Vidarkliniken 2006 Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vidarkliniken 2006 Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken"

Transkript

1 Vidarkliniken 2006 Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken

2 Vidarkliniken i maj 2007 Maj-Len Sundin, verksamhetschef Vidarkliniken

3 Vidarklinikens vision och verksamhet Vidarklinikens vision är att kontinuerligt skapa en ny vårdkultur för hela människan! Vidarklinikens ändamål är att utan vinstsyfte bedriva hälso- och sjukvård med en antroposofisk inriktning. Vidare skall Vidarkliniken bedriva vetenskaplig forskning gällande antroposofisk medicin och behandling. Vidarkliniken har också ett ansvar för att bedriva utbildning inom antroposofisk läkekonst. Vidarklinikens kompetensområden Vidarkliniken är Nordens enda antroposofiska sjukhus och bedriver somatisk specialistvård och rehabilitering, samt palliativ vård främst för cancerpatienter. Läkarna och sjuksköterskorna vid kliniken är legitimerade och ger vård där konventionella metoder och vårdformer integreras med antroposofiska mediciner, konstnärliga terapier och utvärtes behandlingar. Helhetssynen på människan innebär att man ser hur kropp, själ och ande påverkar varandra i hälsa och sjukdom. En viktig del i behandlingen består av antroposofiska mediciner för vilket Vidarkliniken har regeringens särskilda tillstånd. Medicinsk profil Vidarkliniken har totalt 74 slutenvårdsplatser, men det är inte möjligt att utnyttja fler än 54 platser med dagens krav på enkelrum och särskilda arbetsmiljökrav. Under 2006 har kliniken utnyttjat ca 34 platser, varav ca 22 platser eller 65 % för cancervård och 6 platser för palliativ vård. De resterande platserna har under året använts for rehabilitering vid stressrelaterade sjukdomar som utmattningssyndrom, fibromyalgi, reumatologiska sjukdomar samt kronisk smärtproblematik. Omvårdnaden I vården arbetar legitimerade sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. Flera har vidareutbildning inom antroposofisk omvårdnad genom Sjuksköterskeförbundet för Antroposofisk Läkekonst (SAL) eller som del av klinikens internutbildning. Många sjuksköterskor har också vidareutbildning inom palliativ vård, intensivvård, medicin, kirurgi etc. Det förekommer att vårdmedarbetare har dubbelkompetens, med t.ex. utbildning i eurytmi eller massage vilket ger stor flexibilitet och fördjupad insikt i vården. Medarbetare inom vården har tillsammans arbetat fram Vidarklinikens ledstjärna för omvårdnad. Ledstjärnan anger en riktning och är en fördjupning. Ur ledstjärnan hämtar vi inspiration i utveckling av vården samt hjälper medarbetarna i den dagliga omvårdnaden. Vår ledstjärna Att vara lyhörd för att varje människa är unik i sin kropp, själ och ande, så att vi på bästa sätt kan ge individuell vård som främjar till självinsikt. Detta kan leda till att människan utvecklar sina individuella möjligheter till ökad hälsa och livskvalitet genom att möta sig själv i sin kropp, sin omvärld och sitt öde. Målsättningen för 2006 har varit att stärka omvårdnaden, utveckla medvetenhet och identitet för en ännu bättre vård. Genom att utveckla förmågan till iakttagelse och artikulering av det observerade, ökar insikten som ger bas för utveckling av nya metoder. Medarbetarna på vårdavdelningarna träffas och arbetar med fallbeskrivningar under handledning. Syftet är att individualisera och förbättra omvårdnaden. Under våren 2006 avslutades ett projekt med att kvalitetssäkra utvärtes behandlingar som resulterade i en metodbok i utvärtes behandlingar. Under året har det också arbetats systematiskt med förbättring av omvårdnadsdokumentationen. Det arbetet fortsätter även under Områdesansvariga inom vården har deltagit i ledarutvecklingen. Under året har det varit ett ökande fokus på krav, ansvar och förväntningar till ledarrollen inom vården. Som led i det arbetet har man arbetat med vårdprocesser inom områdena organisation, arbetsför- -1-

4 delning och schemaläggning samt kompetens och ansvarsområden. En höjning av veckoarbetstiden från 35,6 till 38,25 har gjorts som en del av löneförhandlingarna i Den ökade arbetstiden kommer att användas till utbildning och utveckling/fördjupning av omvårdnaden. Syftet är att varje medarbetare skall fördjupa sig i ett intresseområde, som också är ett behov för avdelningens inriktning. Det kan vara smärta, vårdgester, nutrition, vård i livets slutskede etc. Slutenvård Medelbeläggningen för 2006 har varit 33,1 patienter per dag för hela året. På grund av en optimerad beläggningsplanering kunde tidigare årsvariationer minskas. Under 2006 har 88% (2005: 86%) av totalt vårddygn (2005: ) och 80% (2005: 77%) av 874 vårdtillfällen (2005: 896) finansierats av landstingen. Fördelningen av betalningskategorier framgår av tabellen nedan: Kategori Vårdtillfällen Vårddygn Landsting % % Fond % 840 7% Privat 34 4% 363 3% Utland 11 1% 169 1% Arbetsgivare 5 1% 66 1% Summa I slutet på 2006 visade det sig att remissflödet ökade markant vilket ledde till ökade anslag från landstingen. Behovet för Vidarklinikens inriktning har även efter årsskiftet fortsatt att öka vilket återspeglas i en högre beläggning i början av 2007 jämfört med tidigare år. Slutenvården har under 2006 disponerat tre vårdavdelningar: Avd 1 har 24 sängplatser och i snitt har vi använt 16,7. Det är inte längre möjligt att disponera så många sängar eftersom det är få patienter som är nöjda med att ligga på 3- och 4-sängs rum. Avdelningen har huvudsakligen haft patienter med diagnoserna fibromyalgi, utmattningssyndrom, kronisk smärta och patienter med cancer i rehabiliteringsfasen. Avd 2 har också 24 sängplatser, men den har varit stängd för slutenvård. Taket på landstingsavtalen har inte tillåtit oss att disponera avdelningen till slutenvård. Dagvården har disponerat lokalerna. På nätter och helger har sängarna kunnat användas som hotellplatser för patienter, anhöriga eller studiebesök. Avd 3 har 13 sängplatser i 9 rum och har i snitt disponerat 8,7. Eftersom avd 3 har varit vår palliativa enhet och patienterna huvudsakligen bör ha enskilda rum är utnyttjandegraden mycket bra. Avd 4 har också 13 sängplatser i 9 rum och har i stort sett patienter med samma diagnosgrupper som avdelning 1. Utnyttjandegraden har varit 8,7, vilket också måste anses som mycket bra. Liksom tidigare har patienter med cancer i olika stadier utgjort den största gruppen inom slutenvården. Under 2006 har denna grupp svarat för 400 vårdtillfällen (2005: 432). Tumörer - C Muskulosk. sjd. - M Pykiska sjd. - F Nervsjsd. - G Andra symtom - R Skador mm - T Matsmältningsorg. sjd. - K Cirkulastionsorg. sjd. - I Faktorer av betydelse - Z Vårdtillfällen - huvuddiagnoser Det finns fortfarande ett stort behov för vård och rehabilitering av patienter med diagnoser som fibromyalgi och reumatiska sjukdomar (Diagnosgrupp M: 143 vårdtillfällen, 2005: 141) samt för stressrelaterade tillstånd och utmattningssyndrom (Diagnosgrupper F, Z: 114 vårdtillfällen, 2005: 122). Huvuddiagnoserna under 2006 visas i figuren ovan. Den genomsnittliga vårdtiden har varierat mellan 14,3 och 19,9 beroende på diagnos (se nedan). Medelvärdet har legat på omkring 15,4 dagar vilket är något högre än tidigare (2005: 14,5). -2-

5 Tumörer - C Muskulosk. sjd. - M Pykiska sjd. - F Nervsjsd. - G Andra symtom - R Skador mm - T Matsmältningsorg. sjd. - K Cirkulastionsorg. sjd. - I Faktorer av betydelse - Z Medelvårdtid - huvuddiagnoser Patienterna från Stockholms län utgör den största andelen. De 783 patienterna som vårdats på Vidarkliniken under 2006 har kommit från hela landet och 12 patienter kom från utlandet, framförallt från Norge som framgår av tabellen nedan: Patienters hemlän Län Vårdtillfällen Vårddygn Stockholm Västra Götaland Östergötland Södermanland Utland Uppsala 7 81 Halland 7 90 Jönköping 6 91 Västmanland 4 83 Dalarna 4 62 Västerbotten 3 36 Örebro 3 52 Gotland 3 38 Kalmar 2 23 Skåne 2 25 Värmland 1 21 Norrbotten 1 16 Gävleborg 1 21 Total För att utveckla slutenvården vidare har vi använt workshops som metod, för att dela erfarenheter och reflektioner genom dialog och därmed öka den gemensamma medvetenheten om vad vi gör. Vi har med denna metod belyst och reflekterat över följande vårdprogram; fibromyalgi och palliativ cancerbehandling. Efter varje workshop tillsattes arbetsgrupper som skulle arbeta vidare med innehållet, bl.a. har det fört till att vi har behov för en närmare beskrivning av fas II och fas III av behandlingsplanerna för fibromyalgi. I fas II behöver vi flera samtalsterapeuter i kognitiv terapi, fas III bör kunna innehålla trädgårdsrehabilitering. Som konsekvens av detta har en medarbetare börjat en utbildning i kognitiv terapi och en grupp arbetar med en handlingsplan för trädgårdsterapi i samarbete med en extern konsult som har stor erfarenhet av antroposofisk trädgårdsterapi. En total behandlingsplan för fibromyalgi är under utarbetande. En workshop om utmattningssyndrom och den föreliggande behandlingsplanen genomfördes i november Med olika perspektiv arbetades det fram ur det tvärprofessionella en gemensam bild av patientgruppen, hur sjukdomen yttrar sig utifrån vår människobild. Här uppstod behovet av att arbeta fram generella och individuella vårdplaner. Workshopen om palliativ cancerbehandling har gett en ytterligare förstärkt medvetenhet och utvecklingsarbetet på avdelningen har intensifierats. Vi har fått positiva reaktioner från remitterande läkare, beställare, patienter och anhöriga på den verksamheten. När Stockholms läns landsting inför 2007 inte önskade avtalsbegräsningar för palliativa patienter var det naturligt att utvecklingen och utvidgandet av antalet sängplatser måste komma inom den palliativa vården. Avdelning 3 blev för liten för en sådan utökning. Verksamheten flyttades därför till avdelning 2. Dagvården Utvecklingsprojektet i Dagvården avslutades i juni Projektet utvärderades i en workshop. Beslutet var att dagvården skulle föras vidare och utvecklas. Syftet med dagvården måste klargöras. Vad kan vi erbjuda och vilken utveckling förväntar vi av behandlingen? Erfarenheten med dubbelkompetens inom behandlingsteamet är mycket positiv, ger tillhörighet, flexibilitet och gör det lättare att disponera resurserna. Hösten 2006 tillsattes en projektledare som har som uppgift att leda arbetet med utvecklingen av dagvården både med hänsyn till innehåll, administrativa rutiner samt komma fram med kriterier för utvärdering av behandlingsresultat. Det är nödvändigt att under 2007 hitta nya lokaler för dagvårdsverksamheten i anslutning till Vidarkliniken, samt ut- -3-

6 arbeta planer för utveckling av den i Stockholm. Öppenvård Järna Husläkarmottagningen har haft listade patienter under året och dessutom ca 300 patienter från Sörmland. På privatmottagningen har det varit cirka 770 besök. Totalt har det varit 8425 besök på husläkarmottagningen under året, vilket är en ökning. Antal sjuksköterskebesök var ca och 387 besök har gjorts inom hemsjukvården. Socialkuratorn som huvudsakligast arbetar som samtalsterapeut har haft 55 patienter under året som hon har följt upp. Husläkarmottagningen har jourverksamhet mellan kl Astma och allergimottagningen har haft ca 250 nybesök och ca 160 återbesök. Mödravård och barnavård. Antalet inskrivna mödrar var i snitt 15, vilket innebär en minskning i förhållandet till Antalet listade barn var 369. Dessutom har 67 barn från Sörmland haft kontakt med BVC. BVC på Vidarkliniken har under en stor del av året haft bemanningsproblem och erbjudandet till patienterna har därför inte kunnat erbjudas fullt ut. Totalt sett har inte kliniken kunnat lista alla som har önskat det av flera orsaker. Telefontillgängligheten på husläkarmottagningen har inte varit tillfredsställande och måste förbättras. Flera sköterskor har slutat och det har varit svårt att rekrytera nya. På öppenvården har vi satt igång ett utvecklingsprojekt och analys av driftsdata. Flera möten är genomförda. Öppenvården på Vidarkliniken måste också i framtiden ses mer i sammanhang med utvecklingen i Stockholm. Öppenvård - Stockholm Planläggningen av öppenvården i Stockholm påbörjades tidigt på året och i april anställdes en projektledare. Arbetet med öppenvården startade med ett visionsseminarium för medarbetare. Det resulterade i en konkret handlingsplan, som sedan har varit styrande för etableringen av verksamheten. Vidarkliniken har kunnat sätta sin prägel på de nya lokalerna och den 4 september kunde vi äntligen öppna för den första delen av verksamheten med MVC (mödravårdscentral) och BVC (barnavårdscentral) i lokaler på Tideliusgatan 12, på Södermalm i Rosenlunds sjukhus gamla lokaler. Våra BVC-föräldrar boende i Stockholm är glada. Det är hela 2/3 av alla BVC-listade barn som bor i Stockholm. En månad senare öppnades astma- och allergimottagningen för barn och ungdomar. I medarbetarteamet finns nya och entusiastiska medarbetare. Trots att vi inte har bedrivit någon marknadsföring har efterfrågan varit ökande. Bristen på allmänläkare har hindrat oss från att öppna husläkarmottagningen. Under hela året har det arbetats intensivt med att skaffa kompetenta allmänläkare till Stockholmsmottagningen utan att vi har lyckats. Öppenvården Norrköping I det nya vårdavtalet med Östergötland var förutsättningen att Vidarkliniken öppnar en ny öppenvårdsmottagning i Norrköping i maj I Norrköping fanns redan terapeuter och sjuksköterska - Norrköpings terapeutikum - och samarbete med dem har inletts. Under hösten 2006 har flera avstämningsmöten med dem ägt rum för att hitta samarbetsformer under Vidarklinikens ledning. Arbetet har varit konstruktivt. Terapier Vidarklinikens terapier är mycket viktiga i behandlingen av patienterna och terapeuterna är bärare av Vidarklinikens värden. Terapeuterna har god utbildning, lång klinisk erfarenhet och är mycket kompetenta. Kliniken erbjuder patienterna fysikaliska bad, rytmisk massage enligt Wegman/Hauschka, Presselmassage och konstnärliga terapier som modellering, målning, musik, sång och läkeeurytmi, sjukgymnastik samt samtalsstöd i form av biografiskt arbete och terapi som psykosyntes. Det finns behov för terapeuter utbildade inom kognitiv terapi med tanke på flera av våra patientgrupper. Terapeuternas arbetsmöten är uppdelade i tre olika områden: fysikaliska terapier, konstnärliga terapier och läkeeurytmi. Syftet är att terapeuterna på detta sätt vidareutvecklar och fördjupar sin kompetens. -4-

7 Arbetet med ett system för central terapibokning har pågått under året i ett gemensamt processarbete med terapeuterna och är nu framtagen och provkörd. Syftet har varit att ge en översikt över terapiresurserna samt förenkla terapibokningen och öka samordningen. Kosthåll och köket På Vidarkliniken är kosthållet en viktig del av den terapeutiska verksamheten för patienterna. Vidarkliniken använder ekologiskt och biodynamiskt odlade råvaror. Antalet dieter har ökat genom att flera patienter som söker sig till kliniken har matallergier. Det är därför nödvändigt att utveckla patientundervisningen inom detta område. Under 2006 har patientundervisning i matlagning blivit allt nödvändigare och mer populärt och under 2007 skall den verksamheten ytterligare utvecklas. Köket kan sägas vara hjärtat av verksamheten och tidigt under året påbörjades arbetet med utvecklingen av köket. Medarbetarna på köket hade under längre tid haft behov för utveckling av köket. En kostekonom blev anställd på sensommaren för att kunna leda det dagliga arbetet och på ett professionellt sätt föra arbetet vidare. Caféverksamheten som är ett mycket viktigt trivselerbjudande både för medarbetarna, anhöriga, patienter, studiebesök och gäster har utvecklats och Caféet har blivit en populär samlingsplats inne och när vädret tillåter även ute. Serviceverksamhet Serviceenheten blev i början på året 2006 etablerad och följande verksamheter samlades under en ledning: lokalvård, fastighetsskötsel, IT, tvätt, trädgård, transport. Syftet var att skapa större flexibilitet för att tillhandahålla en god service. Serviceenheten består av ca 15 medarbetare. Den etablerade enheten fungerar mycket bra, ger utmärkt service och fungerar flexibelt under god ledning. Serviceenheten svarar för beredskap utanför ordinarie kontorstid för bl.a. tekniska problem. Speciella projekt under året utöver det vanliga arbetet: utvändig renovering av norra flygeln, byte av nödbelysningsskyltar, modernisering av datasystemet, övergång till digital journalföring, datorisering av terapibokning, uppgraderingen av patientlarmsystem, ombyggnad och anpassning av avd 2 inför flytt samt teknisk etablering av Stockholmsmottagning Ledning och organisation Ledningsfunktionerna för Vidarkliniken tas tillvara genom styrelsen, verksamhetschef och verksamhetschefens ledningsgrupp samt områdesansvariga. Styrelsens uppdrag och sammansättning Stiftelsen Vidarkliniken leds av en styrelse som har uppgiften att med utgångspunkt i stiftelsens stadgar se till att kliniken leds och utvecklas på bästa sätt. Styrelsen har under året varit upptagen av hur forskning och speciellt undervisning av läkare i antroposofisk medicin i Norden och i samarbete med Läkarföreningen för Antroposofisk Orienterad Medicin (LAOM) och Högskolan för Antroposofi i Dornach, Schweiz, kan beskrivas och struktureras. I utbildningsfrågor har därför Ursula Flatters fått ett speciellt uppdrag av styrelsen att leda och utveckla undervisningsprogrammet efter att först under sin tjänstledighet ha inhämtat impulser från utlandet. Styrelsen har under 2006 bestått av ordföranden Jackie Swartz (barn- och ungdomspsykiater och allmänläkare) vice ordförande Anders Kumlander (Generalsekreterare Antroposofiska Sällskapet i Sverige), ledamöterna Torkel Falkenberg (med dr, Karolinska Institutet), Gordana Gedin (Rektor Skandinaviska Kiropraktorhögskolan), Dick Tibbling (psykolog samt ordförande Antroposofiska Sällskapet i Sverige), Ursula Flatters (läkare och tidigare verksamhetschef för Vidarkliniken) samt Maj-Len Sundin (verksamhetschef Vidarkliniken). Verksamhetens ledningsstruktur Uppdrag och sammansättning: Verksamhetschefen är ansvarig för den löpande förvaltningen av verksamheten i enlighet med av styrelsen utarbetad instruktion samt i enlighet med Socialstyrelsens allmänna -5-

8 råd för verksamhetschefer inom hälso- och sjukvård. Ledningsgruppen bistår verksamhetschefen genom sin tvärprofessionella kompetens. Ledningsgruppen har en samordnande funktion, säkerställer kvalitet vid beslut och uppföljning av beslut. Förutom verksamhetschefen som är ledare av ledningsgruppen ingår, biträdande verksamhetschef Thomas Schneider, medicinskt ansvarig för öppenvården Kristian Holmberg, områdesansvarig för läkarna Rainer Birk, vårdföreståndare Marita Pettersson, utbildningssjuksköterska Anne Ingeborg Haugholt, områdesansvarig för terapeuterna Elisabeth Broager Grøn, ekonomiansvarig Benny Johander, personalansvarig Inger Boman, områdesansvarig för serviceenheten John Julander. Adjungerad till ledningsgruppen är projektledare för öppenvården i Stockholm och Norrköping Wolfgang Bohnhorst. De övriga områdesansvariga är Lena Norrby, öppenvården, läkarsekreterare och receptioner, Susanna Blomberg, avd 4 för vårdpersonalen, Maria Birk, avd 2 för vårdpersonalen, Theresa Nilsson, avd 1 för vårdpersonalen och Agneta Kuni och senare Anita Li för alla medarbetarna inom dagvården, kostekonom Julia Papp, köket. Administration Administrationen består av flera funktioner: ekonomiavdelning, personalavdelning inklusive lönekontor, huvudreception och reception av husläkarmottagning, läkarsekreterare samt inskrivning. Utöver hanteringen av en stor mängd löpande uppgifter har arbetet med att utveckla stödfunktioner för den kliniska verksamheten för att underlätta i det dagliga arbetet fortsatt. Administrationen har också bl.a. bistått vid införandet av datajournal inom öppenvården. Flera fortsatta utvecklingsbehov finns för att skapa bra administrativa rutiner, systematiska introduktionsprogram för nyanställda, verksamhetsanalyser och mallar som stöd för den kliniska verksamheten. Det arbetet förs vidare under kommande år. Ledarutveckling På sommaren påbörjades ett ledarutvecklingsprogram för samtliga medarbetare som innehar ett ledaransvar: Ledningsgruppen, områdesansvariga och en representant för Medarbetareförbundet (MeF). Programmet leds av verksamhetschefen, med stöd av projektledaren för öppenvården samt Anna Hallström som leder de gemensamma antroposofiska övningarna. Syftet är att avklara roller, förväntningar och funktioner, kombinera teori och praktiska övningar där aktuella problemställningar genomarbetas fram till beslut. Teori och praktik går hand i hand direkt anpassat till Vidarklinikens verksamhet. Bemanning och rekrytering Den 31 december 2006 hade kliniken 133 (2005: 129) medarbetare med tillsvidareanställning (därav 29 män) och 131 (2005: 130) med tidsbegränsad anställning (därav 37 män), varav merparten s k ring in -vikarier. Totalt har 304 (2005: 276) personer på ett eller annat sätt arbetat på kliniken under Personalomsättningen för tillsvidareanställda uppgick under året till 9 % (2005: 4,7%). Löneutveckling Kliniken planerade att genomföra en lönerevision under våren, men revisionen flyttades till oktober för att möjliggöra större löneökningar inom ramen för budgeterade medel under året. Löneläget på kliniken har förbättrats under senare år, men de jämförelsevis låga lönerna för vissa grupper jämfört med landstinget har medfört rekryteringsproblem under året. Stora höjningar gjordes därför särskilt för läkare, terapeuter och sjuksköterskor. För sjuksköterskorna innebar samtidigt lönehöjningen att arbetstiden per vecka ökades till samma nivå som inom landstinget. Även ersättningen för obekväm arbetstid höjdes kraftigt till den nivå som gäller inom landstinget. Löneförhandlingen tog mycket tid i anspråk. På initiativ från ledningen kom man överens med MeF att under 2007 tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta vidare med att definiera de principer som ska användas vid lönesättningen i framtiden. -6-

9 Information Under året har syftet varit att skapa en levande dialog. En särskild satsning har skett för att öka dialogen och information till medarbetarna, bl.a. genom att hålla månatliga medarbetarmöten. Verksamhetschefens regelbundna nyhetsbrev uppskattas mycket. Medarbetare som av olika orsaker inte är på kliniken ger uttryck för att nyhetsbreven håller dem uppdaterade och ger dem känslan av att vara med. Det externa marknadsföringsarbetet fokuserade på direkt information till remitterande instanser om befintliga avtal och remissrutiner. Förankringsarbetet av Vidarklinikens verksamhet bygger också på viktiga kontakter till myndigheter, politiker och professionen. Vidarkliniken var genom ett samarbete med Famna representerad på politikerveckan i Almedalen i Visby och tillsammans med Weleda på VårdXpo i Älvsjö. Verksamhetsplan 2006 Inför verksamhetsåret 2006 utarbetades en verksamhetsplan som har varit styrande för verksamhetens olika områden och som har följts upp löpande under året. Samarbetspartners och nätverk Vidarkliniken är som tidigare representerad i olika nationella och internationella sammanhang. Till de viktiga nätverken hör: NIKA - Nätverket för Integrativ, Komplementär och Alternativmedicin i Riksdagen, Famna - Riksförbundet för vård och omsorg utan vinstsyfte IAAH - International Association of Anthroposophical Hospitals samt Nätverk Integrativ Medicin i Landstinget i Östergötland. Vid flera tillfällen bjöds Vidarkliniken till seminarier om aktuella frågor kring samhället, hälsa och integrativ medicin på Göteborgs universitet. Under hösten påbörjades på initiativ av Vidarkliniken ett arbete kring ett forum för integrativ medicin i samarbete med Landstinget i Östergötland, Hälsouniversitet Linköping och Karolinska institutet. Att Vidarkliniken deltar och är synlig också i dessa sammanhang är en betydningsfull del av vår marknadsföring i tillägg till att vi både ger och mottar impulser för vidare utveckling. Undervisning och forskning Under våren gjorde kliniken en kompetensanalys, som bl a resulterade i en ansökan till svenska ESF-rådet (Växtkraft Mål 3) om stöd för kompetensutveckling. Dessvärre beviljades inte ansökan. Vi har tidigare mottagit pengar och blev därför inte prioriterade. Processen med kompetensanalysen var ändå viktig eftersom det klargjorde behovet för undervisning inom flera områden. Analysen låg senare till grund för initiativ och satsningar på kompetensutveckling under hösten och framåt. Så till exempel startade som tidigare nämnts redan under försommaren ett ledarutvecklingsprogram för samtliga medlemmar av ledningsgruppen, områdesansvariga samt en representant från den fackliga organisationen. Utöver att medarbetare deltagit i externa kurser och konferenser i in- och utlandet har under året ett stort antal kurser ordnats internt på kliniken, i vissa fall med externa deltagare. Följande kurser kan särskilt nämnas: introduktionskurser för nya medarbetare, kurs i Antroposofisk vårdfilosofi de 12 vårdgesterna med Rolf Heine (koordinator för Internationellt Forum för Antroposofisk Omvårdnad), Kurser i rytmiska insmörjningar enligt Wegman-Hauschka, kurs och handledning för läkare i kognitivt förhållningssätt vid samtal med patienter, grundutbildning i Profdoc för användning i det dagliga arbetet för bl a läkare, kurs i hjärt- och lungräddning samt kurser i ergonomi, lyft- och flyttningsteknik. Temadagar, konferenser och forskarseminarier Vidarkliniken är centrum för utbildning inom den antroposofiska medicinen i Norden och tar emot många auskultanter och praktikanter under längre eller kortare tid. Många medarbetare med olika yrkesinriktning medverkar som föreläsare i olika sammanhang både internt och externt. Vidarkliniken medverkar regelbundet vid s.k. KAM-kurser anordnade av Karolinska Institutet. Vi har ett nytt samverkansavtal med -7-

10 Mälardalens högskola om praktikplatser för vårdstudenter. Klinikens medarbetare har också kunnat delta i SALs (Sjuksköterskeförbundet för Antroposofisk Läkekonst) distanskurs i antroposofisk omvårdnad vid två tillfällen. Medarbetare har deltagit i det internationala sjuksköterskemötet i Goetheanum. Vidarklinikens medarbetare var aktiva och bärare av innehåll och genomförande. Vidarkliniken var också representerad vid Forum för antroposofisk omvårdnad. Medarbetare från kliniken deltog i årsmötet för den antroposofiska medicinska rörelsen i världen. Då arbetade man med grunderna för den utvidgade läkekonsten. SABH hemsjukvårdsteamet vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus på Karolinska sjukhuset har fått en kurs i rytmisk insmörjning för alla sina 25 medarbetare. Syftet var att de själva skulle kunna ge detta barnen i hemsjukvården. Två forskarseminarier har anordnats: Ett seminarium om vårdvetenskaplig forskning och forskning i antroposofisk omvårdnad arrangerad av Vidarkliniken i samarbete med Maria Arman, KI. Totalt deltog 24 personer både från Vidarkliniken samt från universitet och högskolor inom Sverige och utlandet. En kurs/seminarium i Cognition-based medicine med forskarna Gunver Kienle och Helmut Kiene, Institut für angewandte Erkenntnistheorie und medizinische Methodologie, Freiburg, Tyskland som arrangerades av Vidarkliniken. Kursen bestod i två offentliga föreläsningar av Kienle och Kiene med 80 deltagare från hela Sverige samt en kurs med drygt 20 deltagare som sträcker sig över ett halvår och som ska resultera i att deltagarna publicerar case reports. Studiebesök Vidarkliniken har under året tagit emot 1440 studiebesök via studiebesöksexpeditionen. Till Vidarklinikens patientfond har kronor som utgör nettot av studiebesöksverksamheten för verksamhetsåret överförts. Antalet besöksdagar blev 109 under 34 veckor. Tillströmningen av besök har ökat under hösten vilket kan bero på att kommuner och landsting fått bättre ekonomi. En del studiebesök är avgiftsfria när Vidarkliniken besöks av personal som kliniken har ett nära samarbete och gemensamma patienter med. Huvuddelen av besökarna har kommit från olika arbetsplatser inom vården eller är studeranden från vårdgymnasier och högskolor. Vissa vårdhögskolor skickar sina studenter regelbundet till oss eftersom lärarna anser att klinikens omvårdnadsmetoder är värdefulla att ta del av. Det gäller främst insmörjningar och den palliativa vården. Grupper som studerar arkitektur, miljö och design eller arbetar med dessa frågor i något sammanhang är ofta förekommande liksom utbildningar inom alternativa metoder och friskvård. Föreningar, förtroendevalda samt högskolor och universitet är återkommande besökare. Besökarna kommer från hela Sverige, och även från utlandet. Under 2006 har grupper från Irland och England besökt kliniken för att studera organisation och planering av sjukhus. Från Japan har vi haft ett par grupper med medicinska experter och ledare. Studiebesöken och den ofta efterföljande temaundervisningen är god marknadsföring av kliniken. Efterfrågan är större än det vi har medarbetarresurser till. Här finns ett utvecklingsområde. Under 2007 måste den verksamheten ses över om och hur studiebesöksverksamheten kan utvidgas och hitta andra former. Forskning Vidarkliniken har genom många år deltagit i och drivit forskningsprojekt. Styrelsen har också gett kliniken ett uppdrag att Under 2007 arbeta fram ett konkret förslag till mål, organisation, verksamhet och finansiering av en forskningsenhet. Under 2006 bedrevs på kliniken följande forskningsprojekt: Cancer Utvärdering av livssituation för bröstcancerpatienter i olika vårdformer där antroposofisk medicin är en komplementär vårdform. Elisabeth Hamrin, Hälsouniversitetet Linköping -8-

11 Allergier Prevention of allergy risk factors for sentisation in children related to farming and antroposophic lifestyle (Parsifal).Göran Pershagen, Karolinska institutet Allergiutveckling hos barn arv, miljö och livsstil under graviditet och uppväxt. Johan Alm, Karolinska institutet Vårdvetenskap Vårdande etik i klinisk praxis studier i antroposofisk vård. Maria Arman, Karolinska institutet Den levande erfarenheten av utmattningssyndrom fördjupad uppföljning av patienter som fått antroposofisk vård. Maria Arman, Karolinska institutet Läkande och helande i komplementär och biomedicinsk vårdregim en etnografisk studie. Anette Forss, Karolinska institutet Socialvetenskap Att arbeta i en idéburen vård - och omsorgsorganisation. Jan Erik Olsson, Ersta Sköndal Högskola Under 2006 bedrevs följande utvärderingsprojekt på Vidarkliniken. Livskvalitet Uppföljning av patienter från Östergötland som sökt antroposofisk vård. Maria Arman, Karolinska institutet Utvärdering av patientupplevd hälsa med EQ-5D i samband med vård och behandling på Vidarkliniken. Thomas Schneider, Vidarkliniken Reumatoid artrit Rehabilitering av patienter med reumatoid artrit vid Vidarkliniken, Ursula Flatters, Vidarkliniken Vidarklinikens avtal och ekonomi Vidarkliniken hade under 2006 som tidigare år vårdavtal med följande landsting: Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen, Landstinget i Östergötland, Landstinget Sörmland samt Landstinget Halland. Under 2006 tillkom ett avtal för vård i livets slutskede med Södertälje kommun samt en överenskommelse med Landstinget i Uppsala län. Intäkter och utgifter Nettointäkterna under 2006 har varit tkr (2005: tkr). Intäkterna har uppgått till tkr (2005: tkr). Personalkostnaderna uppgick till tkr (2005: tkr). Externa bidrag har under året uppgått till tkr (2005: tkr) däribland tkr i utvecklingsbidrag från regeringen, vilket är ett stort erkännande för vårt arbete. Därutöver har Vidarkliniken erhållit 726 tkr i enskilda bidrag till Patientfonden, samt 800 tkr från Vidarstiftelsen till Vidarfonden. Dessa fonder används i sin helhet till att bekosta ytterligare vård för patienter, vars vistelse inte i sin helhet kan bekostas från annat håll. Resultat för 2006 har varit 984 tkr (2005: tkr). Det egna kapitalet uppgår därmed till tkr. Vidarklinikens intäkter fördelades under 2006 enligt följande: Dagvård 3% MVC & BVC 2% Öppenvård 15% Köket 2% Terapi 1% Övrigt 7% Slutenvård 70% Framtida behov och utveckling Vidarkliniken, den goda vården och hur den gestaltas blir mer eftersökt. Det kan vi märka på många olika sätt antalet remisser ökar, antalet patienter som vill lista sig här, ökande antal studiebesök, efterfrågan på temaundervisning, kurser och seminarier. Nyfikenhet från allmänhetens sida är stor, flera politiker önskar besöka oss. Under 2006 har avtalen ändrats och politikerna önskar att vi etablerar oss i Stockholm och Norrköping. Det är också stor efterfrågan i Göteborg. Det finns behov för att utbilda nordiska läkare i antroposofisk medicin, kunna ge dem kli- -9-

12 nisk erfarenhet under handledning på ett systematiskt sätt. Detta bör vi göra för att kunna möta den stora efterfrågan. I dag är vår största flaskhals bristen på läkare med antroposofisk inriktning. Det är också viktigt att läkare, sjuksköterskor och terapeuter kan ges gemensam undervisning. Lära sig att systematiskt arbeta tillsammans, veta vad de olika kompetenserna innebär och hur de kan användas till patientens bästa. Vidarklinikens roll är ett nordiskt centrum där klinisk erfarenhet kan kombineras med teoretisk kunskap och reflektion. I samband med rekryteringen av läkare har vi lagt märke till att det finns ett behov för att skapa fler ST-platser på Vidarkliniken. I tillägg till den redan befintliga platsen i allmänmedicin kunde även placeringar på vår palliativa enhet eller inom psykosomatiken vara aktuell. Till det behöver vi flera läkare med specialistutbildning. Yngre läkare behöver ha en bra bas inom skolmedicinen sedan kan den kliniska erfarenheten från Vidarkliniken ingå som en naturlig del i fördjupningen i den antroposofiska medicinen. Detta skulle säkerställa en god rekrytering av läkare och sjuksköterskor. Vidare måste vi satsa mer resurser på att beskriva vad vi gör samt att visa effekten av det vi gör genom kvalitetssäkring och forskning. Vidarklinikens verksamhet är för liten. Vi behöver växa för att kunna bära alla kringkostnader och för att kunna bemöta de ökande kraven på kvalitetssäkring och dokumentation. Avtalen behöver utvecklas vidare så att sjukhusets kapacitet utnyttjas fullt ut. Sedan är filialerna i Stockholm och Norrköping viktiga utvecklingsområden även inom primärvården. Det finns idag många sjukdomar som speglar vår tids samhällssjukdom med bristande livskvalitet, brist på mänsklig värdighet. Där har den antroposofiska människosynen, den antroposofiska medicinen, terapierna och vården ett ansvar genom att varje dag skapa en ny vårdkultur för hela människan! Det är vårt uppdrag att visa nya vägar genom vård, utbildning och forskning. -10-

Vidarkliniken 2007 Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken

Vidarkliniken 2007 Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken Vidarkliniken 2007 Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken Vidarkliniken i april 2008 Maj-Len Sundin, verksamhetschef Vidarkliniken 1 Vidarklinikens vision och verksamhet Vidarklinikens vision är

Läs mer

Vidarkliniken 2005 Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken

Vidarkliniken 2005 Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken Vidarkliniken 2005 Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken Sammanställd av Thomas Schneider och Inger Boman Vidarkliniken 2006-03-01 Vidarklinikens verksamhet Ändamål Vidarkliniken har till ändamål

Läs mer

VIDARKLINIKENS MOTTAGNING I NORRKÖPING HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET

VIDARKLINIKENS MOTTAGNING I NORRKÖPING HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET VIDARKLINIKENS M OTTAG N I N G I N OR R K Ö P I NG HE L HE T S S Y N O C H LI V SK VA LI TET Foto: Anders Kratz, Lena Norrby, Thomas Ågren Om Vidarkliniken Vidarkliniken är en idéburen vårdverksamhet som

Läs mer

VIDARKLINIKEN 2010. Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken VIDARKLINIKEN EN UNIK KOMBINATION AV SKOLMEDICIN OCH ANTROPOSOFISK LÄKEKONST

VIDARKLINIKEN 2010. Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken VIDARKLINIKEN EN UNIK KOMBINATION AV SKOLMEDICIN OCH ANTROPOSOFISK LÄKEKONST VIDARKLINIKEN 2010 Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken VIDARKLINIKEN EN UNIK KOMBINATION AV SKOLMEDICIN OCH ANTROPOSOFISK LÄKEKONST Innehållsförteckning Vidarkliniken 1 Vårdproduktion 1 Slutenvård,

Läs mer

ATT MINSKA SJUKFRÅNVARON

ATT MINSKA SJUKFRÅNVARON ATT MINSKA SJUKFRÅNVARON Vidarkliniken erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa Ett beprövat behandlingskoncept som leder till minskad sjukfrånvaro samt minskad risk

Läs mer

VIDARKLINIKEN SJUKHUS OCH VÅRDCENTRAL HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET

VIDARKLINIKEN SJUKHUS OCH VÅRDCENTRAL HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET VIDARKLINIKEN SJUKHUS OCH VÅRDCENTRAL HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET Fotograf: Johan Green Innehållsförteckning VIDARKLINIKEN... 1 Att vara patient på Vidarkliniken... 1 Kvalificerad somatisk vård och rehabilitering...

Läs mer

Välkommen till Onkologisk rehabilitering 12 dagar. Information till patienter

Välkommen till Onkologisk rehabilitering 12 dagar. Information till patienter Välkommen till Onkologisk rehabilitering 12 dagar Information till patienter Allmänt Vidarkliniken är godkänd av Stockholms läns landsting för att ta emot patienter för specialiserad rehabilitering efter

Läs mer

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2011. Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken EN UNIK KOMBINATION AV SKOLMEDICIN OCH ANTROPOSOFISK LÄKEKONST

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2011. Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken EN UNIK KOMBINATION AV SKOLMEDICIN OCH ANTROPOSOFISK LÄKEKONST VIDARKLINIKEN 2011 Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken Foto: Johan Green VIDARKLINIKEN EN UNIK KOMBINATION AV SKOLMEDICIN OCH ANTROPOSOFISK LÄKEKONST INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om Vidarkliniken...2

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2013. Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2013. Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken VIDARKLINIKEN 2013 Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken Foto: Johan Green Järna, mars 2014 Bo Lönn, styrelseordförande Kontakt: info@vidarkliniken.se VIDARKLINIKEN EN UNIK KOMBINATION AV SKOLMEDICIN

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

ANTROPOSOFI IDAG. En kurs för ledare inom antroposofiska verksamheter. Arrangör: Järna Kompetens

ANTROPOSOFI IDAG. En kurs för ledare inom antroposofiska verksamheter. Arrangör: Järna Kompetens ANTROPOSOFI IDAG En kurs för ledare inom antroposofiska verksamheter Arrangör: Järna Kompetens OM KURSEN Presentation Att vara ledare idag i en antroposofisk verksamhet ställer många krav. Förutom de formella

Läs mer

Definitioner på glesbygd

Definitioner på glesbygd Sjukvård i glesbygd Definitioner på glesbygd Ställen där man får EU medel för att dra bredband. SCB allt som ej är tätort (max 200m mellan husen och mer än 200 inv) Glesbygdsverket, tätort >3000 inv, landsbygd

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vidar Vårdcentral. Med fokus på det friska hos människan

Vidar Vårdcentral. Med fokus på det friska hos människan Vidar Vårdcentral Med fokus på det friska hos människan Fotograf: Katerina Tzigotzidou Innehållsförteckning VIDAR VÅRDCENTRAL... 1 Vad utmärker Vidar Vårdcentral?... 1 Hur listar jag mig som husläkarpatient?...

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Fyra kurser om inlevelse, livsförhållanden och spiritualitet Kurserna vänder sig till läkare och medicinstuderande

Fyra kurser om inlevelse, livsförhållanden och spiritualitet Kurserna vänder sig till läkare och medicinstuderande I n b j u d a n t i l l k u r s e r Aktuella folkhälsoproblem utmaningar till en fördjupad förståelse? Fyra kurser om inlevelse, livsförhållanden och spiritualitet Kurserna vänder sig till läkare och medicinstuderande

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten

Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanställning av grupparbete från de fyra scenarierna: Sammanhanget, Vårdlogistikern, Styckevis och Delt, Superspecialisten Sammanhanget, person, partnerskap, hälsa Andra krav på teamet. Samverkan med

Läs mer

Vidarkliniken 2009. Verksamhetsrapport Stiftelsen Vidarkliniken V IDARK LINIK E N

Vidarkliniken 2009. Verksamhetsrapport Stiftelsen Vidarkliniken V IDARK LINIK E N Vidarkliniken 2009 Verksamhetsrapport Stiftelsen Vidarkliniken V IDARK LINIK E N EN UNIK KOMB INATION AV SKOLME DICIN OCH ANTR O P O S OFIS K LÄKEKONS T Innehållsförteckning Vidarkliniken en unik kombination

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014

Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014 Kartläggning av stöd till anhöriga vid geriatriska kliniker 2013 Sigtuna 10 april 2014 Lennart Magnusson, verksamhetschef Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Stöd till anhöriga Kliniker Erbjuds

Läs mer

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat

Procent Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat Enkätundersökning kring insulinbehandling 2009 - Resultat 1. Kön 10 9 8 7 6 52,3 % 47,7 % 1 Aktuell 474 Kvinna Man 2. Ålder 10 9 1-40 år 2 41-50 år 3 51-60 år 4 61-70 år 5 71 år - 8 7 6 39,0 % 24,9 % 16,2

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 36/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Arbets- och miljömedicins aktiviteter i södra Halland Kristina Jakobsson Verksamhetschef Arbets- och miljömedicin KJ/2013 2 INLEDNING Arbets- och miljömedicin

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2000 - Astrid Lindgrens Barnsjukhus

ÅRSREDOVISNING 2000 - Astrid Lindgrens Barnsjukhus ÅRSREDOVISNING 2000 - Astrid Lindgrens Barnsjukhus Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet - SABH Verksamhetens utveckling under år 2000 Projektet SABH har efter planerad tid, 2 år, avslutats.

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Socialstyrelsens patientregister för f

Socialstyrelsens patientregister för f Socialstyrelsens patientregister för f tvångsv ngsvård vad säger s det oss? Herman Holm Emma Björkenstam Svenska Psykiatrikongressen, 14 mars Bakgrund 1 januari 1992: Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Inbjudan till kurser

Inbjudan till kurser Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013

EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013 EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013 Konsekvenser och lärdomar inför framtiden 2013-10-01 Jonas Vallgårda VÅRDFÖRBUNDET Adolf Fredriks Kyrkogata 11, Box 3260

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser 2012-09-06 Martin Östberg 2 (8) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Genomförande... 5 3 Bemanningssituationen under

Läs mer

Stöd för utveckling av psykoterapeutisk kompetens

Stöd för utveckling av psykoterapeutisk kompetens Stöd för utveckling av psykoterapeutisk kompetens Slutrapport om statsbidrag till landstingen 2009 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet, HVB, viss annan heldygnsvård samt öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL)

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet, HVB, viss annan heldygnsvård samt öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet, HVB, viss annan heldygnsvård samt öppen verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Bolag, stiftelser och andra privata aktörer som vill driva

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens VALIDERING Vård- och omsorgscollege Västmanland Struktur, process och principer för validering GY 2011 + Vux 2012 Professionell Omvårdnadsoch omsorgs Rehabiliterande Etisk Ergonomisk Pedagogisk 1 Vård-

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte När vården flyttar hem Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte Arbetsgrupp Robin Åberg Marianne Brindbergs Tina Kall Haide Gårdlind Mellgren Rapporten: När vården flyttar

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1410-1231 Landstingsstyrelsen Meddelande till Socialstyrelsen om Stockholms läns landstings intention att år 2020 ansöka

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning.

Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning. Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning. (LiÖ 2012-2095) Anna Tjäder har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår

Läs mer

Specialistrådsmöte Sandviks Gård 14-15 maj

Specialistrådsmöte Sandviks Gård 14-15 maj Specialistrådsmöte Sandviks Gård 14-15 maj Sammanfattning lägesrapport Dalarna Har vi vårdavdelningar, dagvårdsavdelning och specialistmottagning Barn- och ungdomsmedicin Dalarna. Verksamheterna har en

Läs mer