MATAVFALL SOM HÄRRÖR FRÅN INTERNATIONELL TRAFIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MATAVFALL SOM HÄRRÖR FRÅN INTERNATIONELL TRAFIK"

Transkript

1 Livsmedelssäkerhetsverket Evira TILLÄMPNINGSGUIDE I MATAVFALL SOM HÄRRÖR FRÅN INTERNATIONELL TRAFIK (Tillämpningsguiderna är inte uttömmande förklaringar och de är inte juridiskt bindande) Uppdaterad Tillämpningsgrund: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel. Jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 194/2004 om anordnande av övervakning av matavfall som härrör från internationella trafikmedel och jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 338/2006 om ändring av förordning nr 194/2004.

2 INNEHÅLL 1. Inledning Definition av matavfall som härrör från internationella trafikmedel Aktörer som berörs av tillämpningen av förordningen och övervakningen av dem Krav på bortskaffande...5 Nedgrävning på godkänd avstjälpningsplats...5 Förbränning i godkänd förbrännings- eller samförbränningsanläggning Krav på insamling och transport Separering och identifiering Märkningar Insamlings- och transportmedel och insamlingssätt Tvätt och desinficering av insamlings- och transportmedel Handelsdokument Bokföring...9 BILAGA 1 Handelsdokumentmall 2

3 1. Inledning Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/ om hälsobestämmelser för animaliska livsmedel som inte är avsedda att användas som livsmedel (nedan biproduktförordningen) innehåller bestämmelser om insamling, transport, bearbetning, användning, bortskaffande, utsläppande på marknaden, export och transitering av animaliska biprodukter. Syftet med bestämmelserna, som har tillämpats som sådana i alla medlemsstater fr.o.m , är att skydda folkhälsan och djurhälsan bättre än förr. Animaliska biprodukter hela djurkroppar, delar från djur och andra animaliska produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel är på grundval av sjukdomsrisken indelade i tre kategorier i biproduktförordningen. De biprodukter som tillhör kategori 1 är förenade med de största riskerna för djurs och människors hälsa medan de produkter som tillhör kategori 3 är förenade med de minsta riskerna. Biprodukter som tillhör kategori 1 skall bortskaffas. Biprodukter som tillhör kategorierna 2 och 3 får användas under vissa förutsättningar. Matavfall som härrör från internationella trafikmedel tillhör kategori 1. Bakom klassificeringen ligger bl.a. mul- och klövsjukeepidemin i England, som man misstänkte att berodde just på matavfall. Eftersom detta avfall anses kunna sprida sjukdomar som överförs till djur och människor, har insamlingen, transporten och bortskaffandet av avfallet förenats med krav som förhindrar att sjukdomsalstrare som eventuellt finns i avfallet kommer ut i miljön. I denna guide har samlats biproduktförordningens bestämmelser om insamling, transport och bortskaffande av matavfall som härrör från internationella trafikmedel jämte tillämpningsanvisningar. I guiden beskrivs dessutom den övervakningspraxis som tillämpas i Finland för att säkerställa att kategori 1-matavfall insamlas och bortskaffas på det sätt som ovan nämnda bestämmelser förutsätter. Jord- och skogsbruksministeriets förordning 194/ om anordnande av övervakning och ändringen JSMf 338/ av den ersätter tillsammans med biproduktförordningen Jord- och skogsbruksministeriets tidigare beslut JSM/VLA 605/1994, som gällde behandlingen av matavfall från utrikestrafik. Genom förordningar, beslut eller anvisningar kan kommissionen ytterligare precisera bestämmelserna och deras tillämpningsanvisningar. Tillämpningsguiden, som publiceras på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbplats uppdateras enligt behov. 2. Definition av matavfall som härrör från internationella trafikmedel Med kategori 1-matavfall som härrör från internationella trafikmedel avses matavfall från fartyg, flygplan och tåg i internationell trafik som uppkommer i samband med passagerarnas och besättningens måltider och matlagningen samt allt annat avfall (omslag, förpackningar, engångskärl osv.), som har varit i beröring med livsmedlen eller matresterna i fråga. 1 Länkar till lagstiftning: Biproduktförordningen 1774/2002: Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 273, (http://europa.eu.int/eur-lex/sv/) eller JSM:s webbplats/veterinärlagstiftningens H-register (http://wwwb.mmm.fi/el/laki/x/h/default.html). Jord- och skogsbruksministeriets förordning 194/2004 om anordnande av övervakning av matavfall som härrör från internationella trafikmedel och ändring av förordning JSMf 338/2006: FINLEX statens författningsdata (http://www.finlex.fi/fi/sv/laki/alkup/) eller JSM:s webbplats/veterinärlagstiftningens H-register (http://wwwb.mmm.fi/el/laki/x/h/default.html). 3

4 Blandavfall i vilket ingår matavfall är således helt och hållet kategori 1-avfall. Ett undantag utgör tomma glasflaskor och aluminiumburkar, som kan insamlas separat, likaså rena papplådor och förpackningar som inte har varit i direkt beröring med mat. Även före detta livsmedel från taxfreebutikerna är kategori 1-matavfall. Som internationell trafik räknas fartyg, tåg och flygplan som enligt sin turlista trafikerar mellan EUländer och s.k. tredje länder. Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz jämställs med EU-länder. Bussar, långtradare, privatbilar, privata fritidsbåtar eller privata flygplan räknas inte i detta sammanhang som internationell trafik; livsmedel som de som reser ombord på dessa trafikmedel har med sig som s.k. hemkomstgåvor omfattas av tullens övervakning (se kap. 3 sista stycket). För olika trafikformer kan definitionen i praktiken tillämpas på matavfall som följer: Avfall som härrör från fartyg som trafikerar till/från länder utanför EU-området (= rutten inbegriper s.k. tredje länder) och som innehåller mat- eller matlagningsavfall skall insamlas som kategori 1-matavfall 2. Avfall som härrör från persontåg som trafikerar till/från Ryssland och som innehåller matavfall är kategori 1-matavfall. Avfall som innehåll avfall som härrör från mat som tagits ombord på ett flygplan i ett land utanför EU är kategori 1-matavfall. På grund av de för flygtrafiken typiska provianteringsförfarandena och bestämmelserna är det vid klassificeringen tillåtet att beakta i vilken riktning provianteringen skett. Sålunda skall matavfall från ett flygplan vars proviantering skötts utanför EU oberoende av om flygplanet anländer till Finland direkt från ett land utanför EU eller efter mellanlandningar inom EU behandlas som kategori 1-avfall. Matavfall från flygplan som flyger från Finland till ett land/länder utanför EU får åter bearbetas som vanligt matavfall, om tur-returprovianteringen har skötts i Finland. 3. Aktörer som berörs av tillämpningen av förordningen och övervakningen av dem Genom biproduktförordningen har utfärdats bestämmelser om insamling, transport och bearbetning av matavfall som härrör från internationell trafik. Iakttagandet av bestämmelserna övervakas i Finland av livsmedelssäkerhetsverket Evira i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordningar 194/2004 och 338/2006. Eviras jordbrukskemiska enhet/foderkontroll godkänner de metoder som tillämpas av aktörerna i internationell trafik och för en förteckning över godkända aktörer samt övervakar att bestämmelserna iakttas bl.a. genom inspektioner. Aktörer i internationell trafik som hos Evira skall ansöka om godkännande för sina insamlings-, transport- och bearbetningsmetoder för kategori 1- matavfall är: Instanser som i hamnar tar emot och samlar in matavfall från fartyg (hamnen, rederiet, hamnoperatören eller ett avfallsföretag som har direkt avtal med ett fartyg i internationell trafik som omfattas av undantag i fråga om fartygsavfall) Instanser som på flygfält tar emot och samlar in matavfall från flygtrafiken (speditions- och cateringbolag) Instanser som tar emot matavfall från spårtrafiken i VR:s depåer och på VR:s stationer 2 Enligt fartygsavfallslagen och förordningen skall ett fartyg innan det lämnar hamnen till de uppsamlingsanläggningar för avfall som finns i hamnen avlämna allt sådant avfall som enligt MARPOL 73/78 konventionen och konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö (Helsingforskonventionen, FördrS S 2/2000) inte får släppas ut i havet i Östersjöområdet. Med stöd av ovan nämnda konventioner och fartygsavfallsförordningen är det tillåtet att släppa ut matavfall i havet, om det görs på minst 12 sjömils avstånd från närmaste land. När ett fartyg meddelar att det avlämnar matavfall i land, är hamnen skyldig att ta emot avfallet. Fast avfall, t.ex. matoch hushållsavfall, omfattas av systemet med ingen specialavgift 4

5 Matavfallstransportörer/avfallshanteringsföretag, som har avtal om transport av avfall med aktörer som tar emot matavfall som härrör från internationell trafik (= hamnen, VR:s depå, flygfältsaktörer) eller med fartyg i internationell trafik. De som slutgiltigt bearbetar kategori 1-matavfall, dvs. avstjälpningsplatser och förbränningsanläggningar För godkännandet skall aktören utarbeta en s.k. metodbeskrivning. Beskrivningen kan ges på en blankett för ändamålet, som har publicerats på Eviras webbplats (www.evira.fi) eller formuleras fritt. Godkännande beviljas på grundval av de erhållna dokumenten och i de flesta fall dessutom en inspektion. En förutsättning för godkännande är att insamlings-, transport- och bortskaffandemetoderna uppfyller kraven i biproduktförordningen. De årliga övervakningsobjekten väljs på grundval av riskerna. Aktörer som regelbundet bearbetar kategori 1-matavfall granskas i regel varje år. För godkännande- och övervakningsinspektioner debiteras en avgift enligt JSM:s förordning 266/2008 om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer. Ändring i Eviras beslut och utlåtanden kan sökas hos förvaltningsdomstolen. Även andra myndigheter övervakar ovan nämnda aktörers avfallshantering: Avfallshanteringen i dess helhet övervakas av miljöskyddsmyndigheterna med stöd av miljöskydds-, avfalls- och fartygsavfallslagstiftningen. Undantag från skyldigheten att avlämna avfall som härrör från fartyg för fartyg i regelbunden trafik som har ingått avfallshanteringsavtal med ett seriöst avfallsföretag eller en hamn beviljas av Sjöfartsstyrelsen. Sjöfartsstyrelsen granskar också anteckningarna i avfallsdagböckerna på fartyg som anlöper finska hamnar. För övervakningen av utsläpp från fartyg i territorialvattnen ansvarar Finlands miljöcentral (SYKE). Införseln av animaliska livsmedel som resenärer har med sig för eget bruk övervakas av tullen och importen av animaliska livsmedel av de veterinära gränskontrollstationerna. Övergivna/ beslagtagna livsmedelspartier skickas i enlighet med JSM:s anvisningar för att förbrännas (Ekokem). 4. Krav på bortskaffande Kategori 1-matavfall som härrör från internationella trafikmedel skall bortskaffas. Biproduktförordningen (artikel 4.1e, 4.2a och 4.2d) tillåter följande bortskaffandemetoder: Nedgrävning på godkänd avstjälpningsplats Med godkänd avstjälpningsplats avses en avstjälpningsplats som uppfyller kraven i statsrådets beslut om avstjälpningsplatser (861/1997) och som har miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (86/2000) för sin verksamhet. Förbränning i godkänd förbrännings- eller samförbränningsanläggning Med godkänd förbrännings- eller samförbränningsanläggning avses en förbrännings- eller samförbränningsanläggning som uppfyller kraven i statsrådets förordning om avfallsförbränning (362/2003) och som har miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (86/2000) för sin verksamhet. Kategori 1-matavfall skall bearbetas (täckas/förbrännas) omedelbart på avstjälpningsplatsen eller i förbränningsanläggningen. Den som skaffar bort avfallet skall också iaktta kraven i avsnitten 5.5 och 5.6 i fråga om handelsdokument och bokföring. 5

6 5. Krav på insamling och transport 5.1 Separering och identifiering För kategori 1-matavfall skall enligt biproduktförordningen (artikel 7 och bilaga II) ordnas egen insamling och transport till avstjälpningsplatsen eller förbränningsanläggningen. De insamlingsoch transportkärl som är avsedda endast för detta avfall skall vara täta, läckagefria och märkta på behörigt sätt (se 5.2 och 5.3). Kärlen skall alltid tvättas och desinficeras före annan användning och regelbundet även när de används endast för ifrågavarande ändamål (se 5.4). Över transporten skall ifyllas ett s.k. handelsdokument, som åtföljer matavfallspartiet till platsen för bortskaffandet (se 5.5). Syftet med dessa bestämmelser om separering och identifiering är att säkerställa att sjukdomsalstrare som eventuellt finns i matavfallet inte kommer ut i miljön. Allt avfall som har varit i beröring med matavfall som härrör från internationell trafik räknas som kategori 1-matavfall. Av denna orsak är det bästa och mest kontrollerbara alternativet att blandavfall som tagits emot från dessa trafikmedel i sin helhet bearbetas som kategori 1- matavfall. Ifall avsikten är att ta emot och bearbeta endast köksavfall (= matrester, rester från matlagningen och omslag och förpackningar som varit i beröring med ovan nämnda ämnen) från trafikmedel i internationell trafik som kategori 1-matavfall, skall den som tar emot avfallet (aktören i hamnen, på flygfältet, i depån) till sitt förfogande ha metoder för att styra avfallsmottagningen och följa med hur sorteringen lyckas. Dessa metoder beskrivs i metodbeskrivningen. Metoder som säkerställer sorteringen och som aktörer som samlar in kategori 1-matavfall som en separat fraktion skall förfoga över är t.ex.: Överenskommelse om förfaringssätt för att säkerställa (om man inte annars vet det) med ett anlöpande trafikmedel om det är fråga om ett trafikmedel i internationell trafik och om det kommer att avlämna kategori 1-matavfall i hamnen, på flygfältet eller i depån/på bangården. Överlämnande av avfallssorteringsanvisningar till anlöpande trafikmedel, fartygsombud, flygbolag osv. Utrustande av avfallspunkter och kärl med informationstavlor och -skyltar Avfallsmottagning under övervakade förhållande, varvid man också erbjuder handledning i avfallssortering. Utdelning av avfallssäckar till anlöpande trafikmedel/städfirmor m.m. för förpackning av avfallet i fråga (kan packas tätt, avfallssäcken identifieras på grund av färg eller annan märkning, varvid det är lättare att styra den till rätt kärl) 5.2 Märkningar Fordon, containrar, behållare eller kärl som används för transport av kategori 1-matavfall skall märkas i enlighet med biproduktförordningen (bilaga II, kapitel I): Luokka 1, ainoastaan hävitettäväksi tai Luokan 1 ruokajäte, ainoastaan hävitettäväksi Kategori 1, endast för deponering / kategori 1 matavfall, endast för bortskaffande Catergory 1 for disposal only / category 1 catering waste, for disposal only Det är skäl att göra märkningen på sådana språk som förstås av dem som huvudsakligen använder kärlen och behållarna. I sorteringsanvisningarna, på informationstavlorna och vid märkningen av kärlen bör en enhetlig terminologi användas för undvikande av förväxlingar. 6

7 5.3 Insamlings- och transportmedel och insamlingssätt Det är bra att ge anvisningar om att matavfall som härrör från internationella trafikmedel skall samlas in i läckagefria, förslutna förpackningar i trafikmedlen vilka sedan på flygfältet, i hamnen eller tågdepån placeras i täta och läckagefria insamlings- och transportkärl/behållare. Om matavfallet förvaras på mottagningsstället innan det transporteras för att bortskaffas, skall tömningarna göras med sådana intervaller att insamlingskärlen inte förorsakar luktolägenheter eller sanitära olägenheter. Kärlen skall tömmas lika ofta som vanliga bioavfallskärl. Regnvatten skall hindras från att komma in i insamlingskärlet, -behållaren eller containern och eventuellt avflöde av vätska därifrån skall förhindras. Djur, t.ex. fåglar, möss, råttor och insekter, skall hindras från att komma in i kärlet, behållaren eller containern. Locket skall vara tättslutande och helt. Kärlet, behållaren eller containern skall vara lätt att tvätta och torka och där får inte finnas ojämnheter eller andra ställen där avfall kan samlas. Internationellt matavfall skall transporteras för att bortskaffas antingen i ovan nämnda kärl, behållare eller containrar eller i andra behållare eller containrar som är avsedda för transport av kategori 1-material. Sopbilar med komprimatorer får användas för detta ändamål endast i enskilda fall och endast om tvätten och desinficeringen av bilen kan ordnas (skall vara ren och torr före annan användning, se 5.6). Mottagaren skall underrättas på förhand om avfall som förs till avstjälpningsplatsen eller förbränningsanläggningen; syftet med anmälan är att säkerställa att bearbetningen sker omedelbart. 5.4 Tvätt och desinficering av insamlings- och transportmedel Vid valet av insamlings- och transportmateriel skall möjligheterna att rengöra den beaktas. Fordon och återanvändbara kärl, behållare eller containrar som kommer i beröring med kategori 1- matavfall skall rengöras, tvättas och desinficeras efter varje användning (biproduktförordningen bilaga II, kapitel II): För att undvika korskontamination skall återanvändbara insamlingskärl eller behållare i regel tvättas efter varje tömning. Kärlen eller behållarna skall vara rena och torra innan de kan tas i annan användning. När det är möjligt att använda insamlingskärl, -containrar e.d. endast för insamling och transport av kategori 1-matavfall, kan som en användning definieras en användningsperiod (t.ex. 1 mån.). När avfallet placeras i läckagefria engångsförpackningar som sedan placeras i insamlingskärlen, kan tvättfrekvensen för kärlen bestämmas med hjälp av sinnesorganen, dvs. kärlen skickas för tvätt när synlig smuts konstateras. Man skall förfara likadant när fordon eller utsidan av täta och förslutna containrar som skall tvättas periodvis smutsas ner av kategori 1- matavfall (= tvättas enligt behov). I samband med godkännandet av metodbeskrivningen för den aktör som ansvarar för tvätten (vanligtvis avfallstransportfirman) granskas också tvättplatsen och tvättanvisningarna. På tvättplatsen skall finnas möjlighet att använda varmt vatten och det skall finnas tillgång till behöriga tvättredskap och tvättmedel. Tvättunderlaget skall också vara försett med avlopp. För att garantera ett bra tvättresultat skall aktören utarbeta tvätt- och desinficeringsanvisningar för arbetstagarna. Det skall föras bok över tvättningar och desinficeringar (kvittering t.ex. i handelsdokumentet/se 5.5, i ett skilt häfte e.d.) och bokföringen skall visas upp för myndigheten på begäran. 7

8 När tvätten och desinficeringen planeras bör följande beaktas: Rengöring, tvätt och desinficering skall utföras stegvis, åtminstone när det finns ingrodd smuts på kärlet eller behållaren. Kärlet e.d. skall rengöras och tvättas innan det desinficeras eftersom desinfektionsmedlen tar bäst på ren yta. Lämplig vattentemperatur är beroende av de medel och tvättmetoder som används. För förtvätten är det i allmänhet skäl att använda ljumt vatten så att fettet inte bränner fast i ytan. Annars används varmt eller hett vatten, som redan i sig dödar en stor del av mikroberna. Tvätt- och desinfektionsmedel skall användas i enlighet med bruksanvisningen på förpackningen (dosering, verkningstid, behov av sköljning osv.). De som tillverkar och säljer desinfektionsmedel ger råd vid valet av medel. Det är bra om medlet är lätt att använda (t.ex. kan lämnas kvar på ytan), så litet frätande som möjligt och har ett brett verkningsområde. Om och när kategori 1-matavfall inte transportas med materiel som kommer i direkt beröring med djur eller livsmedel, anses även desinficerande tvättmedel vara tillräckligt effektiva. I samband med tvätt och annan behandling av insamlingskärl för kategori 1-matavfall räcker det att man iakttar samma arbetarskyddsanvisningar och principer som vid behandlingen av bioavfallskärl och -behållare. 5.5 Handelsdokument Under transport skall matavfall som härrör från internationella trafikmedel enligt biproduktförordningen (bilaga II, kap. III) åtföljas av ett handelsdokument. Dokumentet skall utfärdas i minst tre exemplar. Originalet skall åtfölja sändningen till dess att den når slutdestinationen (avstjälpningsplatsen eller förbränningsanläggningen). Kopiorna blir hos avsändaren (hamnen, speditionsbolaget osv.) och transportföretaget. Varje aktör skall spara sina egna exemplar av dokumenten minst två år. En mall för handelsdokumentet presenteras i bilaga 1 (har även publicerats på Även andra avfallstransportdokument eller fraktsedlar lämpar sig för ändamålet bara de innehåller följande uppgifter: 1. Datum då kategori 1-matavfallet har överlämnats för transport 2. En beskrivning av materialet: matavfall som härrör från internationella trafikmedel, kategori 1 endast för bortskaffande / kategori 1-matavfall, endast för bortskaffande 3. Uppgifter om avsändaren och avsändarens kvittering 4. Mängden matavfall som överlämnats för transport 5. Uppgifter om transportören och transportörens kvittering 6. Uppgifter om mottagaren och mottagarens kvittering 7. Bearbetningssätt: nedgrävning/förbränning 8. Mängden matavfall som tagits emot I dokumentet hos avsändaren av kategori 1-matavfallet skall punkterna 1-5 fyllas i, gärna även namnet på mottagningsstället. Avfallstransportörens och mottagarens dokument skall innehålla alla ovan nämnda uppgifter. Kategori 1-matavfall kan i hamnen, på flygfältet och i tågdepån samlas in från flera fartyg, flygplan eller tåg i samma kärl eller behållare och skickas för att bortskaffas som ett parti. Insamlingsintervallet skall antecknas i handelsdokumentet så att avfallspartiet utgående från uppgiften i fråga kan hänföras till trafikmedel som anlöpt hamnen/flygfältet/depån under en viss tidsperiod. 8

9 Såväl avfallets avsändare som mottagare skall uppge avfallsmängden. I samband med att avfallet överlämnas för transport räcker en uppskattning (t.ex. 4 x 240 l, 1 x 5 m 3 e.d.), mottagaren meddelar resultatet av vägning (eller en uppskattning, om vågen inte är tillräckligt exakt). Även tvätt av insamlings- och transportmedlen kan om man så vill antecknas i samma dokument (se 5.4). Om biprodukter transporteras från en medlemsstat till en annan, skall som handelsdokument användas den blankett som fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 93/2005 (omfattar 3 sidor, behöver inte användas vid transport enbart inom Finland). 5.6 Bokföring Varje aktör inom insamlings- och bearbetningskedjan skall enligt biproduktförordningen (artikel 9, bilaga II, kap. IV) ha bokföring över matavfall som härrör från internationell trafik: Av avfallets avsändares bokföring skall framgå när, hur mycket och vart kategori 1-matavfall har förts för att bortskaffas och vem som gjort det. Av transportörens bokföring skall framgå från vem/varifrån, hur mycket och vart matavfall har förts för att bortskaffas. Av mottagarens bokföring skall framgå varifrån, hur mycket och när matavfall har tagits emot och vem som förde avfallet för att bearbetas. Avstjälpningsplatserna och förbränningsanläggningarna skall årligen rapportera om sin bokföring till Eviras foder- och gödselövervakningsenhet. De andra aktörerna skall kunna visa upp motsvarande bokföring för myndigheten (t.ex. en sammandragstabell) på begäran. YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR: Överinspektör Anna-Kaisa Airaksinen, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, tfn , gsm

10 BILAGA 1 HANDELSDOKUMENTMALL Handelsdokument skall utfärdas i tre exemplar. Originalet skall åtfölja lasset till materialets mottagare. Avsändaren skall behålla en kopia och den andra skall behållas av transportföretaget. Det exemplar som blir kvar hos avsändaren bör förses med uppgifter om transportföretaget (och eventuellt uppgifter om mottagaren). I transportföretagets exemplar bör det finnas uppgifter om mottagaren. Dokumenten bör sparas minst två år. AVSÄNDAREN FYLLER I Avsändare: Adress: Kontaktperson: Materialet har överlåtits för transport: Datum: Avsändarens underskrift: Lassets innehåll kategori 1, matavfall från internationell trafik, endast för bortskaffande annat, vad? Mängd : kg / tn / m3 (ovidkommande stryks över), vägt/mätt uppskattning Insamlingsperiod i hamn/på flygfält/i VR:s depå / - / 20 TRANSPORTÖREN FYLLER I Transportföretag/transportör: Adress: Datum: Underskrift: MOTTAGAREN FYLLER I Mottagande anläggning: Adress: Typ av bearbetning : nedgrävning på avstjälpningsplats förbränning Mängd : kg / tn / m3 (ovidkommande stryks över), vägt/mätt uppskattat Datum: Underskrift: 10

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 )

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 ) Föredragande Virva Valle Sida/sidor 1 / 5 Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a. förmedlare, om import av animaliska biprodukter från en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz

Läs mer

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat Föredragande Lehtolainen Sida/sidor 1 / 6 Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat 1 Vad är egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 25/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2303/14/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

Eviras anvisning 16031/1/sv. Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter

Eviras anvisning 16031/1/sv. Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter Eviras anvisning 16031/1/sv Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter Sida/sidor 1 / 6 Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Nya avfallsregler med ny avfallsförordning Implementering av EGs nya ramdirektiv om avfall 2010-10-05 Work shop Miljösamverkan Skåne Program 09.35-10.20

Läs mer

Animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter Animaliska biprodukter (temadag med Avfall Sverige) 3 feb. 2015 Av Susanne Liljenström (enheten för CITES, foder och djurprodukter) Enheten för CITES, foder och djurprodukter (avdelningen Djurskydd och

Läs mer

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård Katja Korkalainen Fodersektionen Neuvo 2020 December 2014 Allmänt om foderkontroll på djurgårdar Foder Ämnen och produkter som är avsedda för utfodring av djur

Läs mer

INSAMLING, TRANSPORT OCH SPÅRBARHET 1

INSAMLING, TRANSPORT OCH SPÅRBARHET 1 INFORMATION Detta dokument är en sammanställning av delar ur INSAMLING, TRANSPORT OCH SPÅRBARHET 1 GRUNDLÄGGANDE KRAV Skyldigheter 2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU.

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. Antalet IP Livsmedel-anslutna företag ökar stadigt och vi ser en stor ökning bland företag som är verksamma

Läs mer

Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet. Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004

Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet. Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004 Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004 Förord Detta dokument rörande hantering av farligt avfall inom

Läs mer

Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser. i Kymmenedalen och Lappträsk

Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser. i Kymmenedalen och Lappträsk Bästa läsare av Avfallshanteringsbestämmelser i Kymmenedalen och Lappträsk Innehållsförteckning Bästa läsare Allmänna direktiv Centrala ändringar i bestämmelserna Tilläggsuppgifter om lagstiftning gällande

Läs mer

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar; SFS 2010:347 Utkom från trycket den 19 maj 2010 utfärdad den 6 maj 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] Bilaga 37d. [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676])

Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] Bilaga 37d. [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676]) Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676]) Bilaga 37d Del I Reservrutin Kapitel I Allmänna bestämmelser 1. I denna bilaga fastställs särskilda bestämmelser

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 32/VLA/2006 Datum Dnr 6.6.2006 3508/01/2005 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.8.2006 - tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

Kommentarer till preliminär rapport DG/SANCO/1271/2000 om ett besök i Sverige den 23-27 oktober 2000 avseende gränskontrollstationer

Kommentarer till preliminär rapport DG/SANCO/1271/2000 om ett besök i Sverige den 23-27 oktober 2000 avseende gränskontrollstationer 1() COMMUNICATION 2001-02-13 Dnr 30-444/00 Swedish Board of Agriculture Department for Animal Production and Health European Commission Dr Bengt Nordblom, Chief Veterinary Officer, Directorate F, Food

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010)

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsen Föreskrift Dnr Datum 167/010/10 1.11.2010 Författningsgrund

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 8/VLA/2008 Datum Dnr 16.12.2008 2843/01/2008 Ikraftträdande 1.1.2009 Bemyndigande Lag om medicinsk behandling av djur (617/1997) 44 Läkemedelslag (395/1987,

Läs mer

Kommentarer och redovisning av åtgärder till FVO:s preliminära rapport DG(SANCO)/9268/2003

Kommentarer och redovisning av åtgärder till FVO:s preliminära rapport DG(SANCO)/9268/2003 LIVSMEDELSVERKET BILAGA 1 1 (4) Kommentarer och redovisning av åtgärder till FVO:s preliminära rapport DG(SANCO)/9268/2003 Översättningsfel i den svenska rapporten I rapportens inledning är datumet för

Läs mer

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M.

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. 1 Hot mot m.m. Hot mot [501] Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot Inledande bestämmelser 1 [501] Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Världshälsoorganisationens

Läs mer

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter 1 (4) I). ~ 2011-04-27 Dnr: 5620-00814-201 1 Länsstyrelsen Örebro län Adnan Jahic Direkt: 019-1938 55 Ahlgrens Åkeri AB adnan.jahic@lansstyrelsen.se Fabriksvägen 5 Fax: 019-19 35 15 71041 FELLINGSBRO För

Läs mer

Summarisk utförseldeklaration IE 615

Summarisk utförseldeklaration IE 615 AREX-kundanvisning 15 Summarisk utförseldeklaration www.tulli.fi Version 2.0, 12.4.2013 Ersätter version 1.0, 29.12.2011 Summarisk utförseldeklaration IE 615 Sammandrag I de fall där det för varor som

Läs mer

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde JUSTITIEMINISTERIET 3.12.2007 OM 3/58/2007 Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde REKOMMENDATION OM TILLÄMPNINGEN AV SPRÅKLAGEN I ÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN OCH VATTENLAGEN

Läs mer

TO 15 kap. Postförsändelser [2709]

TO 15 kap. Postförsändelser [2709] TO 15 kap. Postförsändelser [2709] 15 kap. Postförsändelser Allmänna bestämmelser 1 [2709] Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post förvaras hos Posten AB (publ) eller något

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås en ändring i 29 kap. 1 miljöbalken. Förslaget innebär att det straffbara området för miljöbrott

Läs mer

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Kundanvisning om punktbeskattning 6 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter www.tulli.fi April 2014 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Tillfälligt registrerad mottagare Inom punktskattelagstiftningen

Läs mer

Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande

Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande Tullstyrelsen AREX-deklarationer, kundanvisning 6 www.tulli.fi 29.12.2010 Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Kundanvisning för transitering 5/2012. Reservförfarande vid T och TIR transitering. www.tulli.fi. Tillstånd krävs för användningen av reservförfarande

Kundanvisning för transitering 5/2012. Reservförfarande vid T och TIR transitering. www.tulli.fi. Tillstånd krävs för användningen av reservförfarande Kundanvisning för transitering 5/2012 www.tulli.fi Reservförfarande vid T- och TIR-transitering 7.11.2012 Reservförfarande vid T och TIR transitering Tullstyrelsen har utfärdat en föreskrift (TMD 170/010/2010)

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Datum BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT NYA BLANKETTER

Datum BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT NYA BLANKETTER 1(5) Datum Marknadsstödsavdelningen/ 2.4.2013 Interventionsenheten Dnro 962/55/2013 Hänvisning Livsmedelsstöd till biståndsorganisationer 2013 Ärende BOKFÖRINGSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV STÖDET SAMT

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING Myndighetens anteckningar ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL PENNINGINSAMLING 1. Ärende Nytt tillstånd till penninginsamling Ändring av tillstånd till penninginsamling, vad Nummer och beslutsdatum för tillstånd

Läs mer

CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora undertecknades 1973 i Washington D.C. och trädde i kraft 1975 CITES är en internationell överenskommelse mellan

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren 2014-06-17 Dnr: 470/2014 Saknr: 6.3 Nya regler om utförsel av vissa fiskarter från Östersjöområdet samt upphävande av Livsmedelsverkets

Läs mer

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi

Prislista. mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013. www.iuj.fi Prislista mottagningsavgifter för företag från 1.1.2013 www.iuj.fi 1.4.2013 Kontaktuppgifter och öppettider Domargårds avfallscentral Öppet Ritabackavägen 20, 06200 Borgå må - fr 7-18, la 9-14 tel. 020

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang.

dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. dags att välja Viktig information till fastighetsägare och bostadsrättföreningar inför valet av nytt avfallsabonnemang. Snart inför Sigtuna kommun utsortering av matavfall. Det medför att du måste välja

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN 1 Tillämpnings- Enligt 9 i renhållningslagen (SFS 1979:596) skall det för varje kommun område finnas en renhållningsordning som skall innehålla kommunens föreskrifter

Läs mer

FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT

FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT DENNA BLANKETT KAN ANVÄNDAS FÖR REKLAMATIONER TILL FLYGBOLAG ELLER NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER Passagerares rättigheter vid nekad ombordstigning, nedgradering

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2.8.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 223/1 (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer för de olika kategorierna av

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

Epizootihandboken_Del II 01 Afrikask hästpest20110315

Epizootihandboken_Del II 01 Afrikask hästpest20110315 1 DEL II KAPITEL 1 AFRIKANSK HÄSTPEST....3 A. Åtgärder vid misstanke om afrikansk hästpest... 3 B. Åtgärder då afrikansk hästpest har konstaterats... 6 C. Skyddsområde och övervakningsområde... 8 D. Vaccination...

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ!

Dags att välja avfallsabonnemang. Du kan välja mellan tre alternativ! Dags att välja avfallsabonnemang Du kan välja mellan tre alternativ! t nas e s al 13! v t t 0 r di ari 2 ö u G S! 1 jan B O en 3 d Avfallshantering valbroschyr.indd 1 2012-12-19 10:41:53 Nu är det dags

Läs mer

FÖRESKRIFT 6/2007 28.11.2007 EXPEDIERING AV MEDICINSKA GASER FRÅN LÄKEMEDELSFABRIK OCH LÄKEMEDELSPARTIAFFÄR

FÖRESKRIFT 6/2007 28.11.2007 EXPEDIERING AV MEDICINSKA GASER FRÅN LÄKEMEDELSFABRIK OCH LÄKEMEDELSPARTIAFFÄR FÖRESKRIFT 6/2007 28.11.2007 EXPEDIERING AV MEDICINSKA GASER FRÅN LÄKEMEDELSFABRIK OCH LÄKEMEDELSPARTIAFFÄR Fullmaktsstadganden 95 läkemedelslagen Målgrupper Tillverkarna av medicinska gaser Importörerna

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar 1

Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar 1 Sammanfattning av bestämmelserna om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar 1 Förordning (EU) nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23 End of Waste David Hansson, Envecta 2014-01-23 Vad är avfall? Avfall är: ett ämne eller ett föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med När är en restprodukt

Läs mer

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen

Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden. Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Hygienkrav i salonger och vid åtgärder som genomtränger huden Miljöhälsovårdens regionala utbildningsdagar 7. 8.10.2014 Tammerfors Pia Ratilainen Anvisningens inehåll Tyngdpunkten för tillsynsprogrammet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext.

C:\Documents and Settings\annjoh01\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK11\Redovisning av regeringuppdrag - lag och förordningstext. 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare direkttelefon Ert datum Er beteckning Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underlag för ratificering av FN:s internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nro 79/05

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nro 79/05 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nro 79/05 Datum Dnr 9.12.2005 5329/01/2005 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.1.2006 - tills vidare Upphävs Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis

Läs mer

foder, utom ningen. 3 Växtskyddsmedel (Tukes) preparat1/) måste göras. tillåtna

foder, utom ningen. 3 Växtskyddsmedel (Tukes) preparat1/) måste göras. tillåtna 3 Växtskyddsmedel Vid övervakningen av tvärvillkor övervakas För växtskyddet har endast använts sådana växtskyddsmedel som är godkända i Finland. Växtskyddsmedlen har använts korrekt, enligt anvisningarna

Läs mer

JL 49 ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN REGLERNA OM FÅNGSTREDSKAP OCH FÅNGSTMETODER FÖR MÖSS, RÅTTOR OCH SORKAR

JL 49 ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN REGLERNA OM FÅNGSTREDSKAP OCH FÅNGSTMETODER FÖR MÖSS, RÅTTOR OCH SORKAR Sökandens namn Kontaktperson till vem beslutet skickas Finlands viltcentrals anteckningar: Adress Postnummer och -anstalt Jvf nr Datum / 20 Beslut nr Personbeteckning och tel. nr E-mail Koordinater: P

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR VILHELMINA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 gällande f.o.m 2015-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap.4-5 MiljöBalken kan utgå för hantering

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 Giltighetstid 2.1.2001- tills vidare Bemyndigande Lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994)

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Omfattning 1

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 juli 2014 520/2014 Statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer Utfärdad i Helsingfors den 3 juli 2014 I enlighet med statsrådets beslut

Läs mer

A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare.

A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. ANVISNING FÖR BILAGAN Utbildningsanordnarna ska ange de uppgifter som nämns i punkterna A F i bilagan till detta brev: ansökningsblanketten och som bilagor till den kopior av nämnda handlingar samt de

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER INFORMATION 1(5) Staffanstorp 2009 NS STADSBYGGNAD HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER Du som ska öppna en lokal för yrkesmässig hygienisk behandling måste först, dvs innan lokalen tas i bruk, göra en anmälan

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer