Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30"

Transkript

1 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30 Beslutande Övriga närvarande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson (m) Tim Karlsson (s) 80-81, Gun Holmquist (kd) Gösta Schagerholm (c) Åke Jansson (c) ersättare för Eva A Johansson (c) Mette Glesåen, sekreterare Jonas Magnusson, förv ekonom Carina Westerlind & Mikael Thörn, Socialstyrelsen 96 Justerande Gun Holmquist Plats och tid Socialkontoret fredag 26 augusti 2011 för justering Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande ANSLAGSBEVIS Socialnämndens prot är justerat Tillkännages genom anslag. Sammanträde: Anslaget sätts upp: Anslaget tas ned: Underskrift

2 SN 80 Godkännande av dagordning, val av justerare samt tid för justering, Dnr 5190 Förslag till dagordning föreligger. Socialnämnden godkänner dagordningen. 2(20)

3 SN 81 Budgetplaner , Dnr Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet. Inför 2012 har socialnämndens ram minskats med 2,2 mkr. Förvaltningens budgetförslag ligger 6,98 mkr över budgetramen. Totalt kommer socialnämndens budgetram för 2012 att ligga på 85,2 mkr. Målen som hör till budgeten är inte klara - de kommer att behandlas av socialnämnden vid ett senare tillfälle. Följande förändringar och förhållanden gäller i det budgetförslag som socialförvaltningen har tagit fram: Tjänsten som biträdande LSS-chef kvarstår under hela året. Driftskostnader ingår för ett nytt LSS-boende under 7 av årets 12 månader. Att Individ och familjeomsorgen utökas med en socialsekreterare under hela året. Insatserna i hemmet inom psykstödsverksamheten ligger med i budget. Den nya demensenheten inom hemvården ligger budgeterad separat. 50% av en tjänst som tidigare varit assistent görs om till ansvarig för införande och drift av olika dataprogram som används ute i de olika verksamheterna. Anpassningen på Edsgärdet till 24 platser förutsätts vara helt genomförd från och med den förste januari. Varje enhetschef har formulerat en skrivelse där de fått presentera sin verksamhet och beskriva vad verksamheten innehåller. Se skrivelse Verksamhetsbeskrivning budget Socialnämnden tar del av skrivelse Verksamhetsbeskrivning budget 2012 och Godkänner liggande budgetförslag. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram sparförslag med konsekvensbeskrivningar för att nå i fullmäktige antagen budgetram för Förslagen skall presenteras för nämnden i september mötet 2012 för beslut senast i oktober Kostnader för planerat LSS boende 2012 eskas i tillägg till antagen budgetram Uppdraget ges till förvaltningschefen, med assistans av förvaltningsekonomen. Expedierad: Förvaltningschefen, Gunilla Bengtsdotter Förvaltningsekonomen, Jonas Magnusson 3(20)

4 SN 82 Budgetuppföljning 2011, Dnr Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet. Prognosen för 2011 ligger på en negativ budgetavvikelse om 2,6 mkr. Det som i huvudsak har förändrats är att prognosen för försörjningsstödet har försämrats, men kostnaden håller sig fortfarande inom budgetramen. Kostnaden för personalsituationen på IFO har ökat ytterliggare med anledning av inhyrda konsulter. Lösningen med konsulter kommer troligen att vara lite längre än vad förvaltningen tidigare räknade med. Förhoppningen med dessa insatser är att det kommer att skapas förutsättningar för en väl fungerande verksamhet i framtiden. Anpassningen på Edsgärdet sker successivt och den ekonomiska effekten kommer troligen att visa sig fullt ut under hösten. Omställningen har inte kunnat ske enligt tidsplanen och följaktligen så blir inte den ekonomiska effekten lika stor som planerat. Inom hemvården ligger lönekostnaderna fortsatt högt men det arbetas intensivt för att pressa kostnaderna neråt. Underskottet i lönekostnaderna beror en hel del på att man inom psykverksamheten har infört stöd och hjälp i hemmet vilket inte tagits hänsyn till i budget. Underskottet inom LSS härstammar i huvudsak från intäkter inom personlig assistans som inte blivit så höga som planerat. Socialnämnden tar del av föredragningen, men saknar förslag för att nå budget i balans enligt beslut i junis socialnämnd SN 71. Expedierad: Förvaltningschefen, Gunilla Bengtsdotter Förvaltningsekonomen, Jonas Magnusson 4(20)

5 SN 83 Verksamhetsplan 2012, Dnr Ärendet utgår. 5(20)

6 SN 84 Nya LSS boendet Kronoparksvägen 17 A, Dnr Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet. Företrädare för LSS har tidigare redovisat för socialnämnden behovet av fler platser för särskiltboende inom LSS, men det saknas ett klart beslut från socialnämnden om huruvida förvaltningen skall gå vidare i frågan. Kommunledningen har fått situationen redogjord för sig och är helt införstådda i behovet. Följande driftskostnader ligger till grund för vad som kan förväntas för det planerade boendet (helårsbasis kr): Kontogrupp Typ av Kostnad Budget 40 Inventarier Löner Kostnadsersättningar Sociala avgifter Personalsociala kostnader Lokalhyror Leasing buss Förbrukningsinventarier Reparationer Tele Diverse kostnader Totalt Socialnämnden bör även räkna med en investeringskostnad på kr till inventarier i gemensamhetslokalerna. Förslag på socialnämndens beslut är att uppdra till förvaltningschef, med assistans av förvaltningsekonomen, att se till att följande genomförs: starta upp boendet så att boende kan flytta in från och med den 1 juli anställa erforderlig personal från och med den 1 juni 2012 så att de ges möjlighet att iordningställa boendet inför starten enligt ovan. alla nödvändiga avtal men hyresvärden är undertecknade tills den 31 maj erforderliga medel för drift erhålls från fullmäktige. 6(20)

7 Ge i uppdrag till förvaltningschef, med assistans av förvaltningsekonomen, att se till att: starta upp boendet så att boende kan flytta in från och med den 1 juli anställa erforderlig personal från och med den 1 juni 2012 så att de ges möjlighet att iordningställa boendet inför starten enligt ovan. alla nödvändiga avtal men hyresvärden är undertecknade innan 1 juni erforderliga medel för drift erhålls från fullmäktige. Expedierad: Förvaltningschef, Gunilla Bengtsdotter Förvaltningsekonom, Jonas Magnusson KS (kommunstyrelsen) 7(20)

8 SN 85 Riktlinjer - Fonder, Dnr Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet muntligt. Förvaltningsekonomen har fått i uppdrag att kontrollera om det finns möjligheter att få göra utbetalningar ur fonderna trots att avkastningen är väldigt låg. Frågan är under utredning. Tackar för informationen och ber förvaltningsekonomen återkomma när frågan är utredd. Expedierad: Förvaltningsekonom, Jonas Magnusson 8(20)

9 SN 86 Förslag på föreningsbidrag 2011, Dnr Förvaltningsekonom Jonas Magnusson föredrar ärendet. Enligt socialnämndens regelverk för föreningsbidrag så presenteras förslaget indelat i tre olika klasser från A till C. Fördelningsprincipen som använts är enligt nedan: Klass A - föreningar vars verksamhet i allra högsta grad hjälper och underlättar för personer som på något sätt tangerar socialnämndens verksamhetsområde. Klass B - föreningar vars verksamhet i hög grad hjälper och underlättar för personer som på något sätt tangerar socialnämndens verksamhetsområde. Klass C - föreningar vars verksamhet hjälper och underlättar för personer som på något sätt tangerar socialnämndens verksamhetsområde. Förslag på fördelning av föreningsbidrag 2011: Klass Förening Bidrag Kvinnojouren på Dal (utgår pga nedläggning ) B SPF B PRO C BRIS Region väst 1800 C Reumatikerföreningen i Ed 2800 C HRF i Ed 2800 C Personskadeförbundet RTP 1800 C NÄFFS 1500 C Diabetesföreningen norra Älvsborg 2800 C Psoriasisförbundets norra Älvsborg lokalförening Totalt Summan som är avsatt till föreningsbidrag uppgår 2011 till kr Socialnämnden ställer sig bakom förslaget och ger förvaltningsekonomen i uppdrag att vidarebefordra fördelningen av föreningsbidrag 2011 till berörda föreningar. Expedierad: Förvaltningsekonom, Jonas Magnusson 9(20)

10 SN 87 Framtidens äldreomsorg, Dnr Socialnämndens ordförande fördrar ärendet. Socialnämnden ges en muntlig information om fortskridandet. Socialnämnden tar del av den muntliga informationen. 10(20)

11 SN 88 Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland ( ), Dnr Socialnämndens ordförande föredrar ärendet. Under 2010 har inriktningsdokumentet för Ungdomsmottagningar i Västra Götaland reviderats, vilket är ett gemensamt dokument för Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. Dokumentet ska ligga till grund för de avtal och överenskommelser som tecknas avseende ungdomsmottagningar i regionen men med möjlighet till lokala avvikelser. Se skrivelse Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland ( ). Fyrbodals arbetsutskott rekommenderar medlemskommunerna att godkänna inriktningdokumentet avseende Västra Götalands ungdomsmottagningar. Vägledande för ungdomsmottagningarnas verksamhet är barnkonventionens fyra grundprinciper, dvs: barnets rätt att inte diskrimineras, barnets bästa i främsta rummet, barnets rätt till liv och utveckling samt barnets rätt att få uttrycka sina åsikter. Socialnämnden antar skrivelsen Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland ( ). Expedierad: Förvaltningschef, Gunilla Bengtsdotter Fyrbodal 11(20)

12 SN 89 Lokaler för dagverksamheten LSS, Dnr Socialnämndens ordförande föredrar ärendet. Gnistan är en sysselsättning inom dalig verksamhet, även kallad Utegruppen. I dagsläget består gruppen av 6 8 brukare samt två personal. Arbetsuppgifterna består bland annat i att hålla rent i kommunen; gruppen plockar skräp, städar återvinningsstationer och klipper gräs med mera. Se skrivelse Ny lokal till daglig verksamhet Gnistan. Efter socialförvaltningens årliga arbetsmiljörond i våras framkom det att Gnistan s lokal, som ligger i anslutning till Returen på Jordbron, saknade rinnande vatten samt toalett i lokalen. Kommunens exploateringskoordinator gav socialnämndens arbetsutskott en muntlig redovisning med ett förslag där bland annat en närliggande industrilokal eventuellt skulle kunna vara ett alternativ. Industrilokalen har indraget vatten men ingen toalett eller värme. Kostnadsförslaget för att iordningställa lokalen kommer, med nyinstallation av toalett samt värme, att landa på ca kronor enligt exploateringskoordinatorn. Ett annat tillfälligt alternativt förslag är att provisoriskt nyttja bottenplan på före detta så kallade Tullhuset fram till nyår. Tidigare hyresgäster i Tullhuset har varit olika föreningar och fram till nyår finns det ingen budgetterad inkomst med anledning av att föreningar inhysta i kommunens lokaler inte har haft någon hyra. Inhysa utegruppen Gnistan i före detta så kallade Tullhuset bottenplan under förutsättning att hyran är 0 kronor fram till årsskiftet, i väntan på beslut. Ge förvaltnings chefen i uppdrag att sammanställa en skrivelse som specificerar vad Gnistans lokal skall nyttjas till samt prislapp på vad verksamheten gör i förhållande till kommunens egen verksamhet. Ge kommunens exploateringscoordinator i uppgift att inkomma med ett detaljerat kalkylunderlag vid eventuell ombyggnad av industrilokal. Expedierad: Förvaltningschef, Gunilla Bengtsdotter Exploateringskoordinator, Claes Hellberg 12(20)

13 SN 90 Permanent serveringstillstånd, Dnr Socialnämndens ordförande föredrar ärendet. Ansökan om permanent serveringstillstånd p g a ägarskifte har inkommit till kommunen från Guy Lundbohm, delägare i Hotell Carl XII i Ed AB, orgnr Guy ansöker om att få servera; starköl, vin, annan jäst alkoholdryck samt spritdrycker vid Hotell Carl XII med adress Storgatan 410 Dals Ed till allmänheten. Serveringstiden är från kl 11:00 till 02:00 fredag, lördag, dag före helgdag samt helgdag hela året. På uteserveringen samt övriga dagar av året gäller klockslagen 11:00 till 01.00, enligt 8 kap 18 alkohollagen. USD s (Utveckling Socialtjänsten Dalsland) akoholhandläggare föreslår för socialnämnden i Dals Ed s kommun att bevilja Guy Lundbohm, delägare i Hotell Carl XII i Ed AB med orgnr , permanent tillstånd att få servera starköl, vin, annan alkoholdryck och spritdrycker till allmänheten i Hotell Carl XII, enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1 622). Socialnämnden i Dals Ed s kommun beviljar Guy Lundbohm, delägare i Hotell Carl XII i Ed AB med orgnr , permanent tillstånd att få servera starköl, vin, annan alkoholdryck och spritdrycker till allmänheten i Hotell Carl XII, enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1 622). Serveringstiden är från kl 11:00 till 02:00 fredag, lördag, dag före helgdag samt helgdag hela året. På uteserveringen samt övriga dagar av året gäller klockslagen 11:00 till 01.00, enligt 8 kap 18 alkohollagen. Expedierad: USD s alkoholhandläggare, Yvonne Pettersson 13(20)

14 SN 91 Stängning av systembolaget i Dals Ed under marknadsdagarna - höst och vår marknad., Dnr Socialnämndens ordförande föredrar ärendet. Socialnämnden i Dals Ed tog beslut om stängning av Systembolaget i Dals Ed under höstmarknaden 2010 och vårmarknaden En gemensam utvärdering där: polis, Miljö-och hälsoforum samt socialtjänsten redogjorde för utfallet av höstmarknaden En ny utvärdering har inkommit angående vårmarknaden 2011, skrivelsen Utvärdering av stängning av systembolaget i Dals Ed under marknadsdagen av USD:s (Utveckling Socialtjänsten i Dalsland) alkoholhandläggare har inkommit. Där USD:s alkoholhandläggare sammanfattar en gemensam utvärdering. I utvärdeingen föreslås socialnämnden även att ta nytt beslut om eventuell stängning inför höstmarknaden Om beslut tas om stängning uppmanas socialnämnden att bland annat annonsera i lokalpressen. Socialnämnden stöttar systembolagets personal vidrörande ev stängning av Systembolaget i Dals-Ed under höstmarknaden 2011, men tar inget generellt beslut om stängning av Systembolaget i Dals-Ed under marknadsdagen. Socialnämnden tar inte på sig kostnader i anslutning till en ev stängning. Ge USD s alkoholhandläggare i uppdrag att vidarebefordra socialnämndens beslut till berörda parter och föra en dialog. Expedierad: USD s alkoholhandläggare, Yvonne Pettersson 14(20)

15 SN 92 Ansökan - kommunal och regional planering, Dnr Socialnämndens ordförande föredrar ärendet. Regeringen har utlyst stöd till Projekt kring den fysiska och regionala planeringen. Denna utlysning omfattar stöd till projekt kring kommunal och regional fysisk planering samt kommunala och regionala initiativ rörande bostäder och boendemiljöer för äldre. Syftet är att främja tillgången till användbara och tillgängliga bostäder i enlighet med den åldrande befolkningens behov. Utlysningen vänder sig till kommuner, kommunalförbund, landsting och regioner. Hjälpmedelsinstitutet ska i samråd med Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting, stödja kommunala initiativ att med utgångspunkt från den äldre befolkningens behov i form av tillgängliga och användbara bostäder. Socialnämnden ger enhetschef Kristina Lignell i uppdrag att ansöka hos Hjälpmedelsinstitutet om stöd till att konsultera sakkunniga i området gällande utformning och kostnadsberäkning av framtidens äldreboende. Expedierad: Enhetschef, Kristina Lignell 15(20)

16 SN 93 Hemtjänst med tillfällig vistelse i annan kommun, Dnr Socialnämndens ordförande föredrar ärendet. Den 1 maj 2011 beslutade riksdagen om möjligheter för vistelsekommun att bland annat erhålla ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i annan kommun. Någon fast ersättning anges inte, utan i propositionen ges att bosättningskommunen skall ersätta vistelsekommunen enligt ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar. VästKom rekommenderar de 49 kommunerna i länet att besluta ersättningsnivån dem emellan, med ersättningsnivån satt till 515 kr/timme för år 2011 oavsett insatsen gäller hemsjukvård eller hemtjänst. Se skrivelsen Hemtjänst med tillfällig vistelse i annan kommun från Fyrbodal. Socialnämnden antar skrivelsen Hemtjänst med tillfällig vistelse i annan kommun från Fyrbodal i sin helhet. Expedierad: Förvaltningschef, Gunilla Bengtsdotter Fyrbodal 16(20)

17 SN 94 Stimulansmedel och systematisk läkemedelsgenomgång., Dnr Socialnämndens ordförande föredrar ärendet. Inom vårdsamverkan Fyrbodal finns antagna riktlinjer gällande läkemedelsavstämningar inom den kommunala hälso- och sjukvården. Riktlinjerna bygger på samverkan mellan kommun och primärvård och ingår som uppdrag i Västra Götalands krav och kvalitetsbok för primärvården. I Dals-Ed har inte något strukturerat samarbete utifrån riktlinjerna kommit till stånd. Socialnämnden ställde sig bakom skrivelsen Läkemedelsavstämning vid övertaget läkemedelsansvar från kommunens MAS (medicinskt ansvariga sjuksköterska) och vidarebefordrade skrivelsen till primärvården. Ett yttrande från primärvården daterad inkom där en del frågor väcktes som de vill ha besvarade se skrivelse daterad MAS har sammanställt ett förslag till skrivelse daterad Socialnämnden ställer sig bakom det inkomna förslaget till skrivelse från MAS (medicinskt ansvariga sjuksköterska) daterad till primärvården. Ge MAS i uppdrag att vidarebefordra skrivelsen till primärvården. Expedierad: MAS, Carina Johansson 17(20)

18 SN 95 Upphandling av hjälpmedelsförsörjning, Dnr Socialnämndens ordförande föredrar ärendet. Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har tillsammans genomfört en upphandling av hjälpmedelsförsörjning. Ett avtal har slutits med Hjälpmedelscentralen som tillhör Västra Götalandsregionens interna serviceleverantör - Regionservice. Avtalet började gälla den 1 mars 2010 och sträcker sig fram till och med den 30 september 2013, med möjlighet till förlängning i två år. I samband med implementeringen av ursprungsavtalet finns en del tolkningsfrågor som bör utredas. Som en följd av detta har ett tilläggsavtal framarbetats se skrivelse Tilläggsavtal nummer 1 (daterad ). Socialnämnden ställer sig bakom skrivelsen Tilläggsavtal nummer 1 (daterad ) i sin helhet. Expedierad: MAS, Carina Johansson Västkom 18(20)

19 SN 96 Tillsyn av Individ- och familjeomsorgen (IFO), Dals Eds kommun, Dnr Representanter från Socialstyrelsen föredrar ärendet. Socialstyrelsen granskar verksamheter enligt SoL, LSS, LYHS så att de uppfyller de krav och mål som framgår av lagar och andra föreskrifter samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter (13 kap 2 SoL, 26 LSS, 6 kap 2a LYHS). Socialstyrelsen genomförde en inspektion på IFO enheten och granskade ett urval av personakter utifrån en begärde förteckning. Verksamhetstillsynen genomfördes enligt 13 kap 1 SoL gällande socialnämndens arbete med barn och unga inom socialtjänsten. Socialstyrelsen redovisar tillsynens resultat muntligt och uppmanar socialnämnden att vidta vissa åtgärder. Socialstyrelsens beslut kommer att offentliggöras vecka 35. Socialnämnden tar del av den redovisade tillsynen och inväntar det formella beslutet från Socialstyrelsen. Expedierad: Förvaltningschef, Gunilla Bengtsdotter Tf IFO chef, Tobias Berg 19(20)

20 SN 97 Meddelanden, Dnr 5191 Statistik Beläggningsstatistik Edsgärdet juli 2011 Beläggningsstatistik Hagalid juni 2011 Individ- och familjeomsorgen juni & juli 2011 Rapport Korttidsbeläggning och ej verkställda beslut av bifall särskilt boende Protokoll Kommunstyrelsen arbetsutskott 159, 163, 183: Kommunstyrelsens 126: Övrigt Begäran om avgång Migrationsverket ök Socialstyrelsens beslut 20(20)

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20.

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Ann-Britt Ekh (S), tjänstgörande ersättare för Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid "Hyllan" Centrumhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 1 Plats och tid City Hotel, Familjen Ericssons, Västra Storgatan 25, Jönköping, kl 08.00-10.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11) Nr Socialnämnden 2009-04-28 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 28 april 2009 klockan 08.30-12.00 Beslutande Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Marie Johansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Kommunstyrelsen 2007-05-02 Plats och tid Kommunkontoret, onsdag den 2 maj 2007, klockan 8.00 12.20 Beslutande Martin Carling (c) ordf Anders Johannesson (c) Gösta Schagerholm (c) Stig Edman

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 1 (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Socialnämnden Protokoll 2011-06-15

Socialnämnden Protokoll 2011-06-15 Tid och plats Onsdagen den 5 juni 20, Åsasalen, 3.00-5.40 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Jerry Borg (KD Eva Madestam (KD)

Läs mer