Det handlar om etik. Borealis etikpolicy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det handlar om etik. Borealis etikpolicy"

Transkript

1 Det handlar om etik Borealis etikpolicy

2 2 Det handlar om etik

3 Introduktion Genom att upprätthålla våra värderingar säkerställer vi att Borealis etikpolicy inte bara är ord på papper, utan en inställning som delas av alla våra medarbetare, oavsett plats och bakgrund, i det dagliga affärslivet. Vi måste integrera denna policy i företagets ramverk, och det är ditt ansvar att läsa den och känna till dess innehåll. Du måste närvara vid seminarium som hjälper dig att förstå policyn och dess implementering. Nya medarbetare genomgår denna utbildning när de börjar hos Borealis, och befintliga medarbetare deltar i utbildning på kontinuerlig basis. På så vis är vi alla förberedda och skyldiga att agera etiskt i allt vi gör. There is no right way to do the wrong thing. Mark Garrett, Chief Executive Borealis etikpolicy beskriver vårt starka etiska åtagande ett åtagande som har sina rötter i vår historia och genomsyrar allt vi gör. Denna etikpolicy grundar sig på vårt företags värderingar: Ansvarsfull Respekt Överträffa Nimblicity Du kanske kommer ihåg att Ansvarsfull innebär, bland annat, att vi gör affärer enligt höga etiska normer. Denna policy har skapats för att hjälpa dig att göra just detta. Ibland är det nödvändigt att avbryta en affär för att agera på etiskt sätt. Kortsiktigt kanske det inte verkar ligga i Borealis bästa intresse att göra detta, men i det långa loppet är etiska val det bästa för oss alla. I korta drag finns det fyra viktiga steg för att hjälpa oss att upprätthålla höga etiska normer i vår affärsverksamhet: Känn till denna etikpolicy Tillämpa den varje dag Försök alltid att göra det rätta Fråga om du är osäker på vad du ska göra Det finns aldrig ett rätt sätt att göra det som är fel. Att göra affärer på ett etiskt sätt är en viktig del av vårt goda rykte och vår fortsatta framgång. Vi vill alla arbeta för ett företag som vi kan vara stolta över. Mark Garrett Chief Executive

4 4 Det handlar om etik

5 Innehållsförteckning Sammanfattning av Borealis etikpolicy Tillämpa våra värderingar Ramverk för att fatta etiska beslut Beslutsträd Implementering av etikpolicyn 5.1 Medvetenhet och utbildning 5.2 Gåvo- och gästfrihetsregistret 5.3 Lära sig lagen 5.4 När kulturer och lagar krockar 5.5 Rapportera oetiskt agerande 5.6 Certifiering 5.7 Utredning och disciplinära åtgärder 5.8 Repressalier 5.9 QuestionLine Riktlinjer för viktiga etiska frågor 6.1 Hur vi konkurrerar 6.2 Bestickning och korruption 6.3 Gåvor och gästfrihet 6.4 Intressekonflikter 6.5 Användning av företagstillgångar 6.6 Skydda viktig information 6.7 Politiskt engagemang och bidrag 6.8 Tillämpningen av normer för mänskliga rättigheter i vår affärsverksamhet 6.9 Vårt miljöansvar 6.10 Andra frågeställning Agenter, representanter, rådgivare, konsulter och andra tredje parter som agerar på Borealis vägnar Utfärdares efterlevnad Handla med aktier och andra värdepapper Exportrestriktioner Anlitande av statligt anställda eller statliga tjänstemän Förbjudet Anlitande av statligt anställda eller statliga tjänstemän Tillåtet Frågor och svar 5

6 1. Sammanfattning av Borealis etikpolicy Ramverk Etikpolicyn gäller alla Borealis-medarbetare och alla som agerar på våra vägnar Etikpolicyn grundar sig på vårt företags värderingar: Ansvarsfull; Respekt; Överträffa och Nimblicity Alla medarbetare måste känna till etikpolicyn och tillämpa den i sitt dagliga arbete Underlåtenhet av en Borealis-medarbetare att följa etikpolicyn kan leda till disciplinära åtgärder, inklusive, i tillbörliga fall, uppsägning Förpliktelsen att följa etikpolicyn skall införlivas i kontrakt med tredje parter Anställda uppmuntras att rapportera oetiskt agerande både till en lämplig överordnad chef och, samtidigt, till den juridiska avdelningen Vägledning och rapportering är också möjlig via QuestionLine , eller via e-post på eller via ethics-contacts/; omfattningen av sådan vägledning och rapportering kan vara begränsad i enlighet med lokala lagar Alla rapporter om överträdelser behandlas konfidentiellt Borealis godtar inte repressalier mot en medarbetare för att denne i god tro har rapporterat ett genuint, misstänkt brott mot eller överträdelse av etikpolicyn Policyfrågor Efterlevnad av gällande lagar Vi följer alla lagar och föreskrifter på alla platser där vi är verksamma. När vi anser att de är otillräckliga eller otydliga är vårt mål att upprätthålla en hög etisk standard som överträffar tillämplig lags grundläggande krav. Hur vi konkurrerar Borealis är engagerad i offensiv, laglig, ärlig och etisk konkurrens. Vi säkerställer att våra affärsrutiner helt uppfyller konkurrenslagar på alla platser där vi är verksamma. Vi accepterar inte kontakter med konkurrenter där priser, marknader eller kunder diskuteras. Vi konkurrerar med våra produkters och tjänsters meriter och säkerställer att våra försäljningsmaterial, reklam och andra kommunikationer beskriver våra produkter och tjänster korrekt och rättvist. Bestickning Du får aldrig erbjuda, ge, acceptera eller ta emot en muta i någon form. Ytterligare vägledning om hur man känner igen huruvida någonting kan anses vara eller uppfattas som en muta finns i rutan med röda flaggor i etikpolicyns avsnitt om bestickning. Gåvor och gästfrihet Förutsatt att en medarbetare använder gott omdöme och måttfullhet och att medarbetarens objektivitet inte påverkas, är gåvor av ett nominellt värde eller modest och rimlig gästfrihet för att främja en affärsrelation generellt sett godtagbara. Förutsatt att gåvor varken får mottagaren att känna sig förpliktigad eller skulle kunna tolkas som ett sätt 6 Det handlar om etik

7 att få mottagaren att känna sig förpliktigad, får en medarbetare erbjuda eller acceptera en gåva som antingen individuellt eller sammantaget, under en 12-månadersperiod, inte överskrider 100 EUR. För dessa syften ska gåvor från olika personer inom samma organisation räknas samman. Alla gåvor, måltider och underhållning värda över 100 EUR per person kräver godkännande av en vice verkställande direktör eller verkställande direktör och måste registreras i gåvooch gästfrihetsregistret på ett korrekt och lämpligt sätt. Gästfrihet får endast erbjudas eller accepteras som en del av normala affärer förutsatt att den är rimlig och modest och varken påverkar mottagarens objektivitet eller kan tolkas som ett sätt att få mottagaren att känna sig förpliktigad. Om du är osäker på huruvida gästfriheten är rimlig och modest ska du erhålla godkännande i förväg från den tillämpliga Executive Vice President. Ytterligare vägledning om gåvor och gästfrihet, inklusive nyckelfrågor, rimlig vs. överdriven underhållning och röda flaggor finns i etikpolicyns avsnitt om gåvor och gästfrihet. Intressekonflikter Potentiella intressekonflikter måste undvikas, eller, om oundvikliga, hanteras försiktigt. Under alla omständigheter måste information ges till din chef och diskuteras öppet, omgående och direkt och måste också dokumenteras skriftligt. För att undvika eventuella intressekonflikter måste Borealis-medarbetare alltid först diskutera allt potentiellt deltagande i ett annat företags styrelse med sin Executive Vice President och erhålla ett skriftligt godkännande från Verkställande Direktör i Borealis AG innan han/hon tackar ja till en sådan position. Borealis-medarbetare måste i förväg informera om alla externa uppdrag som kan kopplas till medarbetarens position inom Borealis och som potentiellt skulle kräva att tid spenderas under arbetstid och kanske även ersätts av organisationen som har anlitat medarbetaren. Användning av företagstillgångar Företagstillgångar ska i första hand användas för legitima företagsaffärssyften. Medarbetare får inte använda företagstillgångar för personlig vinning eller privata affärer. Inte heller får de ge någon annan person som inte är anställd hos eller har fått tillstånd av Borealis, tillstånd att företagets tillgångar. Skydda viktig information Alla medarbetare måste vidta lämpliga åtgärder för att skydda sekretess och respektera konfidentiell information som tillhör andra. Politiskt engagemang och bidrag Vi är inte en politisk organisation. Vi ger inte bidrag, vare sig i kontanter eller in natura, till någon politisk kandidat, politiskt parti eller organisation vars aktiviteter är avsedda att främja politiska partiers eller politiska ideologiers intressen. Tillämpningen av normer om mänskliga rättigheter Vi försöker öka medvetenheten om frågor avseende mänskliga rättigheter i hela organisationen runtom i världen. Vi ser allvarligt på alla påståenden att mänskliga rättigheter inte skyddas ordentligt inom den sfär som vi verkar eller att vi kan vara medskyldiga till överträdelser. Vårt miljöansvar Företaget sätter dess medarbetares hälsa, säkerhet och trygghet först, och har miljöskydd som högsta prioritet. Som en del av vårt åtagande om Responsible Care strävar vi efter minsta möjliga miljöpåverkan för vår verksamhet och våra produkter, under hela deras livscykel. Alla medarbetare som är involverade i processer som påverkar miljön måste utföra sina jobb på ett sätt som överensstämmer med våra policyer, standarder, riktlinjer och procedurer. Varje Borealis-medarbetare uppmuntras att agera, antingen direkt eller genom att rapportera till ledningen, närhelst han/hon anser att överträdelser gentemot miljöpolicy, lagar eller föreskrifter sker. Andra frågor När ett företag, organisation eller person agerar på Borealis vägnar, eller om det rimligen kan uppfattas som om ett företag, organisation eller person agerar på Borealis vägnar, förväntas det företaget, organisationen eller personen bedriva affärer i enlighet med vår etikpolicy. 7

8 2. Tillämpa våra värderingar Våra värderingar Ansvarsfull, Respekt, Överträffa, Nimblicity driver vårt agerande och sättet vi gör affärer på. Detta gör dem till en oskiljbar del av denna etikpolicy. Att vara Ansvarsfull innebär att varje individ tar ansvar för sina handlingar. Det är en naturlig del av alla våra affärsbeslut och aktiviteter. Höga etiska normer följer naturligt från idén om att vara ansvarsfull dvs. agera som en ansvarstagande medborgare i de samhällen där vi verkar. Medarbetare är ansvariga för att känna till lagarna som gäller för deras arbetsuppgifter. Etikpolicyn tillhandahåller vägledning om det ansvar som företaget, medarbetarna och alla tredje parter som agerar på våra vägnar har. Att visa Respekt betyder i denna kontext att etikpolicyn gäller alla medarbetare och eventuella tredje parter som agerar på våra vägnar. Vi respekterar vikten av att sträva efter att upprätthålla höga etiska normer varhelst vi verkar. Vi respekterar människors grundläggande mänskliga rättigheter och mångfalden bland våra medarbetare, kunder och leverantörer, samt i de samhällen där vi verkar. Överträffa innebär att vi, i de fall där vi anser att tillämplig lag är otillräcklig eller otydlig, har som mål att upprätthålla en hög etisk standard som överträffar lagens grundläggande krav. I andan av Nimblicity tar vi vara på alla möjligheter att öka medvetenheten om etikpolicyn, och därigenom göra den till en del av våra dagliga affärsbeslut och ageranden. Vår värdering om Nimblicity måste tillämpas tillsammans med våra andra värden, i synnerhet Ansvarsfull och Respekt, när vi avgör det bästa sättet att agera på. Denna policy har också sin grund i Borealis Peopleprinciperna som har fastställts för att tillgodose företagets långsiktiga behov. Borealis People-principerna skapar ett anställningsförhållande där ömsesidiga åtaganden mellan företaget och våra medarbetare är i balans. Borealis People-princip nr. 1 Borealis har som mål att tillhandahålla: En säker, hälsosam och professionell arbetsplats med utrymme för mångfald Detta innebär: Ett åtagande avseende våra hälso- och säkerhetsnormer, etik- och kvalitetspolicyer, i vår internationella miljö där en mångfald av idéer uppskattas Därför ska varje medarbetare: Verka för och tillämpa en nolltoleransinställning med avseende på hälsa, säkerhet och miljö (health, safety and environment, HSE), agera i enlighet med etik- och kvalitetspolicyer samt visa respekt för olika synsätt 8 Det handlar om etik

9 3. Ramverk för att fatta etiska beslut För de tillfällen då ett problem eller en situation uppstår som ligger i en gråzon, använd följande ramverk för att vägleda ditt tänkande: Inse först att du står inför ett etiskt problem Har någon bett dig göra någonting som du tror kan vara fel? Är du medveten om potentiellt olagligt eller oetiskt agerande av en kollega, kund eller leverantör? Tänk innan du agerar Sammanfatta problemet du anser att du står inför. Är det tydligt? Fråga dig själv, varför är detta ett problem? Överväg vilka alternativ som står till buds. Granska alla relevanta fakta och faktorer. Skulle någon annan kunna påverkas? Rådgör med andra på lämpligt sätt be om vägledning från den juridiska avdelningen. Fatta ett beslut om hur du ska agera Läs om etikpolicyn. Rådgör med andra såsom beskrivet på andra platser i etikpolicyn. Finns det juridiska eller skattemässiga aspekter att ta hänsyn till? Bedöm riskerna och hur de skulle kunna minimeras eller elimineras. När du har formulerat ditt beslut: Prova din slutsats Tillämpa Borealis värderingar på ditt beslut är de samstämmiga? Rådgör med andra gå tillbaka och diskutera det igen, en sista gång. Gå vidare Informera om ditt beslut och motivering såsom tillämpligt. Säkerställ att standardprocedurer för drift ändras i de fall då detta är relevant. 9

10 4. Beslutsträd Använd beslutsträdet för att hjälpa dig att fatta beslut om huruvida ett agerande är korrekt när du inte kan hitta svaret på annat sätt i Borealis etikpolicy: Fråga dig själv: Ja Är det lagligt? Nej/osäker GO Om ja, fråga dig själv Stopp om nej/osäker: fortsätt inte med agerandet och kontakta den juridiska avdelningen för ytterligare råd och vägledning. Överensstämmer det med värderingarna, People-principerna och etikpolicyn? GO Om ja, fråga dig själv Stopp om nej/osäker: fortsätt inte med agerandet; be om råd och vägledning om detta krävs. Skulle jag kunna förklara vad jag gjort för kollegor, familj och vänner utan att skämmas eller vara generad? GO Om ja, fråga dig själv Stopp om nej/osäker: fortsätt inte med agerandet; be om råd och vägledning om detta krävs. Skulle Borealis vara bekvämt med att man skrev om det i en tidning? GO Om ja, fråga dig själv Stopp om nej/osäker: fortsätt inte med agerandet; be om råd och vägledning om detta krävs. Är detta det rätta att göra? Som en medarbetare i ett internationellt företag, fråga dig själv hur det skulle ses i ett globalt sammanhang dvs. skulle svaren på ovanstående frågor vara desamma? GO Om ja, fråga dig själv Stopp om nej/osäker: fortsätt inte med agerandet; be om råd och vägledning om detta krävs. ja till alla ovanstående frågor: gå vidare med det specifika agerandet 10 Det handlar om etik

11 5. Implementering av etikpolicyn Denna etikpolicy gäller alla Borealis-medarbetare och alla som agerar på våra vägnar. Alla de som agerar på Borealis vägnar skall förses med etikpolicyn och förväntas att följa den. Närhelst möjligt ska förpliktelsen att följa etikpolicyn införlivas i kontrakt med tredje parter. 5.1 Medvetenhet och utbildning Etikpolicyn implementeras i hela företaget genom att organisera seminarium för alla befintliga medarbetare och göra etikutbildningen till en del av grundprogrammet för nya medarbetare. Etisk medvetenhet stärks och upprätthålls genom regelbundna utbildningssessioner och seminarier där relevanta frågor diskuteras. En grupp av etikambassadörer har utbildats för att genomföra utbildningarna och underlätta dessa diskussioner. Etikpolicyn kommuniceras av alla chefer till sina respektive team. Vi förstärker vår kultur där medarbetare uppmuntras att göra det rätta och känna sig bekväma med att ta upp genuina frågor och farhågor om agerande eller beslut som inte följer etikpolicyn. Det finns en QuestionLine för detta dubbla syfte. Det är ett ställe där medarbetare kan få råd och vägledning när de behöver det. Såsom beskrivet nedan, är QuestionLine också den plats där en medarbetare kan påpeka agerande som inte uppfyller etikpolicyn för företaget. Borealis har en stark etisk grund. Varje medarbetare bidrar till att upprätthålla de höga normer som har fastställts. 11

12 Tala med din chef först om du är osäker på vad du ska göra i en specifik situation. Men du kan också diskutera med medlemmar av avdelningarna för juridik, internrevision eller personal, en medlem av företagsledningen eller kontakta QuestionLine. En årlig etikrapport om de framsteg som gjorts i implementeringen av etikpolicyn och eventuella viktiga frågor som väckts ges till Supervisory och Executive Board i Borealis AG via avdelningen för Internrevision samt den juridiska avdelningen. 5.2 Gåvo- och gästfrihetsregistret Det är varje medarbetares plikt att utan dröjsmål registrera gåvor och underhållning i gåvo- och gästfrihetsregistret. 5.3 Lära sig lagen Alla Borealis-medarbetare måste känna till de grundläggande juridiska krav som gäller för deras arbetsuppgifter. Borealis tillhandahåller resurser såsom juridisk utbildning och seminarier för att hjälpa medarbetare att bekanta sig med de juridiska kraven för sina arbeten. 5.4 När kulturer och lagar krockar Borealis verkar i många länder i hela världen och det föreligger avsevärda skillnader mellan olika kulturer, lagar och politiska miljöer. Det kan finnas fall då etikpolicyn och juridiska krav står i konflikt med lokala lagar eller sedvänjor i ett specifikt land. Då lokala lagar kräver en högre standard än etikpolicyn eller europeiska lagar, ska lokala lagar alltid gälla. Då lokala lagar eller sedvänjor står i konflikt med tillämpliga europeiska lagar eller etikpolicyn ska du rådgöra med den juridiska avdelningen. Kom ihåg att bara för att våra konkurrenter på en plats gör saker på ett visst sätt betyder det inte att detta agerande är lagligt eller etiskt korrekt. 5.5 Rapportera oetiskt agerande Det är viktigt att vi alla tar ansvar för att se till att normerna i etikpolicyn uppmuntrar dig att göra integritet till mer än ord och omvandla den till handling. Detta betyder att om du får kännedom om en överträdelse så uppmanas du starkt att agera, eftersom om du blundar för överträdelsen bidrar du till en oetisk situation. Därför har vi alla ett ansvar att rapportera oetiskt agerande. Medarbetare kan rapportera problemet både till en lämplig överordnad chef och, samtidigt, till den juridiska avdelningen. Det kan finnas tillfällen då du känner dig obekväm med att ta upp ett problem med en lämplig överordnad chef. I sådana fall kan du ringa den juridiska avdelningen eller skicka ett e-postmeddelande till QuestionLine i enlighet med villkoren som framställs i avsnitt 5.9 nedan. Alla rapporter behandlas konfidentiellt. 5.6 Certifiering Alla medarbetare på nivå 12 eller motsvarande samt andra efter Verkställande Direktörens i Borealis AGs beslut ska varje år intyga att de inte känner till någon överträdelse av etikpolicyn som de inte redan har informerat härom i enlighet med etikpolicyn samt att de har läst och förstått etikpolicyn. Om en sådan certifieringsprocess strider mot lokala lagar ska den anpassas så att den uppfyller sådana lokala lagar. 5.7 Utredning och disciplinära åtgärder Om ett brott mot etikpolicyn misstänks kommer ett team att genomföra en utredning såsom tillämpligt. De kommer att anlita andra funktioner och extern hjälp efter behov. Underlåtenhet av en Borealis-medarbetare att följa etikpolicyn kan leda till disciplinära åtgärder, inklusive, i tillbörliga fall, uppsägning. Avtal med tredje parter kan sägas upp. 5.8 Repressalier Borealis godtar inte repressalier mot en medarbetare för att denne i god tro har rapporterat ett genuint, misstänkt brott mot eller överträdelse av etikpolicyn. 5.9 QuestionLine Borealis QuestionLine är en resurs som du kan få vägledning från och en plats där du kan rapportera alla fakta relaterade till överträdelser av etikpolicyn. Omfattningen av sådan vägledning och rapportering varierar i enlighet med lokala lagar. QuestionLine Det handlar om etik

13 6. Riktlinjer för viktiga etiska frågor Vi följer alla lagar och föreskrifter på alla platser där vi verkar. Då dessa är otillräckliga eller otydliga är vårt mål att fastställa en hög etisk standard som överskrider tillämplig lags grundkrav. 6.1 Hur vi konkurrerar Frågeställning: Det finns konkurrens- och antitrustlagar i nästan hundra länder runtom i världen och med största säkerhet i alla länder där Borealis gör affärer. Överträdelser av dessa lagar kan leda till betydande straff för företaget och, i vissa fall, för de involverade individerna. Vägledning: Borealis är engagerad i offensiv, laglig, direkt och etisk konkurrens. Det är vår policy att säkerställa att våra affärsrutiner helt uppfyller konkurrenslagar på alla platser där vi gör affärer. 13

14 Konsekvenser av överträdelser Överträdelser av konkurrenslagar kan göra Borealis och, i vissa fall, dess medarbetare, blir föremål för: Allvarliga civil- och straffrättsliga påföljder, inklusive individuella böter och fängelsestraff i vissa länder; Risken att stämmas för skadestånd av kunder eller andra som skadats av olagligt agerande; och Dålig publicitet och skadat rykte. Av dessa anledningar kommer avsiktliga överträdelser av dessa lagar inte att tolereras och kommer att leda till disciplinära åtgärder. med hjälp av den informationen. Vi kan delta i ett statistikutbyte av branschdata som inte omfattar företagsspecifik information och som sammanställs av en oberoende tredje part för att upprätthålla sekretess. Vi anskaffar inte marknadsinformation från konkurrenter. Vi kan då och då köpa från eller sälja till en konkurrent. Information som utbyts i denna kontext är strängt begränsad till det som erfordras för den aktuella transaktionen. Andra relationer med konkurrenter, såsom joint venture-avtal, är strukturerade och hanterade i enlighet med juridisk konsultation. 6.2 Bestickning och korruption För ytterligare information om konkurrenslagar, se Handboken för efterlevnad av konkurrenslagstiftning (Competition Law Compliance Manual), som återfinns på Borena/Juridik. Om du är osäker på huruvida en situation eller ett agerande bryter mot konkurrenslagstiftningen ska du söka vägledning från den juridiska avdelningen. Våra kunder: Vi behandlar alla kunder öppet och ärligt och på ett sätt som respekterar deras självständighet. Vi strävar efter att säkerställa att kunder får de bästa produkt- och servicenivåerna i enlighet med deras behov. Vi försöker inte att hindra kunder från att anskaffa Borealis-produkter från den plats i Europa som de önskar. Vi lägger oss inte i våra distributörers frihet att själva bestämma sina återförsäljningspriser. Våra produkter: Vi konkurrerar med våra produkters och tjänsters kvalifikationer samt säkerställer att försäljningsmaterial, reklam och andra information beskriver våra produkter och tjänster korrekt och rättvist. Våra konkurrenter: Vi accepterar inte kontakter med konkurrenter där priser, marknader eller kunder diskuteras. Vi säkerställer att alla möten med konkurrenter sker för med legitimt syfte, till exempel, i samband med branschorganisationers möten eller benchmarking-aktiviteter som har strukturerats i enlighet med juridisk rådgivning. Vi samlar in marknadsinformation på lagligt sätt och vi fastställer vår kommersiella strategi självständigt Nya föreskrifter mot korruption i den österrikiska brottsbalken: De nya föreskrifterna innehåller en ny definition av offentliga tjänstemän ( Amtsträger ). Från och med 1 januari 2013 avser offentliga tjänstemän inte bara personer som arbetar för eller representerar statliga eller lokala myndigheter, administrativa myndigheter, internationella organisationer eller parlamentsledamöter, utan även personer som arbetar för företag som är statligt ägda till 50% eller mer (av Österrike eller andra länder). Eftersom IPIC äger mer än 50% av Borealis, betraktas Borealis-medarbetare från och med 2013 som offentliga tjänstemän i enlighet med föreskrifterna mot korruption i den österrikiska brottsbalken. Kom ihåg detta när du erbjuds en gåva eller gästfrihet som inte är en vanlig ömsesidig affärslunch eller middag i enlighet med etikpolicyn. Frågeställning: Borealis tolererar inte korrupta aktiviteter i någon form. Borealis låter sig inte påverkas på ett lagvidrigt sätt i sina affärsförehavanden, utan agerar på ett självständigt och opartiskt sätt, professionellt, rättvist och med integritet. Vi låter oss inte påverkas av, och försöker inte heller påverka våra affärspartners genom, betalningar av pengar eller någonting annat av värde, inklusive företagsgästfrihet och gåvor. Borealis kräver efterlevnad av alla tillämpliga lagar mot bestickning och korruption när vi bedriver vår affärsverksamhet. Denna efterlevnad krävs av alla Borealis-medarbetare samt av alla tredje parter som agerar för oss eller på våra vägnar, såsom agenter, distributörer, entreprenörer, konsulter, etc. Bestickning är korruption. Det är att ge någonting av värde (vanligtvis pengar, en gåva, ett lån, en belöning, en tjänst eller liknande), till, eller ta emot någonting av värde från, 14 Det handlar om etik

15 en person, antingen direkt eller indirekt, såsom ett incitament till att vinna en otillbörlig kommersiell, kontraktsmässig, myndighetsrelaterad eller personlig fördel, eller för att påverka i strid med normerna om ärlighet och integritet. Bestickning kan uppkomma både i den privata (mellan kommersiella företag) och den offentliga sektorn (att muta en offentlig tjänsteman) och är i båda fallen olaglig. En muta kan vara allting av värde, såsom: Pengar/Lån/Belöning Gåvor Gästfrihet Betalning/ersättning för rese- och logikostnader Välgörenhetsdonationer/sociala bidrag Erbjudande om anställning/stipendium Alla andra tjänster Vad är en otillbörlig fördel? Allting som Borealis, inklusive Borealis-medarbetare och tredje parter som agerar för oss eller på våra vägnar, klart och tydligt inte har rätt till. Det skulle kunna vara ett godkännande av en prishöjning, otillbörlig påverkan av ett beslut att köpa våra produkter, att tilldela ett avtal, att utfärda ett tillstånd, ett godkännande av produktanvändning, ett fördelaktigt domstolsbeslut eller förlikning, etc. Vägledning: Du får aldrig lova, erbjuda, ge, begära, acceptera, ta emot, direkt eller indirekt, en ekonomisk eller annan fördel i gengäld mot fördelaktig behandling, för att påverka resultatet av en affär eller vinna en affärsfördel. Du måste alltid följa alla lagar mot bestickning och korruption som gäller dig och företaget. Om du inte gör detta kan både du och Borealis bli föremål för civil- och straffrättsliga processer som kan leda till höga böter, fängelsestraff och diskvalificering från offentliga kontrakt. Underlåtenhet att följa dessa lagar utsätter både dig och Borealis för risker. Dessutom kan underlåtenhet att följa dessa lagar leda till disciplinära åtgärder, inklusive, i tillbörliga fall, uppsägning. Underlättande betalningar: I vissa länder krävs underlättande betalningar i gengäld mot verkställandet av vissa rutinmässiga myndighetsåtgärder. Sådana underlättande betalningar!? är vanligtvis små, inofficiella betalningar som görs till en offentlig tjänsteman för att säkerställa eller påskynda rutinmässiga myndighetsåtgärder. Borealis gör inte, och accepterar inte, underlättande betalningar. Om man ber dig om en underlättande betalning: Förklara att du lyder under lagar och företagsregler som förbjuder sådan betalning Be att få tala med arbetsledaren eller annan person i chefsposition Kräv ett officiellt kvitto för alla betalningar som gjorts Vägra betala Det kan finnas ovanliga undantag i nödsituationer, såsom när en persons säkerhet eller frihet är hotad. Sök vägledning från den juridiska avdelningen då detta är möjligt innan du gör en sådan betalning. Om så inte är möjligt, sök vägledning innan du agerar, rapportera ärendet till en lämplig överordnad chef och den juridiska avdelningen omedelbart efteråt. Detta säkerställer att vi kan registrera incidenten på ett korrekt och lämpligt sätt och besluta om huruvida ytterligare åtgärder krävs, såsom att rapportera incidenten till de lokala myndigheterna. Exempel på offentliga tjänstemän som lyder under lagar mot bestickning och korruption innefattar: Tjänstemän och anställda vid statliga eller lokala myndigheter, eller en avdelning, agentur eller instrument därav Anställda hos statligt ägda eller kontrollerade företag ( 50%) Tjänstemän eller anställda vid en internationell organisation En person som agerar i en officiell befattning för en stat, ett statligt organ eller en internationell organisation, eller på en stats, statligt organs eller internationell organisations vägnar Alla politiska partier, partitjänstemän eller kandidater till politiska befattningar Domare eller andra domstolstjänstemän Skiljedomare Närstående familjemedlemmar till alla ovanstående!! 15

16 Röda flaggor för korrupt aktivitet Det finns vissa typer av aktiviteter som kan väcka misstankar om en person som Borealis har gjort, eller har för avsikt att göra, affärer med. Vissa av dessa kategorier kan generellt beskrivas som: Otillräcklig, falsk, inkonsekvent information tillhandahållen av personen Kontanttransaktioner eller begäran som inte överensstämmer med personens affärsaktiviteter Elektroniska överföringar med syfte eller innehåll som inte överensstämmer med personens affärsaktiviteter En begäran från en person att strukturera en transaktion för att undgå normala krav på registrering och/eller rapportering, eller för att strukturera den på ett sätt som tycks sakna ett legitimt affärssyfte Begäran om, eller ovanliga penningöverföringar från eller till, länder med stränga banksekretesslagar eller svaga kontrollmekanismer mot penningtvätt, eller där brott och/eller korruption är utbredd En motvilja från den berörda personen att tillhandahålla information som krävs för korrekt identifikation En person som öppnar flera konton under ett eller flera namn och ber att betalningar distribueras bland dessa konton eller deponeras i dessa konton i små summor Betalningar via en tredje part (förutom en bank) som saknar en kontraktsbaserad relation med Borealis Betalningar av stora summor med postanvisningar, resecheckar eller kontanter Då det föreligger spår eller tecken på att personen inte agerar på sina egna vägnar, utan försöker dölja den verkliga nyttoägarens identitet Transaktioner med personer med okända adresser, postboxadresser eller med personer som tillhandahåller otillräcklig eller falsk information Transaktioner som har skalbolag som mellanhänder, speciellt sådana belägna i sekretessparadis Transaktioner som innefattar flera individer och företag där det inte föreligger någon uppenbar relation Transaktioner där pengar eller egendom går via en konsult eller representant för en offentlig tjänsteman för att erhålla vissa myndighetsåtgärder Användning av konsulter eller representanter som har nära kontakter med regeringen eller ett politiskt parti i landet där Borealis gör affärer Gåvor eller gratifikationer till statliga tjänstemän, tjänstemän i politiska partier, kandidater till offentliga befattningar, kunder eller till deras familjer Extravagant underhållning för statliga tjänstemän, partiledare, kunder eller deras familjer Indirekta betalningar till kunder, statliga tjänstemän eller deras familjer Användning, utan legitim motivering, av Borealis (eller Borealis representanters) anläggningar av statliga tjänstemän/kunder Begäran om ovanligt stora provisioner, förskottsbetalningar eller andra avgifter En begäran från en agent eller en representant om en ovanlig betalningsmetod eller en betalning som ska göras i ett tredje land Utnämning av en representant för en villkorad avgift när ett upphandlingsbeslut är nära förestående Rimlig vs. orimlig underhållning Modest och rimlig underhållning med affärspartners i den normala affärsverksamheten, inklusive tillfälliga måltider till rimliga priser, är generellt sett godtagbart. Som en tumregel betraktas underhållning inte som modest och rimlig om underhållningen skapar en känsla av förpliktelse eller en uppfattning av en förpliktelse hos mottagaren. Vanliga sport-, teater- och andra kulturella eller sociala evenemang är acceptabla förutsatt att sådana evenemang: Är rimliga och modesta med avseende på värde, sett både som enstaka evenemang eller som sammanlagt värde över en period på ett år Inte kan tolkas som en muta eller kickback Inte står i strid med lokala lagar eller etiska normer inklusive etiska policyer för mottagarens organisation om dessa policyer tillämpar strängare regler än de som vi har framställt i vår etikpolicy Utgör komplement till ett affärsevenemang, har andra relevanta affärssyften, eller kan räknas som ett massevenemang ; och Inte skulle genera företaget eller den anställde om underhållningen offentliggjordes Alla utgifter måste registreras korrekt med tillräcklig detaljinformation så att de återspeglar utgiftens sanna beskaffenhet samt storlek på ett korrekt och rättvist sätt. 16 Det handlar om etik

17 6.3 Gåvor och gästfrihet Frågeställning: Att ge och ta emot gåvor och gästfrihet kan bygga förståelse och bygga relationer i det dagliga affärslivet, men kan också orsaka intressekonflikter mellan privatintressen och yrkesplikter. Men gåvor och gästfrihet kan också vara mutor i sig själva; de skulle kunna användas i en större korruptionsplan; eller de skulle helt enkelt ge intrycket av att vi tolererar bestickning. Dessutom kan gåvor och gästfrihet ha en negativ effekt på andras förtroende för dina affärsbeslut, underminera förtroende för ledningen och vårt företag, eller framstå för våra intressenter som orättvisa. Vägledning: I princip finns det ingenting fel med att ta emot eller ge gåvor av nominellt värde för att visa uppskattning eller ge eller ta emot underhållning för att förbättra Borealis anseende, presentera våra produkter och tjänster på ett bättre sätt och för att etablera goda relationer. Alla medarbetare måste använda sitt goda omdöme samt måttfullhet när de fastställer vad som är acceptabelt och vad som är oacceptabelt. Att acceptera eller erbjuda en gåva eller gästfrihet, oavsett värdet, som antingen får mottagaren att känna sig förpliktigad eller skulle kunna tolkas som ett sätt att få mottagaren att känna sig förpliktigad att inleda eller fortsätta en affärsrelation, är oacceptabelt och utgör en överträdelse av vår etikpolicy. Att ge och ta emot marknadsföringsartiklar av nominellt värde är godtagbart. Föremål för ytterligare vägledning i detta avsnitt ska följande procedur användas med avseende på givande eller mottagande av gåvor eller gästfrihet: Medarbetare får erbjuda eller acceptera en gåva eller gästfrihet som, individuellt eller sammantaget, under en 12-månadersperiod, inte överskrider 100 EUR per person per företag. I sådana fall behöver du inte registrera gåvan i gåvo- och gästfrihetsregistret. För dessa syften ska gåvor eller gästfrihet från olika personer inom samma organisation räknas samman. Till exempel, en medarbetare som mottar tre gåvor eller gästfrihetsevenemang värda 50 EUR från olika anställda hos samma kund inom en 12-månadersperiod kommer att ha överskridit det tillåtna beloppet med 50 EUR. I sådana fall måste mottagaren registrera alla tre gåvorna i gåvooch gästfrihetsregistret eftersom det sammanlagda värdet inom en 12-månadersperiod överskrider 100 EUR. Multipla gåvor eller gästfrihetsevenemang från en tredje part såsom en leverantör eller kund till flera Borealismedarbetare kan strida mot denna policys andemening eftersom sådana gåvor eller gästfrihetsevenemang kan uppfattas som ett sätt att få Borealis att känna sig förpliktigad att inleda eller fortsätta en affärsrelation. Alla gåvor, måltider och gästfrihet, om värdet överstiger 100 EUR per person, kräver godkännande av en Vice President eller Executive Vice President och måste registreras i gåvo- och gästfrihetsregistret på ett korrekt och lämpligt sätt. För gästfrihet ska en kopia av inbjudningen, svaret och affärsagendan bifogas. Gästfrihet får endast erbjudas eller accepteras som en del av den vanliga affärsverksamheten förutsatt att den är rimlig och modest. Om du är osäker på huruvida gästfriheten är rimlig och modest ska du erhålla godkännande i förväg från den tillämpliga Vice President. All gästfrihet som inte är en vanlig ömsesidig affärslunch eller middag kräver en adekvataffärsagenda. När du arrangerar gästfrihetsarrangemang, inklusive affärsmöten, säkerställ att platsen är rimlig och lämplig (dvs. undvik typiska semesterdestinationer om det inte föreligger en logisk geografisk motivering). Betala inte för gästers resor och/eller logi när du arrangerar evenemang. Om du är inbjuden, se till att resor och logi betalas av Borealis. Gåvor och gästfrihet får inte erbjudas till eller accepteras från offentliga tjänstmän utan etikchefens föregående godkännande. När du ger gåvor eller skickar ut inbjudningar, adressera alltid dessa till mottagarorganisationen, inte till en specifik medarbetare. Låt mottagarorganisationen besluta vem som ska få gåvan eller närvara vid ett gästfrihetsevenemang. I samband med alla gåvor och inbjudningar ska du förklara att du förlitar dig på att gåvan eller gästfrihetsevenemanget endast kommer att accepteras av mottagaren om den/det uppfyller den mottagande organisationens egna policyer för gåvor och gästfrihet. Gåvor och gästfrihet måste ges i Borealis namn, inte i ditt eget namn. Gåvor och gästfrihet måste ges öppet, inte i hemlighet, och inte på ett sätt som kan tolkas som otillbörligt. 17

18 Vad är oacceptabelt?? Du (eller någon som agerar på dina vägnar) får aldrig: Acceptera ett erbjudande om en gåva, oavsett värde, (inte heller i form av gästfrihet) från ett företag som förhandlar med Borealis om ett kontrakt, eller som bjuder på ett Borealis-kontrakt. Ge, lova att ge eller erbjuda en betalning, gåva, gästfrihet eller fördel med förväntningen eller förhoppningen att en affärsfördel kommer att ges eller mottas. Ge, lova att ge eller erbjuda en betalning, gåva, gästfrihet till en offentlig tjänsteman för att underlätta eller påskynda en rutinåtgärd. Acceptera eller begära, direkt eller indirekt, en betalning eller fördel från en tredje part som du vet, eller misstänker, ges med förväntningen att den kommer att leda till en otillbörlig fördel för dem. Acceptera eller begära, direkt eller indirekt, en gåva eller gästfrihet från en tredje part om du vet, eller misstänker, att den/det ges eller tillhandahålls med förväntningen att den/det kommer att leda till att en otillbörlig fördel tillhandahålls Borealis i gengäld. När du tillhandahåller gåvor eller gästfrihet till en offentlig tjänsteman: Vanliga ömsesidiga affärsluncher eller middagar i enlighet med etikpolicyn är tillåtna. När offentliga tjänstemän annars inbjuds måste Borealis kunna visa att det antingen rör sig om ett massevenemang (dvs. att inbjudningarna görs baserat på kriterier som inte är relaterade till offentliga tjänstemän t.ex. de 150 största kunderna/ alla kunder från en viss region) eller att den offentliga tjänstemannens närvaro vid evenemanget kommer att ha en positiv effekt för Borealis gentemot tredje parter. Om en offentlig tjänsteman inbjuds till att upparbeta eller utveckla en (affärs-)relation med Borealis eller för att gynna Borealis gentemot den offentliga tjänstemannen, anses detta som bestickning. Därutöver får VIP -inbjudningar (t.ex. kvällsunderhållningsprogram eller sightseeing) i kombination med ett affärsevenemang (t.ex. presentationer, platsbesök) endast göras till offentliga tjänstemän om underhållningsdelen av inbjudan klart och tydligt utgör ett komplement till affärsevenemanget. Bjud aldrig in offentliga tjänstemän till VIP -evenemang som saknar en tydlig affärskontext. När du inbjuder offentliga tjänstemän och andra gäster, säkerställ att alla gäster behandlas likadant och att de offentliga tjänstemännen inte åtnjuter speciell behandling. Skaffa alltid föregående skriftligt godkännande från etikchefen samt andra erfordrade interna godkännanden. Se till att detaljerna kring gästfriheten och anledningen till att den offentliga tjänstemannen bjudits in dokumenteras noggrant.! Nyckelfrågor Du ska alltid beakta följande frågor med avseende på gåvor eller gästfrihet: Skulle gåvan eller gästfriheten förmodligen, eller verka, påverka min objektivitet eller objektiviteten för den person som jag ger gåvan till eller tillhandahåller gästfriheten åt? Skulle min opartiskhet eller opartiskheten för den person som jag ger gåvan till eller tillhandahåller gästfriheten åt komprometteras på något sätt, eller kunna uppfattas av andra som komprometterad? Är gästfriheten för ett privat syfte istället för ett affärssyfte? Till exempel, kommer affärer att diskuteras som en del av evenemanget eller endast i en mycket begränsad omfattning? Skulle gåvan eller gästfriheten betraktas som unik eller extraordinär? Skulle det vara ett problem, eller skulle du vara generad om du informerade om gåvan eller gästfriheten för andra medarbetare eller tredje parter? Är gåvans värde över 100 EUR per person per företag inom en viss 12-månadersperiod? 18 Det handlar om etik

19 Om svaret på någon av ovanstående frågor är ja eller kanske eller skulle kunna uppfattas av tredje parter att vara ja eller kanske, bryter du med största sannolikhet mot etikpolicyn genom att acceptera eller erbjuda sådana gåvor eller gästfrihet. Om du är osäker bör du söka vägledning från din chef. Röda flaggor för gåvor och gästfrihet En gåva, gästfrihet eller någonting annat av värde får inte erbjudas, ges eller mottas om den/det är: En överträdelse av lagar och föreskrifter Kontanter eller motsvarande (såsom presentkort, lån, aktier eller aktieoptioner) Att få någonting för någonting, dvs. en del av ett avtal som kräver någonting i gengäld för gåvan (även om gåvan är av litet värde eller värd mindre än 100 EUR) Sexuellt orienterad eller på annat sätt bryter mot Borealis princip om ömsesidig respekt Strider mot våra policyer eller policyerna för mottagarens organisation Inte registreras korrekt i Borealis bokföring (vilket i sig skulle kunna ge upphov till andra juridiska och etiska problem). 6.4 Intressekonflikter Branschorganisationer, tekniska organisationer och yrkesorganisationer: Branschorganisationer, tekniska organisationer och yrkesorganisationer har ofta konstruktiva och legitima syften som företaget stöder. Men i vissa fall kan deltagande i sådana organisationer skapa intressekonflikter eller även ge upphov till juridiska frågeställningar såsom konkurrenslags problem. Om ett sådant engagemang ger upphov till en intressekonflikt ska du omedelbart diskutera situationen med din linjechef och/eller chefsjuristen. Frågeställning: En intressekonflikt uppstår när du befinner dig i en situation där två eller fler konkurrerande intressen krockar och försämrar din förmåga att fatta objektiva, opartiska eller rent transaktionsbaserade beslut. I affärslivet uppstår intressekonflikter vanligtvis när anställdas eller deras närstående familjemedlemmars privata aktiviteter krockar med företagets affärer, vilket ger upphov till tvivel avseende kvalitén på de affärsbeslut som fattats och den beslutsfattande personens integritet. En intressekonflikt kan också uppstå om du använder företagstid/resurser för ett externt uppdrag (förutom för de uppdrag som Borealis har bett dig delta i), antingen genom att förbereda arbete eller delta i evenemang, såsom, men inte begränsat till, arbete för branschorganisationer (arbetsgivarföreningar, branschsammanslutningar, etc.) hålla föreläsningar vid skolor och universitet, eller ge presentationer vid externa seminarier. Vägledning: Som en allmän regel måste potentiella intressekonflikter undvikas, eller, om oundvikliga, hanteras försiktigt. Under alla omständigheter måste information lämnas till din chef och diskuteras öppet, omgående och rättframt och måste dokumenteras skriftligt. Vi förväntar oss att alla medarbetare bedriver företagets affärsverksamhet med omsorg och att de är öppna och ärliga när risken för en intressekonflikt uppstår. Affärsförehavanden med släktingar (inklusive rekrytering), extern anställning eller aktiviteter, investeringar och privata arrangemang med leverantörer kan utgöra källor till intressekonflikter. Avsnittet nedan anger några nyckelfrågor som du ska ställa dig själv för att hjälpa till att fastställa huruvida en situation skapar en intressekonflikt eller inte. Nedan framställs även regler för medarbetare som sitter i eller som ombes sitta i styrelsen för ett annat företag eller organisation. Nyckelfrågor För att förstå huruvida en viss situation kan ge upphov till en intressekonflikt, ställ alltid följande frågor till dig själv: Skulle andra Borealis-medarbetare eller en extern person anse att det skulle kunna påverka hur jag utför mitt arbete för företaget? Har jag eller min familj någonting att tjäna genom min relation med den tredje parten som gör affärer med Borealis, eller vice versa? Skulle det kunna påverka något beslut som jag fattar åt Borealis? 19

20 Skulle jag bli generad om någon inom Borealis kände till situationen? Hur skulle det se ut för någon utanför Borealis, såsom en annan Borealis-kund eller leverantör? Skulle de ifrågasätta huruvida de behandlats rättvist? Om svaret på någon av de ovanstående frågorna är ja eller kanske eller skulle kunna uppfattas av tredje parter som ja eller kanske så är du inbegripen i en intressekonflikt. Att sitta i ett annat företags styrelse Från tid till annan ombes Borealis-medarbetare att sitta i styrelsen för ett annat företag, och detta kan vara en intressant utvecklingsmöjlighet för sådana individer. Dessa positioner kan emellertid i vissa fall ge upphov till intressekonflikter, juridiska problem eller negativt påverka en medarbetares förmåga att utföra sina arbetsuppgifter för Borealis. Därför ska du alltid diskutera ditt potentiella deltagande i styrelsen för ett annat företag med din Executive Vice President och få skriftligt godkännande från Verkställande Direktör i Borealis AG innan du accepterar positionen. Den nivå av engagemang som krävs och kompensationen som betalas tillhör de faktorer som beaktas vid beslutet om att ge ett godkännande eller inte. En lista över medarbetare som är styrelsemedlemmar upprätthålls av etikchefen. Efter att de har godkänts får alla styrelsemedlemslöner och/eller utgiftsersättningar involverade behållas av medarbetaren, men alla sådana summor måste information ges till etikchefen på årlig basis. En position i styrelsen för ett annat företag som konkurrerar med Borealis utgör en allvarlig intressekonflikt och är förbjuden. När du deltar i aktiviteter utanför Borealis måste du alltid säkerställa att den tid som sådana externa aktiviteter kräver inte inkräktar på eller negativt påverkar din förmåga att utföra arbetsuppgifterna för din position hos Borealis. Deltagande i externa styrelser eller andra aktiviteter ska inte innefatta användningen av Borealis tillgångar och resurser eller innefatta användningen av äganderättsskydd kunskap som erhållits i Borealis tjänst till nytta för externa företag. Externa uppdrag Såsom är fallet när du sitter i styrelsen för ett annat företag (se ovan) ska du proaktivt diskutera alla potentiella externa uppdrag med din respektive Executive Vice President. Sådana externa uppdrag innefattar men är inte begränsade till aktiviteter såsom undervisning och instruktion, offentliga föreläsningar, etc. När det externa uppdraget har fått godkännande, efterfråga godkännande från Verkställande Direktören i Borealis AG:s. Efter godkännande får all lön för uppdraget och/eller utgiftsersättningar behållas av medarbetaren, men alla sådana summor måste meddelas till etikchefen på årlig basis. Med andra ord, ett godkännande krävs alltid om: Ett externt uppdrag går utöver kraven för rollen hos Borealis och det skulle kräva förarbete under normal arbetstid (som skulle kräva godkännande från din direkta linjechef) Ett externt uppdrag leder till betalningar eller utgiftsersättningar från den externa parten (som skulle kräva stöd från din respektive Executive Vice President och slutligt godkännande från Verkställande Direktören i Borealis AG) Dessutom krävs att information lämnas årligen till etikchefen i båda ovannämnda fallen. Borealis IT-system Alla system och applikationer (interna eller utkontrakterade) som tillhandahålls och/eller underhålls av Borealis IT&S är nyckeltillgångar för vårt företag. Av denna anledning måste alla medarbetare säkerställa att deras användning av Borealis IT-system och applikationer uppfyller användningspolicyn för Borealis-koncernens IT-system. Denna policy anger de ansvar och villkor som gäller för användares åtkomst till Borealis IT-system och erbjuder vägledning om den korrekta användningen av dessa system. 6.5 Användning av företagstillgångar Frågeställning: Företagstillgångar, både fysiska och immateriella, är avsedda att hjälpa medarbetare att uppnå affärsmål. Skadade, missbrukade eller bortslösade företagstillgångar skadar oss alla och påverkar Borealis drifts- och ekonomiska resultat. Vägledning: Företagstillgångar ska i första hand användas för legitima företagsaffärssyften. Medarbetare får tillfälligt använda företagets resurser såsom en kopiator, telefon eller e-post för personligt bruk, förutsatt att det inte medför mätbara kostnadsökningar, att andra medarbetare inte störs eller besväras av användningen av dessa resurser, och att andra Borealis-policyer (såsom åtkomstoch användningspolicyn för Borealis-koncernens IT-system) efterföljs.! 20 Det handlar om etik

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på

BP: s etikhandbok. Vår etikhandbok. Detta tror vi på Vår etikhandbok Detta tror vi på 1 Innehåll Inledning 5 Vad vår handbok handlar om 7 Vår handbok är baserad på fyra grundpelare 9 Nolltolerans mot vedergällning 10 Etik- och efterlevnadsavdelningens roll

Läs mer

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER Affärsmässigt uppträdande STANDARDER och RIKTLINJER Några ord om affärsmässigt uppträdande I egenskap av global ledare i vår bransch åtar Sun Chemical sig ett etablerat värdesystem. Ett av de mest omhuldade

Läs mer

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte

Uppförandekod. De gyllene bågarnas löfte Uppförandekod De gyllene bågarnas löfte Grundstommen i hela vår verksamhet är att vi är etiska, uppriktiga och pålitliga. Det tar tid att bygga upp ett gott rykte. Vi är inte marknadsförare. Vi är affärsmänniskor

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Agera med integritet Jorden runt The REAL Thing På RÄTT sätt Agera med integritet. Var uppriktig. Följ lagen. Rätta dig efter reglerna. Ta ansvar

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor,

HÄLSNING FRÅN VD. Bästa kollegor, Uppförandekod HÄLSNING FRÅN VD Bästa kollegor, Swedish Match har storslagna ambitioner. Vår vision är En värld utan cigaretter. Kärnan i vår verksamhet är att erbjuda tobakskonsumenter alternativa produkter

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring FÖRETAGSPOLICY Leva enligt våra värden Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring Upprätthålla de högsta etiska normerna ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE, VD OCH CEO C olgate-palmolive Company

Läs mer

Värdet av integritet. Affärsetisk kod

Värdet av integritet. Affärsetisk kod Värdet av integritet Affärsetisk kod 01 Meddelande från VD:n... 02 Ordföranden har ordet... 04 Engagemang för våra värderingar... 06 Arbeta med vår kod... 10 Vårt ansvar... 14 Be om råd och hjälp och

Läs mer

Etiska regler vid Victaulic

Etiska regler vid Victaulic Etiska regler vid Victaulic INNEHÅLL Meddelande från styrelsens ordförande och vd... 1 Vägledande principer... 2 Göra rätt saker... 3 Om reglerna... 4 Skydda företagets tillgångar... 6 Immateriella tillgångar

Läs mer

Code of Conduct - DSVs regler för etiskt uppförande 2015. Global Transport and Logistics

Code of Conduct - DSVs regler för etiskt uppförande 2015. Global Transport and Logistics Code of Conduct - DSVs regler för etiskt uppförande 2015 Global Transport and Logistics Innehåll 1 Index 2 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsetik och rättvist beteende 4 3.1 Affärsintegritet 4 3.1.1 Mutor

Läs mer

Etiska regler vid Victaulic

Etiska regler vid Victaulic Etiska regler vid Victaulic INNEHÅLL Ett meddelande från John F. Malloy... 1 Vägledningsprinciper... 2 Göra rätt saker... 2 Om koden... 3 Skydda affärskapital... 5 Intellektuella tillgångar Patent, varumärken,

Läs mer

Våra. Värderingar och. förväntningar. integritet engagemang ansvarsfullt entreprenörskap moraliskt mod

Våra. Värderingar och. förväntningar. integritet engagemang ansvarsfullt entreprenörskap moraliskt mod Våra Värderingar och förväntningar 168 integritet engagemang ansvarsfullt entreprenörskap moraliskt mod Bästa medarbetare: Frank C. Sullivan, grundare av RPM 1947 Min farfar startade RPM med en grundfilosofi

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett etiskt företag 3 Inledning 4 Om uppförandekoden 4

Innehållsförteckning. Ett etiskt företag 3 Inledning 4 Om uppförandekoden 4 Uppförandekod Innehållsförteckning Ett etiskt företag 3 Inledning 4 Om uppförandekoden 4 Produkt- och finansiell integritet 5 Bokföring, kontroller och bedrägeribekämpning 5 Insiderinformation 7 Produktsäkerhet

Läs mer

Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18

Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18 Uppförandekoden Innehåll Inledning 1 Skydda vår integritet 2 Tillämplighet och efterlevnad 2 Förvärv 2 Minoritetsintressen, joint ventures och delägarskap 2 Brott mot Koden 3 Internrevision 3 Efterlevnad

Läs mer

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Innehållsförteckning Ett meddelande från Matt Simoncini 3 Företagsöversikt 4 Vision och verksamhetsmål Presentation av Koden 5 6 Efterlevnad

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. UPPFÖRANDEKOD Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom sina utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD INLEDNING

UPPFÖRANDEKOD INLEDNING UPPFÖRANDEKOD 2 (28) UPPFÖRANDEKOD INLEDNING... 4 FÖR VEM GÄLLER DENNA KOD?... 5 KRÄVS DET ATT JAG FÖLJER KODEN?... 6 VEM TOLKAR KODEN?... 7 AFFÄRSETIK... 8 Inga mutor eller olagliga provisioner... 9 Arbeta

Läs mer

Integritet Principer

Integritet Principer Integritet Principer Snap-on Incorporated God Affärssed Innehåll Snap-on Arbetsplats Korrekthet i Offentlig Delgivning................................................................... 3 Korrekthet och

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer