Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun"

Transkript

1 1 BILAGA B Handläggare: Anna-Karin Hjalmarsson Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun

2 2

3 Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund och syfte E.ON Sverige AB producerar och levererar energi till den svenska marknaden i form av el, biogas, naturgas, gasol, värme och kyla samt energi ur avfall. E.ON Värme Sverige AB är dotterbolag till E.ON Sverige AB. E.ON Värme Sverige AB är en av Sveriges största privata leverantörer av värme, med verksamhet i ett 40-tal fjärrvärmenät och 600 värmeanläggningar, från Malmö i söder till Vilhelmina i norr. E.ON bedriver fjärrvärmeverksamhet i såväl de nordöstra som nordvästra delarna av Storstockholmsregionen. I nordöstra regionen driver E.ON fjärrvärmeverksamheten i Täby, Vallentuna, Vaxholm och Åkersberga, där det finns behov av att modernisera och effektivisera energiförsörjningen. Stora delar av Stockholms energiproduktion är idag i behov av förnyelse och regionen använder sig av en relativt hög andel fossila bränslen. Täby är inget undantag och kommunen har, som en av de sista i Sverige, saknat ett utbyggt fjärrvärmenät. E.ON har därför fått i uppdrag av Täby kommun att bygga upp ett fjärrvärmenät i Täby och att bygga en anläggning för att producera värme till det nya nätet. E.ON Värme Sverige AB planerar att bygga en kraftvärmeanläggning för samtidig produktion av värme och el inom Hagbyområdet i Täby kommun. Syftet med den planerade kraftvärmeanläggningen är att i en första etapp förse Täby, Vallentuna och Åkersberga med fjärrvärme och samtidigt producera el. För detta krävs en sammankoppling av fjärrvärmenäten. I andra etappen, som innebär fullt utbyggd anläggning, ska en anläggning förse ett större område med fjärrvärme genom ytterligare sammankoppling med befintliga fjärrvärmenät och samtidigt producera el. Placeringen av kraftvärmeanläggningen nära avfallsanläggningen är med avsikt att ta tillvara på energin från SÖRABs utsorterade och ej återvinningsbara verksamhetsavfall genom förbränning. På så vis minskar behovet av extern hantering och transportbehovet ut från området samtidigt som återvunnen energi tas tillvara för produktion av el och fjärrvärme. Anläggningen kommer att eldas med biobränslen. Utvecklingen av Hagbyområdet medför samordningsvinster och hållbara lösningar för transporter och energiutvinning. Den planerade anläggningen Den planerade verksamheten är en kraftvärmeanläggning, dvs fjärrvärme och el produceras samtidigt. Anläggningen planeras att bestå av två enheter, en som använder olika typer av sorterade verksamhetsavfall bland annat av den typ som idag hanteras vid SÖRABs avfallsanläggning på Hagby, och en som enbart eldas med olika typer av fasta biobränslen. Anläggningen kommer i huvudsak att bestå av ångpannor, turbiner, rökgasreningssystem, rökgaskondensering och en ackumulator för att jämna ut värmeproduktionen. Anläggningen kommer även att ha system för beredning, hantering och lagring av bränslen. Lagring kommer att ske såväl på öppna ytor som i inbyggda mellanlager. Det planeras en inbyggd kross för biobränsle. Avfall som lämpar sig för att lagras utomhus kommer att kunna göra det. Övrigt avfall hanteras endast i slutna system. 3

4 Avfallspannan planeras för en tillförd bränsleeffekt av i storleksordningen MW och biobränslepannan MW. Det kommer även att behövas oljeeldade pannor för spets- och reservproduktion, cirka MW. Den totala produktionen bedöms kunna bli upp till i storleksordningen 880 GWh värme och 280 GWh el vid fullt utbyggd anläggning. Anläggningen planeras att byggas i två etapper. I den första etappen, som planeras färdigställas under 2018 byggs avfallspannan för verksamhetsavfall och de oljeeldade spets- och reservpannorna. Därefter byggs den biobränsleeldade pannan, vilket innebär fullt utbyggd anläggning. För att få en optimal placering av kraftvärmeanläggningen krävs att SÖRABs kompostanläggning flyttas. Etapp 1 Planerad verksamhet innebär att det byggs en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet och att fjärrvärmenäten i Täby kopplas samman med dem i Vallentuna och Åkersberga. Den planerade verksamheten innebär vidare att flera mindre anläggningar avvecklas. Den nya kraftvärmeanläggningen och sammankopplingen av fjärrvärmenäten innebär också att det blir möjlighet att ansluta fler fjärrvärmekunder jämfört med nollalternativet. Därtill kommer den nya anläggningen även innebära tillskott av lokalt producerad el. Vid SÖRABs flyttade kompostanläggning hanteras komposterbart material. Fullt utbyggd anläggning Fullt utbyggd anläggning innebär även en biobränsleeldad kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet. I detta steg blir det även en sammankoppling till andra fjärrvärmenät i omgivningen. Den tillkommande kraftvärmeanläggningen kommer att ersätta annan fjärrvärmeproduktion i närliggande fjärrvärmenät. Det medför ytterligare ökade möjligheter till fri konkurrens på längre sikt mellan olika värmeproducenter. Den tillkommande anläggningen innebär ytterligare tillskott av lokalt producerad el. Nollalternativ Nollalternativet är att fortsätta med befintliga anläggningar, som har tillstånd idag. Det blir inte aktuellt att sammanbinda de olika fjärrvärmenäten, vilket gör att möjligheten att ansluta ny fjärrvärmekunder blir mindre. Det blir heller inte möjligt att lokalt producera el. Beräkningsår för båda alternativen är Lokalisering För att utreda bästa plats för den planerade kraftvärmeanläggningen har en lokaliseringsutredning genomförts. Flera lokaliseringsalternativ har studerats i Täby, Vallentuna och Österåkers kommuner. Hagby är det område som bedöms mest fördelaktigt miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt. Övriga alternativ bedöms vara mindre lämpliga, detta trots det planerade anläggningsområdet är angivet som riksintresse för kulturmiljö. Hagby anges dessutom som möjlig plats för en ny regional kraftvärmeanläggning enligt den regionala utvecklingsplanen för stockholmsregionen (RUFS-2010). 4

5 Transporter Transporter till och från kraftvärmeanläggningen kommer att ske med bil. Mest transportkrävande är bränslen till anläggningen följt av transporter av restprodukter från anläggningen. Beräkningarna visar att antal transporter med tunga fordon för etapp 1 av kraftvärmeanläggningen kommer att medföra att det totala antalet tunga transporter till och från Hagbyområdet minska jämfört med dagens nivåer. Detta beror på att det bränsle som SÖRAB i dagsläget transporterar ut från området med lastbilar istället kommer att användas som bränsle i kraftvärmeanläggningen lokalt på området. Vid en framtida utbyggnad av kraftvärmeanläggningen beräknas en ökning av transporterna för den planerade verksamheten som mest bli cirka 210 bilar per dygn (veckovardagsmedel dubbel väg) vid fullt utbyggd anläggning, varav cirka 110 är tunga transporter. Beräkningarna är baserade på att det inte sker något utbyte med SÖRAB, utan att alla transporter av bränsle kommer utifrån. Detta kan jämföras med dagens trafik på Norrortsleden som uppgår till cirka fordon per dygn och till och från dagens avfallsanläggning är cirka fordon per dygn (veckovardagsmedel). Utsläpp till luft och restprodukter Förbränning av olika former av avfallsbränslen är noga reglerat genom lagstiftning där utformning av anläggningar och utsläpp till luft och vatten regleras. I den anläggning som planeras på Hagby förstörs många av föroreningarna i bränslet genom upphettningen till hög temperatur i pannan. Övriga föroreningar exempelvis tungmetaller, tas om hand genom långtgående rökgasrening i flera steg. Utsläpp av dioxiner, dioxiner som kan bildas vid förbränning av olika bränslen under ogynsamma förhållanden, är i moderna förbränningsanläggningar mycket små. Föroreningarna samlas upp i restprodukterna och askan. All askhantering och lagring inom anläggningen samt asktransporter från anläggningen kommer att ske helt slutet, utan att komma i kontakt med omgivningen. Askan tas askan omhand av företag som har särskilt tillstånd för detta. Utsläpp till vatten Processavloppsvatten från kraftvärmeanläggningen såsom renat rökgaskondensat kommer att återanvändas i så stor omfattning som möjligt i anläggningen. Överskott av renat rökgaskondensat och dagvatten kommer att ledas till en utjämnings- och reningsdamm innan det leds via kommunens dagvattensystem till Stora Värtan. Miljöeffekter Luftkvalitet Luftföroreningar kan skada människors hälsa, påverka mark, växter, luft och vatten samt skada kulturminnen. Regeringen har därför utfärdat förordningen om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Spridningsberäkningar för utsläpp till luft från den planerade verksamheten har genomförts och de visar att marginalerna till miljökvalitetsnormerna för luft är betryggande. Övriga utsläpp, för vilka det saknas luftkvalitetsnormer, bedöms också 5

6 som låga och ge liten påverkan på luftkvaliteten i kraftvärmeanläggningens omgivning. Buller Beräkningar har genomfört av bullerpåverkan på närmast bostäder. från den planerade kraftvärmeanläggningen inklusive flytt av SÖRABs kompostanläggning. Beräkningarna visar att den planerade kraftvärmeanläggningen uppfyller det dimensionerande värdet nattetid, 40 dba i ekvivalent ljudnivå vid närmaste bostäder. Skyddsåtgärder kommer även att vidtas så att gällande begränsningsvärden för SÖRABs verksamhet kommer att innehållas vid närmaste bostäder vid flytt av kompostanläggningen. Föroreningar i mark och grundvatten En undersökning av föroreningssituationen i mark och grundvatten av det planerade verksamhetsområdet har genomförts. Undersökningen påvisar ingen föroreningssituation i mark som föranleder efterbehandlingsåtgärder. Det finns dock en förekomst av ytligt avfall söder om befintlig kompostanläggning, som SÖRAB kommer att schakta bort. Grundvattnets strömningsriktning i området och markens hydrauliska egenskaper har utretts. Dessa visar på att spridningshastigheten för föroreningar är långsam och att strömningsriktningen är från syd-sydöst mot nordnorväst. Undersökningarna påvisar en föroreningssituation i grundvattnet. Halterna är dock låga och i sådana nivåer att de inte bedöms innebära risker för människors hälsa och miljön. Påverkan på grundvatten Den största inverkan på grundvattenförhållandena inom planområdet sker under byggtiden av anläggningen till följd av länshållning av de djupare schakten vid grundläggning av planerade byggnader. En hydrogeologisk utredning baserad på mätningar och modellering har genomfört för att bedöma påverkan på grundvattnet från den planerade verksamheten. För att motverka eventuella risker för påverkan på grundvattennivån i omgivningen under byggskede, kommer erforderliga kompensationsåtgärder att genomföras såsom spontning och återinfiltration av pumpvatten. Därmed undviks sättningsrisker under byggtiden. Det utpumpade vattnet kommer att renas. Risken för skadlig påverkan på brunnar inom påverkansområdet bedöms som liten, men kan inte helt uteslutas. Därför kommer ett kontrollprogram att upprättas som omfattar tidsperioder före, under och efter exploateringen. Påverkan på grundvatten när väl anläggningen är färdigbyggd blir marginell. Påverkan på ytvatten För att bedöma påverkan av utsläpp från den planerade kraftvärmeanläggningen på Stora Värtan har en modellering av recipienten gjorts. Allt processavloppsvatten och dagvatten kommer att renas. Samtliga föroreningshalter ligger under föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp gällande för verksamhetsutövare (RTK, 2009). Den planerade kraftvärmeanläggningen innebär en ökad belastning på Stora Värtan, främst av kvicksilver följt av kväve. Ökningen är dock liten i förhållande till den totala belastningen och samtliga halter ligger fortfarande långt under gällande miljökvalitetsnormer. 6

7 Bedömningen för Stora Värtan är måttlig ekologisk status. Den kemiska statusen (med undantag för kvicksilver) är klassad som god. För att Stora Värtan ska uppnå god ekologisk status till 2021 behöver även åtgärder vidtas av andra verksamhetsutövare i avrinningsområdet. Utsläpp från E.ONs planerade kraftvärmeanläggning bedöms inte inverka möjligheten att uppnå God ekologisk status 2021 eller God kemisk status Påverkan på landskapsbilden En landskapsanalys har genomförts. Landskapsanalysen visar på landskapets höga rekreations-, kultur- och naturvärden som har bedömts på både regional och nationell nivå. Trots landskapsanpassad utformning av den planerade anläggningen och förebyggande åtgärder medför den en måttlig-hög påverkan på landskapet. Några utsiktspunkter nära projektområdet kommer att få hög visuell påverkan. Kompenserande planteringar kommer att begränsa den visuella påverkan men den planerade anläggningen kommer att innebära ett dominerande landmärke i landskapet. Men på längre avstånd, cirka 3 km från området, blir påverkan av lågobetydlig betydelse. Kulturmiljö och fornlämningar Den planerade kraftvärmeanläggningen kommer att placeras inom riksintresse för kulturmiljö, Skålhamravägen. En kulturmiljöanalys har genomförts som visar på betydande negativ påverkan på kulturmiljön. Anläggningen anpassas därför så att påverkan blir så liten som möjligt, till exempel genom väl genomtänkt placering av byggnader, så att den skyms av vissa träd och åkerholmar. Kompensationsåtgärder kommer även att genomföras i form av bland annat plantering av träd. Den planerade kraftvärmeanläggningen kommer dock inte att påverka några fasta fornlämningar. Naturmiljö Anläggningen har utformats för att begränsa påverkan på ekmiljöer och åkerholmar, men både ekmiljöer och åkerholmar kommer att påverkas. Kompensationsåtgärder kommer att ske genom plantering av nya träd. Åtgärder har vidtagits för att minimera risken att påverka skogsområden i planens närhet som Skogsstyrelsen angivit som naturvärdesobjekt. Hagbyområdet ligger inom den regionalt viktiga gröna kilen Rösjökilen som är en av flera gröna kilar som utgör en sammanhållen grönstruktur i Stockholmsområdet. Riksintressen Hela området för den planerade verksamheten ingår i riksintresset för kulturmiljö. Delar av området utnyttjas redan idag för verksamhet. Riksintresset kommer att påverkas negativt. Utformningen av anläggningen kommer att utformas för att minska påverkan och kompensationsåtgärder kommer att vidtas genom bland annat plantering av träd. Den planerade kraftvärmeanläggningen bedöms inte påverka Norrortsleden som är utpekat som riksintresse för kommunikation och primär transportled för farligt gods. 7

8 Miljörisker En miljöriskanalys har genomförts i syfte att identifiera potentiella olyckshändelser som kan leda till skador på miljö, hälsa och egendom i omgivningen kring kraftvärmeanläggningen och kompostverksamheten. Slutsatsen av miljöriskanalysen är att den planerade kraftvärmeanläggningen inte kommer att innebära några risker som inte är acceptabla. Det finns händelser som innebär att omgivningen kan påverkas men med planerade skyddsåtgärder är sannolikheten för att dessa händelser inträffar mycket låg. De händelser som kan påverka omgivningen på ett negativt sätt är utsläpp av ammoniak, antingen vid lossning från tankbil eller under lagring. Brand i bränslestackarna och komposthögar kan orsaka brandrök, men effekterna bedöms som övergående för omgivningen. Den planerade kraftvärmeanläggningen kommer inte att omfattas av kraven i lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (s.k. Sevesolagen). Bedömningen i miljöriskanalysen är att den planerade kraftvärmeanläggningen inte kommer att ge upphov till dominoeffekter med hänsyn tagen till Norrortsleden och kringliggande verksamheter. Påverkan på växthuseffekten och hushållning med naturresurser Mark som idag används som jordbruksmark kommer att tas i anspråk. Den planerade kraftvärmeanläggningen kommer att möjliggöra effektiv produktion av fjärrvärme och el. Den kommer också att möjliggöra att fler får möjlighet att använda fjärrvärme i bland annat Täby. På så sätt kan lokala uppvärmningsformer ersättas, som elvärme och oljepannor. Kraftvärmeanläggningen kommer ur ett globalt perspektiv innebära minskad påverkan på växthuseffekten. Vidare innebär den planerade anläggningen hushållning med naturresurser genom att avfall kan återanvändas som bränsle i en kraftvärmeanläggning för produktion av fjärrvärme och el. Inom Hagbyområdet hanterar SÖRAB stora mängder avfall som idag transporteras utanför kommunen för vidare hantering. Genom att placera kraftvärmeanläggningen nära avfallsanläggningen, med avsikten att använda det lokala verksamhetsavfallet som bränsle, undviks extern hantering och transportbehovet för verksamhetsavfall minskar. Överensstämmelse med miljömål Den planerade verksamheten bedöms övergipande inte försvåra att de nationella, regionala eller lokala miljömålen uppfylls. Övrigt Den nya kraftvärmeanläggningen kommer att ersätta vissa mindre centralt belägna produktionsanläggningar vilket innebär minskad belastning när det gäller bränsletransporter och utsläpp inne i tätorterna samt minskar risk för andra störningar. 8

9 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER INLEDNING Fjärrvärmesystemen i nordöstra Storstockholmsregionen Täby kommun Vallentuna kommun Åkersberga, Österåkers kommun Planerad förändring med sammankopplat fjärrvärmenät Nollalternativ och planerad verksamhet Planerad verksamhet Nollalternativ Vad är en kraftvärmeanläggning? Systemgränser och avgränsningar Planerad produktion VERKSAMHETSBESKRIVNING OMRÅDESBESKRIVNING Den planerade kraftvärmeanläggningen med omgivningar Planförhållanden Översiktliga planer Planområde för ny detaljplan Övriga planer SÖRABs verksamhet Närmaste bostäder Geotekniska förhållanden Grundvatten Ytvatten Föroreningar i mark och grundvatten Naturmiljö och friluftsliv Landskapsbild Kulturmiljö... 35

10 4.12 Fornlämningar Riksintressen Vindförhållanden ALTERNATIVA LOKALISERINGAR Principiella utgångspunkter Alternativa lokaliseringar som studerats Slutsatser från jämförelse av lokaliseringsalternativ UTSLÄPP FRÅN ANLÄGGNINGEN Utsläpp till luft Utsläpp till vatten Restprodukter TRANSPORTER Transportvägar Transportfrekvenser Utsläpp från transporter JÄMFÖRELSE UR ETT FJÄRRVÄRMENÄTPERSPEKTIV SUMMERING AV EMISSIONER TILL LUFT FRÅN ANLÄGGNINGEN OCH TRANSPORTER EFFEKTER AV ÖKAD PRODUKTION AV EL OCH MINSKAD ANVÄNDNING AV EL LOKALA MILJÖKONSEKVENSER OCH MILJÖRISKER Effekter under byggtid Påverkan på grundvattenförhållanden Övrigt Luftkvalitet Nuläget Hur kommer den planerade verksamheten att påverka luftkvaliteten? Lukt och damning Grundvatten... 63

11 Nuläge Hur kommer den planerade verksamheten att påverka grundvattnet? Ytvatten Nuläge Hur kommer den planerade verksamheten att påverka vattenkvaliteten? Buller Nuläge Hur kommer den planerade verksamheten att påverka bullernivån? Landskapsbild Nuläge Hur kommer den planerade verksamheten att påverka landskapsbilden? Kulturmiljö och fornlämningar Nuläge Hur kommer den planerade verksamheten att kulturmiljön och fornlämningar? Miljörisker Nuläge Hur kommer den planerade verksamheten att påverka miljörisker? Naturvärden och friluftsliv Riksintressen Påverkan på flyget REGIONAL MILJÖPÅVERKAN Deposition av luftföroreningar Marknära ozon GLOBALA MILJÖKONSEKVENSER Påverkan på växthuseffekten Resurshushållning ÖVERENSSTÄMMELSE MED MILJÖMÅL (NATIONELLA, REGIONALA OCH LOKALA) Nationella miljömål Allmänt... 78

12 Hur påverkan den planerade anläggningen miljömålen? Regionala miljömål Lokala miljömål SAMRÅD REFERENSER BILAGOR Bilaga B1 Avfall som bränsle och energiutnyttjande av bränsle Bilaga B2 Hydrogeologisk utredning, Geosigma, Bilaga B3 Undersökning av föroreningar i mark- och grundvatten. Statusrapport, Structor, Bilaga B4 Lokaliseringsutredning, Miljökraft Bilaga B5 Spridningsberäkningar utsläpp till luft, SLB-Analys, mars 2014 Bilaga B6 Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet Bilaga B7 Bedömning av påverkan på vattenrecipient, Sweco, Bilaga B8 Bullerutredning, WSP, Bilaga B9 Miljöriskanalys, ÅF-Infrastructure, Bilaga B10 Samrådsredogörelse

13 1 Administrativa uppgifter Verksamhetsutövare/sökande E.ON Värme Sverige AB MKB BILAGA B 13 Adress Anläggning: Malmö Hagby kraftvärmeanläggning Besöksadress anläggningen Frestavägen 10 Täby Organisationsnummer Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Prövningskoder, huvudbransch Kontaktperson Hagby 8:16 m fl Täby kommun A Förbränning av avfall, samförbränningsanläggning (> ton per år) B Förbränningsanläggning MW tillfört Vattenverksamhet Carl-Uno Lindin, miljösamordnare Telefon/mobil E-post Kommun Län Tillståndsgivande myndighet Tillsynsmyndighet Täby kommun Stockholms län Mark- och miljödomstolen i Nacka Länsstyrelsen i Stockholms län

14 2 Inledning E.ON Sverige AB producerar och levererar energi till den svenska marknaden i form av el, biogas, naturgas, gasol, värme och kyla samt energi ur avfall. E.ON Värme Sverige AB är dotterbolag till E.ON Sverige AB. E.ON Värme Sverige AB är en av Sveriges största privata leverantörer av värme, med verksamhet i ett 40-tal fjärrvärmenät och 600 värmeanläggningar, från Malmö i söder till Vilhelmina i norr. E.ON bedriver fjärrvärmeverksamhet i såväl de nordöstra som nordvästra delarna av Storstockholmsregionen. I nordöstra regionen driver E.ON fjärrvärmeverksamheten i Täby, Vallentuna, Vaxholm och Åkersberga, där det finns behov av att modernisera och effektivisera energiförsörjningen. Stora delar av Stockholms energiproduktion är idag i behov av förnyelse och regionen använder sig av en relativt hög andel fossila bränslen. Täby är inget undantag och kommunen har, som en av de sista i Sverige, saknat ett utbyggt fjärrvärmenät. E.ON har därför fått i uppdrag av Täby kommun att bygga upp ett fjärrvärmenät i Täby och att bygga en anläggning för att producera värme till det nya nätet. E.ON Värme Sverige AB planerar att bygga en kraftvärmeanläggning för samtidig produktion av värme och el inom Hagbyområdet i Täby kommun. Syftet med den planerade kraftvärmeanläggningen är att i en första etapp förse Täby, Vallentuna och Åkersberga med fjärrvärme och samtidigt producera el. För detta krävs en sammankoppling av fjärrvärmenäten. I andra etappen, som innebär fullt utbyggd anläggning, ska en anläggning förse ett större område med fjärrvärme genom ytterligare sammankoppling med befintliga fjärrvärmenät och samtidigt producera el Fjärrvärmesystemen i nordöstra Storstockholmsregionen De olika fjärrvärmenäten och E.ONs produktionsanläggningar i Täby, Vallentuna och Österåkers kommuner visas schematiskt i Figur 1.

15 MKB 15 BILAGAA B Figur 1 Schematisk bild av fjärrvärmenät och produktionsanläggningar i Täby, Vallentuna och Österåkers kommuner Täby kommun Täby kommunen har, som en av de sista i Sverige, saknat ett utbyggt fjärrvärmenät. Under 2012 har man påbörjat detta arbete samt byggt en lokal mindre produktionsanläggning för att försörja nätet med fjärrvärme tills en kraftvärmeanläggning är uppförd. E.ON har tre produktionsanläggningar för fjärrvärme i Täby; Arninge panncentral, Hägernäs och ÅVA panncentral Arninge panncentral togs i drift i slutet av Anläggningen består av två pelletspannor, 3,3 MW vardera, och två oljepannor på cirka 3 MW respektive 4 MW som eldas med eldningsolja 1. Hägernäs panncentral består av tre oljepannor med en sammanlagd effekt på cirka 8 MW för reservdrift. ÅVA panncentral övertogs av E.ON under början av Anläggningen består idag av en pelletspanna på cirka 3 MW och två oljepannor (Eo1) på cirka 3 MW vardera. Anläggningen planeras för ytterligare två oljeeldade pannor på 3 MW vardera senare under Vallentuna kommun Okvista värmeverk producerar fjärrvärme till fjärrvärmenä ätet i Vallentuna tätort. Kopplade tilll samma fjärrvärmenät är även två andra fjärrvärmeanläggningar;

16 Centrumanläggningen och Bällstaberg. Centrumanläggningen består av en värmepump och tre oljepannor. Anläggningen i Bällstaberg består av en oljepanna. Den totala årliga leveransen av fjärrvärme till Vallentuna är vanligen cirka 70 GWh. 16 Figur 2 Befintliga produktionsanläggningar i Vallentuna Den befintliga anläggningen vid Okvista värmeverk består av två fliseldade rosterpannor. Pannorna kan även eldas med Eo1. Till flispannorna är en gemensam rökgaskondensering kopplad. Pannorna har totalt en effekt på 9 MW tillfört bränsle. Pannorna togs i drift Två oljepannor som kan eldas med bioolja eller Eo1 och med en total effekt på 23 MW tillfört bränsle, har tagits i drift Pannorna används för reserv- och spetsdrift Åkersberga, Österåkers kommun Idag finns flera anläggningar som producerar värme till fjärrvärmesystemet i Åkersberga. Huvudanläggningen är Åkersberga värmeanläggning (Sandkilsvägen) som idag består av fyra pannor med en sammanlagd installerad tillförd effekt på cirka 21 MW. Två pannor eldas med träpellets och två med bioolja eller som reserv med eldningsolja. Den årliga produktionen har som medelvärde över de fem senaste åren varit 29 GWh värme. Den totala produktionen av fjärrvärme till nätet har under

17 samma period varit 57 GWh värme. Övrig produktion sker i andra panncentraler, Solskiftet och Hacksta samt i Åkerstorp, som är en värmepumpanläggning. Åkersberga fjärrvärmeanläggning ska kompletteras med en ny panna på cirka 16 MW tillförd energi för fuktiga, fasta biobränslen. Befintliga biooljepannor kommer att ersättas med en ny större biooljepanna. Den planerade anläggningen kommer att ha en sammanlagd installerad effekt på cirka 49 MW. Med den planerade anläggningen kommer all fjärrvärme i Österåker att produceras i Åkersberga värmeanläggning, cirka 73 GWh per år Planerad förändring med sammankopplat fjärrvärmenät Den planerade kraftvärmeanläggningen möjliggör en sammankoppling av fjärrvärmenäten i Täby, Vallentuna och Åkersberga. Figur 3 visar schematiskt det sammankopplade fjärrvärmenätet med en kraftvärmeanläggning vid Hagby. Figur 3 Schematisk bild av sammankopplat fjärrvärmenät med ny kraftvärmeanläggning vid Hagby Med sammankopplingen av de olika fjärrvärmenäten möjliggörs avveckling av ett antal mindre panncentraler, Flera av produktionsanläggningarna ligger olämpligt till genom att de är centralt belägna nära bostadsområden och centrumbildningar, något som medför tung trafik på olämpliga platser. Sammankopplingen möjliggör att ett antal av dessa anläggningar kan avvecklas, såsom Hägernäs panncentral i Täby, Hacksta och Åkerstorp i Åkersberga samt Bällstaberg och Centrumanläggningen i Vallentuna.

18 Nollalternativ och planerad verksamhet I en miljökonsekvensbeskrivning ska verksamheten som ansökan avser jämföras med ett nollalternativ. Den verksamhet som ansökan avser kallas planerad verksamhet. Nollalternativet beskriver hur framtiden kommer att se ut om inte den planerade förändringen med en ny kraftvärmeanläggning kommer till stånd. I den tekniska beskrivningen görs därför jämförelser mellan dessa två alternativ Planerad verksamhet Etapp 1 Planerad verksamhet innebär att det byggs en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet och att fjärrvärmenäten i Täby kopplas samman med de i Vallentuna och Åkersberga. Den planerade verksamheten innebär vidare att flera mindre anläggningar avvecklas. Okvista Värmeverk och Åkersberga värmeanläggning används endast för spets- och reservdrift inklusive sommartid. Den nya kraftvärmeanläggningen och sammankopplingen av fjärrvärmenäten innebär också att det bli möjlighet att ansluta fler fjärrvärmekunder jämfört med nollalternativet. Därtill kommer den nya anläggningen även innebära tillskott av lokalt producerad el. Fullt utbyggd anläggning Fullt utbyggd anläggning innebär även en biobränsleeldad kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet. I detta steg blir det även en sammankoppling till andra fjärrvärmenät i omgivningen. Den tillkommande kraftvärmeanläggningen kommer att ersätta annan fjärrvärmeproduktion i närliggande fjärrvärmenät. Det medför ytterligare möjligheter till fri konkurrens på längre sikt mellan olika värmeproducenter. Den tillkommande anläggningen innebär ytterligare tillskott av lokalt producerad el Nollalternativ Nollalternativet är att fortsätta med befintliga anläggningar, som har tillstånd idag. Det blir inte aktuellt att sammanbinda de olika fjärrvärmenäten, vilket gör att möjligheten att ansluta ny fjärrvärmekunder blir mindre. Det blir heller inte möjligt att lokalt producera el. Beräkningsår för båda alternativen är Vad är en kraftvärmeanläggning? I en kraftvärmeanläggning sker samtidig produktion av el och värme. Figur 4 visar en principiell skiss på en kraftvärmeanläggning.

19 19 Figur 4 Principiell skiss på en kraftvärmeanläggning 2.4 Systemgränser och avgränsningar Miljökonsekvenserna från den planerade verksamheten analyseras ur olika perspektiv med olika systemgränser. Lokalt, konsekvenserna av driften av den planerade kraftvärmeanläggningen. Nollalternativet innebär ingen verksamhet vid den planerade kraftvärmeanläggningen. Regionalt, konsekvenserna av hur den nya planerade kraftvärmeanläggningen påverkar driften i anläggningar i det sammankopplade fjärrvärmenätet. Utsläppen ifrån produktionskällorna i fjärrvärmenätet i nollalternativet jämförs med utsläppen med den planerade kraftvärmeanläggningen. Globalt, ur ett mer övergripande perspektiv, där miljöeffekterna av skillnader i nettoelproduktion mellan nollalternativ och planerade verksamhet bedöms. Även miljöeffekterna av transporterna till och från den planerade kraftvärmeanläggningen bedöms. 2.5 Planerad produktion Beräkningsfallet i Tabell 1 är baserad på det sammankopplade fjärrvärmenätet i Täby, Vallentuna och Åkersberga. Kraftvärmeanläggningen planeras att byggas i två etapper. I den första etappen byggs en kraftvärmeanläggning som eldas med avfallsbränslen i huvudsak verksamhetsavfall. I den andra etappen, som innebär fullt utbyggd anläggning, byggs även en biobränsleeldad kraftvärmeanläggning. Tabell visar den planerade produktionen i de två etapperna.

20 Tabell 1 MKB BILAGA B Planerad produktion i kraftvärmeanläggningen i Hagby år 2020, GWh per år Produktion Etapp 1 Fullt utbyggd anläggning Fjärrvärme El,brutto 1) ) utan hänsyn till egen elförbrukning i kraftvärmeanläggningen 20 Avfall i form av verksamhetsavfall kommer att utgöra största delen av bränslet i den första etappen. Det kommer även att finnas en oljeeldad anläggning som reserv och för produktion om det blir mycket kallt. Fasta biobränsle kommer att vara huvudbränsle till den andra etappen, se Tabell 2. Tabell 2 Planerad bränsleanvändning i kraftvärmeanläggningen i Hagby år 2020, GWh per år Produktion Etapp 1 Fullt utbyggd anläggning Avfallsbränslen Fasta biobränslen Oljor, eldningsolja och /eller biooljor Summa

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Hagby 8:1, 8:16 och 8:17 inom kommundelen Hagby i Täby kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Hagby 8:1, 8:16 och 8:17 inom kommundelen Hagby i Täby kommun 1 Handläggare: Anna-Karin Hjalmarsson Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Hagby 8:1, 8:16 och 8:17 inom kommundelen Hagby i Täby kommun SAMMANFATTNING Bakgrund och syfte Planens syfte

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 1 1.1 Administrativa uppgifter 1. 2 Vision och syfte 2

Innehåll. 1 Inledning 1 1.1 Administrativa uppgifter 1. 2 Vision och syfte 2 Innehåll 1 Inledning 1 1.1 Administrativa uppgifter 1 2 Vision och syfte 2 3 Bakgrund 2 3.1 E.ONs värmeverksamhet i Stockholmsregionen 2 3.2 Ökat behov 3 4 Lokalisering 5 4.1 Alternativa lokaliseringar

Läs mer

Bodens Energi AB Samrådsunderlag för fortsatt och förändrad verksamhet vid värmeverket i Boden

Bodens Energi AB Samrådsunderlag för fortsatt och förändrad verksamhet vid värmeverket i Boden 1 Bodens Energi AB Samrådsunderlag för fortsatt och förändrad verksamhet vid värmeverket i Boden 6 april 2015 2 Innehåll 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 2 BAKGRUND... 3 3 VERKSAMHETEN... 4 3.1 Nuvarande

Läs mer

Icke-teknisk sammanfattning

Icke-teknisk sammanfattning BILAGA A RAPPORT 7 (116) Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme) avser att hos Miljödomstolen i Stockholm söka tillstånd enligt miljöbalken att ändra

Läs mer

2012-10-31 Karlstads Energi AB

2012-10-31 Karlstads Energi AB 1 Karlstads Energi AB Samrådsunderlag för uttag av ytvatten för kylning av överskottsvärme genom befintlig återkylare vid KVV Yttre Hamn samt utsläpp av uppvärmt vatten Innehåll Samrådsunderlag 2 1 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Energi ur avfall - Kraftvärme- och biogasanläggning planeras

Energi ur avfall - Kraftvärme- och biogasanläggning planeras Energi ur avfall - Kraftvärme- och biogasanläggning planeras i Upplands-Bro kommun Underlag för samråd enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB och E.ON Gas Sverige AB Augusti 2011 Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg, planchef Samrådshandling Januari, 2015 Dnr 2014 KSM 1052 TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Del av Alby S:1 Krusboda, inom Tyresö kommun, Stockholms län Planområdets

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är dels att möjliggöra uppförande

Läs mer

KS Förvaltning Kommunledningskontoret Lars Anshelm Kommunledningskontoret. Kommunstyrelsen i Eslöv

KS Förvaltning Kommunledningskontoret Lars Anshelm Kommunledningskontoret. Kommunstyrelsen i Eslöv Förvaltning Lars Anshelm 0413-621 27 KS.2010.0088 2010-12-21 Kommunstyrelsen i Eslöv Yttrande angående ansökan om tillstånd för anläggande och drift av ett kraftvärmeverk på fastigheten Eslöv Örtofta 21:1

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Checklista Behovsbedömning. Tvärbanans Kistagren, Stockholms stad. dnr

Checklista Behovsbedömning. Tvärbanans Kistagren, Stockholms stad. dnr Sida 1 (6) Checklista Behovsbedömning Tvärbanans Kistagren Dnr 201407599 Checklista Behovsbedömning Tvärbanans Kistagren, Stockholms stad dnr 201407599 (Miljöbalken 6 kap 12 punkt 6 och MKB förordningen

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad:

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad: Storumans kommun Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Dnr: Upprättad: 2013-01-15 2 (7) Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Samråd om miljöpåverkan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 1 Omedelbar justering 2 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 1 Omedelbar justering 2 Ordförande arbetsutskott 2009-01-27 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 27 januari 2009 kl. 17.00 18.00 Lars Filipoff (M) ordförande Anne-Marie

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ansökan om tidsbegränsat ändringstillstånd för deponering av avfallskalk i Kiruna

Samrådsunderlag avseende ansökan om tidsbegränsat ändringstillstånd för deponering av avfallskalk i Kiruna 1 (5) Samrådsunderlag avseende ansökan om tidsbegränsat ändringstillstånd för deponering av avfallskalk i Kiruna Till: Delges: Enligt sändlista Linda Dahlström Natasha Lyckholm Lars-Ola Särkimukka Johan

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för

Bedömning av miljöpåverkan för Bedömning av för detaljplan HOGSTAD 13:1 m fl i Hogstad, Mjölby kommun Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag: www.mjolby.se/planer Miljöar för planer och program Om en plan eller ett program

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Översiktligt PM Geoteknik inför detaljplanearbete

Översiktligt PM Geoteknik inför detaljplanearbete Översiktligt PM Geoteknik inför detaljplanearbete Kvarngärdet 60:1 m.fl. Uppsala kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U26297 Sida 2 (6) Geoteknik PM Projektering Uppdragsnamn Besqab Projekt och Fastigheter

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Dnr: KS 2013/233 PLNR: 153 GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Inledning Varje detaljplan som medför en

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen ARBETSPLAN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Väg 73 Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-01-27 Revidering 1: 2012-09-10 Objektnummer:884232 Revidering 1: Kap. 2.1 sid 18

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl 1/5 1. av miljöbedömning En miljöbedömning skall göras för planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. en är den analys som leder fram till ställningstagandet

Läs mer

E.ON Sverige AB Att Carl-Uno Lindin Box 1822 70 118 Örebro

E.ON Sverige AB Att Carl-Uno Lindin Box 1822 70 118 Örebro E.ON Sverige AB Att Carl-Uno Lindin Box 1822 70 118 Örebro Synpunkter på E.ONs samrådsunderlag för ny kraftvärmeanläggning vid Hagby, samt på Täby kommuns förslag till program för fastighet Hagby 8:16

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Madeleine Turén (kompletterad av Louise Eriksson) Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Planens

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

2015-09-30 Samrådsunderlag för ett nytt kraftvärmeblock vid Kraftvärmeverket i Västerås

2015-09-30 Samrådsunderlag för ett nytt kraftvärmeblock vid Kraftvärmeverket i Västerås 1 Samrådsunderlag för ett nytt kraftvärmeblock vid Kraftvärmeverket i Västerås September 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 2 BAKGRUND... 3 3 BEFINTLIG VERKSAMHET... 5 4 PLANERAD

Läs mer

Samrådsunderlag Ändringtillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby

Samrådsunderlag Ändringtillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby 2014-03-25 SÖRAB:s hemsida Samrådsunderlag Ändringtillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Sammanfattning Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) planerar att söka ändringstillstånd enligt Miljöbalken för

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. 4 MILJÖBALKEN AVSEENDE NYTT TILLSTÅND FÖR DEPONERING, MARKSANERING SYDOST

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. 4 MILJÖBALKEN AVSEENDE NYTT TILLSTÅND FÖR DEPONERING, MARKSANERING SYDOST UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. 4 MILJÖBALKEN AVSEENDE NYTT TILLSTÅND FÖR DEPONERING, MARKSANERING SYDOST 1 Administrativa uppgifter Bolaget: Marksanering Sydost AB Postadress: Box 952 191 29 Sollentuna

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för del av Hagby 8:16 m.fl. inom kommundelen Hagby i Täby kommun kommundel 2014-01-27

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för del av Hagby 8:16 m.fl. inom kommundelen Hagby i Täby kommun kommundel 2014-01-27 GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för del av Hagby 8:16 m.fl. inom kommundelen Hagby i Täby kommun kommundel 2014-01-27 BAKGRUND För att stärka energiproduktionen i Stockholmsregionen, planeras för en kraftvärmeanläggning

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna

Växjö Energi AB. Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö. Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna Utfärdare Grontmij AB Datum Beskrivning 2010-08-17 Samrådsunderlag Växjö Energi AB Förändrad verksamhet vid Sandviksverket i Växjö Ny biobränsleeldad kraftvärmepanna UNDERLAG FÖR SAMRÅD 7 SEPTEMBER 2010

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning

Behovsbedömning av miljöbedömning Jonas Carlsson Behovsbedömning 2017-04-24 Dnr KS 2016/0167 1(6) DPU 5 Behovsbedömning av miljöbedömning tillhörande detaljplan för Östra Eneby torg, Snödroppen 8 m.fl., DPU 5 i Enebyberg, Danderyds kommun

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SEPTEMBER 2010 Förlängning av koncession för 400

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Rektorn (Rektorn 3 samt del av Rektorn 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för del av kv. Rektorn (Rektorn 3 samt del av Rektorn 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av kv. Rektorn (Rektorn 3 samt del av Rektorn 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Program Samrådsredogörelse 1 Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

Behovet av ny fjärrvärme i Täby bygger på att kommunen växer och ambitionen att fasa ut gamla, ineffektiva och mer miljöbelastande värmekällor.

Behovet av ny fjärrvärme i Täby bygger på att kommunen växer och ambitionen att fasa ut gamla, ineffektiva och mer miljöbelastande värmekällor. Svar på samrådsfrågor Under våren och försommaren har det kommit en rad frågor till kommunen om det planerade kraftvärmeverket. Det har både rört sig om frågor som kommit med e-post men även på de samrådsmöten

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

Halmstads Energi och Miljö AB

Halmstads Energi och Miljö AB Agenda Allmän inledning Beskrivning av den planerade verksamheten Redogörelse för pågående detaljplanearbete Redogörelse för alternativa lokaliseringar Redogörelse för alternativa utformningar Påverkan

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 2 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR SJÖRÖD LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV Väsjön norra MAJ 2013 2 (9) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Inledning 3 3 Geologi 3 4 Dagvattenhantering 3 4.1 Väsjön 3 4.2 Förslag till dagvattenhantering 4 4.3 Reningsbehov

Läs mer

Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 förorenade områden

Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 förorenade områden Kommunhuset 234 81 LOMMA 040-641 10 00 Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 Uppdaterad: november 2014 Utrymmet för svaren är inte begränsat. Rutan utökas ju mer du skriver. Hoppa

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(7) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-06-29

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-06-29 HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 HAMMARÖ

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PM/GEO)

PM GEOTEKNIK (PM/GEO) NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 3412237-002 MELLINGEHOLM, NORRTÄLJE GEOTEKNISKT UNDERLAG FÖR DETALJPLANELÄGGANDE AV MELLINGEHOLM 2:4, NORRTÄLJE VÄSTERÅS 1(8) Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box 8 SE-721

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009

Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Miljörapport Ockelbo fjärrvärmecentral år 2009 Ockelbo den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G

B E H O V S B E D Ö M N I N G 1(8) B E H O V S B E D Ö M N I N G tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 9 april

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Bristaverket i framtiden

Bristaverket i framtiden September 2009 Bristaverket i framtiden med avfallseldad kraftvärme u Avfallseldad kraftvärme i Brista Fortum Värme ansökte under våren 2009 om miljötillstånd för utbyggnad av kraftvärmeverket Bristaverket

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Eriksbergs verksamhetsområde del av Marstrand 6:7 m.fl., Kungälvs kommun Datum 16 februari 2015 Beställare Kungälvs kommun (Kontaktperson: Mikaela Ranweg) Konsult

Läs mer

Remissynpunkter RUFS 2050"

Remissynpunkter RUFS 2050 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Remissynpunkter RUFS 2050" Dnr: TRN 2016-0047 SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län som ägs av kommunerna Danderyd,

Läs mer

FJÄLLBERGET SAXBERGET

FJÄLLBERGET SAXBERGET Antagen av Kf 2007-10-25 214 Laga kraft 2007-11-19 tillhörande fördjupad översiktsplan för Upprättad i juni 2007 Vindkraftverk på Fjällberget Foto: Jan Larspers, Länsstyrelsen Dalarnas län Postadress Besöksadress

Läs mer

E.ON Värme AB. Samrådsunderlag för en ny fjärrvärmeanläggning, Ingelsta HVC i Norrköping

E.ON Värme AB. Samrådsunderlag för en ny fjärrvärmeanläggning, Ingelsta HVC i Norrköping 1 E.ON Värme AB Samrådsunderlag för en ny fjärrvärmeanläggning, Ingelsta HVC i Norrköping April 2017 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 2 BAKGRUND... 3 3 PLANERAD VERKSAMHET... 5 4

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING. av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING. av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Detaljplan för gamla vattentornet, del av Västervik 4:2, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kommunledningskontoret 2010-12-20 Behovsbedömning/

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

MILJÖREDOVISNING FÖR DETALJPLAN FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA, UTTRINGE 1:682

MILJÖREDOVISNING FÖR DETALJPLAN FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA, UTTRINGE 1:682 SALEMS KOMMUN Miljöredovisning Bygg- och miljöenheten 2005-11-30 rev 2006-03-09 Per Skyllberg MILJÖREDOVISNING FÖR DETALJPLAN FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA, UTTRINGE 1:682 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning för nytt äldreboende

Översiktlig geoteknisk utredning för nytt äldreboende 1 (8) Översiktlig geoteknisk utredning för nytt äldreboende Hammarö kommun, Värmlands län Upprättad: EQC Karlstad AB Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Vxl: 010-440 57 00 www.eqcgroup.se 2 (8) Innehåll

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

Tibbleängen, Kungsängen, Upplands Bro kommun

Tibbleängen, Kungsängen, Upplands Bro kommun Bro kommun Stockholm Beställare: Villamarken exploatering AB Structor Geoteknik Stockholm AB Uppdragsansvarig: Anna Grahn Structor Geoteknik Stockholm AB, org nr: 55 69 59 11 17 Solnavägen 4, 113 65 Stockholm

Läs mer

Norra Strandallén OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE

Norra Strandallén OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Norra Strandallén OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE Inom Tyresö kommun, Stockholms län V:\APLAN\KERHAM\DPL\Norra Strandallén\MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGLaga

Läs mer

PM, dagvattenhantering

PM, dagvattenhantering , dagvattenhantering Tillhörande detaljplan för Isgärde 4:74, Mörbylånga kommun 2015-12-02 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 5 2 PLANERAD MARKANVÄNDNING... 5 3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN... 6 4 DAGVATTEN...

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ny kraftvärmeanläggning i Järfälla

Miljökonsekvensbeskrivning för ny kraftvärmeanläggning i Järfälla 1 Handläggare Anna-Karin Hjalmarsson E.ON Värme Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning för ny kraftvärmeanläggning i Järfälla 2 3 Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund och syfte E.ON Värme Sverige AB avser

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer