Vägledning för ansvarstagande i företagen. Internationella organisationers riktlinjer och deklarationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning för ansvarstagande i företagen. Internationella organisationers riktlinjer och deklarationer"

Transkript

1 Vägledning för ansvarstagande i företagen Internationella organisationers riktlinjer och deklarationer

2

3 Innehållsförteckning Definition av samhälls- och företagsansvar... 6 Hur kan ditt företag utnyttja deklarationerna och riktlinjerna om ansvarstagande? Förenta nationerna (FN) Global Compact... 9 Principerna för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investment, UNPRI) Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) Riktlinjer för multinationella företag Principerna för bolagsstyrning (Principles of Corporate Governance) Internationella arbetsorganisationen (ILO) Deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet Trepartsdeklarationen om principer för multilaterala företag och socialpolitik Global Reporting Initiative (GRI) Riktlinjer för redovisning av samhällsansvar GRI G Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) ISO Vägledning för socialt ansvarstagande Europeiska unionen (EU) Grönbok om främjande av en europeisk ram för företagens sociala ansvar

4 Varför lönar det sig för företaget att agera ansvarsfullt? Vad annat ger det företaget än ett gott samvete? T.ex. företagets image förbättras, när intressenternas behov och miljöns tillstånd har beaktats. En effektiv användning av energi, material och vatten är förutom ur miljösynvinkel även ur företagets synvinkel förnuftigt, eftersom de besparingar och avfallsminskningar det leder till förbättrar lönsamheten och minskar kostnaderna. Omsorg om arbetstagarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande gör att de är nöjda och motiverade att utföra sitt arbete väl. Även investerare och finansiärer stöder helst ansvarsfullt agerande företag. Ansvarsfulla arbets- och produktionssätt kan dessutom förbättra kundtillfredsställelsen och i bästa fall öka företagets omsättning. Ansvarstagande kan alltså påverka företagets konkurrenskraft positivt på många olika sätt. Kort sagt: ansvarstagande förbättrar hela samhällets ekonomiska, sociala och ekologiska välbefinnande. Ansvarstagande förbättrar hela samhället ekonomiska, sociala och ekologiska välbefinnande. 4

5 Denna broschyr informerar företag och andra aktörer med samhälls- och företagsansvar om de viktigaste internationella organisationernas rekommendationer, deklarationer och riktlinjer för ansvarstagande. Deras syfte är att öka förståelsen av samhälls- och företagsansvaret och att hjälpa organisationerna att bära sitt ekonomiska, sociala och ekologiska ansvar på eget initiativ. Att känna till, förstå och följa de rekommendationer som ingår i riktlinjerna främjar dessutom företagens möjligheter att delta i internationellt samarbete. Finland är medlem av ILO, FN, OECD och EU. Finlands offentliga förvaltning stöder en effektiv tillämpning av dessa organisationers riktlinjer i de finländska företagen. Alla internationella riktlinjer som beskrivs i denna broschyr är rekommendationer, dvs. frivilliga för företagen. En del av de presenterade riktlinjerna ingår i Finlands lagar, som t.ex. begränsningarna i användningen av unga arbetstagare och förbud mot diskriminering av arbetstagare. I denna broschyr ingår inte internationella riktlinjer som hänför sig enbart till miljöansvaret (såsom ISO 14001) och inte indikatorer och standarder för ansvarstagande som närmast fungerar enligt kommersiella principer. 5

6 Definition av samhälls- och företagsansvar Med samhälls- och företagsansvar avses företagens, den offentliga förvaltningens och andra arbetsorganisationers ansvar för verksamhetens konsekvenser för det omgivande samhället, miljön och intressenterna. Företagsverksamheten kan ha avsevärda ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser för det omgivande samhället. Företaget påverkar sina intressenter ekonomiskt bl.a. genom ekonomiska prestationer, som t.ex. att betala lön till sina anställda samt skatter till staten och kommunerna. Sociala konsekvenser av ett ansvarsfullt företag är i sin tur t.ex. personalens välbefinnande, en hög kundtillfredsställelse samt säkra produkter och tjänster. I företagets miljöansvar ingår bl.a. en sparsam användning av material, energi och vatten samt bekämpning av klimatförändringen. Alla organisationer bör frivilligt försöka minimera de negativa konsekvenserna av sin verksamhet och maximera de positiva. Ansvarstagande baserar sig på att lagarna följs och deras minimikravnivå överskrids. Ansvarstagandet ska vara långsiktigt, inte enbart bestå av enstaka goda gärningar. Ansvarsfulla arbetssätt är hållbara och främjar hela samhällets välbefinnande på såväl kort som lång sikt. Därför är det viktigt att företagen och olika branscher förutser sin framtida konkurrenskraft och sysselsättningsförmåga. Om ansvarstagandet används många begrepp, såsom företagsansvar, ansvarsfull företagsverksamhet, företagsmedborgarskap och samhällsansvar. De betyder huvudsakligen samma sak, men ansvarstagandets omfattning varierar. T.ex. företagsmedborgarskap syftar endast på företagens ansvarstagande. I denna broschyr används också termen samhälls- och företagsansvar, eftersom det är viktigt att alla samhällsaktörer, såväl företag, andra arbetsorganisationer som den offentliga förvaltningen ser till att de tillämpar ansvarsfulla arbetssätt som ger medborgarna, företagen och hela samhället ett mervärde. 6

7 Ansvarstagandet ska vara långsiktgt, inte enbart bestå av enstaka goda gärningar. 7

8 Hur kan ditt företag utnyttja deklarationerna och riktlinjerna för ansvarstagande? Mellan de internationella organisationernas riktlinjer finns många likheter. T.ex. FN:s Global Compacts och OECD:s riktlinjer som gäller arbetslivet och är avsedda för multinationella företag baserar sig på ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Det lönar sig för företaget att välja de riktlinjer som passar det bäst, en eller flera. Vissa riktlinjer, såsom FN:s Global Compact och principerna för ansvarsfulla investeringar (UNPRI), innehåller ett program för ansvarsfull verksamhet, som företagen kan ansluta sig till. De innehåller också nätverksevenemang, nyhetsbrev och utbyte av bästa praxis. I OECD:s riktlinjer ingår inte motsvarande samarbetsmöjligheter, men företagen kan använda dem för att utvärdera och förbättra sin verksamhet. Det är bra om företagen underrättar sina intressenter om utnyttjandet av riktlinjerna, t.ex. i sina årsredovisningar och samhällsansvarsrapporter. Alla typer av företag kan ha nytta av att följa och tillämpa rekommendationerna. Internationella företag kan utnyttja riktlinjerna speciellt i sådana länder där lagstiftningen inte är lika heltäckande som i Finland. Riktlinjerna hjälper företagen att fastställa vad som kan krävas av utländska samarbetspartner utifrån de internationella rekommendationerna. För de finländska hemmamarknadsföretagen lönar det sig att utnyttja de principer i riktlinjerna som inte ingår i Finlands lagstiftning. 8

9 1 Förenta nationerna (FN) Global Compact Bakgrund och syften Global Compact, som startades av FN år 2000, är världens största frivilliga projekt för att främja företagens ansvarstagande. Det syftar till att skapa ett ansvarsfrämjande nätverk mellan företag, organisationer och statsförvaltningar. Dessutom syftar det till att deltagarna ska lära av varandras goda erfarenheter. 9

10 Det centrala innehållet Principer som det har föreslagits att företagen ska följa: Mänskliga rättigheter Princip 1: Att stödja internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som företagen kan påverka Princip 2: Att försäkra sig om att företagen själva inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter Arbetsrätt (följer ILO:s deklaration om grundläggande principer i arbetslivet) Princip 3: Att upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektivavtalsförhandlingar Princip 4: Att avskaffa alla former av tvångsarbete Princip 5: Att avskaffa barnarbete Princip 6: Att avskaffa diskriminering vid anställning och yrkesutövning Miljö Princip 7: Att stödja åtgärder som förebygger miljöproblem Princip 8: Att ta initiativ för att öka miljömedvetenheten Princip 9: Att stödja utveckling av miljövänlig teknik Antikorruption Princip 10: Att motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning 10

11 Hur kan företaget delta? När företaget ansluter sig till Global Compact förbinder det sig att införa alla ovannämnda principer i sin affärsstrategi och integrera dem i sina beslutsprocesser. Företaget förväntas också årligen rapportera hur principerna har följts och sprida information om ansvarstagandet till sina intressenter. Ett företag som har anslutit sig till Global Compact kan samarbeta med andra ansvarsfulla företag genom att delta i nationella och lokala företagsnätverk, internationella evenemang och toppmöten för chefer. För att kunna ansluta sig till projektet Global Compact måste företaget sända ett brev undertecknat av sin vd till FN:s generalsekreterare fylla i en anslutningsblankett som finns på internet betala en frivillig understödsavgift i proportion till sin omsättning ( USD). Ytterligare information Principerna för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investment, UNPRI) Bakgrund och syften FN uppmuntrar företag att förutom att agera ansvarsfullt, också investera ansvarsfullt. Principerna för ansvarsfulla investeringar, som utarbetades 2006, har utarbetats för institutionella investerare, men de kan utnyttjas av alla företag och andra organisationer som bedriver investeringsverksamhet. 11

12 Enligt principerna ska investerarna själva agera ansvarsfullt och även beakta sina investeringsobjekts ekologiska och sociala ansvar samt styrningen (environmental, social and corporate governance issues ESG). Investeringar i ansvarsfullt agerande företag uppskattas löna sig på lång sikt och även främja investeringsobjektens ansvarstagande. Det centrala innehållet Det ansvarsfullt investerande företaget gör ESG-perspektivet till en del av sina investeringsanalyser och sitt beslutsfattande är en aktiv ägare och inkluderar ESG-perspektivet i sin ägarpraxis främjar investeringsobjektens rapportering ur ESG-perspektiv främjar godkännande och införande av principerna för ansvarsfulla investeringar inom finanssektorn arbetar tillsammans med andra företag som har förbundit sig att följa principerna för att främja tillämpningen av dem rapporterar regelbundet om hur företaget har framskridit i införandet av principerna för ansvarsfulla investeringar. Hur kan företaget delta? För att ansluta sig till FN:s principer för ansvarsfulla investeringar ska företaget sända ett brev undertecknat av sin vd till UNPRI:s kontor. Dessutom rekommenderas företaget att betala en frivillig understödsavgift. Det har dock föreslagits att understödsavgiften ska bli obligatorisk från och med Efter att företaget har anslutit sig till programmet Principerna för ansvarsfulla investeringar kan det utnyttja bl.a. UNPRI:s samarbetsnätverk och rapporteringsverktyg samt annat som hör till företagens bästa praxis. Dessutom kan företaget delta i ett årligt internationellt evenemang. Ytterligare information 12

13 2 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) Riktlinjer för multinationella företag Bakgrund och syften De riktlinjer för multinationella företag som OECD reviderade 2000 avser att stärka företagens samhälleligt och etiskt ansvarsfulla arbetssätt inom delområdena ekonomiskt, socialt och ekologiskt ansvar. Riktlinjerna försöker säkerställa balansen mellan företagens verksamhet och den politik som staterna bedriver samt i synnerhet främja gynnsamma förhållanden för internationella investeringar. Förutom OECD:s medlemsstater stöder också många näringslivsorganisationer samt arbetstagar- och frivilligorganisationer tillämpningen av riktlinjerna. 13

14 Det centrala innehållet Enligt riktlinjerna ska företagen främst främja en ekonomisk, social och miljöpolitisk utveckling ge tillförlitlig, tillräcklig och regelbunden information om sin verksamhet, struktur, ekonomiska situation och resultatutveckling följa ILO:s grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet skydda miljön och sörja för den allmänna hälsan och säkerheten bekämpa bestickning respektera konsumentskyddet sprida teknologisk och vetenskaplig kunskap, t.ex. främja lokala innovationsfärdigheter främja rättvis konkurrens, bl.a. genom att avhålla sig från avtal om konkurrensbegränsning betala skatter enligt bestämmelserna i värdlandet. Hur kan företaget delta? Som medlem av OECD har Finland förbundit sig att främja att riktlinjerna följs globalt. Företagen kan för sin del utnyttja dem i utvecklingen av sin verksamhet, men de kan inte underteckna riktlinjerna. Det är bra om företaget t.ex. i sin rapport om samhällsansvaret och i årsredovisningen nämner att riktlinjerna följs. Delegationen för samhälls- och företagsansvar som finns i samband med arbets- och näringsministeriet följer upp hur riktlinjerna tillämpas och bidrar till att göra dem kända. Ytterligare information 14

15 Principerna för bolagsstyrning (Principles of Corporate Governance) Bakgrund och syften Med god bolagsstyrning förstås företagets sätt att ordna sin verksamhet så att det fungerar organiserat, effektivt, i samklang med sin miljö och sina intressenter samt undviker oegentligheter. Bolagsstyrningen är således ett delområde inom ansvarstagandet. Bolagsstyrningens betydelse är annorlunda för t.ex. ett internationellt börsnoterade storföretag än för ett litet familjebolag som är verksamt på en begränsad marknad. Det centrala innehållet OECD:s principer för bolagsstyrning, som publicerades 1999 och reviderades 2004, beskriver företagsledningens styrelsens, aktieägarnas och andra intressenters rättigheter och ansvar. Principerna är uppdelade på följande sex delområden: säkerställande av grunden för en effektiv bolagsstyrning respekt för aktieägarnas rättigheter likabehandling av aktieägare intressenternas roll och beaktande av dem tillräcklig information och öppenhet bolagsstyrelsens skyldigheter. Dessutom har OECD utarbetat riktlinjer för styrningen av statsägda bolag (Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Companies), som baserar sig på principerna för bolagsstyrning och kompletterar dem. 15

16 Hur kan företaget delta? OECD:s principer för bolagsstyrning utgör en internationellt, i vida kretsar godkänd standard, som Finlands och många andra länders nationella styrningsrekommendationer baserar sig på. I Finland är den viktigaste standarden Finsk kod för bolagsstyrning, som Värdepappersmarknadsföreningen publicerade Den innehåller 55 rekommendationer. Koden ingår i Helsingfors fondbörs regler och börsnoterade bolag förpliktas att följa den eller rapportera och motivera avvikelserna (principen följ eller förklara). Även många ickenoterade bolag följer koden för noterade bolag i tillämpliga delar. Centralhandelskammaren publicerade dessutom 2006 en agenda för utvecklingen av de icke börsnoterade bolagens förvaltning. I synnerhet för internationella företag lönar det sig att som rättesnöre följa de internationella rekommendationerna för bolagsstyrning, även om de inte kan undertecknas, framför allt när företagen är verksamma i mindre utvecklade länder. Ytterligare information Principles of Corporate Governance Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Companies Finsk kod för bolagsstyrning Utvecklingen av de icke börsnoterade bolagens förvaltning 16 Riktlinjerna avser att stärka företagens samhälleligt och etiskt ansvarsfulla arbetssätt.

17 3 Internationella arbetsorganisationen (ILO) Deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet Bakgrund och syften Deklarationen, som godkändes 1998, innehåller de grundläggande principer i arbetslivet som alla arbetsgivare bör känna till. Genom sin deklaration syftar ILO till att upprätthålla en god samhällsutveckling och en samtidig ekonomisk tillväxt bl.a. genom att verka för att de grundläggande principerna och rättigheterna i arbetslivet garanteras. Var och en ska ges en jämlik möjlighet att få sin andel av det gemensamt skapade välståndet och att utvecklas enligt sin egen förmåga. Det centrala innehållet Grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet är föreningsfrihet och erkännande av den kollektiva förhandlingsrätten avskaffande av alla former av tvångsarbete avskaffande av barnarbete avskaffande av diskriminering på arbetsmarknaden och vid yrkesutövning. Hur kan företaget delta? Deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet är en internationellt godkänd beskrivning av god praxis, som har riktats till ILO och dess medlemsländer. Finlands lagstiftning täcker de principer och rättigheter som ingår i deklarationen. Det är viktigt att speciellt de företag som är verksamma utomlands känner till deklarationens innehåll. Företagets verksamhet är 17

18 ansvarsfull, när det följer deklarationens principer i alla länder där det är verksamt oberoende av på vilken nivå lagstiftningen är och i vilken utsträckning principerna följs i respektive land. Deklarationen ingår t.ex. i OECD:s riktlinjer för multinationella företag och även FN:s Global Compact baserar sig på den. Ytterligare information Trepartsdeklarationen om multinationella företag och socialpolitiken Bakgrund och syften Ett gott bemötande av arbetstagarna är en viktig del av det sociala ansvaret i företag av alla storlekar. Den trepartsdeklaration som ILO utarbetade 1977 och som reviderades 2000 innehåller en uppförandekod som kan hjälpa företagen att främja personaladministrationens ansvarstagande. Uppförandekoden underlättar företagens verksamhet i länder som är olika till sin kultur och lagstiftning. Även finländska hemmamarknadsföretag har skäl att följa uppförandekoden i deklarationen. 18

19 Det centrala innehållet Deklarationen betonar vikten av att följa ILO:s grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet främja sysselsättningen, likabehandlingen, garantera anställningstryggheten erbjuda arbetstagarna lämplig utbildning i de länder där företaget är verksamt säkerställa goda arbets- och levnadsförhållandena, bl.a. sörja för arbetssäkerheten upprätthålla goda arbetslivsrelationer, bl.a. beakta den fackliga organiseringsfriheten och -rättigheten vid utarbetande av kollektivavtal, avgöra arbetstvister. Hur kan företaget delta? Som medlem av ILO har Finland förbundit sig att följa uppförandekoden i trepartsdeklarationen. Deklarationen är en internationellt godkänd beskrivning av god praxis. Det är viktigt att speciellt de företag som är verksamma utomlands känner till deklarationens innehåll. Företaget kan utnyttja uppförandekoden i utvecklingen av sin verksamhet men kan inte underteckna deklarationen. Företaget kan t.ex. i sin rapport om samhällsansvaret och i årsredovisningen nämna att deklarationen följs. Ytterligare information monikansallisia_yrityksia.pdf 19

20 4 Global Reporting Initiative (GRI) Riktlinjer för redovisning av samhällsansvar GRI G3 Bakgrund och syften Många företag som är måna om sitt samhällsansvar rapporterar årligen om sin utveckling, för att intressenterna ska få information om deras ansvarstagande. Redovisningsriktlinjerna GRI G3, som blev klara 2006, är en internationellt godkänd standard för redovisning av organisationernas ekonomiska, sociala och ekologiska ansvar. Standarden utvecklas ständigt. GRI har utarbetat riktlinjerna i samarbete med företag, investerare, fack- och frivilligorganisationer, revisorer, läroanstalter och andra samhällsaktörer. Det centrala innehållet G3-riktlinjerna vägleder organisationerna i att fastställa samhällsansvarsredovisningens innehåll, kvalitet och avgränsning. 20 Dessutom fastställs i riktlinjerna de delområden och indikatorer som ska användas i redovisningen enligt följande: beskrivning av organisationen strategi och analys, organisationsprofil, information om redovisningen, styrning, åtaganden och samarbete, hållbarhetsstyrning och resultatindiktarorer ekonomi ekonomisk verksamhet, marknadsposition, indirekta ekonomiska konsekvenser miljö bl.a. material, energi, vatten, biodiversitet social verksamhet personalpraxis och arbetsmiljö bl.a. sysselsättning, utbildning mänskliga rättigheter: bl.a. antidiskriminering, barnarbete samhälle. bl.a. bestickning, konkurrensbegränsningar produktansvar: bl.a. kundernas hälsa och säkerhet, marknadskommunikation.

21 Hur kan företaget delta? Redovisningsriktlinjerna kan utnyttjas av alla företag oberoende av storlek, bransch eller geografiskt läge. Små och medelstora företag och andra organisationer som börjar rapportera kan utarbeta en begränsad redovisning som ingår i G3. Redovisaren ombeds meddela tillämpningsnivån på sin redovisning och användningen av riktlinjerna samt sända redovisningen till GRI. Ytterligare information 5 Internationella standardise ringsorganisationen (ISO) Internationell standard om socialt ansvarstagande: ISO Vägledning för socialt ansvarstagande Bakgrund och syften ISO (International Organization for Standardization) utarbetar standarden ISO om socialt ansvarstagande. Standarden torde bli klar i slutet av I utarbetandet av standarden har deltagit många experter från olika länder och internationella organisationer. Finlands deltagande i utarbetandet av standarden har samordnats av Finlands Standardiseringsförbund SFS. Standarden som är avsedd för organisationer av alla storlekar och typer och främjar förståelsen av det sociala ansvarstagande och kompletterar andra riktlinjer för en ansvarsfull verksamhet. 21

22 Det centrala innehållet ISO innehåller riktlinjer för definition av socialt ansvarstagande principerna för socialt ansvarstagande, vilka är ansvarsskyldighet, transparens och etiskt uppträdande, respekt för intressenterna, rättsordningen, internationella uppförandenormer och mänskliga rättigheter kärnområdena inom socialt ansvarstagande, vilka är organisationsstyrning, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, rättvis verksamhetsutövning, konsumentfrågor och lokal samhällsutveckling integration av socialt ansvarstagande i hela organisationens verksamhet intressentsamarbete och -engagemang kommunikation om socialt ansvarstagande. Hur kan företaget delta? Företag och andra organisationer kan utnyttja standarden när de utvecklar och genomför sin ansvarsfulla verksamhet. Standarden kan också öka förtroendet mellan organisationen och dess intressenter. Standarden är dock ingen ledningssystemstandard och lämpar sig inte för certifiering. Ytterligare information 22

23 6 Europeiska unionen (EU) Grönbok om främjande av en europeisk ram för företagens sociala ansvar Bakgrund och syften Den grönbok som EU-kommissionen utarbetade 2001 öppnar diskussionen om främjade av de europeiska företagens sociala ansvar. Företagen bör närma sig det sociala ansvaret på ett övergripande sätt: ansvarsfullhet bör sträcka sig från företagens ledarskapspraxis till organisationens hela verksamhet, investeringar, rapportering och revision. Grönboken öppnar diskussionen om främjade av de europeiska företagens sociala ansvar. 23

24 Det centrala innehållet Grönboken särskiljer den interna och externa dimensionen i samhälls- och företagsansvaret på följande sätt: Den interna dimensionen Den externa dimensionen god behandling av personalen, bl.a. att kombinera arbete och fritid investeringar i arbetshälsan och -säkerheten, såsom frivilliga program för förbättring av hälsan hantering av förändringar, bl.a. arbetstagarnas och andra parters deltagande i förändringsprocesserna hantering av miljöpåverkan och naturresurser, bl.a. energisparande hänsyn till lokalsamhället, såsom lokalbefolkningens sysselsättning och utbildning nära samarbete med affärspartner, leverantörer och konsumenter respekt för de mänskliga rättigheterna, bl.a. avskaffande av barnarbete och korruptionsbekämpning bemötande av globala ekologiska problem, såsom förbättring av miljöskyddet i hela leveranskedjan Hur kan företaget delta? I och med EU-kommissionens meddelande om företagens sociala ansvar 2006 bildades en europeisk allians för företagens sociala ansvar (European Alliance for CSR). Företag som är etablerade i EU-området kan ansluta sig till alliansen. Alliansens ambition är att göra Europa till en förebild när det gäller samhälls- och företagsansvar för att stödja en hållbar företagsverksamhet. Företagen kan få ytterligare information om alliansen och företagsansvaret av Finlands Näringsliv EK. Ytterligare information 24

25 Ansvarstagandet bör sträcka sig från företagens ledningspraxis till organisationens hela verksamhet, investeringar, rapportering och revision. 25

26 Ytterligare information Inom statsförvaltningen samordnas samhälls- och företagsansvaret av arbets- och näringsministeriet (ANM). På ANM:s webbplats (www.tem. fi/företag > Samhälls- och företagsansvar) finns information om samhälls- och företagsansvaret, också om rapporteringen om ansvarstagandet. ANM är bl.a. med om att arrangera den årliga nationella tävlingen om samhällsansvarsrapportering. Även på andra ministerier behandlas frågor som hänför sig till samhälls- och företagsansvaret. Miljöministeriet erbjuder företagen mycket information som hänför sig till miljöansvaret, t.ex. hållbar utveckling och rapportering om miljöansvaret. Utrikesministeriet främjar genom sin handels- och utvecklingspolitik respekten för ILO:s grundläggande rättigheter i arbetslivet och en ansvarsfull företagsverksamhet. Socialoch hälsovårdsministeriet sköter frågor som gäller arbetshälsa och arbetssäkerhet. Till statsrådets kanslis behörighet hör bl.a. styrningen av statsbolag, inklusive ansvarsfulla arbetssätt. På ANM:s webbsidor om samhälls- och företagsansvaret finns länkar till de andra ministeriernas sidor om samhälls- och företagsansvar. Utöver ministerierna stöder många organisationer utvecklingen av företagens samhällsansvar. Bl.a. Finnish Business & Society (FiBS) ry (www. fibsry.fi) som delfinaniseras av ANM främjar en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar företagsverksamhet i Finland. FiBS arrangerar många slags evenemang och på föreningens webbplats finns mycket information om verktygen för företagsansvaret. I anslutning till ANM finns också delegationen för samhälls- och företagsansvar, vars medlemmar representerar myndigheterna, näringslivet samt arbetsmarknads- och frivilligorganisationer. Delegationen har till uppgift att stärka företagens och andra sammanslutningars ekonomiskt, socialt och ekologiskt ansvarsfulla arbets- och produktionssätt. Delegationen följer också tillämpningen av internationella organisationers riktlinjer, som t.ex. OECD:s riktlinjer för multinationella företag, i finländska, framför allt internationella företag. Dessutom informerar den om organisationernas riktlinjer och rekommendationer för ansvarstagande. 26

27

28 Arbets- och näringsministeriet PB 32, Statsrådet Tfn Fax Layout och ombrytning: Proinno Design Oy Tryck: Litoset Oy, november 2010

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

CSR för småföretagare Utbildningstillfälle 1

CSR för småföretagare Utbildningstillfälle 1 CSR för småföretagare Utbildningstillfälle 1 Helsinborg, 23 maj 2012 Iris Rehnström Praktiska verktyg för ett lyckat CSR-arbete Iris Rehnström, TEM Hanna Claesson, Wihlborgs Fastigheter December 2012 Presentation

Läs mer

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det?

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det? Hållbart ledarskap Vad innebär det och hur uppnås det? CSR Västsverige Projekt hållbart ledarskap Om att leda för hållbarhet Vad är hållbart ledarskap för er? CSR Västsverige PUBLIC & PRIVATE RESPONSIBILITY

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting 1 En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000 Anna Linusson Stockholms läns landsting 2 Bakgrunden SLL:s engagemang Den svenska kommittén SIS/TK 478 Den internationella processen

Läs mer

CSR Corporate social responsibility

CSR Corporate social responsibility CSR Corporate social responsibility Jan Wikström/ Magnus Simonsson 2011-11-28 CSR som begrepp CSR (Corporate social responsibility) har en lång historia. Vid tiden för den svenska industrialiseringen var

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER-

UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER- UPPFÖRANDEKOD - FÖR TELE2s AFFÄRSPARTNER- ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE PÅ HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta möjliga etiska nivå. Vi har antagit denna Uppförandekod

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

ROOMI Consciously yours

ROOMI Consciously yours ROOMI Consciously yours VÅRT ANSVARSTAGANDE Toivio & Trum AB (härefter T&T) och varumärket ROOMI, tillämpar ISOstandarden ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande i sin verksamhet, enligt nedan.

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget

Det ansvarsfulla företaget Det ansvarsfulla företaget Ställer krav på produkternas innehåll och dess miljöpåverkan Hjälper kunden med hållbara produktval Försäkrar sig om att produkter är säkra att använda Uppfyller producentansvaret

Läs mer

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter. ILO:s arbete för mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter ILO:s arbete för mänskliga rättigheter 2 3 I detta utbildningshäfte beskrivs i korthet ILO:s arbete för mänskliga rättigheter och ILO-arbetet i Sverige. Se även övriga utbildningshäften

Läs mer

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Grundläggande för Sjätte AP fondens syn på avkastning och ansvarsfulla investeringar... 3 Krav på affärspartners företag och fonder...

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer.

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer. Code of Conduct Brev från ledningen Hos oss på Caverion är det viktigt att utveckla företagets långsiktiga verksamhet. Vi strävar inte efter det goda ekonomiska resultatet till varje pris. Vi förstår att

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

TeliaSoneras etiska riktlinjer

TeliaSoneras etiska riktlinjer 2015-03-16 1 (6) TeliaSoneras etiska riktlinjer TeliaSonera har antagit principer för koncernens etiska riktlinjer. I vår verksamhet förväntar vi oss att all personal på TeliaSonera ska följa dessa riktlinjer

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Miljö FÖRSLAG MÅLOMRÅDEN MILJÖ STEG 6 2010-01-26 Bilaga 2 1. Förslag Det här dokumentet innehåller ett förslag på målområden till ett kommande program för Stockholms

Läs mer

Spår A. Socialt ansvarstagande på riktigt - ISO 26000 i praktiken

Spår A. Socialt ansvarstagande på riktigt - ISO 26000 i praktiken Spår A. Socialt ansvarstagande på riktigt - ISO 26000 i praktiken Spårpartner: Swedish Standards Institute (SIS) Bengt Rydstedt, projektledare för Teknisk Kommitté 478 Socialt Ansvarstagande som även är

Läs mer

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat?

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? AR BETSLIVETS KV ALITET Resultat genom kvalitet Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? Låt oss tala om morgondagen och lite om

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning. antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13

Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning. antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13 Etiska riktlinjer för insamlingsarbete och policy för kapitalförvaltning antagna 2009-04-24 senast reviderade 2013-04-13 Etiska riktlinjer för insamlingsarbete i Lilla barnets fond Insamlingsarbete Lilla

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

Hållbar entreprenör. Är du på väg att starta UF-företag och är nyfiken på CSR Corporate Social Responsibility. Malin Roux och Åsa Helg

Hållbar entreprenör. Är du på väg att starta UF-företag och är nyfiken på CSR Corporate Social Responsibility. Malin Roux och Åsa Helg et llbarh hå sa och i v t t ä ör r f Elever Hållbar entreprenör Är du på väg att starta UF-företag och är nyfiken på CSR Corporate Social Responsibility Malin Roux och Åsa Helg 1 HÅLLBAR ENTREPRENÖR Är

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Riktlinjer för ägarstyrning

Riktlinjer för ägarstyrning 1(5) Riktlinjer för ägarstyrning Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper

Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper Grontmijs affärspolicy och affärsprinciper Grontmijs affärspolicy Som ledande teknikkonsultföretag har vi ett ansvar gentemot våra intressenter och miljön. För att värna om vår koncerns integritet måste

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

Våra ansvarsprinciper

Våra ansvarsprinciper Våra ansvarsprinciper Våra ansvarsprinciper Meddelande från vår koncernchef Jean-Pascal Tricoire, Chairman of the Management Board och CEO Vårt företag har ständigt kontakt med olika intressenter runtom

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING

POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING Vi behöver de thailändska bärplockarna och därför måste vi göra allt vi kan för att de ska åka hem med ett leende på läpparna. Tommy Innala, vd Polarica AB Ansvarsfull

Läs mer

CR-ramverk för Ratos innehav

CR-ramverk för Ratos innehav CR-ramverk för Ratos innehav Implementerat under 2011 120304 CBL 1 Ledningsstruktur och styrning av CR-arbetet Nivå 1 (grundläggande) Ansvaret för styrning av CR-frågor hos företagsledningen Rutiner finns

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Förslag till placeringsreglemente

Förslag till placeringsreglemente Förslag till placeringsreglemente Förslag till Placeringsreglemente Kongress 2014 för FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND 2 Innehåll 1. Organisation för kapitalförvaltningen 2. Övergripande mål och regler 2.1

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

Hållbarhetsarbete 2015/2016. Swedol ska vara ett genuint hållbart företag

Hållbarhetsarbete 2015/2016. Swedol ska vara ett genuint hållbart företag Hållbarhetsarbete 2015/2016 Swedol ska vara ett genuint hållbart företag Vad är hållbarhetsarbete? Det ansvarsfulla företaget Ställer krav på produkternas innehåll och dess miljöpåverkan Hjälper kunden

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Respekt för mänskliga rättigheter

Respekt för mänskliga rättigheter Respekt för mänskliga rättigheter 2013 Policy för mänskliga rättigheter POLICY FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Sodexos övertygelser 3 Sodexos engagemang 4 Policy med respekt för de mänskliga rättigheterna Med

Läs mer

Förord. Vi är kund- och konsumentfokuserade. Vi levererar alltid kvalitet. Vi utmanar för att vinna. Vi är stolta över vårt arbete

Förord. Vi är kund- och konsumentfokuserade. Vi levererar alltid kvalitet. Vi utmanar för att vinna. Vi är stolta över vårt arbete Uppförandekod arbetsprinciper Vi är kund- och konsumentfokuserade Vi levererar alltid kvalitet Vi utmanar för att vinna Vi är stolta över vårt arbete Förord prestationer som är bra idag är medelmåttiga

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Från kunskap till handling Norrköping 6-7 maj 2014 2014-05-12 1 Marcus Ihre, Projektledare SIS marcus.ihre@sis.se, 0709 48 06 61

Läs mer

Korta fakta om Skanska idag

Korta fakta om Skanska idag Korta fakta om Skanska idag 1 Grundat 1887 Skanska är ett av världens ledande byggföretag Cirka 133 miljarder SEK omsättning 2003 Cirka 4,000 återkommande kunder 60,000 medarbetare (12000 i Sverige) Czech,

Läs mer

Ärendets bakgrund. 1 Kapitel II Allmän policy

Ärendets bakgrund. 1 Kapitel II Allmän policy Uttalande av svenska Nationella kontaktpunkten (NKP) för OECD:s riktlinjer för multinationella företag med fullt stöd av Norges NKP - med anledning av anmälan från argentinska miljöorganisationen CEDHA

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn 11 5. Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Läs mer