ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Hyresrättsfonden 1 AB (publ) Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013. Styrelsen och verkställande direktören för Hyresrättsfonden 1 AB (publ) Org.nr 556920-6716"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Hyresrättsfonden 1 AB (publ) Org.nr avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 29 januari december 2013 samt koncernredovisning för räkenskapsåret 25 juni december 2013

2 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA Årsstämma Årsstämma i HYRESRÄTTSFONDEN 1 AB (PUBL) Tid 27 februari 2014 kl Plats : Sergels Torg 12, Stockholm Året som gick 29 JAN Bolaget bildades den 29 januari Anmälan Aktieägare som önska delta i stämman ska dels var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 februari 2014, dels anmäla sig till bolaget senast den 24 februari 2014 kl på e-postadress Vid anmäla ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt antalet biträden. Om deltagandet sker med fullmakt bör denna skickas in i samband med anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren i god tid före den 23 februari Information kan beställas per: Telefon E-post 4 JUNI 5 JUNI 25 JUNI 15 OKT 25 NOV Finansinspektionen godkänner och registrerar bolagets prospekt den 4 juni Teckningsperiod för emissionen startar den 5 juni Bålsta Bostäder AB förvärvas den 25 juni HRF1-PREF noteras på Mangoldlistan den 15 oktober Startbesked och bygglov för Tibble 1:522 ( Tibble ) ges den 25 november Bolaget väljer att utforma sin redovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) preferensaktier har registrerats till ett belopp om SEK Per bokslutsdagen har drygt 52 MSEK investerats i produktionen av Tibble Aktieutdelning föreslås till 7,50 kr (1,50 kr per kvartal) per preferensaktie 2 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HYRESRÄTTSFONDEN I KORTHET...4 INVESTERINGSTRATEGI...5 VD HAR ORDET...6 SLÄTTÖ FÖRVALTNING...7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...9 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION...13 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT KONCERN...14 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERN...15 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN KONCERN...17 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING EGET KAPITAL...18 NOTER...19 MODERFÖRETAGET...36 NOTER TILL MODERFÖRETAGETS ÅRSREDOVISNING...40 REVISIONSBERÄTTELSE...46 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 3

4 Hyresrättsfonden i korthet Hyresrättsfondens huvudsakliga verksamhet är att, direkt eller indirekt, investera i nyproduktion av hyresfastigheter. Intäkter genereras genom fastigheternas driftsnetto samt värdeökning. Hyresrättsfonden avser att primärt investera i fastighetsprojekt som en långsiktig ägare, men kan också avyttra projekt om marknadsförutsättningarna är fördelaktiga. Bolaget anser att en rimlig tidshorisont för att uppnå en tillfredställande värdeökning kan förväntas vara 10 år. Fastigheterna kan även omvandlas till bostadsrätter, refinansieras och överlikviditet kan komma att investeras i andra fastighetsprojekt. Hyresrättsfonden gör investeringar primärt i tillväxtorter där förutsättningar för stabila kassaflöden och värdeökning anses vara goda. Med tillväxtorter menas orter som de senaste åren haft en större tillväxt än i landet som helhet. Tillväxtorter är ofta ekonomiska motorer i sina regioner och har en stadig befolkningstillväxt. Stabila kassaflöden kan uppnås när svängningar i tillväxten är begränsad, vilket ofta ger en jämnare värdeökning över tid. Utöver tillväxtorter kommer man även att prioritera projekt med låg vakansrisk. 4 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

5 Investeringsstrategi Förvärv av nyproducerade hyresrättsfastigheter där förvärvsprocessen inleds redan innan byggstart för att undvika konkurrensutsättning. Byggrisk ska undvikas eller minimeras genom att teckna totalentreprenadavtal från finansiellt starka leverantörer. Projekt genomförs endast när marken tillhörande projektet är detaljplanerad för bostäder. Geografisk avgränsning till tillväxtorter eller, som alternativ, orter med unika möjligheter (såsom blockhyresavtal med stat, kommun och/eller industri som hyresgäst etc.) där förutsättningarna är goda för värdeökning och stabila kassaflöden. Förvaltning sker via avtal med lokala förvaltare. Avkastningskrav värderas enligt lokala förhållanden, dock ej understigande 4,50 % i prognostiserat driftsnetto. Målavkastning under investeringsperioden ska motsvara IRR %. Tidshorisont på ägande upp till 10 år. Förvärv genomförs främst med Hyresrättsfonden som ensam ägare, dock utesluts inte helt samägande och/eller partnerskap med andra aktörer. ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 5

6 VD HAR ORDET Hyresrättsfonden fyllde 1 år den 29 januari Firandet avklarades modest då vi fortfarande har mycket kvar att bevisa, men vi kan summera ett framgångsrikt första verksamhetsår. Vi har hittills utvecklats i linje med den strategi som kommunicerades i prospektet för emissionen. Intresset för vårt bolag överträffade mina förväntningar och vi har goda förutsättningar för att fortsätta arbetet med att förverkliga vår affärsplan. I skrivande stund pågår ännu arbetet med att uppföra våra första 54 hyreslägenheter i Kungsängen, projektet Tibble. Där gör vår leverantör Moelven ett utmärkt arbete, därtill inom uppsatt tidplan. Vår hyresgäst, stiftelsen MHS-bostäder, flyttar in under april månad. Parallellt med arbetet i Kungsängen pågår projektering av vårt nästkommande projekt. Jag återkommer med en rapport om det arbetet i samband med vår halvårsrapport. Värdeförändringen i vår förvaltningsfastighet uppgick till knappt 15,7 MSEK vilket avgörande bidrar till ett resultat före skatt om drygt 14,7 MSEK före skatt. Värdeförändringen utgår från ett värderingsut- Vår uttalade långsiktighet gör oss attraktiv som samarbetspartner, både för kommuner och fastighetsutvecklare. låtande från Newsec Advice daterat per bokslutsdagen vilka gavs i uppdrag att bedöma marknadsvärde av Tibble. Värderingen skedde under förutsättning att projektet ej var färdigställt, men fastigheten värderades som att den vore tagen i bruk med inflyttad hyresgäst med avdrag för återstående projektkostnad. Vi verkar på en marknad med hög efterfrågan på bostäder och med ett politiskt tryck på ökad nyproduktion. Enligt länsstyrelsen i Stockholm behöver det byggas nya lägenheter på år i länet men produktionen omfattar bara knappt lägenheter per år. Myndighetskrav och nya kapitaltäckningskrav som påverkar långivare minskar antalet aktörer som kan eller vill genomföra nya hyresrättsprojekt. I den miljön ser vi möjligheter att utmana befintliga strukturer och vinna framgång med vår modell. Vår position som en välfinansierad aktör med erbjudande om nya produkter är gynnsam. Vår uttalade långsiktighet gör oss attraktiv som samarbetspartner, både för kommuner och fastighetsutvecklare. Johan Karlsson VD, Hyresrättsfonden 6 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

7 2 3 rok 67 m 2 1 rok 40 m rok 49 m 1 rok 31 m OM SLÄTTÖ FÖRVALTNING Hyresrättsfonden slöt innan dess emissionen påbörjades avtal med Ential Property Advisory AB, senare namnändrat till Slättö Förvaltning AB ( Slättö ), om bland annat marknadsföring av prospekt, kapitalanskaffning samt ansvar om strategisk och löpande förvaltning. Bolaget genomförde en namnändring under början av 2014 som en del i arbetet med att utveckla sin varumärkesplattform. Slättö äger samtliga stamaktier i Hyresrättsfonden 1 och så även i Hyresrättsfonden 2 och Hyresrättsfonden 3. Bolaget har som affärsidé att starta, utveckla, kapitalisera och långsiktigt förvalta fastighetsstrukturer med nyproducerade hyresbostadsfastigheter på orter med bostadsbrist. I bolaget finns ett dedikerat förvaltningsteam med lång och bred erfarenhet från såväl finansmarknaden som fastighetsvärlden. Strukturen leds av Johan Karlsson, som även är VD i Hyresrättsfonden, och Björn Rönnqvist, med bakgrund bland annat som mångårig partner hos Icecapital Securities och hos ABG Sundal Collier. Ytterst kontrolleras bolaget av Slättö Holding AB. ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 7

8 8 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget Hyresrättsfonden 1 AB (publ) ( Hyresrättsfonden 1 ) bildades den 29 januari 2013 och koncernen bildades den 25 juni samma år genom förvärv av Bålsta Bostäder AB. Under våren följde arbete med strategisk planering, projektanalys av byggrätter samt arbete med att upprätta kanaler för distribution av bolagets kommande publika erbjudande. Den 4 juni så mottogs Finansinspektionens godkännande och registrering av framarbetat prospekt. Den 5 juni inleddes teckningsperioden om erbjudandet att förvärva preferensaktier i bolagets emission. Teckningsperiod för emission löpte från den 5 juni och förlängdes att sträcka sig till den 16 december. Sammantaget tecknades aktier till ett belopp om SEK före transaktionskostnader om kr. Efterfrågan i emissionen utvecklades väl under de första veckorna varför man redan under sommaren hade säkrat finansiering nog för att förvärva Bålsta Bostäder AB. I Bålsta Bostäder fanns markanvisning till fastigheten Kungsängens Tibble 1:522 ( Tibble ), ett hyresavtal tecknat med Stiftelsen MHS-Bostäder samt en upphandling av totalentreprenad. Under juli månad tecknades avtal om totalentreprenad med Moelven Byggmodul AB. Därefter vidtog arbete med projektering och för att producera systemhandlingar parallellt med att emissionen av preferensaktier fortlöpte. Under september, oktober och november färdigställdes handlingar samtidigt som man bedrev markentreprenad och grundläggning. Den 25 november delgavs startbesked och beslut om bygglov för två flerbostadshus på fastigheten. Första veckan i december anlände de första modulerna och resning av hus påbörjades. Fram till bokslutsdagen har produktionen fortgått enligt plan utan väsentliga störningar. Finansiering och likviditet Koncernen har finansierat sig i huvudsak med egna medel vilka genererats av emission av preferensaktier. Innan likvid från emissionen kom koncernen tillhanda finansierades verksamhet genom aktieägarlån från stamaktieägaren Slättö Förvaltning AB. En bryggfinansiering av produktionen av Tibble har upptagits hos kreditinstitutet Solidum AB (publ). Denna har upphandlats i enlighet med koncernens finanspolicy. Skälet till varför man vänt sig till ett kreditmarknadsbolag istället för till en av de större affärsbankerna är för att inte störa förhandlingen om seniorfinansiering för fastigheten vid färdigställande. Ledningen har uppfattat det som gynnsamt för koncernens samlade finansiering sett över tid att särskilja finansiering av produktion mot upptagande av seniorfinansiering. Sammantaget har finasiering om 4,9 Mkr upptagits till en effektiv ränta om 6 %. Likvida medel uppgick per bokslutsdagen till 288 Tkr. Koncernen är av styrelsen ansedd som välfinansierad per bokslutsdagen och har så varit under hela räkenskapsåret. Investeringar Utöver mindre investeringar i IT-infrastruktur om knappt 0,1 Mkr har utvecklingen av hyresrätter i Tibble utgjort verksamhetsårets investering, helt i linje med bolagets planering. Per bokslutsdagen har utgifter om ca 52 Mkr hänförliga till projektet aktiverats i bolagets balansräkning. Aktien och aktiekapital Hyresrättsfondens preferensaktie (HRF1-PREF) noterades inofficiellt för handel på Mangoldlistan den 15 oktober Per bokslutsdagen handlades aktien ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 9

10 för samma kurs som vid emissionen. Aktiekapitalet har genom emissionen utökats från SEK till SEK kr. Anställda Företaget och koncernen har inte haft några anställda under Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten Hyresrättsfonden utvecklar och förvaltar hyresfastigheter i Stockholmsregionen, ett område vilket under decennier uppvisat gynnsam tillväxt och med urbaniseringen medföljande bostadsbrist. Intäkterna genereras av bostadshyresgästen, vilken i Hyresrättsfondens hittillsvarande enda fastighet utgörs av statliga stiftelsen MHS-bostäder. Innan fastigheten tagits i bruk löper man en risk mot leverantören av totalentreprenaden. Leverantören ägs ytterst av norska skogsbolag och koncernen uppvisar en stark balansräkning om totalt drygt 1,5 mdr NOK i eget kapital. Händelser efter årets utgång Efter balansdagen har produktionen av Tibble fortsatt utvecklats i enlighet med plan. Man räknar med att fastigheten ska färdigställas under slutet av mars månad 2014 och att hyresgästen ska flytta in under april månad. Bålsta Bostäder slutförhandlar villkor om seniorfinansiering omfattande 50 Mkr vilken förväntas upptas under mars månad Framtidsutsikter och långsiktiga finansiella mål Hyresrättsfonden har hittills utvecklats i enlighet med den strategi som kommunicerades i prospekt vid emissionen. Styrelsen finner inte anledning att revidera målsättningen och upplever heller inte några omvärldsfaktorer vilka skulle medföra annan riskexponering än tidigare. Styrelsens arbeten och företagets styrning Styrelsen har hållit fyra (4) protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. I kontexten av det managmentavtal som finns mellan Hyresrättsfonden och Slättö så fastställde styrelsen vid ett möte i november 2013 en arbetsordning för styrelsen och verkställande direktören jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören och övriga av styrelsen utsedda organ. Styrelsen har efter översyn och uppdatering fastställt bolagets policies. I syfte att minimera riskerna för störningar i den löpande verksamheten och säkra upp backup funktionen har bolaget tecknat avtal med extern part avseende IT- drift. Avtal finns även med extern part avseende löpande redovisning av ekonomifunktionen. Miljöpåverkan Hyresrättsfondens verksamhet ska ha ett miljöfokus för att minska vår egen och våra hyresgästers påverkan på miljön. Under verksamhetsåret har detta tagit sig uttryck i val av leverantör för produktionen, val av produktionsmetod samt planering av tomtmarken på fastigheten. Flera studier visar att substitutionseffekten av att använda träprodukter istället för andra material är en viktig källa till utsläppsminskningar av koldioxid. Användandet av trä jämfört andra material minskar också energibehovet under produktionsfasen, beaktat en avsevärt kortare byggtid. Med industriellt byggande med högförädlad produkt från fabrik för montage på byggarbetsplats minskar totala transportmängden med knappt 40 % jämfört med en konventionell produktionsprocess. 10 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

11 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 11

12 12 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

13 Förslag till vinstdisposition TILL BOLAGSSTÄMMANS FÖRFOGANDE I MODERBOLAGETS STÅR: Balanserad vinst Kronor 0 Årets resultat Kronor Övrigt fritt EK Kronor Summa Kronor Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: Att lämna utdelning med kronor fördelat på 1,50 kronor per preferensaktie och kvartal. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna beslutas de datum som anges i bolagets bolagsordning dvs 28 februari 2014, 10 maj 2014, 31 augusti 2014 och 15 november 2014 samt 28 februari Ingen utdelning föreslås till stamaktieägarna. Till preferensaktieägarna utdelas 7.50 kr per preferensaktie Kronor I ny räkning överföres Kronor Summa Kronor ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 13

14 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT KONCERN RAPPORT TOTALRESULTAT Tkr Not 25 juni - 31 december 2013 Fastighetsskatt -18 Driftsnetto -18 Central administration Not Övriga rörelsekostnader Not Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Förvaltningskostnader -976 Värdeförändring förvaltningsfastigheter Värdeförändring räntederivat Resultat före skatt Skatt Not Årets resultat Övrigt totalresultat - Årets totalresultat Årets resultat och Årets totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare då inget innehav utan bestämmande inflytande föreligger. 14 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

15 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERN RAPPORT FINANSIELL STÄLLNING Tkr Not 25 juni - 31 december 2013 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Not Uppskjutna skattefordringar Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Aktuella skattefordringar Not Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Likvida medel Not Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 15

16 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERN RAPPORT FINANSIELL STÄLLNING Tkr Not 25 juni - 31 december 2013 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Not 11 Aktiekapital 984 Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst inklusive årets resultat Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder Not Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Räntebärande finansiella skulder Not Övriga kortfristiga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter specificeras i Not ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

17 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN KONCERN RAPPORT KASSAFLÖDEN Tkr Not 25 juni - 31 december 2013 Löpande verksamhet Resultat före skatt Icke kassaflödespåverkande poster som ingår i resultat före skatt Not Betalda räntor -191 Erhållna räntor 0 Betalda inkomstskatter -14 Nettokassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning/Minskning av kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar Ökning/Minskning av leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Nettokassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamhet Investering i förvaltningsfastigheter Not Nettokassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamhet Nyemission Not Upptagna lån Not Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 288 Likvida medel i början av året 0 Likvida medel i början av året 288 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 17

18 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE Tkr Not 11 Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Summa eget kapital* Per den 25 juni Årets resultat Övrigt totalresultat Summa Totalresultat Nyemission Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans den 31 dec *Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare. 18 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

19 Not 1 Företagsinformation Hyresrättsfonden 1 AB (publ) (organisationsnummer ) ( Hyresrättsfonden 1 ) är ett aktiebolag registrerat i Sverige. Företagets säte är i Stockholm. Huvudkontorets postadress är BOX 7469, Stockholm. Hyresrättsfonden 1 ska direkt eller indirekt äga, uppföra och förvalta fastigheter och/eller fastighetsbolag samt därmed förenlig verksamhet. Koncernredovisningen för år 2013 består av moderföretaget Hyresrättsfonden 1 och dess dotterföretag, Bålsta Bostäder AB, tillsammans benämnd Koncernen eller bara Hyresrättsfonden. Slättö Förvaltning AB (organisationsnummer ) ( Slättö ) är moderföretag till Hyresrättsfonden 1 och yttersta moderföretag i koncernen är Slättö Holding AB (organisationsnummer ), båda företagen har sätet i Stockholm, Sverige. De finansiella rapporterna har godkänts av styrelsen för offentliggörande vid styrelsesammanträdet den 23 januari 2014 och kommer att läggas fram för antagande vid årsstämman den 27 februari Not 2 Grundläggande redovisningsprinciper Tillämpade regelverk Koncernredovisning för Hyresrättsfonden 1 AB koncernen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), och tolkningar som utfärdats av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de fastställts av Europeiska unionen (EU). Vidare har årsredovisningslagen och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats samt tillämpliga uttalanden (UFR). Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper. Dessa finansiella rapporter utgör de första finansiella rapporter som har upprättats i enlighet med IFRS. Koncernen bildades när Bålsta Bostäder AB förvärvades den 25 juni 2013 och koncernens första räkenskapsår sträcker sig således över perioden 25 juni 31 december 2013 och har inte upprättat några finansiella rapporter tidigare. Rapporteringsvaluta Koncernens rapporteringsvaluta är SEK, vilken är moderföretagets funktionella valuta. Om inget annat anges redovisas alla siffror i tusental SEK (Tkr). Verksamheten inom koncernen är koncentrerad till Sverige varvid omfattning av transaktioner i annan valuta än svenska kronor är mycket begränsad. Grunder för upprättandet av redovisningen De finansiella rapporterna har upprättats utifrån antagandet om fortlevnad (going concern). Tillgångar och skulder är värderade till sina historiska anskaffningsvärden med undantag för förvaltningsfastigheter som är värderade till verkligt värde. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med förvärvsmetoden och samtliga dotterföretag, i vilka bestämmande inflytande innehas, konsolideras från och med det datum då bestämmande inflytande erhålls och vid avytring till och med det datum då bestämmande inflytande upphör. Bolagsförvärv kan klassificeras antingen som rörelse- eller tillgångsförvärv. För att kunna upprätta redovisningen enligt god redovisningssed måste företagsledningen och styrelsen göra bedömningar och antaganden som påverkar redovisade intäkts- och kostnadsposter respektive tillgångsoch skuldposter samt övriga upplysningar. Faktiskt utfall kan skilja sig från gjorda bedömningar. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i Not 2.3. Dessa bedömningar och antaganden baseras på historiska erfarenheter samt andra faktorer som bedöms vara rimliga under rådande omständigheter. Bruttoredovisning tillämpas genomgående avseende redovisning av tillgångar och skulder förutom i de fall där både en fordran och en skuld existerar gentemot samma motpart och dessa på legala grunder är kvittningsbara och avsikten är att göra detta. Bruttoredovisning tillämpas också avseende intäkter och kostnader om inget annat anges. Klassificering av tillgångar och skulder Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsätt- ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 19

20 ningar förväntas återvinnas eller förfalla till betalning senare än tolv månader efter balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder förväntas återvinnas eller förfalla till betalning inom mindre än tolv månader efter balansdagen. IFRS 10 Koncernredovisning Standarden innehåller enhetliga regler för vilka enheter som ska konsolideras och ersätter större delen av IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter och SIC 12 som behandlar så kallade Special Purpose Entities. IFRS 10 kommer inte att ha någon påverkan på nuvarande koncernstruktur. Not 2.1 Förändringar i redovisningsprinciper Detta är den första koncernredovisningen som upprättas för koncernens Hyresrättsfonder. Viktiga redovisningsprinciper sammanfattas under avsnitt 2.3 nedan. Tillämpade redovisningsprinciper inkluderar nya och förändrade standarder utgivna från IASB liksom tolkningar av befintliga standarder som trätt ikraft och är obligatoriska inom EU från och med januari Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som inte har tillämpats i förtid av koncernen Ett antal nya standarder, ändringar och tolkningar kommer bli obligatoriska att tillämpa från och med räkenskapsåret 2014 eller senare. Dessa har inte tillämpats vid upprättandet av koncernens finansiella rapporter. Inga av dessa förväntas ha någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter med undantag av de som följer nedan. IFRS 9, Finansiella instrument Denna standard är en del i en fullständig omarbetning av den nuvarande standarden IAS 39. Standarden innebär en minskning av antalet värderingskategorier för finansiella tillgångar och innebär att huvudkategorierna för redovisning av finansiella tillgångar och skulder är till anskaffningsvärde (upplupet anskaffningsvärde) respektive verkligt värde via resultatet. För vissa investeringar i eget kapitalinstrument finns möjligheten att redovisa värdeförändringen direkt i övrigt totalresultat, där ingen överföring sker till periodens resultat vid avyttring. Standarden kommer även att kompletteras med regler om nedskrivningar och säkringsredovisning. I avvaktan på att alla delar av standarden antas har koncernen inte utvärderat effekterna av en implementering. Tidpunkt för obligatorisk tillämpning är ännu ej fastställd. IFRS 11 Samarbetsavtal Standarden ska tillämpas på räkenskapsår som börjar 1 januari Enligt standarden skall koncernen göra en bedömning om ett samarbetsarrangemang är en gemensam verksamhet (ägarna har rätt till investeringens nettotillgångar) eller joint venture. I dagsläget finns inga sådana samarbetsarrangemang i koncernen varför standarden inte bedöms få någon väsentlig effekt på de finansiella rapporterna såvida några sådana transaktioner inte ingås. IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag Standarden ska tillämpas på räkenskapsår som börjar 1 januari Standarden omfattar utökade upplysningskrav för dotterbolag, samarbetsarrangemang, intresseföretag samt så kallade strukturerade företag som inte konsolideras. Syftet med dessa upplysningar är att ge användarna av de finansiella rapporterna en möjlighet att förstå dels effekten av innehaven på de finansiella rapporterna och dels de risker som föreligger med de aktuella innehaven. Införandet bedöms få viss begränsad effekt på de upplysningar som lämnas i de finansiella rapporterna IFRIC 21 Levies (Förväntas godkännas av EU Q2 2014) Tolkningen tydliggör när en skuld för levies ska redovisas. Levies är avgifter/skatter som statliga eller motsvarande organ påför företag i enlighet med lagar/ förordningar med undantag för inkomstskatter, straff och böter. Tolkningen kommer att innebära att Hyresrättsfonden ska skuldföra fastighetsskatt för de fastigheter som innehas vid ingående av ett kalenderår. Not 2.2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Koncernredovisning Dotterföretag är alla de företag (inklusive företag för särskilt ändamål) där koncernen har rätten att ut- 20 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

21 forma finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer av ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Förekomsten och effekten av potentiella rösträtter som för närvarande är möjliga att utnyttja eller konvertera beaktas vid bedömningen av huruvida koncernen utövar bestämmande inflytande över ett annat företag. Dotterföretag konsolideras från och med den dag då bestämmande inflytandet uppnås och konsolidering upphör från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Rörelseförvärv redovisas i förekommande fall i enlighet med förvärvsmetoden. Köpeskillingen utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och emitterade aktier. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av avtalad villkorad köpeskilling. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv avgör koncernen om alla innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde (så kallad full goodwill) eller till innehavets proportionella andel av det förvärvade företagets nettotillgångar. Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande samt verkligt värde på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar, redovisas som goodwill. Om beloppet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets tillgångar, i händelse av ett s.k. bargain purchase redovisas mellanskillnaden direkt i rapporten över totalresultat. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för en konsekvent tillämpning av koncernens principer. Förvaltningsfastigheter Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att erhålla hyresintäkter eller värdestegring eller en kombination av dessa. Förvaltningsfastigheter inkluderar fastigheter under uppförande. Förvaltningsfastigheter redovisas vid förvärvstillfället till anskaffningsvärde inklusive utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Efter förvärvstillfället redovisas förvaltningsfastigheter till verkliga värden. Se Not 9 för beskrivning av värderingsmodell och antaganden som ligger till grund för värderingen. Såväl orealiserade som realiserade värdeförändringar redovisas i resultaträkningen på raden Värdeförändringar förvaltningsfastigheter. Den orealiserade värdeförändringen beräknas utifrån värderingen vid periodens slut jämfört med värderingen vid periodens början, alternativt anskaffningsvärdet om fastigheten förvärvats under perioden, med tillägg för de under perioden aktiverade tillkommande utgifterna. Tillkommande utgifter läggs till det redovisade värdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att tillfalla företaget. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs till det redovisade värdet är om utgiften avser utbyten av identifierade komponenter, eller delar därav, varvid sådana utgifter aktiveras. Även i de fall ny komponent skapats läggs utgiften till det redovisade värdet. Reparationer och underhållsåtgärder kostnadsförs i samband med att utgiften uppkommer. I större projekt aktiveras räntekostnaden under produktionstiden. Finansiella intäkter Finansiella intäkter resultatförs i den period de avser med tillämpning av effektivräntemetoden. Finansiella instrument Finansiella instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett eget kapitalinstrument i ett annat företag. Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med nettobelopp i balansräkningen endast när det finns en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen, samtidigt som det finns en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Finansiella tillgångar Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, det vill säga det datum då koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 21

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 2013 INNEHÅLL ÅRET 2013 I KORTHET... 4 VACSE I SAMMANDRAG... 5 DET HÄR ÄR VACSE... 7 Affärsidé och strategi... 7 VD har ordet... 8 Ägare, ledning och organisation... 8 Hållbarhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013 Årsredovisning och Koncernredovisning 01.01.2013 31.12.2013 Index International AB (Publ) 556561-0770 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolagsgruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER NOT 1. Koncernens redovisningsprinciper ALLMÄN INFORMATION Wallenstam AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Wallenstams B-aktie är

Läs mer

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 3 INNEHÅLL Innehåll DDM Treasury Sweden AB (publ)...4 VD:s kommentar... 5 Förvaltningsberättelse...6

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. ÅRSREDOVISNING 2013 Vi vill att alla ska längta hem. IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB INNEHÅLL 5 VD HAR ORDET 6 VÅR VISION 7 VÅR HISTORIA 8 VÅRA FASTIGHETER 16 SÅ HÄR JOBBAR VI 19 VI TAR ANSVAR FÖR VÅRA

Läs mer

Årsredovisning 2012. Cortus Energy AB (fd Clean Tech East Holding AB)

Årsredovisning 2012. Cortus Energy AB (fd Clean Tech East Holding AB) Årsredovisning 2012 Cortus Energy AB (fd Clean Tech East Holding AB) Innehåll Verkställande direktören har ordet 3 Aktien och ägarförhållande 4 Styrelse 5 Förvaltningsberättelse 2012 6 Flerårsöversikt

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 1 s rapport över totalresultat 3 s balansräkning 4 s rapport

Läs mer

ICA-HANDLARN A S FÖ RBU N D 1 2 3 ÅRET I SIFFROR

ICA-HANDLARN A S FÖ RBU N D 1 2 3 ÅRET I SIFFROR 1 2 3 ÅRET I SIFFROR 2012 4 5 6 7 8 0 9 INNEHÅLL 2012 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse... 4 Rapport över totalresultatet i koncernen... 7 Rapport över finansiell ställning i koncernen... 8 Rapport över

Läs mer

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1B Det här är Corem 4B Förvaltningsberättelse 10B Rapport över totalresultat, koncernen 12B Rapport över finansiell ställning, koncernen 14B Rapport över

Läs mer

1 Årsredovisning 2011

1 Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 1 Diligentia ÅRSREDOVISNING 2011 3 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Diligentia AB, org.nr. 556467-1641, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH FÖRSÄLJNING I 7 LÄNDER. etraveli ÅRSREDOVISNING 2013

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014. Årsredovisning 2014

ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014. Årsredovisning 2014 ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll Välkommen till ICA-idén...3 Detta är ICA-handlarnas Förbund...4 Förvaltningsberättelse...7 Rapport över totalresultatet i koncernen...

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Bactiguard har erhållit EC-certifikat för BIP CVC (klass III). BIP CVC är även CE-märkt och kan marknadsföras inom Europa

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

ScandBook Holding AB (publ) Org nr 556708-2911. Innehållsförteckning

ScandBook Holding AB (publ) Org nr 556708-2911. Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD-ord 4 ScandBook koncernen 5 Affärsidé, strategier och mål 5 Kunder och marknad 5 Aktiedata och ägarstruktur 6 Förvaltningsberättelse 8 Flerårsöversikt

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 1 Året i korthet Nettoomsättningen för perioden 35,0 MSEK (47,0) Rörelseresultatet före avskrivningar -2,3 MSEK (-2,7) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Org.nr 516406-0104 FOREX Bank Årsredovisning 2012 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank Årsredovisning 2011 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning 9 Koncernens

Läs mer

årsredovisning 2008 2

årsredovisning 2008 2 NUMBERS 2 årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 s resultaträkning...9 s balansräkning... 10 koncernens Förändringar i eget kapital... 1 2 s kassaflödesanalys... 13 s resultaträkning...

Läs mer