Jämställdhet inom hospitality-industrin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämställdhet inom hospitality-industrin"

Transkript

1 Jämställdhet inom hospitality-industrin En litteraturstudie om det osynliga glastaket i världens mest jämlika bransch Heidi Eklund Författare B o.s.v. Högskolan på Åland serienummer 37/2014 Hospitality Management Mariehamn 2014 ISSN Mariehamn 2009

2 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare: Arbetets namn: Handledare: Uppdragsgivare: Hospitality Management Heidi Eklund Jämställdhet inom hospitality-industrin Ulla Vuolteenaho-Janzon Abstrakt: I det här examensarbetet behandlas ämnet jämställdhet, allmänt samt inom hospitalityindustrin. Detta arbete fokuserar på kvinnor, samt hur de har det i denna bransch i jämförelse med män. För att få reda på detta på bästa sätt innehåller det här arbetet olika faktorer som det fokuserar på. Dessa faktorer är utbildning, arbete, löner, samt trakasserier och diskriminering. Begreppet och ämnet jämställdhet är något som vi alla stöter på dagligen, medvetet eller omedvetet. Det kan handla om bland annat kön, ålder, samt religion. Inom arbetslivet, i det här fallet hospitality-branschen, så stöter vi också på detta, dock kan det nu handla mera om till exempel utbildning samt löner. Trakasserier och diskriminering är också ämnen som är mycket aktuella i dagens läge, framförallt för kvinnor i en arbetssituation. Här är hospitalitybranschen en av de branscher som upplever relativt mycket av de ovanstående. Det här examensarbetet är en litteraturstudie, med fokusering på litteratur samt statistik. Det huvudsakliga resultatet i detta examensarbete är att det fortfarande inte är jämställt mellan kvinnor och män, varken överlag eller inom hospitality-industrin. Nyckelord (sökord): Jämställdhet, genus, kön, mångfald, hospitality-industrin Högskolans serienummer: ISSN: Språk: Sidantal: 37/ Svenska 65 Inlämningsdatum: Presentationsdatum: Datum för godkännande:

3 Degree Thesis Högskolan på Åland / Åland University of Applied Sciences Study program: Author: Title: Academic Supervisor: Technical Supervisor: Hospitality Management Heidi Eklund Equality in the Hospitality Industry Ulla Vuolteenaho-Janzon Abstract: In this thesis the topic equality is dealt with, both overall and in the hospitality industry. This work focuses on women, and how they have it in this industry in comparison to men. To find this out the best way possible this work contains different factors that it focuses on. These factors are education, work, salaries, as well as harassment and discrimination. The term and the topic equality is something that we all encounter daily, consciously or unconsciously. It can be about sex, age, as well as religion. In the workplace, in this case the hospitality industry, we also encounter this, however it can now be more about education and salaries. Harassment and discrimination are also topics that are highly current Today, especially to women in a work situation. Here the Hospitality industry is one of the industries that has to experience a lot from the above. This thesis is a literature study, focusing on literature and statistics. The main result in this thesis is that it still is not equal between women and men, neither overall nor in the hospitality industry. Key words: Equality, gender, sex, diversity, the hospitality industry Serial number: ISSN: Language: Number of pages: 37/ Swedish 65 Handed in: Date of presentation: Approved on:

4 INNEHÅLL 1. INLEDNING Bakgrund Syfte Problemområde och frågeställningar Teoretisk referensram Avgränsningar Arbetets struktur Definitioner METOD Kvalitativa och kvantitativa metoder Kvantitativa metoder Kvalitativa metoder Litteraturstudie Primära och sekundära källor Urval Etik TEORI Hirdmans teori om genuskontraktet Hardings teori om genus Ås teori om härskartekniker Genusperspektiv på psykologi Vad är feminism? Kritik mot psykologiska teorier Mångfald Attityder och beteenden Vad är jämställdhet? Jämställdhet förr... 22

5 Kvinnorörelsen Jämställdhet idag Utbildning Jobb Löner Diskriminering Våld samt trakasserier RESULTAT AV ARBETET Analys Reliabilitet Validitet SLUTSATSER KÄLLFÖRTECKNING... 59

6 1. INLEDNING I inledningen för detta arbete kommer det att tas upp bakgrunden, syftet, vilka problemområden samt frågeställningar det finns, den teoretiska referensramen, samt vilka avgränsningar som har gjorts för detta arbete. Förutom detta så beskrivs också arbetets struktur samt definitioner i detta kapitel Bakgrund Förr var ansvar och arbetsuppgifter uppdelade mellan könen på ett strikt och bestämt sätt. Bara för några generationer sedan var dessa roller mellan män och kvinnor ännu tydligt uppdelade. Sedan dess har denna utveckling gått framåt, men det betyder dock inte att män och kvinnor i dagens läge anses jämställda, varken med bland annat ansvar, arbetsuppgifter, eller som individer i sig. Trots att denna jämställdhet har ökat, så är det dock viktigt att ställa sig frågan: till vilken nivå? (www.minabibliotek.se) ''Hotellbranschen är en av de få branscher där kvinnor innehar ledande positioner i större utsträckning än män''. Detta betyder dock inte att det trots det är jämställt, bland annat med tanke på löner. Den närbesläktade restaurangbranschen och framförallt kockyrket är fortfarande i dagens läge ett mansdominerande yrke. (www.hrbloggen.se) Jag har valt att skriva om jämställdhet inom hospitality-industrin på grund av att jag själv går en Hospitality Management-utbildning, tycker att det är intressant och viktigt med jämställdhetsfrågor och vill ha reda på hur det är med jämställdhet i dagens läge, med betoning på kvinnor och hur deras situation skiljer sig från männens situation Syfte Syftet med detta arbete är att undersöka kvinnans situation inom hospitality-industrin ur ett jämställdhetsperspektiv med inriktning på pengar, makt, utbildning och jobb. Bisyftet med arbetet är att väcka åsikter och tankar, samt att få människor att reagera och tänka på att kvinnor kanske fortfarande idag inte lever i ett jämställt samhälle, och 6

7 att det troligen fortfarande finns mycket som kan och borde göras för att få ett så jämställt samhälle som möjligt Problemområde och frågeställningar Ett problemområde med denna undersökning är att det i dagens värld är mera jämställt än förr, och speciellt i branscher som hospitality-industrin har denna jämställdhet ökat genom åren. Här är frågeställningen dock om det är så jämställt som det torde vara för kvinnor i dagens läge både överlag och inom branschen som är nämnd ovan. Ett annat problemområde med denna undersökning är att inte jämställdhet betyder och eller är det samma som jämlikhet, och att man inte därför jämför dessa två begrepp med varandra. En förklaring av både jämställdhet och jämlikhet kommer under rubriken definitioner Teoretisk referensram I syftets teoretiska referensram kommer jag att använda mig av jämställdhetsteorier som i första hand inkluderar teorier om bland annat genus och kön eftersom de två begreppen är en stor del av detta arbete Avgränsningar I detta arbete har jag valt att avgränsa mig från att undersöka jämställdhet ur andra perspektiv än perspektiv som har med arbetssituationer att göra. Jag har valt att avgränsa mig från jämställdhet inom andra branscher än Hospitalityindustrin, eftersom jag själv går denna utbildning, och vill veta hur det möjligen kommer att se ut i framtiden, både när jag själv och andra är på arbetsmarknaden. Jag har också valt att avgränsa mig så gott det går från män, eftersom jag vill ta reda på hur det ser ut för kvinnor. 7

8 1.6. Arbetets struktur Jag har valt att ställa upp detta arbete i fyra stycken delar, där den första delen handlar om att presentera arbetet med en inledande del, den andra delen om att presentera empirin som visar vilka metoder och mätinstrument jag har använt mig av, den tredje delen om att presentera teorierna som är grunden till mitt arbete samt teori från litteratur jag använt mig av, och den fjärde delen om att presentera analysen samt summeringen av arbetet. I den fjärde delen tillkommer också litteraturförteckning samt eventuella bilagor Definitioner Attityd: ''Inställning, förhållningssätt... Något yttre eller ett beteende som kan observeras''. (Nationalencyklopedin, 2014) Genus: ''Föreställningar, idéer och handlingar som sammantaget formar människors sociala kön''. (Nationalencyklopedin, 2014) Jämställdhet: ''Jämställdhet syftar på lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män''. (Uppslagsverket, 2014) Jämlikhet : ''Alla individers lika värde''. (Nationalencyklopedin, 2014) Kön: ''Kön kan i korthet sägas bestå av olika delar där biologiskt kön, socialt kön och mentalt kön ingår. Summan av dessa variabler avgör en persons könsidentitet som beskriver hur just den människan uppfattar sig själv''. (www.rfsl.se) Mångfald: ''Mångfald är ett språkligt försök att inkludera alla människor och grupper... Mångfald innebär att all diskriminering ska motverkas''. (www.goteborg.se) 8

9 2. METOD I denna metodbeskrivning kommer det att beskrivas hur jag har gått till väga för att undersöka mitt problem samt vilka specifika metoder och tekniker jag har använt mig av. I detta kapitel kommer det också att nämnas samt beskrivas bland annat etik, vilket är en stor del när det gäller att skriva ett undersökande arbete. Valet av metod bestäms med hjälp av att veta vad som är syftet med undersökningen, den empiriska grunden, problemformuleringen och de resurser och den tid det finns att tillgå. (Andersen, 1990) Här ska det bästa tillvägagångssättet för att få svar på syftet och frågeställningarna presenteras och motiveras. Den som läser texten måste få full vetskap om forskarens metodik och motiv för att ha möjlighet till att ha en egen kritisk bedömning. Här är kommunicerbarhet, kontrollerbarhet och kritiserbarhet väsentliga kriterier för den vetenskapliga rapporten, och blir mycket betydelsefulla när det gäller metodredogörelsen. (Stukát, 2012, s. 131) 2.1. Kvalitativa och kvantitativa metoder Inom forskningsmetodik brukar man skilja på två olika metoder, den kvalitativa och den kvantitativa metoden. Den viktigaste skillnaden mellan dessa är hur man använder sig av siffror och statistik. (Holme & Solvang, 1991, s. 13) Om man använder sig av en kvalitativ eller kvantitativ metod beror bland annat på undersökningsämnet, hur man uppfattar undersökningsämnet och undersökningens syfte. (Andersen, 1990) Kvantitativa metoder Det som är utgångspunkten för kvantitativa metoder är att det som studeras görs mätbart samt att undersökningsresultatet presenteras numeriskt. I kvantitativa metoder uppfattar forskaren sitt forskningsfält som ett objekt eller föremål som skall undersökas med 9

10 avseende på en eller flera variabler. För att en undersökning ska få kallas kvantitativ krävs att åtminstone rangordningsmått förekommer. (Andersen, 1990) En kvantitativ metod är både formaliserad samt strukturerad. När en forskare använder sig av en kvantitativ metod så har denna person kontroll. Den kvantitativa metoden avgör också vilka svar som är tänkbara i en undersökning. (Holme och Solvang, 1991, s. 14) En undersökning som är kvantitativ är noggrann, har lite information om många undersökningsenheter, samt är bred istället för djup. (Holme och Solvang, 1997) Kvalitativa metoder Kvalitativa studier syftar till att undersöka av vilken karaktär en företeelse är och hur den företeelsen skall identifieras. Kvalitativa metoder handlar oftast om egenskaper som kan beskrivas, men som dock är svåra att gradera eller som bara kan graderas eller mätas ofullständigt. Detta kan till exempel gälla frågor som upplevelser, känslor och symboler. (Wallén, 1996, s ) Utgångspunkten för de kvalitativa metoderna är att varje fenomen består av en unik kombination av egenskaper, vilket leder till att det inte går att mäta och väga dessa. (Andersen, 1990) När man använder sig av kvalitativa metoder har man rikligt med information om få undersökningsenheter, vilket betyder att undersökningen går in på djupet (Holme & Solvang, 1997). Förespråkare för kvalitativa metoder sätter ofta fram moraliska argument och betonar etiska kvaliteter för just dessa argument. Detta sätt att beskriva kvalitativa metoder, som moraliskt överlägsna, har diskuterats av kvinnoforskare allt oftare nu för tiden. I forskning, på ett mer feministiskt sätt, har kvalitativa metoder inte bara haft att göra med moraliska värden, utan också med vilket kön både forskare samt personer som är med i forskningen har. På grund av det föregående påståendet har många kvinnoforskare, och forskare överlag, valt att göra sin forskning med hjälp av en kvalitativ metod. (Eliasson, 1994, s ) 10

11 I det här arbetet använder jag mig av den kvalitativa metoden eftersom jag vill undersöka teorin som jag har valt på djupet. Jag fokuserar på att förstå och analysera helheten av den teori som är relevant för mitt arbete. Det material jag använder mig av i mitt arbete bygger på författarnas subjektiva tolkningar, som jag sedan i min tur tolkar. Jämställdhet i sin helhet, samt jämställdhet inom Hospitality-industrin är ett ämne som är svårt att mäta eftersom det i första hand bygger på människors uppfattningar och attityder Litteraturstudie I praktiken händer det sällan att en undersökning enbart baserar sig på så kallad primärdata, eftersom det nästan är omöjligt att inte studera någon typ av sekundär information. Då en undersökning bara innehåller sekundärdata kallas denna undersökningstyp för skrivbordsundersökning eller en litteraturstudie. Skrivbordsundersökningar eller litteraturstudier förekommer rätt så ofta i forskningssammanhang. (Bengtsson & Bengtsson, 1995) Det är viktigt att kunna skilja på litteraturstudie och litteraturreferat. Ett referat återger fakta och innehåll, samt ger en komprimerad (mycket innehåll på litet utrymme (Nationalencyklopedin, 2014)) sammanfattning av innehållet. En litteraturstudie däremot, kräver att författaren läser texterna med både ett visst syfte och i ett visst sammanhang. Här utgår författaren från sin egen problemställning när personen i fråga strukturerar materialet, och tydliggör något i den behandlade litteraturen. (Hartman, 2003) Jag har valt att göra en litteraturstudie eftersom jag på det sättet kan gå djupare in i ämnet i fråga. Dessutom får jag på detta sätt ett ganska brett perspektiv. Genom att undersöka och analysera de teorier som redan finns gällande bland annat jämställdhet har jag möjlighet att lyfta fram för mig viktiga aspekter, samt aspekter som enligt mig inte tidigare har uppmärksammats. Svagheten med en litteraturstudie är att den baserar sig på författarnas samt mina tolkningar. Trots detta så kan jag analysera de teorier som redan finns samt att jag har 11

12 möjlighet till att studera flera källor. På detta sätt får jag flera perspektiv än vad jag skulle få vid en empirisk undersökning Primära och sekundära källor En primär källa är en källa som skapas eller som man får tag i under projektets gång. (Bell, 2000) Med primärdata menas information som samlas in för att den i fråga ska bilda analysunderlag i själva undersökningen. Här för man en bedömning om man vill använda sig av observationer, intervjuer, eller enkäter i sin undersökning. (Befring, 1994, s. 64) En sekundär källa baseras på en primär källa och innebär en tolkning av något som ägt rum. (Bell, 2000) En sekundär källa är data som samlats in för andra ändamål, vilket leder till att man måste gå tillväga på andra sätt än de som är beskrivna i stycket ovan. (Befring, 1994, s.65) Eftersom jag gör en litteraturstudie så använder jag mig bara av sekundära källor, vilket betyder att jag tolkar redan existerande teorier och undersökningar inom ämnet i fråga. På detta sätt kan jag, som nämnt tidigare, också komma med egna tolkningar som jag tycker att författarna i fråga till de sekundära källorna inte har haft med Urval Med urval menas val av litteratur i en skrivbordsundersökning (Hartman, 2003), men urval kan också handla om den grupp av människor som väljs ut för att representera populationen som undersöks i en fältundersökning. (Befring, 1994) Hur mycket källmaterial som analyseras beror på hur mycket tid som finns. Det är oftast inte möjligt att hinna analysera allt, vilket leder till att ett urval måst göras. Målet är att urvalet skall bli balanserat. På grund av det är det viktigt att inte använda för många avsiktliga källor, eller att endast välja sådana källor som stöder ens egna åsikter eller hypoteser. (Bell, 2000) 12

13 När man skall göra en litteraturstudie är det bäst att göra ett avgränsat urval som är representativt för just det område som man undersöker. Här handlar det om att välja, strukturera och sammanfatta istället för att inventera och referera. Det är författarnas egna frågeställningar som bestämmer vad som återges av innehållet. Detta betyder dock inte att författaren förvränger innehållet, utan att det istället tas fram just de förhållanden som författaren vill belysa. (Hartman, 2003) 2.5. Etik Etik definieras som en medveten reflektion över de mänskliga värderingar som finns, samt deras grund. Etik kan beskriva hur det är respektive hur det bör vara. (www.netdoktor.se) Här är det dock viktigt att komma ihåg att etik och moral inte har samma innebörd, fastän de ofta uppfattas som synonymer. Med moral avses människans praktiska handlande, medan etik handlar om teoretiska reflektioner över denna moral. (Nationalencyklopedin, 2014) ''Etik handlar om normerna för en riktig och bra livsföring''. Etiken kan alltså kallas för moralens teori. Etiken uttrycker svar på och bedömningsunderlag för två huvudproblem; hur människor bör handla och fungera i olika situationer som till exempel utmaningar, samt hur samhället torde inrättas. I det senare handlar det om grundläggande reflektioner som kan ge en inriktning för hur samhället ska formas. (Befring, 1994, s. 180) På grund av att detta är en litteraturundersökning, och att den därmed inte omfattar andra individer, så torde denna undersökning inte kränka någon på något sätt, vilket torde leda till god etik. 13

14 3. TEORI I denna teoridel kommer det först och främst att tas upp begreppet genus, eftersom det är en stor del av detta arbete. Efter det kommer det att tas upp olika teorier som handlar om bland annat genus, mångfald samt attityder och beteenden. Teori om jämställdhet från olika synvinklar kommer att tas upp efter det som står ovan. Begreppen kön och genus är exempel på nya ord som grundas för att kunna tolka och förstå på vilket sätt kön organiserar den sociala verkligheten, våra liv, och hur vi lever våra liv. Här handlar det om att problematisera antagandet om att människor har ett kön, och att dessa människor antingen är män eller kvinnor. Manligt och kvinnligt är framförallt det mest centrala sättet att kategorisera människor. (Widerberg, 1995, s.13) Trots alla strävanden efter jämställdhet så är könets betydelse avgörande för hur samhället ser ut, hur det är organiserat samt hur vi förstår vårt samhälle. Trots detta har själva könsskillnaden, och en problematisering av kön, inte varit en central forskningsfråga, utan istället ett så kallat grundläggande antagande till 1960-talet. (Widerberg, 1995, s.13) Sedan 1960-talet har det dock blivit aktuellt med att diskutera det ovanstående på allvar. Detta skedde inom den så kallade könsrollsteorin, som blev en framgångsrik förklaringsmodell för ojämställdheten mellan kvinnor och män. Könsrollsteorin handlar i korthet om att kvinnor och män förr hade olika sociala roller, det vill säga könsroller, som innebar olika förväntningar samt normer på kvinnor och män. (Holmberg m.fl. 1966, Holter 1970, s. 14) Genus som begrepp används oftast i syftet att beskriva kulturella föreställningar om skillnader mellan män och kvinnor. Syftet med detta begrepp, genus, är att få fram att begreppet kan förändras på grund av kulturella skillnader, samt att det är ett verktyg för att på ett bättre sätt kunna se att det finns genusrelaterade skillnader mellan män och kvinnor. En annan aspekt av detta begrepp poängterar maktförhållanden, det vill säga att manligt och kvinnligt genus inte har samma status, vilket leder till att man på detta sätt kan koppla begreppet genus med bland annat jämställdhet. (Ambjörnsson, 2003, s ) 14

15 3.1. Hirdmans teori om genuskontraktet Hirdmans teori om genuskontraktet förklarar främst relationsmönster mellan män respektive kvinnor. Från detta s.k. kontrakt skapas förutsättningar för bl.a. genusbunden rationalitet, upprepning samt bekräftelse av den s.k. naturliga ordningen i samhället. Hirdmans genuskontrakt innehåller regler för både män samt kvinnor angående deras ansvar, rättigheter samt skyldigheter. (Hirdman, 1988, s ; Hirdman, 2001, s ) Hirdmans genuskontrakt kännetecknas av tre grundläggande principer, där det första handlar om att kvinnor och män hålls isär, det andra om att det manliga värderas högre än det kvinnliga, och det tredje om att alla är med och skapar genusordningen (som oftast sker helt omedvetet). Hirdmans teori beskriver hur detta genuskontrakt skapas på gruppnivå och som s.k. strukturer i samhället. (Hirdman, 1988, s ; Hirdman, 2001, s ) Ett exempel som Hirdman har i sitt genuskontrakt är mannens omhändertagande och ansvar för kvinnan, medan kvinnans huvuduppgift är att ta hand om barnet i familjen. Här beskriver Hirdman mannens roll som beskyddare samt försörjare, medan kvinnans roll är någon helt annan, vilket bevisar och markerar könens skilda positioner och förutsättningar. I sitt genuskontrakt tar Hirdman också upp den sociala nivån, i form av relationer mellan män och kvinnor, på arbetsplatser och institutioner. Hirdman nämner också att man inte kan förändra ett genuskontrakt före själva omständigheterna förändras, d.v.s. först när det inte längre är rimligt att följa kontraktet i fråga. (Hirdman, 1988, s ; Hirdman, 2001, s ) Detta genuskontrakt leder också till begreppet genuskonflikt, som handlar om att genussystemet blir i obalans när kvinnor blir medvetna om sin underordnade position samt blir mer engagerade på grund av det. Hirdman förklarar detta på följande vis: ''Ju mer kvinnor integreras i de sociala systemen, ju mer växer konflikten''. (Hirdman, 1988, s. 5) 15

16 Figur 1 sammanställer genuskonflikten på ett mer övergripande sätt: Figur 1. Denna figur sammanställer genuskonflikten. (Hirdman, 2001, s. 108) Ovanstående figur (figur 1) sammanställer genuskonflikten som oftast sker samt finns mellan män och kvinnor i dagens samhälle. Denna figur, som har begreppet genuskonflikten i mitten (med förkortning K) består också av två stycken olika slags integreringslogiker; den demokratiska samt den kapitalistiska. Den demokratiska integreringslogiken handlar om att både kvinnor samt män ska ha samma frihet samt inte behandlas olika (främst kvinnor), medan den kapitalistiska integreringslogiken i princip innebär en direkt frihetsreglering. Genusordningens segregering (begreppet under figur 1) är hotad av dessa två integreringslogiker, och skapar i sin tur genuskonflikten. (Hirdman, 2001, s ) 3.2. Hardings teori om genus Hardings teori beskriver hur genus påverkar människors tänkande. Eftersom genus ständigt finns närvarande så inverkar det på vårt sätt att tolka tillvaron. Harding beskriver detta som en process, som sker samtidigt på tre olika nivåer: symboliskt, strukturellt, och individuellt. Den symboliska processen handlar främst om normer och föreställningar (som finns om maskulinitet och femininitet) samt hur de skildras genom symboler och i språk. Den strukturella nivån handlar om hur arbetet är/blir organiserat och uppdelat i form av till exempel könsarbetsfördelning och andra handingar maskulina respektive feminina. Den individuella nivån handlar om individens könsidentitet och hur den enskilda individen socialiseras i de dikotoma föreställningarna 16

17 som finns. Trots att de här tre processerna samverkar, så kan en process förändras utan att den påverkar de andra två. (Pekula, 2003, s. 8-9) 3.3. Ås teori om härskartekniker Härskartekniker visar hur makt, överordning och underordning gestaltas, vilket i sin tur visar hur genus skapas. I en miljö där det förekommer mycket härskartekniker finns det inte mycket positivt, och i denna miljö förminskas individerna istället för att växa. Det finns dock bekräftartekniker som motverkar härskartekniker, och här är det viktigt att komma ihåg att trygghet är grunden för förändring. (www.jamstalldskola.se) Ås teori om härskartekniker grundades i slutet av 1970-talet, där Ås ville beskriva maktförhållanden mellan män och kvinnor. Genom att lära sig dessa härskartekniker kunde kvinnor, enligt Ås, stötta varandra offentligt på ett diskret sätt (genom att hålla upp korrekt antal fingrar för att signifiera vilken härskarteknik som var i användning just då). Dessa härskartekniker är nära förknippade med social status inom gruppen, där de går att använda från underläge men är mera naturliga om man använder dem från en position ovanifrån. Alla typer av människor och grupper kan använda sig av liknande metoder som dessa härskartekniker, men själva begreppet härskartekniker grundades för att visa hur män bibehåller sitt grepp om kvinnor. Med andra ord betyder detta att begreppet inte alltid blir relevant, om det till exempel är tillämpat på personnivå, eller av en som är i underläge (Ås, 2004, s ). I denna teori poängterades det dock också att det såklart förekommer härskartekniker både mellan kvinnor och mellan män, samt mellan olika ålderskategorier, och inte bara emellan könen i fråga. Från början fanns det fem tekniker i Ås teori, men senare har det tillkommit ytterligare tre stycken till: Osynliggörande Denna teknik innebär att andra ignorerar dig. Här bryr sig ingen om att höra vad du tycker, ingen kommer ihåg vad du har eller hade för synpunkter, och du blir avbruten hela tiden utan att någon ens lägger märke till det. Förlöjligande I denna teknik förolämpas eller hånas du genom bland annat olika uttalanden. Här är speciellt förolämpningar och kränkningar vanliga. 17

18 Undanhållande av information I denna teknik blir du utan viktig information som du skulle behöva för att förstå sammanhanget och för att få en helhetsbild av situationen i fråga. Här är det frågan om att hålla dig borta och utanför så att du inte kan förstöra något som till exempel grupp. Dubbelbestraffning Denna teknik innebär att ditt handlande uppfattas som negativt. Här är det ingen skillnad vad du gör, utan du gör nämligen alltid fel. Påförande av skuld och skam Här kritiserar omgivningen det du gör (kan ses höra ihop med den förra tekniken). Här kan du bli automatiskt misstänkt så fort det händer någonting som liknar någonting du varit skyldig till förr, vilket gör det väldigt svårt för andra att så kallat börja lita på dig igen för någonting som du inte har gjort. Objektifiering Denna teknik inträffar när du inte behandlas som en tänkande individ, som den du är, utan bedöms utifrån, till exempel för hur du ser ut eller vilka kläder du har på dig. Hot alternativ hot om våld Hot kan uttalas med ord, blickar, eller handlingar av olika slag. Här minskar inte bara den drabbades handlingsutrymme, utan den blir också fysiskt och psykiskt sårad. Splittring Denna teknik innebär att en grupps gemenskap motarbetas. Här kan det t.ex. handla om att vissa i gruppen är populärare och andra lämnas utanför. Detta leder till att gruppen i fråga delas up i flera smågrupper, vilket leder till att gemenskapen som den stora gruppen hade minskar. (www.jamstalldskola.se) 3.4. Genusperspektiv på psykologi Att kön är psykologiskt betydelsefullt beror mycket på att det finns ojämlika konsekvenser samt psykologiska effekter beroende på om man är kvinna eller man. Genusforskare inom psykologin studerar bland annat hur samhälleliga ojämlikheter 18

19 påverkar män och kvinnor psykologiskt samt hur psykologiska teorier bidrar till att förändra traditionella föreställningar om kvinnor och män. (Magnusson E., 2007, s. 595) Ett resultat i genusforskning som alltid har kommit fram är de kulturella betydelserna av kön, vilka nästan alltid har gett kvinnor och män olika värde och tillgång till t.ex. makt. Eftersom kvinnor och män också alltid bedöms enligt skilda kulturella mått så är det en självklarhet att detta påverkar individerna på en personlig nivå, både fysiskt som psykologiskt. (Magnusson E., 2007, s. 596) När det gäller teorier som handlar om detta kan det vara förvånande att många s.k. vanliga psykologiska teorier har handlat mycket om fördomar mot kvinnor (bl.a. gällande sexuell orientering). Senare har det visat sig att just dessa teorier till stor del baserade sig på manliga forskare, deras livserfarenheter, samt deras fördomsfulla syn på kvinnor. (Magnusson E., 2007, s ) Vad är feminism? Nationalencyklopedin beskriver feminism som ett begrepp som ursprungligen varit nedsatt; en feminist var en person som inte anpassade sitt beteende till de könskonventionerna som fanns. Efter den internationella kvinnokonferensen i Paris 1892 lanserades ordet som benämning, där det då främst hade betydelsen lika rättigheter. (Nationalencyklopedin, 2014) I Svenska Akademins ordlista (2006) är feminism beskrivet som en ''rörelse för kvinnors jämställdhet med män''. Feminism kan även beskrivas som en ideologi som erkänner att människorna fortfarande i dagens värld lever i ett ojämnställt samhälle, och som därmed vill nå både en ekonomisk, politisk, samt social jämlikhet. (www.ungafeminister.se) Enligt Magnusson är en feminism ett s.k. samlingsnamn för både ideologier och politiska ståndpunkter som vill främja kvinnors situation i samhället. En feminist menar alltså att kvinnor och män är lika värdefulla, och att det är nödvändigt med förändringar i samhället för att förbättra villkoren för kvinnor, både när det gäller själva samhället och hemmet. (Magnusson E., 2007, s. 597) 19

20 Kritik mot psykologiska teorier Kritik som har uppstått mot den tidiga könsteoretiska psykologin handlar om bl.a. att kvinnor uteslöts från psykologisk forskning och att kvinnors liv och verkligheter förvrängdes. Här ansåg man att både teorier som normer (''det 'normala' eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp'' (Nationalencyklopedin, 2014)) var gjorda för män, och att de p.g.a. detta representerade kvinnor på ett orättvist sätt. I slutet av 1970-talet kom det mer tydliga kvinnocentrerade psykologiska teorier och tillämpningar fram, som baserade sig på kvinnors egenskaper och förmågor. Detta för att visa att de tidigare teorierna och tillämpningarna inte var rättvisa. (Magnusson E., 2007, s. 598) 3.5. Mångfald Innebörden av begreppet mångfald inom samhället eller organisationen är att människor med bland annat olika kulturell bakgrund, etnicitet samt kön medverkar i utvecklingen av samhället eller organisationen i fråga. I dagens läge är det ytterst viktigt att mångfald inte ses som ett hinder. Olikheter människor emellan ska inte innebära ett hinder för ifrågasättande av individer samt att värdera deras kompetenser likvärdigt. Att satsa på mångfald handlar om att individernas potential och resurser tas på allvar, och det är också detta som i stora drag så kallat mångfaldsarbete handlar om. Mångfaldsarbetet går oftast hand i hand med jämställdhetsarbetet inom företag och organisationer, dock ligger mångfaldsarbetet fortfarande lite efter. Mångfaldsarbetet innefattar inte bara dimensionen kön, utan också bland annat kulturella och etniska aspekter. Detta syftar till att mångfaldsarbetet och jämställdhetsarbetet i många fall skulle kunna och borde arbeta tillsammans i företag och organisationer, inte minst för att ta vara på erfarenheter från de båda så kallade delarna i fråga. (Nilsson Fägerlind G., 2004, s. 7-8) Hos Scandic 1 är hälften av alla hotelldirektörer kvinnor. Det är resultatet av en medveten strategi samt ett långsiktigt arbete, som i stora drag styrs av mångfald. En viktig del av just Scandics mångfaldsarbete handlar om att utveckla unga talanger som är nyfikna. Scandic jobbar också med att få mera kvinnliga kockar till deras hotellrestauranger. Hemligheten bakom Scandics framgångsrika mångfaldsarbete säger 1 Nordens ledande hotellkedja med hotell i Belgien, Danmark, Finland, Polen, Nederländerna, Norge, Sverige och Tyskland. (www.scandichotels.com) 20

Undersökning om restaurangbranschen på Åland använder sig utav teambuilding

Undersökning om restaurangbranschen på Åland använder sig utav teambuilding Undersökning om restaurangbranschen på Åland använder sig utav teambuilding Linda Mattsson Högskolan på Åland serienummer 31/2012 Hospitality Management Mariehamn2012 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan

Läs mer

I mörkret ser ingen vad som sker..

I mörkret ser ingen vad som sker.. Örebro universitet Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Sociologi I mörkret ser ingen vad som sker.. - En kvalitativ studie av kvinnors upplevelse av trygghet och otrygghet i staden.

Läs mer

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership.

Ledarskap. - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap. Leadership. Sofie Ihlberg Ledarskap - en studie om upplevda attityder och erfarenheter kring manligt respektive kvinnligt ledarskap Leadership - A study on experienced attitudes and experiences about male and female

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Mjuka och burdusa. En fallstudie av fem förvaltningschefer inom Lunds kommun

Mjuka och burdusa. En fallstudie av fem förvaltningschefer inom Lunds kommun Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STV102 HT05 Handledare: Tomas Bergström Mjuka och burdusa En fallstudie av fem förvaltningschefer inom Lunds kommun Anna Borestam Nina Hansson Abstract

Läs mer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa Sofie Andersson, 900509 Paula Svensson, 900531 Handledare: Berth Andersson Examinator: Andreas

Läs mer

För att det är konst vi gör

För att det är konst vi gör För att det är konst vi gör Genusproblematiken i gestaltningsarbetet Anna Maria Granlund Examensarbete för Dramainstruktör (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Scenkonst Vasa, 2012 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen C-uppsats Hösten 2006 Institutionen för beteendevetenskap Psykologi Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen Författare: Charlotte Svensson Handledare: Måns Holgersson Abstract Denna studie handlar

Läs mer

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program, C-kurs i arbetsvetenskap HT 2007 Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Conditions for better effects

Läs mer

Verklighetens klassamhälle

Verklighetens klassamhälle Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Verklighetens klassamhälle - en studie av sambandet mellan socioekonomisk klass och betyg Reality of class society Mikael

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership Institutionen för ekonomi Malin Andersson och Emma Hedlund Ledarskap En jämförande studie mellan personalchefer och andra chefers ledarskap Leadership A Comparative study in Leadership between Personnel

Läs mer

Har genus någon påverkan på karriärmöjligheterna i revisionsbranschen?

Har genus någon påverkan på karriärmöjligheterna i revisionsbranschen? Ekonomihögskolan Företagsekonomiska Institutionen FEKN90 Företagsekonomi Revision Examensarbete på Civilekonomprogrammet VT 2012 Har genus någon påverkan på karriärmöjligheterna i revisionsbranschen? -

Läs mer

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005 Första chefsrollen Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist Författare: Alexandra Hertz Niklas Najafi Jonas Skog Sammanfattning Uppsatsens titel: Seminariedatum:

Läs mer

Rekrytering till bolagsstyrelser

Rekrytering till bolagsstyrelser Magisteruppsats Inriktning Organisation och Ledarskap Registrerad: HT 2009 Framlagd: VT 2010 Rekrytering till bolagsstyrelser En jämförande fallstudie av rekryteringsprocessen mellan ett statligt och ett

Läs mer

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete - En kvalitativ studie om enhetschefers syn på att vara chef inom LSS-verksamheter 2SC094, Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete,

Läs mer

Bitar ur livspusslet

Bitar ur livspusslet Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier - ISV Bitar ur livspusslet Arbete, livsvillkor och jämställdhet Nathalie Vilenius & Ayan Hassan Cecilia Pääkkönen & Christina Kabro Ellen Ahlqvist & Josefine

Läs mer

Högskolan på Åland Serienummer 14/2008. Företagsekonomi. Mariehamn 2008 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland Serienummer 14/2008. Företagsekonomi. Mariehamn 2008 ISSN 1458-1531 Kvinnors företagande på Åland i spänningsfältet mellan tradition och frihet Ester Miiros Högskolan på Åland Serienummer 14/2008 Företagsekonomi Mariehamn 2008 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan på

Läs mer

Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare

Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare LÄRARUTBILDNINGEN Examensarbete, 15 hp Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Handledare:

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Diskriminering är mångfaldens mörka sida: En studie utifrån samtal med sex mångfaldskonsulter

Diskriminering är mångfaldens mörka sida: En studie utifrån samtal med sex mångfaldskonsulter Diskriminering är mångfaldens mörka sida: En studie utifrån samtal med sex mångfaldskonsulter Stockholms Universitet Pedagogiska Institutionen VT 2009 Masterutbildning i Intersektionalitetsstudier Författare:

Läs mer

En kvalitativ textanalys av svensk dagspress gällande ADHD fenomenet.

En kvalitativ textanalys av svensk dagspress gällande ADHD fenomenet. Stockholms Universitet Intuitionen för Socialt arbete Socialhögskolan En kvalitativ textanalys av svensk dagspress gällande ADHD fenomenet. Handledare: Catharina Löf Författare: Ulrika Gresnes, Pernilla

Läs mer

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen

Operation Chef. En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Operation Chef En studie om informella hinder till jämställdhet på ledande befattningar inom teknikbranschen Byrån mot diskriminering i Östergötland 2012 Byrån mot diskriminering Gamla Rådstugugatan 37

Läs mer

Att välja yrke kvinnor för sig, män för sig

Att välja yrke kvinnor för sig, män för sig Examensarbete 10 poäng Att välja yrke kvinnor för sig, män för sig To choose a profession - women by themselves, men by themselves Författare: Tanja Myrskog Lärarhögskolan Handledare: Ann-Christine Ringström

Läs mer

MINST LIKA BRA SOM DEN BÄSTE MANNEN

MINST LIKA BRA SOM DEN BÄSTE MANNEN MINST LIKA BRA SOM DEN BÄSTE MANNEN En intervjustudie om att vara kvinna i en mansdominerad filmbransch Fanny Ovesen och Frida Pettersson Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur ISAK

Läs mer

FRIHET ELLER JÄMSTÄLLDHET?

FRIHET ELLER JÄMSTÄLLDHET? Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Kandidatuppsats i offentlig förvaltning HT 14 FRIHET ELLER JÄMSTÄLLDHET? Idéer och argument för och emot kvoterad föräldrapenning Alexandra Medina och Johanna

Läs mer

Vilka faktorer kan vara avgörande vid beslut om ekonomiskt bistånd?

Vilka faktorer kan vara avgörande vid beslut om ekonomiskt bistånd? ÖREBRO UNIVERSITET HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Socionomprogrammet Socialt arbete C C Uppsats, 15 högskolepoäng VT 2008 Vilka faktorer kan vara avgörande

Läs mer

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh SANK01 Kandidatuppsats VT 2013 Handledare: Ulf Johansson-Dahre AVDELNINGEN FÖR SOCIALANTROPOLGI SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån

Läs mer

Kan rekrytering skapa jämställdhet? - en fallstudie

Kan rekrytering skapa jämställdhet? - en fallstudie Kan rekrytering skapa jämställdhet? - en fallstudie Can recruitment create equality? - a case study Kajsa Matsson & Sophia Bergkvist Arbetsrapport 397 2013 Examensarbete 15hp G2E Jägmästarprogrammet Handledare:

Läs mer