ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Hyresrättsfonden 1 AB (publ) Org.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013. Styrelsen och verkställande direktören för Hyresrättsfonden 1 AB (publ) Org.nr 556920-6716"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Hyresrättsfonden 1 AB (publ) Org.nr avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 29 januari december 2013 samt koncernredovisning för räkenskapsåret 25 juni december 2013

2 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA Årsstämma Årsstämma i HYRESRÄTTSFONDEN 1 AB (PUBL) Tid 27 februari 2014 kl Plats : Sergels Torg 12, Stockholm Året som gick 29 JAN Bolaget bildades den 29 januari Anmälan Aktieägare som önska delta i stämman ska dels var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 februari 2014, dels anmäla sig till bolaget senast den 24 februari 2014 kl på e-postadress Vid anmäla ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt antalet biträden. Om deltagandet sker med fullmakt bör denna skickas in i samband med anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren i god tid före den 23 februari Information kan beställas per: Telefon E-post 4 JUNI 5 JUNI 25 JUNI 15 OKT 25 NOV Finansinspektionen godkänner och registrerar bolagets prospekt den 4 juni Teckningsperiod för emissionen startar den 5 juni Bålsta Bostäder AB förvärvas den 25 juni HRF1-PREF noteras på Mangoldlistan den 15 oktober Startbesked och bygglov för Tibble 1:522 ( Tibble ) ges den 25 november Bolaget väljer att utforma sin redovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) preferensaktier har registrerats till ett belopp om SEK Per bokslutsdagen har drygt 52 MSEK investerats i produktionen av Tibble Aktieutdelning föreslås till 7,50 kr (1,50 kr per kvartal) per preferensaktie 2 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HYRESRÄTTSFONDEN I KORTHET...4 INVESTERINGSTRATEGI...5 VD HAR ORDET...6 SLÄTTÖ FÖRVALTNING...7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...9 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION...13 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT KONCERN...14 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERN...15 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN KONCERN...17 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING EGET KAPITAL...18 NOTER...19 MODERFÖRETAGET...36 NOTER TILL MODERFÖRETAGETS ÅRSREDOVISNING...40 REVISIONSBERÄTTELSE...46 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 3

4 Hyresrättsfonden i korthet Hyresrättsfondens huvudsakliga verksamhet är att, direkt eller indirekt, investera i nyproduktion av hyresfastigheter. Intäkter genereras genom fastigheternas driftsnetto samt värdeökning. Hyresrättsfonden avser att primärt investera i fastighetsprojekt som en långsiktig ägare, men kan också avyttra projekt om marknadsförutsättningarna är fördelaktiga. Bolaget anser att en rimlig tidshorisont för att uppnå en tillfredställande värdeökning kan förväntas vara 10 år. Fastigheterna kan även omvandlas till bostadsrätter, refinansieras och överlikviditet kan komma att investeras i andra fastighetsprojekt. Hyresrättsfonden gör investeringar primärt i tillväxtorter där förutsättningar för stabila kassaflöden och värdeökning anses vara goda. Med tillväxtorter menas orter som de senaste åren haft en större tillväxt än i landet som helhet. Tillväxtorter är ofta ekonomiska motorer i sina regioner och har en stadig befolkningstillväxt. Stabila kassaflöden kan uppnås när svängningar i tillväxten är begränsad, vilket ofta ger en jämnare värdeökning över tid. Utöver tillväxtorter kommer man även att prioritera projekt med låg vakansrisk. 4 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

5 Investeringsstrategi Förvärv av nyproducerade hyresrättsfastigheter där förvärvsprocessen inleds redan innan byggstart för att undvika konkurrensutsättning. Byggrisk ska undvikas eller minimeras genom att teckna totalentreprenadavtal från finansiellt starka leverantörer. Projekt genomförs endast när marken tillhörande projektet är detaljplanerad för bostäder. Geografisk avgränsning till tillväxtorter eller, som alternativ, orter med unika möjligheter (såsom blockhyresavtal med stat, kommun och/eller industri som hyresgäst etc.) där förutsättningarna är goda för värdeökning och stabila kassaflöden. Förvaltning sker via avtal med lokala förvaltare. Avkastningskrav värderas enligt lokala förhållanden, dock ej understigande 4,50 % i prognostiserat driftsnetto. Målavkastning under investeringsperioden ska motsvara IRR %. Tidshorisont på ägande upp till 10 år. Förvärv genomförs främst med Hyresrättsfonden som ensam ägare, dock utesluts inte helt samägande och/eller partnerskap med andra aktörer. ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 5

6 VD HAR ORDET Hyresrättsfonden fyllde 1 år den 29 januari Firandet avklarades modest då vi fortfarande har mycket kvar att bevisa, men vi kan summera ett framgångsrikt första verksamhetsår. Vi har hittills utvecklats i linje med den strategi som kommunicerades i prospektet för emissionen. Intresset för vårt bolag överträffade mina förväntningar och vi har goda förutsättningar för att fortsätta arbetet med att förverkliga vår affärsplan. I skrivande stund pågår ännu arbetet med att uppföra våra första 54 hyreslägenheter i Kungsängen, projektet Tibble. Där gör vår leverantör Moelven ett utmärkt arbete, därtill inom uppsatt tidplan. Vår hyresgäst, stiftelsen MHS-bostäder, flyttar in under april månad. Parallellt med arbetet i Kungsängen pågår projektering av vårt nästkommande projekt. Jag återkommer med en rapport om det arbetet i samband med vår halvårsrapport. Värdeförändringen i vår förvaltningsfastighet uppgick till knappt 15,7 MSEK vilket avgörande bidrar till ett resultat före skatt om drygt 14,7 MSEK före skatt. Värdeförändringen utgår från ett värderingsut- Vår uttalade långsiktighet gör oss attraktiv som samarbetspartner, både för kommuner och fastighetsutvecklare. låtande från Newsec Advice daterat per bokslutsdagen vilka gavs i uppdrag att bedöma marknadsvärde av Tibble. Värderingen skedde under förutsättning att projektet ej var färdigställt, men fastigheten värderades som att den vore tagen i bruk med inflyttad hyresgäst med avdrag för återstående projektkostnad. Vi verkar på en marknad med hög efterfrågan på bostäder och med ett politiskt tryck på ökad nyproduktion. Enligt länsstyrelsen i Stockholm behöver det byggas nya lägenheter på år i länet men produktionen omfattar bara knappt lägenheter per år. Myndighetskrav och nya kapitaltäckningskrav som påverkar långivare minskar antalet aktörer som kan eller vill genomföra nya hyresrättsprojekt. I den miljön ser vi möjligheter att utmana befintliga strukturer och vinna framgång med vår modell. Vår position som en välfinansierad aktör med erbjudande om nya produkter är gynnsam. Vår uttalade långsiktighet gör oss attraktiv som samarbetspartner, både för kommuner och fastighetsutvecklare. Johan Karlsson VD, Hyresrättsfonden 6 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

7 2 3 rok 67 m 2 1 rok 40 m rok 49 m 1 rok 31 m OM SLÄTTÖ FÖRVALTNING Hyresrättsfonden slöt innan dess emissionen påbörjades avtal med Ential Property Advisory AB, senare namnändrat till Slättö Förvaltning AB ( Slättö ), om bland annat marknadsföring av prospekt, kapitalanskaffning samt ansvar om strategisk och löpande förvaltning. Bolaget genomförde en namnändring under början av 2014 som en del i arbetet med att utveckla sin varumärkesplattform. Slättö äger samtliga stamaktier i Hyresrättsfonden 1 och så även i Hyresrättsfonden 2 och Hyresrättsfonden 3. Bolaget har som affärsidé att starta, utveckla, kapitalisera och långsiktigt förvalta fastighetsstrukturer med nyproducerade hyresbostadsfastigheter på orter med bostadsbrist. I bolaget finns ett dedikerat förvaltningsteam med lång och bred erfarenhet från såväl finansmarknaden som fastighetsvärlden. Strukturen leds av Johan Karlsson, som även är VD i Hyresrättsfonden, och Björn Rönnqvist, med bakgrund bland annat som mångårig partner hos Icecapital Securities och hos ABG Sundal Collier. Ytterst kontrolleras bolaget av Slättö Holding AB. ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 7

8 8 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget Hyresrättsfonden 1 AB (publ) ( Hyresrättsfonden 1 ) bildades den 29 januari 2013 och koncernen bildades den 25 juni samma år genom förvärv av Bålsta Bostäder AB. Under våren följde arbete med strategisk planering, projektanalys av byggrätter samt arbete med att upprätta kanaler för distribution av bolagets kommande publika erbjudande. Den 4 juni så mottogs Finansinspektionens godkännande och registrering av framarbetat prospekt. Den 5 juni inleddes teckningsperioden om erbjudandet att förvärva preferensaktier i bolagets emission. Teckningsperiod för emission löpte från den 5 juni och förlängdes att sträcka sig till den 16 december. Sammantaget tecknades aktier till ett belopp om SEK före transaktionskostnader om kr. Efterfrågan i emissionen utvecklades väl under de första veckorna varför man redan under sommaren hade säkrat finansiering nog för att förvärva Bålsta Bostäder AB. I Bålsta Bostäder fanns markanvisning till fastigheten Kungsängens Tibble 1:522 ( Tibble ), ett hyresavtal tecknat med Stiftelsen MHS-Bostäder samt en upphandling av totalentreprenad. Under juli månad tecknades avtal om totalentreprenad med Moelven Byggmodul AB. Därefter vidtog arbete med projektering och för att producera systemhandlingar parallellt med att emissionen av preferensaktier fortlöpte. Under september, oktober och november färdigställdes handlingar samtidigt som man bedrev markentreprenad och grundläggning. Den 25 november delgavs startbesked och beslut om bygglov för två flerbostadshus på fastigheten. Första veckan i december anlände de första modulerna och resning av hus påbörjades. Fram till bokslutsdagen har produktionen fortgått enligt plan utan väsentliga störningar. Finansiering och likviditet Koncernen har finansierat sig i huvudsak med egna medel vilka genererats av emission av preferensaktier. Innan likvid från emissionen kom koncernen tillhanda finansierades verksamhet genom aktieägarlån från stamaktieägaren Slättö Förvaltning AB. En bryggfinansiering av produktionen av Tibble har upptagits hos kreditinstitutet Solidum AB (publ). Denna har upphandlats i enlighet med koncernens finanspolicy. Skälet till varför man vänt sig till ett kreditmarknadsbolag istället för till en av de större affärsbankerna är för att inte störa förhandlingen om seniorfinansiering för fastigheten vid färdigställande. Ledningen har uppfattat det som gynnsamt för koncernens samlade finansiering sett över tid att särskilja finansiering av produktion mot upptagande av seniorfinansiering. Sammantaget har finasiering om 4,9 Mkr upptagits till en effektiv ränta om 6 %. Likvida medel uppgick per bokslutsdagen till 288 Tkr. Koncernen är av styrelsen ansedd som välfinansierad per bokslutsdagen och har så varit under hela räkenskapsåret. Investeringar Utöver mindre investeringar i IT-infrastruktur om knappt 0,1 Mkr har utvecklingen av hyresrätter i Tibble utgjort verksamhetsårets investering, helt i linje med bolagets planering. Per bokslutsdagen har utgifter om ca 52 Mkr hänförliga till projektet aktiverats i bolagets balansräkning. Aktien och aktiekapital Hyresrättsfondens preferensaktie (HRF1-PREF) noterades inofficiellt för handel på Mangoldlistan den 15 oktober Per bokslutsdagen handlades aktien ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 9

10 för samma kurs som vid emissionen. Aktiekapitalet har genom emissionen utökats från SEK till SEK kr. Anställda Företaget och koncernen har inte haft några anställda under Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten Hyresrättsfonden utvecklar och förvaltar hyresfastigheter i Stockholmsregionen, ett område vilket under decennier uppvisat gynnsam tillväxt och med urbaniseringen medföljande bostadsbrist. Intäkterna genereras av bostadshyresgästen, vilken i Hyresrättsfondens hittillsvarande enda fastighet utgörs av statliga stiftelsen MHS-bostäder. Innan fastigheten tagits i bruk löper man en risk mot leverantören av totalentreprenaden. Leverantören ägs ytterst av norska skogsbolag och koncernen uppvisar en stark balansräkning om totalt drygt 1,5 mdr NOK i eget kapital. Händelser efter årets utgång Efter balansdagen har produktionen av Tibble fortsatt utvecklats i enlighet med plan. Man räknar med att fastigheten ska färdigställas under slutet av mars månad 2014 och att hyresgästen ska flytta in under april månad. Bålsta Bostäder slutförhandlar villkor om seniorfinansiering omfattande 50 Mkr vilken förväntas upptas under mars månad Framtidsutsikter och långsiktiga finansiella mål Hyresrättsfonden har hittills utvecklats i enlighet med den strategi som kommunicerades i prospekt vid emissionen. Styrelsen finner inte anledning att revidera målsättningen och upplever heller inte några omvärldsfaktorer vilka skulle medföra annan riskexponering än tidigare. Styrelsens arbeten och företagets styrning Styrelsen har hållit fyra (4) protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. I kontexten av det managmentavtal som finns mellan Hyresrättsfonden och Slättö så fastställde styrelsen vid ett möte i november 2013 en arbetsordning för styrelsen och verkställande direktören jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören och övriga av styrelsen utsedda organ. Styrelsen har efter översyn och uppdatering fastställt bolagets policies. I syfte att minimera riskerna för störningar i den löpande verksamheten och säkra upp backup funktionen har bolaget tecknat avtal med extern part avseende IT- drift. Avtal finns även med extern part avseende löpande redovisning av ekonomifunktionen. Miljöpåverkan Hyresrättsfondens verksamhet ska ha ett miljöfokus för att minska vår egen och våra hyresgästers påverkan på miljön. Under verksamhetsåret har detta tagit sig uttryck i val av leverantör för produktionen, val av produktionsmetod samt planering av tomtmarken på fastigheten. Flera studier visar att substitutionseffekten av att använda träprodukter istället för andra material är en viktig källa till utsläppsminskningar av koldioxid. Användandet av trä jämfört andra material minskar också energibehovet under produktionsfasen, beaktat en avsevärt kortare byggtid. Med industriellt byggande med högförädlad produkt från fabrik för montage på byggarbetsplats minskar totala transportmängden med knappt 40 % jämfört med en konventionell produktionsprocess. 10 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

11 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 11

12 12 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

13 Förslag till vinstdisposition TILL BOLAGSSTÄMMANS FÖRFOGANDE I MODERBOLAGETS STÅR: Balanserad vinst Kronor 0 Årets resultat Kronor Övrigt fritt EK Kronor Summa Kronor Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: Att lämna utdelning med kronor fördelat på 1,50 kronor per preferensaktie och kvartal. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna beslutas de datum som anges i bolagets bolagsordning dvs 28 februari 2014, 10 maj 2014, 31 augusti 2014 och 15 november 2014 samt 28 februari Ingen utdelning föreslås till stamaktieägarna. Till preferensaktieägarna utdelas 7.50 kr per preferensaktie Kronor I ny räkning överföres Kronor Summa Kronor ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 13

14 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT KONCERN RAPPORT TOTALRESULTAT Tkr Not 25 juni - 31 december 2013 Fastighetsskatt -18 Driftsnetto -18 Central administration Not Övriga rörelsekostnader Not Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Förvaltningskostnader -976 Värdeförändring förvaltningsfastigheter Värdeförändring räntederivat Resultat före skatt Skatt Not Årets resultat Övrigt totalresultat - Årets totalresultat Årets resultat och Årets totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare då inget innehav utan bestämmande inflytande föreligger. 14 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

15 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERN RAPPORT FINANSIELL STÄLLNING Tkr Not 25 juni - 31 december 2013 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Not Uppskjutna skattefordringar Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Aktuella skattefordringar Not Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Likvida medel Not Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 15

16 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERN RAPPORT FINANSIELL STÄLLNING Tkr Not 25 juni - 31 december 2013 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Not 11 Aktiekapital 984 Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst inklusive årets resultat Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder Not Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Räntebärande finansiella skulder Not Övriga kortfristiga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter specificeras i Not ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

17 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN KONCERN RAPPORT KASSAFLÖDEN Tkr Not 25 juni - 31 december 2013 Löpande verksamhet Resultat före skatt Icke kassaflödespåverkande poster som ingår i resultat före skatt Not Betalda räntor -191 Erhållna räntor 0 Betalda inkomstskatter -14 Nettokassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning/Minskning av kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar Ökning/Minskning av leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Nettokassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamhet Investering i förvaltningsfastigheter Not Nettokassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamhet Nyemission Not Upptagna lån Not Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 288 Likvida medel i början av året 0 Likvida medel i början av året 288 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 17

18 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE Tkr Not 11 Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Summa eget kapital* Per den 25 juni Årets resultat Övrigt totalresultat Summa Totalresultat Nyemission Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans den 31 dec *Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare. 18 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

19 Not 1 Företagsinformation Hyresrättsfonden 1 AB (publ) (organisationsnummer ) ( Hyresrättsfonden 1 ) är ett aktiebolag registrerat i Sverige. Företagets säte är i Stockholm. Huvudkontorets postadress är BOX 7469, Stockholm. Hyresrättsfonden 1 ska direkt eller indirekt äga, uppföra och förvalta fastigheter och/eller fastighetsbolag samt därmed förenlig verksamhet. Koncernredovisningen för år 2013 består av moderföretaget Hyresrättsfonden 1 och dess dotterföretag, Bålsta Bostäder AB, tillsammans benämnd Koncernen eller bara Hyresrättsfonden. Slättö Förvaltning AB (organisationsnummer ) ( Slättö ) är moderföretag till Hyresrättsfonden 1 och yttersta moderföretag i koncernen är Slättö Holding AB (organisationsnummer ), båda företagen har sätet i Stockholm, Sverige. De finansiella rapporterna har godkänts av styrelsen för offentliggörande vid styrelsesammanträdet den 23 januari 2014 och kommer att läggas fram för antagande vid årsstämman den 27 februari Not 2 Grundläggande redovisningsprinciper Tillämpade regelverk Koncernredovisning för Hyresrättsfonden 1 AB koncernen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), och tolkningar som utfärdats av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de fastställts av Europeiska unionen (EU). Vidare har årsredovisningslagen och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats samt tillämpliga uttalanden (UFR). Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper. Dessa finansiella rapporter utgör de första finansiella rapporter som har upprättats i enlighet med IFRS. Koncernen bildades när Bålsta Bostäder AB förvärvades den 25 juni 2013 och koncernens första räkenskapsår sträcker sig således över perioden 25 juni 31 december 2013 och har inte upprättat några finansiella rapporter tidigare. Rapporteringsvaluta Koncernens rapporteringsvaluta är SEK, vilken är moderföretagets funktionella valuta. Om inget annat anges redovisas alla siffror i tusental SEK (Tkr). Verksamheten inom koncernen är koncentrerad till Sverige varvid omfattning av transaktioner i annan valuta än svenska kronor är mycket begränsad. Grunder för upprättandet av redovisningen De finansiella rapporterna har upprättats utifrån antagandet om fortlevnad (going concern). Tillgångar och skulder är värderade till sina historiska anskaffningsvärden med undantag för förvaltningsfastigheter som är värderade till verkligt värde. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med förvärvsmetoden och samtliga dotterföretag, i vilka bestämmande inflytande innehas, konsolideras från och med det datum då bestämmande inflytande erhålls och vid avytring till och med det datum då bestämmande inflytande upphör. Bolagsförvärv kan klassificeras antingen som rörelse- eller tillgångsförvärv. För att kunna upprätta redovisningen enligt god redovisningssed måste företagsledningen och styrelsen göra bedömningar och antaganden som påverkar redovisade intäkts- och kostnadsposter respektive tillgångsoch skuldposter samt övriga upplysningar. Faktiskt utfall kan skilja sig från gjorda bedömningar. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i Not 2.3. Dessa bedömningar och antaganden baseras på historiska erfarenheter samt andra faktorer som bedöms vara rimliga under rådande omständigheter. Bruttoredovisning tillämpas genomgående avseende redovisning av tillgångar och skulder förutom i de fall där både en fordran och en skuld existerar gentemot samma motpart och dessa på legala grunder är kvittningsbara och avsikten är att göra detta. Bruttoredovisning tillämpas också avseende intäkter och kostnader om inget annat anges. Klassificering av tillgångar och skulder Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsätt- ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 19

20 ningar förväntas återvinnas eller förfalla till betalning senare än tolv månader efter balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder förväntas återvinnas eller förfalla till betalning inom mindre än tolv månader efter balansdagen. IFRS 10 Koncernredovisning Standarden innehåller enhetliga regler för vilka enheter som ska konsolideras och ersätter större delen av IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter och SIC 12 som behandlar så kallade Special Purpose Entities. IFRS 10 kommer inte att ha någon påverkan på nuvarande koncernstruktur. Not 2.1 Förändringar i redovisningsprinciper Detta är den första koncernredovisningen som upprättas för koncernens Hyresrättsfonder. Viktiga redovisningsprinciper sammanfattas under avsnitt 2.3 nedan. Tillämpade redovisningsprinciper inkluderar nya och förändrade standarder utgivna från IASB liksom tolkningar av befintliga standarder som trätt ikraft och är obligatoriska inom EU från och med januari Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som inte har tillämpats i förtid av koncernen Ett antal nya standarder, ändringar och tolkningar kommer bli obligatoriska att tillämpa från och med räkenskapsåret 2014 eller senare. Dessa har inte tillämpats vid upprättandet av koncernens finansiella rapporter. Inga av dessa förväntas ha någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter med undantag av de som följer nedan. IFRS 9, Finansiella instrument Denna standard är en del i en fullständig omarbetning av den nuvarande standarden IAS 39. Standarden innebär en minskning av antalet värderingskategorier för finansiella tillgångar och innebär att huvudkategorierna för redovisning av finansiella tillgångar och skulder är till anskaffningsvärde (upplupet anskaffningsvärde) respektive verkligt värde via resultatet. För vissa investeringar i eget kapitalinstrument finns möjligheten att redovisa värdeförändringen direkt i övrigt totalresultat, där ingen överföring sker till periodens resultat vid avyttring. Standarden kommer även att kompletteras med regler om nedskrivningar och säkringsredovisning. I avvaktan på att alla delar av standarden antas har koncernen inte utvärderat effekterna av en implementering. Tidpunkt för obligatorisk tillämpning är ännu ej fastställd. IFRS 11 Samarbetsavtal Standarden ska tillämpas på räkenskapsår som börjar 1 januari Enligt standarden skall koncernen göra en bedömning om ett samarbetsarrangemang är en gemensam verksamhet (ägarna har rätt till investeringens nettotillgångar) eller joint venture. I dagsläget finns inga sådana samarbetsarrangemang i koncernen varför standarden inte bedöms få någon väsentlig effekt på de finansiella rapporterna såvida några sådana transaktioner inte ingås. IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag Standarden ska tillämpas på räkenskapsår som börjar 1 januari Standarden omfattar utökade upplysningskrav för dotterbolag, samarbetsarrangemang, intresseföretag samt så kallade strukturerade företag som inte konsolideras. Syftet med dessa upplysningar är att ge användarna av de finansiella rapporterna en möjlighet att förstå dels effekten av innehaven på de finansiella rapporterna och dels de risker som föreligger med de aktuella innehaven. Införandet bedöms få viss begränsad effekt på de upplysningar som lämnas i de finansiella rapporterna IFRIC 21 Levies (Förväntas godkännas av EU Q2 2014) Tolkningen tydliggör när en skuld för levies ska redovisas. Levies är avgifter/skatter som statliga eller motsvarande organ påför företag i enlighet med lagar/ förordningar med undantag för inkomstskatter, straff och böter. Tolkningen kommer att innebära att Hyresrättsfonden ska skuldföra fastighetsskatt för de fastigheter som innehas vid ingående av ett kalenderår. Not 2.2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Koncernredovisning Dotterföretag är alla de företag (inklusive företag för särskilt ändamål) där koncernen har rätten att ut- 20 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

21 forma finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer av ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Förekomsten och effekten av potentiella rösträtter som för närvarande är möjliga att utnyttja eller konvertera beaktas vid bedömningen av huruvida koncernen utövar bestämmande inflytande över ett annat företag. Dotterföretag konsolideras från och med den dag då bestämmande inflytandet uppnås och konsolidering upphör från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Rörelseförvärv redovisas i förekommande fall i enlighet med förvärvsmetoden. Köpeskillingen utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och emitterade aktier. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av avtalad villkorad köpeskilling. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv avgör koncernen om alla innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde (så kallad full goodwill) eller till innehavets proportionella andel av det förvärvade företagets nettotillgångar. Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande samt verkligt värde på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar, redovisas som goodwill. Om beloppet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets tillgångar, i händelse av ett s.k. bargain purchase redovisas mellanskillnaden direkt i rapporten över totalresultat. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för en konsekvent tillämpning av koncernens principer. Förvaltningsfastigheter Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att erhålla hyresintäkter eller värdestegring eller en kombination av dessa. Förvaltningsfastigheter inkluderar fastigheter under uppförande. Förvaltningsfastigheter redovisas vid förvärvstillfället till anskaffningsvärde inklusive utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Efter förvärvstillfället redovisas förvaltningsfastigheter till verkliga värden. Se Not 9 för beskrivning av värderingsmodell och antaganden som ligger till grund för värderingen. Såväl orealiserade som realiserade värdeförändringar redovisas i resultaträkningen på raden Värdeförändringar förvaltningsfastigheter. Den orealiserade värdeförändringen beräknas utifrån värderingen vid periodens slut jämfört med värderingen vid periodens början, alternativt anskaffningsvärdet om fastigheten förvärvats under perioden, med tillägg för de under perioden aktiverade tillkommande utgifterna. Tillkommande utgifter läggs till det redovisade värdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att tillfalla företaget. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs till det redovisade värdet är om utgiften avser utbyten av identifierade komponenter, eller delar därav, varvid sådana utgifter aktiveras. Även i de fall ny komponent skapats läggs utgiften till det redovisade värdet. Reparationer och underhållsåtgärder kostnadsförs i samband med att utgiften uppkommer. I större projekt aktiveras räntekostnaden under produktionstiden. Finansiella intäkter Finansiella intäkter resultatförs i den period de avser med tillämpning av effektivräntemetoden. Finansiella instrument Finansiella instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett eget kapitalinstrument i ett annat företag. Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med nettobelopp i balansräkningen endast när det finns en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen, samtidigt som det finns en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Finansiella tillgångar Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, det vill säga det datum då koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 21

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto Business

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer

ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun dec 2016, organisationsnummer ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL) För räkenskapsåret 14 jun 2016 31 dec 2016, organisationsnummer 5590664636 ÅRSREDOVISNING COELI HOLDING FASTIGHET II AB (PUBL), ORG NR 5590664636 Styrelsen

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

New Equity Venture International AB

New Equity Venture International AB New Equity Venture International AB HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat, Balansräkning & Kassaflöde 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 7 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 0 Ale Energi AB Årsredovisning 2016 1 Ale Energi AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB

Årsredovisning. Pingst Förvaltning AB Årsredovisning för Pingst Förvaltning AB 556048-6713 Räkenskapsåret 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter 6 Underskrifter 8 Årsredovisning för Pingst Förvaltning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Kommunikén omfattar perioden 7 mars till 31 december 2016 Detta är bolagets första räkenskapsår, varför inga jämförelsetal finns. Fastighetsbeståndet marknadsvärderades

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period).

Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period). Delårsrapport 2013-06-30 Perioden januari-juni 2013 Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period). Driftsöverskott fastigheter uppgick till 261 546 kr (769 870 kr föregående

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

Delårsrapport 1/2016

Delårsrapport 1/2016 Delårsrapport 1/2016 Januari-mars 2016, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 933 (1 990) TSEK. Resultatet för perioden -265 (-418) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8 Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan 2 262 63 Ängelholm Halvårsrapport 2016 Sida 1 av 8 Sammanfattning av halvårsrapport (koncernen) Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 0 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2016 1 Göteborg Energi Backa AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer