterna har skapats för att skydda mot diskriminering. I sin slutsats skriver han att han uppmanar Sveriges regering att erbjuda asylsökande och papperslösa samma vård, på samma villkor, som för övriga invånare. För enbart då kommer Sverige att leva upp till sina internationella skyldigheter. Barnrättskommittén Under 2009 granskades Sverige av FNs barnrättskommitté 14. Också här kritiseras Sverige för att med rådande lagstiftning och praxis bryta mot barns rättigheter. Man konstaterar att en undergrupp av papperslösa barn enbart har rätt till omedelbar vård utan subventionering och uppmuntrar därför Sverige att ta de nödvändiga steg som krävs för att försäkra att alla barn, inklusive papperslösa, har rätt till hälso- och sjukvård på samma villkor som andra barn i landet. PICUM Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) är en icke statligt bunden paraplyorganisation för flera frivilligorganisationer som på olika sätt arbetar inom Europa för att papperslösas mänskliga rättigheter skall respekteras presenterade de en rapport (Access to Health Care for Undocumented Migrants in Europe) där man jämfört i vilken utsträckning som europeiska länder erbjuder papperslösa vård 15. I denna konstateras att Sverige tillsammans med Österrike tillhör de mest restriktiva länderna med avseende på papperslösas. De belyser även problematiken med den växande trenden att inom Europa använda restriktioner på en som ett instrument för att implementera migrationspolitik. Denna typ av politik underminerar grundläggande mänskliga rättigheter skriver författarna. Läkare i Världen LIV, eller Médecins du Monde, är en frivilligorganisation bestående av bl.a. vårdpersonal som runtom i Europa, däribland Sverige, driver kliniker som erbjuder papperslösa vård. Under 2009 genomförde de en intervjubaserad studie i elva europeiska länder av drygt 1100 papperslösa 16. Återigen får Sverige i en internationell jämförelse av en för papperslösa en bottenplacering bland europeiska länder. Vidare visar studien att nästan 70 % av de tillfrågade har haft svårigheter att få vård i Sverige och att 25% nekats vård vid det senaste sjukdomstillfället. Precis som Läkare utan gränsers rapport från 2005, Gömda i Sverige utestängda från hälso- och sjukvård 17, visar Läkare i världens studie att rädsla för att nekas vård och att bli gripna tillhör de vanligaste hindren för vård. Andra hinder är bl.a. administrativa samt ekonomiska. Det framkommer också att 13 % av de intervjuade upplevt rasism i vården och att nästan 70 % har avstått från att söka vård under de senaste 12 månaderna. 5. Migrationspolitik och I diskussioner och debatter om papperslösas framförs ofta en rädsla för vårdturism och argument för att en måste stå i balans med reglerad invandring. Det talas också om faran med att skicka dubbla budskap genom att neka människor tillstånd att vistas i landet och samtidigt erbjuda vård. Man vill alltså här som PICUM bekräftar i sin rapport (se ovan) att vården ska verka som ett instru- 14 ( ) 15 ( ) 16 Läkare i världen; Tillgång för papperslösa i elva europeiska länder ( ) Vad anser riksdagskandidaterna om en för papperslösa? 7

8 ment för att reglera invandring. Förutom att sammanblandning av migrations- och vårdpolitik, som PICUM konstaterar, underminerar de mänskliga rättigheterna kan man fråga sig om i överhuvudtaget vårdturism existerar? Eller är ens restriktivitet i ett användbart grepp mot migration? Push och pull factors I migrationssammanhang talar man om pull factors, dvs faktorer som lockar migranter till ett land, och push factors, alltså faktorer som kan få en papperslös att lämna landet igen. Uppfattningen att hälsa och skulle utgöra varken en pull eller en push factor har i flera undersökningar och studier inte kunnat visas snarare tvärtom. I Läkare i världens rapport (se Internationell kritik ) kan inget samband ses mellan val av land, en i ett land och migration av hälsoskäl. Enbart 6 % av alla tillfrågade uppger hälsoskäl till migration (trots att så många som 16 % av alla tillfrågade led av kroniska sjukdomar som de hade kännedom innan de lämnade sitt ursprungsland). Av de 6 %, som uppgett hälsoskäl till migration, så hade de flesta av dessa tagit sig till Frankrike i första hand och sedan Sverige och Österrike. Trots att både Sverige och Österrike är de mest restriktiva länderna i en och att det inte finns någon möjlighet till ekonomisk ersättning för vård i något av länderna. Men den stora majoriteten, alltså 94%, uppger inte i intervjuerna hälsoskäl som anledning att ta sig till Europa. De flesta uppger istället ekonomiska, politiska, religiösa, och etniska skäl samt sexuell läggning eller flykt undan krig. Tidigare forskningsrapporter stämmer överens med resultaten ovan. Enligt en serie rapporter 18 beställda av det brittiska inrikesdepartementet samt en analys av orsaker bakom flyktingströmmar i 20 OECD-länder över 15 års tid 19 så är den avgörande anledningen för att migrera händelseutvecklingen i ursprungsländerna. Vart man söker asyl beror främst av historiska band med mottagarlandet, praktiska möjligheter att nå landet, en på arbete samt dess asylpolitik (hur stor möjligheten är att få skydd). Dessa faktorer kan i sin tur påverkas av visumregler och smugglares val. Övriga förhållanden såsom sociala rättigheter (t.ex. till vård) har knappt någon mätbar effekt alls. Det tycks alltså inte existera någon vårdturism eller några samband mellan vart man söker asyl och en. I övrigt måste nämnas att det finns en grym underton i att försöka tvinga papperslösa att lämna landet genom att konsekvent frånta dem alla rättigheter inklusive rätten. Det förhållningssättet orsakar ett stort lidande för individen och står, som påpekats tidigare, i strid med grundläggande mänskliga rättigheter och vårdgivares yrkesetik. 6. Enkätundersökningen Metod För att erhålla e-postadresser till riksdagskandidater kontaktades Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna respektive Centerpartiet i samtliga valkretsar via e-post och telefon. Totalt erhölls kontaktuppgifter till 2156 riksdagskandidater. Dessa kontaktades sedan med e-post där de ombads att svara på en icke anonym webbaserad enkät. De 673 svar från riksdagskandidater som kom in sammanställdes sedan numeriskt och kommentarerna analyserades kvalitativt. Enkätfrågor 1) Anser du att: a. Inga ändringar behöver göras vad gäller regleringen av papperslösas. 18 Bland flera rapporter främst: Zetter, Roger, David Griffiths Silva Ferretti and Martyn Pearl. An Assessment of the Impact of Asylum Policies in Europe Home Office, Research Study ( ) 8 Vad anser riksdagskandidaterna om en för papperslösa?

9 b. Papperslösas behöver utökas i viss grad. c. Papperslösa ska ha samma som övriga invånare i Sverige. 2) Vilket/vilka argument stämmer bäst in på ditt resonemang om du inte anser att papperslösa ska ha samma som övriga invånare i Sverige. a. Det skulle leda turism/ökad migration. b. Det skulle vara för dyrt. c. Om man inte har rätt att vistas i Sverige ska man inte heller ha rätt till mer än omedelbar vård. 3) Kommer du att, om du blir vald, att aktivt arbeta för att papperslösas ökas? a. Ja b. Nej c. Vet ej 4) Vore du intresserad av att synas i media eller andra sammanhang där denna fråga tas upp inför/under valet? 5) Kommentarer/funderingar? Resultat Enkäten gick ut till totalt 2156 riksdagskandidater och 673 svar erhölls (Tabell 1). Bland dessa så anser 76,1 % att papperslösa ska ha samma som övriga invånare i Sverige och 75,0 % kommer att, om de blir invalda i riksdagen, arbeta för att papperslösa ska få ökad. 19,6 % anser att papperslösa ska få en viss ökad. Hela 95,7 % vill alltså ändra på nuvarande reglering (tabell 2). Enbart 4,3 % av alla tillfrågade politiker anser att det inte behöver ske någon förändring av nuvarande reglering av en. Inom de flesta partierna är denna grupp mycket liten, men en viss skillnad kan ses över blockgränsen. Inom Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har 1,2 %, 0,2 % respektive 0,0 % svarat att de ingen förändring bör sker. Även inom Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern är det endast en liten grupp som anser att ingen förändring bör ske (3,8 %, 5,1 % respektive 6,0. Enbart Moderaterna sticker ut med 33,3 %. Moderaterna hade också lägst svarsfrekvens med 14,2 %. Via e-post erhölls också sex svar från olika riksdagskandidater inom partiet som svarade att de vill invänta resultatet av den av regeringen tillsatta utredning som förväntas klar 2011 (se bakgrund ) enligt nedan: Landstingen är idag skyldiga att erbjuda omedelbar hälso- och sjukvård till alla som vistas inom landstinget, även de som inte är bosatta där. Ingen får nekas omedelbar vård på grund av bristande betalningsförmåga. Landstingen har däremot rätt att i efterhand begära ersättning för vården. Barn till gömda får vård på samma villkor som barn som är bosatta i Sverige. En utökad omfattning av vård till personer som befinner sig utan tillstånd i Sverige riskerar att signalera en acceptans för att människor lever utanför samhället där de förvägras grundläggande rättigheter inom många områden och riskerar att utnyttjas. Moderaterna anser att frågan måste utredas innan ett slutligt ställningstagande kan göras. Majoriteten av alla riksdagskandidater som svarat på enkäten anser att papperslösa bör ha samma till vård som övriga svenska invånare. Men även här kan ses en viss försiktigare hållning bland Centern (62,7, Kristdemokraterna (69,5 och Folkpartiet (68,3 jämfört med Socialdemokraterna (76,67, Vänsterpartiet (94,9 samt Miljöpartiet (88,0. Åter igen sticker Moderaterna ut med 26,7 % som anser att papperslösa bör ha samma som övriga svenska invånare. Av de 23,9 % riksdagskandidater som inte ansåg att papperslösa ska ha samma som övriga svenska invånare angav 14,3 % att de tror att en ökad skulle leda till ökad migration. En större andel (43,5 anser att om man inte har rätt att vistas i Sverige ska man inte heller ha rätt till mer än omedelbar vård. 18 % menar att det skulle bli för dyrt. 9 Vad anser riksdagskandidaterna om en för papperslösa?

10 Antal erhållna svar Antal tillfrågade Andelen svar/tillfrågade Vänsterpartiet ,0 % Socialdemokraterna ,1 % Moderaterna ,2 % Miljöpartiet ,6 % Kristdemokraterna ,7 % Folkpartiet ,3 % Centerpartiet ,1 % Totalt ,1 % Tabell 1. Antal tillfrågade och antal erhållna svar från riksdagskandidater inom respektive parti. Svar 1 a: Inga ändringar bör göras vad gäller regleringen av papperslösas Svar 1 b: Papperslösas behöver utökas i viss grad. Svar 1 c: Papperslösa ska ha samma som övriga invånare i Sverige C 5 (6,0 26 (31,3 52 (62,7 Svar 2 a: En ökning av papperslösas skulle leda till vårdturism/ökad migration. Svar 2 b: En ökning av papperslösas skulle vara för dyrt. Svar 2 c: Om man inte har rätt att vistas i Sverige ska man inte heller ha rätt till mer än omedelbar vård. Svar 3 a: Kommer att som invald i riksdagen arbeta för en ökad för papperslösa. 5 (6,0 3 (3,6 10 (12,0 42 (50, 6 Svar 3 b: Kommer att som invald i riksdagen inte att arbeta för en ökad för papperslösa. Svar 3 c: Vet ej om, som invald i riksdagen, kommer att arbeta för en ökad för papperslösa. 8 (9,6 33 (39,8 FP 4 (3,8 29 (27,9 71 (68,3 4 (3,8 2 (1,9 18 (17,3 78 (75,0 7 (6,7 19 (18,3 KD 3 (5,1 15 (25,4 41 (69,5 2 (3,4 2 (3,4 5 (8,5 45 (76,3 2 (3,4 12 (20,3 MP 1 (0,6 18 (11,4 139 (88 1 (0,6 3 (1,9 8 (5,1 121 (76,6 2 (1,3 35 (22,2 M 15 (33,3 18 (40 12 (26,7 8 (17,8 1 (2,2 18 (40 20 (44,4 12 (26,7 13 (28,9 S 1 (1,2 19 (22,1 66 (76,7 1 (1,2 4 (4,7 7 (8,1 70 (81,4 1 (1,2 15 (17,4 V 0 (0 7 (5,1 131 (94,9 2 (1,4 3 (2,2 4 (2,9 129 (93,5 1 (0,7 8 (5,8 Totalt 29 (4,3 132 (19,6 512 (76,1 Tabell 2. Erhållna svar för respektive parti. 23 (3,4 29 (4,3 70 (10,4 505 (75,0 33 (4,9 135 (20,1 Vad anser riksdagskandidaterna om en för papperslösa? 10

11 Figur 1. Andelen i varje parti som anser att Papperslösa skall ha som övriga invånare i Sverige. Ett stort antal politiker har också valt att kommentera och framföra sina reflektioner i enkäten. De flesta svar är förtydligande av respektive riksdagskandidats ställning i frågan och förklaringar till varför de resonerar som de gör. Ett stort antal har också via e-post svarat att de inte vill svara på enkäten då de inte anser sig tillräckligt insatta i frågan. Nedan följer några exempel på kommentarer i enkäten: Det är viktigt att vi har en fri (skattefinansierad) i Sverige. Om alla som kommer hit skulle få ta del av denna villkorslöst, finns risken att detta system skulle kunna missbrukas. Det skulle vara tråkigt. Centerpartist Halland Jag tycker inte att vi kan ha en vård där vårdpersonalen någonsin ska tveka innan de ger den bäst möjliga vården till den patient som finns hos dom. Centerpartist Malmö En viss ökning av tillgängligheten är motiverad. Däremot kan vi inte skicka signalen att alla som är sjuka kan riva sina papper och komma till Sverige. Vad anser riksdagskandidaterna om en för papperslösa? 11

12 Folkpartist Göteborg Jag ser som det en självklarhet att vi på 2000-talet ska ha rätt till den vård som varje individ behöver vid sjukdom. Sedan ska man veta att de papperslösa i regel har flytt ifrån sina hemländer pga krig,förföljelse eller annat ej värdigt liv. Folkpartist Halland Alla mäniskors rätt till lika värde!självklart ska man få vård om och när man behöver det oavsett vem, vad,hur man är!!! Folkpartist Halland / / självklart att lyfta fram hälsa som ett grundläggande värde med en motsvarande mänsklig rätt för alla människor att förverkliga. Detta innebär att alla som befinner sig inom ett lands gränser (och efter förmåga utanför gränserna) äger rätt till samma sjukvård oavsett rättslig status, dvs. om man är medborgare, har uppehållstillstånd, är flykting, tillfällig besökare eller inte. Det räcker att vara människa! Kristdemokrat Göteborg I Sverige har vi värderingen vård efter behov. Om man i stället ska ha vård efter beslut hos Migrationsverket urholkas människovärdet. Har man problem med kostnaden får man göra en översyn över hela systemet istället för att skylla på flyktingarna. Om Sverige får ökad migration för att det är mer attraktivt att bo här kanske det är något bra för Sverige. Att göra Sverige till en trevlig plats att bo på (där människor har ett värde) måste ändå vara värdefullt, även för alla de som redan bor här. Kristdemokrat Östergötland 7. Diskussion och slutsatser Hela 95,7 % av de riksdagskandidater som svarat på vår enkät vill öka papperslösas i Sverige. Det talar för en utbredd positiv inställning som sträcker sig över parti- och blockgränser. Trots dessa siffror har situationen för papperslösa i den svenska sjukvården förblivit i stort sätt oförändrad under de 20 år som frågan diskuterats. Papperslösa är idag fortfarande utelämnade till lokala sjukvårdspolicies, frivilligkliniker eller i värsta fall enskild vårdpersonals godtycke, vilket lett till exempel på omänsklig behandling av dessa samhällets allra mest utsatta. En del av orsakerna till denna senfärdighet står att finna i svaren på vår enkätundersökning. Motståndet till utvidgad vård för papperslösa grundar sig i rädslan för att antalet papperslösa ska öka och att samhällets kostnader ska öka. Vad gäller rädslan för ökat antal papperslösa framgår av denna rapport att forskning inte kunnat visa något betydande samband mellan i ett visst land och migration till det landet. Forskning visar istället att vård inte är en avgörande faktor i människors val av land att flytta till. Inte heller har vi funnit några studier som visar att ökad för papperslösa leder till ökade kostnader för samhället. Däremot har vi i rapporten presenterat inhemska erfarenheter av hur kostnaderna minskat när papperslösa erbjudits tidigare och förebyggande vård, istället för att vänta tills behov av dyr akutvård uppstår. I ljuset av detta måste det med dagens kunskapsläge konstateras att de ekonomiska och migrationspolitiska argumenten som motiverat motståndarna till ökad för papperslösa under så många år snarast är rädslor grundade i okunskap. 43% av de riksdagskandidater som vill begränsa vården för papperslösa motiverar detta med den principiella hållning att den som inte har tillstånd att vistas i landet inte heller ska ha rätt. I debatten har den principiella oviljan mot att erkänna papperslösa människor deras grundläggande mänskliga rättigheter ofta 12 Vad anser riksdagskandidaterna om en för papperslösa?

13 visat sig ha sin grund i en oro att detta skulle minska Sveriges förmåga att upprätthålla en reglerad invandring. Detta resonemang grundar sig på det högst osäkra antagandet att skulle öka papperslösas benägenhet att söka sig till och uppehålla sig i Sverige. Resonemanget grundar sig också på tanken att en rimlig uppgift för sjukvården skulle kunna vara att reglera invandring. Den uppgift samhället ålagt sjukvården är dock att behandla alla patienter efter deras individuella medicinska behov, utifrån vetenskap beprövad erfarenhet. Samtliga yrkesorganisationer i Sverige, FN och Statens medicinsketiska råd (SMER) framhåller att det är ett brott mot vårdpersonalens yrkesetik att neka en patient vård på grund av hans eller hennes legala status. En grundläggande princip för vårdpersonal är att alla människor ska behandlas lika. Yrkesetiken fungerar som en moralisk kompass för hela vården och respekten för denna är central för att god hälso- och sjukvård ska kunna ges åt alla i Sverige. Därför framhålls vikten av att separera vård från migrationspolitik och istället låta andra myndigheter, med uppgift att reglera invandring, ägna sig åt förverkliga Sveriges migrationspolitik. Av denna anledning har även direktiven till den pågående statliga utredningen om vård för papperslösa bemötts av mycket kritik. Det anges att eventuella lagförändringar får leda till negativa konsekvenser för den reglerade invandringen samt att det är angeläget att en person som har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd lämnar landet. Utredaren ombeds ta alltför långtgående migrationspolitiska hänsyn. I vår enkätundersökning framgår en generellt positiv inställning till papperslösas rätt och skillnaderna mellan partier och block är överlag inte stora. Dock utmärker sig Moderaterna i undersökningen. 73,3 % av de svarande moderata kandidater anser att papperslösa inte bör ha rätt på samma villkor som övriga svenska invånare. Det signalerar en avsevärt strängare inställning än andra riksdagskandidater i den borgerliga fyrklövern. Det vilar därför ett tungt på övriga Allianspartiers framtida riksdagsledamöter att övertyga sina moderata kollegor om att ändra uppfattning. Vårdsveriges alla yrkesorganisationer, FN, SMER och frivilligorganisationer är överens om att de argument som i debatten lyfts fram mot en utvidgad vård för papperslösa är långt ifrån tillräckliga för att offra principer om mänskliga rättigheter och yrkesetik inom vården. Det är glädjande att genom denna enkätundersökning se att vår framtida Riksdag tycks dela denna åsikt. Löftet att aktivt arbeta för en ökad för papperslösa om man blir invald har avlagts av 75 % av de svarande. Det är ett löfte som förpliktigar och ett löfte som IFMSA ämnar följa upp under den kommande mandatperioden. Det är dags att gå från ord till handling! Rapportförfattare: Christoffer Brynte, Milosz Swiergiel, Erik Bergqvist, Sandra Jernmark, Martin Gerdin, Ellen Svensson, Helene Rudeberg, Erik Hellman, Märta Leffler, Lis Abazi, Gustav Asp, Andreas Tolf, Nasim Hoseini, Mattias Stenborg, Frida Hallgren, Ylva Tornborg, Maria ten Siethoff, Maja Jansson, Leila Amin, Martin Jonsson, Martin Engvall, Lisa Jansson, Ida Håkansson, Sofia Eklund, Gustav Hammarlund, Malin Jägestedt, Anna Runebjer och Anna Friberg Presskontakt: Christoffer Brynte mobil: e-post: Tack till Anne Brynolf. Vad anser riksdagskandidaterna om en för papperslösa? 13

Ge papperslösa patienter vård!

Ge papperslösa patienter vård! Ge papperslösa patienter vård! Ställningstagande för allas rätt till hälso- och sjukvård på lika villkor Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskornas etiska råd Introduktion Människors rätt till

Läs mer

Tandvård för papperslösa. Rosengrenska stiftelsen

Tandvård för papperslösa. Rosengrenska stiftelsen Tandvård för papperslösa Rosengrenska stiftelsen Bakgrund Examensarbetet Vad vi gör Verksamhetens barndom Frivilliga tandläkare från folk- och privattandvården behandlade. Papperslös,men inte tandlös -

Läs mer

Vi ger akut medicinsk hjälp till människor som riskerar att dö på grund av krig, katastrofer och epidemier. Eller i sviterna. lagstiftning.

Vi ger akut medicinsk hjälp till människor som riskerar att dö på grund av krig, katastrofer och epidemier. Eller i sviterna. lagstiftning. Vi ger akut medicinsk hjälp till människor som riskerar att dö på grund av krig, katastrofer och epidemier. Eller i sviterna av svensk lagstiftning. Läkare i världen Läkare i världen är en internationell

Läs mer

UTREDNINGSDIREKTIV FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD TILL IRREGULJÄRA MIGRANTER, PAPPERSLÖSA

UTREDNINGSDIREKTIV FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD TILL IRREGULJÄRA MIGRANTER, PAPPERSLÖSA UTREDNINGSDIREKTIV FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD TILL IRREGULJÄRA MIGRANTER, PAPPERSLÖSA Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga papperslösas rätt till och tillgång till hälso- och sjukvård. Utredningen

Läs mer

Vårdpersonal. VARFÖR i Sverige 2012? Lagen - 2008:344 Rädsla hos de papperslösa Okunskap. Akut vård

Vårdpersonal. VARFÖR i Sverige 2012? Lagen - 2008:344 Rädsla hos de papperslösa Okunskap. Akut vård Anne Sjögren Om Vård för papperslösa Rosengrenska/Röda Korset Köpenhamn 120912 Sjuksköterska/teamledare Rosengrenska / Röda Korset Andra Långgatan 19 413 28 Göteborg Tel: + 46 31 741 6207, - 08 Jourtelefon:

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård

I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård Region skånes policy 2008 2011! Vuxna fd asylsökande, så kallade gömda, får rätt till omedelbar vård och vård/ tandvård som inte kan anstå,

Läs mer

Etiska riktlinjer för. Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter

Etiska riktlinjer för. Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter Etiska riktlinjer för farmaceuter Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska

Läs mer

Syftet med denna artikel är att belysa och

Syftet med denna artikel är att belysa och Okunskap hindrar papperslösa att få vård tdl, folktandvården, Jakobsberg E-post: idakajsa.sand@ ftv.sll.se Handledare: Lena Karlsson tandhygienist, institutionen för odontologi, Karolinska institutet Sammanfattat

Läs mer

1. Mänskliga rättigheter

1. Mänskliga rättigheter Kritiken Kritiken 1. Mänskliga rättigheter Kritiken 1. Mänskliga rättigheter 2. Ekonomin 3. Migrationspolitiska effekter 4. Allt till alla 1. Mänskliga rättigheter När det gäller skyldigheten att erbjuda

Läs mer

Tandvård till papperslösa

Tandvård till papperslösa Tandvård till papperslösa Vad säger lagen och hur fungerar det i praktiken? Idakajsa Sand Institutionen för odontologi Karolinska Institutet Huddinge Lena Karlsson Handledare Leg. Tandhygienist Institutionen

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Varför ska asylsökande och papperslösa migranter ha tillgång till sjukvård på lika villkor som svenska medborgare?

Varför ska asylsökande och papperslösa migranter ha tillgång till sjukvård på lika villkor som svenska medborgare? Varför ska asylsökande och papperslösa migranter ha tillgång till sjukvård på lika villkor som svenska medborgare? Sammanställning gjord med hjälp av Svenska Röda Korset, Rädda Barnen, IFMSA och INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011 SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten En undersökning genomförd juni 2011 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna

Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna Sveriges Kristna Råd 2007 Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna Vår kristna tro har präglats av exilens och flyktingskapets erfarenheter. Jesus

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten

Landstingsstyrelsens beslut. Protokollsutdrag dokument till Landstingsdirektören Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-687 156 Funktionsnedsättning Policy inom Landstinget Sörmland 2010-2014. LF Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen återremitterar

Läs mer

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret Rev 140325 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Asylsökande... 4

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

PTSD och Dissociation

PTSD och Dissociation PTSD och Dissociation { -Vård som inte kan anstå? Asylsökande vuxna Samma sjukvård och tandvård som alla barn i Sverige asylsökande barn Papperslösa/gömda Hälsovård för asylsökande Gravida kvinnor Kvinnor

Läs mer

Varför migrerar människor?

Varför migrerar människor? Migration Begrepp: Migration är att flytta mellan olika platser = geografisk rörlighet. Regional migration är när människor flyttar mellan platser inom en region - till exempel från Tierp till Uppsala.

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder 1/9 Ledningsstaben Vård av personer från andra länder Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (gömda och papperslösa) Den 1 juli 2013 trädde en ny lag i kraft gällande hälso- och sjukvård

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

Yttrande över förslag om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36)

Yttrande över förslag om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (DS 2012:36) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 15 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-19 HSN 1210-1219 Handläggare: Mehrnaz Aram Pia Skarin Yttrande över förslag om vård till personer

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

Varför ska asylsökande och papperslösa ha tillgång till sjukvård på lika villkor som svenska medborgare? Ett argumentationsunderlag

Varför ska asylsökande och papperslösa ha tillgång till sjukvård på lika villkor som svenska medborgare? Ett argumentationsunderlag Varför ska asylsökande och papperslösa ha tillgång till sjukvård på lika villkor som svenska medborgare? Ett argumentationsunderlag Detta argumentationsunderlag är en uppdatering av skriften Varför ska

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Vem är vi? Birgitta Gunnarsson, Folktandvården VG, verksamhetsutvecklare Gunnar

Läs mer

FNs Konvention om Barnets rättigheter

FNs Konvention om Barnets rättigheter FNs Konvention om Barnets rättigheter I teori och praktik Eva Geidenmark 1 Förmiddagens program Introduktion till barnkonventionen Historik Innehåll Uppföljning Arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnets

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Barnkonventionen i korthet

Barnkonventionen i korthet Barnkonventionen i korthet Vad är barnkonventionen? Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter. Fram till idag har 192 stater anslutit sig till Barnkonventionen.

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Barnrättsbaserad beslutsprocess

Barnrättsbaserad beslutsprocess Barnrättsbaserad beslutsprocess - Underlag för praktisk implementering av barnkonventionen inom tandvården Varför en barnrättsbaserad beslutsprocess? Barnkonventionen har varit en del av svensk lagstiftning

Läs mer

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna sida: Frågor från RME Stockholm Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting Frågor riktade till

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Uppgift filosofi - En modell för etisk analys

Uppgift filosofi - En modell för etisk analys Uppgift filosofi - En modell för etisk analys Läs följande text Konflikt mellan principer och diskutera: 1. Vilken av principerna: självbestämmande, principen att inte skada, göra gott principen och rättviseprincipen

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt

Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt Skapad: 18e mar 2013 1 (5) Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt 18 mar 2013 Tid: 17.00 Plats: RFSL, Sveavägen 59, 2 vån (portkod 5795) Föreläsare: Aino Gröndahl Kontaktuppgifter: (aino.grondahl@rfsl.se,

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Svar från Moderaterna Svar från Kristdemokraterna Svar från Centerpartiet Svar från Folkpartiet

Läs mer

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare Ungdomarna i STOPP ett projekt mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering Inledning Under våren 2010 beslutade Inga Johansson

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37)

Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) 2015-10- 08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm (e- post till ju.l7@regeringskansliet.se) Yttrande över promemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Frågor om situationen

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015. 2015-09-06 Karin Nelsson

Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015. 2015-09-06 Karin Nelsson Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015 2015-09-06 Karin Nelsson Svenskarnas syn på flyktingsituationen En majoritet av svenska folket är beredda att hjälpa de människor som flyr. Flera vill

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Svar från Västra Götalandsregionen:

Svar från Västra Götalandsregionen: Svar från Västra Götalandsregionen: Miljöpartiet de gröna i Västra Götalandsregionen Miljöpartiet arbetar för ett mer jämlikt utbud av rehabilitering än vad som tidigare varit fallet. Det historiska utbudet

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) Föredragande landstingsråd: Inger Ros ÄRENDET Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig

Läs mer

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad.

anse skrivelsen från M, FP, KD och C den 18 juni 2013 besvarad. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Pia Skarin TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-05 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, P 24 1 (3) HSN 1306-0685 Svar på skrivelse från Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar. Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se

Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar. Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se Utsatta EU-medborgare Juridiska förutsättningar Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist annsofi.agnevik@skl.se www.skl.se Den fria rörligheten (Dir. 2004/38/EG) EU-medborgare har rätt att uppehålla sig i en annan

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Vem vill rösta på ett företagarparti?

Vem vill rösta på ett företagarparti? Juni 2010 Vem vill rösta på ett företagarparti? Innehåll Sammanfattning... 3 Den svenska allmänhetens beredskap att rösta på ett företagarparti... 4 LO-medlemmar positiva till ett företagarparti... 5 Företagarna

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutet 2007-11-15 Justitiedepartementet Migrationsenheten Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutets yttrande om utredningen

Läs mer

HumaNovas Etiska Regler. Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer

HumaNovas Etiska Regler. Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer s Etiska Regler Diplomerade Samtalscoacher Diplomerade Mentala Tränare Diplomerade Mentorer Utbildning AB 2011 1 Våra Etiska Regler s grundläggande princip är alla människors lika värde, rätt till personlig

Läs mer

101 DAGAR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN

101 DAGAR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN 101 DAGAR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN Läkare i Världen 2013-11-12 0 SAMMANFATTNING Från den första juli 2013 gäller en ny lag som ger papperslösa utökad rätt till vård. Efter lagändringen

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 30 i - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för regeringens förtroendebalans - Men förtroendet kvar på låg nivå 46 procent anser att regeringen gör ett bra jobb -

Läs mer

gömda i Sverige. Utestängda från hälso- och sjukvård Resultat från en studie av Läkare Utan Gränser

gömda i Sverige. Utestängda från hälso- och sjukvård Resultat från en studie av Läkare Utan Gränser gömda i Sverige. Utestängda från hälso- och sjukvård Resultat från en studie av Läkare Utan Gränser INNEHÅLL Sammanfattning 5 Del 1: Bakgrund 8 a) Immigration: Europa och Sverige 8 b) Tillgång till hälso-

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014 Det handlar om kärlek Läsåret 2013/2014 I samarbete med 2 Sammanfattning av resultatet Totalt har 2 716 elever svarat på enkäten före skolveckan och 1 698 elever har svarat på enkäten efter skolveckan.

Läs mer

10 reformer för en ny socialdemokratisk migrationspolitik

10 reformer för en ny socialdemokratisk migrationspolitik 10 reformer för en ny socialdemokratisk migrationspolitik Något är skevt i vår samtid. Främlingsfientligheten har ännu en gång kopplat greppet om dagordningen i svensk och europeisk politik. Varje år dör

Läs mer

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet Juli 2011 Bakgrund Regeringen har sedan 2006 utrett

Läs mer

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning

Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Viktigt inför kommunalvalet 2014 - så här tycker partierna i Täby - om Villkoren för Personer med Kognitiv Funktionsnedsättning Enkätsvar från partierna inför kommunalvalet i Täby om de framtida villkoren

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Lättläst Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra www.sll.se 1 2 Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Kommentar till vad som skrevs i denna artikel i sjukhusläkaren

Kommentar till vad som skrevs i denna artikel i sjukhusläkaren Försäkringskassan ändrar riktlinjer för EU-vården Sjukhusläkaren.se, Christer Bark, skriver i sin artikel Försäkringskassan ändrar riktlinjer för EU-vården http://www.sjukhuslakaren.se/2011/12/07/forsakringskassan-andrar-riktlinjer-for-eu-varden/

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik

Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik 2011-03-03 Ramöverenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna om migrationspolitik Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Samtidigt

Läs mer

Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav.

Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav. Sid 1 Till våra medlemmar och andra intresserade Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav. I detta dokument finns samtliga svar på våra 5 frågor till

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets rättigheter, som nu är internationell

Läs mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Välkommen! 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. 2 Rädda Barnens arbetsmetoder 3 Barn har rättigheter! Idrott för

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Kvalitetsregisterdag 2009-04-22

Kvalitetsregisterdag 2009-04-22 Kvalitetsregisterdag 2009-04-22 Patientdatalagen och kvalitetsregister Camilla Ziegler Enheten för juridik Region Skåne 1 Nationella och regionala kvalitetsregister Syfte Inrättats för ändamålet att systematiskt

Läs mer

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Fem frågor om arbetskraftsinvandring till riksdagspartierna Arbetskraftsinvandringsreformen som trädde

Läs mer

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Beskrivning och måldokument Ämne: Samhällskunskap Målgrupp: Högstadiet och Gymnasiet Lektionstyp:

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar VÅR ETISKA KOD Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Yrkesetisk kod för Sveriges Skolledarförbund Skola och utbildning har en avgörande betydelse för samhällets utveckling. Den unga människans skolupplevelser

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Uppföljning av Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd(2013:407)

Uppföljning av Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd(2013:407) Uppföljning av Lag om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd(2013:407) Svenska Röda Korsets vårdförmedling för papperslösa migranter i Stockholm Sammanfattning

Läs mer