Årsberättelse Arbeterskor vid Malmö Yllefabrik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2012. Arbeterskor vid Malmö Yllefabrik"

Transkript

1 Årsberättelse 2012 Arbeterskor vid Malmö Yllefabrik

2 Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne Verksamhetsberättelse 2012 Styrelse och förtroendevalda Verkställande utskott Kjell-Arne Landgren, ordf., Roger Johansson, vice ordf., Birgit Hansson, kassör och Gert Jakobsson, sekreterare Övriga ledamöter i styrelsen Alf Nilsson, Bertil Persson, Anneli Philipson, Claes Block, Anders Magnhagen, Magnus Alm, Ingegerd Wärnersson Ersättare: Kjell-Ossian Nilsson, Ingela Svensson, Mikael Andersson, Susanne Lund, Anders Kjellvard Revisorer Claes Carlsson och Rose-Marie Carlsson Ersättare: Marianne Merachtsaki Valberedningen Kjell Kärrman (sammankallande), Jonas Lindgren och Emil Svensson Medlemskap Föreningen är medlem i Folkrörelsernas arkivförbund, Skånes arkivförbund, Per Albin Hanssons stödförening och Centrum för arbetarhistoria i Landskrona Medlemmar Föreningen har 105 anslutna fackliga och politiska organisationer samt folkrörelser. Medlemsavgiften har varit kronor/år beroende på organisationens/föreningens storlek. Antalet enskilda medlemmar är 75 personer. Medlemsavgiften har varit 100 kronor/år. Stor uppmärksamhet har ägnats åt att uppdatera och förnya medlemsregistret. Möten Årsmötet hölls den 18 april i Mosaiken, PRO-salen, Porslinsgatan 3 i Malmö. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar visade vice ordf. Roger Johansson Handelsanställdas förbunds kampanjfilm Modärna Eva. En film från 1939 som åskådliggjorde vikten av att organisera sig och nyttan med en kollektiv sammanhållning. Årets Representantskapsmöte hölls den 7 november. Efter mötesförhandlingarna berättade Roger Johansson inlevelsefullt historier kring Malmö Strumpfabriks tillkomst, visade dåtidens reklamannonser om nylonstrumpan samt visade äldre filmsnuttar kring fabrikens tillverkningsprocess. På köpet fick vi också veta allt om de förträffliga natursilkesstrumporna Nivella och Vouge och om den fantastiska strumpmaskinen som tillverkade dessa! Inte ett ord om de många kvinnor som skötte maskinerna! Styrelsen har haft sju (7) protokollförda möten varav ett var förlagt på Helsingborgs Folkrörelsearkiv. Ett särskilt planeringsmöte där 2013 års intentioner och verksamhet diskuterades och fastställdes genomfördes den 24 augusti i Höör. Personal Torbjörn Karlsson t o m den 20 februari. Föreståndare Sylvia Björk fr.o.m. den 20 februari. Föreståndare Sonja Ljung. Arkivbiträde Afsaneh Razi. Projektledare

3 Bidragsansökningar Arkivet har under året arbetat med att förbereda bidragsansökningar till olika instanser i syfte att stärka soliditeten i föreningen i ett långsiktigt perspektiv. Verksamhet Vår bokinventering är slutförd och de ca arbetarrörelserelaterade skrifter, häften och böcker är förtecknade och nu sökbara på föreningens hemsida. Vi har under året färdigställt och fotograferat arkivets stora samling av fantastiska emblem. Dessa har gjorts tillgängliga på föreningens hemsida. Därutöver har samtliga standar fotograferats och förtecknats, och ska göras tillgängliga på vår hemsida under våren Fotoarbetet har utförts av Tom Dannvi som också påbörjade arbetet med att fotografera arkivets många affischer. Material från det icke kommersiella musikförlaget Amalthea, inte minst känd från proggtiden, har hämtats hem från olika platser i landet och finns nu i arkivet. Dessa tre områden har möjliggjorts genom stöd av Arbetsförmedlingen. Projektet Otroliga livshistorier har berättats och fantastiska möten har genomsyrat året i Arkivets projekt att dokumentera människors engagemang i de många folk- och arbetarrörelser i Malmö. Ett unikt material för kommande generationer växer sig starkt genom vår försorg. Möten med den tredjedelen av Malmös invånare migranterna - berikar Arkivet nu och för all framtid. Arbetet fortgår och utförs av projektledare Afsaneh Razi. Mötesplats Arkivet Tydlig marknadsföring av Arkivet som en intressant mötesplats gav som resultat att flera studiebesök från enskilda, föreningar, kvinnoklubbar, studiecirklar, pensionärsgrupper, studenter från Mastersutbildning, Handels förtroendemannautbildning m fl. gjordes. Vi visade och berättade om arkivet och påminde om hur viktigt det är att vi alla hjälps åt så att inte spåren från arbetarrörelsens historia sopas igen! Arkivleveranser Arkivet har under året varit mottagare av ca 20 leveranser om totalt 25 hyllmeter bland annat från Höörs arbetarekommun som är ny arkivbildare och Möllevångsgruppen. Flertalet tilläggsleverenser till redan befintliga samlingar har lämnats in från bland annat PRO-föreningar, S- kvinnor i Malmö och Socialdemokraternas Partidistrikt. Flera spontana enskilda arkivlämningar har också gjorts, bl. a CD innehållande tidigare valaffischer, Folkets Park Malmö Far i hatten 1930-talet personarkiv på bl. a Karl Johansson, grundare av Pålsson-huset i Oxie. Extra roligt är att tack vare ett samarbete med Historiska institutionen vid Lunds Universitet gjorde en av deras studenter sin praktiktid på vårt arkiv och tog ett samlat grepp kring den nyare vänstern som är oerhört aktiva i Malmö och Lund. Genom uppsökande verksamhet fick vi ett flertal organisationer som sällan eller aldrig lämnat in material någonstans att överlämna sina handlingar till oss. Här kan nämnas föreningarna; Allt åt alla!, Malmö SL, Socialisterna, Vänsterns studentförbund, Syndikalistiska ungdomsförbundet i Malmö samt bokcaféet India däck. 3

4 Öppet Hus 14 januari Gamla som unga, föreningar och organisationer bjöds in till denna årligt återkommande dag i Mosaikens mångfaldiga hus. Möjlighet gavs till att pröva på vävning, glasfusing, keramik, ukulele mm. Aktiviteterna varvades med föreläsning; Staffan Gudmundsson från Malmö Stadsarkiv berättade om en riven och bortglömd stadsdel som blev begravningsplats och Kungspark, författare Jeanette Rosengren talade om sin senaste bok Ett annat Rosengård och Lisbeth Jönsson från ABF Malmö tipsade om hur vi alla med enkla medel kan vara med och rädda vår planet. Arkivet bjöd till rundvandring bland dokument, fanor och annat historiskt material. Arrangemanget genomfördes i samarbete med ABF Malmö och PRO Malmö Samorganisation. Arkivens dag 10 november Emil Svensson, historiestudent på Lunds Universitet föreläste om Per Albin Hansson och bjöd på intressanta anekdoter från hans liv, och arkivarie Fredrik Egefur kompletterade med att visa och kommentera Per Albins 1:a majtal i Malmö Folkets Park Därefter rundvisning i arkivets skattkista. En dag på arkivet som lockade många intresserade. Möjlighet att läsa aktuella och angelägna tidskrifter Under året har vi prenumererat på olika tidskrifter och erbjudit via utskick, hemsida m fl. att använda arkivet som en avkopplande läshörna. Studier inför LO-sektionen i Malmös 100 årsjubileum Arbetsgruppen/studiecirkeln som startade 2012 under ledning av Roger Johansson, har idogt fortsatt sitt forskararbete. Engagerande samtal i cirkeln, insamlade och lästa protokoll och andra dokument samt identifiering av foton ska mynna ut i en jubileumsbok, utställning mm som vi alla kommer att ta del av på LO-sektionen Malmös vernissage den 28 augusti Kommunal avd. 13 Studiecirkel i Malmö Folkets Park

5 Slutord Ännu ett arkivår har genomlevts och är nu till ända. Tillsammans håller de besökande föreningarna, nyfikna forskarna och sökande studenterna m fl. arkivets samlingar vid liv och därmed värnar om värdet för gångna händelser och personer. Vårt arkiv har otroligt mycket att erbjuda och vi känner oss mäkta stolta och har full respekt för alla berättelser som vi kan läsa om i inlämnade protokoll, verksamhetsberättelser mm starka historiska skildringar bakåt som påverkar oss både i nutid och som bidrar till framtidens historiebeskrivning. Styrelsen lämnar år 2012 och känner oss nyfikna på vilka nya arkivbildare som ska söka sig till oss och vilka material som kommer att lämnas in i vår försorg nästkommande år. Vi tackar alla föreningar, organisationer och enskilda som via medlemskap bidrar till ett ovärderligt stöd och som gör skillnad. Tack till ABF Malmö för ert stöd. Tack till Malmö Kulturstöd och andra organisationer och myndigheter för stöd och ett gott samarbete under året. Samhället förändras och genom att vi varsamt tillvaratar historien är Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne en viktig byggsten i bevarandet av vårt gemensamma kulturarv samt i att förstå sammanhang och tid. Malmö den 2 april 2013 Kjell-Arne Landgren Roger Johansson Birgit Hansson Gert Jakobsson Alf Nilsson Bertil Persson Anneli Philipson Claes Block Anders Magnhagen Magnus Alm Ingegerd Wärnersson Kjell-Ossian Nilsson Ingela Svensson Mikael Andersson Anders Kjellvard Susanne Lund 5

6 Ekonomisk berättelse för Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne Resultaträkning Not Intäkter Medlemsavgifter Anslag från Malmö Kulturförvaltning Bidrag Integrationsprojekt Anslag till konfererenser Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Lokalhyra Förbrukningsinventarier/Underhåll Kontorsmaterial Tele/Datatjänster Avgifter till Bank Porto Mötesutgifter Konferenser/Föreläsare Arrangemang Företagsförsäkringar Avgifter till närstående organisationer Prenumerationer och litteratur Utredningen Övriga kostnader Externa kostnader Lönekostnader inkl soc. avgifter Övriga personalkostnader Kostnader personal Summa kostnader Resultat Avskrivningar Räntor Summa finansiella kostnader Extraordinär intäkt Årets resultat

7 Ekonomisk berättelse för Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne Noter Not 1 Löner och personalkostnader Löner Sociala avgifter Erhållna bidrag för personal Lönekostnader Särskild löneskatt Reseersättning/Traktamenten KP och Fora Företagshälsovård Övriga personalkostnader Not 2 Maskiner och inventarier Avskrivningar Anskaffat Ackumulerade avskrivningar Avskrivningar Anskaffat Ackumulerade avskrivningar Avskrivningar Årets anskaffningar Avksrivningar Maskiner och inventarier Avskrivningar Årets anskaffningar Avskrivningar på årets investeringar Maskiner och inventarier

8 Ekonomisk berättelse för Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne Not Tillgångar Maskiner och inventarier Fordringar Kassa Bank Fonden Årets resultat Summa tillgångar Eget Kapital och Skulder Eget kapital Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kortfristiga skulder Semesterlöneskuld Summa Eget Kapital och Skulder

9 Inez och Hilding Larssons forskningsfond Ekonomisk berättelse för Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne Ekonomisk redovisning för år 2012 Ingående balans för år 2011 Bankkontot Utgående balans Bank Ränta

10 Medlemsorganisationer 2012 ABF Malmö ABF Mittskåne ABF Skåne ABF Sydvästra Skåne Albo S-förening Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona Arbetarrörelsens Arkiv i Trelleborg Augustenborgs S-förening Backagårdens Kurs & Konferenscenter AB Bromölla Arbetarekommun Burlövs Arbetarekommun Byggnads Skåne Båstads Arbetarekommun Centrums S-förening Eslövs Arbetarekommun Fabriks IF Metall NVS S-förening Fastighetsanställdas Förbund Avdelning 5 Folkets Hus i Staffanstorp Folkrörelsearkivet i Helsingborg Folkrörelsearkivet i Ängelholm Folkrörelsernas Arkiv i Kristianstad Fosie S-förening Global S-förening GS avd. 1 Västra Skåne Handels avd. 1 Helsingborgs Arbetarekommun Hotell och Restaurang facket HSB Malmö Ekonomiska förening Husie S-förening Husie S-kvinnor Hyllie Folkets Husförening Hyresgästföreningen Region Södra Skåne Höganäs Arbetarekommun Höörs Arbetarekommun IF Metall Sydvästra Skåne IF Metallklubben vid Höganäs AB Ivetofta S-förening Kirseberg-Segevångs S-förening Klippans Arbetarekommun Koloniföreningen Zenit Kommunal S-fackklubb Kommunal Skåne Konstfrämjandet i Skåne Konsumentföreningen Solidar Kroksbäck-Hyllie S-förening Kulladal S-förening Kävlinge Arbetarekommun Limhamns Folkets Hus Limhamns S-förening Lindeborgs S-förening LO Mellanskåne LO-distriktet i Skåne 10

11 Lomma Arbetarekommun Lomma Socialdemokratiska förening LO-sektionen i Malmö Lunds Arbetarekommun Löberöds S-förening Malmö Arbetarekommun Malmö Avantgarde S-kvinnoklubb Malmö Socialdemokratiska förening Malmö Socialdemokratiska Tjänstemannaförening Metallklubben PartnerTech IF Metall i Vellinge Motettens Folkets Hus Målarförbundet avd. 2 Möllevångens S-förening Näsets Socialdemokratiska förening Oxie S-förening Pappersindustriarbetareförbundet avd. 21 PRO Husie PRO Malmö Centrum PRO Oxie PRO samorganisationen i Malmö PRO Skåne PRO Slottsstaden PRO Söderkulla Rosengårds S-förening Seko S-förening SEKO Skåne Simrishamns Arbetarekommun Sjöbo Arbetarekommun Skurups Arbetarekommun S-kvinnoklubben Karolina S-kvinnor i Malmö S-kvinnor i Staffanstorp Skådebanan Södra regionen Skånes S-kvinnor Socialdemokratiska Partidistriktet Sofielunds S-förening SSU Distriktet Skåne Staffanstorps Arbetarekommun Stödföreningen Per Albin Hanssons födelsehem Svenska Elektrikerförbundet Region Syd Söderkulla S-förening Tomelilla Arbetarekommun Trelleborgs Arbetarekommun Triangelns S-förening Unga Örnar Malmö Uppåkra - Hjärups S-förening Vellinge Arbetarekommun Vänsterpartiet Västra Innerstadens S-förening Åkarps Socialdemokratiska förening Åstorp Arbetarekommun Ängelholms Arbetarekommun Östra Göinge Arbetarekommun 11

12 1 maj. Demonstrationståget drar Amiralsgatan fram i Malmö 1933 Porslinsgatan 3, Malmö Tel: , E-post: Hemsida:

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Berättelse över verksamheten 2013

Berättelse över verksamheten 2013 Berättelse över verksamheten 2013 Bilder på framsida: Foto från Arkivens Dag i Kävlinge kommunhus samt från årets omflyttningar av arkivmaterial i magasin. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MEDLEMMAR Skånes Arkivförbund

Läs mer

Berättelse över verksamheten 2012

Berättelse över verksamheten 2012 Berättelse över verksamheten 2012 Bild på framsida: Nål för Frosta Härads Trädgårdsutställning i Höör, 1913 ur Höörs Försköningsförenings arkiv som bevaras i kommunarkivet i Höör. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor: Medlemsförteckning Styrelsens årsredovisning Revisorernas berättelse

Innehållsförteckning. Bilagor: Medlemsförteckning Styrelsens årsredovisning Revisorernas berättelse Innehållsförteckning Förvaltning 3 - Organisation 3 - Årsmöte 3 - Styrelse- och förtroendevalda 4 - Styrelse- och AU-sammanträden 4 - Personal 5 Arkivleveranser och ordnande 5 - Arkiv 5 - Affischer 7 -

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 information från arkiv gävleborg årgång 21 nr 1/2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Tack Barbro! Allt viktigt har gått som planerat under 2013. Arkiven har strömmat in och hanterats på sedvanligt professionellt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR IDEELLA FÖRENINGEN folkrörelsernas arkiv I NORRA HALLAND 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR IDEELLA FÖRENINGEN folkrörelsernas arkiv I NORRA HALLAND 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR IDEELLA FÖRENINGEN folkrörelsernas arkiv I NORRA HALLAND 2008 STYRELSEN Denna har utgjorts av ordförande Åke Bendix (Föreningen Varbergs Museum), Varberg, med Hans-Erik Qvarnström,

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2011. NyföretagarCentrum Öresund. Sverige behöver FLer livskraftiga företag. Våga ta steget du med!

ÅRSBERÄTTELSE 2011. NyföretagarCentrum Öresund. Sverige behöver FLer livskraftiga företag. Våga ta steget du med! NyföretagarCentrum Öresund ÅRSBERÄTTELSE 2011 NyföretagarCentrum Öresund Studentgatan 4, plan 3, 211 38 Malmö Telefon 0734-274050 oresund@nyforetagarcentrum.se www.nyforetagarcentrum.se/oresund Layout

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 LO-distriktet i Västmanland Styrelsen för LO-distriktet i Västmanlands årsredovisning för 2011 Avgiven till representantskapet vid årsmöte 2012-04-12 Styrelsen sammansättning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Dagordning 2 Verksamhetsberättelse 3 Distriktskongressen 2014 3 Presidiet 3 Distriktsstyrelsen 3 Revisorer 4 Valutskott 4 Sammanträden 4 Distriktsexpeditionen 4 Arbetarekommuner

Läs mer

STUDIEPROGRAM 2008. ::: utbildningar i ideologi, politik och organisation :::

STUDIEPROGRAM 2008. ::: utbildningar i ideologi, politik och organisation ::: STUDIEPROGRAM 2008 ::: utbildningar i ideologi, politik och organisation ::: INNEHÅLL ANMÄLAN: Studieorganisatörer sid 3 STUDIECIRKEL: Ny i partiet sid 4 KURSER: Studier för socialism steg 1-4 sid 5-8

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Förord Under 2010 genomgick Folkrörelsearkivet en förändring av särskilt slag när arkivets föreståndare sedan 40 år tillbaka, Karl-Ivar Åsander, avgick med pension i augusti.

Läs mer

Östergötlands Arkivförbund

Östergötlands Arkivförbund Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 1 Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 Vattengränden 14 602 22 Norrköping 011-12 28 90 info@ostergotlandsarkivforbund.se www.ostergotlandsarkivforbund.se

Läs mer

MARS 2006. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län

MARS 2006. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län MARS 2006 Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län Örebros vackraste trädgård 1968, som tillhörde Morgan och Mayken Pernstig på Utmarksgatan (ur Läns-Postens arkiv). MARS 2006 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Socialdemokraten. Hårt arbete för distriktets kongress. Tider och talare vid årets Första maj. 147 motioner behandlades på en dag

Socialdemokraten. Hårt arbete för distriktets kongress. Tider och talare vid årets Första maj. 147 motioner behandlades på en dag Sju tips till dig som ska värva Bästa sättet att värva medlemmar? Vi har sju goda råd på vägen... Skånska Kenneth ny facklig ledare LO-distriktets ordförande Kenneth Björkman har valts till partidistriktets

Läs mer

Hallands bildningsförbund

Hallands bildningsförbund Hallands bildningsförbund Verksamhetsberättelse 2014 Långsiktig verksamhetsplan 2016-2018 Foto omslag: Mymmel Blomberg 2 Hallands bildningsförbunds årsmöte äger rum 2015-04-29, klockan 18.30. Plats: Folkets

Läs mer

Uppslag ur en volym i Svanå bruksarkiv (Surahammars bruks AB, Svanå gård, Brandförsäkringar G15:3)

Uppslag ur en volym i Svanå bruksarkiv (Surahammars bruks AB, Svanå gård, Brandförsäkringar G15:3) Är Ni beredda? Brand, översvämningar, klimatförändringar, byggnader som rasar ihop, konflikter och hot Orosrapporterna duggar tätt i nyhetsmedierna. Vi kan nog ibland lite till mans (och kvinns) känna

Läs mer

Verksamhetsberättelse med Årsbokslut och Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse med Årsbokslut och Revisionsberättelse Ideella Föreningen för Främjande av Kunskap om sociala försäkringar Verksamhetsberättelse med Årsbokslut och Revisionsberättelse Innehåll: 2007 sid Föreningens ändamål 2 Organisation 2 Föreningsstämman/Årsmötet

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Vid Arkivens Dag i november var temat Orostider. Därför valde arkiven att hålla till i bergmagasinen i Zakrisdal. Besökarna möttes av soldater i olika mundering, lottor och luftskyddspersonal.

Läs mer

SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhet 2010

SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhet 2010 SKÅNES HEMBYGDSFÖRBUND Verksamhet 2010 1 Omslagets bild: Sven Jensén, styrelsemedlem i Skånes hembygdsförbund, bland mycket annat, visar den nyinvigda Natur- och kulturstigen i Ballingstorp. Foto: Maria

Läs mer

LIVSTYCKET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

LIVSTYCKET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 LIVSTYCKET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 LIVSTYCKET - VISION - VÄRDEGRUND På Livstycket tror vi att en människa som är trygg och varm och som går med rak rygg har lättare att möta världen. Vi vill bryta isoleringen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 2013

Verksamhetsberättelse 2012 2013 Verksamhetsberättelse 2012 2013 1 På omslaget: Ruben Wätte - Visit Norrtuna 2 Styrelsen för Konstfrämjandet Sverige vill avge följande verksamhetsberättelse för tiden 2012-2013. 3 Art Kod, Konstfrämjandet

Läs mer

Ekonomitjänst Fd ekonomichef på Ordfront, Fredrika Morén, har skött Riksskådebanans ekonomi genom enskild firma.

Ekonomitjänst Fd ekonomichef på Ordfront, Fredrika Morén, har skött Riksskådebanans ekonomi genom enskild firma. Förslag till Riksskådebanans verksamhetsberättelse 2012 Riksskådebanans medlemmar Riksskådebanans medlemmar 2012 har varit de regionala Skådebanorna i Sverige: Skådebanan Norrbotten Skådebanan Dalarna

Läs mer

VERKSAMHETEN 2009 GÖTEBORG

VERKSAMHETEN 2009 GÖTEBORG VERKSAMHETEN 2009 GÖTEBORG INNEHÅLL Förord... 4 Fokus på kvalitet... 5 Utveckla demokratin... 6 Minska kunskapsklyftorna... 7 Erövra kulturen... 9 Slutord... 13 Bilagor Statistik... 14 Organisation styrelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2012 Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 Diskussionsordning Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs

Läs mer

Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011

Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 MOTION NR 1 Anpassa transvården efter patientbehovet MOTION NR 2 Friskare blodgivare MOTION NR 3 Apoteken och tillgängligheten till

Läs mer

MAJ 2002. Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län

MAJ 2002. Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län MAJ 2002 Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län 1 2 MAJ 2002 Verksamhetsberättelse 2001 för Örebro läns företagsarkiv Styrelsen avger härmed verksamhetsberättelse för föreningens sjuttonde

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09. Aktiva insatser för människa och miljö Verksamhetsberättelse & årsredovisning 08/09 Aktiva insatser för människa och miljö Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Verksamheten

Läs mer

Innehåll Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län en historik.sid 3

Innehåll Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län en historik.sid 3 Innehåll Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Örebro län en historik.sid 3 Carina Kjellberg, ordförande 1991-1995, berättar.sid 10 Bodil Grek, ordförande 1995-2006, berättar.sid 11 Conny Moritz, skadad medlem,

Läs mer