Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet"

Transkript

1 Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande, sekreterare och kassör. Förutom dessa tre funktioner kan styrelsen utökas med ett antal ledamöter och suppleanter. Suppleanterna är ersättare som får rycka in om de ordinarie styrelseledamöter inte själva kan närvara. Styrelse och valberedning Styrelsen har valts av medlemmarna på årsmötet. Deras uppgift är att ta beslut om verksamheten och förvalta föreningens tillgångar. Styrelsemötet Beroende på hur stor föreningen är och hur mycket av föreningsarbetet som görs av styrelseledamöterna själva behöver man hålla styrelsemöte olika ofta. Det vanligaste är att man ses ungefär 6-12 gånger per år. Det är ordförande som kallar till styrelsemötet, men ofta bestämmer man redan på själva styrelsemötet tid för nästa möte. Ett styrelsemöte kan se väldigt olika ut. Mycket beror på vilken ordförande man har och hur hon eller han vill leda arbetet. Gemensamt för alla styrelsemöten är att man har en dagordning och att man för ett protokoll som justeras av ordförande och en person till och som sedan sparas. Roller i styrelsen Ordförande Ordförande har huvudansvaret inom styrelsen och är föreningens ansikte utåt. Han/hon ska noga följa föreningens verksamhet, se till att alla ledamöter får den information de behöver för att kunna sköta sina uppdrag på ett bra sätt. Ordförande ska också kalla samtliga ledamöter till styrelsemötena och leder dessa. Ordförande är inte den som ska utföra mycket av arbetet. Han/hon ska se till att arbetet utförs genom att ta hjälp av övriga i föreningen. En viktig egenskap hos ordförande är att kunna delegera arbetsuppgifter. En ordförande ska alltså: Leda föreningens möten Föra föreningens talan Bevaka så att beslut blir verkställda Bevaka föreningens ekonomiska intressen tillsammans med kassören Vara föreningens firmatecknare tillsammans med kassören Utfärda kallelser till föreningens möten Vice ordförande Vice ordförande träder in när ordföranden är frånvarande, till exempel vid styrelsesammanträden. Om ordförande avgår så träder vide ordförande in som ordinarie ordförande fram till nästa årsmöte. För att utse en ny ordförande direkt krävs ett extra årsmöte. Sekreterare Sekreteraren har en rad administrativa uppgifter i en förening. Det kan vara att: Föra protokoll vid föreningens möten 1

2 Tillsammans med kassören bevaka så att beslut blir verkställda Svara för föreningens korrespondens Svara för föreningens trycksaker och administration Göra förslag till verksamhetsberättelse Ansvara för föreningens bidragsansökningar, tillsammans med kassören Kassör Kassören har en mycket viktig funktion i styrelsen. Ofta har den personen flest uppdrag på sitt bord. En kassör kan till exempel: Vara föreningens firmatecknare tillsammans med ordförande Svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper inkl. verifikationer Upprätta årligen balans- och resultaträkning Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning Svara för föreningens bank- eller postgiro *) Ansvara för ett uppdaterat medlemsregister Svara för indrivning av medlemsavgifter och utbetalningar av pengar Göra förslag till budgetplan och kassaberättelse Ansvara för bidragsansökningar tillsammans med sekreteraren och är bidragsansvarig Svara för föreningens ekonomiska intressen Sköta föreningens försäkringsfrågor *) För öppnande av bank- eller postgiro ska man uppvisa stadgar och justerat protokoll där det framgår vilka som är teckningsberättigade. Organisationsnummer får man via lokala Skattekontoret. Banken kan också ge ett fiktivt organisationsnummer, om föreningen är liten och inte betalar ut löner, arvoden mm. Ledamöter i styrelsen Alla styrelseledamöter är med och lägger förslag, beslutar och ansvarar för uppgifter som åläggs dem. Ibland kan man som ledamot ha olika ansvarsområden inom föreningen. Olika sektioner i föreningen kan också vara representerade i styrelsen med ansvar för sin sektion. Revisorer Revisorerna granskar föreningens ekonomi, bokföring och verksamhet. De har kontinuerlig kontakt med styrelsen för att kontrollera att att styrelsen sköter sina åligganden. Till årsmötet lämnar de också en revisionsberättelse och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen, om inga fel och brister har upptäckts. En revisor i en mindre ideell förening behöver inte vara auktoriserad. Däremot behöver revisorerna ha fackkunskaper inom ekonomi och redovisning. Valberedning Valberedningen lägger förslag till årsmötet till kommande styrelse och revisorer. En fungerande valberedning leder ofta till en god organisation i föreningen. De som är valda till valberedningen ska leta fram rätt personer till rätt funktioner i föreningen. Det är en fördel att de valda personerna har ett stort kontaktnät. Personer som ingår i valberedningen bör inte ha andra uppdrag i föreningen. Möten och formalia Konstituerande möte Styrelsen håller ett konstituerande möte där styrelsen inom sig väljer befattningshavare, som till exempel kassör, sekreterare med mera. 2

3 Firmatecknare, kontotecknare Den som får uppdraget som firmatecknare får rätt att representera föreningen. Firmatecknare är den person eller de personer som har rätt att genom att skriva sin namnteckning representera den juridiska personen, alltså föreningen. Styrelsen väljer firmatecknare inom sig. Vanligtvis är det ordförande och kassör. Kontotecknare får rätt att teckna bank-postgirokonto vanligtvis är det två i föreningen. Stadgar Föreningens stadgar ska klargöra: Ändamålet med föreningen Målgrupp Hur föreningen ska skötas Av stadgarna ska också framgå hur verksamhetsåret är. Verksamhetsåret kan följa kalenderåret (1 januari 31 december) eller ha en annan indelning. Normalstadgar för korpföreningar hittar du på Årsmöte Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Där får alla föreningsmedlemmar vara med och fatta de stora besluten och välja styrelse. Årsmötet hålls vid samma tidpunkt varje år, tid och plats bestämmer styrelsen. Årsmötet är att av de åtaganden som varje förening har och behöver se till att det genomförs enligt stadgarna. Det finns några punkter som alltid ska tas upp på ett årsmöte, till exempel verksamhetsberättelse och resultaträkning för föregående år - läs om alla punkter i stadgarna kap 12, 6. Erfarenhetsutbyte Årsmötet är ett utmärkt tillfälle för erfarenhetsutbyte, inspiration och energiinjektioner. Det kanske är enda gången på året medlemmarna i föreningen träffas alla tillsammans. Se till att årsmötet inte bara blir tråkig formalia utan ett möte som verkligen samlar föreningen kring sitt mål och sin verksamhet. Verksamhetsplan och budget Det är viktigt att föreningens årsmöte handlar om mer än bara året som gått. Året som kommer är minst lika viktigt. Här spelar verksamhetsplanen och budgeten en viktig roll. En förening ska beskriva sin verksamhet i en verksamhetsplan. Denna ska beskriva vad som görs, vem som gör vad, när det görs och budget för verksamhetsåret. Man kan säga att verksamhetsplanen är årets planering i ord och budgeten är samma planering fast i siffror. Båda är viktiga instrument för planering, uppföljning och avstämning. Gör man en noggrann och realistisk planering för det kommande året sparar det mycket tid och energi längs vägen och man har bra möjligheter att få lägga sitt fokus på den roliga verksamheten istället för på planer och siffror. Idrottens redovisning Även ideella föreningar ska följa bokföringslagen - annars riskerar de bestraffning. RF har tagit fram ett stöd för att avlasta föreningarna i detta arbete: Alla Korpens föreningar är alltså bokföringsskyldiga. Bokföringsskyldigheten har inget att göra med om föreningen är skyldig att betala skatt eller inte. Bokföringen underlättar styrelsearbetet. Dessutom är den viktig för att kunna visa medlemmar, banker, leverantörer, kommuner och Skatteverket hur föreningens ekonomi ser ut. 3

4 Styrelsemöten Styrelsen har som viktigaste uppgift att sköta det löpande arbetet i föreningen. Styrelsen har sammanträden så ofta som det behövs, i regel 6-12 gånger per år. Protokoll Vid varje styrelsemöte ska ett protokoll skrivas. Här har du en enkel mall att utgå ifrån: Styrelseprotokoll Protokoll nr xx fört vid föreningens namns möte den åå-mm-dd i/på platsen mötet hölls. Närvarande styrelseledamöter: Namn, namn, namn Andra närvarande: Namn, Namn 1. Mötets öppnande Mötet öppnades av Xxx Xxxx som också valdes till styrelsemötets ordförande. 2. Val av protokollförare Xx valdes att föra protokoll vid mötet. 3. Val av justerare Xx valdes att jämte ordförande justera protokollet. 4. Uppföljning av tidigare protokoll (nr x) 5. Uppföljning av föreningens verksamhet 6. Ekonomisk uppföljning 7. Rapporter från styrelsens ledamöter 8. Övriga frågor 9. Inga övriga frågor kom upp till behandling. 10. Nästa sammanträde Styrelsen beslutade att nästa möte ska hållas. 11. Mötets avslutande Ordförande tackade alla mötesdeltagare för gott samarbete och avslutade mötet... Xxx Xxxx, sekreterare Xxx Xxxx, ordförande Xxx Xxxxx, justerare Medlemsavgift i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Årsavgiftens (medlemsavgiftens) storlek beslutas på vårens representantskap (årsmöte). Just nu är medlemsavgiften 500 kronor per år för föreningar och 2000 kronor för nationella organisationer. Avgiften är densamma för alla medlemsföreningar oavsett storlek. Den används som ett bidrag till det arbete Korpen Riks gör för att stödja medlemsföreningarna, till exempel marknadsföringsmaterial, föreningsrådgivning och IT-stöd. Korpen riks fakturerar medlemsavgiften under första kvartalet varje år. Är föreningen med i ett Lokalt korpförbund eller Specialdistriktsförbund betalar man eventuellt också en administrativ avgift i det geografiska området. Den avgiften bestäms på respektive förbunds årsmöte av samtliga föreningar. Personligt medlemskap i Korpföreningen Det vanliga när man är med i en förening är att man får betala en medlemsavgift. Korpens föreningar 4

5 är fria att själva bestämma vilken medlemsavgift man tar ut av sina individuella medlemmar. Medlemskort kan föreningen skapa i Korpens marknadsbank som du hittar på Försäkring Alla som är med i ledarledd verksamhet, serieverksamhet, öppna arrangemang eller regelbunden återkommande verksamhet i Korpen är försäkrade. Det är föreningen som är ansvarig för att teckna försäkring för sina medlemmar. Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet har med Folksam tecknat ett nytt avtal om olycksfallsförsäkring för Korpens medlemmar och alla deltagare i Korpens öppna arrangemang. Avtalet gäller från och med 1 januari 2014 till och med 31 december De villkor som gäller för försäkringen och all annan information rörande denna hittar du på Den skadade gör själv en skadeanmälan via webben eller per telefon på nummer För att underlätta skadeanmälan är det bra att ha Korpens försäkringsnummer K till hands. Registrera medlemmar En förening i Korpen ska föra ett register över sina medlemmar. Den viktigaste orsaken till detta är kopplat till den försäkring alla medlemmar i Korpen har. Om ingen registrering skett är inte medlemmen försäkrad. Från och med första januari 2014 ska alla aktiva medlemmar finnas registrerade i IdrottOnline. Förutom att ligga till grund för bidragsansökningar så behövs medlemsregistret också som ett korrekt underlag för medlemmarnas försäkringsskydd. Dessutom är ett uppdaterat och välfungerande medlemsregister en nödvändighet för att kunna kommunicera med medlemmarna om föreningens verksamhet. Från och med augusti 2009 måste det lokala aktivitetsstödet (LOK-stöd) sökas elektroniskt via IdrottOnline. När man använder sig av IdrottOnline får man också per automatik ett väl fungerande medlemsregister. I Idrott Online registrerar man uppgifter som för- och efternamn, gatuadress, postnummer och postort, telefonnummer och e-post. Andra data som registreras är födelseår och personnummer, kön och eventuell idrott om föreningen har flera olika, medlemsnivå till exempel junior, senior etc. Följa representantskapen beslut En medlemsorganisation som är ansluten till Korpen ska följa de beslut som tas på representantskapen. Till representantskapen bjuds alla medlemsföreningar in för att kunna vara Årsrapport Varje år skickar alla Korpens föreningar in en rapport över årets verksamhet till Korpen riks. De här rapporterna är viktiga för att vi gemensamt ska kunna presentera Korpens verksamhet. Den är också ett underlag när bidrag till Korpen beräknas och fördelas. Årsrapporten ska vara Korpen riks tillhanda senast i januari. Det betyder att det är en god idé att löpande föra statistik över föreningens verksamhet för att snabbt kunna sammanställa rapporten direkt då året är slut. Ett år i Korpen Att bli en medlemsförening i Korpen svenska motionsidrottsförbundet är en väg in till ett stort nätverk. Medlemskapet ger också tillgång till stöd och hjälp för föreningen. Det innebär även en del åtaganden och skyldigheter. Här hittar du beskrivningar av vad som förväntas av er som förening och en hel del tips och råd som gör föreningsarbetet lättare och ännu roligare. 5

6 Årsskiftet Samtliga föreningar i Korpen skickar in sin årsrapport till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet. Den ligger som grund för Korpens bidragsansökningar och rapporter till Riksidrottsförbundet. Första kvartalet Samtliga föreningar i Korpen får en faktura på sin medlemsavgift och sin försäkringsavgift. Medlemsavgiftens storlek beslutas på vårens representantskap. Jan-Mars Alla föreningar håller sitt årsmöte före utgången av mars månad. Där träffas medlemmarna i föreningen för att bestämma bland annat kring verksamhetsplan och budget och för att välja styrelse. Det är också ett bra tillfälle för erfarenhetsutbyten och för att göra något kul tillsammans. April Alla lokala korpförbund och specialdistriktsförbund håller årsmöte. Till dessa bjuds föreningarna in för att bestämma bland annat kring verksamhetsplan och budget och för att välja styrelse. Maj Vårens representantskap hålls i maj. Varje år ska representantskapet som hålls på våren: behandla verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse för föregående år samt pröva ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. behandla verksamhetsinriktning, ekonomisk plan, arvoden och ersättningar samt medlemsavgift för nästkommande år. välja ordföranden för en mandatperiod på ett år i förbundsstyrelse, valberedning och korpidrottsnämnd. välja halva antalet ledamöter till förbundsstyrelsen, valberedning, korpidrottsnämnd och revisorer för en mandatperiod på två år. Välja revisorssuppleant för en mandatperiod på ett år. Fyra viktiga V När man kommit såhär långt kan det var en bra idé att fundera lite mer på vad ni vill göra i er förening och hur ni vill att den ska fungera. Till er hjälp har ni fyra ord som alla börjar på v: Verksamhetsidé- varför finns vi? Värdegrund - vad kännetecknar vårt förhållningssätt? Vision - bilden av vår önskvärda framtid Verksamhetsplan - hur åstadkommer vi det vi vill? Ta er tid att tillsammans diskutera och arbeta kring de här orden så har ni en bra grund för ert framtida föreningsarbete. Lycka till! 6

7 Verksamhetsplan Syfte Så konkret som möjligt beskriva de åtgärder som krävs för att nå uppsatta mål. Verksamhetsplanen ska svara på frågorna När? (något ska genomföras), Vad? (som ska göras) och Ansvarig? (vem som är ansvarig för att aktiviteten genomförs) Varför verksamhetsplanering? Är ett hjälpmedel för att nå uppsatta mål Är underlag för kontroll och analys Är underlag för kontinuerlig information Underlättar kontakterna med yttervärlden Är nödvändig för den fortlöpande detaljplaneringen Är ibland ett krav från kommunerna Exempel på verksamhetsplan (på årsbasis) Datum Aktivitet Ansvarig Jan Styrelsemöte Planeringsmöte innebandyserie våren Ledarmöte gympa Trivselkväll med bowling Ordförande Sektionsordförande Sektionsordförande Utskott för medlemsvård Verksamhetsplanen är övergripande och kan behöva brytas ner på detaljnivå, se exempel nedan. Detaljplan nr. Datum Aktivitet: Mål: Vem? Gör vad? När? Hur? Kostnad? 7

8 Kallelse årsmöte (skriv namn på förening och år) Här kommer årets stora chans för dig som medlem att påverka din förening. Årsmötet är även ett forum för att träffar andra engagerade föreningsmedlemmar och en möjlighet i att få en inblick i föreningens verksamhet. Du är varmt välkommen till årets möte där viktiga beslut tas om fortsatt verksamhet inom (namn på förening). (Skriv till text om ni bjuder på något t ex tilltugg, kaffe, föreläsning, m.m. Skriv kortfattat och intresseväckande. Det ska vara kul att gå på årsmöte!) Målgrupp: Tid: Plats: Anmälan: Frågor: Alla medlemmar i (namn på förening/förbund) Datum, klockslag. Adress, stad samt eventuell annan information. Hur och när görs anmälan? Är den bindande? Skickas bekräftelse ut? Vad sker vid eventuell avanmälan? Besvaras av (person samt kontaktuppgifter). Välkommen! 8

9 Protokoll från årsmöte i Föreningens namn Datum: ÅÅ-MM-DD Plats:. 1. Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes utan tillägg eller ändringar/medföljande tillägg/ändringar. 3. Årsmötets behöriga utlysande. Det konstaterades att årsmötet var behörigen utlyst. 4. Val av mötesordförande Till mötesordförande valdes xx 5. Val av mötessekreterare Till mötessekreterare valdes xx. 5. Val av två rösträknare samt två protokollsjusterare för årsmötet 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret ÅÅ-MM-DD -- ÅÅ-MM-DD 8. Fastställande av resultat- och balansräkning 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 11. Motioner och styrelsens förslag 9

10 12. Fastställande av verksamhetsplan och ekonomisk plan/budget 13. Fastställande av medlemsavgift 14. Val av ordförande 15. Val av styrelseledamöter 16. Val av revisorer samt deras ersättare 17. Val av valberedning 17. Val av ombud till Korpens förbundsmöte 17. Val av ombud till årsmöte i SDF och/eller lokalt korpförbund 18. Övriga frågor Inga övriga frågor 19. Mötets avslutande Mötesordförande avslutade mötet. Mötesordförande Mötessekreterare Justerare Justerare 10

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Nya stadgar 2011-01-01

Nya stadgar 2011-01-01 Kvinnocirkeln Sverige, KCS Fastställd extra årsmöte 2010-10-23 Nya stadgar 2011-01-01 1. NAMN Föreningens namn är KCS, Kvinnocirkeln Sverige. 2. UPPTAGNINGSOMRÅDE Föreningens upptagningsområde är i hela

Läs mer

Hur man bildar en förening

Hur man bildar en förening Handläggare Datum Lars Louthander 2011-01-03 Hur man bildar en förening Varför skall vi gå samman i en förening? Genom att bilda föreningar har människor skapat en fastare gemenskap kring sina intressen.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Förtroendevald. i en ideell förening

Förtroendevald. i en ideell förening Förtroendevald i en ideell förening Föreningspool Malmö Föreningspool Malmö är främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Vi vill vara en stödfunktion i föreningens vardag så de ideella

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Opera Estrads Föreningsstadgar

Opera Estrads Föreningsstadgar 1 Namn och säte Föreningens namn är : Opera Estrad Föreningen har sitt säte i Västra Götaland och främst i Göteborg. 2 Mål & Syfte Föreningen Opera Estrad är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Bergkvara Båtklubb

Stadgar för Bergkvara Båtklubb Förslag Stadgar för Bergkvara Båtklubb Antagna och reviderade xx-xx-xx Bergkvara Båtklubb bildades 1970 och har sin hemort och verksamhetsområde i Bergkvara, Torsås Kommun. 1 Namn och ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgarna senast ändrade av representantskapet 2014. Innehåller även normalstadgar för korpföreningar, korpförbund och specialdistriktsförbund. Innehåll

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

STADGAR antagna vid extra årsmöte

STADGAR antagna vid extra årsmöte VIAREDS SOMMARSTAD STADGAR antagna vid extra årsmöte 2011-05-14 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Viareds Sommarstad, med organisationsnummer 864501-0466. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Viareds sommarstad

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Fastställda vid ordinarie årsmöte den 7 april 2014 och ordinarie årsmöte den 24 april 2015. Dessa stadgar skall också gälla för föreningens lokalavdelningar.

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF)

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 STADGAR för Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 Föreningen Myråsskolans Föräldraförening, förkortat MF, är en sammanslutning av föräldrar/vårdnadshavare till elever på Myråsskolan i Brämhult, Borås

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades.

Innan stadgeparagraferna kommer brukar man skriva till vilken förening stadgarna tillhör och när den bildades samt när stadgarna senast reviderades. Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (5) Kultur & Fritid Manual för stadgar Föreningens stadgar kan beskrivas som föreningens regler. Men då inte exempelvis öppettider eller städscheman utan mer generella regler

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer