Minska kontantmängden!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minska kontantmängden!"

Transkript

1 OKTOBER Senaste nytt om Basel III-reglerna Svenska ersättningsregler bör EU-anpassas Temanummer: Minska kontantmängden! Många i samhället arbetar för att minska den dyra och farliga kontanthanteringen

2 2 B ANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 4 OKTOBER 2010 VD HAR ORDET Vi kan nu konstatera att den svenska finansmarknaden återhämtat sig väl efter finanskrisen. Fokus under hösten är därför hur de nya regelverken kommer att påverka finansmarknaden och den reala ekonomin. Banker världen över välkomnar en bättre reglering och tillsyn. Orosmolnet nu handlar om en stor osäkerhet om effekterna av de nya regelverken. Reglerarna hävdar till exempel att kostnaden för nya regleringar inte ska spilla över på kunden i någon större utsträckning. Man menar att bankernas avkastningskrav och finansieringskostnader bör gå ner när balansräkningarna blir mindre riskfyllda. Marknadens syn på bankerna är dock inte lika tydlig eftersom man pekar på den stora osäkerhet som råder om effekterna av regelverken. Finansiering på längre tider är idag mycket begränsad just på grund av stor osäkerhet om framtiden och konservativa antaganden. Bankföreningen och våra medlemmar är inne i en mycket intensiv period av diskussioner med svenska Finansdepartementet och Finansinspektionen om införandet av CRD II och III. De processer som tidigare tillämpats med införande av EU-direktiv först i svensk lag och sedan mer i detalj i FI:s föreskrifter fungerar inte längre. På grund av bristande resurser i departement och myndigheter drabbas vi av extremt korta implementeringstider och haltande reglering i lag och föreskrifter. Långsiktigt är det inte hållbart och rättssäkert att införa regler på detta sätt. Behoven av en mer centraliserad reglering inom EU i form av till exempel förordningar framstår som alltmer önskvärd. Nackdelen med detta är förstås att riksdagens inflytande över reglering av svensk finansmarknad minskar. Temat för Bankföreningens Nyhetsbrev detta nummer är minskad kontantanvändning. Vi har tillsammans med många aktörer i samhället ett gemensamt intresse av att skapa förutsättningar för att användningen av kontanter kan minska. En minskad kontantanvändning bidrar till ett tryggare samhälle genom säkrare arbetsplatser och minskade incitament till rån. Minskad kontantanvändning innebär också minskade transporter och därmed ett bidrag till en bättre miljö. Visionen är att vi ska minska användningen av kontanter. Bankerna arbetar med att tillhandahålla och utveckla andra betalningsmedel som är attraktiva alternativ till kontanter. De lägger ner stort arbete på utveckla elektroniska tjänster och produkter som är säkra, effektiva och bekväma för oss kunder. Kortbetalningar är ett självklart alternativ, men också till exempel e-faktura och mobila betalningar håller på att utvecklas och blir förhoppningsvis använda i ökad utsträckning. Mobila betalningar mellan privatpersoner räknar man med att lansera inom ett år. Kontanthanteringen innebär stora risker och kostnader för samhället och bidrar till en sämre miljö. Den utgör ett stort arbetsmiljöproblem för dem som arbetar i banker, butiker och med värdetransporter. Tack vare omfattande arbete och stora investeringar när det gäller säkerheten på bankkontoren har antalet bankrån minskat rejält de två senaste åren. Samtidigt kan vi konstatera att rånen mot butiker och personer har ökat stort. Därför ser jag det som mycket viktigt att vi som företräder olika aktörer som hanterar kontanter i vardagen samlar oss för att fortsätta den inslagna vägen med att minska kontantanvändningen i samhället. Staten skulle också kunna se över kontanthanteringen på till exempel statliga kasinon och liknande verksamheter där kontanter används i stor utsträckning. Kontanter är en viktig förutsättning för den svarta sektorn och för olika former av penningtvätt. Därför kan vi tycka det är lite märkligt att just staten med sina kasinon samt annan spelverksamhet uppmuntrar kontantanvändningen. Det är genom gemensamma långsiktiga satsningar som vi tillsammans kan bidra till ett tryggare Sverige. Kerstin Af Jochnick, VD Svenska Bankföreningen

3 B ANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 4 OKTOBER Basel III-reglerna klarnar allt mer Hela världens finansmarknader följer med spänning Baselkommitténs vidare arbete med det nya kapitaltäckningsregelverket, Basel III. Sedan i somras har viktiga nivåer fastställts och vissa ändringar i det ursprungliga förslaget gjorts. Även om Baselkommittén inte presenterar sitt slutgiltiga förslag förrän i november, står det redan nu klart att de nya reglerna kommer att innebära avsevärt höjt kapitalkrav för banker, samtidigt som reglerna för vad som får räknas in i kapitalet skärps. Likviditetskraven höjs också. De svenska bankerna är välkapitaliserade i en internationell jämförelse och kommer att kunna uppfylla de krav som Baselkommittén har satt upp. Men eftersom detaljerna kring förslaget inte är klara är det fortfarande svårt att se de fullständiga konsekvenserna, säger Fredrik Södergren, kapitaltäckningsexpert på Bankföreningen. Vad som är speciellt viktigt för svenska banker är hur likviditetskvoterna utformas; där har vi inte sett det slutliga förslaget än. Hur leverage ratio hanteras är också viktigt, inte minst när det gäller bolånen eftersom förslaget likställer dem med mer riskfyllda lån, vilket riskerar att göra dem dyrare. I september satte Baselkommittén för första gången siffror på kapitalkravsnivåerna. Kärnprimärkapitalet (core tier 1) sätts till 4,5 procent och primärkapitalet (tier 1) till 6 procent. Till detta ska dessutom läggas en buffert (capital conservation buffer) på 2,5 procent och en kontracyklisk buffert (countercyclical capital buffer) som ska användas när det förväntas bli en överdriven kredittillväxt. Den senare bufferten är på mellan 0 och 2,5 procent och sätts för varje enskilt land. De båda buffertarna kopplas ihop och funkar så att för att en bank ska få dela ut vinster till 100 procent ska bufferten (på mellan 2,5 och 5 procent) finnas i kärnprimärkapitalet. Om det inte finns någon buffert i kärnprimärkapitalet begränsas möjligheten att ge utdelning till aktieägare och ge bonus till de anställda. Kärnprimärkapitalkravet är alltså mellan 7 och 9,5 procent och primärkapitalkravet mellan 8,5 och 11 procent. Dagens totala kapitalkrav på 8 procent kvarstår, med skillnaden att buffertarna läggs ovanpå det, vilket innebär att det totala kapitalkravet hamnar mellan 10,5 och 13 procent. Dessa nivåer ska fasas in från 2013, för att och från den 1 januari 2019 gälla fullt ut. SEDAN I SOMRAS HAR BASELKOMMITTÉN MEDDELAT FÖLJANDE: Leverage ratio Förslag att nivån på leverage ratio ska sättas till 3 procent under en testperiod från 1 januari 2013 till 1 januari Från början gäller inget absolut krav på att bankerna ska nå upp till 3 procent, utan det räcker att de rapporterar nivån på leverage ratio till tillsynsmyndigheten. Det kallas att kraven ligger inom pelare 2. Från den 1 januari 2015 ska siffrorna även offentliggöras. Efter det ska en utvärdering göras för att se om det sedan ska läggas in som en del i pelare 1, det vill säga bli obligatoriskt att ha en leverage ratio på minst 3 procent. Utöver detta har Baselkommittén även klargjort aspekter kring hanteringen av poster utanför balansräkningen, som nu till viss del får använda kreditkonverteri ngsfaktor samt att derivat får nettas. Definitionen av kapital Baselkommittén gör ändringar i sitt ursprungliga förslag rörande avdrag, till exempel avdrag för minoritetsintressen och investeringar i finansiella institut. Motpartsrisker Baselkommittén gör ändringar avseende beräkningar av de så kallade CVA-riskerna. Buffertar Baselkommittén har gått ut med en remiss om kontracykliska buffertar som tillsammans med capital conservation buffert ska kunna användas i stressade situationer. Systemviktiga banker. Frågan om att införa särskilda krav på systemviktiga banker ska fortsätta att utredas. Financial Stability Board, FSB, kommer med rekommendation i november. Likviditetsrisker När det gäller det korta måttet (liquidity coverage ratio, LCR) har Baselkommittén genomfört en omkalibrering av det ursprungliga förslaget. Bland annat har man slagit fast att säkerställda obligationer får räknas med till 85 procent av värdet och utgöra högst 40 procent av likviditetsbufferten. När det gäller det längre måttet (net stable funding ratio, NSFR) görs en större justering där det dock inte kommuniceras exakt hur det nya förslaget ska se ut. I stället ska ett nytt förslag komma i slutet av året. Dessutom ändras tidtabellen för NSFR och en observationsfas införs innan den implementeras den 1 januari 2018.

4 4 B ANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 4 OKTOBER 2010 PÅGÅENDE KONSULTATIONER EU-kommissionen Grönbok om politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag Syftet med grönboken är dels att lägga fram alternativ för hur den inre marknaden kan stärkas genom att framsteg görs inom ramen för den europeiska avtalsrätten, dels att genomföra ett offentligt samråd om dessa alternativ. Publicerat: 1 juli 2010 Svarstid: 31 januari 2011 Nyligen föreslagna EU-direktiv Insättningsgaranti Förslaget innebär förändringar för bland annat ersättningsnivå, utbetalningstid och finansiering av insättningsgarantisystemen. Planerat ikraftträdande i Sverige och EU: vissa ändringar gäller från och med 2011, däribland höjning av ersättningsnivån till euro. I övrigt ska direktivet vara implementerat 31 december Investeringsskydd Förslaget innebär att värdepappersfonder ska omfattas och att fonduppbyggnad blir obligatorisk. Bankföreningen bevakar kritiserat leasingförslag Nu har den internationella standardsättaren för redovisning IASB och dess amerikanska motsvarighet FASB tagit nästa steg i processen till, om det går igenom, en markant förändrad leasingredovisning. Bankföreningen, som var starkt kritisk till det som tidigare presenterats i frågan, håller just nu på att ta ställning till förslaget. FASB/IASB publicerade i augusti 2010 en så kallad exposure draft med förslag om redovisning av leasing för leasetagare och leasegivare. Enligt den nuvarande standarden om redovisning av leasingavtal, IAS 17, redovisas leasing antingen som operationell eller finansiell, utifrån de ekonomiska risker och fördelar som följer av leasingavtalet. Endast finansiella leasingavtal redovisas hos leasetagaren som en tillgång och en skuld i balansräkningen. I den föreslagna så kallade right of use-modellen finns ingen möjlighet att redovisa ett avtal som operationellt, utan leasetagaren måste alltid redovisa rätten att nyttja det leasade objektet som en tillgång i balansräkningen, samt en motsvarande skuld i balansräkningen avseende hyror, berättar Mats Stenhammar, redovisningsexpert på Bankföreningen. Vi arbetar på ett gemensamt ställningstagande tillsammans med Finansbolagens Förening och ska därefter gå vidare med lobbyaktiviteter gentemot departement och myndigheter. Remisstiden pågår fram till den 15 december 2010, säger Mats Stenhammar. Kapitaltäckningen kan påverkas Europeiska Bankföreningen EBF och Leaseurope har bildat en gemensam arbetsgrupp som ska studera vilka effekter förslaget kan komma att få på bankernas kapitaltäckningssituation. Syftet med det arbetet är att förmedla gruppens iakttagelser till EU-kommissionen för att göra kommissionen uppmärksam på de effekter som förslaget kan komma att få i kapitaltäckningshänseende. Planerat ikraftträdande i Sverige och EU: ej specificerat. Nyligen beslutade EU-direktiv Ny finansiell tillsynsstruktur i Europa Tre nya europeiska tillsynsmyndigheter inrättas, Europeiska bankmyndigheten EBA, Europeiska värdepappersoch marknadsmyndigheten ESMA och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA, med befogenheter att lösta tvister mellan nationella tillsynsmyndigheter, tillfälligt förbjuda riskfyllda finansiella produkter och verksamheter samt att utarbeta riktlinjer, rekommendationer och tekniska standarder. Myndigheterna ska vara på plats den 1 januari Fördelen med leasing minskar För leasegivaren innehåller förslaget två modeller för redovisning som bygger på huruvida leasegivaren väsentligen överfört ekonomiska risker och fördelar förknippade med objektet till leasetagaren, eller inte. De föreslagna modellerna för såväl leasetagarens som leasegivarens redovisning skiljer sig därmed markant från dagens internationella redovisningsstandard för leasingavtal. Bankföreningens tidigare kritik har gått ut på att de föreslagna modellerna skulle innebära en ökad regelbörda och att fördelen med leasing minskar. Det kan bli nödvändigt att se över direktiven på kapitaltäckningsområdet så att förslaget till ny redovisningsstandard för leasingavtal inte får oönskade effekter på bankernas kapitaltäckningssituation, säger Mats Stenhammar.

5 B ANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 4 OKTOBER Än är det inte färdigreglerat på området för rörliga ersättningar Ändringarna i kapitaltäckningsdirektivet CRD III om bland annat ersättningsfrågor är beslutade och medlemsstaterna ska senast den 1 januari 2011 sätta ikraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att införliva de nya reglerna. CRD III fastställer vilka kategorier anställda som ska omfattas av regleringen, hur stor andel av den rörliga ersättningen som får utgå i pengar och hur stor andel av den rörliga ersättningen som måste skjutas upp. Vissa av bestämmelserna ska även tillämpas retroaktivt. Såvitt Bankföreningen erfarit kommer Finansinspektionen med förslag till ändringar i sina föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy under slutet av november och ett ikraftträdande kan förväntas ske den 28 februari Vi har påpekat för myndigheterna vikten av att bankerna snarast får besked om hur de nya bestämmelserna ska tolkas och tillämpas. Det gäller framför allt de retroaktiva bestämmelserna som träffar ersättningar som utgår för tjänster som utförts under 2010 som ännu inte betalats ut, säger Åsa Arffman, jurist på Bankföreningen. Enligt CRD III ska minst 50 procent av all rörlig ersättning bestå av aktier eller motsvarande ägandeintressen och i förekommande fall andra instrument. För svensk del är det viktigt att en ordentlig analys genomförs av vilka instrument som kan komma ifråga innan reglering införs i Sverige. Åsa Arffman, jurist på Bankföreningen. Svenska regler bör EU-anpassas Vad som också behöver redas ut är hur stor del av den rörliga ersättningen som arbetsgivaren måste hålla inne och betala ut vid senare tillfälle. CRD III föreskriver att minst 40 procent av den rörliga ersättningen ska skjutas upp under en tidsperiod om minst tre till fem år. Ersättning som betalas ut enligt uppskovsförfarande ska inte erhållas snabbare än på proportionell grund. Det skiljer sig från den färska svenska regleringen som föreskriver att minst 60 procent av den rörliga ersättningen ska skjutas upp minst tre år. Vi anser att principen om harmonisering och en single rulebook ska gälla. Därför bör de svenska reglerna om uppskjuten ersättning ändras, både avseende hur stor del av den rörliga ersättningen som ska skjutas upp och att den uppskjutna delen ska betalas ut på proportionell grund, säger Åsa Arffman. NYA REKOMMENDATIONER CEBS Riktlinjer för kapitalinstrument CEBS riktlinjer för kapitalinstrument är en direkt följd av ändringarna i kapitaltäckningsdirektivet som genomförts när det gäller instrument som får beaktas i kapitalbasen. Gäller från: 31 december 2010 Riktlinjer för tillsynskollegier CEBS riktlinjer för tillsynskollegier är tänkta att vägleda tillsynsmyndigheternas arbete i de olika rollerna som finns inom kollegierna. Riktlinjerna täcker även hur utbyte av information ska ske inom kollegierna. Gäller från: 31 december 2010 Riktlinjer för stora exponeringar CEBS riktlinjer för stora exponeringar när det gäller undantag för stora exponeringar vid tillhandahållande av tjänster som penningöverföring, avveckling och clearing är förtydliganden till följd av ändringarna i kapitaltäckningsdire ktivets artikel 106(2), (c) och (d). Gäller från: 31 december 2010 Reviderade riktlinjer för stresstester Syftet med riktlinjerna är dels att hjälpa bankerna förstå tillsynsmyndigheternas förväntningar på stresstesterna, dels att hjälpa både banker och tillsynsmyndigheter i utformandet och implementeringen av stresstester. Gäller från: 31 december 2010 Reviderade riktlinjer för koncentrationsrisker I de reviderade riktlinjerna vidgar CEBS angreppssättet till koncentrationsrisker till att inte bara innefatta koncentrationsrisker inom ett riskområde utan även mellan riskområden. Gäller från: 31 december 2010

6 6 B ANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 4 OKTOBER 2010 Fortsatta hinder för e-fakturering över gränserna I somras antogs ändringar av reglerna gällande fakturering inom EU, så att de säkerhetskrav som tidigare bara gällde för e-fakturor nu också ska gälla pappersfakturor. Men avsaknaden av ydliga riktlinjer riskerar att lämna utrymme för olika tolkningar i länderna, vilket försvårar e-fakturering över gränserna. Åren genomfördes en översyn av implementeringen av det så kallade fakturadirektivet i alla medlemsstater. Parallellt med översynen tillsatte EU-kommissionen en expertgrupp vars uppdrag var att ta fram ett förslag på ett europieskt ramverk för e-faktura. Expertgruppen konstaterade i sin slutrapport 2009 att medlemsstaterna inte implemeterat direktivet på ett likartat sätt, vilket begränsat användningen av gränsöverskridande fakturering. Upphöra med särskilda krav De särskilda säkerhetskraven på förmedling av e-fakturor identifierades som det främsta hindret. En av expertgruppens centrala rekommendationer var därför att upphöra med möjligheten för medlemsstater att ställa särskilda säkerhetskrav på förmedling av e-fakturor som erbjuds i nuvarande direktiv. Detta i syfte att uppnå likabehandling av elektronisk respektive pappersbaserad förmedling av fakturor (se artikel i Nyhetsbrev nr 6, 2009). EU-kommissionen följde expertgruppens rekommendationer i det direktivföslag som sedan förhandlandes under Sveriges och Spaniens ordförandeskap. Den 13 juli i år antogs det slugiltigt och ska vara implementerat i medlemsstaterna senast den 1 januari Artikel 233 i det nya direktivet föreskriver att de säkerhetskrav som tidigare endast gällt för distribution av e-fakturor nu även ska gälla för distribution av pappersfakturor. Både e-fakturor och pappersfakturor ska uppfylla krav på att ursprungets äkthet samt innehållets integritet och läsbarhet säkerställs från tidpunkten för utfärdandet till dess att lagringsperioden löper ut. Administrativa processen i fokus Fokus i det nya direktivet har förflyttas från särskilda tekniska metoder för att garantera ursprungets äkthet och innehållets integritet till den övergripande administrativa processen mellan köpare och säljare. Elektroniska signaturer och e-fakturadistribution via Electronic Data Interchange, EDI, anges endast som exempel på metoder som kan säkerställa ursprungets äkthet och innehållets integritet. Johan Schmalholz, Bankföreningens e-fakturaexpert Tydliga riktlinjer saknas Vikten av att registrera transaktioner som order, orderbekräftelse, leveransavisering, följesedel och faktura ökar för att köpare och säljare ska kunna påvisa ett samband mellan faktura och leverans. Det är ännu oklart vilka administrativa kontroller som ska anses godkända av relevanta myndigheter i respektiva medlemsstat i syfte att uppfylla kraven på äkthet och integritet. Avsaknad av tydliga riktlinjer medför risk för att olika medlemsstater ställer olika krav på fakturautställare och fakturamottagare. Det skulle återigen kunna leda till problem vid gränsöverskridande fakturering. Bankföreningen samarbetar därför med andra branschorganisationer för att förmå Finansdepartementet att bringa klarhet i frågan, säger Johan Schmalholz, e-fakturaexpert på Bankföreningen.

7 B ANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 4 OKTOBER Radikal tillsynsreform klar Bankernas strävan efter en europeisk single rulebook och harmoniserad tillsyn närmar sig förverkligande. Den 22 september 2010 gav EU-parlamentet grönt ljus för en radikal reform av den finansiella tillsynen inom EU. Därmed är förslaget antaget och träder i kraft Den nya tillsynsstrukturen innebär att de nuvarande kommittéerna CEBS, CESR och CEIOPS ersätts av myndigheter: Europeiska bankmyndigheten EBA, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA. Befogenheterna sträcker sig mycket längre än i det nuvarande systemet, där kommittéerna bara är rådgivande. De nya myndigheterna får befogenhet lösa tvister mellan nationella tillsynsmyndigheter, tillfälligt förbjuda riskfyllda finansiella produkter och verksamheter, samt utarbeta riktlinjer, rekommendationer och tekniska standarder. Om nationella myndigheter inte gör vad som krävs, kan de nya EU-myndigheterna även gå in och instruera enskilda institut att åtgärda överträdelser av EU:s lagstiftning. En viktig fråga som dock kvarstår är hur den nya europeiska regelprocessen ska hanteras nationellt. För bankerna är det av vikt att den nya regelprocessen är väl förankrad i branschen och att de svenska myndigheterna säkerställer att det hålls en öppen dialog med branschen i ett tidigt skede i processen. Sen implementering upprör De ändringar i kapitaltäckningsdire ktivet som går under namnet CRD II, och som är tänkta att träda ikraft den 31 december 2010, kommer delvis att bli försenade i Sverige. De lagändringar som krävs kommer inte hinna genom-föras i tid utan träder sannolikt ikraft först vid halvårsskiftet Finansinspektionen har dock meddelat att de kommer att ändra föreskrifterna där så är möjligt utifrån de bemyndiganden de redan har och låta dem träda ikraft den 31 december De föreskriftsändringar som först kräver lagändringar kommer dock träda ikraft samtidigt som lagen. Vi motsätter oss kraftigt en mixad implementering av det här slaget och anser att lag och föreskrift måste träda ikraft samtidigt, säger Fredrik Södergren, kapitaltäckningsexpert på Bankföreningen. Att låta föreskriften ändras innan lagen ändrats innebär en stor osäkerhet för bankerna hur regelverket ska tolkas och en stor risk att det uppstår oönskade effekter i form av konflikter mellan existerande lagstiftning och de nya föreskrifterna. Dessutom blir det väldigt kort tid för bankerna att förbereda sig för det mixade regelverket då bankerna först efter FI:s styrelsemöte den 6 december kommer få se hur föreskriften ser ut.

8 8 B A N K F Ö R E N I N G E N S N Y H E T S B R E V N R 4 O K TO B E R KONTANTHANTERING I FOKUS Minska kontantmängden! Kontanthanteringen kostar samhället 10 miljarder om året. Det handlar om kostnader för transporter, personal och säkerhetslösningar. Ovanpå det kostnader i form av miljöpåverkan och otrygg arbetsmiljö för dem som hanterar kontanter. Dessutom är kontanter ett verktyg för den svarta ekonomin. Många av samhällets parter regeringen, bankerna, handeln, fackföreningar för anställda i såväl banker och butiker har därför intresse av att minska mängden kontanter, och samtidigt göra hanteringen mer effektiv och säker. Här kommer några av dem till tals.

9 B ANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 4 OKTOBER Kalmar samverkar för färre kontanter I Kalmar startade man förra året ett gemensamt projekt med alla banker, handeln, flera fackföreningar, kommunen och polisen, kallat Tryggare Kalmar. Målet är att minska kontantmängden i Kalmar med hälften, det vill säga med en miljard kronor, på fem år. Vad fick er att ta det här initiativet? År 2008 hade vi i Sverige 110 bankrån och ett tal värdetransportrån, dessutom 3-4 butiksrån varje dag. Alla vi som jobbar i bankvärlden har kamrater som varit utsatta. Det kändes som rätt timing att ta i frågan, säger initiativtagaren Lars Strandberg, Swedbank. Resonemanget var att om det fanns mindre kontanter på alla dessa ställen, skulle det bli mindre attraktivt att råna dem. Och hur skulle man då gå tillväga för att minska kontantanvändningen? Lars Strandberg hade redan själv börjat fundera över sina egna betalningsvanor och räknat ut att han, som ansåg sig vara en god kortanvändare, spred kronor kontanter runt om i Kalmar varje år. Slentrianmässigt tog han ut pengar nästan varje dag i automaten bredvid bankens personalingång och använde dem sedan till dagens inköp och lunch. De här kontanterna skulle handeln sedan ta hand om och deponera i serviceboxar för vidare transport till värdedepån i Växjö 10 mil bort där de räknas upp. Sedan tillbaka för laddning i uttagsautomaterna i Kalmar. En kostsam hantering. Från automat till butik Samma beteende som hos sig själv tycker han sig se bland många andra. Det är bara att ställa sig jämte en större Ica eller Coop så ser du ju att folk står och plockar ut pengar för att gå rakt in i affären och göra av med dem. De allra flesta av dem hade säkert lika gärna kunnat betala med kortet inne i butiken i stället. Lars Strandberg började med sig själv. Jag bestämde mig för att ändra mitt beteende. Framför allt skulle jag inte ta ut pengar i automaten, utan i stället ta ut pengar i kassan i samband med att jag handlade. För jag pratar inte kontantfritt; jag pratar kontantminskning. Utmanade chefen Sedan utmanade han sin chef att också nobba uttagsautomaten, och efter ett tag var alla 50 på bankkontoret med på kontantfri månad med biobiljetter till den som klarade sig bäst. Hade kollegorna samma beteende som jag hade innan, så hade vi minskat kontantbehovet i Kalmar med 1,8 miljoner, bara genom att jobba med oss själva! säger Lars Strandberg entusiastiskt. I samma veva startade det gemensamma projektet Tryggare Kalmar, och Lars Strandberg tog med sina idéer dit. I våras var det dags för kontantfritävlingar för alla kalmariter. Ett annat gemensamt projekt var att bemanna alla uttagsautomater en lönehelg för att prata med kunderna om riskerna med kontanter och hur de kan hjälpa till. Fortsättning på nästa sida. LARS STRANDBERG Arbetar på: Bakgrund: Hemma: Laddar batterierna: Laget i mitt hjärta: Senaste sedda film: Motto: Swedbank i Kalmar Varit på Swedbank/Sparbanken i 36 år, i många olika funktioner i Kalmar, Växjö och Stockholm Alltid haft bopålarna nedslagna i Kalmar, trots jobb på annan ort I Kalmarområdets vackra natur Kalmar FF Hämnden av Susanne Bier Det är alltid kundens upplevelse som räknas

10 10 B ANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 4 OKTOBER 2010 KONTANTHANTERING I FOKUS Fortsättning från föregående sida. Tyckte kunderna att det var deras sak? Ja, folk är ju hyggliga. Sedan fi nns det alltid några som är emot kortbetalningar av integritetsskäl och annat, men man behöver ju inte hänga upp sig på dem. Om det är 90 procent som vill hjälpa till är det bra. Kalmarprojektets tyngsta argument har varit säkerhetsfrågan. Trygghet för alla som hanterar kontanter. Att man dessutom får en vitare ekonomi 2 av 3 kontanta kronor är svarta, säger Riksbanken och renare miljö har varit bonuseffekter. Vad bedömde ni vara viktigt för att lyckas med projektet? Att vi var en bred grupp som ville samma sak. Även handeln ville skapa tryggare arbetsplatser i sina butiker. Resultatet av Kalmarprojektet hittills är uppmuntrande. Ser man till hela landet har kontantmängden minskat med 3-4 procent årligen på senare år. I Kalmar minskade den uttagna kontantmängden i bankernas automater 2009 med 9 procent, 161 miljoner. Utvecklingen fram till augusti i år tyder på att minskningen kan bli 10 procent I så fall kommer man att ha minskat kontantmängden med över 300 miljoner kronor jämfört med tiden innan projektet. Har ni märkt någon effekt av att mindre kontanter är i omlopp? Det är en trappstegseffekt hur ofta man behöver ladda automater och sådant. Hittills har vi inte kunnat ta bort någon laddningsdag men det kommer. Han har gott hopp om att nå det uppsatta målet om en halvering av kontantmängden i Kalmar till Förutom projektets egna aktiviteter kommer draghjälp från näringsidkare som har blivit kontantfria, som bussbolag och telebutiker, och nu förs samtal med landstinget i Kalmar län. Projektet har fått efterföljare på andra håll i Sverige, från Värmland till Landskrona, som alla startat kontantminskningsprojekt. Förhoppningen är att även få till en allians på riksnivå. Det är på lokal nivå jobbet görs, sedan kan man få stöd centralt. Det är en stor fråga i samhället och det intresserar många, säger Lars Strandberg. Exempel på material från projektet Tryggare Kalmar

11 B ANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 4 OKTOBER Utgå från kundens förutsättningar för att hitta alternativ I Nordea har man under ett och ett halvt års tid haft ett projekt för att minska kontantanvändningen. Argumenten var rånrisken, den svarta ekonomin, kostnaderna med hanteringen och miljöpåverkan från transporterna. Projektet är slut men arbetet fortsätter. Marie Lenstam, regionchefsassistent på Region City Stockholm Privat Foto: Kristina Gunnarsdotter Förutom konkreta åtgärder, som att sänka åldersgränsen för bankkort, har dialogen med kunderna varit central. Det gäller att hela tiden prata med kunderna i vardagen; berätta om varför vi jobbar med att minska kontanter och om vilka alternativen är, säger Marie Lenstam, regionchefsassistent på Region City Stockholm Privat, som varit kontorsrörelsens representant i projektet. Det handlar om kundernas säkerhet också. En hundralapp i plånboken ska räcka till för de fåtal betalningar som inte går att göra med kort. Som till garderoben på teatern. Men annars tar fler och fler emot kort, även på ställen man kanske inte tror, till och med frukthandlare på Hötorget. Och när man vill ta ut kontanter så pekar vi på fördelarna med att göra det i butiken samtidigt som man handlar. Då slipper handlaren lämna pengarna på banken. Det finns dock kunder som inte känner sig bekväma med elektroniska betalningsmedel av olika skäl. Tidningarna skriver om skimning, och en del kunder tror att det är jättevanligt. Det skrämmer upp. Vår uppgift är att förklara hur det verkligen ligger till när det gäller kort och nätbank. Med chip på alla kort går det inte att kopiera informationen längre. Men det kan också finnas en oro att någon står bakom och tittar när man slår in koden. Inte låsa fast sig Vissa kunder tycker att de har bättre kontroll över sina pengar med kontanter. Bankpersonalen visar då hur man kan få information om sina transaktioner både på telefonbanken och i datorn. Men det är viktigt att utgå från kundens förutsättningar för att hitta andra alternativ. I början pratade vi mycket om Internetbanken, men det finns faktiskt andra alternativ för folk som inte vill använda det, till exempel kuvertgiro eller autogiro. Man får inte låsa fast sig vid de tekniska lösningarna, säger hon. DET HAR INTE ALLTID FUNNITS KONTANTER I SVERIGE Men ganska länge, nämligen sedan 200-talet. Då var det romerska mynt som användes. De första svenska mynten präglades 995 i Sigtuna blev Sverige först i världen med att ge ut sedlar. Det tog dock en ände med förskräckelse då utgivaren, banken Stockholm Banco, gick i konkurs efter att ha ställt ut för många sedlar i förhållande till sina reserver. Riksdagen förbjöd sedlarna, men släppte senare på förbudet. Riksbanken inrättades Privata banker fortsatte dock att ge ut sedlar ända fram till Först därefter fick Riksbanken ensamrätt. Källor: mynthistoria.se, riksbank.se

Nya konsumtkreditlagen är här - skarp kritik mot Konsumentverkets allmänna råd

Nya konsumtkreditlagen är här - skarp kritik mot Konsumentverkets allmänna råd december 2010 6 Nya konsumtkreditlagen är här - skarp kritik mot Konsumentverkets allmänna råd Färdigt Basel III-paket Förslag till leasingredovisning sågas E-faktura ska höja EU:s tillväxt 2 Bankföreningens

Läs mer

ATT VARA EN MINDRE BANK I DAGENS SVERIGE

ATT VARA EN MINDRE BANK I DAGENS SVERIGE OKTOBER 2013 4 ATT VARA EN MINDRE BANK I DAGENS SVERIGE FOTO: Daniel Nilsson OTIDSENLIGA EU-REGLER FÖR BANKBYTE TREDJE PARTS TILLGÅNG TILL KUNDERS KONTO 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 4 OKTOBER 2013 VD

Läs mer

Nyhetsbrev. Mats Odell - vill ha lika regler i Sverige och i EU. Bankföreningens. Februari 2010

Nyhetsbrev. Mats Odell - vill ha lika regler i Sverige och i EU. Bankföreningens. Februari 2010 Bankföreningens Nyhetsbrev 1 Februari 2010 Mats Odell - vill ha lika regler i Sverige och i EU Fotograf Lars Nyman FI: kan införa hårdare likviditetsregler i Sverige än i EU Regeringen backar om kreditupplysningen

Läs mer

REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU

REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU NOVEMBER 2013 5 BANKMÖTET 2013 FOTO: Lars Nyman REGERINGEN BACKADE OM RÄNTESKILLNADSERSÄTTNING E-FAKTURA FRÄMJAS I EU 2 BANKFÖRENINGENS NYHETSBREV NR 5 NOVEMBER 2013 VD HAR ORDET Den svenska bolånemarknaden

Läs mer

Dags att byta kontanterna mot kort?

Dags att byta kontanterna mot kort? ANFÖRANDE DATUM: 2010-01-20 TALARE: Vice riksbankschef Lars Nyberg PLATS: Nordic Card Markets, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Anna Kinberg Batra. - styr finansutskottet i riksdagen

Anna Kinberg Batra. - styr finansutskottet i riksdagen april 2011 2 Anna Kinberg Batra - styr finansutskottet i riksdagen Foto: Lars Nyman Stora befogenheter för framtida finanskrishanterare Svenska säkerställda obligationer marknadsförs utomlands 2 Bankföreningens

Läs mer

Nout Wellink, ordförande för Baselkommittén Debatt på Bankmötet Christian Clausen, Bankföreningens nya styrelseordförande.

Nout Wellink, ordförande för Baselkommittén Debatt på Bankmötet Christian Clausen, Bankföreningens nya styrelseordförande. november 2010 5 Foto: Lars Nyman Bankmötet 2010 Nout Wellink, ordförande för Baselkommittén Debatt på Bankmötet Christian Clausen, Bankföreningens nya styrelseordförande 2 Bankföreningens nyhetsbrev Nr

Läs mer

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister

Pengar. är energi. Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN. Per Bolund, finansmarknadsminister 1MARS 2015 Pengar är energi Per Bolund, finansmarknadsminister Klas Eklund om MINUS- RÄNTAN Foto: Lars Nyman SVENSKA KRISFONDER BLAND DE STÖRSTA AMORTERINGSKRAVET IKRAFT UPPRUSTNING MOT PENNINGTVÄTT VD

Läs mer

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras MAJ 2013 2 driva bank i en utmanande tid FOTO: Håkan Flank svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras 2 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 2 maj 2013 VD har ordet Idén om en skatt

Läs mer

Finansmarknaden tar nya tag - så minns vi 2011

Finansmarknaden tar nya tag - så minns vi 2011 december 2011 6 Finansmarknaden tar nya tag - så minns vi 2011 Illustratör: Robert Hilmersson Europas nya betalningslösningar Premiär för investeringssparkontot vd blir vice riksbankchef 2 Bankföreningens

Läs mer

Hon vill se Europa enas om regelverken

Hon vill se Europa enas om regelverken april/maj 2012 2 AMERIKANSK LAG PÅVERKAR FLER E-FAKTUROR ATT VÄNTA EBA:S RAPPORTKRAV SKAPAR STRESS Senaste nytt: Thomas Östros blir ny vd Hon vill se Europa enas om regelverken Foto: Anna Rut Fridholm

Läs mer

Konsumenten i fokus KONSUMENT- SKYDD

Konsumenten i fokus KONSUMENT- SKYDD JUNI 2014 2 KONSUMENT- SKYDD Konsumenten i fokus Foto: Anna Rut Fridholm Sverige påverkar Europas gemensamma regelverk. Johanna Lybeck Lilja, statssekreterare och förhandlare, förklarar varför konsumentskyddet

Läs mer

Rapport 2011:27. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011. Näringslivsenheten

Rapport 2011:27. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011. Näringslivsenheten Rapport 2011:27 Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011 Näringslivsenheten Foto: Janne Eriksson. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, november 2011. ISSN: 1654-7691

Läs mer

nystart Väl förberedd för Bankmarknad I FÖR- ÄNDRING

nystart Väl förberedd för Bankmarknad I FÖR- ÄNDRING 4DEC 2014 Väl förberedd för nystart Jukka Vesala är en av ECB:s nya tillsynschefer. Efter årets stora städjobb som möjliggjort en gemensam tillsyn i Europa laddar han om. Foto: Anna Rut Fridholm Bankmarknad

Läs mer

Kortbetalningarnas betydelse i samhället

Kortbetalningarnas betydelse i samhället Kortbetalningarnas betydelse i samhället Innehållsförteckning 1. Executive Summary...4 2. Bakgrund och syfte...5 3. Kortbetalningarnas framväxt i Sverige...6 Slutsatser kortbetalningarnas framväxt i Sverige...

Läs mer

Framtidens betalmedel

Framtidens betalmedel ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Februari 2008 Framtidens betalmedel Dag Klackenberg och Jan Lidén: Betalning med kort utvecklas snabbt Sid 5 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

Cash is King Eller? Det kontantlösa samhället. Caroline Eng och Jessica Hillberg

Cash is King Eller? Det kontantlösa samhället. Caroline Eng och Jessica Hillberg Cash is King Eller? Det kontantlösa samhället Caroline Eng och Jessica Hillberg 2011 Kandidatuppsats, 15HP Redovisning Examensarbete i Företagsekonomi Ekonomprogrammet Handledare: Jonas Kågström Examinator:

Läs mer

Motioner D. Ekonomi, bildning och miljö. Kongress 2011 Uppsala

Motioner D. Ekonomi, bildning och miljö. Kongress 2011 Uppsala Motioner D Ekonomi, bildning och miljö Kongress 11 Uppsala Box 704 03 7 Stockholm Telefon 08-4 3 www.broderskap.se Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund och Broderskaps Förlag AB, 11 Kopierad upplaga

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Faktorer som påverkar val av betalningsmedel

Faktorer som påverkar val av betalningsmedel UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats HT 2009 Faktorer som påverkar val av betalningsmedel - En studie av privatpersoners och handlares syn på kort och kontanter Författare

Läs mer

Bevakning av grundläggande betaltjänster

Bevakning av grundläggande betaltjänster Rapport 2013:21 Bevakning av grundläggande betaltjänster Omslagsbild: Handel på Hötorget i Stockholm. Foto: Mostphotos Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen Dalarnas webbplats: www.lansstyrelsen.se/dalarna/publikationer.

Läs mer

Amortera mer. Men sen då?

Amortera mer. Men sen då? MARS 2014 1 Amortera mer. Men sen då? Strukturella problem löser vi inte på egen hand. Swedbanks vd Michael Wolf vill se en bred uppslutning kring bostadsmarknadens fortsatta utveckling och finansiering.

Läs mer

Rapport 2010:23. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010. Näringslivsenheten

Rapport 2010:23. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010. Näringslivsenheten Rapport 2010:23 Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010 Näringslivsenheten Foto: Janne Eriksson. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, november 2010. ISSN: 1654-7691 Rapporten

Läs mer

KORTEN PÅ BORDET. Björn Eriksson

KORTEN PÅ BORDET. Björn Eriksson KORTEN PÅ BORDET Björn Eriksson FÖRORD Kontanterna håller på att försvinna från samhället i snabb takt. Utvecklingen är inte konsumentdriven utan skyndas fram av storbankerna, och anledningen är rent

Läs mer

Grundläggande betaltjänster i förändring

Grundläggande betaltjänster i förändring Rapportnummer PTS-ER-2014:10 Datum 2014-02-28 Grundläggande betaltjänster i förändring Hur påverkas de statliga insatserna? Rapportnummer PTS-ER-2014:10 Diarienummer 14-2018 ISSN 1650-9862 Författare,

Läs mer

Tillsynen över värdepappersmarknaden

Tillsynen över värdepappersmarknaden Tillsynen över värdepappersmarknaden 12 MARS 2015 12 mars 2015 Dnr 15-2426 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH VÄRDEPAPPERSMARKNADEN 5 Målsättningen för FI:s arbete på värdepappersmarknaden 5 Utvecklingen

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Outsourcing på stark tillväxt

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Outsourcing på stark tillväxt Denna tematidning är en annons från NextMedia Framtidens Bank trender inom it, pengar och säkerhet Tillit och konkurrens på agendan Trots den svåra finanskrisen visar mätningar som gjorts under senhösten

Läs mer

4TIPS BETALA SMIDIGT OCH SÄKERT

4TIPS BETALA SMIDIGT OCH SÄKERT ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS BETALSÄKERHET 4TIPS BETALA SMIDIGT OCH SÄKERT Håll uppsyn Nätbedrägerier

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010

Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010 Länsstyrelsen i Stockholms Län Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010 STOCKHOLM November 2010 Sweco Eurofutures AB Peter Sandén Kajsa Forsberg Markus Burman 1 (24)

Läs mer