MATAVFALL SOM HÄRRÖR FRÅN INTERNATIONELL TRAFIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MATAVFALL SOM HÄRRÖR FRÅN INTERNATIONELL TRAFIK"

Transkript

1 Livsmedelssäkerhetsverket Evira TILLÄMPNINGSGUIDE I MATAVFALL SOM HÄRRÖR FRÅN INTERNATIONELL TRAFIK (Tillämpningsguiderna är inte uttömmande förklaringar och de är inte juridiskt bindande) Uppdaterad Tillämpningsgrund: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel. Jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 194/2004 om anordnande av övervakning av matavfall som härrör från internationella trafikmedel och jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 338/2006 om ändring av förordning nr 194/2004.

2 INNEHÅLL 1. Inledning Definition av matavfall som härrör från internationella trafikmedel Aktörer som berörs av tillämpningen av förordningen och övervakningen av dem Krav på bortskaffande...5 Nedgrävning på godkänd avstjälpningsplats...5 Förbränning i godkänd förbrännings- eller samförbränningsanläggning Krav på insamling och transport Separering och identifiering Märkningar Insamlings- och transportmedel och insamlingssätt Tvätt och desinficering av insamlings- och transportmedel Handelsdokument Bokföring...9 BILAGA 1 Handelsdokumentmall 2

3 1. Inledning Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/ om hälsobestämmelser för animaliska livsmedel som inte är avsedda att användas som livsmedel (nedan biproduktförordningen) innehåller bestämmelser om insamling, transport, bearbetning, användning, bortskaffande, utsläppande på marknaden, export och transitering av animaliska biprodukter. Syftet med bestämmelserna, som har tillämpats som sådana i alla medlemsstater fr.o.m , är att skydda folkhälsan och djurhälsan bättre än förr. Animaliska biprodukter hela djurkroppar, delar från djur och andra animaliska produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel är på grundval av sjukdomsrisken indelade i tre kategorier i biproduktförordningen. De biprodukter som tillhör kategori 1 är förenade med de största riskerna för djurs och människors hälsa medan de produkter som tillhör kategori 3 är förenade med de minsta riskerna. Biprodukter som tillhör kategori 1 skall bortskaffas. Biprodukter som tillhör kategorierna 2 och 3 får användas under vissa förutsättningar. Matavfall som härrör från internationella trafikmedel tillhör kategori 1. Bakom klassificeringen ligger bl.a. mul- och klövsjukeepidemin i England, som man misstänkte att berodde just på matavfall. Eftersom detta avfall anses kunna sprida sjukdomar som överförs till djur och människor, har insamlingen, transporten och bortskaffandet av avfallet förenats med krav som förhindrar att sjukdomsalstrare som eventuellt finns i avfallet kommer ut i miljön. I denna guide har samlats biproduktförordningens bestämmelser om insamling, transport och bortskaffande av matavfall som härrör från internationella trafikmedel jämte tillämpningsanvisningar. I guiden beskrivs dessutom den övervakningspraxis som tillämpas i Finland för att säkerställa att kategori 1-matavfall insamlas och bortskaffas på det sätt som ovan nämnda bestämmelser förutsätter. Jord- och skogsbruksministeriets förordning 194/ om anordnande av övervakning och ändringen JSMf 338/ av den ersätter tillsammans med biproduktförordningen Jord- och skogsbruksministeriets tidigare beslut JSM/VLA 605/1994, som gällde behandlingen av matavfall från utrikestrafik. Genom förordningar, beslut eller anvisningar kan kommissionen ytterligare precisera bestämmelserna och deras tillämpningsanvisningar. Tillämpningsguiden, som publiceras på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbplats uppdateras enligt behov. 2. Definition av matavfall som härrör från internationella trafikmedel Med kategori 1-matavfall som härrör från internationella trafikmedel avses matavfall från fartyg, flygplan och tåg i internationell trafik som uppkommer i samband med passagerarnas och besättningens måltider och matlagningen samt allt annat avfall (omslag, förpackningar, engångskärl osv.), som har varit i beröring med livsmedlen eller matresterna i fråga. 1 Länkar till lagstiftning: Biproduktförordningen 1774/2002: Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 273, (http://europa.eu.int/eur-lex/sv/) eller JSM:s webbplats/veterinärlagstiftningens H-register (http://wwwb.mmm.fi/el/laki/x/h/default.html). Jord- och skogsbruksministeriets förordning 194/2004 om anordnande av övervakning av matavfall som härrör från internationella trafikmedel och ändring av förordning JSMf 338/2006: FINLEX statens författningsdata (http://www.finlex.fi/fi/sv/laki/alkup/) eller JSM:s webbplats/veterinärlagstiftningens H-register (http://wwwb.mmm.fi/el/laki/x/h/default.html). 3

4 Blandavfall i vilket ingår matavfall är således helt och hållet kategori 1-avfall. Ett undantag utgör tomma glasflaskor och aluminiumburkar, som kan insamlas separat, likaså rena papplådor och förpackningar som inte har varit i direkt beröring med mat. Även före detta livsmedel från taxfreebutikerna är kategori 1-matavfall. Som internationell trafik räknas fartyg, tåg och flygplan som enligt sin turlista trafikerar mellan EUländer och s.k. tredje länder. Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz jämställs med EU-länder. Bussar, långtradare, privatbilar, privata fritidsbåtar eller privata flygplan räknas inte i detta sammanhang som internationell trafik; livsmedel som de som reser ombord på dessa trafikmedel har med sig som s.k. hemkomstgåvor omfattas av tullens övervakning (se kap. 3 sista stycket). För olika trafikformer kan definitionen i praktiken tillämpas på matavfall som följer: Avfall som härrör från fartyg som trafikerar till/från länder utanför EU-området (= rutten inbegriper s.k. tredje länder) och som innehåller mat- eller matlagningsavfall skall insamlas som kategori 1-matavfall 2. Avfall som härrör från persontåg som trafikerar till/från Ryssland och som innehåller matavfall är kategori 1-matavfall. Avfall som innehåll avfall som härrör från mat som tagits ombord på ett flygplan i ett land utanför EU är kategori 1-matavfall. På grund av de för flygtrafiken typiska provianteringsförfarandena och bestämmelserna är det vid klassificeringen tillåtet att beakta i vilken riktning provianteringen skett. Sålunda skall matavfall från ett flygplan vars proviantering skötts utanför EU oberoende av om flygplanet anländer till Finland direkt från ett land utanför EU eller efter mellanlandningar inom EU behandlas som kategori 1-avfall. Matavfall från flygplan som flyger från Finland till ett land/länder utanför EU får åter bearbetas som vanligt matavfall, om tur-returprovianteringen har skötts i Finland. 3. Aktörer som berörs av tillämpningen av förordningen och övervakningen av dem Genom biproduktförordningen har utfärdats bestämmelser om insamling, transport och bearbetning av matavfall som härrör från internationell trafik. Iakttagandet av bestämmelserna övervakas i Finland av livsmedelssäkerhetsverket Evira i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordningar 194/2004 och 338/2006. Eviras jordbrukskemiska enhet/foderkontroll godkänner de metoder som tillämpas av aktörerna i internationell trafik och för en förteckning över godkända aktörer samt övervakar att bestämmelserna iakttas bl.a. genom inspektioner. Aktörer i internationell trafik som hos Evira skall ansöka om godkännande för sina insamlings-, transport- och bearbetningsmetoder för kategori 1- matavfall är: Instanser som i hamnar tar emot och samlar in matavfall från fartyg (hamnen, rederiet, hamnoperatören eller ett avfallsföretag som har direkt avtal med ett fartyg i internationell trafik som omfattas av undantag i fråga om fartygsavfall) Instanser som på flygfält tar emot och samlar in matavfall från flygtrafiken (speditions- och cateringbolag) Instanser som tar emot matavfall från spårtrafiken i VR:s depåer och på VR:s stationer 2 Enligt fartygsavfallslagen och förordningen skall ett fartyg innan det lämnar hamnen till de uppsamlingsanläggningar för avfall som finns i hamnen avlämna allt sådant avfall som enligt MARPOL 73/78 konventionen och konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö (Helsingforskonventionen, FördrS S 2/2000) inte får släppas ut i havet i Östersjöområdet. Med stöd av ovan nämnda konventioner och fartygsavfallsförordningen är det tillåtet att släppa ut matavfall i havet, om det görs på minst 12 sjömils avstånd från närmaste land. När ett fartyg meddelar att det avlämnar matavfall i land, är hamnen skyldig att ta emot avfallet. Fast avfall, t.ex. matoch hushållsavfall, omfattas av systemet med ingen specialavgift 4

5 Matavfallstransportörer/avfallshanteringsföretag, som har avtal om transport av avfall med aktörer som tar emot matavfall som härrör från internationell trafik (= hamnen, VR:s depå, flygfältsaktörer) eller med fartyg i internationell trafik. De som slutgiltigt bearbetar kategori 1-matavfall, dvs. avstjälpningsplatser och förbränningsanläggningar För godkännandet skall aktören utarbeta en s.k. metodbeskrivning. Beskrivningen kan ges på en blankett för ändamålet, som har publicerats på Eviras webbplats (www.evira.fi) eller formuleras fritt. Godkännande beviljas på grundval av de erhållna dokumenten och i de flesta fall dessutom en inspektion. En förutsättning för godkännande är att insamlings-, transport- och bortskaffandemetoderna uppfyller kraven i biproduktförordningen. De årliga övervakningsobjekten väljs på grundval av riskerna. Aktörer som regelbundet bearbetar kategori 1-matavfall granskas i regel varje år. För godkännande- och övervakningsinspektioner debiteras en avgift enligt JSM:s förordning 266/2008 om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer. Ändring i Eviras beslut och utlåtanden kan sökas hos förvaltningsdomstolen. Även andra myndigheter övervakar ovan nämnda aktörers avfallshantering: Avfallshanteringen i dess helhet övervakas av miljöskyddsmyndigheterna med stöd av miljöskydds-, avfalls- och fartygsavfallslagstiftningen. Undantag från skyldigheten att avlämna avfall som härrör från fartyg för fartyg i regelbunden trafik som har ingått avfallshanteringsavtal med ett seriöst avfallsföretag eller en hamn beviljas av Sjöfartsstyrelsen. Sjöfartsstyrelsen granskar också anteckningarna i avfallsdagböckerna på fartyg som anlöper finska hamnar. För övervakningen av utsläpp från fartyg i territorialvattnen ansvarar Finlands miljöcentral (SYKE). Införseln av animaliska livsmedel som resenärer har med sig för eget bruk övervakas av tullen och importen av animaliska livsmedel av de veterinära gränskontrollstationerna. Övergivna/ beslagtagna livsmedelspartier skickas i enlighet med JSM:s anvisningar för att förbrännas (Ekokem). 4. Krav på bortskaffande Kategori 1-matavfall som härrör från internationella trafikmedel skall bortskaffas. Biproduktförordningen (artikel 4.1e, 4.2a och 4.2d) tillåter följande bortskaffandemetoder: Nedgrävning på godkänd avstjälpningsplats Med godkänd avstjälpningsplats avses en avstjälpningsplats som uppfyller kraven i statsrådets beslut om avstjälpningsplatser (861/1997) och som har miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (86/2000) för sin verksamhet. Förbränning i godkänd förbrännings- eller samförbränningsanläggning Med godkänd förbrännings- eller samförbränningsanläggning avses en förbrännings- eller samförbränningsanläggning som uppfyller kraven i statsrådets förordning om avfallsförbränning (362/2003) och som har miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (86/2000) för sin verksamhet. Kategori 1-matavfall skall bearbetas (täckas/förbrännas) omedelbart på avstjälpningsplatsen eller i förbränningsanläggningen. Den som skaffar bort avfallet skall också iaktta kraven i avsnitten 5.5 och 5.6 i fråga om handelsdokument och bokföring. 5

6 5. Krav på insamling och transport 5.1 Separering och identifiering För kategori 1-matavfall skall enligt biproduktförordningen (artikel 7 och bilaga II) ordnas egen insamling och transport till avstjälpningsplatsen eller förbränningsanläggningen. De insamlingsoch transportkärl som är avsedda endast för detta avfall skall vara täta, läckagefria och märkta på behörigt sätt (se 5.2 och 5.3). Kärlen skall alltid tvättas och desinficeras före annan användning och regelbundet även när de används endast för ifrågavarande ändamål (se 5.4). Över transporten skall ifyllas ett s.k. handelsdokument, som åtföljer matavfallspartiet till platsen för bortskaffandet (se 5.5). Syftet med dessa bestämmelser om separering och identifiering är att säkerställa att sjukdomsalstrare som eventuellt finns i matavfallet inte kommer ut i miljön. Allt avfall som har varit i beröring med matavfall som härrör från internationell trafik räknas som kategori 1-matavfall. Av denna orsak är det bästa och mest kontrollerbara alternativet att blandavfall som tagits emot från dessa trafikmedel i sin helhet bearbetas som kategori 1- matavfall. Ifall avsikten är att ta emot och bearbeta endast köksavfall (= matrester, rester från matlagningen och omslag och förpackningar som varit i beröring med ovan nämnda ämnen) från trafikmedel i internationell trafik som kategori 1-matavfall, skall den som tar emot avfallet (aktören i hamnen, på flygfältet, i depån) till sitt förfogande ha metoder för att styra avfallsmottagningen och följa med hur sorteringen lyckas. Dessa metoder beskrivs i metodbeskrivningen. Metoder som säkerställer sorteringen och som aktörer som samlar in kategori 1-matavfall som en separat fraktion skall förfoga över är t.ex.: Överenskommelse om förfaringssätt för att säkerställa (om man inte annars vet det) med ett anlöpande trafikmedel om det är fråga om ett trafikmedel i internationell trafik och om det kommer att avlämna kategori 1-matavfall i hamnen, på flygfältet eller i depån/på bangården. Överlämnande av avfallssorteringsanvisningar till anlöpande trafikmedel, fartygsombud, flygbolag osv. Utrustande av avfallspunkter och kärl med informationstavlor och -skyltar Avfallsmottagning under övervakade förhållande, varvid man också erbjuder handledning i avfallssortering. Utdelning av avfallssäckar till anlöpande trafikmedel/städfirmor m.m. för förpackning av avfallet i fråga (kan packas tätt, avfallssäcken identifieras på grund av färg eller annan märkning, varvid det är lättare att styra den till rätt kärl) 5.2 Märkningar Fordon, containrar, behållare eller kärl som används för transport av kategori 1-matavfall skall märkas i enlighet med biproduktförordningen (bilaga II, kapitel I): Luokka 1, ainoastaan hävitettäväksi tai Luokan 1 ruokajäte, ainoastaan hävitettäväksi Kategori 1, endast för deponering / kategori 1 matavfall, endast för bortskaffande Catergory 1 for disposal only / category 1 catering waste, for disposal only Det är skäl att göra märkningen på sådana språk som förstås av dem som huvudsakligen använder kärlen och behållarna. I sorteringsanvisningarna, på informationstavlorna och vid märkningen av kärlen bör en enhetlig terminologi användas för undvikande av förväxlingar. 6

7 5.3 Insamlings- och transportmedel och insamlingssätt Det är bra att ge anvisningar om att matavfall som härrör från internationella trafikmedel skall samlas in i läckagefria, förslutna förpackningar i trafikmedlen vilka sedan på flygfältet, i hamnen eller tågdepån placeras i täta och läckagefria insamlings- och transportkärl/behållare. Om matavfallet förvaras på mottagningsstället innan det transporteras för att bortskaffas, skall tömningarna göras med sådana intervaller att insamlingskärlen inte förorsakar luktolägenheter eller sanitära olägenheter. Kärlen skall tömmas lika ofta som vanliga bioavfallskärl. Regnvatten skall hindras från att komma in i insamlingskärlet, -behållaren eller containern och eventuellt avflöde av vätska därifrån skall förhindras. Djur, t.ex. fåglar, möss, råttor och insekter, skall hindras från att komma in i kärlet, behållaren eller containern. Locket skall vara tättslutande och helt. Kärlet, behållaren eller containern skall vara lätt att tvätta och torka och där får inte finnas ojämnheter eller andra ställen där avfall kan samlas. Internationellt matavfall skall transporteras för att bortskaffas antingen i ovan nämnda kärl, behållare eller containrar eller i andra behållare eller containrar som är avsedda för transport av kategori 1-material. Sopbilar med komprimatorer får användas för detta ändamål endast i enskilda fall och endast om tvätten och desinficeringen av bilen kan ordnas (skall vara ren och torr före annan användning, se 5.6). Mottagaren skall underrättas på förhand om avfall som förs till avstjälpningsplatsen eller förbränningsanläggningen; syftet med anmälan är att säkerställa att bearbetningen sker omedelbart. 5.4 Tvätt och desinficering av insamlings- och transportmedel Vid valet av insamlings- och transportmateriel skall möjligheterna att rengöra den beaktas. Fordon och återanvändbara kärl, behållare eller containrar som kommer i beröring med kategori 1- matavfall skall rengöras, tvättas och desinficeras efter varje användning (biproduktförordningen bilaga II, kapitel II): För att undvika korskontamination skall återanvändbara insamlingskärl eller behållare i regel tvättas efter varje tömning. Kärlen eller behållarna skall vara rena och torra innan de kan tas i annan användning. När det är möjligt att använda insamlingskärl, -containrar e.d. endast för insamling och transport av kategori 1-matavfall, kan som en användning definieras en användningsperiod (t.ex. 1 mån.). När avfallet placeras i läckagefria engångsförpackningar som sedan placeras i insamlingskärlen, kan tvättfrekvensen för kärlen bestämmas med hjälp av sinnesorganen, dvs. kärlen skickas för tvätt när synlig smuts konstateras. Man skall förfara likadant när fordon eller utsidan av täta och förslutna containrar som skall tvättas periodvis smutsas ner av kategori 1- matavfall (= tvättas enligt behov). I samband med godkännandet av metodbeskrivningen för den aktör som ansvarar för tvätten (vanligtvis avfallstransportfirman) granskas också tvättplatsen och tvättanvisningarna. På tvättplatsen skall finnas möjlighet att använda varmt vatten och det skall finnas tillgång till behöriga tvättredskap och tvättmedel. Tvättunderlaget skall också vara försett med avlopp. För att garantera ett bra tvättresultat skall aktören utarbeta tvätt- och desinficeringsanvisningar för arbetstagarna. Det skall föras bok över tvättningar och desinficeringar (kvittering t.ex. i handelsdokumentet/se 5.5, i ett skilt häfte e.d.) och bokföringen skall visas upp för myndigheten på begäran. 7

8 När tvätten och desinficeringen planeras bör följande beaktas: Rengöring, tvätt och desinficering skall utföras stegvis, åtminstone när det finns ingrodd smuts på kärlet eller behållaren. Kärlet e.d. skall rengöras och tvättas innan det desinficeras eftersom desinfektionsmedlen tar bäst på ren yta. Lämplig vattentemperatur är beroende av de medel och tvättmetoder som används. För förtvätten är det i allmänhet skäl att använda ljumt vatten så att fettet inte bränner fast i ytan. Annars används varmt eller hett vatten, som redan i sig dödar en stor del av mikroberna. Tvätt- och desinfektionsmedel skall användas i enlighet med bruksanvisningen på förpackningen (dosering, verkningstid, behov av sköljning osv.). De som tillverkar och säljer desinfektionsmedel ger råd vid valet av medel. Det är bra om medlet är lätt att använda (t.ex. kan lämnas kvar på ytan), så litet frätande som möjligt och har ett brett verkningsområde. Om och när kategori 1-matavfall inte transportas med materiel som kommer i direkt beröring med djur eller livsmedel, anses även desinficerande tvättmedel vara tillräckligt effektiva. I samband med tvätt och annan behandling av insamlingskärl för kategori 1-matavfall räcker det att man iakttar samma arbetarskyddsanvisningar och principer som vid behandlingen av bioavfallskärl och -behållare. 5.5 Handelsdokument Under transport skall matavfall som härrör från internationella trafikmedel enligt biproduktförordningen (bilaga II, kap. III) åtföljas av ett handelsdokument. Dokumentet skall utfärdas i minst tre exemplar. Originalet skall åtfölja sändningen till dess att den når slutdestinationen (avstjälpningsplatsen eller förbränningsanläggningen). Kopiorna blir hos avsändaren (hamnen, speditionsbolaget osv.) och transportföretaget. Varje aktör skall spara sina egna exemplar av dokumenten minst två år. En mall för handelsdokumentet presenteras i bilaga 1 (har även publicerats på Även andra avfallstransportdokument eller fraktsedlar lämpar sig för ändamålet bara de innehåller följande uppgifter: 1. Datum då kategori 1-matavfallet har överlämnats för transport 2. En beskrivning av materialet: matavfall som härrör från internationella trafikmedel, kategori 1 endast för bortskaffande / kategori 1-matavfall, endast för bortskaffande 3. Uppgifter om avsändaren och avsändarens kvittering 4. Mängden matavfall som överlämnats för transport 5. Uppgifter om transportören och transportörens kvittering 6. Uppgifter om mottagaren och mottagarens kvittering 7. Bearbetningssätt: nedgrävning/förbränning 8. Mängden matavfall som tagits emot I dokumentet hos avsändaren av kategori 1-matavfallet skall punkterna 1-5 fyllas i, gärna även namnet på mottagningsstället. Avfallstransportörens och mottagarens dokument skall innehålla alla ovan nämnda uppgifter. Kategori 1-matavfall kan i hamnen, på flygfältet och i tågdepån samlas in från flera fartyg, flygplan eller tåg i samma kärl eller behållare och skickas för att bortskaffas som ett parti. Insamlingsintervallet skall antecknas i handelsdokumentet så att avfallspartiet utgående från uppgiften i fråga kan hänföras till trafikmedel som anlöpt hamnen/flygfältet/depån under en viss tidsperiod. 8

9 Såväl avfallets avsändare som mottagare skall uppge avfallsmängden. I samband med att avfallet överlämnas för transport räcker en uppskattning (t.ex. 4 x 240 l, 1 x 5 m 3 e.d.), mottagaren meddelar resultatet av vägning (eller en uppskattning, om vågen inte är tillräckligt exakt). Även tvätt av insamlings- och transportmedlen kan om man så vill antecknas i samma dokument (se 5.4). Om biprodukter transporteras från en medlemsstat till en annan, skall som handelsdokument användas den blankett som fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 93/2005 (omfattar 3 sidor, behöver inte användas vid transport enbart inom Finland). 5.6 Bokföring Varje aktör inom insamlings- och bearbetningskedjan skall enligt biproduktförordningen (artikel 9, bilaga II, kap. IV) ha bokföring över matavfall som härrör från internationell trafik: Av avfallets avsändares bokföring skall framgå när, hur mycket och vart kategori 1-matavfall har förts för att bortskaffas och vem som gjort det. Av transportörens bokföring skall framgå från vem/varifrån, hur mycket och vart matavfall har förts för att bortskaffas. Av mottagarens bokföring skall framgå varifrån, hur mycket och när matavfall har tagits emot och vem som förde avfallet för att bearbetas. Avstjälpningsplatserna och förbränningsanläggningarna skall årligen rapportera om sin bokföring till Eviras foder- och gödselövervakningsenhet. De andra aktörerna skall kunna visa upp motsvarande bokföring för myndigheten (t.ex. en sammandragstabell) på begäran. YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR: Överinspektör Anna-Kaisa Airaksinen, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, tfn , gsm

10 BILAGA 1 HANDELSDOKUMENTMALL Handelsdokument skall utfärdas i tre exemplar. Originalet skall åtfölja lasset till materialets mottagare. Avsändaren skall behålla en kopia och den andra skall behållas av transportföretaget. Det exemplar som blir kvar hos avsändaren bör förses med uppgifter om transportföretaget (och eventuellt uppgifter om mottagaren). I transportföretagets exemplar bör det finnas uppgifter om mottagaren. Dokumenten bör sparas minst två år. AVSÄNDAREN FYLLER I Avsändare: Adress: Kontaktperson: Materialet har överlåtits för transport: Datum: Avsändarens underskrift: Lassets innehåll kategori 1, matavfall från internationell trafik, endast för bortskaffande annat, vad? Mängd : kg / tn / m3 (ovidkommande stryks över), vägt/mätt uppskattning Insamlingsperiod i hamn/på flygfält/i VR:s depå / - / 20 TRANSPORTÖREN FYLLER I Transportföretag/transportör: Adress: Datum: Underskrift: MOTTAGAREN FYLLER I Mottagande anläggning: Adress: Typ av bearbetning : nedgrävning på avstjälpningsplats förbränning Mängd : kg / tn / m3 (ovidkommande stryks över), vägt/mätt uppskattat Datum: Underskrift: 10

Villkor för ekologisk produktion 6

Villkor för ekologisk produktion 6 Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import 2013 Eviras anvisning 18223/2 Tagen

Läs mer

Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung

Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung Föredragande Hanna Laatio Sida/sidor 1 / 9 Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung 1. Inledning I denna anvisning har vi sammanställt information

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE-sjukdomar hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 32/VLA/2006 Datum Dnr 6.6.2006 3508/01/2005 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.8.2006 - tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x 200X-XX-XX Till Ålands lagting Avfallsdirektivet Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om renhållning

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

Anvisningar för ekologisk produktion 8

Anvisningar för ekologisk produktion 8 Eviras anvisning 18225/1 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18225/1 Anvisningar för ekologisk produktion 8 Låg förädlingsgrad Anvisningar

Läs mer

Anvisningar för tillsynen över anläggningar (Eviras anvisning 16003/1)

Anvisningar för tillsynen över anläggningar (Eviras anvisning 16003/1) Anvisningar för tillsynen över anläggningar (Eviras anvisning 16003/1) Livsmedelssäkerhetsverket Evira Sida/sidor 1 / 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänt 3 2 Lagstiftning. 4 3 Kontrollmetoder och tekniker.

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning GEMENSAM HANDBOK (2002/C 313/02) ORIENTERANDE NOT

Europeiska gemenskapernas officiella tidning GEMENSAM HANDBOK (2002/C 313/02) ORIENTERANDE NOT 16.12.2002 C 313/97 GEMENSAM HANDBOK (2002/C 313/02) ORIENTERANDE NOT Den gemensamma handboken, vilken antagits av Verkställande kommittén, inrättad genom konventionen om tillämpning av Schengenavtalet

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10.

(EGT L 123, 24.4.1998, s. 1) nr sida datum M1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 av den 29 L 284 1 31.10. 1998L0008 SV 17.12.2012 024.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/8/EG av den 16

Läs mer

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Jordbruksinformation 18 2010 Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Innehåll Du är foderföretagare dessa regler gäller dig... 4 Så här läser du broschyren... 4 Vem är foderföretagare?... 5

Läs mer

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått.

ATEX-RIKTLINJER. FJÄRDE UTGÅVAN - september 2012 Uppdaterad december 2013. Ändringar sedan maj 2011 är markerade med blått. ATEX-RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNINGEN AV RÅDETS DIREKTIV 94/9/EG AV DEN 23 MARS 1994 OM TILLNÄRMNING AV MEDLEMSSTATERNAS LAGSTIFTNING OM UTRUSTNING OCH SÄKERHETSSYSTEM SOM ÄR AVSEDDA FÖR ANVÄNDNING

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006R0865 SV 27.09.2012 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 865/2006 av den 4 maj

Läs mer

Övervakning av tvärvillkor som gäller foderhygien

Övervakning av tvärvillkor som gäller foderhygien 1 / 12 "En myndighets verksamhet skall bygga på den befogenhet som föreskrivs i lag och lagen skall noggrants följas i myndighetens verksamhet. Myndighetens anvisningar är till sin rättsliga natur inte

Läs mer

Eviras anvisning 13050/1. Packerianvisning

Eviras anvisning 13050/1. Packerianvisning Eviras anvisning 13050/1 Packerianvisning Eviras anvisning 13050/1 sv Packerianvisning Eviras anvisning 13050/1 Ibruktagen 1.2.2012 Utsädeskontrollenheten Godkänd av Hanna Kortemaa Föredragande Ritva

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till fordonslag och lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en fordonslag. I lagen

Läs mer

Djurtransporter. Handbok för. Version 3-2014

Djurtransporter. Handbok för. Version 3-2014 Handbok för Djurtransporter Version 3-2014 1 Förord 2 Allmänt om djurtransporter 3 Planering 4 Befordran 5 Djurarter 6 Arbetsmiljö 7 Definitioner 8 Blanketter Projektansvarig: Håkan Hammarström, TYA Produktion:

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 213/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 22/2002 rd) om godkännande av upphävandet av överenskommelsen angående finansiellt stöd åt ispatrulleringstjänsten

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall ISSN 1103-4092

Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall ISSN 1103-4092 Handbok i hantering av smittförande, stickande/ skärande avfall samt läkemedelsavfall RAPPORT U2013:01 ISSN 1103-4092 Förord Kommunerna stöter ofta på frågeställningar kring hantering av stickande och

Läs mer

Övervakningen av tvärvillkor hänför sig till fodersäkerhet och spårbarhet för foder:

Övervakningen av tvärvillkor hänför sig till fodersäkerhet och spårbarhet för foder: 4 Foder Övervakningen av tvärvillkor hänför sig till fodersäkerhet och spårbarhet för foder: avfall, farliga ämnen, växtskyddsmedel, biocider, utsäde, gödselmedel och läkemedelsfoder förvarats och hanterats

Läs mer

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT

PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT 1 (33) Vägtrafikavdelningen Datum Yrkestrafikenheten 2010-06-04 PROMEMORIA RÖRANDE KÖR- OCH VILOTIDER SAMT FÄRDSKRIVARE VID VÄGTRANSPORT Framtagen i samarbete med Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussbranschens

Läs mer

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Registrering och godkännande Ersätter: 2013-11-29 Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Syftet med vägledningen... 4 2 Livsmedelsföretag... 5 2.1 Begreppet livsmedelsföretag...

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Eviras anvisning 17052/1 sv. Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare

Eviras anvisning 17052/1 sv. Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare Eviras anvisning 17052/1 sv Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter

Läs mer

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress)

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress) Europeiska gemenskapen Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål Observera! Se anvisningar om hur formuläret ska fyllas i. (Fälten 1-17 utgör

Läs mer

Agerande i hälsofarosituationer som hänför sig till livsmedel

Agerande i hälsofarosituationer som hänför sig till livsmedel Eviran ohje 1028/1 sv Agerande i hälsofarosituationer som hänför sig till livsmedel Anvisning till livsmedelstillsynsmyndigheterna Ansvarig person Auli Vaarala Sida/sidor 1 / 36 Anvisning till livsmedelstillsynsmyndigheterna

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0053 SV 01.07.2005 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EG av den18

Läs mer

Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1

Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1 Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1 Denna ändring innehåller sid. 1:71 72, 1:101 102, 1:139 142 d, 1:144 a 150 f, 1:157 (162)164, 1:169 172 b, 1:365 366 b, 1:371 372 b, 1:600 le lf, 1:600 o p, 1:601

Läs mer