SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan Beslutande Ledamöter Brita Semb, Socialnämnden, ordförande Önne Norberg, Diabetesföreningen Hans Erik Wiberg, Reumatikerföreningen Sören Sundberg, Hörselskadade Stefan Morell, FUB Kamal Suleimani, Synskadades riksförbund 1-7, kl Ingvar Rodin, DHR Margit Englund, Skolnämnden Marika Bystedt, Samhällsnämnden 1-11, kl Einar Samuelsson, Arbetslivsnämnden Ingrid Söderberg-Borgh, Kommunstyrelsen Övriga deltagande Ersättare Catja Moberg, Socialnämnden Ulla-Britt Fernlund, HRF 1-7, kl Marianne Mellberg, Synskadades riksförbund Rolf R Andersson, Skolnämnden Mårten Holmström, Samhällsnämnden Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämnden Tjänstemän Ulla Fröberg, sekreterare Agneta Nordström, programområdeschef Pernilla Löfstrand, ekonom 1-3, 7-8 Jeanette George, administrativ assistent 1-3 Övriga Elisabeth Jonsson, utredare 3 Utses att justera Önne Norberg, Diabetesföreningen Justeringens plats och tid Socialförvaltningen , klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-11 Ulla Fröberg Ordförande Brita Semb, Socialnämnden Justerande Önne Norberg, Diabetesföreningen

2 BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för uppsättande av anslag Datum för nedtagande av anslag Förvaringsplats för protokollet Underskrift Utdragsbestyrkande

3 Innehåll 1 Fastställande av föredragningslista Föregående protokoll Information gällande översyn av de kommunala råden Samråd/yttranden Förslag till sammanträdestider Arbetsordning för kommunala handikapprådet Information från föreningarna Budget/ekonomi Information från kommunala nämnder Tidskrifter m.m Övriga frågor... 13

4 1 Fastställande av föredragningslista att godkänna föredragningslistan och lägga den till handlingarna. Kommunala handikapprådet, föredragningslista

5 2 Föregående protokoll att lägga Kommunala handikapprådets protokoll från till handlingarna. Kommunala handikapprådets protokoll,

6 3 Information gällande översyn av de kommunala råden att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. Elisabeth Jonsson, utredare på kommunstyrelseförvaltningen, informerar om sitt uppdrag att se över de kommunala råden. Bakgrunden är en motion från socialdemokraterna daterad 22 april Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2011 att bifalla motionen genom att flytta kommunala pensionärsrådet från socialnämndens till kommunstyrelsens ansvarsområde från och med 1 juli KF beslutade även att uppdra till kommunstyrelsen att initiera en övergripande översyn av de kommunala rådens organisatoriska och ekonomiska tillhörighet. Förutom Kommunala pensionärsrådet finns även Kommunala handikapprådet, Landsbygdsrådet, Näringslivsrådet samt Ungdomsrådet. Elisabet Jonsson är intresserad av att få veta handikapprådets åsikt i frågan om tillhörighet och kommer att skicka ett antal frågor till förvaltningen som vidarebefordras till rådets ledamöter och ersättare. 5

7 4 Samråd/yttranden att lägga informationen till handlingarna. Föreligger för kännedom: Yttrande angående Golden Gym kv Barken. Yttrande angående tillgänglighet ÖN 241 Landstingsarkiv, Kasern 2 och 3 vid Kusthöjden. Samråd kring detaljplan för del av Ön 2:51 m fl, parkering och bryggor vid Kattastrand. Samråd kring detaljplan för del av Fastlandet 2:66 m fl, bryggor, parkering samt gång- och cykelväg vid Nattviken Curlinghall Härnösand Ön 2:4. Catja Moberg, socialnämnden framför följande synpunkter när det gäller yttrandet angående Golden Gym. I yttrandet ska stå att man ska ha automatisk dörröppnare, inte bör. Det ska finnas portabel duschstol som är höj- och sänkbar samt duschförhänge. Programområdeschef Agneta Nordström påpekar att konsulent Åke Hamrin skriver yttranden enligt lagstiftningens krav, men att hon tar med sig synpunkterna. Rådet diskuterar frågan om att kunna förmedla handikapprådets synpunkter när det gäller om- och nybyggnation. Ingvar Rodin, DHR, tar även upp frågan om handikapparkeringar. Enligt socialstyrelsens rekommendationer ska det finnas handikapparkering inom 25 meter från entré. Ingvar Rodin påpekar att ingen bank i Härnösand har handikapparkering inom 25 meter, ej heller Tidningen Ångermanland. Programområdeschef Agneta Nordström tar med sig frågorna till konsulent Åke Hamrin. 6

8 5 Förslag till sammanträdestider 2011 att godkänna förvaltningens förslag till sammanträdestider för Bakgrund Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för Kommunala handikapprådet: 30 maj (eventuell utbildning) 12 september 5 december. Socialförvaltningen, skrivelse

9 6 Arbetsordning för kommunala handikapprådet att arbeta vidare med arbetsordningen, samt att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Ordförande Brita Semb påpekar att frågan gällande arbetsordning är aktuell genom den pågående översynen av de kommunala råden. Ordförande uppmanar ledamöter och ersättare i rådet att se över arbetsordningen samt även tidigare protokoll och fundera över eventuella justeringar. Kommunala handikapprådets arbetsordning

10 7 Information från föreningarna att tacka för informationen. Kamal Suleimani, Synskadades riksförbund: Föreningen anser att tjänsten som hörsel/syninstruktör är mycket viktig. Synskadade får hjälp hemma; hjälp till självhjälp. Den nuvarande instruktören går i pension i juni och föreningen har en begäran att tjänsten tillsätts av en ny person. Catja Moberg, Socialförvaltningen, föreslår att information i frågan lämnas vid nästa sammanträde med Kommunala handikapprådet. Önne Norberg, Diabetesföreningen: Föreningen har haft årsmöte, ny ordförande Hans Lindström. En regionkonferens planeras oktober. Föreningen anordnar bussutflykter, badresor till Paradisbadet samt biodag för ungdomar. Hans Erik Wiberg, Reumatikerföreningen: Föreningen har haft årsmöte. Man ska börja med stavgång. P g a höjda avgifter i rehabbassängen har många medlemmar ej råd att gå dit. Sören Sundberg, Hörselskadade: Föreningen hade årsmöte på Församlingsgården 9 mars. Det blev inga större förändringar i styrelsen. Föreningen planerar ev. resor. Stefan Morell, FUB: Föreningen har tagit fram en broschyr. Årsmöte i april. Stefan Morell, HSO: 15 föreningar är med i HSO. Kansliet håller till på Gula Villan. Den nuvarande kanslisten har sagt upp sig och man försöker nu hitta en ersättare. Ingvar Rodin, DHR: Årsmöte 26/3. Det är hög medelålder i föreningen. Man kommer att jobba tillsammans med distriktet för att rekrytera yngre personer. Strandstugan är i dåligt skick. Föreningen måste få fram pengar till en ny stuga. Under årsmötet lämnades förslag på att bjuda in Samhällsnämnden till möte i Strandstugan. Ulla-Britt Fernlund, HRF: Föreningen har haft svampkurs. En bussresa till Thailändska paviljongen kommer att anordnas i sommar. Viktigt med bra ljudmiljö. Det är mycket oljud på restauranger med flera ställen. 9

11 8 Budget/ekonomi att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. Bakgrund Ekonom Pernilla Löfstrand redovisar sammanställning över intäkter och kostnader till och med februari Socialnämnden redovisar ett överskott på cirka 4,7 mnkr. Tas hänsyn till ej betalda fakturor för Ugglan och Älandsgården, ej betalda semesterlöneskulder (avseende personal Ugglan och Älandsgården), kostnader för Eftis samt kostnader för nya verksamheter inom omsorgen blir det egentliga resultat per 28 februari. En tertialuppföljning kommer att göras per 30 april. Sammanställning över intäkter och kostnader till och med februari Ekonom Pernilla Löfstrand, muntlig information. 10

12 9 Information från kommunala nämnder att tacka för informationen. Margit Englund, Skolnämnden: Många frågor gällande ekonomin. Förändringar i budgeten från juni Personal måste sägas upp. Rolf R Andersson, Skolnämnden: Det har varit dialogmöten politiker/tjänstemän. Skakigt med ekonomin. Önskar bättre budgetuppföljning. Strävar efter gott samarbete majoritet/opposition. Mårten Holmström, Samhällsnämnden: Utredning pågår om att införa digital bildutrustning. Beslut tas nästa möte. Beslut har tagits att Curlinghallen ska uppföras. Ansökan om ev bygglov tas upp nästa möte. Nya handlingsrutiner för uteserveringar. Nya regelverk för plan och bygglov. Marika Bystedt, Samhällsnämnden: Det pågår ett strategiskt målarbete inom nämnden. I Samhällsnämnden pratas mycket om tillgänglighetsaspekten. Haft måldiskussioner kring miljö. Diskussionen fortsätter. Ingrid Söderberg-Borgh, Kommunstyrelsen: Möte 5 april. Då kommer bland annat ärenden gällande slutrapport IT köp/säljorganisationen, medborgarförslag gällande Evolution samt inköp av del i vindkraftverk att behandlas. Einar Samuelsson, Arbetslivsnämnden: Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning. En konsult ska upphandlas. Enhetschef för yrkeshögskolan ska tillsättas. Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämnden: Arbetar mycket övergripande med FK, AF och Socialförvaltningen. Personer med funktionshinder behöver få större stöd. Man ska försöka satsa på vuxenutbildning för funktionsnedsatta. Catja Moberg, Socialnämnden: Nämnden har haft en bra utbildning, en och en halv dag på Vårsta. Genomgång av ekonomin på varje möte. Återremiss av ärendet gällande nya lokaler på Semret. Mer och mer samverkan mellan olika nämnder. 11

13 10 Tidskrifter m.m. att lägga informationen till handlingarna. Följande tidskrifter, programblad och information finns tillgängliga vid sammanträdet Assistans, nr 5/2010, 6/2010, 1/2011 Boktidningen Lättläst, hösten 2010 BROfästet, nr 4/2010 ds: Dagens socialförsäkring, nr 8/2010 Föräldrakraft, nr 6/2010 Gränssnittet, nr 3/2010, 4/2010 Handikappidrott Norr 2010 Reumatikerföreningen Härnösand, Informationsblad nr Skandinavisk sjukvårdsinformation, nr 7/ /2010, 1/2011 Stiletten, nr 4/2010 Tidningen Oasen, utgåva Tjugofyra, nr 9/

14 11 Övriga frågor att lägga informationen till handlingarna. Information angående om- och tillbyggnad domkyrkan. Information lämnas av konsulent Åke Hamrin vid ett senare tillfälle. Skrivelse från Sören Sundberg gällande förbehållsbelopp. Ordförande tar med frågan till utskottet och återkommer till Sören Sundberg. Information från förvaltningen - Förvaltningen väntar in många personer med behov av stöd. Därför finns behov av ytterligare ett gruppboende samt ett serviceboende. Sex nya personer har behov av personlig assistans. Stora kostnader för nya externa placeringar innebär att socialnämnden har behov av ytterligare ekonomisk budgetram, vilket ska äskas hos KF. Därtill finns behov av ytterligare en enhetschef. Äskningsärendet presenteras för nämnden 7 april och går sedan vidare till KF. - Samarbete med arbetslivsförvaltningen. Tre personer med funktionsnedsättning går kockutbildning. - Förvaltningen öppnar ny verksamhet (sysselsättningsenhet) på Franzénskolan i maj. Fr o m 1 april tog Aleris över tre socialpsykiatriboenden på driftsentreprenad. - Ändrad inriktning gällande kompetens hos personalen inom omsorg om funktionshindrade. Ärendet kommer upp i nämnden i juni. 13

Evy Ottemark, RSMH Marianne Mellberg, Synskadades riksförbund Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämden

Evy Ottemark, RSMH Marianne Mellberg, Synskadades riksförbund Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämden 1(16) Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15 15.45 Beslutande Ledamöter Andreas Sjölander, Socialnämnden, ordförande Birgitta Bolander-Lundström, Socialnämnden Hans Erik Wiberg, Reumatikerföreningen

Läs mer

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande...

PROTOKOLL. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 10-21 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Plats och tid Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, Ljusdal, Tallåsenrummet, Måndagen den 12 april 2010 klockan 13:15-15:30 Helena Brink, (C), Sture

Läs mer

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 1(22) Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl. 08.15-09.47, 10.05-11.40, 13.15-14.40 Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 Beslutande Ledamöter Susanne Forsberg (S), ordförande Krister Fagerström

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Socialnämnden 2012-11-07

Socialnämnden 2012-11-07 256 Delegationsbeslut... 2 257 Budgetuppföljning... 3 258 Rapport avseende ej verkställda beslut... 4 259 Revidering av socialnämndens reglemente... 5 260 s sammanträdesdagar 2013... 6 261 Granskning av

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet 2013-09-19 1(12) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Torsdag 19 september 2013 kl. 13.00 15.15 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Tomas Sjöberg, avgående sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45 Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Kommunkontoret Hultsfred, kl 13.00-16.45 Beslutande Gunilla Aronsson, ordförande Jonny Bengtsson, KS Anne-Marie Granath, EF Ulla-Britt Hofvergård, HL Lennart Davidsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1-10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Representanter Ersättare, ej tjänstgörande Övriga deltagande Niina Laitila, (S) ordförande, reptesentant

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Ny ledamot och ny ersättare i KPR 3 Verksamhetschefen för Hällebo och Blomstergården deltar 4 Chefen för hemtjänst egenregin

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 1/13 Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 Lokal: Ledamöter, Maria Forsberg, ordförande Ulrika Häller Lundbäck, vice ordförande Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsen

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 1/3 Sessionssalen, Stadshuset, 2015-05-06 kl 18:00-19:45 14-28 Beslutande Lotta Carlsson (DHR), Annelie Källkvist (SRF), Jonny Lejonberg (HRF), Maritha Dahlqvist (RSMH Hoppet), Göte Johansson (Strokeföreningen),

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer