ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Hyresrättsfonden 1 AB (publ) Org.nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2013. Styrelsen och verkställande direktören för Hyresrättsfonden 1 AB (publ) Org.nr 556920-6716"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Hyresrättsfonden 1 AB (publ) Org.nr avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 29 januari december 2013 samt koncernredovisning för räkenskapsåret 25 juni december 2013

2 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA Årsstämma Årsstämma i HYRESRÄTTSFONDEN 1 AB (PUBL) Tid 27 februari 2014 kl Plats : Sergels Torg 12, Stockholm Året som gick 29 JAN Bolaget bildades den 29 januari Anmälan Aktieägare som önska delta i stämman ska dels var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 februari 2014, dels anmäla sig till bolaget senast den 24 februari 2014 kl på e-postadress Vid anmäla ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt antalet biträden. Om deltagandet sker med fullmakt bör denna skickas in i samband med anmälan. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren i god tid före den 23 februari Information kan beställas per: Telefon E-post 4 JUNI 5 JUNI 25 JUNI 15 OKT 25 NOV Finansinspektionen godkänner och registrerar bolagets prospekt den 4 juni Teckningsperiod för emissionen startar den 5 juni Bålsta Bostäder AB förvärvas den 25 juni HRF1-PREF noteras på Mangoldlistan den 15 oktober Startbesked och bygglov för Tibble 1:522 ( Tibble ) ges den 25 november Bolaget väljer att utforma sin redovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) preferensaktier har registrerats till ett belopp om SEK Per bokslutsdagen har drygt 52 MSEK investerats i produktionen av Tibble Aktieutdelning föreslås till 7,50 kr (1,50 kr per kvartal) per preferensaktie 2 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HYRESRÄTTSFONDEN I KORTHET...4 INVESTERINGSTRATEGI...5 VD HAR ORDET...6 SLÄTTÖ FÖRVALTNING...7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...9 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION...13 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT KONCERN...14 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERN...15 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN KONCERN...17 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING EGET KAPITAL...18 NOTER...19 MODERFÖRETAGET...36 NOTER TILL MODERFÖRETAGETS ÅRSREDOVISNING...40 REVISIONSBERÄTTELSE...46 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 3

4 Hyresrättsfonden i korthet Hyresrättsfondens huvudsakliga verksamhet är att, direkt eller indirekt, investera i nyproduktion av hyresfastigheter. Intäkter genereras genom fastigheternas driftsnetto samt värdeökning. Hyresrättsfonden avser att primärt investera i fastighetsprojekt som en långsiktig ägare, men kan också avyttra projekt om marknadsförutsättningarna är fördelaktiga. Bolaget anser att en rimlig tidshorisont för att uppnå en tillfredställande värdeökning kan förväntas vara 10 år. Fastigheterna kan även omvandlas till bostadsrätter, refinansieras och överlikviditet kan komma att investeras i andra fastighetsprojekt. Hyresrättsfonden gör investeringar primärt i tillväxtorter där förutsättningar för stabila kassaflöden och värdeökning anses vara goda. Med tillväxtorter menas orter som de senaste åren haft en större tillväxt än i landet som helhet. Tillväxtorter är ofta ekonomiska motorer i sina regioner och har en stadig befolkningstillväxt. Stabila kassaflöden kan uppnås när svängningar i tillväxten är begränsad, vilket ofta ger en jämnare värdeökning över tid. Utöver tillväxtorter kommer man även att prioritera projekt med låg vakansrisk. 4 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

5 Investeringsstrategi Förvärv av nyproducerade hyresrättsfastigheter där förvärvsprocessen inleds redan innan byggstart för att undvika konkurrensutsättning. Byggrisk ska undvikas eller minimeras genom att teckna totalentreprenadavtal från finansiellt starka leverantörer. Projekt genomförs endast när marken tillhörande projektet är detaljplanerad för bostäder. Geografisk avgränsning till tillväxtorter eller, som alternativ, orter med unika möjligheter (såsom blockhyresavtal med stat, kommun och/eller industri som hyresgäst etc.) där förutsättningarna är goda för värdeökning och stabila kassaflöden. Förvaltning sker via avtal med lokala förvaltare. Avkastningskrav värderas enligt lokala förhållanden, dock ej understigande 4,50 % i prognostiserat driftsnetto. Målavkastning under investeringsperioden ska motsvara IRR %. Tidshorisont på ägande upp till 10 år. Förvärv genomförs främst med Hyresrättsfonden som ensam ägare, dock utesluts inte helt samägande och/eller partnerskap med andra aktörer. ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 5

6 VD HAR ORDET Hyresrättsfonden fyllde 1 år den 29 januari Firandet avklarades modest då vi fortfarande har mycket kvar att bevisa, men vi kan summera ett framgångsrikt första verksamhetsår. Vi har hittills utvecklats i linje med den strategi som kommunicerades i prospektet för emissionen. Intresset för vårt bolag överträffade mina förväntningar och vi har goda förutsättningar för att fortsätta arbetet med att förverkliga vår affärsplan. I skrivande stund pågår ännu arbetet med att uppföra våra första 54 hyreslägenheter i Kungsängen, projektet Tibble. Där gör vår leverantör Moelven ett utmärkt arbete, därtill inom uppsatt tidplan. Vår hyresgäst, stiftelsen MHS-bostäder, flyttar in under april månad. Parallellt med arbetet i Kungsängen pågår projektering av vårt nästkommande projekt. Jag återkommer med en rapport om det arbetet i samband med vår halvårsrapport. Värdeförändringen i vår förvaltningsfastighet uppgick till knappt 15,7 MSEK vilket avgörande bidrar till ett resultat före skatt om drygt 14,7 MSEK före skatt. Värdeförändringen utgår från ett värderingsut- Vår uttalade långsiktighet gör oss attraktiv som samarbetspartner, både för kommuner och fastighetsutvecklare. låtande från Newsec Advice daterat per bokslutsdagen vilka gavs i uppdrag att bedöma marknadsvärde av Tibble. Värderingen skedde under förutsättning att projektet ej var färdigställt, men fastigheten värderades som att den vore tagen i bruk med inflyttad hyresgäst med avdrag för återstående projektkostnad. Vi verkar på en marknad med hög efterfrågan på bostäder och med ett politiskt tryck på ökad nyproduktion. Enligt länsstyrelsen i Stockholm behöver det byggas nya lägenheter på år i länet men produktionen omfattar bara knappt lägenheter per år. Myndighetskrav och nya kapitaltäckningskrav som påverkar långivare minskar antalet aktörer som kan eller vill genomföra nya hyresrättsprojekt. I den miljön ser vi möjligheter att utmana befintliga strukturer och vinna framgång med vår modell. Vår position som en välfinansierad aktör med erbjudande om nya produkter är gynnsam. Vår uttalade långsiktighet gör oss attraktiv som samarbetspartner, både för kommuner och fastighetsutvecklare. Johan Karlsson VD, Hyresrättsfonden 6 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

7 2 3 rok 67 m 2 1 rok 40 m rok 49 m 1 rok 31 m OM SLÄTTÖ FÖRVALTNING Hyresrättsfonden slöt innan dess emissionen påbörjades avtal med Ential Property Advisory AB, senare namnändrat till Slättö Förvaltning AB ( Slättö ), om bland annat marknadsföring av prospekt, kapitalanskaffning samt ansvar om strategisk och löpande förvaltning. Bolaget genomförde en namnändring under början av 2014 som en del i arbetet med att utveckla sin varumärkesplattform. Slättö äger samtliga stamaktier i Hyresrättsfonden 1 och så även i Hyresrättsfonden 2 och Hyresrättsfonden 3. Bolaget har som affärsidé att starta, utveckla, kapitalisera och långsiktigt förvalta fastighetsstrukturer med nyproducerade hyresbostadsfastigheter på orter med bostadsbrist. I bolaget finns ett dedikerat förvaltningsteam med lång och bred erfarenhet från såväl finansmarknaden som fastighetsvärlden. Strukturen leds av Johan Karlsson, som även är VD i Hyresrättsfonden, och Björn Rönnqvist, med bakgrund bland annat som mångårig partner hos Icecapital Securities och hos ABG Sundal Collier. Ytterst kontrolleras bolaget av Slättö Holding AB. ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 7

8 8 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget Hyresrättsfonden 1 AB (publ) ( Hyresrättsfonden 1 ) bildades den 29 januari 2013 och koncernen bildades den 25 juni samma år genom förvärv av Bålsta Bostäder AB. Under våren följde arbete med strategisk planering, projektanalys av byggrätter samt arbete med att upprätta kanaler för distribution av bolagets kommande publika erbjudande. Den 4 juni så mottogs Finansinspektionens godkännande och registrering av framarbetat prospekt. Den 5 juni inleddes teckningsperioden om erbjudandet att förvärva preferensaktier i bolagets emission. Teckningsperiod för emission löpte från den 5 juni och förlängdes att sträcka sig till den 16 december. Sammantaget tecknades aktier till ett belopp om SEK före transaktionskostnader om kr. Efterfrågan i emissionen utvecklades väl under de första veckorna varför man redan under sommaren hade säkrat finansiering nog för att förvärva Bålsta Bostäder AB. I Bålsta Bostäder fanns markanvisning till fastigheten Kungsängens Tibble 1:522 ( Tibble ), ett hyresavtal tecknat med Stiftelsen MHS-Bostäder samt en upphandling av totalentreprenad. Under juli månad tecknades avtal om totalentreprenad med Moelven Byggmodul AB. Därefter vidtog arbete med projektering och för att producera systemhandlingar parallellt med att emissionen av preferensaktier fortlöpte. Under september, oktober och november färdigställdes handlingar samtidigt som man bedrev markentreprenad och grundläggning. Den 25 november delgavs startbesked och beslut om bygglov för två flerbostadshus på fastigheten. Första veckan i december anlände de första modulerna och resning av hus påbörjades. Fram till bokslutsdagen har produktionen fortgått enligt plan utan väsentliga störningar. Finansiering och likviditet Koncernen har finansierat sig i huvudsak med egna medel vilka genererats av emission av preferensaktier. Innan likvid från emissionen kom koncernen tillhanda finansierades verksamhet genom aktieägarlån från stamaktieägaren Slättö Förvaltning AB. En bryggfinansiering av produktionen av Tibble har upptagits hos kreditinstitutet Solidum AB (publ). Denna har upphandlats i enlighet med koncernens finanspolicy. Skälet till varför man vänt sig till ett kreditmarknadsbolag istället för till en av de större affärsbankerna är för att inte störa förhandlingen om seniorfinansiering för fastigheten vid färdigställande. Ledningen har uppfattat det som gynnsamt för koncernens samlade finansiering sett över tid att särskilja finansiering av produktion mot upptagande av seniorfinansiering. Sammantaget har finasiering om 4,9 Mkr upptagits till en effektiv ränta om 6 %. Likvida medel uppgick per bokslutsdagen till 288 Tkr. Koncernen är av styrelsen ansedd som välfinansierad per bokslutsdagen och har så varit under hela räkenskapsåret. Investeringar Utöver mindre investeringar i IT-infrastruktur om knappt 0,1 Mkr har utvecklingen av hyresrätter i Tibble utgjort verksamhetsårets investering, helt i linje med bolagets planering. Per bokslutsdagen har utgifter om ca 52 Mkr hänförliga till projektet aktiverats i bolagets balansräkning. Aktien och aktiekapital Hyresrättsfondens preferensaktie (HRF1-PREF) noterades inofficiellt för handel på Mangoldlistan den 15 oktober Per bokslutsdagen handlades aktien ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 9

10 för samma kurs som vid emissionen. Aktiekapitalet har genom emissionen utökats från SEK till SEK kr. Anställda Företaget och koncernen har inte haft några anställda under Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten Hyresrättsfonden utvecklar och förvaltar hyresfastigheter i Stockholmsregionen, ett område vilket under decennier uppvisat gynnsam tillväxt och med urbaniseringen medföljande bostadsbrist. Intäkterna genereras av bostadshyresgästen, vilken i Hyresrättsfondens hittillsvarande enda fastighet utgörs av statliga stiftelsen MHS-bostäder. Innan fastigheten tagits i bruk löper man en risk mot leverantören av totalentreprenaden. Leverantören ägs ytterst av norska skogsbolag och koncernen uppvisar en stark balansräkning om totalt drygt 1,5 mdr NOK i eget kapital. Händelser efter årets utgång Efter balansdagen har produktionen av Tibble fortsatt utvecklats i enlighet med plan. Man räknar med att fastigheten ska färdigställas under slutet av mars månad 2014 och att hyresgästen ska flytta in under april månad. Bålsta Bostäder slutförhandlar villkor om seniorfinansiering omfattande 50 Mkr vilken förväntas upptas under mars månad Framtidsutsikter och långsiktiga finansiella mål Hyresrättsfonden har hittills utvecklats i enlighet med den strategi som kommunicerades i prospekt vid emissionen. Styrelsen finner inte anledning att revidera målsättningen och upplever heller inte några omvärldsfaktorer vilka skulle medföra annan riskexponering än tidigare. Styrelsens arbeten och företagets styrning Styrelsen har hållit fyra (4) protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. I kontexten av det managmentavtal som finns mellan Hyresrättsfonden och Slättö så fastställde styrelsen vid ett möte i november 2013 en arbetsordning för styrelsen och verkställande direktören jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören och övriga av styrelsen utsedda organ. Styrelsen har efter översyn och uppdatering fastställt bolagets policies. I syfte att minimera riskerna för störningar i den löpande verksamheten och säkra upp backup funktionen har bolaget tecknat avtal med extern part avseende IT- drift. Avtal finns även med extern part avseende löpande redovisning av ekonomifunktionen. Miljöpåverkan Hyresrättsfondens verksamhet ska ha ett miljöfokus för att minska vår egen och våra hyresgästers påverkan på miljön. Under verksamhetsåret har detta tagit sig uttryck i val av leverantör för produktionen, val av produktionsmetod samt planering av tomtmarken på fastigheten. Flera studier visar att substitutionseffekten av att använda träprodukter istället för andra material är en viktig källa till utsläppsminskningar av koldioxid. Användandet av trä jämfört andra material minskar också energibehovet under produktionsfasen, beaktat en avsevärt kortare byggtid. Med industriellt byggande med högförädlad produkt från fabrik för montage på byggarbetsplats minskar totala transportmängden med knappt 40 % jämfört med en konventionell produktionsprocess. 10 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

11 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 11

12 12 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

13 Förslag till vinstdisposition TILL BOLAGSSTÄMMANS FÖRFOGANDE I MODERBOLAGETS STÅR: Balanserad vinst Kronor 0 Årets resultat Kronor Övrigt fritt EK Kronor Summa Kronor Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: Att lämna utdelning med kronor fördelat på 1,50 kronor per preferensaktie och kvartal. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna beslutas de datum som anges i bolagets bolagsordning dvs 28 februari 2014, 10 maj 2014, 31 augusti 2014 och 15 november 2014 samt 28 februari Ingen utdelning föreslås till stamaktieägarna. Till preferensaktieägarna utdelas 7.50 kr per preferensaktie Kronor I ny räkning överföres Kronor Summa Kronor ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 13

14 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT KONCERN RAPPORT TOTALRESULTAT Tkr Not 25 juni - 31 december 2013 Fastighetsskatt -18 Driftsnetto -18 Central administration Not Övriga rörelsekostnader Not Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Förvaltningskostnader -976 Värdeförändring förvaltningsfastigheter Värdeförändring räntederivat Resultat före skatt Skatt Not Årets resultat Övrigt totalresultat - Årets totalresultat Årets resultat och Årets totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare då inget innehav utan bestämmande inflytande föreligger. 14 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

15 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERN RAPPORT FINANSIELL STÄLLNING Tkr Not 25 juni - 31 december 2013 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Not Uppskjutna skattefordringar Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Aktuella skattefordringar Not Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Likvida medel Not Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 15

16 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERN RAPPORT FINANSIELL STÄLLNING Tkr Not 25 juni - 31 december 2013 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Not 11 Aktiekapital 984 Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst inklusive årets resultat Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Långfristiga skulder Uppskjutna skatteskulder Not Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Räntebärande finansiella skulder Not Övriga kortfristiga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter specificeras i Not ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

17 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN KONCERN RAPPORT KASSAFLÖDEN Tkr Not 25 juni - 31 december 2013 Löpande verksamhet Resultat före skatt Icke kassaflödespåverkande poster som ingår i resultat före skatt Not Betalda räntor -191 Erhållna räntor 0 Betalda inkomstskatter -14 Nettokassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning/Minskning av kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar Ökning/Minskning av leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Nettokassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamhet Investering i förvaltningsfastigheter Not Nettokassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamhet Nyemission Not Upptagna lån Not Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 288 Likvida medel i början av året 0 Likvida medel i början av året 288 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 17

18 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE Tkr Not 11 Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Summa eget kapital* Per den 25 juni Årets resultat Övrigt totalresultat Summa Totalresultat Nyemission Summa transaktioner med aktieägare Utgående balans den 31 dec *Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare. 18 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

19 Not 1 Företagsinformation Hyresrättsfonden 1 AB (publ) (organisationsnummer ) ( Hyresrättsfonden 1 ) är ett aktiebolag registrerat i Sverige. Företagets säte är i Stockholm. Huvudkontorets postadress är BOX 7469, Stockholm. Hyresrättsfonden 1 ska direkt eller indirekt äga, uppföra och förvalta fastigheter och/eller fastighetsbolag samt därmed förenlig verksamhet. Koncernredovisningen för år 2013 består av moderföretaget Hyresrättsfonden 1 och dess dotterföretag, Bålsta Bostäder AB, tillsammans benämnd Koncernen eller bara Hyresrättsfonden. Slättö Förvaltning AB (organisationsnummer ) ( Slättö ) är moderföretag till Hyresrättsfonden 1 och yttersta moderföretag i koncernen är Slättö Holding AB (organisationsnummer ), båda företagen har sätet i Stockholm, Sverige. De finansiella rapporterna har godkänts av styrelsen för offentliggörande vid styrelsesammanträdet den 23 januari 2014 och kommer att läggas fram för antagande vid årsstämman den 27 februari Not 2 Grundläggande redovisningsprinciper Tillämpade regelverk Koncernredovisning för Hyresrättsfonden 1 AB koncernen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), och tolkningar som utfärdats av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) såsom de fastställts av Europeiska unionen (EU). Vidare har årsredovisningslagen och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats samt tillämpliga uttalanden (UFR). Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper. Dessa finansiella rapporter utgör de första finansiella rapporter som har upprättats i enlighet med IFRS. Koncernen bildades när Bålsta Bostäder AB förvärvades den 25 juni 2013 och koncernens första räkenskapsår sträcker sig således över perioden 25 juni 31 december 2013 och har inte upprättat några finansiella rapporter tidigare. Rapporteringsvaluta Koncernens rapporteringsvaluta är SEK, vilken är moderföretagets funktionella valuta. Om inget annat anges redovisas alla siffror i tusental SEK (Tkr). Verksamheten inom koncernen är koncentrerad till Sverige varvid omfattning av transaktioner i annan valuta än svenska kronor är mycket begränsad. Grunder för upprättandet av redovisningen De finansiella rapporterna har upprättats utifrån antagandet om fortlevnad (going concern). Tillgångar och skulder är värderade till sina historiska anskaffningsvärden med undantag för förvaltningsfastigheter som är värderade till verkligt värde. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med förvärvsmetoden och samtliga dotterföretag, i vilka bestämmande inflytande innehas, konsolideras från och med det datum då bestämmande inflytande erhålls och vid avytring till och med det datum då bestämmande inflytande upphör. Bolagsförvärv kan klassificeras antingen som rörelse- eller tillgångsförvärv. För att kunna upprätta redovisningen enligt god redovisningssed måste företagsledningen och styrelsen göra bedömningar och antaganden som påverkar redovisade intäkts- och kostnadsposter respektive tillgångsoch skuldposter samt övriga upplysningar. Faktiskt utfall kan skilja sig från gjorda bedömningar. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i Not 2.3. Dessa bedömningar och antaganden baseras på historiska erfarenheter samt andra faktorer som bedöms vara rimliga under rådande omständigheter. Bruttoredovisning tillämpas genomgående avseende redovisning av tillgångar och skulder förutom i de fall där både en fordran och en skuld existerar gentemot samma motpart och dessa på legala grunder är kvittningsbara och avsikten är att göra detta. Bruttoredovisning tillämpas också avseende intäkter och kostnader om inget annat anges. Klassificering av tillgångar och skulder Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsätt- ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 19

20 ningar förväntas återvinnas eller förfalla till betalning senare än tolv månader efter balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder förväntas återvinnas eller förfalla till betalning inom mindre än tolv månader efter balansdagen. IFRS 10 Koncernredovisning Standarden innehåller enhetliga regler för vilka enheter som ska konsolideras och ersätter större delen av IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter och SIC 12 som behandlar så kallade Special Purpose Entities. IFRS 10 kommer inte att ha någon påverkan på nuvarande koncernstruktur. Not 2.1 Förändringar i redovisningsprinciper Detta är den första koncernredovisningen som upprättas för koncernens Hyresrättsfonder. Viktiga redovisningsprinciper sammanfattas under avsnitt 2.3 nedan. Tillämpade redovisningsprinciper inkluderar nya och förändrade standarder utgivna från IASB liksom tolkningar av befintliga standarder som trätt ikraft och är obligatoriska inom EU från och med januari Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som inte har tillämpats i förtid av koncernen Ett antal nya standarder, ändringar och tolkningar kommer bli obligatoriska att tillämpa från och med räkenskapsåret 2014 eller senare. Dessa har inte tillämpats vid upprättandet av koncernens finansiella rapporter. Inga av dessa förväntas ha någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter med undantag av de som följer nedan. IFRS 9, Finansiella instrument Denna standard är en del i en fullständig omarbetning av den nuvarande standarden IAS 39. Standarden innebär en minskning av antalet värderingskategorier för finansiella tillgångar och innebär att huvudkategorierna för redovisning av finansiella tillgångar och skulder är till anskaffningsvärde (upplupet anskaffningsvärde) respektive verkligt värde via resultatet. För vissa investeringar i eget kapitalinstrument finns möjligheten att redovisa värdeförändringen direkt i övrigt totalresultat, där ingen överföring sker till periodens resultat vid avyttring. Standarden kommer även att kompletteras med regler om nedskrivningar och säkringsredovisning. I avvaktan på att alla delar av standarden antas har koncernen inte utvärderat effekterna av en implementering. Tidpunkt för obligatorisk tillämpning är ännu ej fastställd. IFRS 11 Samarbetsavtal Standarden ska tillämpas på räkenskapsår som börjar 1 januari Enligt standarden skall koncernen göra en bedömning om ett samarbetsarrangemang är en gemensam verksamhet (ägarna har rätt till investeringens nettotillgångar) eller joint venture. I dagsläget finns inga sådana samarbetsarrangemang i koncernen varför standarden inte bedöms få någon väsentlig effekt på de finansiella rapporterna såvida några sådana transaktioner inte ingås. IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag Standarden ska tillämpas på räkenskapsår som börjar 1 januari Standarden omfattar utökade upplysningskrav för dotterbolag, samarbetsarrangemang, intresseföretag samt så kallade strukturerade företag som inte konsolideras. Syftet med dessa upplysningar är att ge användarna av de finansiella rapporterna en möjlighet att förstå dels effekten av innehaven på de finansiella rapporterna och dels de risker som föreligger med de aktuella innehaven. Införandet bedöms få viss begränsad effekt på de upplysningar som lämnas i de finansiella rapporterna IFRIC 21 Levies (Förväntas godkännas av EU Q2 2014) Tolkningen tydliggör när en skuld för levies ska redovisas. Levies är avgifter/skatter som statliga eller motsvarande organ påför företag i enlighet med lagar/ förordningar med undantag för inkomstskatter, straff och böter. Tolkningen kommer att innebära att Hyresrättsfonden ska skuldföra fastighetsskatt för de fastigheter som innehas vid ingående av ett kalenderår. Not 2.2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper Koncernredovisning Dotterföretag är alla de företag (inklusive företag för särskilt ändamål) där koncernen har rätten att ut- 20 ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN

21 forma finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer av ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Förekomsten och effekten av potentiella rösträtter som för närvarande är möjliga att utnyttja eller konvertera beaktas vid bedömningen av huruvida koncernen utövar bestämmande inflytande över ett annat företag. Dotterföretag konsolideras från och med den dag då bestämmande inflytandet uppnås och konsolidering upphör från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Rörelseförvärv redovisas i förekommande fall i enlighet med förvärvsmetoden. Köpeskillingen utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och emitterade aktier. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av avtalad villkorad köpeskilling. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv avgör koncernen om alla innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde (så kallad full goodwill) eller till innehavets proportionella andel av det förvärvade företagets nettotillgångar. Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande samt verkligt värde på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar, redovisas som goodwill. Om beloppet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets tillgångar, i händelse av ett s.k. bargain purchase redovisas mellanskillnaden direkt i rapporten över totalresultat. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för en konsekvent tillämpning av koncernens principer. Förvaltningsfastigheter Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att erhålla hyresintäkter eller värdestegring eller en kombination av dessa. Förvaltningsfastigheter inkluderar fastigheter under uppförande. Förvaltningsfastigheter redovisas vid förvärvstillfället till anskaffningsvärde inklusive utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Efter förvärvstillfället redovisas förvaltningsfastigheter till verkliga värden. Se Not 9 för beskrivning av värderingsmodell och antaganden som ligger till grund för värderingen. Såväl orealiserade som realiserade värdeförändringar redovisas i resultaträkningen på raden Värdeförändringar förvaltningsfastigheter. Den orealiserade värdeförändringen beräknas utifrån värderingen vid periodens slut jämfört med värderingen vid periodens början, alternativt anskaffningsvärdet om fastigheten förvärvats under perioden, med tillägg för de under perioden aktiverade tillkommande utgifterna. Tillkommande utgifter läggs till det redovisade värdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att tillfalla företaget. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs till det redovisade värdet är om utgiften avser utbyten av identifierade komponenter, eller delar därav, varvid sådana utgifter aktiveras. Även i de fall ny komponent skapats läggs utgiften till det redovisade värdet. Reparationer och underhållsåtgärder kostnadsförs i samband med att utgiften uppkommer. I större projekt aktiveras räntekostnaden under produktionstiden. Finansiella intäkter Finansiella intäkter resultatförs i den period de avser med tillämpning av effektivräntemetoden. Finansiella instrument Finansiella instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett eget kapitalinstrument i ett annat företag. Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med nettobelopp i balansräkningen endast när det finns en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen, samtidigt som det finns en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Finansiella tillgångar Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, det vill säga det datum då koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen ÅRSREDOVISNING HYRESRÄTTSFÖRENINGEN 21

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015

Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015 Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Hyresintäkterna uppgick till 24 797 186 kr Förvaltningsresultat uppgick till 15 115 927 kr

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ)

ÅRSREDOVISNING. Creades AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2011-09-14 2011-12-31 Creades AB (publ) Org.nr 556866-0723 1 (8) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Creades AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 1(17) WYA Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) 556867-7008 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q2 DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 Delårsrapport JANUARI-JUNI 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 JUNI 2015 Hyresintäkterna

Läs mer