Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun"

Transkript

1 1 BILAGA B Handläggare: Anna-Karin Hjalmarsson Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun

2 2

3 Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund och syfte E.ON Sverige AB producerar och levererar energi till den svenska marknaden i form av el, biogas, naturgas, gasol, värme och kyla samt energi ur avfall. E.ON Värme Sverige AB är dotterbolag till E.ON Sverige AB. E.ON Värme Sverige AB är en av Sveriges största privata leverantörer av värme, med verksamhet i ett 40-tal fjärrvärmenät och 600 värmeanläggningar, från Malmö i söder till Vilhelmina i norr. E.ON bedriver fjärrvärmeverksamhet i såväl de nordöstra som nordvästra delarna av Storstockholmsregionen. I nordöstra regionen driver E.ON fjärrvärmeverksamheten i Täby, Vallentuna, Vaxholm och Åkersberga, där det finns behov av att modernisera och effektivisera energiförsörjningen. Stora delar av Stockholms energiproduktion är idag i behov av förnyelse och regionen använder sig av en relativt hög andel fossila bränslen. Täby är inget undantag och kommunen har, som en av de sista i Sverige, saknat ett utbyggt fjärrvärmenät. E.ON har därför fått i uppdrag av Täby kommun att bygga upp ett fjärrvärmenät i Täby och att bygga en anläggning för att producera värme till det nya nätet. E.ON Värme Sverige AB planerar att bygga en kraftvärmeanläggning för samtidig produktion av värme och el inom Hagbyområdet i Täby kommun. Syftet med den planerade kraftvärmeanläggningen är att i en första etapp förse Täby, Vallentuna och Åkersberga med fjärrvärme och samtidigt producera el. För detta krävs en sammankoppling av fjärrvärmenäten. I andra etappen, som innebär fullt utbyggd anläggning, ska en anläggning förse ett större område med fjärrvärme genom ytterligare sammankoppling med befintliga fjärrvärmenät och samtidigt producera el. Placeringen av kraftvärmeanläggningen nära avfallsanläggningen är med avsikt att ta tillvara på energin från SÖRABs utsorterade och ej återvinningsbara verksamhetsavfall genom förbränning. På så vis minskar behovet av extern hantering och transportbehovet ut från området samtidigt som återvunnen energi tas tillvara för produktion av el och fjärrvärme. Anläggningen kommer att eldas med biobränslen. Utvecklingen av Hagbyområdet medför samordningsvinster och hållbara lösningar för transporter och energiutvinning. Den planerade anläggningen Den planerade verksamheten är en kraftvärmeanläggning, dvs fjärrvärme och el produceras samtidigt. Anläggningen planeras att bestå av två enheter, en som använder olika typer av sorterade verksamhetsavfall bland annat av den typ som idag hanteras vid SÖRABs avfallsanläggning på Hagby, och en som enbart eldas med olika typer av fasta biobränslen. Anläggningen kommer i huvudsak att bestå av ångpannor, turbiner, rökgasreningssystem, rökgaskondensering och en ackumulator för att jämna ut värmeproduktionen. Anläggningen kommer även att ha system för beredning, hantering och lagring av bränslen. Lagring kommer att ske såväl på öppna ytor som i inbyggda mellanlager. Det planeras en inbyggd kross för biobränsle. Avfall som lämpar sig för att lagras utomhus kommer att kunna göra det. Övrigt avfall hanteras endast i slutna system. 3

4 Avfallspannan planeras för en tillförd bränsleeffekt av i storleksordningen MW och biobränslepannan MW. Det kommer även att behövas oljeeldade pannor för spets- och reservproduktion, cirka MW. Den totala produktionen bedöms kunna bli upp till i storleksordningen 880 GWh värme och 280 GWh el vid fullt utbyggd anläggning. Anläggningen planeras att byggas i två etapper. I den första etappen, som planeras färdigställas under 2018 byggs avfallspannan för verksamhetsavfall och de oljeeldade spets- och reservpannorna. Därefter byggs den biobränsleeldade pannan, vilket innebär fullt utbyggd anläggning. För att få en optimal placering av kraftvärmeanläggningen krävs att SÖRABs kompostanläggning flyttas. Etapp 1 Planerad verksamhet innebär att det byggs en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet och att fjärrvärmenäten i Täby kopplas samman med dem i Vallentuna och Åkersberga. Den planerade verksamheten innebär vidare att flera mindre anläggningar avvecklas. Den nya kraftvärmeanläggningen och sammankopplingen av fjärrvärmenäten innebär också att det blir möjlighet att ansluta fler fjärrvärmekunder jämfört med nollalternativet. Därtill kommer den nya anläggningen även innebära tillskott av lokalt producerad el. Vid SÖRABs flyttade kompostanläggning hanteras komposterbart material. Fullt utbyggd anläggning Fullt utbyggd anläggning innebär även en biobränsleeldad kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet. I detta steg blir det även en sammankoppling till andra fjärrvärmenät i omgivningen. Den tillkommande kraftvärmeanläggningen kommer att ersätta annan fjärrvärmeproduktion i närliggande fjärrvärmenät. Det medför ytterligare ökade möjligheter till fri konkurrens på längre sikt mellan olika värmeproducenter. Den tillkommande anläggningen innebär ytterligare tillskott av lokalt producerad el. Nollalternativ Nollalternativet är att fortsätta med befintliga anläggningar, som har tillstånd idag. Det blir inte aktuellt att sammanbinda de olika fjärrvärmenäten, vilket gör att möjligheten att ansluta ny fjärrvärmekunder blir mindre. Det blir heller inte möjligt att lokalt producera el. Beräkningsår för båda alternativen är Lokalisering För att utreda bästa plats för den planerade kraftvärmeanläggningen har en lokaliseringsutredning genomförts. Flera lokaliseringsalternativ har studerats i Täby, Vallentuna och Österåkers kommuner. Hagby är det område som bedöms mest fördelaktigt miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt. Övriga alternativ bedöms vara mindre lämpliga, detta trots det planerade anläggningsområdet är angivet som riksintresse för kulturmiljö. Hagby anges dessutom som möjlig plats för en ny regional kraftvärmeanläggning enligt den regionala utvecklingsplanen för stockholmsregionen (RUFS-2010). 4

5 Transporter Transporter till och från kraftvärmeanläggningen kommer att ske med bil. Mest transportkrävande är bränslen till anläggningen följt av transporter av restprodukter från anläggningen. Beräkningarna visar att antal transporter med tunga fordon för etapp 1 av kraftvärmeanläggningen kommer att medföra att det totala antalet tunga transporter till och från Hagbyområdet minska jämfört med dagens nivåer. Detta beror på att det bränsle som SÖRAB i dagsläget transporterar ut från området med lastbilar istället kommer att användas som bränsle i kraftvärmeanläggningen lokalt på området. Vid en framtida utbyggnad av kraftvärmeanläggningen beräknas en ökning av transporterna för den planerade verksamheten som mest bli cirka 210 bilar per dygn (veckovardagsmedel dubbel väg) vid fullt utbyggd anläggning, varav cirka 110 är tunga transporter. Beräkningarna är baserade på att det inte sker något utbyte med SÖRAB, utan att alla transporter av bränsle kommer utifrån. Detta kan jämföras med dagens trafik på Norrortsleden som uppgår till cirka fordon per dygn och till och från dagens avfallsanläggning är cirka fordon per dygn (veckovardagsmedel). Utsläpp till luft och restprodukter Förbränning av olika former av avfallsbränslen är noga reglerat genom lagstiftning där utformning av anläggningar och utsläpp till luft och vatten regleras. I den anläggning som planeras på Hagby förstörs många av föroreningarna i bränslet genom upphettningen till hög temperatur i pannan. Övriga föroreningar exempelvis tungmetaller, tas om hand genom långtgående rökgasrening i flera steg. Utsläpp av dioxiner, dioxiner som kan bildas vid förbränning av olika bränslen under ogynsamma förhållanden, är i moderna förbränningsanläggningar mycket små. Föroreningarna samlas upp i restprodukterna och askan. All askhantering och lagring inom anläggningen samt asktransporter från anläggningen kommer att ske helt slutet, utan att komma i kontakt med omgivningen. Askan tas askan omhand av företag som har särskilt tillstånd för detta. Utsläpp till vatten Processavloppsvatten från kraftvärmeanläggningen såsom renat rökgaskondensat kommer att återanvändas i så stor omfattning som möjligt i anläggningen. Överskott av renat rökgaskondensat och dagvatten kommer att ledas till en utjämnings- och reningsdamm innan det leds via kommunens dagvattensystem till Stora Värtan. Miljöeffekter Luftkvalitet Luftföroreningar kan skada människors hälsa, påverka mark, växter, luft och vatten samt skada kulturminnen. Regeringen har därför utfärdat förordningen om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Spridningsberäkningar för utsläpp till luft från den planerade verksamheten har genomförts och de visar att marginalerna till miljökvalitetsnormerna för luft är betryggande. Övriga utsläpp, för vilka det saknas luftkvalitetsnormer, bedöms också 5

6 som låga och ge liten påverkan på luftkvaliteten i kraftvärmeanläggningens omgivning. Buller Beräkningar har genomfört av bullerpåverkan på närmast bostäder. från den planerade kraftvärmeanläggningen inklusive flytt av SÖRABs kompostanläggning. Beräkningarna visar att den planerade kraftvärmeanläggningen uppfyller det dimensionerande värdet nattetid, 40 dba i ekvivalent ljudnivå vid närmaste bostäder. Skyddsåtgärder kommer även att vidtas så att gällande begränsningsvärden för SÖRABs verksamhet kommer att innehållas vid närmaste bostäder vid flytt av kompostanläggningen. Föroreningar i mark och grundvatten En undersökning av föroreningssituationen i mark och grundvatten av det planerade verksamhetsområdet har genomförts. Undersökningen påvisar ingen föroreningssituation i mark som föranleder efterbehandlingsåtgärder. Det finns dock en förekomst av ytligt avfall söder om befintlig kompostanläggning, som SÖRAB kommer att schakta bort. Grundvattnets strömningsriktning i området och markens hydrauliska egenskaper har utretts. Dessa visar på att spridningshastigheten för föroreningar är långsam och att strömningsriktningen är från syd-sydöst mot nordnorväst. Undersökningarna påvisar en föroreningssituation i grundvattnet. Halterna är dock låga och i sådana nivåer att de inte bedöms innebära risker för människors hälsa och miljön. Påverkan på grundvatten Den största inverkan på grundvattenförhållandena inom planområdet sker under byggtiden av anläggningen till följd av länshållning av de djupare schakten vid grundläggning av planerade byggnader. En hydrogeologisk utredning baserad på mätningar och modellering har genomfört för att bedöma påverkan på grundvattnet från den planerade verksamheten. För att motverka eventuella risker för påverkan på grundvattennivån i omgivningen under byggskede, kommer erforderliga kompensationsåtgärder att genomföras såsom spontning och återinfiltration av pumpvatten. Därmed undviks sättningsrisker under byggtiden. Det utpumpade vattnet kommer att renas. Risken för skadlig påverkan på brunnar inom påverkansområdet bedöms som liten, men kan inte helt uteslutas. Därför kommer ett kontrollprogram att upprättas som omfattar tidsperioder före, under och efter exploateringen. Påverkan på grundvatten när väl anläggningen är färdigbyggd blir marginell. Påverkan på ytvatten För att bedöma påverkan av utsläpp från den planerade kraftvärmeanläggningen på Stora Värtan har en modellering av recipienten gjorts. Allt processavloppsvatten och dagvatten kommer att renas. Samtliga föroreningshalter ligger under föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp gällande för verksamhetsutövare (RTK, 2009). Den planerade kraftvärmeanläggningen innebär en ökad belastning på Stora Värtan, främst av kvicksilver följt av kväve. Ökningen är dock liten i förhållande till den totala belastningen och samtliga halter ligger fortfarande långt under gällande miljökvalitetsnormer. 6

7 Bedömningen för Stora Värtan är måttlig ekologisk status. Den kemiska statusen (med undantag för kvicksilver) är klassad som god. För att Stora Värtan ska uppnå god ekologisk status till 2021 behöver även åtgärder vidtas av andra verksamhetsutövare i avrinningsområdet. Utsläpp från E.ONs planerade kraftvärmeanläggning bedöms inte inverka möjligheten att uppnå God ekologisk status 2021 eller God kemisk status Påverkan på landskapsbilden En landskapsanalys har genomförts. Landskapsanalysen visar på landskapets höga rekreations-, kultur- och naturvärden som har bedömts på både regional och nationell nivå. Trots landskapsanpassad utformning av den planerade anläggningen och förebyggande åtgärder medför den en måttlig-hög påverkan på landskapet. Några utsiktspunkter nära projektområdet kommer att få hög visuell påverkan. Kompenserande planteringar kommer att begränsa den visuella påverkan men den planerade anläggningen kommer att innebära ett dominerande landmärke i landskapet. Men på längre avstånd, cirka 3 km från området, blir påverkan av lågobetydlig betydelse. Kulturmiljö och fornlämningar Den planerade kraftvärmeanläggningen kommer att placeras inom riksintresse för kulturmiljö, Skålhamravägen. En kulturmiljöanalys har genomförts som visar på betydande negativ påverkan på kulturmiljön. Anläggningen anpassas därför så att påverkan blir så liten som möjligt, till exempel genom väl genomtänkt placering av byggnader, så att den skyms av vissa träd och åkerholmar. Kompensationsåtgärder kommer även att genomföras i form av bland annat plantering av träd. Den planerade kraftvärmeanläggningen kommer dock inte att påverka några fasta fornlämningar. Naturmiljö Anläggningen har utformats för att begränsa påverkan på ekmiljöer och åkerholmar, men både ekmiljöer och åkerholmar kommer att påverkas. Kompensationsåtgärder kommer att ske genom plantering av nya träd. Åtgärder har vidtagits för att minimera risken att påverka skogsområden i planens närhet som Skogsstyrelsen angivit som naturvärdesobjekt. Hagbyområdet ligger inom den regionalt viktiga gröna kilen Rösjökilen som är en av flera gröna kilar som utgör en sammanhållen grönstruktur i Stockholmsområdet. Riksintressen Hela området för den planerade verksamheten ingår i riksintresset för kulturmiljö. Delar av området utnyttjas redan idag för verksamhet. Riksintresset kommer att påverkas negativt. Utformningen av anläggningen kommer att utformas för att minska påverkan och kompensationsåtgärder kommer att vidtas genom bland annat plantering av träd. Den planerade kraftvärmeanläggningen bedöms inte påverka Norrortsleden som är utpekat som riksintresse för kommunikation och primär transportled för farligt gods. 7

8 Miljörisker En miljöriskanalys har genomförts i syfte att identifiera potentiella olyckshändelser som kan leda till skador på miljö, hälsa och egendom i omgivningen kring kraftvärmeanläggningen och kompostverksamheten. Slutsatsen av miljöriskanalysen är att den planerade kraftvärmeanläggningen inte kommer att innebära några risker som inte är acceptabla. Det finns händelser som innebär att omgivningen kan påverkas men med planerade skyddsåtgärder är sannolikheten för att dessa händelser inträffar mycket låg. De händelser som kan påverka omgivningen på ett negativt sätt är utsläpp av ammoniak, antingen vid lossning från tankbil eller under lagring. Brand i bränslestackarna och komposthögar kan orsaka brandrök, men effekterna bedöms som övergående för omgivningen. Den planerade kraftvärmeanläggningen kommer inte att omfattas av kraven i lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (s.k. Sevesolagen). Bedömningen i miljöriskanalysen är att den planerade kraftvärmeanläggningen inte kommer att ge upphov till dominoeffekter med hänsyn tagen till Norrortsleden och kringliggande verksamheter. Påverkan på växthuseffekten och hushållning med naturresurser Mark som idag används som jordbruksmark kommer att tas i anspråk. Den planerade kraftvärmeanläggningen kommer att möjliggöra effektiv produktion av fjärrvärme och el. Den kommer också att möjliggöra att fler får möjlighet att använda fjärrvärme i bland annat Täby. På så sätt kan lokala uppvärmningsformer ersättas, som elvärme och oljepannor. Kraftvärmeanläggningen kommer ur ett globalt perspektiv innebära minskad påverkan på växthuseffekten. Vidare innebär den planerade anläggningen hushållning med naturresurser genom att avfall kan återanvändas som bränsle i en kraftvärmeanläggning för produktion av fjärrvärme och el. Inom Hagbyområdet hanterar SÖRAB stora mängder avfall som idag transporteras utanför kommunen för vidare hantering. Genom att placera kraftvärmeanläggningen nära avfallsanläggningen, med avsikten att använda det lokala verksamhetsavfallet som bränsle, undviks extern hantering och transportbehovet för verksamhetsavfall minskar. Överensstämmelse med miljömål Den planerade verksamheten bedöms övergipande inte försvåra att de nationella, regionala eller lokala miljömålen uppfylls. Övrigt Den nya kraftvärmeanläggningen kommer att ersätta vissa mindre centralt belägna produktionsanläggningar vilket innebär minskad belastning när det gäller bränsletransporter och utsläpp inne i tätorterna samt minskar risk för andra störningar. 8

9 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER INLEDNING Fjärrvärmesystemen i nordöstra Storstockholmsregionen Täby kommun Vallentuna kommun Åkersberga, Österåkers kommun Planerad förändring med sammankopplat fjärrvärmenät Nollalternativ och planerad verksamhet Planerad verksamhet Nollalternativ Vad är en kraftvärmeanläggning? Systemgränser och avgränsningar Planerad produktion VERKSAMHETSBESKRIVNING OMRÅDESBESKRIVNING Den planerade kraftvärmeanläggningen med omgivningar Planförhållanden Översiktliga planer Planområde för ny detaljplan Övriga planer SÖRABs verksamhet Närmaste bostäder Geotekniska förhållanden Grundvatten Ytvatten Föroreningar i mark och grundvatten Naturmiljö och friluftsliv Landskapsbild Kulturmiljö... 35

10 4.12 Fornlämningar Riksintressen Vindförhållanden ALTERNATIVA LOKALISERINGAR Principiella utgångspunkter Alternativa lokaliseringar som studerats Slutsatser från jämförelse av lokaliseringsalternativ UTSLÄPP FRÅN ANLÄGGNINGEN Utsläpp till luft Utsläpp till vatten Restprodukter TRANSPORTER Transportvägar Transportfrekvenser Utsläpp från transporter JÄMFÖRELSE UR ETT FJÄRRVÄRMENÄTPERSPEKTIV SUMMERING AV EMISSIONER TILL LUFT FRÅN ANLÄGGNINGEN OCH TRANSPORTER EFFEKTER AV ÖKAD PRODUKTION AV EL OCH MINSKAD ANVÄNDNING AV EL LOKALA MILJÖKONSEKVENSER OCH MILJÖRISKER Effekter under byggtid Påverkan på grundvattenförhållanden Övrigt Luftkvalitet Nuläget Hur kommer den planerade verksamheten att påverka luftkvaliteten? Lukt och damning Grundvatten... 63

11 Nuläge Hur kommer den planerade verksamheten att påverka grundvattnet? Ytvatten Nuläge Hur kommer den planerade verksamheten att påverka vattenkvaliteten? Buller Nuläge Hur kommer den planerade verksamheten att påverka bullernivån? Landskapsbild Nuläge Hur kommer den planerade verksamheten att påverka landskapsbilden? Kulturmiljö och fornlämningar Nuläge Hur kommer den planerade verksamheten att kulturmiljön och fornlämningar? Miljörisker Nuläge Hur kommer den planerade verksamheten att påverka miljörisker? Naturvärden och friluftsliv Riksintressen Påverkan på flyget REGIONAL MILJÖPÅVERKAN Deposition av luftföroreningar Marknära ozon GLOBALA MILJÖKONSEKVENSER Påverkan på växthuseffekten Resurshushållning ÖVERENSSTÄMMELSE MED MILJÖMÅL (NATIONELLA, REGIONALA OCH LOKALA) Nationella miljömål Allmänt... 78

12 Hur påverkan den planerade anläggningen miljömålen? Regionala miljömål Lokala miljömål SAMRÅD REFERENSER BILAGOR Bilaga B1 Avfall som bränsle och energiutnyttjande av bränsle Bilaga B2 Hydrogeologisk utredning, Geosigma, Bilaga B3 Undersökning av föroreningar i mark- och grundvatten. Statusrapport, Structor, Bilaga B4 Lokaliseringsutredning, Miljökraft Bilaga B5 Spridningsberäkningar utsläpp till luft, SLB-Analys, mars 2014 Bilaga B6 Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet Bilaga B7 Bedömning av påverkan på vattenrecipient, Sweco, Bilaga B8 Bullerutredning, WSP, Bilaga B9 Miljöriskanalys, ÅF-Infrastructure, Bilaga B10 Samrådsredogörelse

13 1 Administrativa uppgifter Verksamhetsutövare/sökande E.ON Värme Sverige AB MKB BILAGA B 13 Adress Anläggning: Malmö Hagby kraftvärmeanläggning Besöksadress anläggningen Frestavägen 10 Täby Organisationsnummer Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Prövningskoder, huvudbransch Kontaktperson Hagby 8:16 m fl Täby kommun A Förbränning av avfall, samförbränningsanläggning (> ton per år) B Förbränningsanläggning MW tillfört Vattenverksamhet Carl-Uno Lindin, miljösamordnare Telefon/mobil E-post Kommun Län Tillståndsgivande myndighet Tillsynsmyndighet Täby kommun Stockholms län Mark- och miljödomstolen i Nacka Länsstyrelsen i Stockholms län

14 2 Inledning E.ON Sverige AB producerar och levererar energi till den svenska marknaden i form av el, biogas, naturgas, gasol, värme och kyla samt energi ur avfall. E.ON Värme Sverige AB är dotterbolag till E.ON Sverige AB. E.ON Värme Sverige AB är en av Sveriges största privata leverantörer av värme, med verksamhet i ett 40-tal fjärrvärmenät och 600 värmeanläggningar, från Malmö i söder till Vilhelmina i norr. E.ON bedriver fjärrvärmeverksamhet i såväl de nordöstra som nordvästra delarna av Storstockholmsregionen. I nordöstra regionen driver E.ON fjärrvärmeverksamheten i Täby, Vallentuna, Vaxholm och Åkersberga, där det finns behov av att modernisera och effektivisera energiförsörjningen. Stora delar av Stockholms energiproduktion är idag i behov av förnyelse och regionen använder sig av en relativt hög andel fossila bränslen. Täby är inget undantag och kommunen har, som en av de sista i Sverige, saknat ett utbyggt fjärrvärmenät. E.ON har därför fått i uppdrag av Täby kommun att bygga upp ett fjärrvärmenät i Täby och att bygga en anläggning för att producera värme till det nya nätet. E.ON Värme Sverige AB planerar att bygga en kraftvärmeanläggning för samtidig produktion av värme och el inom Hagbyområdet i Täby kommun. Syftet med den planerade kraftvärmeanläggningen är att i en första etapp förse Täby, Vallentuna och Åkersberga med fjärrvärme och samtidigt producera el. För detta krävs en sammankoppling av fjärrvärmenäten. I andra etappen, som innebär fullt utbyggd anläggning, ska en anläggning förse ett större område med fjärrvärme genom ytterligare sammankoppling med befintliga fjärrvärmenät och samtidigt producera el Fjärrvärmesystemen i nordöstra Storstockholmsregionen De olika fjärrvärmenäten och E.ONs produktionsanläggningar i Täby, Vallentuna och Österåkers kommuner visas schematiskt i Figur 1.

15 MKB 15 BILAGAA B Figur 1 Schematisk bild av fjärrvärmenät och produktionsanläggningar i Täby, Vallentuna och Österåkers kommuner Täby kommun Täby kommunen har, som en av de sista i Sverige, saknat ett utbyggt fjärrvärmenät. Under 2012 har man påbörjat detta arbete samt byggt en lokal mindre produktionsanläggning för att försörja nätet med fjärrvärme tills en kraftvärmeanläggning är uppförd. E.ON har tre produktionsanläggningar för fjärrvärme i Täby; Arninge panncentral, Hägernäs och ÅVA panncentral Arninge panncentral togs i drift i slutet av Anläggningen består av två pelletspannor, 3,3 MW vardera, och två oljepannor på cirka 3 MW respektive 4 MW som eldas med eldningsolja 1. Hägernäs panncentral består av tre oljepannor med en sammanlagd effekt på cirka 8 MW för reservdrift. ÅVA panncentral övertogs av E.ON under början av Anläggningen består idag av en pelletspanna på cirka 3 MW och två oljepannor (Eo1) på cirka 3 MW vardera. Anläggningen planeras för ytterligare två oljeeldade pannor på 3 MW vardera senare under Vallentuna kommun Okvista värmeverk producerar fjärrvärme till fjärrvärmenä ätet i Vallentuna tätort. Kopplade tilll samma fjärrvärmenät är även två andra fjärrvärmeanläggningar;

16 Centrumanläggningen och Bällstaberg. Centrumanläggningen består av en värmepump och tre oljepannor. Anläggningen i Bällstaberg består av en oljepanna. Den totala årliga leveransen av fjärrvärme till Vallentuna är vanligen cirka 70 GWh. 16 Figur 2 Befintliga produktionsanläggningar i Vallentuna Den befintliga anläggningen vid Okvista värmeverk består av två fliseldade rosterpannor. Pannorna kan även eldas med Eo1. Till flispannorna är en gemensam rökgaskondensering kopplad. Pannorna har totalt en effekt på 9 MW tillfört bränsle. Pannorna togs i drift Två oljepannor som kan eldas med bioolja eller Eo1 och med en total effekt på 23 MW tillfört bränsle, har tagits i drift Pannorna används för reserv- och spetsdrift Åkersberga, Österåkers kommun Idag finns flera anläggningar som producerar värme till fjärrvärmesystemet i Åkersberga. Huvudanläggningen är Åkersberga värmeanläggning (Sandkilsvägen) som idag består av fyra pannor med en sammanlagd installerad tillförd effekt på cirka 21 MW. Två pannor eldas med träpellets och två med bioolja eller som reserv med eldningsolja. Den årliga produktionen har som medelvärde över de fem senaste åren varit 29 GWh värme. Den totala produktionen av fjärrvärme till nätet har under

17 samma period varit 57 GWh värme. Övrig produktion sker i andra panncentraler, Solskiftet och Hacksta samt i Åkerstorp, som är en värmepumpanläggning. Åkersberga fjärrvärmeanläggning ska kompletteras med en ny panna på cirka 16 MW tillförd energi för fuktiga, fasta biobränslen. Befintliga biooljepannor kommer att ersättas med en ny större biooljepanna. Den planerade anläggningen kommer att ha en sammanlagd installerad effekt på cirka 49 MW. Med den planerade anläggningen kommer all fjärrvärme i Österåker att produceras i Åkersberga värmeanläggning, cirka 73 GWh per år Planerad förändring med sammankopplat fjärrvärmenät Den planerade kraftvärmeanläggningen möjliggör en sammankoppling av fjärrvärmenäten i Täby, Vallentuna och Åkersberga. Figur 3 visar schematiskt det sammankopplade fjärrvärmenätet med en kraftvärmeanläggning vid Hagby. Figur 3 Schematisk bild av sammankopplat fjärrvärmenät med ny kraftvärmeanläggning vid Hagby Med sammankopplingen av de olika fjärrvärmenäten möjliggörs avveckling av ett antal mindre panncentraler, Flera av produktionsanläggningarna ligger olämpligt till genom att de är centralt belägna nära bostadsområden och centrumbildningar, något som medför tung trafik på olämpliga platser. Sammankopplingen möjliggör att ett antal av dessa anläggningar kan avvecklas, såsom Hägernäs panncentral i Täby, Hacksta och Åkerstorp i Åkersberga samt Bällstaberg och Centrumanläggningen i Vallentuna.

18 Nollalternativ och planerad verksamhet I en miljökonsekvensbeskrivning ska verksamheten som ansökan avser jämföras med ett nollalternativ. Den verksamhet som ansökan avser kallas planerad verksamhet. Nollalternativet beskriver hur framtiden kommer att se ut om inte den planerade förändringen med en ny kraftvärmeanläggning kommer till stånd. I den tekniska beskrivningen görs därför jämförelser mellan dessa två alternativ Planerad verksamhet Etapp 1 Planerad verksamhet innebär att det byggs en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet och att fjärrvärmenäten i Täby kopplas samman med de i Vallentuna och Åkersberga. Den planerade verksamheten innebär vidare att flera mindre anläggningar avvecklas. Okvista Värmeverk och Åkersberga värmeanläggning används endast för spets- och reservdrift inklusive sommartid. Den nya kraftvärmeanläggningen och sammankopplingen av fjärrvärmenäten innebär också att det bli möjlighet att ansluta fler fjärrvärmekunder jämfört med nollalternativet. Därtill kommer den nya anläggningen även innebära tillskott av lokalt producerad el. Fullt utbyggd anläggning Fullt utbyggd anläggning innebär även en biobränsleeldad kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet. I detta steg blir det även en sammankoppling till andra fjärrvärmenät i omgivningen. Den tillkommande kraftvärmeanläggningen kommer att ersätta annan fjärrvärmeproduktion i närliggande fjärrvärmenät. Det medför ytterligare möjligheter till fri konkurrens på längre sikt mellan olika värmeproducenter. Den tillkommande anläggningen innebär ytterligare tillskott av lokalt producerad el Nollalternativ Nollalternativet är att fortsätta med befintliga anläggningar, som har tillstånd idag. Det blir inte aktuellt att sammanbinda de olika fjärrvärmenäten, vilket gör att möjligheten att ansluta ny fjärrvärmekunder blir mindre. Det blir heller inte möjligt att lokalt producera el. Beräkningsår för båda alternativen är Vad är en kraftvärmeanläggning? I en kraftvärmeanläggning sker samtidig produktion av el och värme. Figur 4 visar en principiell skiss på en kraftvärmeanläggning.

19 19 Figur 4 Principiell skiss på en kraftvärmeanläggning 2.4 Systemgränser och avgränsningar Miljökonsekvenserna från den planerade verksamheten analyseras ur olika perspektiv med olika systemgränser. Lokalt, konsekvenserna av driften av den planerade kraftvärmeanläggningen. Nollalternativet innebär ingen verksamhet vid den planerade kraftvärmeanläggningen. Regionalt, konsekvenserna av hur den nya planerade kraftvärmeanläggningen påverkar driften i anläggningar i det sammankopplade fjärrvärmenätet. Utsläppen ifrån produktionskällorna i fjärrvärmenätet i nollalternativet jämförs med utsläppen med den planerade kraftvärmeanläggningen. Globalt, ur ett mer övergripande perspektiv, där miljöeffekterna av skillnader i nettoelproduktion mellan nollalternativ och planerade verksamhet bedöms. Även miljöeffekterna av transporterna till och från den planerade kraftvärmeanläggningen bedöms. 2.5 Planerad produktion Beräkningsfallet i Tabell 1 är baserad på det sammankopplade fjärrvärmenätet i Täby, Vallentuna och Åkersberga. Kraftvärmeanläggningen planeras att byggas i två etapper. I den första etappen byggs en kraftvärmeanläggning som eldas med avfallsbränslen i huvudsak verksamhetsavfall. I den andra etappen, som innebär fullt utbyggd anläggning, byggs även en biobränsleeldad kraftvärmeanläggning. Tabell visar den planerade produktionen i de två etapperna.

20 Tabell 1 MKB BILAGA B Planerad produktion i kraftvärmeanläggningen i Hagby år 2020, GWh per år Produktion Etapp 1 Fullt utbyggd anläggning Fjärrvärme El,brutto 1) ) utan hänsyn till egen elförbrukning i kraftvärmeanläggningen 20 Avfall i form av verksamhetsavfall kommer att utgöra största delen av bränslet i den första etappen. Det kommer även att finnas en oljeeldad anläggning som reserv och för produktion om det blir mycket kallt. Fasta biobränsle kommer att vara huvudbränsle till den andra etappen, se Tabell 2. Tabell 2 Planerad bränsleanvändning i kraftvärmeanläggningen i Hagby år 2020, GWh per år Produktion Etapp 1 Fullt utbyggd anläggning Avfallsbränslen Fasta biobränslen Oljor, eldningsolja och /eller biooljor Summa

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Samrådsunderlag Ändringtillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby

Samrådsunderlag Ändringtillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby 2014-03-25 SÖRAB:s hemsida Samrådsunderlag Ändringtillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Sammanfattning Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) planerar att söka ändringstillstånd enligt Miljöbalken för

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

E.ON Sverige AB Att Carl-Uno Lindin Box 1822 70 118 Örebro

E.ON Sverige AB Att Carl-Uno Lindin Box 1822 70 118 Örebro E.ON Sverige AB Att Carl-Uno Lindin Box 1822 70 118 Örebro Synpunkter på E.ONs samrådsunderlag för ny kraftvärmeanläggning vid Hagby, samt på Täby kommuns förslag till program för fastighet Hagby 8:16

Läs mer

Behovet av ny fjärrvärme i Täby bygger på att kommunen växer och ambitionen att fasa ut gamla, ineffektiva och mer miljöbelastande värmekällor.

Behovet av ny fjärrvärme i Täby bygger på att kommunen växer och ambitionen att fasa ut gamla, ineffektiva och mer miljöbelastande värmekällor. Svar på samrådsfrågor Under våren och försommaren har det kommit en rad frågor till kommunen om det planerade kraftvärmeverket. Det har både rört sig om frågor som kommit med e-post men även på de samrådsmöten

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för del av Hagby 8:16 m.fl. inom kommundelen Hagby i Täby kommun kommundel 2014-01-27

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för del av Hagby 8:16 m.fl. inom kommundelen Hagby i Täby kommun kommundel 2014-01-27 GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för del av Hagby 8:16 m.fl. inom kommundelen Hagby i Täby kommun kommundel 2014-01-27 BAKGRUND För att stärka energiproduktionen i Stockholmsregionen, planeras för en kraftvärmeanläggning

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Bristaverket i framtiden

Bristaverket i framtiden September 2009 Bristaverket i framtiden med avfallseldad kraftvärme u Avfallseldad kraftvärme i Brista Fortum Värme ansökte under våren 2009 om miljötillstånd för utbyggnad av kraftvärmeverket Bristaverket

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för en kraftvärme- och biogasanläggning vid Högbytorp, Upplands-Bro kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för en kraftvärme- och biogasanläggning vid Högbytorp, Upplands-Bro kommun 1 2013-12-13 Handläggare: Anna-Karin Hjalmarsson Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för en kraftvärme- och biogasanläggning vid Högbytorp, Upplands-Bro kommun SAMMANFATTNING E.ON Värme Sverige AB

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Ärende Ronneby Miljö & Teknik AB (nedan kallat Miljöteknik) planerar för förändring av den befintliga verksamheten vid Sörbyverket, fastighetsbeteckning

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ny kraftvärmeanläggning i Järfälla

Miljökonsekvensbeskrivning för ny kraftvärmeanläggning i Järfälla 1 Handläggare Anna-Karin Hjalmarsson E.ON Värme Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning för ny kraftvärmeanläggning i Järfälla 2 3 Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund och syfte E.ON Värme Sverige AB avser

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Österby 28:6 m.fl. (Dala Biogas) Säters kommun, Dalarnas län

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Del av Österby 28:6 m.fl. (Dala Biogas) Säters kommun, Dalarnas län SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för Del av Österby 28:6 m.fl. (Dala Biogas) Säters kommun, Dalarnas län HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Plankarta, skala 1:1000, med planbestämmelser Planbeskrivning

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

Fortum Heat Scandinavia

Fortum Heat Scandinavia Fortum Heat Scandinavia UTVECKLINGSPLAN FÖR BASPRODUKTIONEN I STOCKHOLM AVFALL OCH BIOBRÄNSLEN ÖKAD ELPRODUKTION MINSKAD ANVÄNDNING AV KOL OCH VÄRMEPUMPAR SYSTEMEFFEKTIVITET KOSTNADSMINSKNING REDUCERADE

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Bilaga till Översiktsplan för Vansbro kommun INLEDNING En översiktsplan ska alltid innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Denna ska gå igenom den miljöpåverkan

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Upprättad av: Magnus Lundgren Granskad av: Magnus Lundgren Godkänd

Läs mer

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177

Uppvärmningspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Uppvärmningspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-30, 177 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Värnamo kommun Oktober 2006 Policyn ska vara vägledande vid all planering, handläggning och rådgivning som

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Förstudie Geoteknik 2013-11-04 Uppdragsnummer: 7178448 Norra Sigtuna Stad Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Handlingens

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Behovsbedömning för Detaljplan för del av Sege, Burlövs kommun, Skåne län

Behovsbedömning för Detaljplan för del av Sege, Burlövs kommun, Skåne län Upprättad 2010-02-19 1(6) Behovsbedömning för Detaljplan för del av Sege, Burlövs kommun, Skåne län Slutsats av behovsbedömning/ motivering Planen medför inte någon skada på ekologiskt känsliga områden

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga GRANSKNINGSHANDLING Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga Ängelholms kommun, Skåne län Tekniskt PM Geoteknik 2014-12-19 Dokument nr 1G07TP01 Projektnummer: V8850565 Yta för bild Trafikverket

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN)

TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN) Datum Diarienummer 2015-08-18 MBR-2014-297 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN) TORSBY KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN Allmänt Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Ett kraftvärmeverk. i ständig utveckling. www.malarenergi.se

Ett kraftvärmeverk. i ständig utveckling. www.malarenergi.se Ett kraftvärmeverk i ständig utveckling. www.malarenergi.se El och värme i samma process bekvämt och effektivt. VÄSTERÅS KRAFTVÄRMEVERK ÄR SVERIGES STÖRSTA OCH ETT AV EUROPAS RENASTE. Det började byggas

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås

Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås Vectura Mark & Samhälle Box 1062 551 10 Jönköping Anna Westerlund Anna.westerlund@vectura.se +46 10 484 60 11 Datum: 2010-07-01 Beteckning: Behovsbedömning Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA Tillståndsansökan avseende vattenverksamhet, Lomma centrum Samrådsunderlag Malmö SWECO Environment AB Mats Åkesson Uppdragsnummer 1240476

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län.

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Kulturmiljöanalys Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

PLANBESKRIVNING Samråd DATUM: 2015-08-25 DNR: 2014 1111. Detaljplan för Örträsk by, Lycksele kommun, Västerbottens län.

PLANBESKRIVNING Samråd DATUM: 2015-08-25 DNR: 2014 1111. Detaljplan för Örträsk by, Lycksele kommun, Västerbottens län. PLANBESKRIVNING Samråd DATUM: 2015-08-25 DNR: 2014 1111 Detaljplan för Örträsk by, Lycksele kommun, Västerbottens län. Handlingar Planens syfte Bakgrund 1. Plankarta med bestämmelser 2. Planbeskrivning

Läs mer

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2011-09-05 Pia Ekström Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg Behovsbedömningen är den process vid vilket det avgörs om en

Läs mer

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering i Kristineheds kraftvärmeverk Sammanfattning Åtgärden syftar till att effektivisera

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer