på spaning efter jobben

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "på spaning efter jobben"

Transkript

1 på spaning efter jobben en studie om ungas olika villkor på arbetsmarknaden i Stockholm Av Malin Hanson Arbetarrörelsens Tankesmedja

2 innehåll: förord: Monika Arvidsson 3 inledning 4 bra att veta 5 Den nationella arbetsmarknadspolitiken för unga 6 Ungdomstiden blir allt längre 6 Vilse i statistiken? 8 på spaning efter jobben i stockholm 9 Ung och arbetslös i stockholm 10 från arbetslös till anställd 12 Jobbtorgen 12 Projektet Unga jobb 12 Projektet Unga In 12 Järvalyftet 12 Telge tillväxt 13 fem förslag för stockholm 14 Riktade satsningar 14 Fackliga strategier 14 Investeringar i utbildningssystemet 14 Stockholm lär av andra storstäder! 15 Samarbeta mer med fler! 15 Bilaga: Unga röster 16 På spaning efter jobben om ungas olika villkor på arbetsmarknaden i Stockholm utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja, a-smedjan, i samarbete med Stockholms läns LO-distrikt och Coompanion, i september 2012 Författare: Malin Hanson Tryckning: LO Tryck 2012

3 Förord Den här studien är tänkt att tjäna som underlag för diskussion om stockholms - ungdomars situation på arbetsmarknaden. Storstadens utbud av arbetstillfällen och tillgänglighet av kommunikation gör det särskilt intressant att se vad som trots det hindrar unga från att jobba. Det är stora skillnader i förutsättningar och etablering på arbetsmarknaden mellan de yngsta och de äldsta inom gruppen ungdomar. Att tala om ungdomar som en enhetlig grupp blir därför missvisande. Till exempel studerar fler arbetslösa tonåringar än unga vuxna (och det är oftast en god idé att tonåringar studerar snarare än heltidsarbetar). Det påverkar i vilken utsträckning man faktiskt står till arbetsmarknadens förfogande och hur väl individens utbildning svarar upp mot arbetsgivares krav. En aspekt som sällan lyfts fram, är att ungdomar är arbetslösa kortare tid än andra grupper på arbetsmarknaden. Betydligt färre ungdomar anser sig själva vara arbetslösa än vad statistiken visar. Skärskådar man situationen för ungdomar på arbetsmarknaden så framgår snabbt att ett alarmistiskt tonläge är överdrivet. Det här förringar inte problemet med arbetslösa ungdomar; en arbetslös tonåring eller ung vuxen är ett problem både för individen och för samhället. Men det som i varje enskilt fall är ett stort problem, är till antalet inte lika många som ofta ges sken av i den offentliga debatten. Genom att dessutom se skillnader inom gruppen så blir uppgiften att lösa de problem som finns enklare, då det är lätt att inse att olika förutsättningar kräver annat än enhetliga åtgärder. Stockholm i september 2012 Monika Arvidsson utredningschef, Arbetarrörelsens Tankesmedja 3

4 Inledning Under våren 2012 påbörjades ett samarbete mellan LO-distriktet, Coompanion och Arbetarrörelsens tankesmedja. Målet var att bistå den brysselbaserade organisationen Reeves med information om situationen för ungdomar på arbetsmarknaden i Stockholm. Det finns många sätt att ta sig an en sådan uppgift. I den här studien vill vi belysa några av de faktorer som påverkar ungas sysselsättning. Situationen i Stockholm är beroende av den nationella arbetsmarknadspolitiken. Därför inleder vi med en övergripande beskrivning av situationen på arbetsmarknaden för unga i riket för att därefter gå in närmare på Stockholm. Arbetsmarknaden i Stockholm skiljer sig från andra delar av landet. Stockholm saknar en stark tillväxtindustri. Länsstyrelsen i Stockholm konstaterar att strukturomvandlingen och övergången från en mer traditionell tillverkningsindustri mot en kunskapsbaserad tjänsteekonomi har gått allra längst i Stockholms län. Finanskrisen har inte drabbat Stockholm lika hårt som den drabbat exempelvis Västra Götaland där många arbeten inom tillverkningsindustrin under senare år försvunnit. Stockholm delar inte heller i samma utsträckning de utmaningar som många glesbygdsregioner står inför med en åldrande befolkning och ungdomar som lämnar orten. Tvärtom är inflyttningen till Stockholm hög. Mellan åren 2007 och 2009 ökade antalet personer mellan år med personer. 1 Stockholm lockar med sin storstadspuls, och med hägrande löften om jobb och studier. Men alla har inte samma förutsättningar att få jobb och villkoren för utsatta grupper ungdomar på arbetsmarknaden har kraftigt försämrats under senare år. Den här genomgången visar att bilden av Stockholm som en stad som tillvaratar ungdomars kunskaper och potential kan och bör problematiseras. Idag är en tredjedel av det totala antalet arbetslösa i Stockholm ungdomar. 2 Man kan också notera en ökning under de senaste åren av antalet visstidsanställningar. Omkring 15 procent av den arbetande delen av befolkningen i Stockholms län saknar en fast anställning. Av dessa är drygt hälften ungdomar. Med en tidsbegränsad anställning riskerar du att få svårt att få hyreskontrakt eller ta banklån till en bostad. Med försämrade villkor blir det också svårare att beräkna sjuk- och föräldrapenning och att kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkringen. Hur inträdet på arbetsmarknaden blir påverkar i stor utsträckning en ung persons hela livssituation. När man lyfter fram ungdomsarbetslösheten och/eller ungas dåliga villkor på arbetsmarknaden i förhållande till andra grupper som centrala samhällsproblem möts man ofta av påståendet så har det alltid varit. Det finns förstås något naturligt i att unga som inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden inte har lika lätt att hitta jobb som personer med längre arbetslivserfarenhet. Men genom att likställa dagens ungdomskullar med tidigare generationers inträde på arbetsmarknaden riskerar man att missa viktiga förändringar. De upprepade politiska försämringar av villkoren på arbetsmarknaden som påbörjades under 1990-talet drabbar de som är unga idag. Det är varken socialt eller ekonomiskt hållbart för en storstadsregion som Stockholm. Studien syftar till att Presentera en övergripande bild över hur situationen ser ut på arbetsmarknaden i Stockholm för unga mellan 15 och 30 år. 1 Unga som varken arbetar eller studerar så många är de i Stockholm: sid 20 2 Länsstyrelsens i Stockholm rapport Läget i länet från febr 2012, sid 8 4

5 Belysa regionala skillnader på arbetsmarknaden mellan kommunerna i Stockholmsregionen utifrån sekundärdata. Lyfta fram exempel på projekt som startats i syfte att minska ungas utanförskap på arbetsmarknaden. Ge förslag som skulle kunna förbättra situationen för unga på arbetsmarknaden i Stockholm. Bra att veta 1. I studien diskuteras situationen i Stockholms län. Det vill säga, Stockholms stad men även de 25 kranskommunerna. Att enbart studera situationen i Stockholms stad skulle kunna ge en missvisande bild av hur villkoren för ungdomar i länet ser ut. Stora variationer finns mellan olika kommuner men även mellan enskilda stadsdelar om man ser till utbildning, etablering på arbetsmarknaden och försörjningsmöjligheter. 2. Gruppen ungdomar är såväl i Stockholm som i riket i övrigt en heterogen grupp. Det finns stora skillnader mellan män och kvinnor, mellan inrikes- och utrikesfödda och mellan ungdomar med olika socioekonomisk bakgrund, som har en inverkan på var man som ung befinner sig på eller i relation till arbetsmarknaden. Det är i en studie av den här omfattningen inte möjligt att på ett mer utförligt sätt beskriva hur arbetsmarknadspolitiken påverkar varje enskild grupp. Vi kan bara välkomna mer ingående forskning på området. 3. Centrala myndigheter som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbetar på ett nationellt uppdrag. Samtidigt vilar ett stort ansvar för ungdomars sysselsättning och för att de politiska besluten verkställs på kommunerna. Kommunerna har en skyldighet att följa upp vad ungdomar i åldern 16 till 19 år gör som varken studerar eller arbetar. Det kallas kommunalt uppföljningsansvar. Mer om det kommunala uppföljningsansvaret kan du läsa under rubriken Från arbetslös till anställd. Även om den formella makten över arbetsmarknadspolitiken ligger på en statlig nivå finns det alltså möjligheter för enskilda kommuner att utveckla sina egna strategier för att få ungdomar i arbete. Det har därför uppstått en stor variation i hur man från kommunal sida arbetar och vilka insatser som prioriteras i olika delar av Stockholms län. 4. De intervjuer som finns bifogade i den här studien är gjorda med individer mellan 20 och 30 år. Det är viktigt att uppmärksamma att de problem som ungdomar i gymnasieåldern riskerar att drabbas av sällan är desamma som äldre ungdomar kan komma att ställas inför. Det bör här också noteras att 15-åringar, en åldersgrupp som inkluderas i den officiella statistiken över arbetslösa ungdomar, fortfarande omfattas av skolplikten. 5

6 Den nationella arbetsmarknadspolitiken för unga Under de senaste sex åren har alliansregeringen genomfört eller initierat flera insatser för ungdomar på nationell nivå. Det handlar dels om renodlade utbildningssatsningar, men också om så kallade nystartsjobb. Denna reform innebär att en arbetsgivare kan anställa en person som varit arbetslös i minst sex månader utan att arbetsgivaren behöver betala arbetsgivaravgift under som längst ett år. Halverade socialavgifter för arbetsgivare som anställer unga under 26 år är ytterligare ett exempel på regeringens politik för att minska ungdomsarbetslösheten. Från och med den 1 februari 2012 tillåts unga som fyllt 18 men inte 25 år och som bedöms riskera långvarig arbetslöshet ta del av programinsatser innan de slussas vidare till jobbgarantin för ungdomar. Jobbgarantin innebär olika insatser för olika grupper. Unga över 20 år har rätt att vara inskrivna i jobbgarantin på deltid samtidigt som de läser upp sina gymnasiebetyg på komvux. Ett alternativ till komvux är att läsa på folkhögskola för att få gymnasiebehörighet. Arbetslösa ungdomar mellan 20 och 24 år som saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning kan beviljas ett högre studiemedel. Regeringen har genomfört reformer som inte direkt riktar sig enbart till ungdomar men som trots det presenteras som Insatser för ungdomar. Bland annat infördes i januari 2012 en sänkning av restaurangmomsen. På regeringskansliets hemsida förklaras sänkningen på följande vis: Arbete inom restaurangnäringen är för många ungdomar en första kontakt med arbetsmarknaden och sänkningen av momsen kan därför leda till att fler ungdomar får arbete inom branschen. Det finns dock inga krav på att restaurangerna använder sina ökade intäkter till att anställa just ungdomar. Få utredningar styrker att den här politiken för att få ungdomar i arbete skulle ha skapat fler jobb. Istället är det de företag som kunnat dra nytta av de sänkta kostnaderna för att anställa ung personal som dragit det längsta strået. För ungdomar som befinner sig helt eller delvis utanför arbetsmarknaden är det fortfarande svårt att få in en fot. Ungdomstiden blir allt längre Ungdomsstyrelsen slår fast att ungas allt längre etableringsfas medför att det dröjer allt längre innan unga kan uppnå verklig tillgång till välfärd och inflytande i samhället. 3 Ung i dag 2012: 331 Ungdomsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Statistiska Centralbyrån (SCB) är några av de statliga myndigheter som regelbundet presenterar uppgifter om hur situationen ser ut på arbetsmarknaden för olika grupper. Särskilt värd att nämna är rapportserien Ung idag som Ungdomsstyrelsen varje år publicerar. I rapporten Ung Idag 2012 pekar Ungdomsstyrelsen särskilt på de ökade inkomstskillnaderna mellan de som arbetar och de som inte arbetar eller bara arbetar deltid. 3 Man konstaterar även att andelen ungdomar i åldern med låg ekonomisk standard har fortsatt att öka under senare år. Det finns goda skäl att närmare undersöka vad detta beror på och hur ungdomars situation ser ut i dag. En viktig förändring som Ungdomsstyrelsen återkommande tar upp är den förlängda etableringsåldern. I Ung idag 2012 konstaterar Ungdomsstyrelsen att etableringstiden i Sverige är relativt hög jämfört med tidigare låg den på 28 år för kvinnor och 26 år för män. Ungdomsstyrelsen slår fast att ungas allt längre etableringsfas medför att det dröjer allt längre innan unga kan uppnå verklig tillgång till välfärd och inflytande i samhället. 4 En förklaring till den för- 6

7 längda etableringsperioden är att allt fler studerar vid högskolan. Samtidigt är det inte alla ungdomar som väljer eller har möjlighet att läsa vidare. Enligt Ungdomsstyrelsen pågår en omfattande snedrekrytering till högskolan som missgynnar ungdomar från arbetarhem. År 2005 var det 20 procent vanligare att barn från akademiker- och tjänstemannahem studerar vidare än att barn från arbetarhem gör det. Att etableringsperioden blivit längre har olika förklaringar för olika samhällsgrupper. För vissa handlar det om svårigheten att få en anställning efter gymnasiet, för andra om att man skjuter på inträdet på arbetsmarknaden på grund av studier. Betydande snedrekrytering väntar även på arbetsmarknaden. Mellan 60 och 85 procent av alla kontorsjobb förmedlas via informella kanaler och sociala nätverk. 5 I rapporten Ungas ekonomi och etablering från 2003 konstaterar Ungdomsstyrelsens utredare Tapio Salonen att närmare 80 procent av unga i åldern finns i de tre storstadsregionerna. 6 Det finns alltså anledning till att granska hur situationen ser ut just i Stockholm. För detta ändamål är de rapporter som Länsstyrelsen i Stockholm publicerat högst användbara. Under flera år har man publicerat den kvartalsbaserade skriften Läget i länet arbetsmarknad och ekonomi. Länsstyrelsen har även låtit publicera rapporten Unga som varken arbetar eller studerar så många är de i Stockholmsregionen. I rapporten beskrivs, som namnet antyder, vad de ungdomar gör som inte syns i statistiken över arbetslösa eller studerande. Drygt 43 procent av samtliga unga som varken arbetade eller studerade saknade känd aktivitet i länet under Vissa, visar det sig i studien, är sjuka, andra vistas utomlands, men så finns det också grupper som riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet och av dessa anledningar varken finns i arbetslöshetsstatistiken eller inskrivna i åtgärder eller utbildningsprogram. Utredningar om ungdomars villkor på arbetsmarknaden har även gjorts av enskilda organisationer. LO arbetar på olika sätt med dessa frågor. Bland annat släppte LOekonomerna 2009 rapporten 19 diagram om ungdomars arbetslöshet. I rapporten konstaterar författarna att endast en av fem ungdomar, eller 20 procent, vid 20 års ålder hade trätt in på arbetsmarknaden med förutsättningar att ha ett jobb under en längre tid. Dessa siffror är dock för riket som helhet och vi vet inte idag hur situationen ser ut just för Stockholms län. Ett problem är att veta vad det är som inverkar när man undersöker ungas situation på arbetsmarknaden. Är det arbetsmiljö, lönevillkor, risken att hamna i utanförskap eller anställningsförhållanden som påverkas mest? Situationen är komplex, och i många fall ny i ett längre, samhälleligt perspektiv. Flera av de förändringar som skett på arbetsmarknaden i Stockholm har infunnit sig under de senaste åren i takt med att arbetsmarknadspolitiken såväl som arbetsmarknaden har förändrats. Det verkar finnas en osäkerhet om vilka variabler som ska räknas in. Här skulle de fackliga utredningsresurserna kunna användas till att kartlägga och identifiera problemen som ungdomar möter i arbetslivet. Utredarna Linnea Björnstam och Ulrika Vedin argumenterar i en artikel i Socialdemokraternas idépolitiska tidning Tiden för att det är nödvändigt att skilja på olika typer av ungdomsarbetslöshet och finner tre olika kategorier. 1) Unga som söker deltidsarbete eller mer tillfälligt arbete för att kombinera med (heltids-)studier, 2) unga som avslutat yrkesförberedande program på gymnasiet och söker arbete för varaktig försörjning (främst inom arbetaryrkena) och 3) unga som inte avslutat gymnasiet 4 Ung i dag 2012: 23 5 Ungas ekonomi och etablering: 6 6 Ungas ekonomi och etablering: Unga som varken arbetar eller studerar så många är de i Stockholm: 29 7

8 med fullständiga betyg. 8 Den uppdelning av olika grupper ungdomar som Vedin och Björnstam gör kan öka förståelsen av hur arbetsmarknaden kan se olika ut för olika ungdomar, och i bästa fall leda till nya idéer om hur diskriminering och utsatthet på arbetsmarknaden kan minskas. Vilse i statistiken? Statistiska centralbyrån (SCB) inkluderar i sina mätningar av ungdomsarbetslösheten samtliga individer mellan år som saknar någon form av anställning. Det innebär att även de ungdomar som studerar på heltid räknas in i denna grupp. Den officiella statistiken för åldersgruppen år var enligt SCB 22,9 procent i februari Nära hälften av individerna i denna grupp var heltidsstudenter. Ett annat sätt att räkna ungdomsarbetslösheten är att enbart räkna in de ungdomar som själva betraktar sig själva som arbetslösa. Utifrån denna metod var 6-7 procent av ungdomarna i gruppen år arbetslösa i februari SCB konstaterar i en mätning från 2012 att en relativt liten del av gruppen unga faktiskt befinner sig på arbetsmarknaden. I februari 2012 fanns det sammanlagt 1,2 miljoner personer i ålderskategorin år. Av dem ingick i arbetskraften, medan inte räknades som arbetskraft. En överhängande majoritet av de som inte befann sig i arbetskraften var heltidsstuderande eller angav att de hade studier som främsta sysselsättning. 9 Under senare år har en diskussion blossat upp om hur arbetslöshet, i synnerhet inom gruppen unga, ska mätas. Frågan om ungdomsarbetslösheten i Sverige har uppmärksammats i allt högre grad av politiska partier och i media. Den blev en allt hetare potatis i takt med att den ekonomiska krisen i Sverige och övriga Europa fördjupades, och diskussionen handlar nu i hög grad om ifall ungdomsarbetslösheten är ett tillfälligt problem till följd av krisen, eller om vi går mot ett samhälle med allt lägre sysselsättningsgrad sett till hela befolkningen. Vissa menar att det inte spelar någon roll hur man mäter, så länge man mäter konsekvent. Sverige använder sig idag samma sätt att mäta arbetslöshet som övriga EUländer. Det innebär att vi bland annat räknar in heltidsstuderande och personer som är så unga att de ännu inte avslutat sin grundskoleutbildning. Andra menar, tvärtemot, att hur man mäter får avgörande betydelse för vilka politiska åtgärder som bör sättas in. Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors är en av dem som reagerat mot bilden av en förlorad generation som en konsekvens av hög ungdomsarbetslöshet och konstaterar att debatten...kan skapa attityden att det inte spelar någon roll vad man gör, man blir arbetslös ändå. Men de allra flesta kommer att få jobb och etablera sig på arbetsmarknaden. Däremot finns det grupper som har kört fast helt. Det är dem man måste sätta luppen på.. 9 Lars Calmfors, professor i nationalekonomi, instämmer i kritiken och menar att påståendet att var fjärde svensk ungdom är arbetslös är helt missvisande. Även Oskar Nordström Skans, docent vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) anser att just när det gäller unga är gruppen arbetslösa extremt heterogen. 9 Ett problem uppstår alltså om man försöker lösa problem som inte finns. Att ungdomar som väljer att resa utomlands efter studenten i statistiken grupperas tillsammans med ungdomar som i flera år försökt få in en fot på arbetsmarknaden kan ge en missvisande bild av hur situationen för unga på arbetsmarknaden ser ut. 8 Tiden nr 2-3, Uppgifter från reportage Svenska Dagbladet 12 april 2012 (papperstidningen) 8

9 På spaning efter jobben i Stockholm Stockholm är en region beroende av utvecklingen inom finans- och servicesektorn. Under 2011 var efterfrågan på kvalificerad arbetskraft i dessa sektorer högre än utbudet av sådan arbetskraft. Enligt Länsstyrelsen kommer det inom en snar framtid råda stor efterfrågan på ingenjörer, programmerare och systemvetare. Länsstyrelsen pekar också på det faktum att det år 2020 kommer finnas många fler individer med låg utbildning (endast grundskola) än vad arbetsmarknaden efterfrågar. Orsakerna till denna strukturella felmatchning är komplexa och bottnar delvis i en ökande socioekonomisk segregation, som in sin tur orsakats av brister i utbildningssystemet, avsaknaden av sociala nätverk och ökad segregation mellan rika och fattiga områden i Stockholm. Nämnas bör även att andelen ungdomar som har jobb men är undersysselsatta är hög. Andelen undersysselsatta ungdomar (15-24) i Stockholms län beräknas uppgå till 17 procent. 5,7 procent av samtliga sysselsatta är undersysselsatta. Under den ekonomiska krisen har hotell-, service och omvårdnadsbranscherna vuxit mest i Stockholm. Dessa branscher hör även till dem där ungdomar arbetar mest. 20 procent av ungdomarna arbetar inom handeln vilket kan jämföras med 12 procent av befolkningen i åldersspannet år. Skillnaden inom hotell och restaurang är också stor. 9 procent av ungdomarna arbetar inom denna bransch jämfört med 2 procent av befolkningen i åldersspannet år. Bilden bekräftas av Malin Ackholt från Hotell och restaurangfacken (HRF) som är ett av de förbund som i högst grad organiserar unga. Nära 50 procent av de anställda som vi organiserar är under 26, konstaterar Ackholt. Trots den höga koncentrationen av ungdomar inom handeln och hotell- och restaurang är endast 31 procent av arbetarna i Stockholm i åldern år, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 58 procent. 10 Det beror bland annat på att en högre andel ungdomar i Stockholmsregionen väljer att studera vidare och att tillgången på traditionella arbetaryrken är låg. Stockholms statistik och utredningskontor (USK) konstaterar att vissa grupper har det svårare på arbetsmarknaden nu än före den ekonomiska krisen. Framför allt berörs ungdomar och utrikes födda av den ökade arbetslösheten. En förklaring kan vara att just de okvalificerade jobben inom tillverkningsindustrin försvunnit. Kvar finns anställningar som kräver en fullständig gymnasial, och ofta även eftergymnasial, utbildning. Det leder till nya grupper av arbetslösa som saknar den kompetens som krävs på dagens arbetsmarknad. Den fackliga organiseringsgraden är lägre i storstäderna än i övriga landet, i synnerhet i Stockholm, och har sjunkit de senaste 10 åren. Det skriver författarna till LO:s rapport Röster om facket och jobbet. Fler anser sig vara tjänstemän än arbetare i Stockholm, också bland de LO-anslutna, och stödet för en solidarisk lönepolitik svagare. Stockholmarna är också de som i högst grad menar att facket ägnar sig för mycket åt politik. Ekonomin i Stockholm kretsar i hög grad kring den privata tjänsteindustrin. Mindre företag är vanligare i denna bransch än i andra branscher. Det finns därför anledning att tro att små företag med färre anställda är vanligare i Stockholm. Författarna tar upp de förvärvsarbetande studenterna i sin studie fanns det högskolestudenter i Stockholm. 70 procent av dessa förvärvsarbetade vid sidan av sina studier. Det finns mycket som tyder på att det jobb man som student har vid sidan av sina studier inte faller inom den yrkeskategori som man har för avsikt att Under finanskrisen har hotell-, service och omvårdnadsbranscherna vuxit mest i Stockholm. Dessa branscher hör även till dem där ungdomar arbetar mest. 10 Röster om facket: 29 9

10 arbeta inom efter avslutade studier. Det minskar benägenheten att engagera sig fackligt. Samtidigt konstaterar författarna att en vanlig anledning som unga i Stockholm själva uppger till varför de inte går med i facket är att de inte blivit tillfrågade. Ung och arbetslös i Stockholm Avvikelse % i nivå 2010 från länsgenomsnittet 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% Nacka -2% Botkyrka Haninge Upplands Väsby Nynäshamn Norrtälje Järfälla Tyresö Huddinge Stockholm Värmdö Vallentuna Ekerö Täby Sollentuna RIKET Nykvarn Solna Salem Sigtuna Österåker Upplands Bro Sundbyberg Södertälje Vaxholm -3% Danderyd Lidingö -4% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% Avvikelse % i förändring från länsgenomsnittet 11 Ungdomsarbetslösheten i Stockholms län är lägre än riksgenomsnittet. Samtidigt ser villkoren för ungdomar i länets kommuner, precis som figuren ovan visar, mycket olika ut. Enligt en undersökning som Sweco gjort på uppdrag av Stockholms stad är andelen unga utan jobb drygt fem gånger högre i Södertälje än i Danderyd. Swecos studie visar att andelen unga i arbetslöshet eller program med aktivitetsstöd är mer än dubbelt så hög i ytterstaden som i innerstaden. Enligt Arbetsförmedlingen var 4,9 procent av ungdomarna i Stockholms län arbetslösa i mars Till dessa 4,9 procent kan man lägga till de 4,2 procent som var inskrivna i någon form av arbetsmarknadsåtgärd. Den totala andelen arbetslöshet bland ungdomar blir därmed omkring 9 procent. Som tidigare nämnts är skillnaderna mellan olika kommuner, och även olika stadsdelar, stora i Stockholm. Mätningen nedan gjordes av Arbetsförmedlingen i samar- 11 En dörr in flera vägar ut: 18 10

11 bete med Sweco 2011 och visar andelen ungdomar i åldern år som var arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd den 31 oktober Södertälje kommun låg då sämst till med en ungdomsarbetslöshet på drygt 10 procent. Samtidigt hade kommuner som Vaxholm, Täby och Lidingö en mycket låg ungdomsarbetslöshet. Den kommun med lägst andel inskrivna som arbetslösa är Danderyd med 1,9 procent. 1. Norrtälje: 5,0 % 2. Värmdö: 4,0 3. Vallentuna: 3,4 4. Ekerö: 4,1 5. Tyresö: 5,5 6. Vaxholm: 3,3 7. Österåker: 7,2 8. Nykvarn: 6,2 9. Nynäshamn: 6,7 10. Salem: 8,0 11. Haninge: 6,5 12. Täby: 2,9 13. Lidingö: 2,8 14. Nacka: 4,1 15. Danderyd: 1,9 16. Huddinge: 5,0 17. Sollentuna: 5,1 18. Uppl. Väsby: 6,2 19. Järfälla: 5,7 20. Uppl.-Bro: 5,5 21. Stockholm: 4,7 22. Sundbyberg: 6,6 23. Sigtuna: 7,2 24. Botkyrka: 7,9 25. Solna: 3,7 26. Södertälje 10,4 Stockholms län: 5,3 Riket: 10,2 Andel i åldern år som är arbetslösa/i program med aktivitetsstöd. Inre staden. 2,4 procent. Söderort. 5,3 procent. Västerort. 5,7 procent. Hela staden. 4,4 procent. 12 Tomas Almgren arbetar som utredare på Fryshuset i Stockholm. Enligt Almgrens uppskattningar ligger arbetslösheten på omkring 10 procent bland ungdomar i Stockholms län. Mellan 6 och 7 procent i denna grupp består av individer som är registrerade hos Arbetsförmedlingen eftersom att de är tillfälligt arbetslösa, men kommer att hitta sysselsättning. För återstående 3-4 procent ser läget annorlunda ut. Här finner vi individer som inte har fullgjort sin gymnasieutbildning och/eller riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet. 13 Almgren menar att det är denna grupp som politiska insatser främst bör riktas till och att det måste bli lättare för ungdomar som lider av handikapp, bristande språkkunskaper eller ofullständiga betyg att komma in på arbetsmarknaden. 12 Intervju med Tomas Almgren, april Tre månader är gränsen för långtidsarbetslöshet bland gruppen ungdomar 11

12 Från arbetslös till anställd Sedan den 1 juli 2005 är kommunerna skyldiga att följa upp de ungdomar i åldern år som inte går i gymnasieskolan och att erbjuda dem åtgärder. För äldre ungdomar finns det inget kommunalt uppdrag att följa hur individer försörjer sig. Upp till 24 år finns det dock möjlighet för unga att få särskilt stöd genom olika projekt. I Stockholm har man genomfört, eller i färd med att genomföra, ett antal olika projekt. Vissa av projekten drivs av enskilda kommuner, andra är samarbeten mellan kommun och näringsliv. För att illustrera hur dessa projekt är utformade har vi samlat några av dem nedan. Jobbtorgen Jobbtorg Stockholm startade den 1 januari Syftet var att förstärka stadens insatser för att fler arbetslösa ska komma ut i arbete och därmed minska stadens kostnader för försörjningsstöd. Det övergripande målet är att fler ska gå från bidrag till arbete. Ungdomar mellan 16 och 24 år kan genom jobbtorgen få handledning och rådgivning om praktikplatser, studier eller arbetstillfällen. För närvarande finns fem jobbtorg i Kista, Skärholmen, City, Vällingby och Farsta. I Kista finns en särskild ungdomsfilial. Projektet Unga jobb 2010 startade Swedbank i samarbete med Arbetsförmedlingen projektet Unga jobb som hittills har genererat nära 2000 praktikplatser åt unga arbetssökande mellan 18 och 24 år. Genom en hemsida kan företag anmäla intresse av att ta emot praktikanter, och ungdomar finna praktikplatser. 70 procent av de som gjort praktik via Unga jobb har sedan fått en anställning. I Stockholm pågår sedan januari 2011 ett Unga jobb-samarbete på Södermalm mellan Södermalms stadsdelsförvaltning, Swedbank, Arbetsförmedlingen, Söderandan och det lokala näringslivet. Projektet Unga In Fryshuset arbetar aktivt för att hjälpa ungdomar i den här gruppen att komma in på arbetsmarknaden. Bland annat har man genom projektet Unga in skapat ett system för att stötta ungdomar mellan 16 och 24 år som saknar jobb eller studier. Projektet är ett samarbete mellan Stockholms stad, Friends, Fryshuset och Arbetsförmedlingen. Järvalyftet Järvalyftet infördes med stöd från samtliga partier i Stockholm som en långsiktig miljonsatsning för att förbättra levnadsvillkoren i stadsdelarna kring Järvafältet: Akalla, Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta. Projektet sjösattes 2007 men har under senare år kritiserats. Inom ramarna för Järvalyftet satsade man bland annat 23 miljoner på en lärlingsutbildning i regi av Hantverksakademin. 80 procent av deltagarna lämnade utbildningen utan fullständiga betyg. Järvalyftet har också anklagats för att lida av ett demokratiskt underskott där medborgarna själva lämnats utanför den politiska processen. 12

13 Telge tillväxt I Södertälje har flera storföretag (Mekonomen, Folksam, Swedbank, Peab, Scania, Coop och Manpower) bildat bolaget Telge tillväxt. Projektet startade 2011 och målet är att på tre år halvera ungdomsarbetslösheten som är hög i Södertälje. Modellen bygger på att anställa ungdomar i åldrarna år som efter en introduktion får arbete på olika företag. Ungdomarna anställs på ett år med lön enligt kollektivavtal. Det är ännu tidigt att utvärdera resultatet av projektet. Under senare år har alltså ett flertal nya projekt startats för att hjälpa ungdomar som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Trots det befinner sig många unga i ett läge där deras kapacitet inte efterfrågas av arbetsmarknaden på grund av att de saknar rätt kontakter, språkkunskaper eller utbildning. Man kan fundera över om den höjda etableringsåldern är en anledning till att höja gränsen på 24 år, eftersom att många 24-åringar idag har en ganska lång ungdomsperiod framför sig. 13

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2009-10-21 Stockholm Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2 (36) 3 (36) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 5 2 Ungdomarna och jobben...

Läs mer

På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012

På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012 Full sysselsättning På omslaget: Mikaela Mattsson, 23 år, Kommunal, barnskötare vid förskolan Bojen, Stockholm. Landsorganisationen i Sverige 2012 Omslagsfoto: Lars Forsstedt Grafisk form: LO Original:

Läs mer

Finns det ett EU efter krisen?

Finns det ett EU efter krisen? rapport nr 40/2011 Finns det ett EU efter krisen? Av Tommy Svensson Rapporten EU efter krisen utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i november 2011 Författare: Tommy Svensson Tryckning: LO-tryckeriet

Läs mer

FOKUS05. En analys av ungas etablering och egen försörjning

FOKUS05. En analys av ungas etablering och egen försörjning FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning FOKUS05 En analys av ungas etablering och egen försörjning 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Ålderism drabbar arbetslösa 55+

Ålderism drabbar arbetslösa 55+ Ålderism drabbar arbetslösa 55+ Kort översikt över arbetslöshet bland äldre Helen Uliczka, APeL FoU 2014-02-06 Innehåll 1. ÄR ÄLDRE ARBETSLÖSA MER ARBETSLÖSA ÄN ANDRA?... 3 1.1. STATISTIK ÖVER ARBETSLÖSHET

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Malmö högskola Studie- och yrkesvägledarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Jobb- och utvecklingsgarantin En hjälp tillbaka eller bara en karusell i utanförskap till arbetsmarknaden

Läs mer

Unga utanför vilka, varför, vad göra? Arbetslivsjournalisten Mats Utbult samtalar med forskarna Ulla Arnell Gustafsson och Åsa Murray.

Unga utanför vilka, varför, vad göra? Arbetslivsjournalisten Mats Utbult samtalar med forskarna Ulla Arnell Gustafsson och Åsa Murray. Unga utanför vilka, varför, vad göra? Arbetslivsjournalisten Mats Utbult samtalar med forskarna Ulla Arnell Gustafsson och Åsa Murray. Ett avsnitt ur von Otter C (2003) Ute och inne i svenskt arbetsliv

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår N E T R O R FRÅGA FÖ d a t s o b l l i t - om rätten Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår Vänsterpartiet & Ung Vänster Vänsterpartiets Informationsavdelnng www.vansterpartiet.se,

Läs mer

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Monika Arvidsson Jakob Molinder RAPPORT 3 2014 Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden

Läs mer

Två år med etableringsreformen

Två år med etableringsreformen Två år med etableringsreformen en studie om lotsarnas roll i mottagandet av nyanlända Fredrik Rosenqvist Fortfarande återstår mängder av frågor kring det nya systemet. Framförallt har ännu ingen svarat

Läs mer

Arbetslöshetsrapport 2011

Arbetslöshetsrapport 2011 rbetslöshetsrapport Har du frågor om rapporten? KNK SS 8-4 33 fakta@aea.se -kassans värld Innehåll Förord av Katarina Bengtson Ekström...4 -kassorna; byggsten i trygghetssystemen av Hillevi Engström...6

Läs mer

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning En vanlig uppfattning är att svenska

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket RAPPORT INTEGRATION 2003 Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004 ISSN 1651-1662 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping www.integrationsverket.se Grafisk formgivning: Anna-Sofia Quensel

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare. 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14

BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare. 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14 År 2006 nu över 570 000 läsare BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14 30 procent Skyhög arbetslöshet bland ungdomar och

Läs mer

Jämlik startpunkt? Knappast

Jämlik startpunkt? Knappast rapport nr 22/2010 Jämlik startpunkt? Knappast Om barnfattigdomen i Sverige Av Jesper Bengtsson Rapporten Jämlik startpunkt? Knappast utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i juli 2010 Författare: Jesper

Läs mer