Hur kan praktisering av brukarmedverkan och villkor främja och hämma hjälp till självhjälp i NAV?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur kan praktisering av brukarmedverkan och villkor främja och hämma hjälp till självhjälp i NAV?"

Transkript

1 Hur kan praktisering av brukarmedverkan och villkor främja och hämma hjälp till självhjälp i NAV? Bacheloroppgave Kandidatnummer: 2249 Kull: SOS 07 Eksamen: Bacheloroppgave Gjeldende semester: Vår 2010 Dato: Antall ord: 8 798

2 Innehåll 1 Inledning Relevans Problemställning och avgränsning Begreppsavklarande Hjälp till självhjälp Brukarmedverkan Villkor NAV Uppgiftens disposition Metod Val av metod Insamling av data Presentation av källor/källkritik Bakgrundsinformation om NAV Brukarmedverkan Brukarmedverkan ur ett mästringsperspektiv Brukarmedverkan och Arnsteins begreppsstege Brukarmedverkan ur ett marknadsperspektiv Brukarmedverkan och makt Aktuell forskning om brukarmedverkan och NAV Aktuell forskning om socialarbetarnas syn på brukarmedverkan Villkor Villkor ur ett paternalistiskt perspektiv Villkor ur ett politiskt perspektiv Villkor som hjälpmedel Villkor och makt Aktuell forskning om NAV och villkor Dryftning Hur kan praktiseringen av brukarmedverkan och villkor främja och hämma hjälp till självhjälp i NAV? Avslutning Litteraturlista

3 1 Inledning Tema och problemställning för den här uppgiften är: Hur kan praktisering av brukarmedverkan och villkor främja och hämma hjälp till självhjälp i NAV? (Ny arbeids- og velferdsforvaltning). Jag ser på detta tema som relevant, då brukarmedverkan och villkor är två strategier man i dag använder för att realisera hjälp till självhjälp, som är en grundläggande princip i socialt arbete. Det var under min praktik i socialtjänsten i NAV mitt intresse för detta tema väcktes. Jag förvånades över att det var så vanligt att ställa villkor till brukaren. Jag tänker att många av villkoren som ställs är av uppfostrande karaktär, vilket kan hämma hjälp till självhjälp. Jag frågade mig också i hur stor grad brukarmedverkan praktiseras, och om det är tillrättalagt, med tanke på ramarna i NAV. Trots stor fokus på brukarmedverkan i NAV, framkommer det i forskningen att många brukare inte upplever brukarmedverkan (Rønning, 2005). Jag väljer att se på olika perspektiv av brukarmedverkan och villkor samt aktuell forskning inom dessa områden, för att se hur dessa kan hämma och främja hjälp till självhjälp i NAV. Makt är något du inte kan bortse ifrån, när det gäller brukarmedverkan och villkor. Socialarbetaren har ofta något brukaren vill ha, som därmed kan hamna i underläge. Min förförståelse var att brukarmedverkan främjar hjälp till självhjälp, medan villkor hämmar, men detta har visat sig vara mer nyanserat än så. Eftersom jag skriver på svenska och det är stor sannolikhet att min sensor är norsk, väljer jag att i några tillfällen använda mig av fotnoter där jag översätter svenska ord till norska. Jag har använt mig av Tradusa, som är ett skandinaviskt online lexikon. 1.1 Relevans Det är ofta uppslag i tidningar om NAV. Ett exempel är en artikel i Aftenposten 30 april 2008, skriven av Arbeids- och velferdsdirektør Tor Saglie, med rubrik: NAV trenger hjelp! (Saglie, 2008:5). Artikeln går ut på att man önskade få hjälp från brukarna, för att NAV skulle bli bättre. Man arrangerade en verkstad med 90 brukare 2

4 och anställda, och diskuterade vad som kännetecknar gott samarbete. Detta visar att det är stort fokus på brukarmedverkan i NAV. Att det är stor fokus på NAV gör det extra relevant att skriva om, samt att det är nytt (2006), Jag tror också att NAV är något som de flesta socialarbetare kommer i kontakt med på ett eller annat sätt, oavsett jobb, och därför menar jag att detta väl kan placeras inom ramarna för socialt arbete. I tillägg till faglig argument så har jag fått ett personligt engagemang efter min praktik i NAV. Andreassen (2009) skriver att vi behöver en mer enhetlig och samordnad Arbeids- og velferdsforvaltning som klarar att fånga upp individers resurser och behov. Brukarmedverkan går som en röd tråd genom allt NAV ska göra, och ska inarbetas som en arbetsform på både system- och individnivå. Utan reell brukarmedverkan är det svårt att uppnå god kvalitet på NAVs tjänster (Andreassen, 2009). 1.2 Problemställning och avgränsning Min problemställning är: Hur kan praktisering av brukarmedverkan och villkor främja och hämma hjälp till självhjälp i NAV? Jag är medveten om att det är många faktorer som kan främja och hämma hjälp till självhjälp i NAV, men jag har på grund av uppgiftens omfång och den tid jag haft till förfogande, valt att avgränsa till brukarmedverkan och villkor. Jag ser på dessa som två ytterligheter som båda används i praxis för att realisera hjälp till självhjälp. Detta har jag försökt att tydliggöra med hjälp av en enkel modell: Hjälp till Brukarmedverkan självhjälp Villkor (mål) Både villkor och brukarmedverkan är strategier som är inskrivna i socialarbetarens mandat, som till exempel lagverk och yrkesetiska dokument. Levin (2004) nämner spänningsfältet mellan hjälp och kontroll, där hjälpapparaten har en dubbelfunktion. 3

5 Kontrollen kan knytas till de pengamässiga sidorna, och villkor. Hjälpen handlar om att socialarbetarna ska bidra till att brukaren blir självhjälpt, genom exempelvis brukarmedverkan som strategi. Jag väljer att avgränsa mig till brukarmedverkan på individnivå eftersom det är den enskilda brukaren jag är intresserad av när det gäller hjälp till självhjälp. På individnivå betyr brukermedvirkning at den som benytter seg av tjenestetilbud får innflytelse i forhold til dette tilbudet (Larsen m.fl. 2006:8). När det gäller avgränsning i förhållande till NAV, väljer jag att ha huvudfokus på den kommunala delen, som är sosiale tjenester. Detta menar jag blir mest relevant i förhållande till min utbildning som socionom, samt att den teori och forskning jag hittat i huvudsak är inom den kontexten. 1.3 Begreppsavklarande De fyra begrepp jag vill klargöra är hjälp till självhjälp, brukarmedverkan, villkor och NAV Hjälp till självhjälp Hjälp till självhjälp är målet i socialt arbete (Levin 2004, Kokkinn 2005). Socialarbetaren ska få igång brukaren med sin egen hjälpprocess. Man kan inte förändra andra, bara sig själv, och det är brukarens egna resurser som ska fungera som medicinen (Levin, 2004). Hjälpen ska ges på ett sätt som stärker brukarens resurser att styra sitt eget liv. Det är inte alla brukare som klarar att ta eget ansvar och vara självhjälpta (Kokkinn, 2005). Søren Kierkegaard har ett citat jag vill visa till i samband med hjälp till självhjälp: At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der (Kierkegaard, 1859:20). Jag menar det är en förutsättning att socialarbetaren och brukaren har en gemensam förståelse av var brukaren är, för att kunna hjälpa brukaren till självhjälp. Att starta där klienten är, är en viktig princip i socialt arbete, där man måste försöka sätta sig in i den andras situation (Levin, 2004). 4

6 1.3.2 Brukarmedverkan När jag använder begreppet brukarmedverkan utgår jag från det Humerfelt (2005) skriver: Inom brukarmedverkan är självbestämmande ett centralt värde; rätten till att få bestämma själv över sitt eget liv, vilka initiativ och vilken hjälp som är bäst för att förbättra ens livssituation. I rätten till självbestämmande ligger också rätten till att inte önska att medverka (Humerfelt, 2005). Arnstein (1969) har en begreppsstege där hon förklarar olika grader av medverkan. Jag är enig med henne att inte alla nivåer är medverkan, utan först på nivå 6 partnerskap och uppåt, klassas som reell medverkan. Denna begreppsstege kommer jag närmare in på i punkt 4.2. Olika intressen och ojämn maktfördelning kommer alltid att vara knutet till brukarmedverkan. Ju starkare vikt man lägger på brukarens synpunkter, desto starkare utmanas den professionella makten som ligger hos fackmän 1 (Olsen, 2009). I Stortingsmelding nr. 34 ( , kap 7) står det om brukarmedverkan: de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet. NAV skriver själva att brukarmedverkan kan beskrivas både som ett medel och en metod för att brukaren ska återfå makten över sitt eget liv. Brukarmedverkan sker i samspelet mellan den NAV-anställda och brukaren, och har en relationell och kommunikativ dimension (NAV Interim, 2006). Ofta används brukarmedverkan som ett redskap för att brukaren ska uppnå bättre behandling (Slettebø 2000). I den nya lagen som kom 2009: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18. desember 2009 nr. 131, står det i 42: Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med tjenestemottaker. Det skal legges stor vekt på hva vedkommende mener. Socialarbetaren styrs också av FO:s yrkesetiska grundlagsdokument (2002) som säger att man genom brukarmedverkan ska stärka individens möjlighet för mästring och kontroll över eget liv. FO står för Fellesorganisasjonen, och är fackförbundet för bland annat socionomer. 1 Fackmän = fagfolk (no) 5

7 Villkor Villkor förbinder jag med krav socialarbetaren kan ställa i förbindelse med ekonomiskt bidrag 2, till exempel att brukaren ska gå på kurs, upplärning, lämna in dokumentation, osv. Avsikten är att brukaren ska komma ur en passiv brukartillvaro och in i en mer aktiv tillvaro, som kan leda till mera självhjälp (Kjellevold, 2004). Uppfylls inte villkoren kan sanktioner utlösas i form av att socialhjälpen antingen stoppas eller reduceras (Kokkinn, 2005). Här har socialarbetaren stor makt, där tvång kan användas. Socialarbetaren kan sätta villkor efter 20 i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen: Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen. Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket. De må ikke være uforholdsmessig byrdefulle for stønadsmottaker eller begrense hans eller hennes handle- eller valgfrihet på en urimelig måte. Vilkårene må heller ikke være i strid med andre bestemmelser i loven her eller andre lover. Villkoret ska ses i sammanhang med syftet om hjälp till självhjälp (Brandtzæg & Flermoen m.fl. 2006), och det ska alltså enligt paragrafen ovan, inte bli en extra börda för brukaren. Vanan att sätta villkor, att man till exempel ska delta i upplärnings- eller jobbsökarkurs, har haft sitt upphov i målsättningen om att reducera brukares marginalisering i förhållande till arbetsmarknaden (Halvorsen (2004). Starrin och Jönsson (2000) skriver att paternalism har haft en aktiv roll som inslag i välfärdsstaten från andra världskriget fram till idag, vilket kan lysa igenom på vissa villkor i socialtjänsten NAV NAV står för Ny arbeids- og velferdsforvaltning, som är gamla Aetat, Trygdeetaten och sosiale tjenester (Andreassen, 2009). NAV förvaltar en tredjedel av statsbudgeten genom arbeidsledighetstrygd, attføring, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte, och har hela befolkningen som brukare (NAV, 2010). Det är som 2 Bidrag = stønad (no) 6

8 nämnt i punkt 1.2, den kommunala delen (sosiale tjenester) jag kommer att ha huvudfokus på. Under sosiala tjenester ingår: Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk stønad (sosialhjelp) Økonomisk rådgivning Midlertidig botilbud Råd og veiledning (NAV, 2010). Jag går närmare in på NAV i punkt 3, där jag skriver lite mer om bakgrunden. 1.4 Uppgiftens disposition Nu har jag i punkt 1 redovisat för val av tema, förförståelse, relevans, problemställning, avgränsning och begreppsavklarande. Punkt 2 är metod-delen, som innehåller val av metod, insamling av data och presentation av data och källkritik. Metod-delen har jag valt ska vara ganska kort eftersom jag inte har gjort några egna undersökningar. Punkt 3 är bakgrundsinformation om NAV. Jag har valt att göra en tematiserad uppdelning. Punkt 4 handlar om brukarmedverkan, där både olika perspektiv, makt och aktuell forskning ingår. Punkt 5 handlar om villkor, där olika perspektiv presenteras, samt makt och aktuell forskning. Jag kommer att dryfta min problemställning i punkt 6. I punkt 7 kommer en avslutning. 2 Metod Halvorsen beskriver metod som ett verktyg man kan använda när man vill samla in information (Halvorsen 2002). Jacobsen (2003) skriver att metod är ett systematiskt sätt att inhämta information på, för att förstå andra, beskriva situationer eller förklara lik- och olikheter. 2.1 Val av metod I den här typen av uppgift, både storleks- och tidsmässigt, ligger det närmast till 7

9 hands för mig att göra en litteraturstudie när jag ska försöka besvara min problemställning. Jacobsen (2003) skriver att litteraturstudie innebär att använda sig av data som redan är insamlad, och att det är lämpligt att använda sig av litteraturstudie när det är omöjligt att insamla informationen själv (primärdata). Enligt Jacobsen (2003) är litteraturstudie en kvalitativ metod för insamling av data. Han menar också att nedskrivna källor kan präglas av att vara reflekterade och genomtänkta inom sitt ämne, som är en styrka vid litteraturstudier. Detta ser jag som goda argument för mitt metodval. 2.2 Insamling av data I litteraturstudier är det viktigt att använda litteratur och källor som man kan lita på, eftersom man använder information som andra inhämtat (sekundärdata). Jag har sökt på BIBSYS på ord som brukermedvirkning, NAV, vilkår, brukerundersøkelser. Tips på litteratur har jag fått av min vägledare och vägledningsgrupp, men också från litteraturlistor i böcker. Jag har även sökt på Deichmanske bibliotekets sidor. De offentliga dokument, som lagverk, har jag hittat på De offentliga publikationer jag använder har jag hittat genom och Jag har på detta vis funnit både teori och empiri, som jag menar är väldigt relevant och inriktar sig på min problemställning. Jag har försökt att plocka ut det som inriktar sig bäst på min problemställning, samt att jag valt att ta så ny litteratur som möjligt, med undantag av tunga teoretiker som exempel Arnstein (1969). Jag har försökt att ha fokus på de författare som skriver mycket inom temat och på så vis har en god faglig grund att stå på. 2.3 Presentation av källor/källkritik Jag har många olika typer av källor: undersökningar, doktorsavhandlingar, grundlitteratur i socialt arbete, lagverk, och några artiklar. Detta menar jag är en god bredd och variation för att kunna svara på min problemställning. Jag har valt källor som jag menar är centrala och färska inom ämnet, som till exempel en brukarundersökning i NAV från 2006, samt två doktorsavhandlingar i socialt arbete från 2007 och Jag har också använt mig av källor som det hänvisats till i flera böcker, och tänker att när flera refererar till samma, kan det vara en central källa att använda. Jag har medvetet försökt att använda mesta möjliga primärlitteratur, för att 8

10 undgå andras tolkningar av författarens kunskap. Jag är klar över att det finns mer teori om brukarmedverkan, villkor och hjälp till självhjälp, men kriterierna för att jag valt den teori och forskning jag valt är att NAV är såpass nytt, och i en norsk kontext, så som problemställningen. Därför har jag nästan ingen utländsk litteratur, som är ett medvetet val. Jag menar att de källor jag hittat väger tungt och ska vara tillräckliga för att kunna svara på min problemställning. Styrkan i den teori och forskning jag hittat är att det är grundlagslitteratur i socialt arbete och två nya doktorsavhandlingar i socialt arbete. Denna typ av litteratur tolkar jag som i stor grad pålitlig och giltig. Jag kan vara kritisk till att eftersom jag är upptagen av individperspektiv har jag lagt mer vikt på empiri än på offentliga dokument. Detta är dock ett val jag gjort på grund av uppgiftens begränsning i omfång. Svaghet vid en litteraturstudie som metod kan vara att min egen tolkning inte nödvändigtvis stämmer överens med författarens intention. 3 Bakgrundsinformation om NAV Jag har i punkt förklarat vad NAV står för och vad det innehåller. Nedan vill jag se närmare på NAVs bakgrund. I juni 2006 startade man sammanslagningen av Aetat, Trygdeetaten och sosiale tjenester. I första kvartal 2011 kommer de sista NAV-kontoren att etableras och det blir då totalt 457 NAV-kontor i Norge (NAV, 2010). NAV-reformen är en förvaltningsreform, där tanken är att bättre organisering ger bättre tjänster, och brukarna kan få mer enhetlig hjälp när kontoren slås ihop (Andreassen 2009). Kontoren ska ha en tydlig arbetslinje i front, där fokus ska vara på arbete och aktiviteter (Hansen, 2009). Syftet med NAV-reformen är att: 1. Få flera i arbete/aktivitet och färre med bidrag 2. Göra det lättare för brukarna, och anpassa förvaltningen till deras behov 3. Få en enhetlig och effektiv Arbeids och velferdsforvaltning (Skinnarland & Moland, 2006:1). 9

11 NAV-reformen innebär ett nytt och tätare lagstadgat 3 samarbete mellan stat och kommun, där staten som tidigare har ansvaret för trygdeloven och arbeidsmarkedsloven, och kommunerna har ansvaret för sosialloven (Hansen, 2009). Det ska samordnas på ett sätt som gör att brukarna upplever stat och kommun som en gemensam enhet (Hansen, 2009). Sammanslagningen har fått konsekvenser och medfört lagändringar kom Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen av 16 juni 2006 nr 20 (också kallad NAV-loven). När det gäller den kommunala delen så har man från 1 januari 2010 flyttat de sociala tjänsterna i NAV (obligatoriska tjänster som till exempel handläggning 4 ) till Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. NAV-förvaltningen verkställer politiska beslut. Vill brukarna påverka måste de vända sig till partierna och de politiska styrorganen, Regeringen och Stortinget (Andreassen 2009). Allt är dock inte bestämt av de politiska organen. De NAV-anställda på alla nivåer måste konkretisera de politiska målsättningarna och förväntningarna. De måste använda sitt omdöme 5 för att finna ut vilka ordningar och rättigheter som är lämpliga för den enskilda. Dessa värderingar påverkas bland annat av vilken förståelse de anställda har av de olika brukargrupperna och deras problem (Andreassen, 2009). 4 Brukarmedverkan Jag tänker att man måste vara medveten om i vilken kontext brukarmedverkan utspelar sig i, för att kunna förstå. Konteksten kan fungere både fremmende og hemmende for mulighetene til å praktisere brukermedvirkning... Sosialtjenesten preges av det lovverket og de politiske signalene og føringene som omhandler tjenesten. Sosialarbeiderne som er ansatt i sosialtjenesten vil i tillegg være preget av det faget de er utdannet i og faggruppens yrkesetikk (Jenssen, 2009:19). Aamodt (2006) menar att myndigheten snackar med två tungor. Man ska viktlägga brukarmedverkan, men så styrs institutionerna av inarbetande rutiner, fagliga 3 Lagstadgat = lovpålagt (no) 4 Handläggning = saksbehandling (no) 5 Omdöme = skjønn (no) 10

12 ideologier, politiska föringar och administrativa procedurer. Socialarbetare handlar efter gammal vana och enligt gällande praxis. Många författare skiljer på brukarmedverkan på olika nivåer för att förstå vad brukarmedverkan är. Rønning (2007) skiljer brukarmedverkan på makro- och individnivå. Andreassen (2005) skiljer på individ- och systemnivå, och Olsen (2009) beskriver brukarmedverkan på tre nivåer: Individnivå, tjänst- och organisationsnivå, och politisk nivå. Jag väljer att fokusera på individnivå. Man kan förstå brukarmedverkan utifrån olika teoretiska perspektiv. Nedan presenterar jag några perspektiv på brukarmedverkan, makt och brukarmedverkan, samt aktuell forskning. 4.1 Brukarmedverkan ur ett mästringsperspektiv Eriksen (2007) skriver om brukarmedverkan ur ett mästringsperspektiv, på individnivå. Eriksen ser brukarens aktiva deltagande och medverkan som en förutsättning för att kunna mästra. Ökat medvetande om egna resurser kan ge brukarna mer tro på sig själv så de engagerar sig mer och tar personligt ansvar för att förbättra egna livssituationer. Eriksen (2007) skriver att myndigheterna har skapat stark press om att alla ska i arbete och bidra med det man kan. De som inte har arbetsförmåga har andra förmågor att mästra sina livssituationer med. Professionella hjälpare måste ställa sig öppna för brukarnas erfarenheter med vardagsmästring. Brukarnas önskemål överensstämmer inte nödvändigtvis med myndigheternas. NAVreformen kan vara gynnsam för brukare som har arbetsförmåga och bli del av ett Alag, medan de som inte mästrar kan bli del av ett B-lag. Mål som att klara att leva med lite pengar över tid, söka nytt meningsinnehåll i vardagen och att skapa nya relationer för att undgå ensamhet kan upplevas som viktigare än arbete (Eriksen, 2007). Ylvisaker (2004) skriver att en del socialarbetare i hennes undersökning (se punkt 5.5) såg på brukarna som meningsskapande individer i samspel med yttre omständigheter. Kommunikation kom fram som en avgörande metod i samarbetet. Den ska bidra till att socialarbetaren ska få tillgång till brukarens livsvärld och med hjälp av denna kunna följa hennes val. Ylvisaker fokuserar som Eriksen också på individnivå och på relationen. 11

13 4.2 Brukarmedverkan och Arnsteins begreppsstege Sherry Arnstein är intresserad av olika grader av medverkan och att allt som klassas som medverkan inte nödvändigtvis är reell, som på hennes begreppsstege innebär partnerskap (partnership) eller högre. Stegen har jag hämtat från Arnsteins artikel A Ladder of Citizen Participation (1969) och den ser ut som följande: Arnstein beskriver de olika stegen så här: Steg 1 (manipulation) och 2 (terapi) beskriver icke-medverkan, som går ut på att makthållarna (socialarbetarna) kan undervisa eller rehabilitera brukarna. Steg 3 (informerande) och 4 (konsulterande) progredierar till nivån symbolism, som tillåter brukarna att bli hörda och få säga sin mening, men de har inte makten till att säkra att makthållarna uppmärksammar deras syn. Steg 5 (placering) är en högre nivå av symbolism, där grundreglerna tillåter brukarna att agera som rådgivare, men makthållarna behåller rätten till att bestämma. Steg 6 (partnerskap) möjliggör att förhandla och vara med i beslutsprocesser. I de översta stegen 7 (delegerad makt) och 8 (folkets kontroll/borgarstyrning), ges brukarna makt att påverka och styra resultaten. 12

14 Seim och Slettebø (2007) stödjer Arnsteins perspektiv. De skriver att information om tjänsterna är nödvändigt grundlag för medverkan, men det innebär inte någon aktivitet från brukarens sida och ses inte på som medverkan. Att brukarna deltar i beslutsprocesser är ett steg på vägen till deltagande och partnerskap. Det kan ges möjlighet till inflytande, men inte rätt till att bestämma. De betecknar de tre översta stegen som medverkan. De övriga stegen betecknas som antingen icke-medverkan eller sken-inflytande. Medverkan måste betyda att brukarna ska ha inflytande om brukarmedverkan ska ha ett reellt innehåll (Seim & Slettebø, 2007). 4.3 Brukarmedverkan ur ett marknadsperspektiv Ser man på brukarmedverkan ur ett marknadsperspektiv, blir brukarens rättigheter jämförda med förbrukarens - på fria marknaden. Brukarmedverkan knyts upp till bättre produktion och marknadsanpassning och med mål om ökad förtjänst (Seim & Slettebø, 2007). Här ser man på individen som självständig, fri, oberoende, kompetent och rationellt och som den som bäst klarar att tillvarata sina egna intressen. Brukarna har själv rätt att bestämma hur deras behov ska tillvaratas (Seim & Slettebø, 2007). 4.4 Brukarmedverkan och makt Som jag nämnde i punkt 1, har socialarbetaren stor makt i form av att den har något brukaren vill ha. Makt är här inte tänkt som ett eget perspektiv under brukarmedverkan. Jag har märkt att det är gemensamt för författarna att de är upptagna av maktens betydelse när man diskuterar betydelsen av brukarmedverkan, som till exempel makt i möte med individen, makt på olika nivåer, makt i organisation och samfund. Max Webers definition från 1960 av makt är: sjansen til å få gjennomført sin vilje i en sosial relasjon, også ved motstand, uavhengig av hva denne sjansen er basert på (i Skau 2003:44). Det är oetisk maktanvändning att osynliggöra brukaren och kräva dem till aktiviteter och åtgärder utan hänsynstagande till deras självförståelse och perspektiv. Många socialarbetare är inte uppmärksamma på, att de förvaltar makt i mötet med brukaren. De ser sig själv som neutrala förvaltare och menar, att de i kraft av sitt yrke är i stånd till att se, vad som är bäst för brukaren (Høilund & Juul, 2005). Den anställda har ett 13

15 speciellt ansvar för att lägga till rätta för relationen och dialogen så att medverkan kan ske (NAV Interim, 2006). Medverkan kan först ske när en hjälpinstans erkänner den andres erfarenheter och förtolkningar av sin egen situation (Olsen, 2009). Att bli brukare betyder att underlägga sig hjälpapparatens mäktiga regler och normer. Man går från subjekt till objektstatus. Övergången innebär en identitetsförskjutning från att vara den som handlar, värderar och tar avgöranden, till att bli ett föremål för andras värderingar och avgöranden (Skau, 2003). Full kontroll över eget liv kan vara målet för någon, men inte för alla. Att ha brukarstyrning som mål för alla brukare skulle kunna vara högst oprofessionellt och oförsvarligt och helt enkelt kunna tolkas som ansvarsavskrivning från socialarbetarnas sida (Humerfelt, 2005). 4.5 Aktuell forskning om brukarmedverkan och NAV Det har gjorts en brukarundersökning 2009 i stadsdelarna Frogner, Nordre Aker, Sagene och Vestre Aker. Syftet var att kartlägga brukarnas upplevelse av kvaliteten på den service man mottar. Undersökningen är utförd av Helse- og velferdsetaten och NAV Oslo, på uppdrag från Samarbeidsutvalget. Det är brukare som svarat. Resultaten från de fyra kontoren avviker väldigt lite och därför kommer jag att utgå ifrån de samlade resultaten. Undersökningens målgrupp är brukare av de utvalda NAV-kontoren. För att säkra att deltagarna i undersökningen har haft behov för tjänster efter att det blev etablerat NAV-kontor, är det satt som kriterium att dessa bidrag måste vara godkända under Frågeformuläret bestod av tillsammans 19 frågor. Jag har valt att se på fyra frågor, varav de två första handlar om brukarmedverkan och de två sista handlar om socialarbetarens tillgänglighet för brukaren. Grunden till att jag önskade se på tillgänglighet i tillägg till brukarmedverkan var att det i Jenssens (2009) doktorsavhandling framkommer att närvaro främjar brukarmedverkan (se punkt 4.6). 14

16 De fyra frågor jag valt att se närmare på är: 1. I hvor stor grad synes du at du har mulighet til å medvirke i egen sak? 2. I hvor stor grad synes du at NAV-kontoret tar hensyn til dine ønsker og behov? 3. Hvor fornøyd er du med muligheten å nå frem på telefon? 4. Hvor fornøyd er du med muligheten for å nå din kontaktperson? (Arbeids- og velferdsetaten & NAV, 2009:7). På första frågan, som handlar om möjlighet att medverka i egen sak, svarar 19 % väldigt liten grad, 23 % liten grad, 31 % viss grad, 18 % mycket stor grad och 9 % vet inte/obesvarat. Ser vi på fråga två, så är det 17 % som menar att NAV-kontoret i väldigt liten grad tar hänsyn till brukarens önskemål och behov. 19 % svarar liten grad, 32 % svarar viss grad, 22 % svarar mycket stor grad, och 11 % vet inte/obesvarat På tredje frågan, som handlar om framkomlighet på telefon, svarade 33 % väldigt missnöjd, 30 % missförnöjd, 23 % nöjd och 5 % svarade mycket nöjd, och 9 % vet inte/obesvarat. På fjärde frågan, om tillgängligheten till kontaktpersonen var 27 % väldigt missnöjd, 25 % missnöjd, 24 % nöjd och 7 % mycket nöjd och 16 % vet inte/obesvarat. 4.6 Aktuell forskning om socialarbetarnas syn på brukarmedverkan Jag har hittat en doktorsavhandling, av Anne Grete Jenssen (2009) som heter Brukermedvirkning i sosialtjenesten en studie av sosialarbeidernes perspektiv. Avhandlingen bygger på data som är insamlat i samband med ett samarbetsprojekt mellan Universitetet i Stavanger och ett distriktssocialkontor i kommunen. Projektet startade januari 2001 och avslutades i juni Jenssen (2009) har använt sig av praxisforskning, fältmetodik, fokusgrupper och individuella kvalitativa intervjuer. Undersökningen kom fram till att de flesta socialarbetare förknippade brukarmedverkan med enskilda saker, individuellt socialt arbete. Brukarmedverkan 15

17 var för dem att brukaren fick reellt inflytande på sin egen sak, att de fick ta aktivt del i problemdefiniering, målsättning och process (Jenssen, 2009). Socialarbetarna menade att brukarnas närvaro var den viktigaste faktorn för att främja brukarmedverkan. Brukarna känner sin egen situation och vet bäst vad som ska vara målet. De menade att brukarna främjade brukarmedverkan genom sin närvaro, sitt intresse, och sitt eget engagemang i egen situation. Genom sin närvaro får brukarna möjlighet att bli sedda som hela människor, och de har möjlighet att bidra med sin upplevelse och sina mål. Socialarbetarna menar att grunden för brukarmedverkan i ekonomisaker är dåligt, pga. brukaren inte är närvarande (Jenssen, 2009). Det som socialarbetarna menade hämmade brukarmedverkan var handläggning utan brukarens närvaro. Då blev ärendena behandlade som kategoriskt efter uppsatta regler och rutiner. En annan hämmande faktor var att i socialarbetarnas yrkesutförande hade de en tradition att vara problemlösare, och därmed snabbt kunde handla på brukarens vägnar (Jenssen, 2009). Brist på tid och svårigheter med att prioritera var enligt socialarbetarna det största hindret för brukarmedverkan. Socialarbetarna upplevde att brukarmedverkan skulle kräva mer tid och arbete, frekventare 6 dialog mellan brukare så att de själva kunde definiera problemet, vad som skulle vara målet med arbetet och vara med på att bestämma hur målet skulle nås. De menade att det ändå skulle löna sig (Jenssen, 2009). Socialarbetarna upplevde brukarmedverkan som en stark etisk föring och som viktigt ideal. 5 Villkor Här ska jag presentera några olika perspektiv av villkor, makt och villkor, samt aktuell forskning. 5.1 Villkor ur ett paternalistiskt perspektiv Ylvisaker (2004) har i det ena mönstret i sin undersökning (se punkt 5.5) funnit att 6 Frekventare = hyppigere (no) 16

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Att utgå från klientens uppdrag

Att utgå från klientens uppdrag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Kvalitet, utvärdering och verksamhetsutveckling Vårterminen 2010 Att utgå från klientens uppdrag En granskning av verksamheten Personligt ombud i Umeå

Läs mer

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2014 Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT?

GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? GER SYSTEMISKA MÖTEN RESULTAT? En undersökning bland chefer i Region Skåne med erfarenhet av systemiska möten Författare Ingrid Ainalem Ingrid Hjalmarson Hilkka Linnarsson Utvecklingscentrum, Region Skåne

Läs mer

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration?

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Beteckning Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Mary Eriksson & Karin Johansson maj 2008 C-uppsats 15 p Sociologi Sociologi C Examinator:

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Rollen som biståndshandläggare. Lena Fröjdlund-Göransson

Rollen som biståndshandläggare. Lena Fröjdlund-Göransson Rollen som biståndshandläggare Lena Fröjdlund-Göransson FoU-trainee Uppsats nr 13 December 2009 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts av Lena Fröjdlund-Göransson, planeringssekreterare

Läs mer

En ryggradslös lag? Om LSS-besvär hos länsrätten rörande personkrets tre. Författare: Pia Ekman och Kristian Josefsson. Handledare: Osman Aytar

En ryggradslös lag? Om LSS-besvär hos länsrätten rörande personkrets tre. Författare: Pia Ekman och Kristian Josefsson. Handledare: Osman Aytar En ryggradslös lag? Om LSS-besvär hos länsrätten rörande personkrets tre. Examensarbete i: Social omsorg Nivå: C Högskolepoäng: 15 hp Program/utbildning: Kandidatprogrammet med inriktning mot social omsorg

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp

Mellan jobb. - en kvalitativ fallstudie av Outplacement. Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Mellan jobb - en kvalitativ fallstudie av Outplacement Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp Deirdre Net Susanna Stenson Handledare: Lars Walter Juni, 2013 Abstract Examensarbete,

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Brukarmedverkan som en del av EBP

Brukarmedverkan som en del av EBP Brukarmedverkan som en del av EBP En studie av brukarnas delaktighet i socialtjänstens verksamhetsutveckling Monica Helin Student Monica Helin Vt 2012 Examensarbete, 15 hp Masterexamen (2 år) i socialt

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Examensarbete i lärarutbildningen - 2007 Elever i behov av särskilt stöd En undersökning av hur skolpersonal reflekterar och definierar om begreppet

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Arbetsterapeututbildningen, 180 hp Vårterminen 2009 LIU- ISV/AT-C 09/019--SE Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen

Läs mer