SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del II. December 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del II. December 2010"

Transkript

1 SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II December 2010 Revisorsnämnden 2010

2 3. Cambacc AB - Svar Deluppgift 3.1 a) Exempel på förslag till enklare redovisning för alla företag: Kravet på att det i årsredovisningen ska lämnas uppgifter om de anställdas sjukfrånvaro tas bort Kravet på uppgifter om löner och andra ersättningar till olika kategorier av anställda tas bort liksom att det ska lämnas för varje land Kravet att lämna uppgift om fastigheters taxeringsvärde tas bort Beloppsutgifter behöver inte lämnas om ränta som har räknats in i anskaffningsvärdet på en tillgång Kravet på att indirekta kostnader ska räknas in i anskaffningsvärdet för en tillverkad anläggningstillgång tas bort Exempel på förslag till enklare redovisning för mindre företag (dock ej finansiella bolag eller publika aktiebolag): Kravet på att personalkostnaderna ska delas upp i olika kategorier av personal tas bort Uppgifter behöver inte längre lämnas om kostnader och förpliktelser som avser ersättningar och pensioner till ledande befattningshavare Tilläggsupplysningar om anläggningstillgångar begränsas Generell rätt att upprätta resultaträkningen i förkortad form Generell rätt att upprätta balansräkningen i förkortad form Förvaltningsberättelsen behöver ej längre innehålla upplysningar om verksamhet inom forskning och utveckling Förvaltningsberättelsen behöver ej längre innehålla upplysningar om påverkan på den yttre miljön (Prop 2009/10:235 Enklare redovisning (17 juni 2010)) b) För räkenskapsår som påbörjas efter den 30 juni 2009 behöver endast större aktiebolag och koncerner lämna upplysningar om ersättning till revisorerna. Eftersom Cambacc är ett större företag ska upplysningarna specificeras på följande kategorier: Revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utanför revisionsuppdraget Skatterådgivning samt Övriga tjänster Vissa uppdrag kan innehålla moment inom flera av kategorierna. I sådana fall får en bedömning av ersättningarnas fördelning göras. Jämförelsesiffror bör lämnas för de nya kategorierna (5 kap 21 ÅRL). Mindre företag behöver inte lämna några upplysningar överhuvudtaget. c) Nej, Cambacc kommer inte att behöva upprätta någon koncernredovisning om det bedöms att dotterbolagen är av ringa betydelse med hänsyn till kravet på rättvisande bild av ställningen och resultatet för koncernen i 7 kap 6 ÅRL. Koncernredovisning ska dock upprättas i fall där två eller flera dotterbolag tillsammans har mer än en sådan

3 ringa betydelse (7 kap 3a och 5 i ÅRL). De nya bestämmelserna avseende undantag från koncernredovisning trädde i kraft den 1 augusti 2010 och ska tillämpas första gången för räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 juli Deluppgift 3.2 a) Säkerheten för lånen ställdes inte i samband med skuldens tillkomst och bör därför kunna återvinnas i en obeståndssituation enligt 4 kap 12 Konkurslagen. Detta gäller om säkerheten överlämnats inom tre månader innan fristdagen, d v s den dag då obestånd konstateras. b) Det finns anledning att tro att bokfört värde understiger marknadsvärdet eftersom tillgångarna var så gott som fullt avskrivna och delägaren såg en möjlighet att hyra ut dem till Cambacc eller Cambaccs konkurrenter. I sådant fall har det skett en värdeöverföring från bolaget till delägaren som missgynnat övriga borgenärer. Den bör kunna återvinnas i en obeståndssituation om den genomförts inom sex månader från fristdagen. Värdeöverföringen kan även vara olaglig och då aktualiseras återbäringsskyldighet för mottagaren enligt 17 kap 6 ABL oberoende av obeståndsproblematik. c) Om man i en obeståndssituation kan konstatera att övriga borgenärer drabbats negativt av den betalning som gjordes till Bee-bop finns möjlighet att återkräva den i en obeståndssituation. Återvinning kan då ske enligt 4 kap Konkurslagen. I detta fall bör Bee-bop ha förstått att bolaget har betalningssvårigheter och riskerar att hamna i en obeståndssituation och därmed bör betalningen kunna återvinnas. Betalning av leveranser i förskott kan inte bli föremål för återvinning. Deluppgift 3.3 a) Gåva till allmännyttigt ändamål är en tillåten form av värdeöverföring i enlighet med 17 kap 2 ABL. Värdeöverföring i form av gåva till allmännyttigt ändamål regleras i 5. Av denna framgår att endast bolagsstämman eller, om saken med hänsyn till bolagets ställning är av ringa betydelse, styrelsen, får besluta om gåva till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål. Då värdeöverföringen har gjorts i strid med ABL är VD återbäringsskyldig. VD har även överskridit sina befogenheter enligt 8 kap 42 ABL. Jag kommer att anmärka på förhållandet i revisionsberättelsen. Då bolaget även befinner sig i en känslig ekonomisk situation så bedömer jag att VD skadat bolaget och kommer inte att tillstyrka ansvarsfrihet. b) Att spekulera i aktier förefaller obetänksamt med hänsyn till bolagets ställning. Det kan diskuteras om Nina även överskridit sina befogenheter, styrelsen har dock godkänt transaktionen i efterhand. Värdenedgången har inträffat efter balansdagen och är inte av den karaktären att den bekräftar förhållande som redan förelåg på balansdagen (RR 26 p 7) varför någon korrigering i årsredovisningen inte är erforderlig. Händelsen är dock så väsentlig att den bör kommenteras i förvaltningsberättelsen. c) Som underlag för mitt ställningstagande anlitar jag en specialist på värderingar, gärna med kunskap om branschen. Om specialisten inte finns internt hos min byrå så anlitar

4 jag en extern specialist. Om meningsskiljaktigheterna kvarstår avseende värderingen avstyrker jag att balans- och resultaträkningen fastställs.

5 4. Tråd och råd AB Svar Deluppgift 4.1 a) Kassaregisterlagen (KL) kräver att företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning, eller betalning med kontokort, ska ha certifierade kassaregister och detta ska också anmälas till Skatteverket. I 3 KL definieras vilka grupper som inte omfattas av KL. Undantag från skyldigheter i kassaregisterlagen kan även medges i enskilda fall om det kan påvisas att behovet av tillförlitligt underlag för skattekontroll kan tillgodoses på annat sätt, exempelvis baserat på bolagets system för intern kontroll (30 KL). b) Alternativet är kontant försäljning som sker med en kontantfaktura som underlag. Kontantfakturan upprättas och betalas vid försäljningstillfället. Det är fakturans innehåll som är avgörande för om företagets försäljning måste hanteras i ett certifierat kassaregister eller ej, d v s styr om företaget är inom eller utom kassaregisterlagens tillämpningsområde. Kontantfakturan måste uppfylla BFL:s krav på verifikation och motparten ska kunna identifieras, d v s uppgifterna måste vara så pass säkra att bolaget skulle kunna använda dessa vid en fakturering om inte kontant betalning gjorts. Fakturan ska innehålla uppgift om fakturadatum, försäljningsdatum, leveransdatum eller motsvarande, en beskrivning av vad som sålts, belopp samt motpart (vem som är kund) (5 kap 7 BFL). c) Om Skatteverket upptäcker att bolaget bryter mot kassaregisterlagen, antingen genom att inte ha ett certifierat kassaregister eller genom att kontantfakturorna ej uppfyller kraven enligt BFL, kan bolaget påföras en kontrollavgift på kr. Deluppgift 4.2 a) Den nya semesterlagen gäller från och med 1 april Den nya så kallade sammalöneregeln är huvudregeln för anställda med fast lön. Regeln innebär att den anställde får sin ordinarie lön samt ett semesterlönetillägg. Semesterlön för sparade dagar hanteras på samma sätt. Semesterlönetillägget enligt lag är 0,43 % av månadslönen för månadsavlönade. Dagens procentregel finns kvar i de fall sammalöneregeln inte kan tillämpas. Arbetsgivaren kan välja att tillämpa procentregeln även för anställda med fast lön. Ann-Lie Semesterskulden till Anne-Lie består av = 20 dagar. De senare dagarna är intjänandet under perioden 1 april till 30 september och avrundat uppåt.

6 Enligt semesterlagen är semesterlönen för varje sparad dag samma belopp som för de övriga semesterdagarna, d v s att det har ingen betydelse att Anne-Lie arbetade deltid när de tjänades in. Lönen för en dag motsvarar 4,6 % av aktuell månadslön. Till detta ska läggas ett semestertillägg om 0,43 % av månadslönen per dag (129 kr). Semesterlöneskulden avseende Anne-Lie uppgår till 20 * ((4,6 % + 0,43 %) * ) det vill säga kr. Till detta kommer sociala avgifter. Knut Sammalöneregeln tillämpas bara för anställda med fast lön. Knut har en lön som inte är bestämd per vecka eller månad och därför tillämpas procentregeln. Semesterlöneskulden utgör 12 % av den lön som betalats ut under intjänandeåret och innevarande semesterår med avdrag för uttagna dagar. Ersättning per semesterdag uppgår till (( * 12 %)/ 25 dagar) = 960 kr. De sparade dagarna värderas på samma sätt. Semesterlöneskulden avseende Knut uppgår till = 14 dagar, 14 * 960 kr = kr. Årets intjänande uppgår till 12 % * = Totalt uppgår semesterlöneskulden till = Till detta kommer sociala avgifter. b) Den anställde kan inte avstå från att ta ut sin semester i utbyte mot ersättning. Deluppgift 4.3 a) Jag ordnar omgående ett möte med Märta för att klarlägga vad som egentligen har hänt och vilka skadeverkningarna är. Eftersom eventuella justeringar av varulagret inte har registrerats går det inte att avgöra om dessa justeringar skulle uppgå till väsentliga belopp eller ej. Den ursprungliga granskningsplanen faller och med hänsyn till det inträffade måste jag ändra och utöka min granskningsinsats. Existens: En ny inventering bör genomföras utan dröjsmål för att kunna fastställa kvantiteter i lager per dagens datum. Jag kommer att närvara vid denna ominventering och utöka mitt stickprov av inventerade kvantiteter. Fullständighet: Med hjälp av försäljningsstatistik mellan den 31 december och ominventeringen samt med uppgifter om inleveranser under perioden sedan balansdagen kan Tråd och råd rekonstruera volymerna tillbaka till balansdagen. Jag tar stickprov på de framräknade volymerna och stämmer av dem mot de stickprov jag tog vid den ursprungliga inventeringen. Värdering: Vad avser värderingen bör en approximation kunna göras utifrån de prisuppgifter som finns i systemet applicerat på nuvarande kvantiteter. Lagret består av handelsvaror och prisuppgifterna i systemet stäms av mot fakturor. Granskningen inriktas på de största lagersaldona och kompletteras med ett slumpmässigt stickprov. b) Om jag bedömer att det finns risk för ett väsentligt fel och bedömer att jag inte kan förlita mig på den rekonstruktion som gjorts så måste jag utöka min granskning ytterligare. Om detta inte är tillräckligt måste jag anmärka i revisionsberättelsen på

7 begränsningarna i min revision. c) Med tanke på hur betydelsefullt materialet var för redovisningen borde bolaget haft helt andra rutiner för förvaring av känsligt och/eller material av väsentlig betydelse. Inventeringsdokumentationen borde ha förvarats i brandsäkert skåp, alternativt borde en kopia ha förvarats externt. Situationen hade varit den samma om motsvarande dokumentation hade gått förlorad i ett datorhaveri. Om bolaget saknar erforderliga back-up rutiner och drabbas av ett datorhaveri så föreligger det uppenbara brister i den löpande förvaltningen. Det finns anledning att överväga frågor kring den interna kontrollen och förvaltningen samt ansvarsfrågor. Dessa brister bör eventuellt omnämnas i revisionsberättelsen. Deluppgift 4.4 a) Jag framför till Märta att jag inte kan medverka i reklamkampanjen. Enligt 21 1 första stycket Revisorslagen ska en revisor för varje uppdrag pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes oberoende eller självständighet. Enligt första stycket 2, generalklausulen, ska en revisor vidare avböja eller avsäga sig ett uppdrag om det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba förtroendet för hans eller hennes oberoende eller självständighet. Jag har blivit erbjuden att delta i en reklamkampanj tillsammans med klienten. Exponeringen av kundföretaget i annonserna är betydande, kampanjen skulle innehålla ömsesidigt positiva omdömen och via nätet skulle den kunna få en stor spridning. Detta gör sammantaget att oberoendhoten framstår som betydande. Det är dessutom oberoendehot som jag själv ger upphov till om jag tackar ja till att genomföra kampanjen och det verkar osannolikt att oberoendehotet över huvudtaget kan balanseras av några motåtgärder. b) Jag kan, efter att ha prövat mitt oberoende, tacka ja till att ställa upp som kandidat för kommunfullmäktige utan att det i sig utgör ett hot mot mitt oberoende. Min yrkesroll som revisor kan inte ta ifrån mig rätten att delta i politiska sammanhang. Enligt en av våra grundlagar är varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad om föreningsfrihet. Jag måste dock vara uppmärksam på att jag måste pröva mitt oberoende löpande för att undvika risken för att delta i beslut som skulle kunna innebära att mitt oberoende som revisor kan ifrågasättas.

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II December 2010 Revisorsnämnden 2010 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 1 december 2010 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan

Läs mer

REVISORSEXAMEN Svarsmall

REVISORSEXAMEN Svarsmall REVISORSEXAMEN small December 2005 Revisorsnämnden 2006 1. Teknisk byggnation i Malmö AB (50 p) Deluppgift 1.1 a. Moderföretaget Teknisk byggnation i Malmö AB redovisar för räkenskapsåret 2004/05 en vinst

Läs mer

SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I

SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I December 2013 Revisorsnämnden 2013 Svar deluppgift 1.1 a) Ja, enligt punkt 10.22 i BFNAR 2008:1 får avskrivningsplanen omprövas om planen är uppenbart felaktig och eftersom

Läs mer

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall

Maj 2008. REVISORSEXAMEN Svarsmall Maj 2008 REVISORSEXAMEN small small, Revisorsexamen, maj 2008 Deluppgift 1.1 a. Vägledning finns i BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella anläggningstillgångar. Kommentarer till 2007 års anskaffningar:

Läs mer

Dnr 2012-1425 2014-06-18 D 14

Dnr 2012-1425 2014-06-18 D 14 Dnr 2012-1425 2014-06-18 D 14 D 14 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket om godkände revisorn A-sons revisioner av tre aktiebolag som i beslutet benämns maskinbolaget,

Läs mer

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II November 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 3.1 a) En revisionsberättelse med en anmärkning avseende att skatter och avgifter inte har betalats i tid enligt 9 kap

Läs mer

Innehållsförteckning del 2

Innehållsförteckning del 2 Innehållsförteckning del 2 Bilaga 1 Sammanfattning av Redovisningskommitténs slutbetänkande (SOU 1996:157)...2 Bilaga 2 Författningsförslag i Redovisningskommitténs slutbetänkande Översyn av redovisninglagstiftningen

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Nedskrivningar UTKAST (juni 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Skatterätt... 2 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänt råd...

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Dnr 2013-1366 2015-02-19 D 15

Dnr 2013-1366 2015-02-19 D 15 Dnr 2013-1366 2015-02-19 D 15 D 15 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har i samband med A-sons ansökan om fortsatt auktorisation som revisor erhållit en underrättelse från Skatteverket avseende ett aktiebolag,

Läs mer

D 2/05. Dnr 2003-1383, 2004-1527 2005-01-24 D 2/05

D 2/05. Dnr 2003-1383, 2004-1527 2005-01-24 D 2/05 Dnr 2003-1383, 2004-1527 2005-01-24 D 2/05 D 2/05 Dåvarande Skattemyndigheten i X-stad har inkommit till Revisorsnämnden (RN) med en underrättelse rörande godkände revisorn A-son. RN har därför öppnat

Läs mer

Institutionen för handelsrätt EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET HT 2009. Vad är god revisionssed vid granskning av varulager?

Institutionen för handelsrätt EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET HT 2009. Vad är god revisionssed vid granskning av varulager? Institutionen för handelsrätt Uppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID HARK11 LUNDS UNIVERSITET HT 2009 Vad är god revisionssed vid granskning av varulager? Författare Patricia Zajdel Handledare Krister Moberg Sammanfattning

Läs mer

Dnr 2008-1489 2009-09-18 D 34/09

Dnr 2008-1489 2009-09-18 D 34/09 Dnr 2008-1489 2009-09-18 D 34/09 D 34/09 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) kvalitetskontroll, genom en av RN anlitad kvalitetskontrollant. RN har från kontrollanten mottagit

Läs mer

UTKAST TILL Lagrådsremiss 2009-06-29

UTKAST TILL Lagrådsremiss 2009-06-29 UTKAST TILL Lagrådsremiss 2009-06-29 Enklare redovisning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx yy 2009 xxx xxx (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II Maj 2009 Revisorsnämnden 2009 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 28 maj 2009 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

Räkenskapsinformation i konkurs

Räkenskapsinformation i konkurs 1(15) Räkenskapsinformation i konkurs Konkursförvaltarens omhändertagande och redovisning av räkenskapsinformation i konkursbouppteckningen och edstemats omfattning avseende räkenskapsinformation Innehållsförteckning:

Läs mer

Dnr 2013-419 2014-12-18 D 14

Dnr 2013-419 2014-12-18 D 14 Dnr 2013-419 2014-12-18 D 14 D 14 1 Inledning Godkände revisorn A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) periodiskt återkommande kvalitetskontroll. RN har efter genomförd kontroll mottagit en

Läs mer

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 24 Styrelsen skall svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets

Läs mer

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2010

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2010 SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I November 2010 Revisorsnämnden 2010 1. Bo-Boom AB Svar Deluppgift 1.1 a) Ja, ett företag kan byta från alternativregeln till huvudregeln. Detta är då fråga om byte av redovisningsprincip

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Dnr 2011-1632 2013-05-03 D 13

Dnr 2011-1632 2013-05-03 D 13 Dnr 2011-1632 2013-05-03 D 13 D 13 Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket beträffande auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Av underrättelsen

Läs mer

Chefen & Arbetsgivarens konkurs

Chefen & Arbetsgivarens konkurs Chefen & Arbetsgivarens konkurs 1 INNEHÅLL Konkurs 4 Konkursförvaltarens roll 4 Anställningen 4 Arbetsskyldighet 5 Arbetsbefrielse 5 Betalning av lön 5 Konkursboet som ny arbetsgivare 5 De arbetsrättsliga

Läs mer

Hur tänker revisorn? Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p. Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson

Hur tänker revisorn? Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p. Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p Hur tänker revisorn? Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson Handledare: Leif Holmberg Nils-Gunnar Rudenstam Sammanfattning Kan en revisor

Läs mer

Dnr 2007-1056 2009-06-11 D 22/09

Dnr 2007-1056 2009-06-11 D 22/09 Dnr 2007-1056 2009-06-11 D 22/09 D 22/09 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket avseende godkände revisorn A-son. Underrättelsen rör dennes uppdrag som vald revisor

Läs mer

Dnr 2010-575 2010-09-17 D 32/10

Dnr 2010-575 2010-09-17 D 32/10 Dnr 2010-575 2010-09-17 D 32/10 D 32/10 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) systematiska och uppsökande tillsyn (SUT). Vad som därvid framkommit, och som redovisas nedan, har

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

D 12. Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12. 1 Inledning. 1.1 Bakgrund

D 12. Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12. 1 Inledning. 1.1 Bakgrund Dnr 2010-1583 2012-06-14 D 12 D 12 1 Inledning 1.1 Bakgrund Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan rörande godkände revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan rör A-sons

Läs mer