Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012"

Transkript

1 Barn- och utbildningsförvaltningen Österleds rektorsområde Vretskolan DATUM 21 juni 2011 SIDA 1 (27) Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Vretskolan Österleds rektorsområde

2 Innehåll A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Lagen...4 Skollagen (1985:1100) kapitel 14 a...4 Diskrimineringslagen (2008:567)...4 Övriga författningar Definition av begreppen...4 Diskriminering...4 Direkt och indirekt diskriminering...5 Kränkande behandling...5 Trakasserier...5 Trakasserier och kränkande behandling...5 Befogade tillsägelser...6 Repressalier...6 Mobbning Vision Barn och elevers delaktighet Ansvarsfördelning...7 Ledningsfunktion...7 Personal Uppföljning av föregående års Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kartläggning Nulägesanalys...9 B. FRÄMJANDE och FÖREBYGGANDE Främjande åtgärder Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning

3 Funktionshinder Sexuell läggning Kränkande behandling Förebyggande åtgärder Prioriterade områden utifrån kartläggning och nulägesanalys C. ÅTGÄRDANDE INSATSER Upptäcka Utreda Vidta åtgärder Upptäcka Barn och elevers rätt till stöd Utreda Rutiner för utredning och dokumentation Utredning Vidta åtgärder Uppföljning och utvärdering Dokumentation Information Informationsplan Ansvarig för att denna plan genomförs Bilagor

4 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ 1. Lagen Skollagen (1985:1100) kapitel 14 a Redan den 1 april 2006 stärktes skyddet för barn och elever då Barn- och elevskyddslagen trädde i kraft. Diskriminering och annan kränkande behandling förbjöds och kraven på ett aktivt förebyggande arbete förstärktes. Den 1 januari 2009 ersatte ett nytt kapitel i Skollagen (14 a kap.) den del av Barn- och elevskyddslagen som avser "annan kränkande behandling" och bestämmelserna om diskriminering skrevs in i den nya Diskrimineringslagstiftningen. Barn- och elevskyddslagen upphörde därmed att gälla. Diskrimineringslagen (2008:567) Lagen trädde också i kraft 1 januari Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Övriga författningar Förutom skollagen (1985:1100) kapitel 14 a och diskrimineringslagen (2008:567) ska FN:s barnkonvention genomsyra verksamheten. Övriga i sammanhanget aktuella författningar är förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet och skolverkets föreskrifter (SKOLSF 2004:13) om elevmedverkan i skolans arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud. 2. Definition av begreppen Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar ett barn/en elev sämre än andra barn/elever och missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder. Diskriminering kan till exempel ske genom skolans regler eller rutiner. 4

5 Ett barn/en elev kan också bli diskriminerad om barnet/eleven blir särbehandlad på grund av en förälders eller syskons sexuella läggning, funktionshinder med mera. Direkt och indirekt diskriminering Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att ett barn/en elev missgynnas och det har en direkt koppling till en diskrimineringsgrund. Med indirekt diskriminering menas när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Kränkande behandling Är uppträdande som kränker ett barns/en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Kan vara att retas, mobba, frysa ut någon, knuffas eller att rycka någon i håret. Både skolpersonal och barn/elever kan göra sig skyldiga till kränkande behandling. Trakasserier Är uppträdande som kränker ett barns/en elevs värdighet och som har samband med en diskrimineringsgrund. Både skolpersonal och barn/elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Det är trakasserier även när en elev kränks på grund av en förälders eller syskons sexuella läggning, funktionshinder med mera. Trakasserier och kränkande behandling Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara fysiska (slag, knuffar), verbala (hot, svordomar, öknamn), Psykosociala trakasserier och kränkningar (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer), texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier, msn och meddelanden på olika webbcommunities). 5

6 Befogade tillsägelser Skolans personal måste ibland tillrättavisa ett barn/en elev för att skapa en god miljö för hela barngruppen/klassen. En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening även om barnet/eleven ifråga kan uppleva det som kränkande. Repressalier Personalen får inte utsätta ett barn/en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att barnet/eleven eller vårdnadshavaren har anmält förskolan/skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev, exempelvis som vittne, medverkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Mobbning När en person upprepade gånger och över tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer och där det finns en obalans i styrkeförhållandet. 3. Vision Skolorna i Österleds rektorsområde ska präglas av öppenhet och gemenskap. Eleverna ska vara trygga i sin skolmiljö och ingen elev ska känna sig utsatt för diskriminering eller kränkningar. 4. Barn och elevers delaktighet Förordning (2006:1083) föreskriver att barn och elever ska vara delaktiga i framtagandet och genomförandet av arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. På Vretskolan är barnen/ eleverna delaktiga i arbetet genom: Genomförande av Barn- och utbildningsförvaltningens elevenkät med frågor som tar upp trygghet. Klassens kvalitetsrapport. Trivselregler Klassregler (grundläggande värderingar och sociala umgängesformer ). Värdegrundsfrågor 6

