Rapport 2010:14 R. Kårobligatoriet. en kartläggning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2010:14 R. Kårobligatoriet. en kartläggning. www.hsv.se"

Transkript

1 Rapport 2010:14 R Kårobligatoriet en kartläggning

2

3 Rapport 2010:14 R Kårobligatoriet en kartläggning

4 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, Stockholm tfn fax e-post Kårobligatoriet en kartläggning Utgiven av Högskoleverket 2010 Högskoleverkets rapportserie 2010:14 R ISSN Innehåll: Högskoleverket, analysavdelningen, Anna Lundh Omslagsbild: Ingram Publishing Formgivning: Högskoleverkets informationsavdelning

5 Innehåll Sammanfattning 5 Högskoleverkets projekt 6 Projektidé och fokus 6 Genomförandet 6 Inledning 7 Kårobligatoriets avskaffande 7 Tidigare utredningar och propositioner 8 Kårobligatoriet vad innebar det? 9 Studentkårernas verksamhet och studentinflytandet efter den 1 juli 11 Lärosätenas utökade ansvar för studiesociala frågor 14 Finansieringen efter kårobligatoriets avskaffande 14 Kårobligatorium hur gör andra länder? 16 Resultat från webbenkäten 19 Webbenkätens utformning och genomförande 19 Kårernas verksamhet 21 Studentinflytandet 26 Finansiering och organisation 42 Övrigt 47 Fortsättningen 49 Studentkårernas verksamhet och finansiering 49 Studentinflytandet 50 Referenser 52 Bilaga 1: Webbenkäten vilka fick enkäten och vilka svarade? 53 De studentkårer som har svarat och de som inte har svarat på enkäten 53 Bilaga 2: Webbenkätens frågor 56 Verksamhet 56 Studentinflytandet 57 Finanser och organisation 59 Övrigt 61

6

7 Sammanfattning Den 1 juli 2010 avskaffades kårobligatoriet i enlighet med ett riksdagsbeslut I propositionen som låg till grund för beslutet Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande (prop. 2008/09:154) betonades framför allt föreningsfriheten som argument för avskaffandet. Enligt riksdagens beslut ska en studentkår ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid lärosätet. Vidare ges lärosätena ett utökat ansvar för studiesociala frågor. Riksdagen har även fattat beslut om ökad frihet för universitet och högskolor, som bl.a. innebär att lärosätena själva får bestämma sin interna organisation från den 1 januari Det är svårt att förutse hur förändringarna, från ett kårobligatorium till frivilligt kårmedlemskap och den ökade friheten för lärosätena, kommer att påverka studentinflytandet och studentkårernas verksamhet. För att synliggöra förändringarna och deras konsekvenser genomför Högskoleverket en kartläggning av verksamheten före kårobligatoriets avskaffande. Denna kan utgöra en grund för en senare uppföljning. Frågeställningen som ligger till grund för den webbenkät som skickats till studentkårerna är Hur såg det ut innan studentkårerna inledde omställningen till en situation utan kårobligatorium? Bland de 36 studentkårer som har svarat på enkäten finns både stora kårer med fler än medlemmar och små kårer med drygt 100 medlemmar. Vissa gemensamma nämnare finns mellan dem vad gäller verksamheten. Alla studentkårer uppger sig ha sysslat med utbildningsbevakning och flertalet har varit engagerade i mottagning av nya studenter, enskilda studentärenden med utbildningsfokus och arbetsmiljöfrågor. Studentkårernas svar visar att studentinflytandet har fungerat mycket väl på central lärosätesnivå, något sämre på fakultetsnivå eller motsvarande och ytterligare något sämre på institutionsnivå. Även i kårernas beskrivning av hur de informella kontakterna mellan studentkåren och lärosätets ledning har fungerat märks skillnader mellan organisationsnivåerna: kontakterna har varit mer utvecklade och regelbundna på central nivå än på institutionsnivå. Fyra kårer, drygt 10 procent, svarar att de har varit helt beroende av medlemsavgifterna för sin verksamhet. Drygt 60 procent av kårerna uppger att de har haft betydelsefulla intäkter från lärosätet och hälften av kårerna har haft intäkter från företag. Även kommunen har bidragit till verksamheten. Studentkårerna besvarade enkäten under juni Fyra studentkårer har vid den tidpunkten uppgett att de saknar officiellt besked från lärosätet om vilka studentsammanslutningar som fått ställning som studentkårer. Sex studentkårer svarar att lärosätet ännu inte beslutat i frågan om extra bidrag till kårens verksamhet. 5

8 Högskoleverkets projekt Projektidé och fokus Från den 1 juli 2010 är kårmedlemskap frivilligt för studenter vid de svenska statliga universiteten och högskolorna. Det är svårt att på förhand veta hur denna förändring kommer att påverka studentinflytandet och studentkårernas verksamhet. För att synliggöra utvecklingen genomför Högskoleverket en kartläggning, som tar avstamp i hur det såg ut innan studentkårerna inledde omställningen till en verksamhet utan kårobligatorium. Denna kartläggning kan ligga till grund för en framtida uppföljning. Tyngdpunkten i projektet ligger på kårens verksamhet och studentinflytandet, men även vissa relaterade frågor som finansiering och organisation ingår. Högskoleverket och Sveriges förenade studentkårer, SFS, har samarbetat i materialinsamlingen till denna kartläggning. Analysen av resultaten har organisationerna gjort var för sig. Genomförandet Efter en initial inläsning på området under april diskuterade Högskoleverket och SFS hur samarbetet skulle läggas upp. Organisationerna var överens om att tillsammans kontakta studentkårerna och att skicka ut en webbenkät för att få en lägesbeskrivning av deras verksamhet, som den var innan omställningsarbetet inleddes och innan kårobligatoriet avskaffades. Under maj utformades enkätfrågor och en pilotversion av enkäten testades på några kårer i slutet av maj. Pilotenkäten innehöll närmare femtio frågor, vilket är betydligt fler än vad som rekommenderas. Även efter att en prioritering gjorts kvarstod hälften av frågorna. Bedömningen var dock att de flesta kårer skulle vilja svara på enkäten eftersom de såg det som viktigt att berätta om sin verksamhet. Webbenkäten skickades ut med e-post till studentkårerna den 1 juni och kunde besvaras under en dryg månad, till den 2 juli. En del av kårernas svar kompletterades med telefonintervjuer och uppgiftssökning på internet under juli. Under juli och augusti analyserades kårernas svar. Ytterligare uppgifter samlades in om kårobligatoriefrågan och rapportarbetet påbörjades. I september publicerade Högskoleverket rapporten med resultaten från kartläggningen. 6

9 Inledning Kårobligatoriets avskaffande I juni 2009 beslutade Sveriges riksdag att avskaffa kårobligatoriet från och med den 1 juli Det innebar att ett 400 år gammalt system som funnits vid de statliga lärosätena skulle ändras. En gång tidigare under de senaste tjugo åren har riksdagen fattat ett liknande beslut och det var Från den 1 juli 1995 skulle kårobligatoriet vara avskaffat. Detta beslut ändrades i och med regeringsskiftet 1994 och kårobligatoriet behölls. Den här gången tyder inte debatten på att historien kommer att upprepa sig partiblocken har inte längre motsatta åsikter i frågan även om detaljer i genomförandet skiljer dem åt. Båda riksdagsbesluten hade föregåtts av utredningar och ett femtiotal motioner, från alla riksdagspartier, rörde kårobligatoriet mellan 1988 och Lärosäten och studentkårer har under processerna svarat på remisser i frågan, och olika åsikter och alternativ har livligt debatterats. Beslutet om att avskaffa kårobligatoriet, och istället göra kårmedlemskap frivilligt för studenter och doktorander, gäller endast de statliga universiteten och högskolorna. Riksdagsbeslutet omfattar även obligatoriet att tillhöra en nation, som finns för studenter och doktorander vid Lunds universitet och Uppsala universitet, eller en fakultetsförening, som finns vid Stockholms universitet. 1 Nationerna kommer, liksom studentkårerna, även i fortsättningen att inneha vissa skattemässiga förmåner. 2 Den här rapporten kommer inte att gå in på nationernas och fakultetsföreningarnas verksamhet eller konsekvenser av obligatoriets avskaffande för dessa. Regeringens argument för att avskaffa kårobligatoriet är först och främst att obligatoriet är oförenligt med grundläggande demokratiska principer, att föreningsfriheten ska gälla även högskolans studenter och doktorander. Den refererar till regeringsformen och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som är lag i Sverige sedan Europadomstolen har i sin tillämpning av konventionen gett den negativa föreningsrätten skydd. Regeringen är övertygad om att studentkårer som bygger på frivilligt deltagande kommer att vitalisera studentinflytandet och stärka kårernas legitimitet. I sin proposition 3 framhåller regeringen betydelsen av ett fungerande studentinflytande även utan ett kårobligatorium och att det därför ska finnas en studentkår vid varje universitet och högskola. Det är även viktigt att avvecklingen av kårobligatoriet genomförs på ett sådant sätt att det efteråt finns 1. Förordning (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor. 2. Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande. (Prop. 2008/09:154). 3. Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande. (Prop. 2008/09:154). 7

10 strukturer och goda förutsättningar för studentinflytande i högskolornas utvecklings- och kvalitetsarbete. Den studiesociala verksamheten som studentkårerna och nationerna genomför bör värnas och lärosätena bör få ett större ansvar för detta område. Vägledning för lärosätena, studentkårerna och studenterna vad gäller studentkårer, deras ställning och uppdrag efter den 1 juli 2010 finns i följande författningar: Studentkårsförordningen (2009:769) Högskolelagen (1992:1434), 4 kap Högskoleförordningen (1993:100), 1 kap. 7 och 11 För Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Försvarshögskolan gäller särskilda förordningar 4 som har uppdaterats för att överensstämma med riksdagsbeslutet. Tidigare utredningar och propositioner Sedan 1970-talet har frågan om kårobligatoriet utretts flera gånger och ingått som en del i, eller varit huvudfrågan, i flera propositioner från regeringen. Nedan redovisas några av dem. Propositionen om obligatoriskt medlemskap i studerandesammanslutningar (prop. 1982/83:27) låg till grund för studerandeförordningen som gällde fram till den 1 juli Under arbetade den s.k års obligatorieutredning med ett uppdrag att utreda konsekvenserna av ett avskaffande av kårobligatoriet. Den lämnade sitt betänkande Studenten och tvångsanslutningen. Vad händer om obligatoriet försvinner? (SOU 1990:105) efter ca 18 månaders arbete. Av utbildningsutskottets betänkande framgår att en majoritet av remissinstanserna var emot ett avskaffande. Regeringen lämnade 1993 en proposition om högre utbildning för ökad kompetens (prop. 1992/93:169) till riksdagen. I propositionen ingick ett förslag om att kårobligatoriet skulle avskaffas och riksdagen beslutade för ett avskaffande. Efter riksdagens beslut tillsatte Utbildningsdepartementet en utredning med uppdrag att utröna vilka praktiska åtgärder som behövdes för avvecklingen samt att förbereda och stimulera den, t.ex. genom stöd till lokala processer. Den s.k. Kommittén för avveckling av kårobligatoriet arbetade i knappt ett år och lämnade betänkande Avveckling av den obligatoriska anslutningen till studentkårer och nationer (SOU 1994:47). Våren 2005 tillsattes Studentkårsutredningen som skulle se över förordningen om studerandekårer, nationer och studentföreningar. Den lämnade i 4. Förordning (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet. Förordning (2007:1164) för Försvarshögskolan. 8

11 sitt betänkande, För studenterna om studentkårer, nationer och särskilda studentföreningar (SOU 2006:36), förslag på vissa förändringar i förordningen. Den senaste utredningen, Obligatorieutredningen, tillsattes 2007 och arbetade i knappt ett år med uppdraget att föreslå hur en avveckling av kår- och nationsobligatoriet skulle kunna genomföras. Dess betänkande, Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11), låg till grund för regeringens proposition Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande (Prop. 2008/09:154), som riksdagen beslutade om i juni Kårobligatoriet vad innebar det? Redan vid de medeltida universiteten fanns nationer som förde samman studenterna. Detta utvecklades till en tidig form av kårobligatorium när nationerna på 1600-talet blev obligatoriska vid universiteten (Lunds universitet och Uppsala universitet). Adeln var initialt undantagen från obligatoriet. Syftet med nationerna var att övervaka studenterna. På 1840-talet bildades de första studentkårerna, som ett sätt att samla alla studenter vid ett lärosäte i en gemensam sammanslutning. 5 På den tiden stod världspolitiken och samhällsfrågor i fokus för kårernas arbete. Detta fokus har mer och mer förflyttats till frågor som rör studenterna och studentlivet. På senare tid har lärosätena dragit nytta av kårobligatoriet i sitt kvalitetsarbete och för att organisera det studentinflytande som författningen föreskriver. En del av lärosätena har även tagit hjälp av studentkårerna för att genomföra viss verksamhet inom det studiesociala och det kontaktskapande området. För den enskilda studenten har kårobligatoriet kunnat innebära både fest och möjlighet att påverka utbildningen samt att få arbetslivserfarenhet. Den som har betalat den obligatoriska avgiften till studentkåren har t.ex. kunnat påverka sin utbildning genom lärosätets formella strukturer, få hjälp i enskilda ärenden och med att komma in i studentlivet genom t.ex. aktiviteter på kårhuset. Både studenter och doktorander har omfattats av kårobligatoriet. Den som inte har betalat avgiften har lärosätet haft rätt att stänga av från undervisningen och prov samt hindra från att få ut utbildningsbevis eller bevis på doktorsexamen. Lärosätenas styrelse har haft rätt att besluta vilka studentsammanslutningar som ska få kårstatus. Studentkåren i sin tur har fått utse (och entlediga) studentrepresentanter i de högskoleorgan där studenter har haft rätt att ingå. Vid alla statliga universitet och högskolor har det funnits minst en studentkår som arbetat för studenterna som kollektiv och som enskilda individer. I en situation med flera studentkårer vid samma lärosäte har kårerna uppmanats att fördela uppgifterna mellan sig. Om de inte har kommit överens har förordningen gett lärosätet rätt att bestämma vilken av kårerna som ska göra vad. 5. Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11). 9

12 Studenter vid uppdragsutbildningar vid de statliga lärosätena har varit undantagna från kårobligatoriet. 6 Vid SLU och Försvarshögskolan, som inte sorterar under Utbildningsdepartementet, har kårobligatoriet gällt på samma sätt som vid övriga statliga lärosäten. 7 Det innebär att kårobligatoriet inte heller gäller vid dessa lärosäten efter den 1 juli Högskolor med enskild huvudman, inklusive stiftelsehögskolorna, har haft egen beslutanderätt i frågan om obligatoriskt kårmedlemskap för sina studenter och denna ordning har inte ändrats. 8 Studenternas organisering i kårer Obligatorieutredningen (2008) gjorde bedömningen att det fanns 84 studentkårer som organiserade de sammanlagt omkring studenterna i den svenska högskolan. Storleksmässigt varierade kårerna betydligt, från de minsta med 30 medlemmar till de största med medlemmar. De fem största studentkårerna 9 organiserade en tredjedel av alla studenter. Framför allt vid de större universiteten har det funnits flera kårer; så många som 16 kårer vid Lunds universitet och tio vid Göteborgs universitet. Även lärosäten med campus på olika orter har vanligtvis haft flera kårer, vilka har varit verksamma på respektive ort, t.ex. Mittuniversitetet, Luleå tekniska universitet och SLU. Sedan Obligatorieutredningen kontaktade kårerna har några strukturella förändringar skett, som att Lärarhögskolan i Stockholms har gått samman med Stockholms universitet; Försvarshögskolan numera omfattas av högskolelagen; Linnéuniversitetet har tillkommit genom ett samgående mellan Högskolan i Kalmar och Växjö universitet; samt att Dramatiska institutet och Teaterhögskolan gått samman till Stockholms dramatiska högskola. Detta har även påverkat kårstrukturen i landet. På några större studentorter har studentkårerna samverkat i särskilda samarbetsorgan 10 som hanterat vissa gemensamma frågor, t.ex. studentrepresentationen på central lärosätesnivå och/eller studentbostäder. Omkring 60 studentkårer var 2010 anslutna till den nationella studentorganisationen, Sveriges förenade studentkårer (SFS). Vid de flesta lärosäten med enskild huvudman (inklusive stiftelsehögskolorna) finns studentkårer av varierande storlek, med varierande verksamhet och aktivitetsnivå. Stiftelsehögskolorna Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping har tillämpat ett kårobligatorium före avskaffandet 6. Förordning om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor. 7. Förordning för Sveriges lantbruksuniversitet. Förordning för Försvarshögskolan. 8. Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande. (Prop. 2008/09:154), s , och Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11), s Stockholms universitets studentkår, Studentkåren Malmö, Tekniska högskolans studentkår, Umeå studentkår och Uppsala studentkår. 10. T.ex. SSCO (Stockholms studenters centralorganisation), GFS (Göteborgs förenade studentkårer), GUS (Göteborgs universitets studenter), och LUS (Lunds universitets studenter). 10

13 och deras styrelser har beslutat att obligatoriet ska fortsätta att gälla även efter den 1 juli Studentkårernas verksamhet under kårobligatoriet Studerandeförordningen, som bl.a. har reglerat studentkårens uppgifter under obligatoriet 12, innehåller en generell skrivning som har möjliggjort en bred verksamhet: En studentkår skall ha till ändamål att främja medlemmars studier och vad som har sammanhang med studierna. Obligatorieutredningen gjorde en genomgång av kårernas verksamhet och försökte, trots svårigheter att få in rättvisande uppgifter, beräkna årsarbeten och kostnader för verksamheten. Den kom fram till att kårernas sammanlagda ideella verksamhet motsvarade över helårsverken och att det fanns fler än studentrepresentanter i berörda organ vid lärosätena. Utredningen beräknade kostnaderna för den sammanlagda verksamheten vid kårerna till knappt 280 miljoner kronor. Ungefär hälften av studentkårernas sammanlagda kostnader, omkring 121 miljoner kronor, härrörde från studentmedverkan. Det kunde vara arvoden (vanligtvis på samma nivå som studiemedlen), kostnader för anställda och kontorskostnader av olika slag. Kostnaderna för den studiesociala verksamheten med anknytning till studiesituationen var betydligt lägre, omkring 25 miljoner kronor, dvs. omkring 10 procent av kårernas totala kostnader. I dem ingick t.ex. mottagning av nya studenter, arbetslivskontakter och insatser för studenternas fysiska och psykiska hälsa. Det tredje huvudområdet för studentkårernas verksamhet den kontaktskapande verksamheten, som framför allt bestod av pub- och festverksamhet var i princip självfinansierad. I webbenkät från Högskoleverket och SFS har studentkårerna svarat på en fråga om vilka som är de mest omfattande verksamheterna. En verksamhet dominerar utbildningsbevakningen men även mottagningen av nya studenter och handläggning av utbildningsrelaterade enskilda studentärenden tar mycket tid i anspråk. I ett särskilt kapitel, där svaren från webbenkäten redovisas, går det att läsa mer om kårernas verksamhet under obligatoriet. Studentkårernas verksamhet och studentinflytandet efter den 1 juli Från den 1 juli 2010 är medlemskap i en studentkår frivilligt. Uppskattningar som gjorts landar på att mellan 20 och 50 procent av studenterna kommer att bli medlemmar i studentkåren. 11. För Högskolan i Jönköping gäller beslutet ett år. 12. Förordning om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor. Upphävd den 1 juli 2010 genom Studentkårsförordningen. 11

14 Studentkårens huvudsakliga syfte har i den nya lydelsen av högskolelagen smalnats av och fokuserats jämfört med tidigare skrivning: En studentkår ska ha som huvudsakliga syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. (4 kap. 9 ) Ett statsbidrag utgår för studentkårens kärnverksamhet som, förutom det som inryms i formuleringen i högskolelagen, innefattar arbetsmiljöfrågor och stöd till de studentrepresentanter som kåren utser. Regeringen anser att studenterna även bör ha ansvaret för viss kontaktskapande verksamhet, men denna täcks inte av statsbidraget. Studentkårernas studiesociala verksamhet ges ett erkännande i propositionen och kårerna kan fortsätta med detta arbete, dock finansierat med andra resurser än statsbidraget. Samtidigt ges lärosätena ett utökat ansvar för sådan studiesocial verksamhet som är direkt kopplad till studenternas studiesituation, vilket flera remissinstanser har uttryckt oro för, se följande avsnitt. Kårobligatoriet må vara avskaffat men regeringen har fortsatt att framhålla vikten av ett fungerande studentinflytande och att det finns en studentkår vid respektive statligt lärosäte. I studentkårsförordningen står att om det saknas studentkår inom ett av högskolans verksamhetsområden ska högskolan anordna val av studentrepresentanter. Hur detta val ska gå till får högskolan själv bestämma. Även flera lärosäten framhåller vikten av ett välfungerande studentinflytande både när de har diskuterat inför kårobligatoriets avskaffande och lämnat remissvar på Autonomiutredningens förslag. 13 Studentinflytandet är ett argument för lärosätena att bidra med extra medel till kårernas verksamhet och annan studentrelaterad verksamhet efter den 1 juli Som ett sätt att främja studentinflytandet och utbildningens kvalitet ska även kårer vid högskolor med enskild huvudman kunna få del av det statliga bidraget. Högskolelagens fjärde kapitel, men inte studentkårsförordningen, gäller för de enskilda högskolor som har examensrättigheter. Författningstexter med bestämmelser som rör studentkårerna finns framför allt i högskolelagen (4 kap ) studentkårsförordningen. Studentrepresentationen Lärosätets ledning beslutar även fortsättningsvis om vilken eller vilka studentkårer som ska få representera studenterna. Antalet medlemmar som studentsammanslutningen har inom sitt verksamhetsområde är avgörande om flera sammanslutningar ansöker om kårstatus för samma område. Lärosätets beslut gäller normalt i tre år. Vidare får en studentkårs verksamhetsområde 13. Självständiga lärosäten (SOU 2008:104). 12

15 inte vara större än ett lärosäte, och inte mindre än en organisatorisk eller geografisk enhet. Studentkåren ska representera alla studenter inom sitt verksamhetsområde för många kårer innebär det alla studenter vid lärosätet och inte begränsa sig till medlemmarnas intressen. Likaså ska en studentrepresentant i ett organ vid lärosätet representera alla studenter inom organets ansvarsområde. Studentkåren får, i likhet med tidigare, utse och entlediga studentrepresentanter. Även i den s.k. Autonomipropositionen 14, som riksdagen beslutade om i juni 2010, tas studentinflytandet upp. Samtidigt som lärosätena ges en utökad rätt att bestämma om den interna organisationen fortsätter studenternas rätt att vara representerade att regleras i författningen efter den 1 januari Riksdagens beslut vad gäller kårobligatoriets avskaffande och lärosätenas autonomi innebär att kapitel och paragrafer som rör studentinflytandet i högskolelagen och högskoleförordningen tas bort, formuleras om eller läggs till. 15 Efter den 1 januari 2011 kan fyra paragrafer sägas vara nyckelparagrafer för studentinflytandet: Högskolelagen 1 kap. 4 a (studenternas rätt till inflytande över utbildningen och dess utveckling) Högskolelagen 2 kap. 7 (studenternas rätt att vara representerade) Högskoleförordningen 1 kap 7 (vem som utser studentrepresentanter) Högskoleförordningen 2 kap. 14 (specificering av studenternas rätt att vara representerade) Istället för att uttrycka studenterna rätt att ha representanter i olika organ uttrycks rättigheten i den nya författningstexten som en rätt att vara representerad när beslut fattas eller beredning sker. 16 Specificeringen av denna rätt, högskoleförordningen 2 kap. 14, lyder: I 2 kap. 7 högskolelagen (1992:1424) finns det en bestämmelse om studenternas rätt till representation när beslut fattas eller beredning sker. Om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person, ska information lämnas till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av beredningen. Om beslut ska fattas av en grupp personer enligt 2 kap. 6 andra stycket högskolelagen, har studenterna rätt att vara representerade med minst tre ledamöter. Antalet studentrepresentanter i en sådan grupp får dock vara färre om det finns särskilda skäl med hänsyn till det totala antalet ledamöter i gruppen. 14. En akademi i tiden ökad frihet för universitet och högskolor. Prop. 2009/2010: I SFS 2010:701, utfärdad den 17 juni 2010, finns ändringar som gäller högskoielagen. I SFS 2010:1064, utfärdad den 1 juli 2010, finns ändringar som gäller högskoleförordningen. 16. En akademi i tiden ökad frihet för universitet och högskolor. Prop. 2009/10:149. Författningskommentarer s

16 I övrigt beslutar en högskola själv om sådan rätt till representation för studenterna som avses i första stycket. Lärosätenas utökade ansvar för studiesociala frågor Som redan nämnts har lärosätena fått ett utökat ansvar för den studiesociala verksamheten efter att kårobligatoriet avskaffades. Redan har de ansvar för att studenterna har tillgång till studenthälsovård, särskilt förebyggande hälsovård, studievägledning och karriärvägledning. Det som läggs till är sådana studiesociala områden som är direkt kopplade till studenternas studiesituation. Dessa räknar regeringen dit: Information och råd om t.ex. studiestöd, socialförsäkringar och arbetslöshetsunderstöd. Huvudansvaret för mottagandet av nya studenter (svenska och utländska). Gemensamt ansvar för att lösa studenternas bostadssituation. Aktiviteter för att utveckla studenternas kontakter med arbetsmarknaden. Därutöver anser regeringen att lärosätena bör kunna se till att studentkårerna har lokaler där studenterna kan träffas och umgås, som en del av arbetet med en god studiemiljö. Lärosätena ska kunna ge uppdrag till studentkårerna att genomföra en del av de uppgifter som åligger lärosätet. Sådana tjänster måste dock upphandlas enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling där den är tillämplig. 17 Finansieringen efter kårobligatoriets avskaffande Det statliga bidraget Regeringen har, som tidigare nämnts, beslutat att avsätta medel för att stödja vissa delar av studentkårernas arbete. Bidraget beräknas på antalet studenter inom kårens verksamhetsområde, inte antalet medlemmar, och betalas ut via lärosätet. Enligt propositionen kommer det sammanlagda statliga bidraget till studentkårerna att uppgå till 20 miljoner kronor för 2010 och 30 miljoner kronor för 2011 och framåt. Den nivå på statsbidraget som har nämnts 18 är 105 kronor per helårsstudent och helårsdoktorand, men i praktiken kommer denna nivå att variera eftersom bidragets totalsumma är bestämd. Beslut om den första utbetalningen, som gäller för höstterminen 2010, fattades i juni med 17. Frihet och inflytande kårobligatoriets avskaffande. (Prop. 2008/09:154). 18. Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet den 25 februari 2009: Kårobligatoriet avskaffas 1 juli Ändringsbeslut daterat den 23 juni 2010 gällande regleringsbrevet för universitet och högskolor, bilaga 36 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m., ap. 11. Se Ekonomistyrningsverkets webbplats: 14

17 utgångspunkt i studentstatistik från Bidragsnivån denna gång blev 67 kronor per helårsstudent och helårsdoktorand. Statsbidraget är tillgängligt för både studentkårer vid statliga universitet och högskolor och vid högskolor med enskild huvudman. Därutöver uppmuntras lärosätena att ge egna bidrag till kårernas kärnverksamhet, men bidraget måste rymmas inom lärosätenas reguljära resurser. Även det utökade ansvaret som tilldelats lärosätena för viss studiesocial verksamhet ska rymmas inom ramen. Obligatorieutredningen föreslog en högre nivå för ersättningen till studentkårerna, 310 kronor per helårsstudent, för en verksamhet som skulle omfatta både utbildningsområdet och relevanta delar inom det studiesociala området. Kostnaderna beräknades till ca 95 miljoner kronor för staten. Därutöver föreslog utredningen att lärosätena skulle få 30 miljoner kronor i extra resurser för sin utökade studiesociala verksamhet. Kostnadsökningen skulle finansieras genom att antalet studieplatser minskades med omkring I remissvaren på Obligatorieutredningen uttrycker en del av lärosätena oro över de ökade kostnader som de beräknas få när deras studiesociala verksamhet expanderar. Flera instanser påpekar att studentkårernas verksamhet i mångt och mycket vilar på frivilligt, obetalt, arbete, som när det ska ersättas med lönearbete utfört av lärosätenas personal innebär stora kostnader. I budgetpropositionen för inkluderade regeringen ett stöd på 2,5 miljoner kronor för att underlätta kårernas omställning till den nya situationen med frivilligt kårmedlemskap. Uppdraget att fördela medlen och att fungera som tillfällig stödfunktion gavs till Sveriges förenade studentkårer, SFS. Funktionens syfte var att ge kårerna råd i ekonomiska, juridiska och organisatoriska frågor. Kårernas omställningsarbete påbörjades hösten 2009, i varierande omfattning. Studentkårernas intäkter Studentkårerna har tagit ut en årlig medlemsavgift som varierat kraftig mellan kårerna, från omkring 130 kronor till knappt 700 kronor per student och år. Genomsnittet har legat på omkring 500 kronor. 21 Ett räkneexempel från Karlstads universitet 22 kan illustrera vad ett frivilligt kårmedlemskap kan innebär för intäkterna när anslutningsgraden minskar från dagens 100 procent. Notera att Karlstads studentkår även har andra intäkter än medlemsavgifter t.ex. medel från universitetet och kommunen även om detta inte framgår i räkneexemplet. Förutsättningarna för beräkningarna är helårsstudenter ( individer), en medlemsavgift på 200 kronor per år och ett statsbidrag på 105 kronor per helårsstudent. Studentkåren har uppgivit att den vårterminen år Prop. 2009/10:1 Utgiftsområde 16, s. 63 och Obligatorieutredningens betänkande SOU 2008: Uppgifterna är hämtade från PM Konsekvenser av kårobligatoriets avskaffande, Karlstads universitet,

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning... 9

Innehåll. Sammanfattning... 9 Innehåll Sammanfattning... 9 Författningsförslag... 11 1 Förslag till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)... 11 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer

Försöket med collegeutbildningar 2002 2004

Försöket med collegeutbildningar 2002 2004 Rapport 2006:22 R Försöket med collegeutbildningar 2002 2004 Omfattning och övergång till högskolan Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD. en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000

LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD. en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000 LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000 Högskoleverket 2003 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår

Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår Under våren har UTN och Uppsala studentkår förhandlat fram ett sektionsavtal som i princip uppfyller

Läs mer

Varför universitet? Innehållsförteckning

Varför universitet? Innehållsförteckning Varför universitet? (Lars Brandell september 2007 rättad 2007-09-29) Termen universitet har kommit i centrum av debatten om den högre utbildningen och forskningen i vårt land. Det sägs ofta att vi har

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Rapport 2008:37 R. Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare

Rapport 2008:37 R. Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare Rapport 2008:37 R Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare med examensrätt Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå , www.uka.se Effektivitetsanalys 2014:5 Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå uppföljning med hjälp av nationell statistik och intervjuer med lärosäten Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Läs mer

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 Högskoleverket

Läs mer

Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I

Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I Rapport 2012:7 R Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I www.hsv.se Rapport 2012:7 R Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?

Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? , www.uk-ambetet.se Effektivitetsanalys 2014:1 Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? En studie baserad på årsverkesdata Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?

Läs mer

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning www.hsv.se Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Utvärdering av grund- och forskarutbildning i tyska vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av grund- och forskarutbildning i tyska vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av grund- och forskarutbildning i tyska vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2005 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Karriär genom befordran och rekrytering

Karriär genom befordran och rekrytering Karriär genom befordran och rekrytering SLUTRAPPORT Högskoleverkets rapportserie 2003:3 R Karriär genom befordran och rekrytering SLUTRAPPORT Högskoleverket 2003 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box

Läs mer

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria Studenter om den studiesociala utredningen SFS, TCO och Tria Förord Högskolestudier är en heltidssysselsättning och förutsätter att studenter dels har en rimlig studiemedelsnivå och dels ett fullgott socialt

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Rapport 2009:1 R. Utvärdering av regionala utvecklingscentrum och nationella resurscentrum

Rapport 2009:1 R. Utvärdering av regionala utvecklingscentrum och nationella resurscentrum Rapport 2009:1 R Utvärdering av regionala utvecklingscentrum och nationella resurscentrum Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

SUHF-modellen i verkligheten. Ann-Kristin Mattsson

SUHF-modellen i verkligheten. Ann-Kristin Mattsson SUHF-modellen i verkligheten Ann-Kristin Mattsson Januari 2011 Omslagsbild: Khafre Pyramid Giza Upphovsman: Daaaveee Ann-Kristin Mattsson, 2011 Första upplagan är tryckt i januari 2011 Utgiven av : Sveriges

Läs mer

Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag

Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2001:24 R Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket September 2011 Följande rapport är en sammanställning av resultat från en

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer