MATAVFALL SOM HÄRRÖR FRÅN INTERNATIONELL TRAFIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MATAVFALL SOM HÄRRÖR FRÅN INTERNATIONELL TRAFIK"

Transkript

1 Livsmedelssäkerhetsverket Evira TILLÄMPNINGSGUIDE I MATAVFALL SOM HÄRRÖR FRÅN INTERNATIONELL TRAFIK (Tillämpningsguiderna är inte uttömmande förklaringar och de är inte juridiskt bindande) Uppdaterad Tillämpningsgrund: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel. Jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 194/2004 om anordnande av övervakning av matavfall som härrör från internationella trafikmedel och jord- och skogsbruksministeriets förordning nr 338/2006 om ändring av förordning nr 194/2004.

2 INNEHÅLL 1. Inledning Definition av matavfall som härrör från internationella trafikmedel Aktörer som berörs av tillämpningen av förordningen och övervakningen av dem Krav på bortskaffande...5 Nedgrävning på godkänd avstjälpningsplats...5 Förbränning i godkänd förbrännings- eller samförbränningsanläggning Krav på insamling och transport Separering och identifiering Märkningar Insamlings- och transportmedel och insamlingssätt Tvätt och desinficering av insamlings- och transportmedel Handelsdokument Bokföring...9 BILAGA 1 Handelsdokumentmall 2

3 1. Inledning Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/ om hälsobestämmelser för animaliska livsmedel som inte är avsedda att användas som livsmedel (nedan biproduktförordningen) innehåller bestämmelser om insamling, transport, bearbetning, användning, bortskaffande, utsläppande på marknaden, export och transitering av animaliska biprodukter. Syftet med bestämmelserna, som har tillämpats som sådana i alla medlemsstater fr.o.m , är att skydda folkhälsan och djurhälsan bättre än förr. Animaliska biprodukter hela djurkroppar, delar från djur och andra animaliska produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel är på grundval av sjukdomsrisken indelade i tre kategorier i biproduktförordningen. De biprodukter som tillhör kategori 1 är förenade med de största riskerna för djurs och människors hälsa medan de produkter som tillhör kategori 3 är förenade med de minsta riskerna. Biprodukter som tillhör kategori 1 skall bortskaffas. Biprodukter som tillhör kategorierna 2 och 3 får användas under vissa förutsättningar. Matavfall som härrör från internationella trafikmedel tillhör kategori 1. Bakom klassificeringen ligger bl.a. mul- och klövsjukeepidemin i England, som man misstänkte att berodde just på matavfall. Eftersom detta avfall anses kunna sprida sjukdomar som överförs till djur och människor, har insamlingen, transporten och bortskaffandet av avfallet förenats med krav som förhindrar att sjukdomsalstrare som eventuellt finns i avfallet kommer ut i miljön. I denna guide har samlats biproduktförordningens bestämmelser om insamling, transport och bortskaffande av matavfall som härrör från internationella trafikmedel jämte tillämpningsanvisningar. I guiden beskrivs dessutom den övervakningspraxis som tillämpas i Finland för att säkerställa att kategori 1-matavfall insamlas och bortskaffas på det sätt som ovan nämnda bestämmelser förutsätter. Jord- och skogsbruksministeriets förordning 194/ om anordnande av övervakning och ändringen JSMf 338/ av den ersätter tillsammans med biproduktförordningen Jord- och skogsbruksministeriets tidigare beslut JSM/VLA 605/1994, som gällde behandlingen av matavfall från utrikestrafik. Genom förordningar, beslut eller anvisningar kan kommissionen ytterligare precisera bestämmelserna och deras tillämpningsanvisningar. Tillämpningsguiden, som publiceras på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras webbplats uppdateras enligt behov. 2. Definition av matavfall som härrör från internationella trafikmedel Med kategori 1-matavfall som härrör från internationella trafikmedel avses matavfall från fartyg, flygplan och tåg i internationell trafik som uppkommer i samband med passagerarnas och besättningens måltider och matlagningen samt allt annat avfall (omslag, förpackningar, engångskärl osv.), som har varit i beröring med livsmedlen eller matresterna i fråga. 1 Länkar till lagstiftning: Biproduktförordningen 1774/2002: Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 273, (http://europa.eu.int/eur-lex/sv/) eller JSM:s webbplats/veterinärlagstiftningens H-register (http://wwwb.mmm.fi/el/laki/x/h/default.html). Jord- och skogsbruksministeriets förordning 194/2004 om anordnande av övervakning av matavfall som härrör från internationella trafikmedel och ändring av förordning JSMf 338/2006: FINLEX statens författningsdata (http://www.finlex.fi/fi/sv/laki/alkup/) eller JSM:s webbplats/veterinärlagstiftningens H-register (http://wwwb.mmm.fi/el/laki/x/h/default.html). 3

4 Blandavfall i vilket ingår matavfall är således helt och hållet kategori 1-avfall. Ett undantag utgör tomma glasflaskor och aluminiumburkar, som kan insamlas separat, likaså rena papplådor och förpackningar som inte har varit i direkt beröring med mat. Även före detta livsmedel från taxfreebutikerna är kategori 1-matavfall. Som internationell trafik räknas fartyg, tåg och flygplan som enligt sin turlista trafikerar mellan EUländer och s.k. tredje länder. Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz jämställs med EU-länder. Bussar, långtradare, privatbilar, privata fritidsbåtar eller privata flygplan räknas inte i detta sammanhang som internationell trafik; livsmedel som de som reser ombord på dessa trafikmedel har med sig som s.k. hemkomstgåvor omfattas av tullens övervakning (se kap. 3 sista stycket). För olika trafikformer kan definitionen i praktiken tillämpas på matavfall som följer: Avfall som härrör från fartyg som trafikerar till/från länder utanför EU-området (= rutten inbegriper s.k. tredje länder) och som innehåller mat- eller matlagningsavfall skall insamlas som kategori 1-matavfall 2. Avfall som härrör från persontåg som trafikerar till/från Ryssland och som innehåller matavfall är kategori 1-matavfall. Avfall som innehåll avfall som härrör från mat som tagits ombord på ett flygplan i ett land utanför EU är kategori 1-matavfall. På grund av de för flygtrafiken typiska provianteringsförfarandena och bestämmelserna är det vid klassificeringen tillåtet att beakta i vilken riktning provianteringen skett. Sålunda skall matavfall från ett flygplan vars proviantering skötts utanför EU oberoende av om flygplanet anländer till Finland direkt från ett land utanför EU eller efter mellanlandningar inom EU behandlas som kategori 1-avfall. Matavfall från flygplan som flyger från Finland till ett land/länder utanför EU får åter bearbetas som vanligt matavfall, om tur-returprovianteringen har skötts i Finland. 3. Aktörer som berörs av tillämpningen av förordningen och övervakningen av dem Genom biproduktförordningen har utfärdats bestämmelser om insamling, transport och bearbetning av matavfall som härrör från internationell trafik. Iakttagandet av bestämmelserna övervakas i Finland av livsmedelssäkerhetsverket Evira i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordningar 194/2004 och 338/2006. Eviras jordbrukskemiska enhet/foderkontroll godkänner de metoder som tillämpas av aktörerna i internationell trafik och för en förteckning över godkända aktörer samt övervakar att bestämmelserna iakttas bl.a. genom inspektioner. Aktörer i internationell trafik som hos Evira skall ansöka om godkännande för sina insamlings-, transport- och bearbetningsmetoder för kategori 1- matavfall är: Instanser som i hamnar tar emot och samlar in matavfall från fartyg (hamnen, rederiet, hamnoperatören eller ett avfallsföretag som har direkt avtal med ett fartyg i internationell trafik som omfattas av undantag i fråga om fartygsavfall) Instanser som på flygfält tar emot och samlar in matavfall från flygtrafiken (speditions- och cateringbolag) Instanser som tar emot matavfall från spårtrafiken i VR:s depåer och på VR:s stationer 2 Enligt fartygsavfallslagen och förordningen skall ett fartyg innan det lämnar hamnen till de uppsamlingsanläggningar för avfall som finns i hamnen avlämna allt sådant avfall som enligt MARPOL 73/78 konventionen och konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö (Helsingforskonventionen, FördrS S 2/2000) inte får släppas ut i havet i Östersjöområdet. Med stöd av ovan nämnda konventioner och fartygsavfallsförordningen är det tillåtet att släppa ut matavfall i havet, om det görs på minst 12 sjömils avstånd från närmaste land. När ett fartyg meddelar att det avlämnar matavfall i land, är hamnen skyldig att ta emot avfallet. Fast avfall, t.ex. matoch hushållsavfall, omfattas av systemet med ingen specialavgift 4

5 Matavfallstransportörer/avfallshanteringsföretag, som har avtal om transport av avfall med aktörer som tar emot matavfall som härrör från internationell trafik (= hamnen, VR:s depå, flygfältsaktörer) eller med fartyg i internationell trafik. De som slutgiltigt bearbetar kategori 1-matavfall, dvs. avstjälpningsplatser och förbränningsanläggningar För godkännandet skall aktören utarbeta en s.k. metodbeskrivning. Beskrivningen kan ges på en blankett för ändamålet, som har publicerats på Eviras webbplats (www.evira.fi) eller formuleras fritt. Godkännande beviljas på grundval av de erhållna dokumenten och i de flesta fall dessutom en inspektion. En förutsättning för godkännande är att insamlings-, transport- och bortskaffandemetoderna uppfyller kraven i biproduktförordningen. De årliga övervakningsobjekten väljs på grundval av riskerna. Aktörer som regelbundet bearbetar kategori 1-matavfall granskas i regel varje år. För godkännande- och övervakningsinspektioner debiteras en avgift enligt JSM:s förordning 266/2008 om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer. Ändring i Eviras beslut och utlåtanden kan sökas hos förvaltningsdomstolen. Även andra myndigheter övervakar ovan nämnda aktörers avfallshantering: Avfallshanteringen i dess helhet övervakas av miljöskyddsmyndigheterna med stöd av miljöskydds-, avfalls- och fartygsavfallslagstiftningen. Undantag från skyldigheten att avlämna avfall som härrör från fartyg för fartyg i regelbunden trafik som har ingått avfallshanteringsavtal med ett seriöst avfallsföretag eller en hamn beviljas av Sjöfartsstyrelsen. Sjöfartsstyrelsen granskar också anteckningarna i avfallsdagböckerna på fartyg som anlöper finska hamnar. För övervakningen av utsläpp från fartyg i territorialvattnen ansvarar Finlands miljöcentral (SYKE). Införseln av animaliska livsmedel som resenärer har med sig för eget bruk övervakas av tullen och importen av animaliska livsmedel av de veterinära gränskontrollstationerna. Övergivna/ beslagtagna livsmedelspartier skickas i enlighet med JSM:s anvisningar för att förbrännas (Ekokem). 4. Krav på bortskaffande Kategori 1-matavfall som härrör från internationella trafikmedel skall bortskaffas. Biproduktförordningen (artikel 4.1e, 4.2a och 4.2d) tillåter följande bortskaffandemetoder: Nedgrävning på godkänd avstjälpningsplats Med godkänd avstjälpningsplats avses en avstjälpningsplats som uppfyller kraven i statsrådets beslut om avstjälpningsplatser (861/1997) och som har miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (86/2000) för sin verksamhet. Förbränning i godkänd förbrännings- eller samförbränningsanläggning Med godkänd förbrännings- eller samförbränningsanläggning avses en förbrännings- eller samförbränningsanläggning som uppfyller kraven i statsrådets förordning om avfallsförbränning (362/2003) och som har miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (86/2000) för sin verksamhet. Kategori 1-matavfall skall bearbetas (täckas/förbrännas) omedelbart på avstjälpningsplatsen eller i förbränningsanläggningen. Den som skaffar bort avfallet skall också iaktta kraven i avsnitten 5.5 och 5.6 i fråga om handelsdokument och bokföring. 5

6 5. Krav på insamling och transport 5.1 Separering och identifiering För kategori 1-matavfall skall enligt biproduktförordningen (artikel 7 och bilaga II) ordnas egen insamling och transport till avstjälpningsplatsen eller förbränningsanläggningen. De insamlingsoch transportkärl som är avsedda endast för detta avfall skall vara täta, läckagefria och märkta på behörigt sätt (se 5.2 och 5.3). Kärlen skall alltid tvättas och desinficeras före annan användning och regelbundet även när de används endast för ifrågavarande ändamål (se 5.4). Över transporten skall ifyllas ett s.k. handelsdokument, som åtföljer matavfallspartiet till platsen för bortskaffandet (se 5.5). Syftet med dessa bestämmelser om separering och identifiering är att säkerställa att sjukdomsalstrare som eventuellt finns i matavfallet inte kommer ut i miljön. Allt avfall som har varit i beröring med matavfall som härrör från internationell trafik räknas som kategori 1-matavfall. Av denna orsak är det bästa och mest kontrollerbara alternativet att blandavfall som tagits emot från dessa trafikmedel i sin helhet bearbetas som kategori 1- matavfall. Ifall avsikten är att ta emot och bearbeta endast köksavfall (= matrester, rester från matlagningen och omslag och förpackningar som varit i beröring med ovan nämnda ämnen) från trafikmedel i internationell trafik som kategori 1-matavfall, skall den som tar emot avfallet (aktören i hamnen, på flygfältet, i depån) till sitt förfogande ha metoder för att styra avfallsmottagningen och följa med hur sorteringen lyckas. Dessa metoder beskrivs i metodbeskrivningen. Metoder som säkerställer sorteringen och som aktörer som samlar in kategori 1-matavfall som en separat fraktion skall förfoga över är t.ex.: Överenskommelse om förfaringssätt för att säkerställa (om man inte annars vet det) med ett anlöpande trafikmedel om det är fråga om ett trafikmedel i internationell trafik och om det kommer att avlämna kategori 1-matavfall i hamnen, på flygfältet eller i depån/på bangården. Överlämnande av avfallssorteringsanvisningar till anlöpande trafikmedel, fartygsombud, flygbolag osv. Utrustande av avfallspunkter och kärl med informationstavlor och -skyltar Avfallsmottagning under övervakade förhållande, varvid man också erbjuder handledning i avfallssortering. Utdelning av avfallssäckar till anlöpande trafikmedel/städfirmor m.m. för förpackning av avfallet i fråga (kan packas tätt, avfallssäcken identifieras på grund av färg eller annan märkning, varvid det är lättare att styra den till rätt kärl) 5.2 Märkningar Fordon, containrar, behållare eller kärl som används för transport av kategori 1-matavfall skall märkas i enlighet med biproduktförordningen (bilaga II, kapitel I): Luokka 1, ainoastaan hävitettäväksi tai Luokan 1 ruokajäte, ainoastaan hävitettäväksi Kategori 1, endast för deponering / kategori 1 matavfall, endast för bortskaffande Catergory 1 for disposal only / category 1 catering waste, for disposal only Det är skäl att göra märkningen på sådana språk som förstås av dem som huvudsakligen använder kärlen och behållarna. I sorteringsanvisningarna, på informationstavlorna och vid märkningen av kärlen bör en enhetlig terminologi användas för undvikande av förväxlingar. 6

7 5.3 Insamlings- och transportmedel och insamlingssätt Det är bra att ge anvisningar om att matavfall som härrör från internationella trafikmedel skall samlas in i läckagefria, förslutna förpackningar i trafikmedlen vilka sedan på flygfältet, i hamnen eller tågdepån placeras i täta och läckagefria insamlings- och transportkärl/behållare. Om matavfallet förvaras på mottagningsstället innan det transporteras för att bortskaffas, skall tömningarna göras med sådana intervaller att insamlingskärlen inte förorsakar luktolägenheter eller sanitära olägenheter. Kärlen skall tömmas lika ofta som vanliga bioavfallskärl. Regnvatten skall hindras från att komma in i insamlingskärlet, -behållaren eller containern och eventuellt avflöde av vätska därifrån skall förhindras. Djur, t.ex. fåglar, möss, råttor och insekter, skall hindras från att komma in i kärlet, behållaren eller containern. Locket skall vara tättslutande och helt. Kärlet, behållaren eller containern skall vara lätt att tvätta och torka och där får inte finnas ojämnheter eller andra ställen där avfall kan samlas. Internationellt matavfall skall transporteras för att bortskaffas antingen i ovan nämnda kärl, behållare eller containrar eller i andra behållare eller containrar som är avsedda för transport av kategori 1-material. Sopbilar med komprimatorer får användas för detta ändamål endast i enskilda fall och endast om tvätten och desinficeringen av bilen kan ordnas (skall vara ren och torr före annan användning, se 5.6). Mottagaren skall underrättas på förhand om avfall som förs till avstjälpningsplatsen eller förbränningsanläggningen; syftet med anmälan är att säkerställa att bearbetningen sker omedelbart. 5.4 Tvätt och desinficering av insamlings- och transportmedel Vid valet av insamlings- och transportmateriel skall möjligheterna att rengöra den beaktas. Fordon och återanvändbara kärl, behållare eller containrar som kommer i beröring med kategori 1- matavfall skall rengöras, tvättas och desinficeras efter varje användning (biproduktförordningen bilaga II, kapitel II): För att undvika korskontamination skall återanvändbara insamlingskärl eller behållare i regel tvättas efter varje tömning. Kärlen eller behållarna skall vara rena och torra innan de kan tas i annan användning. När det är möjligt att använda insamlingskärl, -containrar e.d. endast för insamling och transport av kategori 1-matavfall, kan som en användning definieras en användningsperiod (t.ex. 1 mån.). När avfallet placeras i läckagefria engångsförpackningar som sedan placeras i insamlingskärlen, kan tvättfrekvensen för kärlen bestämmas med hjälp av sinnesorganen, dvs. kärlen skickas för tvätt när synlig smuts konstateras. Man skall förfara likadant när fordon eller utsidan av täta och förslutna containrar som skall tvättas periodvis smutsas ner av kategori 1- matavfall (= tvättas enligt behov). I samband med godkännandet av metodbeskrivningen för den aktör som ansvarar för tvätten (vanligtvis avfallstransportfirman) granskas också tvättplatsen och tvättanvisningarna. På tvättplatsen skall finnas möjlighet att använda varmt vatten och det skall finnas tillgång till behöriga tvättredskap och tvättmedel. Tvättunderlaget skall också vara försett med avlopp. För att garantera ett bra tvättresultat skall aktören utarbeta tvätt- och desinficeringsanvisningar för arbetstagarna. Det skall föras bok över tvättningar och desinficeringar (kvittering t.ex. i handelsdokumentet/se 5.5, i ett skilt häfte e.d.) och bokföringen skall visas upp för myndigheten på begäran. 7

8 När tvätten och desinficeringen planeras bör följande beaktas: Rengöring, tvätt och desinficering skall utföras stegvis, åtminstone när det finns ingrodd smuts på kärlet eller behållaren. Kärlet e.d. skall rengöras och tvättas innan det desinficeras eftersom desinfektionsmedlen tar bäst på ren yta. Lämplig vattentemperatur är beroende av de medel och tvättmetoder som används. För förtvätten är det i allmänhet skäl att använda ljumt vatten så att fettet inte bränner fast i ytan. Annars används varmt eller hett vatten, som redan i sig dödar en stor del av mikroberna. Tvätt- och desinfektionsmedel skall användas i enlighet med bruksanvisningen på förpackningen (dosering, verkningstid, behov av sköljning osv.). De som tillverkar och säljer desinfektionsmedel ger råd vid valet av medel. Det är bra om medlet är lätt att använda (t.ex. kan lämnas kvar på ytan), så litet frätande som möjligt och har ett brett verkningsområde. Om och när kategori 1-matavfall inte transportas med materiel som kommer i direkt beröring med djur eller livsmedel, anses även desinficerande tvättmedel vara tillräckligt effektiva. I samband med tvätt och annan behandling av insamlingskärl för kategori 1-matavfall räcker det att man iakttar samma arbetarskyddsanvisningar och principer som vid behandlingen av bioavfallskärl och -behållare. 5.5 Handelsdokument Under transport skall matavfall som härrör från internationella trafikmedel enligt biproduktförordningen (bilaga II, kap. III) åtföljas av ett handelsdokument. Dokumentet skall utfärdas i minst tre exemplar. Originalet skall åtfölja sändningen till dess att den når slutdestinationen (avstjälpningsplatsen eller förbränningsanläggningen). Kopiorna blir hos avsändaren (hamnen, speditionsbolaget osv.) och transportföretaget. Varje aktör skall spara sina egna exemplar av dokumenten minst två år. En mall för handelsdokumentet presenteras i bilaga 1 (har även publicerats på Även andra avfallstransportdokument eller fraktsedlar lämpar sig för ändamålet bara de innehåller följande uppgifter: 1. Datum då kategori 1-matavfallet har överlämnats för transport 2. En beskrivning av materialet: matavfall som härrör från internationella trafikmedel, kategori 1 endast för bortskaffande / kategori 1-matavfall, endast för bortskaffande 3. Uppgifter om avsändaren och avsändarens kvittering 4. Mängden matavfall som överlämnats för transport 5. Uppgifter om transportören och transportörens kvittering 6. Uppgifter om mottagaren och mottagarens kvittering 7. Bearbetningssätt: nedgrävning/förbränning 8. Mängden matavfall som tagits emot I dokumentet hos avsändaren av kategori 1-matavfallet skall punkterna 1-5 fyllas i, gärna även namnet på mottagningsstället. Avfallstransportörens och mottagarens dokument skall innehålla alla ovan nämnda uppgifter. Kategori 1-matavfall kan i hamnen, på flygfältet och i tågdepån samlas in från flera fartyg, flygplan eller tåg i samma kärl eller behållare och skickas för att bortskaffas som ett parti. Insamlingsintervallet skall antecknas i handelsdokumentet så att avfallspartiet utgående från uppgiften i fråga kan hänföras till trafikmedel som anlöpt hamnen/flygfältet/depån under en viss tidsperiod. 8

9 Såväl avfallets avsändare som mottagare skall uppge avfallsmängden. I samband med att avfallet överlämnas för transport räcker en uppskattning (t.ex. 4 x 240 l, 1 x 5 m 3 e.d.), mottagaren meddelar resultatet av vägning (eller en uppskattning, om vågen inte är tillräckligt exakt). Även tvätt av insamlings- och transportmedlen kan om man så vill antecknas i samma dokument (se 5.4). Om biprodukter transporteras från en medlemsstat till en annan, skall som handelsdokument användas den blankett som fastställts genom kommissionens förordning (EG) nr 93/2005 (omfattar 3 sidor, behöver inte användas vid transport enbart inom Finland). 5.6 Bokföring Varje aktör inom insamlings- och bearbetningskedjan skall enligt biproduktförordningen (artikel 9, bilaga II, kap. IV) ha bokföring över matavfall som härrör från internationell trafik: Av avfallets avsändares bokföring skall framgå när, hur mycket och vart kategori 1-matavfall har förts för att bortskaffas och vem som gjort det. Av transportörens bokföring skall framgå från vem/varifrån, hur mycket och vart matavfall har förts för att bortskaffas. Av mottagarens bokföring skall framgå varifrån, hur mycket och när matavfall har tagits emot och vem som förde avfallet för att bearbetas. Avstjälpningsplatserna och förbränningsanläggningarna skall årligen rapportera om sin bokföring till Eviras foder- och gödselövervakningsenhet. De andra aktörerna skall kunna visa upp motsvarande bokföring för myndigheten (t.ex. en sammandragstabell) på begäran. YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR: Överinspektör Anna-Kaisa Airaksinen, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, tfn , gsm

10 BILAGA 1 HANDELSDOKUMENTMALL Handelsdokument skall utfärdas i tre exemplar. Originalet skall åtfölja lasset till materialets mottagare. Avsändaren skall behålla en kopia och den andra skall behållas av transportföretaget. Det exemplar som blir kvar hos avsändaren bör förses med uppgifter om transportföretaget (och eventuellt uppgifter om mottagaren). I transportföretagets exemplar bör det finnas uppgifter om mottagaren. Dokumenten bör sparas minst två år. AVSÄNDAREN FYLLER I Avsändare: Adress: Kontaktperson: Materialet har överlåtits för transport: Datum: Avsändarens underskrift: Lassets innehåll kategori 1, matavfall från internationell trafik, endast för bortskaffande annat, vad? Mängd : kg / tn / m3 (ovidkommande stryks över), vägt/mätt uppskattning Insamlingsperiod i hamn/på flygfält/i VR:s depå / - / 20 TRANSPORTÖREN FYLLER I Transportföretag/transportör: Adress: Datum: Underskrift: MOTTAGAREN FYLLER I Mottagande anläggning: Adress: Typ av bearbetning : nedgrävning på avstjälpningsplats förbränning Mängd : kg / tn / m3 (ovidkommande stryks över), vägt/mätt uppskattat Datum: Underskrift: 10

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 )

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 ) Föredragande Virva Valle Sida/sidor 1 / 5 Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a. förmedlare, om import av animaliska biprodukter från en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006 Datum Dnr 31.5.2006 2484/01/2006 Ikraftträdelse- och giltighetstid 15.6.2006 - tills vidare Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-

Läs mer

Forskning och diagnostik på animaliska biprodukter

Forskning och diagnostik på animaliska biprodukter INFORMATION Detta dokument är en sammanställning av delar ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav

Läs mer

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövarens namn Hemort FO-nummer. Verksamhetsutövarens postadress Postnummer Postanstalt

UPPGIFTER OM VERKSAMHETSUTÖVAREN Verksamhetsutövarens namn Hemort FO-nummer. Verksamhetsutövarens postadress Postnummer Postanstalt ANSÖKAN om godkännande av verksamhet för anteckning i avfallshanteringsregistret (Avfallslagen 94 ) Yrkesmässig avfallstransport Avfallsmäklare Ny verksamhet Ändring av verksamheten Ansökan om godkännande

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat

Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat Föredragande Lehtolainen Sida/sidor 1 / 6 Anvisning om egenkontroll till aktörer inom sektorn för gödselfabrikat 1 Vad är egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 7/VLA/2009 Datum Dnr 13.5.2009 2781/01/2008 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.6.2009 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Läs mer

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung

Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung Tvärvillkor: Livsmedelshygienen för livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung 1 Utbildning i ansökan om jordbrukarstöd, våren 2015 Evira/Enheten för livsmedelshygien Överinspektör Noora Tolin

Läs mer

Förbränningsanläggning för förbränning av hela djurkroppar - krav för godkännande samt krav på verksamheten

Förbränningsanläggning för förbränning av hela djurkroppar - krav för godkännande samt krav på verksamheten INFORMATION Detta dokument är en sammanställning av delar ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav

Läs mer

ABP. Animaliska biprodukter

ABP. Animaliska biprodukter ABP Animaliska biprodukter Vad är animaliska biprodukter? Animaliska biprodukter, även kallat ABP, är hela kroppar eller delar av kroppar från djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter

Läs mer

Jord och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest

Jord och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest JORD OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 12/16 Datum Dnr 8.9.2016 1078/01.04/2016 Ikraftträdelse och giltighetstid 26.9.2016 tills vidare Ändrar Jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

ANVISNING OM EGENKONTROLL TILL AKTÖRER INOM SEKTORN FÖR GÖDSELFABRIKAT

ANVISNING OM EGENKONTROLL TILL AKTÖRER INOM SEKTORN FÖR GÖDSELFABRIKAT ANVISNING OM EGENKONTROLL TILL AKTÖRER INOM SEKTORN FÖR GÖDSELFABRIKAT 1 Vad innebär egenkontroll Egenkontroll är aktörens egen verksamhet som säkerställer att de gödselfabrikat som släpps ut på marknaden

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 26/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 26/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 26/VLA/2006 Datum Dnr 31.5.2006 2482/01/2006 Ikraftträdelse- och giltighetstid 15.6.2006 - tills vidare Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-

Läs mer

Anvisning 14/2011 1 (5)

Anvisning 14/2011 1 (5) Anvisning 14/2011 1 (5) Social- och hälsovårdsministeriets förordning om hygieniska arrangemang och avfallshantering vid stora offentliga tillställningar 10.6.2009/405 Hygieniska arrangemang och avfallshantering

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 7 mars 1995

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 7 mars 1995 23. 5. 95 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning Nr L 116/47 KOMMISSIONENS BESLUT av den 7 mars 1995 om särskilda villkor för import av ledande tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur och

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 25/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2303/14/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Anvisning till fodertransportföretag

Anvisning till fodertransportföretag Föredragande Kinnunen Sida/sidor 1 / 5 Vilka berörs av anvisningarna Dessa anvisningar gäller alla de transportföretag och fordon som transporterar oförpackade eller förpackade foder. Med foder avses ämnen

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 38/07 Datum Dnr 5.7.2007 1820/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.8.2007 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets beslut om utrotning

Läs mer

FRÅGOR OM ABP LAGSTIFTNINGEN

FRÅGOR OM ABP LAGSTIFTNINGEN FRÅGOR OM ABP LAGSTIFTNINGEN DEFINITIONER Vad skiljer definitionsmässigt en slutanvändare från en användare och de i sin tur från en naturgödselanvändare? DEFINITIONER Vad är en mellanhanteringsanläggning/

Läs mer

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning

LAGFÖRSLAG. 3 Europeiska unionens lagstiftning LAGFÖRSLAG I enlighet med riksdagens beslut upphävs i livsmedelslagen (23/2006) 3 4 mom., sådant det lyder i lag 352/2011, ändras 3 1 mom. 19 punkten, 6 28 och 29 punkten, 9 4 mom., 22, 30 9 punkten, 34

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 4.6.2014 L 165/33 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 592/2014 av den 3 juni 2014 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller användning av animaliska biprodukter och därav framställda produkter

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om villkor för handlare, transportörer

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Anläggning för hantering och lagring av animaliska biprodukter 1 - krav för godkännande samt krav på verksamheten

Anläggning för hantering och lagring av animaliska biprodukter 1 - krav för godkännande samt krav på verksamheten INFORMATION Detta dokument är en sammanställning av delar ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav

Läs mer

Livsmedelshygien inom växtproduktionen

Livsmedelshygien inom växtproduktionen Livsmedelshygien inom växtproduktionen Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vasa (sv) 5.12 / Träskända 10.12 Evira / Enheten för livsmedelshygien 1 Överinspektör Noora Tolin Presentationens innehåll Tvärvillkorskrav

Läs mer

de åtföljs av ett intyg/dokument som fastställs i bilaga

de åtföljs av ett intyg/dokument som fastställs i bilaga 13. 8. 96 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning Nr L 203/ 13 KOMMISSIONENS BESLUT av den 22 juli 1996 om fastställande av djurhälsovillkor och intyg eller officiell deklaration för import av

Läs mer

Kontrollhandbok Provtagning

Kontrollhandbok Provtagning Kontrollhandbok Provtagning Del 6 Provtagning för kontroll av salmonella Foto: Borbála Katona Innehåll Salmonella i livsmedelslagstiftningen... 3 Salmonellakrav i förordning (EG) nr 2073/2005... 3 Nationell

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om foder och animaliska biprodukter; SFS 2006:814 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Nr 1022 2651. Bilaga 2. Krav vid lagring av animaliskt avfall... 2653

Nr 1022 2651. Bilaga 2. Krav vid lagring av animaliskt avfall... 2653 Nr 1022 2651 BILAGOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Bilaga 1. Krav vid insamling och transport av animaliskt avfall... 2652 1. Transportmedel... 2652 2. Transportdokument... 2652 3. Transportbeteckningar...

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning Skatter m.m./tullfrihet m.m. 1 Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

FÖRELÄGGANDE ENLIGT 55 I LIVSMEDELSLAGEN ATT AVHJÄLPA KONSTATERADE BRISTER I LIVSMEDELSLOKAL, RESTAURANG CHAO YANG, LOVISA

FÖRELÄGGANDE ENLIGT 55 I LIVSMEDELSLAGEN ATT AVHJÄLPA KONSTATERADE BRISTER I LIVSMEDELSLOKAL, RESTAURANG CHAO YANG, LOVISA Hälsoskyddssektionen 43 16.06.2015 FÖRELÄGGANDE ENLIGT 55 I LIVSMEDELSLAGEN ATT AVHJÄLPA KONSTATERADE BRISTER I LIVSMEDELSLOKAL, RESTAURANG CHAO YANG, LOVISA HALSSEKT 16.06.2015 43 Beredning och ytterligare

Läs mer

2 Uppdaterad: Varorna intygas vara avsedda som/för: Sällskapsdjur Identifiering av varorna

2 Uppdaterad: Varorna intygas vara avsedda som/för: Sällskapsdjur Identifiering av varorna 1 Bilaga IV [8429] DEL 1 2 1.25 Varorna intygas vara avsedda som/för: Sällskapsdjur 1.28 Identifiering av varorna Arter Kön Färg Ras Identifierings- ldentifie- Födelse- (Vetenskapligt nummer ringssystem

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008 14.11.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 304/75 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd RIKSDAGENS SVAR 41/2007 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen och upphävande av 1 2 mom. i lagen om Livsmedelssäkerhetsverket Ärende Regeringen har till riksdagen

Läs mer

Animaliska biprodukter. Sofie Gredegård Enheten för foder och hälsa 036-15 62 54 sofie.gredegard@jordbruksverket.se

Animaliska biprodukter. Sofie Gredegård Enheten för foder och hälsa 036-15 62 54 sofie.gredegard@jordbruksverket.se Animaliska biprodukter Sofie Gredegård Enheten för foder och hälsa 036-15 62 54 sofie.gredegard@jordbruksverket.se Animaliska biprodukter (abp): hela kroppar eller delar från djur produkter med animaliskt

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D039828/03 BILAGA 1.

För delegationerna bifogas dokument D039828/03 BILAGA 1. Europeiska unionens råd Bryssel den 15 juli 2015 (OR. en) 10927/15 ADD 1 AGRILEG 149 FÖLJENOT från: inkom den: 10 juli 2015 till: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr: D039828/03

Läs mer

IFYLLNADSANVISNING ANMÄLAN FÖR REGISTRERING (Blankett A) IFYLLNADSANVISNINGAR TILL FODERFÖRETAGARE. Allmänt

IFYLLNADSANVISNING ANMÄLAN FÖR REGISTRERING (Blankett A) IFYLLNADSANVISNINGAR TILL FODERFÖRETAGARE. Allmänt 1 (5) IFYLLNADSANVISNINGAR TILL FODERFÖRETAGARE Allmänt Myndighetens skyldighet att föra register över foderföretagare bygger på Europaparlamentets och rådets förordning 183/2005 om foderhygien. Enligt

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 januari 2008 (OR. en) 16558/07 Interinstitutionellt ärende: 2007/0254 (ACC) UD 136

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 januari 2008 (OR. en) 16558/07 Interinstitutionellt ärende: 2007/0254 (ACC) UD 136 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 januari 2008 (OR. en) 16558/07 Interinstitutionellt ärende: 2007/0254 (ACC) UD 136 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning

Läs mer

Information om utförsel av gris

Information om utförsel av gris Version: 2015-06-08 Information om utförsel av gris Utförsel av gris till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna (se nedan)

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2

EUROPAPARLAMENTET ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument. 18 januari /0106(COD) PE2 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Konsoliderat lagstiftningsdokument 18 januari 2000 1998/0106(COD) PE2 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 18 januari 2000 inför antagandet

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 22/VLA/2010 Dnr 30.3.2010 3034/14/2009 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.5.2010 tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

Föreskrift om säkerställandet av radioanläggningars överensstämmelse med väsentliga krav och om märkningen

Föreskrift om säkerställandet av radioanläggningars överensstämmelse med väsentliga krav och om märkningen 1 (8) Föreskrift om säkerställandet av radioanläggningars överensstämmelse med väsentliga krav och om märkningen av dem Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 6/VLA/2007 Dnr 1.6.2007 959/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.7.2007 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Läs mer

Upphäver / Ändrar. Bemyndigande

Upphäver / Ändrar. Bemyndigande JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 13/VLA/2004 Datum Dnr 30.12.2004 5550/01/2004 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.1.2005 - tills vidare Upphäver / Ändrar - Bemyndigande 5, 8 och 12 i lagen

Läs mer

Märkning och registrering av djur 2015

Märkning och registrering av djur 2015 Märkning och registrering av djur 2015 NEUVO 2020 3.12 Seinäjoki, 5.12 Vasa, 10.12 Träskända. 1 Varför märkning och registrering? Om en djursjukdom bryter ut måste man veta var vart och ett djur har vistats

Läs mer

Föreskrift 3/2010 1/(8)

Föreskrift 3/2010 1/(8) Föreskrift 3/2010 1/(8) Kliniska undersökningar med produkter och utrustning för hälso- och sjukvård Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010/2010),

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU.

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. Antalet IP Livsmedel-anslutna företag ökar stadigt och vi ser en stor ökning bland företag som är verksamma

Läs mer

FÖRELÄGGANDE VID VITE ATT FÖRETAGET SKALL FÖLJA GÄLLANDE LAGSTIFTNING SOM REGLERAR HANTERING AV ANIMALT AVFALL KATEGORI 1

FÖRELÄGGANDE VID VITE ATT FÖRETAGET SKALL FÖLJA GÄLLANDE LAGSTIFTNING SOM REGLERAR HANTERING AV ANIMALT AVFALL KATEGORI 1 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN BESLUT DNR 2008-010386-351 SID 1 (4) 2008-10-01 Marc Hess Stadsveterinär 08-508 28 817 lars.thoang@miljo.stockholm.se Fruängens Kött och Fläsk AB Box 5050 121 05 JOHANNESHOV

Läs mer

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar; SFS 2010:347 Utkom från trycket den 19 maj 2010 utfärdad den 6 maj 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Information om utförsel av nötkreatur

Information om utförsel av nötkreatur Version: 2015-06-08 Information om utförsel av nötkreatur Utförsel av nötkreatur till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) 11488/1/07 REV 1 ENV 379 COMER 117 SAN 145 CODEC 758 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

INSPEKTIONSBERÄTTELSE Salmonellakontrollbesök på djurhållningsplats för fjäderfä

INSPEKTIONSBERÄTTELSE Salmonellakontrollbesök på djurhållningsplats för fjäderfä 1 (6) Inspektionsdatum: Inspektionsbesökets dnr: UPPGIFTER OM DJURHÅLLNINGSPLATSEN Ansvarig aktör för djurhållningsplatsen Telefon E-post Adress Kommun Djurhållningsplatsens adress (om annan än ovan) Lägenhetssignum

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler

Läs mer

INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN

INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN Nr 727 2875 Bilaga 9 Endast behöriga myndigheter får ändra detta intyg INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN 2 430301/114 2876 Nr 727 Nr

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 146/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/879 av den 2 juni 2016 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:113) om införsel av hästdjur

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:113) om införsel av hästdjur Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:113) om införsel av hästdjur Allmänna bestämmelser 1 [8211] Dessa föreskrifter avser införsel av

Läs mer

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M.

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. 1 Hot mot m.m. Hot mot [501] Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot Inledande bestämmelser 1 [501] Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Världshälsoorganisationens

Läs mer

Animaliska biprodukter i butiker. Komma igång med tillsyn Dela erfarenheter Kartläggning av läget

Animaliska biprodukter i butiker. Komma igång med tillsyn Dela erfarenheter Kartläggning av läget Animaliska biprodukter i butiker Komma igång med tillsyn Dela erfarenheter Kartläggning av läget Varför? VEM deltar? Miljösamverkan Västra Götaland Hallands län Lagstiftning Definition enligt förordningen

Läs mer

Tvärvillkor, foderhygien i växtproduktion. Katja Korkalainen Fodersektionen katja.korkalainen@evira.fi 040-489 3412 växel 029 530 0400

Tvärvillkor, foderhygien i växtproduktion. Katja Korkalainen Fodersektionen katja.korkalainen@evira.fi 040-489 3412 växel 029 530 0400 Tvärvillkor, foderhygien i växtproduktion Katja Korkalainen Fodersektionen katja.korkalainen@evira.fi 040-489 3412 växel 029 530 0400 Neuvo2020 December 2014 Allmänt om foderkontroll på gårdar med växtproduktion

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 23.10.2015 L 278/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1905 av den 22 oktober 2015 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 vad gäller kontroll av dioxin i

Läs mer

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen

Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård. Katja Korkalainen Fodersektionen Tvärvillkor, fodersäkerhet på en djurgård Katja Korkalainen Fodersektionen Neuvo 2020 December 2014 Allmänt om foderkontroll på djurgårdar Foder Ämnen och produkter som är avsedda för utfodring av djur

Läs mer

Animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter Animaliska biprodukter (temadag med Avfall Sverige) 3 feb. 2015 Av Susanne Liljenström (enheten för CITES, foder och djurprodukter) Enheten för CITES, foder och djurprodukter (avdelningen Djurskydd och

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:1076 Utkom från trycket den 16 september 2014 utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 26 september 2001 Nr 802 806 INNEHÅLL Nr Sidan 802 Inrikesministeriets förordning om rengöring av ventilationskanaler och ventilationsanordningar

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. KIFS 2011:4 Utkom från

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning ELSÄK-FS X Utkom från trycket den beslutade den [DD månad årtal]. Elsäkerhetsverket

Läs mer

BILAGA 6. SAMMANSTÄLLNING AV LAGKRAV SOM BERÖR

BILAGA 6. SAMMANSTÄLLNING AV LAGKRAV SOM BERÖR BILAGA 6. SAMMANSTÄLLNING AV LAGKRAV SOM BERÖR AVFALL Nedanstående tabell redovisar sregler i EU och Sverige. 1. Övergripande 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om Ändrat genom direktiv 91/156/EEG och 91/692/EEG

Läs mer

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG)

M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (91/671/EEG) 1991L0671 SV 20.03.2014 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B M1 RÅDETS DIREKTIV av den 16 december 1991 om obligatorisk

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04 Datum Dnr 31.3.2004 1608/01/2004 Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare Stadganden om bemyndigande 9 och 26 foderlagen (396/1998)

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av elakartad lungsjuka hos nötkreatur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av elakartad lungsjuka hos nötkreatur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 21/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2299/21/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 tillsvidare Ändrar/Upphäver Bemyndigande 20 3 mom., 22 3 mom., 23 4 mom.,

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 16.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 334/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 om identifikationsmärkning av livsmedelspartier

Läs mer

Kommunikationsverket 1C/2003 M. Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDET AV RADIOANLÄGGNINGARS ÖVERENSSTÄMMELSE MED VÄSENTLIGA KRAV OCH OM MÄRKNINGEN AV DEM

Kommunikationsverket 1C/2003 M. Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDET AV RADIOANLÄGGNINGARS ÖVERENSSTÄMMELSE MED VÄSENTLIGA KRAV OCH OM MÄRKNINGEN AV DEM 1 (10) Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDET AV RADIOANLÄGGNINGARS ÖVERENSSTÄMMELSE MED VÄSENTLIGA KRAV OCH OM MÄRKNINGEN AV DEM Meddelad i Helsingfors den 3 juli 2003 Kommunikationsverket har med stöd av 20 1

Läs mer

UTKAST Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om bekämpning av TSE hos får och getter

UTKAST Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om bekämpning av TSE hos får och getter UTKAST 30.5.2016 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om djursjukdomar

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om bekämpning av Newcastlesjuka

Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om bekämpning av Newcastlesjuka JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 25/14 Datum Dnr 10.12.2014 1238/14/2013 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.1.2015- tillsvidare Upphäver / Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-

Läs mer

INSAMLING, TRANSPORT OCH SPÅRBARHET 1

INSAMLING, TRANSPORT OCH SPÅRBARHET 1 INFORMATION Detta dokument är en sammanställning av delar ur INSAMLING, TRANSPORT OCH SPÅRBARHET 1 GRUNDLÄGGANDE KRAV Skyldigheter 2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21

Läs mer

Vägledande information om kontroll av företag som producerar groddar inom primärproduktionen

Vägledande information om kontroll av företag som producerar groddar inom primärproduktionen Område Livsmedelskontroll Avdelning Support R Norlin Vägledande information om kontroll av företag som producerar groddar inom primärproduktionen Denna information syftar till att klargöra Livsmedelsverkets

Läs mer

Artikel 1. Överenskommelsens syfte

Artikel 1. Överenskommelsens syfte Bilaga Fördragstext ÖVERENSKOMMELSE MELLAN REPUBLIKEN FINLAND OCH KONUNGARIKET SVERIGE OM TRANSPORT AV SÄRSKILDA AVFALLSFLÖDEN INOM LÄNDERNAS GRÄNSOMRÅDEN Artikel 1 Överenskommelsens syfte Syftet med denna

Läs mer

Immateriella rättigheter, förordning 1352/2013 [7851]

Immateriella rättigheter, förordning 1352/2013 [7851] Immateriella rättigheter, förordning 1352/2013 [7851] Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1352/2013 av den 4 december 2013 om fastställande av de formulär som avses i Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 12/07 Datum Dnr 13.2.2007 656/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 15.3.2007- tills vidare Upphäver / Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets beslut om

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Fskr och allm. råd om skjutvapen och ammunition [7461] Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Med stöd av 14 förordningen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Nya direktiv Nya föreskrifter

Nya direktiv Nya föreskrifter Nya direktiv Nya föreskrifter Bakgrund Nya direktiv från EU som ska implementeras i svensk lagstiftning som föreskrifter. Lågspänningsdirektivet Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet ATEX-direktivet

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 av den 28 juni 2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter

Läs mer

Nedgrävning av döda djur, slaktbiprodukter och biprodukter från biodling

Nedgrävning av döda djur, slaktbiprodukter och biprodukter från biodling 1(10) 2015-01-30 Avdelningen för djurskydd och hälsa Nedgrävning av döda djur, slaktbiprodukter och biprodukter från biodling Jordbruksverket 551 82 Jönköping www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se

Läs mer

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [8121] Denna förordning har till syfte att 1. förebygga att smittsamma eller ärftliga djursjukdomar kommer in i landet och

Läs mer

Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet. Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004

Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet. Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004 Hantering av farligt avfall från veterinärmedicinsk verksamhet Ett initiativärende från Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Kollegium 2004 Förord Detta dokument rörande hantering av farligt avfall inom

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kerstin Risshytt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning;

Läs mer

Eviras anvisning 16031/1/sv. Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter

Eviras anvisning 16031/1/sv. Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter Eviras anvisning 16031/1/sv Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter Sida/sidor 1 / 6 Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 15 augusti 2016

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 15 augusti 2016 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 15 augusti 2016 51/2016 (Finlands författningssamlings nr 620/2016) Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen

Läs mer