Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2"

Transkript

1

2 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 2 (22) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 UTMANINGAR I LÄNET... 4 SKILLNADER I LÄNET... 4 OMVÄRLDSBILD... 4 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING... 5 PRIVATA FÖRETAG... 5 OFFENTLIGA TJÄNSTER... 6 LEDIGA PLATSER... 6 KAPACITETSUTNYTTJANDET SJUNKER... 7 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT ÅTER PÅ LÄGRE NIVÅER... 7 FORTSATT MÅNGA PERSONER BERÖRDA AV VARSEL I LÄNET... 8 ANTALET SYSSELSATTA MINSKAR UTVECKLINGEN PER BRANSCH VARUPRODUKTION Jord- och skogsbruk samt fiske Byggverksamhet Industri Tillverkningsindustri Verkstadsindustri PRIVAT TJÄNSTEPRODUKTION Handel och kommunikationer Finansiell verksamhet och företagstjänster Personliga och kulturella tjänster OFFENTLIGT FINANSIERAD VERKSAMHET Utbildning och forskning Vård och omsorg Offentlig förvaltning UTBUDET AV ARBETSKRAFT MINSKAR ARBETSLÖSHET OCH PROGRAMINSATSER ARBETSLÖSHETENS STRUKTUR FAKTA OM PROGNOSEN SYFTE OCH HISTORIK URVALET METOD... 21

3 Sammanfattning Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 3 (22) Fram till årsskiftet 2007/2008 utvecklades länets arbetsmarknad på ett mycket gynnsamt sätt. Efterfrågan på varor och tjänster har varit hög, lönsamheten god, nyrekryteringar har gjorts och arbetslösheten har legat på historiskt låga nivåer. Även om de första signalerna om en vikande arbetsmarknad kom tidigare, är det framförallt under hösten 2008 som utvecklingen mot en sämre konjunktur gått mycket snabbt. Den internationellt konkurrensutsatta transportmedelsindustrin har gått in i en kris som av branschens företrädare betecknas som den allvarligaste någonsin. En utveckling som både påverkar länet direkt och även genom minskad efterfrågan hos underleverantörer. Samtidigt har den finansiella krisen gjort att oron på marknaden blivit större. Byggbranschen ser en vikande efterfrågan då företag och privatpersoner blivit mer försiktiga i sina investeringar, under våren har en försämring av läget i branschen kommit snabbt och väntas fortsätta. Oro inför framtiden tillsammans med en försämrad arbetsmarknad ger fortsatta effekter även i branscher som handel och tjänstesektorn i form av minskad konsumtion. Under våren har även kommuner och landsting börjat märka effekter och planera för minskade skatteinkomster och ökade utgifter som situationen på arbetsmarknaden för med sig, vilket kommer att prägla utvecklingen på arbetsmarknaden under det kommande året. Effekterna på länets arbetsmarknad kommer att bli kraftigare än vad som tidigare kunde förutses. Under vintern har prognoser från flera olika bedömare reviderats i omgångar. Arbetsförmedlingen reviderade ner sin prognos på riksnivå i april och nu revideras även prognosen för Blekinge län. Nedgången av sysselsatta och utvecklingen av arbetslöshet och programvolymer har hittills varit kraftigare än vad som då förväntades. Under den period som förflutit sedan förra prognosen har även flera insatser gjorts från regeringen vilket gör att bedömningarna delvis förändras. Fortfarande gäller dock att utvecklingen på arbetsmarknaden under de kommande åren är mycket svår att bedöma och prognosen får anses vara osäker när det gäller styrkan i förändringen av sysselsättning och arbetslöshet. Till grund för länets prognos ligger ett stort antal intervjuer med arbetsgivare i länet som genomförts av Arbetsförmedlingen, tillsammans med andra indikatorer för arbetsmarknaden såsom Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik och statistik från andra aktörer. De företag som deltagit i Arbetsförmedlingens undersökning under våren ger uttryck för en låg förväntan på utvecklingen av efterfrågan på varor och tjänster under den kommande tiden. Utvecklingen har varit både kraftigare och snabbare än vad företagen förväntade sig under hösten, och det är fler företag som tror på en minskad efterfrågan än som tror att efterfrågan kommer att öka under det kommande halvåret. Trots denna negativa utveckling finns det hos de tillfrågade företagen en tro på framtiden och en stabilisering av läget på marknaden på ett års sikt. Det kommer dock att dröja innan denna utveckling får genomslag på arbetsmarknaden. Den minskade efterfrågan på arbetskraft gjort att antalet nyanmälda lediga platser till Arbetsförmedlingen har minskat sedan sensommaren Samtidigt har antalet varsel ökat kraftigt i länet och effekterna av dessa tillsammans med större svårigheter för nytillträdande på arbetsmarknaden att få jobb börjar nu synas i ett ökat antal arbetslösa. Med start i oktober 2008 har nivåerna legat mycket högt och inflödet har fortsatt att vara kraftigt även under innevarande års första fem månader.

4 Utmaningar i länet Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 4 (22) Avmattning på arbetsmarknaden leder till fler arbetslösa och längre tider i arbetslöshet Tillgången på arbetskraft är fortsatt begränsad i vissa delar av länet och inom vissa yrken Näringslivet är industridominerat i väster och därför sårbart när konkurrensen från utlandet ökar och företagen rationaliserar På många håll i länet är infrastruktur och kommunikationer bristfälliga. Det leder till att företagens transporter blir ineffektiva och kostsamma, samtidigt som arbetskraftens rörlighet begränsas På grund av omstrukturering och konkurrens från omvärlden försvinner vissa arbetstillfällen där det räcker med en kortare grundutbildning. Många av de nya arbetstillfällena kräver god och teoretisk tillämpad utbildning. Länets arbetssökande har en lägre utbildningsnivå än riket som helhet. Det är därför viktigt att grundkompetensen hos de arbetssökande höjs Befolkningen blir allt äldre, svårigheter att få unga att stanna kvar i länet Skillnader i länet Nedgången i marknadsutvecklingen det senaste halvåret syns förvånande nog inte tydligast i arbetsmarknadsområde Karlshamn (Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommun), vilka är de kommuner som drabbats värst med varsel inom industrin. En större andel av tillfrågade företag har uppgett minskande efterfrågan på varor och tjänster i arbetsmarknadsområde Karlskrona (Karlskrona och Ronneby kommun). Nettotalet 1 för marknadsutvecklingen var i arbetsmarknadsområde Karlshamn minus 34 procent och i Karlskrona minus 49 procent. I utveckling av antalet anställda syns det dock tydligt att Karlshamnsområdet har drabbats av konjunkturnedgången i mycket större utsträckning än de östra delarna av länet. Anställda i tillfrågade företag har där minskat med 14 procent. Verkstadsindustrin är den enskilt största branschen som slår igenom med minskning på 24 procent, men betydande minskningar syns även inom övriga branscher. Den totala nedgången är 6 procent i Karlskrona området. I Karlskronaområdet är det företagstjänster och personliga och kulturella tjänster som står för de kraftiga minskningarna, men även industrin har varit drabbad i stor utsträckning. Av den totala nedgången i urvalet står arbetsmarknadsområde Karlshamn för 74 procent. För marknadsutvecklingen de kommande sex månaderna är pessimismen något större i Karlshamnsområdet än i Karlskrona, men skillnaderna är små. Arbetsmarknadsområde Karlshamn har en något större andel som upplevt brist på arbetskraft vid rekryteringar senaste sex månaderna, 19 procent jämfört med 13 procent i Karlskrona. Inom industrisektorn är bristen större i Karlshamn, men i övriga branscher är bristsituationerna likartade mellan de två områdena. Omvärldsbild Den globala konjunkturen har dämpats kraftigt och en stor del av världens länder har gått in i en recession. Det globala BNP faller med cirka 1,5 procent 2009 vilket inte har hänt sedan 1930-talet. Under 2010 sker dock en återhämtning då världsekonomin åter växer. Alla indikatorer i flertalet länder visar att konjunktur nedgången bromsar in tydligt och det betyder att konjunkturraset är nära sin bottenpunkt. Detsamma gäller för Sverige vars BNP beräknas minska med 5 procent 2009 vilket kan jämföras med en försvagning på 0,2 1 Andelen som uppgett att efterfrågan på varor och tjänster kommer öka minus andelen som uppger att efterfrågan kommer att minska.

5 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 5 (22) procent En svag återhämtning bedöms inledas hösten 2009 och det fortsätter under 2010, varvid BNP beräknas växa med 0,5 procent. Förbättringen i tillväxten är dock inte tillräcklig för att motverka försämringen på arbetsmarknaden utan den fortsätter att försvagas men nedgången bromsar in tydligt under prognoshorisonten. Efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningsutveckling Privata företag Företagen ger en dyster bild av marknadsutvecklingen de senaste sex månaderna. Drygt hälften av tillfrågade företag svarar att efterfrågan på deras varor och tjänster har minskat. Det är en sämre utveckling än vad företagen förväntade sig hösten Då uppgav 24 procent att de väntade sig en sämre marknad i slutet av 2008 och under första kvartalet Endast 15 procent uppger att efterfrågan har ökat de senaste sex månaderna, vilket är en historiskt låg andel. Företagens bedömningar av efterfrågan under det närmaste halvåret visar på en tro att läget ska stabilisera sig något. En något större andel tror att efterfrågan kommer att fortsätta minska och nettotalet sjunker något jämfört med hösten, från -0,5 procent till -1,2 procent. 53 procent av företagen förväntar sig oförändrad marknadsutveckling. 24 procent tror att efterfrågan kommer att fortsätta minska och 23 procent att den kommer att öka under kommande sex månaderna. Fördelningen av företagen är nästan identisk med de bedömningar som gjordes ett halvår tidigare. Under de kommande 6-12 månaderna är bedömningarna mer osäkra. Fortfarande förväntar sig 45 procent en oförändrad situation medan andelen som tror att efterfrågan ska öka stiger något till 31 procent. 60 Blekinge län Bedömning av efterfrågan på varor och tjänster inom det privata näringslivet Minskande Oförändrat Ökande Andel av de tillfrågade Efterfrågan kommande 6 månader Efterfrågan senaste 6 månader Efterfrågan kommande 6 månader Efterffrågan 6-12 månader framöver Hösten Våren 2009 Figur 1: Visar hur företagen inom det privata näringslivet bedömer efterfrågan på deras varor och tjänster

6 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 6 (22) Offentliga tjänster Inom den offentliga sektorn talar man vanligtvis inte om efterfrågan på samma sätt som i det privata näringslivet. När det inom det privata näringslivet handlar om hur efterfrågan på företagens varor och tjänster utvecklas, så berör efterfrågeutvecklingen i offentlig sektor mer behovet av vissa samhällsfunktioner, såsom exempelvis skola/barnomsorg och äldreomsorg. 24 procent av arbetsgivarna inom offentlig sektor anger att tjänsteproduktionen har minskat de senaste sex månaderna. Minskningen har skett inom utbildningssektorn, framförallt inom grundskolan. Bedömningarna för de kommande sex månaderna och nästkommande halvår tyder på fortsatt minskning inom utbildning, särskilt avseende grundskola och gymnasieskola. Även tjänsteproduktion inom vård och omsorg kommer att minska. Övriga verksamheter förväntas av arbetsgivaren idag fortsätta på ungefär samma nivå som tidigare. Lediga platser Den nedgång som nu sker i den svenska ekonomin ger tydliga avtryck i efterfrågan på arbetskraft. Under hösten 2008 kunde detta bland annat ses som ett genomslag i antalet lediga platser som anmäls till Arbetsförmedlingen. Minskningen av anmälda lediga platser har fortsatt även under innevarande år. Under perioden januari april 2009 har platser anmälts till Arbetsförmedlingen i Blekinge län. Det innebär en minskning med 896 platser jämfört med samma period ett år tidigare. Ett minskat behov av arbetskraft tillsammans med att det blir lättare för dem som anställer att hitta kompetent arbetskraft utan att annonsera gör att Arbetsförmedlingen bedömer att tillströmningen av lediga jobb kommer att fortsätta att minska. En uppdelning av platsutvecklingen i näringsgrenar visar att nedgången berör flera branscher. De kraftigaste minskningarna av lediga jobb återfinns inom verkstadsindustri, tillverkningsindustri, finans och uppdragsverksamhet samt inom vården. Även handel visar ett minskat antal lediga platser. Ackulmulerat antal lediga platser anmälda till Arbetsförmedlingen i Blekinge län Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

7 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 7 (22) Figur 2: Ackumulerat antal anmälda platser till arbetsförmedlingen de senaste fyra åren. Kapacitetsutnyttjandet sjunker Ett viktigt tecken på företagens kommande efterfrågan på arbetskraft är nivån på den produktionsökning som bedöms kunna ske innan rekrytering av ytterligare personal blir nödvändig. Av samtliga tillfrågade företag svarar 54 procent att de inte kan öka produktionstakten med mer än 11 procent utan att behöva rekrytera personal. 20 procent av företagen måste nyanställa personal för att kunna öka produktion ytterliggare. Det är en minskning jämfört med höstens intervjuer då andelen var 27 procent. Andelen är dock inte ovanligt låg utan ligger i linje med snittet för de prognoser som gjorts från hösten Även i relation till investeringar är kapacitetsutnyttjandet fortsatt lågt, 33 procent av tillfrågade företag kan öka produktionen med mer än 30 procent innan investeringar behöver göras. Även under hösten 2008 var andelen med så stora marginaler 33 procent. 65 procent kan öka produktionen med mer än 11 procent. Andelen företag som inte kan öka produktionen alls utan att investera är 17 procent, något högre än de 14 procent som hade så små marginaler under hösten. Blekinge län Utnyttjad kapacitet - Hur mycket kan produktionen öka innan det krävs rekryteringar Andel % 1-5 % 6-10 % % % Mer än 30 % Våren 2008 Hösten 2008 Våren 2009 Figur 3 Företagens kapacitetsutnyttjande i relation till nyrekryteringar Bristen på arbetskraft åter på lägre nivåer Den minskade efterfrågan på arbetskraft har fört med sig att antalet situationer där det råder brist på arbetskraft i länet har minskat vid de senaste mätningar som gjorts. I vårens undersökning uppger 16 procent av arbetsgivarna att de har upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering de senaste sex månaderna. Det är en minskning med 12 procentenheter i

8 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 8 (22) jämförelse med hösten Även den dolda bristen 2 på arbetskraft har minskat i vårens undersökning. Minskningar av bristsituationen har skett inom alla branscher utom jordbruk. Störst är förändringen inom branschen finansiell verksamhet och företagstjänster samt inom handel och kommunikation. I och med den fortsatta konjunkturförsvagningen väntas dessa brister bli allt mindre under de kommande åren och i stort sätt begränsas till vissa specialistyrken. Bland de yrken där arbetsgivare uppgett att det varit fortsatt svårt att hitta rätt kompetens finns ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik, motorfordonsmekaniker, reparatörer, installationselektriker, VVS-montörer, civilingenjörer m.fl. inom maskin. Inom offentligt finansierad verksamhet kvarstår vissa bristyrken på relativt höga nivåer. Det är främst inom vård- och undervisningsområdet som bristen på arbetskraft är fortsatt stor. Specialistläkare, distriktssköterskor, undersköterskor, gymnasielärare i allmänna ämnen samt förskollärare och fritidspedagoger, är det som främst efterfrågas här. Som bristyrke nämns också poliser. Andel företag som upplevt att det råder brist på arbetskraft i Blekinge län 40% 35% 33% 34% 30% 25% 27% 26% 28% 22% 20% 15% 13% 15% 16% 11% 10% 5% 0% höst 04 vår 05 höst 05 år 06 höst 06 vår 07 höst 07 vår 08 höst 08 vår 09 Figur 4 Andelen företag som upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering de kommande sex månaderna Fortsatt många personer berörda av varsel i länet Den kraftiga inbromsningen som skett på Arbetsmarknaden under hösten 2008 resulterade i stora ökningar av antalet varsel under sista kvartalet. Blekinge län har varit ett av de län som drabbats hårdast av denna utveckling som en konsekvens av en hög andel sysselsatta inom industri. Utvecklingen i länet har fortsatt med höga nivåer under 2009 års fem första månader, även om takten varit något lägre den senaste perioden. 2 Med dold brist på arbetskraft inom ett arbetsställe menas att arbetsgivaren inte ens försökt rekrytera, trots att det finns behov av personal.

9 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 9 (22) Under perioden januari till och med april 2009 varslades i Blekinge län personer, jämfört med 138 under samma period i fjol. I relation till antalet sysselsatta var länet i mitten av maj fortsatt det som drabbats värst av samtliga län i riket. Ökningen av varsel börjar nu synas i inflödet av arbetslösa. Av samtliga berörda av varsel under denna period återfinns 55 procent inom tillverkningsindustri. Inom denna bransch finns majoriteten inom verkstadsindustrin där transportmedelsindustri är värst drabbade. Företagstjänster står för 24 procent av de varslade och byggverksamheten för omkring 9 procent. Transport och kommunikation står för 4 procent av varslade och handel för 3 procent. Av de personer som varslas om uppsägning är det inte alla som blir arbetslösa. Det finns flera förklaringar till det. En av dessa är att företagen återtar varsel om exempelvis orderingången blir starkare än vad man räknat med, en annan är att de varslade hittar andra arbeten, börjar studera eller går i tidig pension. Antalet personer som blir arbetslösa p.g.a. varsel om uppsägning står endast för en mindre del av inflödet till arbetslöshet, de stora grupperna kommer ifrån personer som är nytillträdande på arbetsmarknaden eller som avslutat korta och tillfälliga anställningar. Verkställigheten på varsel är dock i dagsläget högre än de nivåer som mäts upp tidigare. Av 767 personer som omfattades av varsel lagda under september oktober 2008 blev 62 procent uppsagda. Av dessa var 73 procent anmälda som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen sex månader senare. Andelen är högre än för hela riket där 57 procent blivit arbetslösa under samma period. Under perioden 2002 till 2007 har utfallet varierat mellan 15 och 33 procent på riksnivå. Då arbetsgivare inte behöver anmäla de varsel som berör färre än fem personer är det fler som berörs av varsel om uppsägning i länet än vad denna statistik redovisar. Syftet med varselreglerna är att Arbetsförmedlingen ska få tid att planera de åtgärder som behövs för att underlätta omställningen för berörd personal. Arbetsgivare som har för avsikt att varsla fem anställda eller flera ska skriftligen varsla Arbetsförmedlingen om detta. Detta gäller också om det aktuella varslet under en period av 90 dagar kan antas föra med sig att antalet uppsägningar sammanlagt blir minst Blekinge län Antal berörda Under perioden inkomna varsel t.o.m. apri Figur 5 Ackumulerat antal personer berörda av varsel i Blekinge län

10 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 10 (22) Antalet sysselsatta minskar Under de senaste åren har utvecklingen av antalet sysselsatta i Blekinge län varit mycket positiv, länet har dock varit ett av dem där man tidigt kunnat se att denna trend vänts mot en minskning i antal sysselsatta. Denna utveckling fortsätter och förstärks i och med att konjunkturnedgången gör att efterfrågan på arbetskraft minskar. Minskningen har kommit snabbt och varit kraftig. De intervjuer som gjorts med arbetsgivare i länet visar att minskningarna hos urvalsföretagen i Blekinge varit bland de kraftigare av länen i riket. I vårens prognos skrivs förväntningarna på sysselsättningsutvecklingen i länet ner ytterligare jämfört med den bedömning som gjordes i början av konjunkturnedgången under hösten Fram till sista kvartalet 2009 väntas antalet sysselsatta i länet minska med omkring personer, en minskning som motsvarar 4,3 procent. Fram till sista kvartalet 2010 väntas fortsatta minskningar, dock inte i samma omfattning. Antalet sysselsatta väntas minska med 1500 personer. Mot slutet av 2010 finns förhoppningar hos tillfrågade arbetsgivarna inom privata näringslivet i länet att marknaden ska ha börjat stabiliseras något. I dagsläget råder det dock osäkerhet kring hur snabbt produktionen kan komma upp i sådana ökningar att nyanställningar blir aktuella. Tidpunkten för denna vändning i utvecklingen av antal sysselsatta är därför mycket svår att bedöma. Det minskade antalet sysselsatta kommer att synas i de flesta branscher i länet men i olika omfattning. De kraftigaste minskningarna väntas inom industri, byggverksamhet, transportsektorn och företagstjänster. Under det kommande året förväntas dock även minskningar inom handel, personliga och kulturella tjänster, bland annat p g a att hushållens köpkraft försvagas. Under de kommande åren kommer lågkonjunkturen ge avtryck även inom offentlig sektor i länet i större utsträckning än vad som tidigare kunnat förutses vilket bidrar till nedgången. Arbetskraften, Sysselsatta och Arbetslösa Arbetskraft Sysselsatta Arbetslösa (Summa förändring av (Af:s intervjuundersökning och Af:s verksamhetsstatistik sysselsatta och arbetslösa) annan sysselsättn. statistik) Förändring Förändring Förändring Period jämförelse ett år tillbaka jämförelse ett år tillbaka jämförelse ett år tillbaka 2008kv kv kv Tabell 1 Antaganden om förändring av arbetskraften, sysselsatta och arbetslösa. Skattad förändring i antal personer, fjärde kvartalet respektive år Utvecklingen per bransch Varuproduktion Jord- och skogsbruk samt fiske Inom sektorerna jordbruk, skogsbruk och fiske återfinns företag som bedriver verksamhet inom växtodling, djuruppfödning, timmeravverkning med mera. Sektorn sysselsätter

11 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 11 (22) ungefär personer i länet. Det motsvarar cirka 2 procent av alla sysselsatta. Enligt arbetsgivarna i undersökningen har sysselsättningen varit oförändrad under det senaste året. Inför det kommande året väntas sysselsättningen ligga kvar på dagens nivåer. Av de företag som ingått i undersökningen inom jord- och skogsbranschen tror hälften på en oförändrad efterfrågan närmaste sex månaderna, 17 procent tror att efterfrågan kommer att öka och en tredjedel att den kommer att minska. För ett år sedan trodde samtliga tillfrågade företag att efterfrågan på deras varor och tjänster skulle vara oförändrad. Antalet yrkesfiskare har de senaste åren minskat stadigt både i Blekinge och övriga landet. Bland orsakerna till minskningen finns en hög medelålder och svårigheter med nyrekryteringar. Fortfarande finns det en ovisshet om den framtida utvecklingen inom fisket och fiskeripolitiken. Näringen fortsätter att vara beroende av politiska beslut. Till branschen jord, skog och fiske hör även pälsnäringen. Blekinge är det län som har flest antal företagare inom denna näring. Branschen har, efter många år av debatt om förbud, kunnat återhämta sig och ser nu positivt på framtiden. Medelåldern är dock hög och det finns svårigheter att ersättningsrekrytera till branschen. Byggverksamhet Inom denna sektor återfinns yrken som byggnadsträarbetare, elektriker, vvs-montörer, målare, murare m.fl. Efterfrågan på byggnadsyrken har varit stor i hela landet under lång tid och sysselsättningen har stadigt ökat. Många kommuner har ökat antalet elever på gymnasiets byggprogram. I dagsläget har många av dem som kommer ut svårt att få anställning som lärlingar vilket kan skapa problem för branschen på sikt. På ett par års sikt kommer branschen dessutom att drabbas av stora pensionsavgångar. Säsongsvariationerna är naturligt stora men branschen sysselsätter cirka personer vilket motsvarar 6 procent av den totala sysselsättningen i länet. Enligt arbetsgivarna i undersökningen har sysselsättningen minskat under det senaste året. Inför det kommande året väntas sysselsättningen fortsätta minska något. Företagen som deltar i undersökningen känner av en avmattning i efterfrågan. Andelen företag som har sett en ökande efterfrågan senaste sex månader har minskat från 30 procent till 20 procent sedan hösten procent uppger att efterfrågan minskat, att jämför med 15 procent ett halvår tidigare. Enligt SCB har bostadsbyggandet i länet minskat med 56 procent under första kvartalet. En låg ränta gör att efterfrågan kan komma att öka något samtidigt som en ökad arbetslöshet under året kommer att verka i motsatt riktning på marknaden. Förväntningarna inför det kommande halvåret är försiktigt optimistiska. I vårens undersökning svarar en tredjedel att de tror på en ökad efterfrågan, vilket är en ökning jämfört med höstens resultat, men en fortsatt lägre nivå än under perioden Mest positiva är de mindre företagen inom branschen. Bristsituationen är förbättrad och det är nu mindre svårt att hitta efterfrågad arbetskraft. En tredjedel av tillfrågade företag uppger dock fortfarande att de haft svårt att rekrytera. Bland de yrken där det varit svårt att hitta rätt kompetens finns murare. Rekryteringar kommande året hos tillfrågade företag rör sig främst om byggnadsträarbetare, målare och betongarbetare. Industri Industrin är en stor del av Blekinge läns arbetsmarknad. Denna bransch sysselsätter ca personer, vilket motsvarar 24 procent av alla sysselsatta i länet. Industrin kan delas in i tillverkningsindustrin och verkstadsindustrin. Tillverkningsindustrin omfattar exempelvis trä-, livsmedel- och papperstillverkning och energiproduktion som exempelvis kärn- och vindkraft. Inom verkstadsindustrin återfinns bland annat transportmedelsindustrin. Industrin i länet har under flera år haft en positiv utveckling med hög efterfrågan. Men konjunkturnedgången hösten 2008 har en kraftig påverkan på branschen. Känslighet för den globala konjunkturen, exportberoende och finansiell oro har lett till att efterfrågan har minskat kraftig. Branschens förväntningar från de intervjuer

12 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 12 (22) som gjordes hösten 2008 har inte infriats. Under de senaste sex månaderna har 73 procent av tillfrågade företag upplevt att efterfrågan minskat, jämfört med 29 procent som förväntade sig en sådan utveckling. Detta illustrerar hur snabb utvecklingen har varit och även hur svårt det varit att bedöma kraften och hastigheten i nedgången. Resultatet har varit en mycket snabb utveckling där inhyrd personal minskat, tidsbegränsade anställningar inte förlängts och varsel lagts hos flera arbetsgivare. I vårens intervjuer väntar sig fortfarande en knapp tredjedel av de intervjuade företagen att efterfrågan ska minska, medan drygt hälften bedömer att efterfrågan kommer att stabiliseras, dock på en låg nivå. Branschen har trots dessa signaler om en ökad stabilitet troligtvis inte bottnat ännu, många arbetsgivare tror att en fortsatt nedgång är att vänta. Antalet sysselsatta i branschen har minskat kraftigt och under året förväntas fortsatta minskningar av antalet anställda både inom tillverkningsindustri och inom verkstadsindustri. Bristsituationerna är mindre allvarliga än tidigare, och inom många av de yrken som varit svåra att rekrytera till tidigare finns nu god tillgång på arbetskraft. Tillverkningsindustri Företagen inom tillverkningsindustrin tillhör en av de branscher som tydligt känner av en minskad efterfrågan. I vårens undersökning är företagen fortsatt mycket försiktiga när det gäller förväntningarna på hur efterfrågan ska utvecklas. Endast 11 procent tror att efterfrågan kommer att öka, att jämföra med 27 procent i höstens intervjuer. En tredjedel av tillfrågade företag tror att efterfrågan kommer att fortsätta minska det kommande halvåret, vilket är en större andel än vid höstens mätning då andelen var 23 procent. På ett års sikt förväntas en fortsatt minskning av antalet anställda. I vårens undersökning svarar 17 procent av företagen inom branschen att de upplevt arbetskraftsbrist. Det är en procent lägre än nivån ett halvår tidigare. De brister som kvarstår gäller främst yrken där kraven på utbildning och spetskompetens är höga. Efterfrågade yrken som angetts av tillfrågade företag inom branschen är verktygsmaskinoperatörer och ingenjörer inom elektronik och teleteknik, samt inom metallurgi och även av tele- och elektronikreparatörer. Verkstadsindustri Verkstadsindustrin är den bransch som sett tydligast konsekvenser av konjunkturnedgången sedan hösten Under de senaste sex månaderna uppger 78 procent av tillfrågade företag att efterfrågan på varor och tjänster har minskat. Deras bedömning av utvecklingen de kommande sex månaderna är också fortsatt negativa, och bedömningarna har knappt ändrats jämfört med höstens intervjuer. I likhet med den anger endast 11 procent att de tror på en ökande efterfrågan, vilket är historiskt låga nivåer i undersökningen. Hälften av tillfrågade företag tror att efterfrågan kommer att vara oförändrad det kommande halvåret och en tredjedel tror att efterfrågan kommer att fortsätta minska. Antalet sysselsatta inom verkstadsindustrin har minskat och väntas fortsätta att minska även under det kommande året. I höstens undersökning svarade 31 procent av företagen inom branschen att de upplevt arbetskraftsbrist under de senaste sex månaderna. Den utveckling som sedan följt innebär att dessa rekryteringsproblem i stort sett har försvunnit och i vårens intervjuer har andelen som upplevt brist minskat till 22 procent. Privat tjänsteproduktion Handel och kommunikationer Handel och kommunikationer omfattar en rad olika branscher. Här återfinns företag som bedriver verksamhet inom försäljning, lager, kontor, transport, postutdelning, telekommunikation mm. Branschen sysselsätter cirka personer vilket motsvarar 14 procent av den totala sysselsättningen i länet. I höstens intervjuer uppgav 20 procent av

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7

ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 BRISTEN PÅ ARBETSKRAFT KVARSTÅR...7 2 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SAMMANFATTNING...3 ARBETSMARKNADSPOLITISKA UTMANINGAR...3 FAKTA OM PROGNOSEN...4 DEFINITIONER...4 SYSSELSÄTTNING

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

prognos arbetsmarknad jönköpings län

prognos arbetsmarknad jönköpings län prognos arbetsmarknad jönköpings län 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Omvärldsbild...4 Utvecklingen på arbetsmarknaden...4 Nya platser...4 Varselutvecklingen...6 Sysselsättningsutvecklingen...6

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Kronobergs län Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text Ronnie Kihlman, Analysavdelningen Sida: 3 av 58 2013-12-12 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3 Innehållsförteckning

Läs mer

PROGNOS ARBETSMARKNAD VÄSTRA GÖTALAND 2008 2009

PROGNOS ARBETSMARKNAD VÄSTRA GÖTALAND 2008 2009 PROGNOS ARBETSMARKNAD VÄSTRA GÖTALAND 2008 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Fakta om prognosen 4 Utmaningar och möjligheter i länet 4 Efterfrågan på arbetskraft 4 Lediga platser 5 Varsel 6 Sysselsättningen

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Text: Jens Lotterberg Analysavdelningen Telefon: 010-486 66 68 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna

Arbetsmarknadsutsikterna Ura 2010:3 ISBN 978-91-977809-8-8 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2010 Text: Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Text-och bildredigering: Gun Westberg Grafisk

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄSTERBOTTENS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 ÄSTERBOTTENS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 06 11 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2009 och 2010

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2009 och 2010 Ura 2008:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2009 och 2010 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2011-2013 Ura 2011:8 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2011 Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...3

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Ura 2008:3 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002 Ura 2001:9 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002 Katarina Berggren Torbjörn Israelsson Said Maroufkhani Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007 Ura 2006:2 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2006 och 2007 AMS Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län. Prognos för arbetsmarknaden 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län. Prognos för arbetsmarknaden 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Skåne län Prognos för arbetsmarknaden 2015 2016 Text: Thomas Behrens, 010-486 11 20 och Anna Arwidsson Hansen, 010-488 55 90 Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Andreas Mångs Tord Strannefors Hans Tydén Skribenter

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 Ura 2006:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 AMS Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Mohammad Taslimi Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Var finns jobben år 2007?

Var finns jobben år 2007? Ura 2007:1 ISSN 1401-0844 Var finns jobben år 2007? AMS Torbjörn Israelsson Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Var finns jobben år 2007? Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Kultur och media Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Text Peter Nofors, Analysavdelningen Med hjälp av: Lennart Gunther Eva Bergström Inger Selänger Martin Söderberg

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 Ura 2007:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 AMS Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

PROGNOS. Arbetsmarknad Västra Götaland. Arbetsmarknadsutsikter och yrkesbarometer för Västra Götalands län till och med dec 2008

PROGNOS. Arbetsmarknad Västra Götaland. Arbetsmarknadsutsikter och yrkesbarometer för Västra Götalands län till och med dec 2008 PROGNOS Arbetsmarknad Västra Götaland Arbetsmarknadsutsikter, Västra Götalands län till och med december 2008 Arbetsmarknadsutsikter och yrkesbarometer för Västra Götalands län till och med dec 2008 2004.12.01

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

OMVÄRLDSANALYS 2016-2018

OMVÄRLDSANALYS 2016-2018 OMVÄRLDSANALYS 2016-2018 Omvärldsanalysen syftar till att belysa externa faktorer som påverkar kommunens planerings förutsättningar på kort och medellång sikt. Den handlar om att identifiera trender, signaler,

Läs mer

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Sysselsättning och ekonomi hos de statliga myndigheterna en prognos för år 2009 Rapportserie 2008:6 Arbetsgivarverket Konjunkturbarometern för den statliga

Läs mer

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Text Håkan Gustavsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Gun Westberg Eftertryck tillåten med angivande av

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Omvärldsanalys Rapport 2009:2

Omvärldsanalys Rapport 2009:2 Omvärldsanalys Rapport 2009:2 Arbetsgruppens förord Underlaget i denna rapport har tagits fram inom ramen för det arbete som bedrivits i Kronofogdens nätverksgrupp för omvärldsanalys. I gruppen har företrädare

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Budgetunderlag 2014-2016 Sida: 1 av 76 Datum: 2013-03-01 Innehåll 1. Hemställan... 3 1.1 Anslagsmedel... 3 1.2 Regelförändringar... 4 2. Utvecklingen på arbetsmarknaden... 6 2.1 Huvudscenario för åren

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer