Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende"

Transkript

1 Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden , 66 Dnr 2014/110

2 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING SOCIALTJÄNSTENS MÅL KOMPETENS ANLEDNING TILL UTREDNING ANSÖKAN INLEDNING OCH GENOMFÖRANDE AV UTREDNING SAMTYCKE UTREDNING BESLUT FATTAS UNDERRÄTTELSE ÖVERKLAGANDE ÄRENDET AVSKRIVS UTFORMNING AV- OCH OMPRÖVNING AV BESLUT HEMVÅRDSINSATSER ENLIGT 4 KAP 1 SOL POST- OCH BANKÄRENDEN TRYGGHETSLARM HEMTAGNINGSTEAM KORTTIDSPLATS VÄXELVÅRDSPLATS AVLÖSNING AV ANHÖRIG/NÄRSTÅENDE DAGVERKSAMHET LEDSAGNING SÄRSKILT BOENDE BEDÖMNING OM SÄRSKILT BOENDE SPECIFIKA ÖNSKEMÅL KOMMUNENS ANSVAR ÄLDRES- OCH FUNKTIONSHINDRADES RÄTT ATT FLYTTA PARBOGARANTI FLYTT MELLAN OLIKA SÄRSKILDA BOENDEN... 14

3 1. Inledning Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med biståndshandläggning enligt Socialtjänstlagen i Åstorps kommun. Syftet med riktlinjerna är likabehandling i kommunen när det gäller bedömning om behov hos enskilda. Riktlinjerna ska också ge stöd och vägledning i arbetet som biståndshandläggare. Riktlinjerna anger vad som betraktas som skälig levnadsnivå i normalfallet men ska inte tolkas som absoluta regler. Görs avvikelser från riktlinjerna ska skälen därtill finnas tydligt dokumenterade. Enligt Socialtjänstlagen ska en individuell behovsbedömning alltid göras och om sakliga skäl föreligger motiverar detta eventuella avsteg från riktlinjerna. Utgångspunkten vid den individuella behovsbedömningen är vad som skiljer den enskilde från andra i samma situation. 2. Socialtjänstens mål Åstorps kommun ska erbjuda olika behovsprövade insatser. Insatserna ska vara individuellt utformade och ge vård och omsorg med god kvalitet. Samtliga insatser ska ske i enlighet med uttryckta mål i socialtjänstens övergripande planer och kvalitetspolicy samt utifrån lagstiftning, prejudikat, riktlinjer och allmänna råd och föreskrifter från socialstyrelsen. Socialnämndens värdegrund Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan ska genomsyra arbetet inom hela socialtjänsten i kommunen. Socialnämndens vision, som ska prägla arbetet, lyder Ge varje dag ett innehåll. 3. Kompetens Beslut om bistånd är en form av myndighetsutövning som kräver en enhetlig och professionell hantering. Det erfordras speciell kompetens för att kunna bedöma människors behov av insatser från äldreomsorgen. Den grundläggande kompetensen uppnås genom utbildning, kunskap, erfarenhet och information om kommunens äldreomsorg. Dessutom är kännedom om den enskilde brukarens situation, möjligheter och behov nödvändig för att rätt beslut skall kunna fattas. Det är vidare

4 4(15) betydelsefullt att ha god kunskap om den egna verksamheten, socialnämndens mål, kommunens övergripande mål och yttersta ansvar. 4. Anledning till utredning Enligt SoL 11 kap. 1 ska socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Socialnämnden kan få kännedom om ett behov via en anmälan från anhörig, granne, sjuksköterska osv, eller via en ansökan från den enskilde själv och har då skyldighet att ta kontakt med den enskilde för att komma fram till om denne vill göra en ansökan. 5. Ansökan Ansökan ska göras av den enskilde själv eller av behörig företrädare, god man eller förvaltare. Anhöriga är inte med automatik den enskildes företrädare. Enligt lag kan en ansökan vara såväl muntlig som skriftlig. 6. Inledning och genomförande av utredning Utredning inleds och genomförs med samtycke av den som är part med rätt att själv föra sin talan i ärendet eller av behörig ställföreträdare. När ansökan har gjorts av den enskilde själv eller behörig företrädare föreligger samtycke till att inleda utredning. 7. Samtycke Insatser enligt SoL är frivilliga för den enskilde. Därför kan i princip en utredning endast göras på begäran, eller med samtycke, av den som ärendet rör, alternativt legal företrädare. Uppgifter bör i första hand inhämtas från den enskilde själv och för att inhämta uppgifter från andra, exempelvis läkare och psykolog, krävs den enskildes samtycke. Samtycke kan inhämtas antingen skriftligt eller muntligt. Utredning dokumenteras i socialtjänstens datasystem för dokumentation.

5 8. Utredning I sitt utredningsarbete behöver biståndshandläggaren, för att kunna göra en individuell behovsbedömning, viss information om sökanden, t ex information om den sökandes situation, möjligheter och behov. Handläggaren bokar oftast ett hembesök där samtal sker för att handläggaren ska kunna kartlägga och bilda sig en uppfattning om behoven hos den enskilde. Exempel på frågeområden vid ett sådant samtal är: Hur och var bor sökanden Boendestandard Familj, anhöriga Socialt nätverk Svårigheter, möjligheter Aktuell hälsosituation Vilken service finns i omgivningen Vilken livsstil har sökanden, hobbies Vad kan han/hon klara på egen hand Vad behöver han/hon hjälp med Sökandens syn på behoven Vilka är behoven Vilka av behoven kan andra huvudmän tillgodose Vad kan tillgodoses av någon annan Målsättning i Åstorps kommun är en handläggningstid på maximalt tre veckor. Syftet med utredningen är att få fram ett beslutsunderlag, som gör det möjligt att fatta beslut i ärendet. Det är omständigheterna i det enskilda ärendet som avgör utredningens omfattning. Varje ärende prövas individuellt. 9. Beslut fattas Biståndshandläggaren beslutar i sakfrågan enligt socialnämndens delegeringsordning. Föreligger behov av stöd och hjälp meddelas bifall till ansökan. I annat fall avslås ansökan. Det kan också bli bifall till viss del av ansökan och avslag till viss del, så kallat delavslag. Skäl till avslag skall anges och beslutet skall motiveras samt meddelas sökanden.

6 6(15) Är den sökande inte nöjd med beslutet så har han/hon rätt att överklaga till förvaltningsrätten och det är handläggarens skyldighet att informera om och hjälpa till med detta. Den enskilde har själv ansvar för att de uppgifter lämnas som krävs för utredningens genomförande. 10. Underrättelse När beslut fattats ska den skriftliga utredningen innehållande beslutet skickas hem till den enskilde. Vid avslagsbeslut ska information skickas med kring hur man överklagar beslutet, samt att handläggaren kan bistå vid överklagandet om den enskilde önskar det. 11. Överklagande Socialnämndens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om nämnden har meddelat beslut i fråga om insatser enligt 4 kap 1 SoL, beslut om bistånd till försörjning och livsföring i övrigt. Rättsliga instanser är förvaltningsrätt, kammarrätt och regeringsrätt. Det är endast den som berörs av ett beslut som får överklaga det. Överklagan ska vara skriftlig och ska inkomma till socialnämnden senast inom tre veckor från den dag den enskilde tagit del av beslutet. Avslagsbeslut ska alltid skickas med mottagarbevis. När överklagandet inkommer görs en prövning av om den inkommit i rätt tid och detta dokumenteras. Har nya/ändrade omständigheter framkommit kan handläggaren ändra sitt beslut enligt 27 FvL. Överklagandet förfaller då och beslutet beviljas. Om inga nya/ändrade omständigheter framkommit skickar handläggaren överklagandet och övriga handlingar till förvaltningsrätten tillsammans med en skrivelse om att inga nya/ändrade omständigheter har framkommit och att socialnämnden står fast vid sitt beslut. Förvaltningsrätten kommer därefter att fatta beslut i ärendet, detta meddelas både den enskilde och handläggaren skriftligt. 12. Ärendet avskrivs Om den som ansökt ändrar sig och vill avstå från hjälp återtas också samtycket till utredning. En inledd utredning kan aldrig fullföljas utan samtycke. Det beslut som måste fattas är att avskriva ärendet. Handlingarna sparas och arkiveras.

7 13. Utformning av- och omprövning av beslut När utredning, av större eller mindre omfattning, är avslutad ska ställning tas till biståndets karaktär och utformning. I 3 kap. 6 anges att socialnämnden genom hemtjänst, dagverksamhet eller annan liknande social tjänst bör underlätta för den enskilde att bo kvar hemma och ha kontakt med andra. De vanligaste formerna av bistånd som ges i äldreomsorgen är: - Särskilt boende - Korttidsplats - Växelvårdsplats - Dagverksamhet - Hemtjänst - Ledsagning - Avlösning i hemmet Den enskildes behov av bistånd är föränderligt. Regelbundet görs uppföljningar av biståndets omfattning, karaktär och utformning. Uppföljning samt omprövning av beslut sker en gång per år eller vid behov. 14. Hemvårdsinsatser enligt 4 kap 1 SoL Insatser av omsorgskaraktär syftar till att tillgodose den enskildes sociala, fysiska och psykiska behov. Sociala behov kan exempelvis tillgodoses genom tillsyn, samtal och sociala kontakter. Det kan även handla om den personliga omvårdnaden såsom hjälp för att kunna klä av - och på sig, äta, dricka, stiga upp och lägga sig, personlig hygien, förflyttningar samt att ge trygghet och säkerhet i det egna hemmet. De vanligaste formerna av bistånd som ges i äldreomsorgen är hemvård. De insatser som finns i Åstorps kommun är: Toalettbesök Förflyttning till och från toalett, hjälp i samband med toalettbesök, tillsyn och skötsel av inkontinenshjälpmedel. Vid behov ingår städning av toalett, stöd eller hjälp med hygien vid toalettbesök.

8 8(15) Personlig hygien I personlig hygien kan följande ingå: rakning, tandborstning, övre hygien, nedre hygien, hygienhjälp i säng, hårborstning/kamning, hudvård med till exempel lotion, ansiktscreme mm. Dusch I insatsen dusch kan följande ingå: tillsyn, handräckning, aktiv hjälp med de duschmoment den enskilde inte klarar självständigt. Hårvård så som kamning, borstning, fön eller lägga håret på rullar, av- och påklädning, avtorkning av duschutrymme. Av- och påklädning Hjälp med på- och avklädning i samband med uppstigning och sänggående. Bäddning Kan vara daglig insats i form av bäddning på morgonen och/eller att bädda upp sängen inför sänggående. Renbäddning Byte av sänglinne var 14 dag eller vid behov. Tillsyn Tillsynsbesök kan vid behov vara både dag och natt. En tillsyn innebär att hemvården gör ett kort besök för att tillförsäkra den enskilde trygghet och säkerhet. Tillsyn kan också vara telefontillsyn. Då ringer personal från hemtjänstgruppen upp den enskilde på en i förväg bestämd tid. Insatsen kan ibland ersätta/kombineras med insatsen tillsyn. Matdistribution Då den enskilde inte kan värma/tillreda mat själv går det att ansöka om matdistribution. Matdistribution innebär hemleverans av mat. Ett återkommande kontinuerligt behov ska finnas för att matdistribution ska beviljas. Måltidshjälp Måltidshjälp kan innebära aktiv hjälp att dela mat och inta måltiden, värma mat, fram- och avdukning, diskning. Förflyttning

9 Kortare förflyttning inom bostad är inte biståndsbedömt. Vid mer omfattande förflyttningar som tar längre tid och/eller kräver hjälpmedel, så som lyft, görs en tidsberäkning och insatsen nivåbestäms. Städning Städning av två rum och kök, en hall och toalett en gång varannan vecka. Föreligger särskilda skäl kan städning beviljas oftare. Vid skilda sovrum städas båda. Städning av ett rum kan bytas ut mot städning i ett annat rum. I insatsen kan följande ingå: dammsugning, torkning av golv, dammtorkning, rengöring av hygienutrymme inklusive gästtoalett, vattning av blommor, allmän uppsnyggning samt rengöring av hjälpmedel. Rengöring av kyl, fläkt och avfrostning av kyl och frys utförs vid behov maximalt två gånger per år. Fönsterputsning, putsning av silver/koppar och kristallkronor, grovstädning, piskning av mattor, trädgårdsarbete och snöskottning utförs ej. Inköp Inköp kan göras en gång per vecka. I insatsen ingår att planera, skriva inköpslista, packa upp varor och ställa in varor. Inköp sker i närmaste butik. Inköp kan även bestå av apoteksvaror. I biståndsbeslutet preciseras om den enskilde följer med vid inköpet eller ej. Tvätt och klädvård Tvätt av den enkildes kläder, sängkläder och handdukar, strykning av enstaka plagg var fjortonde dag. Vid behov kan tvätt utföras oftare. I insatsen ingår tidsbokning, tid att gå till och från tvättstuga, lägga i tvätt i tvättmaskinen, hänga upp, vika ihop tvätten, insortering av färdig tvätt i skåp och lådor. Mangling utförs ej. Lättare städning, daglig uppsnyggning av bostaden Avtorkning av ex vask och matbord eller övriga ytor som har behov av det. Uppsnyggning, diskning, soptömning, vattning av blommor. Social samvaro/promenad Exempelvis sitta och prata, fika, lösa korsord, läsa mm. Insatsen kan också innebära att gå ut och ta en promenad. Insatsen ges

10 10(15) maximalt en timme per vecka. Insatsen kan fördelas vid maximalt två tillfällen per vecka. Skötsel av husdjur utförs ej 15. Post- och bankärenden Enligt kommunens riktlinjer ska i första hand anhöriga, närstående eller god man utföra dessa ärenden. I undantagsfall kan ledsagning till sådana ärenden beviljas. Den enskilde sköter då själv sitt bank/postärende. 16. Trygghetslarm Trygghetslarm är en serviceinsats med separat avgift. För den som har biståndsinsatser och betalar enligt maxtaxa ingår trygghetslarm. Syftet med trygghetslarm är att den enskilde ska kunna bo hemma och känna trygghet i sitt eget hem. Trygghetslarmet ska användas då en oväntad oplanerad händelse inträffar eller ett behov av trygghet uppstår som gör att den enskilde kan behöva hjälp. Trygghetslarmet är inte till för kontinuerligt återkommande hjälp/stödbehov. Då den enskilde har kontinuerligt återkommande behov av hjälp eller stöd ska detta vara en biståndsbedömd hemvårdsinsats i form av hemvård och behovet ska utredas och beslutas som en sådan. Ett återkommande kontinuerligt behov kan ex uppmärksammas av den enskilde själv, av biståndshandläggare vid omprövning av beslut eller av personal inom verkställighet. 17. Hemtagningsteam Vid utskrivning från sjukhus görs en planering för den fortsatta hjälpen/stödet. Vårdplaneringen görs antingen på avdelningen på sjukhuset eller tillsammans med hemtagningsteamet i hemmet. De vårdplaneringar som görs på sjukhuset är ofta där få insatser kan bli aktuella eller den enskilde har varit aktuell sedan tidigare. Hemtagningsteam är ett team som möter upp i det egna hemmet vid hemkomst från sjukhuset, där också vårdplanering sker. Det är biståndshandläggaren som leder vårdplaneringsmötet. Under mötet förs samtal om nuvarande situation och vilka insatser som behövs efter sjukhusvistelsen. Hemtagningsteamet arbetar i rehabiliterande syfte.

11 I teamet arbetar: - Undersköterskor - Sjuksköterska - Sjukgymnast - Arbetsterapeut - Biståndshandläggare Hemtagningsteamet ger stöd upp till 3 veckor. Regelbunden uppföljning av insatserna sker under perioden. Vid behov tar ordinarie hemvård över när hemtagningsteamets insatser avslutas. 18. Korttidsplats Korttidsplatser finns i ett begränsat antal, då det i första hand är hemtagningsteamet som används. Biståndshandläggaren beslutar om korttidsplatser. Korttidsplats används ex vid vård i livets slut eller då andra speciella omständigheter föreligger. 19. Växelvårdsplats Regelbundet återkommande och tidsbegränsad vistelse på korttidsplats som då kallas växelvård. Beslutet tidsbegränsas alltid och omprövning sker vid behov. Växelvård är en insats för att bl a avlasta anhöriga. Det är den enskildes behov och anhörigas behov av avlastning som styr hur biståndshandläggaren beslutar vad gäller vistelsens längd och hur ofta insatsen ska återkomma. 20. Avlösning av anhörig/närstående Avlösning syftar till att ge möjlighet för anhörig eller närstående att kunna uträtta ärenden eller aktiviteter utanför hemmet, samt få avlastning i den vardagliga situationen. Avlösning kan vara att en person från hemvården kommer hem till den enskilde och är där under tiden anhörig uträttar ärenden. Det kan också vara att ta med den enskilde ut på någon aktivitet, den anhörige är då hemma och kan vila sig eller göra saker som den annars inte kan.

12 12(15) 21. Dagverksamhet Deltagande i dagverksamhet är en biståndsinsats som beslutas av biståndshandläggare. Dagverksamhet är en möjlighet för äldre att kunna delta i planerade aktiviteter för gemenskap, stimulans, aktivering, träning och rehabilitering. Vistelse i dagverksamhet kan även vara en form av avlösning för närstående. Dagverksamheten är ett led i att äldre ska kunna bo kvar i sitt ordinära boende under längre tid än vad som annars skulle vara möjligt. Det finns en dagverksamhet med specifik inriktning för personer med demenssjukdom. Vistelse i dagverksamhet kan, beroende på den enskildes behov, beviljas en till fem dagar per vecka. Insatsen är till för pensionärer i ordinärt boende. 22. Ledsagning I första hand tillfrågas anhöriga/närstående för ledsagning. Vid behov av ledsagning till och från vårdinrättningar tillfrågas i första hand närstående, eller frivilligcentral. Ledsagning/hjälp till avdelning på sjukhus kan utföras av sjukhusvärdinnor på sjukhuset. Det finns situationer där ledsagning vara nödvändig för att den enskilde ska kunna uppnå en skälig levnadsnivå. Biståndshandläggaren gör bedömning om vad som är skälig levnadsnivå. Varje ansökan om ledsagning bedöms individuellt utifrån det enskilda ärendet 23. Särskilt boende Utgångspunkten är att den enskilde ska kunna bo kvar i sitt eget hem även om behoven av tillsyn, vård och omsorg är omfattande. Kvarboendeprincipen är en av de principer som är grundläggande för socialtjänstens och därmed även äldreomsorgens inriktning. Kvarboendeprincipen har sitt ursprung i begreppet normalisering, att det ordinära boendet, det egna hemmet, ses som normalt. Socialtjänstlagens närhetsprincip, att människor ska få sina insatsbehov tillgodosedda i det egna hemmet, ligger också till grund för kvarboendeprincipen. Målet är att människor ska kunna bo kvar i det egna hemmet och de enskildas behov i första hand bör tillgodoses i hemmet. Ett särskilt boende är en insats enligt Socialtjänstlagen. Även om huvudinriktningen är att stärka den enskildes möjligheter att bo kvar hemma finns det förhållanden när en skälig levnadsnivå bättre kan uppnås i särskilt boende. För att kunna

13 bli beviljad särskilt boende ska den enskilde ha betydande svårigheter att klara sitt vardagliga liv i det ordinära boendet eller upplever stor oro och otrygghet. Betydande svårigheter innefattar hjälpinsatser flera gånger per dag samt nattetid. I hemmet kan det krävas insatser av såväl servicekaraktär som personlig omvårdnad för att tillgodose den enskildes fysiska, psykiska och sociala behov. Insatser såsom hjälp i hemmet, omvårdnad i hemmet, dagverksamhet, avlösning av anhörig, växelvårdsplats bör ha prövats först. 24. Bedömning om särskilt boende Bedömning om särskilt boende ska i största möjliga mån ske under den enskildes vanliga, normala förhållanden, det vill säga inte vid sjukhusvistelse eller korttidsvistelse. När biståndshandläggaren har gjort en utredning med bedömning och förslag till beslut tas ärendet upp i handläggargruppen tillsammans med ansvarig chef för diskussion och bedömning. I utredningen anges målet med insatsen därefter överlämnas utredningen till verkställighet. Målbeskrivningen ligger till grund för det individuella utformandet av genomförandeplanen. Verkställigheten ansvarar för att genomförandeplan upprättas tillsammans med den enskilde och/eller dess företrädare. 25. Specifika önskemål Regeringens proposition (1996/97:124) anger att Om den av kommunen erbjudna insatsen tillgodoser biståndsbehovet, har den enskilde ingen rätt att få insatsen utformad på ett visst annat sätt. Gällande särskilt boende betyder detta att en ansökan alltid avser hela kommunen. Önskemål om att ansöka om plats på ett visst särskilt boende kan finnas, men den lagliga rätten att få behovet tillgodosett i just ett speciellt boende saknas. 26. Kommunens ansvar Enligt 2 kap. 2 har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. I kap 2, 3 och i kap 16 2 finns föreskrifter om ansvar i vissa fall för annan kommun än den som den enskilde vistas i.

14 14(15) 27. Äldres- och funktionshindrades rätt att flytta I kap. 2, 3 regleras äldres och funktionshindrades rätt att flytta. En person som önskar flytta till en annan kommun men till följd av ålderdom, funktionshinder eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig där utan att inflyttningskommunen erbjuder behövliga insatser, får hos den kommunen ansöka om sådana insatser. En sådan ansökan ska behandlas som om den enskilde vore bosatt i inflyttningskommunen. Det förhållandet att sökandens behov är tillgodosedda i hemkommunen får inte beaktas vid prövning av en sådan ansökan. Hemkommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som inflyttningskommunen kan behöva för att kunna pröva ansökan. Denna bestämmelse utgör således ett undantag från vistelsekommunens ansvar enligt 2 kap Parbogaranti I parbogarantin (Socialtjänstförordningen kap 2 2) förtydligas begreppet skälig levnadsnivå i de fall makar, sambor eller registrerade partner båda har behov av boende i särskilt boende. Båda bör då beredas plats i samma boende om de så begär. Socialnämnden har dock möjlighet att avgöra om de kan bo i samma rum eller inte. I fall då endast en av makarna har behov av särskilt boende har partnern laglig rätt att flytta med utan biståndsbeslut. Detta omprövas vid ändrade förhållanden till exempel att paret separerar, att den enskilde väljer att flytta från särskilt boende eller att den enskilde avlider. 29. Flytt mellan olika särskilda boenden Flyttningar mellan olika särskilda boende får endast ske när den enskilde har önskemål om det. Vid önskemål om att flytta från ett särskilt boende till ett annat lämnas ansökan om byte av boende till biståndshandläggare. Då den enskildes behov förändras kan det bli aktuellt med en omprövning för eventuell flytt till annat särskilt boende som bättre tillgodoser den enskildes behov.

15 Postadress: Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: Telefon: Fax: Org. nr Bg Pg

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL

Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2012-10-15 0480-45 29 04 Riktlinjer för tillämpningen av 2 kap. 3 SoL och 4 kap. 1 SoL Allmänt om riktlinjer Socialtjänstlagen är en ramlag som reglerar kommunens

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Socialförvaltningen 1. Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp

Socialförvaltningen 1. Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp Socialförvaltningen 1 Kvalitets- och servicegaranti inom äldreomsorgen gällande insatserna städning, tvätt/klädvård och inköp KVALITETS- OCH SERVICEGARANTI INOM ÄLDREOMSORGEN 2 Våra grundläggande värderingar

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015

Hemtjänst. Emmaboda kommun. Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 Hemtjänst i Emmaboda kommun Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst? Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst? Biståndshandläggaren utreder

Läs mer

HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN

HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN HEMTJÄNST I EMMABODA KOMMUN Antagen av socialnämnden 2009-05-07 Reviderad 2016-06-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är hemtjänst?... 2 Vem kontaktar man för att ansöka om hemtjänst?... 2 Biståndshandläggare

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun

Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun Biståndsenheten 2012-03-09 Riktlinjer för bistånd enligt SoL inom sektor Vård och äldreomsorg i Kungälvs kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2012-03-09 2012 ÄLDREOMSORG VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom hemvården i Åre kommun Beslutad av: Socialnämnden Dokumentansvarig: Hemvårdschef Dokumenttyp: Riktlinje/Program Giltighetstid: Årligen Gäller från: 2010-11-01 Diarienr: Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-03-27 Vägledning vid handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) avseende äldreomsorg Definition och syfte med dokumentet Många kommuner har generella riktlinjer

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten

Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten Omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänsten 2012-01-16 Reviderad 2012-03-12 2012-05-30 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen inom vård och omsorg

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen inom vård och omsorg Socialtjänsten Dnr 2011/76/730 Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen inom vård och omsorg Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan E-post: kommun@tibro.se,

Läs mer

Ursprunglig ansökan Uppföljning av tillfällig utökning av hemtjänstinsatser.

Ursprunglig ansökan Uppföljning av tillfällig utökning av hemtjänstinsatser. EXEMPELUTREDNING HEMTJÄNST Läs hela utredningen men det som ligger till grund för genomförandeplanen börjar efter rubriken behov i den dagliga livsföringen. De livsområden som brukaren berörs av är de

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen Socialförvaltningen Riktlinjer för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen 1. Hemtjänst Insatser från hemtjänsten ges för att underlätta för den enskilde i den

Läs mer

Kvalitetsstandard utförare

Kvalitetsstandard utförare Kvalitetsstandard utförare Hemtjänst 2009 09 23 Innehållsförteckning Övergripande...4 Målet med biståndet...4 Utförarens mål...4 För att uppnå kontinuitet...4 Larm...4 Vanligt förekommande insatser med

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre

Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre 2009-04-15 Äldrenämndens riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre Gällande fr.o.m. den 1 Maj 2009 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706

Läs mer

VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG

VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG Dals-Eds Kommun VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER Socialnämnden 2012-10-16 reviderad 131217 (Dnr: 2012-000141.730) VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, VÅRD OCH OMSORG Innehållsförteckning

Läs mer

Enheten. Äldreenheten. (30 personer)

Enheten. Äldreenheten. (30 personer) Äldreenheten Sid 1 Enheten Äldreenheten (30 personer) Enhetschef Gruppledare Vårdplanerare Hemhandläggare 3 team Boendesamordnare Avgiftshandläggare Ombedömningsteam Jour Sid 2 Vilka kan ansöka? Den enskilde

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer TANUMS KOMMUN Omsorgsförvaltningen Datum 110203 Vår referens 2011.0035-732 On Riktlinjer - kvalitetsnivåer Biståndshandläggning SoL - ÄO Antagna av Omsorgsnämnden 21 110224 Innehåll 1. RIKTLINJER KVALITETSNIVÅER

Läs mer

Omvårdnad och service

Omvårdnad och service Omvårdnad och service i hemtjänsten www.ronneby.se 1 Innehåll Hemtjänst detta erbjuds... 3 Avgifter för hemtjänst... 5 Betalningsperiod... 6 Avdrag på avgift... 6 Hemtjänstavgift för makar/sambos... 6

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärende enligt Socialtjänstlagen inom Hemvårdsförvaltningen

Riktlinjer för handläggning av ärende enligt Socialtjänstlagen inom Hemvårdsförvaltningen 2011-11-23 Riktlinjer för handläggning av ärende enligt Socialtjänstlagen inom Hemvårdsförvaltningen Vård och omsorg Halmstads kommun ska verka för att alla kommuninvånare som behöver vård och omsorg ska

Läs mer

Riktlinjer Handläggning av ärende

Riktlinjer Handläggning av ärende SOCIALFÖRVALTNINGEN R DEL 2 REVIDERAD 2011-11-29 Riktlinjer Handläggning av ärende 1. ANSÖKAN u:\soc\socialförvaltning\ledningssystem\pia och karin\dokument, orginal\dokumentation biståndsbedömning genomförande\dok_riktlinjer_del2.doc

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Tjänstedeklaration Antagna av omsorgsnämnden 2010-12-16, 133 Övertagna

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Riktlinjer för bistånd inom Äldreomsorgen

Riktlinjer för bistånd inom Äldreomsorgen 1 (9) Fastställda av KS 2005-12-05 287 Reviderade av ÄON 2006-11-07 Dnr ÄON 06/236-730 Reviderade av ÄON 2007-01-18 Dnr ÄON 06-259-750 Reviderade av Socialförvaltningen 2008-02-27 Reviderade av ÄON 2009-02-12

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun.

Riktlinjer - kvalitetsnivåer för bistånd till äldre i Nacka kommun. 1 (13) Dnr SÄN 2009/216-730 Tidigare D nr Äldrenämnden 2004/37 Ändringar gjorda enligt beslut: Äldrenämnden 2004-09-22 Äldrenämnden 2005-02-09 Äldrenämnden 2006-11-29 Social-och äldrenämnden 2009-12-15

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen Beslutad av Omsorgsnämnden, 2012-11-13, 183 1 1. INLEDNING... 4 1.1 Syfte med riktlinjerna... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 2012-11-19 Beställarenheten Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING... 1 INOM ÄLDREOMSORGEN I HANINGE KOMMUN... 1 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

Insatslista. Förflyttning (10 min/gång) Exempel på vad som kan innefattas: hjälp i och ur säng ändra kroppsläge

Insatslista. Förflyttning (10 min/gång) Exempel på vad som kan innefattas: hjälp i och ur säng ändra kroppsläge INSATSLISTA 2017-02-24 Ansvarig: Utfärdat av: Enhetschef Myndighetskontoret/äldre Berörda verksamheter: Hemtjänst i ordinärt boende Version: 3 2017-03-01 Insatslista Nya insatsbenämningar har utarbetats

Läs mer

Schabloner för hemtjänsten

Schabloner för hemtjänsten Lidingö 2016-09-29 Schabloner för hemtjänsten Biståndshandläggaren beslutar om insatser. Varje insats har en schablontid med ett spann, där det är schablontiden som styr ersättningen. Det är inte säkert

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING. ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING. ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING. ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN 2015-09-29. Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3 1.2 Mål

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 Socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Inledning.. 2. Syfte.. 2. 4 kap. 1 Rätten till bistånd... 2. Hjälp i hemmet.. 2. Korttidsvistelse... 8. Särskilt boende... 8

Inledning.. 2. Syfte.. 2. 4 kap. 1 Rätten till bistånd... 2. Hjälp i hemmet.. 2. Korttidsvistelse... 8. Särskilt boende... 8 Innehållsförteckning Inledning.. 2 Syfte.. 2 4 kap. 1 Rätten till bistånd... 2 Hjälp i hemmet.. 2 Korttidsvistelse... 8 Särskilt boende... 8 Ansökan om särskilt boende från enskild i annan kommun.....

Läs mer

Ursprunglig ansökan Greta Andersson ansöker om särskilt boende enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen.

Ursprunglig ansökan Greta Andersson ansöker om särskilt boende enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen. EXEMPELUTREDNING UTBILDNING SÄRSKILT BOENDE Läs hela utredningen men det som ligger till grund för genomförandeplanen börjar efter rubriken behov i den dagliga livsföringen. De livsområden som brukaren

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN

VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN VÄLKOMMEN TILL HEMTJÄNSTEN i Senast reviderad 2014-02-24 2 (8) HEMTJÄNST I VADSTENA KOMMUN Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller

Läs mer

Riktlinje Bistå ndshåndlå ggning

Riktlinje Bistå ndshåndlå ggning Ansvarig för rutin Ingela Holmström Ut Utfärdat 2016-08-29 Enheten för bistånd- och LSShandläggning Beslutad (av vem och datum) Verksamhetens ledningsgrupp, 2016-09-19 Uppdaterad och Giltig till och version

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Riktlinje för bedömning av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning

Riktlinje för bedömning av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre och personer med funktionsnedsättning SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2015-03-24 Gäller från och med: 2015-05-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Socialnämnden Gunnel

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Ledfyr: Fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans:

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen

Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2010-10-20 Vägledning vid handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen avseende äldreomsorg Definition och syfte med dokumentet Många kommuner har generella riktlinjer för biståndsbedömning.

Läs mer

Antagna av omsorgsnämnden , 133 Övertagna av socialnämnden

Antagna av omsorgsnämnden , 133 Övertagna av socialnämnden Antagna av omsorgsnämnden 2010-12-16, 133 Övertagna av socialnämnden 2012-09-01 Varför tjänstedeklarationer? Vi vill förtydliga vad våra olika tjänster innebär och vad du kan förvänta dig av oss. Vi beskriver

Läs mer

Äldreomsorgen Mottagningssekreterare kontaktuppgiter

Äldreomsorgen Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Information om Äldreomsorgen Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Ge varje dag ett

Läs mer

Hemvård. i Åstorps kommun

Hemvård. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Riktlinjer. För biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen (SoL), 4 kap 1

Riktlinjer. För biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen (SoL), 4 kap 1 Riktlinjer För biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen (SoL), 4 kap 1 Riktlinjerna omfattar inte ekonomiskt bistånd för vilket särskilda riktlinjer är antagna. Fastställda av socialnämnden 2008-01-09

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16. Riktlinje Parboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Dnr VON 2013/0742-5 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 11 december 2013, reviderad och antagen på nytt 2014-10-16.

Läs mer

Riktlinjer för Bistånd enligt Socialtjänstlagen inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Ragunda kommun

Riktlinjer för Bistånd enligt Socialtjänstlagen inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Ragunda kommun Riktlinjer för Bistånd enligt Socialtjänstlagen inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Ragunda kommun Fastställd av Kommunstyrelsen 2008-01-29 6 Reviderad 2011 Reviderad april 2013 Reviderad januari 2015,

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Program för korttidsvård utomlands

Program för korttidsvård utomlands Program för korttidsvård utomlands Ks 2008:526 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för korttidsvård utomlands Fastställt av kommunfullmäktige 2008-12-18 427 Äldreomsorgen

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade.

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. Riktlinjer för bedömning av insatser enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen (2001:453) för äldre och funktionshindrade. VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Beslut VON 2013-12-XX (Med giltighet fr.o.m. 2014-XX-XX) RIKTLINJER

Läs mer

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen

Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen 1 Rätt att bo tillsammans i särskilt boende I enlighet med socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitlet 1 c har äldre människor som beviljas plats i

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) i Norra Dalarna. Norra Dalarna MLO 2010-10-07

Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) i Norra Dalarna. Norra Dalarna MLO 2010-10-07 MLO Norra Dalarna 2010-10-07 Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) i Norra Dalarna Postadress E-post Telefon Bankgiro Postgiro 792 80 MORA mora.kommun@mora.se 0250-260 00 991-1934 12 42

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer