Arbetsgivare i små företag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsgivare i små företag"

Transkript

1 Rapport 2012:9 Arbetsgivare i små företag En intervjustudie om deras erfarenheter av sjukskrivningsprocessen

2 Rapport 2012:9 Arbetsgivare i små företag En intervjustudie om deras erfarenheter av sjukskrivningsprocessen En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm 2012

3 Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box Stockholm Telefon: E-post: Rapporten kan laddas ner från Inspektionen för socialförsäkringen Tryckt av E-print Stockholm 2012

4 Innehåll Generaldirektörens förord... 5 Sammanfattning... 7 Summary Inledning Bakgrund Syfte Avgränsningar Tillvägagångssätt Disposition Bakgrund Små företag Sjukförsäkringen Arbetsgivares och anställdas ansvar Arbetsgivarens ansvar Anställdas ansvar Försäkringskassans roll i sjukskrivningsprocessen Försäkringskassans samordningsansvar Försäkringskassans handläggning Samverkan med Arbetsmiljöverket Samverkan med Arbetsförmedlingen Intervjuer med arbetsgivare Sjukanmälan Kontakt under pågående sjukskrivning... 40

5 5.3 Anpassning och omplacering Kontakt och samarbete med Försäkringskassan Förväntningar på Försäkringskassan Förväntningar på Arbetsförmedlingen Förväntningar på hälso- och sjukvården Informationsvägar Företagshälsovården som resurs i sjukskrivningsprocessen Företagshälsovård Arbetsgivarnas erfarenhet av företagshälsovården Företagshälsovårdens beskrivning av ett fungerande samarbete Diskussion Referenser... 59

6 Generaldirektörens förord Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. Med systemtillsyn avses granskning av om regelverket tillämpas korrekt och enhetligt. Med effektivitetsgranskning avses granskning av om en verksamhet fungerar effektivt med utgångspunkt i det statliga åtagandet. Alla arbetsgivare har oavsett storlek ett rehabiliteringsansvar för sina anställda. I stora företag finns oftast flera olika verksamheter och varierande arbetsuppgifter som ställer olika krav på den anställda. Det gör att möjligheterna för omplacering till annat arbete kan vara bättre i stora än i små företag. Arbetsgivarna i de senare saknar ofta erfarenhet av hur företaget kan eller bör agera vid längre sjukfall. Föreliggande rapport beskriver arbetsgivares förhållningssätt och handlingsmönster när en anställd drabbas av en längre sjukskrivning. Intervjuerna visar att arbetsgivarna söker möjligheter att anpassa arbetet under en kortare period för att främja återgång i arbete men i ett längre perspektiv inte ser något ekonomiskt utrymme för anställda som inte kan återgå i ordinarie arbete. Kontakterna mellan arbetsgivaren och den sjukskrivna följer inte fasta rutiner utan är personberoende. Försäkringskassans roll i sjukskrivningsprocessen är otydlig för arbetsgivarna. De efterfrågar informationsutbyte och tidigt stöd i samband med aktuella sjukskrivningsärenden och är mest mottagliga för information när en anställd har blivit sjukskriven. Företagshälsovården har möjlighet att agera redan innan en anställd sjukskrivs och från den första dagen i sjukfallen. Den kan stå för ett genomtänkt upplägg av rehabiliteringsarbetet även för små företag. För detta krävs emellertid både en aktiv företagshälsovård och aktiva arbetsgivare. Rapporten är baserad på ett begränsat antal intervjuer, och resultaten kan därför inte direkt generaliseras till alla arbetsgivare i små företag. 5

7 Förhoppningsvis kan den ge uppslag till förbättringar av sjukskrivningsprocessen. Rapporten har skrivits av Malin Josephson (projektledare), Helena Persson Schill, Markus Larsson, och Marie Jakobsson Randers. I studien har ISF samarbetat med medicine doktor Kristina Gunnarsson, verksam vid Arbets- och miljömedicin i Uppsala läns landsting, som deltagit i upplägg, intervjuer, analys och rapportskrivning. Stockholm i april 2012 Per Molander 6

8 Sammanfattning Alla arbetsgivare, oavsett storlek, har ett rehabiliteringsansvar för sina anställda. Arbetsgivarna ansvarar för anpassning av de anställdas arbetsuppgifter och arbetsplats för att på så sätt främja återgång i arbete i samband med sjukskrivning. I ett litet företag är det vanligtvis få om ens någon anställd per år som är sjukskriven mer än två veckor och får ersättning från den allmänna sjukförsäkringen. Det innebär att arbetsgivarna i små företag ofta saknar erfarenhet av hur företaget kan eller bör agera vid längre sjukfall. Studiens syfte är att skapa förståelse för sjukskrivningsprocessen i små företag. Rapporten beskriver arbetsgivares erfarenheter, förhållningssätt och hur de agerar när en anställd drabbas av en längre sjukskrivning. Studien är inriktad på sjukskrivningsprocessen i företag med upp till 19 anställda. I så små företag finns det sällan någon specialiserad personalfunktion. Det vanliga är att ägaren av företaget ansvarar både för produktion och för personalfrågor. Projektet innefattar intervjuer med 16 arbetsgivare i små företag. Arbetsgivarna är aktiva i olika branscher och de anställda är både kvinnor och män. Ett kriterium för att ingå i studien är att arbetsgivaren har haft en anställd som varit sjukskriven i minst 90 dagar de senaste två åren. Sammanfattningsvis visar intervjuerna att: Arbetsgivarna försöker finna möjligheter att anpassa arbetet under en kortare period för att främja återgång i arbete, men i ett längre perspektiv ser arbetsgivarna att det inte finns ekonomiskt utrymme för anställda som inte kan återgå i ordinarie arbete. Det finns ofta ingen möjlighet att ha kvar dem som inte kan återgå i ordinarie arbete. 7

9 Kontakterna mellan arbetsgivaren och den sjukskrivna följer inte fasta rutiner utan är till stor del personberoende. De som har bäst förutsättningar för att få ett aktivt stöd från arbetsgivaren är anställda som redan före sjukskrivningen har en god kontakt med arbetsgivaren, som har en kompetens som är svår att ersätta och som inte har en sjukdom som sätter ner förmågan till initiativ och kommunikation. Det är otydligt för arbetsgivarna vilken roll Försäkringskassan har i sjukskrivningsprocessen, och de ser inte Försäkringskassan som en given samarbetspartner och samordnare av denna process. Samtidigt förväntar sig arbetsgivarna att Försäkringskassan ska komma in tidigt i sjukskrivningsärenden. I intervjuerna framförs betydelsen av att arbetsgivarna förstår syftet med kontakter och möten med Försäkringskassan. Det ger arbetsgivarna möjligheter att delta i planering och ta ett aktivt ansvar. Arbetsgivarna efterfrågar informationsutbyte och stöd i samband med aktuella sjukskrivningsärenden. De uttrycker också att de är mest mottagliga för information när de ställs inför faktum att en anställd blivit sjukskriven. Det är i linje med den strategi som Försäkringskassan har för att informera arbetsgivare i små företag. Företagshälsovården har möjlighet att agera redan innan en anställd sjukskrivs och från dag 1 i sjukfallen. Företagshälsovården kan stå för ett väl genomtänkt upplägg av rehabiliteringsarbetet även för små företag. För detta krävs både en aktiv företagshälsovård och aktiva arbetsgivare. I stora företag finns oftast flera olika verksamheter och varierande arbetsuppgifter som ställer olika krav på den anställda. Det gör att möjligheterna för omplacering till annat arbete kan vara större i stora än i små företag. För att främja återgång i arbete för anställda i små företag är det då extra viktigt att hitta möjligheter till en ny anställning med andra arbetsuppgifter. Den inriktning som nu görs på tidiga insatser från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bör uppmärksamma att en stor del av dem som har en anställning arbetar i små företag. Förhoppningsvis ger rapporten större förståelse och ökade möjligheter till förbättringar av sjukskrivningsprocessen. Resultaten kan dock inte generaliseras till alla arbetsgivare i små företag. 8

10 Summary The Swedish Social Insurance Inspectorate (Inspektionen för Socialförsäkringen or ISF) is an independent supervisory agency for the Swedish social insurance system. Its objectives are to strengthen compliance with legislation and other statutes, and to improve the efficiency of the system through supervision and efficiency reviews and evaluations. The ISF s work is mainly conducted on a project basis and is commissioned by the Government or initiated by the Agency. This report has been initiated by the ISF. Background Employers in Sweden have, regardless of the number of people they employ, a responsibility for vocational rehabilitation. This includes making occupational adjustments and overseeing the possibility of redeployment to help employees return to work after a period of illness. In general, employers in micro and small enterprises rarely have employees on long-term sick-leave and may therefore be less experienced in handling vocational rehabilitation. Support for employers may be available from the Swedish Social Insurance Agency. However, previous studies show that the Agency does not always support and assist employers as intended by the relevant legislation. The Swedish Social Insurance Agency is also responsible for coordinating the different stakeholders, such as the employers, the employees and the health care providers in the rehabilitation process. Objectives This report describes how employers in micro and small enterprises manage their employees sickness absence and rehabilitation process. 9

11 It also aims to explore how employers manage this process. In the report the ISF has mainly focused on employers in micro and small enterprises with up to 19 employees. Method The study uses a qualitative approach. The ISF conducted semistructured interviews with 16 micro or small enterprises. A selection criterion for the interviews was that each enterprise needed to have had an employee on sick-leave for more than 90 days during the past two years. The enterprises represent a spread across different sectors. A majority of the participants selected also had an agreement with the occupational health service, which could be seen as a positive selection of active employers in the processes of sickness absence management and rehabilitation. Findings Employers in micro and small enterprises will try, as far as possible, to adjust or adapt the workplace for an employee who, owing to illness, cannot fully carry out his or her ordinary work. However, the interviews show that, due to the economy of scale in micro and small enterprises, in the long-term it will not be financially viable for them to keep employees who cannot return to their initial work assignments. The interviews also show that there is no set procedure for handling contacts between employers and employees during periods of sick leave. The contacts are often ad-hoc and their nature and frequency appears to be determined by the personal involvement and the commitment of the parties concerned. The employers in the study call for information and assistance in managing employees absences through sickness and the process of rehabilitation. The role of the Swedish Social Insurance Agency as coordinator in the rehabilitation process often seemed unclear to the employers from micro and small enterprises who were interviewed. As a consequence, the Agency was not generally viewed as a partner by the employers, who therefore did not make use of its services. This report is in line with previous studies and it can be concluded from the interviews that the coordination by the Swedish Social Insurance Agency could be more elaborated. As stakeholders, the 10

12 Swedish Social Insurance Agency, employers, and others could be more aware and actively involved in the process of managing employees absence through sickness and in helping them with their rehabilitation. 11

13 12

14 1 Inledning 1.1 Bakgrund Den svenska arbetslinjen innebär att så många som möjligt ska ha möjlighet att försörja sig genom eget arbete. I linje med det ska sjukskrivna få det stöd och den hjälp som de behöver för att, om möjligt, återgå helt eller delvis i arbete. Alla arbetsgivare, oavsett storlek, har ett rehabiliteringsansvar för sina anställda. Det innebär bland annat att arbetsgivarna ansvarar för anpassning av de anställdas arbetsuppgifter och arbetsplats för att på så sätt främja återgång i arbete i samband med sjukskrivning. Hur lång tid processen tar från de första dagarnas sjukskrivning till återgång i arbete är olika för olika sjukdomar, arbeten och individer. 1 Tidigare erfarenheter och forskning visar att det som främjar återgång i arbete är att arbetet anpassas och, att den sjukskrivna får tillförlitlig information, och stöd och råd om vad som kan gynna en förbättring av hälsan. Även tydliga rutiner för hur återgången i arbete ska läggas upp för den som har varit borta en längre tid bidrar till att skapa trygghet för den sjukskrivna och arbetsledningen. Dessutom är en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering beroende av samordning mellan den sjukskrivna, hälso- och sjukvården och arbetsplatsen. 2 I Försäkringskassans uppdrag ingår att samordna de insatser som behövs kring den sjukskrivna för att främja återgång i arbete. 3 I utredningen som låg till grund för förstatligandet av Försäkringskassan, den så kallade GEORG-utredningen från år 2004, presenteras visionen att Försäkringskassan ska utveckla ett integrerat och effektivt samarbete med arbetsgivare och andra för att personer med sjuk- 1 SOU 2011:15 och Ekberg (2009). 2 Wadell (2008) och SOU 2011: mars

15 penning, sjukersättning eller aktivitetsersättning ska få bättre möjligheter att återvända till arbetet. 4 Dock konstaterar Riksrevisionen i sin granskning år 2007 att Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare inte är prioriterade. 5 Kontakterna med arbetsgivarna är få och det saknas ofta underlag från arbetsgivarna när Försäkringskassan utreder möjligheten till anpassning av den sjukskrivnas arbetsuppgifter och möjligheten till alternativa arbetsuppgifter. Enligt Riksrevisionen blir detta särskilt påtagligt i kontakten med arbetsgivare i små företag där det förekommer färre avstämningsmöten och görs färre bedömningar av arbetsförmåga än i liknande sjukfall på större företag. Slutsatsen av detta är att Riksrevisionen inte anser att Försäkringskassan har uppmärksammat de brister som förekommer i handläggningen för denna grupp försäkrade. Även ISF har berört Försäkringskassans arbetsgivarkontakter i tidigare rapporter. I rapporten Styrning i Försäkringskassan intervjuas 6 bland annat representanter för Försäkringskassans lokala försäkringscenter. I intervjuerna framkommer att de upplever samarbetet med arbetsgivarna som välfungerande. Men de intervjuade gör åtskillnad mellan olika typer av arbetsgivare. De anser att arbetsgivarna i större företag över lag har både bättre kunskap om och bättre möjligheter i rehabiliteringsarbetet än arbetsgivarna i små företag. Det framkommer också att handläggarna inte alltid gör de utredningar eller inhämtar den information från arbetsgivarna som krävs för en kvalitetsmässigt bra bedömning om anpassning och omplaceringsmöjligheter på arbetsplatsen. För att man ska få ett fungerande samarbete finns det möjlighet för arbetsgivare att teckna en skriftlig överenskommelse om samverkan med Försäkringskassan. På så sätt får arbetsgivaren stöd i arbetet med att förebygga ohälsa hos anställda och även tillgång till ett kontaktteam som handlägger alla anställdas sjukskrivningsärenden. Denna 7 samverkansform finns för företag med minst 100 anställda. 4 SOU 2004:127 s RiR 2007:19. Små företag definierade som färre än 20 anställda. 6 ISF (2011). 7 Försäkringskassans (2008). 14

16 Föreliggande rapport är inriktad på sjukskrivningsprocessen i mindre företag, framförallt på företag med upp till 19 anställda. I så små företag finns det sällan någon specialiserad personalfunktion, utan ägaren till företaget ansvarar för både produktion och personalfrågor. Vid fler anställda ökar oftast resurserna för personalarbetet. 1.2 Syfte Övergripande syfte med rapporten är att skapa förståelse för sjukskrivningsprocessen i små företag. Rapporten beskriver arbetsgivares erfarenheter, förhållningssätt och hur de agerar när en anställd drabbas av en längre sjukskrivning. 1.3 Avgränsningar Fokus för studien är arbetsgivare i små företag, upp till 19 anställda, och deras förståelse av arbetet med anställda som blir sjukskrivna. Rapporten kan ses som en del i ISF:s arbete med att ur olika aspekter belysa småföretagares villkor inom sjukförsäkringen. Förutom arbetsgivarna finns en rad andra aktörer i sjukskrivningsprocessen: den sjukskrivna, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och Arbetsförmedlingen. Deras erfarenheter är inte belysta i denna rapport. Inte heller berörs arbetet med förebyggande åtgärder för att förhindra ohälsa. 1.4 Tillvägagångssätt Ansatsen i rapporten är kvalitativ och explorativ. Metoden lämpar sig väl eftersom syftet är att skapa ökad förståelse och inte att beskriva hur vanliga eller hur effektiva olika insatser är för återgång i arbete. Projektet innefattar intervjuer med arbetsgivare. I datainsamlingen har även ingått möten med företrädare för Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket och företagshälsovården. Dessutom görs i rapporten en sammanfattning av regler, riktlinjer, granskningar och övriga dokument om arbetsgivares och Försäkringskassans samverkan under sjukskrivningsprocessen. De intervjuade arbetsgivarna företräder ett positivt urval genom att de allra flesta är anslutna till företagshälsovården. Det positiva urvalet kan motiveras utifrån en strävan att hitta möjligheter till en funge- 15

17 rande sjukskrivningsprocess. Kriterierna för urvalet av intervjuföretagen ställdes även upp utifrån tanken att det skulle finnas spridning i materialet avseende företagsstorlek, bransch, anställda kvinnor och män och geografiskt läge. Ett kriterium var dock gemensamt för alla, nämligen att företaget skulle ha haft någon anställd sjukskriven 90 dagar eller längre de senaste två åren. För att få förslag på företag kontaktades företagshälsovården, småföretagarnas intresseorganisation Företagarna och fackföreningar. Av de 16 deltagande företagen kom 12 via företagshälsovården, 1 via fackföreningen IF Metall och 3 företag via direktkontakt. Intresseorganisationen Företagarna var intresserade av projektet men de hade inte förslag på företag att kontakta, eftersom de inte har detaljkunskap om sjukskrivningsläget på enskilda företag. Eftersom det var tidskrävande att få kontakt med företag via nämnda organisationer kontaktades tre företag direkt. Kännedomen om företagen gick via projektgruppens lokalkännedom. I de ursprungliga urvalskriterierna ingick att företagen som mest skulle ha 19 anställda, men tre av företagen hade anställda. I studien intervjuas 16 arbetsgivare från följande branscher: byggnadsindustri, tillverkningsindustri, handel, transport, teknik, industrimålning, hotell- och restaurang, städservice, skog- och trä, grafisk, kultur, hälso- och sjukvård, utbildning samt en intresseorganisation. Två av företagen var små arbetsplatser. Det ena tillhörde en arbetsgivare med flera små arbetsställen. Det andra tillhörde en intresseorganisation. Företagen var lokaliserade i städer och mindre samhällen i Mellansverige. Alla arbetsgivare som kontaktades valde att delta i intervjustudien. När innehållet i informationen från intervjuerna inte visade något nytt (när så kallad mättnad i materialet uppnåtts) kontaktades inga fler företag. Arbetsgivarna kontaktades först per telefon och informerades om studien. Därefter skickades ett brev till arbetsgivarna med bland annat information om att deltagandet var helt frivilligt. En intervjuguide utformades för en semi-strukturerad intervju med öppna frågor om arbetsgivarens rutiner, erfarenheter och uppfattningar om sjukskrivningsprocessen för anställda i företaget. Intervjuerna fokuserade på de långa sjukfall som funnits i företaget. Tre personer utförde tillsammans samtliga intervjuer som ägde rum på intervjupersonernas arbetsplatser och tog cirka 45 minuter. De spelades in på band och skrevs därefter ut ordagrant av en professionell transkriberare. Varje intervju gav sidor text. Analysen av 16

18 intervjuerna utgår från manifest innehållsanalys. Det innebär att man vid tolkningen av intervjuerna fokuserar på vad intervjupersonerna faktiskt uttalat 8. Svaren sammanfördes i de teman som var grund i intervjuerna, nämligen Företagets rutiner vid anställdas sjukskrivning, Företagets kontakt och samarbete med Försäkringskassan, Företagets samarbete med andra aktörer och Hur företaget får information om Försäkringskassan. Materialet har analyserats separat av dem som utförde intervjuerna och en fjärde person som inte deltog i intervjuerna. Sedan har projektgruppen diskuterat analyserna för att komma fram till en gemensam tolkning av materialet. Ansvariga på de företagshälsovårdsenheter där arbetsgivarna uppger att företagshälsovården spelar en central roll i sjukskrivningsprocessen kontaktades för en telefonintervju. Syfte var att få en beskrivning av företagshälsovårdens arbetssätt. 1.5 Disposition Kapitel 2 innehåller en kort presentation om små företag och reglerna i sjukförsäkringen. I kapitel 3 beskrivs vad socialförsäkringsbalken och arbetsmiljölagen anger om arbetsgivares och anställdas ansvar vid längre sjukskrivningar. I kapitel 4 presenteras Försäkringskassans ansvar och arbetssätt. Kapitel 5 innehåller resultaten från intervjuer med 16 arbetsgivare i små företag och i kapitel 6 beskrivs företagshälsovårdens roll. Slutligen, i kapitel 7, diskuteras och sammanfattas resultaten. 8 Silverman D (2006). 17

19 18

20 2 Bakgrund 2.1 Små företag Även om de allra flesta yrkesverksamma i Sverige arbetar för arbetsgivare som har mer än 500 anställda, så arbetar nästan personer, drygt var femte, hos arbetsgivare med endast 1 19 anställda. Det framgår av tabell 1. Små företag finns i alla branscher men är vanligast inom byggsektorn. Det är fler män än kvinnor som är anställda i privata företag. Det gäller även i små företag. 9 Tabell 1. Företag och anställda efter storleksklass Anställda Företag Totalt anställda Andel anställda antal antal antal Procent , , , , , , , , ,8 Totalt ,0% Källa: SCB 9 SCB (2011). 19

21 Av alla yrkesverksamma är det mindre än 11 procent per år som är sjukskrivna mer än två veckor och får ersättning från den allmänna sjukförsäkringen. 10 I ett litet företag är det vanligtvis få om ens något sjukfall per år med ersättning från sjukförsäkringen. Det innebär att arbetsgivarna i små företag ofta saknar erfarenhet av hur företaget kan eller bör agera vid längre sjukfall. Dessutom är sjukfrånvaron förhållandevis lägre på mindre arbetsställen än på stora arbetsställen. Sjukfrånvaron ökar konsekvent med arbetsställets storlek. Det framgår av figur 1. Uppgifterna gäller för fjärde kvartalet år 2011 och beskriver andelen sjukfrånvarande, 11 oavsett om det handlar om längre eller kortare sjukfrånvaro. Andelen sjukfrånvarande skiljer sig mellan olika branscher. Inom den privata sektorn återfinns lägst andel sjukfrånvarande inom informations- och kommunikationsföretag och högst andel inom gruvnäringen. Det är även skillnad i andelen frånvarande mellan kvinnor och män. Andelen frånvarande kvinnor i den privata sektorn är 3,1 procent och andelen frånvarande män 2,4 procent. ISF har inte tillgång till statistik som visar sjukfrånvaro i förhållande till företagets storlek utan endast i förhållande till arbetsstället storlek. Ett arbetsställe är i stor utsträckning detsamma som ett företag men det kan även vara en del av ett större företag som innefattar flera olika geografiskt avgränsade arbetsställen. Andel sjukfrånvaran de i procent 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Antalet anställda Figur 1. Andelen sjukfrånvarande efter arbetsställets storleksklass fjärde kvartalet Källa: SCB 10 Försäkringskassan (2010). 11 SCB (2011a). 20

22 Den lägre sjukfrånvaron i mindre företag kan ha en rad olika förklaringar. En förklaring kan vara att andelen nyanställda och unga är större i små än stora företag. 12 Det finns veterligen inga empiriska belägg för att små företag är mindre benägna att anställa personer med en sämre hälsa än stora företag, och därför har en lägre sjukfrånvaro. En annan förklaring till den lägre sjukfrånvaron kan vara skillnader i arbetsmiljö. Arbetsmiljöundersökningar visar att den psykosociala arbetsmiljön generellt sett är något bättre i små företag. Positiva faktorer för anställda i företag med 1 19 anställda jämfört med anställda i större företag är att de i större utsträckning kan få stöd och uppmuntran av chef och arbetskamrater. Det har också oftare inflytande över sin arbetssituation och sina arbetstider. Samtidigt är anställda i små företag ofta ensamma inom ett arbetsområde och de får i större utsträckning klara sig själva i kritiska situationer. De får också i betydligt mindre utsträckning utbildning på betald arbetstid än 13 anställda i större företag. För kvinnor är även den fysiska arbetsmiljön i genomsnitt bättre i små företag. Kvinnor som är anställda i små företag arbetar i mindre utsträckning i belastande arbetsställningar och de lyfter mer sällan tungt. De uppger också i mindre utsträckning än kvinnor anställda i stora företag att deras arbetsmiljö är bullrig. Däremot har män i små företag mer fysiskt ansträngande arbete än män anställda i stora företag. Även exponering för fysikaliska och kemiska risker, till exempel buller, vibrerande verktyg och damm, är mer vanligt för män som är anställda i små företag än för män anställda i stora företag. Även när analysen redovisas separat för olika branscher så kvarstår till stor del skillnaderna i arbetsmiljö mellan anställda i små företag och övriga anställda Sjukförsäkringen När en anställd har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom är arbetsgivaren skyldig att betala sjuklön under de första 14 dagarna. Sjuklönen är 80 procent av lönen dag Den första sjukdagen är en karensdag, vilket betyder att arbetsgivaren som regel inte betalar ut någon sjuklön för den dagen. En anställd ska göra sjukanmälan direkt 12 Arbetsmiljöverket och SCB (2003). 13 Arbetsmiljöverket och SCB (2003) och Företagarna (2003). 14 Arbetsmiljöverket och SCB (2003). 21

23 till sin arbetsgivare, men det finns inga krav på i vilken form anmälan ska göras. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala sjuklön för tid innan anmälan. 15 Om den anställda är sjuk i mer än 7 dagar ska han eller hon lämna ett läkarintyg till arbetsgivaren. Läkarintyget ska styrka att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. Den del av läkarintyget som lämnas till arbetsgivaren behöver inte innehålla uppgifter om sjukdomsdiagnos. 16 Det är arbetsgivaren som bedömer om arbetsförmågan är nedsatt och om den anställda har rätt till sjuklön. Uppstår det en tvist mellan arbetsgivaren och den anställda om rätten till sjuklön, kan den anställda ansöka om sjuklönegaranti hos Försäkringskassan. Om Försäkringskassan bedömer att den anställda har rätt till sjuklön betalar man ersättning motsvarande sjukpenning. Sedan kräver Försäkringskassan tillbaka det utbetalda beloppet från arbetsgivaren. 17 När en anställd har varit sjuk mer än 14 dagar är arbetsgivaren skyldig att göra en sjukanmälan till Försäkringskassan. 18 Därefter ska Försäkringskassan utifrån den så kallade rehabiliteringskedjan bedöma om den försäkrade har rätt till sjukpenning. Rehabiliteringskedjan innebär i korthet att det finns fastställda tidpunkter, då arbetsförmågan ska prövas mot olika kriterier. Den första bedömningen om rätt till sjukpenning görs mot ordinarie arbete eller arbete som arbetsgivare tillfälligt erbjuder. När arbetsförmågan har varit nedsatt i 90 dagar ska Försäkringskassan även beakta om den försäkrade kan försörja sig efter en omplacering till annat arbete hos arbetsgivaren. När den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga i 180 dagar ska arbetsförmågan prövas mot ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 19 Det innebär att rätten till sjukpenning kan upphöra om den försäkrade bedöms kunna arbeta i ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden, även om han eller hon har en anställning. Efter 365 dagars sjukperiod bedöms alltid arbetsförmågan i förhållanden till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 20 Det finns vissa undantag som kan göras vid tidsgränserna vid 180 och 365 dagar. Ett syfte med de fasta tidsgränserna är att man vill betona betydelsen av tidiga insatser på arbetsplatsen för att öka möjligheterna för den försäkrade att återgå i arbete lagen (1991:1947) om sjuklön lagen om sjuklön lagen om sjuklön lagen om sjuklön kap socialförsäkringsbalken (2010:110) kap. 49 socialförsäkringsbalken. 22

24 När de fasta tidsgränserna infördes 2008 var det mot bakgrund att den dåvarande regeringen ville se en aktivare sjukskrivningsprocess med tidigare insatser och tydligare gränser Prop. 2007/08:

25 24

26 3 Arbetsgivares och anställdas ansvar I detta kapitel beskrivs vad socialförsäkringsbalken och arbetsmiljölagen anger om arbetsgivare och anställdas ansvar vid längre sjukskrivningar. Som illustrerande exempel presenteras domar i Arbetsdomstolen angående om arbetsgivare har tagit sitt rehabiliteringsansvar eller inte. 3.1 Arbetsgivarens ansvar Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar för anställda som är sjukskrivna regleras i socialförsäkringsbalken. Där anges att den försäkrades 22 arbetsgivare ska, efter samråd med den försäkrade, lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att den försäkrades behov av rehabilitering ska kunna klarläggas. Arbetsgivaren ska också svara för att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering. 23 Syftet med rehabiliteringsåtgärderna ska vara att den anställda kan fortsätta eller återgå i sitt arbete. Enligt lagens förarbete kan exempel på åtgärder som kan behöva vidtas vara förändringar i den fysiska arbetsmiljön, arbetsfördelningen, arbetsuppgifterna och arbetstiden. Andra exempel på åtgärder är särskilda informationsinsatser, arbetsträning och arbetsprövning. I vissa fall kan arbetsgivaren behöva försöka bereda en anställd andra och mer lämpliga arbetsuppgifter inom ramen för anställningen Den som i lag omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet och kan ha rätt till olika typer av förmåner kap. 6 socialförsäkringsbalken. 24 Prop. 2006/07:59 s

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) ISF1007, v1.3, 2015-11-19 REMISSVAR 1 (5) Datum 2017-05-09 Enheten för sjukförmåner Nina Karnehed Forskare och utredare nina.karnehed@inspsf.se Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ.

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ. Version 2015-08-25 2 Inledning Upprättad Vindelns kommun har som mål att skapa och bevara goda arbetsmiljöförhållanden 2010-01-18 på sina arbetsplatser. I den andan har denna policy avseende arbetsanpassning

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning och rehabilitering Se till att företaget har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete för att tidigt upptäcka arbetsmiljörisker som kan förorsaka ohälsa

Läs mer

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja Rehabiliteringskedja 2008-07-01 o 2009-01-01 Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja 1 Dag 1-90 Arbetstagaren erhåller sjuklön av arbetsgivaren under de första 14 kalenderdagarna. Dag ett är karensdag och

Läs mer

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin 1 Antagen KS 110315 61 1 (5) Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2011-03-15 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2009-04-07 38, Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy I detta dokument kan du läsa om Specmas förebyggande arbete, rehabiliteringsprocessens praktiska arbetsgång samt arbetsgivaren och den enskilde arbetstagarens ansvar. Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen! Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare. PDF created with pdffactory trial version

Välkommen! Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare. PDF created with pdffactory trial version Välkommen! Dagens möte Regeländringar i sjukförsäkringen hur påverkar det dig som arbetsgivare Nya effektiva samverkansformer mellan Försäkringskassan och dig som är arbetsgivare presentation av nya kontaktvägar

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

Effektiv vård SOU 2016:2

Effektiv vård SOU 2016:2 ISF1007, v1.3, 2015-11-19 REMISSVAR 1 (5) Datum 2016-05-23 Kompetensområde medicin Malin Josephson malin.josephson@inspsf.se Effektiv vård SOU 2016:2 Sammanfattning ISF avstyrker förslaget att kraven på

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivaralliansens snabbguide arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivarens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering Materialet är tänkt som ett konkret stöd för arbetsgivarens praktiska arbete

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Policy Rehabilitering Dnr: 2013-109 Datum: 2013-09-13 Rehabilitering innebär att en medarbetare får hjälp med att återvinna sin arbetsförmåga och ges möjlighet att återuppta

Läs mer

1. Rehabiliteringsrutiner

1. Rehabiliteringsrutiner 1. Rehabiliteringsrutiner 2. Rehabiliteringskedjan 3. Checklista vid rehabilitering DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsrutiner GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Rutiner/checklista BESLUTAT/ANTAGET

Läs mer

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANPASSNING OCH REHABILITERING 3 VAD MENAS MED ANPASSNING? 3 VAD ÄR REHABILITERING? 3 ARBETSLEDARENS ANSVAR 4 MEDARBETARENS ANSVAR 4 BEDÖMNING

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Åter till arbetet. nya regler vid rehabilitering

Åter till arbetet. nya regler vid rehabilitering Åter till arbetet nya regler vid rehabilitering Landsorganisationen i Sverige 2007 Framtagen av: Christina Järnstedt, LO, i samarbete med Bo Ericson och Henric Ask, LO-TCO Rättsskydd Foto: Mattias Ahlm

Läs mer

Försäkringskassan IKEM. Sid 1 November 2016 IKEM

Försäkringskassan IKEM. Sid 1 November 2016 IKEM Försäkringskassan IKEM Sid 1 November 2016 IKEM Regeringen har gett Försäkringskassan uppdraget att bidra till att nå ett sjukpenningtal på högst nio dagar vid utgången av år 2020 bidra till att sjukskrivningarna

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen till vägs ände?

Rehabiliteringsprocessen till vägs ände? Rehabiliteringsprocessen till vägs ände? Lars Johansson, Teknikföretagen Per Helin, Försäkringskassan Dag 180 i sjukperioden Anställd dyker upp på jobbet, berättar att hen inte längre får sjukpenning,

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.10) Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Ämnesområde Rehabilitering Ägare/ansvarig Eva M Olofsson Antagen av KS 2004-10-06 124 Revisions datum Januari 2013 Förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

TRIS dag för kommunen 11 december 2015

TRIS dag för kommunen 11 december 2015 TRIS dag för kommunen 11 december 2015 Ni behövs och är efterfrågade! www.forsakringskassan.se Försäkringskassans samordningsansvar gällande rehabilitering Lite smått och gott kring sjukersättning Försäkringskassans

Läs mer

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Maria Välitlao Linköping 15 februrari 2017 1 Presentation Maria Välitalo HR-Business Partner 8 år inom Industrin Vikingstad Familj, Friluftsliv och Göteborgsvarvet

Läs mer

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 1 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Inledning Arbetsgivaren har ett stort och viktigt ansvar för att hjälpa arbetstagare som drabbats

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09

Riktlinje. Riktlinje för rehabilitering 2005-03-09 KS-193/2005 026. Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinje 2005-03-09 Riktlinje för rehabilitering KS-193/2005 026 Antagen av kommunstyrelsens personalutskott 2005-03-09 Riktlinjen anger hur Norrköpings kommun som arbetsgivare ska arbeta med arbetslivsinriktad

Läs mer

Rehabiliteringsriktlinjer. Tibro kommun

Rehabiliteringsriktlinjer. Tibro kommun 2014-02-10 Rehabiliteringsriktlinjer Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (17) Innehåll 1. Mål med rehabiliteringsarbetet... 3 2. Framgångsfaktorer

Läs mer

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING

Re=åter. Habilis=duglig. Rehabilitering=åter göra duglig REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Re=åter REHABILITERING OCH ARBETSANPASSNING Habilis=duglig Rehabilitering=åter göra duglig Siljagruppen Arbetshälsan AB Ann-Louise Hohenthal 2015 09 23 WHO definierar begreppet hälsa som ett tillstånd

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1. POLICY Eslövs kommun strävar efter att arbetsanpassnings- och

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING

RIKTLINJER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING RIKTLINJER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING Riktlinjer för Arbetslivsinriktad rehabilitering i Orsa kommun Dessa riktlinjer är tänkt att fungera som en praktisk handledning av hur sjukskrivnings-

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsprocessen GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Handbok BESLUTAT/ANTAGET KS 2013-02-11 11 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen

Läs mer

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53.

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. Blad 1 Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. 1. Mål Det övergripande målet är att arbetstagaren kan fortsätta arbeta i sitt ordinarie arbete. 1.1 Arbetsgivarens

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Laholms kommuns rehabiliteringspolicy

Laholms kommuns rehabiliteringspolicy Laholms kommuns rehabiliteringspolicy Innehåll Sida Rehabiliteringspolicy syfte 3 Lagtexter 4 Rehabiliteringsprocessen 5 Bilagor Bilaga 1. Checklista rehabilitering. 9 Bilaga 2. Handlingsplan rehabilitering..

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07 Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Innehåll 2 (16) Inledning... 3 Ansvar... 3 Förebyggande insatser...

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering

Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering 1 2008-11-13 Personalkontoret 0611-34 80 00 Rutiner vid sjukfrånvaro/rehabilitering Bakgrund För att skapa ett enhetligt tillvägagångssätt vid medarbetares sjukfrånvaro och rehabilitering har personalkontoret

Läs mer

Rehabilitering för läkare en handlingsplan. Sveriges läkarförbund

Rehabilitering för läkare en handlingsplan. Sveriges läkarförbund 2008 Rehabilitering för läkare en handlingsplan Sveriges läkarförbund Innehållsförteckning Bakgrund 3 När läkaren blir patient 3 Rehabilitering börjar inte med sjukdom 3 Rätten att utöva läkaryrket under

Läs mer

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 )

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) 1 (8) BESLUT 2009-04-23 Personalchefsbeslut Dnr SU 679-0650-09 Dok 2 Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen? Prefekt 1 ) I rehabiliteringsansvaret ligger att själv eller med stöd av annan person svara

Läs mer

Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan

Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2017:9 Bedömningar vid 90 och 180 dagar i rehabiliteringskedjan En kommentar om hur Försäkringskassan kan förbättra sjukskrivningsprocessen sf Rapport 2017:9

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Remissvar DS 2017:9. Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. Inledning

Remissvar DS 2017:9. Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. Inledning Datum Referens 2017-05-13 S2017/01743/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar DS 2017:9 Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Inledning Småföretagarnas Riksförbund

Läs mer

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad 2002-03-27 av Kommunfullmäktige 31 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering

REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering REVIDERAD 2012 Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Stockholms läns landstings rehabiliteringsprocess för tidig återgång i arbete Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering Arbetsgivarens

Läs mer

Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år

Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år Träder i kraft den 1 juli 2008 respektive den 1 jan 2009 Jan Regeringen vill effektivisera sjuk-skrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna

Läs mer

9 januari 2003 NR. 1/2003. Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning sid 2

9 januari 2003 NR. 1/2003. Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning sid 2 9 januari 2003 NR. 1/2003 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning sid 2 Arbetsgivaren är enligt lagen om allmän försäkring (AFL) och arbetsmiljölagen (AML) skyldig att

Läs mer

Överenskommelse om samarbete i sjukförsäkringsärenden mellan Landstinget Kronoberg och Försäkringskassan

Överenskommelse om samarbete i sjukförsäkringsärenden mellan Landstinget Kronoberg och Försäkringskassan 2009-05-25 1(6) Överenskommelse om samarbete i sjukförsäkringsärenden mellan Landstinget Kronoberg och Försäkringskassan Mellan parterna Landstinget Kronoberg och Försäkringskassan, Lokalt Försäkringscenter

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Karlsborgs kommun. Riktlinjer för rehabilitering i. Bilaga 74 KF Diarienummer: Antagen:

Karlsborgs kommun. Riktlinjer för rehabilitering i. Bilaga 74 KF Diarienummer: Antagen: Bilaga 74 KF 91 2015-05-25 Karlsborgs kommun Riktlinjer för rehabilitering i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Riktlinjer Diarienummer: 128.2015 Beslutande: Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid:

Läs mer

3 (20) DELREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG Dnr Er beteckning S2015/07796/SF. Sammanfattning

3 (20) DELREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG Dnr Er beteckning S2015/07796/SF. Sammanfattning 3 (20) Sammanfattning Regeringen har tagit fram ett åtgärdsprogram för att bryta den negativa utvecklingen av sjukpenningtalet och stabilisera sjukfrånvaron. Åtgärdsprogrammet bygger på att regeringen,

Läs mer

Arbetsgivares insatser i rehabiliteringskedjan

Arbetsgivares insatser i rehabiliteringskedjan Wimi 2005 FK90005_009_G Huvudkontoret, Avdelningen för analys och prognos 2012-05-11 030061-2012 1 (67) Arbetsgivares insatser i rehabiliteringskedjan Personalansvarigas och fackliga representanters erfarenheter

Läs mer

Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid

Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid 1 (10) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Punkt 2 Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid Postadress Besöksadress

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Rehabilitering. Vad innebär rehabilitering? Det finns olika typer såsom social, medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Rehabilitering. Vad innebär rehabilitering? Det finns olika typer såsom social, medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering. Rehabilitering Vad innebär rehabilitering? Det finns olika typer såsom social, medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering. Def. Arbetslivsinriktad rehabilitering handlar om de åtgärder som syftar

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMMA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ANPASSNINGS-, REHABILITERINGS- OCH OM- PLACERINGSÄRENDEN ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13, 151 Kommungemensamma riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för anpassning och rehabilitering

Riktlinjer för anpassning och rehabilitering Riktlinjer för anpassning och rehabilitering Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR ANPASSNING OCH REHABILITERING I HAPARANDA STAD Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för

Läs mer

Frågor och svar om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

Frågor och svar om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete PM 2008-06-04 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Catharina Bäck, förhandlingssektionen Sara Kullgren, arbetsrättssektionen Eva Thulin Skantze, arbetslivssektionen Frågor och svar om en reformerad

Läs mer

Remiss med anledning av nya föreskrifter om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete

Remiss med anledning av nya föreskrifter om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete Wimi FK90005_012_G Rättsavdelningen REMISS 1 (1) Diarienummer Regelrådet Remiss med anledning av nya föreskrifter om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete Bifogat

Läs mer

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning Rehabiliteringskedjan Tidsgränser sjukpenning Försäkringskassans

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv

FÖRBUNDSINFO. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 3 januari 2009 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv När en arbetstagare drabbas av sjukdom har arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet.

Läs mer

Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Få ihop text och bild Regeringens åtgärdsprogram Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Försäkringskassans uppdrag och roll Information arbetsgivarverket 1 hösten 2016 Att förebygga sjukfrånvaro Sjukpenningtalet

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING. Lagstiftning och föreskrifter. Mittuniversitetet Personalavdelningen

ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING. Lagstiftning och föreskrifter. Mittuniversitetet Personalavdelningen Mittuniversitetet Personalavdelningen ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Idag finns det tre rehabiliteringsområden: medicinsk, yrkes- och arbetslivsinriktad rehabilitering. Sjukvården eller företagshälsovården

Läs mer

Rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering. 31 maj-1 juni 2017 Stockholm Katarina Bergström & Ann-Charlotte Ohlsson, SKL

Rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering. 31 maj-1 juni 2017 Stockholm Katarina Bergström & Ann-Charlotte Ohlsson, SKL Rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering 31 maj-1 juni 2017 Stockholm Katarina Bergström & Ann-Charlotte Ohlsson, SKL 1 Upplägg för dagarna Hur och var regleras rehabilitering, vilka är parterna?

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

Falun 23 september 2015

Falun 23 september 2015 Falun 23 september 2015 Socialförsäkring i förändring vad händer med arbetsgivarnas sjuklöneansvar, sjukförsäkringen och rehabiliteringen av långtidssjuka? Hur ser företagets ansvar ut för sjuka medarbetare?

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll KS Rehabilitering. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll KS Rehabilitering. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Rehabilitering Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av Kommunstyrelsens Interna kontroll 2015 Omfattar

Läs mer

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR 2014-11-25 1 (10) ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR ur ett arbetsrättsligt perspektiv Inledning Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar På det arbetsrättsliga området finns ingen reglering som direkt tar

Läs mer

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning Rehabiliteringskedjan Tidsgränser sjukpenning Övriga förmåner

Läs mer

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY 1 (8) REHABILITERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-27, 31 MÅL Målet för arbetsgivarens rehabiliteringsverksamhet är att den anställde så snabbt som möjligt återgår i ett ordinarie arbete.

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö

Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Riktlinjer 2010-04-28 Riktlinjer till personalpolicy - Arbetsmiljö Antagna av Personal- och förhandlingsutskottet 2010-04-28, att gälla från och med 2010-05-17 2 Innehåll Bakgrund...3 Riktlinjer...3 Systematiskt

Läs mer

Fastställt av kommunfullmäktige , 20. Olofströms kommun. Rehabiliteringsprogram

Fastställt av kommunfullmäktige , 20. Olofströms kommun. Rehabiliteringsprogram Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-15, 20 Olofströms kommun Rehabiliteringsprogram 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Syfte...3 3 Utgångspunkt för rehabiliteringsarbete...3 4 Ansvar och roller...4

Läs mer

Rehabiliteringskedjan

Rehabiliteringskedjan Rehabiliteringskedjan Hur kan Vision stödja sjukskrivna medlemmar? Förutsättningen för att man ska ha rätt till sjukpenning är att man har en sjukdom som sätter ned arbetsförmågan i förhållande till det

Läs mer

Försäkringskassans vision

Försäkringskassans vision Försäkringskassans vision Våra kundlöften Du känner alltid att vi möter dig med respekt och förståelse Du känner alltid att vi gör din vardag tryggare Du känner alltid att vi gör det enkelt för dig Kundlöftena

Läs mer

Processbeskrivning för rehabilitering

Processbeskrivning för rehabilitering Processbeskrivning för rehabilitering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Processbeskrivning för rehabilitering Marianne Vestin Leffler Per Häggström Version 1 Dokumenttyp

Läs mer

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Inledning Arbetsgivaren har enligt lagen om allmän försäkring (AFL) och arbetsmiljölagen (AML) ett ansvar för att en arbetstagare som drabbats av skada eller sjukdom får del av de rehabiliterings- och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID 1999-06-17 Ks 11 1 2007-01-29 Ändring 2007-11-02 Ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID 1999-06-17 Ks 11 1 2007-01-29 Ändring 2007-11-02 Ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID 1999-06-17 Ks 11 1 2007-01-29 Ändring 2007-11-02 Ändring RIKTLINJER FÖR REHABILITERINGSARBETET INOM HÄRJEDALENS KOMMUN Härjedalens kommuns riktlinjer för arbetsmiljöfrågor

Läs mer

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen? 2016-12-16 1 (5) Avdelningen för Vård och omsorg Anna Östbom Frågor och svar Villkor 2 Funktion för koordinering 1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Lagar och föreskrifter Ansvaret för rehabilitering regleras i lagar och föreskrifter:

Lagar och föreskrifter Ansvaret för rehabilitering regleras i lagar och föreskrifter: 1 STYRDOKUMENT DATUM 2015-02-19 Arbetslivsinriktad rehabilitering Detta dokument ersätter En guide för rehabiliteringsarbetet 2007-10-30, Sammanfattning av rehabiliteringsprocessens tre steg 2007-10-30,

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Karlshamn 23 oktober 2015

Karlshamn 23 oktober 2015 Karlshamn 23 oktober 2015 Socialförsäkring i förändring vad händer med arbetsgivarnas sjuklöneansvar, sjukförsäkringen och rehabiliteringen av långtidssjuka? Hur ser företagets ansvar ut för sjuka medarbetare?

Läs mer

Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen

Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-11-19 av Kommunstyrelsen 143 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Sjukskrivning. och. rehabilitering TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Sjukskrivning och rehabilitering I arbetsmiljöpolicyn framhåller Hudiksvalls kommun vikten av tidig och aktiv rehabilitering för att sjukskrivna medarbetare så fort det är

Läs mer

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete Foto: Mattias Ahlm Effektiv väg tillbaka till arbete Våra socialförsäkringssystem ska handla om att rätt ersättning ska gå till rätt person. De ska vara robusta och hålla in i framtiden och de ska sätta

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer