Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012"

Transkript

1 Barn- och utbildningsförvaltningen Österleds rektorsområde Vretskolan DATUM 21 juni 2011 SIDA 1 (27) Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Vretskolan Österleds rektorsområde

2 Innehåll A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Lagen...4 Skollagen (1985:1100) kapitel 14 a...4 Diskrimineringslagen (2008:567)...4 Övriga författningar Definition av begreppen...4 Diskriminering...4 Direkt och indirekt diskriminering...5 Kränkande behandling...5 Trakasserier...5 Trakasserier och kränkande behandling...5 Befogade tillsägelser...6 Repressalier...6 Mobbning Vision Barn och elevers delaktighet Ansvarsfördelning...7 Ledningsfunktion...7 Personal Uppföljning av föregående års Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kartläggning Nulägesanalys...9 B. FRÄMJANDE och FÖREBYGGANDE Främjande åtgärder Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning

3 Funktionshinder Sexuell läggning Kränkande behandling Förebyggande åtgärder Prioriterade områden utifrån kartläggning och nulägesanalys C. ÅTGÄRDANDE INSATSER Upptäcka Utreda Vidta åtgärder Upptäcka Barn och elevers rätt till stöd Utreda Rutiner för utredning och dokumentation Utredning Vidta åtgärder Uppföljning och utvärdering Dokumentation Information Informationsplan Ansvarig för att denna plan genomförs Bilagor

4 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ 1. Lagen Skollagen (1985:1100) kapitel 14 a Redan den 1 april 2006 stärktes skyddet för barn och elever då Barn- och elevskyddslagen trädde i kraft. Diskriminering och annan kränkande behandling förbjöds och kraven på ett aktivt förebyggande arbete förstärktes. Den 1 januari 2009 ersatte ett nytt kapitel i Skollagen (14 a kap.) den del av Barn- och elevskyddslagen som avser "annan kränkande behandling" och bestämmelserna om diskriminering skrevs in i den nya Diskrimineringslagstiftningen. Barn- och elevskyddslagen upphörde därmed att gälla. Diskrimineringslagen (2008:567) Lagen trädde också i kraft 1 januari Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Övriga författningar Förutom skollagen (1985:1100) kapitel 14 a och diskrimineringslagen (2008:567) ska FN:s barnkonvention genomsyra verksamheten. Övriga i sammanhanget aktuella författningar är förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet och skolverkets föreskrifter (SKOLSF 2004:13) om elevmedverkan i skolans arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud. 2. Definition av begreppen Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar ett barn/en elev sämre än andra barn/elever och missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder. Diskriminering kan till exempel ske genom skolans regler eller rutiner. 4

5 Ett barn/en elev kan också bli diskriminerad om barnet/eleven blir särbehandlad på grund av en förälders eller syskons sexuella läggning, funktionshinder med mera. Direkt och indirekt diskriminering Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att ett barn/en elev missgynnas och det har en direkt koppling till en diskrimineringsgrund. Med indirekt diskriminering menas när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Kränkande behandling Är uppträdande som kränker ett barns/en elevs värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Kan vara att retas, mobba, frysa ut någon, knuffas eller att rycka någon i håret. Både skolpersonal och barn/elever kan göra sig skyldiga till kränkande behandling. Trakasserier Är uppträdande som kränker ett barns/en elevs värdighet och som har samband med en diskrimineringsgrund. Både skolpersonal och barn/elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Det är trakasserier även när en elev kränks på grund av en förälders eller syskons sexuella läggning, funktionshinder med mera. Trakasserier och kränkande behandling Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara fysiska (slag, knuffar), verbala (hot, svordomar, öknamn), Psykosociala trakasserier och kränkningar (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer), texter och bilder (teckningar, lappar, sms, mms, fotografier, msn och meddelanden på olika webbcommunities). 5

6 Befogade tillsägelser Skolans personal måste ibland tillrättavisa ett barn/en elev för att skapa en god miljö för hela barngruppen/klassen. En befogad tillrättavisning är inte en kränkning i lagens mening även om barnet/eleven ifråga kan uppleva det som kränkande. Repressalier Personalen får inte utsätta ett barn/en elev för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att barnet/eleven eller vårdnadshavaren har anmält förskolan/skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även när en elev, exempelvis som vittne, medverkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Mobbning När en person upprepade gånger och över tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer och där det finns en obalans i styrkeförhållandet. 3. Vision Skolorna i Österleds rektorsområde ska präglas av öppenhet och gemenskap. Eleverna ska vara trygga i sin skolmiljö och ingen elev ska känna sig utsatt för diskriminering eller kränkningar. 4. Barn och elevers delaktighet Förordning (2006:1083) föreskriver att barn och elever ska vara delaktiga i framtagandet och genomförandet av arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. På Vretskolan är barnen/ eleverna delaktiga i arbetet genom: Genomförande av Barn- och utbildningsförvaltningens elevenkät med frågor som tar upp trygghet. Klassens kvalitetsrapport. Trivselregler Klassregler (grundläggande värderingar och sociala umgängesformer ). Värdegrundsfrågor 6

7 Klassråd. Elevråd. Elev mentorssamtal. 5. Ansvarsfördelning Huvudmannen (Huddinge kommun) är den som är ansvarig för att verksamheten uppfyller sina skyldigheter enligt lag. I Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska ansvarsfördelningen i den aktuella verksamheten beskrivas. Ledningsfunktion Rektor har det övergripande ansvaret för att skolans organisation möjliggör ett effektivt arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Genom att, se till att all personal, alla barn, elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och kränkande behandling inte är tillåten i verksamheten. se till att personal fullgör de skyldigheter som anges i skollagen (1985:1100) 14 a kap. när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. (Lag 2008:571). se till att det bedrivs ett främjande arbete kring barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt kränkande behandling. årligen upprätta, utvärdera och revidera en Plan mot diskriminering och kränkande behandling i samarbete med personal och barn/elever (där det lämpar sig även vårdnadshavare). se till att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av trakasserier och annan kränkande behandling. ansvara för att utredning skyndsamt genomförs och att åtgärder vidtas, om verksamheten får kännedom om diskriminering eller annan kränkande behandling. Personal All personal har ett ansvar för att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Alla är skyldiga att agera vid kränkande eller diskriminerande situationer. 7

8 Ansvarsfördelning på Vretskolan Rektor för Österleds RO har det övergripande ansvaret för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Biträdande rektor, som är platschef på Vretskolan, ansvarar för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling genomförs enligt denna plan och rektors riktlinjer, handlägger situationer där elever upplever diskriminering eller kränkning från personal, handlägger ärenden som utreds av elevhälsoteamet. Personalens ansvar: All personal på skolan har ansvar att ingripa och rapportera genom strukturstöd till rektor vid misstanke om kränkning, trakasserier, diskriminering och mobbning. 6. Uppföljning av föregående års Plan mot diskriminering och kränkande behandling Föregående läsårs planerade åtgärder: Främjande: Värdegrundsarbete Förebyggande: Regelbundna klassamtal på mentorstiden. Stående punkter om elevernas arbetsmiljö på elevrådsmötena. Frågor om diskriminering och kränkande behandling har tagits upp i klassråd. 8

9 7. Kartläggning Skolan ska skapa sig en bild av förekomsten av diskriminering och trakasserier och annan kränkande behandling. Under läsåret 2010/2011 har dessa metoder använts: Elev- och föräldraenkät. Utvecklingssamtal. Dokumentation av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Frånvarostatistik. Klassrådet. Elevrådet. Elevstödjare. Under läsåret 2011/2012 planerar vi att införa dessa kartläggningsmetoder. Med hjälp av eleverna finna platser på skolan där kränkande behandling ofta sker. Uppmärksamma och utvärdera hur personalen bemöter eleverna och deras föräldrar. Målet är att öppna för flera spontana samtal och möten. 8. Nulägesanalys För senaredelen har skolan styrtalet 7,8 för trygghet i elevenkäten. Kommunsnittet är 7,6. Tidigaredelen har styrtalet 8,2. Kommunsnittet är 8.4. Vi vill absolut öka skolans trygghet på alla stadier under nästa läsår. Det finns delar i skolans allmänna utrymmen som eleverna upplever som otrygga. En noggrannare utredning av vilka dessa är måste göras kommande läsår. Mobbning har förekommit under läsåret. Samtliga fall är utredda och dokumenterade. Ingen diskriminering är känd för personalen och skolledningen. Dock har ingen strukturerad kartläggning gjorts under läsåret. Detta ska ingå i kommande års plan. 9

10 B. FRÄMJANDE och FÖREBYGGANDE 1. Främjande åtgärder Det främjande arbetet går ut på att identifiera och stärka de positiva sidor av verksamheten som ger förutsättningar för likabehandling. Den utgår från skolans uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Detta värdegrundsarbete syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att utveckla en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas. Det främjande arbetet ska riktas till alla samt vara en naturlig del i det vardagliga arbetet. Främjande insatser ska ge barn, elever, personal och föräldrar återkommande möjligheter att reflektera kring normer, värderingar och relationer som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att skaffa sig kunskaper kring varje specifik diskrimineringsgrund och om vad som är kränkande behandling är exempel på främjande insatser. Aktuella diskrimineringsgrunder för förskola, grundskola och gymnasieskola är: Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Kön Att arbeta med främjande åtgärder när det gäller kön är att arbeta för en jämställd verksamhet där tjejer och killar har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden. Det kan handla om att: ha könsperspektiv på verksamheten (vad blir/är effekten för tjejer respektive killar om/när vi gör så här?) arbeta mot sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön arbeta för att få bort nedsättande sexualiserat språkbruk Åtgärder för att motverka diskriminering på grund av kön: Mätbara mål Vi kommer under läsåret 2011/2012 att arbeta för att få bort nedsättande sexualiserat språkbruk. Konkreta åtgärder Personalen kommer att bokföra nedsättande kommentarer mellan eleverna under tre

11 Ansvarig perioder under läsåret. Resultatet kommer att utvärderas och analyseras i klasserna. Initiativ, skolledningen. Genomförande, mentorerna i samarbete med övrig personal. Etnisk tillhörighet Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung. Alla människor har en etnisk tillhörighet. Åtgärder för att motverka diskriminering på grund av etnisk tillhörighet Mätbara mål Aktivt lyfta fram allas lika värde oavsett ursprung. Konkreta åtgärder Jag-stärkande aktiviteter under värdegrundsarbetet. Ansvarig Undervisande lärare. Religion eller annan trosuppfattning Religionsfriheten är skyddad i såväl internationella konventioner som i den svenska grundlagen. Undervisningen i skolan ska enligt läroplanen vara icke-konfessionell och skolan får inte missgynna någon elev på grund av hans eller hennes religion. Begreppet annan trosuppfattning avser sådan trosuppfattning som har ett nära samband med eller i allmänhet förknippas med begreppet religion. Däremot omfattas inte t.ex. rasistisk övertygelse. Åtgärder för att motverka diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning: Mätbara mål Ingen elev ska på grund av religion eller annan trosuppfattning vara hindrad att delta i aktiviteter som ingår i skolans ordinarie verksamhet. Inom verksamheten ska vi sträva mot ökad förståelse för olika religioner och trosuppfattningar. Konkreta åtgärder Hänsyn ska tas till religion och annan trosuppfattning vid planering av undervisningens olika moment inom skolans alla ämnen, så att inte diskriminerade situationer uppstår. 11

12 SO-undervisningen i synnerhet, men även undervisning i andra ämnen ska innehålla moment som tar upp frågor kring religioner och trosuppfattningar. Ansvarig Personal i alla delar av verksamheten. Funktionshinder Funktionshinder är varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Det kan vara t.ex. dyslexi, ADHD, diabetes, rörelsehinder, cpskada, allergi, hörsel- eller synnedsättning. Däremot omfattas inte tillfälliga tillstånd. Vretskolan ska sträva mot att alla kan delta i alla delar av verksamheten. För att nå detta mål måste vi ta hänsyn till olika funktionshinder när verksamheten planeras. I vissa fall måste individuella lösningar göras för att möjliggöra allas delaktighet oavsett funktionsnedsättning. Åtgärder för att motverka diskriminering på grund av funktionshinder: Mätbara mål Höjd kompetens hos personalen för undervisning av elever med dyslexi. Höjd kompetens hos personalen för undervisning av elever med ADHD. Konkreta åtgärder Fortbildningsinsatser vid personalens studiedagar. Ansvarig Skolledningen. Sexuell läggning Med sexuell läggning menas homosexuell, bisexuell och heterosexuell läggning i Barn- och elevskyddslagen. Homosexuell, bisexuell och heterosexuell beskriver till vilket kön man dras känslomässigt och sexuellt: till sitt eget, till båda eller till det motsatta könet. Arbetet på Vretskolan när det gäller sexuell läggning ska innebära att verksamheten arbetar med heteronormativitet och dess gränser. Heteronormativitet innebär att heterosexualitet uppfattas som det normala, givna och förväntade. Därmed blir annan sexuell läggning eller könsidentitet betraktad som onormal och konstig. Åtgärder för att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning: Mätbara mål 12

13 Risken för diskriminering på grund av sexuell läggning ska minska genom att öka personalens och elevernas medvetenhet om på vilka sätt heteronormativitet påverkar deras sätt att tänka och agera. Konkreta åtgärder Frågor om sexuell läggning och heteronormativitet ska vara en del av sex- och samlevnadsundervisningen. Begreppen normalt och normer ska ingå i skolans arbete med värdegrundsfrågor Ansvarig Biträdande rektor och alla i personalen. Kränkande behandling Kränkande behandling är ett beteende som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som inte har samband med kön, sexuell läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet och religion (diskrimineringsgrunderna). Till skillnad från begreppet mobbning så omfattas även enstaka kränkningar. Mobbning definieras som negativ handling gjord med avsikt, att det finns en obalans i styrkeförhållandet och att det sker vid upprepade tillfällen över tid. För att motverka att kränkande behandling och mobbning uppstår på Vretskolan har vi generella insatser för alla (barn, elever och personal) innan problem uppstår. Mätbara mål Minska antalet tillfällen då elever blir kränkta eller utsatta för mobbning. Konkreta åtgärder Personalmöten där bland annat kränkande behandling tas upp. Diskutera med eleverna på mentorstid minst en gång per månad där bland annat kränkande behandling tas upp. Personalen ska reagera starkt på negativt/nedlåtande tilltal mellan eleverna både under lektions- och rasttid. Ansvarig Biträdande rektor. Mentorer. Undervisande lärare. 13

14 2. Förebyggande åtgärder I arbetet med att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling kartlägger Vretskolan regelbundet verksamhetens organisation och arbetssätt. I kartläggningen ska barnens och elevernas trygghet och trivsel ingå samt elevernas uppfattning om förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (inklusive mobbning). Efter analys av kartläggningens ska konkreta och uppföljningsbara mål upprättas för förebyggande åtgärder inom de riskområden vi har identifierat. Prioriterade områden utifrån kartläggning och nulägesanalys Här redovisar vi vilka riskområden i verksamheten vi utifrån kartläggningen vi kommer att prioritera i vårt förebyggande arbete under läsåret 2011/2012 Prioriterade områden utifrån diskrimineringsgrunderna: Riskområde Skolan saknar underlag för att ta fram förebyggande åtgärder mot diskriminering. Mätbara mål Vretskolan ska utveckla metoder för att kunna kartlägga förekomsten av diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna på skolan. Konkreta åtgärder Personalgrupperna ska inventera hur de arbetar för att upptäcka diskriminering och kränkande behandling och dokumentera dessa. Vid diskriminering och kränkande behandling i klassrummen ska den undervisande läraren ansvara för att stoppa, åtgärda samt informera klassens mentor och övriga undervisande lärare om det inträffade samt anmäla till rektor genom strukturstöd. Alla vuxna ska göras uppmärksamma på deras ansvar för att upptäcka, åtgärda och informera om diskriminerande beteende hos eleverna. Ansvarig Skolledningen initiativ och uppföljning. All personal Mentorerna. 14

15 Riskområde Nedsättande sexualiserat språkbruk mellan eleverna. Mätbara mål Höja elevernas medvetande om användandet av nedsättande sexualiserat språkbruk i skolan. Konkreta åtgärder Personalen kommer att bokföra nedsättande kommentarer mellan eleverna under tre perioder under läsåret. Ansvarig All personal och mentorer. Mätbara mål Minska användandet av nedsättande sexualiserat språkbruk bland eleverna. Konkreta åtgärder Efter analys av bokföringen av nedsättande sexualiserat språkbruk tillsammans med eleverna ta fram åtgärder mot detta. Ansvarig Mentorerna och elevrådet. Riskområde Eleverna pekar ut korridorer på skolan. Mätbara mål Skapa en tryggare miljö med rastvärdar. Konkreta åtgärder Genom samtal på mentorstiden och i elevrådet få djupare kunskaper om vad eleverna upplever som otryggt och ta fram åtgärder utifrån denna kunskap. Aktiva rastvärdar Erbjuda eleverna fler aktiviteter på rasttid. Ansvarig Skolledningen. Elevrådet. 15

16 Mentorer och undervisande lärare. 16

17 C. ÅTGÄRDANDE INSATSER Upptäcka Utreda Vidta åtgärder 1. Upptäcka Barn och elevers rätt till stöd De vuxna på skolan har alltid huvudansvaret för att införa, tydliggöra och följa upp de ordningsregler som finns. Eleverna har rätt till en bra arbetsmiljö. Alla som jobbar i skolan har enligt lag s.k. handlingsplikt. Det innebär att man måste agera skyndsamt om man får kännedom att ett barn/elev upplever att den utsätts för kränkande behandling. De barn/elever som själva aktivt ber om hjälp ska alltid tas på allvar. Barnet/eleven har rätt att få stöd då hon känner sig kränkt. Barns/elevers upplevelser av kränkningar får inte avfärdas och vem barnet/eleven än kontaktar i verksamheten så har hon/han rätt att bli tagen på allvar och få stöd. Det är barnet/elevens tolkning av att vara utsatt som har företräde. De vuxna på skolan ska vara inställda på att ingripa snabbt och bestämt i sådana situationer där det bara finns misstanke om att något oönskat beteende pågår. Hellre gripa in en gång för mycket än en gång för lite bör prägla personalens förhållningssätt. De vuxna ska klart och tydligt ta ställning till och ge budskapet: Vi tillåter inte mobbning eller antisocialt beteende på vår skola! De vuxna ska också notera elever som ofta är ensamma under raster och/eller verkar isolerade från de övriga eleverna. Som vuxen i skolan ska man ta kontakt med dessa elever och börja undersöka vad som kan ligga bakom. Så här arbetar Vretskolan för att tidigt upptäcka, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Det är avgörande att den som själv upptäcker alla former av kränkande behandling direkt agerar genom att säga till den som utsatt personen. Med det visar man tydligt att beteendet är oacceptabelt. Vid misstanke om diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och /eller mobbning används strukturstödet. Under läsåret 2011/2012 följer vi dessa rutiner: Gemensam genomgång för all personal av handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid läsårsstarten Alla vuxna har ansvar för att upptäcka och rapportera om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom strukturstödet till rektor. Alla vuxna har ansvar för dokumentation upprättas vid diskriminering, trakasserier 17

18 och kränkande behandling. Rastvärdarna ska aktivt arbeta för att motverka och upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Alla vuxna ska agera snabbt vid misstanke om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom tillsägelser och informationsinhämtning. 2. Utreda Rutiner för utredning och dokumentation Varje skola måste enligt lag ha tydliga rutiner för hur man hanterar situationer som uppstår. Verksamheternas planer bör bygga på beprövade metoder som gett dokumenterat positivt resultat. Rutiner ska finnas inom följande områden: Utredning Åtgärder Uppföljning och utvärdering Dokumentation Utredning Vid misstanke om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling har Vretskolan strukturstödets rutiner för utredning, se bilaga. 1. Personal som misstänker att en elev utsätts för diskriminering, trakasserier och/eller kränkande behandling ska skriva en incidentrapport, dok 1, som skickas till rektor. 2. Rektor beslutar om åtgärd. 3. Enligt rektors beslut startar, av rektor utsedd person, en utredning. Samtal med den utsatta eleven, dok 2, genomförs och vårdnadshavare kontaktas så snart som möjligt. 4. Samtal med den som upplevs trakassera, kränka eller mobba genomförs, dok Med utgångspunkt från utredningen beslutas vidare åtgärder. Situationer där elever upplever att de utsätts för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling av personal anmäls enligt samma struktur. 18

19 3. Vidta åtgärder Verksamheten ska ha tydliga rutiner för hur skolan ska agera och vilka som ska agera när diskriminering, trakasserier och kränkningar inträffat. Åtgärderna ska grunda sig på utredningen av vad som skett i det enskilda fallet och ska riktas till såväl den elev som blivit utsatt som till den/de som utövat kränkningen. De åtgärder som vidtas på såväl kort som lång sikt måste leda till att trakasserierna eller kränkningarna upphör. Åtgärderna måste därför följas upp och om det visar sig att åtgärderna varit otillräckliga måste andra eller kompletterande insatser genomföras till dess att situationen är varaktigt löst. Kommunen måste alltid uppfylla skolpliktiga elevers rätt till utbildning. I akuta lägen kan det vara nödvändigt att sära vissa elever genom att placera dem i olika grupper. Det är inte tillåtet att stänga av elever från undervisningen i grundskolan. När alla andra möjligheter är uttömda kan en elev som kränker en andra i undantagsfall flyttas från den egna skolan, ytterst mot elevens och vårdnadshavarens vilja. Det är inte tillåtet att flytta en elev i bestraffningssyfte. Åtgärderna bör syfta till att avhjälpa akuta situationer liksom att finna mer långsiktiga lösningar. Verksamheten ska också överväga om åtgärder behöver vidtas i syfte att förändra förhållanden på grupp- och skolnivå utifrån de enskilda fallen. Vid konstaterad diskriminering, trakasserier och kränkande behandling har Vretskolan dessa rutiner för åtgärder. 1. Rektor beslutar om åtgärder. Dokumentationsblankett skrivs för varje enskild åtgärd. Alla samtal ska dokumenteras skriftligt på dokumentmallar för ändamålet. 1. Situationer där personal utsätter elev för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling handläggs av biträdande rektor. Rektor beslutar om åtgärder. Upphör inte beteendet överlämnas ärendet till rektor. 4. Uppföljning och utvärdering Det är viktigt att verksamheten har rutiner för hur varje enskilt fall ska följas upp. Verksamheten har ett ansvar att de insatta åtgärderna leder till att trakasserierna eller kränkningarna upphör på såväl kort som lång sikt. För att förvissa sig om det måste uppföljning ske kontinuerligt. Vad gjorde verksamheten bra, vad kunde göras bättre och nådde verksamheten målet med de vidtagna åtgärderna. 19

20 Det är också viktigt att diskutera om händelsen ingår i ett mönster. I så fall måste förskolan/ skolan upprätta en handlingsplan för att ta tag i problemet i stort. Det kan också leda till att Planen mot diskriminering och kränkande behandling behöva revideras. Vretskolans rutiner för avslutning, uppföljning och utvärdering av varje enskilt fall Varje enskilt fall ska dokumenteras på dokumentmallar, se bilaga, avsedda för ändamålet. Varje enskilt fall avslutas med ett samtal med den utsatte eleven och ett med de utsättande eleverna. I mötet är den viktigaste frågan: - Har diskrimineringen eller kränkningen upphört? Eftersom detta är målet för åtgärderna är inte fallet avslutat innan svaret är ja på frågan. Vid avslutningen av ett enskilt fall analyseras situationen och skäl anges till att ärendet avslutas. 20

21 5. Dokumentation Utredningen, åtgärderna och uppföljningen diskriminering och kränkande beteende ska dokumenteras. Här beskrivs Vretskolans rutiner och blanketter för dokumentation av arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Blanketter: Incidentrapport Samtal med den utsatte Samtal med den som upplevs trakassera, kränka eller mobba Åtgärd efter utredning Avslutning av ärende Rutiner: Varje läsår utvärderas och dokumenteras trygghetsarbetet på skolan i elev- och föräldraenkäterna som genomförs av BUF i Huddinge. 6. Information Syftet med att Plan mot diskriminering och kränkande behandling är känd bland personal, barn/elever och föräldrar är att: Förmedla kunskap om barns och elevers rättigheter. Verksamhetens ståndpunkt och inriktning i likabehandlingsarbetet. Alla kan se vem som har ansvar för vad. Alla kan se vad som kan/ska göras när diskriminering, trakasserier, mobbning och andra kränkningar inträffar. 21

22 Informationsplan Så här informerar vi på Vretskolan om Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vilken information Presentation av läsårets plan Mottagare Metod När Ansvarig Personalen Studiedag/konferens Januari Biträdande rektor Presentation av läsårets plan Eleverna Temadag/mentorslektioner, elevråd September och löpande Mentorer Presentation av läsårets plan Vårdnadshavare Föräldraråd, hemsida Februari Biträdande rektor Utvärdering av läsårets plan Utvärdering av läsårets plan Utvärdering av läsårets plan Föräldrarådet Möte April Biträdande rektor Elevrådet Möte Maj Biträdande rektor Personalen Studiedag Juni Biträdande rektor Ansvarig för att denna plan genomförs Ytterst är huvudmannen (Huddinge kommun) ansvarig för att aktiviteter införda i Plan mot diskriminering och kränkande behandling genomförs, utvärderas och revideras. I praktiken är detta rektor. Till hjälp finns övriga deltagare i ledningsgruppen, övrig personal i verksamheten, barn, elever och i delar vårdnadshavare. 22

23 Bilagor Att användas vid misstanke om trakasserier, kränkande behandling och/eller mobbning inom grundskolans verksamhetsområden Skickas till: Rektor på skolan INCIDENTRAPPORT Vem/vilka är inblandade? Namn Klass/grupp Verksamhet/enhet Dagens datum Vad är anledningen till incidentrapporten? Beskriv händelsen/händelserna/eventuella åtgärder När fick verksamheten först kännedom om händelsen och på vilket sätt? Beslut om åtgärd Inga vidare åtgärder vidtas Beslut om vidare utredning* Rektors namnteckning och datum * Efter beslut om vidare utredning skall kopia skickas till verksamhetchef UTREDNING Sammanfattning/analys av situationen I samtal med undervisande lärare, annan personal, den utsatte (blankett 2), den som antas utsätta (blankett 3) samt vårdnadshavare framkommer följande. Gör även analys därav.. Beslut om åtgärd Fortsatta åtgärder (se blankett 4) Avslut av åtgärd (se blankett 5) Dagens datum Rektors namnteckning 23

24 Samtal med den utsatte Att användas vid misstanke om trakasserier, kränkande behandling och/eller mobbning inom grundskolans verksamhetsområden Personuppgifter Namn Klass/grupp Verksamhet Datum då samtalet ägde rum Att tänka på vid samtal med den utsatte Det är de vuxna i verksamheten som har ansvar för att stoppa trakasserier, kränkande behandling och mobbning Det är inte tillåtet att trakassera, kränka eller mobba någon annan och ingen ska behöva bli utsatt för det Vi kommer att följa upp att kränkningarna upphör och i annat fall kommer vi vidta ytterligare åtgärder Pedagogiskt åtgärdsprogram (ÅP) kan vara aktuellt för såväl den utsatte som för den/de som utsatt Vårdnadshavare ska informeras/involveras så snart som det är möjligt Vad har du varit med om? Vem/vilka är inblandade? Uppfattar du att någon är mer drivande än andra med att utsätta dig? Händelser som barnet/eleven blivit utsatt för, ange tid och plats Hur ofta sker det?... Senaste tillfället?... Hur länge har det pågått?... Ansvarig för samtalet Datum Namnteckning 24

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Vårby Skolor 20 augusti 2009 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Innehållsförteckning A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Ansvarsfördelning. 1 Barns och elevers delaktighet.. 2 Barns och elevers rätt till stöd. 2 B.

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN 1 ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN Syftet med Ullvigymnasiets trygghetsplan är att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom att vi inhämtar kunskap om

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vad står begreppen för?... 4 Likabehandling... 4 Diskriminering... 4 Direkt

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 14 a kap. i skollagen. De har ersatt den

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013/2014 Strandvägsskolan Träningsskolan Regnbågen Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SUNDBY FÖRSKOLA 2011 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola Bakgrund Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om diskriminering och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Likabehandlingsarbetets ramverk

Likabehandlingsarbetets ramverk Bilaga till Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Stureby förskolor 2013 Likabehandlingsarbetets ramverk - Lagar och begrepp Innehåll Likabehandlingsarbetets ramverk... 3 Lagstiftning...

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014

Likabehandlingsplan 2014 Referenser: Skolverket: Allmänna råd och kommentarer (2009) DO, BEO m fl: Förebygga diskriminerin och kränkande behandling - främja likabehandling Universitetskurs: Mobbning, kränkande behandling och diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor

Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor 2010-2011 Diskrimineringslag (2008:567) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Familjedaghemmen i Filipstads kommun

PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Familjedaghemmen i Filipstads kommun September 2016 PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. 2016-2017 Familjedaghemmen i Filipstads kommun ansvarig förskolechef Ulla-Carin Drougge 1 Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING För år 2013-14 Förskolan Berguven Britt-Marie Bundsen ansvarig förskolechef 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde Orkesterns förskola avd Näktergalen Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-10 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor,

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Ankan 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot all form

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

Kullerbyttans förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kullerbyttans förskola

Kullerbyttans förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kullerbyttans förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Kullerbyttans förskola 2015-2016 Plan mot kränkande behandling Detta är en information till dig som har ditt barn på Kullerbyttans förskola i Frostkåge. På vår förskola tillämpas

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 Vision På förskolan ska inget barn eller vuxen bli/känna sig diskriminerad eller bli utsatt för kränkande behandling. Alla barn och all personal

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna.

Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN SPARVEN 2014-2015 Förskolans vision: På förskolan Sparven ska alla känna sig trygga och känna tillit till alla barn och vuxna. Förskolans allmänna förebyggande arbete:

Läs mer

September 2016 PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Villekulla. ansvarig förskolechef Ulla-Carin Drougge

September 2016 PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Villekulla. ansvarig förskolechef Ulla-Carin Drougge September 2016 PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. 2016-2017 Förskolan Villekulla ansvarig förskolechef Ulla-Carin Drougge 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2. Vår vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Växthuset Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I januari 2009 kom Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Bullerbyns förskola Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vision... 2 Lagutrymmen /Definitioner av begrepp... 2 Utvärdera

Läs mer

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Barkarbyskolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Förskoleklass Grundskola 1-5 Fritidshem Fritidsklubb 1 Innehåll: 1. Inledning. 2. Vision 2013/2014. 3. Mål

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Trygghetsplan. Vår förskola skall vara trygg och fri från Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Trygghetsplan. Vår förskola skall vara trygg och fri från Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Trygghetsplan Vår förskola skall vara trygg och fri från Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Kårstaängen och Skogsbrynets förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Visioner

Läs mer

PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Hyttan. ansvarig förskolechef. Lena Löwbäck

PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Hyttan. ansvarig förskolechef. Lena Löwbäck September 2016 PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. 2016-2017 Förskolan Hyttan ansvarig förskolechef Lena Löwbäck 1 Innehållsförteckning 1. Inledning. 3 2. Vår vision. 3 3. Så

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Smultronets förskola vt-16

Plan mot kränkande behandling Smultronets förskola vt-16 Plan mot kränkande behandling Smultronets förskola vt-16 Detta är en information till dig som har ditt barn på Smultronets förskola. På vår förskola tillämpas skollagen och diskrimineringslagen, så att

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 6 kap. i skollagen. De har ersatt den tidigare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun Likabehandlingplan Finningeskolan 2014-15 2014-09-18 Strängnäs kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Del 1... 4 1.1 Värdegrund, vision och mål... 4 1.2 Förankring och ansvar... 4 1.3 Utvärdering av föregående

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Barn och utbildning Smedstorp Läsåret 2013/2014 1. LAGSTIFTNING OCH DEFINITION AV BEGREPP Lagstiftning Sedan

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016 Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem 1 Vision Kinnarummaskolan och Falkens fritidshem skall utgöra en trygg arbetsplats

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2016 2017 1. Bakgrund l januari 2009 skärptes kraven på skolan i både skollagen 14 kap och diskrimineringslagen. Den som ansvarar

Läs mer

Montessoriförskolan Igelkottens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Montessoriförskolan Igelkottens plan mot diskriminering och kränkande behandling Montessoriförskolan Igelkottens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 1 1. Grunduppgifter... 3 2. Igelkottens mål och vision.. 3 3. Igelkottens policy. 3 4. Definitioner av begreppen...4

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Likasplan/plan mot kränkande 1. VISION Vår ambition är att alla våra elever ska trivas och känna samhörighet med skolans personal och varandra. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-11- 19 Klubbgärdet/Munksunds Förskole enheter, Piteå kommun Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Skollagen och diskrimineringslagen är två lagar, som ligger till grund till

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan. Fagerhults förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan. Fagerhults förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan Fagerhults förskola 2014-2015 1 Innehåll 1.Inledning....3 2. Vision... 4 3. Kartläggning och nulägesanalys...4 3.1 Kartläggning...4 3.2 Nulägesanalys...5 4. Mål utifrån kartläggning

Läs mer

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Innehållsförteckning Inledning s.3 Förskolan Laxens vision s.3 Definitioner s.4 Diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 s Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 Alla elever på skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. På vår skola ska ingen elev bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Läsåret 2014-2015 Inledning En grundläggande faktor för framgångsrikt lärande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 20120921 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Lagar och förordningar: Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Mål 1. Vi arbetar

Läs mer

Rumskulla skola och fritidshem

Rumskulla skola och fritidshem Barn- och utbildningsförvaltningen Rumskulla skola och fritidshem Område VÄST PLAN MOT DISKRIMNERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla skola och fritidshem Läsåret 2014/2015 Innehåll: 1.

Läs mer

Del 1 Brännans förskoleområde Storken Läsåret

Del 1 Brännans förskoleområde Storken Läsåret Del 1 Brännans förskoleområde Storken Läsåret 2015-2016 2015-08-10 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område Västra Plan mot diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Brogårdsgymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Kvarndammskolans likabehandlingsplan

Kvarndammskolans likabehandlingsplan Kvarndammskolans likabehandlingsplan Verksamheter som omfattas av planen: Förskoleklass, fritidshem och grundskola 1-6. Planen gäller från 2014-08-18 2015-06-12 Ansvarig för planen är rektor. Inledning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Bullerbyns förskola Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vision... 2 Lagutrymmen /Definitioner av begrepp... 2 Utvärdera

Läs mer

Tillbergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tillbergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017-02-20 Tillbergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Inledning... 3 Tillbergaskolans vision... 4 Definitioner och begrepp... 4 FN:s konvention om barnets rättigheter...

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Böle Byskola 2016-2017 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årlig plan 3 Vision 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 6 Huvudman och Rektor

Läs mer

Läsår 16/17 Reviderad 30/8 16. Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium

Läsår 16/17 Reviderad 30/8 16. Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium 1. Inledning Hörby Yrkesgymnasium tar avstånd från alla tendenser till kränkningar. Hörby Yrkesgymnasium skall utmärkas av trygghet, tolerans, öppenhet och trivsel

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 1 (8) Reviderad 27 juni 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 g:\bf\skolområde gymnasiet\skolområde gymnasiet\gemensamt\policydokument\likabehandlingsplan\2016-17\övergripande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Rättviks kommuns förskolor och pedagogisk omsorg Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling.

Läs mer