Att bo i Brf Älvsjö Centrum 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att bo i Brf Älvsjö Centrum 1"

Transkript

1 1 Att bo i Brf Älvsjö Centrum 1 Som innehavare av en bostadsrätt i en bostadsrättsförening är du medlem i en ekonomisk förening. Föreningen har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar på obegränsad tid. Trygghet i boendet Att bo i bostadsrätt innebär att du tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar bostäderna och andra gemensamma anläggningar som ingår i föreningens område. Genom den styrelse ni väljer vid den årliga föreningsstämman bestämmer du och dina grannar över era förmåner. Som ägare av en bostadsrätt har du ständig besittningsrätt till din bostad och kan inte bli uppsagd förutsatt att du sköter dina skyldigheter gentemot föreningen. Du har rätt att göra vissa mindre förändringar i bostaden. Däremot får du inte utan styrelsens godkännande göra några väsentliga ändringar, som att flytta dörrar och väggar. Du har även rätt att sälja din bostad till vem du vill. Bostadsrättföreningens styrelse ska dock godkänna köparen som medlem i föreningen. Ansvar i boendet Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Styrelsen kan i allvarliga fall ifrågasätta din borätt i föreningen. Styrelse och firmatecknare En bostadsrättsförening är en juridisk person, vilket innebär att den själv kan teckna avtal med eempelvis leverantörer. De som undertecknar avtal är föreningens styrelse, eller av styrelsen utsedda firmatecknare. Vilka som sitter i föreningens styrelse framgår av årsredovisningen eller Bolagsverkets föreningsregister (registreringsbeviset). På registreringsbeviset framgår även vem/vilka som är firmatecknare. Stadgar och ekonomisk plan Hos Bolagsverket finns också föreningens stadgar och ekonomiska plan registrerade. Stadgarna styr tillsammans med lagar och förordningar föreningens verksamhet. I den ekonomiska planen finns uppgifter om förenings bostäder, vad som ingår i årsavgifter, andelstal, insatser med mera. Varje förening är skyldig att ha en medlemsförteckning och en lägenhetsförteckning. Medlemsförteckningen skall för varje medlem innehålla uppgift om dennes namn och postadress samt om den bostadsrätt som han/hon har. Styrelsen skall hålla förteckningen tillgänglig för den som vill ta del. Lägenhetsförteckningen skall för varje lägenhet ange 1. lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen, 2. dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för

2 2 upplåtelsen, 3. bostadsrättshavarens namn, samt 4. insatsen för bostadsrätten. Uppgifterna förs in i förteckningen när en lägenhet upplåts med bostadsrätt. Underrättas föreningen om att en bostadsrätt pantsatts eller ändras någon uppgift i förteckningen, antecknas detta. Vid överlåtelse av bostadsrätt fogas en kopia av överlåtelseavtalet till förteckningen på lämpligt sätt. Bostadsrättshavaren har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen med ovan nämnda uppgifter beträffande lägenhet som denne innehar med bostadsrätt. Gemensamma kostnader och allmän aktsamhet Kostnader för städning, sophantering, underhåll, reparationer, värme och el i gemensamma utrymmen samt för all vattenförbrukning betalas av alla gemensamt. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Var rädd om och vårda väl föreningens egendom. Om skada inträffar i huset anmäl detta enligt de anslag som finns i trappuppgångarna. Skador eller fel som är av akut karaktär, anmäls också enligt anslag i trappuppgångarna. Meddela styrelsen att anmälan skett. Var sparsam med varmvattenförbrukning och lämna inte rinnande vatten i onödan. Byt kranpackning när vattenkranen står och droppar. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen t. e. genom att släcka belysningen i gemensamma lokaler när du inte är där. Störningar Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten (inklusive balkong/uteplats) men också i gemensamma utrymmen som t.e. i trapphus, hiss, tvättstuga, övernattningsrum och föreningens övriga gemensamma lokaler. Regler för störningar gäller från klockan på kvällen till klockan 7.00 på morgonen. Man bör därför undvika bl.a. att köra tvättmaskiner eller ha hög ljudvolym under denna tid. Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten. Några vanliga frågor Vem svarar för reparationer och underhåll? Enligt stadgarna är du som medlem ansvarig för inre reparationer och underhåll av din egen bostad. Detta gäller även marken om sådan ingår i upplåtelsen. Föreningen svarar för det yttre underhållet av eempelvis fasader, yttertak och trapphus. En viss del av årsavgiften avsätts för framtida underhåll av gemensamma delar. Företrädare för föreningen ska ges tillträde till lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. För att du lättare ska kunna tolka vilket underhåll som du respektive föreningen ansvarar för bifogas en förteckning med tolkning av Bostadsrättslagen (7 kapitlet 12 ) och föreningens stadgar (26-30 ). Får jag förändra lägenheten? Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t e lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t e om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid. Vilken försäkring behöver jag? Föreningens fastighetsförsäkring täcker skador på byggnad förorsakade av utströmmande ledningsvatten och brand. Fastighetsförsäkringen täcker däremot inte skador på din egen egendom. Du skall därför teckna en egen hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Tillägget täcker skador på den egendom du är underhållsskyldig för enligt föreningens stadgar. Se vidare under Hemförsäkring. Vad ingår i årsavgiften? Årsavgiften ska täcka din del av gemensamma kostnader, till eempel räntor, amorteringar, förvaltning och fastighetsförsäkring. Anslutning till bredband och tillgång till Canal Digitals basutbud ingår också. I den ekonomiska planen finns angivet vilka kostnader som ingår i årsavgiften. Årsavgiftens storlek bestäms av styrelsen och fördelning sker efter bostädernas insatser/andelstal. Årsavgiften ska betalas månadsvis i förskott från och med tillträdesdagen. Eftersom föreningens medlemmar själva förvaltar bostäderna och de gemensamma anläggningarna har du i hög grad möjlighet att påverka driftskostnaderna. Du bor till självkostnadspris.

3 3 Får jag hyra ut min bostad i andra hand? Allmänt gäller att du inte kan hyra ut din bostad i andra hand. Styrelsen kan dock medge andrahandsuthyrning i vissa fall, om beaktansvärda skäl föreligger. Andrahandsuthyrningen kan tidsbegränsas. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran och vem som ska hyra lägenheten. Om styrelsen avslår din ansökan att hyra ut kan du vända dig till Hyresnämnden för prövning. Du som bostadsrättshavare ansvarar för din bostad, även under uthyrningstiden. Detta innebär att du ska se till att årsavgiften blivit betald, att din hyresgäst inte missköter sig med mera. Du måste dessutom se till att din hyresgäst avstår från sitt besittningsskydd. I annat fall kan du få svårt att få tillbaka din bostad efter uthyrningstiden. Vänd dig till Hyresnämnden för att få mer information. När kan jag överlåta min bostadsrätt? Du kan när som helst sälja din bostad och till vilket pris du vill. Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Dessa är i korthet följande. Informera styrelsen om dina planer på överlåtelse innan du tar kontakt med mäklare. Försäljningen ska vara skriftlig. För giltigt köp krävs att köparen godkänns av styrelsen samt att överlåtelsehandlingen anger köparens och säljarens namn, personnummer, adress, överlåtelsesumma och vilket objekt som avses. Handlingen ska undertecknas av köpare och säljare samt godkännas av make/maka eller sambo. Eventuell pantsättning måste lösas eller överlåtas innan en överlåtelse kan ske. En kopia av avtalet ska lämnas till styrelsen tillsammans med ut- och inträdesansökningar beträffande medlemskap. Föreningen har en tillbehörskvittens från säljaren över tillbehör till lägenheten. Säljaren kan dessutom ha tagit ut etra nycklar. Vid överlåtelse skall samtliga tillbehör inklusive bostadspärmen till lägenheten överlämnas till köparen. En ny tillbehörskvittens upprättas med original till föreningen och kopia till köparen. Hur kan jag påverka mitt boende? Normalt sett ska föreningen hålla föreningsstämma före juni månads utgång varje år (räkenskapsår finns angivet i stadgarna och på registreringsbeviset). Vid detta tillfälle samlas föreningens medlemmar för att gemensamt gå genom årets verksamhet. Styrelsen ska presentera årsredovisning och verksamhetsberättelse. Föreningsstämman ska godkänna styrelsens förvaltning ge styrelsen ansvarsfrihet. Varje medlem kan komma med förslag till verksamheter/åtgärder. Förslagen kan skickas till styrelsen fortlöpande under året. De förslag som styrelsen inte kan fatta beslut om, hänskjuts till föreningsstämman och bör då ha kommit i god tid innan denna äger rum. Meddelande om datum för stämman skickas ut till medlemmarna. Vid stämman väljer föreningen styrelse och revisorer för det kommande året (se stadgar). En etra föreningsstämma kan också förekomma. Detta kan ske om föreningens stadgar ska ändras eller om styrelsen vill ha ett snabbt avgörande i någon speciell fråga. Även en grupp medlemmar (minst 10 procent av alla röstberättigade medlemmar) samt revisorerna kan begära att etra stämma hålls. Vid etra föreningsstämma fattas endast beslut i de ärenden som ligger bakom att stämman utlysts. Hur numreras lägenheterna? Bostadsrättsföreningen och Skatteverket (folkbokföringen) har två olika numreringssystem för lägenheterna. Bostadsrättsföreningen har givet ett nummer till varje trapphus: nr 1 Älvsjövägen 12, nr 2 Älvsjövägen 14, nr 3 Fru Kristinas gränd 3, nr 4 Götalandsvägen 233, nr 5 Götalandsvägen 231 och nr 6 Sten Stures gränd 3. Entréplanet betcknas som våningsplan 2. Varje lägenhet har ett tresiffrigt nummer där första siffran anger trapphus, andra siffran våningsplan och tredje siffran bostadens läge på våningsplanet, börjande med den bostad som ligger till vänster om trappan när man kommer nerifrån. Numreringen fortsätter sedan medsols. Skatteverkets lägenhetsnummer består av fyra siffror. De två första siffrorna anger våningsplan och de två sista siffrorna bostadens läge inom våningsplanet. Entréplanet betcknas som våningsplan 10. Numreringen på våningsplanet börjar med den bostad som ligger till vänster om trappan när man kommer nerifrån. Numreringen fortsätter sedan medsols. Protokoll Protokoll från föreningsstämman ska enligt stadgarna vara tillgängligt för medlemmar senast tre veckor efter stämman. Det är endast stämmoprotokoll som samtliga medlemmar har rätt att ta del av. Protokoll från styrelsesammanträden är inte offentliga eftersom de kan innehålla konfidentiella uppgifter om enskilda

4 4 medlemmar, men revisorerna kan läsa protokoll för din räkning. Har du frågor? upplysningar. Du kan också hänvända dig direkt till styrelsen Namn och telefonnummer till styrelsens medlemmar finns uppsatt i varje trappuppgång. Om det är något du undrar över kan hemsidan (http://alvsjocentrum1.se) kanske ge ytterligare

5 5 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? Nedan följer en tolkning av bostadsrättslagen (7 kap 12 ) och föreningens stadgar (28 ). Om du saknar något i listan kontakta styrelsen. Byggdel Balkong Golv och insidan på fronterna (räcke) och ev. tak Vädringsställning och beslag Odlingslådor Brf:s ansvar Medl. ansvar Anmärkningar Rengöring/putsning av in- och utsida glas är medlemmens ansvar Utsida tak, front (räcke) och skärm Rengöring/putsning av in- och utsida glas är medlemmens ansvar Ytterdörr Dörrblad, karm och foder Utvändig ytbehandling av dörrblad, karm och foder Låsanordning, handtag och ringklocka Namnskylt Tätningslist Golv i bostaden Parkett, matta, klinker eller dyl. Väggar och tak i bostaden Ytskikt, tapeter, väv, målning eller annan ytbeläggning I våtrum avses med ytbeläggning golv-, väggmatta och/eller keramiska plattor med bakomliggande tätskikt Fönster och fönsterdörrar Invändig målning samt mellan bågarna Yttre målning Fönsterglas Spanjolett inkl. handtag Beslag Fönsterbänk, persienner och markiser Vädringsfilter och tätningslister VVS-artiklar Badkar, tvättställ och bidé Duschkabin Blandare, duschanordning, vattenlås, bottenventiler och packningar WC-stol; porslin och sits WC-stol; anordning för vattentillförsel Diskbänk inkl. blandare Kall- och varmvattenledningar inkl. armatur Inne i bostaden Avloppsledningar med golvbrunn och sil inkl. Inne i bostaden armatur Vattenradiatorer med ventiler och termostat () Medlemmen svarar för målning Ventilationsdon Från- och tilluftsventiler Ventilationsfilter Byte och rengöring VVS-artiklar (inne i bostaden) Tvättmaskin och torkutrustning Kölsutrustning Diskmaskin Kyl- och frysskåp

6 6 Byggdel Brf:s ansvar Medl. ansvar Anmärkningar Spis och spiskåpa Medlem ansvarar för rengöring och byte av filter Förråd m.m. Förråd tillhörande bostaden Enskilt sopskåp eller liknande Avskiljande nätvägg i förråd och garage Beträffande golv, väggar, tak, inredning m.m. gäller samma regler som för bostaden Elartiklar Elcentralen och ledningar fram till denna Övriga ledningar Strömbrytare och vägguttag Skåp med utrustning för omkoppling och fördelning av data, TV och IP-telefoni Bo för TV () Brf tillhandahåller bo för Canal Digitals basutbud Brandvarnare Övrigt Inredningssnickerier inkl. bl.a. trösklar, socklar, foder och lister Badrumsskåp, kommod och hatthylla Glober till den fasta belysningen Innerdörrar Beslag

7 7 Säkerhetstänkande Försäkringar som ingår i köpet Under produktionsskedet gällde en färdigställandeförsäkring utställd av en etern försäkringsgivare. Försäkringen gällde om entreprenören skulle gå i konkurs och därmed inte kunde färdigställa uppförandet av husen och innebar att försäkringsgivaren skulle bygga färdigt och ta merkostnaden. Trägolven lever med årstiderna Även ett trägolv påverkas av luftfuktigheten. Under vintern kan golvet krympa och kupa sig på grund av att det råder en låg relativ fuktighet inomhus. Under sommaren ökar den relativa luftfuktigheten och träet utvidgar sig igen. Med rätt underhåll har trägolv en mycket lång livslängd. Vidare tecknas för föreningens fastighet en byggfelsförsäkring som gäller från godkänd slutbesiktning och tio år framåt. Försäkringen är tecknad hos Gar-Bo försäkring AB. För försäkringen gäller en engångspremie som ingår i köpesumman. Byggfelsförsäkringen ger skydd mot eventuella fel som framträder efter garantitiden. Den följer huset och gäller därmed gentemot ny ägare efter försäljning. Byggfelsförsäkringen omfattar: Fel i konstruktion, utförande eller material på försäkrad egendom Skada på försäkrad egendom orsakad av sådana fel För försäkringen gäller en självrisk vid varje skada Produktbroschyr kan laddas ner från Egna installationer Både av säkerhetsskäl och för att garantin skall gälla är det viktigt att anslutning till vatten och avlopp görs på ett riktigt sätt. Installationer måste alltid utföras av behörig installatör. Avstängningsventiler finns på respektive vattenledning och gemensamt för trapphuset i respektive rullstols-, rullator- och barnvagnsrum. Om du är osäker, kontakta styrelsen. Tips för att undvika fuktskador Tänk också på att trä är känsligt för välingar mellan torr och fuktig luft. I ett rum med hög luftfuktighet suger trämöbler åt sig fukt och skador kan uppstå om man inte är försiktig vid placering av möblerna. Ställ trämöbler glest och en bit från ytterväggarna, så att luften kan cirkulera fritt runt dem. På så sätt undviks skador på både möbler och vägg. Skötselanvisningarna viktiga för hållbarheten Till alla material och produkter följer skötsel- eller bruksanvisningar. I dessa finns information som hjälper dig att hålla bostaden i samma fina skick som när du flyttade in. Vid vattenskada Om bostaden råkar ut för en vattenskada ska du omgående stänga av vattnet. Avstängningsventiler finns på respektive vattenledning eller gemensamt för trapphuset i respektive rullstols-, rullator- och barnvagnsrum. Ta reda på var ventilerna är placerade så att du snabbt kan stänga av vattnet vid läckage. Om du är osäker, kontakta styrelsen. Om något dolt rör skulle börja läcka, rinner läckagevattnet ut genom ett rör i badrumsväggen stra ovanför golvet.

8 8 Barnsäkerhetsspärr Barnsäkerhetsspärrar i kök är obligatoriska i nybyggda bostäder och krävs för godkännande vid slutbesiktningen. Har du inte behov av dessa, kan du enkelt montera bort och spara dem för eventuellt framtida behov. Skydd mot inbrott Kontrollera att ytterporten går i lås efter in-och utpassering. Porten får inte öppnas utan att bevakas. Vid gästbesök rekommenderar vi att du använder porttelefon (se Telecode 5000 i Bostadspärmen flik 6). Se till att fönster och dörrar till gemensamma utrymmen och garaget är stängda efter dig. Skadedjur Föreningen är försäkrad mot skadedjur. Tänk på att att rengöra bagage efter utlandsresor. [!] Om vatten tränger fram ur läckageindikeringsröret, stäng av vattnet och gör felanmälan.

9 9 Hemförsäkring Om du inte redan har tecknat en hemförsäkring, ska du göra det. Försäkringen ger dig ersättning för bland annat stöld, skadegörelse, brand och översvämning. I en hemförsäkring ingår en ansvarsdel som träder in om du blir vållande till en skada. Om till eempel en vattenskada uppstår i bostaden eller hos grannen beroende på att din tvätt- eller diskmaskin inte installerats av fackman, kan du bli skadeståndsskyldig. Då är det viktigt att ha en hemförsäkring som täcker dessa kostnader. Eftersom bostadsrättshavaren enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar har ett vidare ansvar för sin bostad än en hyresgäst för sin hyreslägenhet, är vissa skadehändelser som en bostadsrättshavare ansvarar för inte ersättningsbara genom normal hemförsäkring och inte heller genom bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring. För att erbjuda bostadsrättshavare ett försäkringsskydd vid sådana skadehändelser har försäkringsbolagen tagit fram en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen - ett så kallat bostadsrättstillägg. Brf kräver att du har ett sådant tillägg. Tilläggsförsäkringen är en allriskförsäkring som ersätter plötslig och oförutsedd skada på: Den egendom bostadsrättshavaren är underhållsskyldig för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar; eempelvis inredning i kök och badrum, fönster och golv. Fast inredning som ägs av bostadsrättshavaren Anmäl att bostaden är utrustad med säkerhetsdörr, vilket kan innebära lägre premie på din hemförsäkring. För normala hemförsäkringar finns inga krav på godkända lägenheter. Först när höga lösöresvärden föreligger finns sådana krav. Vid så kallade etra höga lösöresvärden finns dessutom krav på fönsterlås, fönstergaller etc. Beloppsgränserna för höga och etra höga lösöresvärden varierar, dels mellan försäkringsbolagen och dels inom landet. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få information om gällande regler. [!] Förvara inte stöldbegärlig egendom i förråden. Vid inbrott kan det äventyra möjligheten att få ersättning från försäkringsbolaget

10 10 Gemensamma utrymmen I ett bostadsrättsområde finns det flera gemensamma utrymmen. I allt från bl.a. trappor och entréer, till källare, cykelrum, tvättstugor och särskilda gemensamhetslokaler delas utrymmet med andra. Det innebär naturligtvis att hänsyn måste tas så att alla verkligen kan använda dem. Vi hoppas att de lokaler som finns ska vara en stor tillgång i ditt boende. Med entréer och gångvägar som är fria från pulkor, skidor, och andra skrymmande föremål, underlättas framkomligheten för städpersonal, samt för ambulanspersonal och brandmän vid en eventuell olycka. Rullstols-, rullator- och barnvagnsrum Förvaringsutrymme för rullstolar, rullatorer och barnvagnar finns i anslutning till varje trapphus. Rullstolar, rullatorer, barnvagnar, cyklar mm får inte placeras i entrén, trapphusen eller i korridorer. Förråd och källare Varje bostad har ett eget förråd i källaren. Trapphus 4 och 5 har sina förråd i källaren på Sten Stures gränd 4. Förråden är märkta med lägenhetsnummer. Bostadsrättshavaren får själv tillhandahålla ett lås till sitt förråd. Förrådsrum ska var låsta även om de ej används. Ur brand- och stöldsynpunkt ska dörrar till källare hållas låsta. Det är också mycket viktigt att så kallade branddörrar är stängda. Cykelrum Cykelrum finns i källaren på Älvsjövägen 12-14, Fru Kristinas gränd 3 och Sten Stures gränd 4. Ingång i anslutning till trapphusen eller via det gemensamma garaget.

11 11 hemsida, anslag i trappuppgångarna eller kontakta styrelsen För användandet gäller Tvättstugor Lägenhetens dörrnyckel passar till samtliga tre cykelrum. In- och utpassage av cyklar skall ske via garageporten. Detta för att undvika inre nedslitning av hiss, dörrar och väggar i entré samt nedsmutsning av etagegolv. Endast funktionsdugliga cyklar får förvaras i cykelrummen. Välj passande cykelrum så att trängsel inte uppstår. Rullstolar, rullatorer, barnvagnar, cyklar mm får inte placeras i entrén, trapphusen eller i korridorer. I källaren på Älvsjövägen finns en gemensam tvättstuga för trapphus 1,2 och 3 och i huset på Götalandsvägen 233 för trapphus 4, 5 och 6. Tvättstugan får användas av föreningens medlemmar. Tidsbokning av tvättpass sker med hjälp av en bokningscylinder på bokningstavlan utanför tvättstugan. Där framgår vilka tider som är tillgängliga. Tvätt-tid som ej påbörjats inom en halvtimme efter starttid blir fri att utnytjas av andra. I tvättstugan finns även maskininstruktioner. Uppstår fel på någon maskin är det viktigt att du omgående gör en felanmälan.(s.24). Inga husdjur får vistas i tvättstugan pga allergi hos boende. För användandet gäller Föreningslokal Lämna tvättstugan i det skick du själv önskar finna den o Torka ren maskinerna efter användning även inuti (tänk på allergirisk) och våttorka alla avställningsytor o Tvätta rent och torka ur tvättmedelsfacken o Gör rent och ta bort ludd efter användning av torktumlare och torksskåp. o Sopa av och våttorka golvet Föreningslokalen med tillhörande pentry ligger i källarplan på Älvsjövägen 12. Den kan användas av föreningens medlemmar för gemensamma möten utan kostnad. För bokning av rummet se föreningens För användandet gäller Städa av lokal, pentry och toalett efter användning Ingen musik/störande ljud efter kl Rökning förbjuden Gemensamhetslokal och Övernattningsrum för trapphus 1,2 och 3. Övernattningsrummet ligger på Älvsjövägen 12. Det kan hyras av föreningens medlemmar för en kostnad av 150 kronor per dygn. För bokning av rummet se föreningens hemsida, anslag i trappuppgångarna eller kontakta styrelsen För användandet gäller Lokalen hyrs från kl till klockan nästkommande dag Städa av rum, toalett och dusch efter användning Ingen musik/störande ljud efter kl Rökning förbjuden Gemensamhetslokal och övernattningsrum för trapphus 4,5 och 6. I entréplanet på Götalandsvägen 231 finns en gemensamhetslokal och övernattningsrum för trapphus 4,5 och 6, som administreras särskilt. Aktivitetsrum Aktivitetsrummet ligger I källarplanet på Älvsjövägen 12. Där finns bordtennisbord,darttavla och låneböcker. Det kan användas utan kostnad av föreningens medlemmar. För användandet gäller Rummet kan användas mellan och efter bokning på bokningslista i lokalen Rummet är tillgängligt med ordinarie lägenhetsnycklar Egna bollar, racket och pilar medtages Böcker kan lånas Rummet skall efter användning lämnas i samma skick som det mottogs För frågor se föreningens hemsida, anslag i trappuppgångarna eller kontakta styrelsen

12 12 Hobbyrum Hobbyrummet ligger innanför aktivitetsrummet i källarplanet på Älvsjövägen 12. Det kan användas utan kostnad av föreningens medlemmar. För användandet gäller Garage Rummet är tillgängligt med ordinarie lägenhetsnycklar Skänkta/deponerade verktyg låses in i skåp. Information om nyckel finns på föreningens hemsida, anslag i trappuppgångar eller kan fås genom kontakt med styrelsen Användaren ansvarar för medhavda verktyg Lämna lokalen efter användning i samma skick som den mottogs För frågor se föreningens hemsida, anslag i trappuppgångarna eller kontakta styrelsen För bostadsrättshavare finns möjlighet att hyra garageplats eller p-plats utomhus. För mer information se sid.22. De bostadsrättshavare som har bilplats i garaget får en speciell bricka/nyckel för in/utpassering. Någon speciell gästparkering i bostadsrättsföreningens regi finns inte. Gäster hänvisas till de allmänna parkeringsplatserna i närområdet. Information om andra parkeringsmöjligheter för gäster kan ses på föreningens hemsida (http://alvsjocentrum1.se) eller på anslag i trappuppgångarna. Trappombud Trappombuden är kontaktpersoner och rapportansvariga mellan medlemmarna och styrelsen angående praktiska problem i trappuppgång och källare såsom Dåligt utförd städning Uppkomna skador Lås- och kodfel Ordning på anslagstavlan Hissfel även belysning Inbrott Tvättstugan i den trappuppgång som har tvättstuga Trivselfrågor för trappuppgången Trappombuden ansvarar dessutom för Utebliven snöröjning utanför ingången Namn och telefonnummer på trappombud framgår av anslag i trappuppgångarna.

13 13 Nycklar och post Till bostaden ingår tre bostadsnycklar, två postbonycklar samt två bokningsnycklar till den gemensamma tvättstugan. Etra nycklar kan köpas hos Swesafe, Linatorpsvägen 25, Johanneshov, Telefon Medtag lägenhetskontrakt, legitimation och lägenhetsnyckel. Nyckel Bostadsnyckel Bokningsnyckel Postbonyckel Separata nycklar Används till Entréport,soprum, rullstols-, rullator- och barnvagnsrum, cykelrum källsorteringsrum,tvättstuga, gångdörr till garage och bostadsförråd Bokning av tvätt-tid Postbo i trappuppgången In/utpassering av garageport Posthantering Posten levereras till din postbo i trapphusets entré. Tidningshållare Morgontidningen levereras till en tidningshållare utanför din dörr. Är du bortrest bör du avbeställa tidningen eller be din granne ta hand om den. Porttelefon Gatuentréerna är försedda med portelefon som är ansluten till ditt telefonabonnemang. Se Telecode 5000 i Bostadspärmen flik 6. Kodlås Trapphusentréerna från gatan och gården är försedda med kodlås. Du kan även öppna portarna med din bostadsnyckel.

14 14 El, värme och vatten Bostaden är utrustad med moderna värme- och vattensystem. Dessa är i sig energisnåla och miljöanpassade, men du själv kan påverka både energiförbrukning och kostnader genom de val du gör. Hushållsel Bostadens elcentral är utrustad med automatsäkringar. Om en säkring löser ut ska du ta reda på orsaken innan säkringen slås på igen. I elcentralen sitter en jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta strömmen om de uppstår ett jordfel i någon elektrisk apparat, som därmed riskerar att bli strömförande. Samtliga eluttag är anslutna till jordfelsbrytaren. Alla eluttag är jordade för att öka säkerheten. Använd därför alltid godkända jordade elkontakter. Dubbelisolerade apparater, eempelvis elvisp och hårtork, kan även anslutas till jordade uttag. Dessa apparater är märkta med en dubbelkvadrat, ett så kallt Fi-märke. De flesta eluttag har enfasanslutning. Till vissa apparater med hög effekt, eempelvis spisen, utnyttjas tre faser. Elmätarna och huvudsäkringarna är placerade i ett elskåp i trapphuset eller i källare. [!] Ta alltid reda på orsaken till att jordfelsbrytaren slagit till innan du återställer den. Kontakta fackman om du inte själv kan hitta felet. Att använda en elapparat med jordfel kan vara förenat med direkt livsfara! Jordfelsbrytare återställs via en kontakt i elcentralen.

15 15 Bostad utrustad med komfortvärme innebär att värmen förhindrar känslan av kallt golv där klinker är inlagt. Komfortvärme är ingen värmekälla i sig. Vatten Uppvärmning Rumstemperaturen regleras med termostatventiler som är placerade på radiatorerna. Dessa är förinställda för att ge en rumstemperatur på cirka +21 grader. Det är viktigt att termostaten inte täcks över. Känselkroppen som skall känna av rumstemperaturen kan då inte läsa av rätt temperatur. Badrummen är utrustade med komfortvärme som regleras med en termostat placerad på väggen i badrummet. Komfortvärme i badrummet belastar hushållselen. Bostaden är förberedd för anslutning till vatten och avlopp för egen tvättmaskin. Om bostaden råkar ut för en vattenskada eller om vatten tränger fram ur läckageindikeringsröret ska du omgående stänga av vattnet. Läs mer under Säkerhetstänkande sid.7., [!] Är bostaden utrustad med komfortvärme innebär det att värmen förhindrar känslan av kalla golv där klinker är inlagt. Komfortvärme är ingen värmekälla i sig.

16 16 Ventilation Ventilationssystemet i bostaden fungerar i princip så att en frånluftsfläkt suger ut luften från badrum, wc, kök och förråd och ersättningsluft tas in i bostaden via tilluftsdon i sov- och vardagsrum. Mindre luftomsättning vid vinterkyla Ventilationssystemet är utrustat med utetemperaturreglering. Det innebär att luftomsättningen minskar något om det är kallt ute, vilket också minskar risken för kalldrag vid tilluftsdonen under fönsterna. Kondens på energifönster Fönster med god isoleringsförmåga (lågt Up-värde) kan efter klara nätter få kondens på ytterrutans utsida. Orsaken är att glasets utsida ibland blir kallare än uteluften, på samma sätt som framrutan på en bil kan få rimfrost. Kondensen brukar begränsas till fönstrets nederkant och kan bara uppträda under tidiga morgontimmar, framför allt under senhösten. Sådan kondens är ofarligt och ger inte upphov till skador på fönstret, utan visar snarare att det fungerar. Kondensen brukar försvinna så snart uteluften blir varmare. Eftersom luftflödet även reduceras i spiskåpan kan en något minskad utsugningsförmåga eventuellt märkas vid matlagning då det är mycket kallt ute. Renande filter Tilluftsdonen, som är placerade bakom radiatorerna, är utrustade med ett löstagbart filter. Instruktioner för hur filter byts och var nya filter finns att köpa framgår av bostadspärmen flik 6. Filtret fångar upp medelstora och grövre partiklar som eempelvis pollen. Det skall bytas varje år och rengöras med jämna intervaller genom dammsugning. Tilluftsdonet kan kompletteras med ett kolfilter som även fångar upp till eempel avgaser. Ändra inte inställningen av frånluftsventilerna, då det kan rubba hela ventilationssystemets funktion. Ett ventilationssystem i obalans kan ge ökade uppvärmningskostnader och i värsta fall fukt- och mögelskador i våtutrymmen. Matlagning och vädring Vid matlagning kan frånluftsflödet i köket ökas genom att vredet på spiskåpan vrids upp till önskat utsug.. Fettfilttret i spiskåpan måste rengöras med jämna mellanrum för att luftflödet inte ska försämras.

17 17 TV, telefoni och IT Telefoni Bostaden är utrustad för IP-telefoni. Det betyder att du ringer via internet genom en dosa i lägenhetens kommunikationsskåp. Abonnemang för IP-telefoni tecknar du själv hos valfri operatör. [!] För att kunna använda äldre telefoner i bostaden, krävs modularkontakter som passar i vägguttagen. Dessa finns att köpa i välsorterade telebutiker. TV Din bostad har ett system med fleibla vägguttag i flertalet rum (Kommunikationsuttag), anslutna till ett kombinerat kommunikationsnät. Till lägenheten levereras en digital-tv-bo. Boen kopplas in i önskat vägguttag och ansluts till TV. Digital TV levereras via Canal Digital och ett basutbud ingår i månadsavgiften. Vill du beställa fler kanaler eller fler digital-tv-boar kontaktar du Canal Digital tel eller Viasat tel Internettrafik De uttag som inte används för telefon eller TV kan användas för datorkommunikation. Koppling i kommunikationsskåpet Uttagen är universella, vilket innebär att du kan välja om du vill ha en TV, telefon eller dator i respektive uttag. Kommunikationsnätet ansluter telefoner, datorer och TV till yttre nätet samtidigt som det kan fungera som internt nät mellan eempelvis två datorer. Bostadens uttag och tillhörande ledningar har du som bostadsrättshavare underhållsansvar för. Uttagen betecknas med T på lägenhetsbladet. Förutom kabel och uttag är din lägenhet utrustad med ett kommunikationsskåp. Kommunikationsskåpet är en samlingsplats för inkommande och utgående kablar i bostaden med plats för operatörens utrustning. Skåpet är placerat i bostaden så att innehavaren lätt och överskådligt kan göra nödvändiga förändringar och omkopplingar om så önskas (se nedan). Bostadsrättsföreningen har avtal med Ownit för leverans av bredband och kostnader för detta ingår i månadsavgiften. För ytterligare information kontakta Ownit tel Kommunikationsskåpet innehåller följande A: Första uttag märkt IN Detta uttag är överlämningspunkt för bredbandssignalen som levererar signaler för TV, telefoni och bredband (data) i bostaden. Detta uttag kan likställas med bostadens första uttag B: Uttagspanel Denna panel innehåller korskopplingspanel till kommunikationsuttagen i rummen. Varje uttag i panelen har ett nummer som svarar mot ett kommunikationsuttag i något av bostadens rum.

18 18 C: Bredbandsswitch Switchen är ansluten till nätspänning 230 V via adapter och vägguttag baktill i skåpet. Switchens uppgift är att fördela data och TV trafiken från inkommande signal dels till Telefonidosan och dels till bostadens kommunikationsuttag. Observera att switchens Uplink port inte skall användas. D: Telefonidosa Telefonidosan får du skickat till dig efter att du har skickat in en beställning till vald IP-telefon operatör. Telefonidosan omvandlar inkommande signaler till Telefoni. E: Telefonifördelare Telefonifördelarens uppgift är att fördela telefontrafiken för att möjliggöra inkoppling av flera telefoner samtidigt. Du kan alltså genom att byta plats på de färgade kablarna i uttagspanelen i ditt kommunikationsskåp, själv välja uttag i lägenheten som ska vara aktiverad med vilken tjänst. Anslutning av telefoner (gröna kablar i kommunikationsskåp) Samtliga kommunikationsuttag i lägenheten kan användas till både data, TV eller Telefoni. Nedan visas standardinkopplingen. Förutsatt att IP-telefonidosan installerats i kommunikationsskåpet kan telefonapparater anslutas i valfritt uttag (RJ45) i rummen som är kopplat till telefonifördelaren i kommunikationsskåpet. För att nyttja telefonlinjen ansluts telefonen direkt i uttagen i rummen. De flesta telefoner levereras med kontakttyp RJ11 som passar direkt i ett RJ45 uttag. För äldre telefoner används en omvandlare, s.k. A-adapter, som eventuellt skickas från telefonileverantören. Om fler A- adaptrar önskas finns dessa i fackhandeln. Anslutning av Dator (röd kabel i kommunikationsskåp) Bredbandssignalen kopplas vidare i kommunikationsskåpet till önskat rum via kommunikationspanelen med en RJ45-RJ45 kabel (röd kabel). Din dator ansluter du till önskat uttag med en nätverkskabel RJ45-RJ45 Flera datorer

19 19 Om du vill använda fler än en dator samtidigt i bostaden måste du installera en bredbandsrouter. För största fleibilitet bör routern installeras i kommunikationsskåpet och ansluts till inkommande signal via bredbandswitchen. Anslutning till TV (gula kablar i kommunikationsskåp) Bredbandssignalen för TV-strömmen kopplas vidare i kommunikationsskåpet till önskat rum via kommunikationspanelen med en RJ45-RJ45 kabel (gul kabel). Din digitaltvbo ansluter du sen till önskat kommunikationsuttag.

20 20 Miljöfakta JM arbetar aktivt med miljöfrågor och har utbildat alla medarbetare i praktiskt miljötänkande. För att undvika allergier och andra hälso- och miljöproblem har företaget sedan 1995 arbetat med granskning och miljövärdering av byggvaror. Värderingen görs av kemiska produkter och andra varor som kan vara problematiska eempelvis färger, limmer, fogmassor, betong, bruk och puts, avjämningsmassor, rörsystem, golv- och takmaterial, isoleringsmaterial och kemikalier. De varor som värderas som hälso- eller miljöfarliga får inte användas i företaget. JM genomför värderingen med utgångspunkt från uppgifter som begärs in från leverantören. Hänsyn tas till varornas innehåll av hälso- och miljöfarliga ämnen och deras möjliga påverkan på arbetsmiljön, boendemiljön samt den yttre miljön. Även råvarohantering, transporter och hur materialet kan återvinnas när det kasseras ingår i värderingen. Denna rutin ger god kontroll och en värdefull dokumentation av vad som byggs in i JMs hus. I denna bostadspärm finner du miljöinformation om sådana inbyggda varor som du som boende kan komma i kontakt med, eempelvis golvbeläggningar, färger, fogmassor och avjämningsmassor. Innehåll, emissioner (luftutsläpp), avfallshantering med mera redovisas. Därutöver återfinns också annan konsumentinriktad miljö- och energiinformation från byggvarutillverkarna.

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren!

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren! Hemförsäkring Vid inflyttningen är det viktigt att du har tecknat en hemförsäkring för ditt nya boende. I hemförsäkringen ingår en ansvarsdel som ersätter skador som du av vårdslöshet orsakar på annans

Läs mer

Vi har i styrelsen gjort en revidering av reglementet för Brf Bunkeflo 4, som vi bifogar.

Vi har i styrelsen gjort en revidering av reglementet för Brf Bunkeflo 4, som vi bifogar. Bunkeflo 4 Till ägaren av bostadsrätten Reglement för Bunkeflo 4 Vi har i styrelsen gjort en revidering av reglementet för Brf Bunkeflo 4, som vi bifogar. Varje överträdelse av reglerna kommer att resultera

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Våra gemensamma trivselregler och annan föreningsinformation A-Ö i Brf Lilla Bantorget

Våra gemensamma trivselregler och annan föreningsinformation A-Ö i Brf Lilla Bantorget 1 Våra gemensamma trivselregler och annan föreningsinformation A-Ö i Brf Lilla Bantorget Inledning Den här informationen riktar sig till dig som äger en bostadsrätt i Brf Lilla Bantorget. Informationen

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler 1 Innehållsförteckning 1 Permanent boende... 3 2 Andrahandsuthyrning... 3 Rutiner vid andrahandsuthyrning.... 3 3 Anslagstavlor... 4 4 Autogiro... 5 5 Brandskydd...

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Lägenhetshandbok Brf Viken

Lägenhetshandbok Brf Viken Lägenhetshandbok Brf Viken 1 Förord Rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningar regleras genom ett samspel mellan Bostadsrättslagen, Lagen om Ekonomiska Föreningar och våra egna Stadgar. Dessa

Läs mer

Autogiro (A) Avgift (B)

Autogiro (A) Avgift (B) Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro varje månad. Telefon 08-775 72 60, telefontid 09-12.

Läs mer

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER

BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER Styrelsen har skapat ordningsregler för att öka trivseln för alla medlemmar och boende i vår förening. Ordningsreglerna är ett komplement till våra stadgar!

Läs mer

Brf Räntaregård. Rev: 2011 10 26

Brf Räntaregård. Rev: 2011 10 26 Rev: Innehåll Brf Räntaregård Att bo i bostadsrätt... 5 Rättigheter och skyldigheter... 5 Vem ansvarar för vad?... 5 Underhållsplan... 5 Andelstal och månadsavgift... 5 Styrelse... 5 Valberedning... 6

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Foto: Forntiden, utförd i betong av Ingegerd Lundahl-Olsson (Källa: Konsten i våra föreningar, Riksbyggen Södra Skåne) VÄLKOMMEN Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Friggaboden

Bostadsrättsföreningen Friggaboden Bostadsrättsföreningen Friggaboden Denna pärmen har framtagits för att vara en hjälp till alla bostadsrättsinnehavare. Här kan du läsa om viktig information, stadgar, regler och lite tips för att förenkla

Läs mer

INFORMATION OCH REGLER

INFORMATION OCH REGLER BOSTADSRÄTTSFÖRENING KÄLLAN Brf Källan ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Föreningsinformation till boende

Föreningsinformation till boende Föreningsinformation till boende Häftet innehåller information om vad som gäller för boende i bostadsrättsföreningen Lavetten Örnen. BoRegler TrivselRegler BoTips Informationen tillhör bostaden och ska

Läs mer

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4 VÄLKOMMEN TILL OSTADSRÄTTS ÖRENINGEN STUGAN 4 1 Innehåll Innehållsförteckning 1. OPÄRMENS SYTE 4 1.1 Om bopärmen 4 1.2 Allmänt om Stugan 4 4 2. STYRELSEN 5 2.1 Kontakt med styrelsen 5 2.2 Informationsblad

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN FRÅN A TILL Ö 1 Välkommen till BRF Liljan! Vare sig du är nyinflyttad eller gammal i gården finns det säkert en hel del saker du undrar över vad gäller våra hus och vår förening.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Ordningsregler Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer