Rapport om papperslösas tillgång till vård i Sverige: Vad anser riksdagskandidaterna om tillgången till vård för papperslösa?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om papperslösas tillgång till vård i Sverige: Vad anser riksdagskandidaterna om tillgången till vård för papperslösa?"

Transkript

1 Rapport om papperslösas i Sverige: Vad anser riksdagskandidaterna om en för papperslösa? En enkätundersökning och litteraturstudie.

2 IFMSA International Federation of Medical Students Associations-Sweden är en ideell läkarstudentorganisation som arbetar med humanitära frågor och internationell förståelse ur både lokalt och internationellt perspektiv. IFMSA arbetar med praktik- och forskningsutbyten, mänskliga rättighets- och fredsfrågor, folkhälsa samt reproduktiv hälsa utifrån sex universitetsstäder i Sverige. IFMSA är världens största studentorganisation, representerar en miljon läkarstudenter och genom IFMSA-Swedens medlemskap utgör Sverige ett av organisationens 100 medlemsländer. Papperslösas rätt Papperslösas rätt är ett projekt inom IFMSA-Sweden som drivs av läkarstudenter som verkar för ökad kunskap och medvetenhet om alla människors rätt till hälso- och sjukvård, med fokus på papperslösas och asylsökandes situation i den svenska sjukvården. Vi vill verka för en förändring av svensk lagstiftning, på så vis att alla människor - inklusive papperslösa och asylsökande - erkänns rätt på lika villkor. Vi vill stödja frivilligklinikerna! Många yrkesverksamma inom vården ger vård till de papperslösa på sin fritid, genom de frivilligkliniker som finns runt om i Sverige. Genom vårt projekt stödjer vi frivilligklinikerna på de sätt vi kan och där det behövs. Vad anser riksdagskandidaterna om en för papperslösa? 2

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Sammanfattning Bakgrund... 5 Nuvarande lagstiftning Landstingens praxis Statlig utredning Vårdetiskt perspektiv Mänskliga rättigheter och rätten till hälsa 4. Internationell kritik... 6 Mission to Sweden Barnrättskommittén PICUM Läkare i Världen 5. Migrationspolitik och... 7 Push och pull factors 6. Enkätundersökningen... 8 Metod Enkätfrågor Resultat 7. Diskussion och slutsatser Vad anser riksdagskandidaterna om en för papperslösa? 3

4 1. Inledning Sverige är ett av de mest restriktiva länderna i Europa med att erbjuda papperslösa vård. Under de senaste 20 åren har inhemska röster höjts för att förändra papperslösas situation i svensk sjukvård. Vårdens yrkesorganisationer påtalar hur dagens situation innebär en kränkning av vårdens yrkesetiska principer. FN har upprepade gånger riktat hård mot Sverige för brott mot de mänskliga rättigheterna genom vårt sätt att behandla papperslösa i vården. Ändå har situationen under hela denna tid förblivit i stort sett oförändrad. I brist på tydlighet på nationell nivå har flera sjukhus och landsting runtom i landet börjat formulera egna riktlinjer för hanteringen av papperslösa de senaste åren. Vad tycker då våra blivande riksdagsledamöter i frågan om för papperslösa? Vilka argument lutar de sig mot som försvarar dagens restriktiva hållning? I en enkätundersökning bland kandidaterna till Riksdagen 2010 har vi sökt svar på dessa frågor, samt även genom litteraturstudier och analys av de senaste årens debatt i frågan. Resultaten presenteras i denna rapport och diskuteras i rapportens avslutande del. 2. Sammanfattning Enkätsvar erhölls från hela 637 av årets riksdagskandidater. Det visar sig att 95,7 % av de politiker som svarande vill öka papperslösas i Sverige. 76,1 % anser att papperslösa bör ha samma som övriga invånare i Sverige. 75,0 % anger också att om de blir invalda i riksdagen så kommer de att aktivt arbeta för att öka papperslösas. Detta talar för en utbredd positiv inställning som sträcker sig över parti- och blockgränser. Riksdagskandidater från Alliansen är något mindre positiva till papperslösas rätt än de Rödgröna. Skillnaderna mellan partierna är dock inte stora och endast Moderaterna sticker ut, där 73,3 % anser att papperslösa inte bör ha samma som övriga invånare. Dock finns även bland Moderaternas riksdagskandidater en klar majoritet (66,7 för att papperslösas bör ökas. Genom åren har migrationspolitiska och ekonomiska argument använts mot ökad för papperslösa och denna bild bekräftas i vår enkätundersökning. Bland motståndarna till en ökad till vård tror 14,3 % att ökad skulle leda till ökad migration till Sverige. 43,5 % anser att om man inte har rätt att vistas i Sverige ska man inte heller ha rätt till mer än omedelbar vård. 18 % tror att det skulle bli för dyrt för samhället. En genomgång av de studier som tittat på sambandet mellan en i ett visst land och migration till det landet ger inget stöd för det migrationspolitiska argumentet. Istället har migrationsforskning visat att inte är en avgörande faktor i människors val av land att flytta till. Några studier av sambandet mellan ökad för papperslösa och kostnader för samhället har vi inte hittat. Däremot kan vi i denna rapport presentera inhemska erfarenheter av att kostnaderna minskat när man erbjuder papperslösa samma som övriga invånare, istället för att vänta tills de blir akut sjuka, då vårdkostnaderna blir avsevärt högre. Vad anser riksdagskandidaterna om en för papperslösa? 4

5 3. Bakgrund Nuvarande lagstiftning Under 2008 trädde lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl 1 i kraft. Denna lagstiftning innebar i praktiken ingen förändring av den då (och nuvarande) rådande praxis inom hälso- och sjukvården för asylsökande och papperslösa - den var en översättning från den överenskommelse som då gällde mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting till lagtext. Detta innebar att papperslösa 2 utelämnades till följd att deras vårdbehov fortfarande inte regleras i någon svensk lag. Likaså utelämnades behandling av kroniska sjukdomar. Papperslösa har idag enbart rätt till omedelbar sjuk- och tandvård eller vård som inte kan anstå som de själva måste betala den fulla kostnaden för. Till exempel kostar en komplikationsfri förlossning ca sek. Dock har papperslösa barn, dvs personer som ännu inte fyllt 18 år, som håller sig undan ett utvisningsbeslut samma till sjuk- och tandvård som svenska medborgare. Barn som aldrig uppgivit att de befinner sig i landet har däremot enbart rätt till omedelbar vård utan subvention 3. Landstingens praxis Begreppen omedelbar vård och vård som inte kan anstå saknar tydliga definitioner och det är ofta oklart vilka skyldigheter som landstingen egentligen har och vilka rättigheter patienten har. I en studie 4, utförd i slutet av 2009 vid Uppsala universitet, beskrivs att denna otydlighet lägger stort ansvar på vårdgivaren. Detta har lett till att många landsting i brist på tydliga riktlinjer och lagstöd fattat egna beslut kring papperslösa och vård. Studien visar att 17 av 21 landsting formulerat riktlinjer där man inbördes gjort olika tolkningar. Fyra landsting hade inte tagit fram några riktlinjer alls medan vissa landsting likställer papperslösa som fått avslag på sin asylansökan med andra asylsökande. Några andra landsting likställer alla papperslösa med asylsökande. Ytterligare några landsting har formulerat riktlinjer som är ett klargörande av nationell lagstiftning medan en annan grupp landsting formulerat det som att omedelbar nödvändig vård ska erbjudas alla oavsett betalningsförmåga. De landsting som väljer att bedriva en generösare vårdpolitik har idag, med nuvarande lagstiftning, ingen möjlighet att få ekonomisk ersättning av staten. Flera landsting diskuterar en till tandvård och som exempel kan nämnas att Region Skåne sedan 2008 beslutat att erbjuda subventionerad akut tandvård till papperslösa. Även Tandläkarförbundet arbetar för att papperslösa ska erbjudas av staten subventionerad akut tandvård i Sverige 5. Statlig utredning I början av 2010 tillsatte Socialdepartementet en utredning 6 för att se över hur papperslösas till hälsooch sjukvård kan göras mer ändamålsenlig än idag. Utredningen förväntas vara klar i maj Landsting, vårdförbund och andra organisationer har välkomnat utredningen vars direktiv dock kritiserats för att på ett, i kritikernas ögon, olyckligt sätt sammanblanda migrationspolitik med vårdpolitik 7, 8 1 ( ) 2 Personer som vistas i Sverige utan tillstånd att vistas i landet. Kan dels var en person som aldrig uppgivit att de befinner sig i landet eller en person som gömmer sig från ett utvisningsbeslut. 3 Paragrafen, första stycket i Hälso- och Sjukvårdslagen respektive paragraf 6 i Tandvårdslagen. 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 5 Vad anser riksdagskandidaterna om en för papperslösa?

6 Vårdetiskt perspektiv Det har framförts att de begränsningar som nu finns för vårdgivare att erbjuda papperslösa vård i Sverige strider mot vårdpersonalens yrkesetik. Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) 9 ska vårdgivare ge patienten vård i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. I en skrivelse från Statens medicinsketiska råd 10 (SMER) till regeringen står att läsa att en av den medicinska etikens mest grundläggande principer är att människors rätt skall vara lika för alla och enbart styras av det medicinska behovet. SMER uppmuntrar därför regeringen att skyndsamt öka en för papperslösa då de anser att den indelningen av patientgrupper som nu råder är diskriminerande och utgör ett brott mot vårdpersonals yrkesetik. På förekommen anledning har också vårdprofessionerna tagit ett gemensamt ställningstagande 11 där man, med stöd av FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och professionernas etiska koder, framhåller att nuvarande lagstiftning står i strid med dessa och de kräver att följande ska tjäna som utgångspunkter vid vårdpersonals omhändertagande av alla människor, inklusive asylsökande och papperslösa: Vårdpersonalens uppgift är att ge vård, behandling, omvårdnad och rehabilitering. Vårdpersonalens bedömningar ska utgå från patientens behov och grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet. Patientens rättsliga status ska inte inverka på vårdpersonalens beslut att ge eller avstå från vård. Patientens betalningsförmåga ska inte vara en förutsättning för att vårdpersonalen ska erbjuda patienten nödvändig vård och akut tandvård. Mänskliga rättigheter och rätten till hälsa Rätten till hälso- och sjukvård regleras i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och mer precist i konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna artikel 12 och som i sin tur förtydligas i general comment no Denna och andra konventioner har Sverige varit med och skapat samt ratificerat (skrivit under) och är således juridiskt bunden att verka för att dessa rättigheter verkställs. Rätten till hälsa definieras som att alla människor har rätt att åtnjuta högsta uppnåeliga fysiska och psykiska hälsa. I general comment no. 14 tydliggör man bl.a. att detta innebär att staten har en skyldighet att inte neka eller begränsa en för just gruppen papperlösa m.fl. 4. Internationell kritik Sverige har vid ett flertal tillfällen kritiserats internationellt av bl.a. FN för den restriktiva hållningen avseende för papperslösa. Senast i raden var i år (2010) när Sverige granskades inför FNs råd i maj månad. Sverige har till september på sig att svara på den kritiken. Nedan nämns ytterligare några av den mängd dokument och rapporter som under åren författats angående papperslösas i Sverige. Mission to Sweden Under 2006 besökte Paul Hunt, FNs speciella rapportör för Rätten till hälsa, Sverige för att se hur Sverige lever upp till de mänskliga rättigheterna. I hans rapport, Mission to Sweden 13, som presenterades i början av 2007 framfördes skarp kritik mot att papperslösa diskrimineras i svensk sjukvård. Då han å ena sidan berömmer Sveriges internationella arbete med mänskliga rättigheter, och å andra sidan konstaterar att Sver- 9 ( ) 10 ( ) 11 ( ) 12 ( ) 13 ( ) Vad anser riksdagskandidaterna om en för papperslösa? 6

7 ige misslyckats med att på hemmaplan leva upp till detsamma, frestas han att dra slutsatsen att Sverige inte lever som man lär. Han vill i sin rapport uppmärksamma Sveriges regering på att papperslösa är just en sådan typ av utsatt grupp som de mänskliga rättigheterna har skapats för att skydda mot diskriminering. I sin slutsats skriver han att han uppmanar Sveriges regering att erbjuda asylsökande och papperslösa samma vård, på samma villkor, som för övriga invånare. För enbart då kommer Sverige att leva upp till sina internationella skyldigheter. Barnrättskommittén Under 2009 granskades Sverige av FNs barnrättskommitté 14. Också här kritiseras Sverige för att med rådande lagstiftning och praxis bryta mot barns rättigheter. Man konstaterar att en undergrupp av papperslösa barn enbart har rätt till omedelbar vård utan subventionering och uppmuntrar därför Sverige att ta de nödvändiga steg som krävs för att försäkra att alla barn, inklusive papperslösa, har rätt till hälso- och sjukvård på samma villkor som andra barn i landet. PICUM Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM) är en icke statligt bunden paraplyorganisation för flera frivilligorganisationer som på olika sätt arbetar inom Europa för att papperslösas mänskliga rättigheter skall respekteras presenterade de en rapport (Access to Health Care for Undocumented Migrants in Europe) där man jämfört i vilken utsträckning som europeiska länder erbjuder papperslösa vård 15. I denna konstateras att Sverige tillsammans med Österrike tillhör de mest restriktiva länderna med avseende på papperslösas. De belyser även problematiken med den växande trenden att inom Europa använda restriktioner på en som ett instrument för att implementera migrationspolitik. Denna typ av politik underminerar grundläggande mänskliga rättigheter skriver författarna. Läkare i Världen LIV, eller Médecins du Monde, är en frivilligorganisation bestående av bl.a. vårdpersonal som runtom i Europa, däribland Sverige, driver kliniker som erbjuder papperslösa vård. Under 2009 genomförde de en intervjubaserad studie i elva europeiska länder av drygt 1100 papperslösa 16. Återigen får Sverige i en internationell jämförelse av en för papperslösa en bottenplacering bland europeiska länder. Vidare visar studien att nästan 70 % av de tillfrågade har haft svårigheter att få vård i Sverige och att 25% nekats vård vid det senaste sjukdomstillfället. Precis som Läkare utan gränsers rapport från 2005, Gömda i Sverige utestängda från hälso- och sjukvård 17, visar Läkare i världens studie att rädsla för att nekas vård och att bli gripna tillhör de vanligaste hindren för vård. Andra hinder är bl.a. administrativa samt ekonomiska. Det framkommer också att 13 % av de intervjuade upplevt rasism i vården och att nästan 70 % har avstått från att söka vård under de senaste 12 månaderna. 5. Migrationspolitik och I diskussioner och debatter om papperslösas framförs ofta en rädsla för vårdturism och argument för att en måste stå i balans med reglerad invandring. Det talas också om faran med att skicka dubbla budskap genom att neka människor tillstånd att vistas i landet och samtidigt erbjuda vård. Man vill alltså här som PICUM bekräftar i sin rapport (se ovan) att vården ska verka som ett instru- 14 ( ) 15 ( ) 16 Läkare i världen; Tillgång för papperslösa i elva europeiska länder ( ) Vad anser riksdagskandidaterna om en för papperslösa? 7

8 ment för att reglera invandring. Förutom att sammanblandning av migrations- och vårdpolitik, som PICUM konstaterar, underminerar de mänskliga rättigheterna kan man fråga sig om i överhuvudtaget vårdturism existerar? Eller är ens restriktivitet i ett användbart grepp mot migration? Push och pull factors I migrationssammanhang talar man om pull factors, dvs faktorer som lockar migranter till ett land, och push factors, alltså faktorer som kan få en papperslös att lämna landet igen. Uppfattningen att hälsa och skulle utgöra varken en pull eller en push factor har i flera undersökningar och studier inte kunnat visas snarare tvärtom. I Läkare i världens rapport (se Internationell kritik ) kan inget samband ses mellan val av land, en i ett land och migration av hälsoskäl. Enbart 6 % av alla tillfrågade uppger hälsoskäl till migration (trots att så många som 16 % av alla tillfrågade led av kroniska sjukdomar som de hade kännedom innan de lämnade sitt ursprungsland). Av de 6 %, som uppgett hälsoskäl till migration, så hade de flesta av dessa tagit sig till Frankrike i första hand och sedan Sverige och Österrike. Trots att både Sverige och Österrike är de mest restriktiva länderna i en och att det inte finns någon möjlighet till ekonomisk ersättning för vård i något av länderna. Men den stora majoriteten, alltså 94%, uppger inte i intervjuerna hälsoskäl som anledning att ta sig till Europa. De flesta uppger istället ekonomiska, politiska, religiösa, och etniska skäl samt sexuell läggning eller flykt undan krig. Tidigare forskningsrapporter stämmer överens med resultaten ovan. Enligt en serie rapporter 18 beställda av det brittiska inrikesdepartementet samt en analys av orsaker bakom flyktingströmmar i 20 OECD-länder över 15 års tid 19 så är den avgörande anledningen för att migrera händelseutvecklingen i ursprungsländerna. Vart man söker asyl beror främst av historiska band med mottagarlandet, praktiska möjligheter att nå landet, en på arbete samt dess asylpolitik (hur stor möjligheten är att få skydd). Dessa faktorer kan i sin tur påverkas av visumregler och smugglares val. Övriga förhållanden såsom sociala rättigheter (t.ex. till vård) har knappt någon mätbar effekt alls. Det tycks alltså inte existera någon vårdturism eller några samband mellan vart man söker asyl och en. I övrigt måste nämnas att det finns en grym underton i att försöka tvinga papperslösa att lämna landet genom att konsekvent frånta dem alla rättigheter inklusive rätten. Det förhållningssättet orsakar ett stort lidande för individen och står, som påpekats tidigare, i strid med grundläggande mänskliga rättigheter och vårdgivares yrkesetik. 6. Enkätundersökningen Metod För att erhålla e-postadresser till riksdagskandidater kontaktades Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna respektive Centerpartiet i samtliga valkretsar via e-post och telefon. Totalt erhölls kontaktuppgifter till 2156 riksdagskandidater. Dessa kontaktades sedan med e-post där de ombads att svara på en icke anonym webbaserad enkät. De 673 svar från riksdagskandidater som kom in sammanställdes sedan numeriskt och kommentarerna analyserades kvalitativt. Enkätfrågor 1) Anser du att: a. Inga ändringar behöver göras vad gäller regleringen av papperslösas. 18 Bland flera rapporter främst: Zetter, Roger, David Griffiths Silva Ferretti and Martyn Pearl. An Assessment of the Impact of Asylum Policies in Europe Home Office, Research Study ( ) 8 Vad anser riksdagskandidaterna om en för papperslösa?

9 b. Papperslösas behöver utökas i viss grad. c. Papperslösa ska ha samma som övriga invånare i Sverige. 2) Vilket/vilka argument stämmer bäst in på ditt resonemang om du inte anser att papperslösa ska ha samma som övriga invånare i Sverige. a. Det skulle leda turism/ökad migration. b. Det skulle vara för dyrt. c. Om man inte har rätt att vistas i Sverige ska man inte heller ha rätt till mer än omedelbar vård. 3) Kommer du att, om du blir vald, att aktivt arbeta för att papperslösas ökas? a. Ja b. Nej c. Vet ej 4) Vore du intresserad av att synas i media eller andra sammanhang där denna fråga tas upp inför/under valet? 5) Kommentarer/funderingar? Resultat Enkäten gick ut till totalt 2156 riksdagskandidater och 673 svar erhölls (Tabell 1). Bland dessa så anser 76,1 % att papperslösa ska ha samma som övriga invånare i Sverige och 75,0 % kommer att, om de blir invalda i riksdagen, arbeta för att papperslösa ska få ökad. 19,6 % anser att papperslösa ska få en viss ökad. Hela 95,7 % vill alltså ändra på nuvarande reglering (tabell 2). Enbart 4,3 % av alla tillfrågade politiker anser att det inte behöver ske någon förändring av nuvarande reglering av en. Inom de flesta partierna är denna grupp mycket liten, men en viss skillnad kan ses över blockgränsen. Inom Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har 1,2 %, 0,2 % respektive 0,0 % svarat att de ingen förändring bör sker. Även inom Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern är det endast en liten grupp som anser att ingen förändring bör ske (3,8 %, 5,1 % respektive 6,0. Enbart Moderaterna sticker ut med 33,3 %. Moderaterna hade också lägst svarsfrekvens med 14,2 %. Via e-post erhölls också sex svar från olika riksdagskandidater inom partiet som svarade att de vill invänta resultatet av den av regeringen tillsatta utredning som förväntas klar 2011 (se bakgrund ) enligt nedan: Landstingen är idag skyldiga att erbjuda omedelbar hälso- och sjukvård till alla som vistas inom landstinget, även de som inte är bosatta där. Ingen får nekas omedelbar vård på grund av bristande betalningsförmåga. Landstingen har däremot rätt att i efterhand begära ersättning för vården. Barn till gömda får vård på samma villkor som barn som är bosatta i Sverige. En utökad omfattning av vård till personer som befinner sig utan tillstånd i Sverige riskerar att signalera en acceptans för att människor lever utanför samhället där de förvägras grundläggande rättigheter inom många områden och riskerar att utnyttjas. Moderaterna anser att frågan måste utredas innan ett slutligt ställningstagande kan göras. Majoriteten av alla riksdagskandidater som svarat på enkäten anser att papperslösa bör ha samma till vård som övriga svenska invånare. Men även här kan ses en viss försiktigare hållning bland Centern (62,7, Kristdemokraterna (69,5 och Folkpartiet (68,3 jämfört med Socialdemokraterna (76,67, Vänsterpartiet (94,9 samt Miljöpartiet (88,0. Åter igen sticker Moderaterna ut med 26,7 % som anser att papperslösa bör ha samma som övriga svenska invånare. Av de 23,9 % riksdagskandidater som inte ansåg att papperslösa ska ha samma som övriga svenska invånare angav 14,3 % att de tror att en ökad skulle leda till ökad migration. En större andel (43,5 anser att om man inte har rätt att vistas i Sverige ska man inte heller ha rätt till mer än omedelbar vård. 18 % menar att det skulle bli för dyrt. 9 Vad anser riksdagskandidaterna om en för papperslösa?

10 Antal erhållna svar Antal tillfrågade Andelen svar/tillfrågade Vänsterpartiet ,0 % Socialdemokraterna ,1 % Moderaterna ,2 % Miljöpartiet ,6 % Kristdemokraterna ,7 % Folkpartiet ,3 % Centerpartiet ,1 % Totalt ,1 % Tabell 1. Antal tillfrågade och antal erhållna svar från riksdagskandidater inom respektive parti. Svar 1 a: Inga ändringar bör göras vad gäller regleringen av papperslösas Svar 1 b: Papperslösas behöver utökas i viss grad. Svar 1 c: Papperslösa ska ha samma som övriga invånare i Sverige C 5 (6,0 26 (31,3 52 (62,7 Svar 2 a: En ökning av papperslösas skulle leda till vårdturism/ökad migration. Svar 2 b: En ökning av papperslösas skulle vara för dyrt. Svar 2 c: Om man inte har rätt att vistas i Sverige ska man inte heller ha rätt till mer än omedelbar vård. Svar 3 a: Kommer att som invald i riksdagen arbeta för en ökad för papperslösa. 5 (6,0 3 (3,6 10 (12,0 42 (50, 6 Svar 3 b: Kommer att som invald i riksdagen inte att arbeta för en ökad för papperslösa. Svar 3 c: Vet ej om, som invald i riksdagen, kommer att arbeta för en ökad för papperslösa. 8 (9,6 33 (39,8 FP 4 (3,8 29 (27,9 71 (68,3 4 (3,8 2 (1,9 18 (17,3 78 (75,0 7 (6,7 19 (18,3 KD 3 (5,1 15 (25,4 41 (69,5 2 (3,4 2 (3,4 5 (8,5 45 (76,3 2 (3,4 12 (20,3 MP 1 (0,6 18 (11,4 139 (88 1 (0,6 3 (1,9 8 (5,1 121 (76,6 2 (1,3 35 (22,2 M 15 (33,3 18 (40 12 (26,7 8 (17,8 1 (2,2 18 (40 20 (44,4 12 (26,7 13 (28,9 S 1 (1,2 19 (22,1 66 (76,7 1 (1,2 4 (4,7 7 (8,1 70 (81,4 1 (1,2 15 (17,4 V 0 (0 7 (5,1 131 (94,9 2 (1,4 3 (2,2 4 (2,9 129 (93,5 1 (0,7 8 (5,8 Totalt 29 (4,3 132 (19,6 512 (76,1 Tabell 2. Erhållna svar för respektive parti. 23 (3,4 29 (4,3 70 (10,4 505 (75,0 33 (4,9 135 (20,1 Vad anser riksdagskandidaterna om en för papperslösa? 10

11 Figur 1. Andelen i varje parti som anser att Papperslösa skall ha som övriga invånare i Sverige. Ett stort antal politiker har också valt att kommentera och framföra sina reflektioner i enkäten. De flesta svar är förtydligande av respektive riksdagskandidats ställning i frågan och förklaringar till varför de resonerar som de gör. Ett stort antal har också via e-post svarat att de inte vill svara på enkäten då de inte anser sig tillräckligt insatta i frågan. Nedan följer några exempel på kommentarer i enkäten: Det är viktigt att vi har en fri (skattefinansierad) i Sverige. Om alla som kommer hit skulle få ta del av denna villkorslöst, finns risken att detta system skulle kunna missbrukas. Det skulle vara tråkigt. Centerpartist Halland Jag tycker inte att vi kan ha en vård där vårdpersonalen någonsin ska tveka innan de ger den bäst möjliga vården till den patient som finns hos dom. Centerpartist Malmö En viss ökning av tillgängligheten är motiverad. Däremot kan vi inte skicka signalen att alla som är sjuka kan riva sina papper och komma till Sverige. Vad anser riksdagskandidaterna om en för papperslösa? 11

12 Folkpartist Göteborg Jag ser som det en självklarhet att vi på 2000-talet ska ha rätt till den vård som varje individ behöver vid sjukdom. Sedan ska man veta att de papperslösa i regel har flytt ifrån sina hemländer pga krig,förföljelse eller annat ej värdigt liv. Folkpartist Halland Alla mäniskors rätt till lika värde!självklart ska man få vård om och när man behöver det oavsett vem, vad,hur man är!!! Folkpartist Halland / / självklart att lyfta fram hälsa som ett grundläggande värde med en motsvarande mänsklig rätt för alla människor att förverkliga. Detta innebär att alla som befinner sig inom ett lands gränser (och efter förmåga utanför gränserna) äger rätt till samma sjukvård oavsett rättslig status, dvs. om man är medborgare, har uppehållstillstånd, är flykting, tillfällig besökare eller inte. Det räcker att vara människa! Kristdemokrat Göteborg I Sverige har vi värderingen vård efter behov. Om man i stället ska ha vård efter beslut hos Migrationsverket urholkas människovärdet. Har man problem med kostnaden får man göra en översyn över hela systemet istället för att skylla på flyktingarna. Om Sverige får ökad migration för att det är mer attraktivt att bo här kanske det är något bra för Sverige. Att göra Sverige till en trevlig plats att bo på (där människor har ett värde) måste ändå vara värdefullt, även för alla de som redan bor här. Kristdemokrat Östergötland 7. Diskussion och slutsatser Hela 95,7 % av de riksdagskandidater som svarat på vår enkät vill öka papperslösas i Sverige. Det talar för en utbredd positiv inställning som sträcker sig över parti- och blockgränser. Trots dessa siffror har situationen för papperslösa i den svenska sjukvården förblivit i stort sätt oförändrad under de 20 år som frågan diskuterats. Papperslösa är idag fortfarande utelämnade till lokala sjukvårdspolicies, frivilligkliniker eller i värsta fall enskild vårdpersonals godtycke, vilket lett till exempel på omänsklig behandling av dessa samhällets allra mest utsatta. En del av orsakerna till denna senfärdighet står att finna i svaren på vår enkätundersökning. Motståndet till utvidgad vård för papperslösa grundar sig i rädslan för att antalet papperslösa ska öka och att samhällets kostnader ska öka. Vad gäller rädslan för ökat antal papperslösa framgår av denna rapport att forskning inte kunnat visa något betydande samband mellan i ett visst land och migration till det landet. Forskning visar istället att vård inte är en avgörande faktor i människors val av land att flytta till. Inte heller har vi funnit några studier som visar att ökad för papperslösa leder till ökade kostnader för samhället. Däremot har vi i rapporten presenterat inhemska erfarenheter av hur kostnaderna minskat när papperslösa erbjudits tidigare och förebyggande vård, istället för att vänta tills behov av dyr akutvård uppstår. I ljuset av detta måste det med dagens kunskapsläge konstateras att de ekonomiska och migrationspolitiska argumenten som motiverat motståndarna till ökad för papperslösa under så många år snarast är rädslor grundade i okunskap. 43% av de riksdagskandidater som vill begränsa vården för papperslösa motiverar detta med den principiella hållning att den som inte har tillstånd att vistas i landet inte heller ska ha rätt. I debatten har den principiella oviljan mot att erkänna papperslösa människor deras grundläggande mänskliga rättigheter ofta 12 Vad anser riksdagskandidaterna om en för papperslösa?

13 visat sig ha sin grund i en oro att detta skulle minska Sveriges förmåga att upprätthålla en reglerad invandring. Detta resonemang grundar sig på det högst osäkra antagandet att skulle öka papperslösas benägenhet att söka sig till och uppehålla sig i Sverige. Resonemanget grundar sig också på tanken att en rimlig uppgift för sjukvården skulle kunna vara att reglera invandring. Den uppgift samhället ålagt sjukvården är dock att behandla alla patienter efter deras individuella medicinska behov, utifrån vetenskap beprövad erfarenhet. Samtliga yrkesorganisationer i Sverige, FN och Statens medicinsketiska råd (SMER) framhåller att det är ett brott mot vårdpersonalens yrkesetik att neka en patient vård på grund av hans eller hennes legala status. En grundläggande princip för vårdpersonal är att alla människor ska behandlas lika. Yrkesetiken fungerar som en moralisk kompass för hela vården och respekten för denna är central för att god hälso- och sjukvård ska kunna ges åt alla i Sverige. Därför framhålls vikten av att separera vård från migrationspolitik och istället låta andra myndigheter, med uppgift att reglera invandring, ägna sig åt förverkliga Sveriges migrationspolitik. Av denna anledning har även direktiven till den pågående statliga utredningen om vård för papperslösa bemötts av mycket kritik. Det anges att eventuella lagförändringar får leda till negativa konsekvenser för den reglerade invandringen samt att det är angeläget att en person som har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd lämnar landet. Utredaren ombeds ta alltför långtgående migrationspolitiska hänsyn. I vår enkätundersökning framgår en generellt positiv inställning till papperslösas rätt och skillnaderna mellan partier och block är överlag inte stora. Dock utmärker sig Moderaterna i undersökningen. 73,3 % av de svarande moderata kandidater anser att papperslösa inte bör ha rätt på samma villkor som övriga svenska invånare. Det signalerar en avsevärt strängare inställning än andra riksdagskandidater i den borgerliga fyrklövern. Det vilar därför ett tungt på övriga Allianspartiers framtida riksdagsledamöter att övertyga sina moderata kollegor om att ändra uppfattning. Vårdsveriges alla yrkesorganisationer, FN, SMER och frivilligorganisationer är överens om att de argument som i debatten lyfts fram mot en utvidgad vård för papperslösa är långt ifrån tillräckliga för att offra principer om mänskliga rättigheter och yrkesetik inom vården. Det är glädjande att genom denna enkätundersökning se att vår framtida Riksdag tycks dela denna åsikt. Löftet att aktivt arbeta för en ökad för papperslösa om man blir invald har avlagts av 75 % av de svarande. Det är ett löfte som förpliktigar och ett löfte som IFMSA ämnar följa upp under den kommande mandatperioden. Det är dags att gå från ord till handling! Rapportförfattare: Christoffer Brynte, Milosz Swiergiel, Erik Bergqvist, Sandra Jernmark, Martin Gerdin, Ellen Svensson, Helene Rudeberg, Erik Hellman, Märta Leffler, Lis Abazi, Gustav Asp, Andreas Tolf, Nasim Hoseini, Mattias Stenborg, Frida Hallgren, Ylva Tornborg, Maria ten Siethoff, Maja Jansson, Leila Amin, Martin Jonsson, Martin Engvall, Lisa Jansson, Ida Håkansson, Sofia Eklund, Gustav Hammarlund, Malin Jägestedt, Anna Runebjer och Anna Friberg Presskontakt: Christoffer Brynte mobil: e-post: Tack till Anne Brynolf. Vad anser riksdagskandidaterna om en för papperslösa? 13

SOU 2011:48. Vård efter behov och på lika villkor en mänsklig rättighet BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA M.FL.

SOU 2011:48. Vård efter behov och på lika villkor en mänsklig rättighet BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA M.FL. SOU 2011:48 Vård efter behov och på lika villkor en mänsklig rättighet BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA M.FL. Anne Sjögren Sjuksköterska Rosengrenska / Röda Korset 031 741 6207 Jourtelefon:

Läs mer

Ge papperslösa patienter vård!

Ge papperslösa patienter vård! Ge papperslösa patienter vård! Ställningstagande för allas rätt till hälso- och sjukvård på lika villkor Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskornas etiska råd Introduktion Människors rätt till

Läs mer

Synpunkter på Ds 2012:36

Synpunkter på Ds 2012:36 Synpunkter på Ds 2012:36 Rosengrenskas Heldagsseminarium Världskulturmuseet i Göteborg, 12-11- 25 Milosz Swiergiel Ordförande Rosengrenska s56elsen milosz@rosengrenska.org Följ vårt arbete på bloggen -

Läs mer

Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar

Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar Landstingens riktlinjer för vård till papperslösa - en sammanfattning av regionala riktlinjer och anvisningar Erika Sigvardsdotter Doktorand Kulturgeografiska institutionen Uppsala Universitet Erika.sigvardsdotter@kultgeog.uu.se

Läs mer

Yttrande över Departementspromemorian Hälso- och sjukvård. till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36).

Yttrande över Departementspromemorian Hälso- och sjukvård. till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36). 2012-11-08, Till Socialdepartementet, 103 33 Stockholm registrator@social.ministry.se s.fs@social.ministry.se Yttrande över Departementspromemorian Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige

Läs mer

Tandvård för papperslösa. Rosengrenska stiftelsen

Tandvård för papperslösa. Rosengrenska stiftelsen Tandvård för papperslösa Rosengrenska stiftelsen Bakgrund Examensarbetet Vad vi gör Verksamhetens barndom Frivilliga tandläkare från folk- och privattandvården behandlade. Papperslös,men inte tandlös -

Läs mer

Vård för papperslösa Rosengrenska/Röda Korset HELDAG 131012 VÄRLDSKULTURMUSEET

Vård för papperslösa Rosengrenska/Röda Korset HELDAG 131012 VÄRLDSKULTURMUSEET Vård för papperslösa Rosengrenska/Röda Korset HELDAG 131012 VÄRLDSKULTURMUSEET TACK!!! Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd lag från

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

--------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Vårdpersonal. VARFÖR i Sverige 2012? Lagen - 2008:344 Rädsla hos de papperslösa Okunskap. Akut vård

Vårdpersonal. VARFÖR i Sverige 2012? Lagen - 2008:344 Rädsla hos de papperslösa Okunskap. Akut vård Anne Sjögren Om Vård för papperslösa Rosengrenska/Röda Korset Köpenhamn 120912 Sjuksköterska/teamledare Rosengrenska / Röda Korset Andra Långgatan 19 413 28 Göteborg Tel: + 46 31 741 6207, - 08 Jourtelefon:

Läs mer

Vi ger akut medicinsk hjälp till människor som riskerar att dö på grund av krig, katastrofer och epidemier. Eller i sviterna. lagstiftning.

Vi ger akut medicinsk hjälp till människor som riskerar att dö på grund av krig, katastrofer och epidemier. Eller i sviterna. lagstiftning. Vi ger akut medicinsk hjälp till människor som riskerar att dö på grund av krig, katastrofer och epidemier. Eller i sviterna av svensk lagstiftning. Läkare i världen Läkare i världen är en internationell

Läs mer

UTREDNINGSDIREKTIV FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD TILL IRREGULJÄRA MIGRANTER, PAPPERSLÖSA

UTREDNINGSDIREKTIV FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD TILL IRREGULJÄRA MIGRANTER, PAPPERSLÖSA UTREDNINGSDIREKTIV FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD TILL IRREGULJÄRA MIGRANTER, PAPPERSLÖSA Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga papperslösas rätt till och tillgång till hälso- och sjukvård. Utredningen

Läs mer

Yttrande över Förslag till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m.fl. Promemoria upprättad inom Utrikesdepartementet juni 2005.

Yttrande över Förslag till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m.fl. Promemoria upprättad inom Utrikesdepartementet juni 2005. ROSENGRENSKA KLINIKEN 2005-10-10 Enegatan 6 426 74 GÖTEBORG Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Yttrande över Förslag till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m.fl. Promemoria upprättad

Läs mer

I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård

I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård I skuggan av REVA Papperslösas hälsa och tillgång till sjukvård Region skånes policy 2008 2011! Vuxna fd asylsökande, så kallade gömda, får rätt till omedelbar vård och vård/ tandvård som inte kan anstå,

Läs mer

Datum Dnr Policy och riktlinjer gällande vård för personer från andra länder

Datum Dnr Policy och riktlinjer gällande vård för personer från andra länder Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 25 pia.landgren@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-04-07 Dnr 1100466 1 (3) Regionfullmäktige Policy och riktlinjer gällande vård för personer från

Läs mer

Asylsökande, Papperslösa och EU-migranter

Asylsökande, Papperslösa och EU-migranter Vård för Asylsökande, Papperslösa och EU-migranter Henrik Abbe Andersson, Läkare i Världen www.lakareivarlden.org Disposition 1.Läkare i Världen 2.Lagar, konventioner och etiska riktlinjer 3.Asylsökande

Läs mer

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd

Ökat Nato-motstånd och minskat stöd Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ökat Nato-motstånd och minskat stöd för den svenska insatsen i Afghanistan Ulf Bjereld T orsdagen den 17 mars antog FN:s säkerhetsråd

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. - PROTOKOLL DIARIENR 2009-03-10 LS-LED09-614 13 Hälso- och sjukvård till alla - även papperslösa flyktingar. Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag

Läs mer

Rätt till vård. Rätten till hälsa

Rätt till vård. Rätten till hälsa Rätt till vård Rätten till hälsa Rätten till hälsa > internationell rätt/folkrätt För att en människa ska kunna leva ett drägligt och värdigt liv måste rätten till hälsa vara tillgodosedd Regeringens webbplats

Läs mer

barnkonventionen. _archive/ som bildades Alla I FN

barnkonventionen. _archive/ som bildades Alla I FN Socialdepartementet Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen en kartläggning (Ds 2011:37) Lättläst version v Stämmer svenska lagar med barnens rättigheterr

Läs mer

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter SMGC01 2015 Leif Lönnqvist leif.lonnqvist@kau.se Vad är en mänsklig rättighet? Mänskliga rättigheter Kan man identifiera en mänsklig rättighet? Vem bestämmer vad som skall anses vara

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:30 LS 0804-0377 1 (2) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:15 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) och Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om hälso- och sjukvård till papperslösa Föredragande

Läs mer

Om bemötande och likabehandling inom vården anmälningar till DO. Anna Fritshammar, DO

Om bemötande och likabehandling inom vården anmälningar till DO. Anna Fritshammar, DO Om bemötande och likabehandling inom vården anmälningar till DO Anna Fritshammar, DO 2014-03-21 anna.fritshammar@do.se, 08-120 20 766 Anmälningar hälso- och sjukvård 2013 19 1 23 Diskrimineringsgrund saknas

Läs mer

Rätten att söka skydd

Rätten att söka skydd Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2974 av Johanna Jönsson m.fl. (C) Rätten att söka skydd Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna rätten

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

Syfte. Teori. Frågeställningar 16/5-08

Syfte. Teori. Frågeställningar 16/5-08 Inledning Just nu befinner sig miljontals människor på flykt runt omkring i världen. Orsakerna till att människor flyr ter sig olika; krig, etniska motsättningar, naturkatastrofer, diskriminering och förföljelse

Läs mer

Gömda men inte glömda

Gömda men inte glömda utrymmen till rum för läkarbesök, stödsamtal och sjukgymnastik, och byggnaden fylls med människor i behov av vård. Man kan också komma för att få kläder, en påse med ris och några konserver. Jag tror att

Läs mer

Projektbeskrivning: Irreguljära migranters tillgång till vård i Region Skåne

Projektbeskrivning: Irreguljära migranters tillgång till vård i Region Skåne 1 Projektbeskrivning: Irreguljära migranters tillgång till vård i Region Skåne Detta forskningsprojekt, som beräknas löpa under två år, rör tillgång till hälso- och sjukvård för irreguljära migranter,

Läs mer

Etiska riktlinjer för. Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter

Etiska riktlinjer för. Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter Etiska riktlinjer för farmaceuter Utarbetade av Etikrådet och fastställda av Förbundsstyrelsen i Sveriges Farmaceuter Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter

FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets mänskliga rättigheter Om barnkonventionen Dessa artiklar handlar om hur länderna ska arbeta med barnkonventionen. Artikel 1 Barnkonventionen gäller dig som är under 18 år. I

Läs mer

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa)

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Begrepps förklaring Asylsökande En person som benämns asylsökande har kommit till Sverige

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Rätten till vård Asylsökande, Papperslösa och EU-migranter. Målbeskrivning

Rätten till vård Asylsökande, Papperslösa och EU-migranter.  Målbeskrivning Rätten till vård Asylsökande, Papperslösa och EU-migranter Henrik Abbe Andersson, Läkare i Världen hen.andersson@gmail.com www.lakareivarlden.se Målbeskrivning 1. Veta vad göra när Asylsökande, Papperslösa

Läs mer

STÅNDPUNKT ASYLPOLITIK

STÅNDPUNKT ASYLPOLITIK STÅNDPUNKT ASYLPOLITIK LSU:S ASYLPOLITISKA STÅNDPUNKT LSU är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, av och för ungdomsorganisationer. Ungdomsorganisationer samlas i LSU för att gemensamt

Läs mer

Syftet med denna artikel är att belysa och

Syftet med denna artikel är att belysa och Okunskap hindrar papperslösa att få vård tdl, folktandvården, Jakobsberg E-post: idakajsa.sand@ ftv.sll.se Handledare: Lena Karlsson tandhygienist, institutionen för odontologi, Karolinska institutet Sammanfattat

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5)

Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-09-08 Avdelningen för juridik Pål Resare Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Sammanfattning Sveriges

Läs mer

1. Mänskliga rättigheter

1. Mänskliga rättigheter Kritiken Kritiken 1. Mänskliga rättigheter Kritiken 1. Mänskliga rättigheter 2. Ekonomin 3. Migrationspolitiska effekter 4. Allt till alla 1. Mänskliga rättigheter När det gäller skyldigheten att erbjuda

Läs mer

Elevhälsoteam i Göteborg Flyktingbarn i Sverige 2012 120903. Flyktingbegreppet. Antal på flykt i världen

Elevhälsoteam i Göteborg Flyktingbarn i Sverige 2012 120903. Flyktingbegreppet. Antal på flykt i världen Elevhälsoteam i Göteborg Flyktingbarn i Sverige 2012 120903 Rosengrenska / Röda Korset Andra Långgatan 19 413 28 Göteborg Teamledare: 031 741 6207 Jourtelefon: 0704 066670 Rosengrenska pg: 462154-6 Röda

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Samordningsnummer till asylsökande, Skatteverkets promemoria , Dnr /113

Samordningsnummer till asylsökande, Skatteverkets promemoria , Dnr /113 YTTRANDE Vårt ärendenr: 2016-07-01 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsmarknadssektionen Mia Hemmestad Finansdepartementet, Skatte- och tullavdelningen 10333 STOCKHOLM Samordningsnummer till asylsökande,

Läs mer

Varför ska asylsökande och papperslösa migranter ha tillgång till sjukvård på lika villkor som svenska medborgare?

Varför ska asylsökande och papperslösa migranter ha tillgång till sjukvård på lika villkor som svenska medborgare? Varför ska asylsökande och papperslösa migranter ha tillgång till sjukvård på lika villkor som svenska medborgare? Sammanställning gjord med hjälp av Svenska Röda Korset, Rädda Barnen, IFMSA och INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd

Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd Ds 2012:36 Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd Socialdepartementet 6 Förslag och bedömningar 6.1 Hälso- och sjukvård till personer som håller sig undan verkställighet

Läs mer

Kommittédirektiv. Dir. 2010:7. Beslut vid regeringssammanträde den 28 januari 2010

Kommittédirektiv. Dir. 2010:7. Beslut vid regeringssammanträde den 28 januari 2010 Kommittédirektiv Hälso- och sjukvård åt asylsökande, personer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning samt personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt

Läs mer

Vem ansvarar för att ge bistånd i form av hemtjänst till asylsökande?

Vem ansvarar för att ge bistånd i form av hemtjänst till asylsökande? PM 2017-08-30 Vårt dnr: 1 (6) Avdelningen för juridik Mia Hemmestad Vem ansvarar för att ge bistånd i form av hemtjänst till asylsökande? Allmänt om ansvaret för sociala insatser Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Analys väljarrörlighet sedan valet

Analys väljarrörlighet sedan valet Analys väljarrörlighet sedan valet Analysen är baserad på Novus väljarbarometrar sedan valet 2014, där vi tittat på nettoflöden mellan partier över tid. Bakgrund Det har varit en minst sagt turbulent mandatperiod.

Läs mer

Remisspromemoria om förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Remisspromemoria om förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Promemoria 2014-10-10 Socialdepartementet Remisspromemoria om förslag till ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Författningsförslag Förslag till lag om ändring i lagen (2014:822) om ändring i

Läs mer

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni TV4/NOVUS OPINION VÄLJARBAROMETER - en av de stora väljarbarometrarna i Sverige NOVEMBER Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni I TV4/Novus Opinion

Läs mer

Hälsoundersökning för nyanlända- Erfaringer fra Sverige

Hälsoundersökning för nyanlända- Erfaringer fra Sverige Hälsoundersökning för nyanlända- Erfaringer fra Sverige Jenny Malmsten enhetschef, fil. dr. internationell migration och etniska relationer Kunskapscentrum Migration och Hälsa Liv Lyngå von Folsach Barnhälsoöverläkare,

Läs mer

Nato-medlemskap och svensk militär

Nato-medlemskap och svensk militär Nato-medlemskap och svensk militär närvaro i Afghanistan Nato-medlemskap och svensk militär närvaro i Afghanistan Ulf Bjereld F rågan om svenskt Nato-medlemskap är fortfarande kontroversiell i svensk politik

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015. 2015-09-06 Karin Nelsson

Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015. 2015-09-06 Karin Nelsson Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015 2015-09-06 Karin Nelsson Svenskarnas syn på flyktingsituationen En majoritet av svenska folket är beredda att hjälpa de människor som flyr. Flera vill

Läs mer

Vårdstrategier i barntandvården Hur prioriterar vi? 60 miljoner människor på flykt globalt

Vårdstrategier i barntandvården Hur prioriterar vi? 60 miljoner människor på flykt globalt Vårdstrategier i barntandvården Hur prioriterar vi? 60 miljoner människor på flykt globalt Gunilla Klingberg gunilla.klingberg@mah.se DN 150426 http://www.manskligarattigheter.se/ http://www.unhcr.org/

Läs mer

Urval av lagar som rör barn utan uppehållstillstånd

Urval av lagar som rör barn utan uppehållstillstånd Urval av lagar som rör barn utan uppehållstillstånd Seminarium Livlinan 2 december 2005 A. STATUS 15 november-lagen 1. Ur överenskommelsen mellan regeringen, mp och v september 2005 Partiernas målsättning

Läs mer

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare Ungdomarna i STOPP ett projekt mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering Inledning Under våren 2010 beslutade Inga Johansson

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Svar på motion: Vård för EU-migranter - Emil Broberg(V) m fl.

Svar på motion: Vård för EU-migranter - Emil Broberg(V) m fl. Regionstyrelsen Ärende 11 Svar på motion: Vård för EU-migranter - Emil Broberg(V) m fl. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige BESLUTA a t t avslå motionen Svar på motion: Vård för EU-migranter - Emil

Läs mer

Mårten Kivi 11:53 (3 minuter sedan) till mig

Mårten Kivi 11:53 (3 minuter sedan) till mig Mårten Kivi 11:53 (3 minuter sedan) till mig Hej Michael, Återkommer härmed efter kontakt med berörda kollegor med anledning av ditt mail nedan angående 5 kap. 1 respektive 7 kap. 23 i patientsäkerhetslagen

Läs mer

BARNKONVENTIONEN I PRAKTISK TILLÄMPNING

BARNKONVENTIONEN I PRAKTISK TILLÄMPNING BARNKONVENTIONEN I PRAKTISK TILLÄMPNING BARNRÄTTSHANDEN Barnets bästa (artikel 3) Åsiktsfrihet och rätt att göra sin röst hörd (artikel 12) Icke-diskriminering och likvärdiga villkor (artikel 2) Åtagande

Läs mer

Stockholm 2015-11-10. Socialstyrelsen att: Staffan Söderberg staffan.soderberg@socialstyrelsen.se. Synpunkter på Fritt val av hjälpmedel

Stockholm 2015-11-10. Socialstyrelsen att: Staffan Söderberg staffan.soderberg@socialstyrelsen.se. Synpunkter på Fritt val av hjälpmedel Stockholm 2015-11-10 Socialstyrelsen att: Staffan Söderberg staffan.soderberg@socialstyrelsen.se Synpunkter på Fritt val av hjälpmedel Lika Unika har beretts möjlighet att lämna synpunkter som underlag

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Arbetslösheten Moderaternas rysare För första gången har Socialdemokraterna högre förtroende än Moderaterna i den för folket viktigaste frågan nämligen arbetslösheten.

Läs mer

Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Promemoria upprättad inom Justitiedepartementet december 2015 1 Promemoria Ändring av bestämmelserna

Läs mer

PTSD och Dissociation

PTSD och Dissociation PTSD och Dissociation { -Vård som inte kan anstå? Asylsökande vuxna Samma sjukvård och tandvård som alla barn i Sverige asylsökande barn Papperslösa/gömda Hälsovård för asylsökande Gravida kvinnor Kvinnor

Läs mer

Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade

Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade Trendbrott i fl yktingfrågan och polariseringen har ökat TRENDBROTT I FLYKTINGFRÅGAN OCH POLARISERINGEN HAR ÖKAT MARIE DEMKER Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade

Läs mer

Yttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Yttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå RB1000, v 4.0, 2014-02-27 Catherine Johnsson Datum 2017-01-09 Yttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Inledning Rädda Barnen är positiv till intentionerna med

Läs mer

Yttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Yttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Catherine Johnsson Datum 2017-01-09 Yttrande: Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Inledning Rädda Barnen är positiv till intentionerna med lagrådsremissen att underlätta

Läs mer

1. Förslag till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m.fl.

1. Förslag till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m.fl. Sammanfattning I betänkandet EG-rätten och mottagandet av asylsökande, SOU 2003:8, har utredningen om mottagandevillkor för asylsökande bl.a. föreslagit att överenskommelsen mellan staten och Landstingsförbundet

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

Rutin fast vårdkontakt

Rutin fast vårdkontakt Arbetsområde: Rutin Fast Rutin fast För personer i ordinärt boende utses den fasta en bland hälsooch sjukvårdspersonal inom landstinget med undantag av de personer som är bedömda som hemsjukvårdspatienter.

Läs mer

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN MANUAL FÖR REGISTRERING I PASiS AV FLYKTINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Avdelning för hälso- och sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret Rev 140325 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Asylsökande... 4

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 167 Dnr 2015.307 KS 670 Remiss - Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

Motion: Personalpolicyn bör ge möjlighet till samvetsfrihet

Motion: Personalpolicyn bör ge möjlighet till samvetsfrihet 2015-01-20 Regionledningskontoret Motion: Personalpolicyn bör ge möjlighet till samvetsfrihet Landstingsstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Transkulturellt Centrum

Transkulturellt Centrum Transkulturellt Centrum Ett kunskapscentrum för hälso- och sjukvårds- samt tandvårdspersonal om kultur, migration, asyl- och flyktingfrågor Transkulturellt Centrum STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Mötet mellan

Läs mer

P R E S S M E D D E L A N D E

P R E S S M E D D E L A N D E P R E S S M E D D E L A N D E Stockholm 1998-09-17 sidan 1(1) Rapport om partiernas syn på arbetsrätten Det har blivit modernt att försämra Efter en genomgång av partiernas valmanifest kan man konstatera,

Läs mer

Remissvar: Patientlag, SOU 2013:2 Delbetänkande av patientmaktsutredningen

Remissvar: Patientlag, SOU 2013:2 Delbetänkande av patientmaktsutredningen 2013-05-06 Dnr.nr S2013/818/FS Vår referens Maryanne Rönnersten Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård 103 33 Stockholm Remissvar: Patientlag, SOU 2013:2 Delbetänkande av patientmaktsutredningen

Läs mer

Vård, mänskliga rättigheter och medicinsk etik

Vård, mänskliga rättigheter och medicinsk etik Vård, mänskliga rättigheter och medicinsk etik Asylsökande, Papperslösa och EU-migranter Henrik Abbe Andersson, Läkare i Världen hen.andersson@gmail.com www.lakareivarlden.se Läkare i Världen Médecins

Läs mer

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar Stockholm, 4 januari 2017 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler 1 2015 Ipsos. Minskat Natomotstånd under de senaste tre åren majoritet vill öka resurserna

Läs mer

med anledning av skr. 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra den svenska strategin mot terrorism

med anledning av skr. 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra den svenska strategin mot terrorism Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:255 av Andreas Carlson m.fl. (KD) med anledning av skr. 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra den svenska strategin mot terrorism Förslag till riksdagsbeslut

Läs mer

Genom att fullfölja arbetet med en nationella cancerstrategin, där en sammanhållen och patientfokuserad vård är en av de viktigaste delarna.

Genom att fullfölja arbetet med en nationella cancerstrategin, där en sammanhållen och patientfokuserad vård är en av de viktigaste delarna. Folkpartiet Genom att fullfölja arbetet med en nationella cancerstrategin, där en sammanhållen och patientfokuserad vård är en av de viktigaste delarna. 2) Varför är ålder med i beräkningen när man ser

Läs mer

EU och småföretagen. - EU-valet och Sveriges småföretagare

EU och småföretagen. - EU-valet och Sveriges småföretagare EU och småföretagen - och Sveriges småföretagare EU och Småföretagen Sammanfattning Så många som sju av tio svenska småföretagare uppger att de kommer att rösta i den 7 juni. De viktigaste frågorna är

Läs mer

FNs Konvention om Barnets rättigheter

FNs Konvention om Barnets rättigheter FNs Konvention om Barnets rättigheter I teori och praktik Eva Geidenmark 1 Förmiddagens program Introduktion till barnkonventionen Historik Innehåll Uppföljning Arbeta praktiskt med barnkonventionen Barnets

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/

DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/ DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/11 2014 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 2014 Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Dött lopp mellan Alliansen och de rödgröna DN/Ipsos

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 -research Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och den

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 7 januari kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 7 januari kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 7 uari 2016 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Rekordlågt betyg för regeringen Löfven förtroendebalansen har rasat till -22 - Lägsta förtroendebalansen sedan april 1987-49

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Jämlik hälsa och vård för nyanlända, asylsökande och papperslösa

Jämlik hälsa och vård för nyanlända, asylsökande och papperslösa Jämlik hälsa och vård för nyanlända, asylsökande och papperslösa Nätverket Hälsa och Demokrati Elis Envall 2015-10-09 Rätten till jämlik hälsa och vård övergripande reglering Rätten till bästa möjliga

Läs mer

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län Till Anita Hjelmstedt, Johan Örjes, Centern Pernilla Bergqvist, Lina Nordquist, Folkpartiet Petra Karlå, Anna-Karin Klomp, Kristdemokraterna Robert Damberg,

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan

Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan Underkänt! svenska folkets åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet. Louise Dane, doktorand i offentlig rätt

Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet. Louise Dane, doktorand i offentlig rätt Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet Louise Dane, doktorand i offentlig rätt louise.dane@juridicum.su.se Migranter och flyktingar ~250 miljoner migranter i världen 65,3 miljoner människor

Läs mer

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut Så styrs Sverige #Idas-plugg-akut Fråga! Monarki Vad är en monarki? Svar!! Monarki En monarki är när en kung eller drottning styr landet. I Sverige ärver äldsta barnen i kungafamiljen tronen. Regenten

Läs mer

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET?

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? VAD ÄR BARNKONVENTIONEN? VISSA BASFAKTA Barnkonventionen har funnits i över 20 år, sedan 1989. Alla länder utom USA och Somalia har ratificerat den. Vi är

Läs mer

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001

Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik. Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Asylsökanden och fattiga EU-migranter - perspektiv på regelverk och praktik Svensk Samhällsodontologisk förening 20151001 Vem är vi? Birgitta Gunnarsson, Folktandvården VG, verksamhetsutvecklare Gunnar

Läs mer