Vägledning för ansvarstagande i företagen. Internationella organisationers riktlinjer och deklarationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning för ansvarstagande i företagen. Internationella organisationers riktlinjer och deklarationer"

Transkript

1 Vägledning för ansvarstagande i företagen Internationella organisationers riktlinjer och deklarationer

2

3 Innehållsförteckning Definition av samhälls- och företagsansvar... 6 Hur kan ditt företag utnyttja deklarationerna och riktlinjerna om ansvarstagande? Förenta nationerna (FN) Global Compact... 9 Principerna för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investment, UNPRI) Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) Riktlinjer för multinationella företag Principerna för bolagsstyrning (Principles of Corporate Governance) Internationella arbetsorganisationen (ILO) Deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet Trepartsdeklarationen om principer för multilaterala företag och socialpolitik Global Reporting Initiative (GRI) Riktlinjer för redovisning av samhällsansvar GRI G Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) ISO Vägledning för socialt ansvarstagande Europeiska unionen (EU) Grönbok om främjande av en europeisk ram för företagens sociala ansvar

4 Varför lönar det sig för företaget att agera ansvarsfullt? Vad annat ger det företaget än ett gott samvete? T.ex. företagets image förbättras, när intressenternas behov och miljöns tillstånd har beaktats. En effektiv användning av energi, material och vatten är förutom ur miljösynvinkel även ur företagets synvinkel förnuftigt, eftersom de besparingar och avfallsminskningar det leder till förbättrar lönsamheten och minskar kostnaderna. Omsorg om arbetstagarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande gör att de är nöjda och motiverade att utföra sitt arbete väl. Även investerare och finansiärer stöder helst ansvarsfullt agerande företag. Ansvarsfulla arbets- och produktionssätt kan dessutom förbättra kundtillfredsställelsen och i bästa fall öka företagets omsättning. Ansvarstagande kan alltså påverka företagets konkurrenskraft positivt på många olika sätt. Kort sagt: ansvarstagande förbättrar hela samhällets ekonomiska, sociala och ekologiska välbefinnande. Ansvarstagande förbättrar hela samhället ekonomiska, sociala och ekologiska välbefinnande. 4

5 Denna broschyr informerar företag och andra aktörer med samhälls- och företagsansvar om de viktigaste internationella organisationernas rekommendationer, deklarationer och riktlinjer för ansvarstagande. Deras syfte är att öka förståelsen av samhälls- och företagsansvaret och att hjälpa organisationerna att bära sitt ekonomiska, sociala och ekologiska ansvar på eget initiativ. Att känna till, förstå och följa de rekommendationer som ingår i riktlinjerna främjar dessutom företagens möjligheter att delta i internationellt samarbete. Finland är medlem av ILO, FN, OECD och EU. Finlands offentliga förvaltning stöder en effektiv tillämpning av dessa organisationers riktlinjer i de finländska företagen. Alla internationella riktlinjer som beskrivs i denna broschyr är rekommendationer, dvs. frivilliga för företagen. En del av de presenterade riktlinjerna ingår i Finlands lagar, som t.ex. begränsningarna i användningen av unga arbetstagare och förbud mot diskriminering av arbetstagare. I denna broschyr ingår inte internationella riktlinjer som hänför sig enbart till miljöansvaret (såsom ISO 14001) och inte indikatorer och standarder för ansvarstagande som närmast fungerar enligt kommersiella principer. 5

6 Definition av samhälls- och företagsansvar Med samhälls- och företagsansvar avses företagens, den offentliga förvaltningens och andra arbetsorganisationers ansvar för verksamhetens konsekvenser för det omgivande samhället, miljön och intressenterna. Företagsverksamheten kan ha avsevärda ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser för det omgivande samhället. Företaget påverkar sina intressenter ekonomiskt bl.a. genom ekonomiska prestationer, som t.ex. att betala lön till sina anställda samt skatter till staten och kommunerna. Sociala konsekvenser av ett ansvarsfullt företag är i sin tur t.ex. personalens välbefinnande, en hög kundtillfredsställelse samt säkra produkter och tjänster. I företagets miljöansvar ingår bl.a. en sparsam användning av material, energi och vatten samt bekämpning av klimatförändringen. Alla organisationer bör frivilligt försöka minimera de negativa konsekvenserna av sin verksamhet och maximera de positiva. Ansvarstagande baserar sig på att lagarna följs och deras minimikravnivå överskrids. Ansvarstagandet ska vara långsiktigt, inte enbart bestå av enstaka goda gärningar. Ansvarsfulla arbetssätt är hållbara och främjar hela samhällets välbefinnande på såväl kort som lång sikt. Därför är det viktigt att företagen och olika branscher förutser sin framtida konkurrenskraft och sysselsättningsförmåga. Om ansvarstagandet används många begrepp, såsom företagsansvar, ansvarsfull företagsverksamhet, företagsmedborgarskap och samhällsansvar. De betyder huvudsakligen samma sak, men ansvarstagandets omfattning varierar. T.ex. företagsmedborgarskap syftar endast på företagens ansvarstagande. I denna broschyr används också termen samhälls- och företagsansvar, eftersom det är viktigt att alla samhällsaktörer, såväl företag, andra arbetsorganisationer som den offentliga förvaltningen ser till att de tillämpar ansvarsfulla arbetssätt som ger medborgarna, företagen och hela samhället ett mervärde. 6

7 Ansvarstagandet ska vara långsiktgt, inte enbart bestå av enstaka goda gärningar. 7

8 Hur kan ditt företag utnyttja deklarationerna och riktlinjerna för ansvarstagande? Mellan de internationella organisationernas riktlinjer finns många likheter. T.ex. FN:s Global Compacts och OECD:s riktlinjer som gäller arbetslivet och är avsedda för multinationella företag baserar sig på ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Det lönar sig för företaget att välja de riktlinjer som passar det bäst, en eller flera. Vissa riktlinjer, såsom FN:s Global Compact och principerna för ansvarsfulla investeringar (UNPRI), innehåller ett program för ansvarsfull verksamhet, som företagen kan ansluta sig till. De innehåller också nätverksevenemang, nyhetsbrev och utbyte av bästa praxis. I OECD:s riktlinjer ingår inte motsvarande samarbetsmöjligheter, men företagen kan använda dem för att utvärdera och förbättra sin verksamhet. Det är bra om företagen underrättar sina intressenter om utnyttjandet av riktlinjerna, t.ex. i sina årsredovisningar och samhällsansvarsrapporter. Alla typer av företag kan ha nytta av att följa och tillämpa rekommendationerna. Internationella företag kan utnyttja riktlinjerna speciellt i sådana länder där lagstiftningen inte är lika heltäckande som i Finland. Riktlinjerna hjälper företagen att fastställa vad som kan krävas av utländska samarbetspartner utifrån de internationella rekommendationerna. För de finländska hemmamarknadsföretagen lönar det sig att utnyttja de principer i riktlinjerna som inte ingår i Finlands lagstiftning. 8

9 1 Förenta nationerna (FN) Global Compact Bakgrund och syften Global Compact, som startades av FN år 2000, är världens största frivilliga projekt för att främja företagens ansvarstagande. Det syftar till att skapa ett ansvarsfrämjande nätverk mellan företag, organisationer och statsförvaltningar. Dessutom syftar det till att deltagarna ska lära av varandras goda erfarenheter. 9

10 Det centrala innehållet Principer som det har föreslagits att företagen ska följa: Mänskliga rättigheter Princip 1: Att stödja internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som företagen kan påverka Princip 2: Att försäkra sig om att företagen själva inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter Arbetsrätt (följer ILO:s deklaration om grundläggande principer i arbetslivet) Princip 3: Att upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektivavtalsförhandlingar Princip 4: Att avskaffa alla former av tvångsarbete Princip 5: Att avskaffa barnarbete Princip 6: Att avskaffa diskriminering vid anställning och yrkesutövning Miljö Princip 7: Att stödja åtgärder som förebygger miljöproblem Princip 8: Att ta initiativ för att öka miljömedvetenheten Princip 9: Att stödja utveckling av miljövänlig teknik Antikorruption Princip 10: Att motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning 10

11 Hur kan företaget delta? När företaget ansluter sig till Global Compact förbinder det sig att införa alla ovannämnda principer i sin affärsstrategi och integrera dem i sina beslutsprocesser. Företaget förväntas också årligen rapportera hur principerna har följts och sprida information om ansvarstagandet till sina intressenter. Ett företag som har anslutit sig till Global Compact kan samarbeta med andra ansvarsfulla företag genom att delta i nationella och lokala företagsnätverk, internationella evenemang och toppmöten för chefer. För att kunna ansluta sig till projektet Global Compact måste företaget sända ett brev undertecknat av sin vd till FN:s generalsekreterare fylla i en anslutningsblankett som finns på internet betala en frivillig understödsavgift i proportion till sin omsättning ( USD). Ytterligare information Principerna för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investment, UNPRI) Bakgrund och syften FN uppmuntrar företag att förutom att agera ansvarsfullt, också investera ansvarsfullt. Principerna för ansvarsfulla investeringar, som utarbetades 2006, har utarbetats för institutionella investerare, men de kan utnyttjas av alla företag och andra organisationer som bedriver investeringsverksamhet. 11

12 Enligt principerna ska investerarna själva agera ansvarsfullt och även beakta sina investeringsobjekts ekologiska och sociala ansvar samt styrningen (environmental, social and corporate governance issues ESG). Investeringar i ansvarsfullt agerande företag uppskattas löna sig på lång sikt och även främja investeringsobjektens ansvarstagande. Det centrala innehållet Det ansvarsfullt investerande företaget gör ESG-perspektivet till en del av sina investeringsanalyser och sitt beslutsfattande är en aktiv ägare och inkluderar ESG-perspektivet i sin ägarpraxis främjar investeringsobjektens rapportering ur ESG-perspektiv främjar godkännande och införande av principerna för ansvarsfulla investeringar inom finanssektorn arbetar tillsammans med andra företag som har förbundit sig att följa principerna för att främja tillämpningen av dem rapporterar regelbundet om hur företaget har framskridit i införandet av principerna för ansvarsfulla investeringar. Hur kan företaget delta? För att ansluta sig till FN:s principer för ansvarsfulla investeringar ska företaget sända ett brev undertecknat av sin vd till UNPRI:s kontor. Dessutom rekommenderas företaget att betala en frivillig understödsavgift. Det har dock föreslagits att understödsavgiften ska bli obligatorisk från och med Efter att företaget har anslutit sig till programmet Principerna för ansvarsfulla investeringar kan det utnyttja bl.a. UNPRI:s samarbetsnätverk och rapporteringsverktyg samt annat som hör till företagens bästa praxis. Dessutom kan företaget delta i ett årligt internationellt evenemang. Ytterligare information 12

13 2 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) Riktlinjer för multinationella företag Bakgrund och syften De riktlinjer för multinationella företag som OECD reviderade 2000 avser att stärka företagens samhälleligt och etiskt ansvarsfulla arbetssätt inom delområdena ekonomiskt, socialt och ekologiskt ansvar. Riktlinjerna försöker säkerställa balansen mellan företagens verksamhet och den politik som staterna bedriver samt i synnerhet främja gynnsamma förhållanden för internationella investeringar. Förutom OECD:s medlemsstater stöder också många näringslivsorganisationer samt arbetstagar- och frivilligorganisationer tillämpningen av riktlinjerna. 13

14 Det centrala innehållet Enligt riktlinjerna ska företagen främst främja en ekonomisk, social och miljöpolitisk utveckling ge tillförlitlig, tillräcklig och regelbunden information om sin verksamhet, struktur, ekonomiska situation och resultatutveckling följa ILO:s grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet skydda miljön och sörja för den allmänna hälsan och säkerheten bekämpa bestickning respektera konsumentskyddet sprida teknologisk och vetenskaplig kunskap, t.ex. främja lokala innovationsfärdigheter främja rättvis konkurrens, bl.a. genom att avhålla sig från avtal om konkurrensbegränsning betala skatter enligt bestämmelserna i värdlandet. Hur kan företaget delta? Som medlem av OECD har Finland förbundit sig att främja att riktlinjerna följs globalt. Företagen kan för sin del utnyttja dem i utvecklingen av sin verksamhet, men de kan inte underteckna riktlinjerna. Det är bra om företaget t.ex. i sin rapport om samhällsansvaret och i årsredovisningen nämner att riktlinjerna följs. Delegationen för samhälls- och företagsansvar som finns i samband med arbets- och näringsministeriet följer upp hur riktlinjerna tillämpas och bidrar till att göra dem kända. Ytterligare information 14

15 Principerna för bolagsstyrning (Principles of Corporate Governance) Bakgrund och syften Med god bolagsstyrning förstås företagets sätt att ordna sin verksamhet så att det fungerar organiserat, effektivt, i samklang med sin miljö och sina intressenter samt undviker oegentligheter. Bolagsstyrningen är således ett delområde inom ansvarstagandet. Bolagsstyrningens betydelse är annorlunda för t.ex. ett internationellt börsnoterade storföretag än för ett litet familjebolag som är verksamt på en begränsad marknad. Det centrala innehållet OECD:s principer för bolagsstyrning, som publicerades 1999 och reviderades 2004, beskriver företagsledningens styrelsens, aktieägarnas och andra intressenters rättigheter och ansvar. Principerna är uppdelade på följande sex delområden: säkerställande av grunden för en effektiv bolagsstyrning respekt för aktieägarnas rättigheter likabehandling av aktieägare intressenternas roll och beaktande av dem tillräcklig information och öppenhet bolagsstyrelsens skyldigheter. Dessutom har OECD utarbetat riktlinjer för styrningen av statsägda bolag (Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Companies), som baserar sig på principerna för bolagsstyrning och kompletterar dem. 15

16 Hur kan företaget delta? OECD:s principer för bolagsstyrning utgör en internationellt, i vida kretsar godkänd standard, som Finlands och många andra länders nationella styrningsrekommendationer baserar sig på. I Finland är den viktigaste standarden Finsk kod för bolagsstyrning, som Värdepappersmarknadsföreningen publicerade Den innehåller 55 rekommendationer. Koden ingår i Helsingfors fondbörs regler och börsnoterade bolag förpliktas att följa den eller rapportera och motivera avvikelserna (principen följ eller förklara). Även många ickenoterade bolag följer koden för noterade bolag i tillämpliga delar. Centralhandelskammaren publicerade dessutom 2006 en agenda för utvecklingen av de icke börsnoterade bolagens förvaltning. I synnerhet för internationella företag lönar det sig att som rättesnöre följa de internationella rekommendationerna för bolagsstyrning, även om de inte kan undertecknas, framför allt när företagen är verksamma i mindre utvecklade länder. Ytterligare information Principles of Corporate Governance Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Companies Finsk kod för bolagsstyrning Utvecklingen av de icke börsnoterade bolagens förvaltning 16 Riktlinjerna avser att stärka företagens samhälleligt och etiskt ansvarsfulla arbetssätt.

17 3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) Deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet Bakgrund och syften Deklarationen, som godkändes 1998, innehåller de grundläggande principer i arbetslivet som alla arbetsgivare bör känna till. Genom sin deklaration syftar ILO till att upprätthålla en god samhällsutveckling och en samtidig ekonomisk tillväxt bl.a. genom att verka för att de grundläggande principerna och rättigheterna i arbetslivet garanteras. Var och en ska ges en jämlik möjlighet att få sin andel av det gemensamt skapade välståndet och att utvecklas enligt sin egen förmåga. Det centrala innehållet Grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet är föreningsfrihet och erkännande av den kollektiva förhandlingsrätten avskaffande av alla former av tvångsarbete avskaffande av barnarbete avskaffande av diskriminering på arbetsmarknaden och vid yrkesutövning. Hur kan företaget delta? Deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet är en internationellt godkänd beskrivning av god praxis, som har riktats till ILO och dess medlemsländer. Finlands lagstiftning täcker de principer och rättigheter som ingår i deklarationen. Det är viktigt att speciellt de företag som är verksamma utomlands känner till deklarationens innehåll. Företagets verksamhet är 17

18 ansvarsfull, när det följer deklarationens principer i alla länder där det är verksamt oberoende av på vilken nivå lagstiftningen är och i vilken utsträckning principerna följs i respektive land. Deklarationen ingår t.ex. i OECD:s riktlinjer för multinationella företag och även FN:s Global Compact baserar sig på den. Ytterligare information Trepartsdeklarationen om multinationella företag och socialpolitiken Bakgrund och syften Ett gott bemötande av arbetstagarna är en viktig del av det sociala ansvaret i företag av alla storlekar. Den trepartsdeklaration som ILO utarbetade 1977 och som reviderades 2000 innehåller en uppförandekod som kan hjälpa företagen att främja personaladministrationens ansvarstagande. Uppförandekoden underlättar företagens verksamhet i länder som är olika till sin kultur och lagstiftning. Även finländska hemmamarknadsföretag har skäl att följa uppförandekoden i deklarationen. 18

19 Det centrala innehållet Deklarationen betonar vikten av att följa ILO:s grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet främja sysselsättningen, likabehandlingen, garantera anställningstryggheten erbjuda arbetstagarna lämplig utbildning i de länder där företaget är verksamt säkerställa goda arbets- och levnadsförhållandena, bl.a. sörja för arbetssäkerheten upprätthålla goda arbetslivsrelationer, bl.a. beakta den fackliga organiseringsfriheten och -rättigheten vid utarbetande av kollektivavtal, avgöra arbetstvister. Hur kan företaget delta? Som medlem av ILO har Finland förbundit sig att följa uppförandekoden i trepartsdeklarationen. Deklarationen är en internationellt godkänd beskrivning av god praxis. Det är viktigt att speciellt de företag som är verksamma utomlands känner till deklarationens innehåll. Företaget kan utnyttja uppförandekoden i utvecklingen av sin verksamhet men kan inte underteckna deklarationen. Företaget kan t.ex. i sin rapport om samhällsansvaret och i årsredovisningen nämna att deklarationen följs. Ytterligare information monikansallisia_yrityksia.pdf 19

20 4 Global Reporting Initiative (GRI) Riktlinjer för redovisning av samhällsansvar GRI G3 Bakgrund och syften Många företag som är måna om sitt samhällsansvar rapporterar årligen om sin utveckling, för att intressenterna ska få information om deras ansvarstagande. Redovisningsriktlinjerna GRI G3, som blev klara 2006, är en internationellt godkänd standard för redovisning av organisationernas ekonomiska, sociala och ekologiska ansvar. Standarden utvecklas ständigt. GRI har utarbetat riktlinjerna i samarbete med företag, investerare, fack- och frivilligorganisationer, revisorer, läroanstalter och andra samhällsaktörer. Det centrala innehållet G3-riktlinjerna vägleder organisationerna i att fastställa samhällsansvarsredovisningens innehåll, kvalitet och avgränsning. 20 Dessutom fastställs i riktlinjerna de delområden och indikatorer som ska användas i redovisningen enligt följande: beskrivning av organisationen strategi och analys, organisationsprofil, information om redovisningen, styrning, åtaganden och samarbete, hållbarhetsstyrning och resultatindiktarorer ekonomi ekonomisk verksamhet, marknadsposition, indirekta ekonomiska konsekvenser miljö bl.a. material, energi, vatten, biodiversitet social verksamhet personalpraxis och arbetsmiljö bl.a. sysselsättning, utbildning mänskliga rättigheter: bl.a. antidiskriminering, barnarbete samhälle. bl.a. bestickning, konkurrensbegränsningar produktansvar: bl.a. kundernas hälsa och säkerhet, marknadskommunikation.

21 Hur kan företaget delta? Redovisningsriktlinjerna kan utnyttjas av alla företag oberoende av storlek, bransch eller geografiskt läge. Små och medelstora företag och andra organisationer som börjar rapportera kan utarbeta en begränsad redovisning som ingår i G3. Redovisaren ombeds meddela tillämpningsnivån på sin redovisning och användningen av riktlinjerna samt sända redovisningen till GRI. Ytterligare information 5 Internationella standardise ringsorganisationen (ISO) Internationell standard om socialt ansvarstagande: ISO Vägledning för socialt ansvarstagande Bakgrund och syften ISO (International Organization for Standardization) utarbetar standarden ISO om socialt ansvarstagande. Standarden torde bli klar i slutet av I utarbetandet av standarden har deltagit många experter från olika länder och internationella organisationer. Finlands deltagande i utarbetandet av standarden har samordnats av Finlands Standardiseringsförbund SFS. Standarden som är avsedd för organisationer av alla storlekar och typer och främjar förståelsen av det sociala ansvarstagande och kompletterar andra riktlinjer för en ansvarsfull verksamhet. 21

22 Det centrala innehållet ISO innehåller riktlinjer för definition av socialt ansvarstagande principerna för socialt ansvarstagande, vilka är ansvarsskyldighet, transparens och etiskt uppträdande, respekt för intressenterna, rättsordningen, internationella uppförandenormer och mänskliga rättigheter kärnområdena inom socialt ansvarstagande, vilka är organisationsstyrning, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, rättvis verksamhetsutövning, konsumentfrågor och lokal samhällsutveckling integration av socialt ansvarstagande i hela organisationens verksamhet intressentsamarbete och -engagemang kommunikation om socialt ansvarstagande. Hur kan företaget delta? Företag och andra organisationer kan utnyttja standarden när de utvecklar och genomför sin ansvarsfulla verksamhet. Standarden kan också öka förtroendet mellan organisationen och dess intressenter. Standarden är dock ingen ledningssystemstandard och lämpar sig inte för certifiering. Ytterligare information 22

23 6 Europeiska unionen (EU) Grönbok om främjande av en europeisk ram för företagens sociala ansvar Bakgrund och syften Den grönbok som EU-kommissionen utarbetade 2001 öppnar diskussionen om främjade av de europeiska företagens sociala ansvar. Företagen bör närma sig det sociala ansvaret på ett övergripande sätt: ansvarsfullhet bör sträcka sig från företagens ledarskapspraxis till organisationens hela verksamhet, investeringar, rapportering och revision. Grönboken öppnar diskussionen om främjade av de europeiska företagens sociala ansvar. 23

24 Det centrala innehållet Grönboken särskiljer den interna och externa dimensionen i samhälls- och företagsansvaret på följande sätt: Den interna dimensionen Den externa dimensionen god behandling av personalen, bl.a. att kombinera arbete och fritid investeringar i arbetshälsan och -säkerheten, såsom frivilliga program för förbättring av hälsan hantering av förändringar, bl.a. arbetstagarnas och andra parters deltagande i förändringsprocesserna hantering av miljöpåverkan och naturresurser, bl.a. energisparande hänsyn till lokalsamhället, såsom lokalbefolkningens sysselsättning och utbildning nära samarbete med affärspartner, leverantörer och konsumenter respekt för de mänskliga rättigheterna, bl.a. avskaffande av barnarbete och korruptionsbekämpning bemötande av globala ekologiska problem, såsom förbättring av miljöskyddet i hela leveranskedjan Hur kan företaget delta? I och med EU-kommissionens meddelande om företagens sociala ansvar 2006 bildades en europeisk allians för företagens sociala ansvar (European Alliance for CSR). Företag som är etablerade i EU-området kan ansluta sig till alliansen. Alliansens ambition är att göra Europa till en förebild när det gäller samhälls- och företagsansvar för att stödja en hållbar företagsverksamhet. Företagen kan få ytterligare information om alliansen och företagsansvaret av Finlands Näringsliv EK. Ytterligare information 24

25 Ansvarstagandet bör sträcka sig från företagens ledningspraxis till organisationens hela verksamhet, investeringar, rapportering och revision. 25

26 Ytterligare information Inom statsförvaltningen samordnas samhälls- och företagsansvaret av arbets- och näringsministeriet (ANM). På ANM:s webbplats (www.tem. fi/företag > Samhälls- och företagsansvar) finns information om samhälls- och företagsansvaret, också om rapporteringen om ansvarstagandet. ANM är bl.a. med om att arrangera den årliga nationella tävlingen om samhällsansvarsrapportering. Även på andra ministerier behandlas frågor som hänför sig till samhälls- och företagsansvaret. Miljöministeriet erbjuder företagen mycket information som hänför sig till miljöansvaret, t.ex. hållbar utveckling och rapportering om miljöansvaret. Utrikesministeriet främjar genom sin handels- och utvecklingspolitik respekten för ILO:s grundläggande rättigheter i arbetslivet och en ansvarsfull företagsverksamhet. Socialoch hälsovårdsministeriet sköter frågor som gäller arbetshälsa och arbetssäkerhet. Till statsrådets kanslis behörighet hör bl.a. styrningen av statsbolag, inklusive ansvarsfulla arbetssätt. På ANM:s webbsidor om samhälls- och företagsansvaret finns länkar till de andra ministeriernas sidor om samhälls- och företagsansvar. Utöver ministerierna stöder många organisationer utvecklingen av företagens samhällsansvar. Bl.a. Finnish Business & Society (FiBS) ry (www. fibsry.fi) som delfinaniseras av ANM främjar en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar företagsverksamhet i Finland. FiBS arrangerar många slags evenemang och på föreningens webbplats finns mycket information om verktygen för företagsansvaret. I anslutning till ANM finns också delegationen för samhälls- och företagsansvar, vars medlemmar representerar myndigheterna, näringslivet samt arbetsmarknads- och frivilligorganisationer. Delegationen har till uppgift att stärka företagens och andra sammanslutningars ekonomiskt, socialt och ekologiskt ansvarsfulla arbets- och produktionssätt. Delegationen följer också tillämpningen av internationella organisationers riktlinjer, som t.ex. OECD:s riktlinjer för multinationella företag, i finländska, framför allt internationella företag. Dessutom informerar den om organisationernas riktlinjer och rekommendationer för ansvarstagande. 26

27

28 Arbets- och näringsministeriet PB 32, Statsrådet Tfn Fax Layout och ombrytning: Proinno Design Oy Tryck: Litoset Oy, november 2010

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna Inledning Detta policydokument utgör regelverk för Kvinna till Kvinnas kapitalförvaltning. Syfte, mål och avgränsning Syfte Syftet med placeringspolicyn

Läs mer

Vad säger den svenska lagstiftningen om mänskliga rättigheter

Vad säger den svenska lagstiftningen om mänskliga rättigheter Faktaunderlag: Regler om mänskliga rättigheter Vad säger den svenska lagstiftningen om mänskliga rättigheter I Sverige är det grundlagarna som reglerar det demokratiska systemet och skyddar grundläggande

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATION ILO

INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATION ILO INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATION ILO Alla människor, oavsett ras, religion eller kön, äger rätt i frihet, ekonomisk trygghet och under lika förutsättningar arbeta i det materiella välståndets och den

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Vad är Global Compact?

Vad är Global Compact? Vad är Global Compact? Vid det ekonomiska världsforumet (World Economic Forum) i Davos i januari 1999 uppmanade FN:s generalsekreterare Kofi Annan företagen att ansluta sig till en global pakt med gemensamma

Läs mer

September 2015. SMHIs UPPFÖRANDEKOD

September 2015. SMHIs UPPFÖRANDEKOD September 2015 SMHIs UPPFÖRANDEKOD SMHI är Sveriges expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Med ett globalt perspektiv bidrar vi till ett säkert och hållbart samhälle,

Läs mer

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar 1 ISO 26000 En standard om ta samhällsansvar Anna Linusson, Stockholms läns landsting, Ordförande Svenska ISO 26 000 kommittén Ordförande Internationella myndighetsgruppen 2 ISO 26000 i korthet Titel:

Läs mer

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preem Sustainability System for Biofuels 2011-09-07 Nadja Paz, Miljökoordinator Varuförsörjningen Preems kontrollsystem och dess grunder Kontrollsystemets grunder

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

ERICSSONS Uppförandekod

ERICSSONS Uppförandekod ERICSSONS Uppförandekod Syfte Denna uppförandekod har utvecklats för att skydda de mänskliga rättigheterna, främja rättvisa anställningsförhållanden, säkra arbetsförhållanden, ansvarsfull hantering av

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

ISO Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR)

ISO Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR) ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande (Social Responsibility - SR) SR Day, Stockholm, 20 januari 2011 Kristina Sandberg, SIS, Swedish Standards Institute - Verksamhetsområdeschef, Ledningssystem,

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting 1 En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000 Anna Linusson Stockholms läns landsting 2 Bakgrunden SLL:s engagemang Den svenska kommittén SIS/TK 478 Den internationella processen

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det?

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det? Hållbart ledarskap Vad innebär det och hur uppnås det? CSR Västsverige Projekt hållbart ledarskap Om att leda för hållbarhet Vad är hållbart ledarskap för er? CSR Västsverige PUBLIC & PRIVATE RESPONSIBILITY

Läs mer

- rätt, säkert & hållbart!

- rätt, säkert & hållbart! Uppförandekod Sunda affärer Global Compact Sundfrakt Principer Sundfraktgruppen har en tydlig inställning och hållning till affärsintegritet och följer riktlinjerna i FN:s Global Compact. Global Compact

Läs mer

Företagens samhällsansvar. Daniel Nordström

Företagens samhällsansvar. Daniel Nordström Företagens samhällsansvar Daniel Nordström Presentationens innehåll Företags samhällsansvar Begreppsmodell Globaliseringen skapar nya förutsättningar Företagens affärsverksamhet ger samhällsnytta Goda

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Period som omfattas av Communication on Progress (COP)

Period som omfattas av Communication on Progress (COP) Allmänt: Period som omfattas av Communication on Progress (COP) Från: 2016-11-11 Till: 2017-11-11 Uttalande av fortsatt stöd från verkställande direktören (VD): 2016-10-21 Till våra intressenter: Jag har

Läs mer

Pensionskassan Prometheus Etiska regler

Pensionskassan Prometheus Etiska regler Pensionskassan Prometheus Etiska regler 1 Inledning... 2 1.1 Kapitalförvaltning... 2 1.2 Översyn av etiska regler... 2 2 Etiska placeringsregler... 3 2.1 Grundläggande utgångspunkter... 3 2.2 Prometheus

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE INNEHÅLL Vd och koncernchef Bertil Persson... 4 Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech... 5 Ansvarsfullt företagande... 6 Människor och samhälle... 8 Miljö...12 Etik...16 Hållbar

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 VÅRT FORTSATTA STÖD Jag kan med stolthet meddela att Water Company ger sitt fortsatta stöd för United Nations Global Compacts tio principer gällande Mänskliga

Läs mer

Sinfras uppförandekod för leverantörer

Sinfras uppförandekod för leverantörer Sid: 1 08-52509940 s uppförandekod för leverantörer är en inköpscentral och har högt uppställda krav och förväntningar på ramavtalsleverantörer som upphandlas av för våra medlemmars räkning. För är hållbarhet

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

CSR Corporate social responsibility

CSR Corporate social responsibility CSR Corporate social responsibility Jan Wikström/ Magnus Simonsson 2011-11-28 CSR som begrepp CSR (Corporate social responsibility) har en lång historia. Vid tiden för den svenska industrialiseringen var

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

ROOMI Consciously yours

ROOMI Consciously yours ROOMI Consciously yours VÅRT ANSVARSTAGANDE Toivio & Trum AB (härefter T&T) och varumärket ROOMI, tillämpar ISOstandarden ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande i sin verksamhet, enligt nedan.

Läs mer

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK Om Swedish Medtech Swedish Medtech är branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige. Swedish

Läs mer

CSR för småföretagare Utbildningstillfälle 1

CSR för småföretagare Utbildningstillfälle 1 CSR för småföretagare Utbildningstillfälle 1 Helsinborg, 23 maj 2012 Iris Rehnström Praktiska verktyg för ett lyckat CSR-arbete Iris Rehnström, TEM Hanna Claesson, Wihlborgs Fastigheter December 2012 Presentation

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs SYN PÅ RELATIONER OCH ANSVAR Billerudkorsnäs arbetar aktivt med att kommunicera koden i hela organisationen. Koden fastställdes av BillerudKorsnäs styrelse 7 maj 2013. 2 INNEHÅLL

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility

Addtechkoncernens. Corporate Social Responsibility Addtechkoncernens CSR-arbete Corporate Social Responsibility Kort om Addtechkoncernen Teknikhandel under många varumärken Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUN Denna policy ersätter Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun och Riktlinjer för Botkyrka kommuns upphandlingar, antagna av kommunfullmäktige 2005-09-29,

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska:

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska: 1 (6) 1) Syfte Syftet med denna riktlinje är att beskriva hur Roslagens Sparbank (banken) avser att ta samhällsansvar och skapa förutsättningar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Syftet är

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra?

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? Karin Wimmer Agenda FN:s 17 Globala utvecklingsmål Global Reporting Initiative

Läs mer

Karpesjö Consulting 1

Karpesjö Consulting 1 1 Tillsynsmyndigheter var förr den viktigaste omvärldsintressenten. Att följa lagen var (och är) ett minimikrav. Efterhand som intresse och engagemang för miljöfrågor ökat har flera intressenter tillkommit

Läs mer

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Grundläggande för Sjätte AP fondens syn på avkastning och ansvarsfulla investeringar... 3 Krav på affärspartners företag och fonder...

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 10.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Godkänd av Senaste förändring Gäller from: Sid. Regionfullmäktige 2013-02-04 2013-12-01 1(5) Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer Sveriges

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Styrelsens regler för ägarfrågor

Styrelsens regler för ägarfrågor 2015-12-04 Styrelsens regler för ägarfrågor Principer och ställningstaganden Utgångspunkter för ansvarsfullt ägande Bakgrund AMF förvaltar tillgångar åt nära 4 miljoner sparare och är en av de största

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

Ansvarskod Säkerhet i fokus för leverantörer

Ansvarskod Säkerhet i fokus för leverantörer Ansvarskod Säkerhet i fokus för leverantörer 2 Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

Hållbarhetsarbete 2013/2014

Hållbarhetsarbete 2013/2014 Hållbarhetsarbete 2013/2014 Vad är hållbarhetsarbete? Det ansvarsfulla företaget: Agerar etiskt i affärsrelationer och i marknadsföring Arbetar aktivt för en sund arbetsmiljö Arbetar för en minskad negativ

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Hållbarhetsregler för leverantörer

Hållbarhetsregler för leverantörer 1 (5) Hållbarhetsregler för leverantörer Genom att leverantören skriver under affärsavtalet intygas att leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig

Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig Sida 2005-04-21 1 (5) Bilaga 1 Utdrag ur EU-kommissionens arbetsprogram KOM (2005) 15 slutlig VÄLSTÅND Halvtidsöversynen av samt genomförandet av Lissabonstrategin. Initiativ/förslag: etablerandet av ett

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning.

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Sektionens innehåll: 1) SKFs Etiska riktlinjer 2) SKF-koncernens policy: Miljö, Hälsa och Säkerhet 1) SKFs Etiska riktlinjer För

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER-

UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER- UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER- ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE PÅ HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta möjliga etiska nivå. Vi har antagit denna Uppförandekod

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter ILO:s arbete för mänskliga rättigheter 2 3 I detta utbildningshäfte beskrivs i korthet ILO:s arbete för mänskliga rättigheter och ILO-arbetet i Sverige. Se även övriga utbildningshäften

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true

http://www.easyresearch.se/s.asp?id=27275423&pwd=4lrkvm8l&showresponses=true Page 1 of 14 Language: Svenska Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY

SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY SKANDIA LIVS ÄGARPOLICY antagen den 19 december 2005 1. Skandia Livs principer för ägarutövande 1.1 Syfte Skandia Liv har närmare 1,2 miljoner försäkringstagare. För försäkringstagarnas räkning förvaltar

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

Använda offentliga pengar på bästa sätt

Använda offentliga pengar på bästa sätt Bryssel oktober 2004 Använda offentliga pengar på bästa sätt Offentlig upphandling är det begrepp som används när regeringar och offentliga myndigheter köper varor och tjänster eller beställer offentliga

Läs mer