7 Klassråd. Elevråd. Elev mentorssamtal. 5. Ansvarsfördelning Huvudmannen (Huddinge kommun) är den som är ansvarig för att verksamheten uppfyller sina skyldigheter enligt lag. I Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska ansvarsfördelningen i den aktuella verksamheten beskrivas. Ledningsfunktion Rektor har det övergripande ansvaret för att skolans organisation möjliggör ett effektivt arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Genom att, se till att all personal, alla barn, elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och kränkande behandling inte är tillåten i verksamheten. se till att personal fullgör de skyldigheter som anges i skollagen (1985:1100) 14 a kap. när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. (Lag 2008:571). se till att det bedrivs ett främjande arbete kring barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt kränkande behandling. årligen upprätta, utvärdera och revidera en Plan mot diskriminering och kränkande behandling i samarbete med personal och barn/elever (där det lämpar sig även vårdnadshavare). se till att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av trakasserier och annan kränkande behandling. ansvara för att utredning skyndsamt genomförs och att åtgärder vidtas, om verksamheten får kännedom om diskriminering eller annan kränkande behandling. Personal All personal har ett ansvar för att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Alla är skyldiga att agera vid kränkande eller diskriminerande situationer. 7

8 Ansvarsfördelning på Vretskolan Rektor för Österleds RO har det övergripande ansvaret för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Biträdande rektor, som är platschef på Vretskolan, ansvarar för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling genomförs enligt denna plan och rektors riktlinjer, handlägger situationer där elever upplever diskriminering eller kränkning från personal, handlägger ärenden som utreds av elevhälsoteamet. Personalens ansvar: All personal på skolan har ansvar att ingripa och rapportera genom strukturstöd till rektor vid misstanke om kränkning, trakasserier, diskriminering och mobbning. 6. Uppföljning av föregående års Plan mot diskriminering och kränkande behandling Föregående läsårs planerade åtgärder: Främjande: Värdegrundsarbete Förebyggande: Regelbundna klassamtal på mentorstiden. Stående punkter om elevernas arbetsmiljö på elevrådsmötena. Frågor om diskriminering och kränkande behandling har tagits upp i klassråd. 8

9 7. Kartläggning Skolan ska skapa sig en bild av förekomsten av diskriminering och trakasserier och annan kränkande behandling. Under läsåret 2010/2011 har dessa metoder använts: Elev- och föräldraenkät. Utvecklingssamtal. Dokumentation av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Frånvarostatistik. Klassrådet. Elevrådet. Elevstödjare. Under läsåret 2011/2012 planerar vi att införa dessa kartläggningsmetoder. Med hjälp av eleverna finna platser på skolan där kränkande behandling ofta sker. Uppmärksamma och utvärdera hur personalen bemöter eleverna och deras föräldrar. Målet är att öppna för flera spontana samtal och möten. 8. Nulägesanalys För senaredelen har skolan styrtalet 7,8 för trygghet i elevenkäten. Kommunsnittet är 7,6. Tidigaredelen har styrtalet 8,2. Kommunsnittet är 8.4. Vi vill absolut öka skolans trygghet på alla stadier under nästa läsår. Det finns delar i skolans allmänna utrymmen som eleverna upplever som otrygga. En noggrannare utredning av vilka dessa är måste göras kommande läsår. Mobbning har förekommit under läsåret. Samtliga fall är utredda och dokumenterade. Ingen diskriminering är känd för personalen och skolledningen. Dock har ingen strukturerad kartläggning gjorts under läsåret. Detta ska ingå i kommande års plan. 9

10 B. FRÄMJANDE och FÖREBYGGANDE 1. Främjande åtgärder Det främjande arbetet går ut på att identifiera och stärka de positiva sidor av verksamheten som ger förutsättningar för likabehandling. Den utgår från skolans uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Detta värdegrundsarbete syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att utveckla en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas. Det främjande arbetet ska riktas till alla samt vara en naturlig del i det vardagliga arbetet. Främjande insatser ska ge barn, elever, personal och föräldrar återkommande möjligheter att reflektera kring normer, värderingar och relationer som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att skaffa sig kunskaper kring varje specifik diskrimineringsgrund och om vad som är kränkande behandling är exempel på främjande insatser. Aktuella diskrimineringsgrunder för förskola, grundskola och gymnasieskola är: Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Kön Att arbeta med främjande åtgärder när det gäller kön är att arbeta för en jämställd verksamhet där tjejer och killar har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden. Det kan handla om att: ha könsperspektiv på verksamheten (vad blir/är effekten för tjejer respektive killar om/när vi gör så här?) arbeta mot sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön arbeta för att få bort nedsättande sexualiserat språkbruk Åtgärder för att motverka diskriminering på grund av kön: Mätbara mål Vi kommer under läsåret 2011/2012 att arbeta för att få bort nedsättande sexualiserat språkbruk. Konkreta åtgärder Personalen kommer att bokföra nedsättande kommentarer mellan eleverna under tre

11 Ansvarig perioder under läsåret. Resultatet kommer att utvärderas och analyseras i klasserna. Initiativ, skolledningen. Genomförande, mentorerna i samarbete med övrig personal. Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung. Alla människor har en etnisk tillhörighet. Åtgärder för att motverka diskriminering på grund av etnisk tillhörighet Mätbara mål Aktivt lyfta fram allas lika värde oavsett ursprung. Konkreta åtgärder Jag-stärkande aktiviteter under värdegrundsarbetet. Ansvarig Undervisande lärare. Religion eller annan trosuppfattning Religionsfriheten är skyddad i såväl internationella konventioner som i den svenska grundlagen. Undervisningen i skolan ska enligt läroplanen vara icke-konfessionell och skolan får inte missgynna någon elev på grund av hans eller hennes religion. Begreppet annan trosuppfattning avser sådan trosuppfattning som har ett nära samband med eller i allmänhet förknippas med begreppet religion. Däremot omfattas inte t.ex. rasistisk övertygelse. Åtgärder för att motverka diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning: Mätbara mål Ingen elev ska på grund av religion eller annan trosuppfattning vara hindrad att delta i aktiviteter som ingår i skolans ordinarie verksamhet. Inom verksamheten ska vi sträva mot ökad förståelse för olika religioner och trosuppfattningar. Konkreta åtgärder Hänsyn ska tas till religion och annan trosuppfattning vid planering av undervisningens olika moment inom skolans alla ämnen, så att inte diskriminerade situationer uppstår. 11

12 SO-undervisningen i synnerhet, men även undervisning i andra ämnen ska innehålla moment som tar upp frågor kring religioner och trosuppfattningar. Ansvarig Personal i alla delar av verksamheten. Funktionshinder Funktionshinder är varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Det kan vara t.ex. dyslexi, ADHD, diabetes, rörelsehinder, cpskada, allergi, hörsel- eller synnedsättning. Däremot omfattas inte tillfälliga tillstånd. Vretskolan ska sträva mot att alla kan delta i alla delar av verksamheten. För att nå detta mål måste vi ta hänsyn till olika funktionshinder när verksamheten planeras. I vissa fall måste individuella lösningar göras för att möjliggöra allas delaktighet oavsett funktionsnedsättning. Åtgärder för att motverka diskriminering på grund av funktionshinder: Mätbara mål Höjd kompetens hos personalen för undervisning av elever med dyslexi. Höjd kompetens hos personalen för undervisning av elever med ADHD. Konkreta åtgärder Fortbildningsinsatser vid personalens studiedagar. Ansvarig Skolledningen. Sexuell läggning Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell och heterosexuell läggning i Barn- och elevskyddslagen. Homosexuell, bisexuell och heterosexuell beskriver till vilket kön man dras känslomässigt och sexuellt: till sitt eget, till båda eller till det motsatta könet. Arbetet på Vretskolan när det gäller sexuell läggning ska innebära att verksamheten arbetar med heteronormativitet och dess gränser. Heteronormativitet innebär att heterosexualitet uppfattas som det normala, givna och förväntade. Därmed blir annan sexuell läggning eller könsidentitet betraktad som onormal och konstig. Åtgärder för att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning: Mätbara mål 12

13 Risken för diskriminering på grund av sexuell läggning ska minska genom att öka personalens och elevernas medvetenhet om på vilka sätt heteronormativitet påverkar deras sätt att tänka och agera. Konkreta åtgärder Frågor om sexuell läggning och heteronormativitet ska vara en del av sex- och samlevnadsundervisningen. Begreppen normalt och normer ska ingå i skolans arbete med värdegrundsfrågor Ansvarig Biträdande rektor och alla i personalen. Kränkande behandling Kränkande behandling är ett beteende som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som inte har samband med kön, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet och religion (diskrimineringsgrunderna). Till skillnad från begreppet mobbning så omfattas även enstaka kränkningar. Mobbning definieras som negativ handling gjord med avsikt, att det finns en obalans i styrkeförhållandet och att det sker vid upprepade tillfällen över tid. För att motverka att kränkande behandling och mobbning uppstår på Vretskolan har vi generella insatser för alla (barn, elever och personal) innan problem uppstår. Mätbara mål Minska antalet tillfällen då elever blir kränkta eller utsatta för mobbning. Konkreta åtgärder Personalmöten där bland annat kränkande behandling tas upp. Diskutera med eleverna på mentorstid minst en gång per månad där bland annat kränkande behandling tas upp. Personalen ska reagera starkt på negativt/nedlåtande tilltal mellan eleverna både under lektions- och rasttid. Ansvarig Biträdande rektor. Mentorer. Undervisande lärare. 13

14 2. Förebyggande åtgärder I arbetet med att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling kartlägger Vretskolan regelbundet verksamhetens organisation och arbetssätt. I kartläggningen ska barnens och elevernas trygghet och trivsel ingå samt elevernas uppfattning om förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (inklusive mobbning). Efter analys av kartläggningens ska konkreta och uppföljningsbara mål upprättas för förebyggande åtgärder inom de riskområden vi har identifierat. Prioriterade områden utifrån kartläggning och nulägesanalys Här redovisar vi vilka riskområden i verksamheten vi utifrån kartläggningen vi kommer att prioritera i vårt förebyggande arbete under läsåret 2011/2012 Prioriterade områden utifrån diskrimineringsgrunderna: Riskområde Skolan saknar underlag för att ta fram förebyggande åtgärder mot diskriminering. Mätbara mål Vretskolan ska utveckla metoder för att kunna kartlägga förekomsten av diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna på skolan. Konkreta åtgärder Personalgrupperna ska inventera hur de arbetar för att upptäcka diskriminering och kränkande behandling och dokumentera dessa. Vid diskriminering och kränkande behandling i klassrummen ska den undervisande läraren ansvara för att stoppa, åtgärda samt informera klassens mentor och övriga undervisande lärare om det inträffade samt anmäla till rektor genom strukturstöd. Alla vuxna ska göras uppmärksamma på deras ansvar för att upptäcka, åtgärda och informera om diskriminerande beteende hos eleverna. Ansvarig Skolledningen initiativ och uppföljning. All personal Mentorerna. 14

15 Riskområde Nedsättande sexualiserat språkbruk mellan eleverna. Mätbara mål Höja elevernas medvetande om användandet av nedsättande sexualiserat språkbruk i skolan. Konkreta åtgärder Personalen kommer att bokföra nedsättande kommentarer mellan eleverna under tre perioder under läsåret. Ansvarig All personal och mentorer. Mätbara mål Minska användandet av nedsättande sexualiserat språkbruk bland eleverna. Konkreta åtgärder Efter analys av bokföringen av nedsättande sexualiserat språkbruk tillsammans med eleverna ta fram åtgärder mot detta. Ansvarig Mentorerna och elevrådet. Riskområde Eleverna pekar ut korridorer på skolan. Mätbara mål Skapa en tryggare miljö med rastvärdar. Konkreta åtgärder Genom samtal på mentorstiden och i elevrådet få djupare kunskaper om vad eleverna upplever som otryggt och ta fram åtgärder utifrån denna kunskap. Aktiva rastvärdar Erbjuda eleverna fler aktiviteter på rasttid. Ansvarig Skolledningen. Elevrådet. 15

16 Mentorer och undervisande lärare. 16

17 C. ÅTGÄRDANDE INSATSER Upptäcka Utreda Vidta åtgärder 1. Upptäcka Barn och elevers rätt till stöd De vuxna på skolan har alltid huvudansvaret för att införa, tydliggöra och följa upp de ordningsregler som finns. Eleverna har rätt till en bra arbetsmiljö. Alla som jobbar i skolan har enligt lag s.k. handlingsplikt. Det innebär att man måste agera skyndsamt om man får kännedom att ett barn/elev upplever att den utsätts för kränkande behandling. De barn/elever som själva aktivt ber om hjälp ska alltid tas på allvar. Barnet/eleven har rätt att få stöd då hon känner sig kränkt. Barns/elevers upplevelser av kränkningar får inte avfärdas och vem barnet/eleven än kontaktar i verksamheten så har hon/han rätt att bli tagen på allvar och få stöd. Det är barnet/elevens tolkning av att vara utsatt som har företräde. De vuxna på skolan ska vara inställda på att ingripa snabbt och bestämt i sådana situationer där det bara finns misstanke om att något oönskat beteende pågår. Hellre gripa in en gång för mycket än en gång för lite bör prägla personalens förhållningssätt. De vuxna ska klart och tydligt ta ställning till och ge budskapet: Vi tillåter inte mobbning eller antisocialt beteende på vår skola! De vuxna ska också notera elever som ofta är ensamma under raster och/eller verkar isolerade från de övriga eleverna. Som vuxen i skolan ska man ta kontakt med dessa elever och börja undersöka vad som kan ligga bakom. Så här arbetar Vretskolan för att tidigt upptäcka, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Det är avgörande att den som själv upptäcker alla former av kränkande behandling direkt agerar genom att säga till den som utsatt personen. Med det visar man tydligt att beteendet är oacceptabelt. Vid misstanke om diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och /eller mobbning används strukturstödet. Under läsåret 2011/2012 följer vi dessa rutiner: Gemensam genomgång för all personal av handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid läsårsstarten Alla vuxna har ansvar för att upptäcka och rapportera om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom strukturstödet till rektor. Alla vuxna har ansvar för dokumentation upprättas vid diskriminering, trakasserier 17

18 och kränkande behandling. Rastvärdarna ska aktivt arbeta för att motverka och upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Alla vuxna ska agera snabbt vid misstanke om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom tillsägelser och informationsinhämtning. 2. Utreda Rutiner för utredning och dokumentation Varje skola måste enligt lag ha tydliga rutiner för hur man hanterar situationer som uppstår. Verksamheternas planer bör bygga på beprövade metoder som gett dokumenterat positivt resultat. Rutiner ska finnas inom följande områden: Utredning Åtgärder Uppföljning och utvärdering Dokumentation Utredning Vid misstanke om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling har Vretskolan strukturstödets rutiner för utredning, se bilaga. 1. Personal som misstänker att en elev utsätts för diskriminering, trakasserier och/eller kränkande behandling ska skriva en incidentrapport, dok 1, som skickas till rektor. 2. Rektor beslutar om åtgärd. 3. Enligt rektors beslut startar, av rektor utsedd person, en utredning. Samtal med den utsatta eleven, dok 2, genomförs och vårdnadshavare kontaktas så snart som möjligt. 4. Samtal med den som upplevs trakassera, kränka eller mobba genomförs, dok Med utgångspunkt från utredningen beslutas vidare åtgärder. Situationer där elever upplever att de utsätts för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling av personal anmäls enligt samma struktur. 18

19 3. Vidta åtgärder Verksamheten ska ha tydliga rutiner för hur skolan ska agera och vilka som ska agera när diskriminering, trakasserier och kränkningar inträffat. Åtgärderna ska grunda sig på utredningen av vad som skett i det enskilda fallet och ska riktas till såväl den elev som blivit utsatt som till den/de som utövat kränkningen. De åtgärder som vidtas på såväl kort som lång sikt måste leda till att trakasserierna eller kränkningarna upphör. Åtgärderna måste därför följas upp och om det visar sig att åtgärderna varit otillräckliga måste andra eller kompletterande insatser genomföras till dess att situationen är varaktigt löst. Kommunen måste alltid uppfylla skolpliktiga elevers rätt till utbildning. I akuta lägen kan det vara nödvändigt att sära vissa elever genom att placera dem i olika grupper. Det är inte tillåtet att stänga av elever från undervisningen i grundskolan. När alla andra möjligheter är uttömda kan en elev som kränker en andra i undantagsfall flyttas från den egna skolan, ytterst mot elevens och vårdnadshavarens vilja. Det är inte tillåtet att flytta en elev i bestraffningssyfte. Åtgärderna bör syfta till att avhjälpa akuta situationer liksom att finna mer långsiktiga lösningar. Verksamheten ska också överväga om åtgärder behöver vidtas i syfte att förändra förhållanden på grupp- och skolnivå utifrån de enskilda fallen. Vid konstaterad diskriminering, trakasserier och kränkande behandling har Vretskolan dessa rutiner för åtgärder. 1. Rektor beslutar om åtgärder. Dokumentationsblankett skrivs för varje enskild åtgärd. Alla samtal ska dokumenteras skriftligt på dokumentmallar för ändamålet. 1. Situationer där personal utsätter elev för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling handläggs av biträdande rektor. Rektor beslutar om åtgärder. Upphör inte beteendet överlämnas ärendet till rektor. 4. Uppföljning och utvärdering Det är viktigt att verksamheten har rutiner för hur varje enskilt fall ska följas upp. Verksamheten har ett ansvar att de insatta åtgärderna leder till att trakasserierna eller kränkningarna upphör på såväl kort som lång sikt. För att förvissa sig om det måste uppföljning ske kontinuerligt. Vad gjorde verksamheten bra, vad kunde göras bättre och nådde verksamheten målet med de vidtagna åtgärderna. 19

20 Det är också viktigt att diskutera om händelsen ingår i ett mönster. I så fall måste förskolan/ skolan upprätta en handlingsplan för att ta tag i problemet i stort. Det kan också leda till att Planen mot diskriminering och kränkande behandling behöva revideras. Vretskolans rutiner för avslutning, uppföljning och utvärdering av varje enskilt fall Varje enskilt fall ska dokumenteras på dokumentmallar, se bilaga, avsedda för ändamålet. Varje enskilt fall avslutas med ett samtal med den utsatte eleven och ett med de utsättande eleverna. I mötet är den viktigaste frågan: - Har diskrimineringen eller kränkningen upphört? Eftersom detta är målet för åtgärderna är inte fallet avslutat innan svaret är ja på frågan. Vid avslutningen av ett enskilt fall analyseras situationen och skäl anges till att ärendet avslutas. 20

21 5. Dokumentation Utredningen, åtgärderna och uppföljningen diskriminering och kränkande beteende ska dokumenteras. Här beskrivs Vretskolans rutiner och blanketter för dokumentation av arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Blanketter: Incidentrapport Samtal med den utsatte Samtal med den som upplevs trakassera, kränka eller mobba Åtgärd efter utredning Avslutning av ärende Rutiner: Varje läsår utvärderas och dokumenteras trygghetsarbetet på skolan i elev- och föräldraenkäterna som genomförs av BUF i Huddinge. 6. Information Syftet med att Plan mot diskriminering och kränkande behandling är känd bland personal, barn/elever och föräldrar är att: Förmedla kunskap om barns och elevers rättigheter. Verksamhetens ståndpunkt och inriktning i likabehandlingsarbetet. Alla kan se vem som har ansvar för vad. Alla kan se vad som kan/ska göras när diskriminering, trakasserier, mobbning och andra kränkningar inträffar. 21

22 Informationsplan Så här informerar vi på Vretskolan om Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vilken information Presentation av läsårets plan Mottagare Metod När Ansvarig Personalen Studiedag/konferens Januari Biträdande rektor Presentation av läsårets plan Eleverna Temadag/mentorslektioner, elevråd September och löpande Mentorer Presentation av läsårets plan Vårdnadshavare Föräldraråd, hemsida Februari Biträdande rektor Utvärdering av läsårets plan Utvärdering av läsårets plan Utvärdering av läsårets plan Föräldrarådet Möte April Biträdande rektor Elevrådet Möte Maj Biträdande rektor Personalen Studiedag Juni Biträdande rektor Ansvarig för att denna plan genomförs Ytterst är huvudmannen (Huddinge kommun) ansvarig för att aktiviteter införda i Plan mot diskriminering och kränkande behandling genomförs, utvärderas och revideras. I praktiken är detta rektor. Till hjälp finns övriga deltagare i ledningsgruppen, övrig personal i verksamheten, barn, elever och i delar vårdnadshavare. 22

23 Bilagor Att användas vid misstanke om trakasserier, kränkande behandling och/eller mobbning inom grundskolans verksamhetsområden Skickas till: Rektor på skolan INCIDENTRAPPORT Vem/vilka är inblandade? Namn Klass/grupp Verksamhet/enhet Dagens datum Vad är anledningen till incidentrapporten? Beskriv händelsen/händelserna/eventuella åtgärder När fick verksamheten först kännedom om händelsen och på vilket sätt? Beslut om åtgärd Inga vidare åtgärder vidtas Beslut om vidare utredning* Rektors namnteckning och datum * Efter beslut om vidare utredning skall kopia skickas till verksamhetchef UTREDNING Sammanfattning/analys av situationen I samtal med undervisande lärare, annan personal, den utsatte (blankett 2), den som antas utsätta (blankett 3) samt vårdnadshavare framkommer följande. Gör även analys därav.. Beslut om åtgärd Fortsatta åtgärder (se blankett 4) Avslut av åtgärd (se blankett 5) Dagens datum Rektors namnteckning 23

24 Samtal med den utsatte Att användas vid misstanke om trakasserier, kränkande behandling och/eller mobbning inom grundskolans verksamhetsområden Personuppgifter Namn Klass/grupp Verksamhet Datum då samtalet ägde rum Att tänka på vid samtal med den utsatte Det är de vuxna i verksamheten som har ansvar för att stoppa trakasserier, kränkande behandling och mobbning Det är inte tillåtet att trakassera, kränka eller mobba någon annan och ingen ska behöva bli utsatt för det Vi kommer att följa upp att kränkningarna upphör och i annat fall kommer vi vidta ytterligare åtgärder Pedagogiskt åtgärdsprogram (ÅP) kan vara aktuellt för såväl den utsatte som för den/de som utsatt Vårdnadshavare ska informeras/involveras så snart som det är möjligt Vad har du varit med om? Vem/vilka är inblandade? Uppfattar du att någon är mer drivande än andra med att utsätta dig? Händelser som barnet/eleven blivit utsatt för, ange tid och plats Hur ofta sker det?... Senaste tillfället?... Hur länge har det pågått?... Ansvarig för samtalet Datum Namnteckning 24

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Trygghetsplan. Vår förskola skall vara trygg och fri från Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Trygghetsplan. Vår förskola skall vara trygg och fri från Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Trygghetsplan Vår förskola skall vara trygg och fri från Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Kårstaängen och Skogsbrynets förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Visioner

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014

Likabehandlingsplan 2014 Referenser: Skolverket: Allmänna råd och kommentarer (2009) DO, BEO m fl: Förebygga diskriminerin och kränkande behandling - främja likabehandling Universitetskurs: Mobbning, kränkande behandling och diskriminering

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2014-10-13 Barn- och utbildningsförvaltningen Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Alla är olika och lika bra Läsåret 2014/2015 Förskolan Pärlan 1 Policy Mobbning, diskriminering, trakasserier

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling för Nils Månssons Friskola Innehåll Denna plan baseras på... Begrepp och definitioner Vision / Policy Främjande arbete Kartläggning och Nulägesanalys

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Tallholma förskola 2010 Den årliga planen syftar till att främja barnens lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104 Likabehandlingsplan för Förskola Lingonet Läsåret 2009/2010 Antagen 091104 Innehållsförteckning Lagstiftning och styrdokument..s 3 Barn och utbildningsförvaltningens policy s 4 Förskolan Lingonets mål

Läs mer

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap.

Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt diskrimineringslagen tillika årlig plan mot kränkande behandling, enligt 6 kap. Datum BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Flodafors Sköldinge Valla rektorsområde 2012-10-24 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ann Jaktlund 1 (12) Likabehandlingsplan för Sköldinge skola, enligt

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan...

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... Likabehandlingsplan Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... 3 DEFINITION AV BEGREPP... 4 FRÄMJANDE INSATSER... 5 KARTLÄGGNING...

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling SMEDBY FÖRSKOLOR Plan för likabehandling och mot kränkande behandling, 2014-2015 ÄPPLETS FÖRSKOLA Lidaleden 270, 603 81 Norrköping. Telefon 011-15 28 22 Innehållsförteckning Vision 2 1. Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010 Getinge verksamhetsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för Lärkans Förskola År 2009-2010 På vår förskola ska alla barn känna sig trygga. Alla barn ska bli sedda, trivas och

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Likabehandlingsplan. Årlig plan

Likabehandlingsplan. Årlig plan Likabehandlingsplan Årlig plan Karlfeldtgymnasiet Avesta 2012-2013 LIKABEHANDLINGSPLAN Bakgrund Alla som verkar inom skolan, vuxna som elever, har rätt att känna trygghet på sin arbetsplats och från och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Innehållsförteckning 2 Vision 3 Lagtext och styrdokument Diskrimineringsgrunder Definitioner 4 Förebyggande och främjande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 1 Innehållsförteckning Lag 3 Ansvarsfördelning 3 Skolans mål 4 Definitioner 4 Åtgärder 5 Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling ÅBY SKOLA OCH FRITIDS 2015-09-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling ÅBY SKOLA OCH FRITIDS 2015-09-30 /Plan mot kränkande behandling ÅBY SKOLA OCH FRITIDS 2015-09-30 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 DEFINITIONER... 4 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 6 LEDNINGSDEKLARATION... 8 SKOLANS VISION... 8 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE

Läs mer

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande Rocknebyskolan-förskola Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Gemensam för alla verksamhetsformer Burock 710.20-1 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Bitr.rektor,

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle 1. VISION Hjoggböle är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Där personal och barn känner arbetsglädje

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Likabehandlingsplan för Högalundsenheten. Läsåret 2013-2014

Likabehandlingsplan för Högalundsenheten. Läsåret 2013-2014 Likabehandlingsplan för Högalundsenheten Läsåret 2013-2014 Reviderad februari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HÖGALUNDSENHETEN... 1 LÄSÅRET 2013-2014... 1 1. INLEDNING... 3 1.2 SYFTE...

Läs mer

2012-11-01 2013-10-31 Enbacka skola Likabehandlingsplan Förenklad version SÄTERS KOMMUN

2012-11-01 2013-10-31 Enbacka skola Likabehandlingsplan Förenklad version SÄTERS KOMMUN 2012-11-01 2013-10-31 Enbacka skola Likabehandlingsplan Förenklad version SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning VERKSAMHETSFORMER SOM OMFATTAS AV PLANEN... 1 VISION...

Läs mer

TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering -

TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering - TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering - Fylsta skola ska vara trygg för alla, såväl barn som vuxna, och fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 1 Innehåll

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Sätra skola

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Sätra skola Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015/2016 Sätra skola Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola,

Läs mer

Plan för arbetet. mot diskriminering. och. kränkande behandling. Varekils skola/ Fritidshem

Plan för arbetet. mot diskriminering. och. kränkande behandling. Varekils skola/ Fritidshem Plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Varekils skola/ Fritidshem 2014 1. Vision 2. Nu gällande plan 2:1 Giltighetstid 2:2 Uppföljning av fjolårets åtgärder 2:3 Ansvar 3. Samverkan

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskoleklass Ladubacksskolan i Arboga

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskoleklass Ladubacksskolan i Arboga LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (10) Barn- och utbildningsförvaltningen Ladubacksskolan Trygghetsgruppen på Ladubacksskolan 0589-872 31, 073-765 72 31 tina.persson@arboga.se Datum 2011-09-27 Likabehandlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsåret 2014/15 vid De la Gardiegymnasiet enhet 1 - NA, TE Antagen av Skolledning 2014/2015 Inledning Skolor i Sverige är skyldiga att varje

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling fritidshemmen. Ladubacksskolan i Arboga 2011-2012

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling fritidshemmen. Ladubacksskolan i Arboga 2011-2012 LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Ladubacksskolan Trygghetsgruppen på Ladubacksskolan 0589-872 31, 073-765 72 31 tina.persson@arboga.se Datum 2011-09-26 Likabehandlingsplan mot

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Zederslundsskolan med kunskap i centrum Läsåret 2015/2016 2 Innehållsförteckning Ansvariga för planen... 4 Motiv... 4 Verksamheter som omfattas av planen...

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SNÖMANNENS FÖRSKOLA 2015 Innehållsförteckning Likabehandlingsarbetet på Snömannen 2015... 4 Syfte med planen:... 4 Lpfö 98 sid 4 Förskolans värdegrund och uppdrag... 4 Vad säger

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN

Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN Bakgrund Denna plan utgår från Lagen om förbud mot diskriminering och

Läs mer

Vad innebär dessa begrepp? DISKRIMINERING TRAKASSERIER KRÄNKNINGAR MOBBNING

Vad innebär dessa begrepp? DISKRIMINERING TRAKASSERIER KRÄNKNINGAR MOBBNING LIKABEHANDLING Vad innebär dessa begrepp? DISKRIMINERING TRAKASSERIER KRÄNKNINGAR MOBBNING Diskrimineringsgrunderna 1. Kön 2. Könsöverskridande identitet eller uttryck 3. Etnisk tillhörighet 4. Religion

Läs mer

Trygghet- och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för HEDEMORA LÄRCENTRUM 2014-2015

Trygghet- och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för HEDEMORA LÄRCENTRUM 2014-2015 Trygghet- och likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för HEDEMORA LÄRCENTRUM 2014-2015 TRYGGHET- OCH LIKABEHANDLINGSPLANEN GÄLLER FÖR ALLA ELEVER INOM GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Böle Byskola 2014-2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årlig plan 3 Vision 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 6 Huvudman och Rektor

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016. Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger

Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016. Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger Plan mot kränkande behandling Prästkragens förskola 2015-2016 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolan Prästkragens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer