Vägledning för ansvarstagande i företagen. Internationella organisationers riktlinjer och deklarationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning för ansvarstagande i företagen. Internationella organisationers riktlinjer och deklarationer"

Transkript

1 Vägledning för ansvarstagande i företagen Internationella organisationers riktlinjer och deklarationer

2

3 Innehållsförteckning Definition av samhälls- och företagsansvar... 6 Hur kan ditt företag utnyttja deklarationerna och riktlinjerna om ansvarstagande? Förenta nationerna (FN) Global Compact... 9 Principerna för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investment, UNPRI) Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) Riktlinjer för multinationella företag Principerna för bolagsstyrning (Principles of Corporate Governance) Internationella arbetsorganisationen (ILO) Deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet Trepartsdeklarationen om principer för multilaterala företag och socialpolitik Global Reporting Initiative (GRI) Riktlinjer för redovisning av samhällsansvar GRI G Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) ISO Vägledning för socialt ansvarstagande Europeiska unionen (EU) Grönbok om främjande av en europeisk ram för företagens sociala ansvar

4 Varför lönar det sig för företaget att agera ansvarsfullt? Vad annat ger det företaget än ett gott samvete? T.ex. företagets image förbättras, när intressenternas behov och miljöns tillstånd har beaktats. En effektiv användning av energi, material och vatten är förutom ur miljösynvinkel även ur företagets synvinkel förnuftigt, eftersom de besparingar och avfallsminskningar det leder till förbättrar lönsamheten och minskar kostnaderna. Omsorg om arbetstagarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande gör att de är nöjda och motiverade att utföra sitt arbete väl. Även investerare och finansiärer stöder helst ansvarsfullt agerande företag. Ansvarsfulla arbets- och produktionssätt kan dessutom förbättra kundtillfredsställelsen och i bästa fall öka företagets omsättning. Ansvarstagande kan alltså påverka företagets konkurrenskraft positivt på många olika sätt. Kort sagt: ansvarstagande förbättrar hela samhällets ekonomiska, sociala och ekologiska välbefinnande. Ansvarstagande förbättrar hela samhället ekonomiska, sociala och ekologiska välbefinnande. 4

5 Denna broschyr informerar företag och andra aktörer med samhälls- och företagsansvar om de viktigaste internationella organisationernas rekommendationer, deklarationer och riktlinjer för ansvarstagande. Deras syfte är att öka förståelsen av samhälls- och företagsansvaret och att hjälpa organisationerna att bära sitt ekonomiska, sociala och ekologiska ansvar på eget initiativ. Att känna till, förstå och följa de rekommendationer som ingår i riktlinjerna främjar dessutom företagens möjligheter att delta i internationellt samarbete. Finland är medlem av ILO, FN, OECD och EU. Finlands offentliga förvaltning stöder en effektiv tillämpning av dessa organisationers riktlinjer i de finländska företagen. Alla internationella riktlinjer som beskrivs i denna broschyr är rekommendationer, dvs. frivilliga för företagen. En del av de presenterade riktlinjerna ingår i Finlands lagar, som t.ex. begränsningarna i användningen av unga arbetstagare och förbud mot diskriminering av arbetstagare. I denna broschyr ingår inte internationella riktlinjer som hänför sig enbart till miljöansvaret (såsom ISO 14001) och inte indikatorer och standarder för ansvarstagande som närmast fungerar enligt kommersiella principer. 5

6 Definition av samhälls- och företagsansvar Med samhälls- och företagsansvar avses företagens, den offentliga förvaltningens och andra arbetsorganisationers ansvar för verksamhetens konsekvenser för det omgivande samhället, miljön och intressenterna. Företagsverksamheten kan ha avsevärda ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser för det omgivande samhället. Företaget påverkar sina intressenter ekonomiskt bl.a. genom ekonomiska prestationer, som t.ex. att betala lön till sina anställda samt skatter till staten och kommunerna. Sociala konsekvenser av ett ansvarsfullt företag är i sin tur t.ex. personalens välbefinnande, en hög kundtillfredsställelse samt säkra produkter och tjänster. I företagets miljöansvar ingår bl.a. en sparsam användning av material, energi och vatten samt bekämpning av klimatförändringen. Alla organisationer bör frivilligt försöka minimera de negativa konsekvenserna av sin verksamhet och maximera de positiva. Ansvarstagande baserar sig på att lagarna följs och deras minimikravnivå överskrids. Ansvarstagandet ska vara långsiktigt, inte enbart bestå av enstaka goda gärningar. Ansvarsfulla arbetssätt är hållbara och främjar hela samhällets välbefinnande på såväl kort som lång sikt. Därför är det viktigt att företagen och olika branscher förutser sin framtida konkurrenskraft och sysselsättningsförmåga. Om ansvarstagandet används många begrepp, såsom företagsansvar, ansvarsfull företagsverksamhet, företagsmedborgarskap och samhällsansvar. De betyder huvudsakligen samma sak, men ansvarstagandets omfattning varierar. T.ex. företagsmedborgarskap syftar endast på företagens ansvarstagande. I denna broschyr används också termen samhälls- och företagsansvar, eftersom det är viktigt att alla samhällsaktörer, såväl företag, andra arbetsorganisationer som den offentliga förvaltningen ser till att de tillämpar ansvarsfulla arbetssätt som ger medborgarna, företagen och hela samhället ett mervärde. 6

7 Ansvarstagandet ska vara långsiktgt, inte enbart bestå av enstaka goda gärningar. 7

8 Hur kan ditt företag utnyttja deklarationerna och riktlinjerna för ansvarstagande? Mellan de internationella organisationernas riktlinjer finns många likheter. T.ex. FN:s Global Compacts och OECD:s riktlinjer som gäller arbetslivet och är avsedda för multinationella företag baserar sig på ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Det lönar sig för företaget att välja de riktlinjer som passar det bäst, en eller flera. Vissa riktlinjer, såsom FN:s Global Compact och principerna för ansvarsfulla investeringar (UNPRI), innehåller ett program för ansvarsfull verksamhet, som företagen kan ansluta sig till. De innehåller också nätverksevenemang, nyhetsbrev och utbyte av bästa praxis. I OECD:s riktlinjer ingår inte motsvarande samarbetsmöjligheter, men företagen kan använda dem för att utvärdera och förbättra sin verksamhet. Det är bra om företagen underrättar sina intressenter om utnyttjandet av riktlinjerna, t.ex. i sina årsredovisningar och samhällsansvarsrapporter. Alla typer av företag kan ha nytta av att följa och tillämpa rekommendationerna. Internationella företag kan utnyttja riktlinjerna speciellt i sådana länder där lagstiftningen inte är lika heltäckande som i Finland. Riktlinjerna hjälper företagen att fastställa vad som kan krävas av utländska samarbetspartner utifrån de internationella rekommendationerna. För de finländska hemmamarknadsföretagen lönar det sig att utnyttja de principer i riktlinjerna som inte ingår i Finlands lagstiftning. 8

9 1 Förenta nationerna (FN) Global Compact Bakgrund och syften Global Compact, som startades av FN år 2000, är världens största frivilliga projekt för att främja företagens ansvarstagande. Det syftar till att skapa ett ansvarsfrämjande nätverk mellan företag, organisationer och statsförvaltningar. Dessutom syftar det till att deltagarna ska lära av varandras goda erfarenheter. 9

10 Det centrala innehållet Principer som det har föreslagits att företagen ska följa: Mänskliga rättigheter Princip 1: Att stödja internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som företagen kan påverka Princip 2: Att försäkra sig om att företagen själva inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter Arbetsrätt (följer ILO:s deklaration om grundläggande principer i arbetslivet) Princip 3: Att upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektivavtalsförhandlingar Princip 4: Att avskaffa alla former av tvångsarbete Princip 5: Att avskaffa barnarbete Princip 6: Att avskaffa diskriminering vid anställning och yrkesutövning Miljö Princip 7: Att stödja åtgärder som förebygger miljöproblem Princip 8: Att ta initiativ för att öka miljömedvetenheten Princip 9: Att stödja utveckling av miljövänlig teknik Antikorruption Princip 10: Att motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning 10

11 Hur kan företaget delta? När företaget ansluter sig till Global Compact förbinder det sig att införa alla ovannämnda principer i sin affärsstrategi och integrera dem i sina beslutsprocesser. Företaget förväntas också årligen rapportera hur principerna har följts och sprida information om ansvarstagandet till sina intressenter. Ett företag som har anslutit sig till Global Compact kan samarbeta med andra ansvarsfulla företag genom att delta i nationella och lokala företagsnätverk, internationella evenemang och toppmöten för chefer. För att kunna ansluta sig till projektet Global Compact måste företaget sända ett brev undertecknat av sin vd till FN:s generalsekreterare fylla i en anslutningsblankett som finns på internet betala en frivillig understödsavgift i proportion till sin omsättning ( USD). Ytterligare information Principerna för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investment, UNPRI) Bakgrund och syften FN uppmuntrar företag att förutom att agera ansvarsfullt, också investera ansvarsfullt. Principerna för ansvarsfulla investeringar, som utarbetades 2006, har utarbetats för institutionella investerare, men de kan utnyttjas av alla företag och andra organisationer som bedriver investeringsverksamhet. 11

12 Enligt principerna ska investerarna själva agera ansvarsfullt och även beakta sina investeringsobjekts ekologiska och sociala ansvar samt styrningen (environmental, social and corporate governance issues ESG). Investeringar i ansvarsfullt agerande företag uppskattas löna sig på lång sikt och även främja investeringsobjektens ansvarstagande. Det centrala innehållet Det ansvarsfullt investerande företaget gör ESG-perspektivet till en del av sina investeringsanalyser och sitt beslutsfattande är en aktiv ägare och inkluderar ESG-perspektivet i sin ägarpraxis främjar investeringsobjektens rapportering ur ESG-perspektiv främjar godkännande och införande av principerna för ansvarsfulla investeringar inom finanssektorn arbetar tillsammans med andra företag som har förbundit sig att följa principerna för att främja tillämpningen av dem rapporterar regelbundet om hur företaget har framskridit i införandet av principerna för ansvarsfulla investeringar. Hur kan företaget delta? För att ansluta sig till FN:s principer för ansvarsfulla investeringar ska företaget sända ett brev undertecknat av sin vd till UNPRI:s kontor. Dessutom rekommenderas företaget att betala en frivillig understödsavgift. Det har dock föreslagits att understödsavgiften ska bli obligatorisk från och med Efter att företaget har anslutit sig till programmet Principerna för ansvarsfulla investeringar kan det utnyttja bl.a. UNPRI:s samarbetsnätverk och rapporteringsverktyg samt annat som hör till företagens bästa praxis. Dessutom kan företaget delta i ett årligt internationellt evenemang. Ytterligare information 12

13 2 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) Riktlinjer för multinationella företag Bakgrund och syften De riktlinjer för multinationella företag som OECD reviderade 2000 avser att stärka företagens samhälleligt och etiskt ansvarsfulla arbetssätt inom delområdena ekonomiskt, socialt och ekologiskt ansvar. Riktlinjerna försöker säkerställa balansen mellan företagens verksamhet och den politik som staterna bedriver samt i synnerhet främja gynnsamma förhållanden för internationella investeringar. Förutom OECD:s medlemsstater stöder också många näringslivsorganisationer samt arbetstagar- och frivilligorganisationer tillämpningen av riktlinjerna. 13

14 Det centrala innehållet Enligt riktlinjerna ska företagen främst främja en ekonomisk, social och miljöpolitisk utveckling ge tillförlitlig, tillräcklig och regelbunden information om sin verksamhet, struktur, ekonomiska situation och resultatutveckling följa ILO:s grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet skydda miljön och sörja för den allmänna hälsan och säkerheten bekämpa bestickning respektera konsumentskyddet sprida teknologisk och vetenskaplig kunskap, t.ex. främja lokala innovationsfärdigheter främja rättvis konkurrens, bl.a. genom att avhålla sig från avtal om konkurrensbegränsning betala skatter enligt bestämmelserna i värdlandet. Hur kan företaget delta? Som medlem av OECD har Finland förbundit sig att främja att riktlinjerna följs globalt. Företagen kan för sin del utnyttja dem i utvecklingen av sin verksamhet, men de kan inte underteckna riktlinjerna. Det är bra om företaget t.ex. i sin rapport om samhällsansvaret och i årsredovisningen nämner att riktlinjerna följs. Delegationen för samhälls- och företagsansvar som finns i samband med arbets- och näringsministeriet följer upp hur riktlinjerna tillämpas och bidrar till att göra dem kända. Ytterligare information 14

15 Principerna för bolagsstyrning (Principles of Corporate Governance) Bakgrund och syften Med god bolagsstyrning förstås företagets sätt att ordna sin verksamhet så att det fungerar organiserat, effektivt, i samklang med sin miljö och sina intressenter samt undviker oegentligheter. Bolagsstyrningen är således ett delområde inom ansvarstagandet. Bolagsstyrningens betydelse är annorlunda för t.ex. ett internationellt börsnoterade storföretag än för ett litet familjebolag som är verksamt på en begränsad marknad. Det centrala innehållet OECD:s principer för bolagsstyrning, som publicerades 1999 och reviderades 2004, beskriver företagsledningens styrelsens, aktieägarnas och andra intressenters rättigheter och ansvar. Principerna är uppdelade på följande sex delområden: säkerställande av grunden för en effektiv bolagsstyrning respekt för aktieägarnas rättigheter likabehandling av aktieägare intressenternas roll och beaktande av dem tillräcklig information och öppenhet bolagsstyrelsens skyldigheter. Dessutom har OECD utarbetat riktlinjer för styrningen av statsägda bolag (Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Companies), som baserar sig på principerna för bolagsstyrning och kompletterar dem. 15

16 Hur kan företaget delta? OECD:s principer för bolagsstyrning utgör en internationellt, i vida kretsar godkänd standard, som Finlands och många andra länders nationella styrningsrekommendationer baserar sig på. I Finland är den viktigaste standarden Finsk kod för bolagsstyrning, som Värdepappersmarknadsföreningen publicerade Den innehåller 55 rekommendationer. Koden ingår i Helsingfors fondbörs regler och börsnoterade bolag förpliktas att följa den eller rapportera och motivera avvikelserna (principen följ eller förklara). Även många ickenoterade bolag följer koden för noterade bolag i tillämpliga delar. Centralhandelskammaren publicerade dessutom 2006 en agenda för utvecklingen av de icke börsnoterade bolagens förvaltning. I synnerhet för internationella företag lönar det sig att som rättesnöre följa de internationella rekommendationerna för bolagsstyrning, även om de inte kan undertecknas, framför allt när företagen är verksamma i mindre utvecklade länder. Ytterligare information Principles of Corporate Governance Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Companies Finsk kod för bolagsstyrning Utvecklingen av de icke börsnoterade bolagens förvaltning 16 Riktlinjerna avser att stärka företagens samhälleligt och etiskt ansvarsfulla arbetssätt.

17 3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) Deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet Bakgrund och syften Deklarationen, som godkändes 1998, innehåller de grundläggande principer i arbetslivet som alla arbetsgivare bör känna till. Genom sin deklaration syftar ILO till att upprätthålla en god samhällsutveckling och en samtidig ekonomisk tillväxt bl.a. genom att verka för att de grundläggande principerna och rättigheterna i arbetslivet garanteras. Var och en ska ges en jämlik möjlighet att få sin andel av det gemensamt skapade välståndet och att utvecklas enligt sin egen förmåga. Det centrala innehållet Grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet är föreningsfrihet och erkännande av den kollektiva förhandlingsrätten avskaffande av alla former av tvångsarbete avskaffande av barnarbete avskaffande av diskriminering på arbetsmarknaden och vid yrkesutövning. Hur kan företaget delta? Deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet är en internationellt godkänd beskrivning av god praxis, som har riktats till ILO och dess medlemsländer. Finlands lagstiftning täcker de principer och rättigheter som ingår i deklarationen. Det är viktigt att speciellt de företag som är verksamma utomlands känner till deklarationens innehåll. Företagets verksamhet är 17

18 ansvarsfull, när det följer deklarationens principer i alla länder där det är verksamt oberoende av på vilken nivå lagstiftningen är och i vilken utsträckning principerna följs i respektive land. Deklarationen ingår t.ex. i OECD:s riktlinjer för multinationella företag och även FN:s Global Compact baserar sig på den. Ytterligare information Trepartsdeklarationen om multinationella företag och socialpolitiken Bakgrund och syften Ett gott bemötande av arbetstagarna är en viktig del av det sociala ansvaret i företag av alla storlekar. Den trepartsdeklaration som ILO utarbetade 1977 och som reviderades 2000 innehåller en uppförandekod som kan hjälpa företagen att främja personaladministrationens ansvarstagande. Uppförandekoden underlättar företagens verksamhet i länder som är olika till sin kultur och lagstiftning. Även finländska hemmamarknadsföretag har skäl att följa uppförandekoden i deklarationen. 18

19 Det centrala innehållet Deklarationen betonar vikten av att följa ILO:s grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet främja sysselsättningen, likabehandlingen, garantera anställningstryggheten erbjuda arbetstagarna lämplig utbildning i de länder där företaget är verksamt säkerställa goda arbets- och levnadsförhållandena, bl.a. sörja för arbetssäkerheten upprätthålla goda arbetslivsrelationer, bl.a. beakta den fackliga organiseringsfriheten och -rättigheten vid utarbetande av kollektivavtal, avgöra arbetstvister. Hur kan företaget delta? Som medlem av ILO har Finland förbundit sig att följa uppförandekoden i trepartsdeklarationen. Deklarationen är en internationellt godkänd beskrivning av god praxis. Det är viktigt att speciellt de företag som är verksamma utomlands känner till deklarationens innehåll. Företaget kan utnyttja uppförandekoden i utvecklingen av sin verksamhet men kan inte underteckna deklarationen. Företaget kan t.ex. i sin rapport om samhällsansvaret och i årsredovisningen nämna att deklarationen följs. Ytterligare information monikansallisia_yrityksia.pdf 19

20 4 Global Reporting Initiative (GRI) Riktlinjer för redovisning av samhällsansvar GRI G3 Bakgrund och syften Många företag som är måna om sitt samhällsansvar rapporterar årligen om sin utveckling, för att intressenterna ska få information om deras ansvarstagande. Redovisningsriktlinjerna GRI G3, som blev klara 2006, är en internationellt godkänd standard för redovisning av organisationernas ekonomiska, sociala och ekologiska ansvar. Standarden utvecklas ständigt. GRI har utarbetat riktlinjerna i samarbete med företag, investerare, fack- och frivilligorganisationer, revisorer, läroanstalter och andra samhällsaktörer. Det centrala innehållet G3-riktlinjerna vägleder organisationerna i att fastställa samhällsansvarsredovisningens innehåll, kvalitet och avgränsning. 20 Dessutom fastställs i riktlinjerna de delområden och indikatorer som ska användas i redovisningen enligt följande: beskrivning av organisationen strategi och analys, organisationsprofil, information om redovisningen, styrning, åtaganden och samarbete, hållbarhetsstyrning och resultatindiktarorer ekonomi ekonomisk verksamhet, marknadsposition, indirekta ekonomiska konsekvenser miljö bl.a. material, energi, vatten, biodiversitet social verksamhet personalpraxis och arbetsmiljö bl.a. sysselsättning, utbildning mänskliga rättigheter: bl.a. antidiskriminering, barnarbete samhälle. bl.a. bestickning, konkurrensbegränsningar produktansvar: bl.a. kundernas hälsa och säkerhet, marknadskommunikation.

21 Hur kan företaget delta? Redovisningsriktlinjerna kan utnyttjas av alla företag oberoende av storlek, bransch eller geografiskt läge. Små och medelstora företag och andra organisationer som börjar rapportera kan utarbeta en begränsad redovisning som ingår i G3. Redovisaren ombeds meddela tillämpningsnivån på sin redovisning och användningen av riktlinjerna samt sända redovisningen till GRI. Ytterligare information 5 Internationella standardise ringsorganisationen (ISO) Internationell standard om socialt ansvarstagande: ISO Vägledning för socialt ansvarstagande Bakgrund och syften ISO (International Organization for Standardization) utarbetar standarden ISO om socialt ansvarstagande. Standarden torde bli klar i slutet av I utarbetandet av standarden har deltagit många experter från olika länder och internationella organisationer. Finlands deltagande i utarbetandet av standarden har samordnats av Finlands Standardiseringsförbund SFS. Standarden som är avsedd för organisationer av alla storlekar och typer och främjar förståelsen av det sociala ansvarstagande och kompletterar andra riktlinjer för en ansvarsfull verksamhet. 21

22 Det centrala innehållet ISO innehåller riktlinjer för definition av socialt ansvarstagande principerna för socialt ansvarstagande, vilka är ansvarsskyldighet, transparens och etiskt uppträdande, respekt för intressenterna, rättsordningen, internationella uppförandenormer och mänskliga rättigheter kärnområdena inom socialt ansvarstagande, vilka är organisationsstyrning, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, rättvis verksamhetsutövning, konsumentfrågor och lokal samhällsutveckling integration av socialt ansvarstagande i hela organisationens verksamhet intressentsamarbete och -engagemang kommunikation om socialt ansvarstagande. Hur kan företaget delta? Företag och andra organisationer kan utnyttja standarden när de utvecklar och genomför sin ansvarsfulla verksamhet. Standarden kan också öka förtroendet mellan organisationen och dess intressenter. Standarden är dock ingen ledningssystemstandard och lämpar sig inte för certifiering. Ytterligare information 22

23 6 Europeiska unionen (EU) Grönbok om främjande av en europeisk ram för företagens sociala ansvar Bakgrund och syften Den grönbok som EU-kommissionen utarbetade 2001 öppnar diskussionen om främjade av de europeiska företagens sociala ansvar. Företagen bör närma sig det sociala ansvaret på ett övergripande sätt: ansvarsfullhet bör sträcka sig från företagens ledarskapspraxis till organisationens hela verksamhet, investeringar, rapportering och revision. Grönboken öppnar diskussionen om främjade av de europeiska företagens sociala ansvar. 23

24 Det centrala innehållet Grönboken särskiljer den interna och externa dimensionen i samhälls- och företagsansvaret på följande sätt: Den interna dimensionen Den externa dimensionen god behandling av personalen, bl.a. att kombinera arbete och fritid investeringar i arbetshälsan och -säkerheten, såsom frivilliga program för förbättring av hälsan hantering av förändringar, bl.a. arbetstagarnas och andra parters deltagande i förändringsprocesserna hantering av miljöpåverkan och naturresurser, bl.a. energisparande hänsyn till lokalsamhället, såsom lokalbefolkningens sysselsättning och utbildning nära samarbete med affärspartner, leverantörer och konsumenter respekt för de mänskliga rättigheterna, bl.a. avskaffande av barnarbete och korruptionsbekämpning bemötande av globala ekologiska problem, såsom förbättring av miljöskyddet i hela leveranskedjan Hur kan företaget delta? I och med EU-kommissionens meddelande om företagens sociala ansvar 2006 bildades en europeisk allians för företagens sociala ansvar (European Alliance for CSR). Företag som är etablerade i EU-området kan ansluta sig till alliansen. Alliansens ambition är att göra Europa till en förebild när det gäller samhälls- och företagsansvar för att stödja en hållbar företagsverksamhet. Företagen kan få ytterligare information om alliansen och företagsansvaret av Finlands Näringsliv EK. Ytterligare information 24

25 Ansvarstagandet bör sträcka sig från företagens ledningspraxis till organisationens hela verksamhet, investeringar, rapportering och revision. 25

26 Ytterligare information Inom statsförvaltningen samordnas samhälls- och företagsansvaret av arbets- och näringsministeriet (ANM). På ANM:s webbplats (www.tem. fi/företag > Samhälls- och företagsansvar) finns information om samhälls- och företagsansvaret, också om rapporteringen om ansvarstagandet. ANM är bl.a. med om att arrangera den årliga nationella tävlingen om samhällsansvarsrapportering. Även på andra ministerier behandlas frågor som hänför sig till samhälls- och företagsansvaret. Miljöministeriet erbjuder företagen mycket information som hänför sig till miljöansvaret, t.ex. hållbar utveckling och rapportering om miljöansvaret. Utrikesministeriet främjar genom sin handels- och utvecklingspolitik respekten för ILO:s grundläggande rättigheter i arbetslivet och en ansvarsfull företagsverksamhet. Socialoch hälsovårdsministeriet sköter frågor som gäller arbetshälsa och arbetssäkerhet. Till statsrådets kanslis behörighet hör bl.a. styrningen av statsbolag, inklusive ansvarsfulla arbetssätt. På ANM:s webbsidor om samhälls- och företagsansvaret finns länkar till de andra ministeriernas sidor om samhälls- och företagsansvar. Utöver ministerierna stöder många organisationer utvecklingen av företagens samhällsansvar. Bl.a. Finnish Business & Society (FiBS) ry (www. fibsry.fi) som delfinaniseras av ANM främjar en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar företagsverksamhet i Finland. FiBS arrangerar många slags evenemang och på föreningens webbplats finns mycket information om verktygen för företagsansvaret. I anslutning till ANM finns också delegationen för samhälls- och företagsansvar, vars medlemmar representerar myndigheterna, näringslivet samt arbetsmarknads- och frivilligorganisationer. Delegationen har till uppgift att stärka företagens och andra sammanslutningars ekonomiskt, socialt och ekologiskt ansvarsfulla arbets- och produktionssätt. Delegationen följer också tillämpningen av internationella organisationers riktlinjer, som t.ex. OECD:s riktlinjer för multinationella företag, i finländska, framför allt internationella företag. Dessutom informerar den om organisationernas riktlinjer och rekommendationer för ansvarstagande. 26

27

28 Arbets- och näringsministeriet PB 32, Statsrådet Tfn Fax Layout och ombrytning: Proinno Design Oy Tryck: Litoset Oy, november 2010

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande Inledning Med denna publikation vill den svenska regeringen ge sin grundsyn om hur den ser på frågor kring hållbart företagande, eller Corporate Social

Läs mer

Riktlinjer för Sidas arbete med företags samhällsansvar (CSR)

Riktlinjer för Sidas arbete med företags samhällsansvar (CSR) Riktlinjer för Sidas arbete med företags samhällsansvar (CSR) I genomförandet av strategierna för biståndet ska Sida samverka med olika aktörer. Dessa riktlinjer bildar, tillsammans med Sidas B4D-program,

Läs mer

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning PM 2003:05 Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 4 2. Sammanfattning... 5 3. Bakgrund... 8 3.1 Problembeskrivning... 8 3.2 Etisk märkning

Läs mer

Ansvarsfullt företagande i små och medelstora företag. Praktiska exempel

Ansvarsfullt företagande i små och medelstora företag. Praktiska exempel Ansvarsfullt företagande i små och medelstora företag Praktiska exempel 2 Denna broschyr färdigställdes 2009 på uppdrag av arbetsoch näringsministeriet. Centre for Responsible Business (CeReB) vid Åbo

Läs mer

OECD:s verktyg för riskhantering

OECD:s verktyg för riskhantering OECD:s verktyg för riskhantering en vägledning för företag och investerare i områden med svaga regeringar Produktion: Utrikesdepartementet, Enheten för internationell utrikespolitik, (UD-IH) Formgivning/layout:

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

CSR Corporate social responsibility

CSR Corporate social responsibility CSR Corporate social responsibility Jan Wikström/ Magnus Simonsson 2011-11-28 CSR som begrepp CSR (Corporate social responsibility) har en lång historia. Vid tiden för den svenska industrialiseringen var

Läs mer

Sammanfattning av hållbarhetsarbetet

Sammanfattning av hållbarhetsarbetet Sammanfattning av hållbarhetsarbetet Sammanfattning av hållbarhetsarbetet Under 2014 fokuserade TeliaSonera på sex områden i sitt hållbarhetsarbete. Framsteg inom dessa områden presenteras här, tillsammans

Läs mer

CSR. varumärkesjippo eller vägen till en bättre värld?

CSR. varumärkesjippo eller vägen till en bättre värld? CSR varumärkesjippo eller vägen till en bättre värld? CSR varumärkesjippo eller vägen till en bättre värld? Innehållsförteckning Förord..................................................................................................................

Läs mer

Handledning. till socialt ansvarsfull upphandling

Handledning. till socialt ansvarsfull upphandling Handledning till socialt ansvarsfull upphandling 1 Innehållsförteckning Ministerns förord 5 Vad innebär socialt ansvarsfull upphandling? 7 Vilken nytta får man av socialt ansvarsfull upphandling? 8 Strategin

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Hifabs uppdragsnummer: 330732 Datum: 2013-06-24 Uppdragsnamn Förstudie CSR Östergötland Beställare Regionförbundet

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn 11 5. Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Läs mer

H&M DET ANSVARSFULLA FÖRETAGET? Line Gamre. Mänskliga rättighetsstudier. Höstterminen 2012

H&M DET ANSVARSFULLA FÖRETAGET? Line Gamre. Mänskliga rättighetsstudier. Höstterminen 2012 H&M DET ANSVARSFULLA FÖRETAGET? Line Gamre Mänskliga rättighetsstudier Höstterminen 2012 Handledare: Andreas Tullberg 1 Abstract The aim of this study is to investigate how H&M meets the requirements and

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

AKTIA BANK ABP. Företagsansvarsrapport 2014

AKTIA BANK ABP. Företagsansvarsrapport 2014 AKTIA BANK ABP Företagsansvarsrapport 2014 Innehåll ALLMÄNT VD har ordet 1 Kort om Aktia 2 Våra intressenter 4 Finansbranschen i förändring 5 FÖRETAGSANSVARET I AKTIA Företagsansvaret en integrerad del

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility Inledning foto: charlotte@clic.se I denna redovisning [s. 4] Strategi & styrning Den hållbarhetspolicy

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget

Det ansvarsfulla företaget Det ansvarsfulla företaget Ställer krav på produkternas innehåll och dess miljöpåverkan Hjälper kunden med hållbara produktval Försäkrar sig om att produkter är säkra att använda Uppfyller producentansvaret

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011

KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 ANM Publikationer Avdelning för arbetslivs- och marknadsfrågor 2 KONSUMENTPOLITISKT PROGRAM FÖR ÅREN 2008 2011 I regeringsprogrammet för statsminister Matti

Läs mer

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Towards sustainable energy Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Innehåll Innehållsförteckning enligt GRI 1 Redovisningsprofil 3 Styrning av hållbarhetsarbetet 4 Miljö 8 Samhälle 16 Ekonomi 27 Vattenfalls

Läs mer

Förord. Vi är kund- och konsumentfokuserade. Vi levererar alltid kvalitet. Vi utmanar för att vinna. Vi är stolta över vårt arbete

Förord. Vi är kund- och konsumentfokuserade. Vi levererar alltid kvalitet. Vi utmanar för att vinna. Vi är stolta över vårt arbete Uppförandekod arbetsprinciper Vi är kund- och konsumentfokuserade Vi levererar alltid kvalitet Vi utmanar för att vinna Vi är stolta över vårt arbete Förord prestationer som är bra idag är medelmåttiga

Läs mer