Tillväxt- och utvecklingschef Gösta Norén Dnr: 32093

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxt- och utvecklingschef Gösta Norén Dnr: 32093"

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Kontoret för samhällsbyggnad Tillväxt- och utvecklingschef Gösta Norén Dnr: KS/2016: Kommunstyrelsen Yttrande över remiss från näringsdepartementet av, den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet Anders Sundström, rapport om mer flyg och mer bostäder. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen antar yttrandet om mer flyg och bostäder i Stockholmsområdet. 2. Yttrandet skickas till näringsdepartementet. Sammanfattning av ärendet Näringsdepartementet har inbjudit kommunen att lämna synpunkter på remiss av rapporten mer flyg och mer bostäder. Denna rapport har tagits fram av den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet Anders Sundström. Synpunkterna skall vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 19 september. Regeringen utsåg i december 2014 Anders Sundström, till statlig samordnare rörande flygplatser och bostäder i Stockholmsregionen. Samordnaren anser att det är en självklarhet att Stockholm måste ha goda flygförbindelser med resten av landet och internationellt. Transporter är av grundläggande betydelse för Sverige. På längre avstånd i Sverige är flyget det enda transportmedlet som kan ge en god tillgänglighet. Det är särskilt viktigt i en allt mer internationaliserad värld där konkurrensen är hård om varor, tjänster, investeringar, företagsetableringar, turism och mycket annat. Samtidigt vill medborgarna resa internationellt i en allt större utsträckning. Bedömningen är att Stockholmsregionen 2040 kommer att ha totalt ca 44 miljoner flygresenärer per år, vilket innebär uppemot en fördubbling av antalet passagerare jämfört med

2 Det är enligt den statlige samordnarens mening helt klart att Arlandas kapacitet på sikt måste byggas ut för att klara Arlandas kommande stora ökning av antalet resenärer. Det handlar då om att bygga en fjärde rullbana som byggs parallellt med två tidigare banor. Med tre parallella banor ökar den maximala kapaciteten i högtrafik från 88 rörelser i timmen till fler än 120 rörelser i timmen. Dessutom krävs utbyggnader av uppställningsplatser, terminaler, servicefunktioner mm. Därutöver kommer det att behövas investeringar i markanslutningar till och från flygplatsen. Den statlige samordnarens enda förslag till att lösa bostadsförsörjningen i Stockholmsregionen är att föreslå att Bromma läggs ned som flygplats 2038 och att marken därefter används för att bygga ca bostäder till ca människor. Den statlige samordnaren anser att regeringen skall ge ett besked till Stockholms stad att man inte behöver marken för flyget efter Den statlige samordnaren anser att regeringen behöver fatta ett strategiskt beslut om hur flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen ska säkras på lång sikt och för det behövs bl.a. en strategisk översyn av Arlandas kommande utbyggnad och en översyn av styrningen och förutsättningarna för Swedavia. Upplands Väsby kommun anser att den statlige samordnarens förslag till lösning av bostadsförsörjningen i Stockholmsregionens på kort och lång sikt, nämligen att bebygga Bromma flygplats med uppemot bostäder är ett viktigt tillskott till regionen men långt ifrån tillräckligt för att tillgodose det stora behovet av bostäder. Det motsvarar ca två års behov av bostadsproduktion i Stockholmsregionen och det inte ske förrän efter år Några andra förslag har den statlige samordnaren inte kommit med vad gäller bostäder. Frågan om den långsiktiga bostadsförsörjningen för Stockholmsregionen löses bäst inom ramen för RUFS 2050 där det uppenbart finns mark att bygga tillräckligt med bostäder framöver. Vad gäller flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen så tar den statlige samordnaren upp en rad frågor som behöver hanteras framöver. Upplands Väsby kommun anser att det behöver tas fram ett betydligt bättre underlag än denna rapport. Detta i form av mer och bättre faktaunderlag, mer förutsättningslösa analyser, och att förslag till lösningar tas fram i en process där alla viktiga intressenter kommer till tals och involveras för att underlätta planering och genomförande i ett senare skede. Upplands Väsby kommun vill delta aktivt i denna kommande process. Upplands Väsby kommun har i sitt yttrande även synpunkter på hur den nationelle samordnaren valt att presentera processen för såväl det förra miljötillståndet såsom det nya miljötillståndet som lades fast i en dom i Mark-och miljööverdomstolen i maj Det nya miljötillståndet togs i anspråk i januari Ekonomiska konsekvenser 2

3 Det går inte att bedöma eventuella konsekvenser på den kommunala ekonomin på grund av den statlige samordnarens förslag i denna remiss. Barnrättsperspektivet Detta perspektiv har inte lyfts i remissen och därmed inte heller hanterats i remissyttrandet. Beslutet skickas till: Näringsdepartementet Kontoret för samhällsbyggnad Beslutsunderlag 1. Tjänsteutlåtande Rapporten mer flyg och bostäder lämnat av den statlige samordnaren av flygplatskapacitet och bostäder i Stockholmsregionen Ärendet i sin helhet Näringsdepartementet har inbjudit kommunen att lämna synpunkter på remiss av en rapport om mer flyg och mer bostäder. Rapporten har tagits fram av den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsrådet Anders Sundström. Synpunkterna skall vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 19 september. Innehållet i rapporten (sammanfattning) Regeringen utsåg i december 2014 Anders Sundström, till statlig samordnare rörande flygplatser och bostäder i Stockholmsregionen. En bakgrund till beslutet var att Stockholms stad aviserat att man vill pröva möjligheten att avsluta arrendekontraktet om Bromma flygplats innan det löper ut Skälet var att staden vill bygga bostäder på de områden som finns inom ramen för flygplatsen och de områden som i övrigt berörs av flygplatsen. I december 2015 ändrade regeringen uppdraget till samordnaren. Samordnaren har därefter utgått från att nuvarande arrendeavtal om flygplatsen ska gälla till Regeringen bestämde också att sluttidpunkten för samordnarens rapport skulle tidigareläggas med nästan sex månader och därmed överlämnas till regeringen den 31 mars 2016 samt att frågorna därefter ska bli föremål för en offentlig debatt. Samordnaren har i sitt uppdrag haft två viktiga utgångspunkter som handlar om behoven av flygplatskapacitet och bostäder i Stockholmsregionen. Hur ser behoven av flygplatskapacitet ut efter 2038 och hur ska kapaciteten kunna garanteras för att möta dessa behov? Är det möjligt att, som Stockholms stad vill, 3

4 kunna utnyttja Bromma och områdena runt flygplatsen för stadsutveckling och bostäder och härigenom minska bostadsbristen? Samordnaren anser att det är en självklarhet att Stockholm måste ha goda flygförbindelser med resten av landet och internationellt. Transporter är av grundläggande betydelse för Sverige. På längre avstånd i Sverige är flyget det enda transportmedlet som kan ge en god tillgänglighet. Det är särskilt viktigt i en allt mer internationaliserad värld där konkurrensen är hård om varor, tjänster, investeringar, företagsetableringar, turism och mycket annat. Samtidigt vill medborgarna resa internationellt i en allt större utsträckning. Prognoserna visar också att det internationella flygresandet kommer att öka kraftigt fram till 2040, medan inrikesflyget bara kommer att öka svagt. Bedömningen är att Stockholmsregionen 2040 kommer att ha totalt ca 44 miljoner flygresenärer per år, vilket innebär uppemot en fördubbling av antalet passagerare jämfört med Den statlige samordnaren noterar att enligt Stockholms handelskammare är bostadsbristen det största hotet mot Stockholms tillväxt. Enligt en rapport i februari 2016 säger sig mer än hälften av företagen ha rekryteringsproblem på grund av bostadsbristen. Grundläggande för att kunna bygga fler bostäder är att det finns mark att bebygga och transportinfrastruktur att använda för dem som ska bo i de nya bostadsområdena. Mark som kan bebyggas är en bristvara i Stockholms stad och trafiksituationen är besvärlig. Det gäller att över tid ha realistiska planer för vilka områden man kan utveckla, hur många bostäder man kan bygga och när man kan bygga. Dagens planering skapar bostäder först på lång sikt. Stockholms stad har redovisat till den statlige samordnaren att staden har för avsikt att bygga cirka bostäder på den mark som är byggbar om Bromma flygplats på sikt läggs ner. Frågan är då om stadens planer kan förverkligas eller om Bromma flygplats behövs som flygplats för att långsiktigt trygga behovet av flygplatskapacitet i regionen. Det är enligt den statlige samordnarens mening helt klart att Arlandas kapacitet på sikt måste byggas ut för att klara Arlandas kommande stora ökning av antalet resenärer. Det handlar då enligt den statlige samordnaren om att bygga en fjärde rullbana som byggs parallellt med två tidigare banor. Med tre parallella banor ökar den maximala kapaciteten i högtrafik från 88 rörelser i timmen till fler än 120 rörelser i timmen. Dessutom krävs utbyggnader av uppställningsplatser, terminaler, servicefunktioner mm. Därutöver kommer det att behövas investeringar i markanslutningar till och från flygplatsen. Arrendeavtalet om Bromma löper ut Stockholms stad vill då utnyttja området för bostadsbyggande. När den fjärde banan på Arlanda finns i drift, ryms även all trafik från Bromma på Arlanda enligt den statlige samordnaren. Bromma behövs då inte ur kapacitetssynpunkt. Ledtiden för att bygga en fjärde bana på Arlanda är cirka 20 år. Samordnarens målbild är att utbyggnaden av Arlanda bör vara genomförd fram till 2035 för att ge marginal och trygghet. Därför måste planeringen av den fjärde banan starta redan Stockholms stads planer på att bygga bostäder är en mycket stor satsning som kommer att ta ett flertal år att genomföra. Planerna betyder bostäder för fler 4

5 än personer. En sådan satsning är av stor betydelse för att långsiktigt minska bostadsbristen i Stockholms stad. Tunnelbana finns i Bromma men för att möjliggöra satsningen vill Stockholms stad också bygga en ny sträckning av tunnelbanan mellan Alvik och Hässelby via Bromma, vilket är positivt för alla boende i västerort. Dessutom vill Stockholms stad investera i vägutbyggnader för att förbättra kollektivtrafiken och förutsättningar för att förbättra kollektivtrafiken och förutsättningar för gång- och cykeltrafik. Det tar lång tid för Stockholms stad att planera och genomföra denna stora satsning på bostadsbyggande. Stockholms stad har därför enligt den nationelle samordnaren ett befogat önskemål om att så snart som möjligt lösa frågan om Bromma flygplats och få ett besked av staten. Arlanda har som flygplats betydande brister enligt den statlige samordnaren. Det beror på att flygplatsen byggts ut successivt under lång tid och med bristande strategisk framförhållning. Resultatet är en flygplats med fyra olika terminaler utan direktförbindelse dem emellan, långa avstånd, två utrikesterminaler långt från varandra, undermålig entré till den största inrikesterminalen, dåliga transferförbindelser mm. De kommande utbyggnaderna av Arlanda måste ses mot den här bakgrunden. För att Arlanda ska stärka sin konkurrenskraft, måste flygplatsen bli effektivare och mer tillgänglig för resenärer, flygbolag, och andra aktörer som finns på flygplatsen. Det blir en svår uppgift att lösa enligt den statlige samordnaren. Den idéstudie som den statlige samordnaren låtit genomföra visar med all önskvärd tydlighet att Swedavia står inför ett mycket svårt investeringssteg. De alternativ som Swedavia på kort tid tagit fram visar att utbyggnaderna är möjliga. Däremot är samordnaren tveksam till om Swedavias utbyggnadsalternativ är tillräckligt bra för att Arlanda ska få en god internationell konkurrensförmåga. Samordnaren är med andra ord inte övertygad om att något av Swedavias alternativ är den optimala lösningen. Därför borde mer tid och utrymme ges för en mer förutsättningslös översyn av Arlanda. Det kräver ett omfattande utredningsarbete enligt den statlige samordnaren. En utbyggnad av Arlanda är också nödvändig för att stärka Arlandas konkurrenskraft och roll som ett nationellt viktigt transportnav. Arlanda har tappat i utvecklingen och är bara Nordens tredje största flygplats. Övriga huvudstadsflygplatser i Norden investerar betydligt mer än Arlanda för att bli effektivare och mer attraktiva flygplatser för resenärer och flygbolag enligt den statlige samordnaren. Det stora antalet resenärer och anställda vid Arlanda pekar också på behov av kapacitetsförstärkning i både väg- och järnvägssystemet. Tågtrafiken måste kraftigt öka sin marknadsandel för att begränsa trängseln på vägarna. Därför måste den effektiviseras och investeringar i ökad kapacitet i infrastrukturen kommer att bli aktuella. Kapaciteten i vägsystemet måste också ökas. Totalt kan det för Trafikverkets del handla om betydande investeringsbehov. Det bör särskilt observeras att Trafikverket måste vidta åtgärder långt före 2038, eftersom tågtrafiken redan närmar sig sitt kapacitetstak. Innan Trafikverket startar sitt planeringsarbete måste man dessutom veta hur terminalfunktionerna är tänkta att byggas ut, eftersom det kan påverka markanslutningarna. 5

6 Enligt den statlige samordnaren är en viktig och svår fråga hur Swedavia ska kunna finansiera detta stora investeringsprojekt. Det är också viktigt att säkerställa att utbyggnaden av Arlanda Stad i områden nära flygplatsen inte kommer att hindra flygplatsens kommande utveckling enligt den statlige samordnaren. Enligt den statlige samordnaren måste Swedavia söka ett nytt miljötillstånd för hela sin verksamhet för att kunna bygga ut Arlanda med en fjärde bana. Nya luftvägar ska konstrueras. Enligt samordnarens uppfattning faller ett stort ansvar på regeringen i många av de frågor som diskuterats i rapporten. Det är regeringen som enligt den statlige samordnaren måste fatta ett strategiskt och långsiktigt beslut om hur flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen ska säkras. Då gäller det att beakta både att ledtiden är lång, cirka 20 år, för att bygga ut Arlanda och likaså för Stockholms stad för att planera sin stadsutveckling. Regeringens ansvar för flygplatskapacitet tydliggörs genom att regeringen bestämmer det nationella basutbudet av flygplatser. Detta är i sin tur styrande för Swedavia och ger tydliga ramar för vilka flygplatser som Swedavia har att driva och förvalta. Men bortsett från detta är det självklart enligt den statlige samordnaren att staten måste ta ansvar för att säkerställa ett tillgängligt transportsystem och därmed den flygplatskapacitet som behövs i Sveriges viktigaste region, som även är ett viktigt nav för andra delar av landet. Det föreligger enligt den statlige samordnaren ett stort behov av en strategisk översyn av Arlandas kommande utbyggnad för att säkerställa att den görs på ett sätt som stärker Arlandas konkurrenskraft och navfunktion. Regeringen bör tydliggöra att Trafikverket har planeringsansvar för luftrummet och att nya luftvägar konstrueras. Stora investeringar kan också bli nödvändiga i anslutningarna till flygplatsen. Dessa måste samordnas med flygplatsens utbyggnad. Investeringsbehoven bör komma med i kommande nationell infrastrukturplan och regionala utvecklingsplaner och Arlandas ställning som nationell nod behöver tydliggöras. Regeringen har ett ansvar för att avsluta Arlanda Express koncession 2040 och se till att den ersätts med effektivare och billigare trafik. Regeringen bör också möjliggöra att kommande tågtrafik på en eventuell höghastighetsbana ska kunna angöra Arlanda i norr. Regeringen bör enligt den statlige samordnaren förbehålla sig rätten att tillåtlighetspröva den utbyggnad som ska ske av verksamheten vid Arlanda. Samordnaren anser att Swedavia måste ha möjligheter att finansiera detta stora utbyggnadsprojekt som det kan bli fråga om. För att underlätta detta bör regeringen se över styrningen och förutsättningarna för Swedavia. Upplands Väsby kommuns synpunkter Upplands Väsby kommun vill framföra följande synpunkter med anledning av näringsdepartementets remiss av en rapport om mer flyg och bostäder från den 31 6

7 mars 2016 som tagits fram av den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsregionen, Anders Sundström. Upplands Väsby kommun vill inledningsvis markera att kommunen i grunden är positiv till flyget och Arlanda flygplats med dess viktiga funktion. Det är viktigt att flygplatsen har goda utvecklingsmöjligheter men det är också viktigt att flygplatsen följer de tillstånd och annat som regleras i olika miljödomar. En utveckling av Arlanda kan inte ske på bekostnad av Upplands Väsbys utvecklingsmöjligheter som att bygga bostäder och våra kommuninnevånares möjligheter till så bra livskvalité som möjligt. När det gäller metod och process och vilka intressenter som den statlige samordnaren samarbetat med eller träffat under uppdragets genomförande så finns Sigtuna kommun och Stockholms stad med bland de kommuner som samordnaren träffat vilket framstår som i högsta grad rimligt. Däremot har det inte förevarit någon kontakt med Upplands Väsby kommun vilket hade kunnat vara en fördel inte minst för de redovisningar som görs av historien bakåt om de miljövillkor som gällt och som nu gäller med det nya miljötillståndet. Detta återkommer vi till senare i vårt yttrande. Den statlige samordnaren har enligt rapporten haft två utgångspunkter för sitt uppdrag och det handlar om behoven av flygplatskapacitet och bostäder i Stockholmsregionen. Kommunen får intrycket att den statlige samordnaren först bestämmer sig för vilka lösningar hen vill ha och därefter argumenterar för dessa lösningar med ibland tämligen selektiva argument. Upplands Väsby kommun tror, precis som den statlige samordnaren, att de utmaningar som Stockholms-regionen står inför kommer att kräva ordentliga och i vissa fall förutsättningslösa diskussioner, analyser och utredningar för att skapa bästa möjliga lösningar på lång sikt både när det gäller flygplatskapacitet och bostäder. Den statlige samordnarens förslag till lösning av Stockholmsregionens bostadsförsörjning på kort och lång sikt är att bygga ca bostäder för ca invånare bostäder på Bromma. Det känns inte så relevant i ett regionalt sammanhang, eftersom den bostadsbrist som är hämmande för näringslivets tillväxt och där samordnaren hänvisar till en rapport från Handelskammaren i februari 2016 är akut nu och bostäder efter 2035 löser inte den nuvarande bostadsbristen och definitivt inte bostadsbehovet på lång sikt i Stockholmsregionen. Det är ett värdefullt tillskott för Stockholms stads bostadsreserv på lång sikt men det motsvarar ca 2 års behov av nya bostäder för Stockholmsregionen. I övrigt har samordnaren inga förslag för hur bostadsfrågan skall lösas i regionen. Frågan om den långsiktiga bostadsförsörjningen löses betydligt bättre i RUFS 2050 och där är inte bristen på mark i Stockholms stad det största problemet utan det finns mark på andra ställen i regionen som kan bebyggas med bostäder. Däremot finns det en rad andra problem kring bostadsförsörjningen i Stockholmsregionen som känns angelägna att lösa och det sker nog bäst i processen kring RUFS Däremot har den statlige samordnaren lyft en rad viktiga frågor om hur flygplatskapaciteten behöver hanteras på lång sikt i Stockholmsregionen. 7

8 Upplands Väsby kommun delar helt den nationelle samordnarens uppfattning att Stockholmsregionen måste ha goda flygförbindelser med resten av landet och internationellt. Särskilt viktigt är den internationella tillgängligheten och där är Stockholmsregionen inte lika stark i den internationella konkurrensen som på en rad andra områden. Den nationelle samordnarens svar på lösningen av Stockholmsregionen flygplatskapacitet är på lång sikt efter 2038 att lägga ned Bromma flygplats och att bygga en ny fjärde rullbana på Arlanda parallellt med de två parallella banorna i nord-sydlig riktning men att det i sin tur kräver utbyggnader av en rad andra faciliteter inte minst infrastruktur och trafikering på väg- och järnvägssystem. Upplands Väsby kommun anser att frågan om hur vi på ett strategiskt sätt långsiktigt löser frågan om flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen efter 2038 kräver ett betydligt bättre underlag och analys än vad som gjorts i denna rapport. Det är möjligt att den nationelle samordnaren i denna rapport kommit fram till den bästa lösningen för de långsiktiga flygkapacitetsfrågorna i Stockholmsregionen men det är inte helt säkert och knappast troligt eftersom arbetet genomförts under kort tid med begränsade möjligheter att ta fram underlag, göra ordentliga analyser och samråda med berörda intressenter. Upplands Väsby kommun anser att det behövs en mer förutsättningslös analys och diskussion av flygplatskapacitetsfrågorna i Stockholmsregionen innan man bestämmer sig för vilka lösningar som är bäst och dessutom genomförbara. Där är den kommande processen oerhört viktig. Det är viktigt att alla parter som har stora intressen i dessa frågor kommer till tals och involveras vilket i sin tur ökar förutsättningarna för ett bra genomförande. Det är inte troligt att den bästa lösningen är att försöka genomföra lösningar baserade på önskemål från andra om vad som är bästa lösning och behandla medborgare olika, beroende på om de t.ex. bor i Stockholms stad, Sigtuna kommun eller Upplands Väsby kommun. Flygplatskapaciteten på lång sikt för Stockholmsregionen är en mycket viktig fråga och kräver en egen omfattande utredning där underlag, analys och process kommer att vara viktiga delar i att ta fram förslag som är både bra och genomförbara. Den statlige samordnarens slutsats om att Bromma inte har någon framtid efter 2038 och att Arlanda klarar hela Stockholmsregionens behov av flygplatskapacitet, kan den statlige samordnaren inte veta helt säkert nu eftersom alla viktiga frågor inte ännu är utredda på tillräckligt. De argument som framförs av den statlige samordnaren om att buller är ett problem för att invånare i Stockholms stad blir bullerstörda, att Stockholms stad äger marken och att bostäder på Bromma löser Stockholmsregionens behov av bostäder på lång och kort sikt är inte så relevanta i en diskussion om flygplatskapaciteten för hela Stockholmsregionen. Då torde det nationella och regionala intresset av flygplatskapacitet i Stockholmsregionen behöva vägas in. Om det är så att Bromma flygplats inte behövs efter 2038 för den regionala flygplatskapaciteten så har Upplands Väsby kommun ingen särskild åsikt om hur Stockholms stad vill utveckla sin mark efter Om Arlanda skall byggas ut med en fjärde rullbana är det för Upplands Väsby kommuns del helt avgörande på vilket sätt detta sker, hur framtida luftvägar konstrueras och hur man löser infrastrukturen och trafikeringen av Arlanda flygplats. Beroende på hur detta görs kan det både förbättra och försämra situationen för Upplands Väsby kommuns långsiktiga utveckling men också 8

9 livskvaliteten för våra invånare. Upplands Väsby kommuns inställning när det gäller konstruktion av luftvägar är att det skall göras på ett sådant sätt att så få invånare, medborgare, som möjligt störs av flygbuller och utsläpp från flygplanen oberoende av vilken kommun man bor i runt flygplatsen. Det är enligt kommunens uppfattning den enda rimliga utgångspunkten för den framtida utvecklingen. Att sätta några kommuninvånares intressen före andras intressen är orimligt om frågan om Arlanda är av intresse för hela landet och för Stockholmsregionen. Upplands Väsby kommun delar helt den statlige samordnarens uppfattning om att det kommer att krävas omfattande investeringar i infrastruktur och trafikering i både väg- och järnvägssystem. Vi har inom Arlandaregionsamarbetet tagit fram en delregional utvecklingsplan där kommunerna Sigtuna, Upplands Väsby, Knivsta och Vallentuna och Swedavia Stockholm Arlanda Airport pekat på vad som krävs inom detta område ur såväl nationell, storregional, regional, som lokal synpunkt. I dessa frågor är vi dessutom helt överens, vilken kan vara en styrka inför den framtida utvecklingen av Arlanda. Upplands Väsby kommun anser att de frågor som den statlige samordnaren tar upp om hur Arlanda flygplats bör byggas ut och drivas för att bli en effektivare flygplats kräver betydligt större investeringar än vad Swedavia presenterat hittills för att vara en konkurrenskraftig flygplats på lång sikt samt hur dessa skall finansieras bör tas på allvar och utredas vidare. Upplands Väsby kommun delar uppfattningen som den statlige samordnaren har om att regeringen måste ta ett helhetsansvar och fatta ett strategiskt beslut om hur flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen ska säkras på lång sikt. Upplands Väsby kommun delar också den statlige samordnarens uppfattning att det finns ett stort behov av en strategisk översyn av Arlandas kommande utbyggnad för att säkerställa att den görs på ett sådant sätt som stärker Arlandas konkurrenskraft och navfunktion Kommunen delar också uppfattningen att stora investeringar kommer att behövas i väg- och järnvägsinfrastruktur för att försörja Arlanda flygplats och att det behöver samordnas med kommande nationell infrastrukturplan och regionala utvecklingsplaner. Kommunen delar också uppfattningen att Arlanda Express koncession ska avslutas 2040 och att ersättningen ska integreras med övrigt utbud på järnvägssidan. Upplands Väsby kommun anser att om höghastighetsbanor skall byggas i Sverige så ska de kunna angöra Arlanda flygplats. Upplands Väsby kommun delar den statlige samordnarens uppfattning att nästa steg i processen för att säkra flygplatskapaciteten i Stockholmsregionen bör inledas omgående. Upplands Väsby kommun anser att processen för att ta fram nödvändiga underlag, analysera dessa och slutligen lägga förslag på bästa möjliga lösningar på den framtida flygplatskapaciteten måste bygga på att involvera berörda intressenter så tidigt som möjligt för att i bästa fall försöka hitta gemensamma lösningar, samt för att i ett senare skede underlätta genomförandet. Arlandaregionen har som en del i sitt samarbete genomfört studiebesök på flygplatserna och träffat regionala och lokala myndigheter och organisationer i Paris, London, Amsterdam, Zürich, Wien och München och kan konstatera att ju bättre samarbetet är mellan flygplatsen och omgivande regionala och lokala 9

10 organisationer, ju lättare är det att diskutera, planera, förankra och genomföra utbyggnader av flygplatsen. München som finns med i den nationella samordnarens rapport visar på stora problem för dem att bygga en tredje rullbana och där är det ett sämre samarbete med omgivande regionala och lokala organisationer jämfört med t.ex. Wien, Paris (Charles de Gaulle) och Zürich. Denna insikt bör prägla hur man lägger upp arbetet i Stockholmsregionen. Upplands Väsby kommun vill delta aktivt i de diskussioner och utredningar som skall föras om Arlandas utbyggnad, hur luftvägar skall konstrueras, hur investeringar i infrastruktur skall lösas för att i förlängningen medverka till att de förslag som tas fram också går att genomföra. Slutligen så vill Upplands Väsby kommun lämna synpunkter på hur den statlige samordnaren valt att redovisa hur det tidigare miljötillståndet kom till och hanterades liksom det nu gällande miljötillståndet. På sid 51 har man en beskrivning om vilka miljövillkor som gällde innan domen kom från Mark- och miljööverdomstolen maj Där framstår det som att i samband med utbyggnaden av bana 3 så diskuterades särskilt inflygningar söderifrån mot bana 3 som är aktuellt vid nordliga vindar. LFV bedömde då att man kunde begränsa antalet överflygningar över centrala Upplands Väsby genom att göra s.k. sneda eller kurvade inflygningar. Detta bidrog till att ett villkor sattes som innebar att raka inflygningar förbjöds efter den 1 januari Till denna historia hör då att LFV vid sin ansökan hos koncessionsnämnden för miljöskydd 1989 framförde att centrala Upplands Väsby inte skulle bli berörda av bullret från inflygningar eftersom man skulle använda sig av sneda eller kurvade inflygningar dvs. det är ingen annan än LFV numera AB Swedavia som från början hävdade att detta var lösningen för att den då nya tredje banan skulle byggas i nord-sydlig riktning. Upplands Väsby trodde inte på den lösningen då utan förordade att den tredje banan skulle byggas parallellt med banan i öst-västlig riktning vilket är det rimligaste om man tittar på var de stora befolkningskoncentrationerna finns närmast Arlanda gjorde regeringen en tillåtlighetsprövning av den nya tredje banan och kom då fram till för att skydda bland annat Upplands Väsby tätort så lade man ut en NRL-linje från vattentornet i Runby till Nibble gård och söder om den linjen fick det inte bullra över 55 dba ekvivalent nivå. Detta för att man skulle säkerställa att det inte skulle ske raka inflygningar över Upplands Väsby tätort och regeringen uppdrog till Koncessionsnämnden för miljöskydd att närmare utforma villkoren i övrigt fastställde koncessionsnämnden de villkor som skulle gälla för bana 3 och där ingick dåvarande villkor 6 som uttryckligen förbjöd regelmässiga raka inflygningar över Upplands Väsbys tätort. Det var alltså glasklart redan 1991 och 1993 att det var en förutsättning för byggande av den nya bana 3 att man inte regelmässigt kunde göra raka överflygningar över Upplands Väsby tätort. Ändå valde Swedavia att bygga den tredje banan i nord-sydlig riktning och banan invigdes 2003 och då började man omedelbart att flyga rakt över Upplands Väsbys centrala tätort i direkt strid mot miljötillståndet. Då hävdade Swedavia att man inte kunde klara sneda eller kurvade inflygningar och då uppstår ju genast frågan varför LFV/Swedavia byggde den tredje banan i nord-sydlig riktning 10 år efter att regeringen och koncessionsnämnden klargjort förutsättningarna. Det är ju 10

11 uppenbart att LFV/Swedavia någon gång under dessa 10 år visste att man inte skulle klara av dessa förutsättningar. LFV /Swedavia valde uppenbart att trotsa såväl regeringens beslut om tillåtlighet 1991 som villkor 6 i koncessionsnämnden för miljöskydds dom Under 2003 förbjöd Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet LFV/Swedavia att göra raka inflygningar över Upplands Väsby i enlighet med gällande miljötillstånd. Därefter vidtog processen som slutade i en dom från Mark- och miljööverdomstolen om att raka inflygningar förbjöds från och med 1 januari 2018 och som refererats av den statlige samordnaren. Då hade LFV/Swedavia fått inte mindre än 37 år på sig från 1991 fram till 2017 på sig att klara av förutsättningarna för att över huvud taget kunna bygga en bana i nordsydlig riktning. Även beskrivningen av vad som gäller i den nya domen från 2015 är selektivt redovisat av den statlige samordnaren, då det framstår som att de begränsande villkoren för raka inflygningar över Upplands Väsbys centrala tätort togs bort helt och hållet. Det är en inte helt rättvis beskrivning eftersom det i Mark- och miljööverdomstolens dom från 2015 finns ett villkor 10 som innebär att när så är möjligt utan att det påverkar flygplatsens kapacitet och med hänsyn tagen till regelverk för flygtrafiktjänsten och flygsäkerhetsskäl ska inflygningsprocedurer genomföras som undviker Upplands Väsby tätort. Bilaga/bilagor: Mer flyg och bostäder rapport från den statlige samordnaren Anders Sundström av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsregionen 31 mars Kommunledningskontoret Hillevi Engström Kommundirektör Gösta Norén TF Samhällsbyggnadschef 11

REGERINGSKANSLIET Näringsdepartementet Registratorn 1. Ink 2016-04- 11 Dnr N10l ~ /0&._102/P/,fB Mer flyg och bostäder Rapport Anders Sundström Statlig samordnare av flygkapacitet och bostäder i stockholmsområdet

Läs mer

Yttrande över den statliga samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsregionens rapport Mer flyg och bostäder

Yttrande över den statliga samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsregionens rapport Mer flyg och bostäder Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-09-14 LS 2016-0673 Landstingsstyrelsen Yttrande över den statliga samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsregionens

Läs mer

Mer flyg och bostäder - den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet

Mer flyg och bostäder - den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet Stadsledningskontoret Exploateringskontoret Miljöförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr 110-851/2016 Dnr E2016-1829 Dnr 2016-8819 Dnr 2016-09040 Dnr T2016-01596

Läs mer

Remiss 2016 05 16 N2016/02702/TIF Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter Göran Roos Telefon +46 8 405 82 88 Rapporten Mer flyg och bostäder den statlige samordnaren av flygkapacitet

Läs mer

Yttrande över tillämpning av villkor i miljötillstånd för Arlanda flygplats, Sigtuna kommun (Er beteckning )

Yttrande över tillämpning av villkor i miljötillstånd för Arlanda flygplats, Sigtuna kommun (Er beteckning ) Tjänsteutlåtande Tillväxt- och utvecklingschef 2016-05-30 Gösta Norén 08-590 970 28 Dnr: Gosta.noren@upplandsvasby.se KS/2015:84 31933 Kommunstyrelsen Yttrande över tillämpning av villkor i miljötillstånd

Läs mer

Yttrande över remiss "Mer flyg och bostäder" - rapport om flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet

Yttrande över remiss Mer flyg och bostäder - rapport om flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet Datum 2016-08-24 1 (9) KS/2016:391 Yttrande över remiss "Mer flyg och bostäder" - rapport om flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet Genom remiss har Näringsdepartementet till Sigtuna kommun för

Läs mer

25 Remissvar Mer flyg och bostäder i Stockholmsregionen

25 Remissvar Mer flyg och bostäder i Stockholmsregionen PROTOKOLL Arbetsutskottet 2016-08-18 25 Remissvar Mer flyg och bostäder i Stockholmsregionen Dnr 16-069 Sammanfattning Stockholm-Skavsta Flygplats är en viktig del i Östra Mellansveriges flygplatsstruktur.

Läs mer

Mer flyg och bostäder

Mer flyg och bostäder REGERINGSKANSLIET Näringsdepartementet Registratorn 1. Ink 2016-04- 11 Dnr N10l ~ /0&._102/P/,fB Mer flyg och bostäder Rapport Anders Sundström Statlig samordnare av flygkapacitet och bostäder i stockholmsområdet

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Nätverket Renare Mark 24 mars 2015 Malin Fridlund Swedavia AB Innehåll Om Swedavia Erfarenheter Vårt arbete med PFAS Framåtblick Tillståndsansökan

Läs mer

Yttrande över remiss om förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län

Yttrande över remiss om förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län Tjänsteutlåtande Tillväxt- och utvecklingschef 2016-02-03 Gösta Norén 08-590 970 28 Dnr: Gosta.Noren@upplandsvasby.se KS/2015:402 20901 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss om förslag att ansöka om regionbildning

Läs mer

Kommunstyrelsen (2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282)

Kommunstyrelsen (2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282) Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2012-11-12 1(2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282) Ärendebeskrivning

Läs mer

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö PROTOKOLL UTDRAG Presidium - Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Tid: 2016-09-01, kl.08:30-11:15 Plats: Regionens hus sal A 9 Remiss N2016/02702/TIF: Mer flyg och bostäder den statlige samordnaren

Läs mer

Remissyttrande över rapporten Mer flyg och bostäder den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet

Remissyttrande över rapporten Mer flyg och bostäder den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet 2016-09-02 Näringsdepartementet Remissyttrande över rapporten Mer flyg och bostäder den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet Ert dnr N2016/02702/TIF Sammanfattande synpunkter

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport 1 (6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2010-06-15 Dnr 542-3334-10 Rv Stockholm-Arlanda Airport Swedavia Att: Anette Näs 190 45 Stockholm-Arlanda Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt

Läs mer

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA

SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 1(8) SÅ VILL SWEDAVIA MINSKA FLYGBULLRET ÖVER UPPLANDS VÄSBY BESKRIVNING 2012-12-19 01.00 2(8) Flygbuller är en prioriterad miljöfråga Tystare flygplan har på senare år minskat

Läs mer

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan Gemensamt yttrande från Arlandaregionen över - Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning Bakgrund Under

Läs mer

Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige. Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014

Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige. Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014 Utvecklingen av Bromma och tillgängligheten i Sverige Peder Grunditz, Flygplatschef, Bromma Stockholm Airport 27 november 2014 Kort fakta om Swedavia Omsättning: 5 233 MSEK Resultat: 501 MSEK Balansomslutning:

Läs mer

Yttrande. Yttrande över Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Yttrande. Yttrande över Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Yttrande 2016-03-29 l} 1 (5) -4 G3 VARBERGs KOMMUN Näringsdepartementet Dnr N2016/00179/TIF H!:GERIN-GSi

Läs mer

Yttrande till länsstyrelsen gällande Handlingsplan för minskade utsläpp till luft, Stockholm Arlanda Airport,

Yttrande till länsstyrelsen gällande Handlingsplan för minskade utsläpp till luft, Stockholm Arlanda Airport, Datum 2016-11-15 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Johan Stock Kommunstyrelsen Yttrande till länsstyrelsen gällande Handlingsplan för minskade utsläpp till luft, Stockholm Arlanda

Läs mer

Möte mellan Luftfartsverket och föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna

Möte mellan Luftfartsverket och föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna Föreningen Boende mot Buller i Norra Sollentuna c/o Nora Woodward Norrgårdsvägen 6 B 192 69 SOLLENTUNA Upprättad av Datum Beteckning Anders Ledin 2004-03-16 Direkttelefon Ert datum Er referens 08-797 60

Läs mer

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Kahlström Ola Datum 2016-03-02 Diarienummer KSN-2016-0190 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

Föredragande borgarråden Sten Nordin och Per Ankersjö anför följande.

Föredragande borgarråden Sten Nordin och Per Ankersjö anför följande. PM 2012: RI+VI (Dnr 303-1633/2011) Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten Sigtuna Arlanda 2:1, samt vattenverksamhet Yttrande till Nacka tingsrätt,

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport

Stockholm Arlanda Airport Stockholm Arlanda Airport Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Anette Näs, projektledare Swedavias roll och uppdrag Med affärsmässighet aktivt medverka till att utveckla transportsektorn och bidra till

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om miljö tillstånd för Stockholm Arlanda Airport Detta är en förenklad redovisning av Swedavias ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Den kompletta

Läs mer

Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad

Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad Skolbarn drabbas av dubbelt flygbuller Pressmeddelande från Föreningen Rosersberg Villastad Drygt 220 skolbarn och 100 förskolebarn riskerar att få fördubblat antal flygplan över sig. Eleverna på Råbergsskolan

Läs mer

Yttrande över SOU 2003:33 tillräcklig flygplatskapacitet i Stockholm-Mälardalsregionen

Yttrande över SOU 2003:33 tillräcklig flygplatskapacitet i Stockholm-Mälardalsregionen TJÄNSTEUTLÅTANDE Regionplane- och trafikkontoret Hans Brattström Regionplane- och trafiknämnden Yttrande över SOU 2003:33 tillräcklig flygplatskapacitet i Stockholm-Mälardalsregionen SAMMANFATTNING Betänkandet

Läs mer

Svar på remiss om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport KS-2012/270

Svar på remiss om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport KS-2012/270 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/270 2012-05-21 Kommunstyrelsen Svar på remiss om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport KS-2012/270

Läs mer

Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling. av det framtida flygplatssystemet (SOU 2007:70)

Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling. av det framtida flygplatssystemet (SOU 2007:70) TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) Landstingsdirektören Handläggare: Hans Brattström 2007-11-10 LS 0710-1097 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling av det framtida flygplatssystemet

Läs mer

Miljötillstånd inflygningar till Arlanda flygplats

Miljötillstånd inflygningar till Arlanda flygplats Miljötillstånd inflygningar till Arlanda flygplats Primärt experter åt SESAR JU (SESAR JU är EU-kommissionens organ för att leda arbetet med att effektivisera EUs framtida flygtrafikledning. Vernamack

Läs mer

Bromma flygplats Lägesredovisning

Bromma flygplats Lägesredovisning PM 2016:70 RI (Dnr 123-510/2016) Bromma flygplats Lägesredovisning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Stadsledningskontorets anmälan Bromma flygplats Lägesredovisning

Läs mer

Yttrande över förslag till handlingsprogram för regionala stadskärnor mellan Arlandakommunerna KS-2013/53

Yttrande över förslag till handlingsprogram för regionala stadskärnor mellan Arlandakommunerna KS-2013/53 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Datum KS-2013/53 2013-01-14 Kommunstyrelsen Yttrande över förslag till handlingsprogram för regionala stadskärnor mellan Arlandakommunerna KS-2013/53 Förslag

Läs mer

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-24 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 Förvaltningens

Läs mer

Flygvägssystem Arlanda

Flygvägssystem Arlanda U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Niclas Wiklander ANS Flygtrafiktjänsten Flygvägssystem Arlanda U /P608 U/Y408 U/Y408

Läs mer

Remissvar: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar SOU 2016:3. Dnr N2016/00179/TIF

Remissvar: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar SOU 2016:3. Dnr N2016/00179/TIF Yttrande 2016-03-31 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Josefin Selander Remissvar: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar SOU 2016:3. Dnr N2016/00179/TIF Inledning

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) svar på remiss

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) svar på remiss 30 mars 2016 KS-2015/1253.446 1 HANDLÄGGARE Nicklas Lord 08-535 365 62 nicklas.lord@huddinge.se Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-08-22 89 Stomnätsstrategi etapp 2 yttrande (KS 2013.080) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggare Dag Segrell Tfn 0142-851 50 Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2016-03-07 KS/2015:280 Näringsdepartementet Ert diarienummer N2016/0179/TIF Svar på delrapport

Läs mer

Folkomröstning om Brommas framtid (Bromma flygplats)

Folkomröstning om Brommas framtid (Bromma flygplats) Utlåtande 2008: RI (Dnr 016-128/2008) Folkomröstning om Brommas framtid (Bromma flygplats) Motion av Stefan Nilsson och Yvonne Ruwaida (båda mp) (2008:1) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Flygvägssystem Arlanda

Flygvägssystem Arlanda U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 U/T318 LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Niclas Wiklander ANS Flygtrafiktjänsten Flygvägssystem Arlanda U /P608 U/Y408 U/Y408

Läs mer

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-09-17 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/231 Svar på remiss om framkomlighetsprogrammet Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 1. Tekniska

Läs mer

Remiss - Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Remiss - Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Datum 2016-03-30 Diarienummer KS/2016:24 Remiss - Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Information om remissvaret Region

Läs mer

218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434)

218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434) PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Kommunstyrelsen 2012-11-05 Dnr KS/2012:434 218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434) Beslut Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens

Läs mer

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 YTTRANDE N2013/2942/TE 1 (6) Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 ulrika.u.nilsson@lansstyrelsen.se Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet

Läs mer

PM 2003 RIII (Dnr 314-1699/2003)

PM 2003 RIII (Dnr 314-1699/2003) PM 2003 RIII (Dnr 314-1699/2003) Tillräcklig flygplatskapacitet i Stockholm-Mälardalsregionen Remiss av delbetänkande SOU 2003:33 av Stockholmsberedningen Remiss från Näringsdepartementet Remisstid 26

Läs mer

Arlandaregionen. Hållbarhet. Infrastruktur. Bostäder. Näringsliv. Social, ekologisk och ekonomisk. Utvecklingskraft mitt i storstadsregionen

Arlandaregionen. Hållbarhet. Infrastruktur. Bostäder. Näringsliv. Social, ekologisk och ekonomisk. Utvecklingskraft mitt i storstadsregionen Arlandaregionen Utvecklingskraft mitt i storstadsregionen Hållbarhet Social, ekologisk och ekonomisk Infrastruktur Så får vi allt att fungera ihop Bostäder Attraktiva boendeformer Näringsliv För växande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring om ett fördjupat samarbete mellan Arlandakommunerna och Swedavia AB inom Arlandaregionen

Tjänsteskrivelse Avsiktsförklaring om ett fördjupat samarbete mellan Arlandakommunerna och Swedavia AB inom Arlandaregionen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2014-01-15 DNR KS 2014.011 MATS ERIKSSON SID 1/3 PLANERINGSCHEF 0858785152 MATS.ERIKSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2

Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 PM 2015:207 RI (Dnr 111-1591/2015) Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Anmälan av Sverigeförhandlingen Lägesredovisning 2 godkänns.

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 2015-0142 Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till Järfalla/Barkarby Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050 Stockholms läns landsting 1 (3) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTE UTLÅTANDE 2015-06-18 TRN 2015-0120 Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslag

Läs mer

Samråd med Sigtuna kommun, 11 december 2009 Nytt miljötillstånd för Arlanda

Samråd med Sigtuna kommun, 11 december 2009 Nytt miljötillstånd för Arlanda Samråd med Sigtuna kommun, 11 december 2009 Nytt miljötillstånd för Arlanda Bakgrund Ansökan lämnas in senast 31 december 2010 Två tidigare samrådsmöten med Sigtuna kommun Samrådsunderlag - synpunkter

Läs mer

Remissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3

Remissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3 BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben 2016-03-17 Dnr: TSN 2016-22 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Remissvar Översiktsplan för landsbygden Norrköpings översiktsplan del 3 Region Östergötland har beretts

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET Regionplanenämnden förslag till Regional

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

Remiss angående förslag till ny översiktsplan för Upplands Väsby kommun

Remiss angående förslag till ny översiktsplan för Upplands Väsby kommun 2017-02-07 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE Stadsbyggnadskontoret Frida Svensson Kommunstyrelsen Remiss angående förslag till ny översiktsplan för Upplands Väsby kommun Dnr: KS/2016:676 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60)

Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60) Landstingsstyrelsen 1 (4) Näringsdepartementet Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60) Sammanfattning Stockholms läns landsting är i

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Stockholm Arlanda Airport Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Innehåll Allmänt om Swedavia, flyget och Arlandas utveckling Vad händer på flygplatsen just nu Arlandas miljöprövning Arlandas miljöarbete

Läs mer

Svar på remiss om Regional Utvecklingsplan för Stockholm -RUFS underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet

Svar på remiss om Regional Utvecklingsplan för Stockholm -RUFS underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet Kommunstyrelseförvaltningen Planering och samhällsutveckling Sid 1 (5) Ärendenummer: 171/2013-211 Handläggare: Anna Eklund 2013-11-19 Kommunstyrelsen Svar på remiss om Regional Utvecklingsplan för Stockholm

Läs mer

Kommittédirektiv. Kommunal planering för bostäder. Dir. 2017:12. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017

Kommittédirektiv. Kommunal planering för bostäder. Dir. 2017:12. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017 Kommittédirektiv Kommunal planering för bostäder Dir. 2017:12 Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Yttrande över remiss av rapporten Mer flyg och bostäder

Yttrande över remiss av rapporten Mer flyg och bostäder 1(9) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Er referens N2016/02702/TIF Diarienummer Utr. 2016/46 Datum 2016-09-05 Yttrande över remiss av rapporten Mer flyg och bostäder Trafikanalys har anmodats att lämna

Läs mer

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-09 LS 2015-0142 FUT 1501-0024 Handläggare: Anna Nylén Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till

Läs mer

Utveckling av förutsättningarna för tennisverksamhet i kommunen

Utveckling av förutsättningarna för tennisverksamhet i kommunen Tjänsteutlåtande Utvecklingsstrateg 2014-05-26 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr: Per-Ola.Lindahl@upplandsvasby.se KS/2014:75 20561 Kommunstyrelsen Utveckling av förutsättningarna för tennisverksamhet

Läs mer

Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36)

Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36) Utlåtande 2004: RIII (Dnr 314-1934/2002) Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion 2002:36 av Per Ohlin (v) anses

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Välkommen på samråd!

Välkommen på samråd! Välkommen på samråd! Agenda Inledning Lagstiftning Prognos och flygplatsens anläggningar Sökt omfattning Flygvägar Miljöpåverkan Förslag miljökonsekvensbeskrivning Kaffepaus inkl. utställning och bullerdemo

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

Effektivare planering av vägar och järnvägar (SOU 2010:57) Remiss från Näringsdepartementet

Effektivare planering av vägar och järnvägar (SOU 2010:57) Remiss från Näringsdepartementet PM 2010:150 RII (Dnr 001-2102/2010) Effektivare planering av vägar och järnvägar (SOU 2010:57) Remiss från Näringsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt

Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) Fler vägar till jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

.N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

.N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL .N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL... Kommunstyrelsens planeringsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-10 12 PU 103115 Mölndals stads yttrande angående kungörelse om tillstånd att anlägga Västlänkens och Olskrokens

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen 1(8) Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen 112 51 Stockholm

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE SVENSK TURISM AB REMISSYTTRANDE Box 3546 2013-09-26 103 69 Stockholm Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE Svensk

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT

SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2009-04-20 Tid: 17.00-ca 19.00 Plats: Sky City, Arlanda Conference & Business Center SAMRÅD MED KNIVSTA KOMMUN ANGÅENDE ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID STOCKHOLM-ARLANDA

Läs mer

DELREGIONAL UTVECKLINGSPLAN för Arlandaregionen 2016-01-11

DELREGIONAL UTVECKLINGSPLAN för Arlandaregionen 2016-01-11 DELREGIONAL UTVECKLINGSPLAN för Arlandaregionen 2016-01-11 1 Inledning Sedan mer än tio år tillbaka arbetar kommunerna runt Stockholm Arlanda Airport med att utveckla och förstärka fördelarna av att ha

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Enheten för samhällsplanering Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Länsplan

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Beslut om förlängning av allmän trafikplikt för sjötrafik Storholmen Tranholmen Ropsten

Beslut om förlängning av allmän trafikplikt för sjötrafik Storholmen Tranholmen Ropsten 1(4) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-04-16, punkt 14 Beslut om förlängning av allmän trafikplikt för sjötrafik Storholmen Tranholmen Ropsten

Läs mer

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Kommittédirektiv Flygplatsöversyn Dir. 2006:60 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas för att göra en översyn av det samlade svenska

Läs mer

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken?

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? 18/2 2011 Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör Swedavia Arlanda Swedavia AB Bildades 1 april 2010

Läs mer

Svar på Regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen (RUFS 2010) - utställningsförslag

Svar på Regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen (RUFS 2010) - utställningsförslag KOMMUNKONTORET 2009-09-22 EWA JUNGSTEDT/HENRIK LUDVIGSSON DNR 259/2009-210 KOMMUNSTYRELSEN Svar på Regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen (RUFS 2010) - utställningsförslag Beslutsunderlag

Läs mer

Mål M 343-03 Länsstyrelsen i Stockholms län./. Luftfartsverket.

Mål M 343-03 Länsstyrelsen i Stockholms län./. Luftfartsverket. Föreningen boende mot buller i Norra Sollentuna c/o ordförande Nora Woodward Norrgårdsvägen 6B 192 69 Sollentuna Sollentuna 19 december 2003 Miljödomstolen Stockholms Tingsrätt Avd 9 Box 8307 104 20 STOCKHOLM

Läs mer

Mål M , Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Göteborg Landvetter Airport, Härryda kommun; bemötandeskrift

Mål M , Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Göteborg Landvetter Airport, Härryda kommun; bemötandeskrift Vänersborgs tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1070 462 28 VÄNERSBORG Göteborg den 14 november 2014 Mål M 1030-13, Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Göteborg Landvetter

Läs mer

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SKL tycker om Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga medel. Det är ny infrastruktur av stort

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 2013-07-02 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/371-311 Kommunstyrelsen Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 Yttrande Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslaget

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser Föredragande landstingsråd: Christer Wennerholm ÄRENDET Motionärerna föreslår

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Sedan Swedavia bildades 2010 har antalet passagerare ökat med 6,5 miljoner eller 21 procent. Tillväxten vid

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Flyget och miljön

Flyget och miljön Flyget och miljön 1990-2006 Analys av 11 frågor som funnits med under samtliga mätningar under perioden Underlag Sifos mätningar på uppdrag av LFV åren 1990, 1991, 1996, 1998, 2000, 2003 och 2006 27 juni

Läs mer