Skogsakademikernas verksamhet 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogsakademikernas verksamhet 2007"

Transkript

1 Skogsakademikernas verksamhet 2007 Skogs akademikern har utkommit med fyra nummer under Förkortningar: jm=jägmästare, skog. mag.=skoglig magister, sm= skogsmästare, st=skogstekniker, sv=skogsvetare Delförbundet Skogsakademikerna kan nu blicka tillbaka på sitt andra hela verksamhetsår inom Naturvetareförbundet efter fusionen 1 juli Medlemsmöte 24 april Enligt delförbundets stadgar hålls medlemsmöte vart annat år, udda årtal, samt i förekommande fall extra medlemsmöte. Ordinarie medlemsmöte hölls den 24 april 2007 i anslutning till Skogsnäringsveckan. Vid mötet rapporterades om delförbundets verksamhet och val förrättades. James Tersmeden utsågs till hedersledamot i delförbundet. Rapport finns i Skogsakademikern nr STYRELSEN Delförbundets styrelse valdes på medlemsmötet för två år, : Or d f ö r a n d e Åke Barklund jm 70 Övriga styrelseledamöter Anna Brockmark sv 01 Karin Hofstedt sv 00 Björn Hånell jm 74 Daniel Johansson skog. mag. 04 Fredrik Maller st 97 Nilla Thomson jm 85 Studentrepresentanter (adjungerade): Martin Jonsson jägmästarkurs 04/09 Björn Öhrström skogsmästarkurs 05/08 Valberedning Magnus Norrby jm 89 (sammankallande) Mattias Gustafsson sm 95 Kajsa Nilsson sv 01 Ivar Palo jm 83 Karin Öhman jm 99 Förtroendemannarevisorer Ordinarie Suppleant John Arlinger jm 92 Per Nilsson jm 89 Delförbundets styrelse har haft tre protokollförda möten under Ett av dessa har hållits tillsammans med styrelsen för Agrifack Skog. KANSLIET Förbundet Skogsakademikernas tidigare personal anställdes vid fusionen av Naturvetareförbundet och ingår i Naturvetareförbundets kansli med dess gemensamma arbetsuppgifter. När det gäller uppgifter knutna till skogsakademiker ansvarar Gunilla Gidlund för Skogsakademikertips och distribution, fakturering och beställningar av matrikeln, Kerstin Diamant är redaktör för Skogsakademikern och matrikeln. Erik Palmqvist är verksamhetsansvarig för delförbundet, med ansvar för bland annat styrelsens arbete och matrikelenkäten. Peter Staland har varit anställd på deltid och arbetat bland annat med skogliga professionsfrågor. Han tillträdde vid årsskiftet 2007/2008 en tjänst på LRF Skogsägarna. SKOGLIGA PROFESSIONSFRÅGOR Åke Barklund har tillsammans med Naturvetareförbundets ordförande Madelen Nilsson mött jordbruksministern och diskuterat en fortsättning av branschsamtalen, som startades av förra regeringen och önskvärdheten av en ökad samordning av skogsfrågorna inom regeringskansliet. Mötet refererades i Skogsakademikern nr Vi har också remissvarat på skogsutredningen med i huvudsak positiva ord. SAMVERKAN MED AGRIFACK SKOG Det här verksamhetsåret har Naturvetareförbundets samverkan med Agrifack på den skogliga sidan inneburit ett nära samarbete mellan delförbundets Skogsakademikerna och Agrifack Skog. Ett par samverkansmöten med delar av styrelserna har hållits tidigare under året och den 4 december hölls gemensamt samverkans- och styrelsemöte där hela styrelserna var inbjudna. SAMARBETE MED FÖRENINGEN SKOGEN Naturvetareförbundets samarbete med Föreningen Skogen har bland annat resulterat i annon- Fackliga ombud på Holmen på kurs i oktober, fotograferade utanför kansliet i Nacka. Fr. v.: Daniel Johansson, Andreas Rastbäck, ordförande för Akademikerföreningen, Mats Larsson och Lotta Stålhandske. Foto: Lars-Erik Liljebäck Skogsakademikern 1/08 10

2 sering i varandras tidningar och samarrangemang i samband med Skogsnäringsveckan. SKOGLIG HÖGSKOLEUTBILDNING Skogsakademikerna/Naturvetareförbundet deltar i diskussionerna och arbetet med de skogliga högskoleutbildningarna. Peter Staland deltog under året i skogsfakultetens grundutbildningsnämnd. Foto: Lars-Erik Liljebäck MEDLEMSANTAL Per den 31 december 2007 hade delförbundet (2 106) medlemmar. Av medlemmarna är 181 (205) studenter och 298 (416) pensionärer. (Föregående års siffror inom parentes.) Efter fusionen sänktes avgiften för pensionärer under 2006 från Skogsakademikernas 24 kronor till 15 kronor i månaden. Naturvetareförbundets kongress 2006 höjde pensionärsavgiften, som i många år legat på 15 kronor, till 40 kronor i månaden. Det stora tappet av pensionärsmedlemmar har av många som lämnat oss motiverats med den avgiftshöjningen, som man ansett för stor och omgiven av för dålig information. I slutet av hösten skickades Skogsakademikern nummer 3 ut till yrkesverksamma skogsakademiker som inte är medlemmar i förbundet tillsammans med ett rekryteringsbrev. Listan över nya medlemmar i Skogsakademikern nummer 4 var betydligt längre än i tidigare nummer. MEDLEMSSERVICE All typ av medlemsservice som rör löner och arbetsförhållanden är i och med samgåendet integrerade med Naturvetareförbundet, med bland annat ombudsmannajour, fackliga kurser och stöd till lokala fackliga ombud. Erik Palmqvist har ansvarat för sammanställning av Naturvetareförbundets lönestatistik, där också den särskilda statistiken för skogsakademiker med möjlighet att få veta individuella uppgifter har behållits. I augusti höll Saco Skogsvård styrelse- och ombudsmöte i Naturvetareförbundets lokaler. Lönefrågorna stod i fokus. I oktober anordnades en facklig kurs speciellt för ombud inom Holmen Skog. Naturvetareförbundet har under året medverkat vid medlemsmöten på flera skogliga företag. Gemensamt styrelsemöte den 4 december för Agrifack Skog och delförbundet Skogs akademikerna. Fr. v.: Åke Barklund, Daniel Johansson, Ola Lassemo, Agrifack Skog, Nilla Thomson, Roland Byfalk, ordförande Agrifack Skog, Anna Brockmark, Björn Hånell och Karin Hofstedt. TIDNINGEN Skogsakademikern Många gemensamma skogliga frågor speglas nu i tidningen Naturvetaren, liksom andra gemensamma frågor. Delförbundets medlemstidning Skogs akademikern har under 2007 utkommit med fyra nummer. Den tar upp skogliga professionsfrågor och arbetet inom delförbundet Skogsakademikerna. Samarbetet och det framtida samgåendet med Agrifack har speglats i Skogsakademikern. I nummer 3-07 skrevs ledaren gemensamt av Roland Byfalk, ordförande för Agrifack Skog, och delförbundets ordförande Åke Barklund. MATRIKELN Eftersom matrikeln 2006 utkom först i december utkommer ett dubbelnummer, Sveriges Skogsakademiker , under Arbetet med denna matrikel påbörjades dock redan under hösten STUDENTERNA Efter samgåendet är studentrekryteringen en gemensam angelägenhet. Skogsakademikerna/ Naturvetareförbundet medverkade bland annat på näringslivsdagen i Skinnskatteberg den 7 februari, vid Vinterspelen i Umeå den 24 februari, på söka jobb-kurser i Umeå 21 februari tillsammans med Skogsstyrelsen och i Skinnskatteberg 22 mars tillsammans med Mellanskog, på branschkvällar med Skogindustrierna i Umeå den 29 mars och i Skinnskatteberg den 17 april, examen och utvärderingsdag den 8 juni i Skinnskatteberg och på Skogskonferensen i Umeå november. Vi har deltagit i projektgruppen kring det blivande kårhuset i Skinnskatteberg. SLUTORD Detta verksamhetsår för delförbundet Skogsakademikerna har präglats av arbetet att bibehålla den skogliga profilen och gemenskapen samtidigt som vi bidrar till och drar nytta av den större fackliga gemenskapen i Naturvetareförbundet. Nacka i januari 2008 Erik PalmqvisT Verksamheten i delförbundet avhandlas och val förrättas på medlemsmöten vartannat år, udda årtal, före 1 maj. Nästa ordinarie medlemsmöte hålls därmed under våren Skogsakademikern 1/08

3 Uppdaterad Delförbundet Skogsakademikernas verksamhet 2008 Delförbundet Skogsakademikerna kan nu blicka tillbaka på sitt tredje hela verksamhetsår inom Naturvetareförbundet efter fusionen 1 juli Inget medlemsmöte under 2008 Enligt delförbundets stadgar hålls medlemsmöte vart annat år, udda årtal, samt i förekommande fall extra medlemsmöte. Under 2008 har därför inget medlemsmöte hållits. STYRELSEN Delförbundets styrelse valdes på medlemsmötet den 24 april 2007 för två år, : Or d f ö r a n d e Åke Barklund jm 70 Övriga styrelseledamöter Anna Brockmark sv 01 Karin Hofstedt sv 00 Björn Hånell jm 74 Daniel Johansson skog. mag. 04 Nilla Thomson jm 85 Fredrik Maller st 97 har under året lämnat styrelsearbetet Studentrepresentanter (adjungerade): Martin Jonsson jägmästarkurs 04/09 Björn Öhrström skogsmästarkurs 05/08 fakturering och beställningar av matrikeln, Kerstin Diamant är redaktör för Skogs akademikern och matrikeln. Erik Palmqvist är verksamhetsansvarig för delförbundet, med ansvar för bland annat styrelsens arbete och matrikelenkäten. SKOGLIGA PROFESSIONSFRÅGOR Åke Barklund och Erik Palmqvist träffade den 6 oktober som representanter för Naturvetareförbundet/Skogsakademikerna jordbruksminister Eskil Erlandsson tillsammans med övriga skogliga aktörer. Vid mötet fick var och en framföra sina åsikter om vad som krävs för ett hållbart skogsbruk. SAMVERKAN MED AGRIFACK SKOG Samverkan med Agrifack Skog har fördjupats under året (se avsnittet om styrelsen). I april beslutade Agrifacks fullmäktige att säga ja till samgående med Naturvetareförbundet, ett samgående som bekräftades av Agrifacks extra fullmäktige och Naturvetareförbudets extra kongress den 17 oktober. Samarbete mellan Skogsakademikerna och Agrifack Skog har bedrivits sedan 2006 och har alltmer siktat på att medlemmarna i Agrifack Skog i och med fusionen går in i delförbundet. Tidningen Skogsakademikern har utkommit tre gånger under 2008, varav ett dubbel nummer, 3 4/08. Förkortningar: jm=jägmästare, skog. mag.=skoglig magister, sm= skogsmästare, st=skogstekniker, sv=skogsvetare Valberedning Magnus Norrby jm 89 (sammankallande) Mattias Gustafsson sm 95 Kajsa Nilsson sv 01 Ivar Palo jm 83 Karin Öhman jm 99 Förtroendemannarevisorer Ordinarie Suppleant John Arlinger jm 92 Per Nilsson jm 89 Delförbundets styrelse har haft fyra protokollförda möten under Under året har styrelseledamöterna Roland Byfalk, Ola Lassemo och Börje Börjesson från Agrifack Skog adjungerats. KANSLIET Förbundet Skogsakademikernas tidigare personal anställdes vid fusionen av Naturvetareförbundet och ingår i Naturvetareförbundets kansli med dess gemensamma arbetsuppgifter. När det gäller uppgifter knutna till skogsakademiker ansvarar Gunilla Gidlund för Skogsakademikertips och distribution, SKOGLIGA SAMARBETEN Naturvetareförbundets samarbete med Föreningen Skogen har bland annat resulterat i annonsering i varandras tidningar. Med Skogshistoriska sällskapet sker annonsutbyte i matrikeln respektive sällskapets årsskrift. MEDLEMSANTAL Per den 31 december 2008 hade delförbundet (1 926) medlemmar. Av medlemmarna är 158 (181) studenter och 277 (298) pensionärer. (Föregående års siffror inom parentes.) MEDLEMSSERVICE Naturvetareförbundet i stort ansvarar för all medlemsservice som rör löner och arbetsförhållanden med bland annat ombudsmannajour, fackliga kurser och stöd till lokala fackliga ombud. Erik Palmqvist har ansvarat för sammanställning av Naturvetareförbundets lönestatistik, där Skogsakademikern 3 4/08 20

4 Foto: Kerstin Diamant Delförbundet Skogsakademikernas styrelse på sammanträde tillsammans med Agrifack Skog den 13 maj. Fr. v. runt bordet: Åke Barklund, ordförande för Skogsakademikerna, Erik Palmqvist, Naturvetareförbundets kansli, Nilla Thomson, Anna Brockmark, Martin Jonsson och Karin Hofstedt, samtliga styrelseleda möter för Skogsakademikerna samt Roland Byfalk, ordförande för Agrifack Skog. också den särskilda statistiken för skogsakademiker med möjlighet att få veta individuella uppgifter har behållits. Den 30 januari höll Naturvetareförbundet en videokonferens om pensioner för medlemmar på Sveaskog, med ett tjugotal deltagare på flera orter. En lokal facklig utbildning hölls den 27 mars på Södra Skogsägarna. Den juni hölls liknande utbildning för den lokala styrelsen på SCA Skog, och Naturvetareförbundet deltog i ett medlemsmöte på företaget den 31 mars. STUDENTERNA Efter samgåendet är studentrekryteringen en gemensam angelägenhet. Skogsakademikerna/ Naturvetareförbundet medverkade bland annat på näringslivsdagen i Skinnskatteberg den 13 februari, på söka jobb-kurser i Umeå 27 februari tillsammans med Skogsstyrelsen och i Skinnskatteberg 12 mars tillsammans med Mellanskog, på märgträffen i Umeå den 12 november och på Skogskonferensen i Alnarp november. Delförbundet medverkade vid examensceremoni i Umeå den 26 april, då ett 40-tal jägmästare och skogliga magistrar fick diplom och skogsakademikermärke. Likaså medverkade vi vid utvärderingsdagen och avslutningsceremonin i Skinnskatteberg den 30 maj. TIDNINGEN Skogsakademikern Delförbundets medlemstidning Skogs akademikern har under 2008 utkommit med tre nummer, varav ett dubbelnummer. Den har också distribuerats till medlemmarna i Agrifack Skog. Skogsakademikern tar upp skogliga professionsfrågor och arbetet inom delförbundet Skogsakademikerna, samtidigt som skogliga frågor också tas upp tidningen Naturvetaren. Samarbetet och det framtida samgåendet med Agrifack har speglats i Skogsakademikern. Under året har delförbundets styrelse beslutat att Skogsakademikern upphör att utkomma i och med fusionen med Agrifack och utgivandet av en ny gemensam tidning: Naturvetare. MATRIKELN Eftersom matrikeln 2006 utkom först i december utkom ett dubbelnummer, Sveriges Skogs akademiker , i början av september. Matrikelns nya grafiska form från 2006 har utvecklats och vissa sorteringsfel har rättats till. SLUTORD Även detta verksamhetsår för delförbundet Skogsakademikerna har präglats av arbetet att bibehålla den skogliga profilen och gemenskapen samtidigt som vi bidrar till och drar nytta av den större fackliga gemenskapen i Naturvetareförbundet. Det kommande samgåendet med Agrifack i det nya förbundet Naturvetarna, där de skogliga akademikerna stärks, har också präglat arbetet. Nacka i januari 2008 Erik PalmqvisT Verksamheten 2007 beskrivs i Skogsakademikern nr 1/2008. Denna ligger på webben, kan beställas från kansliet och finns tillgänglig på medlemsmötet den 26 mars Matrikeln utkom i början av september. Framsidesfoto: Kristian Svedberg Delförbundet Skogsakademikernas medlemsmöte Skogsakademikern 3 4/08

5 Delförbundet Skogsakademikerna och Agrifack Skog bjuder in till >> skogshistorisk återblick med gästföreläsare och visning av KSLAs bibliotek med unika böcker >> seminarium på temat Vår energi vårt levebröd >> middag i KSLAs anrika källarvalv Tid: torsdag 26 mars kl Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm I anslutning till arrangemanget hålls Agrifack Skogs trettionde och sista årsmöte och årsmöte för delförbundet Skogsakademikerna. Alla medlemmar i delförbundet Skogsakademikerna och Agrifack Skog hälsas varmt välkomna. Anmälan till seminarium och middag, som vi bjuder på, senast måndag 16 mars till tel Skogsakademikern 3 4/08 22

> Vinterspelen för 85:e gången > Använd lönestatistiken! > Delförbundets verksamhet 2006

> Vinterspelen för 85:e gången > Använd lönestatistiken! > Delförbundets verksamhet 2006 1 07 TIDSKRIFT FÖR SKOGSAKADEMIKERNA Årgång 21 > Vinterspelen för 85:e gången > Använd lönestatistiken! > Delförbundets verksamhet 2006 Tidningen utkom från 1987 till och med nummer 2/97 under namnet JÄGMÄSTAREN.

Läs mer

Ur innehållet: >> Strålande arbetsmarknad för skogsakademiker >> Delförbundets verksamhet 2007 >> Vinterspelen 2008

Ur innehållet: >> Strålande arbetsmarknad för skogsakademiker >> Delförbundets verksamhet 2007 >> Vinterspelen 2008 1 08 Tidskrift för Skogsakademikerna Årgång 22 Ur innehållet: >> Strålande arbetsmarknad för skogsakademiker >> Delförbundets verksamhet 2007 >> Vinterspelen 2008 En skogspolitik i takt med tiden, regeringens

Läs mer

> Behandlas kvinnor annorlunda? > Verksamhetsberättelser 2005 > Skogsstyrelsen aktuellt och historiskt

> Behandlas kvinnor annorlunda? > Verksamhetsberättelser 2005 > Skogsstyrelsen aktuellt och historiskt 1 06 T I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 20 > Behandlas kvinnor annorlunda? > Verksamhetsberättelser 2005 > Skogsstyrelsen aktuellt och historiskt Vill du bli trainee hos Sveriges

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna

Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna STYRELSEN Styrelsen har från årsmötet den 8 mars 2004 haft följande sammansättning: Förbundsordförande Erik Petré jm 80 Övriga styrelseledamöter Valda på

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson. Mikael Svedberg Carina Burman Maria Holmberg Britt-Inger Westin

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson. Mikael Svedberg Carina Burman Maria Holmberg Britt-Inger Westin FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson Rita Carlsson Elin Vesterlund Mikael Svedberg Carina Burman Britt-Inger

Läs mer

Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2009

Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2009 Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2009 Inledning Under verksamhetsåret 2009 har styrelsens arbete varit fokuserat på fyra huvudspår tidningen Agronomen, planeringen av Agronommatrikel och Agronomdag

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Tidskrift för Skogsakademikerna Årgång 22

Tidskrift för Skogsakademikerna Årgång 22 2 08 Tidskrift för Skogsakademikerna Årgång 22 Ur innehållet: >> Råd på examensceremoni: Avsluta dina studier ta examen! >> Internationella perspektiv världskongress, temadag och KSLA-rapport >> Skogs-EM

Läs mer

Fotomässan i Nacka. November 3/2007. Årsmöte! SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Välkomna att besöka oss!

Fotomässan i Nacka. November 3/2007. Årsmöte! SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Välkomna att besöka oss! SVEFOs hemsida www.svefo.eu November 3/2007 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Årsmöte! I detta SVEFOinfo finner du kallelsen till stämman som hålls söndag den 25 november kl 11.00 i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005 för Skogsakademikerna

Verksamhetsberättelse 2005 för Skogsakademikerna Verksamhetsberättelse 2005 för Skogsakademikerna FÖRBUNDET SKOGSAKADEMIKERNA GICK den 1 juli 2005 samman med Naturvetareförbundet. Denna verksamhetsberättelse gäller främst förbundet Skogsakademikernas

Läs mer

Tidskrift för Skogsakademikerna Årgång 22

Tidskrift för Skogsakademikerna Årgång 22 3 4 08 Tidskrift för Skogsakademikerna Årgång 22 Ur innehållet: >> Unga skogsakademiker på spännande jobb >> Snabb jägmästaraktion räddade Blå salongen i Garpenberg >> Skogsakademikernas verksamhet 2008

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

STADGAR FÖR. SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund

STADGAR FÖR. SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund STADGAR FÖR SENIORPSYKOLOGER Sveriges psykologförbund KAPITEL 1: TILLHÖRIGHET OCH ÄNDAMÅL 1.1 Tillhörighet Seniorpsykologer i Sveriges Psykologförbund (Seniorpsykologerna) är en förening inom Sveriges

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Protokoll Svenska PEFC Årsstämma Den 2 juni 2016 kl. 13:00-15:00 LRF Skogsägarna Franzéngatan 6 Stockholm

Protokoll Svenska PEFC Årsstämma Den 2 juni 2016 kl. 13:00-15:00 LRF Skogsägarna Franzéngatan 6 Stockholm Protokoll Svenska PEFC Årsstämma Den 2 juni 2016 kl. 13:00-15:00 LRF Skogsägarna Franzéngatan 6 Stockholm Deltagare med rösträtt Sture Karlsson Niklas Arvidsson Magnus Bergman Johnas Henrysson Bernt Hermansson

Läs mer

T i d s k r i f t f ö r S k o g s a k a d e m i k e r n a Årgång 21

T i d s k r i f t f ö r S k o g s a k a d e m i k e r n a Årgång 21 2 07 T i d s k r i f t f ö r S k o g s a k a d e m i k e r n a Årgång 21 Katarina Eckerberg jägmästare och statsvetare > Delförbundets medlemsmöte och styrelse > Kraftsamling för familjeskogsbruk > Ny

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

> Skogsutredningen klar > James har gått i pension > Yuehua säljer trä i Kina

> Skogsutredningen klar > James har gått i pension > Yuehua säljer trä i Kina 3 06 T I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 20 > Skogsutredningen klar > James har gått i pension > Yuehua säljer trä i Kina Tidningen utkom från 1987 till och med nummer 2/97

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Tidskrift för Skogsakademikerna Årgång 21

Tidskrift för Skogsakademikerna Årgång 21 4 07 Tidskrift för Skogsakademikerna Årgång 21 >> Bra samarbete om akademikerföreningen på Holmen Skog >> Internationellt arbete i fokus KSLA-konferens och intervju med Per Björkman >> På exkursion med

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

> 2006 års medlemsmöte > Världens skogsbygder kallar > Internet i skogsbruket

> 2006 års medlemsmöte > Världens skogsbygder kallar > Internet i skogsbruket 2 06 T I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 20 > 2006 års medlemsmöte > Världens skogsbygder kallar > Internet i skogsbruket Tidningen utkom från 1987 till och med nummer 2/97

Läs mer

Närvarande: Anette Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Louise Heidenfors, Lars Jansson, Corinne Kristoffersson, Cristina Steen

Närvarande: Anette Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Louise Heidenfors, Lars Jansson, Corinne Kristoffersson, Cristina Steen ST inom Sveriges Domstolar PROTOKOLL NUMMER 7 avdelningsstyrelsens sammanträde i Umeå 2011-10-04 05 Närvarande: Jellve, Marie Gustafsson, Britt-Marie Brattsell, Louise Heidenfors, Lars Jansson, Corinne

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 SYN är ett partssammansatt organ som har till uppgift att genom samverkan främja en positiv utveckling inom praktisk yrkesutbildning och arbetsmiljö inom skogsbruket. Parter

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 201 5 Styrelsens sammansättning Mats Djupsjöbacka Peter Lugnegård Ingegerd Saarinen Torgny Forsgren Marie Persson Bygdsiljum Umeå Åsele Lycksele Tärna Ordförande Vice ordförande Sekreterare

Läs mer

Inbjudan till seminarium FRAMTIDA KOMPETENSBEHOV INOM LANTBRUKSSEKTORN

Inbjudan till seminarium FRAMTIDA KOMPETENSBEHOV INOM LANTBRUKSSEKTORN Inbjudan till seminarium FRAMTIDA KOMPETENSBEHOV INOM LANTBRUKSSEKTORN 6 oktober 2005, kl 09.00 på KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm Bakgrund Utbildning och kompetensbehov är stora frågor just nu: Lantbruksnäringen

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER Juseks uppfattning är att tyngdpunkten i det fackliga arbetet bör ligga lokalt. På detta sätt kan verksamheten anpassas till de förutsättningar

Läs mer

Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10. 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet.

Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10. 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet. liur VÄRDFÖRBUNDET Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet. 2. Val av mötesordförande Årsmötet valde Gunilla

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Järfälla Civilförsvarsförening

Järfälla Civilförsvarsförening Protokoll fört vid JÄRFÄLLA CIVILFÖRSVARSFÖRENINGS FÖRENINGSSTÄMMA 2013-03-19 Före stämmans öppnande gavs en presentation av säkerhetsproblematiken vid utbyggnad av järnvägen mellan Barkarby och Kallhäll

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTER VÄSTRA GÖTALANDS NUVARANDE STADGA

SVERIGES ARKITEKTER VÄSTRA GÖTALANDS NUVARANDE STADGA SVERIGES ARKITEKTER VÄSTRA GÖTALANDS NUVARANDE STADGA 1 NAMN Lokalföreningens namn är Sveriges Arkitekter Västra Götaland. 2 ÄNDAMÅL Lokalföreningen har till ändamål att genom verksamheter inom sitt område

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2015 Göran Thomasson och Gun Utterström redovisar sitt arbete med nya kursmaterialet vid funktionärskonferens

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet.

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet. Bilaga 4e Datum: 2012-01-12 Plats: Halda, Visionen 1. Mötets öppnande valdes till mötesordförande och öppnade mötet. 2. Val av justeringsperson valdes till justeringsperson. 3. Adjungeringar 4. Föredragningslista

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 20 februari 2011 klockan 12:00 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Malmö Stads Psykologförening

Malmö Stads Psykologförening Verksamhetsberättelse för Malmö Stads Psykologförening Styrelseledamöter och uppdrag Till styrelse för verksamhetsåret 2016 valdes Anna Tidman till ordförande, Daniela Musazzi till sekreterare, Dorina

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta

Verksamhetsberättelse för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta Gnesta lokalavdelning 2015-02-17 Verksamhetsberättelse 2015-01-01 2015-12-31 för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta Styrelsen (ordförande) (studieorganisatör) Karin Gustavsson-Rydberg (sekreterare)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

DIS-Bergslagen. Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Verksamhetsberättelse 2012

DIS-Bergslagen. Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Verksamhetsberättelse 2012 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2012 Årsmöte DIS-Bergslagen Söndagen den 24 februari 2013 kl. 15.00 Culturen, Västerås. Förslag

Läs mer

2 Val av ordförande Staffan Bohman valdes till ordförande för årsmötet.

2 Val av ordförande Staffan Bohman valdes till ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2014 Mötesdatum: Torsdagen den 8 maj 2014 Tid: Kl. 19:00 20:15 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Staffan

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret 1 januari

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Företagarna i Norrhult/Klavreström Torsdagen den 27mars 2014. Närvarande Företag: Dina Försäkringar, Norrhults Taxi, RosdalaButiken, Gästhamnsguiden, Noma Industri AB, Nordic

Läs mer

Inledning. Mötessammankomster. Medlemsutveckling

Inledning. Mötessammankomster. Medlemsutveckling Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2011 Inledning Verksamhetsåret 2011 var ett intensivt år med många aktiviteter såsom matrikelutgivning, deltagande på olika mässor, diskussioner med SLU och näringen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Internationella reumatikerdagen Nya broschyrer från Unga Reumatiker. Inbjudan till kurs för arbetsgivare och kanslianställda april 2014

Internationella reumatikerdagen Nya broschyrer från Unga Reumatiker. Inbjudan till kurs för arbetsgivare och kanslianställda april 2014 NUMMER 1 2014 Internationella reumatikerdagen 2013 Kristina Söderlund på kansliet har skrivit ihop en redovisning och utvärdering av de många spännande aktiviteterna och arrangemangen som anordnades runt

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län

HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län HYVIS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för HRF HYViS; Förening för hörselskadade i yrkesverksam ålder i Stockholms län får härmed

Läs mer

Protokoll nr 2 2013. Protokoll fört vid möte med Gymnastikförbundet Sydost på GF Sydosts kansli, Växjö. Tid: 2013-03-18, kl.

Protokoll nr 2 2013. Protokoll fört vid möte med Gymnastikförbundet Sydost på GF Sydosts kansli, Växjö. Tid: 2013-03-18, kl. Protokoll nr 2 2013 Protokoll fört vid möte med Gymnastikförbundet Sydost på GF Sydosts kansli, Växjö. Tid: 2013-03-18, kl. 18,30-21,00 Närvarande: Gun Ståhl, ordförande Mats Nydesjö Mimmi Alburg Via sociala

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

> Saco Skogsvård: Lönerna måste upp! > God arbetsmarknad för skogsakademiker > På femtioårsjubileum med jägmästarkurs -57

> Saco Skogsvård: Lönerna måste upp! > God arbetsmarknad för skogsakademiker > På femtioårsjubileum med jägmästarkurs -57 3 07 T i d s k r i f t f ö r S k o g s a k a d e m i k e r n a Årgång 21 > Saco Skogsvård: Lönerna måste upp! > God arbetsmarknad för skogsakademiker > På femtioårsjubileum med jägmästarkurs -57 Nya medlemmar

Läs mer

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte:

Telefonnummer till Lync, koden gäller enbart detta möte: Trafikverkets motorcykelklubb Christina Eklööf Protokoll för styrelsemöte den 24 januari 2015 kl 09:00 Datum: 2015-01-24 Styrelsemöte nummer: 2015-01 Sekreterare: Eklööf Närvarande: Per Ahlénius, Peter

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19

ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19 a k a d e m i k e r n 4 05 ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19 > Fackligt arbete på Vida Skog > Vad händer i SVO? > Skogskonferens och 100-årsfest 5 Skogsakademikern 4/03

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 /

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 / SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 / 2007 60-69 Plats: Telefonmöte Datum: 2007-05-15 Tid: 20.00 22.15 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade Frånvarande: Ordförande Ulf Gustafsson.

Läs mer

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande / Sektion 01/ Rinkeby-Kista Verksamhetsberättelse 2016 Vision Rinkeby-Kista Avdelning 300 sektion 01 Vision är en vertikal fackförening som i första hand organiserar tjänstemän på alla nivåer i stadens

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

STADGAR. för MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP. Antagna första gången den 28 oktober 1999 och andra gången den 26 oktober 2000

STADGAR. för MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP. Antagna första gången den 28 oktober 1999 och andra gången den 26 oktober 2000 Sida 1 av 5 STADGAR för MALMÖ KVARTETTSÅNGSÄLLSKAP Antagna första gången den 28 oktober 1999 och andra gången den 26 oktober 2000 Tillägg till 7 antagna första gången den 9 oktober 2008 och andra gången

Läs mer

Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07. Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012

Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07. Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 1 Verksamhetsberättelse Föregående årsmöte hölls den 26 oktober 2011 på Pilängskolan i Lomma. Årsmötet öppnades av ordföranden

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer