Kommunhuset, stora sammanträdesrummet torsdagen den 13 september 2012, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunhuset, stora sammanträdesrummet torsdagen den 13 september 2012, kl 08.30 12.00"

Transkript

1 1 Tid och plats: Närvarande: Kommunhuset, stora sammanträdesrummet torsdagen den 13 september 2012, kl Christer Lundgren, ordförande Bengt Rending, PRO Sören Lundström, PRO Erling Holmberg, PRO Karin Lundberg, SPF Siri Persson, HLF Maddy Lindh, HLF Jan Martinsson, HRF Ulf Ericsson, DHR Märit Frank, SPF Elsy Eklund, PRO Lena Nordin, SRF Anna-Lisa Sjögren, SPF Åsa Ahlberg Jonsson, ordförande utbildnings- och fritidsnämnden Kenth Ärletun, ordförande miljö- och byggnadsnämnden Paul Redstig, ledamot kommunstyrelsen Övriga närvarande: Christer Nygren, teknisk chef, 3 Christine Österman, dietist, 4 Eva Bergström, enhetschef Älvbacken, 4 Anders Eriksson, VIBO 5 Mats Morin, socialchef 7 Anna-Sara Köhler, enhetschef HVB 7 Liza Wikström, sekreterare Ärenden: 1 Mötets öppnande Mötet öppnades och ordförande Christer Lundgren hälsade alla välkomna. 2 Justerare Till justeringspersoner utsågs Karin Lundberg för pensionärsrådet och Maddy Lindh för tillgänglighetsrådet. 3 Information av Christer Nygren angående Resecentrum Teknisk chef Christer Nygren informerade om läget i planerna med det nya resecentrat. Kommunen har upphandlat och gett uppdraget till Bygg och murartjänst. Renoveringen påbörjas nu i september och det som ska prioriteras i första hand är lastkajen. Sedan ska renoveringen fortlöpa. Några exempel på vad som ska ske är renovering av fasaden, markbereda och anpassa utemiljön vid entrén, godshanteringen, skyltar, handikappanpassa toalett och biljettdisk. Gunnar Bäckström är kvalitets ansvarig och Kristina Nygren ansvarar för tillgängligheten.

2 2. 4 Nutritionsarbetet Dietist Christin Österman och Enhetschef på Älvbacken Eva Bergström informerade om nutritionsarbetet och kostprojektet som har varit på Älvbacken. De avdelningar på Älvbacken som har deltagit i projektet är avdelning fyra och fem. Detta på grund av att de som bor där har störst vårdbehov, högst vårdtyngd enligt mätning och att de har i störst risk för undernäring. De åtgärder som gjordes var att väga brukarna var annan vecka och såg man då att någon hade minskat i vikt med 0,5 kg så gjordes insatser. Då med näringsberikning av mat och dryck, ge ett energirikare mellanmål, energihuttar och näringsdryck. Målet var att man skulle minska de som riskerade för undernäring med 1 % och det lyckades man med. I Senioralert dokumenterades aptit, vikt och rörelseförmåga så att det var lättare att följa upp och göra insatser. Resultat av projektets inverkan på Älvbacken är positivt, man har idag rutiner för nutritionsarbetet och uppmärksammar kostfrågorna. Christine och Eva poängterade även hur viktigt det är för våra brukare att få bra och näringsriklig mat. Att maten håller god kvalitet och uppfyller de krav som beställaren och leverantören har kommit överens om. Det hålls kontinuerligt kostrådsträffar med dietist, enhetschef och kostchef där man diskuterar maten och dess betydelse att vara god och hålla bra kvalitet. De upplever att detta inte efterlevs och det är ett stort problem. När maten inte håller standarden man tycker att den ska hålla dokumenteras det som en avvikelse och det blir då ett underlag till kostrådet. Ordförande Christer Lundgren betonar att maten är mycket viktig för våra brukare. Maten ska vara av god kvalitet och innehålla det våra brukare behöver. Ordförande föreslår att detta blir en fråga för socialnämnden. Rådet uppmanar socialnämnden att ta tag i frågeställningarna kring maten och vidta åtgärder. Ordförande inbjuder dietist Christine Österman och enhetschef Eva Bergström att delta vid nästa socialnämnd. 5 Information av Anders Eriksson Vindelbostäder angående ljudmiljön: Fastighetsansvarig Anders Eriksson presenterade en kompletteringslista för ljudmiljön i kommunens lokaler. Denna prioriterings lista är gjord i samråd med Jan Martinsson. Se bilaga 1 till protokoll. Som grund för åtgärderna ligger en utredning som Yvet Martin gjorde Det är äskat pengar till detta från investerings budgeten. För att det ska kunna ligga till grunden för beslut till KF tycker rådet att listan bör kompletteras med en kostandskalkyl, tydliggöra vad som ska göras samt att prioriteringsordningen ses över.

3 3 Fastighetsansvarig Anders Eriksson får i uppdrag av rådet att komplettera listan gällande ljudmiljön. Och sedan lämna in kompletteringarna till budgetberedningen. 6 Tillgänglighet butiker Ordförande i miljö och byggnadsnämnden Kenth Ärletun informerar om beslutet som är taget i miljö och byggnadsnämnden: Det är fastighetsägaren som har det yttersta ansvaret för att en byggnad blir tillgänglig för alla. Miljö- och byggnadsnämnden har möjlighet att via lagstiftning (Plan- och bygglagen (PBL), med tillhörande förordningar och föreskrifter), genom ett föreläggande eller på annat sätt, få fastighetsägaren att utföra åtgärder för ökad tillgänglighet. Miljö- och byggnadsnämnden ska ta hänsyn till byggnadens förutsättningar samt rimligheten i åtgärden, ur bland annat kostnadsperspektiv Handläggning/inventering i dessa ärenden måste anpassas till de resurser som miljö- och byggnadsnämnden förfogar över. Några fullständiga och regelbundna inventeringar av hela butiksbeståndet har miljö- och byggkontoret för närvarande inga resurser att utföra. Se bilaga 2 till protokoll. Rådet har inte inventerat butikerna i Vindeln tidigare. Detta måste göras. Rådet ger i uppdrag till Maddy Lindh, Lena Nordin och Ulf Ericsson att tillsammans med Vibo inventera butikerna.. 7 Social chef Mats Morin informerade om följande: Budget: Social chef Mats Morin informerade om budgetläget. Socialnämnden har en oförändrad ram till 2013 och med stigande lön och kostnadsökningar blir det en kärv budget att klara. Man tvingas göra ytterligare kostnadsminskningar. Detta innebär att man kommer att fortsätta minska Solhaga med ytterligare en avdelning. Man kommer att utreda möjligheten att använda Solhaga till annan verksamhet som socialnämnden bedriver, hemsjukvård, trygghetsboende och korttidsverksamhet. Kommunen kommer även att ta över hemsjukvården som tidigare har varit i landstingets regi under 2013 och det kommer också att innebära

4 4 kostnadsökningar. Man kommer dock att få en utökad ram gällande detta på 2,4 miljoner. Ensam kommande flyktingbarn Information av enhetschef Anna-Sara Köhler gällande det nya HVB hemmet för ensamkommande flykting barn. Verksamheten har startat och heter Brånets- HVB hem. Det jobbar sex socionomer och fyra grupphemsassistenter där. Personalen är schemalagd dygnet runt. Det har kommit åtta ungdomar, i åldern år. Det har kommit 6 från Afghanistan, 1 från Uganda och 1 från Algeriet. Det finns plats för 12 och 3 av dem är asylplatser. Ungdomarna kommer att gå på Liljaskolan i Vännäs och Vindelns kommun köper då platser av Vännäs. Det är olika kunskapsnivåer på ungdomarna vilket innebär att det kommer att vara nivåindelade lektioner. Vindelns kommun kommer att samarbeta med överförmyndaren i Umeå. Varje ungdom har tilldelats en godeman. 8 Övriga frågor - Renforsskolan Ordförande för utbildnings- och fritidsnämnden Åsa Ahlberg Jonsson informerade kring det rådande läget gällande situationen på Renforsskolan. Det är upprättat en handlingsplan för lokaler och en för personalen. Previa kommer att hålla i utredningen. Alla mätningar som är gjorda på Renforsskolan är enligt standard. Det som har hittats som har brister håller man på att åtgärda eller ska åtgärdas. Elever och personal kommer att flyttas ut ur skolans lokaler tillsvidare. Målsättningen är att de ska komma tillbaka till skolan när allt är klart. Mer om det som ska ske kan man läsa i rapporten som finns att läsa på Vindelns kommuns hemsida. - Utvärdering tillgänglighetsdagen Ordförande Christer Lundgren ställer frågan till rådet om det finns intresse att träffas och utvärdera tillgänglighetsdagen. Rådet ser det inte meningsfullt med en utvärdering. 9 Nästkommande möte Ordförande Christer Lundgren återkommer om när nästa möte ska ske.

5 5 Vid protokollet: Liza Wikström, sekreterare Christer Lundgren Karin Lundberg Maddy Lindh Ordförande SPF DHR

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Teamträffar i hemtjänsten

Teamträffar i hemtjänsten HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Teamträffar i hemtjänsten Halmstad 2010-01-28 Åsa Rydberg Sammanfattning Teamträffar i hemtjänsten i Halmstads kommun har funnits sedan september 2007. Idag bedrivs teamträffar i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av verksamheten för 2013-11-06 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.1.1 Definition... 5 1.2 Syfte...5

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet 205 15 Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Ingrid Bylund. Kommunledningskontoret, 5 december. Annika Forslin. Birgitta Medin. Ingrid Bylund

Ingrid Bylund. Kommunledningskontoret, 5 december. Annika Forslin. Birgitta Medin. Ingrid Bylund Protokoll 1 (16) Plats och tid: Forsagården, Forsa, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordförande Ingrid Sandström (PRO) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson (PRO)

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20. Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.00 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1 Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1. Våra verksamheter De verksamheter som omfattas av denna plan mot diskriminering och kränkande behandling är grundskolan

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45 Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Kommunkontoret Hultsfred, kl 13.00-16.45 Beslutande Gunilla Aronsson, ordförande Jonny Bengtsson, KS Anne-Marie Granath, EF Ulla-Britt Hofvergård, HL Lennart Davidsson,

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdesdatum: 2014-01-20. Plats och tid Hövdingasalen Nödinge, kl 10:00-12:00

PROTOKOLL 1(11) Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdesdatum: 2014-01-20. Plats och tid Hövdingasalen Nödinge, kl 10:00-12:00 PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Hövdingasalen Nödinge, kl 10:00-12:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Ordförande Rose-Marie Fihn, Kommunstyrelsen Ingrid Hellberg, Omsorg- och

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-08-17 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-08-17 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Plats och tid Kommunalkontoret i Timrå, Polstjernan, kl. 13.00-16.35 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Roger Öberg (S) Karina Nordgren (S) Lena Hallin (S) Zofia Henriksson (M) Sarah Karlsson (FP) Folke

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer