Avskaffa straffskatten på sponsring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avskaffa straffskatten på sponsring"

Transkript

1 07 : 7 ISSN Stockholms Handelskammares analys Avskaffa straffskatten på sponsring Sammanfattning När det går bra för företagen lägger de ofta mer pengar på marknadsföring och sponsring. Dagens krångliga och snedvridande regler gör att kulturen riskerar att gå miste om miljonbelopp eftersom företagen inte vågar satsa på sponsring. Delar av sponsringen är i dag belagd med en straffskatt jämfört med annan marknadsföring. Om regeringen inte agerar i frågan riskerar främst kulturen missa tillfället att gynnas av de goda tiderna för företagen. Handelskammaren har lämnat ett förslag till lagändring som skulle göra det möjligt för företag att öka sina insatser för kulturen och idrotten med sponsring. Intresset är stort hos både företag och kulturinstitutioner. En undersökning genomförd av Skop visar att två av tre företagare skulle satsa mer på sponsring om de fick full avdragsrätt för den. Regeringens skrivningar i budgetpropositionen om att se över förutsättningarna för sponsring är positiva, men tiden är knapp. Handelskammarens förslag är budgetneutralt för staten och enkelt att genomföra, med förberedda lagändringar och ett gott underlag. Regeringen har nu en unik möjlighet att låta högkonjunkturen ge ett lyft till kulturen och idrotten. Resultatet är att två av tre företagare skulle satsa mer pengar på sponsring om de fick full avdragsrätt för sponsring av idrott och kultur. En av tre säger att de absolut skulle göra det.

2 Varför är sponsringen skattemässigt missgynnad? Marknadsföring har alltid varit ett sätt för företag att öka sin försäljning och att nå nya målgrupper. Med fler och fler tillgängliga kanaler för att nå kunderna förändras och förbättras företagens möjligheter att marknadsföra sig. Det har också blivit allt vanligare för företagen att stärka sitt eget varumärke genom att associeras med, eller samarbeta med andra varumärken. Ett samarbete med en idrottsförening eller en kulturinstitution kan därvidlag betraktas som strategisk. Sponsring har blivit alltmer attraktivt som marknadsföringsverktyg. De skattemässiga konsekvenserna av sponsring är emellertid oklara. Rättstillämpningen är mer restriktiv än lagstiftarna har avsett. Rättsväsendet har i ett antal mål betraktat sponsring som vore det delvis en gåva, vilket medför att avdrag för den utgiften inte har medgivits. Skatteverket anser i princip att all imageoch goodwillskapande sponsring ska jämställas med icke avdragsgilla gåvor. Rättsfallen och Skatteverkets inställning har sammantagna medverkat till att företag har blivit alltmer tveksamma till att använda sponsring som marknadsföringsverktyg. Det drabbar i sin tur verksamhet inom framför allt kultursektorn och idrottslivet. Handelskammarens utgångspunkt är att sponsring är ett avtalsförhållande som ingåtts på affärsmässiga grunder mellan två jämbördiga parter. Bägge parter gynnas av avtalet - annars skulle ett avtal inte ingås. Företagens val av marknadsföringskanaler bör inte kunna överprövas av domstol. Lagstiftningsmässigt kan detta lösas genom att en ny bestämmelse om rätt till avdrag för utgifter för marknadsföring införs i 16 kap. 9a i inkomstskattelagen (1999:1229) tillsammans med en ny rubrik; Utgifter för marknadsföring. Innebörden av bestämmelsen är att utgifter för marknadsföring, som har eller kan antas få betydelse för näringsverksamheten, skall dras av. Parallellt med detta, för att undvika regelkonkurrens mellan den föreslagna regeln och avdragsförbudet för gåvor, att det görs ett sådant tillägg i 9 kap. 2 inkomstskattelagen att det klart framgår att en utgift som är affärsmässigt motiverad inte utgör gåva. Tilllägget leder till en samstämmighet med reglerna om gåva från aktiebolag i 17 kap. 5 aktiebolagslagen. Förslag till förändring av Inkomstskattelagen (1999:1229) Gällande lydelse: 9 kap. 2 IL Den skattskyldiges levnadskostnader ochliknande utgifter får inte dras av. Utgifter för gåvor, premier för egnapersonliga försäkringar samt avgifter tillkassor, föreningar och andrasammanslutningar som den skattskyldig eär medlem i räknas som utgifter enligt första stycket. Föreslagen lydelse: 9 kap. 2 IL Den skattskyldiges levnadskostnader ochliknande utgifter får inte dras av. Utgifter för gåvor, premier för egnapersonliga försäkringar samt avgifter tillkassor, föreningar och andrasammanslutningar som den skattskyldigeär medlem i räknas som utgifter enligtförsta stycket. En utgift som är affärsmässigt betingadutgör inte gåva. 16 kap. 9a Utgifter för marknadsföring Utgifter för marknadsföring som har ellerkan antas få betydelse förnäringsverksamheten skall dras av. En mer utförlig juridisk analys återfinns i Handelskammarens rapport 06:3 Förslag om förändrade regler för sponsring som återfinns på

3 Straffskatten på sponsring Företagens vilja till sponsring Intresset för att marknadsföra sig via sponsring är stor bland företag. Straffskatten på sponsring uppfattas dock som ett problem och hindrar uppenbart samarbeten som annars skulle uppstå. En undersökning genomförd av Skop, beställd av handelskammaren, under hösten 07 visar tydligt att företagen är intresserade av sponsringssamarbeten. Undersökningen omfattade 600 företag/företagsledare. Företagsekonomiskt innebär nu gällande lagstiftning att det är dyrare för företagen att sponsra viss verksamhet framför annan. I de fall rättsväsendet betraktar sponsringen som marknadsföring är utgifterna för företagen avdragsgilla som en utgift och kan kvittas mot bolagsskatten som uppgår till 28 procent. I de fall sponsringen betraktas som gåva finns ingen möjlighet till avdrag. I praktiken är sponsring av viss verksamhet belagd med en 28-procentig straffskatt. För ett företag som får sin sponsring godkänd som marknadsföring kostar en sponsrad hundralapp 100 kronor. Om det i stället betraktas som en gåva tillkommer bolagsskatt på 28 kronor. Det innebär i praktiken att sponsring av viss verksamhet beläggs med en 28-procentig straffskatt. Detta drabbar främst olika typer av good-will-sponsring där företaget kan dra nytta av det varumärkesstärkande värdet av sponsringen, men där det är svårt att visa upp en direkt motprestation som motsvarar värdet av sponsringen. Sponsring av kulturverksamhet är ofta exempel på just denna problematik. Det är uppenbart och ekonomiskt logiskt att detta i dag motverkar företagens vilja att sponsra det som är straffbeskattat. De otydliga och snåriga reglerna gör också att företagen blir mer skeptiska till sponsring i allmänhet. Något som även drabbar den sponsring som med dagens regelverk skulle vara avdragsgill. Frågan som ställdes var Skulle Ditt företag satsa mer pengar på sponsring om man fick full avdragsrätt för sponsring av idrott och kultur? Resultatet är att två av tre företagare/företagsledare (62 procent) skulle satsa mer pengar på sponsring om de fick full avdragsrätt för sponsring av idrott och kultur. En av tre (35 procent) säger att de absolut skulle göra det. Både bland företag i storstadsområden och i övriga delar av landet svarar en majoritet att de skulle satsa mera pengar på sponsring av kultur och idrott om de fick full avdragsrätt. Även om bara en bråkdel verkligen genomförde sina planer skulle det innebära många nya miljoner kronor i sponsring. Skulle Ditt företag satsa mer pengar på sponsring om man fick full avdragsrätt för sponsring av idrott och kultur? Ja, absolut Ja, kanske Nej, troligen inte Nej, absolut inte

4 Störst intresse utanför storstäderna Undersökningen visar också att företag utanför storstäderna är mer benägna att satsa på kultursponsring än företag i storstäderna. Sponsring är således inte bara en möjlighet endast för några få stora kulturinstitutioner i storstäderna. Inte heller visar undersökningen några statistiskt avvikande skillnader i uppfattningen som är beroende av storleken på de tillfrågade företagen Skulle Ditt företag satsa mer pengar på sponsring om man fick full avdragsrätt för sponsring av idrott och kultur? 60 Ja 64 Nej 36 Storstadsområden Icke storstad När bland andra Handelskammaren i september 07 bjöd in företag och kulturen för att träffas på sponsormatchning var intresset stort från kulturen men också från nyfikna företag. Det visar att intresset finns från båda håll, men risken är att de missgynnande skattereglerna leder till färre avtal om sponsring än som skulle vara fallet på den typen av arrangemang. Regeringens uppfattning om sponsring Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har genomgående varit positiv till mer samarbete mellan näringslivet och kulturen. I ett tal den 1 februari 07 sa Adelsohn Liljeroth: Den kulturpolitik som formades under 70-talet och framåt har i princip byggts på en tvåbent finansieringsmodell, där stat och kommun har stått för fiolerna. Men i takt med att samhället utvecklats, och fortfarande utvecklas, i alltmer komplex riktning, och där medborgarnas önskemål och krav blir allt mer mångskiftande - då ställs denna finansieringsmodell på ända. Vi måste därför skapa en flerbent finansieringsmodell, som bygger på ökad samverkan och mer mångfald. Det måste bli lättare för fler aktörer att ta sig in på kulturens bana. Jag tänker på sponsring och samarbeten med näringslivet, som ju idrotten varit så framgångsrik med att utveckla. Jag tänker också på förbättrade möjligheter för privatpersoner att donera medel till kulturverksamheter. Budgetpropositionen 07 De skrivningar som finns i budgetpropositionen om sponsring tolkar Handelskammaren som positiva. Dessa måste dock följas upp av konkreta åtgärder, antingen i en utredning och/eller i en särskild proposition. Regeringen skriver i sin budgetproposition, utgiftsområde 17, sidan 63: Regeringen har i juni 07 tillsatt en kommitté för att utifrån kulturens egenvärde se över kulturpolitiken, dess inriktning och arbetsformer (dir. 07:99). Kommittén ska bland annat arbeta med: Mot bakgrund av att kulturlivet finansieras till en förhållandevis liten omfattning av enskilda medel, ingår även i uppdraget att göra en fördjupad probleminventering av orsakerna till dessa förhållanden, med utgångspunkten att den enskilda finansieringen inom kulturlivet bör öka. Vidare skriver regeringen på sidan 64 i propositionen under rubriken Ökad samverkan mellan kultur och näringsliv : Kulturen har fått och får allt större betydelse för företags och regioners utveckling. En

5 ökad samverkan mellan kulturskapare och näringsliv kan öka kvinnors och mäns entreprenörskap i kultursektorn och stärka näringslivets konkurrenskraft. Genom att öka kompetensflödet mellan natur, kultur samt kulturarv och regioners näringsliv skapas goda förutsättningar för innovativa och attraktiva miljöer med nytänkande, vilket främjar en hållbar tillväxt både vad gäller upplevelseinriktad verksamhet, kreativa näringar liksom mer traditionella tillverkningsoch tjänstenäringar. Ett utvecklat samarbete mellan närings-, regionala tillväxt- och kulturpolitiken har påbörjats. Näringsdepartementet och Kulturdepartementet kommer att inleda en dialog med aktörer inom kulturområdet och näringsliv under hösten 07. Slutsats Handelskammaren uppmanar regeringen att avskaffa straffskatten på sponsring genom de föreslagna ändringarna i inkomstskattelagen. Handelskammaren uppmanar regeringen att avskaffa straffskatten på sponsring genom de föreslagna ändringarna i inkomstskattelagen. Dialog om näringsliv och kultur i samverkan Den 9 oktober 07 träffade Kulturministern och Näringsministern företrädare för både kulturen och näringslivet samt aktörer som fungerar som mellanhänder för att förmedla kontakter och utveckla samverkan mellan dessa områden. Då uttalade Näringsminister Maud Olofsson: Som näringsminister vill jag självklart att vi ska ha ett kreativt och innovativt näringsliv. Kreativitet skapas för det mesta när människor med olika bakgrunder möts och bollar sina idéer. När vi ifrågasätter och utvecklar varandras lösningar. Jag är därför övertygad om att kultur och näringsliv har en hel del att vinna på en ökad samverkan. Jag vill verka för att öka och ta tillvara kulturens roll för tillväxt, sysselsättning och utveckling. Kulturministern var också positiv efter det mötet. Dock har regeringen ännu inte konkret berört de skattemässiga konsekvenserna av sponsring eller hur ett ökat samarbete kan underlättas ekonomiskt. Viljan finns - med de konkreta förslagen lyser med sin frånvaro. I alla fall från regeringens sida. Stockholms Handelskammare Västra Trädgårdsgatan 9, Box , Stockholm Tel: , ISSN: Ansvarig analys: Andreas Krohn, Ansvarig information: Andreas Krohn,

Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2)

Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2) 2013-05-14 Justitiedepartementet Enheten för Familjerätt och Allmän Förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2) Internationella

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan

Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan Dokumentation av dialog om näringsliv och kultur i samverkan Tisdag den 9 oktober 2007 Plats: Lunch, Rikskonserter, Nybrokajen 11. Därefter äger dialogen rum i Stallet, Stallgatan 7, Stockholm. Dialog

Läs mer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer 1 2 Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Socialdemokrati och

Läs mer

Alliansen i halvtid september 2008

Alliansen i halvtid september 2008 Alliansen i halvtid september 2008 Sammanfattning Hur ser småföretagare på alliansregeringens första två år vid makten? Hur ser de på de kommande två åren? Och vad har Alliansen egentligen genomfört som

Läs mer

Filantropi och entreprenörskap

Filantropi och entreprenörskap h a n s peter larsson Filantropi och entreprenörskap några skattefrågor kring filantropisk verksamhet 1 Inledning Att ge har blivit en ny trend. I takt med att de flesta i Sverige får det allt bättre ekonomiskt

Läs mer

Statens företagsfrämjande insatser

Statens företagsfrämjande insatser RiR 2007:11 Statens företagsfrämjande insatser Når de kvinnor och personer med utländsk bakgrund? ISBN 978 91 7086 111 0 RiR 2007:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG 1 Omslagsbild: Great Shots Repro & tryck: Nordisk Bokindustri AB ISBN 91-973614-7-X ISSN 1402-9162 2 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE

Läs mer

Viktiga frågor för fondbolagen

Viktiga frågor för fondbolagen ANFÖRANDE Datum: 2015-06-04 Talare: Martin Noréus Möte: Fondbolagens förening Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Stockholm den 4 april 2011

Stockholm den 4 april 2011 R-2011/0159 Stockholm den 4 april 2011 Till Finansdepartementet Fi2010/5475/S1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 31 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian En ny reglering

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Hela steget Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Grafisk form: Kontrapunkt Tryckt: på FSC-märkt

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Effektivare ränteavdragsbegränsningar Mars 2012 Promemorians huvudsakliga innehåll Den 1 januari 2009 trädde ränteavdragsbegränsningsregler i kraft som avser

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter och kommuner, upphandlar varje år varor och tjänster

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN Ek. Dr. Lina Bjerke Ek. Dr. Lars Pettersson 4 juli 2013 1 Vad är egenanställning och vad har det för betydelse för möjligheterna på den svenska arbetsmarknaden?

Läs mer

Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag

Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2001:24 R Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Rapport nr 1 (27 november 2009) AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Intervjuer och styrdokument...6

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter

Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Betänkande av Utredningen om telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Stockholm 2014 SOU 2014:85 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Sammanställning av riksdagsmotioner avseende bild- och formområdet hösten 2013 samt regeringens budgetproposition

Sammanställning av riksdagsmotioner avseende bild- och formområdet hösten 2013 samt regeringens budgetproposition Stockholm, 2013-11- 18 Sammanställning av riksdagsmotioner avseende bild- och formområdet hösten 2013 samt regeringens budgetproposition KRO/KIF sammanfattar här de förslag som lades av riksdagspartierna

Läs mer