w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare"

Transkript

1 w. l. gore & associates Normer För Etiskt Uppförande För Medarbetare

2 Bästa Associate: Vår fortsatta framgång är ett direkt resultat av de starka värden som ligger till grund för vår företagskultur. Att göra affärer på ett lagligt och etiskt sätt återspeglar våra kärnvärden stark etik och integritet. Med tanke på hur detta kan påverka vårt anseende globalt och vår finansiella framgång är det en avgörande waterline fråga. Normerna för etiskt uppförande är vår Associate s Standards of Ethical Conduct (ASEC) och vårt företags program för dess efterlevnad hjälper oss att tillämpa dessa etiska principer i vår dagliga verksamhet. Detta dokument, som har uppdaterats för att återspegla lagändringar och bättre beskriva utvalda områden, omfattar även förtydligande exempel. Jag uppmuntrar alla medarbetare att säga ifrån om de stöter på en situation där de är osäkra på om Gore följer lagen eller där våra metoder inte följer våra etiska normer. Det är viktigt att vi alla känner att vi tryggt kan identifiera problem av denna typ som behöver lösas utan att frukta någon form av repressalier. Hör av dig till din ledare eller vårt juridiska och etiska efterlevnadsteam om du oroar dig över något. Du kan även kontakta ASEC Hotline. Då varje enskild persons uppträdande kan ha stor inverkan på vårt företag är det viktigt att var och en av oss lever upp till vår kulturs värden och agerar ansvarsfullt, med integritet och i enlighet med de tillämpliga lagarna och förordningarna i de länder där Gore bedriver verksamhet. Tack för att du engagerar dig och vill veta mer om vår ASEC och för att du agerar i enlighet med dessa normer. Med vänliga hälsningar, Terri L. Kelly President och VD

3 innehållsförteckning innehållsförteckning inledning: ett åtagande för stark etik och integritet Långsiktigt perspektiv Vårt åtagande Ställa frågor och ta upp etiska problemsituationer Särskilda förväntningar på våra ledare och sponsorer förhållanden som bygger på förtroende: arbeta med andra medarbetare Mångfald och icke-diskriminering Trakasserier Arbetsplatssäkerhet alla i samma båt: fatta goda beslut för företaget Värna om Gores tillgångar Skapa och bevara exakta handlingar Intressekonflikter rättvisa affärsförhållanden Gåvor och representation Bestickning och antikorruption Rättvis konkurrens och antitrustlagstiftning Sekretess Produktintegritet och FITNESS FOR USE Samverka med statliga organisationer Internationell verksamhet ha ett långsiktigt perspektiv i våra samhällen Miljöansvar Politisk verksamhet w. l. gore & associates I författare nyse governance services 2

4 inledning: ett åtagande för stark etik och integritet långsiktigt perspektiv Hos Gore är vårt starka etiska och integritetsmässiga åtagande en viktig del av att ha ett långsiktigt perspektiv. Vi är övertygade om att vårt anseende och vår kultur är avgörande för vårt företags framgång och att våra grundläggande värden aldrig ska offras för kortsiktiga vinster. Över allt annat strävar vi efter att göra rätt i alla våra affärsrelationer. Våra Normer för etiskt uppförande för medarbetare (ASEC) hjälper oss att stärka detta åtagande genom att påminna oss om vikten av att stärka förhållanden till våra intressenter såsom medarbetare, kunder, leverantörer och gemenskaper. Detta dokument visar oss hur vi ska bete oss mot varandra samt hur vi uppträder för andra utanför företaget. Att göra affärer på ett etiskt, ansvarsfullt och lagligt sätt i hela vår globala organisation hjälper oss att värna om vårt anseende och det framgångsrika företag som vi har byggt upp. Även om våra ASEC inte kan täcka alla situationer vi finner oss i på jobbet kan de hjälpa oss att avgöra när och hur vi ska be om hjälp. De är avsedda som riktlinjer, men du kan alltid använda dig av ytterligare resurser om du fortfarande har frågor. Vår ASEC är bara ett av verktygen som finns tillgängliga för att säkerställa att vi agerar med integritet. För att ta reda på mer om Gores riktlinjer och policyer kan du besöka Ethics and Compliance sektionen på Gores intranät. Där hittar du riktlinjer för särskilda funktioner, verksamheter och divisioner. Sektionen innehåller även praktiska verktyg och resurser som kan hjälpa dig med vanliga problem avseende efterlevnad. vårt åtagande Alla vi på Gore delar åtagandet att följa vår ASEC. Vi förväntas vara bekanta med och följa principerna däri och be om råd närhelst vi är osäkra på hur vi ska agera. Dessutom måste vi känna till och följa alla lagar och föreskrifter som gäller för vårt arbete varhelst vi bedriver vår verksamhet. Om våra ASEC eller policyer skulle avvika från lokal lagstiftning bör du alltid rådfråga vårt juridiska team innan du handlar. På samma sätt som vi åtar oss att framgångsrikt bedriva vår verksamhet genom att skapa innovativa produkter är det av största vikt att vi strävar efter våra mål i enlighet med Gores ASEC och policyer. Vi förväntar oss samma etiska åtagande från våra affärspartners som vi förväntar oss från våra medarbetare i Gore. Det innebär att alla Gores leverantörer, agenter, konsulter, licenstagare och andra affärspartners har som ansvar att bedriva sin verksamhet på ett lagligt och etiskt sätt som återspeglar liknande principer som de som beskrivs i detta dokument. Om du hamnar i situationer med affärspartners som får dig att tveka, se till att ta upp saken med en sponsor eller ledare. ställa frågor och ta upp etiska problemsituationer Varför är det viktigt att rapportera etiska problemsituationer? Gore tar alla rapporter om etiska problemsituationer på största allvar. Vi vill att du talar med någon av de resurser som anges nedan om du märker något som inte verkar rätt även om du är osäker på om situationen går emot vår ASEC. Vårt företag kan trots allt inte göra något åt problemen om ingen tar upp dem. Då vår ASEC inte kan täcka alla tänkbara situationer som kan uppstå som en del av verksamheten är det upp till var och en av oss att använda sitt goda omdöme och sunda förnuft för att se till att eventuella problem tas upp. Vem ska jag kontakta? Det finns ett antal resurser som du kan vända dig till om du är osäker på vad som är rätt: En sponsor En ledare En medarbetare från personalavdelningen Vårt Compliance team Gores juridiska team Vår ASEC - Hotline CEO eller styrelseordföranden Du kan nå vår ASEC Hotline via telefon, Gores intranät eller internet dygnet runt, sju dagar i veckan för att ställa frågor, ta upp problemsituationer eller rapportera möjliga brott mot uppträdandenormerna. Din rapport kommer att registreras av en fristående tredje part och hanteras snarast av vårt juridiska team. Om lokal lagstiftning tillåter kommer din rapport att förbli anonym, men tänk på att detta kan göra det svårare för Gore att vederbörligen utreda problemet. Dessutom behandlar vårt företag alla rapporter som konfidentiell information i största möjliga mån och som lokal lagstiftning tillåter. Mer information om vår ASEC Hotline, såsom ditt lands telefonnummer, finns på 3 w. l. gore & associates I författare nyse governance services

5 Rapportera i god tro utan risk för repressalier Vårt företag åtar sig att skapa en stämning fri från repressalier där vi alla känner att vi säkert kan tala ut om något oroar oss. Du kan alltid i god tro rapportera alla misstänkta brott mot vår ASEC, Gores andra policyer eller lagen utan att frukta repressalier eller att din anställning skulle påverkas negativt. Repressalier mot någon som har rapporterat möjligt tjänstefel i god tro eller som deltagit i en utredning är helt oacceptabelt. Alla som deltar i sådana repressalier kommer att vara mål för disciplinåtgärd. Att avsiktligt avlägga falska rapporter kommer också att leda till omedelbar disciplinåtgärd. God tro innebär att du bidrar med information i gott uppsåt med den uppriktiga avsikten att rättvist behandla andra samt att informationen stämmer såvitt du vet. Det spelar ingen roll om det senare skulle visa sig att du misstagit dig. Utredningar och korrigerande åtgärder Om en problemsituation rapporteras kommer alla påståenden att utredas eller granskas på ett professionellt sätt. Som medarbetare är vi alla ansvariga för att samarbeta med eventuella utredningar. Detta åtagande gäller alla i vårt företag och bidrar till öppenheten och den direkta kommunikationen som hjälper oss att förbättra våra metoder och lösa problem. Brott mot vår ASEC, Gores andra policyer eller lagen kan få allvarliga konsekvenser för de inblandade och för Gore. Alla som deltar i oetiskt eller olagligt beteende, samt alla som styr, överser, godkänner eller hjälper sådant beteende kommer att vara mål för disciplinåtgärd, vilket kan innefatta uppsägning. Kom ihåg att sådant beteende innebär en risk för oss alla då det skadar vårt anseende, äventyrar våra intressentförhållanden och gör oss både personligen och som företag skyldiga för lagbrott. särskilda förväntningar på våra ledare och sponsorer Våra ledare och sponsorer i synnerhet är ansvariga för att skapa en etisk kultur. De förväntas forma vår kultur, leda genom exempel och fostra en miljö som präglas av ärlighet och integritet. Dessutom måste de hjälpa andra medarbetare att förstå och följa vår ASEC samt uppmuntra dem att ställa frågor och tala ut om problem. När andra tar upp problem ska våra ledare och sponsorer hantera deras frågor och rapporter på lämpligt sätt. Detta innebär att de aldrig ska utöva eller tolerera repressalier mot någon som talar ut i god tro. w. l. gore & associates I författare nyse governance services 4

6 förhållanden som bygger på förtroende: arbeta med andra medarbetare mångfald och icke-diskriminering Eftersom vi tror på kraften i små team värdesätter vi mångfald och en välkomnande arbetsmiljö. Våra olika bakgrunder, kulturer och talanger ger var och en av oss ett unikt perspektiv som stärker vår verksamhet. Att ha många olika perspektiv låter våra team att komma på fler kreativa idéer och nya sätt att uppnå våra mål. Kort och gott blir Gore starkare av att respektera och värdesätta mångfald. Vi drar alla vårt strå till stacken för att upprätthålla en välkomnande arbetsmiljö där alla, både i och utanför Gore, behandlas rättvist och med värdighet och respekt, vilket återspeglar mångfalden i samhällena där vi bedriver vår verksamhet. I enlighet med tillämplig lagstiftning fattar vi inte anställningsrelaterade beslut eller diskriminerar mot någon. Till exempel finns det lagar som skyddar mot diskriminering på grund av ras, hudfärg, religion, kön, graviditet, sexuell läggning, könsidentitet eller -uttryck, nationalitet, handikapp och ålder med mera. trakasserier Alla ska kunna känna sig säkra och respekterade när de går till jobbet varje dag. Vi värdesätter förhållanden som bygger på förtroende, vilket innebär att trakasserier, hot och mobbning inte tolereras hos Gore. Tänk på att trakasserier inte är en heltäckande term. Trakasserier kan ta många olika former och betyder olika saker i olika delar av världen. Hos Gore är trakasserier alla former av hotfulla, förolämpande eller kränkande beteenden som skapar en fientlig och obekväm miljö för andra. De kan vara verbala, fysiska eller visuella. Trakasserier kan även vara av sexuell natur. Oavsett vilken form de tar är inte trakasserier välkomna hos Gore. Om du upplever eller bevittnar någon form av trakasserier, hot eller mobbning ber vi dig att rapportera det till din ledare eller sponsor, en medarbetare från personalavdelningen eller en medlem av det juridiska teamet eller teamet för etisk efterlevnad. Kom ihåg att Gore inte kommer att tolerera repressalier mot dig för att du talar och rapporterar i god tro. 5 w. l. gore & associates I författare nyse governance services

7 arbetsplatssäkerhet Gore värdesätter alla medarbetares hälsa och säkerhet, vilket innebär att vårt företag vidtar åtgärder för att hålla vår arbetsplats säker. Vi har alla rätt att arbeta i en ren, säker och produktiv miljö. Vi är skyldiga varandra att hålla våra arbetsplatser fria från faror. Vi förväntas också följa hälso- och säkerhetskraven som låter oss skapa kvalitetsprodukterna som våra kunder förväntar sig utan att någon skadas. Om du märker en farlig situation eller praxis är du förpliktigad att omedelbart rapportera den till en ledare. Yang, en medarbetare i en av våra produktionsanläggningar, märker att en av maskinerna han arbetar med inte är korrekt kalibrerad, vilket innebär att dess mätdata för produkter som produceras är något felaktiga. Avvikelsen är väldigt liten och Yang tror att han precis kan klara sig genom dagen som det är istället för att störa besvära någon om det. Gör han rätt? Våld på arbetsplatsen Vi håller även våra arbetsplatser säkra och produktiva genom att inte tolerera hot eller våldshandlingar. Det behöver knappast sägas att våldsamt beteende inklusive hot i tal eller skrift och försök att skrämma andra inte tolereras hos Gore. Om du tror att någon befinner sig i omedelbar fara, ring omedelbart de lokala myndigheterna. Alkohol- och narkotikamissbruk För att hålla oss själva och våra medarbetare säkra måste vi vara uppmärksamma när vi är på jobbet. Ingen får någonsin utföra arbete åt eller agera å företagets vägnar under påverkan av droger, alkohol eller kontrollerade ämnen som kan påverka vårt omdöme eller vår förmåga att utföra vårt arbete. Kom ihåg att även utskrivna mediciner kan vara ett problem om de påverkar din förmåga att arbeta säkert. Nej. Yang borde omedelbart ta upp problemet med maskinen med sin ledare. Genom att inte åtgärda problemet riskerar Yang att sänka kvaliteten på våra produkter eller till och med försätta sina medarbetare i fara. All vår utrustning måste hållas i gott skick och vara korrekt kalibrerad. Detta låter oss undvika skador och skapa de brukbara produkter som vi lovar våra kunder. Även om det innebär att produktionen måste stoppas en kort stund för att reparera en maskin måste vi alla följa alla tillämpliga säkerhets- och tillverkningsprotokoll. w. l. gore & associates I författare nyse governance services 6

8 alla i samma båt: fatta goda beslut för företaget värna om gores tillgångar Fysisk egendom, penningmedel, anläggningar Vi har alla bidragit till framgången som Gore åtnjuter idag. På samma sätt har vi alla en roll i att skydda Gores egendom såsom utrustning, lager, anläggningar och penningmedel från förlust, stöld, skada och slöseri. Som medarbetare förväntas vi använda Gores tillgångar på ett klokt sätt och enbart i företagets bästa, investera dem väl och bevara dem till fördel för företaget. Begränsat privat bruk av Gores tillgångar är som regel lämpligt. Dock måste vi alla känna till och följa alla lokala policyer angående sådant bruk. Tänk på att eventuellt missbruk kan rapporteras till din sponsor eller ledare, någon i vårt team för etisk efterlevnad eller en medlem av Gores säkerhetsteam. I kontorsförrådet märker Jonathan några gamla datorskärmar som ingen använder. Han skulle verkligen behöva en till skärm för sin hemdator och han är rätt säker på att ingen skulle märka om han tog en. Får Jonathan ta en skärm? Nej, det får han inte. Jonathan får inte ta Gores egendom för sitt privata bruk utan lämpligt tillstånd, även om den för tillfället inte används på arbetsplatsen. Om en medarbetare missbrukar Gores egendom bör du berätta för en ledare om problemet. Vi är alla ansvariga för att skydda vårt företag och dess tillgångar. Använda Gores egendom och tillgångar Vårt ansvar att använda företags tillgångar på lämpligt sätt innebär att vi använder Gores nätverk och datorsystem på ett etiskt och lagligt sätt. Vi bör följa lokala policyer för privat bruk av dessa system, precis som vi gör med Gores andra tillgångar. Gore förbehåller sig alltid rätten att övervaka och om lämpligt blockera vår användning i den mån lokal lagstiftning tillåter. Detta inkluderar alla data och all kommunikation som överförs, mottas eller lagras i företagets e-post- eller röstmeddelandekonton, samt alla elektroniska dokument som lagras i företagets datorer och mobila enheter. Kom även ihåg att skriva alla e-postmeddelanden, snabbmeddelanden och sms-meddelanden med samma noggrannhet som vilket annat Gore-dokument som helst. Elektroniska meddelanden kan enkelt kopieras och vidarebefordras utan din kännedom eller ditt samtycke. Kom ihåg att diskriminerande eller trakasserande kommentarer samt hotfullt eller kränkande språk är helt oacceptabelt i all kommunikation som använder Gores system precis som på kontoret. Konfidentiell information och immaterialrätt En av våra viktigaste tillgångar är vår kunskap och vår erfarenhet. Vår framgång bygger inte bara på framtida innovationer, utan även på att vi skyddar våra produkter, metoder och vår kunskap genom att tillämpa företagets bästa praxis när det gäller att hantera Gores immateriella rättigheter. Gores konfidentiella information är en värdefull resurs och det är vår plikt att skydda den från förlust, stöld och missbruk. Vår konfidentiella information kan ta många olika former, såsom: Kundlistor Marknadsförings- och strategiska planer Villkor och bestämmelser, priser eller avgifter som erbjuds specifika kunder Formler och teknisk information Immateriella rättigheter såsom företagshemligheter eller osökta patent Då vår konfidentiella information är av största vikt för våra affärsmål får den inte lämnas ut utanför företaget utan ledningens medgivande och lämpligt sekretessavtal. Vi måste vara noga med att inte oavsiktligt avslöja konfidentiell information genom att underlåta oss att skydda den tillräckligt väl. 7 w. l. gore & associates I författare nyse governance services

9 Hur kan jag skydda Gores konfidentiella information? Lämna aldrig ut företagshemligheter eller konfidentiell information utan ett legitimt och behörigt skäl, och först då om den tillbörliga dokumentationen finns på plats. Se till att lämpligt juridiskt skydd används, såsom sekretessavtal. Se alltid till att säkra din dator, dina dokument och andra känsliga material i nödvändig mån. Undvik att diskutera konfidentiell information på platser där obehöriga personer kan höra, såsom restauranger, taxibilar, flygplan eller hissar. Kom ihåg att dessa åtaganden fortsätter även efter att din anställning hos Gore är över. Gores fortsatta framgång bygger också på våra satsningar inom forskning och utveckling. Detta innebär skapandet och användandet av immateriell egendom, inklusive företagshemligheter. I den mån lagen tillåter tillhör alla uppfinningar eller annan immateriell egendom som du skapar under arbetstid med Gores resurser vårt företag. Vi bör också vara aktsamma med andras immateriella rättigheter. Till exempel licenserar vi tredje parts immateriella egendom, särskilt programvara, och måste vara noggranna med att hur vi använder den inte bryter mot licensvillkoren. Vi kan inte heller använda programvara eller annan information som har piratkopierats eller på annat sätt stulits. Om du har frågor om användandet eller utlämnandet av konfidentiell information, eller misstänker att konfidentiell information har lämnats ut otillbörligen, meddela omedelbart din ledare eller det juridiska teamet. Riktlinjer för sociala medier Sociala medier och andra internetforum har förändrat hur vi kommunicerar med vänner, familj, medarbetare och andra. När man använder sociala medier är det mycket möjligt att man hamnar i situationer där man är osäker på vad och hur mycket man kan berätta om sitt arbete hos Gore. Den viktigaste riktlinjen är också den mest uppenbara: som en av Gores medarbetare måste du vara noggrann med att inte lämna ut Gores konfidentiella information via sociala medier. Du måste också vara tydlig med att även om du arbetar för Gore så är dina åsikter dina egna. Kom slutligen alltid ihåg att använda ditt goda omdöme på internet och tänk på vilken effekt dina ord kan ha innan du postar. För mer information, se Gores riktlinjer för sociala medier för medarbetare. skapa och bevara exakta handlingar Vi är alla på ett eller annat sätt ansvariga för att skapa och bevara affärshandlingar. Exempel på affärshandlingar är arbetstidsböcker, fakturor och kvitton, inventarier, störningsrapporter och andra dokument. Det är viktigt att dessa handlingar alltid stämmer och att informationen i dem är sanningsenlig och stöds av lämplig dokumentation. Lika viktigt som handlingarnas innehåll är att de hanteras korrekt. Det låter oss uppfylla våra verksamhetskrav och ser till att våra handlingar är tillgängliga när vi behöver dem. Vi måste alltid följa Gores arkiveringsrutiner och varje arbetsplats arkiveringsscheman. Dessa anger hur länge vi ska bevara affärshandlingar och hur de ska makuleras. Se till att bevara viktiga eller relevanta dokument i händelse av en revision, utredning eller rättstvist. I händelse av domstolsförelägganden får du naturligtvis aldrig ändra eller förstöra dokument tills föreläggandet har hävts. Om du har frågor om vad som måste bevaras eller misstänker att någon otillbörligen har dolt, ändrat eller förstört handlingar, kontakta det juridiska teamet eller efterlevnadsteamet. Om Gore är mål för en undersökning eller inblandat i en rättstvist kommer vi att utfärda en förordning om att alla dokument som har att göra med undersökningen eller rättstvisten måste bevaras. w. l. gore & associates I författare nyse governance services 8

10 intressekonflikter Att fatta ett bra Enterprise beslut innebär att vi fattar beslut och vidtar åtgärder med Gores bästa i åtanke. En intressekonflikt är en situation där våra egna (eller en nära familjemedlems) intressen kan påverka eller faktiskt påverkar vår förmåga att göra det som är bäst för Gore. I sådana situationer finns risken att konflikten uppmuntrar oss att favorisera en viss person eller organisation på företagets bekostnad. Som medarbetare är vi förpliktigade att arbeta å Gores vägnar och intressekonflikter kan underminera detta åtagande. Självklart är det bästa att alltid undvika situationer som kan leda till eller ge intrycket av intressekonflikter. Om du undrar ifall din situation kan utgöra en intressekonflikt bör du diskutera saken med en kunnig ledare eller en medlem av teamet för etisk efterlevnad eller det juridiska teamet. Om du misstänker att du befinner dig i en konfliktsituation måste du omedelbart meddela din sponsor eller ledare genom Gores databas över potentiella intressekonflikter. Du hittar databasen på Gores intranät med hjälp av sökord som intressekonflikt. Din sponsor och/eller ledare kan hjälpa dig att avgöra om en konflikt verkligen föreligger och hur den bäst kan lösas. Kom ihåg att vara inblandad i en intressekonflikt inte är ett brott mot vår ASEC, men att underlåta att tillkännage det är det. Här följer några av de vanligaste typerna av konflikter. Extern anställning Gore begränsar som regel inte våra möjligheter att ta anställning utanför företaget, men ett skriftligt godkännande från Gore kan krävas i vissa länder. Om du väljer att ta ett jobb eller driva en fristående verksamhet måste du se till att det inte hindrar dig från att uppfylla dina åtaganden hos oss eller enligt lagen. Om du är osäker på om en anställning hos ett annat företag innebär en intressekonflikt, hör med din ledare. Dessutom kräver anställning hos ett företag som du vet är en av Gores konkurrenter, leverantörer eller andra affärspartners alltid din ledares godkännande då det enkelt kan innebära en intressekonflikt. Ekonomiska intressen Om du (eller en familjemedlem) har ett betydande ekonomiskt intresse i en organisation som konkurrerar med vårt företag eller samarbetar med Gore som en affärspartner (till exempel en leverantör, säljare eller entreprenör) kan du känna dig tvungen att gynna den externa organisationen före Gore i dina affärsbeslut. Detta tvång att gynna den andra organisationen innebär att en faktisk eller potentiell intressekonflikt föreligger. Det ekonomiska intresset kan vara direkt eller indirekt, såsom att äga aktier eller vara beslutsfattare i den externa organisationen. Om du finner dig i en sådan situation måste du rapportera detta i Gores databas över potentiella intressekonflikter och meddela din sponsor och/eller ledare. Privata affärsmöjligheter Vi måste vara noggranna med att inte dra fördel av privata affärsmöjligheter som upptäcks genom en av företagets tillgångar eller positioner utan godkännande från Gores immaterialrättskommitté. Detta inkluderar användandet av Gores egendom, tid eller information för att främja andras affärsintressen. Bridget, en medarbetare med ansvar för att administrera ett kontrakt med en leverantör, inleder ett personligt förhållande med företagets ägare. När hon får reda på att ägaren har finansiella problem ger medarbetaren ett privat lån till ägaren med överenskomna återbetalningsvillkor. Utgör detta en potentiell intressekonflikt? Ja. Som minst kan andra se det som att Bridget inte längre objektivt kan hantera kontraktet med enbart Gores bästa i åtanke. Frågor som denna bör tas upp med ledarna i förväg och rapporteras i Gores databas över potentiella intressekonflikter. 9 w. l. gore & asscoiates I författare nyse governance services

11 rättvisa affärsförhållanden gåvor och representation I många fall hjälper utbyte av gåvor och representation med våra kunder, leverantörer och andra affärspartners oss att bygga starka arbetsrelationer. Dessa gester är i allmänhet acceptabla i affärsvärlden så länge vi använder vårt goda omdöme för att undvika olämpliga eller orättvisa situationer. Att ge gåvor och representation till vårdgivare eller statliga tjänstemän är dock ett undantag från denna allmänna regel och kan vara förbjudet. Se det nedanstående avsnittet Arbeta med statliga tjänstemän och vårdgivare. Olämpliga gåvor och olämplig representation kan skapa intressekonflikter eller intrycket av en konflikt och kan till och med ses som mutor menade att påverka affärsbeslut. För att vara rättvisa i våra affärsförhållanden måste alla våra beslut vara opartiska och bygga på legitima skäl. Inte för att en partner erbjöd en gåva och den andra inte gjorde det. Även intrycket av bestickning kan negativt påverka vårt anseende och skada vår verksamhet. Gåvor är vanligtvis varor och tjänster, men kan även vara alla typer av värdeföremål. Om till exempel en person som erbjuder en måltid eller underhållning inte deltar i måltiden eller underhållningen anses det vara en gåva. Representation anses som regel vara situationer såsom affärsmåltider eller sport- eller kulturevenemang där både en representant från givaren och mottagaren är närvarande. Som regel kan vi både ge och ta emot gåvor eller erbjuda och acceptera representation så länge detta följer några få viktiga huvudriktlinjer. För att avgöra om en gåva eller en inbjudan till representation är tillåten, fråga dig själv: Bryter det mot några tillämpliga lagar eller förordningar? Strider det mot några branschspecifika riktlinjer? Utbyter du ofta gåvor eller representation med denna partner? Är mottagaren en statlig tjänsteman eller någon som arbetar åt en statlig tjänsteman? Är mottagaren en vårdgivare? Är gåvan eller representationens värde betydande eller överdådigt (till exempel mer än 50 USD)? Förväntas erbjudandet påverka ett affärsbeslut? Innehåller gåvan kontanter eller likvida medel (t.ex. presentkort eller kuponger)? Skulle det vara ovanligt för liknande affärsförhållanden? Om svaret på någon av dessa frågor är ja bör du inte acceptera eller erbjuda en sådan gåva. Dessa regler gäller för gåvor och representation som erbjuds av tredje part, inklusive familjemedlemmar. Om du undrar om en given gåva kan accepteras bör du vända dig till en kunnig ledare eller sponsor Arbeta med statliga tjänstemän och vårdgivare Vissa lagar förbjuder att man erbjuder gåvor och representation till vårdgivare och statligt anställda. Som medarbetare är vi ansvariga för att känna till dessa begränsningar, förstå Gores tillämpliga företagspraxis och höra med behöriga medarbetare, inklusive Gores juridiska team, så att du är säker på att en avsedd gåva eller betalning inte bryter mot några lagar. Tänk också på att dessa regler även gäller för tredje parter som anlitats av Gore (såsom distributörer eller försäljningsagenter) samt dina familjemedlemmar på samma sätt som de gäller för dig. Alexander är en av Gores säljare. Han har en god arbetsrelation med en av Gores viktiga kunder som varken är en statlig tjänsteman eller vårdgivare. Faktum är att Alexander nu har haft ansvaret för den här kundens konto i mer än fem år. Utöver sporadiska affärsmiddagar brukar Alexander sällan utbyta gåvor med våra kunder. Han vill dock göra något för just den här kunden inför julen. Hur kan han på ett lämpligt sätt uttrycka sin tacksamhet? En eftertänksam, icke-kontant gåva med nominellt värde en enkel presentkorg eller liknande gåva som passar högtiden och inte kostar mycket är en bra start. Den här sortens gåvor är i allmänhet inte betydande i fråga om kostnad och kan delas med andra. Alexander bör vara väldigt försiktig med att inte skicka något för extravagant, särskilt då han vanligtvis inte skickar gåvor till kunder. Det skulle kunna ge ett intryck av favoritism eller partiskhet. Slutligen måste Alexander se till att gåvan han erbjuder kunden är laglig och följer kundens egna policyer för gåvor och underhållning. Om han undrar om ett visst föremål är lämpligt bör Alexander höra med sin ledare eller sponsor innan han ger bort det. w. l. gore & asscoiates I författare nyse governance services 10

12 bestickning och antikorruption För att följa lagen och vara en rättvis och ansvarsfull medlem av vår affärsgemenskap kommer vi aldrig att delta i bestickning eller andra korrupta handlingar. Vårt företag följer globala antikorruptionslagar var vi än bedriver vår verksamhet, oberoende av lokal lagstiftning eller sedvänja. Det betyder att vi aldrig erbjuder, försöker erbjuda, bemyndigar eller utlovar någon form av mutor eller olaglig provision i syfte att erhålla eller upprätthålla affärsuppgörelser eller otillbörliga förmåner. Dessutom begär eller accepterar vi aldrig mutor eller otillåtna förmåner. För att förtydliga är mutor allting som har ett värde eller ger en fördel och vars syfte är att otillbörligen påverka mottagarens agerande. Exempel på mutor är: Pengar Gåvor Resor eller andra utgifter Gästfrihet Rabatter Tjänster och gentjänster Affärs- eller anställningsmöjligheter Politiska eller välgörande bidrag Alla former av förmåner eller vederlag, både direkta och indirekta En olaglig provision är återlämnandet av en summa som redan har betalats eller kommer ett betalas som belöning för att ha tilldelat eller gynnat affärsmöjligheter. Skillnaden mellan en Anjay koordinerar en omfattande renovering av en av Gores anläggningar, men det visar sig att han glömt att ansöka om ett obligatoriskt tillstånd från det lokala kommunkontoret. Utan tillståndet kan han inte öppna anläggningen i tid och fördröjningen kommer att innebära en betydande ökning av Gores investering i projektet. När han går till kommunkontoret för att se om de kan påskynda ansökningsprocessen förklarar tjänstepersonen för Anjay att det inte finns något hon kan göra om inte Anjay donerar till hennes dotters skola. Anjay vet att detta inte är en normal tjänsteavgift, men han behöver verkligen det här tillståndet. Vad ska han göra? Anjay får inte ge pengar till tjänstemannen eller hennes dotters skola. En sådan betalning skulle utgöra en muta, vilket Gore strikt förbjuder. För att bedriva vår verksamhet på ett etiskt och lagligt sätt får vi aldrig erbjuda eller ta emot mutor, oavsett om det rör sig om kontanter, betalningar till tredje part eller andra värdeföremål. Om du någonsin erbjuds eller ombeds att erbjuda en muta, hör omedelbart av dig till det juridiska teamet. olaglig provision och en laglig återbetalning eller rabatt kan vara liten, men är ändå viktigt. Hör alltid med det juridiska teamet om du har några frågor. Vi får aldrig heller gå med på att betala pengar som kan underlätta en affär (facilitation payment) även om vi bedriver verksamhet på platser där detta är lagligt eller en sedvana. Sådana transaktioner är vanligtvis en liten betalning vars syfte är att påskynda en normal statlig tjänst, såsom att behandla en tillståndsansökan, ge polisskydd eller att förses med lokal service, som t ex el och vatten. Dessa lagliga begränsningar gäller även tredje parter som anlitas av Gore, vilket innebär att det är viktigt att noggrant övervaka personerna och företagen som anlitas av vårt företag. rättvis konkurrens och antitrustlagstiftning Eftersom vi värdesätter rättvisa förhållanden konkurrerar vi helt och hållet på egen merit aldrig genom bedrägliga eller oärliga metoder. Vi konkurrerar om affärsmöjligheter på ett energiskt, rättvist, etiskt och lagligt sätt. Vi förvränger eller manipulerar aldrig information för att få ett övertag. Vi marknadsför våra produkter baserat på deras prestanda och fördelar, inte genom att nedvärdera eller komma med falska påståenden om våra konkurrenter. Vi är också noggranna med att följa alla tillämpliga konkurrensregler var vi än bedriver vår verksamhet. Konkurrensregler (även känt som antitrustlagstiftning) är utformade för att ge alla företag samma förutsättningar genom att förbjuda metoder som hindrar effektiv konkurrens. Konkurrens- och antitrustlagstiftning är båda utformade för att förhindra missbruk av sin marknadsledande position, såsom att vägra att tillhandahålla varor. Dessa lagar gör att kunderna gynnas av den öppna konkurrensen mellan sina leverantörer och säljarna gynnas av konkurrensen mellan sina köpare. Konkurrenslagar förbjuder vanligtvis konkurrenter från att ingå överenskommelser med varandra även mellan distributörer och leverantörer som hindrar effektiv konkurrens. Det spelar ingen roll om överenskommelsen tar formen av ett formellt kontrakt, en handskakning eller helt enkelt ett informellt samtal vissa ämnen kan vi helt enkelt inte diskutera med våra konkurrenter. Här följer några exempel: 11 w. l. gore & associates I författare nyse governance services

13 Gore har placerat ett antal väldigt konkurrenskraftiga anbud på viktiga statliga kontrakt, även kallade upphandlingsavtal. Erik, en säljare, får ett telefonsamtal från en ledande anställd hos en konkurrent som också bjuder på samma upphandlingsavtal. Han frågar om Erik och Gore skulle vilja mötas och diskutera möjligheterna för Gore och konkurrenten att samarbeta så att båda företagen kan få en del, men inte alla, av upphandlingsavtalen. Erik bestämmer sig för att träffa den anställde men bara lyssna på förslaget och sedan diskutera det med sin ledare. Är det okej? Nej. Bara genom att möta konkurrenten kan Erik anses ha samverkat till att bilda en kartell. Att bilda en kartell är ett väldigt allvarligt brott mot antitrustlagstiftningen även om de avsedda resultaten inte uppnås. Erik borde ha strängt avvisat förslaget att möta konkurrenten och omedelbart rapporterat händelsen till sin ledare och det juridiska teamet. Prissättning (återförsäljarpriser inkluderat) av produkter och tjänster Prispolicy och strategier Försäljningsvillkor Produktionsvolymer Rabatter och marknadsstöd Marknads- eller kundallokeringar Kund och leverantörselektering - Vilka och Hur Var alltid försiktig på branschmässor, seminarier eller industrikonferenser eller om du deltar i tillställningar ordnade av branschorganisationer. Om någon av Gores konkurrenter försöker diskutera något av dessa ämnen, avsluta omedelbart konversationen och gå iväg. Du bör sedan omedelbart rapportera alla tvivelaktiga incidenter till det juridiska teamet. Samla in och hantera konkurrensinformation om andra Ibland har vi tillgång till information om våra konkurrenter som kan ge Gore konkurrensfördelar. Det är viktigt att vi alltid agerar på ett lagligt och etiskt sätt med hänsyn till sådan information. Medarbetaren Stefan vill analysera en konkurrent men inser att direkta samtal med konkurrenten skulle vara olämpligt. Medarbetaren bestämmer sig för att anlita ett fristående marknadsundersökningsföretag som kontaktar konkurrenten och erhåller informationen. Är detta acceptabelt? Nej. Att använda en tredje part för att utföra arbete som Gores medarbetare inte bör utföra själva är samma sak som satt direkt kontakta konkurrenten. Att ingå samtal med en konkurrent är en känslig fråga som måste diskuteras med ledningen i förväg. Om du försöker hitta konkurrensfördelar får endast allmänt tillgänglig information som du erhållit på ett lagligt och etiskt sätt användas. Även om det kan vara lagligt att använda konkurrensinformation är det inte nödvändigtvis ett etiskt val. Vi får aldrig utbyta känslig eller konfidentiell information med konkurrenter. Om konfidentiell information om en konkurrent avsiktligen eller oavsiktligt lämnas ut till dig måste du diskutera utlämnandet med det juridiska teamet och avstå från att använda den utan uttrycklig tillåtelse sekretess Vårt företag åtar sig att skydda alla personuppgifter eller på annat sätt känslig information oavsett om den tillhör våra medarbetare, kunder, säljare, patienter eller annan tredje part. Att skydda den personliga integriteten är en viktig del av att hålla våra affärsförhållanden rättvisa, vilket innebär att det är av största vikt för oss här hos Gore. Personuppgifter är information som kan tillskrivas eller användas för att identifiera en person, såsom: Kontaktuppgifter Tidigare sysselsättning Civilstånd Personnummer Kredit- och betalkortsnummer Konsumentdata Bruket av sådan information styrs av våra policyer och procedurer, samt eventuella kontrakt och avtal som vi ingått med tredje part. Den skyddas även av diverse sekretesslagar. Därför är det av största vikt att vi inte bara vet hur man identifierar personuppgifter, utan även hur man skyddar dem från oavsiktligt utlämnande eller andra former av missbruk. Vi måste också se till att vi tillbörligen informerar alla vars personuppgifter vi samlar in om hur dessa används och att vi inte kommer att använda dem på annat sätt utan deras tillåtelse. Om du är en dataägare hos Gore vilket innebär att du bemyndigar eller styr tillgången till viss data och är ansvarig för dess riktighet, integritet och aktualitet är du ansvarig för att informationen lagras, överförs och används på ett korrekt sätt. I alla situationer är det viktigt att du begränsar tillgången till konsument- och personuppgifter som vårt företag äger, kontrollerar eller behandlar. Du måste se till att informationen endast används i avsett syfte, att den aldrig lämnas ut till någon i eller utanför Gore som saknar behörigheten att tillgå den och som inte behöver känna till den. Om du slutligen arbetar med tredje part å Gores vägnar är det ditt ansvar att sådan part hanterar alla personuppgifter på tillbörligt sätt och i enlighet med alla rådande kontraktsvillkor eller sekretessavtal. För mer information, se vår sekretesspolicy. w. l. gore & associates I författare nyse governance services 12

14 produktintegritet och fitness for use Vi värnar om våra produkters integritet. Våra produkter gör vad vi säger att de gör och vi står bakom våra produkter och produktspecifika påståenden. Som en del av att utveckla och tillverka våra produkter har vi fastställt normer som vi följer för att uppfylla kraven som ställs av alla tillämpliga lagar och förordningar. Om du tvivlar på en av våra produkter eller metoders kvalitet, ta upp det med din ledare. Ett av Gores kärnvärden är vårt åtagande att leverera produkter som lever upp till våra kunders förväntningar och som är lämpliga för deras avsedda slutanvändning. samverka med statliga organisationer När vi samverkar med statliga organisationer eller organisationer som arbetar på entreprenad åt en statlig organisation gäller särskilda lagar och förordningar. Oavsett om vi säljer produkter till en statlig kund, lämnar nya produktdata till ett statligt organ eller samverkar på annat sätt har vi ytterligare ansvar i sådana situationer. Bland annat: Följa lagarna som begränsar gåvor och gästfrihet, vilka kan vara strängare för statliga tjänstemän än för våra affärspartners. (Se även avsnittet Gåvor och representation.) Se till att alla rapporter, certifikat och uttalanden till staten är aktuella, sanningsenliga, riktiga och kompletta. Tilldela alla tidsallokeringar och kostnader till rätt kategori och kontrakt. Vara medveten om och följ alla kontraktsvillkor I vissa situationer kan du kontaktas av statliga tjänstemän och ombes uppge information å Gores vägnar till ett statligt organ eller tillsynsorgan i samband med en utredning eller undersökning. Då det är avgörande att du har all information du behöver och att den är riktig och lämpar sig för syftet måste du höra med det juridiska teamet innan du lämnar ut särskild information till ett statligt organ eller tillsynsorgan å företagets vägnar. internationell verksamhet Hantera importer och exporter Export inkluderar att frakta, forsla för hand, lämna över eller på annat sätt överföra en produkt, teknik eller information till ett annat land eller en medborgare i ett annat land, oavsett var personen i fråga befinner sig. När vi hanterar exporter måste vi bekräfta att både leveransorten och mottagaren är behöriga att ta emot varorna som exporteras. Det är också vårt ansvar att införskalla alla nödvändiga licenser. Import, eller att föra in varor vi köper från en utländsk eller extern källa i ett annat land, lyder också som regel under en rad olika lagar och förordningar. Närmare bestämt kräver sådan verksamhet att vi betalar tull och skatt, inlämnar vissa dokument samt beskriver och värderar varorna korrekt. Det finns en rad olika lagar och förordningar som gäller för vår handelsverksamhet. Dessa lagar kan vara komplicerade, så kontakta Gores logistikteam och du har några frågor Handelssanktioner och bojkotter En bojkott är när en person, grupp eller ett land vägrar att göra affärer med vissa personer eller länder i protest. Ibland kan språket kring bojkotter vara svårt att identifiera, men det återfinns vanligtvis i kontrakt, fakturor och fraktdokument. Vi deltar inte i bojkotter som inte har godkänts av USA eller andra stater med behörighet över Gores verksamhet. Om du mottar eller misstänker att du mottagit en sådan begäran måste du omedelbart rapportera detta till det juridiska teamet. Dessutom gör vi inte affärer med personer eller organisationer som är mål för sanktioner. Sanktioner kan begränsa eller förbjuda oss från samröre med vissa länder eller personer, banker eller företag i dessa länder. Sådana sanktioner kan förbjuda samröre såsom överföring av tillgångar, penningbetalningar, tillhandahållande av tjänster, export av känslig teknik och att resa till de påverkade länderna. För mer information om dessa ämnen, se affärsverksamhetsriktlinjerna på U.S. Restrcitions on Overseas Shipments and Technical Transfers. Observera att dessa förordningar kan gälla all Gores verksamhet, även om den inte bedrivs i USA. 13 w. l. gore & associates I författare nyse governance services

15 ha ett långsiktigt perspektiv i våra samhällen miljöansvar Hos Gore åtar vi oss att alltid följa alla tillämpliga hälso-, säkerhets- och miljöförordningar och -standarder. Vi överväger noga effekten som våra produkter och vår verksamhet som helhet har på miljön samt på människors hälsa och välmående. Vi strävar efter att värna om luften, vattnet och våra energiresurser. Vi är också måna om att noggrant hantera vårt avfall. Om du är bekymrad över möjliga miljöproblem orsakade av våra produkter, metoder eller anläggningar, ta omedelbart upp det med din ledare, sponsor eller annan grupp listad i ASEC. Gore undersöker och granskar alla rapporter och vidtar korrigerande åtgärder närhelst det krävs. politisk verksamhet Som företag deltar Gore endast i politiska processer i den mån lagen tillåter. Vi måste alltid höra med Gores medarbetare som ansvarar för statliga relationer innan vi ger bidrag i Gores namn till politiska partier eller kandidater var som helst i världen. Om lobbyverksamhet ingår i ditt arbete kort och gott att kommunicera med statliga tjänstemän med syftet att påverka statens lagstiftning eller administration se till att du känner till och följer reglerna som gäller när du ska registrera och rapportera sådan verksamhet. Som medarbetare uppmuntras vi alla att privat delta i vårt eget val av politisk verksamhet så länge vi gör det på vår fritid och egen bekostnad. Vi använder aldrig Gores resurser för vår privata politiska verksamhet och vi påstår oss aldrig representera företaget utan tillåtelse. w. l. gore & associates I författare nyse governance services 14

16 W. L. Gore & Associates, Inc. 555 Paper Mill Road P.O. Box 9329 Newark, DE USA Phone: Fax: (US) gore.com SW 08/2015

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Oktober 2018 utfärdande:

Oktober 2018 utfärdande: globalt program efterlevnad och Oktober 2016 Sida: 1 av 5 I. SYFTE Som anställda och medlemmar av Modines bolagsstyrelse har vi en etisk och juridisk skyldighet mot Modine Manufacturing Company och dess

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE

ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE ETISKA REGLER RIKTLINJER FÖR VÅRA MEDARBETARE 1 Våra krav på ett gott etiskt uppförande kvarstår oavsett hur vår verksamhet förändras och utvecklas. Det är vårt gemensamma ansvar att behandla både miljön

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Kort version

UPPFÖRANDEKOD Kort version UPPFÖRANDEKOD Kort version Portsystem är en det samarbetspartner utöver kundanpassade vanliga och specialist på m. Vi har engaport- och dockningssyste arbetar för att m so re ta be ar ed m de ra ge nden,

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund

Uppförandekod. Innehåll. 1. Bakgrund Uppförandekod (1-23) 2007-05-21 1(5) Uppförandekod Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Hälsa och säkerhet... 2 3. Relationen till medarbetarna... 2 4. Affärsmetoder... 2 5. Respekt för männskliga rättigheter...

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct)

Uppförandekod. (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonistbaserade tjänster genom kostnadseffektiv och flexibel kundkommunikation till företag, organisationer och myndigheter

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Gåvor och representation avseende tredje part. Utgåva/senaste revisionsdatum:

Gåvor och representation avseende tredje part. Utgåva/senaste revisionsdatum: September 2016 Sida 1 av 6 I. SYFTE Syftet med den här policyn är att etablera tydliga förväntningar och krav avseende gåvor och representation (som kan inkludera måltider och resor) - antingen erbjudna

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Policy mot oegentligheter för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2015-06-15 Antagen av Stadsmissionens Skolstiftelses och Stiftelsen

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

Studsviks uppförandekod

Studsviks uppförandekod Uppförandekod Studsviks UPPFÖRANDEKOD Studsviks uppförandekod Styrelsen för Studsvik AB har antagit en uppförandekod. Syftet med koden är att ge vägledning till anställda och affärspartners minimera risker

Läs mer

DACHSER:s uppförandekod

DACHSER:s uppförandekod DACHSER:s uppförandekod 1. Inledning Grunden för all verksamhet hos Dachser är att vi följer juridiskt bindande bestämmelser på nationell och internationell nivå och att vi även följer sådana förpliktelser

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

Compliance. TRUMPF uppförandekod

Compliance. TRUMPF uppförandekod Compliance TRUMPF uppförandekod Kära medarbetare Hos TRUMPF strävar vi efter föredömlig kvalitet på våra produkter, i våra processer och även i vårt uppförande. Vi utgår från de värderingar som sedan länge

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP

INLEDNING SYFTE OMFATTNING OCH MÅLGRUPP 1 2 INLEDNING Integritet, ansvar, ärlighet, och etisk företagskultur är kärnvärden för Carlsberg Group. Denna Uppförandekod ( Koden ) stödjer vår strategi och hjälper oss att skydda vårt rykte som ansvarstagande

Läs mer

Vanliga frågor om Staples EthicsLink.

Vanliga frågor om Staples EthicsLink. Vanliga frågor om Staples EthicsLink. Introduktion Syftet med detta dokument är att informera Staples medarbetare om företagets hjälptelefon, känd som Staples EthicsLink" (Staples etiklänk), för etik och

Läs mer

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO

HANDBOK I. Etik & Moral FRIBO HANDBOK I Etik & Moral FRIBO 2 HANDBOK I ETIK & MORAL Miljönätverket Sjuhärad Tillsammans utvecklar och skapar vi tryggare och bättre bostäder FRIBO 2011 Miljönätverket Sjuhärad HANDBOK I ETIK & MORAL

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget )

MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) MANDALAY RESOURCES CORPORATION ( Företaget ) POLICY MOT TRAKASSERIER OCH DISKRIMINERING SYFTE Denna policy ämnar att säkerställa att anställda eller personal hos Mandalay Resources inte blir utsatta för

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer

Frågor och svar för anställda

Frågor och svar för anställda Frågor och svar för anställda Om EthicsPoint Rapportering Allmänt Rapporteringssäkerhet och konfidentialitet Tips och bästa praxis Om EthicsPoint Vad är EthicsPoint? EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Whistleblower Policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Omfattning Anställda... 1 3. Allmän policy klagomål avseende tvivelaktiga bokföringsmetoder samt andra brott mot lagar eller företagspolicy...

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

19 januari (5)

19 januari (5) 19 januari 2015 1 (5) EMPOWERS UPPFÖRANDEKOD EFTERLEVNADSPOLICY 1 Övergripande syfte Empowers mål, som framgår av Empowers ledningspolicy, är att driva en lönsam tjänsteverksamhet genom att hjälpa kunder

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

Ifs Etikpolicy huvudprinciper

Ifs Etikpolicy huvudprinciper Ifs Etikpolicy huvudprinciper Etikpolicyn är beslutad av styrelserna i If-koncernen och gäller från 1 januari 2013. Den gås igenom årligen. 1 FÖRORD... 1 2 IFS GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER... 1 3 LAGAR

Läs mer

Flint Group Policy för gåvor och underhållning

Flint Group Policy för gåvor och underhållning Flint Group Policy för gåvor och underhållning I SYFTE Det är gängse affärspraxis att ge och ta emot affärsförmåner (gåvor, måltider, resor och underhållning) i syfte att bygga upp relationer med våra

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod moral ETIK KORRUPTION jäv TILLFÖRLITLIGHET GÅVOR personalansvarsnämnden visslarsystem Internrevision ETIKRÅD Värderingar Attityd mutor affärsmässighet FÖRTROENDE SAMHÄLLSANSVAR

Läs mer

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vår gemensamma uppförandekod Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. VD ORD VÅRA GEMENSAMMA SPELREGLER Etik handlar i grunden om vilka handlingar som anses rätt och

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE

TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE TRINSEOS* RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen TRINSEOS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. KÄRNVÄRDERINGAR Responsible Care Respekt och integritet Ansvarstagande

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT

EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT EGS POLICY FÖR BEKÄMPNING AV KORRUPTION OCH MUT- BROTT 1 INTRODUKTION TILL RIKTLINJER MOT KORRUPTION OCH MUTBROTT EG önskar bedriva sin verksamhet utan användning av mutor eller andra former för korruption.

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

LloydsApotek Uppförandekod

LloydsApotek Uppförandekod LloydsApotek Uppförandekod Detta dokument gäller för samtliga Svenska bolag (även dotterbolag) som tillhör Celesio-koncernen. Översättning från den engelska originalversionen. Meddelande från John Hammergren

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Riktlinjer för att förhindra mutor, bestickning och annan korruption inom Lidköpings kommun.

Riktlinjer för att förhindra mutor, bestickning och annan korruption inom Lidköpings kommun. 2010-08-17 (rev 2011-01-10) Riktlinjer för att förhindra mutor, bestickning och annan korruption inom Lidköpings kommun. Fastställda av kommunstyrelsen i Lidköping 2011-. Inledning Dessa riktlinjer har

Läs mer